SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KO- 5 KOUKSESSA 101 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUN- 7 NISSA KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 8 ASETTAMINEN 104 PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PALVELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO 106 ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON AN- TAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 107 ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIOH- JAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA 24 PERINTÄOHJE 112 SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPI- 25 MUS 113 SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TOIMINTA- JA TA- 26 LOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 114 SASTAMALAN VUOKRATALOT OY:N TOIMINNAN 28 KÄYNNISTYMINEN 115 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TÖÖNPANO

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Vuorossa ovat Eveliina Asikainen ja Taru Kaaja. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eveliina Asikaisen ja Taru Kaajan.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KOKOUKSESSA Hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Muiden läsnäolosta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi apulaiskaupunginjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT * Muut asiat Ehdotus kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA Hallintosäännön 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin ja liikelaitosten johtokuntiin, ei kuitenkaan tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä lautakunnan alaiseen johtokuntaan. Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen jä se net ja va rajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: Andersson Jari (pj), varalla Ylinen Kalle Välimäki Erkki (I vpj), varalla Vinha Olavi Salminen Mauri (II vpj), varalla Vuorio Atte Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Hakasuo Juhani, varalla Myllyniemi Liisa Kaaja Taru, varalla Rasimus Päivi Kimpanpää Elina, varalla Yli-Hongisto Ulla Lahtinen Pirkko, varalla Reunanen Satu Mäkelä Pauli, varalla Lindroos Sirpa Pelttari Päivi, varalla Hukkanen Ulpu Rauva Mikko, varalla Väissi Jouko Seljänperä Samueli, varalla Salo Aatto Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajat toimikaudeksi lautakuntiin ja johtokuntiin seuraavasti: Maaseutulautakunta: Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Sosiaali- ja terveyslautakunta: Välimäki Erkki, varalla Mäkelä Pauli Kasvatus- ja opetuslautakunta: Salminen Mauri, varalla Hakasuo Juhani Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kaaja taru, varalla Rauva Mikko Tekninen lautakunta: Pelttari Päivi, varalla Rauva Mikko Tilakeskuksen johtokunta: Lahtinen Pirkko, varalla Seljänperä Samueli Sastamalan Veden johtokunta: Kimpanpää Elina, varalla Mäkelä Pauli Rakennuslautakunta: Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään hyväksynyt Kirjan keskuksen projektin kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään euroa. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on euroa ja kaupungin osuus euroa. Pirkanmaan ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt Bäckmanin talo -hankkeen kokonaiskustannuksiksi euroa. EAKR:n ja valtion rahoitus on yhteensä euroa ja kaupungin osuus euroa. Päätökset ovat nähtävänä hallintokeskuksessa ja kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen rahoituspäätökset. Kaupunginhallitus päättää asettaa Kirjan keskus -hank keen (kaksi erillistä projektia) ohjaus ryhmän ja nimeää siihen Erkki Välimäen (pj) (varalla Pauli Pietilä), Päivi Pelttarin (varalla Sa muli Kinnari), Veikko Hakasen (varalla Jenni Jokinen), Eveliina Asi kaisen (varalla Marjo Anttoora), Suo men Kir ja ins ti tuu tin sää tiön hal li tuk sen pu heenjohtajan tai halli tuk sen ni meämän henki lön, Jukka Sarjalan, Leena Aaltosen, Tapio Rautajoen, Jukka Kaartoluoman, Han nu Nik ki län, Ee ro Mä ki-tani lan, Arja Valtosen ja Jaakko Er jon. Lisäksi kaupungin hallitus päät tää pyytää maakuntamuseota ni meämään jä senen ohjausryh mään. Rahoittajien edustajat ovat ohjausryhmässä asiantuntijoina. Ohjausryhmän nimeämispäätös, kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi lääninhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoina Mauri Kunnasta, Ai no Ha vukaista, Sami Toivosta ja Pirjo Tuo mista sekä tarvittaessa tilakeskuksen ja muiden tahojen asian tuntijoita.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PAL- VELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 636/08/09/2008 Sastamalan yhdyskunta ja ympäristö -ydinprosessi ja Punkalaitumen kunta ovat neuvotelleet Punkalaitumen rakennuvalvontapalvelujen jär jes tä mi sestä yhteistyössä Sastamalan kaupungin kans sa. Neu votte luis sa on päädytty esityslistan liitteenä olevaan so pi mukseen. Sopimuksen mukaan Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sas ta ma lan kau pun gin tehtävään asettama kaupungin viranhaltija. Vi ran halti jan työpanos samoin kuin palkkaukseen, koulutukseen ja mm. puhe li men käyt töön liit ty vät menot jakautuvat kuntien kesken: Sasta mala 60% ja Punkalaidun 40%. Nykyisin Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sastamalan kaupungin lupainsinööri Tuula Mikkola. Valmisteluvastuu: Jaakko Erjo, Timo Iso-Ketola, Jorma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen rakennustarkastajan palveluista ja oikeuttaa rakennustarkastajan Punkalaitumen kuntaa kuultuaan asettamaan tehtävään viranhalti jan. Liitteet SOPIMUSLUONNOS

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO Kunnan julkaistavista ilmoituksista on säännökset kun talaissa ja julkisista kuulutuksista anne tussa laissa. Kuntalain mu kaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisista kuulutuksista annetun lakiin perustuen tiedonannot, jotka voimassa olevien sään nösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, on pantava kunnassa näkyviin tarkoitusta varten varatulle ilmoitustaulul le. Jos kuulutus on niin laaja, ettei sitä sopivasti käy julkipaneminen, on sen sijasta lyhyt ilmoitus sen sisällyksestä julkipantava ja kuulu tus pidettävä luettavana soveliaassa, ilmoitustaululla mainittavassa paikassa. Ilmoitustaululla kuuluttaminen koskee asioita, joiden kuu luttamisesta on säännös. Ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämäs sä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy. Julkipanoa koskevien tehtävien hoitamises ta huolehtii kunnanhalli tus. Tarkoituksenmukaista on, että kaupungin virallinen ilmoitustaulu on Sastamalan kaupungintalon tiloissa osoitteessa Aarnontie 2 A. Siirtymä aikana, joka päättyy alku vuonna 2009, vuoden 2008 aika na julkais tut ilmoitukset, joiden julkipanoaika jatkuu vuoden 2009 puo lelle, pi detään näh tä vä nä myös Mou hi jär ven ja Äet sän kun tien il moi tustau luil la. Ilmoitustaululla tapahtuvan lakisääteisen kuuluttamisen lisäksi kaupunki tiedottaa aktiivisesti asioista monilla muilla tavoin. Myös kotisivuilla tullaan julkaisemaan kaikki ilmoitustaululla jul kais ta vat kuu lutuk set ja il moitukset. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että - valtuuston kokousilmoitukset ja muut viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna julkaistaan Alueviestissä, Paikallissanomissa, Lauttakylä-lehdessä ja Tyrvään Sanomissa sekä - muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan Alueviestissä/Paikallissanomis sa/lauttakylä-lehdessä/tyrvään Sanomissa sen mukaan kuin kukin vastuualue/vastuuyksikkö päättää kuitenkin siten, että viran- ja toi menhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Kaupungin tiedotusta kotisivuilla ja muutoin kehitetään jatkuvasti. Kuntalaisilla on mahdolli suus nähdä asiakirjoja muillakin tavoin. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä, hallinnon tukipalvelun pro-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ses sitiimi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupungin vi ral li nen il moitustaulu on kaupungintalolla, osoite Aar nontie 2 A. Ilmoitustaulun hoitajaksi määrätään palvelusihteeri Ritva Aho nen ja hä nen va ra henkilöikseen hallinnon tukipalvelun erikseen nimeämät hen kilöt.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAK- SUT Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön. Sen 58 :n mukaan kaupunginhallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastusta kaupungille. Lunastusmaksut eivät saa vaarantaa julki suusperiaatteen toteutumista.kunnan toimialat, joi den asiakirjojen lunastuksista ei ole erikseen säädetty tai määrät ty, perivät antamistaan asia kirjoista lunastusta kunnalle tässä pykäläs sä määrättyjen periaat teiden mukaisesti. Asiakirjalla tarkoitetaan pöytäkirjanotetta, asiakirjajäljen nöstä. digitaalista kuvaa tai muuta vastaavaa. Asiakirjan antamista koske via määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avul la, muiden sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua: 1. kunnan omilta viranomaisilta 2. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselletiedoksi 3. asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annet tavasta työja palveluto distuksesta 4. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista var ten sille, jolta puuttuu va roja lunastuk sen suorittamiseen 5. asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työ suh teesta johta van eläkkeen tai muun edun hakemista varten 6. asiakirjasta, joka annetaan valtion viran omaiselle kunnan hallin toon kohdistuvaa viran omai selle säädettyä valvontatehtävää varten 7. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 8. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavak si tai jäljent nettäväksi 9. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosai selle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse 10. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viran omaisen neuvon ta-, kuulemis- tai tiedo tus velvoitteen piiriin 11. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta. Viranomaisen on määriteltävä asiakirjakopioista ja tulosteista perittävät maksut etu käteen ja julkaistava ne myös ylei sessä tieto verkossa. Ehdotus asiakirjojen lunastuksesta ja tiedon antami sesta perittäviksi maksuiksi jaetaan kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus vahvistaa asiakirjoista perittävät lu-

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ nastukset ja tiedon antamisesta perittävät maksut lukien.

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA /11/2008 Tampereen Logistiikka pyysi tarjouksia hankintarenkaalle, johon kuuluvat Vammalan kaupunki, Mouhijärven, Äetsän ja Punkalaitumen kunnat sekä Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, tarjouspyynnössä määritellyistä elintarvikkeista ja pakkausmateriaaleista sopimuskaudelle helmikuu vuoden optio. Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö oli sähköisenä saatavana internetsivuilla ja Tarjouksen jätti määräaikaan klo mennessä yksitoista (11) yritystä: Atria Suomi Oy, Fazer Leipomot Oy, HK Ruokatalo Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy, Kespro Oy, Leipomo-Konditoria Oinaanoja Oy, Leipomo-Pitopalvelu Heino Ky, Perunapiste Oy, Rikaisten Vihannes Oy, Saarioinen Oy, Wihuri Oy. Hankintalain 46 :n mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset. Koska tuoteryhmä 5:n (tuoreleipomotuotteet) osalta ei saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, tullaan tämän tuoteryhmän osalta päätös tekemään erikseen. Esitetään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena seuraavat tarjoukset: Kespro Oy tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy tuoteryhmä 4:n osalta. Perustelut: Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset, heldelmät) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Kespro Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja asti. Toimittaja voi perustellusti esittää neuvotteluja kuuden (6) kuukauden välein hinnan tarkistamiseksi tuotekohtaisesti. HK Ruokatalo Oy ilmoitti tarjoukses-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ saan kiinteitä hintoja asti, jonka jälkeen tarjoaja haluaa tarkistaa hintoja tarjouspyynnön vastaisesti kolmen (3) kuukauden välein. Tuoteryhmä 4 (tuorekalat) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Wihuri Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Muiden tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tuoteryhmässä 1, 2, 4 ja 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (85 %F), valikoiman laajuus (10 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Tuoteryhmässä 3 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (75 %), tuotetestaus (15 %), valikoiman laajuus (5 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Osatarjoukset hyväksyttiin tuoteryhmittäin 1-5 siten, että tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa tuoteryhmää. Osatarjoukset tuoteryhmien sisällä hyväksyttiin siten, että vähintään 80 % tuoteryhmän tuotteita tuli tarjota. Tuoteryhmä 1 (tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit) osalta tarjouksen teki seuraavat yritykset: Wihuri Oy, Kespro Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Saarioinen Oy oli tarjonnut niin harvoja tuotteita, ettei 80 %:n vaatimus täyttynyt. Saarioinen Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 465,4 pistettä. Kokonaishinta oli ,63, alv 0 %. Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy, Wihuri Oy, Perunapiste Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Tarjouspyynnössä mainittiin, että tuoteryhmä 2:n osalta luomme puitejärjestelyn kolmen toimittajan kesken. Ensisijaiseksi toimittajaksi esitän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 479,5 pistettä, kokonaishinta oli ,18, alv 0 %. Toissijainen toimittaja on Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy saaden pistemääräksi 417,8 pistettä, kokonaishinta oli ,04, alv 0 %. Kolmas toimittaja on Wihuri Oy saaden pistemääräksi 328,7 pistettä, kokonaishinta oli ,62, alv 0 %. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät seuraavat yritykset: Saarioinen Oy, Atria Suomi Oy, Wihuri Oy, Kespro Oy ja Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy. Wihuri Oy ja Kespro Oy eivät toimittaneet näytteitä tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Näin ollen tuotetestausta ei niiden osalta voitu suorittaa ja ne jätettiin

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ tältä osin pisteittä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Saarioinen Oy saaden pistemääräksi 421,4. Kokonaishinta oli ,43, alv 0 %. Tuoteryhmä 4 osalta hyväksyttävän tarjouksen teki ainoastaan seuraava yritys: Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy. Kokonaishinta oli 4.465, alv 0 %. Kaikkien tarjousten pisteet ja vertailussa käytetyt hinnat selviävät päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta sekä pisteidenantoperusteista. liite Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia ja niitä säilytetään Vammalan kau pungin tilakeskuksessa Aarnontie Vammala. Hankinnan valmistelijana toimi tuoteryhmävastaava Titta Hartikainen Tampereen Logistiikasta, hankintasihteeri Siru Erkkilä Tampereen Logistiikasta ja palvelupäällikkö Merja Nousiainen Vammalan tilakeskuksesta. Hankintalain mukaan sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, palvelupäällikkö Ehdotus kj: Sastamalan kaupunginhallitus päättää yllämainitun esityksen mukaisesti. että Kespro Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 4:n osalta tarjouspyynnön vastaisena ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä yksi (1) tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit, tehdään Rikaisten Vihannes Oy:n kanssa ja että puitejärjestelyyn tarjouspyynnön ryhmästä kaksi (2) peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät valitaan Rikaisten Vihannes Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Wihuri Oy ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä kolme (3) lihatuotteet tehdään Saarioinen Oy:lle ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä neljä (4) tuorekalat tehdään Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy:n kanssa ja että päätös tarjouspyynnön ryhmästä viisi (5) tuoreleipomotuotteet tehdään myöhemmin ja että hankintapäätös on Sastamalan kaupunkia sitova vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Lisäksi kaupunginhallitus antaa Sastamalan Tilakeskus liikelaitoksen johtajalle valtuudet päättää ryhmän (5) tuoreleipomotuotteet hankinnasta. Liitteet TARJOUSVERTAILU JA PISTEIDENANTOPERUSTEET

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI Vammalan Tilakeskus on pyytänyt seuraavanlaisella, Tyrvään Sanomissa , Alueviestissä ja Paikallissanomissa , julkaistulla ilmoituksella tarjouksia jätteiden kuljetuksista. Tarjouspyyntö Vammalan Tilakeskus pyytää tarjoustanne kiinteistöjen jätekuljetuksista vuosiksi 2009 ja 2010 (ei biojäte). Tarjoukset tulee antaa 600 l astioiden, jätesäkkien ja sakokaivojen tyhjennyksistä. Tarjous on annettava yksikköhintana (sis. alv), jätteenkäsittelymaksut tulee sisältyä hintaan. Jätesäkin hinta tulee sisällyttää tarjoushintaan. Kaivojen tyhjennyshinnat on ilmoitettava kiinteistökohtaisesti. Luettelon jätekuljetuskohteista ja muita lisätietoja antaa rkm Heikki Vieras, puh tai työnjohtaja Simo Mäkinen Luettelo voidaan lähettää sähköpostilla pyydettäessä. Tarjoukset tulee jättää suojetussa kirjekuoressa Vammalan Tilakeskuksen kansliaan klo mennessä osoitteella: Vammalan Tilakeskus PL Vammala Kuoreen merkintä: "Jätteiden kuljetus" Vammalan Tilakeskus Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivat Kuljetusteam Tuominen Ky, Äetsän jätehuolto Oy, Läänin Kuljetus Oy ja Kuljetusliike Finska Oy. Tarjouksiin perehtymisen jälkeen kävi ilmi, ettei julkaistu tarjouspyyntö ollut riittävän yksityiskohtainen päätöksentekoperusteiden eikä hinnoittelun osalta. Myöskään tarjouspyyntö ei edellyttänyt tarjoukseen liitettäväksi tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n julkaisemat jätteenkäsittelymaksut eivät olleet tarjoajien käytettävissä tarjousta tehdessään. Kuitenkin jätteenkäsittelymaksun osuus hankinnassa on merkittävä. Edellä mainittuihin tekijöihin perustuen on perusteltua keskeyttää hankinta ja siirtyä hankintalain 25 :n mukaiseen neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille annetaan tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja sopimusluonnos. Hankintalain mukaan neuvottelumenettelyyn tulee kutsua kaikki aiemmassa menettelyssä tarjouksensa jättäneet tarjoajat.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kiinteistöpäällikkö on päätöksellään keskeyttänyt jätekuljetuksia koskevan hankinnan ja hankinnassa on siirrytty neuvottelumenettelyyn. Jätehuoltoa koskeva neuvottelu tilakeskuksen ja urakoitsijoiden kesken on pi det ty Neuvottelun tarkoituksena oli selventää ja tarkistaa jätekuljetuksien jätteenkäsittelymaksujen ja sakokaivojen tyhjennyksien vastaanottomaksuja. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille on annettu tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja kirjallinen sopimus. Tarjousten jättäajaksi on sovittu klo Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohde on Sastamalan kau pun gin kiinteistöjen jäteastioiden ja sakokaivolietteen (jätteen) tyh jennys sekä jätteiden kuljettaminen käsittelyyn ympäristöluvat omaa vaan vastaanottopaikkaan. Hankintamuotona käytetään neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyyn kutsutaan kaikki aiemman tarjouksen jättäneet tarjoajat. Osatarjous hyväksytään. Sakokaivojen tyhjennyksen osalta osatarjousta ei hyväksytä. Sopimuskausi on Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kiinteistökohtaisesti halvin tarjous ja sakokaivojen osalta valitaan yhteishinnaltaan halvin. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tyhjennyshinta erikokoisille astioille euroa/tyhjennyskerta (alv 0 %). Sen lisäksi pitää ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä jätteenkäsittelyn osuus. Käytettävät astiakoot: 240 l, 600 l, jätekontti 8 m3. Sakokaivolietteen osalta tarjouksessa tulee ilmoittaa kiinteistökohtainen tyhjennyshinta euroa/kiinteistö (alv 0 %). Sen lisäksi tulee ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä käsittelymaksun osuus. Tarjouskilpailu käydään alkaen voimassa olevan jätteenkäsittelymaksun perusteella. Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Määräaikaan mennessä tarjouksia ovat jättäneet Kuljetusteam Tuominen Ky, Kuljetusliike Finska Oy ja Läänin Kuljetus Oy. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, kiinteistöpäällikkö Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää tarjouspyynnön mukaisesti valita jätekuljetusurakoitsijaksi kohdekohtaisesti halvimman tarjouk-

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ sen jättäneen urakoitsijan. Sakokaivojen osalta urakoitsijaksi valitaan halvimman ko konaistarjouksen jättänyt Kuljetusliike Finska Oy. Hintoihin sisältyy jätteenkäsittelymaksu. Liitteet YHDISTELMÄ JÄTEKULJETUSTARJOUKSISTA

21 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE 2009 Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitukselle tehtäväksi antaa Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Liitteenä on vuoden 2009 talousarvion hallinnolliset täytäntöönpanomääräykset. Täytäntöön panoon liittyviä periaatteita on kirjattu myös talousarviokirjaa sekä valtuuston talousarvion hyväksymispäätökseen. Lisäksi tulee noudattaa Sastamalan kaupunginhallituksen mahdollisia myöhempiä täydentä viä ohjeita. Myös taloustiimi voi täsmentää ohjeita tarvittaessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano määräykset vuodelle Liitteet TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET

22 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLIN- NAN JA KONSERNIOHJAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT Tarkastustoimen ja hallintomenettelyn uusimpien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti edellytetään, että 1. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen järjestämisestä 2. Sisäisen valvonnan tuloksia hyödynnetään osana kaupungin johtamisjärjestelmää 3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniohjaus sisältävät säännöllisen raportointijärjestelmän kaupunginhallitukselle 4. Lautakunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat järjestävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konserniohjauksen omalla vastuualueellaan ja valvovat toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta 5. Kaupunginhallituksen valtuustolle toimintakertomuksessa annettava selonteko perustuu lautakuntien antamiin selontekoihin 6. Kokonaisvaltainen riskienhallinta koskee koko organisaatiota ja kaikkea henkilöstä 7. Sastamalan kaupunkikonserniin on tullut uusia tytäryhteisöjä. Jotta sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävät tulevat koko organisaatiossa asianmukaisesti suoritetuiksi, ontytäryhteisöjen, lautakuntien ja prosessitiimien osaltaan valmistettava suun ni tel ma näiden tehtävien hoitamisesta v Osatehtävien hoidossa tehtävistä ratkaisuista on voimassa useita vuosia ja sii tä eteen päin. Sastamalan kaupungin sisäisen valvon nan ja ris kien hal lin nan se kä konserniohjauksen osa-alueista ja teh tävistä 2009 on val mis teltu Audiator Oy:n koulutusmateriaalin perus teella ensimmäi nen tekstiluonnos, oheismateriaali. Osa-alueita ja tehtäviä on siinä kuvattu tiivistetysti. Kun lautakunnilta pyydetään tehtävien hoitamisesta suunnitelmat, koko organisaatio perehtyy asetettuihin vaatimuksiin ja suunnittelee nii den täyttämisen. Näin syntyvät edellytykset ja valmiudet laatia sään nösten mukainen selonteko Sastamalan kaupungin ensimmäiseltä tilikaudelta Valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnat tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, suunnittelujohtaja Ehdotus kj: Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja tytäryhteisöiltä men nessä vastuualueidensa osalta suunnitelmat toimenpiteistä si säisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävien suoritta miseksi tilikaudelta Suunnitelmat saatuaan kaupunginhallitus laatii yhtenäi sen ar vioin tikehikon, jonka perusteella kootaan vuodelta 2009 vä him mäistiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä se kä olennaisimmista kehittämiskohteista ja -toimenpiteistä ydinpro sesseissa ja tytäryhteistöissä. Tytäryhteisöjen ja lautakuntien tulee voidakseen antaa alkuvuonna 2010 oman se lon tekonsa huolehtia - jatkuvasta sisäisen valvonnan tulosten kokoamisesta tilikaudelta an net ta vaa selontekoa varten - itsearviointien ja kyselyjen suorittamisesta - tarpeelliseksi katsomiensa tutkimusten ja selvitysten tekemisestä - selonteon perusteiden, suoritettujen arviointien ja arviointitulosten käsittelystä ja selkeästä dokumentoinnista. Kaupunginhallitus kutsuu lautakuntien varsinaiset puheenjoh tajat, tytär yh teisöjen hallitusten edustajat ja tytäryhteisöjen johtoryh mät keski viikkona kello kokoukseen, jossa seloste taan sisäiseen valvontaan liittyviä asioita ja työstetään toimintasuun ni telmaa vuodelle Kaupunginhallitus nimeää kello Sylvään koulun auditoriossa pidettävään ko kouk seen edus ta jansa. Liitteet SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ KONSERNIOH- JAUS RISKIKARTOITUSLOMAKE

24 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjauksen järjestämisestä. Liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa johtokunta. Liitteenä on Sastamalan kaupungille valmisteltu sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvon nan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen kokonaisuutta valmistel laan edelleen yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Ohje tarkentuu yh teisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toimintasääntöjen pohjalta. Myös kaupungin saatavien laskutukseen ja perintään valmistellaan erillinen ohje. Ohje Las kutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen voimaan tulevaksi. Ohje tarkentuu konserniyhtiöiden kans sa suorittavan yhteisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toiminta sääntöjen pohjalta. Laskutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Liitteet SISÄISEN VALVONNAN OHJE

25 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPIMUS Hallintosäännön 35 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja sen liikelaitosten taloudenhoidosta, mikä käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, talouden seurannan ja muun taloudenhoidon ja seurannan. Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä ovat ostaneet Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä talous-, henkilös tö- ja tietohallintopalveluita sekä muita hallinnon tukipalveluita. Sas tamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Kuntien sopimukset ovat määräaikaisia päättyen vuoden 2009 lopussa. Sastamalan kaupungin hallinnon tukipalveluita koskevassa valmistelussa lähtökohtana on ol lut talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluiden hankinta edelleen Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä aikaisempien sopimusten mukaisin periaattein. Palvelua koskeva arviointi ja jatkosopimuksen sisältö, palvelujen rajapinnat ja yhteensovitus Sastamalan toimintamalliin selvitetään kevään 2009 aikana. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Sastamalan Tukipal velu Oy:ltä alkaen seuraavat palvelukokonaisuudet: - Tietohallintopalvelut - Tietojärjestelmäpalvelut - Taloushallinnon palvelut - Henkilöstöhallinnon palvelut - Muut hallinnon tukipalvelut erikseen sovittavassa laajuu dessa Sopimuksen voimassaolo päättyy Kaupunginhallitus antaa hallinnon tukipalveluille tehtäväksi suorittaa palvelua koskevan ar vioinnin ja sekä valmistella jatkosopimuksen mennessä

VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 22.12.2008 AIKA 22.12.2008 klo 17:00-17:50 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013

SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013 SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Hankinnan kuvaus Sotkamon kunta pyytää Teiltä tarjousta Sotkamon kunnan ilmoitusten

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 14.12.2016 klo 17:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 33/2014 1 (5) Hankintakeskus 11.6.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 33/2014 1 (5) Hankintakeskus 11.6.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 33/2014 1 (5) Tarjouksen jättäneet 33 Ompelukoneiden hankinta H015-14 HEL 2014-002966 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Erkin Sauma & Tikki Ky:n

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.02.2013 klo 14:00-15:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta 3 2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot