Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta"

Transkriptio

1 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta

2

3 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2004

4 Raportin kopiointi ja jakelu: Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Telefax Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kauppamiehenkatu 4, Kouvola puh (vaihde)

5 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen: Selvitys Vaalimaan rajaasemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta. Kouvola Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. 24 s. TIIVISTELMÄ Selvityksessä on tarkasteltu Vaalimaan rajanylityspaikan tavaraliikenteen jonoutumista Suomen puolella. Selvityksessä arvioidaan matka-ajan ja jonopituuden laskentamalleja, määritellään käytettävät menetelmät sekä tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviot matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Liikennetilanteesta tiedottamista käsitellään tässä selvityksessä vain tavaraliikenteen näkökulmasta. Valtatien 7 liikenteestä välillä Virojoki Vaalimaan raja-asema on merkittävä osa raskasta liikennettä. Liikenne jonoutuu ajoittain voimakkaasti. Valtatie 7 on osa ns. Pohjolan kolmioon kuuluvaa E18-tieyhteyttä ja tärkein Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen yhteys ja samalla keskeisin suora maantieyhteys EU:n alueen ja Venäjän välillä. Tuottamalla ajantasaista tietoa vallitsevasta tavaraliikenteen sujuvuudesta annetaan kuljettajille ja kuljetusjärjestelijöille mahdollisuus tehdä matkareittiin ja rajanylityspaikkaan vaikuttavia päätöksiä. Näin on mahdollista parantaa liikenteen sujuvuutta, ja vähentää kilometrien mittaisten rekkajonojen aiheuttamia liikenneturvallisuusriskejä. Järjestelmää Vaalimaan raja-aseman läheisyydessä esitetään kehitettävän siten, että myös jonopituuden seuranta olisi mahdollista. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä sekä ilmaisimia että liikenteen seurantakameroita välille Virojoki - Vaalimaa.

6 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen: Selvitys Vaalimaan rajaasemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta [The study of congestion of cargo transport near Vaalimaa frontier station]. Kouvola Finnish Road Administration. 24 p. ABSTRACT In this study congestion of cargo transport near Vaalimaa frontier transit point on the Finnish side of the border was examined. Calculation models for travel time and queue length were estimated and information shown for road users in different situations was considered. In addition to this traffic data which should be collected between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point was defined. Most of the traffic on main road 7 between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point is cargo transport. Traffic can be occasionally very congested. Main road 7 is one part of the E18 road connection and the most important road transport connection between Finland and Russia. Real-time traffic information for cargo transport gives the drivers the possibility to change route or frontier transit point. This should make traffic flow more fluent and reduce traffic safety risks caused by queues, which can be 23 kilometres on the Finnish side of the border. According to this study the system near Vaalimaa frontier transit point should be developed so that queue length monitoring is possible. This can be obtained by using traffic detectors and cameras between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport.

7 ALKUSANAT Tämä selvitys käsittelee Vaalimaalle saapuvan tavaraliikenteen jonoutumista Suomen puolella. Selvityksessä arvioidaan matka-ajan ja jonopituuden laskentamalleja, määritellään käytettävät menetelmät sekä tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviota matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Liikennetilanteesta tiedottamista käsitellään tässä selvityksessä vain tavaraliikenteen näkökulmasta. Selvityksen on Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta laatinut SCC Viatek Oy, jossa työstä on vastannut Kaisa Ronkainen. Työhön on lisäksi osallistunut Rauno Laitinen. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) rahoitusta. Työtä on ohjannut ryhmä, johon kuuluivat: Petteri Portaankorva Kaakkois-Suomen tiepiiri (pj.) Ari Tuomainen - - Jaakko Myllylä - - Pekka Nurminen -"- Kouvolassa, helmikuussa 2004 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut

8

9 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 7 SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT 1 TAUSTA 9 2 TAVOITE 9 3 LÄHTÖTIEDOT Liikenteen määrä ja nopeus Saatavissa olevat tiedot 10 4 MÄÄRITTELYT Ennustemalli Simulointimalli 12 5 ENNUSTEMALLI Matka-ajan laskeminen Jononpituuden laskeminen 14 6 LAITTEIDEN SIJOITUS 19 7 POHDINNAT 20 8 JATKOTOIMENPITEET 23 9 LÄHDELUETTELO 24 LIITTEET

10

11 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 9 1 TAUSTA Valtatie 7 on osa ns. Pohjolan kolmioon kuuluvaa E18-tieyhteyttä ja tärkein Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen yhteys ja samalla keskeisin suora maantieyhteys EU:n alueen ja Venäjän välillä. Tie on myös Virolahden kunnan sisäisen liikenteen välittäjä. Valtatien 7 liikenteestä välillä Virojoki Vaalimaan raja-asema on merkittävä osa (19 %) raskasta liikennettä. Liikenne jonoutuu ajoittain voimakkaasti. Useiden kilometrien, jopa lähes kahdenkymmenen kilometrin seisovat rekkajonot aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin. Pysäköintialue- ja lisäkaistajärjestelyillä on pyritty ja edelleen pyritään pienentämään jonoista muulle liikenteelle aiheutuvia häiriöitä. /1/ Jonojen syntyyn vaikuttavat raja-asemien toiminnot ja saapuvan liikenteen määrä. Näihin voidaan ennakoidusti vaikuttaa varsin vähän. Vaikka ongelmat ovat vähentyneet, on liikenne lisääntynyt. Eräät päivittäiset rutiinit aiheuttavat edelleen rajan kapasiteetissa vaihteluja. Tyypillinen päivittäinen häiriö kapasiteetissa aiheutuu vuoronvaihdosta Venäjän puolella. Jos toiminta on pysähdyksissä Venäjän tullissa, ei Suomen puolelta lasketa liikennettä Suomen ja Venäjän tullien väliselle alueelle. Edellä mainituista syistä on ymmärrettävästi noussut tarve tiedottaa tilanteesta, jotta autoilija voisi arvioida rajanylityksen sujuvuutta. Tarvittaessa autoilija voi harkita uudelleen, onko matka sillä hetkellä tarpeen tai voiko sen siirtää toiseen ajankohtaan. Tällöin voidaan jonottamisen sijasta odottaa mukavammassa ympäristössä ja odottamiseen varautua paremmin. Toisaalta pitkä jono, jonka pää tulee yllättäen vastaan, on myös turvallisuusriski. Jonoutunut liikenne aiheuttaa ongelmia paikalliselle risteävälle liikenteelle sekä joukkoliikenteelle erityisesti pysäkkien kohdalla. Riskiä voidaan lieventää sillä, että autoilijat ovat tietoisia jonoista ja varautuneita niihin. Kaikissa tapauksissa tulisi tietää matka-aika ja jononpituus sekä mahdollisesti myös tieto siitä, onko jono purkautumassa vai kasvamassa. Tässä selvityksessä käsitellään vain itään menevän rekkaliikenteen jonoutumista, joten tiedot matka-ajoista ja jononpituuksista on laskettu vain rekkaliikenteelle. Myös tiedottamista on tarkasteltu vain itään suuntautuvan rekkaliikenteen näkökulmasta. 2 TAVOITE Työn tavoitteena on määrittää laskentamalli ja sen tarvitsemat lähtötiedot matka-ajan ja jononpituuden määrittämiseen sekä menettelytavat ja tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviota matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Tienkäyttäjille suunnatun informaation esitystapaa käsitellään tässä selvityksessä erityisesti tavaraliikenteen näkökulmasta.

12 10 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Tavoitteen saavuttamiseksi järjestelmän tulee kerätä tietoa raja-asemalle saapuvan ja sieltä poistuvan rekkaliikenteen määristä, jotta pystytään arvioimaan matka-aikaa. Jononpituuden laskemiseksi tarvitaan lisäksi arvio häiriön kestosta. 3 LÄHTÖTIEDOT 3.1 Liikenteen määrä ja nopeus Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. Virojoen taajamassa nopeusrajoitus on 60 km/h. Raja-aseman alueella nopeusrajoitus on 30 km/h, mutta käytännössä nopeudet raja-aseman alueella ovat noin 5 km/h. Normaali matka-aika rekisteritunnistuspisteiden välillä on laskettu olevan noin 18 minuuttia vaihdellen 15:sta 20 minuuttiin. Liikenteen määrä valtatiellä LAM 581 -pisteellä (Vaalimaan rajanylityspaikan itäpuolella) on noussut vuosina (kuva 1). Vaalimaan rajanylityspaikan liikennemäärä oli vuonna 2002 keskimäärin 3100 autoa vuorokaudessa. Vuonna 2002 raskaan liikenteen osuus oli 19 % eli 589 ajon/vrk. Kausivaihtelu on hyvin vähäistä. KKVL raskaat on 4,2 % suurempi kuin KVL raskaat. Raskaasta liikenteestä 84 % on täys- tai puoliperävaunullisia. /1/ Kuva 1. Liikenteen kehitys vuosina pisteellä 581 (Vaalimaa). 3.2 Saatavissa olevat tiedot Tilastollista seurantatietoa liikenteestä kerätään automaattisella LAMjärjestelmällä. Järjestelmän tietoaines perustuu yksittäisistä ajoneuvohavainnoista koostettuun tietokantaan, jossa havainnot yhdistetään edustamaan määrättyä aikaväliä. /2/ Ajantasaisella liikenteen seurannalla kerätyt tiedot kuvaavat liikenteen sujumista tarkasteluhetkellä. Tiedon tuoreus määräytyy tiedonsiirron tiheydestä sekä tietojärjestelmän toimintanopeudesta. LAM-järjestelmän tietoja voidaan välittää myös ajantasaisesti. Tarkastellut LAM-pisteiden liikennetiedot ovat nähtävissä Tiehallinnon ajantasaisen liikennetiedottamisen Internet-sivuilta alasivulta liikenne/kaakkois-suomi. /2/

13 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 11 Seuraavat tiedot ovat nyt käytettävissä: - raskaan liikenteen vuoronumerojärjestelmä odotusaika pysäköintialueella ajantasainen tieto siitä kuinka paljon rekkoja varastopysäköintialueella on - LIPRE-tunnistusjärjestelmä matka-ajat Virolahdelta Vaalimaan raja-asemalle ajoneuvolajeittain - LAM-liikenteenmittaus nopeudet ajoneuvolajeittain liikennemäärät ajoneuvolajeittain. Raskaan liikenteen vuoronumerojärjestelmä tulee rakenteille ja valmistuu 09/2004. Käytettävien tietojen tulisi olla automaattisesti saatavissa Tiehallinnon järjestelmistä. Näin varmistetaan tietojen yhteensopivuus eikä tietoja ei tarvitse hankkia muilta osapuolilta. Järjestelmien avulla voidaan myös erotella eri ajoneuvotyypit. Tullin kannalta katsoen sekä lähtevä että saapuva liikenne jakautuu kahteen ryhmään: niihin, joilla on tullattavaa tai muuta selvitettävää ja niihin, joilla ei ole. Eri tavaraliikenneryhmillä on eripituiset käsittelyajat, mikä voidaan huomioida laskentamallissa säätöparametrin avulla. Näin saadaan luotettavampi arvio matka-ajalle. Tavaraliikenneryhmiä ovat: - tyhjät - tukkirekat - esitullatut - tullaamattomat. Esitullatuilla rekoilla on lyhyemmät käsittelyajat kuin tullaamattomilla. Tyhjät rekat käsitellään erikseen ja ne päästetään vuoronumerojärjestelmän läpi. 4 MÄÄRITTELYT 4.1 Ennustemalli Matka-ajan ja jononpituuden laskemista varten tehtiin seuraavat määrittelyt: - järjestelmästä ei poistu asiakkaita - yhden rekan käsittelyaika on 5 min - käsittelijöitä on töissä samaan aikaan enintään 6 henkilöä käsiteltyjä rekkoja 12 72/h - saapuvien ja poistuvien kaistojen lukumäärä 1 - saapumis- ja poistumisaikavälit ovat tasaisia % rekkoja (pituus 25,25 m) - saapuva liikennemäärä enintään 55 rekkaa/h.

14 12 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 4.2 Simulointimalli Tässä projektissa simuloinneilla havainnollistettiin jonoutumista raja-aseman alueella. Simulointien avulla voidaan havaita missä tilanteessa ennustemalli ei toimi, mitä asioita mallissa tulee ottaa huomioon ja mitä parametreja mahdollisesti on muutettava. Sovittiin, että simulointimallin liikennemäärä on 85 % todellisesta liikennemäärästä, sillä osa liikenteestä poistuu muille reiteille eikä näin ollen saavu raja-aseman alueelle. Simuloinnissa käsitellään vain raja-aseman aluetta. Odotusalueelle mahtuu nyt 80 rekkaa ja laajennuksen jälkeen 160 rekkaa. Tarkastuspysäköintialueella on enintään 12 rekkaa. Lisäksi on tehty seuraavat määrittelyt: - järjestelmästä ei poistu asiakkaita - simulointiaika on 6 h - yhden rekan käsittelyaika on 5 min - käsittelijöitä on töissä samaan aikaan enintään 6 henkilöä käsiteltyjä rekkoja 12 72/h - saapumis- ja poistumisaikavälit SYNCHRO:n satunnaisgeneraattorin mukaiset - saapuvien ja poistuvien kaistojen lukumäärä 1 - simuloinnissa on 100 % rekkoja (pituus 25,25 m) - saapuva liikennemäärä enintään 55 rekkaa/h, mutta simuloinneissa käytetty 85 % todellisesta liikennemäärästä eli 47 rekkaa/h - nopeusrajoitus rajan alueella 5 km/h ja linjaosuuksilla 80 km/h. 5 ENNUSTEMALLI 5.1 Matka-ajan laskeminen Menetelmä 1 Matka-aika lasketaan lisäämällä keskimääräiseen matka-aikaan keskimääräinen viivytys. Näin matka-aikaa pystytään arvioimaan tarkemmin tilanteessa, jossa raja-asema on suljettu tai toiminta hidastunut. Matka-ajan laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: - keskimääräinen matka-aika - välityskyvyn mukainen liikennemäärä - ruuhkatilanteen liikennemäärä - ruuhkan kokonaiskesto. Keskimääräinen matka-aika saadaan LIPRE-pisteiltä ja se voidaan laskea tilastotietojen perusteella. Tämän selvityksen ennustemallissa keskimääräinen matka-aika sovittiin vakioksi.

15 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 13 Välityskyvyn mukainen liikennemäärä saadaan vuoronumerojärjestelmästä. Tällöin välityskyky saadaan todellisesta liikennevirrasta eikä tietoa tarvitse pyytää tullista erikseen. Mikäli raja on kokonaan suljettu (Q c = 0), niin matkaaikatietoa ei kannata laskea eikä tietoa matka-ajasta esitetä muuttuvilla opasteilla. Tällaisessa tapauksessa esitetään tietoa jonopituuksista tai siitä, onko jono kasvamassa vai lyhenemässä. Ruuhkatilanteen saapuva liikennemäärä saadaan Virolahden LIPREpisteeltä ja poistuva liikennemäärä Vaalimaan LIPRE-pisteeltä, joilta tiedot saadaan nopeammin kuin LAM-pisteiltä. Lasketaan ensin keskimääräinen viivytys kaavalla d = ½ t (Q r Q c )/Q c, jossa Q c = välityskyvyn liikennemäärä Q r = ruuhkatilanteen liikennemäärä t = ylikysynnän kesto [min]. Lisätään keskimääräiseen viivytykseen keskimääräinen matka-aika, jolloin saadaan matka-ajan arvio ruuhkatilanteessa. Ruuhkan kokonaiskesto t on tilannekohtainen. Sitä ei kuitenkaan käytännössä voida muuttaa erikseen, joten tässä ennustemallissa t:n arvo on edellisellä laskentakierroksella laskettu keskimääräisen viivytyksen arvo d. Edellisen laskentakierroksen d :n arvon käyttäminen aiheuttaa kuitenkin virhettä, joten toinen vaihtoehto on käyttää tilastotietoja ylikysynnän keston määrittämiseen. Menetelmä 2 Matka-aika ja jononpituus voidaan laskea yksinkertaistetusti vertailemalla saapuvaa ja poistuvaa liikennemäärää. Mitä pidempi mittauspisteiden välimatka on, sitä vanhempaa on matka-aikatieto. LAM LAM saapuva poistuva liikennemäärä liikennemäärä q 1 q 2 Jononpituus tiettynä ajanhetkenä voidaan määrittää seuraavasti: Kun q 1 q 2 = 0 niin ei muodostu jonoa Kun q 1 q 2 < 0 niin ei muodostu jonoa Kun q 1 q 2 > 0 niin jonoa kertyy q 1 q 2 ajon./h

16 14 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Matka-aika ruuhkatilanteessa voidaan laskea seuraavan pariaatteen mukaan: Arvio häiriön kestosta arvioidaan tapauskohtaisesti ja se muuttuu rajaaseman toiminnan mukaan. Raja-aseman toimintahäiriöt aiheutuvat useimruuhkattoman viivytys tilanteen + ruuhkamatka-aika tilanteessa Maksimiviivytys tiettynä ajanhetkenä voidaan laskea seuraavalla kaavalla d max = n max / q 1, jossa n max = maksimijononpituus [ajon.] Havainnon ikä muodostuu ajoajasta linkin alkupisteestä päätepisteelle sekä tiedonsiirtovälistä. Näin ollen linkin pituus on suoraan verrannollinen tiedon ikään. Taululla näytettävän matka-ajan alarajana voisi olla vallitseva matka-aika 2,5 minuuttia ja ylärajana vallitseva matka-aika + 2,5 minuuttia. Ala- ja ylärajat määritetään yleensä nopeusrajoituksen mukaan. Vaalimaan rajaliikenteen toteutuneet matka-ajat voivat olla huomattavan pitkiä liikenteen ruuhkautuessa. Mikäli jonotusaika on useita tunteja, riittää matka-ajasta informoimiseen epätarkempi tieto (eli tieto jononpituudesta tai siitä, onko jono kasvamassa vai lyhenemässä). Tiedonsiirtoväli seurantalaitteista keskusjärjestelmään vaikuttaa laskennassa käytettävien tietojen ikään. Ruuhka-aikaan tulisi käyttää mahdollisimman lyhyttä tiedonsiirtoväliä kun taas hiljaisen liikenteen aikaan riittää pidempikin tiedonsiirtoväli. /1/. Ruuhka-aikana lyhyt tiedonsiirtoväli on välttämätön, jotta järjestelmästä saatava tieto on mahdollisimman tuoretta. Mikäli tunnistuspiste sijoitetaan Virolahden keskustaan, on tieto tuoreempaa verrattuna tilanteeseen, jossa piste sijoitetaan kauemmaksi. Toisaalta liikenteen jonoutuessa jonot ulottuvat Virolahdelle saakka, jolloin järjestelmästä saatava tieto on erittäin vanhaa eikä näin ollen kuvaa todellista, senhetkistä liikennetilannetta. Tällaisessa tilanteessa ei tule enää esittää matkaaikainformaatiota. 5.2 Jononpituuden laskeminen Jononpituuden laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: - saapuva liikennemäärä - poistuva liikennemäärä - arvio häiriön kestosta. Liikennemäärät saadaan kahdelta LAM-pisteeltä. LAM 525 sijaitsee 25 kilometrin päässä Vaalimaan raja-asemalta ja LAM 581 raja-aseman alueella.

17 Ajoneuvojen m äärä Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 15 miten ongelmista rajan itäpuolella ja niitä on vaikea ennakoida. Myös arvio häiriön kestosta tulee olla saatavissa automaattisesti, joten käytetään tilastotietoja. Ajoneuvojen välit on huomioitu laskettaessa jononpituuksia. Liittymiä ja bussipysäkkejä ei ole huomioitu tässä työssä tehdyissä laskennoissa, mutta ne tulisi huomioida mahdollisessa jatkosuunnittelussa. Jonon pituus lasketaan pisteestä, jossa vuoronumerot jaetaan, eteenpäin Virolahden suuntaan. Jononpituus lasketaan seuraavasti yksinkertaistetun jonomallin avulla: Ylikysyntätilanteita voidaan tarkastella yksinkertaistetun pinoavan jonomallin avulla. Jonomallia kutsutaan pinoavaksi, koska mallissa ajoneuvoilla ei ole ulottuvuutta, vaan niitä tarkastellaan First In First Out (FIFO) - periaatteella. Kuvassa 2 esitetty liikennetilanne on esitetty kuvassa 3 kumulatiivisena ajoneuvojen saapumiskäyränä ajan funktiona /3/. Q q r q c =välityskyky q q 1 t Liikennemäärän muutokset esimerkin ylikysyntätilantees- Kuva 2. sa /3/. N C N 2 B q D q c t r = ruuhkan kesto t = ylikysynnän kesto N = ruuhkaan joutuva ajoneuvomäärä t r = ylikysynnän kesto N 1 0 q 1 A q r E N = ruuhkaan joutuva ajoneuvom äärä 0 t t m t r t Kuva 3. Kumulatiivinen ajoneuvojen saapumiskäyrä esimerkin ylikysyntätilanteessa /3/. Ylikysyntätilannetta kuvaavien parametrien laskentakaavat voidaan johtaa kuvasta 3. Alla on yhtälöt kokonaisviivytykselle d tot, keskimääräiselle viivytykselle d, maksimiviivytykselle d max, keskimääräiselle jononpituudelle n, maksimijononpituudelle n max ja ruuhkan kestolle t r /3/.

18 16 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta d tot ( q = ½ r qc )( qr q q c q) t 2 qr q d = ½ q c c t qr qc d max = t = 2d q c n = ½ ( qr qc ) t = n t r q d = ( qr qc ) t 2n max = qr q = t q q c c V aalim aan ra ja-asem a JONONPITUUDEN ARVIOINTI Raja-asem a suljettu 20 m in MAKS.JONONPITUUS (78 x 30 m = 2340 m) SAAPUVA L IKENNE (55 rekkaa/h) POISTUVA L IKENNE (72 rekkaa/h) RUUHKAN KESTO 65 min AIKA (m in) Kuva 4. Jononpituus, kun saapuva liikennemäärä on 55 rekkaa/h ja poistuva 72 rekkaa/h ja raja-asema on suljettu 20 minuutiksi.

19 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 17 V aalim aan ra ja-asem a JONONPITUUDEN ARVIOINTI Raja-asem a suljettu 40 m in MAKS.JONONPITUUS (155 x 30 m = 4650 m) 100 SAAPUVA L IKENNE (55 rekkaa/h) 50 POISTUVA L IKENNE (72 rekkaa/h) RUUHKAN KESTO 130 min AIKA (m in) Kuva 5. Jononpituus, kun saapuva liikennemäärä on 55 rekkaa/h ja poistuva 72 rekkaa/h ja raja-asema on suljettu 40 minuutiksi. Kuvassa 6 on jononpituudet raja-aseman ollessa suljettuna minuuttia. Laskenta perustuu Excel-malliin, joka on esitetty tarkemmin liitteessä 1. JONON PITUUS (a jon.) JONONPITUUDET RAJA-ASEM AN OLLESSA SULJETTUNA MIN 40 min 35 min 30 min 25 min 20 min 15 min 10 min SAAPUVA LIIKENNEMÄÄRÄ (AJON/H) Kuva 6. Jononpituudet raja-aseman ollessa suljettuna min.

20 18 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta q 1 - q 2 = 0 q 1 - q 2 < 0 q 1 - q 2 > 0 Jono lyhenee Jono kasvaa LAMpisteet saapuva liikennemäärä q 1 poistuva liikennemäärä q 2 Johtopäätös vallitsevasta liikennetilanteesta Jononpituus [km tai ajon.] Matka-aika normaalitilanteessa[min] Matka-aika ruuhkatilanteessa [min] LIPREpisteet Menetelmä 2 matka-ajan laskemiseksi Summakäyrämenetelmä LAMpisteet Kuva 7. Lähtötiedot ja laskentamenetelmän valinta. Lähtötietojen ja tiedottamisperiaatteiden välinen yhteys on esitetty kuvassa 7. LAM-pisteiltä saadaan tieto saapuvasta ja poistuvasta liikennemäärästä, joiden perusteella tehdään päätös siitä, näytetäänkö tienkäyttäjille tietoa jononpituudesta, jononpituuden muutoksesta vai matka-ajasta. LAM-pisteillä ei ole mahdollista tunnistaa ajoneuvoja, joten järjestelmään voi jäädä rajaa ylittämättömiä ajoneuvoja. Ylitysaika voi olla pahimmillaan useita vuorokausia, jolloin ajoneuvojen poistaminen järjestelmästä on mahdotonta. LIPREssä ajoneuvot yksilöidään ja Virojoen pisteessä luokitellaan, jolloin ajoneuvot voidaan poistaa järjestelmästä tarvittaessa. Periaatteena on, että näytetään tarkinta saatavissa olevaa tietoa. Eli mikäli jonon kasvaminen on kestänyt alle 30 minuuttia näytetään tietoa matkaajasta ruuhkatilanteessa. Kun jonon kasvaminen on kestänyt yli 30 minuuttia näytetään tietoa seuraavasti: Jononpituus xx km Jono kasvaa xx ajon./h Vastaavasti kun jono on lyhentynyt 30 minuutin ajan, niin tiedotus on seuraavanlainen: Jononpituus xx km Jono lyhenee xx ajon./h Kun jono on lyhentynyt edelleen 30 minuutin ajan, niin näytetään matkaaikainformaatiota ruuhkatilanteessa (valitaan laskentamenetelmä 2) ja ruuh-

21 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 19 kan purkauduttua matka-aikatietoa normaalitilanteessa (vertaillaan LIPREpisteiltä saatuja liikennemäärätietoja). Vaalimaalla jononpituuksista voitaisiin tiedottaa ilmoittamalla jonon minija maksimipituus, esimerkiksi 4 6 km, 6 12 km, km, km. 6 LAITTEIDEN SIJOITUS Vaalimaan rekisteritunnistusjärjestelmän kamerat on sijoitettu niin, että ajoneuvot tunnistetaan ennen rajanylityspaikalle saapumista. Rekat kuvataan lähtevän liikenteen osalta tavaraliikenteen odotusalueelta (ns. paisuntasäiliöstä) poistuttaessa. On kuitenkin esitetty, että poistuvan liikenteen kuvauspistettä siirrettäisiin niin, että se olisi ennen paisuntasäiliötä. Liikenteen seurannan kannalta mittauspisteen paikka on sopiva, sillä ajoneuvojen rajamuodollisuuksiin tarvitsema aika ei vaikuta sujuvuustietoon. Tieto saadaan rakennettavasta vuoronumerojärjestelmästä. Rajamuodollisuuksien keskimääräinen aika voi olla esim. järjestelmän säätöparametri, jota muutellaan tarpeen mukaan /1/. Matka-aika Vaalimaan matka-aikojen seurantaan tarkoitettu Virojoen piste on noin 25 kilometrin päässä rajanylityspisteeltä. Vapaassa liikennetilanteessa normaali ajoaika rajalle on noin minuuttia. Ongelmaksi saattaa tulla myös matka-aikatiedon uskottavuus, jos tieto osoittautuu usein vääräksi. Kerrottaessa tietoa esimerkiksi jononpituuksista kuljettaja itse tekee johtopäätökset eikä uskottavuus vaarannu samassa määrin. Edellä esitetyistä syistä matka-aikatietoa tulee välittää vain tilanteissa, joissa se pystytään varmasti laskemaan. Jononpituuden mittaus Rajan läheisyydessä voidaan seurata jonon pituuden kehittymistä käyttämällä silmukkailmaisimia ja kameroita. Kameroiden hyödyntäminen yhdessä kuvantulkintamahdollisuuksien kanssa parantaa järjestelmän automaattista toimintaa ja käytettävyyttä. Vaalimaan raja-asemalla järjestelmä voisi perustua neljään mittauspisteeseen esimerkiksi seuraavalla sijoittelulla: silmukkailmaisin + kamera silmukkailmaisin + kamera silmukkailmaisin + kamera kamera tie 3512 tie tie Rajahovi

22 20 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Järjestelmä mahdollistaa jonon pään sijainnin paikallistamisen. Seuranta normaaleilla kameroilla antaa paljon tietoa, jota automaattiset järjestelmät eivät kykene tuottamaan. Mitä tarkemmin jononpituus halutaan määrittää, sitä enemmän tarvitaan mittauspisteitä. Raja-aseman lähellä mittauspisteitä tarvitaan tiheämmin riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi. Kun jononpituus on useita kilometrejä, ei jononpään sijaintia tarvitse tuntea niin tarkasti kuin lyhyen jonon tilanteessa. 7 POHDINNAT Laskentamallin tekijät on arvioitava tilanteen mukaan. Esimerkiksi ruuhkan kestoa on etukäteen vaikea tietää, joten mallin tulee olla sellainen, että arvoja voidaan helposti muuttaa. Työn tavoitteena oli tehdä mahdollisimman yksinkertainen ennustemalli, jossa epävarmuustekijät on otettu huomioon säätöparametreilla. Esimerkiksi eri tavaraliikenneryhmien käsittelyajat voisivat olla yksi säätöparametri. Nämä säätöparametrit voisivat aluksi olla 1, ja kun havaitaan liian suuria virheitä laskentamallin toiminnassa, niin säätöparametreja voidaan tällöin muuttaa. Edelleen korjauskertoimien avulla voidaan vertailla yksinkertaisen ja monimutkaisemman mallin antamien laskentatulosten oikeellisuutta. Matka-ajan arvio on tärkeä tieto huolitsijoille ja se esitetään ensisijaisesti internetissä, sillä huolitsijat tarvitsevat tietoa jo satamissa. Tilanteessa, jossa raja-asema on suljettu kokonaan tai toiminta on hidastunut, on matka-ajan arvioiminen kuitenkin erittäin vaikeaa. Matka-ajan arvio ja liikenteen sujuvuuden kehityssuunta tulee esittää muuttuvilla opasteilla. Tällaisissa tilanteissa, joissa raja on ollut suljettuna tietyn ajan, matka-ajan arviota ei välttämättä kannata esittää muuttuvilla opasteilla. Tämän takia tulee etukäteen määrittää jokin aika sille, kuinka kauan raja-asema saa olla suljettuna ennen kuin matka-ajan arvio poistetaan opastetaululta. Raja-arvo voi olla esimerkiksi 30 minuuttia. Vastaavasti tulee määrittää aika, jonka kuluttua matkaajan arvio jälleen näytetään opastetauluilla. Raja-arvo voi olla sama kuin edellä eli 30 minuuttia. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu sitä, että jonoa voidaan liikutella myös paketeissa. Voidaan ajatella, että yksi paketti on esimerkiksi 30 rekkaa, joten yhden paketin pituus on noin 1 km. Tällöin rekkoja päästetään varastopysäköintialueille paketeissa. Näin saadaan tyhjennettyä yhden liittymän väli kerrallaan, sillä ensimmäinen liittymä on 1 km:n päässä rajaasemalta. Myös kuljettajien kannalta on parempi, että jono liikkuu kerralla pidemmän matkan. Tällöin kuljettajien ei tarvitse olla jatkuvasti valmiina siirtämään ajoneuvojaan.

23 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 21 Opastetauluilla voidaan esittää myös tieto siitä, onko jono purkautumassa vai kasvamassa. Tieto voidaan esittää esimerkiksi muodossa: Jono kasvaa xx ajon./h tai Jono lyhenee xx ajon./h Vaihtoehtoisesti jononpituus voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: 3 4 km Tässä selvityksessä ei ole huomioitu sitä, että osa ajoneuvoista poistuu mittauspisteiden välillä esimerkiksi toiselle reitille. Koska asiakkaita poistuu joka tapauksessa, niin ennuste voi poiketa %. Tämän takia jononpituus kannattaa esittää vaihteluvälinä, esimerkiksi 2 3 km, 3 4 km, 6 8 km jne. Toisaalta matka-ajat raja-asemalla ruuhkatilanteessa voivat olla huomattavan pitkiä, esimerkiksi 2 vuorokautta. Laitteiston tulisi antaa mahdollisuus jatkuvaan tiedon keräämiseen ja estimointijärjestelmän parantamiseen. Näin voidaan arvioida yhä luotettavammin odotettavissa olevaa matka-aikaa, sillä tarkastelemalla tilastotietoja yksittäisten havaintojen sijaan saadaan luotettavampaa tietoa. Tilastotietojen avulla voidaan hakea myös säännönmukaisuuksia. Esimerkiksi: Jos jononpituus on kasvanut 1 tunnin ajan, niin jononpituus kasvaa vielä 30 min. Järjestelmän on päivitettävä tiedot kerran minuutissa, jotta virheestä ei tule liian suurta. Tienkäyttäjille näytetään matka-ajasta ja jononpituudesta 15 minuutin keskiarvo.

24 22 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Liikennemäärätieto Johtopäätös Tiedotus 1 Tilanne 30 min Tiedotus 2 kuluttua q 1 - q 2 = 0 (LIPRE) Normaali liikennetilanne Matka-aika [min] Normaali liikennetilanne Jono lyhenee Matka-aika [min] q 1 - q 2 < 0 (LAM) Normaali liikennetilanne Jono kasvaa Jono lyhenee Jononpituus [km tai ajon.] Jono lyhenee edelleen Ennuste lyhenee [ajon./h] jono Jono alkanut kasvaa Ennuste kasvaa [ajon./h] jono q 1 - q 2 > 0 (LAM) Jono kasvaa Jononpituus [km tai ajon.] Jono kasvaa edelleen Jono alkanut lyhentyä Kuva 8. Etenemistavat liikennemäärätietoon perustuen. Kuvassa 8 on esitetty etenemistavat liikennemäärätietoon perustuen. Saapuvan ja poistuvan liikenteen määristä voidaan päätellä liikennetilanne eli onko liikennetilanne normaali, ruuhkautumassa vai onko jono lyhenemässä. Liikennetilanteen perusteella tehdään edelleen johtopäätös tiedotuksesta. Tilanne tarkistetaan 30 minuutin kuluttua, jolloin päätös tehdään vallitsevan liikennetilanteen mukaan, jolloin myös tiedotuksesta päätetään uudelleen. Samaan yhtälöön kerätään tiedot samalta hetkeltä. Esimerkiksi liikennemäärien q 1 ja q 2 tulee olla saman ajanhetken tietoja, jotta niitä voidaan vertailla. Ennuste jono kasvaa/lyhenee yhdistettynä tietoon jonopituudesta ei anna yhtä tarkkaa informaatiota kuin matka-aika. Kuljettajat voivat kuitenkin kokemusten perusteella arvioida matka-aikaa. Kun kuljettaja tekee ratkaisun itse, niin palvelun uskottavuus ei kärsi vääristä ennusteista. Satunnaisille matkailijoille arvioiminen on varmasti vaikeaa, mutta raskaan liikenteen kuljettajat osaavat varmasti muodostaa käsityksen odotusajasta jonopituuden perusteella. Kuvassa 9 on esitetty tiedottaminen liikennetilanteen mukaan sekä satamassa että välillä Virojoki - Vaalimaa. Liikennetilanteen ollessa ruuhkautunut voitaisiin tavaraliikenteelle tiedottaa jo satamassa ruuhkasta. Samalla voidaan kehottaa ajamaan jollekin toiselle raja-asemalle, esimerkiksi Nuijamaalle, mikäli odotusajat Vaalimaalla ovat todella pitkiä. Kun jono on lyhentynyt tarpeeksi, voidaan jälleen ohjata tavaraliikennettä myös Vaalimaan raja-asemalle.

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Rajaliikenteen ajantasainen tiedotus Tiehallinnon selvityksiä 28/2001

Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Rajaliikenteen ajantasainen tiedotus Tiehallinnon selvityksiä 28/2001 Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Rajaliikenteen ajantasainen tiedotus Tiehallinnon selvityksiä 28/2001 VIKING Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Rajaliikenteen ajantasainen tiedotus Tiehallinnon

Lisätiedot

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3

Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä Pakkala - Vt 3 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen välillä gg Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 45/2008 Riku Nevala Kehä III: Raskaan liikenteen ohituskiellon vaikutukset sujuvuuteen

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Valtatien 7 (E18) parantaminen välillä Virojoki - Vaalimaa

Valtatien 7 (E18) parantaminen välillä Virojoki - Vaalimaa Jussi T. Borgenström, Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva Valtatien 7 (E18) parantaminen välillä Virojoki - Vaalimaa Liikenteenhallinnan yleissuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

VIKING. Tielaitos. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen 7/1999.

VIKING. Tielaitos. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen 7/1999. Erkki Kauste, Timo Pöntinen, Petteri Portaankorva Tielaitos Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen Tarveselvitys Kaakkois-Suomen tiepiirin

Lisätiedot

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Kimmo Toivonen Uusien liikennetiedotuspisteiden käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe 18.5.2015 Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset 7. a) Matti ja Maija lähtevät kävelemään samasta pisteestä vastakkaisiin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana

Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Venäjän federaation tieliikennevirasto Rosavtodor on mukana Helsinki-Pietari-Moskova - älyliikennekäytävähankkeessa 09.12.2013 FITSRUS-pilottihankkeet FITSRUS pilots Automatisoitu säätietopalvelujärjestelmä

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS

LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 02/2014 LUONNOS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS KAPULI III LIIKENNESELVITYKSEN PÄIVITYS Päivämäärä 7.2.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä

Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä Liikennevirran ominaisuudet, kevät 2016 Ryhmä 1 Josefiina Saarnikko

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD 7LHODLWRV

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EVE-seminaari 6.11.2012

EVE-seminaari 6.11.2012 EVE-seminaari 6.11.2012 esini: Sähkötekniikan laitoksen tutkimusryhmä Matti Lehtonen Eero Saarijärvi Antti Alahäivälä Latausinfrastruktuuri ja sen vaatimukset Sähköautoilu aiheuttaa vaikutuksia sähköverkkoon

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Matka-ajan lyhyen aikavälin ennustemalli

Matka-ajan lyhyen aikavälin ennustemalli Satu Innamaa Matka-ajan lyhyen aikavälin ennustemalli Kokeiluversio Lahti-Heinola-välille Satu Innamaa Matka-ajan lyhyen aikavälin ennustemalli Kokeiluversio Lahti-Heinola-välille Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Liikenteen ja kuljetusten seuranta

Liikenteen ja kuljetusten seuranta Liikenteen ja kujetusten seuranta Sami Luoma Tiehainto - Liikenteen paveut Hankeaue 3 FITS oppuseminaari 07.05.2004 Sami Luoma, FITS oppuseminaari 07.05.2004 Liikenteen ja kujetusten seuranta - tavoitteet

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI Infratieto-Tiestö Turku 3.9.1 NAANTALIN KAUPUNKI Nopeusmittaukset / Elokuu 1 Nopeusmittaukset 1 Naantalin kaupunki ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Vuohkallion liikenneselvitys

Vuohkallion liikenneselvitys Vuohkallion liikenneselvitys Heinola LIIKENNE-ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELU maps.goog le.fi maps.google.fi Helmikuu 2011 MUISTIO 1 (10) Piritta Laitakari, puh. 0207 911 544 Juha Vehmas, puh. 0207 911

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Infotripla Oy Palvelun ohje 14.5.2008 Gofore Oy

Infotripla Oy Palvelun ohje 14.5.2008 Gofore Oy 1(5) PALVELUN OHJE Yleistä tietoa palvelusta Palvelu on liikenteen ammattilaisille suunnattu informaatiopalvelu, joka tarjoaa reaaliaikaista ja historiatietoa Suomen runkoliikenneverkon liikenteestä. WWW-palvelu

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli

Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli Satu Innamaa Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli Vanhaan seurantajärjestelmään perustuva malli Tiehallinnon selvityksiä 6/2008 Satu Innamaa Kehä III:n lyhyen aikavälin matkaaikaennustemalli

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva. Kaakkois-Suomen tiepiirin ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelma

Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva. Kaakkois-Suomen tiepiirin ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Kaakkois-Suomen tiepiirin ajantasaisen liikenteen seurannan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 83/2001 VIKING Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 4.8.2015 KaS liikenteeseen vaikuttavat erityistekijät Venäjä, Venäjä,

Lisätiedot

Valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola liikenteen hallinnan yleissuunnitelma

Valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola liikenteen hallinnan yleissuunnitelma Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Valtatie 6 välillä Koskenkylä - Kouvola liikenteen hallinnan yleissuunnitelma Tiehallinnon selvityksiä 19/2002 Noora Airaksinen ja Petteri Portaankorva Valtatie

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri

Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti. TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma välille Kerava Lahti 1998 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Hämeen tiepiiri Valtatie 4 (E75) Liikennetelematiikkalaitteiden yleissuunnitelma

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Yleistä. Esimerkki. Yhden palvelimen jono. palvelin. saapuvat asiakkaat. poistuvat asiakkaat. odotushuone, jonotuspaikat

Yleistä. Esimerkki. Yhden palvelimen jono. palvelin. saapuvat asiakkaat. poistuvat asiakkaat. odotushuone, jonotuspaikat J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Jonojärjestelmät 1 JONOJÄRJESTELMÄT Yleistä Jonojärjestelmät muodostavat keskeisen mallinnuksen välineen mm. tietoliikenne- ja tietokonejärjestelmien suorituskyvyn analysoinnissa.

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä Kesäkuu 2013 VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS TOIMIVUUSTARKASTELUT TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 17/06/2013 Laatija Tarkastaja Kimmo Heikkilä Riikka Salli Viite

Lisätiedot

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia.

Ajoissa Pysäkillä. Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. Ajoissa Pysäkillä Parhaat aikataulut niille joukkoliikenteen matkustajille, jotka eivät käytä mobiilisovelluksia. "Todelliset aikataulut paperilla, ei vain suunnitellut." Tero Piirainen, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana)

MS+ Maaseutuliikenne, lisäpisteet vähimmäiskriteerien päälle (laatuvertailu mukana) MAASEUTU JA SEUTULIIKENTEIDEN LINJA AUTOJEN KALUSTOVAATIMUKSET (LL, 20.3.) MS Maaseutuliikenne, vähimmäiskriteerit* (vain hintavertailu) Liikenteen tyypittely Maaseutumaiset olosuhteet, reitit pääosin

Lisätiedot