Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen ( ) TILANNEKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006 2010) TILANNEKATSAUS"

Transkriptio

1 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) Hanke 99051: Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen ( ) Hankkeen hallinnoija: Helsingin Sosiaalivirasto Raportointijakso: Raportin laatijat: Ylilääkäri Harriet Finne-Soveri Projektiassistentti Camilla Lönnqvist TILANNEKATSAUS 1. Hankkeen toteutuminen aikataulun mukaisesti InnoKusti -hanke on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Syksyn 2007 aikana analysoidaan suunnittelu- ja pilottivaiheen tulokset ja siirrytään laajamittaiseen toimintavaiheeseen Osaprojektien toteutuminen Turvallisesti aktivoivaan arkeen -projekti (TAA) Turvallisesti aktivoivaan arkeen -projektissa on tavoitteena hoitotyön kehittäminen asukasturvallisuuden alueella turvamattoa avuksi käyttäen. Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu asukasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja luotu monistettavissa oleva yleispätevä hoitotyön malli, johon turvamaton käyttö on istutettu oleelliseksi osaksi. Samalla on testattu turvamaton käytettävyyttä Kustaankartanon A-osaston hoitoyksikössä 1a. Toisessa vaiheessa selvitetään matonkäyttöön liittyvän hoitotyön mallin levittämistä ja juurruttamista sekä vaikuttavuutta. Projektin ensimmäinen vaihe käynnistyi ja päättyy joulukuussa Toinen vaihe käynnistyy ja päättyy Askelturva -projekti Askelturva -projekti (tunnistava lattia) jakautuu seuraaviin vaiheisiin: A) lattian tuotekehitys ja tekninen testaus B) hoitotyön toimintatapojen kehittäminen C) vaikuttavuuden analysointi Projektin tavoitteena on tutkia uuden teknologian vaikuttavuutta asiakasturvallisuuteen, toimintakykyyn ja henkilöstöresursointiin sekä selvittää sen kustannusvaikuttavuutta. Projektin A-vaihe käynnistyi joulukuussa 2006, jolloin anturikalvolattia asennettiin Kustaankartanon vanhainkodin A-osaston kahteen asukashuoneeseen. Vuoden 2007 aikana on testattu järjestelmän toimivuutta loppukäyttäjänäkökulmasta. Lattian kyky 1

2 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) tunnistaa liikettä ja kaatumista on projektissa todettu riittäväksi. Kaatumisesta hälyttävän tietokonesovelluksen herkkyyteen ja tarkkuuteen tarvitaan syksyn 2007 aikana lisäsäätöjä. Projektin B-vaihe käynnistyy syksyn 2007 kuluessa. Askelturva -projektissa hyödynnetään TAA -projektin kehittämää hoitotyön mallia. Projektin C-vaihe käynnistyy keväällä Älylattiajärjestelmän vaikuttavuusselvitys tehdään Kustaankartanon G-osastolla, johon anturikalvolattia asennettu koko osastolle (kolme kerrosta, n. 60 asukasta). Vaikuttavuuden mittausta varten tarvittava ensimmäinen RAI -tiedonkeruu (baseline) on tehty syyskuussa Alkutilannekartoitus kaatumistapahtumista käynnistyi Projektin C-vaihe päättyy InnoÄäni -projekti InnoÄäni -projektissa selvitetään hoitajien viriketyökaluksi tarkoitetun ääniohjelmakonseptin (Sävelsirkku -järjestelmä) käyttöönottoprosessin keskeisiä tekijöitä sekä kehitetään käyttömalleja juurruttamista ja jatkolevitystä varten. Projektin ensimmäisen osan toimintavaihe käynnistyi maaliskuussa 2007 ja päättyy 2008, levittämistä ja juurruttamista testataan Interaktiivisuudella Itsenäisyyttä ja Toimintakykyä Arkeen -projekti (IITA -projekti) IITA- kehittämis- ja tutkimusprojektissa kehitetään interaktiivista eli vuorovaikutteista TVpalvelua kuntoutusyksiköstä kotiutuvalle kaupungin kotihoidon asiakkaalle ja samalla tutkitaan palvelun vaikuttavuutta asiakkaan toimintakykyyn ja terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöön. Vuorovaikutteinen palvelu on reaaliaikaisen kaksisuuntaisen kuva- ja puheyhteyden välityksellä tarjottua palvelua, jossa on mahdollista olla samanaikaisesti yhteydessä kaikkiin suljetun yhteyden piirissä oleviin henkilöihin. Palvelu toimii Kustaankartanon vanhustenkeskuksen kotiinkuntoutusyksikkö Kuntokartanon osastolta käsin, jonne asiakas voi halutessaan olla yhteydessä kotipäätteeltään. Projektin keskeinen tavoite on tukea asiakkaan kotiutumista ja kotona selviytymistä tarjoamalla hänelle mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan, kuten esimerkiksi fysioterapeutin ohjaamiin liikuntatuokioihin, sekä saada yksityisesti ohjausta ja neuvontaa sairaanhoitajalta terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Projektissa on yhtäaikaisesti mukana kymmenen asiakasta, joista kukin on palvelun piirissä enintään kuuden kuukauden ajan. Projektissa tulee sen kahden ja puolen toimintavuoden aikana olemaan asiakkaita yhteensä kolmekymmentä henkilöä. InnoKusti -hankkeen yhteistyökumppaneina projektissa toimivat Helsingin kaupungin kotihoito, Lupaava-hanke ja TDC Song Oy. IITA - projektin suunnitteluvaihe alkoi helmikuussa 2007 ja toimintavaiheeseen on määrä siirtyä joulukuussa Projekti jatkuu vuoden 2009 loppuun. 2

3 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) 2. Toiminnan tuloksellisuus Hankkeen osaprojektien tuloksellisuus on arvioitavissa lopullisesti vasta projektin toimintavaiheen päätyttyä. Välituloksina voidaan pitää aikataulussa pysymistä, tuotettujen mallien kysyntää sidosryhmien keskuudessa sekä muutoksen näkymistä RAI -tilastoissa. TAA -projekti, joka päättyy joulukuussa 2007, on edennyt suunnitelman mukaisesti. Interventio on vastaanotettu ja juurrutettu pilottiosastolla työntekijöiden, asukkaiden sekä omaisten hyväksymänä ja puoltamana. Turvamattojen käytölle on kysyntää: niiden merkitys asukasturvallisuuden lisääjänä on kaikille osapuolille ymmärrettävä, niitä on helppo käyttää ja käyttö kannattaa nivoa yksilöllisiin hoitosuunnitelmiin. Mattoja hyödyntävä hoitotyön malli on alkanut luonnollista tietä levitä pilottitalon muihin soluihin. Aktivoiva systemaattinen työ näkyy vuodepotilaiden prosentuaalisen määrän alenemisena RAI - tilastoissa koko A-osaston osalta. A-osaston potilasrakenne on muuttunut hoitoisuudeltaan 11 % henkilöstön aikaa tarvitsevammaksi vuodesta 2003 vuoteen 2007, jona aikana A-talon vuodepotilaiden määrä ehti kasvaa 4 %:sta (2003) 9 %:iin (2006), kunnes turvamattoja hyödyntävä aktivoivan arjen projekti aloitettiin ja vuodepotilaiden osuus kääntyi laskuun. Kuvio 1 Vuodepotilaat A-talossa, muussa Kustaankartanossa ja Suomen pitkäaikaislaitoksissa Palvelutalot Suomessa Vanhainkodit Suomessa Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot Suomessa A-talo, Kustaankartano Muu Kustaankartano 0 Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Kuviosta 1 on havaittavissa myös muun Kustaankartanon aktiivisuus vuodepotilaaksi jäämisen ehkäisyssä. Kustaankartanon asiakasrakenne on yhtä paljon henkilöstön aikaa tarvitsevaa kuin 3

4 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) Suomen vanhainkodeissa keskimäärin, mutta silti vuodepotilaiden määrä on kyetty pitämään alhaisempana. Kuvio 2 osoittaa potilasturvallisuuden olevan merkittävä kehittämiskohde Kustaankartanossa. Potilasturvallisuuteen panostaminen on aloitettu leveällä rintamalla jo vuonna 2006 ja näkyy erityisesti A-talon kohdalla kuviossa 2. Alustavat vaikuttavuustulokset kannustavat käyttämään kehitettyä hoitotyön mallia myös Askelturva-projektissa sekä IITA -projektissa. Kuvio 2 Mikä tahansa onnettomuus (mustelmasta murtumaan) A-talossa, muualla Kustaankartanossa ja Suomen laitoksissa Palvelutalot Suomessa Vanhainkodit Suomessa Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot Suomessa A-talo, Kustaankartano Muu Kustaankartano Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät

5 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) 3. Projektiorganisaation toiminta Työntekijät Koko InnoKusti -hankkeen tavoitteena on luoda hyväksi havaituista malleista pysyviä käytäntöjä. Tämän vuoksi hankkeen hallinnointia on koko kauden kehitetty tukemaan geronteknologiaa hyödyntävien hoitotyön mallien juurruttamista arkikäyttöön. Myös hankkeen johtamista on siirretty osaprojektien suuntaan palkkaamalla InnoKusti -hankkeen projektiryhmän osaprojekteihin kehittämistyön edellyttämää osaamista. Projektiin on palkattu kolme projektikoordinaattoria sekä tekninen asiantuntija. Lisäksi projektiryhmään on palkattu toimistotyöntekijä. Projektiryhmässä työskenteli kaksitoista henkilöä. Kokoukset Hankkeen johtoryhmä kokoontui raportointijakson aikana 3 kertaa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Harriet Finne-Soveri. Muina jäseninä toimivat Arja Peiponen (Vava), Kristina Backlund (Terke), Eija Bergman (Hake), Leila Luoto (Kontulan vk), Anna-Liisa Lyytinen (Terke), Seija Muurinen (Vava), Tiina Petäjävaara (Toimivakoti) sekä Leena Pohjola (Kustaankartanon vk). Vuoden 2007 aikana johtoryhmään on kutsuttu uusi jäsen, ohjelmajohtaja Marianne Dannbom, Culminatumista. Operatiivisella tasolla toimiva ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa. Osaprojektien projektiryhmät ovat kokoontuneet projektisuunnitelmien aikataulun mukaisesti. InnoKusti -hankkeen projektihenkilöstö on kokoontunut kaksi kertaa kuukaudessa. Kustaankartanon eri hoitoyksiköiden työpanokset ovat olleet hankkeelle merkittäviä. Sosiaaliviraston tietohallintoyksikkö on osallistunut vahvasti hankkeen toteuttamiseen. Yhteistyö yhteistyötahojen kanssa InnoKusti -hanke on osallistunut Tulevaisuuden kehitysalustat foorumiin sekä verkostoitunut pääkaupunkiseudun muiden hankkeiden kanssa. Geronteknologisten ratkaisujen kehittäjien sekä laitteiden toimittajien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja toimittu kehitysalustana Living Lab - periaatteen mukaisena loppukäyttäjä-testaajana. Helsingin kaupungin kotihoidon Lupaava -hanke on valinnut InnoKusti -hankkeen IITA -projektin yhdeksi oman hankkeensa tutkimuskohteeksi. 4. Hankkeen näkyvyys Hankkeen näkyvyys sidosryhmille Raportointijakson aikana InnoKusti -hanketta ja sen osaprojekteja esiteltiin yhteensä n. 950 kuulijalle 18 eri tilaisuuksissa. Hanke-esittelyt pidettiin Kustaankartanossa eri vierailutilaisuuksissa sekä sidosryhmien järjestämissä tapahtumissa. 5

6 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) InnoKusti hankkeen esittely- ja opintomatka InnoKusti -hanke järjesti hankkeen esittely- ja opintomatkan Kanadaan, Torontoon ja Ottawaan Matkaan osallistuivat projektipäällikkö Minna Koivumäen lisäksi johtaja Leena Pohjola, johtaja Marja-Leena Hinttala sekä laatusuunnittelija Ritva Kuosmanen-Finér. Matkan päätavoitteena oli osallistua kansainväliseen Canadian RAI Conference konferenssiin Ottawassa. Lisäksi tavoitteena oli tutustua RAI -toimintaan Toronton alueen sosiaali- ja terveydenhuollon eri kohteissa. InnoKusti -hanke osallistui konferenssiin posterilla, jossa esitettiin Turvallisesti aktivoivaan arkeen -osaprojektin interventiomallia. Hankkeen näkyvyys kaupunkilaisille InnoKusti -hankkeesta tiedotettiin Helsingin kaupungin Helsinki Info -julkaisussa (4/2007), joka jaetaan kaikkiin Helsingin kaupungin talouksiin. 5. Hankkeen talous Vuoden 2007 talousraportti jaksolta esitetään rahoitushakemuksen liitteessä 2. Ennusteen mukaan vuoden 2007 menot jäävät hieman alle 10/2006 päivitetyn hankesuunnitelman (Rahoitushakemus ) talousarvion. 6. Jatkotoimenpiteet Käynnissä olevia osaprojektia viedään eteenpäin suunnitelmien mukaisesti ja samalla toiminta kehittäen. Kuvio 2 osoittaa asukasturvallisuuden olevan merkittävä kehittämiskohde koko Kustaankartanossa. Hoitotyön käyttämien erityyppisten geroteknologisten sovellusten vaikuttavuudesta onnettomuuksien ja murtumien ehkäisyssä kirjoitetaan 3-5 artikkelia vuosien aikana Osaprojektien jatkotoimenpiteet Turvallisesti aktivoivaan arkeen -projekti (TAA) Artikkelien kirjoittaminen TAA -projektista alkaa syksyllä 2007 ja jatkuu vuoteen Pilottivaiheen päättyessä joulukuussa 2007 aloitetaan aktiivinen levittämis- ja juurruttamisvaihe A-talossa ja muualla Kustaankartanossa. Levittämis- ja juurruttamisprosessi kuvataan ja tuotteistetaan kevään 2008 aikana, jonka jälkeen se siirretään kansalliseen ja kansainväliseen levitykseen kansainvälisessä työpajassa ja mediassa Tuotteistaminen tehdään yleistettävästi siten, että malli tulee sopimaan koteihin ja palveluasumiseen. Se pyritään rakentamaan myös siten, että sitä voitaisiin soveltaa myös muita liikkeentunnistimia kuin turvamattoja käytettäessä. Lopullisen tuotteen tavoitteena on hyvä toimivuus ilman lisähenkilöstön tarvetta. 6

7 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) Vaikuttavuuden tilastollinen osoittaminen edellyttää riittävän suurta otosta. A-talossa jo alkaneen muutosprosessin vuoksi hanke juurrutetaan ja tuotteistetaan siellä. Turvamatot ovat olleet projektissa lainassa ja testausaika päättyy Tämän vuoksi projektiin suunnitellaan hankittavaksi mattoa, joita käytetään A-talossa ja Kustaankartanon ja muiden vanhainkotien niillä osastoilla, jotka osallistuvat hankkeen juurruttamiseen ja tuotteistamiseen. Tavoitteena on osoittaa laaja potilasturvallisuuden koheneminen Helsingissä ja sidosryhmillä. Tuotteistaminen mahdollistaa erillisen hoitotyön käytäntöjen ja geroteknologian kanssa yhteisen franchaise -periaatteella tapahtuvan markkinoinnin. Vaikuttavuudelle haetaan kansainvälistä näkyvyyttä tieteellisen näytön ja median kautta Askelturva -projekti (AsTu) Askelturva -projekti perustuu Teknisen korkeakoulun kehittämään tunnistavaan lattiaan. A-vaihe, eli lattian tuotekehitys ja tekninen testaus on saatettu päätökseen lattian toimintakuntoisuuden osalta vuonna Hoitajan hälytyksestä vastaavan tietokonesovelluksen herkkyyttä ja tarkkuutta parannetaan vielä Tunnistavan lattian vaikuttavuuden osoittamiseen tähtäävä tiedonkeruu on aloitettu syksyllä 2007 ja jatkuu projektin keston ajan. Koska kyseessä on täysin uusi tuote, lattian ylläpitokulut tai korjaustarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa. Koska tuotteen kehittämisen ja toimintakuntoon saattamisen kustannukset ovat olleet ennakoitua huomattavasti korkeammat, odottamattomien lisäkulujen syntyminen on vielä tässäkin vaiheessa mahdollista. Kuitenkin TAA -projektin alustavat tulokset lupaavat myös tunnistavan lattian osalta projektin tutkimushypoteesin mukaisia. Tiedonkeruu jatkuu vähintään vuoteen Artikkelien kirjoitus aloitetaan vuonna 2009 ja kustannusvaikuttavuus arvioidaan vuonna InnoÄäni -projekti InnoÄäni -projekti tuotteistetaan, jonka jälkeen levittämistä ja juurruttamista testataan Interaktiivisuudesta Itsenäisyyttä ja Toimintakykyä Arkeen -projekti (IITA) IITA -projektin tiedonkeruu aloitetaan syksyllä 2007 ja se jatkuu vuoteen Vaikuttavuuden osoittamiseksi rekrytoidaan henkilön tutkimusryhmä vuosien aikana. Verrokkeina käytetään Suomen RAI -aineiston kaltaistettua aineistoa. Projektin aineiston keruu ja interventio-ohjelmien tuottaminen sekä analyysit sitovat noin 5 henkilötyövuotta / vuosi vuosien aikana Hankkeen näkyvyys Hankkeesta tiedotetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti, yhteistyössä Sosiaaliviraston viestintäyksikön kanssa. Vuoden 2008 aikana hankkeen näkyvyyteen panostetaan mittavasti sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. 7

8 Kustaankartanon innovaatiohanke TILANNEKATSAUS (8) Kansallinen tiedottaminen sidosryhmille Osaprojektien tuloksia sekä välituloksia esitetään ammattikunnan edustajille sairaanhoitajapäivillä maaliskuussa 2008, Stakesin järjestämissä kansallisissa RAI - seminaareissa maalis- ja syyskuussa 2008, Stakesin Dialogilehden artikkeleissa ja tarjotaan uutisvälineille aiheiksi. Kansainvälinen tiedottaminen sidosryhmille Vuoden vaihteessa 2008/2009 isännöidään Kustaankartanossa kansainvälinen työpaja, jonne kutsutaan yhteistyökumppanit vuoden 2006 opintomatkan kohteista (Islanti ja Norja), Tanskasta ja Kanadasta yhteistyökumppanit. Työpaja pyritään järjestämään yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston kanssa ja sen tuotteena on vanhainkotien asukasturvallisuutta käsittelevä benchmarking -raportti. Tuloksista järjestetään mediatilaisuus ja tiedotus järjestetään myös interrai:n web-sivuille. Special Interest Products -luettelo Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto kokoaa Special Interests in Helsinki 2008 ohjelmaa, joka sisältää ulkomaisille, julkisen sektorin ja yritysten henkilöstölle suunnattuja vierailukohteita Helsingin eri virastoissa. InnoKusti -hankkeen tavoitteena on osallistua Helsingin kaupungin markkinointiin yhtenä vuoden 2008 Special Interests - vierailukohteena Muut jatkotoimenpiteet Koulutusprojekti Vuoden 2008 aikana suunnitellaan ja operationalisoidaan hankesuunnitelmassa hahmoteltu koulutusprojekti Vuoden 2008 kustannusarvio Vuoden 2008 kustannusarvio perustuu lokakuussa 2006 päivitettyyn hankesuunnitelmaan (Rahoitushakemus ). Kustannusarvio esitetään rahoitushakemuksen liitteessä 3. 8

9 Vanhusten palvelujen vastuualue Kustaankartanon innovaatiohanke RAHOITUSHAKEMUS VUODELLE 2008 LIITE2 Talousseuranta 2007 Raportointijakso InnoKusti Talousseuranta 2007 TA Toteutunut ENNUSTE MENOT Hankkeen henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Projektikohtaiset hankinnat A G-talon tunnistava lattia Lattiainnovaation muut sovellukset B Interaktiivinen kuvapuhelin C Sävelsirkku D Muut Toimivankodin tai FWBC a. TAA-projekti (Emfit) E Siniaaltotuoli F Koulutusprojektit Opinto + opetusmatkat Palvelukulut Henkilöstön koulutus Painatukset Muut palvelut yhteensä Hankintakulut ATK-laitteet Toimistokoneet ja kalustot Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Asiantuntijapalvelut Viestintäkulut Muut kulut MENOT YHTEENSÄ TULOT 2007 Rahoituslähde Innovaatiorahasto TULOT YHTEENSÄ Poikkeama

10 Vanhusten palvelujen vastuualue Kustaankartanon innovaatiohanke RAHOITUSHAKEMUS VUODELLE 2008 LIITE 3 Kustannusarvio vuodelle 2008 (Päivitetty 10/2007) InnoKusti kustannusarvio 2008 TA MENOT 2008 Hankkeen henkilöstökulut Palkat ja palkkiot yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Projektikohtaiset palvelut ja hankinnat A G-talon tunnistava lattia Lattiainnovaation muut sovellukset B Interaktiivinen kuvapuhelin C Sävelsirkku D Muut Toimivankodin tai FWBC a. TAA-projekti (Emfit) E Siniaaltotuoli F Koulutusprojektit Opinto + opetusmatkat Palvelukulut Henkilöstön koulutus Painatukset 500 Muut palvelut yhteensä Hankintakulut ATK-laitteet Toimistokoneet ja kalustot Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Asiantuntijapalvelut Viestintäkulut Muut kulut MENOT YHTEENSÄ

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE

SENIOREILL TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE TEKNOLOGIA-AVUSTEISIA ASUMISSOVELLUKSIA SENIOREILLE SENIOREILL Päivi Aro Panu Harmo Asta Kainulainen Matti Linnavuo Taija Pakarinen Sara Viitala Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti

Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Ikäihmisten hyvinvointia edistävä teknologiahanke HYVÄTEK Loppuraportti Mari Ahlroth HyväTek-hanke Kp 1950 Projekti 161801 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sisällysluettelo sivu 1 JOHDANTO 3 2

Lisätiedot

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.

Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5. OTE 2 JA TTK-HANKE Omahoito ja innovaatioympäristö terveydenhuoltopalveluille, toimintatavoille, tuotteille ja teknologiasovellutuksille 1.9.2007 31.5.2009 Loppuraportti 2 Loppuraportin on toimittanut

Lisätiedot

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille

Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille 1 (27) INKA-ohjelma/Tulevaisuuden terveys -teema Kotihoidon ratkaisut Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille PROJEKTISUUNNITELMA 1.4.2015 31.3.2017 Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ

APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ Mia Vaelma APU ON KOSKETUKSEN PÄÄSSÄ T-Seniorit -projekti 2008 2010 Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 2/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012

LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi Suomessa 2010-2012 LOPPURAPORTTI 1.3.2010 31.10.2012 Projektipäällikkö Hanna Nyfors 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti

Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje-tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelu- ja koordinaatiohankkeen loppuraportti Tuottavuutta ja työelämän laatua on välttämätöntä kehittää samanaikaisesti Terttu Pakarinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET... 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...5 2. PROJEKTIORGANISAATIO...6 2.1. OHJAUSRYHMÄ...7 2.2. PROJEKTIRYHMÄT...9

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Terveempi Pohjois-Suomi Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Oulunkaaren seutukunta 1.10.2009 Outi Kanste Oulunkaaren seutukunta 2006 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Piisilta

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä

KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Loppuraportti KULKURIN VALSSI - Turvaverkko syrjäseudulla asuvien dementoituvien eksymisvaaran ehkäisyssä Hankkeen numero: 1944 Dnro 3587/3560-2007 Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä

Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä Sävelsirkku-järjestelmä hoitotyön apuvälineenä InnoÄäni-projektin loppuraportti Kustaankartanon vanhustenkeskus InnoKusti-hanke Sarri Päiväsaari-Vestenius, Mirjami Mikkonen, Mertta Pieviläinen, Leena Pohjola

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4

SISÄLLYSLUETTELO. 1. Projektin taustatiedot 3. 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4. 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Projektin taustatiedot 3 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet 4 2.1 LATU maahanmuuttajille -projektin tausta 4 2.2 Projektin kohderyhmä 5 2.3 Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO 2009-2011. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä 1(29) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämistehtävä Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa Hoitotyön henkilöstöresursoinnin pidemmän aikavälin

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007

LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 LÄÄKEHOIDON KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2007 1 JOHDANTO... 3 ROHTOKÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ JA LYHENTEITÄ... 3 1 STRATEGIATYÖ... 4 2 PAJATOIMINNAN KATTAVUUS JA VAKIINNUTTAMINEN...

Lisätiedot

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO

SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SEUDULLISESTI VERKOSTOITUNUT TERVEYDENHUOLTO SeutuVerto-hanke Loppuraportti 1.5.2005 31.12.2007 Irja Lampinen projektipäällikkö, TtM SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OULUNKAAREN SEUTUKUNTA JA VAALA...

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK) Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) Hyvinvointialan Living lab -hanke Ylimaakunnallisen hankkeen

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014 ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17 Vuosikertomus 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE... 3 3 ASKO-TOIMINTA...

Lisätiedot