Henkilöstövoimavarat Personalresurser

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstövoimavarat Personalresurser"

Transkriptio

1 Henkilöstövoimavarat Personalresurser 2008 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun

2 Kansikuva: Puutarhajuhlat elokuussa (Kuva: Kai Ontronen) Toimitus: Beda Koljonen Käännöstyö: Beda Koljonen Layout ja grafiikka: Beda Koljonen

3 Laajennussuunnitelma vuoteen 200

4 2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Henkilöstölle/Åt personalen 3/4 Henkilöstö/Personal 5/7 Vakanssit/Vakanser 5/7 Henkilöstön määrä/personalen 8 Palvelussuhteen luonne/tjänsteförhållandets karaktär 0 Sukupuoli ja kielirakenne/kön och språkstruktur Ikärakenne ja keski-ikä/åldersstruktur och medelålder Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen/ 3 Omsättning och pensionering Poissaolot/Frånvaron 5 Työpanos/Arbetsinsats 7 Osaamisen kehittäminen 9 Personalens utveckling 22 Henkilöstökustannukset/Personalkostnader 24/26 Työterveyshuolto/Företagshälsovård 27 Työsuojelu/Arbetarskydd 28/29 Yhteistoiminta/Samarbete 30 Henkilöstöpalvelut/Personalservice 3 Päiväkoti Keltaviiri 32 Työpaikkaruokailu 32

5 3 Henkilöstölle Kuntokilpailu toteutettiin välisenä aikana. Kilpailun organisoi kuntayhtymän työhyvinvointityöryhmä. Työyksiköiden voittaja oli patologian laboratorio. Henkilökohtaisen kilpailun voittajat olivat Ann- Katrin Skog-Saarijärvi, Monica Sandström, Pentti Koskela ja Aila Saari. (Kuva: Beda Koljonen) Vuosi 2008 jää kuntayhtymän historiaan rakentamisen ja muutosten vuotena. Henkilöstölle valmistuneet ja rakenteilla olevat uudet toimitilat merkitsevät työolosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien paranemista, kun samalla on voitu luopua ikääntyneistä ja epätarkoiksenmukaisiksi käyneistä tiloista. Valmistautuminen vuoden 2009 alussa tapahtuneeseen peruspalvelujen mukaan tuloon kuntayhtymän toimintaan on vaatinut monen kuntayhtymän työntekijän ponnisteluja vuoden aikana. Henkilöstötoimen voimavaroja lisättiin organisaatiomuutokseen liittyen perustamalla uutena henkilöstöjohtajan virka. Virassa aloitti lokakuussa Eija-Liisa Heikkilä. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat jatkuneet vakiintunein muodoin. Työhyvinvointia on kartoitettu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja kartoituksen perusteella on ryhdytty tehostamaan työssä jaksamista tukevia toimenpiteitä. Osaamisen kehittäminen on jatkunut vakiintunein muodoin. Organisaatiomuutokseen liittyen on toteutettu esimiehille tarkoitettua yhteistä muutoskoulutusta yhteistyössä kuntien kanssa. Muu täydennyskoulutus on jatkunut mittavana ja koulutuksen seurantajärjestelmä toimii. Kiitän henkilökuntaa päättyneen vuoden aikana tehdystä ahkerasta työstä ja saavutetuista tuloksista. Hannu Pajunpää Sairaanhoitopiirin johtaja

6 4 Åt personalen Året 2008 förblir byggandets och förändringarnas tid i samkommunens historia. De färdigställda och pågående byggande av nya verksamhetsutrymmen förbättrar arbetsförhållandena och verksamhetsmöjligheterna, då man samtidigt kunnat avskaffa föråldrade och oändamålsenliga utrymmen. Förberedelserna för grundservicens fusion med samkommunens verksamhet från början av år 2009 har krävt stora ansträngningar av samkommunens arbetstagare under året. Resurserna inom personalförvaltningen ökades och en personaldirektörstjänst grundades förknippad till organisationsförändringen. Eija-Liisa Heikkilä inledde sin tjänst i oktober. Arbetsskyddet och företagshälsovården har fortsatt sin stabiliserade verksamhet. Man har kartlagt arbetshälsan med hjälp av en utomstående expert och på basen av den har man börjat effektivera åtgärderna som stöder orkandet i arbetslivet. Utvecklandet av kunnandet har fortsatt som tidigare. Härrörande till organisationsförändringen har man förverkligat en skolning åt förmännen i samarbete med kommunerna. Den övriga fortbildningen har fortsatt i rikligt mått och uppföljningssystemet fungerar. Jag framför mitt tack åt personalen för det flitiga arbetet och de nådda resultaten under året. Hannu Pajunpää sjukvårdsdistriktets direktör Samkommunen uppvaktade några 50- och 60-åringar som inte officiellt firat. (Foto: Beda Koljonen)

7 5 Ansiomerkin saajat 30 vuoden palveluksesta: edessä vas. sairaanhoitaja Varpu Vallila, sairaanhoitaja Eeva Palola, röntgenhoitaja Anna-Maija Siponkoski, lastenhoitaja Margaretha Sundfors, laboraotorionhoitaja Gunilla Vorne. Takana vas.: laboratorionhoitaja Annikki Saarikettu, laboratorionhoitaja Hannele Koskela, sairaanhoitaja Markku Kangas, osastonsihteeri Kyllikki Rytioja, apulaisylilääkäri Olli Vuorinen, sairaanhoitaja Eeva Uusipaavalniemi, sairaanhoitaja Tarja Härkönen ja perushoitaja Vuokko Kleemola. Henkilöstö Sairaanhoitopiirin Vakanssit Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli kaikkiaan 000 vakanssia, joista 893 (ed. vuonna 885) oli vakinaisen henkilökunnan vakanssia, 44 sissivakanssia ja 63 vakinaistettua pitkäaikaisen sijaisen vakanssia (/2 vakanssia luetaan yhdeksi vakanssiksi), joita vuoden viimeisenä päivänä hoiti 24 henkilöä virka- tai työsuhteessa. Toimintavuoden aikana perustettiin seuraavat vakanssit: - geriatri (konservatiivinen tulosalue) - sairaanhoitaja, geriatria (kons.tulosalue) - kuntoutusohjaaja (konservatiivinen tulosalue) - erikoislääkäri, onkologia (operatiivinen tulosalue) - taustavakanssi anestesialääkärisijaista varten - peruspalvelujohtaja - tilaajajohtaja - henkilöstöjohtaja - siivoustyönjohtaja - 3 sairaanhoitajaa sisäiseen sijaisjärjestelmään - laboratorionhoitaja sisäiseen sijaisjärjestelmään - röntgenhoitaja sisäiseen sijaisjärjestelmään talousarvio ja -suunnitelmaan sisältyy periaatteellinen kannanotto siitä, että kun ns. toisen asteen hoitajan toimia vapautuu, voidaan niitä työpistekohtaisesti harkiten muuttaa opisto-/ammattikorkeakouluasteen toimiksi. Virkanimikemuutoksia toteutettiin: - erikoislääkäri -> ylilääkäriksi, päivystyspkl ja -osasto - lastenneurologian ylilääkäri -> osastonylilääkäriksi, lastenosasto - erikoislääkäri -> apulaisylilääkäriksi, anestesia/ päiväkirurgia - 2 ½-osastonsihteeriä -> sairaanhoitajaksi, os. 7 ja 0 - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, osasto - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, silmätaudit - toimintaterapeutti -> mielenterveyshoitajaksi, psyk. - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, osasto 2 - lääkintävahtimestari -> sairaanhoitajaksi, kir.pkl - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, kliin.neurofys. - perushoitaja (os. 2) -> sairaanhoitajaksi (os. 8/CCU) - mielenterveyshoitaja (rekry) -> sairaanhoitajaksi (nuorisoyksikkö) - mielenterveyshoitaja siirretään Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikalta rekrytointiyksikköön - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, lasten- ja nuorten os. - sairaanhoitaja -> kätilöksi, sisäinen sijaisjärjestelmä - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, sisäinen sijaisjärjestelmä

8 6 Förtjänsttecken för 0 års tjänstgöring: i främre raden fr.v. avdelningssekreterare Sirpa Norppa, sjukskötare Sanna Kivelä, avdelningssekreterare Kaija Kuusjärvi, avdelningssekreterare Kirsti Saariaho-Hietala och sjukskötare Anu Sysimetsä. I mittersta raden fr.v. sjukskötare Kirsi Kinnunen, sjukskötare Tuija Kivijärvi, avdelningssekreterare Pirkko Hollanti, avdelningssekreterare Riikka Joukosalmi, barnmorska Kaisa Kerola, avdelningssekreterare Tuija Haakana, kosthållsarbetare Satu Loukiainen och projektarbetare Mia Kauppinen. I bakre raden fr.v. avdelningsöverläkare Alari Ilves, biträdande överläkare Renata Kaminska och avdelningsöverläkare Tadeusz Kaminski. (Foto: Tapio Ruotsalainen)

9 7 Ansiomerkin saajat 20 vuoden palveluksesta: edessä vas. osastonsihteeri Ulla Rytioja, perushoitaja Tarja Vähähyyppä, sairaanhoitaja Elisa Kolppanen, sairaanhoitaja Aila Leponiemi ja sairaanhoitaja Eija Vuolle. Takana vas.: johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, perushoitaja Eila Kattilakoski, sairaanhoitaja Maija-Kaisa Sundbäck, osastonhoitaja Terttu Tenkku, ylilääkäri Jarmo Turunen ja osastonylilääkäri Tapani Tikkakoski. (Kuva: Tapio Ruotsalainen) Personal Vakanserna Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt hade 000 vakanser , av vilka 893 (föreg. år 885) vakanser för den stadigvarande personalen och 44 sk. pool-vakanser samt 63 långvariga vikariat som blev permanenta (½-vakanser räknas som en vakans). Vid årets slut hade sjukvårdsdistriktet 24 personer i tjänste- eller befattningsförhållande. Under året grundades följande vakanser: - geriatriker (konservativa blocket) - sjukskötare, geriatri (konservativa blocket) - rehabiliteringsinstruktör (konservativa blocet) - specialläkare, onkologi (operativa blocet) - stödvakans för anestesiläkarvikarie - grundservicedirektör - beställardirektör - personaldirektör - städarbetsledare - 3 sjukskötare, interna vikariesystemet - laboratorieskötare, interna vikariesystemet - röntgenskötare, interna vikariesystemet I sjukvårdsdistriktets budget och -plan finns ett principiellt ställningstagande om att när sk. skötarvakan- ser på skolnivå blir lediga kan man arbetsenhetsvis övervägande ändra dem till skötarbefattningar på institut-/yrkeshögskolenivå. Gjordes följande förändringar av tjänstebeteckningar: - specialläkare -> överläkare, jourpkl och -avd. - barnneurologiska överläkaren -> avdelningsläkare, barnavdelningen - specialläkare -> bitr. överläkare, anestesi/dagkirurgi - 2 ½-avdelningssekreterare -> sjukskötare, avd. 7 och 0 - barnskötare -> sjukskötare,. avdelning - primärskötare -> sjukskötare, ögonsjukdomar - ergoterapeut -> mentalvårdare, psykiatri - primärskötare -> sjukskötare, avdelning 2 - medikalvaktmästare -> sjukskötare, kir.pkl - barnskötare -> sjukskötare, klin.neurofysiologi - primärskötare (avd. 2) -> sjukskötare (avd. 8) - mentalvårdare (rekry) -> sjukskötare (ungdomsenheten) - mentalvårdarbefattningen vid Lestijokidalens psykiatriska regionpoliklinik överfördes till rekryteringsenheten - barnskötare -> sjukskötare, avdelning - sjukskötare -> barnmorska, interna vik.systemet - primärskötare -> sjukskötare, interna vik.systemet

10 8 Tulosalue Lääkärit Hoitohenkilöt (opisto) Keskushallinto + jakamaton Taulukko Virkojen ja toimien määrät tulosalueittain Osa-aikaiset vakanssit = Hoitohenkilöt (koulu) Tutkimushenkilöt Tutk. ja hoitoa avust. Hallinto-, toimisto- ja talous Huoltohenkilöt Ravintohuolto Yhteensä Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatria Tutkimus- ja hoitopalvelut Kehitysvammahuolto Tukipalvelut Yhteensä Sissit(=vakin.sijaiset) Reservi(=vakin.sijaiset) Kaikki yhteensä Henkilöstön määrä Henkilökuntamäärä ja sen suhteellinen jakautuminen eri henkilöstöryhmiin pysyi verrattain vakaana. Vuoden viimeisenä päivänä sairaanhoitopiirissä oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa tai sijaisena kaikkiaan 24 (ed.vuosi 64) henkilöä. Henkilökunta Lääkärit Hoitohenkilök. opisto/amk Hoitohenkilökunta koulu Tutkimushenkilöt Tutk. ja hoitoa avustavat Huolto Hallinto Ravintohuolto Personalen Personalantalet och den proportionella fördelningen i olika yrkesgrupper var ganska stabil. Under årets sista dag hade sjukvårdsdistriktet 24 personer i stadigvarande eller tillfälliga tjänste- eller befattningsförhållanden, motsvarande siffra föregående år 64. Personal Läkare Vårdpersonal institut/yhs-nivå Vårdpersonal skolnivå Undersökningspersonal Personal som stöder undersökning och vård Servicepersonal Byrå- och ekonomipersonal Näringsservicepersonal Päiväkirurgian sairaanhoitaja Taina Vähähyyppä valittiin vuoden keskipohjalaiseksi hoitotyöntekijäksi. Kunniakirjan luovutti Keski-Pohjanmaan alueellisen hoitotyön johtoryhmän jäsen Merja Joutsen-Onnela. (Kuva: Beda Koljonen)

11 9 Käytössä olevat virkanimikkeet Tjänstebeteckningar som används Lääkärit Kpl Hoitohenkilöt (koulu) Kpl Tutk. ja hoitoa avustavat Kpl Toimisto- ja taloushlöt Kpl Läkare St Vårdpersonal (skola) St Personal som stöder St Byrå- och ekonomipers. St undersökning och vård Amanuenssi Asumisohjaaja Askartelunohjaaja Arkistosihteeri 5 7 Amanuenssi Boendehandledare Sysselsättningsledare Arkivsekreterare 3 Apulaislääkäri Kuntohoitaja Farmanomi Asiakaspalvelusihteeri 5 Assistentläkare Konditionsskötare Farmanom Kundbetjäningssekreterare Apulaisylilääkäri Lastenhoitaja Kehittäjä Atk-päällikkö 20 3 Biträdande överläkare Barnskötare Framkallare Adb-chef 6 Avohoidon ylilääkäri Mielenterveyshoitaja Kuntoutusavustaja Hankintasihteeri Överläkare inom den öppna Mentalvårdare 2 Rehabiliteringsassistent Inköpssekreterare vården Erikoishammaslääkäri Perushoitaja Kuulontutkija Henkilöstöjohtaja Specialtandläkare Primärskötare Hörselvårdsassistent Personaldirektör Erikoislääkäri Sissit ja reservit Lääkintävahtimestari Johdon sihteeri Specialläkare Poolvak. och reserv Medikalvaktmästare Ledningens sekreterare 3 Erikoistuva lääkäri Yhteensä Obduktioapulainen Kehittämissihteeri 08 ST-läkare Totalt Obduktionsbiträde Utvecklingssekreterare Geriatri Tutkimushenkilöt Kpl Osastonsihteeri Kehva-työn johtaja Geriatriker Avdelningssekreterare 54 Dir.för arb. inom vården av Undersökningspersonal St utv.hämmade Infektiolääkäri Erityislastentarhanopettaja Sairaala-apulainen Kirjanpitäjä Infektionsläkare Specialbarnträdgårdslärare Sjukhusbiträde Bokförare Johtajaylilääkäri Farmaseutti Tekninen avustaja Koulutuspäällikkö 5 Cheföverläkare Farmaseut Teknisk assistent Utbildningschef Osastonylilääkäri Johtava sosiaalityöntekijä Välinehuoltaja Käyttösuunnittelija 6 5 Avdelningsöverläkare Ledande socialarbetare Instrumentvårdare Operativ planerare Ylilääkäri Kemisti Sissit ja reservi Laskentasihteeri Överläkare Kemist Poolvak. och reserv Redovisningssekreterare Kuntoutusohjaaja Yhteensä Mikrotukihenkilö 9 92 Rehabiliteringshandledare Totalt Persondatorkonsulent Yhteensä Kuntoutussuunnittelija Huoltohenkilöt Kpl Osastonhoitaja 23 2 Totalt Rehabiliteringsplanerare Servicepersonal St Avdelningsskötare 2 2 Hoitohenkilöt (opisto) Kpl Psykologi Ammattimies Palkkasihteeri 5 4 Vårdpersonal (institut) St Psykolog Yrkesman Lönesekreterare Apulaisosastonhoitaja Psykoterapeutti Elektroniikkateknikko Palvelussuhdeas.siht. 29 Bitr.avdelningsskötare Psykoterapeut Elektroniktekniker Personalassistent Asumispalvelujohtaja Puheterapeutti Erikoisammattimies Perusturvajohtaja 3 3 Boendeservicechef Talterapeut Specialyrkesman Grundservicedirektör 3 Asumisohjaaja Ravitsemussuunnittelija Huoltomies Sairaanhoitopiirin johtaja 0 3 Boendehandledare Näringsterapeut Serviceman Sjukvårdsdistriktets direktör Fysioterapeutti Sairaala-apteekkari Huoltopäällikkö Suunnittelupäällikkö 8 Fysioterapeut Sjukhusapotekare Servicechef Planeringschef Hallintoylihoitaja Sairaalafyysikko Kiinteistötyönjohtaja Talousjohtaja Administrativ överskötare Sjukhusfysiker Fastighetsarbetsledare Ekonomidirektör Hoidonvaraaja-hoitaja Sosiaalityöntekijä Konepäällikkö Tekstinkäsittelijä 8 Vårdreserverare-skötare Socialarbetare Maskinmästare Textbehandlare Infektiohoitaja Vastaava psykologi Sairaalainsinööri Tilaajajohtaja Infektionsskötare Ansvarig psykolog Sjukhusingenjör Beställardirektör Jalkojenhoitaja Vastaava puheterapeutti Siivoustyönjohtaja Toimistonhoitaja Fotvårdare Ansvarig talterapeut Städarbetsledare Byråföreståndare Kuulontutkija (amk) Yhteensä Sähköteknikko Toimistosihteeri 52 Hörselvårdsass. (yh) Totalt Eltekniker Byråsekreterare Kätilö Vanhempi ammattimies Palvelussuhdeas.siht Barnmorska Äldre yrkesman Personalassistent Laboratorionhoitaja Varastonhoitaja 37 Laboratorieskötare Lagerförvaltare 2 Musiikkiterapeutti Varastopäällikkö Yhteensä Musikterapeut Lagerchef Totalt 52 Osastonhoitaja Yhteensä Ravintohuoltohenkilöt Kpl Avdelningsskötare Totalt Näringscentralpersonal St Päivä- ja työtoim.ohjaaja Keittiöharjoittelija Dag- och arb.verks.ledare Kökspraktikant 2 Röntgenhoitaja Ravitsemispäällikkö 22 Röntgenskötare Näringschef Sairaanhoitaja Ravitsemistyönjohtaja Sjukskötare Näringsarbetsledare Toimintaterapeutti Ravitsemistyöntekijä 9 5 Ergoterapeut Näringsarbetare Ylihoitaja Suurtalouskokki 6 3 Överskötare Storhushållskock Sissit ja reservit Toimistovirkailija 9 Poolvakanser o. reserv Byråbiträde Yhteensä Yhteensä/Totalt 3 56 Totalt Kaikki yht./alla tot. 000

12 0 550 Vakanssien määrän kehitys ammattiluokittain 995/2000/ Lääkärit 94,5 06, Hoitohlöt (opisto) 332, Hoitohlöt (koulu) Tutkimushlöt 38 43, Tutk.- ja hoitoa avust Huoltohlöt Hall.-, tal.- ja tsto Ravintohlöt Kantiini 6 6 Yhteensä Vuosien luvut sisältävät sissien vakanssit ja vuoden luvussa ovat mukana vakinaistetut sijaisvakanssit. Palvelussuhteen luonne Vuoden 2008 viimeisenä päivänä sairaanhoitopiirissä oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 844 henkilöä, mikä on 2 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisissa sijaisuuksissa ja avoimen viran hoitajina oli kaikkiaan 364 henkilöä, mikä on 30,0 % henkilökunnasta. Määräaikais- ja sijaishenkilökunnan määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna % 2007 % Vakinainen virka/työsuhde , ,5 Viransijainen 9,6 28 2,4 Määräaikainen työsuhde , ,3 Avoimen viran-/toimenhoit. 66 5,4 6 5,2 Työllistetty 0 0,0 0 0,0 Harjoittelija 6 0,5 7 0,6 Yhteensä Sairaanhoitopiirin henkilöstö on pääsääntöisesti kokoaikaista, sillä 90,6 % henkilökunnasta on kokopäivätyössä. Osa-aikatyössä oli vuoden lopussa 2 henkilöä, eli 9,2 % henkilöstöstä. Sivuvirkaa/-tointa hoiti 2 työntekijää eli 0,2 %. Osa-aikaisen henkilöstön määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna (9, %). Tjänsteförhållandets karaktär Under årets sista dag hade sjukvårdsdistriktet 844 personer i stadigvarande eller vikarierande tjänsteeller befattningsförhållande, vilket är 25 flera än föregående år. Antalet olika vikarier och tillfällig personal i öppna tjänster var 364, vilka utgör 30,0 % av personalen. Vikariernas antal var på samma nivå som föregåen år % 2007 % Ordinarie tjänst/arb.förh , ,5 Vikarie 9,6 28 2,4 Visstidsanställda , ,3 Inneh. av öppen tjänst/bef. 66 5,4 6 5,2 Sysselsättningsanställda 0 0,0 0 0,0 Praktikant 6 0,5 7 0,6 Totalt Sjukvårdsdistriktets personal är huvudsakligen heltidsanställda, 90,6 %. Under året hade sjukvårdsdistriktet 2 deltidsanställda, 9,2 %. Bitjänst/-befattning sköttes av 2 personer, 0,2 %. Den deltidsanställda personalen ökade en aning från föregående år (9, %).

13 4,8 % 4,6 % 9,5 % Henkilöstö ammattiluokittain 4,9 % 9,3 % 2,9 % 2,2 % Lääkärit Hoitohk., opistoaste Hoitohk., kouluaste Tutkimushk. Tutk.- ja hoitoa avust.hk. Huoltohk. 5,8 % Hall.-, tal.- ja tstohlöt Ravintokeskus Henkilöstö ikäryhmittäin Yhteensä 2008 % Yhteensä 2007 % ,0 % 50 4,3 % ,0 % 06 9, % ,4 % 37,8 % ,6 % 36,7 % ,5 % 77 5,2 % ,8 % 78 5,3 % ,0 % 62 3,9 % ,6 % 64 4, % , % 54 4,6 % Yhteensä 24 00,0 % 64 00,0 % Sukupuolirakenne Henkilöstön sukupuolijakauma on pysynyt ennallaan. Naisten osuus on 83 % ja miesten 7 % koko henkilöstöstä. Miesvaltaisimpia ammattiryhmiä ovat huoltohenkilöt ja lääkärit. Huoltohenkilöstöstä miesten osuus on 8,5 % ja lääkäreistä miehiä on hieman yli puolet eli 5,3 %. Naisvaltaisin ala on tutkimushenkilökunta, jossa naisten osuus on 94,9 % ja ravintohuollon henkilökunta, naisten osuus on 93, %. Kön Personalens könsfördelning har varit densamma som föregående år. Kvinnornas andel är 83 % och männens 7 %. Inom yrkesgrupperna för servicepersonalen och läkarna dominerar männen. Servicepersonalen består till 8,5 % av män och läkarkåren 5,3 %. Den mest kvinnodominerande gruppen är undersökningspersonalen, där kvinnornas andel är 94,9 % och näringscentralens personal, där andelen är 93, %. Ikärakenne ja keski-ikä Sairaanhoitopiirin ikäryhmät 5-24 ja sekä yli 60-vuotiaat lisääntyivät eniten. Henkilökunnan kaksi suurinta ikäryhmää ovat vuotiaat 76 (ed. vuosi 77) henkilöä, eli 4,5 % ja vuotiaat 92 (ed.vuosi 78) henkilöä, 5,8 %. Sairaanhoitopiirin koko henkilöstön keski-ikä on jonkun verran noussut viime vuodesta ja oli 48,6 vuotta. Ammattiryhmistä korkein keski-ikä on ravintohuollon henkilökunnalla, 48,6 vuotta (ed.vuosi 48, vuotta), hallinto-, talous- ja toimistohenkilökunnalla 47,9 vuotta (ed. vuosi 47,8 vuotta). Lääkäreiden keski-ikä 42,4 vuotta on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna (42,9). Kouluasteisen hoitohenkilökunnan keski-ikä 36,2 vuotta onhiukan korkeampi kuin edellisenä vuotena (ed.vuosi 35,9 vuotta) ja opisto- ja korkea-asteen hoitohenkilökunnan keski-ikä on 37,0 vuotta (ed.vuosi 38,0 vuotta). Åldersstruktur och medelålder Åldersklasserna 5-24-åringar och åringar samt över 60-åringar ökade mest. De två största åldersklasserna är åringarna, 76 personer (föreg. år 77) eller 4,5 % och åringarna 92 personer (föreg. år 78) eller 5,8 %. Medelåldern inom sjukvårdsdistriktet var litet högre än föregående år, 43,2 år. Av yrkesgrupperna har näringscentralens personal den högsta medelåldern, 48,6 år (föreg. år 48,), administrations-, ekonomi- och byråpersonalen 47,9 år (föreg. år 47,8 år). Läkarkårens medelålder 42,4 år är en aning lägre än föregående år (föreg. år 42,9). Medelåldern för vårdpersonalen på skolnivå 36,2 år är litet högre än föregående år (föreg. år 35,9) och medelåldern för vårdpersonalen på institut- och högskolenivå är 37,0 år (föreg. år 38,0).

14 2 Keski-ikä ammattiluokittain ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 Lääkärit Hoitohk., opisto Hoitohk., koulu Tutkimush k. Tutk.- ja hoitoa Huoltohk. Hall.-, tal.- ja tstohk. Ravintohu olto Yhteensä Yhteensä ,0 37,3 45,5 39,7 43,4 48,8 48, 48,2 43, Yhteensä ,9 38,0 35,9 40,2 45,2 47,0 47,8 48, 43,2 Yhteensä ,4 37,0 36,2 4,3 44,4 47,8 47,9 48,6 42,9 Eläkepoistuma (lähde: Keva) v v v. 200 v. 20 v. 202 v. 203 v. 204 Työkyvyt-tömyys-eläke v. 205 Vanhuus-eläke v. 206 v. 207 v. 208 v. 209 v v. 202 v v v v Vakinaisten työntekijöitten palvelussuhteen päättymisen syyt: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Paikkakunnalta muutto Työpaikan vaihto Kuolema 0 Vanhoina työntekijöinä siirtyneet Opiskelu 5 Irtisanottu/työ loppu Jokin muu syy Yhteensä

15 3 Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen Vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteita päättyi vuoden aikana kaikkiaan 64. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus-% oli 3,5 ja edellisenä vuonna 4,7 %. Työpaikkaa vaihtoi 9 henkilöä ja näin se oli vuoden yleisin palvelussuhteen päättymisen syy. Toiseksi suurimpana palvelussuhteen päättymisen syynä oli eläkkeelle jäänti. Kaikkiaan 4 henkilöä jäi eläkkeelle, mikä on 2 enemmän kuin edellisenä vuonna. Eläkkeelle jääneistä jäin noin 2/3 vanhuuseläkkeelle ja /3 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyvien määrä lisääntyy nopeasti lähivuosina siten, että vuodet 2009 ja 200 tulevat olemaan vanhuuseläkkeelle siirtyvien osalta huippuvuodet. Omsättning och pensionering Av den ordinarie personalen avslutade 64 personer sitt arbetsförhållande. Den ordinarie personalens omsättnings-% var 3,5 då den föregående år var 4,7 %. Den vanligaste orsaken för uppsägning av arbetsförhållande under året var arbetsplatsbyte, 9 personer. Den näst största orsaken var pensionering. 4 personer gick i pension, vilket är 2 flera än föregående år. 2/3 var ålderspensioneringar och /3 invalidpensioneringar. Pensioneringarna når sin höjdpunkt under åren 2009 och 200, då allt flera går i ålderspension. Kirurgian ylilääkäri Antero Hulkko jäi eläkkeelle. (Valokuva: Beda Koljonen)

16 4 Vuonna 2008 eläkkeelle jääneet: Pensionerade år 2008: Asplund Beatrice Diabeteshoitaja Diabetesskötare Kallio Seija Välinehuoltaja Instrumentvårdare Broända Solveig Sairaanhoitaja, last.pkl Sjukskötare, barnpkl Kleemola Arja-Liisa Kuntoutusohjaaja, kunt.tutk. Rehabiliteringsinstruktör, rehabiliteringsundersökn.enheten Finnilä Helena perushoitaja, osasto 2 primärskötare, avdelning 2 Korin Paula Laboraotoriohoitaja, kliin.lab. Laboratorieskötare, klin.lab. Fränti Hilkka Sairaanhoitaja, korvataudit Sjukskötare, öronsjukdomar Korpijärvi Moa Laboratoriohoitaja, kliin.laboratorio Laboratorieskötare, klin.laboratoriet Haapaniemi Liisa Hygieniahoitaja Hygienskötare Laitala Pirjo-Riitta Perushoitaja, päivystys Primärskötare, jouren Hakola Tuula Ravitsemistyöntekijä Kosthållsarbetare Saarikettu Annikki Laboratoriohoitaja, kliin.lab. Laboratorieskötare, klin.lab. Himanka Anja Tekstinkäsittelijä Textbehandlare Saavalainen Sanna Sairaanhoitaja, Sjukskötare, Hirvikoski Tuula Sjukskötare, osasto 7 Sjukskötare, avdelning 7 Sillanpää Riitta Lastenhoitaja, osasto Barnskötare, avdelning Hulkko Antero Ylilääkäri, kirurgia Överläkare, kirurgi Tuomikoski Leena Osastonsihteeri, kliin.lab. Avdelningssekreterare, klin.lab. Joensuu Veli Lääkintävahtimestari, kir.pkl Medikalvaktmästare, kir.pkl Viljanen Hilkka Ravitsemistyöntekijä Kosthållsarbetare

17 5 Poissaolot Poissaoloja kertyi vuoden aikana päivää, mikä on päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolot poissaoloryhmittäin: muutos% Vuosilomat ,4 Sairauspoissaolot ,2 Lakisääteiset ,8 Muut poissaolot ,8 Yhteensä ,6 Vuosilomat Poissaoloista suurimman ryhmän muodostivat vuosilomat päivää eli 38,5 % kaikista poissaoloista. Vuosilomapäivien kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 0,4 %. Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisestä vuodesta 7,2 %. Sairauspäiviä oli ja 7,9 pv/hlö/ v, edellisenä vuonna 20, pv/hlö/v. Omaan ilmoitukseen perustuvia sairauslomia oli kalenteripäivää. Lakisääteiset poissaolot lisääntyivät 24,8 %. Lakisääteiset poissaolot muodostivat toiseksi suurimman poissaoloryhmän eli 25, % kaikista poissaoloista. Lakisääteisiin poissaoloihin kuuluvat erilaiset perhevapaat kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat ja hoitovapaat. Muut poissaolot olivat 9 32 päivää ja vähennys edellisestä vuodesta oli 9,2 %. Ryhmään kuuluvat erilaiset työn edellyttämät koulutusvapaat, toisen viran hoitoon muulla työnantajalla saadut virkavapaat, palkattomat kuntoutusvapaat ja yksityisasian vuoksi otetut virkavapaat. Poissaolojen määrä laskennallisina virkoina oli kaikkiaan 303,7 virkaa eli 26,2 virkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisten osalta virkoina laskettuna poissaolojen määrä lisääntyi 23, virkaa ja sijaisten osalta 3, virkaa. Frånvaron Frånvarodagarna var 2 309, vilket är dagar flera än föregående år. Frånvaron i olika grupper: Förändr.% Semestrar ,4 Sjukledigheter ,2 Lagstadgade frånv ,8 Övriga frånvaron ,8 Totalt ,6 Semestrarna Den största frånvarogruppen var semestrarna, dagar eller 38,5 % av alla frånvaron. Semesterdagarna ökade med 0,4 % från föregående år. Sjukledigheterna minskade från föregående år med 7,2 %. Frånvaron på grund av sjukdom var dagar och 7,9 dagar/person/år, föregående år var samma siffra 20,. Sjukdagarna som baserade sig på eget meddelande var Lagstadgade frånvaron ökade från föregående år med 24,8 %. Dessa frånvaron utgjorde den näst största gruppen och var 25, % av alla frånvaron. Till lagstadgade frånvaron hör olika familjeledigheter såsom moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter. Övriga frånvaron var 9 32 dagar och minskade med 9,2 % från föregående år. Till denna grupp hör olika skolningsledigheter som arbetet kräver, tjänsteledigheter för utövande av tjänst hos annan arbetsgivare, rehabiliteringsledigheter utan lön och tjänsteledigheter av privata skäl. Då frånvarodagarna omvandlas till tjänster, var antalet 303,7, vilket är 26,2 tjänster flera än föregående år. Frånvarodagarna omräknade till tjänster bland den ordinarie personalen ökade med 23, tjänster och vikariernas med 3, tjänster.

18 6 Poissaolot ammattiluokittain, laskennallisina virkoina Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Lääkärit 7,5 8,6 5,7 4,6 23,2 23,2 Hoitohk., opistoaste 50,7 36,9 6,6 4,5 67,3 5,4 Hoitohk., kouluaste 39,5 33,8 5,0 3,6 44,5 37,4 Tutkimushk. 6,9 5,5,5 2,9 8,4 8,4 Tutk.- ja hoitoa avust.hk. 24,7 23,0 2,0,9 26,7 24,9 Huoltohk. 4,6 4, 0,0 0,0 4,6 4, Hall.-, tal.- ja tstohk. 0,8 9,9,0,2,8, Ravintohuolto 7,0 6,8 0,3 0,3 7,3 7, Yhteensä 27,7 248,6 32, 29,0 303,8 277,6 Poissaolot poissaoloryhmittäin Vuosilomat Sairauslomat Lakisäät.vv:t Muut poissaolot (Kuva: Pekka Pokela)

19 7 Työpanos Työpanokseen vaikuttaa vakanssien kokonaismäärä, vakanssien täyttöaste ja poissaolojen määrä. Koko sairaanhoitopiirin vakituisen ja sijaishenkilöstön työpanos oli yhteensä päivää, edellisenä vuonna päivää eli työpanos nousii edellisestä vuodesta päivää eli 0,9 %. Virkoina laskettuna työpanos oli 885,2 (ed.vuosi 799,6 virkaa), mikä on 85,5 virkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Työpanos-% kuvaa sitä, kuinka tehokkaasti käytettävissä olevat vakanssit ovat käytössä eli vakanssit ja sijaisuudet täytettyinä. Työpanos-% 95,7 oli,2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos-% oli korkein kouluasteisen hoitohenkilökunnan osalta 08,4 %. Alhaisin työpanos-% oli lääkäreillä 69,7 %. Arbetsinsats Det totala antalet vakanser, vakansernas besättningsgrad och frånvarodagarna inverkar på arbetsinsatsen. Den ordinarie personalens och vikariernas arbetsinsats i hela sjukvårdsdistriktet var 3024 dagar, föregående år dagar. Arbetsinsatsen steg från föregående år med dagar eller 0,9 %. Omräknat i tjänster var arbetsinsatsen 885,2 tjänster (799,6 tjänster föreg. år), vilket är 85,5 tjänster flera än föregående år. Arbetsinsats-% påvisar hur effektivt de använda vakanserna brukats eller hur de besatta vakanserna och vikariaten brukats. Arbetsinsats-% 95,7 var,2 % högre än föregående år. Om man ser på arbetsinsats-% yrkesgruppsvis hade vårdpersonalen på skolnivå den högsta procenten 08,4. Den lägsta arbetsinsats-% hade läkarkåren, 69,7 %. Työpanos-% ammattiluokittain ,0 00,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lääkärit Hoitohk., opistoaste Hoitohk., kouluaste Tutkimushk. Tutk. ja hoitoa Huoltohk. Hall.-, tstoja tal.hk. Ravintohuolt ohk. Yhteensä ,4 89,3 94,0 79, 87,8 86,7 86,3 77,3 93, ,7 89,2 0,9 78,5 90,2 86,3 87, 79,6 94, ,7 90,6 08,4 74,2 94, 85, 88,6 79,7 95,7

20 8 Sairauspoissaolot kuukausittain 2008, 2007, 2006 ja tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu (Kuva: Pekka Pokela)

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

Personalrapport Henkilöstöraportti

Personalrapport Henkilöstöraportti 2009 Personalrapport Henkilöstöraportti Foto: Ben Griep INNEHÅLLSFÖRTECKNING SISÄLLYSLUETTELO 1. Inledning/ Johdanto...3 2. Personalstrategi och åtgärdsprogram Henkilöstöstrategia ja toimenpideohjelma...4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio ja -suunnitelma Budget- och ekonomiplan 2010-2012 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen...

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska

HOSPITAALI 8 2009. Allt flera epikriser också på svenska HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T TYKSin Senioreilla aihetta juhlaan Pitkälti toista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009

Turvallisia synnytyksiä TYKSissä. Palkka koostuu monesta palasta. Kuntaneuvottelut käynnissä. Hälsovård i Åboland år 2009 3/syyskuu 2007 Turvallisia synnytyksiä TYKSissä Palkka koostuu monesta palasta Kuntaneuvottelut käynnissä Hälsovård i Åboland år 2009 Opetus hajautettu eri paikkakunnille 1 www.vsshp.fi Hyvä tiedonkulku

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013

Yhtymähallitus 28.4.2014/87 Liite nro 5 Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Sisällysluettelo 1. Henkilöstökatsaus... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Rekrytointi ja sijaistenhallinta... 6 2.3 Henkilötyövuodet... 8 2.4 Työajan

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning

Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Sisällysluettelo / Innehållsförteckning Sisällysluettelo Innehållsförteckning 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 9 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2012 Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Johtoryhmä 15.2.2012 YT-ryhmä 23.2.2012 Hallitus 23.2.2012 Tarkastuslautakunta 23.2.2012 Valtuusto 2.5.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011... 1

Lisätiedot

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää.

Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta osana hyvää elämää. Vuosikertomus 2007 Työterveyslaitos on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Etsimme ratkaisuja asiakkaittemme ja työelämän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SISÄLLYS 1 SOSTERI... 1 1.1 Perustehtävä... 2 1.2 Henkilöstöpolitiikka ja -strategia... 2 2 ORGANISAATIORAKENNE VUONNA 2012... 4 2.1 Tulosalueet... 5 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus

Sosiaali- ja terveysviraston. toimintakertomus Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sosiaali- ja terveysviraston toimintakertomus 2013 Sisältö 1 2 3 4 Virastopäällikön esipuhe 3 Sosiaali- ja terveysviraston tehtävä ja tavoitteet 4 Helsinkiläisten

Lisätiedot

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa 5/joulukuu 2004 Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus Ammattimiehet osaavat asiansa Laboratoriossakäynti entistä helpompaa Kuntoversti on rautaista joukkoa

Lisätiedot