Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen. Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta"

Transkriptio

1 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta

2

3 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2004

4 Raportin kopiointi ja jakelu: Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Telefax Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Kauppamiehenkatu 4, Kouvola puh (vaihde)

5 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen: Selvitys Vaalimaan rajaasemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta. Kouvola Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri. 24 s. TIIVISTELMÄ Selvityksessä on tarkasteltu Vaalimaan rajanylityspaikan tavaraliikenteen jonoutumista Suomen puolella. Selvityksessä arvioidaan matka-ajan ja jonopituuden laskentamalleja, määritellään käytettävät menetelmät sekä tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviot matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Liikennetilanteesta tiedottamista käsitellään tässä selvityksessä vain tavaraliikenteen näkökulmasta. Valtatien 7 liikenteestä välillä Virojoki Vaalimaan raja-asema on merkittävä osa raskasta liikennettä. Liikenne jonoutuu ajoittain voimakkaasti. Valtatie 7 on osa ns. Pohjolan kolmioon kuuluvaa E18-tieyhteyttä ja tärkein Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen yhteys ja samalla keskeisin suora maantieyhteys EU:n alueen ja Venäjän välillä. Tuottamalla ajantasaista tietoa vallitsevasta tavaraliikenteen sujuvuudesta annetaan kuljettajille ja kuljetusjärjestelijöille mahdollisuus tehdä matkareittiin ja rajanylityspaikkaan vaikuttavia päätöksiä. Näin on mahdollista parantaa liikenteen sujuvuutta, ja vähentää kilometrien mittaisten rekkajonojen aiheuttamia liikenneturvallisuusriskejä. Järjestelmää Vaalimaan raja-aseman läheisyydessä esitetään kehitettävän siten, että myös jonopituuden seuranta olisi mahdollista. Tämä voidaan toteuttaa lisäämällä sekä ilmaisimia että liikenteen seurantakameroita välille Virojoki - Vaalimaa.

6 Kaisa Ronkainen, Petteri Portaankorva, Ari Tuomainen: Selvitys Vaalimaan rajaasemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta [The study of congestion of cargo transport near Vaalimaa frontier station]. Kouvola Finnish Road Administration. 24 p. ABSTRACT In this study congestion of cargo transport near Vaalimaa frontier transit point on the Finnish side of the border was examined. Calculation models for travel time and queue length were estimated and information shown for road users in different situations was considered. In addition to this traffic data which should be collected between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point was defined. Most of the traffic on main road 7 between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point is cargo transport. Traffic can be occasionally very congested. Main road 7 is one part of the E18 road connection and the most important road transport connection between Finland and Russia. Real-time traffic information for cargo transport gives the drivers the possibility to change route or frontier transit point. This should make traffic flow more fluent and reduce traffic safety risks caused by queues, which can be 23 kilometres on the Finnish side of the border. According to this study the system near Vaalimaa frontier transit point should be developed so that queue length monitoring is possible. This can be obtained by using traffic detectors and cameras between Virojoki and Vaalimaa frontier transit point. The project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport.

7 ALKUSANAT Tämä selvitys käsittelee Vaalimaalle saapuvan tavaraliikenteen jonoutumista Suomen puolella. Selvityksessä arvioidaan matka-ajan ja jonopituuden laskentamalleja, määritellään käytettävät menetelmät sekä tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviota matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Liikennetilanteesta tiedottamista käsitellään tässä selvityksessä vain tavaraliikenteen näkökulmasta. Selvityksen on Kaakkois-Suomen tiepiirin toimeksiannosta laatinut SCC Viatek Oy, jossa työstä on vastannut Kaisa Ronkainen. Työhön on lisäksi osallistunut Rauno Laitinen. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan Unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks Transport) rahoitusta. Työtä on ohjannut ryhmä, johon kuuluivat: Petteri Portaankorva Kaakkois-Suomen tiepiiri (pj.) Ari Tuomainen - - Jaakko Myllylä - - Pekka Nurminen -"- Kouvolassa, helmikuussa 2004 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut

8

9 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 7 SISÄLTÖ SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT 1 TAUSTA 9 2 TAVOITE 9 3 LÄHTÖTIEDOT Liikenteen määrä ja nopeus Saatavissa olevat tiedot 10 4 MÄÄRITTELYT Ennustemalli Simulointimalli 12 5 ENNUSTEMALLI Matka-ajan laskeminen Jononpituuden laskeminen 14 6 LAITTEIDEN SIJOITUS 19 7 POHDINNAT 20 8 JATKOTOIMENPITEET 23 9 LÄHDELUETTELO 24 LIITTEET

10

11 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 9 1 TAUSTA Valtatie 7 on osa ns. Pohjolan kolmioon kuuluvaa E18-tieyhteyttä ja tärkein Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen yhteys ja samalla keskeisin suora maantieyhteys EU:n alueen ja Venäjän välillä. Tie on myös Virolahden kunnan sisäisen liikenteen välittäjä. Valtatien 7 liikenteestä välillä Virojoki Vaalimaan raja-asema on merkittävä osa (19 %) raskasta liikennettä. Liikenne jonoutuu ajoittain voimakkaasti. Useiden kilometrien, jopa lähes kahdenkymmenen kilometrin seisovat rekkajonot aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin. Pysäköintialue- ja lisäkaistajärjestelyillä on pyritty ja edelleen pyritään pienentämään jonoista muulle liikenteelle aiheutuvia häiriöitä. /1/ Jonojen syntyyn vaikuttavat raja-asemien toiminnot ja saapuvan liikenteen määrä. Näihin voidaan ennakoidusti vaikuttaa varsin vähän. Vaikka ongelmat ovat vähentyneet, on liikenne lisääntynyt. Eräät päivittäiset rutiinit aiheuttavat edelleen rajan kapasiteetissa vaihteluja. Tyypillinen päivittäinen häiriö kapasiteetissa aiheutuu vuoronvaihdosta Venäjän puolella. Jos toiminta on pysähdyksissä Venäjän tullissa, ei Suomen puolelta lasketa liikennettä Suomen ja Venäjän tullien väliselle alueelle. Edellä mainituista syistä on ymmärrettävästi noussut tarve tiedottaa tilanteesta, jotta autoilija voisi arvioida rajanylityksen sujuvuutta. Tarvittaessa autoilija voi harkita uudelleen, onko matka sillä hetkellä tarpeen tai voiko sen siirtää toiseen ajankohtaan. Tällöin voidaan jonottamisen sijasta odottaa mukavammassa ympäristössä ja odottamiseen varautua paremmin. Toisaalta pitkä jono, jonka pää tulee yllättäen vastaan, on myös turvallisuusriski. Jonoutunut liikenne aiheuttaa ongelmia paikalliselle risteävälle liikenteelle sekä joukkoliikenteelle erityisesti pysäkkien kohdalla. Riskiä voidaan lieventää sillä, että autoilijat ovat tietoisia jonoista ja varautuneita niihin. Kaikissa tapauksissa tulisi tietää matka-aika ja jononpituus sekä mahdollisesti myös tieto siitä, onko jono purkautumassa vai kasvamassa. Tässä selvityksessä käsitellään vain itään menevän rekkaliikenteen jonoutumista, joten tiedot matka-ajoista ja jononpituuksista on laskettu vain rekkaliikenteelle. Myös tiedottamista on tarkasteltu vain itään suuntautuvan rekkaliikenteen näkökulmasta. 2 TAVOITE Työn tavoitteena on määrittää laskentamalli ja sen tarvitsemat lähtötiedot matka-ajan ja jononpituuden määrittämiseen sekä menettelytavat ja tienkäyttäjille esitettävät tiedot eri liikennetilanteissa. Lisäksi pohditaan, mitä liikennetietoja väliltä Virojoki - Vaalimaa tarvitaan, jotta arviota matka-ajasta ja jononpituudesta voidaan laskea mahdollisimman luotettavasti. Tienkäyttäjille suunnatun informaation esitystapaa käsitellään tässä selvityksessä erityisesti tavaraliikenteen näkökulmasta.

12 10 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Tavoitteen saavuttamiseksi järjestelmän tulee kerätä tietoa raja-asemalle saapuvan ja sieltä poistuvan rekkaliikenteen määristä, jotta pystytään arvioimaan matka-aikaa. Jononpituuden laskemiseksi tarvitaan lisäksi arvio häiriön kestosta. 3 LÄHTÖTIEDOT 3.1 Liikenteen määrä ja nopeus Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. Virojoen taajamassa nopeusrajoitus on 60 km/h. Raja-aseman alueella nopeusrajoitus on 30 km/h, mutta käytännössä nopeudet raja-aseman alueella ovat noin 5 km/h. Normaali matka-aika rekisteritunnistuspisteiden välillä on laskettu olevan noin 18 minuuttia vaihdellen 15:sta 20 minuuttiin. Liikenteen määrä valtatiellä LAM 581 -pisteellä (Vaalimaan rajanylityspaikan itäpuolella) on noussut vuosina (kuva 1). Vaalimaan rajanylityspaikan liikennemäärä oli vuonna 2002 keskimäärin 3100 autoa vuorokaudessa. Vuonna 2002 raskaan liikenteen osuus oli 19 % eli 589 ajon/vrk. Kausivaihtelu on hyvin vähäistä. KKVL raskaat on 4,2 % suurempi kuin KVL raskaat. Raskaasta liikenteestä 84 % on täys- tai puoliperävaunullisia. /1/ Kuva 1. Liikenteen kehitys vuosina pisteellä 581 (Vaalimaa). 3.2 Saatavissa olevat tiedot Tilastollista seurantatietoa liikenteestä kerätään automaattisella LAMjärjestelmällä. Järjestelmän tietoaines perustuu yksittäisistä ajoneuvohavainnoista koostettuun tietokantaan, jossa havainnot yhdistetään edustamaan määrättyä aikaväliä. /2/ Ajantasaisella liikenteen seurannalla kerätyt tiedot kuvaavat liikenteen sujumista tarkasteluhetkellä. Tiedon tuoreus määräytyy tiedonsiirron tiheydestä sekä tietojärjestelmän toimintanopeudesta. LAM-järjestelmän tietoja voidaan välittää myös ajantasaisesti. Tarkastellut LAM-pisteiden liikennetiedot ovat nähtävissä Tiehallinnon ajantasaisen liikennetiedottamisen Internet-sivuilta alasivulta liikenne/kaakkois-suomi. /2/

13 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 11 Seuraavat tiedot ovat nyt käytettävissä: - raskaan liikenteen vuoronumerojärjestelmä odotusaika pysäköintialueella ajantasainen tieto siitä kuinka paljon rekkoja varastopysäköintialueella on - LIPRE-tunnistusjärjestelmä matka-ajat Virolahdelta Vaalimaan raja-asemalle ajoneuvolajeittain - LAM-liikenteenmittaus nopeudet ajoneuvolajeittain liikennemäärät ajoneuvolajeittain. Raskaan liikenteen vuoronumerojärjestelmä tulee rakenteille ja valmistuu 09/2004. Käytettävien tietojen tulisi olla automaattisesti saatavissa Tiehallinnon järjestelmistä. Näin varmistetaan tietojen yhteensopivuus eikä tietoja ei tarvitse hankkia muilta osapuolilta. Järjestelmien avulla voidaan myös erotella eri ajoneuvotyypit. Tullin kannalta katsoen sekä lähtevä että saapuva liikenne jakautuu kahteen ryhmään: niihin, joilla on tullattavaa tai muuta selvitettävää ja niihin, joilla ei ole. Eri tavaraliikenneryhmillä on eripituiset käsittelyajat, mikä voidaan huomioida laskentamallissa säätöparametrin avulla. Näin saadaan luotettavampi arvio matka-ajalle. Tavaraliikenneryhmiä ovat: - tyhjät - tukkirekat - esitullatut - tullaamattomat. Esitullatuilla rekoilla on lyhyemmät käsittelyajat kuin tullaamattomilla. Tyhjät rekat käsitellään erikseen ja ne päästetään vuoronumerojärjestelmän läpi. 4 MÄÄRITTELYT 4.1 Ennustemalli Matka-ajan ja jononpituuden laskemista varten tehtiin seuraavat määrittelyt: - järjestelmästä ei poistu asiakkaita - yhden rekan käsittelyaika on 5 min - käsittelijöitä on töissä samaan aikaan enintään 6 henkilöä käsiteltyjä rekkoja 12 72/h - saapuvien ja poistuvien kaistojen lukumäärä 1 - saapumis- ja poistumisaikavälit ovat tasaisia % rekkoja (pituus 25,25 m) - saapuva liikennemäärä enintään 55 rekkaa/h.

14 12 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 4.2 Simulointimalli Tässä projektissa simuloinneilla havainnollistettiin jonoutumista raja-aseman alueella. Simulointien avulla voidaan havaita missä tilanteessa ennustemalli ei toimi, mitä asioita mallissa tulee ottaa huomioon ja mitä parametreja mahdollisesti on muutettava. Sovittiin, että simulointimallin liikennemäärä on 85 % todellisesta liikennemäärästä, sillä osa liikenteestä poistuu muille reiteille eikä näin ollen saavu raja-aseman alueelle. Simuloinnissa käsitellään vain raja-aseman aluetta. Odotusalueelle mahtuu nyt 80 rekkaa ja laajennuksen jälkeen 160 rekkaa. Tarkastuspysäköintialueella on enintään 12 rekkaa. Lisäksi on tehty seuraavat määrittelyt: - järjestelmästä ei poistu asiakkaita - simulointiaika on 6 h - yhden rekan käsittelyaika on 5 min - käsittelijöitä on töissä samaan aikaan enintään 6 henkilöä käsiteltyjä rekkoja 12 72/h - saapumis- ja poistumisaikavälit SYNCHRO:n satunnaisgeneraattorin mukaiset - saapuvien ja poistuvien kaistojen lukumäärä 1 - simuloinnissa on 100 % rekkoja (pituus 25,25 m) - saapuva liikennemäärä enintään 55 rekkaa/h, mutta simuloinneissa käytetty 85 % todellisesta liikennemäärästä eli 47 rekkaa/h - nopeusrajoitus rajan alueella 5 km/h ja linjaosuuksilla 80 km/h. 5 ENNUSTEMALLI 5.1 Matka-ajan laskeminen Menetelmä 1 Matka-aika lasketaan lisäämällä keskimääräiseen matka-aikaan keskimääräinen viivytys. Näin matka-aikaa pystytään arvioimaan tarkemmin tilanteessa, jossa raja-asema on suljettu tai toiminta hidastunut. Matka-ajan laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: - keskimääräinen matka-aika - välityskyvyn mukainen liikennemäärä - ruuhkatilanteen liikennemäärä - ruuhkan kokonaiskesto. Keskimääräinen matka-aika saadaan LIPRE-pisteiltä ja se voidaan laskea tilastotietojen perusteella. Tämän selvityksen ennustemallissa keskimääräinen matka-aika sovittiin vakioksi.

15 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 13 Välityskyvyn mukainen liikennemäärä saadaan vuoronumerojärjestelmästä. Tällöin välityskyky saadaan todellisesta liikennevirrasta eikä tietoa tarvitse pyytää tullista erikseen. Mikäli raja on kokonaan suljettu (Q c = 0), niin matkaaikatietoa ei kannata laskea eikä tietoa matka-ajasta esitetä muuttuvilla opasteilla. Tällaisessa tapauksessa esitetään tietoa jonopituuksista tai siitä, onko jono kasvamassa vai lyhenemässä. Ruuhkatilanteen saapuva liikennemäärä saadaan Virolahden LIPREpisteeltä ja poistuva liikennemäärä Vaalimaan LIPRE-pisteeltä, joilta tiedot saadaan nopeammin kuin LAM-pisteiltä. Lasketaan ensin keskimääräinen viivytys kaavalla d = ½ t (Q r Q c )/Q c, jossa Q c = välityskyvyn liikennemäärä Q r = ruuhkatilanteen liikennemäärä t = ylikysynnän kesto [min]. Lisätään keskimääräiseen viivytykseen keskimääräinen matka-aika, jolloin saadaan matka-ajan arvio ruuhkatilanteessa. Ruuhkan kokonaiskesto t on tilannekohtainen. Sitä ei kuitenkaan käytännössä voida muuttaa erikseen, joten tässä ennustemallissa t:n arvo on edellisellä laskentakierroksella laskettu keskimääräisen viivytyksen arvo d. Edellisen laskentakierroksen d :n arvon käyttäminen aiheuttaa kuitenkin virhettä, joten toinen vaihtoehto on käyttää tilastotietoja ylikysynnän keston määrittämiseen. Menetelmä 2 Matka-aika ja jononpituus voidaan laskea yksinkertaistetusti vertailemalla saapuvaa ja poistuvaa liikennemäärää. Mitä pidempi mittauspisteiden välimatka on, sitä vanhempaa on matka-aikatieto. LAM LAM saapuva poistuva liikennemäärä liikennemäärä q 1 q 2 Jononpituus tiettynä ajanhetkenä voidaan määrittää seuraavasti: Kun q 1 q 2 = 0 niin ei muodostu jonoa Kun q 1 q 2 < 0 niin ei muodostu jonoa Kun q 1 q 2 > 0 niin jonoa kertyy q 1 q 2 ajon./h

16 14 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Matka-aika ruuhkatilanteessa voidaan laskea seuraavan pariaatteen mukaan: Arvio häiriön kestosta arvioidaan tapauskohtaisesti ja se muuttuu rajaaseman toiminnan mukaan. Raja-aseman toimintahäiriöt aiheutuvat useimruuhkattoman viivytys tilanteen + ruuhkamatka-aika tilanteessa Maksimiviivytys tiettynä ajanhetkenä voidaan laskea seuraavalla kaavalla d max = n max / q 1, jossa n max = maksimijononpituus [ajon.] Havainnon ikä muodostuu ajoajasta linkin alkupisteestä päätepisteelle sekä tiedonsiirtovälistä. Näin ollen linkin pituus on suoraan verrannollinen tiedon ikään. Taululla näytettävän matka-ajan alarajana voisi olla vallitseva matka-aika 2,5 minuuttia ja ylärajana vallitseva matka-aika + 2,5 minuuttia. Ala- ja ylärajat määritetään yleensä nopeusrajoituksen mukaan. Vaalimaan rajaliikenteen toteutuneet matka-ajat voivat olla huomattavan pitkiä liikenteen ruuhkautuessa. Mikäli jonotusaika on useita tunteja, riittää matka-ajasta informoimiseen epätarkempi tieto (eli tieto jononpituudesta tai siitä, onko jono kasvamassa vai lyhenemässä). Tiedonsiirtoväli seurantalaitteista keskusjärjestelmään vaikuttaa laskennassa käytettävien tietojen ikään. Ruuhka-aikaan tulisi käyttää mahdollisimman lyhyttä tiedonsiirtoväliä kun taas hiljaisen liikenteen aikaan riittää pidempikin tiedonsiirtoväli. /1/. Ruuhka-aikana lyhyt tiedonsiirtoväli on välttämätön, jotta järjestelmästä saatava tieto on mahdollisimman tuoretta. Mikäli tunnistuspiste sijoitetaan Virolahden keskustaan, on tieto tuoreempaa verrattuna tilanteeseen, jossa piste sijoitetaan kauemmaksi. Toisaalta liikenteen jonoutuessa jonot ulottuvat Virolahdelle saakka, jolloin järjestelmästä saatava tieto on erittäin vanhaa eikä näin ollen kuvaa todellista, senhetkistä liikennetilannetta. Tällaisessa tilanteessa ei tule enää esittää matkaaikainformaatiota. 5.2 Jononpituuden laskeminen Jononpituuden laskemista varten tarvitaan seuraavat tiedot: - saapuva liikennemäärä - poistuva liikennemäärä - arvio häiriön kestosta. Liikennemäärät saadaan kahdelta LAM-pisteeltä. LAM 525 sijaitsee 25 kilometrin päässä Vaalimaan raja-asemalta ja LAM 581 raja-aseman alueella.

17 Ajoneuvojen m äärä Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 15 miten ongelmista rajan itäpuolella ja niitä on vaikea ennakoida. Myös arvio häiriön kestosta tulee olla saatavissa automaattisesti, joten käytetään tilastotietoja. Ajoneuvojen välit on huomioitu laskettaessa jononpituuksia. Liittymiä ja bussipysäkkejä ei ole huomioitu tässä työssä tehdyissä laskennoissa, mutta ne tulisi huomioida mahdollisessa jatkosuunnittelussa. Jonon pituus lasketaan pisteestä, jossa vuoronumerot jaetaan, eteenpäin Virolahden suuntaan. Jononpituus lasketaan seuraavasti yksinkertaistetun jonomallin avulla: Ylikysyntätilanteita voidaan tarkastella yksinkertaistetun pinoavan jonomallin avulla. Jonomallia kutsutaan pinoavaksi, koska mallissa ajoneuvoilla ei ole ulottuvuutta, vaan niitä tarkastellaan First In First Out (FIFO) - periaatteella. Kuvassa 2 esitetty liikennetilanne on esitetty kuvassa 3 kumulatiivisena ajoneuvojen saapumiskäyränä ajan funktiona /3/. Q q r q c =välityskyky q q 1 t Liikennemäärän muutokset esimerkin ylikysyntätilantees- Kuva 2. sa /3/. N C N 2 B q D q c t r = ruuhkan kesto t = ylikysynnän kesto N = ruuhkaan joutuva ajoneuvomäärä t r = ylikysynnän kesto N 1 0 q 1 A q r E N = ruuhkaan joutuva ajoneuvom äärä 0 t t m t r t Kuva 3. Kumulatiivinen ajoneuvojen saapumiskäyrä esimerkin ylikysyntätilanteessa /3/. Ylikysyntätilannetta kuvaavien parametrien laskentakaavat voidaan johtaa kuvasta 3. Alla on yhtälöt kokonaisviivytykselle d tot, keskimääräiselle viivytykselle d, maksimiviivytykselle d max, keskimääräiselle jononpituudelle n, maksimijononpituudelle n max ja ruuhkan kestolle t r /3/.

18 16 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta d tot ( q = ½ r qc )( qr q q c q) t 2 qr q d = ½ q c c t qr qc d max = t = 2d q c n = ½ ( qr qc ) t = n t r q d = ( qr qc ) t 2n max = qr q = t q q c c V aalim aan ra ja-asem a JONONPITUUDEN ARVIOINTI Raja-asem a suljettu 20 m in MAKS.JONONPITUUS (78 x 30 m = 2340 m) SAAPUVA L IKENNE (55 rekkaa/h) POISTUVA L IKENNE (72 rekkaa/h) RUUHKAN KESTO 65 min AIKA (m in) Kuva 4. Jononpituus, kun saapuva liikennemäärä on 55 rekkaa/h ja poistuva 72 rekkaa/h ja raja-asema on suljettu 20 minuutiksi.

19 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 17 V aalim aan ra ja-asem a JONONPITUUDEN ARVIOINTI Raja-asem a suljettu 40 m in MAKS.JONONPITUUS (155 x 30 m = 4650 m) 100 SAAPUVA L IKENNE (55 rekkaa/h) 50 POISTUVA L IKENNE (72 rekkaa/h) RUUHKAN KESTO 130 min AIKA (m in) Kuva 5. Jononpituus, kun saapuva liikennemäärä on 55 rekkaa/h ja poistuva 72 rekkaa/h ja raja-asema on suljettu 40 minuutiksi. Kuvassa 6 on jononpituudet raja-aseman ollessa suljettuna minuuttia. Laskenta perustuu Excel-malliin, joka on esitetty tarkemmin liitteessä 1. JONON PITUUS (a jon.) JONONPITUUDET RAJA-ASEM AN OLLESSA SULJETTUNA MIN 40 min 35 min 30 min 25 min 20 min 15 min 10 min SAAPUVA LIIKENNEMÄÄRÄ (AJON/H) Kuva 6. Jononpituudet raja-aseman ollessa suljettuna min.

20 18 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta q 1 - q 2 = 0 q 1 - q 2 < 0 q 1 - q 2 > 0 Jono lyhenee Jono kasvaa LAMpisteet saapuva liikennemäärä q 1 poistuva liikennemäärä q 2 Johtopäätös vallitsevasta liikennetilanteesta Jononpituus [km tai ajon.] Matka-aika normaalitilanteessa[min] Matka-aika ruuhkatilanteessa [min] LIPREpisteet Menetelmä 2 matka-ajan laskemiseksi Summakäyrämenetelmä LAMpisteet Kuva 7. Lähtötiedot ja laskentamenetelmän valinta. Lähtötietojen ja tiedottamisperiaatteiden välinen yhteys on esitetty kuvassa 7. LAM-pisteiltä saadaan tieto saapuvasta ja poistuvasta liikennemäärästä, joiden perusteella tehdään päätös siitä, näytetäänkö tienkäyttäjille tietoa jononpituudesta, jononpituuden muutoksesta vai matka-ajasta. LAM-pisteillä ei ole mahdollista tunnistaa ajoneuvoja, joten järjestelmään voi jäädä rajaa ylittämättömiä ajoneuvoja. Ylitysaika voi olla pahimmillaan useita vuorokausia, jolloin ajoneuvojen poistaminen järjestelmästä on mahdotonta. LIPREssä ajoneuvot yksilöidään ja Virojoen pisteessä luokitellaan, jolloin ajoneuvot voidaan poistaa järjestelmästä tarvittaessa. Periaatteena on, että näytetään tarkinta saatavissa olevaa tietoa. Eli mikäli jonon kasvaminen on kestänyt alle 30 minuuttia näytetään tietoa matkaajasta ruuhkatilanteessa. Kun jonon kasvaminen on kestänyt yli 30 minuuttia näytetään tietoa seuraavasti: Jononpituus xx km Jono kasvaa xx ajon./h Vastaavasti kun jono on lyhentynyt 30 minuutin ajan, niin tiedotus on seuraavanlainen: Jononpituus xx km Jono lyhenee xx ajon./h Kun jono on lyhentynyt edelleen 30 minuutin ajan, niin näytetään matkaaikainformaatiota ruuhkatilanteessa (valitaan laskentamenetelmä 2) ja ruuh-

21 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 19 kan purkauduttua matka-aikatietoa normaalitilanteessa (vertaillaan LIPREpisteiltä saatuja liikennemäärätietoja). Vaalimaalla jononpituuksista voitaisiin tiedottaa ilmoittamalla jonon minija maksimipituus, esimerkiksi 4 6 km, 6 12 km, km, km. 6 LAITTEIDEN SIJOITUS Vaalimaan rekisteritunnistusjärjestelmän kamerat on sijoitettu niin, että ajoneuvot tunnistetaan ennen rajanylityspaikalle saapumista. Rekat kuvataan lähtevän liikenteen osalta tavaraliikenteen odotusalueelta (ns. paisuntasäiliöstä) poistuttaessa. On kuitenkin esitetty, että poistuvan liikenteen kuvauspistettä siirrettäisiin niin, että se olisi ennen paisuntasäiliötä. Liikenteen seurannan kannalta mittauspisteen paikka on sopiva, sillä ajoneuvojen rajamuodollisuuksiin tarvitsema aika ei vaikuta sujuvuustietoon. Tieto saadaan rakennettavasta vuoronumerojärjestelmästä. Rajamuodollisuuksien keskimääräinen aika voi olla esim. järjestelmän säätöparametri, jota muutellaan tarpeen mukaan /1/. Matka-aika Vaalimaan matka-aikojen seurantaan tarkoitettu Virojoen piste on noin 25 kilometrin päässä rajanylityspisteeltä. Vapaassa liikennetilanteessa normaali ajoaika rajalle on noin minuuttia. Ongelmaksi saattaa tulla myös matka-aikatiedon uskottavuus, jos tieto osoittautuu usein vääräksi. Kerrottaessa tietoa esimerkiksi jononpituuksista kuljettaja itse tekee johtopäätökset eikä uskottavuus vaarannu samassa määrin. Edellä esitetyistä syistä matka-aikatietoa tulee välittää vain tilanteissa, joissa se pystytään varmasti laskemaan. Jononpituuden mittaus Rajan läheisyydessä voidaan seurata jonon pituuden kehittymistä käyttämällä silmukkailmaisimia ja kameroita. Kameroiden hyödyntäminen yhdessä kuvantulkintamahdollisuuksien kanssa parantaa järjestelmän automaattista toimintaa ja käytettävyyttä. Vaalimaan raja-asemalla järjestelmä voisi perustua neljään mittauspisteeseen esimerkiksi seuraavalla sijoittelulla: silmukkailmaisin + kamera silmukkailmaisin + kamera silmukkailmaisin + kamera kamera tie 3512 tie tie Rajahovi

22 20 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Järjestelmä mahdollistaa jonon pään sijainnin paikallistamisen. Seuranta normaaleilla kameroilla antaa paljon tietoa, jota automaattiset järjestelmät eivät kykene tuottamaan. Mitä tarkemmin jononpituus halutaan määrittää, sitä enemmän tarvitaan mittauspisteitä. Raja-aseman lähellä mittauspisteitä tarvitaan tiheämmin riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi. Kun jononpituus on useita kilometrejä, ei jononpään sijaintia tarvitse tuntea niin tarkasti kuin lyhyen jonon tilanteessa. 7 POHDINNAT Laskentamallin tekijät on arvioitava tilanteen mukaan. Esimerkiksi ruuhkan kestoa on etukäteen vaikea tietää, joten mallin tulee olla sellainen, että arvoja voidaan helposti muuttaa. Työn tavoitteena oli tehdä mahdollisimman yksinkertainen ennustemalli, jossa epävarmuustekijät on otettu huomioon säätöparametreilla. Esimerkiksi eri tavaraliikenneryhmien käsittelyajat voisivat olla yksi säätöparametri. Nämä säätöparametrit voisivat aluksi olla 1, ja kun havaitaan liian suuria virheitä laskentamallin toiminnassa, niin säätöparametreja voidaan tällöin muuttaa. Edelleen korjauskertoimien avulla voidaan vertailla yksinkertaisen ja monimutkaisemman mallin antamien laskentatulosten oikeellisuutta. Matka-ajan arvio on tärkeä tieto huolitsijoille ja se esitetään ensisijaisesti internetissä, sillä huolitsijat tarvitsevat tietoa jo satamissa. Tilanteessa, jossa raja-asema on suljettu kokonaan tai toiminta on hidastunut, on matka-ajan arvioiminen kuitenkin erittäin vaikeaa. Matka-ajan arvio ja liikenteen sujuvuuden kehityssuunta tulee esittää muuttuvilla opasteilla. Tällaisissa tilanteissa, joissa raja on ollut suljettuna tietyn ajan, matka-ajan arviota ei välttämättä kannata esittää muuttuvilla opasteilla. Tämän takia tulee etukäteen määrittää jokin aika sille, kuinka kauan raja-asema saa olla suljettuna ennen kuin matka-ajan arvio poistetaan opastetaululta. Raja-arvo voi olla esimerkiksi 30 minuuttia. Vastaavasti tulee määrittää aika, jonka kuluttua matkaajan arvio jälleen näytetään opastetauluilla. Raja-arvo voi olla sama kuin edellä eli 30 minuuttia. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu sitä, että jonoa voidaan liikutella myös paketeissa. Voidaan ajatella, että yksi paketti on esimerkiksi 30 rekkaa, joten yhden paketin pituus on noin 1 km. Tällöin rekkoja päästetään varastopysäköintialueille paketeissa. Näin saadaan tyhjennettyä yhden liittymän väli kerrallaan, sillä ensimmäinen liittymä on 1 km:n päässä rajaasemalta. Myös kuljettajien kannalta on parempi, että jono liikkuu kerralla pidemmän matkan. Tällöin kuljettajien ei tarvitse olla jatkuvasti valmiina siirtämään ajoneuvojaan.

23 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta 21 Opastetauluilla voidaan esittää myös tieto siitä, onko jono purkautumassa vai kasvamassa. Tieto voidaan esittää esimerkiksi muodossa: Jono kasvaa xx ajon./h tai Jono lyhenee xx ajon./h Vaihtoehtoisesti jononpituus voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: 3 4 km Tässä selvityksessä ei ole huomioitu sitä, että osa ajoneuvoista poistuu mittauspisteiden välillä esimerkiksi toiselle reitille. Koska asiakkaita poistuu joka tapauksessa, niin ennuste voi poiketa %. Tämän takia jononpituus kannattaa esittää vaihteluvälinä, esimerkiksi 2 3 km, 3 4 km, 6 8 km jne. Toisaalta matka-ajat raja-asemalla ruuhkatilanteessa voivat olla huomattavan pitkiä, esimerkiksi 2 vuorokautta. Laitteiston tulisi antaa mahdollisuus jatkuvaan tiedon keräämiseen ja estimointijärjestelmän parantamiseen. Näin voidaan arvioida yhä luotettavammin odotettavissa olevaa matka-aikaa, sillä tarkastelemalla tilastotietoja yksittäisten havaintojen sijaan saadaan luotettavampaa tietoa. Tilastotietojen avulla voidaan hakea myös säännönmukaisuuksia. Esimerkiksi: Jos jononpituus on kasvanut 1 tunnin ajan, niin jononpituus kasvaa vielä 30 min. Järjestelmän on päivitettävä tiedot kerran minuutissa, jotta virheestä ei tule liian suurta. Tienkäyttäjille näytetään matka-ajasta ja jononpituudesta 15 minuutin keskiarvo.

24 22 Selvitys Vaalimaan raja-asemalta itään menevän rekkaliikenteen jonoutumisesta Liikennemäärätieto Johtopäätös Tiedotus 1 Tilanne 30 min Tiedotus 2 kuluttua q 1 - q 2 = 0 (LIPRE) Normaali liikennetilanne Matka-aika [min] Normaali liikennetilanne Jono lyhenee Matka-aika [min] q 1 - q 2 < 0 (LAM) Normaali liikennetilanne Jono kasvaa Jono lyhenee Jononpituus [km tai ajon.] Jono lyhenee edelleen Ennuste lyhenee [ajon./h] jono Jono alkanut kasvaa Ennuste kasvaa [ajon./h] jono q 1 - q 2 > 0 (LAM) Jono kasvaa Jononpituus [km tai ajon.] Jono kasvaa edelleen Jono alkanut lyhentyä Kuva 8. Etenemistavat liikennemäärätietoon perustuen. Kuvassa 8 on esitetty etenemistavat liikennemäärätietoon perustuen. Saapuvan ja poistuvan liikenteen määristä voidaan päätellä liikennetilanne eli onko liikennetilanne normaali, ruuhkautumassa vai onko jono lyhenemässä. Liikennetilanteen perusteella tehdään edelleen johtopäätös tiedotuksesta. Tilanne tarkistetaan 30 minuutin kuluttua, jolloin päätös tehdään vallitsevan liikennetilanteen mukaan, jolloin myös tiedotuksesta päätetään uudelleen. Samaan yhtälöön kerätään tiedot samalta hetkeltä. Esimerkiksi liikennemäärien q 1 ja q 2 tulee olla saman ajanhetken tietoja, jotta niitä voidaan vertailla. Ennuste jono kasvaa/lyhenee yhdistettynä tietoon jonopituudesta ei anna yhtä tarkkaa informaatiota kuin matka-aika. Kuljettajat voivat kuitenkin kokemusten perusteella arvioida matka-aikaa. Kun kuljettaja tekee ratkaisun itse, niin palvelun uskottavuus ei kärsi vääristä ennusteista. Satunnaisille matkailijoille arvioiminen on varmasti vaikeaa, mutta raskaan liikenteen kuljettajat osaavat varmasti muodostaa käsityksen odotusajasta jonopituuden perusteella. Kuvassa 9 on esitetty tiedottaminen liikennetilanteen mukaan sekä satamassa että välillä Virojoki - Vaalimaa. Liikennetilanteen ollessa ruuhkautunut voitaisiin tavaraliikenteelle tiedottaa jo satamassa ruuhkasta. Samalla voidaan kehottaa ajamaan jollekin toiselle raja-asemalle, esimerkiksi Nuijamaalle, mikäli odotusajat Vaalimaalla ovat todella pitkiä. Kun jono on lyhentynyt tarpeeksi, voidaan jälleen ohjata tavaraliikennettä myös Vaalimaan raja-asemalle.

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Liikenteen automaattinen mittauspiste ja kamera Vaalimaalle Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakoe 18.5.2015 Ympäristö-ja luonnonvaraekonomia Matematiikan kysymysten oikeat vastaukset 7. a) Matti ja Maija lähtevät kävelemään samasta pisteestä vastakkaisiin

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING

3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ. Vaikutustutkimus. Kouvola ,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 7LHODLWRV 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus Kouvola 1998 7,(+$//,172 Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING 3LUNNRÃ5lPlÃ0HUMDÃ3HQWWLQHQ 6llRKMDWXQWLHQMDWNH Vaikutustutkimus 7LHODLWRV

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin liikennemäärien seuranta J:\henkilöstö\taina\raportit\liikenne\liikennemäär2004.pmd

Kokkolan kaupungin liikennemäärien seuranta J:\henkilöstö\taina\raportit\liikenne\liikennemäär2004.pmd Kokkolan kaupungin liikennemäärien seuranta 24 J:\henkilöstö\taina\raportit\liikenne\liikennemäär24.pmd KOKKOLN KUPUNGIN LIIKENNEMÄÄRIEN SEURNT 24 YLEISTÄ Kokkolan kaupungissa aloitettiin liikennemäärien

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

VIKING. Tielaitos. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen 7/1999.

VIKING. Tielaitos. Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen 7/1999. Erkki Kauste, Timo Pöntinen, Petteri Portaankorva Tielaitos Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille suuntautuvan tieliikenteen tiedotuksen ja ohjauksen kehittäminen Tarveselvitys Kaakkois-Suomen tiepiirin

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQQRSHXGHQQl\WW WDXOX+DPLQD 7LHODLWRV

Lisätiedot

Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä

Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma Moottoriteiden palvelutaso HCM 2010:ssä Liikennevirran ominaisuudet, kevät 2016 Ryhmä 1 Josefiina Saarnikko

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003

Liikenneongelmat ja telematiikka. Matti Roine 16.10.2003 Liikenneongelmat ja telematiikka Matti Roine 16.10.2003 1 Suomen tietoyhteiskuntamallin ongelmia Tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita, raskaat ja byrokraattiset

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI

Infratieto-Tiestö Turku NAANTALIN KAUPUNKI Infratieto-Tiestö Turku 3.9.1 NAANTALIN KAUPUNKI Nopeusmittaukset / Elokuu 1 Nopeusmittaukset 1 Naantalin kaupunki ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä

Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Kaakkois-Suomen rajaliikenteen hallintajärjestelmä Toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys

Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Hankkeen Suomen puolen työt: Rajaliikenteen turvallisuusselvitys Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois- Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle Alina Koskela projektiassistentti, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA

VALTATIE 15, KELTAKANKAAN LIITTYMÄN PARANTAMINEN ERITASOLIITTYMÄKSI, KOUVOLA TIESUUNNITELMA 16T2 FCG Finnish Consulting Group Oy VLTTIE 15, KELTKNKN LIITTYMÄN PRNTMINEN ERITSOLIITTYMÄKSI, KOUVOL TIESUUNNITELM Liikenteelliset tarkastelut KaakkoisSuomen ELYkeskus FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys

Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmonsuon AK:n laajennuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6.10.2014 P25141 Raportti Puustinen Tomi 6.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING

.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV. Kouvola TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING ÃÃÃÃÃÃ-DDNNRÃ0\OO\Ol 7LHODLWRV 9DOWDWLHQKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPl0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV Kouvola 1999 TIEHALLINTO Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut VIKING -DDNNRÃ0\OO\Ol 9DOWDWLHQÃÃKLUYLYDURLWXVMlUMHVWHOPlÃ0lQW\KDUMX.DPHUDMlUMHVWHOPlQÃNXYDXV

Lisätiedot

Induktio, jonot ja summat

Induktio, jonot ja summat Induktio, jonot ja summat Matemaattinen induktio on erittäin hyödyllinen todistusmenetelmä, jota sovelletaan laajasti. Sitä verrataan usein dominoefektiin eli ketjureaktioon, jossa ensimmäisen dominopalikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut

Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Vaalimaan asemakaava-alueen toimivuustarkastelut Virolahden kunta 11.2.2016 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset Suositellut toimenpiteet 11.2.2016 Page 2 Työn lähtökohdat

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Graafit ja verkot Suuntamaton graafi: eli haaroja Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja Suunnattu graafi: Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Haaran päätesolmut:

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1

J. Virtamo Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 J. Virtamo 38.3143 Jonoteoria / Prioriteettijonot 1 Prioriteettijonot Tarkastellaan M/G/1-jonojärjestelmää, jossa asiakkaat on jaettu K:hon prioriteettiluokkaan, k = 1,..., K: - luokalla 1 on korkein prioriteetti

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö ESITIEDOT: lukujonot

Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö ESITIEDOT: lukujonot Lukujonon raja-arvo 1/7 Sisältö Esimerkki lukujonon raja-arvosta Lukujonossa a 1,a 2,a 3,... (jossa on äärettömän monta termiä) voivat luvut lähestyä jotakin arvoa, kun jonossa edetään yhä pidemmälle.

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen

Erikoiskuljetusten erityisehdot ja toimintamalli E18 (vt7) moottoritieosuudella Heinlahti - Sutela (Kotka) syyskuusta 2014 alkaen E18 Koskenkylä - Kotka EKM Palvelusopimus ERIKOISKULJETUKSET MOOTTORITIELLÄ VÄLILLÄ 1 (3) HEINLAHTI - SUTELA, KOTKA päivitetty Erityisehdot ja toimintamalli syyskuusta 2014 alkaen 17.12.2014 Erikoiskuljetusten

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa. Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ulkomaalaisten onnettomuudet ja haasteet Kaakkois-Suomessa Sonja Lehtonen liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 4.8.2015 KaS liikenteeseen vaikuttavat erityistekijät Venäjä, Venäjä,

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin

Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Ohjeita fysiikan ylioppilaskirjoituksiin Kari Eloranta 2016 Jyväskylän Lyseon lukio 11. tammikuuta 2016 Kokeen rakenne Fysiikan kokeessa on 13 tehtävää, joista vastataan kahdeksaan. Tehtävät 12 ja 13 ovat

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Yliopistonlehtori, tkt Sami Kujala Syksy 2016 Luento 2: Kertausta ja johdantoa Suoraviivainen liike Jumppaa Harjoituksia ja oivalluksia Ajankohtaista Presemokyselyn poimintoja Millä odotuksilla aloitat

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli

Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli Satu Innamaa Kehä III:n lyhyen aikavälin matka-aikaennustemalli Vanhaan seurantajärjestelmään perustuva malli Tiehallinnon selvityksiä 6/2008 Satu Innamaa Kehä III:n lyhyen aikavälin matkaaikaennustemalli

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot