SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KO- 5 KOUKSESSA 101 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUN- 7 NISSA KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 8 ASETTAMINEN 104 PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PALVELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO 106 ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON AN- TAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 107 ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIOH- JAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA 24 PERINTÄOHJE 112 SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPI- 25 MUS 113 SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TOIMINTA- JA TA- 26 LOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 114 SASTAMALAN VUOKRATALOT OY:N TOIMINNAN 28 KÄYNNISTYMINEN 115 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TÖÖNPANO

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Vuorossa ovat Eveliina Asikainen ja Taru Kaaja. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eveliina Asikaisen ja Taru Kaajan.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KOKOUKSESSA Hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Muiden läsnäolosta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi apulaiskaupunginjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT * Muut asiat Ehdotus kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA Hallintosäännön 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin ja liikelaitosten johtokuntiin, ei kuitenkaan tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä lautakunnan alaiseen johtokuntaan. Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen jä se net ja va rajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: Andersson Jari (pj), varalla Ylinen Kalle Välimäki Erkki (I vpj), varalla Vinha Olavi Salminen Mauri (II vpj), varalla Vuorio Atte Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Hakasuo Juhani, varalla Myllyniemi Liisa Kaaja Taru, varalla Rasimus Päivi Kimpanpää Elina, varalla Yli-Hongisto Ulla Lahtinen Pirkko, varalla Reunanen Satu Mäkelä Pauli, varalla Lindroos Sirpa Pelttari Päivi, varalla Hukkanen Ulpu Rauva Mikko, varalla Väissi Jouko Seljänperä Samueli, varalla Salo Aatto Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajat toimikaudeksi lautakuntiin ja johtokuntiin seuraavasti: Maaseutulautakunta: Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Sosiaali- ja terveyslautakunta: Välimäki Erkki, varalla Mäkelä Pauli Kasvatus- ja opetuslautakunta: Salminen Mauri, varalla Hakasuo Juhani Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kaaja taru, varalla Rauva Mikko Tekninen lautakunta: Pelttari Päivi, varalla Rauva Mikko Tilakeskuksen johtokunta: Lahtinen Pirkko, varalla Seljänperä Samueli Sastamalan Veden johtokunta: Kimpanpää Elina, varalla Mäkelä Pauli Rakennuslautakunta: Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään hyväksynyt Kirjan keskuksen projektin kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään euroa. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on euroa ja kaupungin osuus euroa. Pirkanmaan ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt Bäckmanin talo -hankkeen kokonaiskustannuksiksi euroa. EAKR:n ja valtion rahoitus on yhteensä euroa ja kaupungin osuus euroa. Päätökset ovat nähtävänä hallintokeskuksessa ja kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen rahoituspäätökset. Kaupunginhallitus päättää asettaa Kirjan keskus -hank keen (kaksi erillistä projektia) ohjaus ryhmän ja nimeää siihen Erkki Välimäen (pj) (varalla Pauli Pietilä), Päivi Pelttarin (varalla Sa muli Kinnari), Veikko Hakasen (varalla Jenni Jokinen), Eveliina Asi kaisen (varalla Marjo Anttoora), Suo men Kir ja ins ti tuu tin sää tiön hal li tuk sen pu heenjohtajan tai halli tuk sen ni meämän henki lön, Jukka Sarjalan, Leena Aaltosen, Tapio Rautajoen, Jukka Kaartoluoman, Han nu Nik ki län, Ee ro Mä ki-tani lan, Arja Valtosen ja Jaakko Er jon. Lisäksi kaupungin hallitus päät tää pyytää maakuntamuseota ni meämään jä senen ohjausryh mään. Rahoittajien edustajat ovat ohjausryhmässä asiantuntijoina. Ohjausryhmän nimeämispäätös, kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi lääninhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoina Mauri Kunnasta, Ai no Ha vukaista, Sami Toivosta ja Pirjo Tuo mista sekä tarvittaessa tilakeskuksen ja muiden tahojen asian tuntijoita.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PAL- VELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 636/08/09/2008 Sastamalan yhdyskunta ja ympäristö -ydinprosessi ja Punkalaitumen kunta ovat neuvotelleet Punkalaitumen rakennuvalvontapalvelujen jär jes tä mi sestä yhteistyössä Sastamalan kaupungin kans sa. Neu votte luis sa on päädytty esityslistan liitteenä olevaan so pi mukseen. Sopimuksen mukaan Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sas ta ma lan kau pun gin tehtävään asettama kaupungin viranhaltija. Vi ran halti jan työpanos samoin kuin palkkaukseen, koulutukseen ja mm. puhe li men käyt töön liit ty vät menot jakautuvat kuntien kesken: Sasta mala 60% ja Punkalaidun 40%. Nykyisin Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sastamalan kaupungin lupainsinööri Tuula Mikkola. Valmisteluvastuu: Jaakko Erjo, Timo Iso-Ketola, Jorma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen rakennustarkastajan palveluista ja oikeuttaa rakennustarkastajan Punkalaitumen kuntaa kuultuaan asettamaan tehtävään viranhalti jan. Liitteet SOPIMUSLUONNOS

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO Kunnan julkaistavista ilmoituksista on säännökset kun talaissa ja julkisista kuulutuksista anne tussa laissa. Kuntalain mu kaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisista kuulutuksista annetun lakiin perustuen tiedonannot, jotka voimassa olevien sään nösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, on pantava kunnassa näkyviin tarkoitusta varten varatulle ilmoitustaulul le. Jos kuulutus on niin laaja, ettei sitä sopivasti käy julkipaneminen, on sen sijasta lyhyt ilmoitus sen sisällyksestä julkipantava ja kuulu tus pidettävä luettavana soveliaassa, ilmoitustaululla mainittavassa paikassa. Ilmoitustaululla kuuluttaminen koskee asioita, joiden kuu luttamisesta on säännös. Ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämäs sä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy. Julkipanoa koskevien tehtävien hoitamises ta huolehtii kunnanhalli tus. Tarkoituksenmukaista on, että kaupungin virallinen ilmoitustaulu on Sastamalan kaupungintalon tiloissa osoitteessa Aarnontie 2 A. Siirtymä aikana, joka päättyy alku vuonna 2009, vuoden 2008 aika na julkais tut ilmoitukset, joiden julkipanoaika jatkuu vuoden 2009 puo lelle, pi detään näh tä vä nä myös Mou hi jär ven ja Äet sän kun tien il moi tustau luil la. Ilmoitustaululla tapahtuvan lakisääteisen kuuluttamisen lisäksi kaupunki tiedottaa aktiivisesti asioista monilla muilla tavoin. Myös kotisivuilla tullaan julkaisemaan kaikki ilmoitustaululla jul kais ta vat kuu lutuk set ja il moitukset. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että - valtuuston kokousilmoitukset ja muut viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna julkaistaan Alueviestissä, Paikallissanomissa, Lauttakylä-lehdessä ja Tyrvään Sanomissa sekä - muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan Alueviestissä/Paikallissanomis sa/lauttakylä-lehdessä/tyrvään Sanomissa sen mukaan kuin kukin vastuualue/vastuuyksikkö päättää kuitenkin siten, että viran- ja toi menhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Kaupungin tiedotusta kotisivuilla ja muutoin kehitetään jatkuvasti. Kuntalaisilla on mahdolli suus nähdä asiakirjoja muillakin tavoin. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä, hallinnon tukipalvelun pro-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ses sitiimi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupungin vi ral li nen il moitustaulu on kaupungintalolla, osoite Aar nontie 2 A. Ilmoitustaulun hoitajaksi määrätään palvelusihteeri Ritva Aho nen ja hä nen va ra henkilöikseen hallinnon tukipalvelun erikseen nimeämät hen kilöt.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAK- SUT Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön. Sen 58 :n mukaan kaupunginhallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastusta kaupungille. Lunastusmaksut eivät saa vaarantaa julki suusperiaatteen toteutumista.kunnan toimialat, joi den asiakirjojen lunastuksista ei ole erikseen säädetty tai määrät ty, perivät antamistaan asia kirjoista lunastusta kunnalle tässä pykäläs sä määrättyjen periaat teiden mukaisesti. Asiakirjalla tarkoitetaan pöytäkirjanotetta, asiakirjajäljen nöstä. digitaalista kuvaa tai muuta vastaavaa. Asiakirjan antamista koske via määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avul la, muiden sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua: 1. kunnan omilta viranomaisilta 2. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselletiedoksi 3. asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annet tavasta työja palveluto distuksesta 4. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista var ten sille, jolta puuttuu va roja lunastuk sen suorittamiseen 5. asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työ suh teesta johta van eläkkeen tai muun edun hakemista varten 6. asiakirjasta, joka annetaan valtion viran omaiselle kunnan hallin toon kohdistuvaa viran omai selle säädettyä valvontatehtävää varten 7. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 8. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavak si tai jäljent nettäväksi 9. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosai selle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse 10. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viran omaisen neuvon ta-, kuulemis- tai tiedo tus velvoitteen piiriin 11. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta. Viranomaisen on määriteltävä asiakirjakopioista ja tulosteista perittävät maksut etu käteen ja julkaistava ne myös ylei sessä tieto verkossa. Ehdotus asiakirjojen lunastuksesta ja tiedon antami sesta perittäviksi maksuiksi jaetaan kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus vahvistaa asiakirjoista perittävät lu-

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ nastukset ja tiedon antamisesta perittävät maksut lukien.

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA /11/2008 Tampereen Logistiikka pyysi tarjouksia hankintarenkaalle, johon kuuluvat Vammalan kaupunki, Mouhijärven, Äetsän ja Punkalaitumen kunnat sekä Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, tarjouspyynnössä määritellyistä elintarvikkeista ja pakkausmateriaaleista sopimuskaudelle helmikuu vuoden optio. Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö oli sähköisenä saatavana internetsivuilla ja Tarjouksen jätti määräaikaan klo mennessä yksitoista (11) yritystä: Atria Suomi Oy, Fazer Leipomot Oy, HK Ruokatalo Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy, Kespro Oy, Leipomo-Konditoria Oinaanoja Oy, Leipomo-Pitopalvelu Heino Ky, Perunapiste Oy, Rikaisten Vihannes Oy, Saarioinen Oy, Wihuri Oy. Hankintalain 46 :n mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset. Koska tuoteryhmä 5:n (tuoreleipomotuotteet) osalta ei saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, tullaan tämän tuoteryhmän osalta päätös tekemään erikseen. Esitetään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena seuraavat tarjoukset: Kespro Oy tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy tuoteryhmä 4:n osalta. Perustelut: Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset, heldelmät) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Kespro Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja asti. Toimittaja voi perustellusti esittää neuvotteluja kuuden (6) kuukauden välein hinnan tarkistamiseksi tuotekohtaisesti. HK Ruokatalo Oy ilmoitti tarjoukses-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ saan kiinteitä hintoja asti, jonka jälkeen tarjoaja haluaa tarkistaa hintoja tarjouspyynnön vastaisesti kolmen (3) kuukauden välein. Tuoteryhmä 4 (tuorekalat) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Wihuri Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Muiden tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tuoteryhmässä 1, 2, 4 ja 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (85 %F), valikoiman laajuus (10 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Tuoteryhmässä 3 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (75 %), tuotetestaus (15 %), valikoiman laajuus (5 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Osatarjoukset hyväksyttiin tuoteryhmittäin 1-5 siten, että tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa tuoteryhmää. Osatarjoukset tuoteryhmien sisällä hyväksyttiin siten, että vähintään 80 % tuoteryhmän tuotteita tuli tarjota. Tuoteryhmä 1 (tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit) osalta tarjouksen teki seuraavat yritykset: Wihuri Oy, Kespro Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Saarioinen Oy oli tarjonnut niin harvoja tuotteita, ettei 80 %:n vaatimus täyttynyt. Saarioinen Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 465,4 pistettä. Kokonaishinta oli ,63, alv 0 %. Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy, Wihuri Oy, Perunapiste Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Tarjouspyynnössä mainittiin, että tuoteryhmä 2:n osalta luomme puitejärjestelyn kolmen toimittajan kesken. Ensisijaiseksi toimittajaksi esitän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 479,5 pistettä, kokonaishinta oli ,18, alv 0 %. Toissijainen toimittaja on Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy saaden pistemääräksi 417,8 pistettä, kokonaishinta oli ,04, alv 0 %. Kolmas toimittaja on Wihuri Oy saaden pistemääräksi 328,7 pistettä, kokonaishinta oli ,62, alv 0 %. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät seuraavat yritykset: Saarioinen Oy, Atria Suomi Oy, Wihuri Oy, Kespro Oy ja Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy. Wihuri Oy ja Kespro Oy eivät toimittaneet näytteitä tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Näin ollen tuotetestausta ei niiden osalta voitu suorittaa ja ne jätettiin

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ tältä osin pisteittä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Saarioinen Oy saaden pistemääräksi 421,4. Kokonaishinta oli ,43, alv 0 %. Tuoteryhmä 4 osalta hyväksyttävän tarjouksen teki ainoastaan seuraava yritys: Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy. Kokonaishinta oli 4.465, alv 0 %. Kaikkien tarjousten pisteet ja vertailussa käytetyt hinnat selviävät päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta sekä pisteidenantoperusteista. liite Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia ja niitä säilytetään Vammalan kau pungin tilakeskuksessa Aarnontie Vammala. Hankinnan valmistelijana toimi tuoteryhmävastaava Titta Hartikainen Tampereen Logistiikasta, hankintasihteeri Siru Erkkilä Tampereen Logistiikasta ja palvelupäällikkö Merja Nousiainen Vammalan tilakeskuksesta. Hankintalain mukaan sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, palvelupäällikkö Ehdotus kj: Sastamalan kaupunginhallitus päättää yllämainitun esityksen mukaisesti. että Kespro Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 4:n osalta tarjouspyynnön vastaisena ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä yksi (1) tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit, tehdään Rikaisten Vihannes Oy:n kanssa ja että puitejärjestelyyn tarjouspyynnön ryhmästä kaksi (2) peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät valitaan Rikaisten Vihannes Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Wihuri Oy ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä kolme (3) lihatuotteet tehdään Saarioinen Oy:lle ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä neljä (4) tuorekalat tehdään Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy:n kanssa ja että päätös tarjouspyynnön ryhmästä viisi (5) tuoreleipomotuotteet tehdään myöhemmin ja että hankintapäätös on Sastamalan kaupunkia sitova vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Lisäksi kaupunginhallitus antaa Sastamalan Tilakeskus liikelaitoksen johtajalle valtuudet päättää ryhmän (5) tuoreleipomotuotteet hankinnasta. Liitteet TARJOUSVERTAILU JA PISTEIDENANTOPERUSTEET

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI Vammalan Tilakeskus on pyytänyt seuraavanlaisella, Tyrvään Sanomissa , Alueviestissä ja Paikallissanomissa , julkaistulla ilmoituksella tarjouksia jätteiden kuljetuksista. Tarjouspyyntö Vammalan Tilakeskus pyytää tarjoustanne kiinteistöjen jätekuljetuksista vuosiksi 2009 ja 2010 (ei biojäte). Tarjoukset tulee antaa 600 l astioiden, jätesäkkien ja sakokaivojen tyhjennyksistä. Tarjous on annettava yksikköhintana (sis. alv), jätteenkäsittelymaksut tulee sisältyä hintaan. Jätesäkin hinta tulee sisällyttää tarjoushintaan. Kaivojen tyhjennyshinnat on ilmoitettava kiinteistökohtaisesti. Luettelon jätekuljetuskohteista ja muita lisätietoja antaa rkm Heikki Vieras, puh tai työnjohtaja Simo Mäkinen Luettelo voidaan lähettää sähköpostilla pyydettäessä. Tarjoukset tulee jättää suojetussa kirjekuoressa Vammalan Tilakeskuksen kansliaan klo mennessä osoitteella: Vammalan Tilakeskus PL Vammala Kuoreen merkintä: "Jätteiden kuljetus" Vammalan Tilakeskus Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivat Kuljetusteam Tuominen Ky, Äetsän jätehuolto Oy, Läänin Kuljetus Oy ja Kuljetusliike Finska Oy. Tarjouksiin perehtymisen jälkeen kävi ilmi, ettei julkaistu tarjouspyyntö ollut riittävän yksityiskohtainen päätöksentekoperusteiden eikä hinnoittelun osalta. Myöskään tarjouspyyntö ei edellyttänyt tarjoukseen liitettäväksi tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n julkaisemat jätteenkäsittelymaksut eivät olleet tarjoajien käytettävissä tarjousta tehdessään. Kuitenkin jätteenkäsittelymaksun osuus hankinnassa on merkittävä. Edellä mainittuihin tekijöihin perustuen on perusteltua keskeyttää hankinta ja siirtyä hankintalain 25 :n mukaiseen neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille annetaan tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja sopimusluonnos. Hankintalain mukaan neuvottelumenettelyyn tulee kutsua kaikki aiemmassa menettelyssä tarjouksensa jättäneet tarjoajat.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kiinteistöpäällikkö on päätöksellään keskeyttänyt jätekuljetuksia koskevan hankinnan ja hankinnassa on siirrytty neuvottelumenettelyyn. Jätehuoltoa koskeva neuvottelu tilakeskuksen ja urakoitsijoiden kesken on pi det ty Neuvottelun tarkoituksena oli selventää ja tarkistaa jätekuljetuksien jätteenkäsittelymaksujen ja sakokaivojen tyhjennyksien vastaanottomaksuja. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille on annettu tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja kirjallinen sopimus. Tarjousten jättäajaksi on sovittu klo Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohde on Sastamalan kau pun gin kiinteistöjen jäteastioiden ja sakokaivolietteen (jätteen) tyh jennys sekä jätteiden kuljettaminen käsittelyyn ympäristöluvat omaa vaan vastaanottopaikkaan. Hankintamuotona käytetään neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyyn kutsutaan kaikki aiemman tarjouksen jättäneet tarjoajat. Osatarjous hyväksytään. Sakokaivojen tyhjennyksen osalta osatarjousta ei hyväksytä. Sopimuskausi on Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kiinteistökohtaisesti halvin tarjous ja sakokaivojen osalta valitaan yhteishinnaltaan halvin. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tyhjennyshinta erikokoisille astioille euroa/tyhjennyskerta (alv 0 %). Sen lisäksi pitää ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä jätteenkäsittelyn osuus. Käytettävät astiakoot: 240 l, 600 l, jätekontti 8 m3. Sakokaivolietteen osalta tarjouksessa tulee ilmoittaa kiinteistökohtainen tyhjennyshinta euroa/kiinteistö (alv 0 %). Sen lisäksi tulee ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä käsittelymaksun osuus. Tarjouskilpailu käydään alkaen voimassa olevan jätteenkäsittelymaksun perusteella. Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Määräaikaan mennessä tarjouksia ovat jättäneet Kuljetusteam Tuominen Ky, Kuljetusliike Finska Oy ja Läänin Kuljetus Oy. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, kiinteistöpäällikkö Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää tarjouspyynnön mukaisesti valita jätekuljetusurakoitsijaksi kohdekohtaisesti halvimman tarjouk-

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ sen jättäneen urakoitsijan. Sakokaivojen osalta urakoitsijaksi valitaan halvimman ko konaistarjouksen jättänyt Kuljetusliike Finska Oy. Hintoihin sisältyy jätteenkäsittelymaksu. Liitteet YHDISTELMÄ JÄTEKULJETUSTARJOUKSISTA

21 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE 2009 Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitukselle tehtäväksi antaa Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Liitteenä on vuoden 2009 talousarvion hallinnolliset täytäntöönpanomääräykset. Täytäntöön panoon liittyviä periaatteita on kirjattu myös talousarviokirjaa sekä valtuuston talousarvion hyväksymispäätökseen. Lisäksi tulee noudattaa Sastamalan kaupunginhallituksen mahdollisia myöhempiä täydentä viä ohjeita. Myös taloustiimi voi täsmentää ohjeita tarvittaessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano määräykset vuodelle Liitteet TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET

22 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLIN- NAN JA KONSERNIOHJAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT Tarkastustoimen ja hallintomenettelyn uusimpien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti edellytetään, että 1. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen järjestämisestä 2. Sisäisen valvonnan tuloksia hyödynnetään osana kaupungin johtamisjärjestelmää 3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniohjaus sisältävät säännöllisen raportointijärjestelmän kaupunginhallitukselle 4. Lautakunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat järjestävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konserniohjauksen omalla vastuualueellaan ja valvovat toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta 5. Kaupunginhallituksen valtuustolle toimintakertomuksessa annettava selonteko perustuu lautakuntien antamiin selontekoihin 6. Kokonaisvaltainen riskienhallinta koskee koko organisaatiota ja kaikkea henkilöstä 7. Sastamalan kaupunkikonserniin on tullut uusia tytäryhteisöjä. Jotta sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävät tulevat koko organisaatiossa asianmukaisesti suoritetuiksi, ontytäryhteisöjen, lautakuntien ja prosessitiimien osaltaan valmistettava suun ni tel ma näiden tehtävien hoitamisesta v Osatehtävien hoidossa tehtävistä ratkaisuista on voimassa useita vuosia ja sii tä eteen päin. Sastamalan kaupungin sisäisen valvon nan ja ris kien hal lin nan se kä konserniohjauksen osa-alueista ja teh tävistä 2009 on val mis teltu Audiator Oy:n koulutusmateriaalin perus teella ensimmäi nen tekstiluonnos, oheismateriaali. Osa-alueita ja tehtäviä on siinä kuvattu tiivistetysti. Kun lautakunnilta pyydetään tehtävien hoitamisesta suunnitelmat, koko organisaatio perehtyy asetettuihin vaatimuksiin ja suunnittelee nii den täyttämisen. Näin syntyvät edellytykset ja valmiudet laatia sään nösten mukainen selonteko Sastamalan kaupungin ensimmäiseltä tilikaudelta Valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnat tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, suunnittelujohtaja Ehdotus kj: Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja tytäryhteisöiltä men nessä vastuualueidensa osalta suunnitelmat toimenpiteistä si säisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävien suoritta miseksi tilikaudelta Suunnitelmat saatuaan kaupunginhallitus laatii yhtenäi sen ar vioin tikehikon, jonka perusteella kootaan vuodelta 2009 vä him mäistiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä se kä olennaisimmista kehittämiskohteista ja -toimenpiteistä ydinpro sesseissa ja tytäryhteistöissä. Tytäryhteisöjen ja lautakuntien tulee voidakseen antaa alkuvuonna 2010 oman se lon tekonsa huolehtia - jatkuvasta sisäisen valvonnan tulosten kokoamisesta tilikaudelta an net ta vaa selontekoa varten - itsearviointien ja kyselyjen suorittamisesta - tarpeelliseksi katsomiensa tutkimusten ja selvitysten tekemisestä - selonteon perusteiden, suoritettujen arviointien ja arviointitulosten käsittelystä ja selkeästä dokumentoinnista. Kaupunginhallitus kutsuu lautakuntien varsinaiset puheenjoh tajat, tytär yh teisöjen hallitusten edustajat ja tytäryhteisöjen johtoryh mät keski viikkona kello kokoukseen, jossa seloste taan sisäiseen valvontaan liittyviä asioita ja työstetään toimintasuun ni telmaa vuodelle Kaupunginhallitus nimeää kello Sylvään koulun auditoriossa pidettävään ko kouk seen edus ta jansa. Liitteet SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ KONSERNIOH- JAUS RISKIKARTOITUSLOMAKE

24 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjauksen järjestämisestä. Liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa johtokunta. Liitteenä on Sastamalan kaupungille valmisteltu sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvon nan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen kokonaisuutta valmistel laan edelleen yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Ohje tarkentuu yh teisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toimintasääntöjen pohjalta. Myös kaupungin saatavien laskutukseen ja perintään valmistellaan erillinen ohje. Ohje Las kutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen voimaan tulevaksi. Ohje tarkentuu konserniyhtiöiden kans sa suorittavan yhteisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toiminta sääntöjen pohjalta. Laskutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Liitteet SISÄISEN VALVONNAN OHJE

25 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPIMUS Hallintosäännön 35 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja sen liikelaitosten taloudenhoidosta, mikä käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, talouden seurannan ja muun taloudenhoidon ja seurannan. Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä ovat ostaneet Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä talous-, henkilös tö- ja tietohallintopalveluita sekä muita hallinnon tukipalveluita. Sas tamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Kuntien sopimukset ovat määräaikaisia päättyen vuoden 2009 lopussa. Sastamalan kaupungin hallinnon tukipalveluita koskevassa valmistelussa lähtökohtana on ol lut talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluiden hankinta edelleen Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä aikaisempien sopimusten mukaisin periaattein. Palvelua koskeva arviointi ja jatkosopimuksen sisältö, palvelujen rajapinnat ja yhteensovitus Sastamalan toimintamalliin selvitetään kevään 2009 aikana. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Sastamalan Tukipal velu Oy:ltä alkaen seuraavat palvelukokonaisuudet: - Tietohallintopalvelut - Tietojärjestelmäpalvelut - Taloushallinnon palvelut - Henkilöstöhallinnon palvelut - Muut hallinnon tukipalvelut erikseen sovittavassa laajuu dessa Sopimuksen voimassaolo päättyy Kaupunginhallitus antaa hallinnon tukipalveluille tehtäväksi suorittaa palvelua koskevan ar vioinnin ja sekä valmistella jatkosopimuksen mennessä

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 01.12.2008 AIKA 01.12.2008 klo 9:00-17:15 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot