PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanvaltuusto AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21 Jäsen Happo Suvi 18:00-18:21 Jäsen Heikkinen Seppo 18:00-18:21 Jäsen Horto Arja 18:00-18:21 Puheenjohtaja Horto Roope 18:00-18:21 Jäsen Huusko Ritva 18:00-18:21 Jäsen Jäppinen Jani 18:00-18:21 Jäsen Kemppainen Erkki 18:00-18:21 Varajäsen Keränen Kari 18:00-18:21 Jäsen Keränen Pentti 18:00-18:21 Jäsen Keränen Seppo 18:00-18:21 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Keski-Liikala Arja 18:00-18:21 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja Kuisma Kari 18:00-18:21 Jäsen Mikkonen Veijo 18:00-18:21 Jäsen Nieminen Markku 18:00-18:21 Jäsen Palm Pirkko 18:00-18:21 Jäsen Siira Martti 18:00-18:21 Jäsen Soldatkin Päivi 18:00-18:21 Jäsen Väisänen Markku 18:00-18:21 Jäsen POSSA Jarva Marisanna Puheenjohtaja Kemppainen Väino Jäsen Nuortimo Paavo Sivistyspalveluiden johtaja Tervonen Anu Kehitysjohtaja MUU OSALLSTUJA Karjalainen Mikko 18:00-18:21 Teknisten palveluiden johtaja, sihteeri Laurikainen Arto 18:00-18:21 Kunnanjohtaja ALLEKRJOTUKSET Arja Horto Mikko Karjalainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSTELLYT ASAT pykälät: 5-8 PÖYTÄKRJAN TARKASTUS Päivämäärä Seppo Keränen Arja Keski-Liikala _ PÖYTÄKRJA YLESEST NÄHTÄVLLÄ Todistaa: Pöytäkirjanpitäjä Mikko Karjalainen, pöytäkirjanpitäjä

2 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ AKA 18:00-18: PAKKA Valtuustosali KÄSTELLYT ASAT Kunnanvaltuusto Asia Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 7 Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna Luettelo voimassa olevista toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä 7 Kunnanvaltuusto, pöytäkirjanpitäjä

3 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KVa 5 Paltamon kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan ko kouskut su on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan esityslista, joka sisäl tää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston pää tök sek si, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityi set syyt ole esteenä. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouk sen ajasta ja paikasta tiedotetaan niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Tämä esityslista on postitettu Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu ilmestyneissä Väylä -leh des sä ja Kainuun Sanomissa sekä Paltamon kunnan il moi tustau lul la. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Kunnanvaltuusto: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 19 val tuutet tua ja yksi varavaltuutettu., pöytäkirjanpitäjä

4 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta KVa 6 Kunnanvaltuusto on päättänyt, että pöy tä kir jan tar kasta jat kutsutaan aakkosjärjestyksessä valtuustokaudella Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Seppo Keränen ja Arja Kes ki-liika la. Pöytäkirja tarkastetaan Kunnanvaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Keränen ja Arja Keski-Liikala., pöytäkirjanpitäjä

5 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloitteet ja kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2014 KH 54 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p , toimen pi tei den osal ta ku kin vas tuu alue hen kilö. Valtuustoaloitteet Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n 3. kohdan ja hallintosäännön 18 :n kunnanhallituk sen e) kohdan mukaan kunnanhallituksen on vuo sit tain helmikuun loppuun mennessä esitettävä kunnanvaltuustolle luettelo valtuutettu jen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita kun nanvaltuusto ei edellisen vuoden loppuun men nes sä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toi men pi tei siin niiden joh dosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä valtuustoaloitteista on käsitelty loppuun. Vuoden 2014 aikana ei jätetty valtuustoaloitteita. Kuntalaisten tekemät aloitteet Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimialaan kuuluvat aloitteet ja nii den johdosta suoritetut toimenpiteet. Myös aloitteen tekijälle ilmoitetaan suoritetut toimenpiteet. Vuoden 2014 aikana jätetyt kuntalaisaloitteet Kuntalaisaloite / Olavi Ala-Hiiro: Kuntalaisaloite tal viso dan päättymisen 75-vuotisjuhlan järjestämiseksi. Paltamossa järjestetään muistojuhla talvisodan päättymisen vuo sipäi vä nä Kuntalaisaloite / Lasse Hinkula: Paukkulan ja Kumppa rin ympärivuotisten liikunnallisten mahdollisuuksien ke hit tämi sek si Hakasuon entisen koulun varusteilla. Hakasuon entisen koulun kalustosta on otettu käyttökelpoinen osa kun nan muiden toimipisteiden, kuten nuorisotoimi, käyttöön. Kuntalaisaloite / 1. allekirjoittaja Jari Levänaho ja 133 al le kir joit ta jaa: Kuntalaisaloite Kontiomäen lii ken ne tur val li suuden parantamiseksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kon tiomäen kaavateiden ja yleisten teiden nopeusrajoitukset on yh te näistet ty Ely-keskuksen kanssa. Ely-keskus on siirtänyt taajamaa osoittavan merkin Leppiläntiellä Kai paa lan rin teen tien liittymän eteläpuolelle., pöytäkirjanpitäjä

6 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: Koulutielle on rakennettu hidaste. Kuntalaisaloite / Paltamo-Seura ry: Kuntalaisaloite ko tiseu tu mu seon kiinteistökulujen siirtämisestä Paltamon kun nalle. Kotiseutumuseon kiinteistökulut on huomioitu vuoden 2015 ta lous arvios sa. Kuntalaisaloite / Sari Haataja: Kuntalaisaloite an ten niver kos ta hoitokoti Jokirinteen huoneistoihin. Antenniverkko on rakennettu tammi-helmikuussa Kuntalaisaloite / Korpitien koulun van hem pain yh distys: Aloite uinninopetuksen järjestämiseksi Paltamon esi- ja alakou lu jen oppilaille. Sivistyspalvelut aloittavat uimakoulutoiminnan keväällä Ui makou lut koskevat luokkia 0-1 ja 2. Kuntalaisaloite / Oulujärven Melojat ry: Melontalaiturit Ou lu jär ven jokaiseen satamaan ja saarien taukopaikkoihin. Selvitetään hankkeen saamista Oulujoen vesistön mo ninais käyt tööhank keen (OuMo) osaksi v Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle tiedoksi tehdyt aloit teet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä esittää aloitteet näis sä vaiheissa aloitteina loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KVa Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuuston merkitsi tiedoks tehdyt aloitteet ja niiiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä totesi aloitteet näissä vaiheissa aloittteina loppuun käsitellyksi., pöytäkirjanpitäjä

7 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luettelo voimassa olevista toimivallan siirtoa koskevista päätöksistä KH 55 Valmistelija: osastosihteeri Raija Leinonen, p. (08) Paltamon kunnan hallintosäännön 58 :n mukaan toimi vallan siirtoa koskevista päätöksistä pidetään erillistä luetteloa. Kunnanhallituksen päätökset: kh , kunnanhallitus delegoi kunnanvaakunan käy tös tä päättämisen kunnanjohtajalle. kh , kunnanhallitus delegoi kunnan suostumuksen antamisen tieliikennelain 51 :n ja yksityistielain 96 :n mu kai sis sa asioissa rakennusmestari Mervi Kilpeläiselle. kh , kunnanhallitus päätti, että Paltamon kunnan edus ta ja yksityisteiden tiekuntien kokouksissa toimii rkm Mervi Kil pe läi nen, varalla Mikko Karjalainen. Kunnan edustajaksi nimitetty käyttää tietoimituksissa ja tiekuntien kokouksissa kunnan pu hevaltaa. Kunnanjohtajan päätökset: , Tekniset palvelut henkilöstöorganisaatio , Sivistyspalveluiden vastuualuejako , Laskujen hyväksymisoikeus/keskusvltk, tarkastusltk, kv ja kh , Paltamon ympäristönsuojeluviranomaisen teh tävien hoitaminen. Sivistyspalveluiden johtaja: , Toimivallan siirto alle puolen vuoden virkavapauksien päättäminen ja sijaisen ottaminen sekä erityisopetukseen/kouluun siirtäminen , Toimivallan siirto alle puolen vuoden virkavapauksien päättäminen ja sijaisen ottaminen ruoka- ja siivouspalvelujen toimialueella , Toimivallan siirto poikkeuksellisista kou lu kul jetuk sis ta. Teknisten palveluiden johtaja: , Ratkaisuvallan edelleen siirtäminen palveluyksikön vastuualueiden vastuuhenkilöille seuraavissa asioissa: 1. vastuualueen sisäisen työvoiman käyttö ja poistetun irtaimiston myynti, 2. päätökset vastuualueen henkilöstön vuosilomista ja niistä vir ka/työ lo mis ta, joiden saamiseen viran tai toimenhaltijalla on lainsäädännön tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oi keus, 3. päätökset alaisensa henkilöstön osalta alle vuoden kestä-, pöytäkirjanpitäjä

8 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan ehdotus: vän virkavapauden/työloman myöntämisestä, 4. päätökset alaisensa henkilöstön osalta palvelusaikaan liittyvistä lisistä sekä vahvistaa vuosilomaan oikeuttavan palveluajan palkkahallinnon laskelman perusteella, 5. määrää alaisensa henkilöstön tarpeen vaatiessa lisä-, yli-, lau an tai- tai sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, 6. hyväksyy alaisensa henkilöstön matka- ja toimintakulut 7. päättää terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja ter vey den ti laa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämi sestä, 8. päättää alaisensa henkilöstön tehtäväkuvista 9. päättää vastuualueen käyttötalouteen liittyvistä hankinnoista talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Päätökset ovat esityslistan oheismateriaalina. Esittelijä: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, puh Kunnanhallitus päättää esittää luettelon toimivallan siirtoa koskevista pää tök sis tä tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus: Hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. KVa Toimeenpano: kunnanvaltuuston käsittelyyn. Kunnanvaltuusto: Merkitsi tiedoksi., pöytäkirjanpitäjä

9 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/ OKASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 5-8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin, ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät: HLL 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään Paltamon kunnanhallitukselle Osoite: Vaarankyläntie 7, Paltamo Pykälät: -- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, Oulu (Käyntiosoite: sokatu 4) Kunnallisvalitus: Pykälät -- Valitusaika 30 pv. Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (MAL-päätöksistä päätöksen antopäivästä) Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirje on valittajan tai valituskirjeen muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa., pöytäkirjanpitäjä

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 3/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 18.3.2015 Kokousaika Perjantaina 27.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot