Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 14 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtionhallinto - Staten - Central goverment 12 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtionhallinto - Staten - Central goverment ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Enquiries: Statistics Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Puhelin: (1) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (9) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 27 6 Finländska masskuldebrevslån 27 6 Finnish bond issues 27 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 27 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämän joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 27. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the bond register maintained by FIN-FSA. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 27. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. s of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån 27 Finnish bond issues 27 6 Suomessa laskettiin vuonna 27 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 8,3 miljardin euron arvosta. Yritysten, rahoituslaitosten ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto supistui edellisvuotisesta yhteensä noin 6 %. Koska kuoletusten arvo oli liikkeeseenlaskujen arvoa pienempi, joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman edellisvuotiseen verrattuna. Vuonna 27 laskettiin liikkeeseen yhteensä 144 euromääräistä yleisölainaa ja 67 erillislainaa. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuosina 29 ja 21 erääntyvää tuotto-obligaatiolainaa ja vuonna 212 erääntyvän sarjaobligaatiolainan, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 61 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto väheni 17 % edellisvuotisesta. Rahoituslaitosten vuonna 27 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi jonkin verran edellisvuotiseen nähden eli 2,6 miljardiin euroon. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Aikaisempina vuosina suhteellisesti paljon kasvanut rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo pysyi vuonna 27 samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuotena. Vuonna 27 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 8 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 32 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 27 noin 65 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. I Finland emitterades 27 nya masskuldebrevslån i euro för ca 8,3 miljarder euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag och staten minskade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 6 % från 26. Eftersom amorteringarna understeg emissionerna ökade det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev något från et innan. Under 27 emitterades totalt 144 nya lån i euro riktade till allmänheten och 67 riktade till privata placerare. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 29 respektive 21 och ett serieobligationslån med förfall 212 till ett sammanlagt värde av ca 5 miljarder euro, vilket motsvarar 61 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med 17 % från et innan. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från 27 till 2,6 miljarder euro. Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Beloppet av privata lån utgivna av finansiella företag hade under tidigare ökat rätt kraftigt men låg 27 på samma nivå som under de två föregående en. Kommunfinans gav 27 ut 8 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 32 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 27 sin verksamhet genom upplåning av ca 65 miljoner euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var något mindre än et innan. Approximately EUR 8.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland in 27. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions and central government decreased by about 6% on the previous year. Since the value of repayments was lower than the value of new bonds issued, the nominal value of the bond stock increased compared to the previous year. In 27, 144 euro-denominated bonds were issued publicly and 67 private placements were issued. Central government again by far the dominant issuer sector in 27 issued two yield bonds maturing in 29 and 21 respectively, and one serial bond maturing in 212, to a total value of about EUR 5 billion, or 61% of total bond issuance. Central government s issuance of bonds decreased by 17% on the previous year. Domestic bond issuance by financial institutions increased slightly on the previous year and reached EUR 2.6 billion. The increase was due to an increase in bond issuance by banks. Private placements issued by financial institutions, which have shown a relatively strong growth in previous years, remained broadly unchanged from the two previous years. The institution specialised in financing local government issued 8 bonds in 27. Financial institutions accounted for 32% of total bond issuance. Nonfinancial corporations obtained some EUR 65 of financing from domestic bond issues in 27, or roughly the same as in 26.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 27 Januari december 27 January December 27 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Kunta-asunnot Oy Pääomaehtoinen debentuurilaina 27 EUR v kk pv/ 5.9 % ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Panostaja Oyj Vaihdettava pääomalaina 26 Tornator Oy, Debentuurilaina 1/26 YIT Oyj:n Joukkovelkakirjalaina 1/27 Atria Yhtymä Oyj:n Joukkovelkakirjalaina I/27 Sponda Oyj:n Jvk-laina I/27 Outokumpu Oyj:n Jvk-laina 1/27 EUR v 1 kk 16 pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ 1 % 6.5 % 6 kk:n euribor + 2 % 1 % 3 kk:n euribor +.51 % 6 kk:n euribor +.7 % 3 kk:n euribor +.4 % 3 kk:n euribor +.4 % Amer-Yhtymä Oyj EUR v kk pv/ 3 kk:n euribor +.25 %

8 Amer-Yhtymä Oyj EUR v kk pv/ 3 kk:n euribor +.25 % Incap Oyj Vaihtovelkakirjalaina EUR v kk pv/ 1 % 7. %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 42/27 Vaihtoehtoenergia, Perus EUR v 1 kk 1 pv/ 42/27 Vaihtoehtoenergia, Ekstra 43/27 Intia, Perus 43/27 Intia, Ekstra Osakeindeksilaina Kiina, Neutraali Osakeindeksilaina Kiina, Plus Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/27 44/27, Osakeindeksiobligaatio Japani, nro 512 EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ 11 % 11 % 11 % 4. %, n. 1 % 3.7 % Ylös Alas, nro 48 EUR v 1 kk 4 pv/, n. 18 %, Osakeindeksilaina Aasia I/27, nro 513A, Osakeindeksilaina Aasia I/27, nro 513B EUR v kk 4 pv/ EUR v kk 4 pv/ 11 %

10 , Paras Kolmesta, nro 514 EUR v kk pv/ Maailma Tuotto, nro 49A Maailma Ekstra, nro 49B The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 235 Osakeindeksiobligaatio Best of Two, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Best of Two, Offensiivinen Tutkimuksen tähdet II/27, Neutraali Tutkimuksen tähdet II/27, Plus, Osakeindeksiobligaatio Kasvu, nro 515 Joukkovelkakirjalaina EUR v kk 4 pv/ EUR v kk 4 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk pv/ n. n. 11 % 11 % 11 % 115 % 3 kk:n euribor +.17 % Mermaid 9 Teho, nro 414A EUR v 3 kk 2 pv/,. 1 % viitekorin kehitys Mermaid 9 Tuotto, nro 414B Eurooppa Kuponki, nro 413 Venäjä Perus, nro 415 Venäjä Ekstra, nro 415 EUR v 3 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v kk 29 pv/,n. 11 % viitekorin kehitys tuottokerroin

11 , Joukkovelkakirjalaina nro 517 EUR v kk pv/,n. 1 % 4. % Rahasto-obligaatio I/27 Osakeindeksiobligaatio Voima, nro 516A Osakeindeksiobligaatio Voima, nro 516B EUR v kk 18 pv/ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ 11 % Pohjoismaat Arvo, Perus, nro 418 Pohjoismaat Arvo, Ekstra, nro 418 Oseania, Perus, nro 422 Oseania, Perus Ekstra, nro 422 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 11 % Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 3/27 The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 235 Ikaalisten, Kuortaneen, Parkanon ja Ylihärmän Säästöpankkien Debentuurilaina I/27 Osakeindeksiobligaatio WINWIN, nro 518A Osakeindeksiobligaatio WINWIN, nro 518B Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) SEB Bric 212 Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) SEB Bric 212+ Tuotto EUR v kk p/v Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv / EUR v kk pv / EUR v 6 kk 9 pv / EUR vv 6 kk 9 pv / EUR v kk 12 pv / EUR v kk 12 pv / 4.15 % 4.5 % 11 % 11 %

12 Helmi Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/27 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/27 Uusiutuva Energia 5 vuotta EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 15 pv/ 4.5 % 4.25 % Yhdistelmäobligaatio 4 Vuotta Kehittyvät Markkinat III/27, Neutraali Kehittyvät Markkinat III/27, Plus EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 18 pv/ EUR v kk 18 pv/ 11 % Arvo-osake Etappi, nro 429 EUR v 1 kk 15 pv/,n. 1 % Aktia Säästöpankki Oyj Bioenergiaobligaatio 2/27 Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Commodity 211 Joukkovelkakirjalaina Osakeindeksiobligaatio Vaihtoehtoinen Energia, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Vaihtoehtoinen Energia, Offensiivinen EUR v 1 kk 17 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 6 kk 2 pv/ EUR v 6 kk 2 pv/ 3 kk:n euribor +.12 % 1 % osakekorin kehitys 11 % osakekorin kehitys Arvo-osake Etappi Velkavipu, nro 434 EUR v 1 kk 5 pv/ Nro 437 Teho, nro 438 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 15 % EUR v 3 kk 2 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys

13 Tuotto, nro 439 EUR v 3 kk 2 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys Hedgerahasto-obligaatio, nro 519 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaat Top 6, nro 52A Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaat Top 6, nro 52B Suomi Perus, nro 441 Suomi Ekstra, nro 441 EUR v kk pv/ EUR v 5 kk 29 pv/ EUR v 5 kk 29 pv/ EUR v 1 kk 18 pv/ EUR v 1 kk 18 pv/ 11 % 11 % Mermaid, nro 443 EUR v 4 kk 23 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys Ympäristö-obligaatio IV/27, Neutraali Ympäristö-obligaatio IV/27, Plus Aktia Säästöpankki Oyj Bric 4-obligatio, Neutraali Aktia Säästöpankki Oyj Bric 4-obligatio, Ekstra Osakeindeksiobligaatio Japani, nro 521 The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 417 Eurooppa V/27, Neutraali Eurooppa V/27, Plus EUR v 1 kk 2 pv/ EUR v 1 kk 2 pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 6 kk pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk 16 pv/ 11 % 11 % 18 %

14 Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 5/27 Hyödyke Kuponki, Nro 451 EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 24 pv/,n. 13 % 4.35 % Indeksilaina Ilmastonmuutos nro 455/27, Perus Indeksilaina Ilmastonmuutos nro 455/27, Ekstra EUR v kk 28 pv/,n. 1 % EUR v kk 28 pv/,n. 11 % Laina nro 454/27 EUR v kk pv/,n. 1 % 4.15 % Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/27 Indeksilaina nro 457 Uusi Eurooppa, Perus Indeksilaina nro 457 Uusi Eurooppa, Ekstra EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % 12 kk:n euribor Linear Basket Linked Notes, nro 459 Pharma-obligaatio VI/27, Neutraali Pharma-obligaatio VI/27, Plus nro 523 nro 464 Uusi Eurooppa Velkavipu Osakeindeksiobligaatio Ympäristö, nro 522 Euro Stoxx 5 A Perus, nro 46 EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk 23 pv/ EUR v 2 kk 17 pv/ EUR v kk pv/ 1 % osakeindeksin kehitys 11 % osakeindeksin kehitys 1 % 4.3 % 11 % osakeindeksin kehitys

15 Euro Stoxx 5B Ekstra, nro 46 EUR v kk pv/ 11 % S&P Stars Tuottoero Perus, nro 466 S&P Stars Tuottoero, Ekstra, nro 466 Mermaid 11 Teho, nro 462 EUR v kk 24 pv/,n. 1 % EUR v kk 24 pv/,n. 11 % EUR v 6 kk 12 pv/,n. 1 % viiteyhtiöt viitekorissa Osakeindeksiobligaatio Osinko Plus, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Osinko Plus, Offensiivinen Mandatum Iris osakeindeksilaina 4/27 Tutkimuksen Tähdet VII/27, Neutraali Tutkimuksen Tähdet VII/27, Plus Osakeindeksiobligaatio Paras kolmesta, nro 524A Osakeindeksiobligaatio Paras kolmesta, nro 524B EUR v 7 kk 12 pv/ EUR v 7 kk 12 pv/ EUR v 6 kk 8 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15p/ EUR v 11 kk 15 pv/ EUR v 11 kk 15 pv/ 11 % 11 % 11 % Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 7/27 Indeksilaina Sähkö 211, Perus, nro 477 EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 1 kk 9 pv/,n. 1 % 4.3 % neljä Nord Pool -termiinisopimusta Indeksilaina Sähkö 211, Ekstra, nro 477 EUR v 1 kk 9 pv/,n. 11 % neljä Nord Pool -termiinisopimusta Aktia Säästöpankki Oyj Indeksiobligaatio 6/27 Euroopan Osingot EUR v kk 16 pv/

16 Helios Euro November 27, nro 476 EUR v 2 kk 23 pv/ Indeksi Afrikka, Perus, nro 479 Indeksi Afrikka, Ekstra, nro 479 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 27 UB osakeindeksi Aasia II/27, nro 526A UB osakeindeksi Aasia II/27, nro 526B Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/27 The Royal Bank of Scotland SMTN 4766 The Royal Bank of Scotland SMTN 476 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/27 Evli Pankki Oyj Indeksilaina 2/27 Evli Greater Russia 21 UB osakeindeksilaina Kehittyvät Jätit, nro 527A UB osakeindeksilaina Kehittyvät Jätit, nro 527B EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 6 kk pv/ EUR v kk 4 pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 14 pv/ EUR v kk 14 pv/ EUR v kk 14 pv/ 4.35 % 11 % 4.3 % n. n % 11 % Laina nro 485. Indeksilaina, Tuotto Laina nro 485. Indeksilaina, Ekstra EUR v 1 kk 15 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 15 pv,n. 11 % /

17 Skandinaviska Enskilda Banken Kehittyvät Markkinat Tuotto EUR v kk 12 pv/ Skandinaviska Enskilda Banken Kehittyvät Markkinat Tuotto+ Skandinaviska Enskilda Banken Eurooppa Arvo-osake Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken Eurooppa Arvo-osake Tuotto+ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ 11 % 11 % Rahasto-obligaatio II/27 EUR v kk 13 pv/ Kehittyvät Markkinat VIII/27, Neutraali Indeksilaina Next 11 Perus, nro 489A Indeksilaina Next 11, Ekstra, nro 489A Osakeindeksiobligaatio Emerging Markets, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Emerging Markets, Offensiviinen Strategiaobligaatio Wise, nro 525A Strategiaobligaatio Wise, nro 525B Trans-Balkan Baltia Indeksilaina 6/27, Maltillinen Trans-Balkan Baltia Indeksilaina 7/27, Tuottohakuinen Eurooppa-Amerikka, osakeindeksilaina 5/27 EUR v kk 26 pv/ EUR v 1 kk 8 pv/ EUR v 1 kk 8 pv/ EUR v 5 kk pv/ EUR v 5 kk pv/ EUR v kk 2 pv/ EUR v kk 2 pv/ EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 1 pv/ 1 % osakeindeksikori 11 % 11 % 11 % 11 %

18 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLA- CEMENTS Erillislaina Intia 27/4 Erillislaina Aasia Infrastruktuuri 27/5 Erillislaina Vaihtoehtoenergia 27/6 Erillislaina Intia 27/4 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 11 kk 27 pv/,n. 1 % EUR v kk 24 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % Eden Rock Class "C", nro 46, Gottex Abi Fund Class, nro 47, Osakeindeksilaina Eden Rock Class "C", nro 41 EUR v 1 kk 5 pv/ EUR v 1 kk 5 pv/ EUR v kk 8 pv/ EUR v kk 24 pv/ 11.1 % 11.1 % 15 % Osakeindeksilaina EUR v kk 11 pv/ Osakeindeksilaina II EUR v 1 kk 17 pv/ Osakeindeksiobligaatio Private Best of Two, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Private Best of Two, Offensiivinen Aktia Säästöpankki Oyj Joukkovelkakirjalaina P15/27 EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v kk pv/ 11 % 1 % 5.4 % 3 kk:n euriborin kehityksen mukaan

19 Osakeindeksilaina EUR v kk 7 pv/ Osakeindeksilaina II EUR v 6 kk 7 pv/ Osakeindeksilaina EUR v 6 kk 7 pv/ Osakeindeksilaina Eden Rock Class C April 27, nro 417 EUR v kk 7 pv/ EUR v 1 kk 22 pv/ Pohjoismaat Arvo, nro 42 Oseania, nro 423 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EQ Active Hedge May 27, nro 424 EQ Active Hedge May 27, nro 425 Tapiola Pankki Oy:n Debentuurilaina 1/27 Helios Euro May 27, nro 426 EUR v kk 11 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 2 kk 7 p/ 3 kk:n euribor +.45 %, 5 vuoden kuluttua 3 kk:n euribor % Tuottoero 1/27 EUR v kk 17 pv/ 18 kk:n osakeindeksilaina EUR v 6 kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys Tuottoeroindeksilaina EUR v kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys 18 kk:n osakeindeksilaina EUR v 6 kk 8 pv/ osakeindeksin kehitys

20 Osakeindeksilaina 2727 EUR v kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys Helios Euro July, nro 447 EUR v kk 9 pv/ Tuottoeroindeksilaina EUR v 1 kk 23 pv/ osakeindeksin kehitys Alpha, nro 453 EUR v kk 18 pv/,n. 11 % Nooa Säästöpankki Oy Debentuurilaina 27 Tuottoeroindeksilaina 2897 EUR v kk pv/ EUR v 1 kk 23 pv/ 3 kk:n euribor +.5 % asti, jonka jälkeen 3 kk:n euribor + 2, % osakeindeksien kehitys Tuottoeroindeksilaina EUR v kk 7 pv/ osakeindeksin kehitys Osakeindeksilaina EUR v 6 kk 2 pv/ kolmen osakekorin kehitys Mermaid 11 Teho, nro 467 EUR v 5 kk 18 pv/,n. 1 % viiteyhtiöt viitekorissa Osakeindeksiobligaatio Private Osinko Plus, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Private Osinko Plus, Offensiivinen EUR v 6 kk 18 pv/ EUR v 6 kk 18 pv/ 11 % Alpha, nro 471 Erillislaina S&P Stars Tuottoero, nro 47 Erillislaina Uusi Eurooppa, nro 473 Erillislaina Bric, nro 475 EUR v kk 8 pv/,n. 11 % EUR v kk 12 pv/,n. 1 % EUR v kk 3 pv/,n. 1 % EUR v kk 17 pv/,n. 16 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

1 Reporting entities during January June 2016

1 Reporting entities during January June 2016 1 Reporting entities during January 215 - June 216 As in the previous years, the number of MFIs in Finland decreased further between January 215 and June 216, due to mergers among credit institutions.

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 24 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 4 November 2014 (the Prospectus Supplement

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Market Report / December 2014

Market Report / December 2014 Market Report / December 2014 Overnight stays unchanged in December Overnight stays by visitors to Helsinki in December remained about level with the previous year. Stays by international visitors reduced

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki

IX / Market Report / September Small changes in bednights in Helsinki in September. Monthly bednights in Helsinki Market Report / 212 Small changes in bednights in Helsinki in Bednights in Helsinki showed a slight drop (-.4%) in. The drop was the same as in August. Domestic nights were down 2.2% in, while foreigners'

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

Market report / January 2014

Market report / January 2014 Market report / January 214 Overnight stays up 4% in January Overnight stays in Helsinki increased by 4.1% in January. Stays by overseas visitors were up almost 6%, while the domestic segment grew more

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot