SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa O s a 1 Y L E I N E N O S A

2 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen sekä lähiympäristön suunnittelua ja rakentamista siten, että uudella alueelle saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti miellyttävä ja omaleimainen luonne. Toisaalta ohjauksen tavoitteena on ajaton ympäristö; rakentaessamme luomme koteja ja paikkoja myös tulevia sukupolvia varten. Rakentajien oma aktiivisuus ja keskinäinen vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää; yksin viranomaisohjeilla ei luoda viihtyisää asuinaluetta. Valinnat omassa rakennushankkeessa vaikuttavat suoraan naapureitten lähiympäristöön ja päinvastoin - yhteistyön merkitys korostuu. Tässä ensimmäisessä osassa käydään muistilistanomaisesti läpi asiat, jotka tulevat jokaisessa rakennushankkeessa ratkaistavaksi. Toinen osa on kohdistettu rakennettavaan alueeseen. Lisäksi rakentajan kannattaa tutustua laajemminkin pientalorakentamista ja puutarhanhoitoa käsitteleviin opaskirjoihin, joita on runsaasti tarjolla. Esitetyt ohjeet on tarkoitettu myös rivitalojen rakentajille. Ennen rakennusluvan hakemista on varsinkin rivitalotontin luonnossuunnitteluvaiheessa oltava yhteydessä rakennustarkastajiin. Tällöin suunnitelman kaavan ja rakentamisohjeiden mukaisuudesta voidaan yhdessä varmistua jo ennen viimeistä piirustusvaihetta ja rakennuslupien käsittely helpottuu. 21 Rakennussuunnittelija Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan: Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). Lisäksi uudessa maankäyttö- ja rakennusasetuksessa korostetaan, että rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä tulee olla hyvät ammatilliset edellytykset tehtävään. Pätevän ja kokeneen suunnittelijan valinta on ennen kaikkea rakentajan oma etu, sillä väärä säästäminen suunnittelukustannuksissa kostautuu aina epätaloudellisina ja heikosti toimivina tilaratkaisuina sekä kasvavina rakennus- ja käyttökustannuksina. Hyvä suunnittelija osaa ottaa huomioon rakentajan yksilölliset tarpeet ja jalostaa niiden pohjalta ratkaisun, jonka käyttöarvo ja sitä vastaava rahallinen arvo säilyvät vuosikymmeniä. 1

3 22 Tyyppitalot Vaatimus pääsuunnittelijasta tarkoittaa, että vaikka hanke toteutetaan valmisosatalona tyyppisuunnitelman pohjalta, on mukana oltava alusta asti kokonaisuutta koordinoiva pääsuunnittelija. Muutoinkin talotyypin valinnassa on paikallaan puolueettoman asiantuntijan käyttäminen, jotta rakennuspaikan ja lähiympäristön ominaispiirteet, ilmansuunnat, maasto ja rakennuspaikan tarjoamat mahdollisuudet tulisivat hyvin huomioonotetuiksi. Toimivaa ratkaisua ei löydy talokirjaa selaamalla, jos rakennuspaikan asettamat vaatimukset unohdetaan. Pääsuunnittelijan onkin välttämättä tutustuttava tonttiin paikan päällä ennen suunnitteluun ja talotyypin valintaan ryhtymistä. 23 Piirustukset Rakennuslupapiirustukset tulee laatia Ympäristöministeriön rakennuspiirustuksista antamien määräysten (RakMK osa A2) mukaisesti ja siten, että niistä käy ilmi rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan asettamien vaatimusten toteutuminen. Asemapiirros tulee laatia mittakaavassa 1:200 ja siinä on esitettävä mm. suunnitellut istutukset, leikkivälineet, aidat ja muut rakenteet sekä pintavesien poisjohtaminen (sisältövaatimukset on esitetty liitteessä). Julkisivu- ja leikkauspiirustuksista sekä asemapiirroksesta on käytävä ilmi rakennusten sovittaminen maastoon ja niissä on esitettävä sekä nykyisen että suunnitellun maanpinnan muoto ja tuleva tien pinnan korko. Asemapiirrosta on tarvittaessa täydennettävä 1:200 mittakaavaisilla tonttileikkauksilla. 24 Rakennuslupa Rakennushankkeen saatua rakennusluvan tulee rakentajan huolellisesti tutustua lupapäätökseen ja sen ehtoihin. Ehtoja ovat esim. vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen, rakennesuunnitelmien toimittaminen, pohjatutkimuksen teettäminen jne. Lupapäätöksessä on myös mainittu katselmuksista, joita rakentajan tai vastaavan työnjohtajan on pyydettävä viranomaisia eri rakennusvaiheissa tekemään. Lupahakemuksen käsittely nopeutuu kun rakentaja itse hoitaa naapureiden kuulemisen omasta rakennushankkeestaan. Samalla tarjoutuu luonteva mahdollisuus neuvotella suunnitelmien yhteensovittamisesta (esim. maanpinnan korot tonttien rajalla). 25 Pohjatutkimus Rakennuksen pohjaolosuhteet on selvitettävä ennakolta jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. 26 Vihersuunnittelija Rakennusten lähiympäristön suunnittelussa käytetään apuna pihojen ja istutusten suunnitteluun perehtynyttä asiantuntijaa. 2

4 27 Vastaavat työnjohtajat Rakennustyönjohdosta todetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa, että: Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Vastaava työnjohtaja on rakentajan asiantuntija, jonka kokemus ja ammattitaito varmistaa rakennustyön sujumisen suunnitelmien mukaan johdonmukaisesti ja kustannuksia säästäen. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi on hyväksytettävä rakennustarkastajalla ennen aloituskokousta ja rakennuksen maastoon merkitsemistä sekä hakemus kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden työnjohtajaksi (kvv-työnjohtaja) ennen töiden aloittamista. 28 Aloituskokous Työmaan aloituskokous on uusi käytäntö. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa siitä todetaan mm.: Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennusvalvontaviranomainen, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. 3 OHJEITA TONTIN KÄYTÖSTÄ 31 Yleistä Rakennuspaikan suunnitelmaan vaikuttavat ensinnäkin luonnonolosuhteet; maaperä, maanpinnan muodot, säilyttämiskelpoinen kasvillisuus, ilmansuunnat ja kauniit näkymäsuunnat. Lisäksi ympäristössä jo olevat tai tulevat rakennukset on otettava huomioon rakennusten, ulko-oleskelupaikkojen, huoltopihojen ym. 3

5 sijoittelussa ja suuntaamisessa. Tätä kautta myös asunnon huonetilojen ja tilaryhmien suunnitteluun ja sijoitukseen sekä ulkoarkkitehtuuriin saadaan selkeitä tavoitteita ja toisaalta rajoituksia. Hyvässä pientalohankkeessa ensimmäinen piirustus on pihankäyttöluonnos esim. 1:200 mittakaavassa. Voidaankin sanoa, että vasta huolellisesti harkitulla tontinkäyttösuunnitelmalla luodaan edellytykset onnistuneelle rakennussuunnitelmalle. 32 Rakennusten sijoittaminen Kaavan havaintokuvassa on esitetty rakennusten ohjeelliset paikat; katon pääharjan suunta on yleensä sitova. Rivitalotonteilla rakennusten ryhmittelyyn voi esittää muitakin käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Rakennusten etäisyys tonttien välisistä rajoista tulee yleensä olla vähintään neljä metriä. Mikäli halutaan rakentaa lähemmäksi on siihen saatava ko. naapurin suostumus ja lisäksi alle 4 metrin etäisyydelle rajasta ulottuva rakennuksen osa on palo-osastoitava EI 30-luokkaan. Tällöin tulee myös ikkunoiden sijoittelussa ja koon määrittelyssä ottaa huomioon paloturvallisuusmääräykset (RakMK 20702; E1, Rakenteellinen paloturvallisuus). Rakentamiseen alle kolmen metrin etäisyydelle rajasta on oltava erityisen painavat perustelut. Asuinhuoneen pääikkunan edessä on yleensä oltava vähintään 8 m vapaata tilaa. Autosuojan tuntumaan omalle tontille on varattava viiden metrin tila auton seisottamiseen. Yhteistyöllä naapureitten kanssa varsinkin rakennusten sijoittamiseen ja pihan suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä päästään onnistuneimpaan lopputulokseen. 33 Laajentamisvaraukset Jo suunnitteluvaiheessa tulee harkita rakennusten laajennustarve ja - mahdollisuus. Muutoin asian ratkaiseminen myöhemmin saattaa olla vaikeaa ja mahdotontakin. Myös erillisten varastotilojen, leikkimökkien, kasvihuoneiden, autokatosten ym. tarve ja sijoitus kannattaa harkita suunnitteluvaiheessa vaikka niitä ei heti toteutettaisikaan. 34 Sovitus maastoon Rakennukset sovitetaan suunnitteluvaiheessa hienovaraisesti maastoon käyttäen tarvittaessa hyväksi tasoeroja, terassointia, portaita ja tukimuureja sekä korkeuseroja tontin eri rakennusten välillä. Talorungon porrastus voi olla joko pitkittäis- tai poikittaissuuntainen. Tärkeätä on varmistaa mahdollisimman esteetön pääsy sisätiloista ulkotiloihin. 4

6 Rinnetontille ei saa sijoittaa tasamaan taloa täyttöpenkereen avulla, vaan porrastamalla rakennusmassaa ja leikkaamalla tarvittaessa rinnettä täytölle rakentamisen sijaan. 35 Korkeusaseman määrittely Rakennuksen ja piha-alueen korkeusasemaa määriteltäessä lähtökohtana on maaston luonnollinen pinnanmuodostus ja tien tuleva korko. Naapuritontin ja -rakennuksen korkeusasema ja viemäriin liittymiskorot ovat myös tärkeitä. Tiestön rakentaminen aiheuttaa loivassakin maastossa jonkin verran täyttöjä ja leikkauksia tonttien rajoille. Varsinkin silloin, kun maasto on tiehen nähden sivukaltevaa, on korkeusasemiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Ajoluiska tielle ei saisi olla jyrkempi kuin 1:10. Toisaalta on huolehdittava siitä, että pinta- ja sulamisvedet eivät maan routaantuessakaan pääse valumaan rakennusten seinustoille päin. Rakennuspaikan maanpintaa ei saa täyttää eikä leikata siten, että muodostuu jyrkempiä kuin 1:5 luiskia. Kulkuväylien enimmäiskaltevuus on 1:8. Tarvittavat pengerrykset liitetään loivasti naapurin pihaan, puistoon tai tiehen. On huolehdittava, että sokkelin korkeudeksi jää vähimmilläänkin 40 senttimetriä. 36 Pintavedet Pintavesien valuminen ja kosteuden pääsy perustuksiin ja lattiarakenteisiin on katkaistava maaston muotoilulla ja asianmukaisilla vesieristeillä. Varsinkin kaltevassa maastossa ylärinteen puolella vesieristykseen ja maanpinnan muotoiluun on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kosteuden aiheuttamilta home- ym. ongelmilta vältyttäisiin. Jäätymisestä johtuva maanpinnan kohoaminen routasuojauksen ulkopuolella saattaa muuttaa korkeussuhteita. Sen vuoksi maanpinta muotoillaan talon seinustoilta poispäin kaltevaksi vähintään 5 cm metrillä vähintään kolmen metrin leveydeltä. Kauempana riittää 1 cm metrillä. Kallistukset on tehtävä huolellisesti. Pintavedet johdetaan sadevesiviemäriin tai ojiin. Niitä ei saa johtaa naapurin tontille sopimatta asiasta naapurin kanssa eikä maanpinnan korkeusasemaa ra- 5

7 jalla saa muuttaa, mikäli toimenpide ei sisälly hyväksyttyihin rakennuslupasuunnitelmiin. Lumen säilytykselle on pihasuunnitelmassa hyvä varata riittävät alueet. Sulamisvesien luontevat ja esteettömät valumareitit myös maan ollessa vielä jäässä on varmistettava. 37 Routa Routiminen on otettava huomioon pihan rakenteita suunniteltaessa. Routimisesta kärsivät rakenteet on suojattava routaeristein tai perustettava ne routarajan alapuolelle. Routasuojaustarvetta voidaan vähentää esimerkiksi korvaamalla lauta-aita pensasaidalla tai tekemällä tukimuurin sijasta luiska. 38 Kasvillisuus Olemassa olevan maaperän kasvuvoimaa käytetään mahdollisimman pitkälle hyväksi kehitettävän pihakasvillisuuden kasvualustana. Suuria massanvaihtoja tulee välttää. Rakennuspaikoille kehitetään mahdollisimman monipuolinen, kestävä ja paikan olosuhteita vastaava kasvillisuus. Kasvilajivalinnalla kuvastetaan alueelle luontaista kasvillisuustyyppiä, mikä on paikalle luontevin, helppohoitoisin ja maisemaan sopivin. Puuston ja pensaiston perusrunko saadaan kotimaisista lajikkeista. 4 PIHATILOJEN MUODOSTAMINEN 41 Yleistä Rakennuspaikka kannattaa jakaa erilaisten toiminnallisten tarpeiden mukaan sisääntulo-, huolto- sekä oleskelu- ja leikkipihoiksi. Näille pihoille asetettavat vaatimukset ovat niin paljon erilaiset, että niiden erottaminen on tarpeen. Pihaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon sen toimintojen liittyminen rakennuksen sisätiloihin. Myös näkymät ikkunoista ovat tärkeitä. Asuinrakennus kannattaa sijoittaa niin, että avarimmat näkymät ympäröivään maisemaan avautuvat huoneisiin, joissa oleskellaan eniten; yleensä olohuoneeseen ja keittiöön, mahdollisesti työhuoneeseenkin. Rivi- ja pienkerrostalojen pihatoimintojen suunnittelussa on osa toiminnoista ratkaistava yhteisesti ja lisäksi vielä asuntokohtaiset tarpeet erikseen. Rakennusten päädyt ja päätypihat hyödyntämällä on monille rivitaloasunnoille kuitenkin järjestettävissä hyvin pientalomaiset olosuhteet. Rakennuksen ja tien välinen osa tontista on luonteeltaan puolijulkista tilaa. Yhtenäinen puu- ja pensasistutusvyöhyke, joka tarvittaessa suojataan kevyellä lauta-aidalla, muodostaa luontevan tiealueen rajan ja vaikuttaa suuresti koko asuntoalueen ulkonäköön. 6

8 42 Sisääntulopiha ja autopaikoitus Rakennuksen etupiha antaa tulijalle ensivaikutelman talosta ja sen asukkaista. Samalla se vaikuttaa koko tiealueen ilmeeseen. Etupiha on yleensä koko tontin tielle näkyvä julkisivu. Tielle avautuvan etupihan pitää olla huolellisesti hoidettu, mutta sen voi haluttaessa eristääkin aidalla tai suojaistutuksilla jos esim. oleskelutilat sijoitetaan tien puolelle. Monesti tulijan ensimmäinen näkymä on autotallin pariovet tai pysäköityjen autojen rivistö ja hän joutuu etsimään pääsisäänkäyntiä jostain sivummalta. Taitavalla suunnittelulla autosuojaa voidaan käyttää vaikkapa sisäänkäynnille johdattelevana aiheena. Sisäänkäyntien sijainti ja lukumäärä on harkittava huolellisesti. Pahimmassa tapauksessa taloon saapuvat vieraat ohjautuvat suoraan vaikkapa saunan pukuhuoneeseen. Sisäänkäynti on suojattava lumelta. Etupihan luonteeseen olennaisesti vaikuttavat aita-, portti-, postilaatikko- ja jätesuoja- ym. rakenteet tulee suunnitella siten, että ne muodostavat ehjän kokonaisuuden rakennusten kanssa. Rivitalotonttien todellinen autopaikkatarve saattaa joskus olla suurempi kuin mitä kaavamääräyksissä edellytetään. Asuntojen omat autopaikat ja tarpeellinen määrä vierasautopaikkoja on kuitenkin aina järjestettävä omalle tontille. Sen vuoksi on syytä varautua autopaikkojen lisäämiseen myöhemmin. Mikäli autokatoksia ei ensimmäisessä vaiheessa haluta rakentaa, tulee huolehtia siitä, että ainakin osa autopaikoista pystytään tarvittaessa kattamaan. Rivitalotonteilla tulisi jalankulkijoille rakentaa tieltä oma sisääntulopolku. Kokoojateitten varsilla on auton kääntöpaikka turvallisinta järjestää omalle tontille myös omakotitonteilla. 7

9 43 Huoltopiha 43.1 Yleistä Pientalon huoltopiha erotetaan etu- ja oleskelupihoista aina, kun se vain on mahdollista. Huoltopihalle sijoittuvat mm. pyykinkuivaus, tomutus ja polttopuun käsittely sekä varastointi. Pyykinkuivauspaikan ja tamppaustelineen voi sijoittaa johonkin huomaamattomaan kulmaukseen, mutta kuitenkin sisäänkäynnin lähettyville. Jätekatoksen paikka on tulotien varressa lähellä tontin rajaa, komposti taas voi olla peremmällä keittiöpuutarhan kulmauksessa, jonka puolestaan tulisi olla käytännöllisesti keittiön lähellä... Osa huoltopihan toiminnoista voidaan mainiosti sijoittaa myös katoksen alle tai varastotiloihin. Usein luontevin säilytyspaikka asuntovaunulle tai veneelle on huoltopihan yhteydessä Varastot - kevyt väestönsuoja Varastotilat ja niitten käytön edellyttämät yhteydet on huolella suunniteltava. Polttopuun varastointi näyttää usein nousevan esiin vasta rakentamisen jälkeen, jolloin asian järjestäminen luontevasti saattaa olla huomattavan hankalaa. Varastot ja säiliöt on saatava nurmikkoa rikkomatta täydennettyä ja toisaalta esim. halot kiukaaseen tai leivinuuniin olisi pystyttävä hakemaan olohuonetta roskaamatta. Erillinen polttoaine-, ulkoiluväline- ja irtaimistovarasto tai maakellari on kohtuullisin lisäkustannuksin rakennettavissa siten, että se toimii myös ns. säteilysuojana. Lisätietoja asiasta saa mm. rakennustarkastajilta, kunnan palopäälliköltä ja palotarkastajalta Maakellarin rakentaminen Mikäli tontilla on tasoeroja, voi niitä käyttää hyväksi maakellarin rakentamisessa. Siinä puutarhatuotteet säilyvät parhaiten talven yli. Maakellarin voi rakentaa perinteiseen tapaan kaivamalla sen riittävästi maan sisään ja täyttämällä katon päälle pieni kumpare, joka liitetään luontevasti ympäröivään maastoon. Pohjavesiolosuhteet on kuitenkin syytä selvittää ennen rakentamista Jätehuolto Jätesäiliöt on sijoitettava istutuksilla, katoksella tai aitauksella näkösuojattuun, varjoisaan paikkaan siten, että jäteautolla on esteetön pääsy niitten välittömään läheisyyteen (jäteautoon etäisyys enintään 10 metriä). Asuinkiinteistöissä on oltava erilliset hyötyjätteen keräysvälineet seuraavasti (voimassa vuoden 2002 alusta): 8

10 1. Keräyspaperille, jos on kiinteistöllä on vähintään viisi asuinhuoneistoa (tuottajayhteisö tyhjentää astian veloituksetta) 2. Kompostoitavalle jätteelle, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa 3. Keräyskartongille, mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa. Jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen on syytä varautua myös omakotitalossa. Sekajätteen keräilyvälineet on tyhjennettävä kerran viikossa tai useammin, omakotitaloissa vähintään kerran kahdessa viikossa. Rakennusaikainen jätteiden lajitteluvaatimus koskee rivitalotyömaita, joissa syntyvän jätteen määrä ylittää viisi tonnia. Jätehuollon järjestelyistä annetaan seikkaperäiset ohjeet kunnan jätehuoltomääräyksissä. Niistä saa lisätietoja kunnanpuutarhurilta rakennustoimistosta. Rakennusaikaisesta jätteiden käsittelystä antaa rakennusvalvontatoimisto lisätietoja Kompostointi Komposti on sijoitettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Luontevin kompostin paikka on usein huoltopihan tuntumassa hyötypuutarhan yhteydessä. Muun kuin puutarhajätteen kompostia ei saa sijoittaa ilman naapurin suostumusta viittä metriä lähemmäksi tontin rajaa. Yksissä tuumin naapureitten kanssa kompostikehikot ja -säiliöt voidaan sijoittaa vaikka ryhmäksi rajan tuntumaan varsinkin jos puutarhat ovat vastakkain. Kompostointi on luonnonmukainen jätehuoltomenetelmä, jossa jätteen sisältämät arvokkaat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kasvinviljelyyn. Kompostoinnilla voidaan vähentää poiskuljetettavien jätteiden määrää ja kuljetuskustannuksia. Tonteilla voidaan kompostoida puutarhajätteitä kuten ruohoa, puiden lehtiä ym. ja myöskin ruokajätettä. Lintujen, jyrsijöitten ja muitten haittaeläinten pääsy ruokajätekompostiin on estettävä käyttämällä riittävän umpinaista kompostoria, jonka on lisäksi oltava lämpöeristetty Oleskelupiha Pientaloasunnon ulko-oleskelupihan ja -tilan ei tarvitse olla kovin suuria, kunhan ne vain yhteyksiensä, aurinkoisuutensa ja tuulensuojaisuutensa puolesta ovat käyttöönsä soveliaita. Pihan oleskelutilat kannattaa sijoittaa olohuoneen ja mahdollisen lasikuistin lähelle lämpimälle seinustalle niin, että ulos pääsee erillisestä ovesta. Oleskelupaikka on hyvä rajata erilaisin aitauksin ja istutuksin. Katettua ulkotilaa ja puolilämmintä kuistimaista sisätilaa on syytä olla runsaasti oleskelua, ruokailua ja saunan vilvoittelua varten. Ulko-oleskelutilasta tulisi olla hyvät yhteydet asunnon olohuoneeseen ja keittiöön. Katokset sekä toisen kerroksen parvekkeiden katot tulee toteuttaa niin etteivät ne pimennä sisätiloja eivätkä näytä julkisivussa raskailta. 9

11 ESIMERKKI RAKENNUSTEN JA PIHATOIMINTOJEN SIJOITTAMISESTA TONTILLE 1. SISÄÄNKÄYNNIN löytää helposti. Portaat voi joskus korvata loivalla rampilla, jota pitkin pääsee pyörätuolilla ja lastenvaunuilla. Sisäänkäynti on kuiva ja lumeton. Jäteastia / -katos on sijoitettu sivummalle. Sisätiloissa on varattu runsaasti tilaa ulkovaatteiden säilytykseen. 2. KEITTIÖ on helposti saavutettavissa. Keittiöstä näkee myös sisääntulopihaan. 3. KUISTI laajentaa ja monipuolistaa oleskelutiloja ja toimii myös keittiön aputilana. Pyykinkuivaukselle ym. on varattu oma tilansa. 4. SISÄPIHA on hoidettu sekä katseilta ja tuulelta suojattu. 5. KESÄKEITTIÖSSÄ tarvitaan ainakin tulisija ja vesipiste. Maastonmuodoista riippuen jossakin lähistöllä lienee myös maakellari. 6. PIHASAUNAN yhteydessä voisi olla vierashuone tai pesupaikka matoille yms. 7. AITTA voisi toimia alkuun leikkimökkinä ja myöhemmin vaikkapa vierasaittana. Tässä se rajaa huoltopihaa katseilta. 8. AUTOTALLIIN mahtuu myös polkupyöriä jne. Rakennus voidaan toteuttaa yhteistyössä naapurin kanssa kun välissä on palomuurin omainen, osastoiva kiviseinä. 9. LIITERIN eteen pääsee kippaamaan rankakuorman. Liiterin ja verstaan takana piilossa on varastotilaa tilapäiseen tarpeeseen. 10. VERSTAS liittyy autotalliin katoksella. Sijoittaminen lähemmäs kuin 4m rajasta on sovittava naapurin kanssa kuitenkin siten, että routasuojauksen mahtuu tekemään oman tontin puolelle. Seinä on palo-osastoitava EI 30 mukaan. 11. KASVIHUONE on aurinkoisella seinustalla. Missä on lähin vesipiste? 12. KOMPOSTI on sijoitettu pihan perälle kasvimaan tuntumaan mutta kuitenkin niin että se on helposti saavutettavissa myös lumisena aikana (etäisyys 5m rajasta). 13. VAJA (jos alle 8m 2 ) ei tarvitse rakennuslupaa. Etäisyyden olisi kuitenkin hyvä olla yli 8m naapurin rakennuksiin paloturvallisuuden takia. 10

12 Rivitalotonteilla asuntokohtaisten yksityispihojen suojaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Näkö- ja tuulisuojaus voidaan luoda joko rakenteellisin keinoin tai istutuksin. Rakenteilla suojattaessa oleskelutila on liitettävissä luontevasti rakennusten massoitteluun. Asuin- ja talousrakennukset, pihasaunat, leikkimökit ja kasvi- tai viherhuoneet voidaan sijoittaa oleskelupihan ympärille ja täydentää rajausta tarpeen mukaan aitauksin ja istutuksin. 5 RAKENNUSTEN SUUNNITTELU 51 Yleistä Rakennusten ja taloryhmien suunnittelu on ammattitaitoa, kokemusta ja suhdetajua vaativa tehtävä. Onnistunut lopputulos lähtee rakennuspaikan tarjoamien mahdollisuuksien oivaltamisesta ja rajoitusten huomioonottamisesta. Se perustuu rakennusten oikeaan sijoitteluun, mittasuhteisiin ja perusmuotoon, huolelliseen sommitteluun, julkisivujen sopusuhtaiseen aukotukseen sekä luontevaan materiaalien käyttöön. 52 Pohjamuoto ja kerrosluku Rakennusten pohjamuodosta annetaan kaavan havainnekuvassa viitteellisiä ohjeita. Yhtenäisen mutta pienipiirteisen ympäristön saavuttamiseksi erillispientalojen julkisivulinjan ei ole hyvä ylittää porrastumatta 15 metriä eikä koko rakennusmassan pituuden 18 metriä. Sopusuhtainen pientalo on lisäksi runkosyvyydeltään alle yhdeksän metriä. Pientaloa ei kannatta kehystää kovin monilla (rakennuskustannuksiakin nostavilla) erkkereillä ja ulokkeilla koska talon ulkomuodosta saattaa tulla liian levoton. Poikkeama perusmuodosta on perusteltavissa silloin kun sillä saavutetaan todellista hyötyä asunnon sisätilojen järjestelyissä. Talon perusmuotoa suunniteltaessa on välttämätöntä ottaa huomioon olevien tai suunniteltujen naapurirakennusten korkeus, rungon syvyys jne. Rakennusvalvonta tulee arvioimaan rakennushanketta tässä suhteessa ja naapurirakennusten perushahmo olisikin hyvä esittää viitteellisesti lupakuvissa. Rakentajan kannattaa vaatia suunnittelijalta myös pienoismalli tai kolmiulotteinen näkymäkuva jo luonnosvaiheessa. Rakennettaessa asuintiloja toiseen kerrokseen on kiinnitettävä erityistä huomiota tilojen valoisuuteen, hätäpoistumismahdollisuuksiin sekä erikorkuisen tilan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Joissakin tapauksissa yläkerta on järkevää rakentaa vasta tilantarpeen kasvaessa. Myös rivitalotonttien suunnittelussa on yllämainitut periaatteet rakennusten jäsentelystä soveltuvin osin otettava huomioon. Rakennusmuotona niillä voi hyvin käyttää rivitalojen rinnalla paritaloja varsinkin omakotitalojen naapurustossa, jolloin päästään mittakaavallisesti yh- 11

13 tenäisempään kokonaisuuteen. 53 Aputilat Autokatokset, talousrakennukset ja varastot voidaan hyvin sijoittaa erillisiksi yksiköiksi, mikäli tontilla on tilaa. Asuinrakennusten yhteyteen sijoitettaessa niistä muodostetaan erilliseksi hahmottuva rakennuksen osa. Tärkeää on, että ne eivät saa kovin hallitsevaa osuutta varsinkaan tien puoleisissa julkisivuissa Kattomuoto ja piiput Rakennusten kattomuoto- ja kaltevuus on määritelty rakentamisohjeitten tiivistelmässä. Räystäissä suositellaan reilua cm:n ulkonemaa ja enintään noin 20 sentin räystäspaksuutta. Vesikaton palkiston paljastava avoräystäs keventää huolella toteutettuna rakennuksen ilmettä. Tulisijat on lämpötalouden kannalta järkevintä sijoittaa keskelle rakennusta, tällöin myös piiput saadaan helposti sijoitettua lähelle rakennuksen korkeinta kohtaa. 54 Julkisivut 54.1 Yleistä Rakennuksen suunnittelusta ei julkisivujen sommittelua voi erottaa; muutokset tilajärjestyksessä heijastuvat julkisivuihin ja päinvastoin. Onnistunut lopputulos perustuu rakennuksen oikeisiin mittasuhteisiin ja perusmuotoon, julkisivujen sopusuhtaiseen aukotukseen, huolelliseen sommitteluun sekä luontevaan materiaalien käyttöön. Rakennusten julkisivuissa tulee olla selkeä toiminnallinen tärkeysjärjestys, hierarkia. Rehti julkisivu kuvastaa konstailemattomasti perusideaa ja rakenneratkaisua, jolla talo on toteutettu. Esimerkkinä voisi mainita pääsisäänkäynnin, jota etujulkisivun tärkeimpänä osana tulee hienovaraisesti korostaa. Lyhytaikaisten muoti-ilmiöiden ei tulisi heijastua suunnitteluun. Yksinkertaisen tyylikkäät ratkaisut säilyttävät arvonsa paremmin kuin myyntikuvastojen uutuudet. Haettaessa esikuvia rakentamisen perinteestä kannattaa keskittyä oikeasti merkittäviin asioihin kuten laadukkaisiin materiaaleihin ja hyvään rakentamisen tapaan. Pelkkien perusteettomien muotoaiheiden yhdisteleminen sattumanvaraiseksi kokonaisuudeksi johtaa sekavaan lopputulokseen. On huomioitava, että yksittäinen talo on osaltaan muodostamassa alueen yleisilmettä Materiaalit ja värit Ohjeet julkisivujen materiaaleista ja väreistä on annettu rakentamisohjeitten tiivistelmässä. Materiaalivalinnoissa tulee pyrkiä aitouteen ja luonnonmukaisuuteen. Toisen 12

14 materiaalin ominaisuuksia jäljitteleviä tuotteita tulee välttää. Lautapinnan jäljitteleminen profiloidulla pellillä, hirsipaneelikatkelmat tiiliseinässä tai tiilikatetta jäljittelevä teräslevykate ovat huonompia ratkaisuja kuin materiaalin oman luonteen mukainen käyttö. Monesti epäaito materiaali on myös huonosti kestävä ja sen korjaaminen kotikonstein on yleensä mahdotonta kuten valitettavasti muovipinnoitetun peltikatteen tapauksessa. Rakennukseen valitun julkisivumateriaalin tulee hahmottua selvästi päämateriaaliksi. Sama periaate koskee myös pääväriä Lautaverhous Puuverhouksessa on lautatyypillä olennainen vaikutus rakennuksen ilmeeseen. Esimerkiksi hienosahatulla ponttilaudoituksella saadaan aikaan kevyempi vaikutelma kuin höyläämättömällä lomalauta- tai peiterimavuorauksella. Rakennuksen päädyssä seinälaudoituksen tulee jatkua samassa pinnassa räystääseen saakka eikä päätykolmiota tule voimakkaasti korostaa. Pientalon mittakaavassa verhouslaudoituksen suunnan vaihto saattaa tehdä julkisivusta sekavan; kaunis ja elävä julkisivu voi olla mainiosti toteutettu yhdensuuntaisellakin laudoituksella. Listoitukset tulee tehdä siten, että ne ovat sopusoinnussa seinälaudoituksen ja muiden julkisivun osien kanssa. Useimmiten ns. piparkakkutalolistoitukset ovat paitsi ristiriidassa uuden rakennuksen luonteen kanssa, myös kömpelyydessään rumia. Nykyaikaisessa pientalossa listoituksia ei ole välttämätöntä korostaa ollenkaan. Puurakenteiden pintakäsittelyksi edellytetään peittomaalausta, jolla toivotun värisävyn saavuttaminen on varmempaa ja rakenteen suojaus parempi kuin kuultoväreillä. Suositeltavimpia ovat luonnonmukaiset ja kauniisti patinoituvat keittomaalit ja pellavaöljymaalit Tiili- ja muut kiviaineiset julkisivut Tiiliverhouksiin soveltuvat parhaiten normaalit sileäpintaiset tai hienoharjatut tiilet. Muottitekniikalla kuvioidut tai lohkotut erikoistiilet eivät liity suomalaisen tiilirakentamisen perinteeseen ja niitä tulee välttää. Kiviaineisen julkisivun voi myös ruiskupinnoittaa, slammata tai rapata. Tiilellä verhotussa rakennuksessa tiiltä suositellaan käytettäväksi kaikkialla, mihin se teknisten edellytystensä puolesta soveltuu. Tiilimuurauksen ulottaminen myös ikkuna-aukkojen yläpuolelle rauhoittaa julkisivua. 13

15 Eräitä tapoja sommitella ikkunoita ja ovia Ikkunat Ikkunoissa suositellaan käytettäväksi pientalorakentamiseen ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan soveltuvia tyyppejä. Tuuletusluukkuja käytettäessä tulee luukku peittää puusäleiköllä. Myöskään pieniruutuisten ikkunoitten jäljittelemistä irtoristikoilla ei voida pitää tyylikkäänä ratkaisuna. Pelkän ulkonäön vuoksi tehdyn kulissin yksityiskohdat eivät useinkaan kestä lähempää tarkastelua. Ikkunoiden muotoon ja sijoitukseen vaikuttavat julkisivun jäsentelyn lisäksi huoneen kalustettavuus ja valon tarve, tontin käyttö, ilmansuunnat ja näkymäsuunnat. Mielenkiintoisena poikkeamana seinässä kannattaa käyttää porrastilan tai muun korkean tilan ikkunaa tai matalien ullakkotilojen pieniä ikkunoita. Hyvin suunniteltu ikkuna on kuin taulu, jossa maisema muuttuu vuodenaikojen vaihtuessa Ulko-ovet Rakennuksen ulko-ovien valinnassa tulee välttää näennäishistorisoivia ratkaisuja, kuten tyylijäljitelmäkahvoja, heloja ja peilioven jäljittelyä. Rehellisesti nykyaikaiset ratkaisut ovat suositeltavampia. 55 Palo- ja pelastusturvallisuus pientaloissa Tässä kappaleessa on lueteltu tärkeimmät pientalojen suunnitteluvaiheessa huomioitavat vaatimukset ja suositukset, joiden tavoitteena on ehkäistä tulipalon vaaraa sekä turvata mahdollisuudet henkilöiden pelastamiseen hätätilanteessa. Lisätietoa saa paikkakunnan palotarkastajalta sekä opaskirjasta "Rakennusten paloturvallisuus & Paloturvallisuus korjausrakentamisessa" (Ympäristöopas/ Ympäristöministeriö 1998). 14

16 Poistumisteitä rakennuksesta on oltava vähintään kaksi. Toisen tulee olla varsinainen uloskäytävä (ovi suoraan ulos maantasolta) ja toinen voi olla varatieluonteinen (kiintopainikkeellinen ikkuna tai parveke). Jos pudottautumiskorkeus varatienä käytettävän ikkunan karmilta tai parvekkeelta on yli 3,5 metriä, on varatie varustettava kiinteillä tikkailla. Tikkaiden on oltava sellaiset, että niille on helppo laskeutua ikkunalta (sivusiirtymätikas tai tikkaat ikkunan vieressä). Yläkerrassa, jossa on makuuhuoneita avoportaikon molemmin puolin, tulisi olla molemmista päistä yksi varatie. Rakennuksen ullakolle tulee olla ulkopuolinen pääsymahdollisuus. Pelkkään yläpohjan ontelotilaan (korkeus alle 600 mm) on myös suositeltavaa järjestää pääsy. Pääsymahdollisuus on oltava ullakon jokaiseen palo-osastoon. Rakennuksen katolle ja savu- / IV-hormeille tulee olla turvallinen pääsymahdollisuus (yleensä seinätikkaat ja lapetikkaat). Seinätikkaat on suositeltavaa sijoittaa päätyyn, harjan lähelle. Jos katolla joudutaan liikkumaan sivusuunnassa, on siellä oltava kulkusillat jos katon kaltevuus on enemmän kuin 1:4 (huopakate) tai 1:8 (pelti- tai tiilikate). Palovaroittimia on oltava vähintään 1 kpl / kerros. Osoitenumerointi on merkittävä rakennuksen seinään ja tarvittaessa tien varteen erilliseen tolppaan selvästi ja riittävän ylös siten, että se näkyy tielle eikä jää lumen, puiden tms. taakse. Osoitenumerointi on kaava-alueella valaistava. Pientaloja koskevat yksityiskohtaisemmat paloturvallisuusvaatimukset Suomen rakentamismääräyskokoelmassa: Hormit/tulisijat ja niiden suojaetäisyydet ja suojaukset osan E3:n ja E8:n mukaan. Ilmanvaihtokanavat osan E7:n mukaan. Autosuojat ja -katokset osan E4:n mukaan. Kattilahuoneet ja polttoainevarastot osan E9:n mukaan. 6 RAKENNUSTEN LÄHIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU 61 Yleistä Pihasuunnittelu on paikan olosuhteista ja tulevien asukkaitten tarpeista lähtevä ainutkertainen tapahtuma, johon ei ole valmiita malleja. Onnistuneeseen lopputulokseen pääsy edellyttää kuitenkin tiettyjen yleisten periaatteiden noudattamista: Rakennuspaikka on osa tienäkymää, asuntoaluetta, laaksoa, mäkeä ym. suurempaa kokonaisuutta. Rakennusten ja pihan rakenteineen ja kasvei- 15

17 neen on oltava sopusoinnussa ympäröivän luonnon ja rakennettujen alueiden kanssa. Pihasuunnittelu aloitetaan rakennuspaikan käyttösuunnitelmasta, jossa rakennukset ja tärkeimmät pihatoiminnot sijoitetaan paikalleen ja liitetään maastoon. Rakennuksia ja pihaa tulee suunnitella kokonaisuutena, jolloin päästään tilan, maaston ja kasvillisuuden luontevaan käyttöön. Ammattilaisen käyttö on suositeltavaa myös vihersuunnitteluvaiheessa. Pihaa suunnitellaan vuosikymmenien tähtäimellä huomioiden esim. kasvavan puuston tilantarve. Suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi tulee selvittää huolellisesti paikan maasto-, maaperä-, vesi- ja ilmastotekijät ja kasvillisuus sekä naapuripihat ym. ympäristötekijät. Erityisen tärkeä on arvio olemassa olevan kasvillisuuden säilymismahdollisuuksista olosuhteiden muuttuessa. 62 Pihakasvillisuus 62.1 Yleistä Hyvin menestyvät kasvit tekevät puutarhan reheväksi ja viihtyisäksi. Kasvillisuuden merkitys asuinympäristön viihtyisyydelle on suuri: Puut ja pensaat vaikuttavat edullisesti pienilmastoon, tasaavat lämpötiloja, toimivat tuulensuojana, antavat varjoa ja lisäävät ilman kosteutta. Kasvillisuus vähentää myös jonkin verran ilman epäpuhtauksia ja vaimentaa melua. Kasvillisuus on tärkeä ulkotilojen jäsentäjä ja näkösuojan antaja ja sen avulla on mahdollista sitoa rakennukset ja rakenteet maastoon, jäsentää korttelialueita, selkeyttää tienäkymiä ja tarjota yhteyksiä luontoon Oleva kasvillisuus Olemassa olevaa kasvillisuutta käytetään mahdollisimman paljon hyväksi. Mikäli rakennuspaikalla kasvaa hyväkuntoista säilyttämiskelpoista puustoa, pensaita tai muuta kasvillisuutta, se säilytetään kokonaisuuksina pohjakasvillisuuksineen. Parhaiten tämä onnistuu rakennuspaikkojen reunoilla ja pitkällä tähtäyksellä vain alueilla, joille ei kohdistu paljon tallausta. Olevaa kasvillisuutta on perusteltua säilyttää ainakin kunnes uusi puusto varttuu Istutettava kasvillisuus Kasvillisuuden määrä ja laatu ovat tärkeimpiä pihan viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Sen vuoksi rakennuspaikalle kehitetään mahdollisimman monipuolinen, kestävä ja paikan olosuhteita vastaava kasvillisuus. Uusi kasvillisuus on hyvä sijoittaa selkeiksi ryhmiksi tai vyöhykkeiksi, jolloin pihoille jää myös riittävästi vapaata tilaa leikkiä ja oleskelua varten. Tärkeimpiä istutuksia ovat isot pihapuut ja tienvarren kasvillisuusvyöhykkeet, jotka vaikuttavat koko asuntoalueen ilmeeseen. Niissä noudatetaan taloryhmittäin ja teittäin 16

18 yhtenäistä linjaa. Istutettavien lehtipuiden tulee olla vähintään 250 cm korkeita ja havupuiden ja lehtipensaiden isompia taimistokokoja Nurmialueet Nurmipintoja tarvitaan kulutus- ja käyttöalueiksi oleskelua ja leikkejä varten sekä luomaan pihoille avaruutta ja valoisuutta. Nurmipinnat liitetään ympäröiviin maaston osiin saumattomasti ja luontevasti ja rajataan luonnonmukaisina kehitettävistä pihan osista selkeästi. Pelkkä nurmi ei kuitenkaan yksin riitä pihan vihreydeksi. Yleensä nurmea varten suositellaan 20 cm:n paksuista multakerrosta. Niittykasvillisuudelle liian rehevästä maaperästä on vain haittaa; eli kukkaniityn perustaminen nurmen sijaan on vähämultaisilla tonteilla edullisempi vaihtoehto Niitty Hoidettavaa nurmea ei toki tarvitse olla koko pihan alueella. Pihatoimintojen salliessa leikkonurmea luontevampi pohjakasvillisuus syntyy paikan alkuperäisestä varvustosta, heinistä ja perennoista. Maanpeitekasveja voi käyttää laajoillakin alueilla maan pinnan vehreyttäjinä nurmen sijasta etenkin varjoisissa paikoissa muiden kasvien alla. Niityt ja maanpeitekasvit voivat nurmen sijasta luoda vaihtelevampaa vehreää pohjaa pihalle. Vapaammin kasvavan kukkivan niityn lomaan luontuvat paremmin myös istutusten ja maaston vapaammat muodot. Liian rehevä kasvualusta vaikeuttaa niityn perustamista. Hiekkainen maa on sille edullista. Niittykukkasiemenseoksia on saatavissa valmiina. Niitty leikataan pari kertaa kesässä, oleskelualueet tarvittaessa useamminkin. Haluttujen niittykukkien leviämistä voidaan edistää siementen kypsymisen jälkeen ajoitettavilla niitoilla. Tallauksen kestävän luontaisen lajiston leviämistä kannattaa suosia vaikkapa keräilemällä itse siemeniä ja kylvämällä niitä laikuiksi (pihasaunio, piharatamo, pihatatar, kylänurmikka ym.) Kukat Kukkaryhmiä suunnitellessa värien sopivuus toisiinsa on tärkeää. Jonkin värin pitää olla vallitsevana kerrallaan ja toisten vain korostaa sitä. Parempi on istuttaa vähän lajeja, mutta suuri määrä kutakin. Kukkaryhmät ryhmitetään liittymään rakennuksiin, pihan rakenteisiin tai puu- ja pensasryhmiin. Kauimmin kukkivat sijoitetaan keskeisille paikoille ja muut niin, että piha kukkii milloin yhtäällä, milloin toisaalla. Voimakkaampi vaikutelma saadaan, kun ei yritetä saada jonkin verran kukkivia koko kesäksi joka paikkaan. Kukkaryhmille varataan noin 30 cm syvä kasvualusta Koristekasvit ja pensaat Koristekasvien sirottelu nurmipinnalle ei ole suositeltavaa. Hoidon helpotta- 17

19 miseksi istutusalueet on syytä koota ryhmiin ja suunnitella niin tiheiksi, ettei niiden alle tarvitse lainkaan kylvää nurmea. Pensasistutuksille varataan n cm syvä kasvualusta multaa. Katteen käyttö on suositeltavaa istutusalueilla Hyötypuutarha Puutarhaviljely on taas suosittu harrastus. Ulkoilun, liikunnan ja perheen yhdessäolon lisäksi tulokset ovat näkyviä, maistuvia ja hyödyllisiä. Sadon myrkyttömyyden voi itse määrätä. Yleensä hyötypuutarha erotetaan varsinaisesta koristepihasta omaksi alueekseen. Hyötykasveja voi käyttää koristekasvien tapaan varsinkin jos tilaa on vähän. Eri tonttien hyötypuutarhat on hyvä sijoittaa siten, että niistä muodostuu yhtenäinen, valoisa pihapuutarha korttelin sisälle. Rakennuspaikan reunalla hedelmäpuut ja marjapensaat toimivat myös näkösuojana Puut Tontille kannattaa istuttaa erikokoisia puita, suuremmaksi kasvavat puut ja puuryhmät tontin vapaaseen osaan, pikkupuut etupihalle ja rakennuksen lähelle. Eteläseinustalle voi istuttaa kesän paahdetta vähentämään suurenkin varjostavan puun, esim. vaahteran tai koivun. Havupuut ovat aina vihreitä ja hillitsevät tuulta talvellakin - silloin pohjoistuulet tai avoimelta peltoaukealta puhaltavat tuulet ovat hankalimpia. Tavallinen mänty ja kapeana kasvavat kuuset, esim. serbiankuusi sopivat pienillekin tonteille Suurikokoisiksi kasvaville puille (esim. koivu, vaahtera, jalava) varataan n. 1 metrin syvyinen kasvualusta multaa, pienikokoisille puille (esim. pihlaja, koristeomenapuu) riittää n. 80 cm:n syvyinen kasvualusta. 63 Pihojen jäsentely istutuksilla Asunnon luontevaksi osaksi sen lämpimälle seinustalle muodostetaan aitauksin, rakentein ja istutuksin suojattu ulko-oleskelupaikka, joka voi toimia lämpimän vuodenajan ulkoruokailupaikkana. Oleskelupihalle on hyvä muodostaa selkeä vapaa nurmialue oleskelua ja leikkejä varten. Puu- ja pensasistutukset, hedelmäpuut ja marjapensaat kootaan rakennuspaikan reunoille, jolloin ne toimivat myös näkösuojana. 18

20 64 Tontin rajaus, istutusetäisyydet Tonttien sivut naapureita ja tietä vastaan voidaan rajata leikatulla tai vapaasti kasvavalla pensasaidalla ja matalalla, kevytrakenteisella lauta-aidalla. Lautaaita kannattaa toteuttaa pelkistetyllä rakenteella ilman levotonta porrastumista. Peittävämpää näkösuojaa haluttaessa istutetaan 3-4 m leveä suojavyöhyke, jolle valitaan pensaita sekä matalia ja korkeita puita siten, että latvusto kohoaa tontin reunaa kohti. Tällöin tontin sisäosat jäävät valoisiksi ja avoimiksi. Tonttien sivut naapureita ja tietä vastaan voidaan rajata leikatulla tai vapaasti kasvavalla pensasaidalla tai puuaidalla. Puuaidan on hyvä olla mahdollisimman yksinkertainen, esim. harvahko enintään 1,2 metriä korkea pystysäleaita. Se on hyvä merkitä asemapiirrokseen, vaikka se ei myöhemminkään toteutettuna tarvitse rakennuslupaa. Naapurien kesken tulee sopia tonttien väliselle rajalle istutettavan tai rakennettavan aidan tekemisestä ja hoitamisesta. Puuaidan rinnalla suojaistutuksena voi käyttää vapaampia pensasistutuksia, joissa lajikkeet voivat vaihdella. Pensasistutukset kannattaa toteuttaa niin tiheinä, ettei niiden alle tarvitse kylvää nurmea. Kaavaan tonteille merkityt puurivit voidaan istuttaa luonnonmukaisesti siten, että jokaisella tiehen rajoittuvalla rakennuspaikan sivulla kasvaa 3-6 runkopuuta rajan pituuden mukaan; viljellyn näköiset puurivit eivät ole välttämättömiä. Tienvarren puut on tarkoitettu istutettavaksi tonteille 1-2 metrin päähän rajasta. Vastaava etäisyys pensailla ja pensasaidoilla on 0,3-0,5 m. Nämä etäisyydet ovat tarpeen, jotta kasvien juuristot säilyvät, mikäli tiealueella joudutaan tekemään kaivutöitä. 19

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET

MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet 3 MAASEUTUALUEIDEN RAKENNUSTAPAOHJEET Kärkölän, Lahden ja Nastolan maaseutualueet SISÄLLYS RAKENNUSTAPAOHJEIDEN TARKOITUS...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 1. LUKU: YLEISTÄ... 3 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 3 3 ARVOKKAAT KULTTUURIYMPÄRISTÖ- JA MAISEMA-ALUEET... 3 2. LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys

Länsi-Turunmaa. Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuuston 16.11.2009 hyväksymä 2(33) JOHDANTO... 4 TAUSTA... 4 ERITYISALUEET JA OMINAISPIIRTEET... 4 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ... 4 I LUKU... 5 1. SOVELTAMISALA... 5 2. RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 23.03.2009 / VAHVISTETTU 00.00.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Kangasalan rakennusjärjestys 2015 Kangasalan rakennusjärjestys 2015 1 KANGASALAN RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimipaikka ja osoite Kunnanvirasto II, Urheilutie 13, PL 50, 36201 Kangasala, www.kangasala. /asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KV 13.10.2014 PYHÄRANNAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 2 RAKENTAMINEN YLEENSÄ 3 Toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS NOUSIAISTEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo 24.6.2014 Kunnanvaltuusto 14.4.2014 18 Kunnanhallitus 7.4.2014 105 Ympäristölautakunta 20.3.2014 29 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Nousiaisten kunnan

Lisätiedot

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011

Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 Rakennusvalvontajaosto 19.1.2011 Tekninen lautakunta 15.2.2011 Kunnanhallitus 21.2.2011 Kunnanvaltuusto 11.4.2011 Hollolan kunta Rakennusjärjestys 2011 2 HOLLOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1.6.2011 I LUKU

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS

YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS YLIVIESKAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ 1 Tavoite 4 2 Soveltamisala 4 3 Rakentamistapaohjeet 4 II LUKU: LUPAJÄRJESTELMÄT 4 Rakentamisen luvat 4 5 Toimenpidelupa

Lisätiedot