Paiholan osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paiholan osayleiskaava"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kunnanhallitus Paiholan osayleiskaava 651/ /2010 Ympäristölautakunta Yleiskaavan tehtävänä on kunnallisen yhdyskuntarakenteen ja maankäy tön yleispiirteinen ohjaamisen sekä erilaisten toimintojen yhteensovittami nen. Osayleiskaava on kunnan strateginen suunnitelma, jossa alueiden käyttöä suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin, yleensä noin 20 vuo deksi. Osayleiskaavan periaatteet ohjaavat myöhemmin yksityiskohtaista kaavoitusta, rakentamista ja maankäyttöä. Osayleiskaava helpottaa viranomaisten päivittäistyötä sekä turvaa parhaiten maanomistajien tasapuolisen kohtelun, kuten lainsäädäntö edellyttää. Osayleiskaavan määräykset eivät yleensä ole niin yksityiskohtaisia, eikä niillä voida määrätä niin yksityiskohtaisesti kuin asemakaavassa. Osayleiskaava kannattaa laatia aina oikeusvaikutteisena. Joensuun seudun yleiskaavan 2020 vahvistumisen myötä kumoutui useita Kontiolahden kunnan osayleiskaavoja. Osayleiskaavan laadintaprosessi kestää yleensä pari vuotta. Pakollinen luonto- ja maisemaselvitys sekä tarvittavat muut selvitykset on laadittava ennen varsinaisen kaavatyön alkua ja niissä menee yleensä yksi vuosi. Luontoselvitystä laadittaessa maastoselvitykset on tehtävä kevään ja syksyn välisenä aikana johtuen eläimistön ja kasvillisuuden havainnoimisesta. Paiholan osayleiskaavan tavoitevuosi on Kaavatyö on tarkoitus ohjelmoida siten, että luontoselvityksen laadinta käynnistetään vielä tänä keväänä. Osayleiskaavaa on tarkoitys käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena ja se poistaa suunnittelutarveluvan käytön, mikäli rakentami nen tapahtuu osayleiskaavan mukaisesti. Yleiskaava-alueen suunnittelua ohjaa maakuntakaava sekä Joensuun seudun yleiskaava Edellä mainittujen kaavojen lisäksi yleiskaavatyötä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on huomioitava: 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 3) asumisen tarpeen ja palveluiden saatavuus 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla

2 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta kestävällä tavalla 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 7) ympäristöhaittojen vähentäminen 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys Em. seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus edellyttävät.yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Paiholan osayleiskaava-alueelle ei ole osoitettu erityisiä merkintöjä. Osayleiskaava-alueen etelä/luoteisosassa on osoitettu taajamatoimintojen alue (a) sekä palvelujen ja hallinnon alue (p). Osa osayleiskaava-alueesta sijaitsee taajamaseudun kehittämisen kohdealueella (tkk) ja pohjavesialueella (pv).osayleiskaava-alueelle on osoitettu ohjeellinen moottorikelkkareitti. Joensuun seudun yleiskaavassa 2020 Paiholan osayleiskaava-alue on merkitty pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lisäksi osayleiskaava-alue on suurimmaksi osaksi suunnittelutarvealuetta. Alueen luoteisosassa on pohjavesialue (pv-1). Alueen luoteis- ja lounaisosassa on pienet kyläalueet (AT) ja etelä/luoteisosassa hieman suurempi pientalovaltainen asuntoalue (AP), jossa sijaitsee myös palvelukylä (atc). AP-alueelle on osoitettu myös kaksi mahdollisesti saastunutta maa-aluetta. Paiholan alueelle on merkitty lähipalvelualue (pl). Yleiskaava-alueelle on merkitty myös ohjeellinen moottorikelkkareitti ja ohjeelliset ulkoilureitit sekä urheiluja virkistyspalvelujen kohde. Yleiskaava-alueen itä- ja kaakkoisosaan on merkitty ranta-asemakaavoitettavia alueita (RAK). Osayleiskaava-alueella sijaitsee yksi kiinteä muinaisjäännös. Alueelta laaditaan luonto- ja maisemaselvitys, selvitetään kaava-alueen muinaismuisto- ja rakennussuojelukohteet sekä alueen nykyinen rakenne. Lisäksi tehdään kantatilaselvitys vuodelta 1959, hankitaan väestötiedot ja oppilastiedot sekä selvitetään päivähoitoasiat. Kaavatyölle voidaan asettaa lähtötavoitteina: asukasmäärän hallittu kasvu ja rakentamisen ohjaaminen tukemaan nykyistä kylärakennetta perinteisellä tavalla. vesi- ja viemäriverkoston hyödyntäminen alueen kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen esiin nostaminen ja säilyttäminen erityisten luontokohteiden säilyttäminen ja suojeleminen pohja- ja pintavesien suojelu virkistysalueiden ja -reittien muodostaminen Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi käynnistää Paiholan alueen oikeus vaikutteisen osayleiskaavan laatimisen liitteenä olevan kartan mukaiselle noin hehtaarin suuruiselle alueelle. Päätös:

3 Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ympäristölautakunnan ehdotuksen. Kunnanhallitus: Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Osayleiskaavasta pidettiin maanomistaja tapaamiset 12. ja 13. syyskuuta ja ensimmäinen viranomaisneuvottelu Lisäksi on pidetty useita neuvotteluja suurimman maanomistajan Mestari Nikkarit Oy:n edustajien kanssa. Paiholan sairaalan alueelta ja sitä ympäröivältä alueelta on laadittu kaavan pohjakartta. Lisäksi koko kaava-alueelta on tehty arkeologinen selvitys. Kaavoitusyksikössä on valmisteltu Paiholan osayleiskaavaluonnosta. Kaavoitusjohtaja on käynyt neuvotteluja Mestarinikkarit Oy:n kanssa heidän omistuksessa olevan alueen kaavoituksesta sekä Mestarinikkareiden osallistumisesta alueen toteuttamiskustannuksiin. Sairaala-alueen suunnittelussa on käytetty apuna myös konsultin laatimaa suunnitelmaa alueen kehittämiseen. Liitteessä on esitetty ensimmäinen versio kaava-alueen luonnoksesta. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta tutustuu liitteenä olevaan alustavaan osayleiskaavaluonnoskarttaan ja käy keskustelua alueen kaavoitusperiaatteista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Paiholan osayleiskaavaluonnos on valmistunut ja kunta on aloittanut neuvottelut yhteistyösopimuksesta Mestarinikkarit Oy:n kanssa. Sopimuksen tultua hyväksytyksi puolin ja toisin päivätty osayleiskaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Museovirastolta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus:

4 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päättää asettaa Paiholan osayleiskaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL 63 :n ja päivätyn kaavaluonnoksen ja kaavaselostusluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Museovirastolta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä heti, kun yhteistyösopimus Mestarinikkarit Oy:n kanssa on saatu tehtyä. Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus: Asia jätetään pöydälle myöhemmin käsiteltäväksi. Päätös: Kaavoitusjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Osayleiskaavaan on tehty tarvittavat muutokset jo rakennettujen kiinteistöjen ja kiinteistöjaon osalta ja näin ollen osayleiskaavaluonnos ja siihen liittyvä selostusluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma voidaan nyt asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää niistä tarvittavat lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa Paiholan osayleiskaavan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRL 63 :n ja päivätyn kaavaluonnoksen ja kaavaselostusluonnoksen MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää niistä lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Museovirastolta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä. Päätös: Minna Pakarinen ja Minna Kuusela ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Paiholan osayleiskaavan päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnosasiakirjat olivat MRL 63 :n, MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä välisen ajan. Lausunnot pyydettiin kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, Museovirastolta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä. Lausunnot ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Lausunnot:

5 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Tiivistelmä Pohjois-Karjalan maakuntakaavoitustilanne on kuvattu kaavaselostuksessa maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheiden osalta. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe vahvistettiin ympäristöministeriössä ja tämä aiheutti muutoksia myös maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheisiin joidenkin maankäyttöluokkien kumoamisen myötä. Maakuntakaavan 3. vaihe tulee voimaan kun päätöksestä on kuulutettu. Maakuntakaavan 3. vaihe tulee päivittää mukaan kaavaselostukseen. Täydennyksenä kaavasta puuttuu useita muinaisjäännöksiä, jotka on aiempien maakuntakaavojen osalta kumottu ja kokonaisuutena vahvistettu maakuntakaavan 3. vaiheessa. Kaavasta puuttuvat muinaisjäännökset nimeltään: Kokkopelto, Ahokkalan koulu ja Kaivonotkon lähde. Ohjeellinen moottorikelkkailu-ura tulisi myös osoittaa kaavassa. Sen lisäksi kaavaselostuksessa on hyvä tuoda esille, että maakuntakaavan 4. vaihe nimen omaan Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen liittyen on valmisteilla. Maakuntaliitto näkee perusteltuna, että kaavassa pyritään aluerakenteen tiivistämiseen olemassa olevien palvelujen ja infran turvaamiseksi ja laajemmin alueen vetovoiman kasvattamiseen. Maakuntaliitto näkee osayleiskaavaluonnoksen selvityksineen hyvin valmisteltuna ja tuo esille, että esitetyillä täydennyksillä kaava on hyvä viedä ehdotusvaiheeseen. Maakuntaliiton esittämät täydennykset, muinaisjäännökset ja ohjeellinen moottorikelkkareitti lisätään kaavaan. Myös selostusta tarkennetaan esitetyllä tavalla. Kaava-alueelta laaditun Mikroliitin muinaisjäännösinventoinnin mukaan Kokkopelto, Ahokkalan koulu ja Kaivonotkon lähde eivät ole muinaisjäännöksiä, eikä niitä näin ollen merkitä kaavaan. Museovirasto: Tiivistelmä Uusien asuinpaikkojen sijoittelu vaikuttaa kulttuuriympäristön osalta onnistuneelta. Paiholan sairaalan alueen arvokas rakennuskanta tulee inventoida, jotta rakennusten ja ympäristön suojelutarpeet voidaan arvioida. Tämän perusteella voidaan alueen kehittämistarpeet asemakaavavaiheessa sovittaa arvokkaaseen ympäristöön. Osayleiskaavassa on syytä arvioida myös paikallisesti merkittävät rakennuskulttuurikohteet, esimerkiksi mahdolliset uittomiesten mökit ja torpat. Kaavaluonnoksessa todetaan, että MA-merkinnällä osoitetut peltoalueet muodostavat arvokkaan kulttuurimaiseman rungon. Nyt osoitetut kaksi MA-aluetta eivät vielä toteuta tätä kaavamääräystä. Kaavaselostusluonnoksen (s. 29) maisema-analyysin tuloksien perusteella voidaan osoittaa MA-merkintä tärkeimpien näkymien avoimena pitämiseen.

6 Museovirasto esittää, että LV-alueeseen liitetään seuraava suunnittelumääräys: "Mikäli vesirakennustöiden, esimerkiksi ruoppauksen yhteydessä havaitaan mahdollisia vedenalaisia muinaisjäännöksiä, tulee löydöistä ilmoittaa välittömästi Museovirastolle. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ovat sellaiset hylyt ja hylyn osat, joiden voidaan olettaa olleen uponneina vähintään sadan vuoden ajan sekä muut ihmisen tekemät menneisyydestä kertovat vedenalaiset rakenteet." Museoviraston mielestä on onnistunut ratkaisu sijoittaa arkeologinen inveointiraportti kaavaselostukseen. Selostuksessa olisi hyvä tuoda selkeämmin esille se, mitä muinaisjäännökset ovat ja miksi ne on huomioitava maankäyttöä suunniteltaessa. Kaavaselostukseen tulee selventää sitä, että sotahistoriallisista kohteista I maailmansotaan liittyvät jäännökset ovat muinaismuistolailla (295/63) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta II maailmansotaan liittyvät jäännökset eivät ole, vaan ne ovat kulttuuriperintökohteita, joita maankäytössä pyritään varjelemaan merkinnällä /s, kuten itse kaavassa on merkittykin. Kaavaselostukseen tulee koota kiinteät muinaisjäännökset listaukseksi, jossa kohteilla on kaavakarttaan viittaava kohdenumero, samaan tapaan kuin sr-kohteet on merkitty. Paiholan vanhan sairaala-alueen rakennuskannan inventoinnin mahdollisuutta selvitetään. Rakennuskulttuurikohteet on selvitetty jo Joensuun seudun yleiskaavan laadinnan yhteydessä. MA-merkinnän määräys muutetaan esitetyn näkemyksen mukaisesti. LV-alueeseen liittyvä suunnittelumääräystä tarkennetaan esitetyllä tavalla. Selostusta täydennetään myös sotahistoriallisten kohteiden osalta esitetyllä tavalla. Myös esitetty listaus muinaisjäännöksistä lisätään selostukseen. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Tiivistelmä ELY-keskus pitää hyvänä, että Paiholan ydinalue asemakaavoitetaan. Lisäksi esitetään, että asemakaavoituksen piiriin otetaan Paiholantien varteen sijoittuva uusi asuinalue. Suunnittelutarveratkaisua pidetään tällä alueella liian kevyenä maankäytön suunnitteluvälineenä. Suontauksen kyläalueella suunnittelutarveratkaisu on riittävä sillä edellytyksellä, että uusien rakennuspaikkojen määrää vähennetään. Kaavaluonnoksen M-alueen suunnittelumääräystä (1 rakennuspaikka /10 ha) pidetään kannatettavana. On tärkeää, että Paiholantien varrella tapahtuva rakentaminen toteutuu jatkossa asemakaavan perusteella. Koulun tontti on osoitettava sille kuuluvalla merkinnällä. Paiholantielle osoitetut kaksi uutta tieyhteystarvetta tarkoittaisivat kahden nelihaaraliittymän muodostumista, mitä ei pidetä hyväksyttävänä. Uudet liittymät tulisi sijoittaa liikenneturvallisuuden kannalta paremmille paikoille. Miksi koulun kohdalle ei ole osoitettu kevyenliikenteen yhteyttä?

7 Voisiko Paiholantien varrella olevan RA-tontin osoittaa AO-merkinnällä? Saunan rakennusalan (RA-1) voi osoittaa pelkällä saunan rakennusalaa osoittavalla merkinnällä. Mitä eroa on kylämäinen alue (AT) ja (at) -merkinnöillä? Tehty luonto- ja maisemaselvitys on menetelmiltään, aineistoiltaan ja asiantuntemukseltaan riittävä. Myös linnusto on selvitetty riittävän tarkasti. Selvityksen tulokset on otettu huomioon kaavaluonnosta valmisteltaessa. Pyörteenvaaran harjumuodostuman alueella ei tule enää sallia maa-ainesten ottamista ja maa-ainesalueen merkintä (EO) on tarpeeton maisemointitöiden loppuun tekemisen kannalta. Harjualue tulee esittää ge-rajauksena. Rakennusperintökohteita määritettäessä on lähtötietona käytetty Joensuun seudun yleiskaava 2020:ta varten tehtyä kulttuuriympäristöselvitystä. Tämä on liian suppea. ELY-keskus esittää selvitettäväksi paikallisesti merkittävät rakennusperintökohteet, jotka tulisi kaavalla suojella. Tällaisia ovat esimerkiksi Paiholan sairaalan toimisto- ja asuinrakennukset 1950-luvulta, Ahokkalan koulu, sekä Lähtelä-tilan pihapiiri. SR-kaavamääräykseen on hyvä lisätä maininta museoviranomaisen kuulemisesta lupaa edellyttävissä rakennustöissä. ELY-keskus pitää tärkeänä, että liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa esitetyt toimenpiteet huomioidaan. Kaavassa ei ole käsitelty liikennemelua. Meluasiat on huomioitava kaavaselostuksessa ja melualueet on osoitettava kaavakartalla. Rakennusten osalta melusuojauksen tarve tulee arvioida yleiskaavan tarkkuustasolla. Asiaa voidaan tarkentaa myöhemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Paiholantien ja Lieksantien liittymän siirtomahdollisuuteen tulee kiinnittää tarkemmin huomiota. Osayleiskaavan eräs keskeisimpiä tavoitteita on ollut muodostaa suhteellisen tiivis, isoilla tonteilla muodostettu kylämäinen asutus koulun ympärille ja Paiholantien varteen. Osayleiskaavassa rakennusalueeksi on merkitty isompi alue kuin pelkkä rakennuspaikka, mikä tuo vaikutelman, että alue rakennetaisiin erittäin tiheästi, vaikka rakennuspaikkojen väliiin jää runsaasti myös luonnontilaisia alueita. Kyläalueella tonttien koot vaihtelevat puolesta hehtaarista useaan hehtaariin. Näin saadaan koulun ja vanhan sairaala-alueen väliin syntymään kylämäinen haja-asutusmainen alue, joka sitten kytkeytyy selvästi olemassa olevaan tiiviisti asemakaavalla rakennettuun vanhaan sairaala-alueen ympäristöön, jossa rakentaminen perustuu asemakaavaan. Täällä tonttikoot ovat selvästi pienempiä, vain vähän yli tuhannen neliön. Mikäli kylämäisen alueen rakentaminen perustuisi pelkästään suunnittelutarveratkaisuihin voisi sitä pitää liian kevyenä maankäytön suunnitteluvälineenä. Ratkaisut perustuvat kuitenkin

8 osayleiskaavaan, jonka yhteydessä myös suunnitellaan alueen vesihuolto ja viemäröinti, sekä haja-asutusmainen tiestö. Näin ollen esitetylle vaatimukselle asemakaavoituksesta alueelle ei löydy perusteita. Suontauksen alueella suunniteltujen uusien tonttien määrä on alueen suuruuden huomioon ottaen sen verran vähäinen, että se voidaan hyvin hoitaa suunnittelutarveratkaisuin, kun taustalla on osayleiskaava. Esitetty ratkaisu tiivistää sopivasti Suontauksen vanhaa kyläaluetta, jossa tonttien määrä jää kuitenkin kokonaisuudessaan vähäiseksi ja perustuu pitkälti maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Koulun tontin merkintä muutetaan. Kevyenliikenteen yhteyttä koulun kohdalla selvitetään. Kevyen liikenteen väylä Suontauksentielle välille Paiholantie-Ahokkalan koulu täydentäisi kaavaluonnoksessa Paiholantielle sekä Kuurnan rantatien ja Paiholantien väliselle tielle esitettyä kevyen liikenteen väyläverkkoa sekä parantaisi koulureittien turvallisuutta ja koulun saavutettavuutta kävellen ja pyörällä. Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelmassa (v. 2011) on myös esitetty ko. kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantamistoimenpiteenä. Esitetty yhteys kannattaa esittää kaavassa ja varmistaa koulureittien turvallisuus. RA-tontin merkintä muutetaan AO-merkinnäksi. Saunan merkintä korjataan. EO-merkintä poistetaan ja harjualue merkitään ge-rajauksella. Sairaala-alueelta laaditaan rakennuskannan inventointi ja muut paikallisesti arvokkaat kohteet tutkitaan ja lisätään tarvittaessa kaavaan. Puuttuvia meluasioita täydennetään. Paiholan ja Lieksantien liittymämerkintä korjataan. Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty parantamistoimenpiteenä Paiholantien liittymän siirtäminen Uuroon päin. Liittymän siirto korjaisi Paiholantien liittymässä nykyisin olevan näkemäpuutteen. Liittymän siirtoon kannattaa varautua kaavassa, mutta sen tarkka sijainti tulisi selvittää vielä erikseen. Alustavasti on ajateltu liittymän siirtämistä noin metriä näkemiltään parempaan paikkaan (kantatien geometria huomioon ottaen). Paiholantiehen tulevat uudet liittymät porrastetan. At- ja at-alueet eroavat niiden mitoitusperusteiden osalta. AT-alueen mitoitus on noin 3 rp/10 ha ja at-alueen 2 rp/10 ha. Pohjois-Savon ELY-keskus: Tiivistelmä ELY-keskus pitää myönteisenä, että Paiholan aluetta lähdetään kehittämään kaavoittamalla. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Paiholantien molemmin puolin osoitettu tiivis kyläalue tulee osoittaa asemakaavoitettavaksi, luontevaksi jatkoksi Paiholan sairaala-alueen asemakaava-alueelle. Asemakaavoitusta tukee kyläalueelle osoitettujen AO-tonttien runsas määrä sekä koulun sijainti. Kaavaa varten tehdyssä liikenneselvityksessä arvioidaan, että osoitettu lisärakentaminen tuottaa noin 300 ajoneuvoa/vrk. ELY-keskus huomauttaa, että selvityksessä tulee vielä tarkentaa mihin esitetty arvio perustuu, ja onko siinä huomioitu myös kaavassa esitettyjen P-alueiden liikennetuotokset.

9 Kaavaluonnoksessa osoitetaan Paiholantielle kaksi uutta liittymää, jotka muodostavat nelihaaraliittymän olemassa olevien liittymien kanssa. Liikenneselvityksessä ei kuitenkaan millään tavalla tarkastella nelihaaraliittymien vaikutuksia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja. ELY-keskus ei pidä nelihaaraliittymiä liikenneturvallisuusnäkökulmasta hyväksyttävänä ratkaisuna, vaan liittymät tulee porrastaa. Kaavaselostuksessa todetaan kaava-alueen osalta liikenteellisenä ongelmakohtana erityisesti kantatien ja Paiholantien risteysalue ja puuttuvat kevyen liikenteen väylät, sekä viitataan näiden osalta liikenneturvallisuussuunnitelmaan ja siinä määritettyihin toimenpiteisiin ja kiireellisyysluokituksiin. ELY-keskus huomauttaa, että liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan noin 10 vuodeksi eteenpäin, eikä siinä pystytä ennakoimaan kaikilta osin kunnan tehostuvaa maankäyttöä. Näin ollen liikenneturvallisuussuunnitelma ei ainoana ohjaa liikenneturvallisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden toteutumista, vaan kunnalla on osoittamansa maankäytön myötä velvollisuus toteuttaa liikenneturvallisuutta ja kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita kun suunniteltu maankäyttö niin edellyttää. Kevyen liikenteen yhteystarvemerkintä tulee ulottaa kantatielle asti. Tämän lisäksi sekä liikenneturvallisuussuunnitelmassa että liikenneselvityksessä esitetty Paiholantien ja kantatien liittymän siirtäminen tulee osoittaa kaavakartalla katkoviivalla. Tiestöön liittyviä kaavamerkintöjä tulee tarkentaa niin, että yhdystiet 5051 ja osoitetaan kaavaluonnoksessa esitetyn mukaisesti mustalla viivamerkinnällä ja niihin liitetään selite yt /kk. Alueen yksityistieverkko tulee osoittaa pääsyteinä. Lisäksi kaavakartalla tulee selvyyden vuoksi osoittaa olemassa olevat ja uudet kevyen liikenteen väylät erivärisin merkinnöin. Osayleiskaavan eräs keskeisimpiä tavoitteita on ollut muodostaa suhteellisen tiivis, isoilla tonteilla muodostettu kylämäinen asutus koulun ympärille ja Paiholantien varteen. Osayleiskaavassa rakennusalueeksi on merkitty isompi alue kuin pelkkä rakennuspaikka, mikä tuo vaikutelman, että alue rakennetaisiin erittäin tiheästi, vaikka rakennuspaikkojen väliiin jää runsaasti myös luonnontilaisia alueita. Kyläalueella tonttien koot vaihtelevat puolesta hehtaarista useaan hehtaariin. Näin saadaan koulun ja vanhan sairaala-alueen väliin syntymään kylämäinen haja-asutusmainen alue, joka sitten kytkeytyy selvästi olemassa olevaan, tiiviisti asemakaavalla rakennettuun vanhaan sairaala-alueen ympäristöön, jossa rakentaminen perustuu asemakaavaan. Täällä tonttikoot ovat selvästi pienempiä, vain vähän yli tuhannen neliön. Mikäli kylämäisen alueen rakentaminen perustuisi pelkästään suunnittelutarveratkaisuihin, voisi sitä pitää liian kevyenä maankäytön suunnitteluvälineenä. Ratkaisut perustuvat kuitenkin osayleiskaavaan, jonka yhteydessä myös suunnitellaan alueen vesihuolto ja viemäröinti, sekä haja-asutusmainen tiestö. Näin ollen esitetylle vaatimukselle asemakaavoituksesta ei löydy perusteita. Liikenneselvitystä täydennetään ja tehtyjä arvioita täsmennetään. Liikenneselvityksessä osayleiskaavan arvioidaan lisäävän liikennettä Paiholantiellä Ahokkalan kohdalla noin 340 ajon./vrk. Kaavassa on esitetty

10 yhteensä 67 uutta rakennuspaikkaa, joista jokaiselle voidaan rakentaa omakotitalo. Omakotitaloissa asuvien kotitalouksien perhekoon, Pohjois-Karjalan autotiheyden sekä autolla tehtyjen matkojen (matkatuotosten) perusteella arvioituna uusien rakennuspaikkojen arvioidaan tuottavan liikennettä noin 300 ajon./vrk (KVL). Lisäksi P-merkinnällä kaavassa olevien palvelujen ja hallinnon alueiden, joille saa rakentaa julkisia tai yksityisiä palvelu- ja edustustiloja, on arvioitu tuottavan liikennettä noin 40 ajon./vrk (KVL). P-merkinnällä olevien alueiden liikennetuotokset on arvioitu käyttämällä tausta-aineistona Ympäristöministeriön Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -julkaisua sekä ottamalla huomioon P-merkinnällä olevien alueiden sijainti ja ympäristö, joiden perusteella voidaan olettaa liikennetuotoksen olevan melko pieni. P-merkinnällä olevien alueiden liikennetuotos riippuu kuitenkin paljon alueelle sijoittuvista toiminnoista, jolloin tuotos voi olla myös selvästi suurempi mutta myös pienempi kuin tässä arvioitu. Yhteensä osayleiskaavasta johtuva Paiholantien liikennemäärän lisäys olisi tällöin noin 340 ajon./vrk (KVL). Paiholantien uusien liittymien sijaintia muutetaan esitetyllä tavalla. Kevyenliikenteen yhteystarvemerkintä ulotetaan kantatielle asti ja yhdysteiden 5051 ja merkinnät muutetaan esitetyllä tavalla. Alueen uusien ja vanhojen kevyenliikenteen väylien merkintötapoja mietitään. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy: Koska osayleiskaavan luonnosvaiheessa ei ole esitetty mahdollisesti myöhemmin rakennettavien 20 kv sähköjohtojen ja muuntamoiden tarkkoja paikkoja, esitämme kaavan seliteosassa mainittavan seuraavaa: Alueella sijaitsevien rakennusten ja muiden sähköä käyttävien laitteiden sähköistystä varten on maankäytössä varattava riittävästi tilaa 20 kv sähköjohtojen ja muuntamoiden rakentamiselle ja ylläpidolle. Käytämme alueella verkon rakentamisessa ilmajohtoja ja pylväsmuuntamoita, jotka tarvitsevat kaavaan seuraavat aluevaraukset: - johtoalueen leveys 10 metriä (5 metriä johdon molemmin puolin) - muuntamon suoja-alueen säde on 15 metriä Kaava-alueella sijaitsee Fingrid Oy:n 110 kv ilmajohto, joka tarvitsee oman lausunnon. Kaavan laatija toivoo, että Pohjois-Karjalan sähkö pystyisi osoittamaan tarvitsemansa linjan paikat, niin ne voidaan merkitä osayleiskaavaan. Fingridin lausunto pyydetään erikseen ja mahdolliset kommentit pyritään huomioimaan kaavanlaadinnassa. Tekninen lautakunta: Kuntatekniikan päällikkö Sauli Hyttinen: Lausunnossamme huomioidaan pääasiassa liikenneyhteydet, uusien liikenneväylien rakentaminen ja liikuntapaikka-asiat. Lausunnolla olevassa osayleiskaavaluonnoksessa on yleisesti huomioitu

11 hyvin alueen käyttötarpeet. Paiholantien ja Lieksantien liittymän parantamistarve on mainittu kaavaselostuksessa. Seuraaviin asioihin toivotaan selvennystä: - alueella sijaitseva moottorikelkkareitin merkitseminen kaavaan - maanläjityspaikan varaaminen, esim. merkityltä EO-alueelta Vesihuoltopäällikkö: Alueelle tulee uutta rakentamista Suontauksen alueelle sekä Paiholantien varteen. Alueen vedenjakelu tulee todennäköisesti vaatimaan alavesisäiliön rakentamisen. Säiliön sijainti tulisi määritellä suunnittelijan kanssa ja merkitä kaavakarttaan. Vesihuoltolaitos tulee rakentamaan haja-asutusalueen vesihuollon Paiholantien varteen. Tästä sekä asemakaavoitettavan alueen lisärakentamisesta sovitaan erikseen maanomistajan kanssa tehtävässä maankäyttösopimuksessa. Suontauksen alueen viemäröinti todettiin Ahokkala - Suoniemen viemärin rakentamista suunniteltaessa liian kalliiksi mm. hankalien maasto-olosuhteiden vuoksi. Lisärakentamisen toteutuessa tilannetta voidaan joutua harkitsemaan uudelleen. Lisäksi todetaan, että maanomistajien tasapuolisen kohtelun tulee olla keskeinen periaate osayleiskaavan laadinnassa. Moottorikelkkareitti merkitään ohjeellisena kaavaan. Maanläjityspaikan tarpeellisuutta ja sijaintia selvitetään. Alavesisäilion paikka voidaan merkitä kaavakarttaan, mikäli sen sijaintitieto saadaan vesilaitokselta. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu on kaavan eräs keskeisin tavoite, muttei ainut. Tärkeää on saada alueelle haluttu kylärakenne. Täysin tasapuoliseen maanomistajien kohteluun ei päästä, mikäli osayleiskaavalla halutaan ohjata syntyvää kylärakennetta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta: Kontiolahden kunnan varhaiskasvatus- ja alakoulupalvelujen järjestämisessä Paiholan ja Jakokosken alueet muodostavat yhden kokonaisuuden. Jakokosken lapset ovat päivähoidossa ja esiopetuksessa Paiholan päiväkodissa. Jakokosken koulun oppilasmäärän kasvaessa liikaa on oppilaaksiottorajaa siirtämällä siirretty oppilaita Ahokkalan kouluun. Kaavoitusprosessi voi tuoda niin suurta palvelutarpeen kasvua Paiholan alueelle, että nykykapasiteetti (päiväkoti 33 lasta, koulu 60 oppilasta) ei riitä. Lisäksi Ahokkalan koulu on jo nykyisellään peruskorjauksen tarpeessa. Nämä asiat tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja myös suurimman maanomistajan kanssa käytävissä kaavoitussopimusneuvotteluissa. Alueen palveluyhteistyöstä on neuvoteltu suurimman maanomistajan kanssa. Mielipiteet:

12 Jukka Sainola: Paiholan osayleiskaavaluonnoksessa omistamani tila Anttila 35:84 on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi pelloksi, jolla ei olisi rakennusoikeutta. Mielestäni kaavaluonnoksessa maanomistajia ei kohdella tasapuolisesti. Vaadin, että osalle omistamaani Anttila-tilaa tulee rakennusoikeutta. Nykyisellä sairaala-alueella on useita avoinna olevia entisiä peltoalueita, joille on kaavaluonnoksessa merkitty rakennusoikeutta. Mielestäni myös näitä alueita voisi jättää maisema-alueiksi. Paiholan maantien varteen pellolle kaavailtu kevyenliikenteen väylä on sijainniltaan hankala. Kevyenliikenteen väylän alle jäisi salaojituksen kokoojaputkisto, jolloin salaojituksen toiminta ja huolto tulisi lähes mahdottomaksi. Osayleiskaavaa tarkistetaan pellon pohjoisosan osalta. Alueella olevaan salaojitukseen mahdollisesti tarvittavista muutoksista huolehtii maaomistaja kustannuksellaan. Vesa Tuononen ja Heli Sonne: Tiivistelmä Rakennusoikeuksien mitoitusperusteet eivät kohtele tasapuolisesti maanomistajia keskeisellä kyläalueella välillä Ahokkalan koulu - Paiholan sairaala-alue. Rakennusoikeuksista ja -paikoista on saatava selkeämmät mitoitusperusteet, joissa huomioidaan kantatiloista jo aiemmin lohkotut tilat. Omistamallemme tilalle Riihipelto 21:2 ei ole osoitettu yhtään lisärakennuspaikkaa. Välittömästi tilaamme rajoittuville tiloille rakennuspaikkoja on kaavaluonnoksessa esitetty, joten maanomistajien tasapuolinen kohtelu ei siten Paiholan keskeisellä kyläalueella toteudu. Tila Kostela 35:104 on saamassa kymmeniä uusia AO-rakennuspaikkoja ja lisäksi ko. tilalle ollaan muodostamassa asemakaava-aluetta, joka sisältää huomattavasti uutta rakennusoikeutta. Esitämme 3-4 lisärakennuspaikkaa Riihipelto-tilalle. Ehdotetut lisärakennusoikeudet tukevat nykyistä kylärakennetta, ovat lähellä kunnallisia palveluita, ovat helposti ja edullisesti liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon ja rakennuspaikoille on olemassa oleva tieyhteys. Lisärakentamismahdollisuuksia tilan alueella tutkitaan. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu on vain yksi tavoite kaavan laadinnassa, muttei ainoa. Eräs keskeisimmistä tavoitteista on halutun kylärakenteen muodostaminen alueelle. Uusilla esitetyillä asemakaava-alueilla maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnallistekniikan kustannukset. Lisäksi on todettava, että Kostela-tilan pinta-ala on useita satoja hehtaareita ja sen kaikki rakentaminen keskitetään nyt ydinkyläalueelle lähelle koulua ja vanhaa sairaalaa.

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012

JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.6.2012 JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA JAKOKOSKEN OSAYLEISKAAVA 2 (6) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Kaavanlaatijan vastineet

Kaavanlaatijan vastineet Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Kaavanlaatijan vastineet Päiväys 14.1.2014 Sivu 1 (7) Yhteyshenkilö Jorma Harju Aihe: Sotkuman osayleiskaavan laadinta:

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km. 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot