Pomoottori ry:n toiminnan ja rahoitettujen Leader-toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ohjelmakaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pomoottori ry:n toiminnan ja rahoitettujen Leader-toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ohjelmakaudella 2007-2013."

Transkriptio

1 Pomoottori ry:n toiminnan ja rahoitettujen Leader-toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi ohjelmakaudella Arviointiraportti Eliisa Vesisenaho

2 1. JOHDANTO 1.1. Mitä on Leader-toiminta? Leader-toiminta on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisällytetty tapa tehdä paikallista kehittämistyötä, joka pohjautuu aiemmin toteutettuun Euroopan Unionin LEADER-yhteisöaloiteohjelmaan. Sen avulla edistetään maaseudun taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia rahoittamalla pienimuotoisia kehittämishankkeita. Toiminnan lähtökohtana on omaehtoinen kehittäminen; ideat tulevat maaseudun asukkailta itseltään. Rahoituksen edunsaajat ovat siis paikallisia ruohonjuuritason toimijoita ja ryhmiä. Leaderin kautta tuetaan mm. yhdistysten ja pienyritysten kehittämistä, kylätoimintaa, koulutusta ja asukkaiden aktivoimista. LEADER-ohjelman käytännön toteutuksesta ja rahoitettavien hankkeiden valinnasta vastaavat paikalliset toimintaryhmät, jotka toimivat yhteistyössä eri alojen organisaatioiden ja edunsaajien kanssa. Suomessa toimi ohjelmakaudella Leader-toimintaryhmää. Toimintaryhmien ulospäin näkyvin toimintamuoto on paikallisten maaseudun kehittämishankkeiden ja mikroyritysten rahoittaminen sekä siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja lopetusvaiheissa Pomoottori ry Pomoottori ry on vuonna 1997 perustettu paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, joka on toiminut alkuun niin sanottuna POMO-ryhmänä, sitten vuosina Leader+ -toimintaryhmänä ja viimeisimmäksi ohjelmakauden Leadertoimintaryhmänä toteuttaen Diversiteetti -kehittämisohjelmaansa Itä- ja Kaakkois- Pirkanmaalla Juupajoen, Kuhmalahden (nykyään osa Kangasalan kuntaa), Oriveden ja Pälkäneen kunnissa. Rahoituskaudella Pomoottorin Diversiteetti-kehittämisohjelman tavoitteena oli elämän laadun ja elinolojen parantaminen toimialueella 1) asumisen ja elämisen ulottuvuuden sekä 2) ansainnan ulottuvuuden eli työllistymismahdollisuuksien kautta tarkasteltuna. Ohjelman läpäisevinä periaatteina olivat yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisääminen, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä läheisyyden ekonomian hyödyntäminen. Kehittämisohjelmaa toteutettiin kolmella painopistealueella: 1. Elinympäristö (asumisen ja elämisen ulottuvuus) asuminen ympäristö julkiset ja ei-kaupalliset (kolmannen sektorin) palvelut 2. Elinkeinot (ansainnan ulottuvuus) yrittäjämyönteinen ilmapiiri palveluyrittäjyys luonnonvara-ala matkailu 3. Kulttuuri (asumisen ja elämisen sekä ansainnan ulottuvuudet) Pomoottorin itsensä tehtäväksi oli ohjelmakaudelle määritelty kannustaa toiminta-alueensa asukkaita omatoimiseen kehittämistyöhön. Pomoottori on nähty välittäjäorganisaatioksi viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välille. Toiminnan haasteeksi on ennakoitu sidosryhmien erilaiset tarpeet. Toimintaperiaate kuuluu: 2

3 Pomoottori toimii aktiivisesti ruohonjuuritasolla etsien paikallisia kehittämisideoita ja tarpeita. Se auttaa yksittäisten ideoiden jalostamisessa toteutettavaan muotoon. Johtuen toimialueen kuntakentässä ohjelmakauden aikana tapahtuneet muutokset, Pomoottori teki päätöksen, että se ei hae toimintaryhmäksi enää seuraavalle ohjelmakaudelle. Näin ollen Pomoottorin toiminta Leader-toimintaryhmänä päättyy kun viimeiset ohjelmakauden hallinnolliset tehtävät on saatettu loppuun. Yhdistyksenä Pomoottorin toiminta sen sijaan jatkuu normaalisti ja näin ollen yhdistyksen kulloinenkin hallitus huolehtii Pomoottorin velvoitteista liittyen esimerkiksi ohjelmakauteen Pomoottorin toiminnan ja rahoitettujen Leader-toimenpiteiden arviointi Pomoottori ry:n hallitus päätti pitämässään kokouksessa teettää Pomoottorin Leader-rahoituskauden toiminnasta ulkopuolisen arvioinnin. Arvioinnin tarkoitukseksi määriteltiin tuottaa tietoa ohjelmakauden paikallisesta toteutuksesta Pomoottorin alueella sekä Diversiteetti-kehittämisohjelmassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Huomiota piti kiinnittää myös toiminnan kehittymiseen sitten ohjelmakauden Arvioinnin kohteena oli sekä Pomoottorin oma toiminta että rahoitettujen hankkeiden ja yritystoimenpiteiden tulokset ja vaikutukset. Arvioinnin kautta pyrittiin löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten Pomoottori on suoriutunut tehtävästään Leader-ryhmänä? 2. Mitä ohjelmakauden aikana rahoitetuilla hankkeilla ja yritystoimenpiteillä on saavutettu? 3. Miten ohjelmakauden kokemukset ja arviointihavainnot ovat vaikuttaneet kuluvan ohjelmakauden toimintaan? Jotta arviointiin saatiin syvyyttä ja ulkopuolista näkemystä, arviointityön tekijäksi päätettiin palkata henkilö Pomoottorin ulkopuolelta jolla kuitenkin on tuntemusta toimintaryhmätyöstä sekä tehtävän vaatima koulutus. Tehtävään palkattiin YTM Eliisa Vesisenaho, joka on työskennellyt Leader-ryhmä Pirkan Helmi ry:ssä vuodesta 2007 alkaen. Vesisenaho työskenteli Pomoottorin toimintarahalla määräaikaisena hanketyöntekijänä. Hänen arviointityöhön käyttämänsä työpanos vastasi noin 5,5 kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Pomoottorin toiminnan arvioinnissa hyödynnettiin sekä ohjelmakaudella rahoitettujen toimenpiteiden että Pomoottorin omaan toimintaan liittyvää olemassa olevaa asiakirja-aineistoa. Lisäksi arviointiaineistoa kerättiin haastattelemalla toimenpiteiden toteuttajia, Pomoottorin työntekijöitä ja hallituksen jäseniä, naapuritoimintaryhmien työntekijöitä, sekä Leader-työhön kytkeytyvää virkamiehistöä 3

4 Pirkanmaan ELY-keskuksessa ja Maa- ja metsätalousministeriössä. Koska tarkoituksena oli myös huomioida aiemman ohjelmakauden kokemusten vaikutus toimintaan, huomioitiin arvioinnissa myös ohjelmakaudella toteutettujen arviointien raportit. Osana arviointiprosessia toteutettiin lisäksi Pomoottorin hallitukselle suunnattu itsearviointi- ja kehittämispäivä, jonka puitteissa toteutettiin hallituksen oman toiminnan arviointi sekä kerättiin haastattelu- ja havaintoaineistoa. Rahoitettuihin toimenpiteisiin liittyen tutustuttiin ensin olemassa olevan kirjallisen materiaalin kautta kaikkiin ohjelmakauden aikana rahoitusta saaneisiin toimiin. Tämän jälkeen laadittiin yksityiskohtainen suunnitelma haastateltavista henkilöistä. Haastateltavaksi valikoitui kaikki mennessä päättyneiden Leadertoimenpiteiden toteuttajat, jotka olivat tavoitettavissa huomioiden myös arviointityön sisällölliset tavoitteet. Tämä tarkoittaa, että haastateltavien ulkopuolelle jätettiin sellaiset toimenpiteet, joiden osalta ei löytynyt henkilöä, joka tuntisi toimenpiteen koko sen elinkaaren ajalta (suunnittelusta loppuraportointiin). Arvioinnin toisessa vaiheessa selvitettiin Pomoottoriin ja sen rahoittamiin toimenpiteisiin kohdistuvien arviointihavaintojen ja -johtopäätösten todenmukaisuutta keräämällä vertailevaa arviointitietoa/-aineistoa naapuritoimintaryhmistä, jotka toimivat saman ELYkeskuksen toimialueella. Vertaisarviointikäynnit toteutettiin Pokoon, Kantriin ja Pirkan Helmeen. Lisäksi toteutettiin Pomoottorin, Pirkan Helmen, PoKon ja Kantrin hallitusten jäsenille suunnattu sähköinen lomakekysely keskenään vertailuekelpoisen arviointiaineiston saamiseksi. Koska Pomoottorin toiminta Leader-toimintaryhmänä on (ainakin toistaiseksi) päättymässä, nähtiin lisäksi erittäin tärkeäksi, että arvioinnin toisessa vaiheessa tiedotetaan arvioinnin tuloksista mahdollisimman laaja-alaisesti sekä levitetään suunnitelmallisesti arvioinnin kautta esille nousseita hyviä käytäntöjä ja rahoitettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta edistäviä hyviä käytäntöjä Leader-toimintaa Pomoottorin toimialueella jatkaville Leader-ryhmille. Tarkoitusta varten järjestettiin muun muassa yhteinen kehittämispäivä Pokon, Kantrin, Pirkan Helmen ja Pomoottorin hallituksille ja työntekijöille sekä neljä arviointihavaintoja esitellyttä yleisötilaisuutta. Lisäksi arviointihavainnoista tehtiin erillinen painettu julkaisu, josta otettu 200 kappaleen painos jaettiin kokonaisuudessaan alueen toimijoille. Tarkoituksena ei ollut toteuttaa laajaa arviointia vain ohjelmakauden loppuraportointia varten, vaan lisäksi antaa toimialueelle mahdollisuus oppia ohjelmakauden kokemuksista, jotta Leader-toiminta olisi alueella vielä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa tulevaisuudessa. Teemahaastattelurungot (3kpl), lista haastatelluista henkilöistä, hallitusjäsenten lomakekysely, yhteenveto lomakekyselyn vastauksista, yleisötilaisuuksien ja hallitusten kehittömispäivän esitykset ja arviointityöhön liittyvät julkaistut lehtiartikkelit löytyvät arviointiraportin liitteistä. 4

5 2. ARVIOINTIHAVAINNOT 2.1. Pomoottorin toiminta ja hankejärjestelmä Pomoottoriin on pääsääntöisesti oltu erittäin tyytyväisiä. Pomoottori on koettu läheiseksi ja hanketoimijoille on jäänyt vahva tunne, että Pomoottori on tehnyt kaiken tehtävissä olevan heidän hyväkseen. Pomoottorin toimintatavoista kiitosta on saanut erityisesti aktiivinen ja toistuva jalkautuminen paikanpäälle hankekohteisiin. Tämä on välittänyt tunnetta aidosta kiinnostuksesta toimintaa kohtaan ja lisäksi helpottanut suuresti käytännön asiointia. Myös Pomoottorin hallituksen paikallistuntemusta ja läsnäoloa hankekohteissa kehuttiin toimenpiteiden toteuttajien haastatteluissa. Hyvin harva haastatelluista osasi esittää mitään kehittämistoiveita Pomoottorin toimintaan liittyen, mutta muutama kehittämisehdotuskin haastattelukierrokselta saatiin: Pomoottorin nettisivuilta olisi toivottu löytyvän yksityiskohtaisempaa sisältöä liittyen hankkeiden toteuttamiseen. Eräässä hankkeessa toivottiin, että hankevetäjää olisi muistutettu vielä aktiivisemmin määräajoista, ja toisessa, että Pomoottori olisi kutsunut säännöllisesti koolle vuosipalaverin hanketoteuttajien kanssa, joka olisi sovitettu yhteen hankkeiden vuosiraportointiaikataulun kanssa. Näin hanketoteuttajat olisivat myös kohdanneet toisiaan ja heillä olisi ollut mahdollisuus keskinäiseen vertaistukeen. Eräs pitkän linjan Leader-hanketoimija toivoi, että Pomoottori (tai toimintaryhmät yhdessä) olisi koonnut ohjelmakauden alussa tietotaitopankin rahoitusehtojen luovaan soveltamiseen liittyen, eli esimerkiksi kokoelman hyviä ja huonoja käytäntöjä siitä, miten erilainen lopputulos maksuhakemuksella saattaa olla kun saman kustannuksen perustelee hieman eri sanoja käyttäen. Yksi haastatelluista olisi puolestaan toivonut, että Pomoottori olisi ollut enemmän yleisesti esillä alueen tapahtumissa, esimerkiksi markkinoilla, urheilutapahtumissa ja kyläjuhlissa. Hän uskoi, että näin yleinen tietoisuus Pomoottorin toiminnasta ja Leader-rahoituksen mahdollisuuksista olisi levinnyt laajemmalle. Pirkanmaan ELY-keskuksen virkamiehistöä haastatellessa nousi esille niin ikään tämän suuntaiset toiveet: Pomoottorin kehittämistarpeeksi nostettiin nimenomaan tiedottamisen ja toiminnan vaikuttavuuden esilletuominen. ELY-keskus arvioi niin ikään Pomoottorin onnistuneen toiminnassaan yleisesti ottaen hyvin. Pomoottorin kokemukset ELY-keskuksen toiminnasta ovat vastaavat; ainoastaan henkilöstön suuri vaihtuvuus ohjelmakauden edetessä koettiin merkittäväksi sujuvaa yhteistyötä haitanneeksi ongelmaksi. Myös Pomoottorin asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti melko tyytyväisiä ELY-keskuksen toimintaan. Joukkoon mahtuu valitettavasti kuitenkin myös joitakin todella kielteisiä kokemuksia, jotka ovat pääsääntöisesti liittyneet rakentamishankkeisiin. Yleisellä tasolla hanketoimijat antoivat kielteistä palautetta ELY-keskukselle päätösten epäjohdonmukaisuudesta, hakemusten pitkistä käsittelyajoista ja päätösten viipymisestä, Pomoottorin hallituksen linjauksista poikkeamisesta rahoituspäätöksiä tehtäessä ( käsittämätöntä että tuntematta paikallisia 5

6 olosuhteita ja käymättä edes paikanpäällä hankesuunnitelmasta karsitaan toimenpiteitä vastoin toimintaryhmän hallituksen näkemystä ), sekä epäolennaisuuksiin keskittymisestä ( Toimiminen ELYn kanssa on ollut humoristista. ELY ei hahmota kokonaisuuksia lainkaan: sisällön sijaan keskitytään nyppimään senttejä! ). Myös hakuvaiheessa toimitettujen hankesuunnitelmien ja kustannusarvioiden sitovuutta kritisoitiin paljon, mutta tämä ei varsinaisesti liittynyt ELY-keskuksen toimintaan vaan enemmänkin Maaseuturahaston edellyttämään toimintatapaan. Ei liene kenellekään Leader-hankehallintoa tuntevalle yllätys, että järjestelmän byrokraattisuus nousi esille jokaisessa haastattelussa. Yllättävää sen sijaan oli, että hankkeen hallinnointia ei pidetty niinkään vaikeana vaan nimenomaan työläänä. Eräskin haastateltava tokaisi, että kun vertaa niitä kaivinkoneen ja kuorma-auton työtunteja joita itse hankkeen käytännön toteutukseen vaadittiin byrokratian viemään aikaan niin ilman byrokratiaa samassa ajassa olisi saanut toteutettua viisi hanketta lisää. Erityisesti pienimpien hankkeiden kohdalla korostui näkemys, että paperitöiden määrä ei ole missään suhteessa saatuun tuen määrään. Mutta aikaa vievästä hallinnosta huolimatta kukaan ei sanonut etteikö voisi lähteä hakemaan Leader-rahoitusta uudestaan. Mielenkiintoista oli myös, että useat haastatellut kiittelivät Leader-tukimaailman ennakoitavuutta suhteessa esimerkiksi taidetoimikuntien, Raha-automaattiyhdistyksen tai Kotiseutuliiton tukien hakuun, joissa rahan saamisen päättää kuulemma paremminkin arpa kuin hakemuksen sisältö. Yksiselitteisen pettyneitä hanketoteuttajat ovat olleet Maaseutuviraston tarkastajien toimintaan. Heihin on kohdistunut huomattavaa kritiikkiä jokaisessa kohteessa, jossa he ovat vierailleet. Tarkastajien on koettu toimivan epärehellisesti, sillä tapana on ihailla toteutettua hanketta tarkastustilanteessa ja jälkikäteen toimittaa tarkastusraportti, joka on ollut sisällöltään päinvastainen ja vilissyt asiavirheitä. On perin erikoista, että kriittisistä arviointihavainnoista ei kyetä keskustelemaan kasvotusten jolloin myös mahdollisten väärinkäsitysten korjaaminen olisi yksinkertaisempaa. Jälkikäteen asioiden oikaiseminen on koettu äärimmäisen raskaaksi ja koska tarkastus on yleensä hankeprosessin viimeinen vaihe, jättää kielteinen tarkastajakokemus ikävän jälkimaun helposti koko hanketoimintaan Pomoottorin toiminnan omaleimaiset piirteet Hanketoteuttajat ovat kokeneet Pomoottorin olevan jotakin erilaista, jopa ainutlaatuista, muihin kohtaamiinsa organisaatioihin verrattuna. Jopa osa ELY-keskuksen virkamiehistä kuvaili Pomoottoria ehdottomasti omalaatuisimmaksi toimijaksi kysyttäessä toiminnan mahdollisista erityispiirteistä muihin Pirkanmaan Leader-ryhmiin verrattuna. Tämä omalaatuisuus on koettu kuitenkin myös virkamiehistön suunnasta nimenomaan myönteisenä erilaisuutena. Mutta mitä se Pomoottorin erilaisuus sitten käytännössä on? Hanketoimijat ovat kokeneet Pomoottorin aktiiviseksi keskustelukumppaniksi, joka hankehallinnollisen 6

7 aktivointi-, neuvonta- ja paperinpyörittäjäroolinsa ohella on aito kehittämiskumppani. Pomoottori on osallistunut mm. aktiivisesti kehittämistoimenpiteiden sisällön kehittelyyn silloin kun toimenpiteiden luonne on sen mahdollistanut. Kumppanuutta on korostanut myös käytössä olleet työskentelymenetelmät kuten oma-aloitteinen jalkautuminen hankekohteisiin, osallistuminen järjestettyyn toimintaan ja toiminnan seuraaminen myös hankkeiden päättymisen jälkeen. Hanketoimijat ovat kokeneet kaiken tämän viestivän aidosta välittämisestä. Kun verrattiin Pomoottorin tapaa toimia muihin Leader-ryhmiin, esille nousi erityisesti kaksi erityispiirrettä: hallituksen vahva rooli ja toimiston tasa-arvoinen työparitoimintamalli. Vaikka rahoitettujen toimenpiteiden toteuttajat eivät haastatteluissa suoraan osanneetkaan nähdä Pomoottorin hallituksen vahvaa roolia, niin myös he nostivat toistuvasti esille hallituksen erinomaisen paikallistuntemuksen, aktiivisen tutustumisen hankekohtaisiin sekä yksittäisten hallitusjäsenten merkittävän roolin paikallisina hankeaktivaattoreina ja rahoitusmahdollisuuksien esilletuojina. Pomoottorin sisäistä työskentelyä arvioitaessa hallitus on ollut aktiivisesti mukana kaikessa toiminnassa ja hallitusjäsenet ovat hyvin perillä myös Leader-työn arkipäivästä. Pomoottorilaiseen toimintakulttuuriin on kuulunut myös vahva panostaminen toiminnan kehittämiseen ja yhteishengen luomiseen ja ylläpitämiseen. Pomoottorin hallituksesta puuttuu myös monille Leader-hallituksille tyypillinen voimakas hierarkia puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten väliltä. Pomoottorin hallituksessa kaikki ovat tasaarvoisia myös tiedonsaannin suhteen. Toinen Pomoottorin kaikista muista Leader-ryhmistä erottava ainutlaatuinen piirre on työntekijöiden aito ja tasa-arvoinen työpari-toimintamalli. Työpariajattelua kyllä poikkeuksetta korostetaan jokaisessa toimintaryhmässä puheen tasolla ( eihän kahden ihmisen toimistossa voi hierarkiaa olla ja työparina me tätä työtä käytännössä tehdään ), mutta käytännössä se on toteutettu vain ja ainoastaan Pomoottorissa. Työntekijöillä on ollut sama tehtävänimike (hankekehittäjä), sama vastuu, sama työnkuva ja sama palkka erilaisesta koulutus- ja työkokemustaustasta huolimatta. Malli on myös osoittautunut käytännössä toimivaksi ja esim. asiakaspuheessa puhutaan Pomoottorista henkilöiden sijaan. Ainoastaan viranomaiskumppaneilla on joskus ollut haasteita sisäistää täysin tasa-arvoista toimintamallia ja palkatun johtajan puutetta. Haastateltujen kertoman mukaan Pomoottori on muun muassa: Helposti lähestyttävä - Asiantunteva - Avulias - Maanläheinen - Uusia näkökulmia ideoiden kehittelyyn tuova - Olemassa meitä varten - Kaikki samalla viivalla; kaikkia autetaan ja tuetaan samalla tavalla - Täydellisen luotettava - Yhteydenpito mutkatonta - Oma-aloitteinen - Pomoottorin rakentava asenne on pehmentänyt ELYn idiotismia! - Paikallistuntemus vailla vertaa - Neuvova - Keskusteleva - Vahvasti vuorovaikutteinen - Kumppani - Aktivoiva - Tarpeellinen - Erilainen toimija - Intohimoinen - Yhteisöllinen - Mahdollistava - Omalaatuinen - Ainutlaatuinen - Läheinen - Ystävällinen - Osaava - Suorapuheinen - Sparraaja - Vastarannan kiiski - Aktiivinen - Rahoittaja - Oman tiensä 7

8 kulkija - Villi ja vapaa linux! - Särmikäs - Ideanikkari - Joustava - Perusteluiden peräänkuuluttaja - Kyseenalaistaja - Peräänkyselijä - Myötäeläjä 2.3. Rahoitettujen toimenpiteiden vaikuttavuus Pomoottorin rahoittamien toimenpiteiden aiotut vaikutukset ovat toteutuneet hyvin ja monessa tapauksessa jopa ylittäneet toteuttajienkin odotukset. Toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittaminen on kuitenkin käytännössä usein vaikeaa ja joskus suorastaan ongelmallista. Viranomaismaailmassa korostetaan vaikutusten mitattavuutta eli hankkeilta odotetaan numeerisesti todennettavia tuloksia, mutta toimijoiden itsensä mielestä rahoitettujen toimenpiteiden merkittävimmät tulokset ovat poikkeuksetta jotakin täysin muuta kuin tällaiset laskettavissa olevat indikaattoritiedot. Erityisesti puhuttaessa ihmislähtöisistä kehittämishankkeista tulosten toteen näyttäminen voi olla lähes mahdotonta. Eräskin haastatelluista pohdiskeli miten voi osoittaa hajallaan olevien prosessien haltuunoton hankkeen tuloksena? Tilanne vääristyy helposti siihen, että hankkeen vaikuttavuutta arvioidaan loppuraportin laadulla. Ajatellaan, että laadukas loppuraportti tarkoittaa laadukasta hankkeen toteutusta vaikka tosiasiassa nämä kaksi asiaa eivät lähtökohtaisesti korreloi keskenään millään tavalla. Pikemminkin voisi kysyä, olisiko sittenkin vaikuttavampaa keskittyä hankkeen täysipainoiseen toteuttamiseen ja hankkeen puitteissa käynnistetyn toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, sen sijaan, että hankkeen viimeinen puolivuotinen käytetään kirjamuotoon painettavaksi aiotun loppuraportin kirjoittamiseen? Maaseuturahastomaailmassa ja virkamiespuheessa suuruuden ihannointi on kuitenkin silmiinpistävää. Esimerkiksi valtakunnallisissa seminaareissa hanketoiminnan tuloksia esitellään miljoonia vilistävillä tilastotietokalvosulkeisilla ja mitä enemmän ihmisiä on tavoitettu, sitä vaikuttavampaa toiminnan väitetään olleen. Tällä logiikalla isot toimijat - ammattimaiset hankeorganisaatiot - menestyvät viranomaisvertailussa ja heidän hankkeensa tulkitaan muun muassa isolla rahalla viimeisteltyjen loppuraporttien valossa vaikuttavimmiksi, kun totuus on kuitenkin paikallistoimijoiden omakohtaisen kokemuksen mukaan päinvastainen. Kun tehdään numeroilla mitaten pienesti ja paikallisesti, rahoitettujen toimenpiteiden vaikutukset ovat poikkeuksetta pysyvämpiä ja ihmisiä henkilökohtaisesti koskettavia; toimenpiteet vaikuttavat aidosti toimintaympäristöönsä ja siinä asuvien ihmisten elämänlaatuun. Leader-rahoituksen vaikuttavuutta voitaisiin hanketoimijoiden mielestä vielä entisestään parantaa Leader-tuen alarajaa laskemalla. Tällä hetkellä paljon paikallista kehittämispotentiaalia jää hyödyntämättä, kun kynnys hanketoiminnan käynnistämiselle on asetettu euromääräisesti niin korkealle. Myös pitävien käsittelyaikataulutietojen saaminen ELY-keskuksesta helpottaisi toimintaa ja parantaisi vaikuttavuutta: hankkeiden toteutusta pystyttäisiin mukauttamaan helpostikin ja ilman lisäkustannuksia, jos paikkaansapitävä tieto käsittelyajasta saataisiin heti alussa. 8

9 2.4. Onnistuneiden hankkeiden yhteiset nimittäjät Mikä sitten on onnistuneen hankkeen resepti? Parhaita asiantuntijoita tässä lienevät hankemyllyn läpi kulkeneet haastatellut. Heidän mielestään tärkeintä on määritellä hankkeen tavoitteet selkeästi ja käytännönläheisesti. Tavoitteiden määrittelyyn tulee käyttää riittävästi aikaa ja samalla on hyvä huolehtia myös hankkeen sisällön näkökulmasta keskeisten sidosryhmien sitouttamisesta hankkeen toteutukseen. Yhdessä määritellyistä hankkeen tavoitteista tulee johtaa loogisesti hankkeen toimenpiteet ja laatia realistinen, mielellään tarjouksiin pohjautuva kustannusarvio. Samassa yhteydessä on tarpeen miettiä myös hankkeen rahoitussuunnitelma sekä tehdä kassavirtalaskelma, jossa huomioidaan maksatuksen viiveet ja hankkeen toteutuksessa tarvittava välirahoitus. Toisin sanoen huolella laadittu hankesuunnitelma koettiin ensisijaisen tärkeäksi tekijäksi onnistuneen hankkeen taustalla. Ollakseen hyvä, hankesuunnitelma pitää kuitenkin laatia nimenomaan siitä näkökulmasta käsin, että se on hankkeen toteutuksen konkreettinen työsuunnitelma eikä vain rahoitushakemuksen muodollinen liite. Tähän moni vastaajista nimittäin myöntyi sortuneensa ja näissä tapauksissa hankesuunnitelma ei ollut palvellut parhaalla mahdollisella tavalla hankkeen toteutusta vaan siitä oli muodostunut enemmänkin rasite hankkeen maksuhakemusten käsittelyn yhteydessä. No entäpä sitten hanketta toteuttaessa, miten välttää sudenkuopat ja saada hankkeesta suurin mahdollinen hyöty irti? Tärkeintä on, että hanketta on toteuttamassa aidosti aktiivisten ihmisten joukko, jolla on mielellään monipuolisesti erilaista osaamista. Hankkeen toteutus ei saa olla yhden ihmisen varassa edes silloin kun hankkeeseen palkataan työntekijä. Toisaalta hankkeella on kuitenkin tarpeen olla selkeästi nimetty vetäjä, jonka valintaan kannattaa panostaa. Erityisen tärkeäksi tekijäksi tämä mainittiin rakennushankkeissa joissa pyörii usein iso talkooporukka ja samanaikaisesti ostotyövoimaa. Rakennushankkeiden kohdalla kannustettiin vakavasti harkitsemaan myös rakennusalan ammattilaisen käyttöä hankkeen valvojana. Tärkeiksi asioiksi mainittiin myös tiivis yhteydenpito Pomoottorin kanssa hankkeen toteutusaikana, toimijoiden keskinäinen luottamus sekä aktiivinen yhteydenpito ja tiedottaminen hankkeesta mukana olijoille ja sen vaikutuspiiriin kuuluville (esim. rakennushankkeessa naapureille). Riittävän pitkä hankkeen toteutusaika koettiin tärkeäksi ennen kaikkea siksi, että koskaan ei voi olla varma minkälaisia viivästyksiä matkan varrella tulee eteen, mutta myös siksi, että varsinkin talkootyönä toteutettavissa hankkeissa aktiiviporukka helposti väsyy, jos toteutustahti on liian kireä. Paikallislehdelle suositeltiin kerrottavan avoimesti hankkeesta heti sen ensiaskeleista lähtien ja hyvään hankehallintoon kannattaa kiinnittää huomiota niin ikään alusta alkaen. Sillä säästää paljon vaivaa maksatushakemuksia valmisteltaessa, ja yleensä myös sujuvoittaa hakemusten etenemistä ja rahan liikkumista. Eräs hanketoteuttaja tiivisti ajatuksensa toteamalla kun hanketta toteuttavat ovat ystäviä yhteisellä asialla, ei voi epäonnistua! Joillakin haastatelluista oli kokemusta myös epäonnistuneista hankkeista. Epäonnistumisten taustalta tunnistettiin mm. seuraavanlaisia epäkohtia: hankkeen 9

10 sisältö ei ollut hankkeen toteuttajan osaamisaluetta, hanke oli valmisteltu halusta valmistella hanke aidosti ajankohtaisen kehittämistarpeen sijaan, hankesuunnitelmaan ei oltu haettu ajoissa muutosta ja maksatuksessa tuli kustannusten hylkäyksiä ja avoimen tiedottamisen laiminlyönnin seurauksena hankkeesta liikkuvat huhupuheet edistivät yhteisöllisyyden sijaan epäluuloja Leader-toiminnan merkitys Kaikki haastatellut olivat kokeneet Leader-toiminnan aidosti tärkeäksi. Suurin osa toimenpiteistä olisi jäänyt toteutumatta ilman Leader-tukea kokonaan ja toimenpiteillä koetaan olevan merkitystä ihmisille ja positiivisia vaikutuksia lähiyhteisöihin ja - ympäristöön. Leader-hankkeet koetaan aidoiksi hankkeiksi eikä ammattihakijoiden höpöhöpö-sisältöisiksi miljoonahankkeiksi kuten eräskin haastateltava asian muotoili. On erittäin tärkeää, että paikallisesti korvamerkittyä rahaa on hankkeisiin saatavilla jatkossakin, sillä yleinen kokemus on, että varsinkin valtakunnallisten mutta myös maakunnallistenkin rahojen jaossa paikallisten toimijoiden hankkeet häviävät aina vaikka ne poikkeuksetta koetaankin tuloksiltaan moninkertaisesti vaikuttavammiksi kun suhteutetaan tulokset hankkeiden kokonaiskustannusarvioihin. Jos Pomoottorin asiakkaat saisivat päättää, Leader-tuet kohdistettaisiin ensisijaisesti yleishyödyllisiin investointeihin. Niistä jää jotakin pysyvää lähiympäristön asukkaiden ja yrittäjien hyödynnettäväksi. Kaikissa tuettavissa hankkeissa keskeisintä pitäisi vastaajien mukaan olla hankkeen kohderyhmän saama suora hyöty. Yrityshankkeiden rahoittamiseen sen sijaan noin viidesosa vastaajista suhtautui kielteisesti, koska heidän mukaansa Leader-tulisi kohdistaa kokonaisuudessaan yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan. Nekin vastaajat jotka pitivät yrityshankkeiden rahoittamista ensisijaisen tärkeänä, korostivat, ettei yritystuilla saa missään nimessä vääristää yritysten välistä kilpailua. Yrityshankkeissa myönteisimmin suhtauduttiin koulutustoimenpiteiden tukemiseen, sillä lisäkouluttautuminen on erityisesti yksinyrittäjille niin suuri taloudellinen panostus, että harvalla on siihen mahdollisuutta ilman ulkopuolista tukea. Yleisellä tasolla Leader nähdään merkittäväksi maaseutualueiden elinvoimaisuuden säilyttämisen näkökulmasta erityisesti vallitsevassa taloustilanteessa kun kunnat karsivat pääsääntöisesti kaikesta. Leader-toiminnan on koettu antavan mahdollisuuksia joita alueella muuten ei olisi ollut. Leaderin avulla saadaan myös hankeiden omarahoitusosuuksina sellaista muuta rahallista panosta kehittämiskäyttöön jota muuten ei saataisi. Vastaajien mielestä julkisen rahan satsaus Leaderiin tulee ajanmyötä yhteiskunnalle moninkertaisena hyötynä takaisin Leader-hankkeiden synnyttämän henkisen ja fyysinen hyvinvoinnin kautta. Leader-toiminnalla koetaan olevan aktivoiva vaikutus asukkaisiin ja paikallisyhteisöihin Pomoottorin Leader-toiminnan loppumisen herättämät ajatukset Kysyttäessä hanketoteuttajilta minkälaisia ajatuksia Pomoottorin toiminnan loppuminen 10

11 herättää, päällimmäisinä olivat suru ja huoli. Vastaajat kokivat olevansa luopumassa vastentahtoisesti hyvästä ystävästä ja samanaikaisesti he olivat syvästi huolissaan oman alueensa mahdollisuuksista saada Leader-tukea kun alue ja toimijat eivät ole tuttuja uudelle, isommalle toimintaryhmälle. Aivan erityisesti siirtymä osaksi Tampereen seutukunnan Leader-ryhmä Kantrin toimialuetta on huolettanut vastaajia, sillä niin oriveteläiset kuin kuhmalahtelaiset toimijat tiedostavat hyvin Kantrin alueen suuren koon ja Leader-rahoituksesta kiinnostuneiden toimijoiden suuren lukumäärän. Kaikesta pintaan nousseesta haikeudesta huolimatta, voimakkaimmat hanketoteuttajahaastatteluista välittyneet tunteet olivat ilo ja kiitollisuus. Hanketoimijat ovat kiitollisia heidän hankkeisiinsa kanavoituneesta rahallisesta tuesta ja sen avulla aikaansaaduista asioista sekä iloisia siitä, että ovat saaneet toimia nimenomaan Pomoottorin kanssa. Hienoa, että Pomoottori on ollut olemassa! Viranomaiskumppaneilta ja naapuritoimintaryhmien toimijoilta kysyttäessä sama kysymys aikaan sai enemmänkin analyysia siitä, kuinka Leader-toiminnan päättyminen on ollut nähtävissä jo vuosia aiemmin Pomoottorin toiminnan hitaana alasajona. Tämä käsitys oli vastaajille tullut ensisijaisesti Pomoottorin vähäisellä osallistumisella yhteisiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin sekä toimiston henkilömäärän vähentymisellä kahdesta yhteen jo noin kaksi vuotta ennen ohjelmakauden virallista päättymistä. Erityisesti viranomaispuheessa korostui näkemys, että Pirkanmaan Leader-toimintaryhmien määrän vähentyminen on positiivinen asia heidän oman hallinnollisen työtaakan näkökulmasta. Muut toimintaryhmät näkivät sen sijaan toimintaryhmien lukumäärän vähentymisen nimenomaan heikentävän paikallisen omaehtoisen kehittämisen mahdollisuuksia alueella. Pomoottorin toiminnan omaleimaisten piirteiden katoaminen pirkanmaalaisesta toimintaryhmätyöstä myös huoletti vastaajia ja toiminnassa nähtiin tietty "tasapäistymisen" riski. 3. JOHTOPÄÄTÖKSET Pomoottorin rahoittamat toimenpiteet ovat toteutuneet hyvin. Hankkeilla on ollut sekä yhteisöllisyyttä että yritys- ja elinkeinotoimintaa tukevia vaikutuksia. Pomoottorin Leader-tuella on onnistuttu tukemaan monia kehittämistoimia, joihin olisi ollut vaikea saada rahoitusta muualta. Hankkeet ovat kokeneet arvokkaaksi Pomoottorin Leaderperiaatteiden mukaisen asiakkaiden tukemisen heidän omista lähtökohdistaan ja yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Pomoottori on tuonut selkeää lisäarvoa alueensa kehittämiseen ruohonjuuritason ja pienten toimijoiden toiminnan tukemisella, jossa korostuvat erityisesti yhteisölliset vaikutukset (esim. kylätalon tai toimitilojen rakentaminen tai remontointi). Elinkeinolliset vaikutukset (esim. mikroyrityksen perustaminen) sen sijaan ovat toteutuneet odotettua hieman heikommin. Rahoitetuissa toimenpiteissä korostuivat EU-osarahoitteiselle toiminnalle tyypilliset ongelmat: hanketoiminnan byrokraattinen raskassoutuisuus, kehittämisvastuun ja työ- 11

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula2/2014 Verkkolehti Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013

LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 LEADER-TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS POKO RY:N TOIMINTA-ALUEELLA 2007-2013 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET POKO RY:N TOIMIKAUDELLE 2014-2020 Otto Huttunen, Helena Kairamo, Markku

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N ULKOINEN ARVIOINTI

VARSIN HYVÄ RY:N ULKOINEN ARVIOINTI VARSIN HYVÄ RY:N ULKOINEN ARVIOINTI 1 Arviointiraportin sisältö 1 JOHDANTO 3 2 ULKOISEN ARVIOINNIN TOTEUTUS 4 2.1.Arvioinnin tavoitteet 4 2.2 Arviointitapa ja menetelmät 4 3. TULOKSET 5 3.1 Tarve ja osuvuus

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 46 Liisa Kytölä, Keimo Sillanpää, Tommi Ålander ja Valo Ruottinen ETELÄ-SAVON MAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN 2007-2013 ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS 1 Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO

KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO KEHITTÄMISHANKEKYSELYN YHTEENVETO Yhteinen Tulevaisuus Maaseudulla - hankkeen toimenpiteenä tehtiin Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry:n alueella haastattelututkimus ohjelmakaudella 2007 2013 rahoitetuille

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010

Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 1(15) Leader-metodin kehittämisprosessi 2009-2010 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 1.1 Kehittämisprosessin tarkoitus 2 1.2 Toimijat ja toteuttajat 2 1.3 Tunnistettuihin haasteisiin vastaaminen 2 1.4

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi

Kotiseudun helmet. Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020. 1. Strategian kohdealue. 2. Alueen analyysi Kotiseudun helmet Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan kaupungin, Pälkäneen kunnan, Urjalan kunnan ja Valkeakosken kaupungin koko alueille.

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi

Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi LEVÓN-INSTITUUTTI ARTTU VAINIO - ANNA MARTIN Maaseudun muutosvalmennus ja Protek-verkostot -hankkeen vaikuttavuusarviointi PALVELUTUTKIMUS No 6/2012 PALVELUTUTKIMUS 1/2013 Arttu Vainio - Anna Martin Maaseudun

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA

ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA ELÄMÄN EVÄÄT ELÄVÄLTÄ MAASEUDULTA VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY:N PAIKALLINEN STRATEGIA 2014-2020 13.6.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 Alueen kuvaus...

Lisätiedot