Vapaaehtoistoiminta Lukioissa. Väliarviointiraportti. Anu Alanko VARES keskus. Yhteisöllisyyden ytimessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistoiminta Lukioissa. Väliarviointiraportti. Anu Alanko 2010. VARES keskus. Yhteisöllisyyden ytimessä"

Transkriptio

1 VaLu Vapaaehtoistoiminta Lukioissa Väliarviointiraportti Anu Alanko 2010 VARES keskus Yhteisöllisyyden ytimessä 1

2 Tiivistelmä Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoiman Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus-hankkeen (VARES) päämääränä on luoda Oulua ja Oulun seutua palveleva pysyvä kumppanuuden hengessä toimiva vapaaehtoistoiminnan organisointimalli ja VARES-keskus vuosien aikana. Tarkoituksena on kehittää vapaaehtoistyön koulutusta, työnohjausta ja virkistystä yhteistyössä hankkeessa mukana toimivien kanssa. Hankkeen yhtenä osatavoitteena on integroida vapaaehtoistoimintaa kasvatukseen ja opetukseen. (VARES-keskus 2009a.) Vapaaehtoistoiminnan integrointi kasvatukseen ja opetukseen on toteutettu vuodesta 2009 alkaen lukiolaisten koulutuksena. Vuonna 2009 on toteutettu kaksi vapaaehtoistoiminnan koulutusta leirikoulumuotoisena. Osallistumalla leirikouluun sekä suorittamalla käytännön vapaaehtoistoiminnan harjoittelun, lukiolaiset suorittavat opintoihinsa kaksi soveltavaa kurssia. Ensimmäiseen keväällä 2009 Syötteen Nuoriso- ja leirikeskuksessa Pudasjärvellä pidettyyn leirikouluun osallistui opiskelijoita ja opetusharjoittelijoita Oulun normaalikoulusta. Syksyllä 2009 pidetyssä leirikoulussa oli mukana oppilaita Tyrnävän ja Kempeleen lukioista. Viikonlopun ajan kestäneen leirikoulun aikana lukiolaiset saavat perustietoa vapaaehtoistoiminnasta luento-opetuksena, pienryhmätyöskentelyiden sekä toiminnallisten harjoitusten kautta. Opiskelijoille on järjestetty leirikoulun aikana myös muuta toiminnallista ohjelmaa, kuten esimerkiksi ulkoilua, seinäkiipeilyä ja jousiammuntaa. Leirikoulumuotoisen koulutuksen ohella VARES-hanke on järjestänyt yhdessä TUKEVA-hankkeen kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta päiväopetuksena Laanilan ja Lyseon lukioissa, jonka kautta lukiolaiset voivat suorittaa yhden soveltavan kurssin lukio-opintoihinsa. Tämän väliarvioinnin tarkoituksena on arvioida lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutusta leirikoulujen osalta. Tarkastelun kohteena on toiminnan suunnittelu- ja kehittämisvaihe: koulutuksen suunnittelu, oppilaitosten ja opiskelijoiden informointi/rekrytointi, koulutuksen sisällöt ja toteutusmuodot sekä opiskelijoiden omat kokemukset koulutuksesta. Tätä tarkoitusta varten on kerätty aineistoa leirikouluun osallistuneita lukiolaisia sekä vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikkoja tarjonneita toimijoita haastattelemalla. Tässä arvioinnissa keskeinen rooli on myös opiskelijoiden tuottamalla itsearviointimateriaalilla omasta oppimisestaan sekä varsinaisesta koulutuksen sisällöistä ja muodoista annetulla palautemateriaalilla. Myös hankkeen työntekijät suorittavat itsearvointia koko hankkeen ajan, jota myös hyödynnetään tässä väliarvioinnissa. Syksyllä 2009 järjestettiin vielä erikseen purkuparkki, jonka aikana lukiolaisilla oli mahdollisuus käydä läpi varsinaista koulutusta sekä harjoittelujaksojen ja kirjallisten lopputöiden tekemisestä saatuja kokemuksia. Varsin monella lukiolaisella on vielä käytännön harjoittelu kokonaisuudessaan suorittamatta sekä kurssiin kuuluva raportointi tekemättä ja siten tässä väliarvioinnissa keskitytäänkin pääsääntöisesti leirikouluosioon. Väliarvioinnissa hyödynnetään myös hankkeen puitteissa tuotettua valmista materiaalia, kuten toimintakertomuksia (kevät ja syksy 2009) sekä hankkeen puitteissa valmistettua tilastomateriaalia ja alkukartoitusta nuorille suunnatuista vapaaehtoistoiminnan malleista. 2

3 Sisältö Tiivistelmä 2 1 JOHDANTO 4 2 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA Vapaaehtoistoiminnan määrittelyä Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen Nuoret ja vapaaehtoistoiminta 6 3 VARES-HANKE Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Osatavoite 6: Vapaaehtoistoiminnan integrointi kasvatukseen ja opetukseen 8 4 VaLu VAPAAEHTOISTOIMINTA LUKIOISSA-KOULUTUS Lukiokoulutus yleissivistävänä koulutuksena Koulutuksen toteuttaminen leirikoulumuotoisena VaLu-koulutuksen prosessikuvaus 11 5 ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN Mitä arviointitutkimus on? Arvioinnin tarkoitus ja arviointikysymykset Arviointimetodologia Arvioinnin eettisyydestä ja luotettavuudesta 15 6 VÄLIARVIOINNIN TULOKSET Vapaaehtoistoiminnan koulutuksen suunnittelu, tiedottaminen ja opiskelijoiden rekrytointi Vapaaehtoistoiminnan koulutuksen sisällöt Vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa käytetyt opetusmenetelmät Vapaaehtoistoiminnan koulutus kokonaisuutena 20 7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 21 LÄHTEET 25 3

4 1 JOHDANTO Aktiivisesta kansalaisuudesta on tullut viime vuosina keskeinen julkisen keskustelun aihe. Etenkin vaalien aikana pohditaan kansalaisten apatiaa edustuksellista demokratiaa kohtaan sekä mietitään keinoja motivoida heitä äänestämään ja osallistumaan yhteisten asioiden hoitamiseen. Lainsäädännössä ja erilaisissa toimenpideohjelmissa kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on kirjattu keskeisinä vaatimuksina. Erityisen keskeisenä on nähty aktiiviseen kansalaisuuteen kasvaminen; osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ei opita abstrakteina asioina, vaan ainoastaan käytännön kautta jo varhaisesta iästä alkaen. Tässä keskustelussa nuoret ovat nousseet varsin keskeiseen asemaan. Vaikka suomalaiset nuoret menestyvät varsin hyvin kansainvälisessä vertailussa tietotaidoiltaan, sanotaan heidän omaavan syrjäytyneiden asenteet suhteessa yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen (Suutarinen 2006). Samaan aikaan nuoret kuitenkin näyttävät olevan kiinnostuneita muunlaisista tavoista osallistua ja vaikuttaa; elämäntavalliset valinnat ja erilaiset mielenilmaukset ovat tapoja, joiden kautta nuoret haluavat tuoda mielipiteensä esille. Usko perinteisiin vaikuttamiskeinoihin ei näytä olevan kovin vahvaa suomalaistenkaan nuorten keskuudessa. (Lundbom 2007; Stranius 2009.) Yeungin (2002) tutkimuksen mukaan suomalaisilla nuorilla on myönteinen asenne vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Tämä palkaton ja vapaaehtoisesti muiden hyväksi tehtävä toiminta voikin muodostua tulevaisuudessa yhä keskeisemmäksi osallistumisen ja vaikuttamisen areenaksi suomalaisillekin nuorille. Keskeisenä esteenä nuorten osallistumiselle vapaaehtoistoimintaan näyttää olevan tietämättömyys omista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Nuoret ovat kiinnostuneita yhdessä tekemisestä ja sosiaalisesta toiminnasta ja siten vapaaehtoistoiminnan tuominen lähelle nuorten arkea on tärkeää. Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus-hankkeen (VARES) yhtenä keskeisenä tavoitteena on integroida vapaaehtoistoiminnan koulutusta kasvatukseen ja opetukseen. Konkreettisena käytännön toimenpiteenä hankkeessa on lähdetty rakentamaan mallia lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta lukion soveltaviin opintoihin. Tämän mallin käytännön toteutus aloitettiin pilottioppilaitosten kanssa vuonna 2009 kahden leirikoulun muodossa. Syyskaudella 2010 tullaan järjestämään vielä kolmas vapaaehtoistoiminnan koulutus leirikoulumuotoisena. Osallistumalla leirikouluun sekä suorittamalla käytännön vapaaehtoistoiminnan harjoittelun, opiskelijat suorittavat kaksi lukion soveltavaa kurssia opintoihinsa. Leirikoulumuotoisen koulutuksen ohella hanke on toiminut yhteistyössä TUKEVA-hankkeen kanssa järjestämällä päiväopetusta kahdessa oululaisessa lukiossa yhden soveltavan kurssin verran. Lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kehittämisvaiheessa laaditaan toiminnasta väliarviointi. Käsillä olevassa raportissa selvitetään, miten koulutusta on lähdetty suunnittelemaan ja opiskelijoita rekrytoimaan sekä miten koulutusta on käytännössä toteutettu ja minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla siitä on. Koska monella opiskelijalla oli vielä käytännön harjoittelu suorittamatta ja kurssiin liittyvä raportointi tekemättä, käsitellään näitä teemoja tässä raportissa lähinnä viittauksenomaisesti. Kyseisiä teemoja tarkastellaan yksityiskohtaisemmin hankkeen loppuarvioinnissa. Keskeisenä arvioinnin materiaalina käytetään opiskelijoiden tuottamaa itsearviointimateriaalia omasta oppimisestaan sekä heidän antamaansa palautemateriaalia koulutuksen toteutuksesta ja sisällöistä. Tämän lisäksi seitsemää opiskelijaa sekä kahta vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikkoja tarjonnutta toimijaa on haastateltu väliarviointia varten. Myös hankkeen puitteissa tuotettua kirjallista materiaalia käytetään arvioinnin tukena. Lisäksi hankkeen työntekijöiden itsearviointi kulkee mukana tässä väliarvioinnissa. 4

5 2 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LÄHTÖKOHTIA 2.1 Vapaaehtoistoiminnan määrittelyä Suomalainen yhteiskunta on läpikäynyt monia rakenteellisia muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, jotka ovat jättäneet jälkensä myös yksittäisten ihmisten elämään luvun lama ja tälläkin hetkellä meneillään oleva taloudellinen taantuma ovat asettaneet suomalaisen yhteiskunnan haasteelliseen tilanteeseen. Viime aikoina keskustelua ovat herättäneet esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden supistamiset ja suoranaiset lakkautukset. Yleisesti ollaan huolissaan esimerkiksi mielenterveyspalveluiden resurssien puutteesta ja vanhustenhuollon tilasta. Myös lasten ja nuorten syrjäytymiskehitys huolestuttaa. Palveluiden supistamiset ja lakkauttamiset vaikuttavat meidän kaikkien elämään, mutta eniten ne koskettavat niitä, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia. Tällä kehitystrendillä on vaikutuksensa myös vapaaehtoistoimintaan, sillä 2000-luvun Suomessa sillä näyttää olevan kasvava kysyntä. Vapaaehtoistoiminta voidaan määritellä yksityisten kansalaisten omaehtoiseksi, lähimmäisiin kohdistuvaksi auttamistyöksi tai jonkin yhteisön tai järjestön toimesta tapahtuvaksi auttamistyöksi. Vapaaehtoistoiminnalle ominaista on sen palkattomuus eikä sen tekijältä vaadita alan ammattikoulutusta. Vapaaehtoinen toimii omista lähtökohdistaan käsin ja omien resurssien sallimissa puitteissa. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa varsinaista ammatillista työtä, vaan sen tarkoituksena on täydentää virallista sosiaalihuoltoa sekä toimia sen yhteistyökumppanina. Varsin merkittäviä tekijöitä vapaaehtoistoiminnassa ovat sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Yksi keskeisimpiä vapaaehtoistoimintaan ryhtymisen motiiveja ovat itsensä kehittäminen ja kasvu sekä uuden oppiminen. Vapaaehtoistoiminta on myös suomalaisen varsin aktiivisen yhdistystoiminnan kulmakiviä. (VARES-keskus, 2009b.) Vuosi 2011 on julistettu Euroopassa vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Vuoden tavoitteena on edistää ja tukea vapaaehtoistoimintaa sekä lisätä vapaaehtoistoiminnan tunnettavuutta. (Opetusministeriö, 2009a.) Noin 100 miljoonaa ihmistä harjoittaa Euroopan unionin alueella vapaaehtoistoimintaa, joka hyödyttää kolmatta osapuolta ja palvelee yleishyödyllistä tarkoitusta. EU:ssa todetaan, että vapaaehtoistoiminnan määrittely on vaikeaa, mutta unionin alueella toteutettavalla vapaaehtoistoiminnalla on ainakin kolme yhteistä piirrettä. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2006/C 325/13.) Vapaaehtoistoimintaan osallistutaan vapaasta tahdosta ja oma-aloitteisesti, vapaaehtoistoiminta ei missään muodossa voi olla pakollista. Vapaaehtoisuudella varmistetaan vapaaehtoisten sitoutuminen ja samaistuminen toimintaan. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa, eikä sitä tehdä taloudellisista syistä. Vapaaehtoistoimintaan osallistuville koituneet kulut voidaan kuitenkin korvata. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on toimia muiden kuin oman perheen jäsenten hyväksi tai vaihtoehtoisesti muiden yhteiskunnallisten ryhmien hyväksi ja hyödyttää tällä tavoin yhteiskuntaa (vapaaehtoistoiminta on toimintaan osallistujan henkilökohtaisen kehityksen kannalta kuitenkin epäilemättä hyvin hyödyllistä). (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2006/C 325/13.) Vapaaehtoistoimintaa tehdään eri toimialoilla, kuten esimerkiksi urheilun, kulttuurin, sosiaali- ja terveysalan, koulutuksen, nuorisoalan, ympäristönsuojelun, katastrofiavun, politiikan sekä kuluttajansuojan ja kehitysavun parissa. Vapaaehtoistoiminnan eri muotoja ovat esimerkiksi osallistuminen julkiseen toimintaan ja kansalaistoimintaan, toimiminen yleistä etua koskevien asioiden hyväksi, valveuttamiskampanjoiden järjestäminen, hyväntekeväisyys, ikääntyneiden ja vammaisten auttaminen lähiympäristössä sekä toimiminen välittömän yleisen edun hyväksi erityistilanteissa, kuten esimerkiksi luonnonkatastrofeissa. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan muotona voi olla vastavuoroinen apu ja itseapuryhmät, toimiminen uskonnollisissa yhteisöissä sekä erilaiset luottamustehtävät poliittisissa ja tieteellisissä tehtävissä tai esimerkiksi yhdistyksissä ja seuroissa. (Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2006/C 325/13) 5

6 2.2 Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen Vuosina 2001 ja 2002 suomalaisista 37 % osallistui vapaaehtoiseen toimintaan. Yeungin (2002) tutkimuksessa todetaan, ettei osallistumisaktiivisuus poikkea kovinkaan paljon eri väestöryhmissä. Kyseisen tutkimuksen mukaan miehet (38 %) osallistuisivat naisia (37 %) hiukan useammin vapaaehtoistoimintaan. Ehkä odotettukin tulos on se, että keskimääräistä hiukan aktiivisempia osallistujia ovat työttömät ja lomautetut, mutta toisaalta myös yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat. Ongelma tässä on kuitenkin se, ettei vapaaehtoistoiminnan määrittely ole välttämättä yhteneväinen näiden ryhmittymien kesken. Myös koulutuksen suhteen näyttää siltä, että enemmän koulutetut ovat aktiivisempia osallistumaan vapaaehtoistoimintaan kuin vähemmän koulutetut. (Yeung 2002.) Suurimmat erot vapaaehtoistoimintaan osallistumisessa löytyvät maantieteellisesti. Aktiivisimmat osallistujat löytyvät Länsi-Suomesta sekä maaseudulta, joissa yli 40 % asukkaista kertoo olevansa mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vähiten osallistuvia löytyy pääkaupunkiseudulta sekä muista suuremmista kaupungeista. Iän mukaan tarkasteltuna, yli 50-vuotiaat ja eläkeläiset osallistuvat eniten vapaaehtoistoimintaan. Keskimääräistä runsaammin osallistuvia löytyy myös nuoremmasta, vuotiaiden ikäryhmästä. Ajankäytöllisesti tarkasteltuna, eniten vapaaehtoistyöhön käyttävät aikaa yli 50-vuotiaat ja eläkeläiset ja myös vuotiaiden keskuudesta löytyy eniten aikaansa vapaaehtoistoimintaan käyttäviä. Kansallisen tuloksen mukaan, suomalaisten vapaaehtoistoimintaan keskimäärin käyttämä aika on lähes 18 tuntia kuukaudessa. (Yeung, 2002.) Suosituin vapaaehtoistoiminnan alue on urheilu ja liikunta, johon kolmannes vastaajista kertoo osallistuneensa vuosien 2001 ja 2002 aikana. Tämän ohella myös terveys- ja sosiaalialan sekä lasten ja nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistoiminta kiinnostaa suomalaisia. Yleisimpänä motiivina vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle annetaan yksinkertaisesti halu auttaa muita ihmisiä. Toiseksi yleisimpinä tekijänä mainitaan ylimääräisen vapaa-ajan käyttäminen johonkin hyödylliseen ja merkittävään toimintaan. Muita syitä ovat esimerkiksi ystävän tai tuttavan mukaan houkutteleminen, sosiaalisen verkoston laajentaminen sekä uuden oppimisen ja kokemisen halu. (Yeung, 2002.) Vares-keskuksen, Espoon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke SANTRAT kanssa, toteutetun kyselyn mukaan Oulussa ja Oulun seudulla vapaaehtoistoimintaan osallistuu yleisimmin ja vuotiaat. Lisäksi naiset (73 %) ovat aktiivisempia osallistujia kuin miehet (27 %). Yleisimmin osallistutaan kaupunkialueella. Ystävätoiminta, vierailut ja yhteydenpito sekä talkootoiminta olivat yleisimpiä vapaaehtoistoiminnan muotoja Oulussa ja Oulun seudulla. Yleisimpiä motiiveja toimintaan mukaan lähtemiselle oli halu osallistua ja tavata muita ihmisiä sekä toiminnan kokeminen harrastuksena. Myös halu vaikuttaa ja oppia uutta toimivat motiiveina monille vapaaehtoistoimijoille. Suurin osa osallistui vapaaehtoistoimintaan säännöllisesti kerran viikossa, seuraavaksi eniten osallistuttiin vähintään kerran kuukaudessa. (VARES-hanke 2009c.) 2.3 Nuoret ja vapaaehtoistoiminta Nuorten kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen näyttää olevan Suomessakin laskusuhdanteinen, ainakin äänestysaktiivisuudella mitattuna. Julkisessa keskustelussa ja erilaisissa toimenpideohjelmissa onkin pohdittu keinoja, miten katkaista nuorten parissa yleistynyt syrjäytymiskehitys ja innostaa nuoria yhteiskunnallisen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Samaan aikaan nuoret näyttävät kuitenkin olevan kiinnostuneita toisenlaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kuin mitä perinteisesti on totuttu käyttämään. Esimerkiksi yksilölliset elämäntaparatkaisut, boikotit, mielenilmaukset sekä suorat kontaktit päätöksentekijöihin ovat keinoja, joiden kautta nuoret pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin. (Lundbom 2007, Stranius 2009.) 6

7 Yeungin (2002) tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret suhtautuvat vapaaehtoistoimintaan varsin myönteisesti vuotiaiden ikäryhmässä vapaaehtoistoimintaan osallistutaan keskimääräistä enemmän ja tässä ryhmässä on myös niitä, jotka käyttävät vapaaehtoistoimintaan eniten aikaa (yli 19 tuntia kuukaudessa). Lähes kaksi viidestä suomalaisnuoresta on mukana vapaaehtoistoiminnassa. Myös kiinnostus vapaaehtoistoimintaan on nuorten keskuudessa suuri; 58 % nuorista olisi valmis osallistumaan toimintaan, jos häntä siihen pyydettäisiin. Nuoret ovat erityisen kiinnostuneita toimimaan lasten ja nuorten (35 %), urheilun (35 %) sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen (19 %) parissa. Lapsi- ja nuorisotyö kiinnostaa nuoria keskimääräistä enemmän kuin muita ikäryhmiä. Nuoret ovat myös useimmiten kiinnostuneita kulttuurija taidealasta, eläinten-, ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä ihmisoikeusasioista. Näyttää myös siltä, että nuoret ovat kiinnostuneempia globaaleista ja yleismaailmallista teemoista kuin esimerkiksi välittömän lähialueensa asioista. Tämä tulos on yhdenmukainen vuoden 2008 Nuorisobarometrin kanssa, jossa todetaan nuorten olevan enemmänkin globalisaatiomyönteisiä kuin -kielteisiä (Myllyniemi 2008). Nuoria motivoi vapaaehtoistoimintaan ensinnäkin kaverit sekä uuden oppimisen halu. Yeungin (2002) mukaan vapaaehtoistoiminnan kannatus nuorten keskuudessa on vahvaa niin asenteiden kuin osallistumisenkin suhteen. Nuoret osallistuvat myös muita enemmän vapaaehtoistoimintaan, jolla on selkeästi vahvoja ideologisia piirteitä ja johon hakeudutaan tietoisesti, valintoja tehden. Myös vapaaehtoistoiminnan näkeminen palkattomana, pakottomana ja talkoohenkisenä on omaksuttu nuorten keskuudessa toiminnan oleellisiksi ominaispiirteiksi. Nuorten keskuudessa näyttää olevan myös eniten epätietoisuutta sen suhteen, miten vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan. Yeungin mukaan onkin esisijaisen tärkeätä satsata tiedottamiseen ja kannustukseen nuorten keskuudessa. Koska vapaaehtoistoiminta merkitsee nuorille erityisesti yhdessä tekemistä, sosiaalista vuorovaikutusta ja me-henkeä, ovat sosiaaliset verkostot nuorten vapaaehtoistoimintaan rekrytoimisessa erityisen tärkeitä. (Yeung, 2002.) 7

8 3 VARES-HANKE 3.1 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus-hankkeen (VARES) tarkoituksena on kehittää Oulussa ja Oulun seudulla vapaaehtoistoimintaa vuosien aikana. Oulun Seudun Setlementti ry:n hallinnoimaa hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). VARES-hankkeen päämääränä on luoda Oulua ja Oulun seutua palveleva pysyvä kumppanuuden hengessä toimiva vapaaehtoistoiminnan organisointimalli ja VARES-keskus (vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus). Päätavoitteena on kehittää vapaaehtoistoimintaa alueen ominaisluonne ja tarpeet huomioiden. Vuonna 2008 Oulun kaupungin AVEK-toiminta vapaaehtoistoimintaa tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin ikäihmisen kotona tai hoivakodissa siirtyi osaksi VARES-hanketta. (VARES-keskus 2009a.) Hankkeen konkreettisiksi tavoitteiksi on kirjattu seuraavat asiat: Löytää profiili Oulun seudun vapaaehtoistoimijalle Seudullisen yhteistyön kehittäminen vapaaehtoistoiminnassa Selvittää ja kehittää vapaaehtoistoimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisten palvelun tuottajien ja yritysten yhteistyömahdollisuuksia Selvittää ja selkeyttää vapaaehtoistoiminnan toteuttamismalleja ja tarvetta: vertaistuki, oma-aputoiminta, tukihenkilötoiminta, läheisauttaja, talkootyö tms. Selvittää vapaaehtoistoiminnan rooli palvelujärjestelmässä Vapaaehtoistoiminnan integroiminen kasvatukseen ja opetukseen Vapaaehtoistoiminnan prosessin sisällön kehittäminen (rekrytoinnin kehittäminen, perus- ja täydennyskoulutus, työnohjauksellinen tuki, virkistys sekä tiedotus ja välitys) Vapaaehtoistoiminnan organisointimallin kehittäminen, VARES-keskus Tässä väliarvioinnissa keskitytään kuudenteen osatavoitteeseen eli vapaaehtoistoiminnan integrointiin kasvatukseen ja opetukseen. VaLu Vapaaehtoistoiminta lukioissa osahankkeen tavoitteena on rakentaa vapaaehtoistoiminnan koulutuksen malli lukiokoulutukseen Oulussa ja Oulun seudulla, jota voidaan tulevaisuudessa soveltaa myös muissa Suomen lukioissa. 3.2 Osatavoite 6: Vapaaehtoistoiminnan integrointi kasvatukseen ja opetukseen Nuorten osallistumismahdollisuuksista on puhuttu viime vuosina paljon; esimerkiksi vuonna 2006 uudistetussa nuorisolaissa (2006/72) todetaan, että nuorille tulee varata mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Myös kunta- ja perustuslaissa sekä kansallisissa toimenpideohjelmissa on huomioitu nuorten kuulemisen ja osallistumismahdollisuuksien tärkeys. Tärkeä kansainvälinen sopimus lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien taustalla on myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, jossa tuodaan esille lasten ja nuorten osallisuuden merkitys (UNICEF 1989). VARES-hankkeessa on tunnustettu tarve vastata nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusten kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminta voi toimia yhtenä kanavana, jonka kautta nuoret voivat toteuttaa osallisuuttaan yhteiskunnassa. Hankkeessa on myös tiedostettu, etteivät nuoret tahdo välttämättä sitoutua pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan ja hankkeen laaja kumppanuusverkosto mahdollistaakin lyhyempikestoisten vapaaehtoistoiminnan muotoihin osallistumisen. (VARES-hanke 2009a.) 8

9 Kuudennen osatavoitteen konkreettisena päämääränä on luoda prosessikuvaus lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta, jota pilotoidaan yhteistyöoppilaitoksissa. Vapaaehtoistoiminnan koulutus voidaan liittää osaksi lukiolaisten soveltavia, vapaasti valittavia opintoja. Mallia voidaan tulevaisuudessa käyttää joko suoraan tai sovellettuna myös muissa Suomen lukioissa. Tässä väliarvioinnissa tarkasteleva lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutus on toteutettu leirikoulumuotoisena, jonka toteutukseen on saatu rahoitusta Opetusministeriön Nuorisotyö ja politiikka-ohjelmasta. Ensimmäinen leirikoulu järjestettiin keväällä 2009 Oulun normaalikoulun lukiolaisille. Mukana leirillä oli 21 opiskelijaa, joista 10 oli lukiolaisia ja 11 opetusharjoittelijoita. Opetusharjoittelijat osallistuivat vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukseen jo ennen leirikoulua ja toimivat myös mukana lukiolaisten leirikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa. Syksyllä 2009 toteutettiin toinen leirikoulu Kempeleen ja Tyrnävän lukioiden oppilaille, johon osallistui 17 lukiolaista. Syksyllä 2010 tullaan järjestämään kolmas vapaaehtoistoiminnan koulutus leirikoulumuotoisena. VARES-hankkeen työntekijät toimivat myös yhteistyössä TUKEVA-hankkeen kanssa järjestämällä päivämuotoista opetusta kahdessa oululaisessa lukiossa. Päiväopetuksen kautta lukiolaiset voivat suorittaa yhden soveltavan kurssin opintoihinsa. Hankkeessa on myös aloitettu suunnittelutyö vapaaehtoistoiminnan koulutuksen järjestämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. (VARES-hanke 2009a ja 2009b.) Leirikoulu on järjestetty Syötteellä Nuoriso- ja leirikeskuksessa, joka sijaitsee Pudasjärvellä noin 140 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Perjantaista sunnuntaihin kestävä leirikoulu on sisältänyt koulutuksen ohella myös ohjattua ja vapaata ohjelmaa. Lukiolaisilla on ollut koulutuksen lisäksi mahdollisuus tutustua erilaisiin toiminnallisiin aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi seinäkiipeilyyn ja jousiammuntaan. Leirikoulun sisällöistä ja toteutuksesta kerrotaan tarkemmin luvussa 4. 4 VaLu VAPAAEHTOISTOIMINTA LUKIOISSA-KOULUTUS 4.1 Lukiokoulutus yleissivistävänä koulutuksena Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. (Lukiolaki 1998/629) Vuonna 2008 lukiokoulutuksen piirissä oli yli suomalaisnuorta; opiskelijoiden määrä oli vähentynyt noin prosentin edellisvuoteen verrattuna. Samana vuotena suoritettiin yli ylioppilastutkintoa. (Tilastokeskus 2009.) Lukiokoulutus yleissivistävänä ja jatkokoulutuskelpoisuuden esimerkiksi yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin tarjoavana koulutuksena on säilyttänyt suosionsa suomalaisten nuorten keskuudessa, vaikka esimerkiksi ammatillinen koulutus onkin lisännyt suosiotaan huomattavasti viime vuosien aikana. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä opetussuunnitelman perusteissa, joiden pohjalta laaditaan paikallinen opetussuunnitelma (Opetusministeriö 2009b). Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) todetaan, että lukiokoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille laaja yleissivistys sekä antaa heille valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukiokoulutuksen arvoperustaan lukeutuvat elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa sekä hyvinvointia. Opiskelijoita kannustetaan kriittisyyteen ja asioiden kyseenalaistamiseen sekä globaalien ilmiöiden ymmärtämiseen. (Opetushallitus 2003.) 9

10 Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) mainitut aihekokonaisuudet ovat lukion toimintakulttuuria jäsentäviä toimintaperiaatteita ja oppiainerajat ylittäviä, opetusta eheyttäviä painotuksia, jotka liittyvät ihmisen koko elämäntapaan. Yhtenä aihekokonaisuutena mainitaan aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys; sen tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Osallistuminen liitetään niin poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen kuin kulttuurielämänkin piiriin kuuluvaksi toiminnaksi. Lisäksi siinä huomioidaan paikallisen ja kansallisen tason ohella eurooppalainen ja globaali tila. Pääpaino tämän aihekokonaisuuden toteuttamisessa on käytännön harjoittelussa, joka voi tapahtua koulun ohella esimerkiksi erilaisten järjestöjen puitteissa. Myös hyvinvointi ja turvallisuus aihekokonaisuudessa painotetaan osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden periaatteita. (Opetushallitus 2003.) Vapaaehtoistoiminnan koulutus on sisällytetty pilottioppilaitoksissa Oulun normaalikoulun lukio, Tyrnävän lukio sekä Kempeleen lukio soveltaviin opintoihin vapaasti valittaviksi. Vapaaehtoistoiminnan koulutus tukee edellä esitettyjä aihekokonaisuuksia ja tutustuttaa lukiolaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin yhteiskunnassa vapaaehtoistoiminnan kautta. Lukio-opetuksessa korostetaan oppijan omaa aktiivista roolia oppimisessa, tiedon hankinnassa ja sen prosessoinnissa. Tätä tarkoitusta varten lukion on luotava sellaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat oppia työskentelemään itsenäisesti mutta myös yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa. Lukiokoulutusta voidaan järjestää myös perinteisen luokkahuoneopetuksen ulkopuolella; lähiopetuksen ohella sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi verkko- tai etäopetuksena. (Opetushallitus 2003.) Esimerkiksi Oulun normaalikoulun lukion opetussuunnitelmassa todetaan, että tavoitteena on sellainen opiskeluympäristö, joka tukee opiskelijan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta. Siten esimerkiksi koulun ulkopuoliset opiskeluympäristöt tukevat opetusta. Lukiokoulutuksessa tehdään myös opintoretkiä niin Oulun alueella kuin muualla Suomessa ja ulkomailla. (Oulun normaalikoulu 2009.) 4.2 Koulutuksen toteuttaminen leirikoulumuotoisena Vapaaehtoistoiminnan koulutusta toteutetaan VARES-hankkeessa sekä perinteisenä päiväopetuksena että leirikoulumuotoisena, viikonlopun kestävänä koulutuksena. Hankkeen ohjausryhmässä pohdittiin erilaisia tapoja toteuttaa koulutusta ja leirikoulu nähtiinkin hyvänä vastapainona teoriapainotteiselle lukiokoulutukselle. Leirikoulu voidaan määritellä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaksi opetukseksi, jonka kesto vaihtelee aina muutamasta päivästä viikkoihin. Leirikoulun sisältyy niin varsinainen opetus kuin myös vapaa-ajan vietto, majoitus ja ruokailu. Tyypillisesti leirikoulu järjestetään oman kunnan ulkopuolella, toisinaan jopa ulkomailla asti. Ajatuksena on, että koulun ulkopuolella tapahtuva opetus tarjoaa uusia virikkeitä ja oppimiskokemuksia ja leirikoulun ympäristö voi osaltaan tehostaa oppimista ja tarjota uusia mahdollisuuksia työstää erilaisia aihekokonaisuuksia. (Lahdenperä, Virtanen, Saarinen & Salmi 1989.) Leirikoulussa opetus tapahtuu yleensä erilaisin menetelmin kuin varsinaisessa luokkahuoneopetuksessa. Vaikka leirikoulussa voidaan antaa myös perinteistä luento-opetusta, on pääpaino esimerkiksi toiminnallisissa ja ryhmämuotoisissa menetelmissä. Myös leirikoulun ympäristöä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan koulutuksen tukena. (Lahdenperä ym ) Oulun Seudun Setlementti ry:n kansainvälinen Nuoriso- ja leirikoulukeskus Syöte on yksi Suomen kymmenestä Opetusministeriön hyväksymästä Nuorisokeskuksesta, joka toimii lukiolaisten vapaaehtoistoiminnan koulutuksen toteutuspaikkana. Nuoriso- ja leirikoulukeskus Syöte sijaitsee Pudasjärvellä, noin 140 kilometrin etäisyydellä Oulusta. Keskuksessa on järjestetty jo yli parinkymmenen vuoden ajan monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja -maalaisille koululaisille. Syöte tarjoaa virikkeellisen ympäristön niin koulutukseen kuin vapaa-ajantoimintoihinkin. Leirikoululaisilla on vapaa-ajallaan mahdollisuus harrastaa perinteisten ulkoilulajien ohella myös esimerkiksi seinäkiipeilyä, jousiammuntaa sekä he voivat tutustua paikalliseen observatorioon. (Syötekeskus 2010.) 10

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA PANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI -HANKE 2002 2004 2004 johanna Moilanen 23.6.2005 Sukupolvet verkoksi -hankkeen loppuraportti 2 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli

Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli Tomi Oravasaari & Timo Järvensivu (toim.) Vapaaehtoiset kumppaneiksi (Vapari) -hanke Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle. VAPAAEHTOISTOIMINTA KASVATTAJANA ELÄMÄNKULUSSA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS

YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS Raija Jääskeläinen YHDESSÄ NÄKEE KAUEMMAS POTILASYHDISTYSTEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SAVONLINNASSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.12.2006

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot