VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA"

Transkriptio

1 VALO VALINNANVAPAUS OULUSSA Hankesuunnitelma

2 Sisältö Tiivistelmä Lähtökohdat Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa maissa Tavoitteet VALO-hankkeen tavoitteet Aluekokeilun tavoitteisiin vastaaminen Toimenpiteet Asukkaiden valinnanvapauden lisääminen Rahoitusjärjestelmän ja sopimusohjauksen uudistaminen Palvelujärjestelmän ja prosessijohtamisen kehittäminen uudessa Oulussa Toteutus ja aikataulu Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus Ohjausjärjestelmä

3 Tiivistelmä VALO-hankkeessa toteutetaan uuden Oulun osalta sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun tavoitteita. Lähtökohtana oleva riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue toteutuu Oulun kaupungin ja Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien yhdistyessä , jolloin muodostuu ennusteiden mukaan noin asukkaan yhtenäinen työssäkäyntialue. Uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaan valinnanvapautta korostaen. VALO-hankkeessa lähdetään liikkeelle peruspalvelujen vahvistamisesta. Tavoitteina ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyys, terveydenhuollon perustason ja erikoistason laajempi integrointi ja alueellisen kehittämisosaamisen varmistaminen. Valinnanvapauden toimintamallissa vahvistetaan asiakkaan omavastuun kasvattamista. Hankkeessa yhtenäistetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja rakenteita uuden Oulun alueella. Uusi Oulu muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen ja väestöpohja antaa mahdollisuuden palvelujen kestäviin rakenteisiin. VALO-hankkeessa toteutetaan asukkaiden vapaus valita terveysasemansa uuden Oulun alueella. Hankkeen tavoitteena on asukkaiden näkökulmasta valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin. Tavoitteena on myös palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Hankkeen aikana selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa edellytyksiä tulevaisuuden rahoitusmalliksi, jossa monikanavaisesta rahoituksesta siirryttäisiin hallitusti kohti yksikanavaista terveydenhuollon rahoitusta siten, että rahoitus on palveluiden järjestämisestä vastuullisella. Kustannuslaskentaa yhtenäistetään kuntien välillä ja määritellään iän mukaiset kapitaatiokertoimet laskutusta varten. Mallia toteutetaan myös yksityisen palveluntuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Sopimukseen suunnitellaan otettavaksi myös mm. laatuun perustuva vaihtuva korvaus (kannustimet ja sanktiot). Ohjausta ja seurantaa varten kehitetään mittarit ja työkalut. Sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista. VALO-hankkeessa tarkoituksena on luoda uusi, vuorovaikutuksellisen johtamisen toimintamalli, jolla voidaan vastata ja ennakoida alueellisiin palvelutarpeisiin. Tarkoituksena on syventää palveluiden johtamiseen liittyviä käytäntöjä, kuten prosessijohtamisen toimintatapaa, sekä vahvistaa toimintaa kuntalaisten osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Aluekokeilun aikana hankkeessa valmistellaan myös uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiaa. VALO-hanke liittyy mm. palvelujärjestelmän, resurssien ja prosessijohtamisen osalta sosiaalija terveydenhuollon aluekokeilun toteuttamiseen, johon haetaan rahoitusta KASTE-ohjelmasta osana Pohjois-Suomen alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen hanketta. VALOhankkeen toteuttamiseen haetaan rahoitusta myös Sitran kuntaohjelmasta. 3

4 1. Lähtökohdat 1.1 Toimintaympäristön muutokset ja hankkeen tausta Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat ovat sopineet kuntajaon muuttamisesta. Kyseiset kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta Uuden kunnan nimi tulee olemaan Oulu ja siitä tulee asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Liitoskuntien yhteenlaskettu asukasmäärä oli Kuntakohtaiset asukasluvut on esitetty kuviossa 1. (http://www.ouka.fi/uusioulu/ ) Kuvio 1. Uuden Oulun asukasluvut kartalla ( ). Kuntaliitos antaa lisäedellytyksiä kuntapalvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen tuottamiseen ja sitä kautta menojen hillitsemiseen. Yhdistymissopimuksen mukaan uuden Oulun hallinnon tärkeäksi periaatteeksi kirjataan kuntalaislähtöisyyden korostaminen ja kuntalaisen aseman vahvistaminen palveluissa muun muassa valinnanvapautta lisäämällä. Palveluja kootaan kaupungin näkökulmasta kokonaisiksi palveluprosesseiksi ja kuntalaisen näkökulmasta saumattomiksi palveluketjuiksi, jolloin siirrytään toimiala- ja hallintokeskeisestä lähestymistavasta kuntalaiskeskeisempään lähestymistapaan. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun. Kokeilussa selvitetään, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää voidaan edelleen kehittää. Lisäksi siinä kerätään tietoa niistä muutostarpeista, jotka tulee ottaa huomioon esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevassa lainsäädännössä. Kuntalaisen valinnanvapautta korostaa myös uusi terveydenhuoltolaki, joka hallituksen esityksen (HE 90/2010) mukaan tulisi voimaan Uuden lain mukaan asiakas voisi nykyistä vapaammin valita sen terveydenhuollon toimintayksikön, jossa häntä hoidetaan. Uudistuva terveydenhuoltolaki velvoittaa palvelukokonaisuuksien kehittämiseen asiakkaan valinnanvapauden näkökulmasta samalla, kun Oulun alueen monikuntaliitos mahdollistaa uudenlaiset, kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet. Näistä lähtökohdista käynnistetään Valin- 4

5 nanvapaus Oulussa (VALO) -hanke. Hanke vastaa nimenä myös Oulun kaupungin nykyiseen vuoteen 2020 ulottuvaan visioon (Kuvio 2). Kuvio 2. Oulun kaupungin visio Valinnanvapaus ja asiakkaan asema muissa maissa Suomalaisessa terveydenhuollossa potilaan erilaiset oikeudet toteutuvat lainsäädännön tasolla lähtökohtaisesti hyvin. Käytännössä asiakkaan valinnanvapaus toteutuu kuitenkin puutteellisesti. Terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä ei ole kannustanut palvelujen tilaajia ja tuottajia lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta. Myöskään kuluttajat eivät ole Suomessa erityisen aktiivisesti vaatineet valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Suomi on ollut tässä suhteessa poikkeus läntisten teollisuusvaltioiden joukossa. Maassamme ei ole näin ollen kertynyt tietoa ja kokemusta asiakkaiden valintakäyttäytymisestä eikä vapaan valinnan hallinnan edellyttämistä teknisistä, tietoteknisistä ja rahoituksellisista vaatimuksista. Monissa maissa asiakkaan tekemät valinnat ohjaavat keskeisesti palvelujen tuottamista. Terveydenhuollon asiakasta pidetään tietoisena kuluttajana ja hänen valintojaan kuluttajatietoisina valintoina. Asiakkaan oman valinnan nostamisen keskeiseen rooliin uskotaan olevan tehokas kiihoke hyvään, joustavaan, laadukkaaseen ja tehokkaaseen palveluun. Lainsäädännössä asiakkaalle on määritelty laaja valinnanvapaus ja asiakkaan valinta ohjaa myös rahavirtoja. Raha seuraa potilasta eli potilas äänestää jaloillaan ja vie valinnallaan yhteiskunnan rahan valitsemalleen palveluntuottajalle. Valinta voi tapahtua sekä ensilinjassa (vapaaseen listautumiseen pohjautuva omalääkärijärjestelmä) että erikoislääkäri- ja sairaalapalvelujen tasolla tai vain toisessa näistä. Vakuutuspohjaisissa rahoitusjärjestelmissä asiakas saattaa valita vakuutusyhtiön (ja health plan in) ja palveluntuottajat saattavat määräytyä sen mukaan. Joissain järjestelmissä potilas voi itse valita myös hoitopaikkansa. Vapaaseen listautumiseen perustuvia omalääkärijärjestelmiä on mm. Iso-Britanniassa, Hollannissa, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Omalääkäri toimii myös potilaan kokonaishoidon koordinaattorina ja asiantuntija-agenttina, koska potilas usein tarvitsee avukseen terveydenhuollon ammattilaisen auttamaan parhaan valinnan teossa. Joissain maissa omalääkärillä on myös selvä portinvartijan rooli erikoissairaanhoidon palveluihin ohjaamisessa: erikoissairaanhoito on maksutonta tai pieniin asiakasmaksuihin perustuvaa vain silloin, kun potilas menee sinne omalääkärinsä lähetteellä. Ruotsin vårdval-lainsäädännön myötä on syntynyt erilaisia malleja, joissa keskeisenä on sekä potilaiden valinnanvapaus että tuottajien vapaa osallistuminen palvelujen tuotantoon riippumatta tuottajan omistuspohjasta. Mallit perustuvat pääasiassa kapitaatiopohjaiseen tuottajien rahoitukseen: kansalaiset listautuvat vapaasti haluamalleen tuottajalle ja tuottaja saa asiakkaan ikään (ja ehkä joihinkin muihin palvelutarvetta osoittaviin seikkoihin) perustuvan vuosittaisen korvauksen palvelujen tuottamisesta hänelle. 5

6 2. Tavoitteet 2.1 VALO-hankkeen tavoitteet Uusi Oulu hakee sosiaali- ja terveysministeriön aluekokeiluun VALO-hankkeeksi nimetyllä suunnitelmalla. VALO-hankkeen tavoitteena on: Asukkaiden valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin Palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla VALO-hankkeessa lähdetään liikkeelle peruspalvelujen vahvistamisesta. Tavoitteina ovat myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyys sekä terveydenhuollon perustason ja erikoistason laajempi integrointi. Valinnanvapauden toimintamallissa vahvistetaan asiakkaan omavastuun kasvattamista. Hankkeessa yhtenäistetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja rakenteita uuden Oulun alueella, mikä aiheuttaa uusia vaatimuksia ja merkittävää muutosta johtamiselle. Hankkeen tavoitteet on jaettu alla olevissa kuvioissa aluekokeilun tavoitteisiin sekä aluekokeilua tukevan Sitralta haettavan rahoitusosuuden tavoitteisiin. Kuvio 3. VALO-hankkeen tavoitteita aluekokeilun näkökulmasta. Kuvio 4. VALO-hankkeen tavoitteita Sitralta haettavan rahoituksen näkökulmasta. 6

7 2.2 Aluekokeilun tavoitteisiin vastaaminen VALO-hankkeessa toteutetaan uuden Oulun osalta sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilun tavoitteita. Aluekokeilun lähtökohtana oleva riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue toteutuu Oulun kaupungin ja Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien yhdistyessä muodostaen ennusteiden mukaan noin asukkaan yhtenäisen työssäkäyntialueen. 1) Palvelukokonaisuuksien kehittäminen ihmiskeskeisesti Uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaan valinnanvapautta korostaen. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on jo aiemmin valmisteltu palvelualuerajojen yli meneviä, elinkaariajattelun mukaisia palveluprosesseja. Prosessien kehittämistyöllä on pyritty palvelualueiden, vastuualueiden ja yksiköiden tavoitteelliseen toimintaan asiakkaan eheän palvelukokonaisuuden muodostamiseksi. Prosessien kehittämistyötä jatketaan koskemaan myös uuden Oulun kuntien palveluita. Lisäksi palvelukokonaisuuksien rakentamisessa on jatkossa tarpeen huomioida myös muiden hallintokuntien ja järjestöjen toimijoiden rooli. 2) Palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja laadun kehittäminen Asukkaat saavat tulevaisuudessa mahdollisuuden valita ja vertailla eri palveluntuottajia myös julkisissa palveluissa. Tätä kautta ohjataan julkisen rahan kanavoitumista laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Palveluntuottajan kokonaisvastuu asiakkaan hoidosta lisääntyy, mikä edesauttaa huomion kiinnittämistä hoidon vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Sopimusohjauksen laatukriteereillä palveluntuottajia pyritään ohjaamaan siihen, että asukkaita palveltaisiin mahdollisimman kestävällä tavalla. 3) Peruspalvelujen vahvistaminen VALO-hankkeessa lähdetään liikkeelle nimenomaan peruspalvelujen vahvistamisesta siten, että kaikille asukkaille olisi tarjolla perusterveydenhuollon palvelut hänen itse valitsemaltaan terveysasemalta. Peruspalveluja vahvistettaessa selvitetään uuden Oulun kuntien hyvät käytännöt sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyöstä terveysasemilla. 4) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyys Oulun kaupungissa käytössä olevat elinkaariajattelun mukaiset palveluprosessit on valmisteltu sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon, päivähoidon ja vanhuspalveluiden yhteisenä asiakaslähtöisenä kokonaisuutena. Kuntaliitosten yhteydessä on tarpeen varmistaa palveluprosessien eheä kokonaisuus myös yli nykyisten kuntarajojen. Päivähoito on siirtynyt useissa kunnissa sivistyspalveluihin ja Oulun kaupungissakin tämä muutos on suunnitelmissa. 5) Perustason ja erikoistason laajempi integrointi Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa perustason erikoissairaanhoidosta (ja erikoissairaanhoidosta) kehitetään toteutettavaksi perusterveydenhuollon avopalveluna. Oulun kaupungissa perustason erikoissairaanhoito on keskitettyä palvelua ja palveluprosessit tulee jatkossa suunnitella palvelemaan myös yhdistyvien kuntien asukkaiden palveluprosesseja. VALOhankkeessa selvitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa myös erikoissairaanhoidon hoitoketjuja. Erikoissairaanhoidon laskutusvaihtoehdot tulevat myös selvitettäväksi. 6) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoinnin ja toteutuksen kehittäminen Valinnanvapauden toimintamallissa vahvistetaan asiakkaan omavastuun kasvattamista. Hankkeessa yhtenäistetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ja rakenteita uuden Oulun alueella. 7

8 7) Kestävät palvelujen järjestämisen rakenteet Yhdistymissopimukseen kirjatun vision mukaan uusi Oulu on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. Uusi Oulu muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen ja väestöpohja antaa mahdollisuuden palvelujen kestäviin rakenteisiin. 8) Alueellisen kehittämisosaamisen varmistaminen Oulussa on kehitetty yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa lääketieteellisen ja muun terveydenhuollon oppimiskeskusta sekä tehty alueelliseen tiedontuotantoon liittyvää yhteistyöstä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Meneillään olevaa kehittämistyötä jatketaan ja valmistellaan myös sairaanhoitopiirin kanssa tulevaa oppimiskeskusta ja kehittämisyksikköä. 3. Toimenpiteet 3.1 Asukkaiden valinnanvapauden lisääminen VALO-hankkeessa toteutetaan asukkaiden vapaus valita terveysasemansa. Uusi terveydenhuoltolaki lisäisi asiakkaan valinnanvapautta asteittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa alkaen asiakkaalla olisi mahdollisuus valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan sisällä ja erikoissairaanhoidon yksikkö ko. erityisvastuualueelta. Toisessa vaiheessa vuonna 2014 asiakkaalla olisi mahdollisuus valita sekä terveyskeskus että erikoissairaanhoidon yksikkö koko maasta. VALO-hankkeessa valinnanvapaus Oulun kaupungissa sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnissa toteutetaan lakiesityksen mukaista aikataulua aiemmin. Valinnanvapauteen siirrytään näiden kuntien sisällä vaiheittain siten, että alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2011 alusta alkaen mukana olisivat Oulu ja Kiiminki. Syksyllä 2011 malliin liittyisivät Haukipudas ja Yli-Ii. Oulunsalo tulisi mukaan vuoden 2012 alusta. Myöhemmin mukaan voisivat halutessaan tulla myös muut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pohjoisen alueen kunnat. Palveluiden järjestämisvastuu toteutuisi siten yhtenäisellä työssäkäyntialueella niin, että kaikilla asukkailla olisi yhdenvertainen asema. Valinnanvapauden toteuttamisessa tavoitteena on, että mahdollisimman moni asukas ilmoittaisi valinnastaan aktiivisesti ja passiivisten listautujien osuus asukkaista olisi mahdollisimman pieni. Näin osaltaan edistetään asukkaiden sitoutumista oman terveytensä hoitamiseen. Terveydenhuoltolakia koskevan esityksen 47 :n mukaan henkilö voi valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa lain 2 ja 3 luvussa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut. Näitä valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja ovat mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, terveysneuvonta ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut, työterveyshuolto, iäkkäiden neuvontapalvelut, sairaanhoito, kotisairaanhoito, suun terveydenhuolto, mielenterveystyö, päihdetyö ja lääkinnällinen kuntoutus. VALO-hankkeessa mallia suunnitellaan ensisijaisesti terveysasemien avoterveydenhuollon vastaanoton näkökulmasta. Myös suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta sekä lasten- ja äitiysneuvola järjestetään terveysasemittain. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto rajataan ulkopuolelle terveydenhuoltolain :n ja lain perustelujen mukaan. Lääkinnällinen kuntoutus järjestetään keskitettynä palveluna. Kotisairaanhoitoa tarkastellaan yhdessä kotipalvelun kanssa. Asiakkaan valinta koskee terveysaseman palvelukokonaisuutta. Asiakas ei siten voi 8

9 valita esimerkiksi suun terveydenhuoltoa toisesta ja avosairaanhoitoa toisesta toimintayksiköstä. Alkuvaiheessa valinnanvapauden piiriin otetaan mukaan yksityinen Sepän terveysasema, jonne on aiemmin ulkoistettu noin asukkaan avosairaanhoidon vastaanotto. Myös uusien tuottajien mukaantulon mahdollisuuksia selvitetään. Mallissa lähdetään liikkeelle peruspalvelujen vahvistamisen näkökulmasta, mutta lisäksi tarkastellaan mallin laajentamismahdollisuuksia avopalveluna toteutettavaksi soveltuvaan perustason erikoissairaanhoitoon (ja erikoissairaanhoitoon, mm. mielenterveyspalveluihin), jotta perus- ja erikoispalvelut muodostaisivat asiakkaille yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Myös työterveyshuollon asema otetaan mallissa huomioon. Mallin laajentamismahdollisuuksia myös sosiaalipalveluihin tarkastellaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat Oulun kaupungin organisaatiossa yhdistetty ja järjestämisessä on huomioitu asiakkaan palvelukokonaisuus mm. kehittämällä yli palvelualueiden ulottuvia asiakasprosesseja ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja. Asiakasprosesseja kehitetään edelleen ja laajennetaan yhdistyvien kuntien käyttöön, jotta palvelut muodostaisivat asukkaiden näkökulmasta eheitä ja mielekkäitä kokonaisuuksia. 3.2 Rahoitusjärjestelmän ja sopimusohjauksen uudistaminen Kun asukkaat saavat mahdollisuuden valita ja vertailla eri palveluntuottajia, julkinen raha kanavoituu laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin. Palvelutuottajan kokonaisvastuu korostuu rahan seuratessa asiakasta. Rahoitusjärjestelmän ohjausvoima tulee olemaan keskeisimpiä tekijöitä tuottavuuden ja laadun sekä asiakasohjattavuuden turvaamisessa. Hankkeen aikana selvitetään yhteistyössä STM:n kanssa edellytyksiä tulevaisuuden rahoitusmalliksi, jossa monikanavaisesta rahoituksesta siirryttäisiin hallitusti kohti yksikanavaista terveydenhuollon rahoitusta siten, että rahoitus on palveluiden järjestämisestä vastuullisella. Valinnanvapausmallin toteuttamisella saadaan kokemuksia tämän kehittämistyön tueksi. Tilaajan ja tuottajan välinen sopimus suunnitellaan toteutettavaksi kapitaatiomallin pohjalta. Tuottajalle maksettava kiinteä korvaus perustuu listautuneiden asukkaiden määrään ja on siten sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta ennakoitava. Asukkaasta maksettavan korvauksen suuruuteen vaikuttaa asukkaan iän mukainen painokerroin. Lisäksi selvitetään asukkaiden sosioekonomisen aseman tai työterveyshuollon avosairaanhoidon käytön ottamista mukaan painokertoimissa. Tilaajan ja tuottajan väliseen sopimusohjaukseen otetaan vaihtuva korvaus, joka perustuu toteutuneisiin laatukriteereihin ja myöhemmin mahdollisesti myös pdrg:n mukaisten tuotteiden toteutumiseen. Laatukriteerien toteutumista ohjataan kannustin- tai sanktiojärjestelmällä. Tätä seurantaa varten määritellään mittarit ja valmistellaan niiden seurannan työkalut. Yhteispäivystyksen perusterveydenhuollon päivystyksen käytön määrää suunnitellaan otettavaksi joko kannustimeksi tai sanktioksi käytön vähäisyyden tai suuruuden perusteella. Vaihtoehtoisesti yhteispäivystyksen käytön kustannus voitaisiin myös laskuttaa sellaisenaan siltä yksiköltä, johon asiakas on listautunut. Kannustin- ja sanktiojärjestelmällä (vaihtuva korvaus) on tavoitteena ohjata palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja laatua. Yksiköitä pyritään ohjaamaan siihen, että niiden tuottamat palvelut olisivat mahdollisimman ihmiskeskeisiä ja palvelisivat asukkaita kestävällä tavalla siten, että myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nähdään olennaisena osana palveluprosesseja. Hankkeessa selvitetään erikoissairaanhoidon hoitoketjuja ja laskutusvaihtoehtoja. Mahdollisimman suuri osa perustason erikoissairaanhoidosta (ja erikoissairaanhoidosta) kehitetään toteutettavaksi perusterveydenhuollon avopalveluna. Seurannassa käytetään ns. peittävyys- 9

10 lukua, jossa tavoitetasona on esimerkiksi, että 80 % asiakkaan kaikista käynneistä (sisältäen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon) toteutuu asiakkaan valitsemassa perusterveydenhuollon yksikössä. Työterveyshuollon sairaanhoidon yhdistämistä rahoitusjärjestelmään selvitetään. Toimintayksikön kapitaation määrittelyn oikeellisuuteen vaikuttaa olennaisesti se, onko vastuuväestölle tarjolla myös muita perusterveydenhuollon palveluja. Työterveyshuollon avosairaanhoidon piirissä olevat asukkaat suurentavat perusteettomasti kapitaatiokorvausta siinä toimintayksikössä, johon listautuminen on tehty, mikäli asukkaat eivät tosiasiallisesti käytä ko. yksikön palveluita. Työterveyshuollon mukanaolon näkökulmasta vaihtoehtoina ovat ainakin seuraavat mallit: a) Kunnalla on järjestämisvelvollisuus koko väestölle. Kapitaatio on väestöpohjainen eikä siinä huomioida työterveyshuollon käyttöä. b) Kunnalla on järjestämisvelvollisuus koko väestölle, mutta on saatavilla tieto työterveyshuollon piirissä olevista asukkaista. Kapitaatiokorvauksessa huomioidaan työterveyshuollon käyttömahdollisuus c) Työterveyshuollon kattavan sairaanhoidon piirissä oleva väestö listautuu työterveysyksikköön ja kunnan järjestämisvelvollisuus toteutuu työterveyshuollon lainsäädännön puitteissa. Työterveyshuollon toiminnan rahoitus toteutuu työterveyshuoltolain mukaan. d) Työterveyshuollon kattavan sairaanhoidon piirissä oleva väestö listautuu työterveysyksikköön. Rahoitus siirtyy yksikanavaisesti kunnalle. Rahoitusjärjestelmää uudistettaessa on ratkaistava myös kuntien välisen laskutuksen toteuttaminen asukkaiden käyttäessä palveluita toisen kunnan alueella. Kuntien välinen laskutus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kapitaation mukaisella korvauksella tai suoriteperusteisesti. Uusi terveydenhuoltolaki laajentaa valinnanvapauden muiden kuntien alueelle vuoden 2014 alusta, mutta Oulun alueen tuleva kuntaliitos antaa mahdollisuuden toteuttaa tämä jo aiemmin. Hanke antaa siten kokemuksia valinnanvapauden toteuttamisesta yli kuntarajojen myös muiden kuntien hyödynnettäväksi jo ennen vuotta Palvelujärjestelmän ja prosessijohtamisen kehittäminen uudessa Oulussa Kaste-ohjelmassa on valmisteilla Pohjois-Suomen alueella sosiaali- ja terveystoimen johtamisen hankeaihio, jossa kohteena ovat muuttuvien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden johtamisen käytännöt palvelurakenteiden, palveluprosessien ja lähiesimiestyön tasoilla. Hankkeessa on tarkoitus 1) luoda uutta johtamisen toimintamallia, jolla voidaan vastata ja ennakoida kunta- ja palvelurakenteiden sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamista, 2) syventää palveluiden johtamiseen liittyviä käytäntöjä, kuten prosessijohtamisen toimintatapaa sekä 3) kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintamalleja ja työkaluja. VALO-hankkeessa tarkoituksena on luoda uusi, vuorovaikutuksellisen johtamisen toimintamalli, jolla voidaan vastata ja ennakoida alueellisiin palvelutarpeisiin. Tarkoituksena on syventää palveluiden johtamiseen liittyviä käytäntöjä, kuten prosessijohtamisen toimintatapaa sekä kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintamalleja ja työkaluja sekä vahvistaa toimintaa kuntalaisten osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden näkökulmasta. Uudenlaista johtamista tarvitaan myös kunta- ja palvelurakenteiden sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämiseen liittyvien muutosten toteuttamiseksi. Johtamisen uudistamisen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden hallintaa. Toimintaympäristössä tiedossa olevat muutostekijät toimivat hankkeen aikana tehtävien strategisten valintojen perustana. Lisäksi voidaan asettaa tavoiteltavia vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja edistää voimaantumisen ja oppimisen kokemuksia työssä. Tämä puolestaan voi vahvistaa innovatiivista, luovaa työskentelytapaa, joka edesauttaa aikaansaamaan uusia toimintatapoja ja -malleja. 10

11 Aluekokeilun aikana hankkeessa valmistellaan uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluiden strategiaa. Strategista päätöksentekoa tulee kehittää aiempaa pitkäjänteisemmäksi. Kehittämiskohteeksi nousee henkilöstön mukaanotto strategiseen keskusteluun, jolloin henkilöstö voi omaksua strategian edellyttämät osaamisen kehittämistarpeet. Osaamisen johtamisessa tärkeänä osa-alueena korostuu työhyvinvoinnin johtaminen. Työyhteisössä esiintyvää uupumista aiheuttavat organisaation rakenteiden muuttuminen, kunnan taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja asiakkaiden aiempaa vaikeammat terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat. Suuriin ikäluokkiin kuuluvan henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja kuntatalouden kiristyminen entisestään lisäävät strategisen osaamisen johtamisen haastetta. 4. Toteutus ja aikataulu Asukkaiden valinnanvapauteen on tavoitteena siirtyä vaiheittain seuraavasti: Vaihe 1: Tammikuu 2011, Oulu ja Kiiminki ( asukasta) Vaihe 2: Syksy 2011, Haukipudas ja Yli-Ii ( asukasta) Vaihe 3: Tammikuu 2012, Oulunsalo (9 593 asukasta) Vaihe 4: 2012/2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pohjoinen alue niiltä osin kuin kunnat haluavat Alla olevassa taulukossa on esitetty aluekokeilun, VALO-hankkeen keskeisimpien toimenpiteiden toteutus, aikataulut ja toteutuksesta vastuussa olevat tahot. Toimenpiteiden toteutuksessa keskeisessä roolissa (työryhmissä omana työpanoksena) ovat taulukoissa mainittujen vastuuhenkilöiden ohella myös Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja palvelutuotannon edustajat sekä Haukiputaan, Oulunsalon, Kiimingin ja Yli-Iin kuntien terveys- ja sosiaalipalveluiden edustajat. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Asiantuntijoita hyödynnetään em. organisaatioista tarpeen mukaan mm. laskentasuunnitteluun (controller) ja hallinnollisten/juridisten asioiden suunnitteluun. Toimenpide Aikataulu Toteutuksesta vastuussa Palvelujärjestelmän ja asiakkaan palveluketjujen vuosi 2011 koordinaattori ja suunnittelija eheyden varmistaminen sekä ra- japintayhteistyö erikoissairaanhoitoon, vanhustyöhön sekä mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin vuosi 2013 Uuden strategian valmistelu uuden Oulun vuosi 2012 koordinaattori ja suunnittelija sosiaali- ja terveyspalveluille Suunnitelman tekeminen palvelutarpeen vuosi 2011 koordinaattori ja suunnittelija ennakoimiseksi vuosi 2012 Resurssien uudelleenjärjestely vastaamaan vuosi 2012 koordinaattori ja suunnittelija muuttuvaa toimintaympäristöä vuosi 2013 Rahoitusjärjestelmän uudistamista koskevien vuosi 2011 koordinaattori ja suunnittelija suunnitelmien tekeminen vuosi 2012 Prosessijohtamisen kehitystyö ja mallintaminen vuosi 2011 koordinaattori ja suunnittelija uuden Oulun tarpeisiin vuosi 2012 Tiedottaminen asukkaille, henkilöstölle, poliittisille päättäjille vuosi 2011 vuosi 2013 koordinaattori ja suunnittelija Henkilöstön osaamisen selvittäminen ja työnjaolliset toimenpiteet sekä työhyvinvoinnin tukeminen vuosi 2012 vuosi 2013 koordinaattori ja suunnittelija Taulukko 1. Aluekokeilun tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut aluekokeilun näkökulmasta. 11

12 Seuraavassa taulukossa on esitetty aluekokeilua tukevat toimenpiteet, joille haetaan rahoitusta Sitran kuntaohjelmasta. Toimenpide Aikataulu Toteutuksesta vastuussa Terveysasemien palveluiden määrittely syksy 2010 projektipäällikkö ja lääkäri Asukkaille lähetettävän kirjeen valmistelu syksy 2010 projektipäällikkö Tietojärjestelmän suunnittelu valintojen hallinnointiin syksy 2010 projektipäällikkö ja sovelluskoordinaattori Valintojen hallinnoinnista vastaavan yksikön syksy 2010 projektipäällikkö selvittäminen Kustannuslaskenta kapitaation määrittelyä varten syksy 2010 projektipäällikkö ja talousasiantuntija Tiedottaminen asukkaille, henkilöstölle, poliittisille päättäjille syksy 2010 vuosi 2011 projektipäällikkö ja vastuullinen johtaja Kannustimien ja sanktioiden/vaihtuvan korvauksen valmistelu syksy 2010 kevät 2011 projektipäällikkö ja talousasiantuntija Ohjauksen ja seurannan mittareiden ja syksy projektipäällikkö työkalujen kehittäminen vuosi 2011 Tuotteistuksen yhtenäistämisen ja pdrgn käyttöönoton valmistelu vuosi 2011 projektipäällikkö, talousasiantuntija ja lääkäri Tietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen kuntien välillä vuosi 2011 projektipäällikkö ja sovelluskoordinaattori Palveluketjun eheyden varmistaminen ja vuosi 2011 projektipäällikkö ja lääkäri rajapintayhteistyö erikoissairaanhoitoon, vanhustyöhön sekä mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin Taulukko 2. VALO-hankkeen toimenpiteet, aikataulut ja vastuut Sitralta haettavan rahoituksen näkökulmasta. 5. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitus Aluekokeilun toteuttamiseen haetaan rahoitusta KASTE-ohjelmasta osana Pohjois-Suomen alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen hanketta. Lisäksi VALO-hankkeen toteuttamiseen haetaan rahoitusta Sitran kuntaohjelmasta. Alla olevassa kuviossa on esitetty rahoituksen kohdistuminen eri toimintoihin. Kuvio 5. Rahoituksen kohdistuminen. 12

13 Aluekokeilun toteuttamiseen haetaan rahoitusta KASTE-ohjelmasta osana Pohjois-Suomen alueellista sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen hanketta. Tässä rahoitushakemuksessa kuntien omarahoitusosuus (25 %) jaetaan väestön suhteessa. Kokonaiskustannukset ovat arviolta noin Aluekokeilun toteuttamiseen suunniteltu työpanos on 2 henkilöä: koordinaattori ja suunnittelija. Lisäksi selvitetään hankkeen yhteydessä tehtävän tutkimuksen mahdollisuutta suunnittelumaantieteen ja terveystaloustieteen yhteistyönä. 6. Ohjausjärjestelmä Projektin toteutusta seurataan säännöllisesti pidettävissä ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmä myös hyväksyy mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan. Ohjausryhmään kutsutaan rahoittajien edustajat. Hankkeen ohjausryhmä seuraa säännöllisesti hankkeen etenemistä. Hankkeesta raportoidaan hankkeen rahoittajalle sen edellyttämällä tavalla. Hankkeen suunnitteluryhmään ovat kuuluneet: Jari Parkkonen (pj.), sosiaali- ja terveystoimen johtaja (va.), Oulu Keijo Koski, terveysjohtaja, Oulu Matti Mäntymaa, palvelujohtaja (varalla Hilkka Huusko, sosiaali- ja terveysjohtaja), Kiiminki Sirkku Pikkujämsä, johtava lääkäri, Haukipudas Maarit Niva, perusturvajohtaja, Yli-Ii Markku Seppänen, sivistysjohtaja, Oulunsalo Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri (varalla Pasi Parkkila, kehitysjohtaja), PPSHP Riitta Erola, palvelutuotantojohtaja, (varalla Arja Heikkinen, palvelujohtaja), Oulu Tuula Tähtinen, palvelujohtaja, Oulu Suvi Tolppi, aluekoordinaattori, Oulu Eija Palsinajärvi-Äikäs, ohjelmakoordinaattori, Oulu Margit Päätalo, Kaste-suunnittelija, Oulu Kirsi Paasovaara (siht.), suunnittelija, Oulu Tavoitteiden saavuttamiseksi projektille perustetaan tarvittaessa projektiryhmiä. Projektille perustetaan extranet-sivut, johon tallennetaan projektin edetessä mm. pöytäkirjat, erilaiset raportit ja muut tuotokset. Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa sovitaan ulkoisen arvioinnin toteuttamisesta. 13

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012 Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto AJATUKSIA PALVELURAKENNEUUDISTUKSISTA 2000-LUVULLA Aikaisemman kuin nykyisenkin

Lisätiedot

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta

Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Askeleita kohti sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari 15.3.2016 Itsemääräämisoikeus

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp.) ja valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 1 Sote- ja maakuntauudistus etenevät mutta toiminnallinen uudistuminen vaatii vielä työtä hallituksen

Lisätiedot

Mitä tutkijat ehdottavat

Mitä tutkijat ehdottavat Mitä tutkijat ehdottavat Maijaliisa Junnila, johtava asiantuntija Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen -seminaari Valinnanvapaudelle asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti

Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Jonottamatta hoitoon THL:n aloite perusterveydenhuollon vahvistamiseksi 28.1.2016 1 Terveydenhuolto on kehittynyt epätasaisesti Suomalainen terveyspalvelujärjestelmä on kehittynyt vuosien saatossa niin,

Lisätiedot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista. Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista Johtava asiantuntija Anu Muuri, VTT Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mistä Sotessa olikaan kyse? 17.1.20173.1 1.20161 Vammaispa lveluiden neuvottelu

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto

Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palvelurakenne (~2017) - lähtökohtia erityislainsäädännön uudistamiselle puitelain voimassaolon jälkeen 2013 Kouvola 22 9 2009 Kari Haavisto STM Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua. Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Kuntaliitoksilla parempaa palvelua Sinikka Salo, apulaiskaupunginjohtaja, Oulun kaupunki Yhdistymisen kaksi toteuttamistapaa Mekaaninen rutiiniyhdistyminen Strateginen yhdistyminen 1. Pienestä muutoksesta

Lisätiedot

Kuulemistilaisuus STM -valinnanvapauden laajentaminen

Kuulemistilaisuus STM -valinnanvapauden laajentaminen Kuulemistilaisuus STM -valinnanvapauden laajentaminen 2.11.2016 Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Oulun kokemuksia valinnanvapaudesta Sitran tukemana Valinnanvapaus Oulussa (VALO) 1-hanke (vastaanottopalveluiden

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus

Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus Monikanavarahoitus ja valinnanvapaus 17.9.2015 Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin IV, Turku Timo Hujanen, Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto Valinnanvapaus ja monikanavarahoitus (MKR)? Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme

Valinnanvapaus. Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! perusturvajohtaja Eeva Halme Valinnanvapaus Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! 12.1.2017 perusturvajohtaja Eeva Halme Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin Suoran valinnan palveluissa

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150

Espoon kaupunki Pöytäkirja 150 14.12.2016 Sivu 1 / 1 4904/2016 06.01.00 150 Ison Omenan neuvolapoli: Espoon terveydenhoidon neuvolan ja HUS erikoissairaanhoidon Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyön kehittäminen, kokeilu ajalle 2.1.2017-31.12.2018

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus?

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapaus: suomalaisen valinnanvapausmallin rahoitus? 1 31.1.2017 Sote uudistuksen pilarit I /II 1. Vahva järjestäjä maakunta 18 maakuntaa kuntaorganisaatioiden sijasta

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli. Hallituksen info

Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli. Hallituksen info Sote ja maakuntauudistus ja valinnanvapausmalli Hallituksen info 9.5.2017 9.5.2017 Uuden soten kulmakivet 1. Vahva järjestäjä 18 maakuntaa, jotka hoitavat myös rahoituksen 2. Palvelujen integraatio palvelut

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilun laajentaminen hankeaihio. Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote.

Palvelusetelikokeilun laajentaminen hankeaihio. Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote. Palvelusetelikokeilun laajentaminen 2018 - hankeaihio Projektipäällikkö Laura Vuorensola laura.vuorensola(a)ylasavonsote.fi 040 632 5142 Käsitteet 1/2 Palvelusetelikokeilu perusterveydenhuollon (pth) valinnanvapauskokeilu,

Lisätiedot

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle

Soteuudistuksen. kulmakivet ja eteneminen. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Sote -johdolle Soteuudistuksen kulmakivet ja eteneminen Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 14.2.2017 Sote -johdolle 1 14.2.2017 - Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Aikataulu 2016 2017 2018 2019 Soteuudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien!

Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! Valinnanvapaus haastaa toimimaan toisin Mia Lindberg Riitta Pylvänen 17.1.2017 Sisältö Mitä valinnanvapauskokeilu tarkoittaa, taustat Mitä kokeillaan? Kuinka valinnanvapauskokeilu

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE VALINNANVAPAUSKOKEILU 31.1 2017 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOTE Hankkeessa suunnitellaan Keski-Uudenmaan alueellinen sote-malli Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven,

Lisätiedot

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ?

MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? MIKÄ SOTESSA MÄTTÄÄ? Jussi Huttunen SGF VUOSIKOKOUSSYMPOSIO 6.4.2017 1 NYKYJÄRJESTELMÄN VAHVUUDET, HEIKKOUDET JA HAASTEET Vahvuudet - koko väestön kattava järjestelmä - osaava ja sitoutunut henkilökunta

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Marraskuu 2017

Sote- ja maakuntauudistus. Marraskuu 2017 Sote- ja maakuntauudistus Marraskuu 2017 - Tässä esityksessä Visio ja kulmakivet Rahoituksen yksinkertaistaminen Valinnanvapaus Valmisteluorganisaatio Aikataulu 2 30.11.2017 - Etunimi Sukunimi Visio ja

Lisätiedot

Sote ja yleislääkärit

Sote ja yleislääkärit Sote ja yleislääkärit Yleislääkäripäivät 26.-27.11.2015 Hilton Kalastajatorppa Helsinki Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto Päätoimi'aja Eila Kujansuu Professori Mauno Vanhala Johtava lääkäri Erkki Lehtomäki

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä

Mittarityöpaja. Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita Esityksen nimi / Tekijä Mittarityöpaja Sosiaalityön mittareiden ja indikaattoreiden kokeilu- ja kehittämishankkeita 26.1.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sote-uudistuksessa sosiaalityöhön tarvitaan toimivat vaikuttavuuden arvioinnin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti

VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti VALINNANVAPAUS JA MONIKANAVARAHOITUKSEN YKSINKERTAISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA - väliraportti Selvityshenkilöryhmä Tiedotus- ja luovutustilaisuus 15.3.2016 15.3.2016 1 Selvityshenkilötyöryhmän

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto Kansliapäällikkö Aikuissosiaalityön päivät 2013 Tampere 24.1.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Tiivistelmä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Hyve- johtamisen kartta

Hyve- johtamisen kartta Hyve- johtamisen kartta Johtamisen kehittämisverkoston johtoryhmän kokous 12.09.2012 Päivi Visuri Hankkeen toteutus Hanke koostuu koordinaatiohankkeesta ja kolmesta osahankkeesta. Osahankkeet muodostuvat:

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

sotesoppaa

sotesoppaa sotesoppaa 19.9.2016 KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ KÄSITTEITÄ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Perusrahoitus kapitaatiokorvauksella kannustaa palveluntuottajia asiakaslähtöiseen toimintaan, mutta

Lisätiedot

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa?

3/21/2016. Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Kuka tukee yksilön työuraa tulevaisuudessa? Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 21.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja tämän mahdollisuus saada asiakaskeskeisiä,

Lisätiedot

Potilas vai terveyspalvelujen kuluttaja Labquality days Lauri Korkeaoja Viestintä- ja yhteiskuntajohtaja, Attendo

Potilas vai terveyspalvelujen kuluttaja Labquality days Lauri Korkeaoja Viestintä- ja yhteiskuntajohtaja, Attendo Potilas vai terveyspalvelujen kuluttaja 10.2.2017 Labquality days Lauri Korkeaoja Viestintä- ja yhteiskuntajohtaja, Attendo 1 Neljä erilaista valinnanvapautta Erikoissairaanhoito Asumispalvelut ja kotihoito

Lisätiedot

SOTE -valinnanvapaudesta hallituksen luonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

SOTE -valinnanvapaudesta hallituksen luonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa SOTE -valinnanvapaudesta - 21.12.2016 hallituksen luonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa Tero Suursalmi 9.1.2017 Asiakkaan valinnanvapaus Suora valinta ja maksuseteli

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Joulukuu 2017 1 Tässä esityksessä Visio ja kulmakivet Rahoituksen yksinkertaistaminen Valinnanvapaus Valmisteluorganisaatio Aikataulu 2 Visio ja kulmakivet 3 4 5 Monikanavaisen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot