Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka Kiemunki Unto, pj (kesk) Tervo Jari (kesk) toimii puheenjohtajana) Pesonen Eila, vpj (sit) Hietala Eija (sit) Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Nyman Pekka (sit) Vaara Paavo (sit) Oikarinen Hannu (vas) Oikarinen Pasi (vas) Pelkonen Sirpa (sit) Tolppanen Inkeri (sit) Pyhäjärvi Maire (kesk) Lakso Eliisa (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Talvensaari Juhani (kesk) MUUT SAAPUVILLA Kulpakko Aino kvalt:n pj. (sit) OLLEET Harju Leo kvalt:n I vpj. (kesk) Honkanen Heikki kvalt:n II vpj. (kesk) Laurila Pauli kunnanjohtaja Mustonen Marjo pöytäkirjanpitäjä ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Unto Kiemunki Marjo Mustonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Hannu Oikarinen Juhani Talvensaari PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 117, 118 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 117 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 118 Kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy päätöksen sisältöä, asia on tuotava toimielimen käsiteltäväksi. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oikarisen ja Tapio Uusitalon, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Kunnanjohtaja esitti Juhani Talvensaarea Tapio Uusitalon tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 118 Kunnanjohtaja esitti käsittelyjärjestystä muutettavaksi siten, että pykälä 143 siirretään käsiteltäväksi viimeisenä pykälänä ja lisäasioina otetaan käsittelyyn 144 Kiinteistö Oy Huttu-Akan ja Kiinteistö Oy Huttu-Ukon lainoittajan vaihtaminen sekä 145 Seudullisen elinkeino-osakeyhtiön perustamiseen liittyvän valmistelutyön käynnistäminen. Käsittelyjärjestyksen muutos ja lisäasiat hyväksyttiin yksimielisesti. Kokous keskeytettiin klo ja kuultavaksi saapui sosiaalisihteerin viransijaisuutta hakenut Terttu Stöckell. Jari Luoma-aho saapui kuultavaksi kelo Kunnanhallituksen kokousta jatkettiin klo

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 Khall 72 Tilinpäätös vuodelta 2003 on valmistuntu. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan on kunnanhallituksen toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Tarkastuslautakunnan tehtävän on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen. Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioidu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Vuoden 2004 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä ei otettu kantaa edellisen vuoden alijäämän tai talousarviovuoden arvioiden alijäämän kattamiseen. Tilintarkastaja on kirjeellään esittänyt, että kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle selvityksen siitä, miten alijäämät on tarkoitus kattaa kuntalain 65 ja 70 :ien edellyttämällä tavalla. Selvitys annetaan eri pykälässä. Korkeimman hallinto-oikeuden tekemän päätöksen mukaan kunnanhallituksen jäsenet eivät ole kunnanvaltuustossa esteellisiä käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöstä. Sama koskee kunnanjohtajaa. Tilinpäätös Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Vuosina 2002 ja 2003 on Pelkosenniemen kunnan taloudessa tapahtunut selvä käännös parempaan suuntaan. Kun vielä vuonna 2002 vuosikate oli n negatiivinen, oli vuosikate vuonna 2003 n positiivinen. Ilman Pohjois-Lappi työryhmän esityksen mukaista poikkeuksellisen suurta harkinnanvaraista rahoitusavustusta ( ja ) vuosikate olisi ollut vuonna 2002 n negatiivinen ja vuonna 2003 n negatiivinen. Talousarviota vuodelle 2003 laadittaessa arvioitiin, että vuosikate jäisi negatiiviseksi n Arviossa ei huomioitu harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2003 on alijäämäinen. Toimintakulut jäivät tilinpäätöksessä n talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Terveydenhuollon nettomenot olivat talousarviossa ja tilinpäätöksessä lähes samansuuruiset. Kaikkien hallintokuntien nettomenot alittuivat n Uutta lainaa otettiin vuonna Lainakanta oli kertomusvuoden lopussa n /asukas, joka vastaa Lapin läänin keskitasoa. Bruttoinvestointimenojen toteutuma oli noin , joka oli vain noin 30 % talousarviossa päätetyistä investoinneista. Toteutumatta jäivät mm. lämpökeskushankkeet ja paloauton hankinta. Verrattaessa vuosia 2002 ja 2003 voidaan todeta, että toimintakulut alenivat 5.89 %. Toimintatuotot alenivat 5.50 %. Verotulot kasvoivat 8.27 %, johtuen pääosin tuloveroprosentin korotuksesta 20 %:iin. Valtionosuudet kasvoivat %. Kasvun pääasiallinen syy oli sosiaali- ja terveystoimen valtitonosuuksien lisääntyminen. Maksuvalmius parani 60 maksupäivästä 75 maksupäivään ja kassavarat olivat vuoden vaihteessa n. 1.4 milj..

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suhteellisen hyvin lukuun ottamatta investointeja. Toteutumatta jäivät pääosin sellaiset investoinnit, joihin ei saatu valtionosuutta. Talousarvion laadintatarkkuudessa ei onnistuttu toivotulla tavalla. Henkilöresurssien puute vaikeutti tehtävien suorittamista. Taloussuunnitelman mukaan vuosina kunnan talous näyttäisi vahvistuvan jonkin verran, mutta ilman valtiovallan erityistoimenpiteitä on mahdollista, että kunta joko velkaantuu yli taloudellisen kantokykynsä tai joutuu karsimaan peruspalveluja siinä määrin, että kunta ei suoriudu lakisääteisistä tehtävistään. Sisäasiainministeriö teki päätöksen ns. Pohjois- Lappi -työryhmän toimeksiannon laajentamisesta siten, että työryhmän tehtävänä oli myös laatia selvitys ja tehdä tarvittavat toimenpide-esitykset mm. Pelkosenniemen kunnan taloudellisesta tilanteesta. Työryhmän esitykseen sisältyi yhtenä valion toimenpiteenä korotetun harkinnanvaraisen avustuksen myöntäminen vuosina Hallintokunnittain ulkoiset nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus e 92,37 % (Terveydenhuolto) e 98,46 % Sosiaalilautakunta e 94,74 % Sivistyslautakunta e 89,33 % Tekninen lautakunta e 78,66 % Käyttötalous e 90,66 % Terveydenhuollon kustannuksia on vaikea arvioida, mutta muiden hallinnonalojen kohdalla tulisi pystyä tarkempaan talousarvioon. Tilinpäätös liitteenä nro 1.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Khall 119 Kunnanhallitus 1. toteaa, että kuntalain 65 :n ja 70 :n edellyttämät alijäämien käsittelyä ja talouden tasapainottamista tarkoittavat asiat on käsitelty eri pykälässä 2. toteaa, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty eri pykälässä 3. allekirjoittaa vuoden 2003 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi 4. käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa se valtuuston käsiteltäväksi 5. esittää valtuustolle tilikauden ,55 euron alijäämän käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan ,73 euroa jäljelle jäävä tilikauden alijäämä ,82 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille odottamaan erillisessä :ssä käsiteltyjen alijäämän kattamistoimenpiteiden vaikutusta 6. päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot. Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Liitteenä nro sivu 70 lisäyksenä tilinpäätösasiakirjaan. Tilinpäätös on jaettu kunnanhallitukselle edellisessä kokouksessa. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ja käsitellyt tilinpäätöksen vuodelta Tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liitteenä nro 2.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 119 Lausunnossaan tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille tilikaudelta Kunnanhallitus esittää valtuustolle esittämiensä asioiden lisäksi, että valtuusto päättää tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisestä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 120 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2003 TOIMINNASTA Khall 120 Kuntalain 71 :n mukaan on tarkastuslautakunnan valmisteltava kunnanvaltuuston päätettävät tilintarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen kokouksessaan Liite no 3 arviointikertomus. Arviointikertomuksessa kiinnitetään huomiota mm. kunnan talouden kehittymiseen ja todetaan taloudellisen tilanteen parantuminen ja tasapainotustarve. Erityisesti kunnanhallitusta kehoitetaan kiinnittämän huomiota henkilökunnan jaksamiseen. Yhteenvetokohdassa todetaan että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet, mutta taloudellinen tilanne edellyttää edelleen toimenpiteitä. Kunnanhallitus saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 121 HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2004 Khall 121 Sisäasiainministeriön kirjeen mukaan harkinnanvaraista avustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja. Avustukseen on varattu n. 48 milj. ( v n. 47 milj. ). Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuntia pyydetään toimittamaan ne kesäkuun, kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä. Hakemukseen pyydetään yksilöimään ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talousvaikeuksiinsa. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Sisäasiainministeriön kirje liitteenä nro 4. Kuntien avustuksista päättää sisäasiainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Myönnetyt avustukset maksetaan kunnille viimeistään joulukuun 11 päivänä Lomakkeet 1-3 sekä hakemus liitteet liitteenä nro 5. Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodelle 2004 liitelomakkeissa 1-3 ja hakemuksessa sekä sen liitteissä esitetyillä perusteilla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 122 SOSIAALISIHTEERIN VIRANSIJAINEN Khall 122 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan julistaa sosiaalisihteerin viransijaisuuden haettavaksi. Hakuilmoitus liitteenä nro 6. Hakemukset liitteineen säilytetään sosiaalisihteerin työhuoneessa tutustumista varten. Tarkempi selvitys hakijoista sekä hakemukset liitteineen esitellään kokouksessa. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtaja esitti, että sosiaalisihteerin viransijaiseksi valitaan Terttu Stockell ja varalle Marja Pulju. Palkkauksesta päätetään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Hannu Oikarinen esitti valittavaksi Marja Puljua. Pekka Nyman kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on suoritettava vaali. Suoritetussa vaalissa annettiin kahdeksan ääntä, Marja Pulju sai neljä ääntä ja Terttu Stöckell neljä ääntä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Arvonnassa valituksi tuli Marja Pulju. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että varalle valitaan Terttu Stöckell. Kunnanhallitus päätti valita sosiaalisihteerin viransijaiseksi Marja Puljun 3 kuukauden koeajalla ja varalle valittiin Terttu Stöckell. Äänestysliput pöytäkirjan liitteenä.

13 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus 123 TEKNISEN TOIMEN TYÖJÄRJESTELYT Tekn.ltk 26 Liite 14. Sisäinen haku liitteineen Liite 15. Yleishallinnon vastaus ja kunnanhallituksen antamat reunaehdot Liite 16. Henkilöstöpalaveri Liite 17. Vaihtoehtolaskelmia Kunnanhallitus käsitteli työtehtävien järjestelyä hallintokuntien välillä, jolloin oli esillä myös teknisen toimen kanslistille kuuluvat työtehtävät. Kunnanhallitus hylkäsi kunnanjohtajan esityksen, ja päätti jättää asian pöydälle jatkovalmistelua varten. Kokousta edelsi palaveri järjestelyä koskevan henkilöstön ja kunnanhallituksen välillä. Ongelmia tehtävien järjestelyistä syntyi lähinnä sivistystoimen/ opetustoimen tehtävien yhteensovittamisessa. Liitteen 15 mukaan kunnanhallitus on antanut ohjeeksi jatkovalmistelua varten ohjeeksi seuraavat reunaehdot: - kanslistin työt uudelleen järjestetään sisäisin järjestelyin - vaativammat työtehtävät siirretään rakennustarkastajan ja rakennusmestarin tehtäviksi - sosiaalisihteerin virkavapauden ajaksi pyritään saamaan joko kokoaikainen tai osa-aikainen viransijainen Kunnanhallitus ei ole ottanut kantaa hallintokuntien toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin henkilöjärjestelyjä lukuun ottamatta. Kunnanjohtajan esityksen perusteena oli kunnan taloudellinen tilanne, jossa avoimien virkojen ja toimien täyttämisen sijaan tehtäviä tulisi jakaa muulle henkilöstölle. Kunnanjohtajan esitys toteutuessaan olisi tuonut yhteispalaverissa esitettyjen tietojen perusteella noin :n säästöt (jakaantuen seuraavasti: sivistys-lautakunta , yleishallinto 9.000, tekninen lautakunta 5.000, sosiaalilauta-

14 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus 123 kunnan lisäkustannus korkeimmillaan johtuen sosiaalisihteerin ostopalveluista; kanslistin järjestelyt eivät sisälly em. laskelmiin). Liitteessä 15 mainitut kunnanhallituksen asettamat reunaehdot kannattaa luonnollisesti huomioida, vaikka reunaehdot eivät sidokaan teknistä lautakuntaa. Henkilöstöjärjestelyt hallintokuntien välillä ja hallintokuntien välisten raja-aitojen purkaminen ovat varmaankin kuntanorganisaatiota tervehdyttäviä toimia, vaikkakaan teknisen toimen kanslistin työtehtävien järjestelyn valmistelu ei kuulu kunnanhallituksen toimivaltaan. Tuskinpa viran muuttamista toimeksi myöskään voi tulkita uuden toimen perustamiseksi. Hallinnossa on pääsääntönä, että ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaista siihen oikeuttavaa säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan. Ylempi viranomainen voi kuntalaki 51 :n mukaan ottaa asian käsittelyyn, kun asian-omainen viranomainen on tehnyt asiassa päätöksen (otto-oikeus). Kunnalliseen päätöksenteko-järjestelmään luotu kuntastrategia talousarvioineen ja toiminnallisine tavoitteineen herättää edelleen ristiriitaisia mielipiteitä; osa on mielissään siitä, että valtuusto käsittelee asiat isoina kokonaisuuksina strategisen suunnittelun pohjalta osa taas kokee demokratian kärsivän, kun päätöksentekoa on delegoitu alemmaksi. Liitteen 14 mukaiseen sisäiseen hakuun liittyen sosiaalitoimen kanslisti on ilmoittanut valmiutensa siirtyä hoitamaan teknisen toimen kanslistille kuuluvia työtehtäviä. Tässä tapauksessa on keskusteltu hänen kokonaan siirtymisestä tekniseen toimistoon varsinkin alkuvaiheessa, jolloin tehtäviin perehtyminen ja kouluttautuminen vie runsaammin aikaa.

15 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus 123 Varsinainen sosiaalisihteeri on virkavapaalla, ja sosiaalisihteerin tehtäviä hoitaa hallintosihteeri kunnanjohtajan viranomaispäätöksellä siihen asti, kun sijainen on löydetty. Liitteessä 16 on muistio henkilöstöpalaverista. Henkilöstöpalaverissa todettiin, että vakituisella henkilöstöllä ei ole resursseja tehtävien hoitoon. Ainoina mainittiin ostoreskontra, joka voitaisiin hoitaa muuallakin, kuin teknisessä toimistossa. Eli tällä hetkellä uudet henkilöjärjestelyt ja tehtävien järjestelyt ovat valmisteilla kaikissa hallintokunnissa, ja asia kannattaa kuitenkin edelleen yrittää järjestää kokonaispakettina. Tämän lisäksi kunnanhallitus päättää kokouksessaan , jatketaanko neuvotteluja Kemijärven kaupungin kanssa kuntien teknisten toimien yhdistämismahdollisuuksien selvittämiseksi. Edellä mainittujen seikkojen johdosta kanslistin tehtävien järjestelyistä ei kannata tässä vaiheessa tehdä päätöstä. Viransijaisuutta voidaan jatkaa viranomaispäätöksin tarvittaessa (johtosäännön mukaan korkeintaan 6 kuukautta). Edellä mainittua ehdotusta puoltavat seuraavat seikat: - sisäiset henkilöstöjärjestelyt asian tiimoilta saataneen selvitettyä - vuoden 2003 neuvotteluissa Kemijärven kaupungin teknisen osaston kanssa, Kemijärven tekninen osasto ilmoitti, että Kemijärven henkilöstöresurssit edellyttävät mahdollisessa yhdistämisessä koko teknisen toimiston henkilöstön palkkaamista riippumatta millaisessa työsuhteessa ao. henkilö on - mahdollisessa teknisten toimien yhdistämisessä on parempi yhdistää toimivat organisaatiot kuin keinotekoisesti resurssien puutteessa lamautettu organisaatio yhdistetään pakon sanelemana suurempaan

16 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus organisaatioiden yhdistyessä tarvitaan aluksi voimavaroja joustavan yhdistymisen toteuttamiseksi Teknisen toimen toimistotehtävistä Teknisen toimiston kanslistin ns. Vaativammat työtehtävät lienevät ns. kanslistin tekniset tehtävät (karttasovellukset, rakennusvalvontasovellukset, karttojen piirtäminen tietokoneella ym.,), jotka ovat % kanslistin työajasta. Ostoreskontran siirtäminen taloushallinto- tai muulle osastolle voidaan toteuttaa melko helposti, myyntireskontra vaatii hieman perehtymistä ja vesilaskutus hieman enemmän perehtymistä. Teknisen toimen tehtävien hoitamiseen löytyy luonnollisesti useita vaihtoehtoja. Liitteessä 17 on esitetty eri vaihtoehtoja ja niiden kustannusvaikutus. Vaihtoehto 0, jolloin perustetaan teknisen toimen kanslistin toimi ja toimeen valitaan ensisijaisesti sisäisellä haulla. Mikäli sisäisellä haulla ei toimea löydy, julistetaan virka auki. Vaihtoehdossa 1 on ajateltu tehtävien hoitoa oppisopimuksen kautta. ATK:n yhä lisääntyvä hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista, eikä kunnassa osaamista ole tarpeeksi. Vaihtoehto toisi noin :n säästön, mikäli oppisopimukseen saadaan työllistämistuki. Tämä malli ei muilta osin edellytä talousarvion eikä toiminnallisten tavoitteiden uudelleenkäsittelyä. Vaihtoehdossa 2 on ajateltu, että 50 %, kanslistin töistä voidaan järjestää kunnan vakinaisen henkilöstön toimesta sekä varataan 560 tuntia ostopalveluihin tai teknisen henkilöstön ylitöihin. Tässä mallissa työmäärä vähentyisi teknisessä toimessa vuositasolla 240 tuntia. Tekniselle lautakunnalle varataan noin lisämääräraha. Kunnan kokonaissäästö olisi

17 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus 123 Vaihtoehdossa 3 teknisen toimiston henkilöstön työaika lyhennetään 90 %:iin sekä oppisopimus 85 %:iin. Tämä vaihtoehto voisi olla toteuttamiskelpoinen työjärjestelyin. Kokonaistyöaika teknisessä toimistossa vähenisi 560 tuntia (12 %). Säästö olisi Vaihtoehdossa 4 esitetään liitteen 3 mukainen kunnanhallituksen malli. Työajan vähenemä teknisessä toimistossa olisi 800 tuntia, muista hallintokunnista vähennetään 800 tuntia ja kunnan säästö olisi sama kuin vaihtoehdossa 3. Jos ratkaisua perustellaan taloudellisin perustein vaihtoehto 3 on toimivampi, eikä kunnanhallituksen mallia kalliimpi. Tässä vaiheessa muut hallintokunnat ovat olleet valmiita hoitamaan ostoreskontran, mikä on helppo hoitaa myös fyysisesti eri paikassa. Muiden vaativimpien töiden jakaminen teknisen toimiston kahdelle henkilölle, ilman että heidän muita työtehtäviään siirretään tai ulkoistetaan, ei ole mahdollista normaalin työajan puitteissa. Tekninen toimi ei voi näillä ehdoilla ottaa vastuuta valtuuston talousarvion yhteydessä asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta, koska vaarana on toiminnan lamaantuminen. Tässä tapauksessa olisi järkevintä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kuluvan vuoden talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden uudelleen käsittelyä ja kyseisessä mallissa tulee myös selvittää lautakunnan lakkauttaminen. Tietysti äärimmäisenä keinona voidaan ajatella tehtävien suorittamisen talousarvion puitteissa ostopalveluina ja pitkinä ylitöinä, jotka tietysti lyhyemmän ajan ovat mahdollisia. Rak.tarkastaja 1. Lautakunta valitsee edellä esitetyistä vaihtoehdoista sen jälkeen kun:

18 Kunnanhallitus hallintokuntien sisäiset ja väliset henkilöstön järjestelyt on tehty (sosiaalitoimen järjestelyt ;kanslistin siirtymismahdollisuus tekniseen ym., yleishallinnon järjestelyt, sivistystoimen järjestelyt) - kunnanhallitus on tehnyt päätöksen, teknisten virastojen yhdistämisen selvittämisestä Kemijärven kaupungin kanssa Tehtävien suorittamiseen vastuuviranhaltija voi johtosäännön mukaan tarvittaessa sopia lyhytaikaisia työsuhteita korkeintaan 6 kk:n ajaksi. Päätös numero 1 annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. 2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päätöksenteossaan kunnan talouden tervehdyttämisessä huomioi valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tai määrää hallintokunnat käsittelemään talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet kunnanhallituksen uudelleen asettamin säästötavoittein. 3. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että mikäli yhdistymisneuvotteluihin teknisten virastojen kanssa Kemijärven kanssa ryhdytään, kunnanhallitus asettaa nimeämilleen neuvottelijoille taloudelliset ja/tai toiminnalliset tavoitteet lopullisen päätöksenteon helpottamiseksi. Tkn.ltk: Khall 87 Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösesityksen kohta 1. annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Kari Karppinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kari Harju toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän aikana. * * * Liitteenä nro 20 sisäinen haku liitteineen, yleishallinnon vastaus ja kunnanhallituksen antamat reunaehdot , henkilöstöpalaveri , vaihtoehtolaskelmia.

19 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 87 Kunnanhallitus 123 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan kohdan 1. asiat ja huomioi kohdan 2. tavoitteet. Kohdan 3. osalta tavoitteeksi voidaan asetetaan säästöt pitkällä tähtäimellä ja se, että kuntalaisille turvataan riittävät neuvonta ja lomakepalvelut Pelkosenniemellä. Asia käsitellään eri pykälässä. Hyväksyttiin yksimielisesti. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekn.ltk 34 Yleishallinto on lupautunut hoitamaan teknisen toimiston ostoreskontran ja avainpalvelut, jotka joltain osin vähentävät teknisen työtehtäviä. Jotta saavutetaan asetetut säästötavoitteet ja sen lisäksi voidaan vielä turvata lautakunnan toiminta niin kuin se on johtosäännössä ja talousarviossa suunniteltu, tekninen toimi tarvitsee vielä lisäresursseja rakennustarkastajan ja rakennusmestarin lisäksi. Kunnanhallitus ja tekninen lautakunta käsittelivät laajasti yhteisessä kokouksessaan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtäviä valtuustokauden aikana ja mihin suuntaan tehtävät tulevaisuudessa painottuvat. Matkailukeskuksen kehittyminen on siirtänyt ja siirtää edelleen tehtävien painopistettä Pyhän suuntaan. Oppisopimusjärjestelmällä saataisiin toimistoon lisää resursseja sekä osaamista. Sisäisin järjestelyin muiden hallintokuntien kanssa ja teknisen toimiston sisällä voitaisiin teknisen toimiston palvelutaso turvata tyydyttävästi. Raktark: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tekninen lautakunta voi tehdä oppisopimuksen teknisen toimen tehtävistä painottaen kartoitukseen ja kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Säästötavoitteeseen päästäisiin seuraavin tehtävin:

20 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 123 Teknisen toimiston vakituinen henkilöstö vastaa työnantajan tekemään kyselyyn henkilöstömenojen leikkauksesta niin, että toimistohenkilöstön palkkakustannukset putoavat 90 %:iin nykyisestä. Oppisopimus laaditaan 80 %:n työajaksi. Tekn.ltk Khall 123 Hyväksyttiin yksimielisesti. * * * Asiasta on kunnanhallituksen jäsen Pekka Nyman jättänyt saapuneen kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on saapunut kuntalain 93 :ssä säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimus liitteenä nro 7. Liitteenä nro 8 osa esitellystä perusteluaineistosta. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Pekka Nyman veti oikaisuvaatimuksensa pois. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 124 HENKILÖSTÖMENOJEN VAPAAEHTOISET SÄÄSTÖTOIMET Khall 47 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan seuraavaa: Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa suosittaa koko kunnan henkilöstölle, että henkilöstö sopivaksi katsomallaan tavalla luopuu 10 päivän työpanosta vastaavasta palkkasummasta kunnan taloudellisen tilanteen johdosta. Kukin hallintokunta järjestää tätä tarkoittavan henkilöstökokouksen ja ilmoittaa kokouksen päätöksen kunnanjohtajalle/kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää myöhemmin varsinaisen lomautuksen täytäntöönpanosta. Asia saatetaan valtuustolle tiedoksi. Asia on saatettu kunnanvaltuustolle tiedoksi Henkilöstön lomautuksiin ovat eri tahot ottaneet kantaa. YT-ryhmä on kokouksessaan todennut, että pakottavaa tarvetta lomauttamiselle ei ole, eikä lomautuksia tule tehdä. Kemijärven työvoimatoimiston johtaja on informoinut lomautusten vaikutuksista työllistämistuen myöntämisen edellytyksiin. Ammattijärjestöistä OAJ on kirjeellään oikeustapauksiin vedoten todennut, että opettajien lomautuksista tulisi luopua. Kunnanhallituksen kokouksessa on talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellytetty selvitettävän lomautusasiaa ja vaihtoehtoisia menettelyjä. Kunnanvirastossa on valmisteltu luonnos eri vaihtoehdoista vapaaehtoisten henkilöstömenojen säästämiseksi sekä tiedusteltu mahdollisista eläköitymissuunnitelmista.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 124 Kirjeluonnos liitteenä nro 1. Kunnanhallituksen tulisi hyväksyä liitteenä oleva kirjeluonnos ja erityisesti sen kohta 1. jossa on esitetty tavanomaisesta poikkeava palkattoman virkavapaan järjestely. Järjestelyllä on tarkoitus tehdä virkavapaan käyttäminen houkuttelevaksi ja tasapuoliseksi muiden esitettyjen järjestelyjen kanssa. Johtoryhmä ja palkanlaskija ovat käyneet läpi kirjelmäluonnoksen. Tarkoituksena on, että kukin hallintokunta esittelee lomakkeen sisällön työpaikkakokouksessa, jonka jälkeen se toimitetaan koko kunnan henkilöstölle siten, että vastaukset saadaan mennessä. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lomakkeen ja esittelyssä mainitut jatkotoimenpiteet. Mahdollisen lomautuksen täytäntöönpanosta päätetään myöhemmin. Maire Pyhäjärvi saapui kokoukseen klo Sirpa Pelkonen esitti Tapio Uusitalon kannattamana, että opetuspuolelle tulee tehdä oma selvitys, koska kaikki esitetyt vaihtoehdot eivät sovellu opetustoimeen. Khall 124 Hyväksyttiin yksimielisesti Sirpa Pelkosen esittämällä lisäyksellä. * * * Määräaikaan mennessä on 45 henkilöä vastannut myönteisesti vapaaehtoiseen henkilöstömenojen säästöesitykseen (lomake). Ns. säästövapaat vaihtelevat päivän välillä. Enemmistönä kuitenkin sellaiset henkilöt, jotka ottavat 10 päivän palkattoman virkavapauden tai lomarahavapaan.

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot