BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA"

Transkriptio

1 BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA Tarja Keihänen Opinnäytetyö Maaliskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä KEIHÄNEN, Tarja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 51 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus Työn nimi BARISTA-KOULUTUKSEN TARVE TAMPERELAISISSA KAHVILOISSA Salainen saakka Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja RANTASUO, Helena Toimeksiantaja Paulig Instituutti, Oy Gustav Paulig Ab / Krister Kaattari, barista-kouluttaja Tiivistelmä Päätavoitteena oli selvittää barista-koulutuksen tilanne ja tarve tamperelaisissa kahviloissa. Sana barista on alkujaan italiaa ja tarkoittaa espresso-pohjaisten kahvien valmistuksen ja tarjoilun taitavaa baarimestaria. Kahvin ja kahviloiden historiaa käsittelevä osuus perustuu kirjallisuuteen. Barista-koulutuksen tarvetta sekä tamperelaisen kahvikulttuurin nykytilaa ja tulevaisuutta selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Elokuussa 2003 toteutettuun kyselyyn osallistuivat 18:n tamperelaisen keskustakahvilan esimiehet. Otos keskusta-alueen kahviloista oli kattava. Kyselylomakkeessa oli 14 kysymystä. Kyselyyn vastaajista puolella oli barista-koulutus. Työntekijöiden koulutus vaihteli suuresti, joissakin kahviloissa ei ollut yhtään baristaa ja joissakin kaikilla oli tutkinto. Noin 80 % vastaajista piti barista-koulutusta tarpeellisena kahvilatyöntekijälle ja noin puolet oli valmiita maksulliseen oman henkilökunnan koulutukseen. 78 %:n mielestä erikoiskahvien kulutus on kasvanut viime vuosina. Toisaalta suomalaisen kahvikulttuurin nähtiin olevan vielä melko kehittymätöntä. Espresso-kupillisen hinta oli 1,50 2,60 euroa. Kilpailun arvioitiin Tampereella tulevaisuudessa lisääntyvän sekä kahvilatarjonnan monipuolistuvan ja lähestyvän eurooppalaista tasoa. Perinteisille pullakahvi -paikoille ei arveltu enää jatkossa löytyvän sijaa keskustassa. Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää barista-koulutuksen jatkokehittelyssä ja markkinoinnissa. Esimiesten hyvin myönteinen suhtautuminen tutkintoon ja kahvikulttuurin arvioitu kehityssuunta (erikoiskahvien käytön laajeneminen) ovat hyvä pohja koulutuskysynnän kasvulle. Avainsanat (asiasanat) Barista, espresso-kahvi, erikoiskahvi, suomalainen kahvikulttuuri, tamperelaiset kahvilat Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author KEIHÄNEN, Tarja Type of Publication Bachelor s thesis Pages 51 Language Finnish Confidential Until Title NEED FOR BARISTA TRAINING IN CAFES LOCATED IN TAMPERE Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor RANTASUO, Helena Assigned by Paulig Institution, Gustav Paulig Ltd / Krister Kaattari, Barista training officer Abstract The main object of the thesis was to study the need for barista training in cafes located in Tampere. Barista is the Italian word for a bartender who is able to make and serve espresso-based coffees. History of coffee and cafes is treated here based on the literature. The need for barista training as well as the present state and the future of the coffee culture in Tampere was studied with the help of the questionnaire survey. The supervisors of eighteen cafes in the centre of Tampere participated in the inquiry that was carried out in August The sample of the cafes in the city centre was extensive. The questionnaire included fourteen questions. In total 50 % of the respondents had completed the barista training. The workers' education varied greatly. In some cafes everyone had the barista certificate, whereas in some others none. About 80% of the respondents considered barista training necessary for the cafe worker and about 50 % of them were ready for the chargeable training of the own staff. 78 % thought that consumption of special coffees has increased during the last few years. On the other hand, the Finnish coffee culture was still considered to be fairly undeveloped. The price range of a cup of espresso was 1,50 2,60 euros. It was estimated that in Tampere the competition is increasing and the cafe supply is diversifying and approaching the European level. It was thought that in the future there will be no place in the centre for cafes offering just traditional coffee and plain coffeebread. The results of the questionnaire survey can be exploited in the development and marketing of barista training in the future. Keywords Barista, espresso coffee, special coffee, Finnish coffee culture, cafes located in Tampere Miscellaneous

4 1 1 JOHDANTO TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT Tavoitteet Menetelmät KAHVI NAUTINTOAINEENA Kahvin määritelmä Lajikkeet Kahvipavun tie kahvijuomaksi KAHVIKULTTUURIN KEHITTYMINEN Kahvin historiaa Kahvihuoneita maailmalta Kahvinjuontitapoja KAHVI SUOMESSA Alkuvaihe Kulutus Kahvikulttuuri Tampereella BARISTA - ERIKOISKAHVIEN OSAAJA Barista-koulutus Erikoiskahvitrendi Espressokahvi Espressokeittimet BARISTA-KYSELY KAHVILAESIMIEHILLE Tutkimuksen toteutus Tulokset Barista-nimike ja työntekijöiden koulutus Barista-koulutuksen tarve Koulutuksen sisältö ja lisäarvo... 34

5 Yrityksen asiakkaat ja erikoiskahvien hinnat Kulutustottumukset ja suomalainen kahvikulttuuri Kahviloiden kehityssuunta Tampereella YHTEENVETO JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Espresso-sanastoa Liite 3. Kahvilayritykset KUVIOT KUVIO 1. Kahvipuu... 7 KUVIO 2. Kahvipapujen kuoren erottaminen märkäprosessissa... 9 KUVIO 3. Kahvipoimintaa Brasiliassa 1800-luvulla KUVIO 4. Vuonna 1683 Wien sai ensimmäisen kahvilansa KUVIO 5. Perinteellistä suomalaista kahvinjuontia KUVIO 6. Tampereen vanhan kirkon puistossa sijainnut kesäkahvila KUVIO 7. Linkosuon kahviloita KUVIO 8. Cafe di Roma Barcelonassa KUVIO 9. Espresso-keittimiä TAULUKOT TAULUKKO 1. Paahdetun kahvipuun ravintoaineiden osuudet TAULUKKO 2. Kahvinkulutus Suomessa TAULUKKO 3. Kysymyksen 1 vastausjakauma TAULUKKO 4. Kysymyksen 2 vastaukset TAULUKKO 5. Kysymyksen 3 vastaukset... 33

6 3 TAULUKKO 6. Kysymysten vastaukset TAULUKKO 7. Kysymyksen 9 vastaukset TAULUKKO 8. Kysymyksen 10 vastaukset... 36

7 4 1 JOHDANTO Kahvipuulla ja sen tuottamilla pavuilla on merkittävä asema maailmankaupassa. Kaupattavana raaka-aineena se on nykyisin määrältään toisena heti öljyn jälkeen. Kahvilla on ollut merkittävä rooli sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä että nautintoaineena. Kahvilat ovat olleet paikkoja, joissa on viihdytty syvällisten keskustelujen tunnelmissa ja ne ovat toimineet kiivaiden poliittisten väittelyiden ja juonittelujen tyyssijoina. Kahvin kulkeutumisella länsieurooppalaisten kuluttajien nautittavaksi on monen vuosisadan tausta. Afrikasta ja Lähi- idästä kahvinjuontikulttuuri levisi turkkilaisten toimesta Eurooppaan 1500-luvulla. Suomeen kahvin tuonti alkoi turkulaisporvareiden aloitteesta 1720-luvulla. Ensin kahvi oli vain yläluokan herkkua, mutta myöhemmin myös tavallisen kansalaisen huvia. Suomalaiset ovat olleet kahvin kulutustilastoissa jo pitkään maailman kärkiluokkaa. Tamperelainen kahvikulttuuri on ollut edistyksellistä. Aikanaan hyvin suosittuja olivat konditoriakahvilat, joista vanhimman oli kondiittori C. G. Tallqvist perustanut leipomonsa yhteyteen jo vuonna Vuosisadan vaihteeseen kuuluivat olennaisesti suositut kesäkahvilat luvulta lähtien tamperelaisen kahvilamaailman eturintamassa kunnostautui Jussi Linkosuo, jonka perustaman Linkosuo-yhtiön monet kahvilat ovat vuosikymmenet kuuluneet keskeisesti Tampereen katukuvaan ja syöpyneet keskiikäisten ja iäkkäiden asukkaiden mielikuviin. Viime vuosina kaupunkilaiset kahvin ja kahviloiden ystävät ovat olleet voimakkaan muutoksen edessä. Keskustoista ovat poissa tutut pullakahvi -paikat ja tilalle on lyhyessä ajassa ilmestynyt uusia mannermaisia trendikahviloita. Ilmiö on tuttu myös Tampereella. Italialais-amerikkalainen kahvikulttuuri on ripeästi rantautumassa maahamme ja kahvitottumukset ovat alkaneet muuttua. Yhä useampi on siirtymässä perinteisestä sumppikahvista espresso-pohjaisiin erikoiskahveihin. Uuden kulttuurin ovat luonnollisesti ennakkoluulottomimmin ottaneet vastaan nuoret ja nuorekkaat aikuiset. Kahvikulttuurin muuttumisen myötä alalle on syntynyt uusi ammattikunta baristat. Barista hallitsee kahvialan kokonaisvaltaisesti: erikoiskahvien valmistuksen ja tarjoilun sekä asiakasviihtyvyyteen liittyvät asiat. Yhä useampi monipuolisia kahvipalvelu

8 5 ja tarjoava yritys haluaa erikoiskoulutetun henkilökunnan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Barista-tutkinnon suorittaneiden määrä on nopeasti kasvamassa ja koulutusta tarjoavat useat yritykset. Opinnäytetyössä olen tutkinut barista-koulutusta ja sen tarvetta erityisesti tamperelaisessa kahvilaympäristössä. Kahvialan kokonaiskuvan hahmottamiseksi työn alkuosassa on tarkasteltu kirjallisuuslähteiden valossa kahvin lajikkeita, kahvin historiaa ja kulttuurisidonnaisia kahvinjuontitapoja sekä suomalaisten alkutaivalta kahvin käyttäjinä. Yksityiskohtaisemmin on selvitetty tamperelaisen kahvikulttuurin taustoja ja nykypäivää. Kahvilayrittäjien näkemyksiä barista-koulutukseen liittyvistä kys ymyksistä on selvitetty kyselytutkimuksen avulla. Kysely suunnattiin 18:n Tampereen keskusta-alueen kahvilan esimiehelle. Työn loppuosassa esitettävässä selvityksessä hahmotettiin myös vastaajien käsityksiä asiakkaiden kahvitottumuksista ja suomalaisesta kahvikulttuurista sekä arvioita kahviloiden kehityssuunnista. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Oy Gustav Paulig Ab:n Paulig Instituutti, jossa yhteyshenkilönä on toiminut baristakouluttaja Krister Kaattari. 2 TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 2.1 Tavoitteet Työn päätavoitteena oli selvittää barista-koulutuksen tarvetta tamperelaisissa kahviloissa. Samalla on tutkittu muita sekä barista-koulutukseen että kahvilaympäristöihin liittyviä näkökohtia. Työn alkuosassa on tarkasteltu melko laajasti kahvin historiaa ja kulttuurisidonnaisia kahvinjuontitapoja sekä suomalaisten alkutaivalta kahvin käyttäjinä. Erityisesti on selvitetty tamperelaisen kahvikulttuurin taustoja ja nykypäivää. Trendikahviloiden määrän lisääntyessä aihe on ajankohtainen, sillä italialais-amerikkalainen kahvilakulttuuri on voimakkaasti rantautumassa Suomeen. Kahvilaympäristön monimutkaistuessa ammattitaitoa tarvitaan aikaisempaa enemmän. Baristanimike on vielä melko outo asiakkaille ja luultavasti myös osalle kahvilayrittäjistä.

9 6 Selvitykset yritysten barista-koulutukseen liittyvistä näkemyksistä lisäävät mahdollisuuksia koulutusta antavien yritysten ja potentiaalisten asiakkaiden yhteistyön kehittämiseksi. 2.2 Menetelmät Työn alkuosassa esitetty historiallinen ja kahvikulttuurinen katsaus perustuu kirjallisuuteen. Lähteinä on pyritty käyttämään monipuolisesti tuoreita kirjoja ja lehtiä sekä Internetin mahdollisuuksia. Jälkimmäisessä osassa oleva selvitys tamperelaisten kahviloiden barista-koulutuksesta ja sen tarpeesta sekä kahvilakulttuurista perustuu työssä toteutettuun kyselytutkimukseen. Kyselyyn osallistuivat 18:n keskustakahvilan esimiehet. Kyselylomakkeella vastaajille esitettiin 14 kysymystä yrityksen taustaselvityksen lisäksi. Kysely toteutettiin yrityskäyntien yhteydessä elokuussa Henkilökohtaisella kontaktilla pyrittiin lisäämään vastausaktiivisuutta, ja kaikki kohteeksi valitut yritykset suostuivatkin osallistumaan tutkimukseen. Kyselyn lisäksi taustatietoa on saatu kahvilahenkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa ja omakohtaisista havainnoistani työympäristöistä. Kyselytutkimukseen vastasivat seuraavien tamperelaisten kahvilayritysten esimiehet (tarkemmat tiedot ks. liite 3): Brander, Bistro Venla, Café Baguette, Café Espresso, Café Europa, Coffee House Keskustori, Café Lahdelma, Café Strindberg, Kahvila Ruusu, Kahvisalonki, Linkosuo Kauppahalli, Linkosuo Koskikeskus, Mokkamestarit, Segafredo Espresso, Sokos Café, Stockmann Buffet, Sugar Caf, Wayne s Coffee. 3 KAHVI NAUTINTOAINEENA 3.1 Kahvin määritelmä Kahvi on Coffea-kasvisukuun kuuluvan kahvipuun eli kahvipensaan (ks. kuvio 1) siemen. Kahvipuu kasvaa trooppisessa ilmastossa täysikasvuisena 7 8-metriseksi,

10 7 (a) (b) KUVIO 1. (a): Kahvipuun oksa ja pavun kehitysvaiheita, kuparipiirros vuodelta (b): Terttu kypsiä kahvipapuja. (Kahvin Ystävän Iloksi 1986) mutta viljelmillä se pidetään leikkaamalla 2 4-metrisenä pensaana. Puun lehdet ovat kiiltävän tummanvihreät, ja valkoiset kukkatertut kasvavat oksissa lehtien haarautumiskohtiin. Hieman kirsikkaa pitemmät, vihreät marjat muuttuvat kypsyessään asteittain tummanpunaisiksi. Kahvipuun vahapintainen hedelmä on luumarja. Marjassa päällimmäisenä on punainen kalvo, joka peittää hedelmälihan. Hedelmälihan alla ovat pavut pergamiinikalvon ympäröiminä. (Nautinnollisiin hetkiin - Paulig 2003.) Kahvipuun kukinnasta sadonkorjuuseen kuluu 8 9 kuukautta ja puu tuottaa vuodessa 1 2 satoa. Satoisana kahvikasvi pysyy 25-vuotiaaksi, jotkut yksilöt pidempäänkin. Kahvipuulle saattaa hyvissä oliossa kertyä ikää jopa sata vuotta. 3.2 Lajikkeet Kahvilajikkeita on olemassa kymmeniä, mutta kaupallisessa mielessä tärkeimmät ovat Coffea arabica ja Coffea canephora eli robusta. Maailman tuotannosta noin 75 % on

11 8 arabicaa ja 25 % robustaa. Suomessa käytetään pääasiassa arabica-lajikkeita. Lajikkeet ovat erilaisia, sillä jokainen kasvualue antaa oman makuvivahteensa kahvipavuille. Arabica-kahvi on peräisin Etiopiasta. Yleensä pensasmaisiksi leikatut arabica-puut voivat parhaiten yli metrin korkuisilla ylängöillä, missä ilmankosteus on korkea ja lämpö pysyttelee 20 asteen paikkeilla. Mitä korkeampi kasvupaikka, sitä aromikkaammiksi pavut kypsyvät. Maultaan arabica on pehmeämpi ja vivahteikkaampi kuin robusta. Arabica-kahvi sopii hyvin yhteen suomalaisen pehmeän veden kanssa. Robusta on kotoisin Kongosta. Robusta-kahvipuut ovat kestäviä ja tulevat hyvin toimeen vaativissakin olosuhteissa, alavilla mailla ja jopa 25 asteen keskilämmössä. Robusta on maultaan arabicaa karvaampaa ja se sisältää kaksi kertaa enemmän kofeiinia. Robusta-papuja käytetään useimmissa pikakahveissa. Koska robusta sisältää rasvaa vähemmän kuin arabica, siitä valmistettuun espressoon syntyy hyvä crema. (Kahvia kiitos 2002, 7.) 3.3 Kahvipavun tie juomaksi Kahvipuu alkaa tuottaa satoa 3 4-vuotiaana. Kukintaa seuraavat puun oksiin kehittyvät rypälemäiset marjat, joiden sisällä kahvipavut kasvavat toisiinsa painautuneena. Poiminnan jälkeen pavut käsitellään kuiva- tai märkämenetelmällä. Kuivamenetelmässä käytetään apuna huuhteluränniä, jotta saadaan poistettua roskat marjojen joukosta. Tämän jälkeen pavut kerätään talteen ja levitetään sementtialustalla auringonvaloon kuivumaan. Papuja täytyy käännellä usein, sillä ne kerätään yöksi suuriin kasoihin, jotka peitellään säkeillä. Koneellisesti pavuista poistetaan kuivunut hedelmäliha ja pergamiinikalvo. Papujen tarkastuksen jälkeen ne lajitellaan koon mukaan. Märkämenetelmässä (ks. kuvio 2) kahvipavut viedään vesikanavan ja puhdistuslaitteiden kautta keräilyaltaisiin. Keräilyaltaista pavut jatkavat kulkuaan vesikanavia pitkin fermentoitumisaltaisiin. Vuorokaudessa pavut ovat fermentoituneet ja samalla menetelmä on lisännyt kahvipapujen aromia sekä hapokkuutta.

12 9 KUVIO 2. Poimittujen kahvipapujen kuoren erottaminen märkäprosessissa (Banks ym. 2002). Koneellisesti poistetaan hedelmäliha pavuista ja ainoastaan hyvälaatuiset pavut pääsevät perille saakka, sillä vesikanavissa vialliset pavut nousevat pintaan ja ne ohjataan pois. Koko tämän prosessin jälkeen kahvi pestään huolellisesti juoksevalla vedellä ja kuivataan. Raaka kahvipapu sisältää yli erilaista ainetta: hiilihydraatteja, rasvaa, proteiineja, aminohappoja, epäorgaanisia suoloja ja kofeiinia. Kahvin hyvä aromi syntyy paahtamisen tuloksena. Jokaisen sadon, maan ja poiminta-ajankohdan pavut ovat maultaan ainutlaatuiset. Paahtamisen aikana liukenevat sokerit karamellisoituvat ruskeiksi väreiksi pavun pinnalle. Piristävää kofeiinia on yhdessä kahvikupillisessa mg. Kofeiinin lisäksi kahvijuomaan liukenee hiilihydraatteja, rasvaa, kivennäis- ja hivenaineita, happoa ja aromiaineita. Paahdettu kahvi sisältää ravintoaineita taulukon 1 mukaiset osuudet.

13 TAULUKKO 1. Paahdetun kahvipavun ravintoaineiden osuudet (Kahvia kiitos 2002, 8). Proteiineja 7 8 % Hiilihydraatteja % Rasvaa % Vettä 2,5 3,5 % Klorogeenihappoa 2 2,5 % Kivennäisaineita 3,5 4 % Kofeiinia 1 2 % Trigonelliinia + Muita yhdisteitä 0,8 1 % 10 Kahvin paahtaminen aloitetaan sekoittamalla huolellisesti valikoituja laatuja keskenään. Sekoittamissuhde vaatii pitkän ammattitaidon tuoman kokemuksen. Kahvi paahdetaan nopeasti 6 7 minuutissa noin 550-asteisen ilman avulla. Paahtamisen jälkeen se jäähdytetään ennen leikkaamista tarkoin määriteltyihin raekokoihin. Jotta kahvista poistuisi ylimääräinen hiilidioksidi, se välivarastoidaan. Kahvi pakataan tyhjiöpakkauksiin, suojakaasullisiin annospusseihin tai venttiilipusseihin ja siirretään varastoon edelleen kuljetettavaksi asiakkaille. "Kahvin paahtaminen on taidetta", mutta niin on kahvin säilytyskin. Jauhettu, paahdettu ja pakattu kahvi on viinin lailla herkkä hapelle, kuumuudelle ja valolle. Parhaiten kahvi säilyy hyvin suljettuna viileässä. Kahvin makuun vaikuttavat viljelyilmasto, maaperä ja käsittelyvaiheet. Kahvia vo i- daan luonnehtia viinin tapaan: voinen, hedelmäinen, paahteinen, vaniljainen, mausteinen. Kuten viini, myös uusi kahvisato maistuu aina erilaiselta. (Kahvia kiitos 2002, 8-10.) 4 KAHVIKULTTUURIN KEHITTYMINEN 4.1 Kahvin historiaa Seuraava yhteenveto on tehty mukaillen lähteitä Kahvia kiitos (2002), Kahvi.net (2003a), Kahvin ystävän iloksi (1986) ja Moon (2001).

14 11 Arabialaisen lääkärin 800- luvun lopulla kirjoittamassa lääkeluettelossa on ensimmäinen varmana pidettävä maininta kahvipensaasta. Luonnonvaraisena kahvipensas menestyy Afrikassa ja Jemenissä Arabian niemimaalla. Vieläkin on arvoitus, onko kahvi kasvanut näillä alueilla luonnostaan, vai onko ihmisellä ollut osuutensa pensaan leviämiseen. Kahvin tarinaan liittyy monenlaisia legendoja. Mukana vilahtelevat vuohipaimenet, paholaiset ja enkelit, merirosvot, lukuisat kansakunnat ja uskonnot. Eräässä tarinassa etiopialaisia munkkeja väitetään kahvin keksijöiksi. Laiduntaessaan vuohia munkit näkivät lampaiden syövän kiiltävälehtisen pensaan punaisia marjoja ja kiinnittivät huomiota lampaiden outoon levottomuuteen. Munkkien maistettua kitkeriä marjoja piristävä vaikutus huomattiin. Marjat heitettiin sattumalta nuotioon, ja pian nuotiosta nousi huumaava tuoksu. Tästä innostuneena pavut poimittiin ja sekoitettiin kuumaan veteen. Kahvijuoma oli syntynyt. Totta tai ei, mutta nykyisin kahvin alkukoti sijoitetaan joka tapauksessa Etiopiaan. Suunnitelmallisesti kahvia alettiin viljellä aluksi Mekassa. Satoa kahvitaimenet alkoivat tuottaa vuonna 1467, jolloin myös kahvinjuonti alkoi yleistyä. Egyptiin kahvijuoma saapui jemeniläisten pappien mukana vuoden 1510 tienoilla. Kahvikulttuuri levisi turkkilaisten toimesta pitkin Lähi- itää heidän valloittaessaan uusia maita. Eurooppalaiset tutustuivat kahviin Turkissa. Venetsiassa juotiin ensimmäiset kahvit 1500-luvun lopulla ja sikäläiset kauppiaat aloittivat 1600-luvun alussa kahvintuonnin Eurooppaan. Samoihin aikoihin kauppasuhteita hieroivat myös hollantilaiset arabien kanssa. Englantiin kaupallinen kahvintuonti alkoi 1650-luvulla ja Ranskaan seuraavalla vuosikymmenellä. Kahvinjuonti levisi Pohjois-Saksaan 1670-luvulla ja merkittävä osa Euroopan kahvikulttuurista syntyikin luvuilla. Arabit hallitsivat kahvikauppaa 1600-luvun Euroopassa suvereenisti. Arabien monopoli kuitenkin murtui, kun Englanti, Hollanti ja Ranska kehittivät omaa kahvituotantoa siirtomaissaan. Hollantilaiset aloittivat kahvinviljelyn Ceylonin saarella jo vuonna 1658 ja ensimmäinen Jaavalla tuotettu kahvierä saapui Hollantiin vuonna Amerikan ensimmäiset kahvipensaat ilmestyivät Karibian Antillien Martiniquesaarelle ranskalaisen meriväenkapteenin mukana vuonna Väitetään, että kaikki

15 12 Amerikan mantereen kahvipensaat olisivat näiden kasvien jälkeläisiä. Martiniquella kasvoi vuonna 1777 jo 19 miljoonaa kahvipensasta. KUVIO 3. Kahvinpoimintaa Brasiliassa 1800-luvulla, Rugendasin litografia (Kahvin ystävän iloksi 1986). Kahvinviljely levisi tehokkaasti Latinalaisessa Amerikassa (ks. kuvio 3) ja myös eurooppalaisten siirtomaavaltojen hallitsemilla Kaukoidän alueilla luvulla kahvia alettiin kasvattaa Intiassa (1840), Afrikassa (1878), Ranskan Indokiinassa (1887) ja Australian koillisnurkassa Queenslandissa (1896). Itäisen Afrikan siirtomaissa kahvin viljely aloitettiin 1900-luvun alussa (1901), lähellä luonnonvaraisen kahvipensaan alkukotia. Kahvin tuonti Suomeen alkoi turkulaisporvarien toimesta varustetuissa laivoissa vuonna Ylellisyystuotteena kahvin käyttöä yritettiin rajoittaa veroilla ja tuontija käyttökielloilla, mutta heikolla menestyksellä luvulla kuningas Kustaa IV Adolfin oli annettava periksi kansan kahvihimolle seuraavin sanoin (Kahvi.net 2003a): "Te, minun alamaiseni, olette sellaisia lurjuksia, ettekä voi tulla toimeen ilman kahvia, niin sallin tämän juoman käyttämisen toistaiseksi".

16 Kahvihuoneita maailmalta Venetsiaan perustettiin vuonna 1683 Italian ensimmäinen kahvihuone. Café Florian avasi ovensa Piazza San Marcolla vuonna Kahvila on Euroopan vanhin. Tässä kahvilassa tiettävästi Casanova tapasi juoda päivittäisen kupillisensa, kirjailijoista tunnetuimpia asiakkaita olivat Goethe ja Dickens. Venetsiassa kahvilat tulivat hyvin suosituiksi, sillä ne sopivat monien etuoikeutettuun ja eleganttiin elämäntapaan. Turkkilaisten ja Arabian kahvien vaikutus oli nähtävissä Venetsiassa ja sen kahvia pidettiin parhaimpana ainakin Italiassa. Hyvän kahvin myötä saatettiin myös periä virvokkeista korkeampia hintoja. Florian on yksi maailman tunnetuimmista kahvihuoneista ja vielä tänäkin päivänä toiminnassa. Englannissa kahvihuoneet kukoistivat erityisesti Lontoossa. Ensimmäinen niistä perustettiin vuonna Senaikaisten kahviloiden maine alkoi saada kuitenkin kolhuja, kun valtiovalta alkoi pitää niitä tyytymättömyyden ja yhteiskunnallisen epäjärjestyksen pesäpaikkoina. Erityyppisiä kiistalehtisiä kirjoitettiin niitä vastaan ja niiden puolesta. Näin kahvihuoneet saavuttivat mainetta railakkaallakin menolla. Tämä johtui osaltaan kiihkeistä väittelyistä, joita kahviloissa syntyi, sillä olivathan kahvilat aikansa ideapörssejä ja tutkimuslaitoksia. Firenzeläinen Procope toi kahvin Ranskan Pariisiin. Kahvi ohitti nopeasti suosiossa teen. Vuoteen 1800 mennessä Pariisissa oli noin kahvilaa. Procopen kahvila teki historiaa esittelemällä jäätelöt vuonna Tarkoituksena oli kasvattaa kahvinjuonnin suosiota ja noudattaa sitä tyyliä, jonka Turkin suurlähettiläs Pariisissa oli luonut. Kahvilan soiréet saavuttivat tuolloin mainetta, sillä sen tilaisuuksissa kahvi tarjottiin tyylikkäiltä posliinikupeilta ja tarjoilun suorittivat turkkilaiset orjat polvillaan. Paikka oli tyylikäs ja hienostunut ja saavuttikin kirjallisten piirien ja intellektuellien suosion. Tänäkin päivänä kahvila kukoistaa. (Moon 2001, ) Itävallan Wienissä kahvilat Café Schwarzenberg ja Demel s houkuttelevat laajan kahvivalikoiman lisäksi sacher-kakulla ja dobostortella. Wieniä on kutsuttu "kahviloiden äidiksi" ja kerrotaan, että kaupungin ensimmäisen nykyaikaisen kahvihuoneen perusti Franz Kolschitsky, jota sittemmin alettiin kutsua jopa kahvin suojeluspyhimykseksi. Kuviossa 4 on esitetty näkymä alkuaikojen kahvilamiljööstä.

17 14 KUVIO 4. Vuonna 1683 Wien sai ensimmäisen kahvilansa, Frans Schams in maalaus 1700-luvulta (Kahvin ystävän iloksi 1986). Suklaastaan tunnetussa Sveitsissä on monia perinteikkäitä kahviloita, kuten Café Schober Zürichissa. Suklaan ystävä löytää Confiserie Sprunglista perinteellisiä suklaaherkkuja, muun muassa kuuluisia valkoisia tryffeleitä. Paikassa kannattaa käydä kuitenkin jo pelkän kahvin takia. (La Dolce Vita 2001, ) Amerikassa kahvihuoneita perustettiin aluksi New Yorkiin, Philadelphiaan ja Bostoniin. Amerikkalaiset kahvihuoneet muistuttivat lähinnä kapakoita, sillä niissä tarjottiin myös viiniä, olutta ja ruokaa. Kahvihuoneet jatkoivat perinnettä keskustelun ja vapaaajattelun tyyssijoina, joissa väiteltiin laeista ja suunniteltiin poliittisia vastalauseita. Brittiläisiin tavaroihin suunnattu boikotti suunniteltiin Merchant s -kahvihuoneessa. Bostonin Green Dragon -kahvilassa vuorostaan juonittiin vuonna 1773 Bostonin teekutsujen nimellä tunnettu välikohtaus, jossa intiaaneiksi naamioituneet vapaustaistelijat tuhosivat Bostonin satamassa arvokkaan Britanniasta tulleen teelastin. (Moon 2001, )

18 Kahvinjuontitapoja Italiassa katoliset papit halusivat laittaa kahvin pannaan vääräuskoisten juomana, mutta Paavi Clement VIII päätti kokeilla sitä. Hullaannuttuaan makuun hän julisti, että herkullista juomaa ei yksinkertaisesti voinut antaa vääräuskoisille, vaan siitä pitäisi tehdä kristittyjen juoma. Italialaiset suhtautuvat kahviin vakavasti. Vahvoja espressoja si laan pienistä kupeista pitkin päivää. Ranskalaisten aamut alkavat nykyään isolla kupillisella maitokahvia, café au lait. Päivällisen jälkeen juodaan pieni kupillinen vahvaa mustaa kahvia. Kreikkalaiset ovat perinteisesti juoneet turkkilaistyylistä kahvia ja espressoa, jonka seurana nautitaan lasillinen jäävettä. Kuumalla ilmalla uusin trendi on frappe, joka on vaahdotettu sekoitus kahvia, jäätä, maitoa ja sokeria. Suomeen maitokahvit saapuivat 1990-luvulla. Vaaleapaahtoiset merkkikahvit ovat edelleen suosituimpia. Ruotsi, Norja ja Tanska sijoittuvat kahvinkulutustilastoissa heti Suomen jälkeen. Ruotsissa ja Hollannissa nautitaan keskitummiksi paahdettua kahvia kerman kera, Saksassa myös maitojauheen kanssa. Venäjällä musta kahvi tarjoillaan sokerin ja sitruunaviipaleiden kera. Etiopiassa kahvia pidettiin alkujaan ruokana. Pavut sekoitettiin eläinrasvaan ja taikinasta pyöritettiin pieniä palloja. Rasva antoi energiaa ja kahvi piti pirteänä. Jemenin kansallisjuoma haudutettiin kahvimarjoista, joihin sekoitettiin kanelia, kardemummaa, mausteneilikkaa tai inkivääriä. Juhlapyhinä paahdetut kahvipavut sekoitetaan ruokiin, esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin, pähkinöihin ja eräänlaisiin murokekseihin. Lähi-idässä pavut paahdetaan hyvin tummiksi ja jauhetaan hyvin hienoksi jauheeksi. Jauhetta keitetään sokerin ja mausteiden kanssa ibrik-kannussa. Juoma symboloi vieraanvaraisuutta. Kotona vieraille tarjoillaan kahvia heti saapumisen jälkeen. Vanhemmalle arvostetuimmalle vieraalle annetaan ensimmäisenä pieni kupillinen vaahdotettua "turkkilaista" kahvia. Itse asiassa tämän tyyppistä kahvia on paahdettu Kreikassa, Egyptissä ja Lähi- idässä, muttei koskaan Turkissa. Arabimaissa kahvi edustaa hyvinvointia ja menestystä. Vaikka ei olisi varaa paahtaa kahvia joka päivä, niin juomalla on aina erityinen rooli juhlissa.

19 16 Turkissa juotiin luvulla mustaa juomaa, jota nautittiin pitkinä kulauksina eräänlaisena herkkuna tai si tiin hitaasti juteltaessa ystävien kanssa. Tänäänkin liikeasioita hoidetaan usein kahvikupin ääressä. Turkissa kahviloilla on merkittävä rooli maan sosiaalisessa elämässä. Kuubassa aamu alkaa usealla, maitotiivisteen kanssa nautitulla espresso-kupillisella. Myöhemmin päivällä juodaan espressoa ilman maitoa. Kuubalainen kahvi on aina siirappimaisen makeaa. Myös eteläisessä Intiassa kahvi on tyypillisesti aamun ensimmäinen juoma. Palmusokerilla ja maidolla höystetty kahvi tarjoillaan mausteisten makeisten ja suolaisten napostelupalojen kera. Yhdysvalloissa kahvikulttuuri on kehittynyt voimakkaasti luvulta lähtien. Suurkaupunkien kahviloissa tarjotaan trendikkäitä espressopohjaisia ja erilaisia maustettuja kahvijuomia. Samalla aidon, paahdetun kahvin arvostus on kasvanut. (Kahvi.net 2003a.) 5 KAHVI SUOMESSA 5.1 Alkuvaihe Maassamme oli vuonna 1750 jo 116 kahvia käyttävää taloutta Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla rannikolla. Näistä 60 % oli kaupungeissa. Sisämaassa kahvia ei tuolloin juuri tunnettu eikä juotu. Ensisijaisia kahvinjuojia olivat sotilassäädyn, hallinnon ja oikeudenhoidon, papiston ja elinkeinoelämän edustajat. Kahvin ja sokerin tuonti ylitti 1850 raha-arvoltaan suolan, siihen asti tärkeimmän tuontiartikkelin. Kertoman mukaan Paraisilla porisi kahvipannu lähes joka mökissä jo luvulla, jolloin Itä-Suomessa vasta alettiin kokeilemaan kahvinjuontia. Itä-Suomeen tapa levisi Pietarista ja Viipurista käsin, mutta vakiintui vasta vuosisadan lopussa ja kahvin nimenäkin oli "kohvi" (ven. kofje) luvun lopulla kahvin ja sokerin kulutus oli suurinta maaseudulla. Ruoan ankaralla suolaisuudella oli tässä tapauksessa vaikutuksensa. Kahvin kanssa käytetty sokeri

20 17 KUVIO 5. Perinteellistä suomalaista kahvinjuontia, Anna Sahlsténin maalaus vuodelta 1895 (Kahvin ystävän iloksi 1986). oli toppasokeria, joka pantiin huulten väliin, ja ryystettiin kahvia suuhun. Kahvi va i- kutti jopa maaseudun ateriajärjestykseen. Aamukahvi korvasi siihenastisen einespalan ja se nautittiin kahvileivän kanssa. Kahvista nautittiin aamusta iltapäivän kahvihetkiin ja isäntäväen lisäksi kahvia saivat myös palkolliset. Kuviossa 5 on esitetty kahvinjuontituokio 1800-luvun lopun hengessä. Kaupunkikulttuurissa kahvikestien vaikutus lisääntyi ja vakiintui. Tapa juonsi alkunsa 1800-luvun alkupuolelta. Kahvi miellettiin luonteensa mukaan paremmin kaupunkiin kuin maaseudulle, ja näin se noudatti eurooppalaista tapaa, joka tuli meille Ruotsista. Kahvihuoneet tulivat Suomeen Tukholmasta, joita oli siellä jo 30 vuotta ennen kuin meillä. Ensimmäinen kahvila avattiin Suomessa vuonna Työväelle kahvi alkoi maistua, sillä se koettiin usein päivän nautinnollisimpana hetkenä työn lomassa. Suosionsa myötä se korvasi monelle ruoankin ja oli esimerkiksi naisille pääosin ravinnon lähde. Kahvia juotiin liikaa ja syötiin liian huonosti. Eväinä käytettiin kahvia, voileipiä ja maitoa. Nuorilla naisilla katsottiin juuri näistä syistä johtuvan anemian ja verenvähyyden.

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI

paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI paulig.fi/kaupunkikahvit PAULIG KAUPUNKIKAHVIT INSPIRAATIOTA KAHVIHETKIISI HETKI, JOLLE OMISTAT KOKO AAMUSI PAULIG CAFÉ PARISIEN on ranskalaiseen tapaan erittäin tummaksi paahdettu kahvi sekoituksemme,

Lisätiedot

Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen

Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen Store Kahvilla lisäarvoa asiakaskokemukseen Hyvä kahvi on osa laadukasta palvelukokemusta Asiakaskokemus syntyy monista tekijöistä. Panosta kokemukseen myymälässä, kahvin avulla lisäät arvoa tarjontaasi

Lisätiedot

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle

Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 Baristamaajoukkue 2011 tiedote medialle ja jäsenistölle Barista JAM 2011 sponsorit ja yhteistyökumppanit Suuri kiitos kaikille sponsoreille, yhteistyökumppaneille ja avustajille! Barista

Lisätiedot

OMA 1m2 coffee shop.

OMA 1m2 coffee shop. OMA 1m 2 coffee shop. Oma 1m 2 coffee SHOP. Mitä sanoisit, jos voisit antaa liiketoiminnallesi nostetta tarjoamalla täydellisen valikoiman herkullisia erikoiskahveja? Tarvitset vain yhden 1m 2 tilaa ja

Lisätiedot

NUOVA SIMONELLI. Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen.

NUOVA SIMONELLI. Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen. NUOVA SIMONELLI Laadukkaat perinteiset espressolaitteet ja myllyt erikoiskahvien valmistamiseen. NUOVA SIMONELLI Nuova Simonelli on italialainen perinteisiä espressolaitteita valmistava yritys. Se on valmistanut

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini!

Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! Suomalainen viinikulttuuri Mitä se on? Mikä Viini! 14.9.2016 Millaisia viininjuojia suomalaiset ovat? Ja kuinka me eroamme viininkuluttajina muista pohjoismaalaisista? Tuloksia koostettu seuraavista tutkimuksista:

Lisätiedot

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua!

Ruokakurssilla. Mirtosissa. Hyvää ruokahalua! Ruokakurssilla Mirtosissa Hyvää ruokahalua! Kurssin lopuksi jamastettiin ryhmän valmistamien ruokien äärellä. Jannis piti huolen siitä, että kaikki maistui aidosti kreetalaiselta. 14 15 Kreetalainen ruoka

Lisätiedot

KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ

KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ KAHVIHETKI INSPIROI TYÖPÄIVÄÄ MyMoment by Paulig Kun antaa paljon itsestään, ansaitsee paljon myös takaisin. Se on se pieni hetki itselle tauko, joka on aivan minun omani. Valitsen kupposen kuumaa ihan

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun

Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Nopea, kätevä ja luotettava kahviratkaisu itsepalveluun Tarvitsen ratkaisun, joka tarjoaa hyvää kahvia nopeasti. Mahdollisuuksia Kahvinjuojat ovat yhä vaativampia. He haluavat todella hyvää kahvia ja laajan

Lisätiedot

Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon

Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon Tiivistetyistä mehuista on moneen janoon Täysmehujen ja muiden mehu- ja juomavalmisteiden runsas tarjonta on lisännyt erilaisten juomien käyttöä viime vuosien aikana. Mehutuotteita nautitaankin nykyään

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Pelletti Euroopan energialähteenä

Pelletti Euroopan energialähteenä Pelletti Euroopan energialähteenä Pellettienergian info-ilta OAMK, Oulu, 31.3.2009 Veli Pohjonen Helsingin yliopisto Euroopan metsävyöhyke (tumman vihreä) source: European Forest Institute Bioenergia on

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Kunnon välipala korvaa napostelun

Kunnon välipala korvaa napostelun Puhtia työpäivään tai talvilomalle: Kunnon välipala korvaa napostelun Kunnon välipala on napostelua ja nopeaa sokeritankkausta parempi vaihtoehto, sillä se säätää verensokerin sopivalle tasolle, parantaa

Lisätiedot

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi?

POROA VAI BURGERIA. Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? POROA VAI BURGERIA Mitä (ruokaa) tulisi tarjota ulkolaisille vieraille? Milloin suomalainen ruokaperinne tunnustetaan salonkikelpoiseksi? Suomalainen ruokaperinne Kropsua, hapanleipää, karjalanpaistia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay

Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Intialainen kasvisruokakurssi Tuohikodossa 2.2.2013 vetäjänä Vijay Alla on kuvia, mitä kaikkea (mausteita, raaka-aineita, työvaiheita ja astioita) kuuluu intialaiseen ruuanlaittoon. Aivan aluksi joimme

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010

LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 LEIPURIN KONDIS KAMPANJA KEVÄT 2010 Kampanja-aika 1.2.-30.4.2010 www.leipurin.com Leipurin Oy PL 40 (Kutojantie 4), 02631 Espoo Puh. (09) 52170 Fax. (09) 521 2121 KONDISKEVÄT 920248 Leipurin Appelsiini-omenatäyte,

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.

Suomalaisten keittiöissä pilaantuu eniten vihanneksia ja juureksia, noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa. maanantai Faktaa ruokahävikistä Suomessa Suomessa heitetään henkilöä kohden 24 kiloa eli 125 euron edestä ruokaa roskiin joka vuosi. Määrä vastaa noin kuutta prosenttia kaikesta kuluttajien ostamasta ruoasta.

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016

Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Innovaatioaamupäivä 18.3.2016 Kauran tuotteistaminen Tuula Laukkanen 1 18/3/16 Fazer. All rights reserved Fazer Mylly osa Fazer konsernia Fazerin tarina alkoi vuonna 1891 Karl Fazerin avattua ensimmäisen

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

COLD BREW RUM N COKE COLD BREW GIN&TONIC. Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera.

COLD BREW RUM N COKE COLD BREW GIN&TONIC. Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera. RUM N COKE Kylmäuutettua kahvia valkoisen rommin, kolajuoman ja ruskean sokerisiirapin kera. GIN&TONIC Gin&Tonic kylmäuutettun kahvin kera. NAUTI VASTUULLISESTI. -KAHVI ON PEHMEÄ JA KYLMÄ JUOMA, JOKA ON

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja

www.twinson.fi Terassielämäsi kestävä pohja Terassielämäsi kestävä pohja Twinson on terassielämäsi kestävä pohja Hetki terassilla on hetki vapaudessa. Aurinkoisen päivän aloittaminen astumalla terassille antaa rauhan ja kokonaisuudentunteen ilman

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Menestyksesi reseptit

Menestyksesi reseptit Menestyksesi reseptit Toukokuu elokuu 2016 UUTUUS! Kaikkien rakastama OMAR nyt munkkina! Lyömätön makuyhdistelmä: klassikkobrändi ja ainutlaatuisen pehmeä munkki Loisti makutestissä Suomen suosituimman

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Marjoilla menoksi! Power PUHTI PUUROAAMIAINEN. Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE. Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI. Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO

Marjoilla menoksi! Power PUHTI PUUROAAMIAINEN. Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE. Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI. Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO Power PUHTI PUUROAAMIAINEN Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO Chatti AAMUTORKUN SÄMPYLÄAAMIAINEN Groovy AAMUVIRKUN MARJAMUNAKAS Marjoilla menoksi!

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Löytölintu. www.modersmal.net/finska

Löytölintu. www.modersmal.net/finska www.modersmal.net/finska Löytölintu Olipa kerran metsänvartija, joka lähti metsään metsästämään. Siellä hän kuuli lapsen huutoa. Hän seurasi ääntä ja saapui vihdoin korkean puun juurelle, jonka latvassa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika

Neuvokas perhe. Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Neuvokas perhe Ideoita lapsiperheen arkeen: Syöminen, liikkuminen ja ruutuaika Sisältö: Ruoka ja syöminen lapsiperheessä. Liikkuminen lapsiperheessä. Ruutuaika ja sen mukanaan tuomat haasteet. Lapset opettelevat

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA

TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA TAIKINA- LEIVONNAN TAIKAA Tuoreita ideoita tarjontaan JÄTÄ OMA KÄDEN- JÄLKESI Houkuttele asiakkaat tuoreen leivän tuoksulla ja omalla erottuvalla tyylilläsi VAASAN taikinaleivontatuotteiden avulla kuka

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1

Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 Metsä Tissue Oyj ı 10/2014 ı 1 SAGA ja Metsä Tissue Yksi maailman johtavista tiivispaperin valmistajista SAGA-valikoimaan kuuluvat korkealaatuiset leivin- ja ruoanlaittopaperit koti- ja ammattikeittiöihin

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja

tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja Sanasto 2 tutkimusmatka = eurooppalaiset tekivät tutkimusmatkoja Afrikan mantereelle. He matkustivat tutkimaan Afrikkaa. tutkimusretkikunta = sellaisten ihmisten ryhmä, jotka tekevät tutkimusmatkoja löytöretkeilijä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Riojan punaviinit Espanjan klassikko. 19.02.2014 Jarmo Makkonen

Riojan punaviinit Espanjan klassikko. 19.02.2014 Jarmo Makkonen Riojan punaviinit Espanjan klassikko 19.02.2014 Jarmo Makkonen Pohjois- Espanjassa Joet Rio Ebro Rio Oja Alue vuoristoista DOCa Rioja 2 Ala-alueet 3 Tämän näköistä seutua 4 Yleistä Rioja on Espanjan maineikkain

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA

EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA EU:N NIMISUOJAJÄRJESTELMÄ ALUEELLISTA IDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA Marjo Särkkä-Tirkkonen HY/Ruralia-instituutti 7.3.2014, Kouvola Taustatietoa nimisuojajärjestelmästä Slow Food, Ark of Taste ja Presidia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita

Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Kuvia toimitukselliseen käyttöön: www.akvamariini.fi/ffmmedia2016 Gluteeniton leivonta inspiroi nyt kotileipureita Mitä teet, kun juhlavieraasi ilmoittaa noudattavansa gluteenitonta ruokavaliota? Älä hätäänny,

Lisätiedot

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn

värikkäitä hetkiä Hotellin esite parkinn.fi/hotel-meriton-tallinn värikkäitä hetkiä Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4, Tallinn 10149, Viro Puh. + 372 62 88 100 Faksi + 372 62 88 101 info.meriton.tallinn@rezidorparkinn.com

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Tammikuun viinipruuvi 18.1.2013

Tammikuun viinipruuvi 18.1.2013 Tammikuun viinipruuvi 18.1.2013 Tervehdys arvoisat viinin ymmärtäjät Kevätkauden ensimmäinen pruuvi on pidetty ja erinomaisella osallistujamäärällä, yhteensä 19. Paikalla oli myös uusi jäsenemme Lea Mannerlehto,

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot