LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY"

Transkriptio

1 Joni Tiainen LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY PISTEYTYS HANKEVALINNAN TUKENA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006

2 Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä Joni Tiainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Metsätalouden koulutusohjelma Metsätalous Nimeke Luonnonhoitohanke-esitysten käsittely pisteytys hankevalinnan tukena Tiivistelmä Luonnonhoitohankkeet tulivat mahdollisiksi kestävän metsätalouden rahoituslain mukana vuoden 1997 alussa. Keski-Suomessa on tehty yksittäisiä hankkeita vuodesta 1998 saakka. Luonnonhoitohankkeiden avulla pyritään vähentämään metsätalouden aiheuttamia haittoja luonnossa. Yleisin hankemuoto on vesiensuojeluhankkeet. Työn tarkoituksena oli kehittää luonnonhoitohankkeiden kohdevalintaa siten, että vesiensuojelullisesti tärkeimmät kohteet löydetään ja saadaan toteutukseen. Tähän käytettiin apuna hankkeissa mukana olleiden tahojen ja yhteisöjen näkemyksiä ja kokemusta hankkeista ja niiden onnistumisesta. Lisäksi selvitettiin mahdollisia parannusehdotuksia hankkeista ja niiden kehittämisestä. Hankkeiden valinnan kehittämiseksi suunniteltiin pisteytyslomake, jonka avulla hanke-esitykset saadaan laitettua järjestykseen niiden vesiensuojelullisen tarpeen mukaan. Näin kaikki hankeesitykset käsitellään aina samoin perustein ja yhtenäisesti. Tällä säästetään luonnonhoitoon ja sen parantamiseen saatuja varoja. Hankkeiden kehittämiseksi tehtyyn kyselyyn vastanneet pitivät hankkeiden tärkeimpänä tavoitteena kuormituksen ja virtaaman vähentymistä. Hankkeet ovat onnistuneet heidän mukaansa hyvin ja niillä on vaikutusta vesiensuojeluun ja vesistöjen tilan parantamiseen. Tietoa hankkeista ja niiden toimenpiteistä toivottiin nykyistä enemmän. Asiasanat (avainsanat) luonnonhoito, valuma-alueet, vesiensuojelu, vesistöjen kunnostus Sivumäärä Kieli URN 29 s. + liitt.11 s. Suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Työhön liittyy myös Cd-rom-levy, joka sisältää pisteytyslomakkeen Ohjaavan opettajan nimi Pasi Pakkala Opinnäytetyön toimeksiantaja Juha Jämsen Keski-Suomen Metsäkeskus

3 Date of the bachelor's thesis May 29, 2006 Author Joni Tiainen Degree programme and option Degree Programme in Forestry Forestry Name of the bachelor's thesis Treatment of environmental maintenance project propositions- a ranking system supporting project selection Abstract Environmental maintenance projects came possible along the financing law of sustainable forestry at beginning of year After 1998 forest centre has carried out separate environmental projects in Central Finland. The aim of these projects is to cut down the damage caused by forestry in nature. Most common project form is water protection-projects. The aim of this thesis was to develop project selection, so that the most important target destinations would be found and implemented. In this views and experiences of the communities, which have been present in the projects were used. Also one of the aims was to get possible improvement ideas about the projects and their development. For the development of project selection a pointing form was planned, which helps to put project reports in to a ranking order according to in the need of their protection. This way all the reports are handled in the same way and with same principals. This will spare the funds, which have been allocated for these projects. For the development of these projects was made an inquiry, the answers from which indicated that the most important goal of the projects is to cut down the load and flow which is caused by forestry. The respondents said that the projects have worked well and they have a good influence on water protection and the improvement of water system. They also wanted more information about the projects and their measures. Subject headings, (keywords) environmental maintenance, flow-area, water protection, repair of water system Pages Language URN 29 p. + app. 11 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices This study includes a Cd-rom that contains a ranking system form Tutor Pasi Pakkala Employer of the bachelor's thesis Juha Jämsen Forest Center Central Finland

4 SISÄLTÖ KUVAILULEHDET 1 JOHDANTO LUONNONHOITO HANKE Luonnonhoitohankkeet ja niihin vaikuttavat säädökset Kemera-laki Metsälaki Vesilaki Vesipolitiikan puitedirektiivi Kansallinen metsäohjelma Alueellinen metsäohjelma Vesiensuojelun tavoiteohjelma Hanke-esitykset Rahoitushakemuksen valmistelu Suunnitteluhanke Toteutushanke HANKE-ESIMERKKINÄ TERVAJOEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUN PARANTAMINEN Tervajokihankkeessa tehdyt toimenpiteet Pintavalutuskentät Laskeutusaltaat Pohjapadot Putkipadot Puron koskiosuuksien ennallistaminen Jokipenkkojenraivaus ja loiventaminen Kiintoaineksen poistaminen järvestä HANKEVALINNAN KOHDENTAMINEN Työn taustaa Kysely hankkeiden kehittämisestä Tulokset... 16

5 5 HANKEVALINTAMENETELMÄ Hankkeen pisteytyslomake Pisteytyslomakkeen käyttö ESIMERKKEJÄ PISTEYTYKSESTÄ Esitysten pisteytystä Tervajoki Löytänänpää Kammolanlahti Kortteisenkanava Yhteenveto POHDINTA LÄHTEET LIITTEET... 29

6 1 JOHDANTO 1 Vesiensuojelun yleisenä tavoitteena on vesistöjen haitallisten muutosten estäminen ja haittojen korjaaminen. Metsätalouden toimenpiteet, kuten ojitus, hakkuut, maanmuokkaus sekä lannoitus aiheuttavat ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Näitä haittoja pyritään estämään ja korjaamaan vesiensuojelutoimenpiteillä ja - hankkeilla. Hankkeissa pyritään hyödyntämään vesiensuojelumenetelmiä mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Vesiensuojelua kaipaavia kohteita on paljon, mutta käytettävissä olevia resursseja on rajoitetusti. Tämän vuoksi voimavarat tulisi pyrkiä hyödyntämään mahdollisimman hyvin ja tärkeimpiin kohteisiin. Tämän vuoksi ryhdyttiin etsimään keinoja hankevalinnan suuntaamiseksi tilaltaan heikoimmille ja eniten suojelutoimenpiteitä kaipaaville kohteille. Lisäksi haluttiin selvittää hankkeissa mukana olleiden näkemys hankkeiden toimivuudesta ja tarpeellisuudesta, sekä siitä miten hankkeet saataisiin palvelemaan paremmin yhteisöjen ja muiden alan toimijoiden tarpeita. Työssä käydään läpi luonnonhoitohankkeisiin liittyvät säädökset sekä vesiensuojeluhankkeen kulun aina hanke-esityksestä toteutushankkeen loppuraporttiin saakka. Tämän jälkeen selvitetään mitä hankkeilta halutaan metsäalan toimijoiden keskuudessa: mitkä tulisivat olla hankkeiden tavoitteet, mitkä taustatiedot ovat tärkeitä hankeesitystä selvitettäessä ja miten toimijat haluavat olla mukana hankkeissa. Työn tavoitteena oli kehittää kriteeristö, jolla vesiensuojelua koskevista metsäluonnonhoitohanke esityksistä valitaan ne, jotka ovat vesiensuojelun kannalta tärkeimpiä. Tämän avulla kaikki hanke-esitykset käytäisiin läpi painottaen samoja asioita, jolloin toteutukseen päätyisivät eniten toimenpiteitä tarvitsevat ja parhaiten hankkeille asetettuja tavoitteita tukevat esitykset.

7 2 LUONNONHOITOHANKKEET Luonnonhoitohankkeet ja niihin vaikuttavat säädökset Kemera-laki Metsäluonnon hoitohankkeet perustuvat kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) 20 säädöksiin. Luonnonhoitohankkeiden avulla pyritään vähentämään metsätalouden aiheuttamia haittoja luonnossa. Rahoituksen edellytyksenä on, ettei haitan aiheuttaja voida osoittaa. Yleisin hankemuoto on vesiensuojeluhankkeet. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu aina yhteistyössä metsänomistajien kanssa ja työt tehdään metsänomistajan suostumuksella. Tehtävät rakenteet ovat metsänomistajille ilmaisia. Ne rahoitetaan kokonaisuudessaan kemera rahoituksella ja samoin tarvittaessa puretaan pois hankkeen kustannuksella (Kemera opas 2004). Hoitohankkeet tulivat mahdollisiksi kestävän metsätalouden rahoituslain mukana vuoden 1997 alussa. Keski-Suomessa on tehty yksittäisiä hankkeita vuodesta 1998 saakka. (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Erillisinä metsäluonnon hoitohankkeina voidaan suunnitella ja toteuttaa (Kemera-opas 2004): - usean tilan alueelle ulottuvia, tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöitä - metsälain 10 :n 2 momentissa tarkoitettujen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen kartoitusta - talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittäviä metsän kunnostustöitä - metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden tyhjentämistä tai metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämistä tai korjaamista, jos toimenpiteellä on tavallista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle - metsäojitusalueen ennallistamista luonnonarvoiltaan tärkeällä alueella, sekä muita vastaavia metsäluonnonhoitoa sekä metsien monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavia, alueellisesti merkittäviä hankkeita.

8 2.1.2 Metsälaki 3 Lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilyy (Metsälaki 1093/1996). Luonnonhoitohankkeessa metsälaki huomioidaan esimerkiksi siten, ettei metsälain 10 mukaisia erityisen tärkeiden elinympäristöjen tilaa heikennetä (Jämsen 2006) Vesilaki Tämän lain tavoitteena on (Vesilaki 264/1961): 1) edistää ja järjestää vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää 2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; 3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Luonnonhoitohankkeessa huomioidaan toimitaanko maa- vai vesialueella. Vesialueella toimittaessa selvitetään mahdollinen vesilain mukaisten lupien tarve. Lupia tarvitaan sellaiseen toimintaan, joka vaikuttaa merkittävästi vesioloihin tai loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Esimerkiksi sillan tai padon rakentaminen ja vesistön järjestelytoimet tarvitsevat luvan (Ympäristökeskus 2005). Ojituksella tarkoitetaan metsämaan kuivattamista alueen käyttöä haittaavan veden poistamiseksi. Ojitukseksi luetaan myös puron perkaaminen, jolla ei ole vaikutusta yläpuolella olevan järven vedenkorkeuteen sekä veden vaivaaman alueen kuivattaminen silloinkin, kun sen yhteydessä lasketaan pienehkö järvi, jonka merkitys vesistönä on vähäinen ja jonka luonnonsuojelullinen arvo ei vaarannu (Ympäristökeskus 2005). Vesistön järjestelyllä tarkoitetaan erilaisin toimenpitein tulva-alueen poistamiseksi tai pienentämiseksi suoritettavaa vesistön vedenkorkeuden alentamista (Ympäristökeskus 2005). Lupia voidaan mahdollisesti joutua hakemaan ympäristölupavirastolta tai tekemään ilmoituksia, esim. ruoppauksesta kunnan ympäristöviranomaisella (Jämsen 2006).

9 2.1.4 Vesipolitiikan puitedirektiivi 4 Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) tarkoituksena on luoda sellaiset puitteet, joilla ehkäistään ja vähennetään vesien pilaantumista, edistetään kestävää vedenkäyttöä, tehostetaan vesiympäristön suojelua sekä parannetaan vesiekosysteemien tilaa ja estetään tulvien ja kuivuuden vaikutuksia. Direktiiviä noudatetaan koko EU:n alueella, ja se tähtää kaikkien pintavesivarojen saamiseen hyvään ekologiseen tilaan ja pohjavesivarojen saamiseen hyvään kemialliseen ja määrälliseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. (Kaipainen 2004). Vesipuitedirektiivi antaa kehykset vesiensuojelun tavoitteille ja toimintamalleille. Metsätaloudella on vaikutusta etenkin pienille latvavesistöillä vesien ja vesiensuojelun laatuun etenkin haja-asutusalueilla. Valtakunnallisesti metsätalouden vaikutus on vähäisempi. Vesipuitedirektiivin vaatimukset ja yleinen kiinnostus vesistöjen laatuun ja virkistyskäytölliseen merkitykseen lisäävät todennäköisesti vesiensuojeluhankkeiden määrää tulevaisuudessa. (Luonnonhoitomalli 2005) Kansallinen metsäohjelma Kansallisella metsäohjelmalla pyritään turvaamaan metsiin pohjautuva työ ja toimeentulo, metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus sekä metsien kaikille kansalaisille antama virkistys (Maa- ja metsätalousministeriö1999). Ohjelman mukaan metsätaloudesta aiheutuva ravinnemäärä sisävesiin ja Itämereen pitää vähentää 50 % vuoden 1993 arvioidusta tasosta vuoteen 2005 mennessä. Vuonna 2002 tehtyjen laskelmien mukaan metsätalouden typpihuuhtouma ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaan. Sen sijaan fosforinhuuhtouma on saavuttanut tavoitetason. (Maaja metsätalousministeriö1999). Vesiensuojelun rahoitusta pyritään kehittämään niin, että metsäluonnon hoitohankkeena voitaisiin kokonaan valtion tuella rahoittaa kunnostusojitushankkeiden ulkopuolisen tilan mailla tehtävistä vesiensuojelutoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja maksaa ulkopuoliselle tilalle esimerkiksi pintavalutuskentäksi tarvittavasta alueesta korvaus. (Maa- ja metsätalousministeriö1999)

10 2.1.6 Alueellinen metsäohjelma 5 Keski-Suomen alueellista metsäohjelmaa päivitettiin vuoden 2005 lopulla. Lopullista versiota ei ole vielä olemassa, joten tiedot pohjautuvat tehtyyn työversioon. Metsäohjelma antaa suuntaviivat alueen metsien hoidolle, käytölle ja suojelulle, puun käytölle ja jatkojalostukselle sekä monikäytölle (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006). Metsätalouden on todettu aiheuttavan eräitä haitallisia vesistövaikutuksia. Ravinteiden osalta metsätalous aiheuttaa alle kymmenen prosenttia typen ja fosforin hajakuormituksesta. Paikallisesti metsätalous voi kuitenkin olla merkittävin vesistöjen kuormittaja, eikä metsätalouden vesiensuojelussa ole saavutettu vuonna 1998 hyväksytyn vesiensuojelun tavoiteohjelman tavoitteita (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006). Vesiensuojelun kehitystavoitteena on parantaa metsätalouden vesiensuojelun tilaa niin, että uuden valmisteilla olevan vesiensuojelun tavoiteohjelman ja vesipuitedirektiivin tavoitteet täyttyvät. Metsäohjelmakaudelle kolme tärkeintä kehittämistavoitetta ovat seuraavat: Metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa ja toteutuksessa siirrytään valumaaluekohtaiseen tarkasteluun Vesiensuojeluun ohjattujen resurssien käyttöä tehostetaan Osaamista ja sitoutumista parannetaan (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006) Valuma-aluekohtaisella suunnittelulla ja toteutuksella varmistetaan, että vesiensuojeluratkaisut mitoitetaan oikein. Hankekohtaisessa suunnittelussa on alimitoituksen vaara, eli toimenpiteet saattavat jäädä hanke-alueen jollakin osalla liian vähäisiksi kun taas toisaalle panostetaan liikaa. Valuma-aluekohtaisuus mahdollistaa myös paremmin jo tehtyjen toimenpiteiden huomioimisen sekä yhteistyön eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Valuma-aluekohtainen tarkastelu on tarpeen myös silloin, kun vesiensuojelumenetelmänä käytetään tulvasäätelyä esimerkiksi putkipadoilla (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006). Resurssien käytön tehostaminen edellyttää uusien vesiensuojelumenetelmien kehittämistä ja käyttöön ottoa. Metsätalouden luonnonhoitohankkeilla on toteutettu laajoja vesiensuojeluhankkeita ja samalla tehty kehitystyötä, johon pitää panostaa tulevaisuu-

11 6 dessakin. Luonnonhoitohankkeiden kohdentamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen, jotta hankkeiden vaikuttavuus paranee. Parhaiten toimivia vesiensuojelumenetelmiä käytetään osana kunnostusojitushankkeiden vesiensuojelua. Metsäkeskus laatii menetelmää hankevalinnan priorisointiin, jossa tämä opinnäytetyö on yhtenä osana (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006). Valuma-aluekohtainen tarkastelu edellyttää hankesuunnittelijoiden koulutusta. Lisäksi jokaisella metsätalouden toimenpideketjun työntekijällä on oltava riittävästi tietoa vesiensuojelun tärkeydestä ja menetelmistä. Samalla keskitytään sitoutumaan annettuihin tavoitteisiin (Keski-Suomen metsäneuvosto 2006) Vesiensuojelun tavoiteohjelma Valtioneuvosto on tehnyt 1998 periaatepäätöksen vesiensuojelun tavoitteista vuoteen 2005, jossa esitetään yleiset ja kuormittajakohtaiset tavoitteet vesien rehevöitymisen aiheuttamien ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja pohjavesien suojelemisen tehostamiseksi. Uusi ohjelma on valmistumassa vuoden 2006 aikana. (Ympäristöministeriö 1998) Metsätaloudelle ehdotetut tavoitteet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hyväksymään metsätalouden ympäristöohjelmaan, jossa määritellään tavoitetila vuoteen Toimet kohdistetaan erityisesti metsämaiden fosforin ja typen ravinnehäviöiden pienentämiseen vähentämällä maa-aineksen ja ravinteiden eroosiota vesiin (Ympäristöministeriö 1998). 2.2 Hanke-esitykset Hanke-esitys eli aloite jonkin ongelmakohteen parantamiselle saadaan yleensä maanomistajilta, ranta-asukkailta, kylätoimikunnilta ja muilta yhteisöiltä, kunnilta, ympäristökeskukselta ja suoraan metsäkeskukselta. Yleisimmin syynä esitykselle on kiintoaine- ja ravinnepäästöjen ehkäisy alapuoliseen vesistöön. Tällainen saattaa olla esim. jonkin tietyn puron tai muun lasku-uoman tuomien kiintoainesten aiheuttama rehevöityminen, ja näin ollen virkistyskäytön hankaloituminen (Jämsen 2005)

12 7 Hanke esityksiä tulee Keski-Suomen alueella vuodessa n. 10 kappaletta ja niistä voidaan toteuttaa n. 2-4 vuodessa, riippuen myönnetyistä luonnonhoitohanke-varoista ja hankkeiden kestosta ja laajuudesta. Esityksiä tulee useasti ranta-asukkailta, kalastuskunnilta ja maanomistajilta, kun huomataan vesistön rehevöitymisen haittaavan virkistyskäyttöä, kuten kalastusta ja veneilyä. Lisäksi nykyisin kunnostusojituksia suunnitellessa otetaan yhä enemmän huomioon vesiensuojelu ja maanomistajat ovat usein jopa halukkaita vesiensuojelu rakenteiden käyttöön maillaan (Jämsen 2005). Usein hanke-esitys on esimerkiksi tieto siitä, että jossain on ongelma, kuten jokin tietty lahti on rehevöitynyt ja sitä myöten mataloitunut. Tämä ei vielä kerro paljon ongelman lähteestä, joka saattaa olla hyvinkin kaukana ylemmillä ojitusalueilla, laskuojissa tai maanmuokkausalueilla. Näin ollen jää ongelmakohtien kartoittaminen esityksen vastaanottavalle toimihenkilölle, joka kartoittaa kohteen ensin kartalta ja usein myös maastossa. Tämä vaatii osaltaan työpanosta, joka on jostain muualta pois. Tässä vaiheessa ei kohteelle ole myönnetty rahoitusta, vaan kuluva työaika täytyy laskuttaa joltain toiselta hankkeelta ja jos hanketta ei toteutetakaan, on jonkin toisen hankkeen varoja ja siihen varattua työaikaa tuhlattu. Tästä syystä onkin valmisteltu lomake hanke-esitystä varten (liite 1), josta selviää tarkemmin tietoja kohteen sijainnista, kunnostustarpeesta ja muista mahdollisesti jo tiedossa olevista seikoista kohteeseen liittyen (Jämsen 2005). 2.3 Rahoitushakemuksen valmistelu Kun hanke-esitys saadaan, ryhdytään selvittämään tausta-aineiston avulla, mistä ongelmat ovat lähtöisin. Tässä vaiheessa olisi hyvä olla yhteydessä muihin maanomistajiin ja yhteisöihin ja kuulla heidän kantansa hankkeen aloittamisesta. Kun hanketta päätetään lähteä viemään eteenpäin, alkaa suunnitteluhankkeen rahoitushakemuksen valmistelu. Valmisteluvaiheessa olisi hyvä pitää suunnitteluhankkeen aloituskokous, jossa maanomistajilta ja muilta tahoilta pyydetään palautetta ja mielipiteitä hankkeesta. Aloituskokouksen pöytäkirja liitetään rahoitushakemukseen. Lisäksi rahoitushakemuksessa määritellään hankkeen tavoitteet, hankkeen kustannusarvio ja mahdolliset muut yhteistyötahot. (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Hankesuunnittelija tekee rahoitushakemuksen metsäkeskuksen viranomaistoiminnon esittelijälle, joka esittelee hakemuksen viranomaispäällikölle. Hän tekee päätöksen

13 8 rahoituksesta ministeriön luonnonhoitohankkeisiin varaaman rahoituksen puitteissa. Rahoitusta voidaan saada ja hakea myös muualta, kuten esimerkiksi eri yhtiöiden maille tehtävät toimenpiteet ja rakenteet tehdään heidän omalla rahoituksellaan (Jämsen 2005). Aikaisemmin valmisteluvaiheeseen on käytetty aikaa jo itse maastokäynteihinkin sekä sisällä alueen karttoihin tutustumiseen ja siten ongelmakohtien löytämiseen. Tulevaisuudessa tämän vaiheen ajankäyttö toivottavasti vähenee ja hankevalinta tehdään perustuen hanke-esitykseen ja hankkeen pisteytykseen. Tällöin maastokäynnit vähenevät tai jäävät pois ja aikaa vievä karttatyökin jää vähäisemmäksi (Jämsen 2005). Tervajoki-hankkeessa aloite tuli maanomistajilta ja ranta-asukkailta vuonna 2001 ojitushankkeiden yhteydessä, koska heillä oli huoli Tervajoen tuomista ravinteista ja kiintoaineksesta alapuoliseen vesistöön eli Alvajärveen. Asiaa tutkittaessa todettiin ongelmien olevan ylemmillä ojitusalueilla, missä ojista syöpyi varsinkin kevättulvien aikaan maa-aineksia, jotka kulkeutuivat järveen. Tämä on aiheuttanut mataloitumista ja vesikasvien lisääntymistä. Tästä syystä hanketta lähdettiin viemään eteenpäin (Jämsen 2005). 2.4 Suunnitteluhanke Rahoituspäätöksen jälkeen voidaan aloittaa suunnitteltujen maastotöiden toteutus sekä koostetaan suunnitelma. Ensimmäisenä tehdään tarkempi selvitys hankealueesta ja sen rajauksesta sekä selvitetään, missä ongelmakohdat sijaitsevat. Suunnittelun edetessä tehdään maanomistajien kanssa hankesopimukset, mieluiten jo ennen rakenteiden suunnittelua. Näin vältytään suunnittelemasta rakenteita paikoille, mihin niitä ei saa sijoittaa (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Suunnitelma sisältää hankkeen yleisselostuksen, tiedot toteutettavista toimenpiteistä ja rakenteista ja niiden kuvaukset sekä työpiirustukset, hankkeen toteutuskustannukset, yhteistyötahot ja listan maanomistajista. Lisäksi suunnitelmaan tulee liittää tiedot maanomistajien yhteyshenkilöistä tai suuremmissa hankkeissa hankkeen ohjausryhmän henkilötiedot. Usein hankkeesta pyydetään ja tulisikin pyytää myös ympäristökeskuksen lausunto, joka liitetään suunnitelman asiakirjoihin. Myös muiden yhteistyötahojen lausunnot liitetään suunnitelmaan (Jämsen 2005).

14 9 Kun suunnittelu on saatu päätökseen ja suunnitelma valmiiksi pidetään suunnitteluhankkeen loppukokous, missä esitellään kartoitustulokset maaomistajille ja kuullaan heidän mielipiteitään suunnitelmasta sekä mahdollisia ehdotuksia hankkeen eteenpäin viennin suhteen. Samalla tehdään päätös toteutushankkeen rahoitushakemuksen jättämisestä suunnitelman pohjalta. Lopullinen suunnitelma ja raportti toimitetaan viranomaispäällikölle, joka päättää lopun rahoituksen maksamisesta (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Tervajoki-hankkeessa suunnitteluvaihe alkoi keväällä 2002, jolloin pidettiin hankkeen aloituskokous, jossa asiasta tiedotettiin tarkemmin. Tätä ennen oli maanomistajia tiedotettu jo kirjeellä. Kokouksessa valittiin myös maanomistajien keskuudesta yhdyshenkilöt, joille hankkeen etenemisestä tiedotetaan ja jotka vievät tietoa eteenpäin. Hanke hyväksyttiin ja rahoitusta haettiin kokouspöytäkirjan mukaan. Rahoituspäätös saatiin kesäkuun alkupuolella. Tällöin suunnittelun maastotyöt ja kartoitus pääsivät alkuun. Kartoituksessa löydettiin ongelmakohdat ja suunniteltiin tarvittavat toimenpiteet ja rakenteet. Suunnitteluhankkeen loppukokous pidettiin joulukuussa Hankesuunnitelma esiteltiin tällöin maanomistajille ja metsäyhtiöiden edustajille. Osa hankealueesta sijaitsee metsäyhtiöiden- ja Metsähallituksen maalla, joten heidän kanssaan sovittiin, että he ovat mukana rahoittamassa omalta osaltaan tehtäviä rakenteita ja toimenpiteitä. Metsähallitus ei ollut tässä vaiheessa mukana rahoittamassa, joten jatkossa jää heidän mietittäväkseen, toteutetaanko rakenteet vai ei (Jämsen 2005). Tervajoen vesiensuojelun parantamiseksi suunniteltiin alueelle erillisiä vesiensuojelutoimenpiteitä. Alueelle rakennetaan pintavaluntakenttiä, lasketusaltaita, pohjapatoja ja putkipatoja. Lisäksi Tervajoen pieniä koskiosuuksia ennallistetaan, jokipenkkoja raivataan ja loivennetaan sekä alapuolisesta järvestä poistetaan puron tuomaa kiintoainesta aivan purosuulta. Tähän saatiin myös kalastuskunta mukaan omalla rahoituksellaan (Jämsen 2005).

15 2.5 Toteutushanke 10 Hyväksytyn suunnitteluhankkeen jälkeen lähdetään toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä. Tähän haetaan oma rahoituksensa, jota haetaan yleensä heti suunnitteluhankkeen päättyessä viranomaispäälliköltä. Hakemukseen liitetään vesiensuojelusuunnitelma, joka sisältää tiedot toteutettavista toimenpiteistä, aikataulu, maanomistajalistan, tehdyt hankesopimukset, kustannusarvion ja yhteistyötahot. Tämän lisäksi tulee hakemukseen liittää saadut lausunnot ja luvat sekä valuma-alue- ja toimenpidekartta (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Kun rahoituspäätös on saatu, tehdään tarkempi aikataulutus toteutukselle ja budjetoidaan sen vuoden rahoitus. Tämän jälkeen tehdään urakoitsijoiden kanssa työsopimukset ja sovitaan kaivutöistä sekä hankitaan tarvittavat tarvikkeet, esim. rumpuputkia ja vaneria (Jämsen 2005). Tehtävät rakenteet ja toimenpiteet tehdään hankevastaavan ohjauksessa, yleensä lumettoman maan aikana, kuitenkin niin, että aiheutetaan mahdollisimman vähän vaurioita maapohjalle. Toimenpiteet pyritään saamaan kerralla valmiiksi ja toimimaan niin, ettei niiden toimintaan tarvitsisi puuttua jatkossa. Toteutushankkeen aikana voidaan pyytää palautetta ja ehdotuksia rakenteiden parantamiselle joiden mukaan tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Kun kaikki rakenteet ja toimenpiteet on saatu tehtyä ja niiden toiminta on tarkistettu, pidetään toteutushankkeen loppukokous missä esitellään toteutustyöt maanomistajille ja yhteistyötahoille. Loppukokoukseen voidaan liittää retkeily, missä nähdään kaikki toimenpiteet ja saadaan näin kattava kuva toimenpiteistä ja rakenteista. Loppukokouksesta tehdään pöytäkirja, joka liitetään raporttiin rahoittajalle, joka päättää lopun rahoituksen maksamisesta. Hankkeen valmistumisen jälkeen toimenpiteitä seurataan kahden vuoden ajan. Mikäli tehdyissä toimenpiteissä todetaan virheitä, korjataan ne hankkeen varoilla (Metsäluonnon hoitohankkeet-opas 2005). Tervajoki-hankkeen toteutuksen rahoitushakemus lähetettiin joulukuun lopulla 2003 ja rahoituspäätös saatiin maaliskuun lopulla Hanke toteutetaan vuosina Varsinaista toteutushankkeen aloituskokousta ei pidetty eikä sitä ole jälkeenpäin

16 pidetty tarpeellisenakaan. Hankkeen suunnitelmaa on tarkennettu hankkeen edetessä (Jämsen 2005) HANKE-ESIMERKKINÄ TERVAJOEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUN PARANTAMINEN 3.1 Tervajoki hankkeessa tehdyt toimenpiteet Yhteensä tervajoen valuma-alueelle suunniteltiin n. 20 uutta rakennetta, joista suurin osa on toteutettu, muutama on jäänyt pois tai toteutetaan myöhemmin. Toteutustyöt sijoittuvat vuosille (Jämsen 2006). 3.2 Pintavaluntakentät Pintavaluntakentällä tarkoitetaan veden ohjaamista ojittamattoman alueen halki. Kentälle jää veden mukana tulevaa kiintoainesta sekä ainakin osa veden mukana tulevista ravinteista. Pintavaluntakenttä tasoittaa osaltaan myös valuma-alueen tulvahuippuja. Pintavaluntakenttänä voidaan käyttää esimerkiksi osaa kunnostusojitusalueesta, ojitusalueen kunnostuskelvotonta osaa tai luonnontilaista suota. Kentän pintakerroksen tulisi olla turvetta. Pinta-alaltaan sen tulisi olla niin suuri, että veden virtaus hidastuu tai jopa pysähtyy kentällä. Samoin kentän tehokkuutta voidaan parantaa ja toimintaaikaa jatkaa yhdistämällä pintavaluntakenttä ja laskeutusallas. Valuma-alueelta tulevat vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta jako-ojaa pitkin kentälle. Kiintoaine, kaikkein hienointa osaa lukuun ottamatta, saadaan laskeutumaan altaisiin. (Luonnonhoitomalli 2005). Tervajokihankkeessa suunniteltiin kolme pintavaluntakenttää, näistä on toteutettu kuitenkin vain yksi. Muilla kohteille toimenpiteet ovat muuttuneet tai niitä ei toteuteta ollenkaan. Toteutettu kenttä on tehty vuonna 2004 ja se toimii hyvin ympärivuoden (Jämsen 2006).

17 Laskeutusaltaat Laskeutusaltaat ovat laskuojien yhteyteen kaivettuja altaita, johon valuma-alueen valumavedet ohjataan. Laskeutusaltaiden ensisijaisena tarkoituksena on poistaa valumavesistä kiintoainetta. Samalla poistuu myös kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. Laskeutusaltaiden toiminta perustuu kiintoaineen laskeutumiseen veden virtausnopeuden pienentyessä. Hyvin toimivalla laskeutusaltaalla voidaan kunnostusojitusalueiden valumavesistä poistaa % kiintoaineesta. Tämä edellyttää sitä, että veden virtaamisnopeus altaassa on 1-2 cm sekunnissa ja vesi viipyy altaassa vähintään tunnin. Paras hyöty saadaan karkeilla maalajeilla (Luonnonhoitomalli 2005). Uusia altaita tervajoelle tuli yhteensä 5 ja kymmentä vanhaa allasta tyhjennettiin ja parannettiin. Yksi altaista tuli tehdyn pintavaluntakentän yläpuolelle, mistä oja tuo veden kentälle. Toinen allas tuli UPM-Kymmene Oyj:n omistamalle maalle. UPM osallistui osaltaan altaan kustannuksiin (Jämsen 2006). 3.4 Pohjapato Pohjapatoja tehdään veden virtausnopeuden hidastamiseksi ja ojien syöpymisen estämiseksi. Pohjapadot tehdään ojien pohjille puusta, kivistä tai muusta materiaalista. Kaltevissa, suorissa ojissa voidaan tarvittaessa tehdä useita pohjapatoja peräkkäin. Pohjapadot vähentävät pääasiassa kiintoaineen ja sen mukana kulkeutuvien ravinteiden kuormitusta metsätalousalueelta vesistöihin (Luonnonhoitomalli 2005). Tervajoki- hankkeessa pohjapatoja tuli laskeutusaltaiden purkuojiin ns. kynnyksiksi, jotka hidastavat veden virtausta ja siten vähentävät kiintoaineen kulkeutumista. Lisäksi yksi pohjapato tehtiin nostattamaan umpeenkasvaneen suolammen vedenpintaa, samalla vaikutetaan lammen varastotilavuuteen, joka tasoittaa valuma-alueen valumia (Jämsen 2005). 3.5 Putkipadot Putkipadoilla pyritään hidastamaan veden virtausta ja samalla padottamaan vettä, jolloin osa kiintoaineista jää padon yläpuolelle. Pato koostuu rumpuputkesta, joka asennetaan ojaan maa-aineksen sisään, jolloin virtaavasta vedestä ei pääse kuin putken

18 13 halkaisijan verran vettä läpi (kuva 1) Lisäksi putkenpäätä ja kiinnitystä voidaan laittaa tukemaan vaneri. Padon yläpuolelle on hyvä kaivaa pieni allas, johon kiintoaines jää. Lisäksi putken yläpuolelle on hyvä laittaa suojaverkko, joka estää risujen ja lehtien pääsyn tukkimaan putken suuta (Jämsen 2005). Tervajoen valuma-alueelle putkipatoja käytettiin viidessä eri kohteessa. Osaan näistä laitettiin vielä supistaja putken yläpäähän lisäämään padotusta. (Jämsen 2005) KUVA 1. putkipadon rakenne 3.6 Puron koskiosuuksien ennallistaminen Purojen koskiosuuksia voidaan ennallistaa laittamalla uomaan kiviä tai liekopuita. Puron kunnostuksessa parannetaan vesiluonnon ja veden laadun lisäksi myös puron lähiympäristön ominaisuuksia. Puron kunnostuksessa ei tarvita raskaita koneita, vaan on suositeltavaa, että kunnostus tehdään mahdollisimman kevyin välinein välttäen ylimääräisiä vaurioita purossa ja sen ympäristössä. Näin puro palautuu mahdollisimman pian luonnontilaan. Menetelmä auttaa myös hajakuormituksen vähentämisessä, sillä uomaan asetetut kivet ja rungot monipuolistavat tehokkaasti virtausoloja ja luovat uomaan hitaamman ja nopeamman virtauksen alueita ja aiheuttavat sitä kautta sedimentin kasautumista. Suisteita voidaan käyttää mutkittelun alkuunsaattamiseen. Uomaan asetettu puuaines lisää myös lahopuun määrää sekä uomassa että sen välittömäs-

19 sä lähiympäristössä. Puuaines tarjoaa eliöstölle sekä suojaa, ruokaa että kiinnittymispaikkoja (Luonnonhoitomalli 2005). 14 Tervajoella ennallistettiin pienimuotoisesti n metrin matkalla olevia pieniä koskiosuuksia. Työt tehtiin miestyönä. Joen koskista pois otetut kivet siirrettiin takaisin uomaan ja näin saatiin mutkia ja suvantopaikkoja jokeen (Jämsen 2005). 3.7 Jokipenkkojen raivaus ja loiventaminen Joenpenkkoja raivaamalla ja joessa olevia mutkia loiventamalla pyritään estämään keväisten jääpatojen syntyminen ja tulvavesien nousu. Tämä on tärkeää varsinkin niittyjen ja peltojen läpi menevissä joissa (Jämsen 2005). Tervajoki kulkee useiden peltoalojen läpi, joille se aiheuttaa joka kevät vedennousua ja tulvia. Näitä pyritään vähentämään raivaamalla joen varresta vesakkoa ja loiventamaan uomaa joistain kohti. (Jämsen 2005) 3.8 Kiintoaineksen poistaminen Kiintoaineksen poistamisella eli ruoppauksella tarkoitetaan pehmeiden massojen, kuten saven ja liettymien koneellista poistamista vesialueelta. Ruoppauksia tehdään, mikäli pohja on niin matala, että sen käyttö uimiseen, veneilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön on hankalaa. Varsinaisia vesialueilla tapahtuvia ruoppauksia ei toteuteta metsäluonnonhoito-hankkeiden varoilla, vaan rahoitus täytyy saada muista lähteistä (Ympäristökeskus 2005). Tässä hankkeessa kiintoainesta poistetaan Alvajärveen tulevalta purosuulta siten, että vesi levittyisi entistä laajemmalle alueelle rantavyöhykettä ja kiintoaines ja ravinteita pidättyisi tehokkaammin. Samalla niitetään nykyisessä uomassa olevaa vesikasvillisuutta, minkä toivotaan osaltaan parantavan veden vaihtumista ja näin ollen happitilannetta (Jämsen 2005). Hankkeen päätteeksi aiotaan järjestää retkeily maanomistajille ensikesänä. Hanke saadaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä (Jämsen 2005).

20 15 4 HANKEVALINNAN KOHDENTAMINEN 4.1 Työn taustaa Aikaisemmin, kun toimihenkilö sai hanke-esityksen, alkoi hän viedä sitä itse eteenpäin ja haki rahoituksen viranomaispäälliköltä. Valintaperusteet vaihtelivat ja varojen sekä voimavarojen kohdentaminen vesiensuojelullisesti tärkeimmille ja laadultaan huonotilaisemmille kohteille oli vaikeaa. Resursseja on vain tietty määrä ja ne tulisi kohdentaa tarkkaan tärkeimmille kohteille. Tämän vuoksi lähdettiinkin miettimään, miten hankevalintaan saataisiin kohdennettua eniten suojelua tarvitseville kohteille. Vesiensuojeluhankkeiden lyhyestä olemassaoloajasta ja vähäisestä tiedottamisesta johtuen ne ovat eri toimijoille ja etenkin maanomistajille vieraita eikä niihin osata suhtautua oikein. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa nykyistä metsätaloutta ja tulevat tulevaisuudessa vielä lisääntymäänkin vesipolitiikan puitedirektiivin myötä. Tämän vuoksi lähdettiin selvittämään, miten nykyistä käytäntöä voidaan muuttaa parempaan suuntaan, jolloin muutkin organisaatiot ja yhteisöt voivat olla paremmin mukana ja mitä seikkoja heidän mielestään pitäisi ottaa huomioon hanketta valittaessa. Näin saataisiin mahdollisimman suuri hyöty hankkeista. 4.2 Kysely hankkeiden kehittämisestä Koska tarkoituksena oli kehittää hankevalintaa, päätettiin tehdä kysely hankkeissa mukana olleille toimijoille ja yhteisöille ja näin tutustua heidän mielipiteeseensä hankkeiden tärkeydestä, oikeasta valinnasta, tärkeimmistä valintakriteereistä ja onnistumisesta. Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä sekä muutamalle kirjeenä, ja kohdennettiin tarkasti vain hankkeissa mukana olleille, jolloin saatiin tarkkaa ja asiantuntevaa tietoa kehittämistarpeista. Näin uskottiin saatavan eniten vastauksia. Kysely lähetettiin elokuun alkupuolella vuonna 2005 ja palautus oli syyskuun alussa. Tämän avulla pyrittiin selvittämään, mitä hankkeilta ja niiden toteuttamiselta halutaan kentällä ja eri toimijoiden kannalta. Kyselylomake (liite 2) lähetettiin yhteensä 22:lle eri yhtiöiden toimihenkilölle tai jonkin yhteisön jäsenelle. Näitä olivat mm. UPM-Kymmene, metsänhoitoyhdistys, Met-

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Kestävän metsätalouden rahoituslaki (KEMERA) METSOn toteutuskeinona METSOn toteuttaminen KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 KEMERA METSO -toimintaohjelmassa KEMERA kohdentaminen

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus

Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Kemera-koulutus Ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Kemera-koulutus Kemeran ympäristötuki Ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoitusmahdollisuuksia Vesistökunnostusrahoja YM:n kunnostusavustukset. ELY jakaa. Jatkuva haku, pieniä summia 50% omarahoitusosuudella

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus

Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen ja metsätalouden ympäristökuormitus Metsätalous ja vesistöt seminaari 26.-27.9.2006 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsäpolitiikan perusta

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (5) KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus. Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus Metsien vapaaehtoinen suojelu, luonnonhoitohankkeet ja vesienhoito Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä METSIEN EKOSYSTEEMIPALVELUT seminaari 6.11.2014 Metsien ekosysteemipalveluja

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäluonnon hoitohankkeet Luonnonhoitohankkeet ovat tärkeä osa

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu 1 (13) Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu - toteutustyöt Pukkiselän alue on maakunnallisesti arvokas lintuvesi, jota uhkaa umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan

Lisätiedot

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 Jyväskylässä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-tukijärjestelmä Voimassaoleva kemeralaki (1094/1996) Kunnostusojituksen

Lisätiedot

Riistan elinympäristöjen parantaminen. Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua

Riistan elinympäristöjen parantaminen. Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua Riistan elinympäristöjen parantaminen Kulttuurikeskus Vanha Paukkua Lapua 26.11.2013 Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen Metsäluontoneuvoja Riitta Raatikainen

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu

VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus. Maarit Satomaa ProAgria Oulu VYYHTI II -hankkeen Aloitustilaisuus Maarit Satomaa ProAgria Oulu 05.04.2016 Hae VYYHTI II pilottialueeksi tule mukaan luomaan vesienhoidon verkostoa ja hyviä käytäntöjä Pilottialuehaku 2016 - Koko valuma-aluetta

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät 22.-23.9.2015 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-laki Uusi kemera-laki on määräaikainen ja voimassa 1.6.2015-31.12.2020 Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5. Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.2012 Komeetta School is an international primary school in

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Ojitettujen soiden ennallistaminen

Ojitettujen soiden ennallistaminen Ojitettujen soiden ennallistaminen Soiden maankäytön tulevaisuus -seminaari 2014 Matti Seppälä, johtava luonnonhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus 18.12.2014 Suomen metsäkeskus 2 Ojitettujen soiden

Lisätiedot

Vesiensuojelu ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (KEMERA) Jyväskylä 16.4.2013 Antti Leinonen Suomen metsäkeskus

Vesiensuojelu ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (KEMERA) Jyväskylä 16.4.2013 Antti Leinonen Suomen metsäkeskus Vesiensuojelu ja laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (KEMERA) Jyväskylä 16.4.2013 Antti Leinonen Suomen metsäkeskus 1 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1994/1996) Laki (1994/1996) voimassa

Lisätiedot

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset Luonteeltaan hajakuormitusta (vrt. maatalouden kuormitus)

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Kemera -työryhmän kuuleminen Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus k JULKISET PALVELUT Kemera -työryhmän kuuleminen 4.12.2013 Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Luonnonhoito ja Kemera 2015 Kuulemisen sisältö Luonnonhoidon tarpeet, keinot

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014 Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen Ylistaro-talo 21.10.2014 Metsäluontoneuvoja Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi

Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/Rovaniemi Kunnostusojitustarve, ojituksen aiheuttama kuormitus ja vesiensuojelu Hannu Hökkä Metla/ Kunnostusojitustarve Pohjois-Suomessa VMI11 (2009-2013): kunnostustarve on 117000 ha/v, josta Pohjois-Suomessa 45%,

Lisätiedot

Kunnosta lähivetesi -koulutus

Kunnosta lähivetesi -koulutus Kunnosta lähivetesi -koulutus Suomen metsäkeskus Läntinen palvelualue / Pirkanmaa Elinkeinopäällikkö Ari Lähteenmäki Palvelualueet 1. Pohjoinen palvelualue 2. Itäinen palvelualue 3. Läntinen palvelualue

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet Samuli Joensuu 1) Kaisa Heikkinen 2) ja Markku Puustinen 2) 1) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2) Suomen ympäristökeskus, SYKE Maatalous

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa

Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Luonnonhoitohankkeet ja luonnonhoidon suuntaviivat Suomen metsäkeskuksessa Harjumetsien paahdeelinympäristöjen hoitoseminaari 19.6.2012 Taipalsaari Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä 1 Metsäalan

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.

Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet. Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9. Metsätalouden ympäristötuki ja luonnonhoitohankkeet Puustoisten perinneympäristöjen hoidon kehittäminen seminaari 4.9.2012 Janne Uitamo 1 Mihin ympäristötukea voi saada ja millä ehdoilla? Käytettävissä

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 6.9.2016 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Vesienhoidon lainsäädäntö Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Vesienhoidosta

Lisätiedot

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016 Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Metsätalouden vesistökuormitus Metsätalouden kuormitus on tyypiltään hajakuormitusta. Myös

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Hankehaku esimerkkinä Susineva Jalasjärven Susinevan vesiensuojelun

Lisätiedot

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Yleisötilaisuus 12.9.2016 Toimenpiteet, yleinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Toimenpide ehdotukset Toimenpiteiden päämäärät: Uoman vedenjohtokyvyn

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet

Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Tornionjoen Suomen puoleisten pintavesien luokittelu ja ehdotetut lisätoimenpiteet Petri Liljaniemi Biologi Lapin ympäristökeskus 1 Vesistön ekologisen tilan luokittelu Biologiset tekijät Levät, vesikasvillisuus,

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 261/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä

Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä Luonnonhoito on osa vastuullista metsätaloutta Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö Kustantaja: Metsäkustannus Oy Taitto: Susanna Appel Kuvat:

Lisätiedot

Valuma alueen kunnostussuunnittelu

Valuma alueen kunnostussuunnittelu 14.6.2017 Hanna Alajoki Valuma alueen kunnostussuunnittelu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Mikä on valuma alue ja mitä hyötyä on sinne suunnattavista toimenpiteistä? Vesi virtaa kaikkialta

Lisätiedot

Edelläkävijä vihreillä markkinoilla

Edelläkävijä vihreillä markkinoilla Edelläkävijä vihreillä markkinoilla 8.2.2017 Vesienhoitosuunnitelmien toteutus Lauri Karvonen Kunnostusojituksen määräarvio vuosille 2016-2021 Kemijoki 2 400 ha/v toteutus 2013-16 1 560 ha/v Tornionjoki

Lisätiedot

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut

Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa? 22.09.2015 Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli Jari Ilmonen, Luontopalvelut Mitä ovat arvokkaat pienvedet? Pienvedet = purot ja norot, lammet, lähteiköt

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Kati Häkkilä & Teemu Ulvi, SYKE Järvien tilassa havaittu muutoksia Asukkaat

Lisätiedot

Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet Q4311d ja Q4311f.

Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet Q4311d ja Q4311f. NUOTTIOJAN VESIENHOITOHANKE, HINKUANJOKI, HAAPAJÄRVI TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (8) 1 Taustaa Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke)

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke (OPET-hanke) 29.10.2012, Hämeenlinna Sivu 1 30.10.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen sisältö OPET-hankkeen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 277/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto

Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Kokonaiskuormituksesta hajakuormituksen osuus on fosforin osalta n. 60 % ja typen osalta n 80% (SYKE tilastot) Fosfori Typpi Toimenpiteiden kohdentaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

METSÄOJITUS. Uudisojitus Kunnostusojitus Ari Lähteenmäki Suomen metsäkeskus

METSÄOJITUS. Uudisojitus Kunnostusojitus Ari Lähteenmäki Suomen metsäkeskus METSÄOJITUS Uudisojitus Kunnostusojitus 6.11.2013 Ari Lähteenmäki Suomen metsäkeskus 1 Historia Ojitustoiminta käynnistyi 1900-luvun alkupuolella ensimmäinen mp-laki 1920-luvun alkupuolella ojitettu 5

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

TASO-hankkeen esittely

TASO-hankkeen esittely TASO-hankkeen esittely Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset 17.10.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun valtakunnallinen

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä

Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä Seminaari Tammelan kunnan vesistöjen kunnostushankkeista 30.9.2014 Marja Mäkelä, Jouko Elomaa Heinijärvi Matala ja runsasravinteinen humusjärvi

Lisätiedot

Pienvedet ja uusi vesilaki. tulkinnat pienvesien suojelusta. Sinikka Rantalainen

Pienvedet ja uusi vesilaki. tulkinnat pienvesien suojelusta. Sinikka Rantalainen Pienvedet ja uusi vesilaki tulkinnat pienvesien suojelusta Sinikka Rantalainen Vantaan pienvesiselvitys 2009 Jatkotoimenpiteet: 1. Järjestetään inventointitietojen hallinnointi ja päivitysvastuu sekä muodostetaan

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2)

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2) 0(762 0(762 RKMHOPDQ WRWHXWXVNHLQRW (WHO (WHO MD.HVNL MD.HVNL 3RKMDQPDDOOD 11.3.2009 METSOseminaari, M.Seppälä, Metsäkeskus E-P 0(762Q WRWHXWXV WDORXVPHWVLVVl 9 6XRMHOXDOXHYHUNRVWRQ NHKLWWlPLQHQ

Lisätiedot

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2.

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Joet ja kunnostus Joen määritelmä Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta vedet kerääntyvät samaan vesistöön. Jokiekosysteemin

Lisätiedot

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys KIIMINGIN JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY Jäälin vesien hoito VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013 Birger Ylisaukko-oja vesienhoitoyhdistys Monipuolista vesienhoitoa Yhdistys perustettu keväällä 2011 Tavoite:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU. kaupunginjohtaja Timo Louna

YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU. kaupunginjohtaja Timo Louna YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI 3.9.2013 Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU kaupunginjohtaja Timo Louna KUNTA Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.

Lisätiedot

Kunnostusojitus ja vesiensuojelu Tornator Oy:ssä -Case Suurisuo. Maarit Sallinen Ympäristöesimies, Tornator Oy

Kunnostusojitus ja vesiensuojelu Tornator Oy:ssä -Case Suurisuo. Maarit Sallinen Ympäristöesimies, Tornator Oy Kunnostusojitus ja vesiensuojelu Tornator Oy:ssä -Case Suurisuo Maarit Sallinen Ympäristöesimies, Tornator Oy Yleistä Tornator Oy:stä Tornator on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja Vajaa 600 000

Lisätiedot

Monimuotoisuuden suojelu

Monimuotoisuuden suojelu Monimuotoisuuden suojelu Metson keinoin i Ylitarkastaja Leena Lehtomaa, Lounais-Suomen ELY-keskus METSO Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008-2016 1 Esityksen sisältö METSO turvaa monimuotoisuutta

Lisätiedot

1) Tulvavahinkojen väheneminen

1) Tulvavahinkojen väheneminen LAPUANJOEN TULVATYÖPAJA III 14.4.214, TAUSTA-AINEISTO JA KYSELYLOMAKE 1) Tulvavahinkojen väheneminen ja erityiskohteiden suojaus penkereillä VE 3 Lapuan taajama 1/5 1/1 1/25 Muut alueet hyvä hyvä koht

Lisätiedot

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vesistöjen kunnostus Jermi Tertsunen POPELY Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 16.4.2013 1 Erilaisia tavoitteita 1. Virkistyskäyttö - Haittaava kasvillisuus, liettyminen, kalastus-

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Maatalouden vesiensuojeluhankkeet Hiidenveden kunnostus 2012-2015 hanke Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Pitkän tähtäimen tavoitteet Hiidenveden vesistö valuma-alueineen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu

Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Maa- ja metsätalouden toimenpiteiden suunnittelu Työryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Teemu Ulvi, SYKE Kati Häkkilä, SYKE Yleissuunnitelman sisältö maatalouden osalta Maatalouskosteikkojen

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 8.12.2011 MIKSI KOSTEIKKOJA? vesiensuojelutoimia pitää tehdä, vedet eivät ole kunnossa, kosteikko

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

TASO-hankkeen. aloitusseminaari

TASO-hankkeen. aloitusseminaari TASO-hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.06.2011 Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry 1 ja vesiensuojelutoimenpiteet 1) Vesistövaikutukset 2) Vesiensuojelutoimenpiteet 2

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Kansallinen suo- ja turvemaiden strategia Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Säätytalo 23.10.2009 Veikko Marttila, Maa- ja metsätalousministeriö Strategiatyön taustaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: turvetuotantovarausten

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä

Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa. Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Valuma-alueen merkitys vesien tilan parantamisessa Vanajavesikeskus-hankkeen Vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä Mikä valuma-alue? Kuinka kauas pitää katsoa? Lähivaluma-alue Kaukovaluma-alue Latvavedet 2.

Lisätiedot

KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (16) KIRNULANOJA 2 VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja ojitustoiminnan aiheuttamien

Lisätiedot

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ITÄMERI-HAASTEEN TOIMENPITEET Itämeri-haasteen kansallinen seminaari 3.12.2008 Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry www.vhvsy.fi Vantaanjoen ja Helsingin

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan

Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan Prof. Leena Finér Metsäntutkimuslaitos, Joensuu Puula-forum 17.7.2013, Kangasniemi Teemat: Mitkä muutokset vaikuttavat vesistöihin ja pienvesiin? Metsissä

Lisätiedot

Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittäminen ja kunnostaminen -esiselvityshanke. Ulla Eriksson

Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittäminen ja kunnostaminen -esiselvityshanke. Ulla Eriksson Kauhavanjoen ja sen ympäristön kehittäminen ja kunnostaminen -esiselvityshanke Ulla Eriksson Hankkeen taustaa Hanke toteutetaan Kauhavan kaupungin toimesta Hanke rahoitetaan 70% Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmasta

Lisätiedot

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto

Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vesivarojen hallinta ja vesihuolto Vs. johtaja, yli-insinööri Hannu Wirola Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seuranta seminaari, 31.1.2013 5.2.2013 Tavoitteena vesivarojen

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti 25.1.2010 VOPPE koulutus, Eura 1 Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä Vesitase Sateet lisäävät virtaamia, mitkä

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot