VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 Kaupunginvaltuusto

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS KAUPUNGIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TOIMINNAN RAHOITUS JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT KOKONAISTULOT JA -MENOT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT SEKÄ KONSERNIRAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja talouden toteutuminen Liikelaitokset Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitussuunnitelman toteutumisvertailu (ilman liikelaitoksia) Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vantaan kaupungin tuloslaskelma Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Vantaan kaupungin tase Vantaan kaupungin konsernitase III LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat IV LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA V TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ VI KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS...241

4

5 1 I TOIMINTAKERTOMUS

6 2

7 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 3 Vantaan kaupungin strategiset tavoitteet vuodelle 2005 on koottu kaupungin tuloskortille. Näistä on johdettu valtuuston hyväksymät 35 sitovaa tavoitetta. Tärkein tavoite on ollut ja on edelleen talouden vakauttaminen. Tämä on vuoden 2005 aikana kiteytetty lauseeseen: "Vuonna 2008 kaupungin tulos on vähintään 1 miljoona euroa positiivinen." Vuoden 2005 tuloslaskelman mukaan taloustilanne parani asetetun tavoitteen mukaisesti ja oli jopa vähän positiivisempi. Tämä toteutui, koska kaupungin onnistui nostaa tuottavuuttaan yli yhden prosentin, joka oli asetettu tavoitteeksi ja siten vähentämään käyttötalousmenojen kasvua. Kun saman aikaisesti verorahoituksen kasvu oli 7,7 prosenttia, ilman veronkorotusta 4,6 prosenttia tapahtui muutos taloudellisesti parempaan suuntaan. Ansiotulovähennysten korotus kunnallisverotuksessa vähensi noin 4,4 miljoonalla eurolla kaupungin verotuloja, joka kompensoitiin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korottamalla. Verorahoituksen kasvu parani valtionosuuksien kasvun myötä. Edunvalvonnalle asetettu tavoite toteutui ja nosti Vantaan valtionosuusasiat valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Vuoden 2005 valtionosuustiedoilla laskettuna Vantaa sai 47,6 euron/asukas (8,8 miljoonaa euroa) lisäyksen valtionosuuksiin vuoden 2006 alusta voimaan tulevissa valtionosuusjärjestelmän tarkistuksissa. Tosin varsinainen valtionosuusuudistus kuihtui suhteellisen vaatimattomaksi. Investoinneille on asetettu 80 miljoonan euron vuotuinen katto vuosille Investointipaineet TA 2005 laatimisen aikana nosti määrärahavaraukset sataan miljoonaan. Vuoden 2005 lopullinen investointitaso on kuitenkin vain vähän yli 80 miljoonaa euroa. Tämä ja käyttötalouden menojen kasvun pieneneminen vähensivät kaupungin lisävelkaantumisen 55,8 milj. euroon, joka summa on sinänsä vielä aivan liian suuri, koska velkaantuminen pitää saada kokonaan pysäytetyksi. Vantaan elinkeinopolitiikkaa voidaan pitää onnistuneena ja tuloksellisena viime vuosina. Vantaan työpaikkamäärä on kasvanut runsaalla kahdella tuhannella työpaikalla vuosittain kohdentuen erityisesti Aviapolisalueille. Vuonna 2005 uusia toimitiloja valmistui lähes k-m 2. Työpaikkakasvu ja yritysten myönteinen tuloskehitys heijastuvat vihdoin myös viimeisiin yhteisöveron jako-osuuslaskelmiin Vantaan osuutta kohottavasti. Palveluverkkoa koskevat talousarviotavoitteet on aloitettu ja osittain toteutettu palveluverkkotoimikunnan työn pohjalta. Tarkistukset koskivat sosiaali- ja terveysasemia, neuvoloita, päiväkoteja, suun terveydenhuoltoa, vanhusten palvelutaloja, peruskouluja ja yhteispalveluverkkoa. Lukioverkon kaupunki on uusinut vaiheittain jo aiemmin. Palveluverkkojen tarkistustyö on jatkuvaa ja painottuu tulevaisuudessa myös pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyön suuntaan ml. raja-alueilla tehtävä palveluyhteistyö.

8 4

9 2. VALTUUSTON PÄÄTTÄMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5

10 6

11 7 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 1 Kriittinen menestystekijä Hallittu kaupunkikasvu Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin 2000 asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja käyttää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Olavi Honko R a p o r t o i n t i Vuoden 2005 aikana hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntojen rakennusoikeutta noin kerrosneliömetriä, mikä vastaa runsaan kahden tuhannen asunnon tuotantoa. Em. rakennusoikeudesta on valtaosa keskuksissa ja Aviapolis-alueella. Koska Tammisto 3 ja Pakkala 5 asemakaavan toteuttaminen eteni tavoitetta nopeammin, kunnallistekniikan kokonaisvalmius tavoitteen mukaisen asuntotuotannon toteuttamiseen täyttyi vaikka Pakkala 3 B:n aloituksen viivästymisestä ja Hiekkaharju 5 asemakaavan viivästymisestä johtuen näillä alueilla ei tavoitetta saavutettu. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

12 8 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 2 Kriittinen menestystekijä Hallittu kaupunkikasvu Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Asuntotuotannosta noin 40 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tuotettu rakennusoikeus TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Olavi Honko R a p o r t o i n t i Vuoden 2005 aikana syntyneestä uudesta asuntojen rakennusoikeudesta noin k-m2, eli 39% on pientalojen rakennusoikeutta, josta suurin osa tiivistä ja matalaa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

13 9 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 3 Kriittinen menestystekijä Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Elinkeinopolitiikka tuottaa jatkuvasti uusia työpaikkoja. Keskeinen osa elinkeinopolitiikkaa ovat Vantaan Hitechohjelma ja Leija yrityspalvelukeskuksen antamat pksektoripalvelut. Vantaan Hitech-ohjelma ja muu kehittäminen. Raportoidaan tehtyjä kehittämistoimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Olavi Honko R a p o r t o i n t i Vantaan Hitech ohjelmalle asetettu tavoite on toteutunut sekä rahoituksen että toiminnan osalta. Kaupungin vaatimus oli, että vuosien aikana Hitech ohjelmassa syntyy hankkeita kaikkiaan 3.5 milj. eurolla. Hankkeita oli olemassa 6 milj. eurolla. Hankkeiden rahoittajina olivat yritykset, Uudenmaan liitto, Tekes, Liikenne- ja viestintäministeriö, TE keskus ja Euroopan Unioni. Hankkeita oli noin 25 ja niihin osallistui noin 200 yritystä. Yritysten foorumit sekä yritysten kanssa yhteistyössä luodut kehittämisalustat jatkavat toimintaansa uuden ohjelmakauden aikana. Kaupunginhallitus päätti jatkaa Hitech ohjelmaa vuosina Kaupunki on mukana myös Culminatumin osaamiskeskusohjelmien toteuttamisessa. Seudullinen kehittäminen. Vuoden aikana valmisteltiin Pks:n yhteinen elinkeinostrategia, jonka Pks -neuvottelukunta hyväksyi Helsingin seudun innovaatiostrategian toteuttaminen on aloitettu. Green Net Finland ry. on vuoden aikana vahvistanut asemaansa kansallisena ympäristöalan verkostona toteuttaen useita vientiä ja liiketoimintaa edistäviä hankkeita. Leija on vakiinnuttanut asemansa yritysneuvonnan palvelupisteenä Vantaalla ja kehittänyt palvelukonseptia yhteistyössä Uudenmaan TE-keskuksen, Finnvera Oyj:n ja Leija -toimijoiden kanssa. Tulosten seuranta: Toimipaikkatiedot ja tiedot syntyneistä työpaikoista: Vantaan työpaikat lisääntyivät 2500:lla vuonna Vireillä on tietojen hankkiminen neljännesvuosittain tehtävästä otospohjaisesta työvoimatiedusteluaineistosta, jolloin viive olisi vain muutama kuukausi. Vuoden 2006 aikana tämä järjestelmä alkaa toimia. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

14 10 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 4 Kriittinen menestystekijä Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Edistetään pääradan varren ja Itä-Vantaan työpaikkojen kehittymistä. Raportoidaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Olavi Honko R a p o r t o i n t i Vuosaaren sataman vaikutuksia selvittänyt Vuolog-projektin loppuraportti valmistui syksyllä. Projektin yhteydessä on tarkasteltu mm. Hakkilan yritysaluetta seutulogistiikan kannalta tavoitteena selvittää minkälaiselle yritystoiminnalle alue parhaiten soveltuu. EU:n osarahoittama PK-Urbanhanke hyödyntää Hakkilan alueen huomattavaa sijaintipotentiaalia lentokentän ja Vuosaaren sataman välimaastossa. Hanke on perustanut temaattisia yritysverkostoja miniklustereita, joiden kautta a) alueelle luodaan kiinnostava yritysalueprofiili (vrt. Aviapolis), b) selvitetään alueen kykyä kansainvälistyä ja myydä palveluja Pietarin markkina-alueelle sekä c) tutkitaan mahdollisuutta käynnistää paikallinen alihankintaverkosto. Verkostoihin sitoutuneille yrityksille tuotetaan yhteinen Hakkilan alueen markkinointiviestintäsuunnitelma sekä muita tarvittavia selvityksiä. Lisäksi hanke kartoittaa vuoden 2006 aikana työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä alueen yritysten kannalta. Työperäisestä maahanmuutosta laaditaan erillinen raportti. Alueiden (Jokiniemi, Hakunila, Koivukylä, Korso) fyysistä suunnittelua on jatkettu ja markkinointiin panostettu. Jokiniemen markkinointia on lisätty. Aluetta on markkinoitu erityisesti työpaikkavaltaisille rataa hyödyntäville yrityksille. Hakunilan/Porttipuiston kaupallinen alue on rakenteilla ja uuden kaupallisen keskuksen suunnittelu käynnissä. Koivukylän alueella Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy osti vanhan asuntovaunutehtaan tilat pk -sektorin tarpeisiin. Nykyisen tehdashallin muutostyöt ovat käynnissä ja yhteismarkkinointia suunnitellaan. Koivukylässä on vireillä kaupallisia hankkeita. Mikkolan teollisuusalueen laajennusalueelta on myyty tontteja ja markkinointia jatketaan. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä on pyritty varmistamaan työpaikka-alueiden säilyminen yleiskaavassa ja näin ollen myös uusien työpaikkojen syntyminen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

15 11 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 5 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Keskittyminen peruspalveluihin Palvelujen ja toimintojen priorisointi Toiminta priorisoidaan siten, että asukkaat saavat välttämättömät palvelut. Priorisointi tehty (SIVI) Sosiaali- ja terveystoimen peruspalvelujen määrittely tehty, priorisointi aloitettu. Peruspalvelujen määrittelyn ja priorisoinnin tilanne (kaikki toimialat) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, toimialajohtaja R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi:peruspalvelujen rajoja on haettu lukuisilla yksittäisillä lautakunnan päätöksillä. Toimiala on laatinut tuottavuusohjelman, jonka mukaisilla tuottavuuden tehostamistoimenpiteillä asukkaille pyritään takaamaan riittävä palvelutaso toimintakustannusten noususta huolimatta. Priorisointia toteutettu toimialan tuottavuusohjelmassa. Sivistystoimi: priorisointi tehty toimialatasolla ja myös eri tulosalueilla tehty Perusopetuksessa esim.: Erityisopetusselvitys ja toimenpide-ehdotukset tehty Ryhmäkokoja kasvatettu taloudellisista syistä -> opettajien määrä vähenee Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetty taloudellisista syistä Oman äidinkielen opetusta vähennetty huomattavasti Uskontojen opetusryhmien järjestelyjä tehostettu Nuorisopalveluissa priorisointia tehdään kehittämistyön yhteydessä. Peruspalvelut määritelty. Lähipalvelut määritelty kehittämistyön yhteydessä. Liikuntapalvelut on huolehtinut käyttösuunnitelman mukaisesti palvelujen ja liikuntapaikkojen tarjonnasta. Tuotantopalvelut: Tuotantopalvelujen toimiala priorisoi toimintojaan tiiviissä yhteistyössä palvelujaan käyttävien toimialojen kanssa. Toimiala on laatinut tuottavuusohjelman, jonka mukaisesti toimialan toiminnan, taloudenhallinnan ja tuottavuuden tehostamistoimenpiteillä pyritään ylläpitämään kohtuullinen palvelutaso tuotantokustannusten noususta huolimatta. Maankäyttö ja ympäristö:toimialan toiminnot ovat pääosin viranomaistehtäviä. Toimialan tuottavuusohjelman mukaisilla tuottavuuden tehostamistoimenpiteillä asukkaille taattiin käyttösuunnitelman mukainen palvelutaso toimintakustannusten noususta huolimatta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

16 12 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 6 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Keskittyminen peruspalveluihin Varhainen puuttuminen Toimenpiteet palvelujärjestelmän tasapainottamiseksi Kriittisessä elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten ongelmien tunnistaminen ja nopea reagointi niihin. Vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottaminen. Yhteistyö kuntoutustyöryhmän kanssa ja kriisityön kautta hoidettujen tapausten määrä. (SIVI) Lastensuojelun prosessien tehostaminen. 75-vuotta täyttäneiden osuus eri palvelumuodoissa ja vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapainottamiseksi tehdyt toimenpiteet. (SOSTER) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä ja Ossi Savolainen R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi: Vanhusten palvelujen toiminnallinen tavoite on vanhustenhuollon palvelujärjestelmän tasapaino. Tavoitteen mukaan 75 vuotta täyttäneistä tulisi sijoittua pitkäaikaiseen terveyskeskushoitoon enintään 1 %, vanhainkotihoitoon enintään 5 %, tehostettuun palveluasumiseen enintään 4 % ja muuhun palveluasumiseen säännöllisesti palveluja saavia 3%. Edellä mainittujen palvelujen kokonaiskattavuus 75 vuotta täyttäneessä väestössä oli syyskuun lopussa 12,2 %, mikä on 0,8 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kattavuus oli terveyskeskussairaalassa 0,9 %, vanhainkodeissa 4,5%, tehostetussa palveluasumisessa 4,5 % ja tavallisessa palveluasumisessa 2,4 %. Omat lastensuojelulaitokset ovat toimineet 100 %:n käyttöasteella, mutta sijoitustarpeeseen ei ole pystytty vastaamaan kaikilta osin riittävästi. Kaikille nuorille on pystytty järjestämään jälkihuollollinen tuki. Kuusikkovertailussa palvelujen laadun ja kustannusvertailun osalta Vantaa osoittautui edelläkävijäksi perhekuntoutustoiminnan tehokkuudessa ja laadun kehittämisessä valtakunnallisesti. Lastensuojelussa on meneillään rakennemuutos, jossa pyritään varhaisempaan reagointiin huostaanottojen määrän vähentämiseksi. Sivistystoimi: Rakenteet olemassa siirryttäessä päivähoidosta perusopetukseen. Kuntoutusryhmä antanut hyvät toimintaohjeet perusopetukselle, mutta on rajoittanut uusien asiakkaiden ottamista; koulupsykologit ovat osallistuneet kuntoutusryhmän työhön peruskoulun oppilaiden osalta. Perusopetuksessa perustaitoseulat käytössä Nivelvaiheiden yhteistyötä kehitetään: osallisuushanke, alueellinen yhteistyö päivähoidon kanssa. Liikuntapalvelut on tarjonnut ohjattuja palveluja myös ikääntyville. Nuorisotyöntekijöiden ja erityisnuorisotyöntekijöiden saatavuutta parannettu: katupartiointia ja nuorisotilojen aukioloaikoja lisätty. Työ painottuu entistä enemmän lasten ja nuorten vapaa-aikaan. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

17 13 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 7 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Keskittyminen peruspalveluihin Toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys Toisen asteen aloituspaikat: Lukiokoulutuksen aloituspaikkojen lukumäärä on 1116 eli 48 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lukumäärä on 844 eli 36 prosenttia perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Aloituspaikkojen määrä / perusopetuksen päättävä ikäluokka (%) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Lukion aloituspaikkoja 48 %:lle ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja 41 %:lle. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

18 14 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 8 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Keskittyminen peruspalveluihin Toinen mahdollisuus Nivelvaiheiden yhteistyö: Toisen mahdollisuuden antaminen koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille: * Lisäopetusta järjestetään perusopetuksen päättäneille opiskelijoille, jotka eivät pääse opiskelemaan toisen asteen koulutukseen. * Nuorille maahanmuuttajille järjestetään perusopetusta täydentävää ja työelämään valmistavaa koulutusta Vasama -projektin kautta. * Perusopetuksen päättäneiden jälkiseurantaa kehitetään niin, että edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin seuraavana syksynä tiedetään. * Työpajapaikkoja järjestetään. Ryhmien määrä enintään vuoden 2004 tasolla (9 opetusryhmää) 35 opiskelupaikkaa vuodessa (Vasama) Seurantajärjestelmä luotu 320 työpajapaikkaa (aloituspaikkaa) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä R a p o r t o i n t i Lisäopetusta järjestetty niille, jotka eivät ole saaneet toisen asteen opiskelupaikkaa Opiskelun aloitti syksyllä 2005 yhteensä 144 perusopetuksen päättänyttä nuorta. Nuorille maahanmuuttajille 35 opiskelupaikkaa Vasama-projektissa Perusopetuksesta toiselle asteelle siirtymisen seurantajärjestelmän kehittäminen on aloitettu oppilaan ohjauksen hankkeessa ja osallisuushankkeessa. Työ jatkuu. Työpajatoiminnassa on aloittanut 380 nuorta. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

19 15 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 9 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Tehokas ja toimiva palveluverkko Toiminnan tehokkuus Lähipalvelujen määrittely Tarkistetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluverkot vastaamaan vähentyneitä taloudellisia mahdollisuuksia ja kaupungin tulevaa kehitystä. Selvitys tehty ja toteuttaminen aloitettu. (SIVI) Lähipalveluna annettavat palvelut ja lähipalvelun kriteerit määritelty. (SOSTER) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Aulis Pitkälä ja Ossi Savolainen R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi: Palveluverkkoselvitys, jossa mm. määriteltiin lähipalveluina annettavia palveluja, tehty toimialalla ja selvitystä jatkettiin luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän avulla. Selvitysten johtopäätösten toimeenpano käynnissä. Sivistystoimi: Kouluverkkoselvitykseen liittyvät päätökset tehty, toteuttaminen aloitettu. Kulttuuripalveluissa tarkistus tehty, osasta tiloja luovuttu. Liikuntapalvelujen palveluverkkoa karsittu. Nuorisopalveluiden palveluverkkoa supistettu. Lähipalveluita määritelty. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

20 16 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 10 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Tehokas ja toimiva palveluverkko Valmistus- ja palvelukeittiöiden optimaalinen suhde Ruokapalvelujen palveluverkon kehittäminen sovitetaan yhteen koulujen ja päiväkotien palveluverkkojen kehittämisen kanssa. Kustannustehokkuus, asiakaspalaute TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Tapio Maljonen R a p o r t o i n t i Valmistuskeittiötä on 77 ja palvelukeittiöitä on 107. Valmistuskeittiöiden määrä vähenee sitovien tavoitteiden mukaisesti. Ruokapalvelut sopeuttaa toimintansa kouluja päiväkotiverkkoselvityksen mukaan. Henkilöstöntarve mitoitetaan toteutuneiden suoritteiden mukaan. Henkilökunnan yhteiskäyttöä pienissä päiväkodeissa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Tilanne : Valmistuskeittiöiden lukumäärä oli 75 ja palvelukeittiöiden 120. Valmistuskeittiöiden määrä väheni yli suunnitellun. Palvelukeittiöiden laskennallista lukumäärää lisäsi tarkempi kohdekohtainen laskenta. Todelliset keittiömuutokset toteutuivat suunnitellun mukaisesti. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

21 17 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 11 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Tehokas ja toimiva palveluverkko Yhteispalvelupisteiden määrä Selvitetään yhteispalvelujen palveluverkon laajuus ja toimivuus. Tilannekatsaus toimivuudesta TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Katariina Poskiparta R a p o r t o i n t i Asukaspalvelut: Yhteispalvelun toimipaikkojen lukumäärä on vähennetty viiteen toimipaikkaan alkaen , yhdessä toimipaikassa toimivat sekä Tikkurilan yhteispalvelu että Svensk samservicelucka.toimintaa jatkavien viiden toimipaikan sijainti ja käytettävissä olevat henkilöstöresurssit turvaavat asiakkaiden palvelujen saatavuuden. Yhteistyömuotoja kirjaston kanssa kehitetään edelleen. Toimipaikkojen aukioloajat on yhtenäistetty ja pidennetty alkaen. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

22 18 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 12 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Tehokas ja toimiva palveluverkko Kannattava ja kilpailukykyinen palvelujen järjestämistapa Selvitetään elintarvike- ja ympäristölaboratorioiden seudullinen yhteistyömalli. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle laadittu selvitys ja ehdotus jatkotoimenpiteiksi. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Tapio Maljonen R a p o r t o i n t i Helsingin ja Vantaan laboratorioiden yhteistyöstä on valmistunut loppuraportti Raportissa päädyttiin siihen, että yhden laboratorion malli pääkaupunkiseudulla olisi nykyistä selvästi kustannustehokkaampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto. Koko tutkimustoiminta siirrettäisiin Helsingin laboratorioon, Vantaan laboratorio lopetettaisiin, Vantaalle Leijaan perustettaisiin laboratorion sivutoimipiste näytteiden vastaanottoa ja asiakaspalvelua varten ja Vantaan laboratorion henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä Helsinkiin. Säästö muodostuisi sekä henkilö- että tilasäästöistä. Toimenpide-ehdotuksena esitettiin, että kaupungeissa tehtäisiin poliittiset päätökset valittavasta yhteistyömallista jatkovalmistelua varten. Raportti on käsitelty PKS- toimialayhteistyöryhmän kokouksessa , tuotantopalvelulautakunnassa , kaupunginhallituksen iltakoulussa , pääkaupunkiseudun neuvottelukunnassa sekä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa , joka oli kokouksen täytäntöönpanokokous. Kaupunginjohtajien kokouksessa päätettiin kehottaa teknisen toimen toimialajohtoa huolehtimaan asian jatkovalmistelusta ja laatimaan kaupunginjohtajille selvitys kehittämishankkeen toteuttamiseksi vaadittavista toimenpiteistä. Talousarviovuoden 2006 sitovaksi tavoitteeksi nro 20 on kirjattu: Selvitetään mahdollisuudet ja edellytykset yhdistää Helsingin ja Vantaan laboratoriot pääkaupunkiseudun laboratorioksi siten, että toiminta voi alkaa vuoden 2008 alussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

23 19 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Vaikuttavuus ja palvelutarjonta Tavoitekortti 13 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Investointitason alentaminen Investointien määrä Investoinnit ovat yhteensä enintään 80 milj. euroa vuonna Investointiohjelman toteutuminen TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja R a p o r t o i n t i Investointiohjelma jouduttiin hyväksymään talousarviota tehdessä huomattavasti yli 80 miljoonan euron suuruisena, 101,1 milj euroa, koska silloin ei vielä ollut valmiuksia leikata investointiohjelmaa tarpeeksi. Sitä on tehty menneen vuoden aikana ja toteuma on onnistettu painamaan 82,9 miljoonan euroon. Tavoite on siis lähes toteutunut. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

24 20 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Rakenteet ja prosessit Tavoitekortti 14 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Luovaa verkostoitumista Kehittämisprojektien tulosten hyödyntäminen Hyödynnytetään jo tehdyt kehittämispanokset ja huolehditaan kehittämisprojektien näkyväksi tekemisestä. Parhaat käytännöt osaksi toimintaa. (SIVI) Kehittämishankerekisterin sisällön kehittäminen, hyvien käytäntöjen esittelyt. (SOSTER) Projektitoiminnasta, innovaatiostrategiasta ja kaupunkiprofessuureista saadut hyödyt (kaikki toimialat) TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, toimialajohtaja R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi:sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytetty omaa kehittämishanke-rekisteriä ja kaupungin projektinhallintaohjelman käyttöönottoa on toteutettu. On järjestetty tilaisuuksia hyvien käytäntöjen esittelylle. Sivistystoimi: ESTVA Interreg hanke yhteistyökumppaneina Viro ja eri hallintokunnat Join EHV -projektissa kehitetyt mallit toimivat käytännössä Taikalamppu-projektissa kehitetyt lastenkulttuurin mallit toiminnassa (koulut, päiväkodit, perheet) VASAMA hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen jatkumisen turvaaminen projektin päättyessä. Nuorten maahanmuuttajien valmistavan ja peruskouluopetuksen siirtyminen Aikuisopistoon on toteutettu. Kirjasto- ja tietopalvelut: Urban-ohjelman Lähiön tietotupa -hankkeen sekä opetusministeriön rahoittamien Verkkotaitajat- ja Tiedonhallinnan ja e-osaamisen koulutusohjelman tuloksia hyödynnetty henkilöstön osaamisen ja palvelujen kehittämisessä. Nuorisopalvelut: kehittämisprojektin tuloksia on jo siirretty toimintaan; parhaita käytäntöjä on siirretty osaksi pysyvää toimintaa mm. ESR:n rahoittamien työpajaprojektien osalta ja hankkeita on tehty näkyväksi; projekteja ja projektirahoitusta hyödynnetään laajasti toiminnan kehittämisessä, projektit ovat strategialähtöisiä. Liikuntapalvelujen kehittämissuunnitelman toteuttamista varten perustettu ohjausryhmä on aloittanut toimintansa.ohjatun liikunnan kehittämisen suunnat määritelty. Tuotantopalvelut: Tuotantopalvelujen toimiala osallistuu omaan toimialaansa liittyviin kehittämishankkeisiin sekä seuraa tiiviisti kaupungissa käynnissä olevia kehityshankkeita ja pyrkii hyödyntämään niistä saatavia tuloksia omassa toiminnassaan. Toimiala osallistuu PKS-neuvottelukunnan strategisiin hankkeisiin katujen hoidon, kiinteistöjen hoidon, varikko- ja tukikohtatoiminnan sekä elintarvike- ja ympäristölaboratoriotoiminnan osa-alueilla. Maankäyttö ja ympäristö:toimialaa koskevien ja sivuavien kehittämisprojektien tuloksia pyrittiin hyödyntämään optimaalisesti ja samalla huolehtimaan projektien näkyväksi tekemisestä. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

25 21 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Rakenteet ja prosessit Tavoitekortti 15 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Palvelujen tuotantostrategian jalkauttaminen Hankinta- ja tuotantosuunnitelmat Hankintaosaaminen Laaditaan ensimmäiset lautakunta- tai johtokuntakohtaiset palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat. Suunnitelmista seuraavat keskeiset vaikutukset nykyiseen toimintaan. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, toimialajohtaja R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi: Hankinta- ja tuotantosuunnitelma on tehty. Sivistystoimi: Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat tehty. Tuotantopalvelut: Hankinta- ja tuotantosuunnitelma on hyväksytty TUPALA:ssa ( 7). Tuotantosuunnitelmaa toteutetaan jatkuvana prosessina. Maankäyttö ja ympäristö: KALA:ssa 1.6. ja YLA:ssa hyväksyttyä hankinta- ja tuotantosuunnitelmaa toteutetaan jatkuvana prosessina. Keskushallinto: Kaikki keskushallinnon tulosalueet ja liikelaitokset ovat laatineet omat palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmansa ja ne on hyväksytty liikelaitosten johtokunnissa tai kaupunginhallituksessa Palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat ovat jäntevöittäneet suunnittelua ja eri tuotantotapojen hahmottamista. Kaikissa toimialojen navigoinneissa on navigoitu myös palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmat. Hankintaosaamista kaupungissa on kohennettu palkkaamalla kaupunkiin kaksi hankintaasioihin keskittyvää lakimiestä, toinen sosiaali- ja terveystoimeen, toinen hankintakeskukseen. Eri toimialojen hankinta-asioita hoitavat lakimiehet ovat perustaneet ns. hankintaprosessityöryhmän, joka kokoontuu säännöllisesti mm. valmistellakseen kaupungille uudet yleiset hankintaohjeet. Pääkaupunkiseudun yhteiseen, lokakuussa aloitettuun hankintakoulutuksen sarjaan on osallistunut Vantaalta satakunta henkilöä. Lisäksi Espoon ja Vantaan hankintakeskukset ovat järjestäneet kolme yhteistä koulutuspäivää. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

26 22 VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Talousarvio 2005 Rakenteet ja prosessit Tavoitekortti 16 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Sitova tavoite Menettelytapa, mittarointi Palvelujen tuotantostrategian jalkauttaminen Seudullinen palvelu- ja hankintayhteistyö Kartoitetaan Vantaan osalta mahdollisia seudullisia palveluja hankintayhteistyön muotoja. Kartoituksen tilannekatsaus. TOIMIALA: Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat, toimialajohtaja R a p o r t o i n t i Sosiaali- ja terveystoimi: Kartoitusta tehty ja yhteisistä palveluista sovittu pääkaupunki-seudun sosiaali- ja terveysjohtajien ryhmässä. Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä asiakkailta tiedusteltiin halukkuutta käyttää muiden kuntien palveluita. Sivistystoimi: Koulunkäynti yli rajojen -periaatteet sovittu perusopetuksessa Kirjastossa toteutettu seudullinen HelMet-kirjastojen musiikkiaineiston hankinnan kilpailutus sekä hankintasopimus; aineiston hankintaprosessin yhtenäistäminen käynnistynyt Vapaa-ajan tulosalueet neuvottelevat säännöllisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöstä. Tuotantopalvelut: Tekniset tuotantopalvelut kehittävät seudullista palvelujenhankinta-yhteistyötä osallistumalla PKS-neuvottelukunnan strategisiin hankkeisiin katujen hoidon, kiinteistöjen hoidon sekä varikko- ja tukikohtatoiminnan osa-alueilla. Liukkauden torjunnassa käytettävä vuorisuola hankitaan yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa. Ruokapalvelut osallistui Elpro- hankkeeseen, jossa tutkimus- ja kehittämiskohteena oli tilaustoiminnan ja tavaratoimitusten tehostaminen pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvissa asiakas- toimittajasuhteissa. Projektiin osallistuivat Valio, Heinon Tukku, Kespro, Saarioinen, Tapiolan leipomo, Wihuri, Atria sekä Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit. Maankäyttö ja ympäristö: Toimiala kehitti seudullista palveluhankintayhteistyötä osallistumalla PKSneuvottelukunnan strategisiin hankkeisiin katujen hoidossa ja tukikohta-toiminnassa. Keskushallinto:Pääkaupunkiseudun hankintayhteistyötä on tehty PKS:n neuvottelukunnan toimenpideohjelman mukaisesti. Yhteistoiminnasta laadittu raportti ehdotettuine toimenpiteineen on hyväksytty PKS-neuvottelukunnassa Yhteistyön osa-alueina on työstetty mm. yhteinen kilpailutuskalenteri, sovittu yhteiskilpailutuksia ja aloitettu yhteisten asiakirjojen laatiminen. Lisäksi on laadittu hintavertailuja kaupunkien kesken sekä aloitettu hintaseurannan kehittäminen. Pääkaupunkiseudun hankintakoulutuksen sarja aloitettiin lokakuussa. PKS-kaupunginjohtajat päättivät joulukuussa, että yhteishankintayksikön perustamista valmistellaan siten, että se voisi aloittaa toimintansa vuoden 2007 alussa. KAUPUNGINHALLITUS: Tavoite toteutui.

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi Sukupuolivaikutusten arviointi talousarvion laadinnassa: talousarviotavoitteet 2011 Tasa-arvon Eurooppalainen peruskirja -ESR-hanke Kuntaliitto, Helsinki 12.4.2011 Susanna Taipale-Vuorinen, talous- ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset

Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan sosiaali- ja terveystoimen strategia 7.12.2009 strategiaseminaarin ryhmätöiden ja keskustelujen tulokset Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

Sivistyslautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Sivistyslautakunta 103 16.11.2016 KAUPUNKISTRATEGIAN VÄLIARVIOINTI SIVLK 16.11.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 5538 654 tai tuija.oberg@porvoo.fi Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Henkilöstöpolitiikka

Henkilöstöpolitiikka Henkilöstöpolitiikka Työ- ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti vakituisia lukuun ottamatta sijaisia Lukuisia työsuhteita on vakinaistettu Tulevaisuuteen on varauduttu rekrytoimalla mahdollisimman monikelpoisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/4 27.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 43 Suomenkielisen työväenopiston talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017 HEL 2014-002682 T 02 02 00 Päätös Suomenkielisen työväenopiston

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot