BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA"

Transkriptio

1 BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA Tarja Keihänen Opinnäytetyö Maaliskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä KEIHÄNEN, Tarja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 51 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA Salainen saakka Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RANTASUO, Helena Toimeksiantaja Paulig Instituutti, Oy Gustav Paulig Ab / Krister Kaattari, barista-kouluttaja Tiivistelmä Päätavoitteena oli selvittää barista-koulutuksen tilanne ja tarve tamperelaisissa kahviloissa. Sana barista on alkujaan italiaa ja tarkoittaa espresso-pohjaisten kahvien valmistuksen ja tarjoilun taitavaa baarimestaria. Kahvin ja kahviloiden historiaa käsittelevä osuus perustuu kirjallisuuteen. Barista-koulutuksen tarvetta sekä tamperelaisen kahvikulttuurin nykytilaa ja tulevaisuutta selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Elokuussa 2003 toteutettuun kyselyyn osallistuivat 18:n tamperelaisen keskustakahvilan esimiehet. Otos keskusta-alueen kahviloista oli kattava. Kyselylomakkeessa oli 14 kysymystä. Kyselyyn vastaajista puolella oli barista-koulutus. Työntekijöiden koulutus vaihteli suuresti, joissakin kahviloissa ei ollut yhtään baristaa ja joissakin kaikilla oli tutkinto. Noin 80 % vastaajista piti barista-koulutusta tarpeellisena kahvilatyöntekijälle ja noin puolet oli valmiita maksulliseen oman henkilökunnan koulutukseen. 78 %:n mielestä erikoiskahvien kulutus on kasvanut viime vuosina. Toisaalta suomalaisen kahvikulttuurin nähtiin olevan vielä melko kehittymätöntä. Espresso-kupillisen hinta oli 1,50 2,60 euroa. Kilpailun arvioitiin Tampereella tulevaisuudessa lisääntyvän sekä kahvilatarjonnan monipuolistuvan ja lähestyvän eurooppalaista tasoa. Perinteisille pullakahvi -paikoille ei arveltu enää jatkossa löytyvän sijaa keskustassa. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää barista-koulutuksen jatkokehittelyssä ja markkinoinnissa. Esimiesten hyvin myönteinen suhtautuminen tutkintoon ja kahvikulttuurin arvioitu kehityssuunta (erikoiskahvien käytön laajeneminen) ovat hyvä pohja koulutuskysynnän kasvulle. Avainsanat (asiasanat) Barista, espresso-kahvi, erikoiskahvi, suomalainen kahvikulttuuri, tamperelaiset kahvilat Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author KEIHÄNEN, Tarja Type of Publication Bachelor s thesis Pages 51 Language Finnish Confidential Until Title NEED FOR BARISTA TRAINING IN CAFES LOCATED IN TAMPERE Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RANTASUO, Helena Assigned by Paulig Institution, Gustav Paulig Ltd / Krister Kaattari, Barista training officer Abstract The main object of the thesis was to study the need for barista training in cafes located in Tampere. Barista is the Italian word for a bartender who is able to make and serve espresso-based coffees. History of coffee and cafes is treated here based on the literature. The need for barista training as well as the present state and the future of the coffee culture in Tampere was studied with the help of the questionnaire survey. The supervisors of eighteen cafes in the centre of Tampere participated in the inquiry that was carried out in August The sample of the cafes in the city centre was extensive. The questionnaire included fourteen questions. In total 50 % of the respondents had completed the barista training. The workers' education varied greatly. In some cafes everyone had the barista certificate, whereas in some others none. About 80% of the respondents considered barista training necessary for the cafe worker and about 50 % of them were ready for the chargeable training of the own staff. 78 % thought that consumption of special coffees has increased during the last few years. On the other hand, the Finnish coffee culture was still considered to be fairly undeveloped. The price range of a cup of espresso was 1,50 2,60 euros. It was estimated that in Tampere the competition is increasing and the cafe supply is diversifying and approaching the European level. It was thought that in the future there will be no place in the centre for cafes offering just traditional coffee and plain coffeebread. The results of the questionnaire survey can be exploited in the development and marketing of barista training in the future. Keywords Barista, espresso coffee, special coffee, Finnish coffee culture, cafes located in Tampere Miscellaneous

4 1 1 JOHDANTO TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT Tavoitteet Menetelmät KAHVI NAUTINTOAINEENA Kahvin määritelmä Lajikkeet Kahvipavun tie kahvijuomaksi KAHVIKULTTUURIN KEHITTYMINEN Kahvin historiaa Kahvihuoneita maailmalta Kahvinjuontitapoja KAHVI SUOMESSA Alkuvaihe Kulutus Kahvikulttuuri Tampereella BARISTA - ERIKOISKAHVIEN OSAAJA Barista-koulutus Erikoiskahvitrendi Espressokahvi Espressokeittimet BARISTA-KYSELY KAHVILAESIMIEHILLE Tutkimuksen toteutus Tulokset Barista-nimike ja työntekijöiden koulutus Barista-koulutuksen tarve Koulutuksen sisältö ja lisäarvo... 34

5 Yrityksen asiakkaat ja erikoiskahvien hinnat Kulutustottumukset ja suomalainen kahvikulttuuri Kahviloiden kehityssuunta Tampereella YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Espresso-sanastoa Liite 3. Kahvilayritykset KUVIOT KUVIO 1. Kahvipuu... 7 KUVIO 2. Kahvipapujen kuoren erottaminen märkäprosessissa... 9 KUVIO 3. Kahvipoimintaa Brasiliassa 1800-luvulla KUVIO 4. Vuonna 1683 Wien sai ensimmäisen kahvilansa KUVIO 5. Perinteellistä suomalaista kahvinjuontia KUVIO 6. Tampereen vanhan kirkon puistossa sijainnut kesäkahvila KUVIO 7. Linkosuon kahviloita KUVIO 8. Cafe di Roma Barcelonassa KUVIO 9. Espresso-keittimiä TAULUKOT TAULUKKO 1. Paahdetun kahvipuun ravintoaineiden osuudet TAULUKKO 2. Kahvinkulutus Suomessa TAULUKKO 3. Kysymyksen 1 vastausjakauma TAULUKKO 4. Kysymyksen 2 vastaukset TAULUKKO 5. Kysymyksen 3 vastaukset... 33

6 3 TAULUKKO 6. Kysymysten vastaukset TAULUKKO 7. Kysymyksen 9 vastaukset TAULUKKO 8. Kysymyksen 10 vastaukset... 36

7 4 1 JOHDANTO Kahvipuulla ja sen tuottamilla pavuilla on merkittävä asema maailmankaupassa. Kaupattavana raaka-aineena se on nykyisin määrältään toisena heti öljyn jälkeen. Kahvilla on ollut merkittävä rooli sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä että nautintoaineena. Kahvilat ovat olleet paikkoja, joissa on viihdytty syvällisten keskustelujen tunnelmissa ja ne ovat toimineet kiivaiden poliittisten väittelyiden ja juonittelujen tyyssijoina. Kahvin kulkeutumisella länsieurooppalaisten kuluttajien nautittavaksi on monen vuosisadan tausta. Afrikasta ja Lähi- idästä kahvinjuontikulttuuri levisi turkkilaisten toimesta Eurooppaan 1500-luvulla. Suomeen kahvin tuonti alkoi turkulaisporvareiden aloitteesta 1720-luvulla. Ensin kahvi oli vain yläluokan herkkua, mutta myöhemmin myös tavallisen kansalaisen huvia. Suomalaiset ovat olleet kahvin kulutustilastoissa jo pitkään maailman kärkiluokkaa. Tamperelainen kahvikulttuuri on ollut edistyksellistä. Aikanaan hyvin suosittuja olivat konditoriakahvilat, joista vanhimman oli kondiittori C. G. Tallqvist perustanut leipomonsa yhteyteen jo vuonna Vuosisadan vaihteeseen kuuluivat olennaisesti suositut kesäkahvilat luvulta lähtien tamperelaisen kahvilamaailman eturintamassa kunnostautui Jussi Linkosuo, jonka perustaman Linkosuo-yhtiön monet kahvilat ovat vuosikymmenet kuuluneet keskeisesti Tampereen katukuvaan ja syöpyneet keskiikäisten ja iäkkäiden asukkaiden mielikuviin. Viime vuosina kaupunkilaiset kahvin ja kahviloiden ystävät ovat olleet voimakkaan muutoksen edessä. Keskustoista ovat poissa tutut pullakahvi -paikat ja tilalle on lyhyessä ajassa ilmestynyt uusia mannermaisia trendikahviloita. Ilmiö on tuttu myös Tampereella. Italialais-amerikkalainen kahvikulttuuri on ripeästi rantautumassa maahamme ja kahvitottumukset ovat alkaneet muuttua. Yhä useampi on siirtymässä perinteisestä sumppikahvista espresso-pohjaisiin erikoiskahveihin. Uuden kulttuurin ovat luonnollisesti ennakkoluulottomimmin ottaneet vastaan nuoret ja nuorekkaat aikuiset. Kahvikulttuurin muuttumisen myötä alalle on syntynyt uusi ammattikunta baristat. Barista hallitsee kahvialan kokonaisvaltaisesti: erikoiskahvien valmistuksen ja tarjoilun sekä asiakasviihtyvyyteen liittyvät asiat. Yhä useampi monipuolisia kahvipalvelu

8 5 ja tarjoava yritys haluaa erikoiskoulutetun henkilökunnan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Barista-tutkinnon suorittaneiden määrä on nopeasti kasvamassa ja koulutusta tarjoavat useat yritykset. Opinnäytetyössä olen tutkinut barista-koulutusta ja sen tarvetta erityisesti tamperelaisessa kahvilaympäristössä. Kahvialan kokonaiskuvan hahmottamiseksi työn alkuosassa on tarkasteltu kirjallisuuslähteiden valossa kahvin lajikkeita, kahvin historiaa ja kulttuurisidonnaisia kahvinjuontitapoja sekä suomalaisten alkutaivalta kahvin käyttäjinä. Yksityiskohtaisemmin on selvitetty tamperelaisen kahvikulttuurin taustoja ja nykypäivää. Kahvilayrittäjien näkemyksiä barista-koulutukseen liittyvistä kys ymyksistä on selvitetty kyselytutkimuksen avulla. Kysely suunnattiin 18:n Tampereen keskusta-alueen kahvilan esimiehelle. Työn loppuosassa esitettävässä selvityksessä hahmotettiin myös vastaajien käsityksiä asiakkaiden kahvitottumuksista ja suomalaisesta kahvikulttuurista sekä arvioita kahviloiden kehityssuunnista. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oy Gustav Paulig Ab:n Paulig Instituutti, jossa yhteyshenkilönä on toiminut baristakouluttaja Krister Kaattari. 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 Tavoitteet Työn päätavoitteena oli selvittää barista-koulutuksen tarvetta tamperelaisissa kahviloissa. Samalla on tutkittu muita sekä barista-koulutukseen että kahvilaympäristöihin liittyviä näkökohtia. Työn alkuosassa on tarkasteltu melko laajasti kahvin historiaa ja kulttuurisidonnaisia kahvinjuontitapoja sekä suomalaisten alkutaivalta kahvin käyttäjinä. Erityisesti on selvitetty tamperelaisen kahvikulttuurin taustoja ja nykypäivää. Trendikahviloiden määrän lisääntyessä aihe on ajankohtainen, sillä italialais-amerikkalainen kahvilakulttuuri on voimakkaasti rantautumassa Suomeen. Kahvilaympäristön monimutkaistuessa ammattitaitoa tarvitaan aikaisempaa enemmän. Baristanimike on vielä melko outo asiakkaille ja luultavasti myös osalle kahvilayrittäjistä.

9 6 Selvitykset yritysten barista-koulutukseen liittyvistä näkemyksistä lisäävät mahdollisuuksia koulutusta antavien yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden yhteistyön kehittämiseksi. 2.2 Menetelmät Työn alkuosassa esitetty historiallinen ja kahvikulttuurinen katsaus perustuu kirjallisuuteen. Lähteinä on pyritty käyttämään monipuolisesti tuoreita kirjoja ja lehtiä sekä Internetin mahdollisuuksia. Jälkimmäisessä osassa oleva selvitys tamperelaisten kahviloiden barista-koulutuksesta ja sen tarpeesta sekä kahvilakulttuurista perustuu työssä toteutettuun kyselytutkimukseen. Kyselyyn osallistuivat 18:n keskustakahvilan esimiehet. Kyselylomakkeella vastaajille esitettiin 14 kysymystä yrityksen taustaselvityksen lisäksi. Kysely toteutettiin yrityskäyntien yhteydessä elokuussa Henkilökohtaisella kontaktilla pyrittiin lisäämään vastausaktiivisuutta, ja kaikki kohteeksi valitut yritykset suostuivatkin osallistumaan tutkimukseen. Kyselyn lisäksi taustatietoa on saatu kahvilahenkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa ja omakohtaisista havainnoistani työympäristöistä. Kyselytutkimukseen vastasivat seuraavien tamperelaisten kahvilayritysten esimiehet (tarkemmat tiedot ks. liite 3): Brander, Bistro Venla, Café Baguette, Café Espresso, Café Europa, Coffee House Keskustori, Café Lahdelma, Café Strindberg, Kahvila Ruusu, Kahvisalonki, Linkosuo Kauppahalli, Linkosuo Koskikeskus, Mokkamestarit, Segafredo Espresso, Sokos Café, Stockmann Buffet, Sugar Caf, Wayne s Coffee. 3 KAHVI NAUTINTOAINEENA 3.1 Kahvin määritelmä Kahvi on Coffea-kasvisukuun kuuluvan kahvipuun eli kahvipensaan (ks. kuvio 1) siemen. Kahvipuu kasvaa trooppisessa ilmastossa täysikasvuisena 7 8-metriseksi,

10 7 (a) (b) KUVIO 1. (a): Kahvipuun oksa ja pavun kehitysvaiheita, kuparipiirros vuodelta (b): Terttu kypsiä kahvipapuja. (Kahvin Ystävän Iloksi 1986) mutta viljelmillä se pidetään leikkaamalla 2 4-metrisenä pensaana. Puun lehdet ovat kiiltävän tummanvihreät, ja valkoiset kukkatertut kasvavat oksissa lehtien haarautumiskohtiin. Hieman kirsikkaa pitemmät, vihreät marjat muuttuvat kypsyessään asteittain tummanpunaisiksi. Kahvipuun vahapintainen hedelmä on luumarja. Marjassa päällimmäisenä on punainen kalvo, joka peittää hedelmälihan. Hedelmälihan alla ovat pavut pergamiinikalvon ympäröiminä. (Nautinnollisiin hetkiin - Paulig 2003.) Kahvipuun kukinnasta sadonkorjuuseen kuluu 8 9 kuukautta ja puu tuottaa vuodessa 1 2 satoa. Satoisana kahvikasvi pysyy 25-vuotiaaksi, jotkut yksilöt pidempäänkin. Kahvipuulle saattaa hyvissä oliossa kertyä ikää jopa sata vuotta. 3.2 Lajikkeet Kahvilajikkeita on olemassa kymmeniä, mutta kaupallisessa mielessä tärkeimmät ovat Coffea arabica ja Coffea canephora eli robusta. Maailman tuotannosta noin 75 % on

11 8 arabicaa ja 25 % robustaa. Suomessa käytetään pääasiassa arabica-lajikkeita. Lajikkeet ovat erilaisia, sillä jokainen kasvualue antaa oman makuvivahteensa kahvipavuille. Arabica-kahvi on peräisin Etiopiasta. Yleensä pensasmaisiksi leikatut arabica-puut voivat parhaiten yli metrin korkuisilla ylängöillä, missä ilmankosteus on korkea ja lämpö pysyttelee 20 asteen paikkeilla. Mitä korkeampi kasvupaikka, sitä aromikkaammiksi pavut kypsyvät. Maultaan arabica on pehmeämpi ja vivahteikkaampi kuin robusta. Arabica-kahvi sopii hyvin yhteen suomalaisen pehmeän veden kanssa. Robusta on kotoisin Kongosta. Robusta-kahvipuut ovat kestäviä ja tulevat hyvin toimeen vaativissakin olosuhteissa, alavilla mailla ja jopa 25 asteen keskilämmössä. Robusta on maultaan arabicaa karvaampaa ja se sisältää kaksi kertaa enemmän kofeiinia. Robusta-papuja käytetään useimmissa pikakahveissa. Koska robusta sisältää rasvaa vähemmän kuin arabica, siitä valmistettuun espressoon syntyy hyvä crema. (Kahvia kiitos 2002, 7.) 3.3 Kahvipavun tie juomaksi Kahvipuu alkaa tuottaa satoa 3 4-vuotiaana. Kukintaa seuraavat puun oksiin kehittyvät rypälemäiset marjat, joiden sisällä kahvipavut kasvavat toisiinsa painautuneena. Poiminnan jälkeen pavut käsitellään kuiva- tai märkämenetelmällä. Kuivamenetelmässä käytetään apuna huuhteluränniä, jotta saadaan poistettua roskat marjojen joukosta. Tämän jälkeen pavut kerätään talteen ja levitetään sementtialustalla auringonvaloon kuivumaan. Papuja täytyy käännellä usein, sillä ne kerätään yöksi suuriin kasoihin, jotka peitellään säkeillä. Koneellisesti pavuista poistetaan kuivunut hedelmäliha ja pergamiinikalvo. Papujen tarkastuksen jälkeen ne lajitellaan koon mukaan. Märkämenetelmässä (ks. kuvio 2) kahvipavut viedään vesikanavan ja puhdistuslaitteiden kautta keräilyaltaisiin. Keräilyaltaista pavut jatkavat kulkuaan vesikanavia pitkin fermentoitumisaltaisiin. Vuorokaudessa pavut ovat fermentoituneet ja samalla menetelmä on lisännyt kahvipapujen aromia sekä hapokkuutta.

12 9 KUVIO 2. Poimittujen kahvipapujen kuoren erottaminen märkäprosessissa (Banks ym. 2002). Koneellisesti poistetaan hedelmäliha pavuista ja ainoastaan hyvälaatuiset pavut pääsevät perille saakka, sillä vesikanavissa vialliset pavut nousevat pintaan ja ne ohjataan pois. Koko tämän prosessin jälkeen kahvi pestään huolellisesti juoksevalla vedellä ja kuivataan. Raaka kahvipapu sisältää yli erilaista ainetta: hiilihydraatteja, rasvaa, proteiineja, aminohappoja, epäorgaanisia suoloja ja kofeiinia. Kahvin hyvä aromi syntyy paahtamisen tuloksena. Jokaisen sadon, maan ja poiminta-ajankohdan pavut ovat maultaan ainutlaatuiset. Paahtamisen aikana liukenevat sokerit karamellisoituvat ruskeiksi väreiksi pavun pinnalle. Piristävää kofeiinia on yhdessä kahvikupillisessa mg. Kofeiinin lisäksi kahvijuomaan liukenee hiilihydraatteja, rasvaa, kivennäis- ja hivenaineita, happoa ja aromiaineita. Paahdettu kahvi sisältää ravintoaineita taulukon 1 mukaiset osuudet.

13 TAULUKKO 1. Paahdetun kahvipavun ravintoaineiden osuudet (Kahvia kiitos 2002, 8). Proteiineja 7 8 % Hiilihydraatteja % Rasvaa % Vettä 2,5 3,5 % Klorogeenihappoa 2 2,5 % Kivennäisaineita 3,5 4 % Kofeiinia 1 2 % Trigonelliinia + Muita yhdisteitä 0,8 1 % 10 Kahvin paahtaminen aloitetaan sekoittamalla huolellisesti valikoituja laatuja keskenään. Sekoittamissuhde vaatii pitkän ammattitaidon tuoman kokemuksen. Kahvi paahdetaan nopeasti 6 7 minuutissa noin 550-asteisen ilman avulla. Paahtamisen jälkeen se jäähdytetään ennen leikkaamista tarkoin määriteltyihin raekokoihin. Jotta kahvista poistuisi ylimääräinen hiilidioksidi, se välivarastoidaan. Kahvi pakataan tyhjiöpakkauksiin, suojakaasullisiin annospusseihin tai venttiilipusseihin ja siirretään varastoon edelleen kuljetettavaksi asiakkaille. "Kahvin paahtaminen on taidetta", mutta niin on kahvin säilytyskin. Jauhettu, paahdettu ja pakattu kahvi on viinin lailla herkkä hapelle, kuumuudelle ja valolle. Parhaiten kahvi säilyy hyvin suljettuna viileässä. Kahvin makuun vaikuttavat viljelyilmasto, maaperä ja käsittelyvaiheet. Kahvia vo i- daan luonnehtia viinin tapaan: voinen, hedelmäinen, paahteinen, vaniljainen, mausteinen. Kuten viini, myös uusi kahvisato maistuu aina erilaiselta. (Kahvia kiitos 2002, 8-10.) 4 KAHVIKULTTUURIN KEHITTYMINEN 4.1 Kahvin historiaa Seuraava yhteenveto on tehty mukaillen lähteitä Kahvia kiitos (2002), Kahvi.net (2003a), Kahvin ystävän iloksi (1986) ja Moon (2001).

14 11 Arabialaisen lääkärin 800- luvun lopulla kirjoittamassa lääkeluettelossa on ensimmäinen varmana pidettävä maininta kahvipensaasta. Luonnonvaraisena kahvipensas menestyy Afrikassa ja Jemenissä Arabian niemimaalla. Vieläkin on arvoitus, onko kahvi kasvanut näillä alueilla luonnostaan, vai onko ihmisellä ollut osuutensa pensaan leviämiseen. Kahvin tarinaan liittyy monenlaisia legendoja. Mukana vilahtelevat vuohipaimenet, paholaiset ja enkelit, merirosvot, lukuisat kansakunnat ja uskonnot. Eräässä tarinassa etiopialaisia munkkeja väitetään kahvin keksijöiksi. Laiduntaessaan vuohia munkit näkivät lampaiden syövän kiiltävälehtisen pensaan punaisia marjoja ja kiinnittivät huomiota lampaiden outoon levottomuuteen. Munkkien maistettua kitkeriä marjoja piristävä vaikutus huomattiin. Marjat heitettiin sattumalta nuotioon, ja pian nuotiosta nousi huumaava tuoksu. Tästä innostuneena pavut poimittiin ja sekoitettiin kuumaan veteen. Kahvijuoma oli syntynyt. Totta tai ei, mutta nykyisin kahvin alkukoti sijoitetaan joka tapauksessa Etiopiaan. Suunnitelmallisesti kahvia alettiin viljellä aluksi Mekassa. Satoa kahvitaimenet alkoivat tuottaa vuonna 1467, jolloin myös kahvinjuonti alkoi yleistyä. Egyptiin kahvijuoma saapui jemeniläisten pappien mukana vuoden 1510 tienoilla. Kahvikulttuuri levisi turkkilaisten toimesta pitkin Lähi- itää heidän valloittaessaan uusia maita. Eurooppalaiset tutustuivat kahviin Turkissa. Venetsiassa juotiin ensimmäiset kahvit 1500-luvun lopulla ja sikäläiset kauppiaat aloittivat 1600-luvun alussa kahvintuonnin Eurooppaan. Samoihin aikoihin kauppasuhteita hieroivat myös hollantilaiset arabien kanssa. Englantiin kaupallinen kahvintuonti alkoi 1650-luvulla ja Ranskaan seuraavalla vuosikymmenellä. Kahvinjuonti levisi Pohjois-Saksaan 1670-luvulla ja merkittävä osa Euroopan kahvikulttuurista syntyikin luvuilla. Arabit hallitsivat kahvikauppaa 1600-luvun Euroopassa suvereenisti. Arabien monopoli kuitenkin murtui, kun Englanti, Hollanti ja Ranska kehittivät omaa kahvituotantoa siirtomaissaan. Hollantilaiset aloittivat kahvinviljelyn Ceylonin saarella jo vuonna 1658 ja ensimmäinen Jaavalla tuotettu kahvierä saapui Hollantiin vuonna Amerikan ensimmäiset kahvipensaat ilmestyivät Karibian Antillien Martiniquesaarelle ranskalaisen meriväenkapteenin mukana vuonna Väitetään, että kaikki

15 12 Amerikan mantereen kahvipensaat olisivat näiden kasvien jälkeläisiä. Martiniquella kasvoi vuonna 1777 jo 19 miljoonaa kahvipensasta. KUVIO 3. Kahvinpoimintaa Brasiliassa 1800-luvulla, Rugendasin litografia (Kahvin ystävän iloksi 1986). Kahvinviljely levisi tehokkaasti Latinalaisessa Amerikassa (ks. kuvio 3) ja myös eurooppalaisten siirtomaavaltojen hallitsemilla Kaukoidän alueilla luvulla kahvia alettiin kasvattaa Intiassa (1840), Afrikassa (1878), Ranskan Indokiinassa (1887) ja Australian koillisnurkassa Queenslandissa (1896). Itäisen Afrikan siirtomaissa kahvin viljely aloitettiin 1900-luvun alussa (1901), lähellä luonnonvaraisen kahvipensaan alkukotia. Kahvin tuonti Suomeen alkoi turkulaisporvarien toimesta varustetuissa laivoissa vuonna Ylellisyystuotteena kahvin käyttöä yritettiin rajoittaa veroilla ja tuontija käyttökielloilla, mutta heikolla menestyksellä luvulla kuningas Kustaa IV Adolfin oli annettava periksi kansan kahvihimolle seuraavin sanoin (Kahvi.net 2003a): "Te, minun alamaiseni, olette sellaisia lurjuksia, ettekä voi tulla toimeen ilman kahvia, niin sallin tämän juoman käyttämisen toistaiseksi".

16 Kahvihuoneita maailmalta Venetsiaan perustettiin vuonna 1683 Italian ensimmäinen kahvihuone. Café Florian avasi ovensa Piazza San Marcolla vuonna Kahvila on Euroopan vanhin. Tässä kahvilassa tiettävästi Casanova tapasi juoda päivittäisen kupillisensa, kirjailijoista tunnetuimpia asiakkaita olivat Goethe ja Dickens. Venetsiassa kahvilat tulivat hyvin suosituiksi, sillä ne sopivat monien etuoikeutettuun ja eleganttiin elämäntapaan. Turkkilaisten ja Arabian kahvien vaikutus oli nähtävissä Venetsiassa ja sen kahvia pidettiin parhaimpana ainakin Italiassa. Hyvän kahvin myötä saatettiin myös periä virvokkeista korkeampia hintoja. Florian on yksi maailman tunnetuimmista kahvihuoneista ja vielä tänäkin päivänä toiminnassa. Englannissa kahvihuoneet kukoistivat erityisesti Lontoossa. Ensimmäinen niistä perustettiin vuonna Senaikaisten kahviloiden maine alkoi saada kuitenkin kolhuja, kun valtiovalta alkoi pitää niitä tyytymättömyyden ja yhteiskunnallisen epäjärjestyksen pesäpaikkoina. Erityyppisiä kiistalehtisiä kirjoitettiin niitä vastaan ja niiden puolesta. Näin kahvihuoneet saavuttivat mainetta railakkaallakin menolla. Tämä johtui osaltaan kiihkeistä väittelyistä, joita kahviloissa syntyi, sillä olivathan kahvilat aikansa ideapörssejä ja tutkimuslaitoksia. Firenzeläinen Procope toi kahvin Ranskan Pariisiin. Kahvi ohitti nopeasti suosiossa teen. Vuoteen 1800 mennessä Pariisissa oli noin kahvilaa. Procopen kahvila teki historiaa esittelemällä jäätelöt vuonna Tarkoituksena oli kasvattaa kahvinjuonnin suosiota ja noudattaa sitä tyyliä, jonka Turkin suurlähettiläs Pariisissa oli luonut. Kahvilan soiréet saavuttivat tuolloin mainetta, sillä sen tilaisuuksissa kahvi tarjottiin tyylikkäiltä posliinikupeilta ja tarjoilun suorittivat turkkilaiset orjat polvillaan. Paikka oli tyylikäs ja hienostunut ja saavuttikin kirjallisten piirien ja intellektuellien suosion. Tänäkin päivänä kahvila kukoistaa. (Moon 2001, ) Itävallan Wienissä kahvilat Café Schwarzenberg ja Demel s houkuttelevat laajan kahvivalikoiman lisäksi sacher-kakulla ja dobostortella. Wieniä on kutsuttu "kahviloiden äidiksi" ja kerrotaan, että kaupungin ensimmäisen nykyaikaisen kahvihuoneen perusti Franz Kolschitsky, jota sittemmin alettiin kutsua jopa kahvin suojeluspyhimykseksi. Kuviossa 4 on esitetty näkymä alkuaikojen kahvilamiljööstä.

17 14 KUVIO 4. Vuonna 1683 Wien sai ensimmäisen kahvilansa, Frans Schams in maalaus 1700-luvulta (Kahvin ystävän iloksi 1986). Suklaastaan tunnetussa Sveitsissä on monia perinteikkäitä kahviloita, kuten Café Schober Zürichissa. Suklaan ystävä löytää Confiserie Sprunglista perinteellisiä suklaaherkkuja, muun muassa kuuluisia valkoisia tryffeleitä. Paikassa kannattaa käydä kuitenkin jo pelkän kahvin takia. (La Dolce Vita 2001, ) Amerikassa kahvihuoneita perustettiin aluksi New Yorkiin, Philadelphiaan ja Bostoniin. Amerikkalaiset kahvihuoneet muistuttivat lähinnä kapakoita, sillä niissä tarjottiin myös viiniä, olutta ja ruokaa. Kahvihuoneet jatkoivat perinnettä keskustelun ja vapaaajattelun tyyssijoina, joissa väiteltiin laeista ja suunniteltiin poliittisia vastalauseita. Brittiläisiin tavaroihin suunnattu boikotti suunniteltiin Merchant s -kahvihuoneessa. Bostonin Green Dragon -kahvilassa vuorostaan juonittiin vuonna 1773 Bostonin teekutsujen nimellä tunnettu välikohtaus, jossa intiaaneiksi naamioituneet vapaustaistelijat tuhosivat Bostonin satamassa arvokkaan Britanniasta tulleen teelastin. (Moon 2001, )

18 Kahvinjuontitapoja Italiassa katoliset papit halusivat laittaa kahvin pannaan vääräuskoisten juomana, mutta Paavi Clement VIII päätti kokeilla sitä. Hullaannuttuaan makuun hän julisti, että herkullista juomaa ei yksinkertaisesti voinut antaa vääräuskoisille, vaan siitä pitäisi tehdä kristittyjen juoma. Italialaiset suhtautuvat kahviin vakavasti. Vahvoja espressoja si laan pienistä kupeista pitkin päivää. Ranskalaisten aamut alkavat nykyään isolla kupillisella maitokahvia, café au lait. Päivällisen jälkeen juodaan pieni kupillinen vahvaa mustaa kahvia. Kreikkalaiset ovat perinteisesti juoneet turkkilaistyylistä kahvia ja espressoa, jonka seurana nautitaan lasillinen jäävettä. Kuumalla ilmalla uusin trendi on frappe, joka on vaahdotettu sekoitus kahvia, jäätä, maitoa ja sokeria. Suomeen maitokahvit saapuivat 1990-luvulla. Vaaleapaahtoiset merkkikahvit ovat edelleen suosituimpia. Ruotsi, Norja ja Tanska sijoittuvat kahvinkulutustilastoissa heti Suomen jälkeen. Ruotsissa ja Hollannissa nautitaan keskitummiksi paahdettua kahvia kerman kera, Saksassa myös maitojauheen kanssa. Venäjällä musta kahvi tarjoillaan sokerin ja sitruunaviipaleiden kera. Etiopiassa kahvia pidettiin alkujaan ruokana. Pavut sekoitettiin eläinrasvaan ja taikinasta pyöritettiin pieniä palloja. Rasva antoi energiaa ja kahvi piti pirteänä. Jemenin kansallisjuoma haudutettiin kahvimarjoista, joihin sekoitettiin kanelia, kardemummaa, mausteneilikkaa tai inkivääriä. Juhlapyhinä paahdetut kahvipavut sekoitetaan ruokiin, esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin, pähkinöihin ja eräänlaisiin murokekseihin. Lähi-idässä pavut paahdetaan hyvin tummiksi ja jauhetaan hyvin hienoksi jauheeksi. Jauhetta keitetään sokerin ja mausteiden kanssa ibrik-kannussa. Juoma symboloi vieraanvaraisuutta. Kotona vieraille tarjoillaan kahvia heti saapumisen jälkeen. Vanhemmalle arvostetuimmalle vieraalle annetaan ensimmäisenä pieni kupillinen vaahdotettua "turkkilaista" kahvia. Itse asiassa tämän tyyppistä kahvia on paahdettu Kreikassa, Egyptissä ja Lähi- idässä, muttei koskaan Turkissa. Arabimaissa kahvi edustaa hyvinvointia ja menestystä. Vaikka ei olisi varaa paahtaa kahvia joka päivä, niin juomalla on aina erityinen rooli juhlissa.

19 16 Turkissa juotiin luvulla mustaa juomaa, jota nautittiin pitkinä kulauksina eräänlaisena herkkuna tai si tiin hitaasti juteltaessa ystävien kanssa. Tänäänkin liikeasioita hoidetaan usein kahvikupin ääressä. Turkissa kahviloilla on merkittävä rooli maan sosiaalisessa elämässä. Kuubassa aamu alkaa usealla, maitotiivisteen kanssa nautitulla espresso-kupillisella. Myöhemmin päivällä juodaan espressoa ilman maitoa. Kuubalainen kahvi on aina siirappimaisen makeaa. Myös eteläisessä Intiassa kahvi on tyypillisesti aamun ensimmäinen juoma. Palmusokerilla ja maidolla höystetty kahvi tarjoillaan mausteisten makeisten ja suolaisten napostelupalojen kera. Yhdysvalloissa kahvikulttuuri on kehittynyt voimakkaasti luvulta lähtien. Suurkaupunkien kahviloissa tarjotaan trendikkäitä espressopohjaisia ja erilaisia maustettuja kahvijuomia. Samalla aidon, paahdetun kahvin arvostus on kasvanut. (Kahvi.net 2003a.) 5 KAHVI SUOMESSA 5.1 Alkuvaihe Maassamme oli vuonna 1750 jo 116 kahvia käyttävää taloutta Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla rannikolla. Näistä 60 % oli kaupungeissa. Sisämaassa kahvia ei tuolloin juuri tunnettu eikä juotu. Ensisijaisia kahvinjuojia olivat sotilassäädyn, hallinnon ja oikeudenhoidon, papiston ja elinkeinoelämän edustajat. Kahvin ja sokerin tuonti ylitti 1850 raha-arvoltaan suolan, siihen asti tärkeimmän tuontiartikkelin. Kertoman mukaan Paraisilla porisi kahvipannu lähes joka mökissä jo luvulla, jolloin Itä-Suomessa vasta alettiin kokeilemaan kahvinjuontia. Itä-Suomeen tapa levisi Pietarista ja Viipurista käsin, mutta vakiintui vasta vuosisadan lopussa ja kahvin nimenäkin oli "kohvi" (ven. kofje) luvun lopulla kahvin ja sokerin kulutus oli suurinta maaseudulla. Ruoan ankaralla suolaisuudella oli tässä tapauksessa vaikutuksensa. Kahvin kanssa käytetty sokeri

20 17 KUVIO 5. Perinteellistä suomalaista kahvinjuontia, Anna Sahlsténin maalaus vuodelta 1895 (Kahvin ystävän iloksi 1986). oli toppasokeria, joka pantiin huulten väliin, ja ryystettiin kahvia suuhun. Kahvi va i- kutti jopa maaseudun ateriajärjestykseen. Aamukahvi korvasi siihenastisen einespalan ja se nautittiin kahvileivän kanssa. Kahvista nautittiin aamusta iltapäivän kahvihetkiin ja isäntäväen lisäksi kahvia saivat myös palkolliset. Kuviossa 5 on esitetty kahvinjuontituokio 1800-luvun lopun hengessä. Kaupunkikulttuurissa kahvikestien vaikutus lisääntyi ja vakiintui. Tapa juonsi alkunsa 1800-luvun alkupuolelta. Kahvi miellettiin luonteensa mukaan paremmin kaupunkiin kuin maaseudulle, ja näin se noudatti eurooppalaista tapaa, joka tuli meille Ruotsista. Kahvihuoneet tulivat Suomeen Tukholmasta, joita oli siellä jo 30 vuotta ennen kuin meillä. Ensimmäinen kahvila avattiin Suomessa vuonna Työväelle kahvi alkoi maistua, sillä se koettiin usein päivän nautinnollisimpana hetkenä työn lomassa. Suosionsa myötä se korvasi monelle ruoankin ja oli esimerkiksi naisille pääosin ravinnon lähde. Kahvia juotiin liikaa ja syötiin liian huonosti. Eväinä käytettiin kahvia, voileipiä ja maitoa. Nuorilla naisilla katsottiin juuri näistä syistä johtuvan anemian ja verenvähyyden.

YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT!

YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT! YKSI LAITE, KAIKKI SUOMEN SUOSITUIMMAT KUUMAT JUOMAT! PAULIGIN TUTUT TUOTTEET JA MAUT NYT KAPSELEISSA. AINA OIKEA MÄÄRÄ TUORETTA, AITOA KAHVIA, TAZZA-KAAKAOTA TAI TEETÄ, KUPILLINEN KERRALLAAN. PAULIG CUPSOLO

Lisätiedot

Saammeko esitellä? Kenties tunnetkin Pauligin Paulan hyvän kahvin lähettilään, joka kertoo kahvin kiehtovasta maailmasta tässä oppaassa

Saammeko esitellä? Kenties tunnetkin Pauligin Paulan hyvän kahvin lähettilään, joka kertoo kahvin kiehtovasta maailmasta tässä oppaassa HYVÄN KAHVIN OPAS Saammeko esitellä? Kenties tunnetkin Pauligin Paulan hyvän kahvin lähettilään, joka kertoo kahvin kiehtovasta maailmasta tässä oppaassa Juuret 1870-luvun Sääksmäellä Kun Gustav Paulig

Lisätiedot

Pauligin Paula hyvän kahvin lähettiläs

Pauligin Paula hyvän kahvin lähettiläs Hyvää kahvia Pauligin Paula hyvän kahvin lähettiläs 2 Sääksmäeltä suomalaisten sydämiin Pauligin Paula on yksi maamme tunnetuimmista PRhenkilöistä. Piirretty neitonen esiintyi Pauligin kahvipurkin kyljessä

Lisätiedot

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 sponsorit ja yhteistyökumppanit Suuri kiitos kaikille sponsoreille, yhteistyökumppaneille ja avustajille! Barista

Lisätiedot

NUOVA SIMONELLI. Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen.

NUOVA SIMONELLI. Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen. NUOVA SIMONELLI Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen. NUOVA SIMONELLI Nuova Simonelli on italialainen perinteisiä espressolaitteita valmistava yritys. Se on valmistanut

Lisätiedot

karoliina.makela@seko.fi

karoliina.makela@seko.fi Speciality Coffee Association of Europe (Finnish Chapter) Victoria Nuottanen national coordinator nc@scae.fi www.scae.fi Suomen Erikoiskahviyhdistys SEKO ry Karoliina Mäkelä toiminnanjohtaja karoliina.makela@seko.fi

Lisätiedot

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti.

BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT. Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. BUNN-O-MATIC SUODATINLAITTEET JA KAHVIMYLLYT Tehokkaat kahvilaitteet ja -myllyt kun laadukasta ja tuoretta kahvia tarvitaan nopeasti. TUORETTA KAHVIA NOPEASTI SUODATINLAITE VP17A-2 Bunn-O-Matic -suodatinkahvilaitteet

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ

KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ MyMoment by Paulig Kun antaa paljon itsestään, ansaitsee paljon myös takaisin. Se on se pieni hetki itselle tauko, joka on aivan minun omani. Valitsen kupposen kuumaa ihan

Lisätiedot

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT

PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT PAULIG PROFESSIONAL PALVELURATKAISUT HALUAMME JOKAISEN KAHVIKUPILLISEN OLEVAN NAUTINTO Kahvikupin äärellä virkistäydytään, vaihdetaan kuulumisia, puhutaan asiaa ja asian vierestä. Nautinnollinen kahvihetki

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Italialainen espressoasiantuntija kohtaa huomioon. edelläkävijän

Italialainen espressoasiantuntija kohtaa huomioon. edelläkävijän Italialainen espressoasiantuntija kohtaa huomioon ottavan muotoilun edelläkävijän Italialaisten mielestä espresso voidaan valmistaa vain minun tavallani -A MODO MIO. Ja ainoastaan laadustaan tunnettu ja

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Luonnollisen läheltä

Luonnollisen läheltä Luonnollisen läheltä Se tulee läheltä. MAITOKOLMION MAITO ON AITOA LÄHIMAITOA Maitokolmion maito tuotetaan lähitiloilla melkein naapurissa. Se kerätään viikon jokaisena päivänä, pakataan ja lähetetään

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927

Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI. Jo vuodesta 1927 Tule ja tutustu Porin uuteen, vanhaan Kauppahalliin! UUDISTUNUT PORIN KAUPPAHALLI Jo vuodesta 1927 PORIN PISIN PALVELUTISKI! Café Nestor Kahvitupa Viva la Coffee Ullan Pakari Lounaspiste Kanttura Ravintola

Lisätiedot

Argentiinalaiset punaviinit. 11.01.2012 Lambropoulos Paavo

Argentiinalaiset punaviinit. 11.01.2012 Lambropoulos Paavo Argentiinalaiset punaviinit 11.01.2012 Lambropoulos Paavo Argentiina viinimaana Kansainvälisesti uusi viinimaa, tullut tunnetuksi vasta 1990 luvulla Viininviljely aloitettu 400 vuotta sitten katolisten

Lisätiedot

Odpowiedzi do ćwiczeń

Odpowiedzi do ćwiczeń Odpowiedzi do ćwiczeń Lekcja 1 1. c 2. b 3. d 4. a 5. c Lekcja 2 1. ruotsia 2. Norja 3. tanskalainen 4. venäjää 5. virolainen 6. englantia 7. Saksa 8. kiina 9. espanjaa 10. Suomi 11. puolalainen 12. englanti

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon

Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon Täysmehujen ja muiden mehu- ja juomavalmisteiden runsas tarjonta on lisännyt erilaisten juomien käyttöä viime vuosien aikana. Mehutuotteita nautitaankin nykyään

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto

Nuoren urheilijan ravitsemus. 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Nuoren urheilijan ravitsemus 28.3.2013 Suvi Erkkilä Ravitsemustieteen opiskelija Itä-Suomen Yliopisto Mitä kaikkea huomioitava? Kokonaisuus Ateriarytmi Riittävä energiansaanti Nestetasapaino + Välipalaesimerkkejä

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Kahvihammasta kolottaa

Kahvihammasta kolottaa Kahvihammasta kolottaa Tumma suklaa ja appelsiini ne yhteen sopii ja niin sopii myös pähkinäinen kolumbialainen kahvi. Makuyhdistelmä suorastaan kaipaa kolumbialaisen kahvin pehmeyttä ja hienoista hedelmäisyyttä.

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

THERMOPLAN BLACK&WHITE

THERMOPLAN BLACK&WHITE THERMOPLAN BLACK&WHITE Espressoa, cappuccinoa, caffè lattea kuin ammattibaristan valmistamana. Kahvinvalmistuksen viimeisintä tekniikkaa korkean kahvivolyymin paikkoihin. THERMOPLAN BLACK&WHITE KAHVINVALMISTUKSEN

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väkiluku Maailma Kehittyvät maat Kehittyneet maat Sato 2013/2014: Maailman viljatase tasapainoisempi Syksyn 2013 sato oli

Lisätiedot

Juustojen maailma. 13.02.2009 Tanja Halava (tanzu73@hotmail.com) Juustosoppi (www.juustosoppi.fi)

Juustojen maailma. 13.02.2009 Tanja Halava (tanzu73@hotmail.com) Juustosoppi (www.juustosoppi.fi) Juustojen maailma 13.02.2009 Tanja Halava (tanzu73@hotmail.com) Juustosoppi (www.juustosoppi.fi) Esityksen aiheita Johdanto Juutot: Yleistä juustoista Valmistus Säilytys Vinkkejä juustotarjottimen tekoon

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

I IV III. Viinin nimi Rypälelajike Tuottaja Myyjä Äänet Sijaluku. Vilkaise muutamaa, illan aikana kuultua kommenttia.

I IV III. Viinin nimi Rypälelajike Tuottaja Myyjä Äänet Sijaluku. Vilkaise muutamaa, illan aikana kuultua kommenttia. 1 2 3 4 5 6 Viinin nimi Rypälelajike Tuottaja Myyjä Äänet Sijaluku Zuccardi Serie A Torrontés Torrontés Zuccardi, Salta Alko Oy 590277 Terrazas de los Andes Reserva Chardonnay Chardonnay Terrazas de los

Lisätiedot

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849 Fast methods

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Ammattilaisen baristakone tarjoiluun

Ammattilaisen baristakone tarjoiluun NESCAFÉ MILANO 2.0 Ammattilaisen baristakone tarjoiluun IHASTUTA ASIAKKAASI HELPOTA TYÖTÄ KASVATA KANNATTAVUUTTA MAHDOLLISUUKSIA Nykyään kahvia kulutetaan kaikkialla kaiken aikaa ja kaikissa muodoissa.

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

Kunnon välipala korvaa napostelun

Kunnon välipala korvaa napostelun Puhtia työpäivään tai talvilomalle: Kunnon välipala korvaa napostelun Kunnon välipala on napostelua ja nopeaa sokeritankkausta parempi vaihtoehto, sillä se säätää verensokerin sopivalle tasolle, parantaa

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 Kampanja-aika 1.2.-30.4.2010 www.leipurin.com Leipurin Oy PL 40 (Kutojantie 4), 02631 Espoo Puh. (09) 52170 Fax. (09) 521 2121 KONDISKEVÄT 920248 Leipurin Appelsiini-omenatäyte,

Lisätiedot

T-TE SCANDIC TASTE & DESIGN Me Johan & Nyströmillä uskomme, että skandinaavinen desing ei tarkoita pelkästään muotoilua vaan siihen voidaan liittää myös maku. Otimme vastaan kunnianhimoisen haasteen lähtiessämme

Lisätiedot

Laxabon. Kysymyksiä, vastauksia ja käytännön neuvoja. Suomi

Laxabon. Kysymyksiä, vastauksia ja käytännön neuvoja. Suomi Laxabon Kysymyksiä, vastauksia ja käytännön neuvoja Suomi Laxabon kysymyksiä, vastauksia ja käytännön neuvoja Vastaukset perustuvat Laxabon-oraaliliuosjauheen pakkausselosteeseen, päiväys 26.3.2010. Ota

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

PERUSRYPÄLETTÄ. Harri Juutilainen

PERUSRYPÄLETTÄ. Harri Juutilainen KOLME VALKOISTA PERUSRYPÄLETTÄ Harri Juutilainen 21.4.2008 2008 1 Lajikkeet ja valkoviinityypit Maailmassa on satoja viiniköynnöslajikkeita, mutta vain harvoilla on taloudellista merkitystä. Tänään maistelussa

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu

Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä. 21.10.2013 Salpa ry, Taitoluistelu Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä Aamiainen * älä lähde treeneihin ilman aamiaista * aamiainen vaikuttaa koko päivään Jos

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO

URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO URHEILIJANUOREN RUOKAVALIO Aamupala, välipala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala * Nämä ruokailut tulisi löytyä urheilijan päivästä AAMIAINEN * ÄLÄ LÄHDE TREENEIHIN ILMAN AAMIAISTA * AAMIAINEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Tervetuloa Oracle Clubiin

Tervetuloa Oracle Clubiin Tervetuloa Oracle Clubiin Tähän saakka on täytynyt valita joko käsin valmistus tai automaattinen valmistus Miten hyödynnät MOLEMPIEN PARHAIMMAT EDUT? Esittelemme the Oracle Maailman ensimmäinen automaattinen

Lisätiedot

Miksi ruoan hinta on noussut?

Miksi ruoan hinta on noussut? Miksi ruoan hinta on noussut? Veli-Matti Mattila Toimistopäällikkö Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 21.10.2008 1 Tuote Syyskuu 2007 Syyskuu 2008 Muutos Vehnäjauhot, 2 kg 0,84 1,21 44 % Sekahiivaleipä,

Lisätiedot

Ikimuistoinen päivämatka Hankoon! Varmasti viihtyy.

Ikimuistoinen päivämatka Hankoon! Varmasti viihtyy. Ikimuistoinen päivämatka Hankoon! Varmasti viihtyy. 1 1874 perustettu Hangon kaupunki on pikkukaupunki sanan kaikkein parhaimmassa merkityksessä. Rennosti ylellinen Suomen Etelä tarjoaa kiehtovan historian,

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi

Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi Nautintoja juhlahetkiin ja lahjaksi Suomalaista käsintehtyä suklaata Suomalaista käsintehtyä suklaata Tarjoiluun ja liikelahjaksi K Tuoretta suklaata herkutteluhetkiin Kultasuklaan herkullisen tuoreet

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET

OMAT RUOKA-, LIIKUNTA- JA UNITOTTUMUKSET OMAT RUOKA-, LKUNTA- JA UNTOTTUMUKSET Nimi päivämäärä (v) (kk) (pv) Kyselyn tarkoituksena on pohtia arkisia tottumuksiasi. Kysely auttaa sinua huomaamaan, mitä hyvää ja arvokasta arjessasi on. Ole hyvä

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella

Veikeä vilja, kiva kuitu. Toteutettu osin MMM:n tuella Veikeä vilja, kiva kuitu Toteutettu osin MMM:n tuella Mitä isot edellä sitä pienet perässä Aikuisilla on vastuu lasten terveellisistä ruokavalinnoista ja säännöllisestä ateriarytmistä. Yhdessä syöminen

Lisätiedot

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin

Kauratuotteet. terveellisiin leipomuksiin terveellisiin leipomuksiin Kaura (Avena sativa) Kauran vatsaa hellivä vaikutus on tiedetty jo pitkään. Kaurapuuro on kuulunut moniin suomalaisiin aamiaispöytiin jo vuosikymmenet. Viime vuosien tutkimuksissa

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

As Oy Kontiolahden Wilhelmiina. Rakentaja M. Laukkanen Oy. Keraamiset laatat

As Oy Kontiolahden Wilhelmiina. Rakentaja M. Laukkanen Oy. Keraamiset laatat As Oy Kontiolahden Wilhelmiina Rakentaja M. Laukkanen Oy Keraamiset laatat As Oy Kontiolahden Wilhelmiina - Keraamiset laatat Tämän esitteen avulla voitte tutustua malliesimerkkeihin, joissa on käytetty

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI. Annamari Tarvainen 09B.

ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI. Annamari Tarvainen 09B. ROOMALAINEN RUOKAKULTTUURI Annamari Tarvainen 09B. Roomalaisesta ruokakulttuurista on saatu paljon tietoa arkeologisten kaivausten, seinämaalauslöytöjen ja säilyneiden maanviljelys- ja ruoanlaitto-oppaiden

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot