SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KO- 5 KOUKSESSA 101 AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUN- 7 NISSA KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 8 ASETTAMINEN 104 PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PALVELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO 106 ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON AN- TAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 107 ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLINNAN JA KONSERNIOH- JAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA 24 PERINTÄOHJE 112 SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPI- 25 MUS 113 SASTAMALAN SEUDUN MUSEON TOIMINTA- JA TA- 26 LOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 114 SASTAMALAN VUOKRATALOT OY:N TOIMINNAN 28 KÄYNNISTYMINEN 115 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TÖÖNPANO

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Vuorossa ovat Eveliina Asikainen ja Taru Kaaja. Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eveliina Asikaisen ja Taru Kaajan.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIANTUNTIJAT JA ESTEELLISYYDET TÄSSÄ KOKOUKSESSA Hallintosäännön mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa on valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Muiden läsnäolosta päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on erikseen päättänyt, että pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa on esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi apulaiskaupunginjohtajalla ja suunnittelujohtajalla. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että tässä kokouksessa ovat kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin lisäksi läsnä seuraavat asiantuntijat: Paavo Lahtinen

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ AJANKOHTAISET SUUNNITTELUASIAT * Muut asiat Ehdotus kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun ajankohtaisista suunnitteluasioista.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA Hallintosäännön 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajansa lautakuntiin ja liikelaitosten johtokuntiin, ei kuitenkaan tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan eikä lautakunnan alaiseen johtokuntaan. Kaupunginvaltuusto on valinnut kaupunginhallituksen jä se net ja va rajäsenet toimikaudeksi seuraavasti: Andersson Jari (pj), varalla Ylinen Kalle Välimäki Erkki (I vpj), varalla Vinha Olavi Salminen Mauri (II vpj), varalla Vuorio Atte Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Hakasuo Juhani, varalla Myllyniemi Liisa Kaaja Taru, varalla Rasimus Päivi Kimpanpää Elina, varalla Yli-Hongisto Ulla Lahtinen Pirkko, varalla Reunanen Satu Mäkelä Pauli, varalla Lindroos Sirpa Pelttari Päivi, varalla Hukkanen Ulpu Rauva Mikko, varalla Väissi Jouko Seljänperä Samueli, varalla Salo Aatto Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajat toimikaudeksi lautakuntiin ja johtokuntiin seuraavasti: Maaseutulautakunta: Asikainen Eveliina, varalla Sillanpää Mika Sosiaali- ja terveyslautakunta: Välimäki Erkki, varalla Mäkelä Pauli Kasvatus- ja opetuslautakunta: Salminen Mauri, varalla Hakasuo Juhani Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: Kaaja taru, varalla Rauva Mikko Tekninen lautakunta: Pelttari Päivi, varalla Rauva Mikko Tilakeskuksen johtokunta: Lahtinen Pirkko, varalla Seljänperä Samueli Sastamalan Veden johtokunta: Kimpanpää Elina, varalla Mäkelä Pauli Rakennuslautakunta: Anttoora Marjo, varalla Selin Jukka-Pekka

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ KIRJAN KESKUS -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN Länsi-Suomen lääninhallitus on päätöksellään hyväksynyt Kirjan keskuksen projektin kokonaiskustannuksiksi yhteensä enintään euroa. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on euroa ja kaupungin osuus euroa. Pirkanmaan ympäristökeskus on päätöksellään hyväksynyt Bäckmanin talo -hankkeen kokonaiskustannuksiksi euroa. EAKR:n ja valtion rahoitus on yhteensä euroa ja kaupungin osuus euroa. Päätökset ovat nähtävänä hallintokeskuksessa ja kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pirkanmaan ympäristökeskuksen rahoituspäätökset. Kaupunginhallitus päättää asettaa Kirjan keskus -hank keen (kaksi erillistä projektia) ohjaus ryhmän ja nimeää siihen Erkki Välimäen (pj) (varalla Pauli Pietilä), Päivi Pelttarin (varalla Sa muli Kinnari), Veikko Hakasen (varalla Jenni Jokinen), Eveliina Asi kaisen (varalla Marjo Anttoora), Suo men Kir ja ins ti tuu tin sää tiön hal li tuk sen pu heenjohtajan tai halli tuk sen ni meämän henki lön, Jukka Sarjalan, Leena Aaltosen, Tapio Rautajoen, Jukka Kaartoluoman, Han nu Nik ki län, Ee ro Mä ki-tani lan, Arja Valtosen ja Jaakko Er jon. Lisäksi kaupungin hallitus päät tää pyytää maakuntamuseota ni meämään jä senen ohjausryh mään. Rahoittajien edustajat ovat ohjausryhmässä asiantuntijoina. Ohjausryhmän nimeämispäätös, kokouskutsut ja kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi lääninhallitukselle ja ympäristökeskukselle. Ohjausryhmä kuulee asiantuntijoina Mauri Kunnasta, Ai no Ha vukaista, Sami Toivosta ja Pirjo Tuo mista sekä tarvittaessa tilakeskuksen ja muiden tahojen asian tuntijoita.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ PUNKALAITUMEN KUNNAN KANSSA SOLMITTAVAN RAKENNUSTARKASTAJAN PAL- VELUITA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 636/08/09/2008 Sastamalan yhdyskunta ja ympäristö -ydinprosessi ja Punkalaitumen kunta ovat neuvotelleet Punkalaitumen rakennuvalvontapalvelujen jär jes tä mi sestä yhteistyössä Sastamalan kaupungin kans sa. Neu votte luis sa on päädytty esityslistan liitteenä olevaan so pi mukseen. Sopimuksen mukaan Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sas ta ma lan kau pun gin tehtävään asettama kaupungin viranhaltija. Vi ran halti jan työpanos samoin kuin palkkaukseen, koulutukseen ja mm. puhe li men käyt töön liit ty vät menot jakautuvat kuntien kesken: Sasta mala 60% ja Punkalaidun 40%. Nykyisin Punkalaitumen rakennustarkastajana toimii Sastamalan kaupungin lupainsinööri Tuula Mikkola. Valmisteluvastuu: Jaakko Erjo, Timo Iso-Ketola, Jorma Tuomisto Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen rakennustarkastajan palveluista ja oikeuttaa rakennustarkastajan Punkalaitumen kuntaa kuultuaan asettamaan tehtävään viranhalti jan. Liitteet SOPIMUSLUONNOS

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU JA SEN HOITO Kunnan julkaistavista ilmoituksista on säännökset kun talaissa ja julkisista kuulutuksista anne tussa laissa. Kuntalain mu kaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedok si julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Julkisista kuulutuksista annetun lakiin perustuen tiedonannot, jotka voimassa olevien sään nösten mukaan on kuulutuksella saatettava yleisesti tiedoksi, on pantava kunnassa näkyviin tarkoitusta varten varatulle ilmoitustaulul le. Jos kuulutus on niin laaja, ettei sitä sopivasti käy julkipaneminen, on sen sijasta lyhyt ilmoitus sen sisällyksestä julkipantava ja kuulu tus pidettävä luettavana soveliaassa, ilmoitustaululla mainittavassa paikassa. Ilmoitustaululla kuuluttaminen koskee asioita, joiden kuu luttamisesta on säännös. Ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämäs sä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy. Julkipanoa koskevien tehtävien hoitamises ta huolehtii kunnanhalli tus. Tarkoituksenmukaista on, että kaupungin virallinen ilmoitustaulu on Sastamalan kaupungintalon tiloissa osoitteessa Aarnontie 2 A. Siirtymä aikana, joka päättyy alku vuonna 2009, vuoden 2008 aika na julkais tut ilmoitukset, joiden julkipanoaika jatkuu vuoden 2009 puo lelle, pi detään näh tä vä nä myös Mou hi jär ven ja Äet sän kun tien il moi tustau luil la. Ilmoitustaululla tapahtuvan lakisääteisen kuuluttamisen lisäksi kaupunki tiedottaa aktiivisesti asioista monilla muilla tavoin. Myös kotisivuilla tullaan julkaisemaan kaikki ilmoitustaululla jul kais ta vat kuu lutuk set ja il moitukset. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että - valtuuston kokousilmoitukset ja muut viralliset, lakiin tai asetukseen perustuvat kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset vuonna julkaistaan Alueviestissä, Paikallissanomissa, Lauttakylä-lehdessä ja Tyrvään Sanomissa sekä - muut kunnalliset ilmoitukset julkaistaan harkinnan mukaan Alueviestissä/Paikallissanomis sa/lauttakylä-lehdessä/tyrvään Sanomissa sen mukaan kuin kukin vastuualue/vastuuyksikkö päättää kuitenkin siten, että viran- ja toi menhakuilmoitukset voidaan julkaista harkinnan mukaan muissakin lehdissä ja ammattijulkaisuissa. Kaupungin tiedotusta kotisivuilla ja muutoin kehitetään jatkuvasti. Kuntalaisilla on mahdolli suus nähdä asiakirjoja muillakin tavoin. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä, hallinnon tukipalvelun pro-

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ses sitiimi Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupungin vi ral li nen il moitustaulu on kaupungintalolla, osoite Aar nontie 2 A. Ilmoitustaulun hoitajaksi määrätään palvelusihteeri Ritva Aho nen ja hä nen va ra henkilöikseen hallinnon tukipalvelun erikseen nimeämät hen kilöt.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ASIAKIRJOJEN LUNASTUKSESTA SEKÄ TIEDON ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAK- SUT Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön. Sen 58 :n mukaan kaupunginhallitus päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastusta kaupungille. Lunastusmaksut eivät saa vaarantaa julki suusperiaatteen toteutumista.kunnan toimialat, joi den asiakirjojen lunastuksista ei ole erikseen säädetty tai määrät ty, perivät antamistaan asia kirjoista lunastusta kunnalle tässä pykäläs sä määrättyjen periaat teiden mukaisesti. Asiakirjalla tarkoitetaan pöytäkirjanotetta, asiakirjajäljen nöstä. digitaalista kuvaa tai muuta vastaavaa. Asiakirjan antamista koske via määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avul la, muiden sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua: 1. kunnan omilta viranomaisilta 2. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselletiedoksi 3. asianomaista koskevasta, ensimmäistä kertaa annet tavasta työja palveluto distuksesta 4. asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista var ten sille, jolta puuttuu va roja lunastuk sen suorittamiseen 5. asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työ suh teesta johta van eläkkeen tai muun edun hakemista varten 6. asiakirjasta, joka annetaan valtion viran omaiselle kunnan hallin toon kohdistuvaa viran omai selle säädettyä valvontatehtävää varten 7. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 8. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavak si tai jäljent nettäväksi 9. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosai selle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse 10. kun pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viran omaisen neuvon ta-, kuulemis- tai tiedo tus velvoitteen piiriin 11. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta. Viranomaisen on määriteltävä asiakirjakopioista ja tulosteista perittävät maksut etu käteen ja julkaistava ne myös ylei sessä tieto verkossa. Ehdotus asiakirjojen lunastuksesta ja tiedon antami sesta perittäviksi maksuiksi jaetaan kokouksessa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus vahvistaa asiakirjoista perittävät lu-

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ nastukset ja tiedon antamisesta perittävät maksut lukien.

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ ELINTARVIKKEIDEN JA PAKKAUSMATERIAALIEN HANKINTA /11/2008 Tampereen Logistiikka pyysi tarjouksia hankintarenkaalle, johon kuuluvat Vammalan kaupunki, Mouhijärven, Äetsän ja Punkalaitumen kunnat sekä Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, tarjouspyynnössä määritellyistä elintarvikkeista ja pakkausmateriaaleista sopimuskaudelle helmikuu vuoden optio. Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus julkaistiin Hilma-palvelussa osoitteessa Tarjouspyyntö oli sähköisenä saatavana internetsivuilla ja Tarjouksen jätti määräaikaan klo mennessä yksitoista (11) yritystä: Atria Suomi Oy, Fazer Leipomot Oy, HK Ruokatalo Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy, Kespro Oy, Leipomo-Konditoria Oinaanoja Oy, Leipomo-Pitopalvelu Heino Ky, Perunapiste Oy, Rikaisten Vihannes Oy, Saarioinen Oy, Wihuri Oy. Hankintalain 46 :n mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset. Koska tuoteryhmä 5:n (tuoreleipomotuotteet) osalta ei saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, tullaan tämän tuoteryhmän osalta päätös tekemään erikseen. Esitetään hylättäväksi tarjouspyynnön vastaisena seuraavat tarjoukset: Kespro Oy tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy tuoteryhmä 4:n osalta. Perustelut: Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset, heldelmät) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Kespro Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja asti. Toimittaja voi perustellusti esittää neuvotteluja kuuden (6) kuukauden välein hinnan tarkistamiseksi tuotekohtaisesti. HK Ruokatalo Oy ilmoitti tarjoukses-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ saan kiinteitä hintoja asti, jonka jälkeen tarjoaja haluaa tarkistaa hintoja tarjouspyynnön vastaisesti kolmen (3) kuukauden välein. Tuoteryhmä 4 (tuorekalat) osalta tarjouspyynnössä edellytettiin kiinteitä arvonlisäverottomia hintoja tarjouspyynnössä määritellylle sopimuskaudelle. Wihuri Oy tarjosi tuotteet päivän hintaan. Muiden tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tuoteryhmässä 1, 2, 4 ja 5 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (85 %F), valikoiman laajuus (10 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Tuoteryhmässä 3 valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavin arviointiperustein (painoarvo): hinta (75 %), tuotetestaus (15 %), valikoiman laajuus (5 %) ja pakkauskoot, rikotut myyntierät (5 %). Osatarjoukset hyväksyttiin tuoteryhmittäin 1-5 siten, että tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa tuoteryhmää. Osatarjoukset tuoteryhmien sisällä hyväksyttiin siten, että vähintään 80 % tuoteryhmän tuotteita tuli tarjota. Tuoteryhmä 1 (tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit) osalta tarjouksen teki seuraavat yritykset: Wihuri Oy, Kespro Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Saarioinen Oy oli tarjonnut niin harvoja tuotteita, ettei 80 %:n vaatimus täyttynyt. Saarioinen Oy:n tarjous esitetään hylättäväksi. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 465,4 pistettä. Kokonaishinta oli ,63, alv 0 %. Tuoteryhmä 2 (peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy, Wihuri Oy, Perunapiste Oy ja Rikaisten Vihannes Oy. Tarjouspyynnössä mainittiin, että tuoteryhmä 2:n osalta luomme puitejärjestelyn kolmen toimittajan kesken. Ensisijaiseksi toimittajaksi esitän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyttä Rikaisten Vihannes Oy saaden pistemääräksi 479,5 pistettä, kokonaishinta oli ,18, alv 0 %. Toissijainen toimittaja on Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy saaden pistemääräksi 417,8 pistettä, kokonaishinta oli ,04, alv 0 %. Kolmas toimittaja on Wihuri Oy saaden pistemääräksi 328,7 pistettä, kokonaishinta oli ,62, alv 0 %. Tuoteryhmä 3 (lihatuotteet) osalta hyväksyttävän tarjouksen tekivät seuraavat yritykset: Saarioinen Oy, Atria Suomi Oy, Wihuri Oy, Kespro Oy ja Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy. Wihuri Oy ja Kespro Oy eivät toimittaneet näytteitä tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Näin ollen tuotetestausta ei niiden osalta voitu suorittaa ja ne jätettiin

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ tältä osin pisteittä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Saarioinen Oy saaden pistemääräksi 421,4. Kokonaishinta oli ,43, alv 0 %. Tuoteryhmä 4 osalta hyväksyttävän tarjouksen teki ainoastaan seuraava yritys: Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy. Kokonaishinta oli 4.465, alv 0 %. Kaikkien tarjousten pisteet ja vertailussa käytetyt hinnat selviävät päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta sekä pisteidenantoperusteista. liite Asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia ja niitä säilytetään Vammalan kau pungin tilakeskuksessa Aarnontie Vammala. Hankinnan valmistelijana toimi tuoteryhmävastaava Titta Hartikainen Tampereen Logistiikasta, hankintasihteeri Siru Erkkilä Tampereen Logistiikasta ja palvelupäällikkö Merja Nousiainen Vammalan tilakeskuksesta. Hankintalain mukaan sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, palvelupäällikkö Ehdotus kj: Sastamalan kaupunginhallitus päättää yllämainitun esityksen mukaisesti. että Kespro Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 2:n osalta, HK Ruokatalo Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 3:n osalta ja Wihuri Oy:n tarjous hylätään tuoteryhmä 4:n osalta tarjouspyynnön vastaisena ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä yksi (1) tukkuelintarvikkeet ja pakkausmateriaalit, tehdään Rikaisten Vihannes Oy:n kanssa ja että puitejärjestelyyn tarjouspyynnön ryhmästä kaksi (2) peruna, juurekset, vihannekset ja hedelmät valitaan Rikaisten Vihannes Oy, Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy ja Wihuri Oy ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä kolme (3) lihatuotteet tehdään Saarioinen Oy:lle ja että sopimus tarjouspyynnön ryhmästä neljä (4) tuorekalat tehdään Kanta-Hämeen Tuoretukku Oy:n kanssa ja että päätös tarjouspyynnön ryhmästä viisi (5) tuoreleipomotuotteet tehdään myöhemmin ja että hankintapäätös on Sastamalan kaupunkia sitova vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Lisäksi kaupunginhallitus antaa Sastamalan Tilakeskus liikelaitoksen johtajalle valtuudet päättää ryhmän (5) tuoreleipomotuotteet hankinnasta. Liitteet TARJOUSVERTAILU JA PISTEIDENANTOPERUSTEET

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ JÄTEKULJETUSURAKOITSIJAN VALINTA VUOSIKSI Vammalan Tilakeskus on pyytänyt seuraavanlaisella, Tyrvään Sanomissa , Alueviestissä ja Paikallissanomissa , julkaistulla ilmoituksella tarjouksia jätteiden kuljetuksista. Tarjouspyyntö Vammalan Tilakeskus pyytää tarjoustanne kiinteistöjen jätekuljetuksista vuosiksi 2009 ja 2010 (ei biojäte). Tarjoukset tulee antaa 600 l astioiden, jätesäkkien ja sakokaivojen tyhjennyksistä. Tarjous on annettava yksikköhintana (sis. alv), jätteenkäsittelymaksut tulee sisältyä hintaan. Jätesäkin hinta tulee sisällyttää tarjoushintaan. Kaivojen tyhjennyshinnat on ilmoitettava kiinteistökohtaisesti. Luettelon jätekuljetuskohteista ja muita lisätietoja antaa rkm Heikki Vieras, puh tai työnjohtaja Simo Mäkinen Luettelo voidaan lähettää sähköpostilla pyydettäessä. Tarjoukset tulee jättää suojetussa kirjekuoressa Vammalan Tilakeskuksen kansliaan klo mennessä osoitteella: Vammalan Tilakeskus PL Vammala Kuoreen merkintä: "Jätteiden kuljetus" Vammalan Tilakeskus Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivat Kuljetusteam Tuominen Ky, Äetsän jätehuolto Oy, Läänin Kuljetus Oy ja Kuljetusliike Finska Oy. Tarjouksiin perehtymisen jälkeen kävi ilmi, ettei julkaistu tarjouspyyntö ollut riittävän yksityiskohtainen päätöksentekoperusteiden eikä hinnoittelun osalta. Myöskään tarjouspyyntö ei edellyttänyt tarjoukseen liitettäväksi tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä. Myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n julkaisemat jätteenkäsittelymaksut eivät olleet tarjoajien käytettävissä tarjousta tehdessään. Kuitenkin jätteenkäsittelymaksun osuus hankinnassa on merkittävä. Edellä mainittuihin tekijöihin perustuen on perusteltua keskeyttää hankinta ja siirtyä hankintalain 25 :n mukaiseen neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille annetaan tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja sopimusluonnos. Hankintalain mukaan neuvottelumenettelyyn tulee kutsua kaikki aiemmassa menettelyssä tarjouksensa jättäneet tarjoajat.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Kiinteistöpäällikkö on päätöksellään keskeyttänyt jätekuljetuksia koskevan hankinnan ja hankinnassa on siirrytty neuvottelumenettelyyn. Jätehuoltoa koskeva neuvottelu tilakeskuksen ja urakoitsijoiden kesken on pi det ty Neuvottelun tarkoituksena oli selventää ja tarkistaa jätekuljetuksien jätteenkäsittelymaksujen ja sakokaivojen tyhjennyksien vastaanottomaksuja. Neuvottelumenettelyssä tarjoajille on annettu tarkennettu ja korjattu tarjouspyyntö liitteineen ja kirjallinen sopimus. Tarjousten jättäajaksi on sovittu klo Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohde on Sastamalan kau pun gin kiinteistöjen jäteastioiden ja sakokaivolietteen (jätteen) tyh jennys sekä jätteiden kuljettaminen käsittelyyn ympäristöluvat omaa vaan vastaanottopaikkaan. Hankintamuotona käytetään neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyyn kutsutaan kaikki aiemman tarjouksen jättäneet tarjoajat. Osatarjous hyväksytään. Sakokaivojen tyhjennyksen osalta osatarjousta ei hyväksytä. Sopimuskausi on Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kiinteistökohtaisesti halvin tarjous ja sakokaivojen osalta valitaan yhteishinnaltaan halvin. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tyhjennyshinta erikokoisille astioille euroa/tyhjennyskerta (alv 0 %). Sen lisäksi pitää ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä jätteenkäsittelyn osuus. Käytettävät astiakoot: 240 l, 600 l, jätekontti 8 m3. Sakokaivolietteen osalta tarjouksessa tulee ilmoittaa kiinteistökohtainen tyhjennyshinta euroa/kiinteistö (alv 0 %). Sen lisäksi tulee ilmoittaa euromääräisesti, mikä hinnasta on kuljetuksen ja mikä käsittelymaksun osuus. Tarjouskilpailu käydään alkaen voimassa olevan jätteenkäsittelymaksun perusteella. Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Määräaikaan mennessä tarjouksia ovat jättäneet Kuljetusteam Tuominen Ky, Kuljetusliike Finska Oy ja Läänin Kuljetus Oy. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja, kiinteistöpäällikkö Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää tarjouspyynnön mukaisesti valita jätekuljetusurakoitsijaksi kohdekohtaisesti halvimman tarjouk-

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ sen jättäneen urakoitsijan. Sakokaivojen osalta urakoitsijaksi valitaan halvimman ko konaistarjouksen jättänyt Kuljetusliike Finska Oy. Hintoihin sisältyy jätteenkäsittelymaksu. Liitteet YHDISTELMÄ JÄTEKULJETUSTARJOUKSISTA

21 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET VUODELLE 2009 Kaupunginvaltuusto antoi vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitukselle tehtäväksi antaa Sastamalan hallinnosta ja taloudesta vastaaville ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta ja käyttösuunnitelmien laatimisesta. Liitteenä on vuoden 2009 talousarvion hallinnolliset täytäntöönpanomääräykset. Täytäntöön panoon liittyviä periaatteita on kirjattu myös talousarviokirjaa sekä valtuuston talousarvion hyväksymispäätökseen. Lisäksi tulee noudattaa Sastamalan kaupunginhallituksen mahdollisia myöhempiä täydentä viä ohjeita. Myös taloustiimi voi täsmentää ohjeita tarvittaessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano määräykset vuodelle Liitteet TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET

22 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN KAUPUNGIN JA KONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN RISKIENHALLIN- NAN JA KONSERNIOHJAUKSEN OSA-ALUEET JA TEHTÄVÄT Tarkastustoimen ja hallintomenettelyn uusimpien ohjeiden ja periaatteiden mukaisesti edellytetään, että 1. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen järjestämisestä 2. Sisäisen valvonnan tuloksia hyödynnetään osana kaupungin johtamisjärjestelmää 3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konserniohjaus sisältävät säännöllisen raportointijärjestelmän kaupunginhallitukselle 4. Lautakunnat ja muut toimielimet sekä viranhaltijat järjestävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konserniohjauksen omalla vastuualueellaan ja valvovat toimenpiteiden toimivuutta ja tehokkuutta 5. Kaupunginhallituksen valtuustolle toimintakertomuksessa annettava selonteko perustuu lautakuntien antamiin selontekoihin 6. Kokonaisvaltainen riskienhallinta koskee koko organisaatiota ja kaikkea henkilöstä 7. Sastamalan kaupunkikonserniin on tullut uusia tytäryhteisöjä. Jotta sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävät tulevat koko organisaatiossa asianmukaisesti suoritetuiksi, ontytäryhteisöjen, lautakuntien ja prosessitiimien osaltaan valmistettava suun ni tel ma näiden tehtävien hoitamisesta v Osatehtävien hoidossa tehtävistä ratkaisuista on voimassa useita vuosia ja sii tä eteen päin. Sastamalan kaupungin sisäisen valvon nan ja ris kien hal lin nan se kä konserniohjauksen osa-alueista ja teh tävistä 2009 on val mis teltu Audiator Oy:n koulutusmateriaalin perus teella ensimmäi nen tekstiluonnos, oheismateriaali. Osa-alueita ja tehtäviä on siinä kuvattu tiivistetysti. Kun lautakunnilta pyydetään tehtävien hoitamisesta suunnitelmat, koko organisaatio perehtyy asetettuihin vaatimuksiin ja suunnittelee nii den täyttämisen. Näin syntyvät edellytykset ja valmiudet laatia sään nösten mukainen selonteko Sastamalan kaupungin ensimmäiseltä tilikaudelta Valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnat tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, suunnittelujohtaja Ehdotus kj: Kaupunginhallitus pyytää lautakunnilta ja tytäryhteisöiltä men nessä vastuualueidensa osalta suunnitelmat toimenpiteistä si säisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen tehtävien suoritta miseksi tilikaudelta Suunnitelmat saatuaan kaupunginhallitus laatii yhtenäi sen ar vioin tikehikon, jonka perusteella kootaan vuodelta 2009 vä him mäistiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä se kä olennaisimmista kehittämiskohteista ja -toimenpiteistä ydinpro sesseissa ja tytäryhteistöissä. Tytäryhteisöjen ja lautakuntien tulee voidakseen antaa alkuvuonna 2010 oman se lon tekonsa huolehtia - jatkuvasta sisäisen valvonnan tulosten kokoamisesta tilikaudelta an net ta vaa selontekoa varten - itsearviointien ja kyselyjen suorittamisesta - tarpeelliseksi katsomiensa tutkimusten ja selvitysten tekemisestä - selonteon perusteiden, suoritettujen arviointien ja arviointitulosten käsittelystä ja selkeästä dokumentoinnista. Kaupunginhallitus kutsuu lautakuntien varsinaiset puheenjoh tajat, tytär yh teisöjen hallitusten edustajat ja tytäryhteisöjen johtoryh mät keski viikkona kello kokoukseen, jossa seloste taan sisäiseen valvontaan liittyviä asioita ja työstetään toimintasuun ni telmaa vuodelle Kaupunginhallitus nimeää kello Sylvään koulun auditoriossa pidettävään ko kouk seen edus ta jansa. Liitteet SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA SEKÄ KONSERNIOH- JAUS RISKIKARTOITUSLOMAKE

24 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SISÄISEN VALVONNAN OHJE SEKÄ LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä konserniohjauksen järjestämisestä. Liikelaitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa johtokunta. Liitteenä on Sastamalan kaupungille valmisteltu sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvon nan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen kokonaisuutta valmistel laan edelleen yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Ohje tarkentuu yh teisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toimintasääntöjen pohjalta. Myös kaupungin saatavien laskutukseen ja perintään valmistellaan erillinen ohje. Ohje Las kutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen voimaan tulevaksi. Ohje tarkentuu konserniyhtiöiden kans sa suorittavan yhteisen valmistelun ja yhdessä sovittujen toiminta sääntöjen pohjalta. Laskutus- ja perintäohje esitellään kokouksessa. Liitteet SISÄISEN VALVONNAN OHJE

25 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ SASTAMALAN TUKIPALVELU OY:N PALVELUSOPIMUS Hallintosäännön 35 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin ja sen liikelaitosten taloudenhoidosta, mikä käsittää talouden suunnittelun, raha- ja laskentatoimen, talouden seurannan ja muun taloudenhoidon ja seurannan. Vammala, Mouhijärvi ja Äetsä ovat ostaneet Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä talous-, henkilös tö- ja tietohallintopalveluita sekä muita hallinnon tukipalveluita. Sas tamalan Tukipalvelu Oy:ltä. Kuntien sopimukset ovat määräaikaisia päättyen vuoden 2009 lopussa. Sastamalan kaupungin hallinnon tukipalveluita koskevassa valmistelussa lähtökohtana on ol lut talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluiden hankinta edelleen Sastamalan Tukipalvelu Oy:ltä aikaisempien sopimusten mukaisin periaattein. Palvelua koskeva arviointi ja jatkosopimuksen sisältö, palvelujen rajapinnat ja yhteensovitus Sastamalan toimintamalliin selvitetään kevään 2009 aikana. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että Sastamalan kaupunki ostaa Sastamalan Tukipal velu Oy:ltä alkaen seuraavat palvelukokonaisuudet: - Tietohallintopalvelut - Tietojärjestelmäpalvelut - Taloushallinnon palvelut - Henkilöstöhallinnon palvelut - Muut hallinnon tukipalvelut erikseen sovittavassa laajuu dessa Sopimuksen voimassaolo päättyy Kaupunginhallitus antaa hallinnon tukipalveluille tehtäväksi suorittaa palvelua koskevan ar vioinnin ja sekä valmistella jatkosopimuksen mennessä

VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1. Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone VAMMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 1 Sastamalan kaupunginhallitus 22.12.2008 AIKA 22.12.2008 klo 17:00-17:50 PAIKKA Vammalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone.

Rautjärven kunta Esityslista 9/ Tarkastuslautakunta. Aika klo 09:00. Kunnantalo, hallituksen huone. Rautjärven kunta Esityslista 9/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.11.2017 klo 09:00 Paikka Kunnantalo, hallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sen lisäksi mitä laissa on sanottu,

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sen lisäksi mitä laissa on sanottu, Kaupunginhallitus 22 01.02.2010 Kaupunginvaltuusto 2 10.02.2010 Ympäristölautakunta 38 09.03.2010 Ympäristölautakunta 10 22.01.2014 Ympäristölautakunta 54 12.04.2017 Kuulutusten julkaiseminen; Päätöksen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta AIKA kello 09:00-12:11. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 24.01.2017 kello 09:00-12:11 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika 15.11.2016 klo 17:00-19:45 Paikka Kiikoisten rantasauna, Rajalahdentie 45, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen:

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN ASTI. KH Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginhallitus 26 23.01.2017 KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN 31.5.2017 ASTI KH 23.01.2017 26 Valmistelija hallintopäällikkö Leena Meriläinen: Kaupunginvaltuuston 31.8.2009 hyväksymien

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot