Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 14 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtionhallinto - Staten - Central goverment 12 1 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local goverment Valtionhallinto - Staten - Central goverment ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Pasi Ikonen, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Pasi Ikonen, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors Enquiries: Statistics Economist Pasi Ikonen, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Puhelin: (1) 8311 Telefon: Phone: Faksi: (9) Fax: Fax:

2 Sisältö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 27 6 Finländska masskuldebrevslån 27 6 Finnish bond issues 27 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot Suomessa yleisölle tarjotuista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Rahoitustarkastuksen hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat pääosin peräisin Rahoitustarkastuksen ylläpitämästä joukkovelkakirjaluettelosta. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvo-osuusjärjestelmään ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon vuoden 27 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien myös kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ja Rahoitustarkastuksen ylläpitämän joukkovelkakirjalainaluettelon ulkopuolisia erillislainoja eikä muiden kuin valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivät sisälly yhteenvetoihin. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån riktade till allmänheten (med en löptid på minst ett ) över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig främst på Finansinspektionens register över masskuldebrev. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet eller noterade i Finansinspektionens register över masskuldebrev under 27. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet eller noterats i Finansinspektionens register över masskuldebrev och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra än staten. Masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. Most of the data were obtained from the bond register maintained by FIN-FSA. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system or entered in FIN-FSA's bond register in 27. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside both the book-entry system and the bond register maintained by FIN-FSA and issues of nongovernment bonds in international markets are not included. s of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuuri = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeesenlaskijan muissa sitoumuksissa. vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt Vuosittain yhtä suurissa erissä = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual Vuosittain yhtä suurissa erissä = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån 27 Finnish bond issues 27 6 Suomessa laskettiin vuonna 27 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 8,3 miljardin euron arvosta. Yritysten, rahoituslaitosten ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto supistui edellisvuotisesta yhteensä noin 6 %. Koska kuoletusten arvo oli liikkeeseenlaskujen arvoa pienempi, joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskanta kasvoi hieman edellisvuotiseen verrattuna. Vuonna 27 laskettiin liikkeeseen yhteensä 144 euromääräistä yleisölainaa ja 67 erillislainaa. Valtio oli edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi vuosina 29 ja 21 erääntyvää tuotto-obligaatiolainaa ja vuonna 212 erääntyvän sarjaobligaatiolainan, yhteensä noin 5 miljardin euron arvosta, mikä on 61 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto väheni 17 % edellisvuotisesta. Rahoituslaitosten vuonna 27 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen arvo kasvoi jonkin verran edellisvuotiseen nähden eli 2,6 miljardiin euroon. Kasvun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisääntyminen. Aikaisempina vuosina suhteellisesti paljon kasvanut rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen arvo pysyi vuonna 27 samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuotena. Vuonna 27 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 8 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 32 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 27 noin 65 miljoonan euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. I Finland emitterades 27 nya masskuldebrevslån i euro för ca 8,3 miljarder euro. Icke-finansiella företag, finansiella företag och staten minskade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 6 % från 26. Eftersom amorteringarna understeg emissionerna ökade det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev något från et innan. Under 27 emitterades totalt 144 nya lån i euro riktade till allmänheten och 67 riktade till privata placerare. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån med förfall 29 respektive 21 och ett serieobligationslån med förfall 212 till ett sammanlagt värde av ca 5 miljarder euro, vilket motsvarar 61 % av alla nya emissioner i euro. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden minskade med 17 % från et innan. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade något från 27 till 2,6 miljarder euro. Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Beloppet av privata lån utgivna av finansiella företag hade under tidigare ökat rätt kraftigt men låg 27 på samma nivå som under de två föregående en. Kommunfinans gav 27 ut 8 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 32 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 27 sin verksamhet genom upplåning av ca 65 miljoner euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var något mindre än et innan. Approximately EUR 8.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland in 27. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions and central government decreased by about 6% on the previous year. Since the value of repayments was lower than the value of new bonds issued, the nominal value of the bond stock increased compared to the previous year. In 27, 144 euro-denominated bonds were issued publicly and 67 private placements were issued. Central government again by far the dominant issuer sector in 27 issued two yield bonds maturing in 29 and 21 respectively, and one serial bond maturing in 212, to a total value of about EUR 5 billion, or 61% of total bond issuance. Central government s issuance of bonds decreased by 17% on the previous year. Domestic bond issuance by financial institutions increased slightly on the previous year and reached EUR 2.6 billion. The increase was due to an increase in bond issuance by banks. Private placements issued by financial institutions, which have shown a relatively strong growth in previous years, remained broadly unchanged from the two previous years. The institution specialised in financing local government issued 8 bonds in 27. Financial institutions accounted for 32% of total bond issuance. Nonfinancial corporations obtained some EUR 65 of financing from domestic bond issues in 27, or roughly the same as in 26.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 27 Januari december 27 January December 27 7 Laina Valuutta Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Kunta-asunnot Oy Pääomaehtoinen debentuurilaina 27 EUR v kk pv/ 5.9 % ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Panostaja Oyj Vaihdettava pääomalaina 26 Tornator Oy, Debentuurilaina 1/26 YIT Oyj:n Joukkovelkakirjalaina 1/27 Atria Yhtymä Oyj:n Joukkovelkakirjalaina I/27 Sponda Oyj:n Jvk-laina I/27 Outokumpu Oyj:n Jvk-laina 1/27 EUR v 1 kk 16 pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ 1 % 6.5 % 6 kk:n euribor + 2 % 1 % 3 kk:n euribor +.51 % 6 kk:n euribor +.7 % 3 kk:n euribor +.4 % 3 kk:n euribor +.4 % Amer-Yhtymä Oyj EUR v kk pv/ 3 kk:n euribor +.25 %

8 Amer-Yhtymä Oyj EUR v kk pv/ 3 kk:n euribor +.25 % Incap Oyj Vaihtovelkakirjalaina EUR v kk pv/ 1 % 7. %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 42/27 Vaihtoehtoenergia, Perus EUR v 1 kk 1 pv/ 42/27 Vaihtoehtoenergia, Ekstra 43/27 Intia, Perus 43/27 Intia, Ekstra Osakeindeksilaina Kiina, Neutraali Osakeindeksilaina Kiina, Plus Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 1/27 44/27, Osakeindeksiobligaatio Japani, nro 512 EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v 1 kk 1 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ 11 % 11 % 11 % 4. %, n. 1 % 3.7 % Ylös Alas, nro 48 EUR v 1 kk 4 pv/, n. 18 %, Osakeindeksilaina Aasia I/27, nro 513A, Osakeindeksilaina Aasia I/27, nro 513B EUR v kk 4 pv/ EUR v kk 4 pv/ 11 %

10 , Paras Kolmesta, nro 514 EUR v kk pv/ Maailma Tuotto, nro 49A Maailma Ekstra, nro 49B The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 235 Osakeindeksiobligaatio Best of Two, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Best of Two, Offensiivinen Tutkimuksen tähdet II/27, Neutraali Tutkimuksen tähdet II/27, Plus, Osakeindeksiobligaatio Kasvu, nro 515 Joukkovelkakirjalaina EUR v kk 4 pv/ EUR v kk 4 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk pv/ n. n. 11 % 11 % 11 % 115 % 3 kk:n euribor +.17 % Mermaid 9 Teho, nro 414A EUR v 3 kk 2 pv/,. 1 % viitekorin kehitys Mermaid 9 Tuotto, nro 414B Eurooppa Kuponki, nro 413 Venäjä Perus, nro 415 Venäjä Ekstra, nro 415 EUR v 3 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v kk 29 pv/,n. 11 % viitekorin kehitys tuottokerroin

11 , Joukkovelkakirjalaina nro 517 EUR v kk pv/,n. 1 % 4. % Rahasto-obligaatio I/27 Osakeindeksiobligaatio Voima, nro 516A Osakeindeksiobligaatio Voima, nro 516B EUR v kk 18 pv/ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ 11 % Pohjoismaat Arvo, Perus, nro 418 Pohjoismaat Arvo, Ekstra, nro 418 Oseania, Perus, nro 422 Oseania, Perus Ekstra, nro 422 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 11 % Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 3/27 The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 235 Ikaalisten, Kuortaneen, Parkanon ja Ylihärmän Säästöpankkien Debentuurilaina I/27 Osakeindeksiobligaatio WINWIN, nro 518A Osakeindeksiobligaatio WINWIN, nro 518B Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) SEB Bric 212 Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) SEB Bric 212+ Tuotto EUR v kk p/v Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv / EUR v kk pv / EUR v 6 kk 9 pv / EUR vv 6 kk 9 pv / EUR v kk 12 pv / EUR v kk 12 pv / 4.15 % 4.5 % 11 % 11 %

12 Helmi Säästöpankki Oy Debentuurilaina I/27 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina I/27 Uusiutuva Energia 5 vuotta EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 15 pv/ 4.5 % 4.25 % Yhdistelmäobligaatio 4 Vuotta Kehittyvät Markkinat III/27, Neutraali Kehittyvät Markkinat III/27, Plus EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 18 pv/ EUR v kk 18 pv/ 11 % Arvo-osake Etappi, nro 429 EUR v 1 kk 15 pv/,n. 1 % Aktia Säästöpankki Oyj Bioenergiaobligaatio 2/27 Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Commodity 211 Joukkovelkakirjalaina Osakeindeksiobligaatio Vaihtoehtoinen Energia, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Vaihtoehtoinen Energia, Offensiivinen EUR v 1 kk 17 pv/ EUR v kk 17 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 6 kk 2 pv/ EUR v 6 kk 2 pv/ 3 kk:n euribor +.12 % 1 % osakekorin kehitys 11 % osakekorin kehitys Arvo-osake Etappi Velkavipu, nro 434 EUR v 1 kk 5 pv/ Nro 437 Teho, nro 438 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 15 % EUR v 3 kk 2 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys

13 Tuotto, nro 439 EUR v 3 kk 2 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys Hedgerahasto-obligaatio, nro 519 Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaat Top 6, nro 52A Osakeindeksiobligaatio Pohjoismaat Top 6, nro 52B Suomi Perus, nro 441 Suomi Ekstra, nro 441 EUR v kk pv/ EUR v 5 kk 29 pv/ EUR v 5 kk 29 pv/ EUR v 1 kk 18 pv/ EUR v 1 kk 18 pv/ 11 % 11 % Mermaid, nro 443 EUR v 4 kk 23 pv/,n. 1 % viiteyhtiöiden viitekorin kehitys Ympäristö-obligaatio IV/27, Neutraali Ympäristö-obligaatio IV/27, Plus Aktia Säästöpankki Oyj Bric 4-obligatio, Neutraali Aktia Säästöpankki Oyj Bric 4-obligatio, Ekstra Osakeindeksiobligaatio Japani, nro 521 The Royal Bank of Scotland Joukkovelkakirjalaina 417 Eurooppa V/27, Neutraali Eurooppa V/27, Plus EUR v 1 kk 2 pv/ EUR v 1 kk 2 pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 6 kk pv/ EUR v kk 16 pv/ EUR v kk 16 pv/ 11 % 11 % 18 %

14 Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 5/27 Hyödyke Kuponki, Nro 451 EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 24 pv/,n. 13 % 4.35 % Indeksilaina Ilmastonmuutos nro 455/27, Perus Indeksilaina Ilmastonmuutos nro 455/27, Ekstra EUR v kk 28 pv/,n. 1 % EUR v kk 28 pv/,n. 11 % Laina nro 454/27 EUR v kk pv/,n. 1 % 4.15 % Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/27 Indeksilaina nro 457 Uusi Eurooppa, Perus Indeksilaina nro 457 Uusi Eurooppa, Ekstra EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % 12 kk:n euribor Linear Basket Linked Notes, nro 459 Pharma-obligaatio VI/27, Neutraali Pharma-obligaatio VI/27, Plus nro 523 nro 464 Uusi Eurooppa Velkavipu Osakeindeksiobligaatio Ympäristö, nro 522 Euro Stoxx 5 A Perus, nro 46 EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk 23 pv/ EUR v 2 kk 17 pv/ EUR v kk pv/ 1 % osakeindeksin kehitys 11 % osakeindeksin kehitys 1 % 4.3 % 11 % osakeindeksin kehitys

15 Euro Stoxx 5B Ekstra, nro 46 EUR v kk pv/ 11 % S&P Stars Tuottoero Perus, nro 466 S&P Stars Tuottoero, Ekstra, nro 466 Mermaid 11 Teho, nro 462 EUR v kk 24 pv/,n. 1 % EUR v kk 24 pv/,n. 11 % EUR v 6 kk 12 pv/,n. 1 % viiteyhtiöt viitekorissa Osakeindeksiobligaatio Osinko Plus, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Osinko Plus, Offensiivinen Mandatum Iris osakeindeksilaina 4/27 Tutkimuksen Tähdet VII/27, Neutraali Tutkimuksen Tähdet VII/27, Plus Osakeindeksiobligaatio Paras kolmesta, nro 524A Osakeindeksiobligaatio Paras kolmesta, nro 524B EUR v 7 kk 12 pv/ EUR v 7 kk 12 pv/ EUR v 6 kk 8 pv/ EUR v kk 15 pv/ EUR v kk 15p/ EUR v 11 kk 15 pv/ EUR v 11 kk 15 pv/ 11 % 11 % 11 % Aktia Säästöpankki Oyj Debentuurilaina 7/27 Indeksilaina Sähkö 211, Perus, nro 477 EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 1 kk 9 pv/,n. 1 % 4.3 % neljä Nord Pool -termiinisopimusta Indeksilaina Sähkö 211, Ekstra, nro 477 EUR v 1 kk 9 pv/,n. 11 % neljä Nord Pool -termiinisopimusta Aktia Säästöpankki Oyj Indeksiobligaatio 6/27 Euroopan Osingot EUR v kk 16 pv/

16 Helios Euro November 27, nro 476 EUR v 2 kk 23 pv/ Indeksi Afrikka, Perus, nro 479 Indeksi Afrikka, Ekstra, nro 479 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 11 % Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 27 UB osakeindeksi Aasia II/27, nro 526A UB osakeindeksi Aasia II/27, nro 526B Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/27 The Royal Bank of Scotland SMTN 4766 The Royal Bank of Scotland SMTN 476 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/27 Evli Pankki Oyj Indeksilaina 2/27 Evli Greater Russia 21 UB osakeindeksilaina Kehittyvät Jätit, nro 527A UB osakeindeksilaina Kehittyvät Jätit, nro 527B EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v 6 kk pv/ EUR v kk 4 pv/ EUR v kk pv/ Vuosittain yhtä suurissa erissä EUR v kk 14 pv/ EUR v kk 14 pv/ EUR v kk 14 pv/ 4.35 % 11 % 4.3 % n. n % 11 % Laina nro 485. Indeksilaina, Tuotto Laina nro 485. Indeksilaina, Ekstra EUR v 1 kk 15 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 15 pv,n. 11 % /

17 Skandinaviska Enskilda Banken Kehittyvät Markkinat Tuotto EUR v kk 12 pv/ Skandinaviska Enskilda Banken Kehittyvät Markkinat Tuotto+ Skandinaviska Enskilda Banken Eurooppa Arvo-osake Tuotto Skandinaviska Enskilda Banken Eurooppa Arvo-osake Tuotto+ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ EUR v kk 12 pv/ 11 % 11 % Rahasto-obligaatio II/27 EUR v kk 13 pv/ Kehittyvät Markkinat VIII/27, Neutraali Indeksilaina Next 11 Perus, nro 489A Indeksilaina Next 11, Ekstra, nro 489A Osakeindeksiobligaatio Emerging Markets, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Emerging Markets, Offensiviinen Strategiaobligaatio Wise, nro 525A Strategiaobligaatio Wise, nro 525B Trans-Balkan Baltia Indeksilaina 6/27, Maltillinen Trans-Balkan Baltia Indeksilaina 7/27, Tuottohakuinen Eurooppa-Amerikka, osakeindeksilaina 5/27 EUR v kk 26 pv/ EUR v 1 kk 8 pv/ EUR v 1 kk 8 pv/ EUR v 5 kk pv/ EUR v 5 kk pv/ EUR v kk 2 pv/ EUR v kk 2 pv/ EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 1 pv/ EUR v kk 1 pv/ 1 % osakeindeksikori 11 % 11 % 11 % 11 %

18 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLA- CEMENTS Erillislaina Intia 27/4 Erillislaina Aasia Infrastruktuuri 27/5 Erillislaina Vaihtoehtoenergia 27/6 Erillislaina Intia 27/4 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 11 kk 27 pv/,n. 1 % EUR v kk 24 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % Eden Rock Class "C", nro 46, Gottex Abi Fund Class, nro 47, Osakeindeksilaina Eden Rock Class "C", nro 41 EUR v 1 kk 5 pv/ EUR v 1 kk 5 pv/ EUR v kk 8 pv/ EUR v kk 24 pv/ 11.1 % 11.1 % 15 % Osakeindeksilaina EUR v kk 11 pv/ Osakeindeksilaina II EUR v 1 kk 17 pv/ Osakeindeksiobligaatio Private Best of Two, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Private Best of Two, Offensiivinen Aktia Säästöpankki Oyj Joukkovelkakirjalaina P15/27 EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v 7 kk 9 pv/ EUR v kk pv/ 11 % 1 % 5.4 % 3 kk:n euriborin kehityksen mukaan

19 Osakeindeksilaina EUR v kk 7 pv/ Osakeindeksilaina II EUR v 6 kk 7 pv/ Osakeindeksilaina EUR v 6 kk 7 pv/ Osakeindeksilaina Eden Rock Class C April 27, nro 417 EUR v kk 7 pv/ EUR v 1 kk 22 pv/ Pohjoismaat Arvo, nro 42 Oseania, nro 423 EUR v 1 kk 2 pv/,n. 1 % EUR v 1 kk 1 pv/,n. 1 % EQ Active Hedge May 27, nro 424 EQ Active Hedge May 27, nro 425 Tapiola Pankki Oy:n Debentuurilaina 1/27 Helios Euro May 27, nro 426 EUR v kk 11 pv/ EUR v kk 11 pv/ EUR v kk pv/ EUR v 2 kk 7 p/ 3 kk:n euribor +.45 %, 5 vuoden kuluttua 3 kk:n euribor % Tuottoero 1/27 EUR v kk 17 pv/ 18 kk:n osakeindeksilaina EUR v 6 kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys Tuottoeroindeksilaina EUR v kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys 18 kk:n osakeindeksilaina EUR v 6 kk 8 pv/ osakeindeksin kehitys

20 Osakeindeksilaina 2727 EUR v kk 1 pv/ osakeindeksin kehitys Helios Euro July, nro 447 EUR v kk 9 pv/ Tuottoeroindeksilaina EUR v 1 kk 23 pv/ osakeindeksin kehitys Alpha, nro 453 EUR v kk 18 pv/,n. 11 % Nooa Säästöpankki Oy Debentuurilaina 27 Tuottoeroindeksilaina 2897 EUR v kk pv/ EUR v 1 kk 23 pv/ 3 kk:n euribor +.5 % asti, jonka jälkeen 3 kk:n euribor + 2, % osakeindeksien kehitys Tuottoeroindeksilaina EUR v kk 7 pv/ osakeindeksin kehitys Osakeindeksilaina EUR v 6 kk 2 pv/ kolmen osakekorin kehitys Mermaid 11 Teho, nro 467 EUR v 5 kk 18 pv/,n. 1 % viiteyhtiöt viitekorissa Osakeindeksiobligaatio Private Osinko Plus, Varovainen Osakeindeksiobligaatio Private Osinko Plus, Offensiivinen EUR v 6 kk 18 pv/ EUR v 6 kk 18 pv/ 11 % Alpha, nro 471 Erillislaina S&P Stars Tuottoero, nro 47 Erillislaina Uusi Eurooppa, nro 473 Erillislaina Bric, nro 475 EUR v kk 8 pv/,n. 11 % EUR v kk 12 pv/,n. 1 % EUR v kk 3 pv/,n. 1 % EUR v kk 17 pv/,n. 16 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007

VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN THE INSURANCE COMPANIES 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:3 (SVT) STATISTIK 2008:3 (OFF) STATISTICS 2008:3 (OSF) VAKUUTUSYHTIÖT FÖRSÄKRINGSBOLAGEN

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure and Financing 2009 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Sociala utgifter och deras finansiering 2009 Social Protection Expenditure

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2007 Stakes Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården National Research and Development Centre for Welfare and Health Sosiaaliturva

Lisätiedot

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT

NET RENTAL INCOME AND OPERATING PROFIT financial statements 2002 CONTENTS Report by the Board of Directors........ 4 Income Statement......... 8 Balance Sheet......... 9 Cash Flow Statement........ 10 Accounting Policies........ 11 Notes to

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2015 Series No. DDBO 2923 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 3,377,000 DDBO 2923 Luottokori Eurooppa 19 Any person making or

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010

Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lapsen elatus ja huolto 2010 Underhåll och vårdnad av barn 2010 Child Maintenance and Custody 2010 Anne

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 10/89 Sampo Alhonsuo - Kjell Peter Söderlund - Juha Tarkka 14.2.1989 ]OUKKOVELKAKIR]ALAINO]EN TUOlTO SUOMESSA 1948-1986 FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 27/2008 Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit 2007 6.10.2008 Aborter och steriliseringar 2007 Induced abortions and sterilisations

Lisätiedot

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010

RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011. Metsästys 2010. Jakten 2010 Hunting 2010 RIISTA- JA KALATALOUS TILASTOJA 6/2011 Metsästys 2010 Jakten 2010 Hunting 2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors Finnish Game and Fisheries

Lisätiedot