Henkilöstövoimavarat Personalresurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstövoimavarat Personalresurser"

Transkriptio

1 Henkilöstövoimavarat Personalresurser 2008 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun

2 Kansikuva: Puutarhajuhlat elokuussa (Kuva: Kai Ontronen) Toimitus: Beda Koljonen Käännöstyö: Beda Koljonen Layout ja grafiikka: Beda Koljonen

3 Laajennussuunnitelma vuoteen 200

4 2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Henkilöstölle/Åt personalen 3/4 Henkilöstö/Personal 5/7 Vakanssit/Vakanser 5/7 Henkilöstön määrä/personalen 8 Palvelussuhteen luonne/tjänsteförhållandets karaktär 0 Sukupuoli ja kielirakenne/kön och språkstruktur Ikärakenne ja keski-ikä/åldersstruktur och medelålder Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen/ 3 Omsättning och pensionering Poissaolot/Frånvaron 5 Työpanos/Arbetsinsats 7 Osaamisen kehittäminen 9 Personalens utveckling 22 Henkilöstökustannukset/Personalkostnader 24/26 Työterveyshuolto/Företagshälsovård 27 Työsuojelu/Arbetarskydd 28/29 Yhteistoiminta/Samarbete 30 Henkilöstöpalvelut/Personalservice 3 Päiväkoti Keltaviiri 32 Työpaikkaruokailu 32

5 3 Henkilöstölle Kuntokilpailu toteutettiin välisenä aikana. Kilpailun organisoi kuntayhtymän työhyvinvointityöryhmä. Työyksiköiden voittaja oli patologian laboratorio. Henkilökohtaisen kilpailun voittajat olivat Ann- Katrin Skog-Saarijärvi, Monica Sandström, Pentti Koskela ja Aila Saari. (Kuva: Beda Koljonen) Vuosi 2008 jää kuntayhtymän historiaan rakentamisen ja muutosten vuotena. Henkilöstölle valmistuneet ja rakenteilla olevat uudet toimitilat merkitsevät työolosuhteiden ja toimintamahdollisuuksien paranemista, kun samalla on voitu luopua ikääntyneistä ja epätarkoiksenmukaisiksi käyneistä tiloista. Valmistautuminen vuoden 2009 alussa tapahtuneeseen peruspalvelujen mukaan tuloon kuntayhtymän toimintaan on vaatinut monen kuntayhtymän työntekijän ponnisteluja vuoden aikana. Henkilöstötoimen voimavaroja lisättiin organisaatiomuutokseen liittyen perustamalla uutena henkilöstöjohtajan virka. Virassa aloitti lokakuussa Eija-Liisa Heikkilä. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat jatkuneet vakiintunein muodoin. Työhyvinvointia on kartoitettu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja kartoituksen perusteella on ryhdytty tehostamaan työssä jaksamista tukevia toimenpiteitä. Osaamisen kehittäminen on jatkunut vakiintunein muodoin. Organisaatiomuutokseen liittyen on toteutettu esimiehille tarkoitettua yhteistä muutoskoulutusta yhteistyössä kuntien kanssa. Muu täydennyskoulutus on jatkunut mittavana ja koulutuksen seurantajärjestelmä toimii. Kiitän henkilökuntaa päättyneen vuoden aikana tehdystä ahkerasta työstä ja saavutetuista tuloksista. Hannu Pajunpää Sairaanhoitopiirin johtaja

6 4 Åt personalen Året 2008 förblir byggandets och förändringarnas tid i samkommunens historia. De färdigställda och pågående byggande av nya verksamhetsutrymmen förbättrar arbetsförhållandena och verksamhetsmöjligheterna, då man samtidigt kunnat avskaffa föråldrade och oändamålsenliga utrymmen. Förberedelserna för grundservicens fusion med samkommunens verksamhet från början av år 2009 har krävt stora ansträngningar av samkommunens arbetstagare under året. Resurserna inom personalförvaltningen ökades och en personaldirektörstjänst grundades förknippad till organisationsförändringen. Eija-Liisa Heikkilä inledde sin tjänst i oktober. Arbetsskyddet och företagshälsovården har fortsatt sin stabiliserade verksamhet. Man har kartlagt arbetshälsan med hjälp av en utomstående expert och på basen av den har man börjat effektivera åtgärderna som stöder orkandet i arbetslivet. Utvecklandet av kunnandet har fortsatt som tidigare. Härrörande till organisationsförändringen har man förverkligat en skolning åt förmännen i samarbete med kommunerna. Den övriga fortbildningen har fortsatt i rikligt mått och uppföljningssystemet fungerar. Jag framför mitt tack åt personalen för det flitiga arbetet och de nådda resultaten under året. Hannu Pajunpää sjukvårdsdistriktets direktör Samkommunen uppvaktade några 50- och 60-åringar som inte officiellt firat. (Foto: Beda Koljonen)

7 5 Ansiomerkin saajat 30 vuoden palveluksesta: edessä vas. sairaanhoitaja Varpu Vallila, sairaanhoitaja Eeva Palola, röntgenhoitaja Anna-Maija Siponkoski, lastenhoitaja Margaretha Sundfors, laboraotorionhoitaja Gunilla Vorne. Takana vas.: laboratorionhoitaja Annikki Saarikettu, laboratorionhoitaja Hannele Koskela, sairaanhoitaja Markku Kangas, osastonsihteeri Kyllikki Rytioja, apulaisylilääkäri Olli Vuorinen, sairaanhoitaja Eeva Uusipaavalniemi, sairaanhoitaja Tarja Härkönen ja perushoitaja Vuokko Kleemola. Henkilöstö Sairaanhoitopiirin Vakanssit Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli kaikkiaan 000 vakanssia, joista 893 (ed. vuonna 885) oli vakinaisen henkilökunnan vakanssia, 44 sissivakanssia ja 63 vakinaistettua pitkäaikaisen sijaisen vakanssia (/2 vakanssia luetaan yhdeksi vakanssiksi), joita vuoden viimeisenä päivänä hoiti 24 henkilöä virka- tai työsuhteessa. Toimintavuoden aikana perustettiin seuraavat vakanssit: - geriatri (konservatiivinen tulosalue) - sairaanhoitaja, geriatria (kons.tulosalue) - kuntoutusohjaaja (konservatiivinen tulosalue) - erikoislääkäri, onkologia (operatiivinen tulosalue) - taustavakanssi anestesialääkärisijaista varten - peruspalvelujohtaja - tilaajajohtaja - henkilöstöjohtaja - siivoustyönjohtaja - 3 sairaanhoitajaa sisäiseen sijaisjärjestelmään - laboratorionhoitaja sisäiseen sijaisjärjestelmään - röntgenhoitaja sisäiseen sijaisjärjestelmään talousarvio ja -suunnitelmaan sisältyy periaatteellinen kannanotto siitä, että kun ns. toisen asteen hoitajan toimia vapautuu, voidaan niitä työpistekohtaisesti harkiten muuttaa opisto-/ammattikorkeakouluasteen toimiksi. Virkanimikemuutoksia toteutettiin: - erikoislääkäri -> ylilääkäriksi, päivystyspkl ja -osasto - lastenneurologian ylilääkäri -> osastonylilääkäriksi, lastenosasto - erikoislääkäri -> apulaisylilääkäriksi, anestesia/ päiväkirurgia - 2 ½-osastonsihteeriä -> sairaanhoitajaksi, os. 7 ja 0 - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, osasto - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, silmätaudit - toimintaterapeutti -> mielenterveyshoitajaksi, psyk. - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, osasto 2 - lääkintävahtimestari -> sairaanhoitajaksi, kir.pkl - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, kliin.neurofys. - perushoitaja (os. 2) -> sairaanhoitajaksi (os. 8/CCU) - mielenterveyshoitaja (rekry) -> sairaanhoitajaksi (nuorisoyksikkö) - mielenterveyshoitaja siirretään Lestijokilaakson psykiatrian aluepoliklinikalta rekrytointiyksikköön - lastenhoitaja -> sairaanhoitajaksi, lasten- ja nuorten os. - sairaanhoitaja -> kätilöksi, sisäinen sijaisjärjestelmä - perushoitaja -> sairaanhoitajaksi, sisäinen sijaisjärjestelmä

8 6 Förtjänsttecken för 0 års tjänstgöring: i främre raden fr.v. avdelningssekreterare Sirpa Norppa, sjukskötare Sanna Kivelä, avdelningssekreterare Kaija Kuusjärvi, avdelningssekreterare Kirsti Saariaho-Hietala och sjukskötare Anu Sysimetsä. I mittersta raden fr.v. sjukskötare Kirsi Kinnunen, sjukskötare Tuija Kivijärvi, avdelningssekreterare Pirkko Hollanti, avdelningssekreterare Riikka Joukosalmi, barnmorska Kaisa Kerola, avdelningssekreterare Tuija Haakana, kosthållsarbetare Satu Loukiainen och projektarbetare Mia Kauppinen. I bakre raden fr.v. avdelningsöverläkare Alari Ilves, biträdande överläkare Renata Kaminska och avdelningsöverläkare Tadeusz Kaminski. (Foto: Tapio Ruotsalainen)

9 7 Ansiomerkin saajat 20 vuoden palveluksesta: edessä vas. osastonsihteeri Ulla Rytioja, perushoitaja Tarja Vähähyyppä, sairaanhoitaja Elisa Kolppanen, sairaanhoitaja Aila Leponiemi ja sairaanhoitaja Eija Vuolle. Takana vas.: johtajaylilääkäri Sakari Telimaa, perushoitaja Eila Kattilakoski, sairaanhoitaja Maija-Kaisa Sundbäck, osastonhoitaja Terttu Tenkku, ylilääkäri Jarmo Turunen ja osastonylilääkäri Tapani Tikkakoski. (Kuva: Tapio Ruotsalainen) Personal Vakanserna Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt hade 000 vakanser , av vilka 893 (föreg. år 885) vakanser för den stadigvarande personalen och 44 sk. pool-vakanser samt 63 långvariga vikariat som blev permanenta (½-vakanser räknas som en vakans). Vid årets slut hade sjukvårdsdistriktet 24 personer i tjänste- eller befattningsförhållande. Under året grundades följande vakanser: - geriatriker (konservativa blocket) - sjukskötare, geriatri (konservativa blocket) - rehabiliteringsinstruktör (konservativa blocet) - specialläkare, onkologi (operativa blocet) - stödvakans för anestesiläkarvikarie - grundservicedirektör - beställardirektör - personaldirektör - städarbetsledare - 3 sjukskötare, interna vikariesystemet - laboratorieskötare, interna vikariesystemet - röntgenskötare, interna vikariesystemet I sjukvårdsdistriktets budget och -plan finns ett principiellt ställningstagande om att när sk. skötarvakan- ser på skolnivå blir lediga kan man arbetsenhetsvis övervägande ändra dem till skötarbefattningar på institut-/yrkeshögskolenivå. Gjordes följande förändringar av tjänstebeteckningar: - specialläkare -> överläkare, jourpkl och -avd. - barnneurologiska överläkaren -> avdelningsläkare, barnavdelningen - specialläkare -> bitr. överläkare, anestesi/dagkirurgi - 2 ½-avdelningssekreterare -> sjukskötare, avd. 7 och 0 - barnskötare -> sjukskötare,. avdelning - primärskötare -> sjukskötare, ögonsjukdomar - ergoterapeut -> mentalvårdare, psykiatri - primärskötare -> sjukskötare, avdelning 2 - medikalvaktmästare -> sjukskötare, kir.pkl - barnskötare -> sjukskötare, klin.neurofysiologi - primärskötare (avd. 2) -> sjukskötare (avd. 8) - mentalvårdare (rekry) -> sjukskötare (ungdomsenheten) - mentalvårdarbefattningen vid Lestijokidalens psykiatriska regionpoliklinik överfördes till rekryteringsenheten - barnskötare -> sjukskötare, avdelning - sjukskötare -> barnmorska, interna vik.systemet - primärskötare -> sjukskötare, interna vik.systemet

10 8 Tulosalue Lääkärit Hoitohenkilöt (opisto) Keskushallinto + jakamaton Taulukko Virkojen ja toimien määrät tulosalueittain Osa-aikaiset vakanssit = Hoitohenkilöt (koulu) Tutkimushenkilöt Tutk. ja hoitoa avust. Hallinto-, toimisto- ja talous Huoltohenkilöt Ravintohuolto Yhteensä Konservatiivinen tulosalue Operatiivinen tulosalue Psykiatria Tutkimus- ja hoitopalvelut Kehitysvammahuolto Tukipalvelut Yhteensä Sissit(=vakin.sijaiset) Reservi(=vakin.sijaiset) Kaikki yhteensä Henkilöstön määrä Henkilökuntamäärä ja sen suhteellinen jakautuminen eri henkilöstöryhmiin pysyi verrattain vakaana. Vuoden viimeisenä päivänä sairaanhoitopiirissä oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa tai sijaisena kaikkiaan 24 (ed.vuosi 64) henkilöä. Henkilökunta Lääkärit Hoitohenkilök. opisto/amk Hoitohenkilökunta koulu Tutkimushenkilöt Tutk. ja hoitoa avustavat Huolto Hallinto Ravintohuolto Personalen Personalantalet och den proportionella fördelningen i olika yrkesgrupper var ganska stabil. Under årets sista dag hade sjukvårdsdistriktet 24 personer i stadigvarande eller tillfälliga tjänste- eller befattningsförhållanden, motsvarande siffra föregående år 64. Personal Läkare Vårdpersonal institut/yhs-nivå Vårdpersonal skolnivå Undersökningspersonal Personal som stöder undersökning och vård Servicepersonal Byrå- och ekonomipersonal Näringsservicepersonal Päiväkirurgian sairaanhoitaja Taina Vähähyyppä valittiin vuoden keskipohjalaiseksi hoitotyöntekijäksi. Kunniakirjan luovutti Keski-Pohjanmaan alueellisen hoitotyön johtoryhmän jäsen Merja Joutsen-Onnela. (Kuva: Beda Koljonen)

11 9 Käytössä olevat virkanimikkeet Tjänstebeteckningar som används Lääkärit Kpl Hoitohenkilöt (koulu) Kpl Tutk. ja hoitoa avustavat Kpl Toimisto- ja taloushlöt Kpl Läkare St Vårdpersonal (skola) St Personal som stöder St Byrå- och ekonomipers. St undersökning och vård Amanuenssi Asumisohjaaja Askartelunohjaaja Arkistosihteeri 5 7 Amanuenssi Boendehandledare Sysselsättningsledare Arkivsekreterare 3 Apulaislääkäri Kuntohoitaja Farmanomi Asiakaspalvelusihteeri 5 Assistentläkare Konditionsskötare Farmanom Kundbetjäningssekreterare Apulaisylilääkäri Lastenhoitaja Kehittäjä Atk-päällikkö 20 3 Biträdande överläkare Barnskötare Framkallare Adb-chef 6 Avohoidon ylilääkäri Mielenterveyshoitaja Kuntoutusavustaja Hankintasihteeri Överläkare inom den öppna Mentalvårdare 2 Rehabiliteringsassistent Inköpssekreterare vården Erikoishammaslääkäri Perushoitaja Kuulontutkija Henkilöstöjohtaja Specialtandläkare Primärskötare Hörselvårdsassistent Personaldirektör Erikoislääkäri Sissit ja reservit Lääkintävahtimestari Johdon sihteeri Specialläkare Poolvak. och reserv Medikalvaktmästare Ledningens sekreterare 3 Erikoistuva lääkäri Yhteensä Obduktioapulainen Kehittämissihteeri 08 ST-läkare Totalt Obduktionsbiträde Utvecklingssekreterare Geriatri Tutkimushenkilöt Kpl Osastonsihteeri Kehva-työn johtaja Geriatriker Avdelningssekreterare 54 Dir.för arb. inom vården av Undersökningspersonal St utv.hämmade Infektiolääkäri Erityislastentarhanopettaja Sairaala-apulainen Kirjanpitäjä Infektionsläkare Specialbarnträdgårdslärare Sjukhusbiträde Bokförare Johtajaylilääkäri Farmaseutti Tekninen avustaja Koulutuspäällikkö 5 Cheföverläkare Farmaseut Teknisk assistent Utbildningschef Osastonylilääkäri Johtava sosiaalityöntekijä Välinehuoltaja Käyttösuunnittelija 6 5 Avdelningsöverläkare Ledande socialarbetare Instrumentvårdare Operativ planerare Ylilääkäri Kemisti Sissit ja reservi Laskentasihteeri Överläkare Kemist Poolvak. och reserv Redovisningssekreterare Kuntoutusohjaaja Yhteensä Mikrotukihenkilö 9 92 Rehabiliteringshandledare Totalt Persondatorkonsulent Yhteensä Kuntoutussuunnittelija Huoltohenkilöt Kpl Osastonhoitaja 23 2 Totalt Rehabiliteringsplanerare Servicepersonal St Avdelningsskötare 2 2 Hoitohenkilöt (opisto) Kpl Psykologi Ammattimies Palkkasihteeri 5 4 Vårdpersonal (institut) St Psykolog Yrkesman Lönesekreterare Apulaisosastonhoitaja Psykoterapeutti Elektroniikkateknikko Palvelussuhdeas.siht. 29 Bitr.avdelningsskötare Psykoterapeut Elektroniktekniker Personalassistent Asumispalvelujohtaja Puheterapeutti Erikoisammattimies Perusturvajohtaja 3 3 Boendeservicechef Talterapeut Specialyrkesman Grundservicedirektör 3 Asumisohjaaja Ravitsemussuunnittelija Huoltomies Sairaanhoitopiirin johtaja 0 3 Boendehandledare Näringsterapeut Serviceman Sjukvårdsdistriktets direktör Fysioterapeutti Sairaala-apteekkari Huoltopäällikkö Suunnittelupäällikkö 8 Fysioterapeut Sjukhusapotekare Servicechef Planeringschef Hallintoylihoitaja Sairaalafyysikko Kiinteistötyönjohtaja Talousjohtaja Administrativ överskötare Sjukhusfysiker Fastighetsarbetsledare Ekonomidirektör Hoidonvaraaja-hoitaja Sosiaalityöntekijä Konepäällikkö Tekstinkäsittelijä 8 Vårdreserverare-skötare Socialarbetare Maskinmästare Textbehandlare Infektiohoitaja Vastaava psykologi Sairaalainsinööri Tilaajajohtaja Infektionsskötare Ansvarig psykolog Sjukhusingenjör Beställardirektör Jalkojenhoitaja Vastaava puheterapeutti Siivoustyönjohtaja Toimistonhoitaja Fotvårdare Ansvarig talterapeut Städarbetsledare Byråföreståndare Kuulontutkija (amk) Yhteensä Sähköteknikko Toimistosihteeri 52 Hörselvårdsass. (yh) Totalt Eltekniker Byråsekreterare Kätilö Vanhempi ammattimies Palvelussuhdeas.siht Barnmorska Äldre yrkesman Personalassistent Laboratorionhoitaja Varastonhoitaja 37 Laboratorieskötare Lagerförvaltare 2 Musiikkiterapeutti Varastopäällikkö Yhteensä Musikterapeut Lagerchef Totalt 52 Osastonhoitaja Yhteensä Ravintohuoltohenkilöt Kpl Avdelningsskötare Totalt Näringscentralpersonal St Päivä- ja työtoim.ohjaaja Keittiöharjoittelija Dag- och arb.verks.ledare Kökspraktikant 2 Röntgenhoitaja Ravitsemispäällikkö 22 Röntgenskötare Näringschef Sairaanhoitaja Ravitsemistyönjohtaja Sjukskötare Näringsarbetsledare Toimintaterapeutti Ravitsemistyöntekijä 9 5 Ergoterapeut Näringsarbetare Ylihoitaja Suurtalouskokki 6 3 Överskötare Storhushållskock Sissit ja reservit Toimistovirkailija 9 Poolvakanser o. reserv Byråbiträde Yhteensä Yhteensä/Totalt 3 56 Totalt Kaikki yht./alla tot. 000

12 0 550 Vakanssien määrän kehitys ammattiluokittain 995/2000/ Lääkärit 94,5 06, Hoitohlöt (opisto) 332, Hoitohlöt (koulu) Tutkimushlöt 38 43, Tutk.- ja hoitoa avust Huoltohlöt Hall.-, tal.- ja tsto Ravintohlöt Kantiini 6 6 Yhteensä Vuosien luvut sisältävät sissien vakanssit ja vuoden luvussa ovat mukana vakinaistetut sijaisvakanssit. Palvelussuhteen luonne Vuoden 2008 viimeisenä päivänä sairaanhoitopiirissä oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa 844 henkilöä, mikä on 2 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisissa sijaisuuksissa ja avoimen viran hoitajina oli kaikkiaan 364 henkilöä, mikä on 30,0 % henkilökunnasta. Määräaikais- ja sijaishenkilökunnan määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna % 2007 % Vakinainen virka/työsuhde , ,5 Viransijainen 9,6 28 2,4 Määräaikainen työsuhde , ,3 Avoimen viran-/toimenhoit. 66 5,4 6 5,2 Työllistetty 0 0,0 0 0,0 Harjoittelija 6 0,5 7 0,6 Yhteensä Sairaanhoitopiirin henkilöstö on pääsääntöisesti kokoaikaista, sillä 90,6 % henkilökunnasta on kokopäivätyössä. Osa-aikatyössä oli vuoden lopussa 2 henkilöä, eli 9,2 % henkilöstöstä. Sivuvirkaa/-tointa hoiti 2 työntekijää eli 0,2 %. Osa-aikaisen henkilöstön määrä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna (9, %). Tjänsteförhållandets karaktär Under årets sista dag hade sjukvårdsdistriktet 844 personer i stadigvarande eller vikarierande tjänsteeller befattningsförhållande, vilket är 25 flera än föregående år. Antalet olika vikarier och tillfällig personal i öppna tjänster var 364, vilka utgör 30,0 % av personalen. Vikariernas antal var på samma nivå som föregåen år % 2007 % Ordinarie tjänst/arb.förh , ,5 Vikarie 9,6 28 2,4 Visstidsanställda , ,3 Inneh. av öppen tjänst/bef. 66 5,4 6 5,2 Sysselsättningsanställda 0 0,0 0 0,0 Praktikant 6 0,5 7 0,6 Totalt Sjukvårdsdistriktets personal är huvudsakligen heltidsanställda, 90,6 %. Under året hade sjukvårdsdistriktet 2 deltidsanställda, 9,2 %. Bitjänst/-befattning sköttes av 2 personer, 0,2 %. Den deltidsanställda personalen ökade en aning från föregående år (9, %).

13 4,8 % 4,6 % 9,5 % Henkilöstö ammattiluokittain 4,9 % 9,3 % 2,9 % 2,2 % Lääkärit Hoitohk., opistoaste Hoitohk., kouluaste Tutkimushk. Tutk.- ja hoitoa avust.hk. Huoltohk. 5,8 % Hall.-, tal.- ja tstohlöt Ravintokeskus Henkilöstö ikäryhmittäin Yhteensä 2008 % Yhteensä 2007 % ,0 % 50 4,3 % ,0 % 06 9, % ,4 % 37,8 % ,6 % 36,7 % ,5 % 77 5,2 % ,8 % 78 5,3 % ,0 % 62 3,9 % ,6 % 64 4, % , % 54 4,6 % Yhteensä 24 00,0 % 64 00,0 % Sukupuolirakenne Henkilöstön sukupuolijakauma on pysynyt ennallaan. Naisten osuus on 83 % ja miesten 7 % koko henkilöstöstä. Miesvaltaisimpia ammattiryhmiä ovat huoltohenkilöt ja lääkärit. Huoltohenkilöstöstä miesten osuus on 8,5 % ja lääkäreistä miehiä on hieman yli puolet eli 5,3 %. Naisvaltaisin ala on tutkimushenkilökunta, jossa naisten osuus on 94,9 % ja ravintohuollon henkilökunta, naisten osuus on 93, %. Kön Personalens könsfördelning har varit densamma som föregående år. Kvinnornas andel är 83 % och männens 7 %. Inom yrkesgrupperna för servicepersonalen och läkarna dominerar männen. Servicepersonalen består till 8,5 % av män och läkarkåren 5,3 %. Den mest kvinnodominerande gruppen är undersökningspersonalen, där kvinnornas andel är 94,9 % och näringscentralens personal, där andelen är 93, %. Ikärakenne ja keski-ikä Sairaanhoitopiirin ikäryhmät 5-24 ja sekä yli 60-vuotiaat lisääntyivät eniten. Henkilökunnan kaksi suurinta ikäryhmää ovat vuotiaat 76 (ed. vuosi 77) henkilöä, eli 4,5 % ja vuotiaat 92 (ed.vuosi 78) henkilöä, 5,8 %. Sairaanhoitopiirin koko henkilöstön keski-ikä on jonkun verran noussut viime vuodesta ja oli 48,6 vuotta. Ammattiryhmistä korkein keski-ikä on ravintohuollon henkilökunnalla, 48,6 vuotta (ed.vuosi 48, vuotta), hallinto-, talous- ja toimistohenkilökunnalla 47,9 vuotta (ed. vuosi 47,8 vuotta). Lääkäreiden keski-ikä 42,4 vuotta on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna (42,9). Kouluasteisen hoitohenkilökunnan keski-ikä 36,2 vuotta onhiukan korkeampi kuin edellisenä vuotena (ed.vuosi 35,9 vuotta) ja opisto- ja korkea-asteen hoitohenkilökunnan keski-ikä on 37,0 vuotta (ed.vuosi 38,0 vuotta). Åldersstruktur och medelålder Åldersklasserna 5-24-åringar och åringar samt över 60-åringar ökade mest. De två största åldersklasserna är åringarna, 76 personer (föreg. år 77) eller 4,5 % och åringarna 92 personer (föreg. år 78) eller 5,8 %. Medelåldern inom sjukvårdsdistriktet var litet högre än föregående år, 43,2 år. Av yrkesgrupperna har näringscentralens personal den högsta medelåldern, 48,6 år (föreg. år 48,), administrations-, ekonomi- och byråpersonalen 47,9 år (föreg. år 47,8 år). Läkarkårens medelålder 42,4 år är en aning lägre än föregående år (föreg. år 42,9). Medelåldern för vårdpersonalen på skolnivå 36,2 år är litet högre än föregående år (föreg. år 35,9) och medelåldern för vårdpersonalen på institut- och högskolenivå är 37,0 år (föreg. år 38,0).

14 2 Keski-ikä ammattiluokittain ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 0,0 Lääkärit Hoitohk., opisto Hoitohk., koulu Tutkimush k. Tutk.- ja hoitoa Huoltohk. Hall.-, tal.- ja tstohk. Ravintohu olto Yhteensä Yhteensä ,0 37,3 45,5 39,7 43,4 48,8 48, 48,2 43, Yhteensä ,9 38,0 35,9 40,2 45,2 47,0 47,8 48, 43,2 Yhteensä ,4 37,0 36,2 4,3 44,4 47,8 47,9 48,6 42,9 Eläkepoistuma (lähde: Keva) v v v. 200 v. 20 v. 202 v. 203 v. 204 Työkyvyt-tömyys-eläke v. 205 Vanhuus-eläke v. 206 v. 207 v. 208 v. 209 v v. 202 v v v v Vakinaisten työntekijöitten palvelussuhteen päättymisen syyt: Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Paikkakunnalta muutto Työpaikan vaihto Kuolema 0 Vanhoina työntekijöinä siirtyneet Opiskelu 5 Irtisanottu/työ loppu Jokin muu syy Yhteensä

15 3 Vaihtuvuus ja eläkkeelle siirtyminen Vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteita päättyi vuoden aikana kaikkiaan 64. Vakinaisen henkilökunnan vaihtuvuus-% oli 3,5 ja edellisenä vuonna 4,7 %. Työpaikkaa vaihtoi 9 henkilöä ja näin se oli vuoden yleisin palvelussuhteen päättymisen syy. Toiseksi suurimpana palvelussuhteen päättymisen syynä oli eläkkeelle jäänti. Kaikkiaan 4 henkilöä jäi eläkkeelle, mikä on 2 enemmän kuin edellisenä vuonna. Eläkkeelle jääneistä jäin noin 2/3 vanhuuseläkkeelle ja /3 työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyvien määrä lisääntyy nopeasti lähivuosina siten, että vuodet 2009 ja 200 tulevat olemaan vanhuuseläkkeelle siirtyvien osalta huippuvuodet. Omsättning och pensionering Av den ordinarie personalen avslutade 64 personer sitt arbetsförhållande. Den ordinarie personalens omsättnings-% var 3,5 då den föregående år var 4,7 %. Den vanligaste orsaken för uppsägning av arbetsförhållande under året var arbetsplatsbyte, 9 personer. Den näst största orsaken var pensionering. 4 personer gick i pension, vilket är 2 flera än föregående år. 2/3 var ålderspensioneringar och /3 invalidpensioneringar. Pensioneringarna når sin höjdpunkt under åren 2009 och 200, då allt flera går i ålderspension. Kirurgian ylilääkäri Antero Hulkko jäi eläkkeelle. (Valokuva: Beda Koljonen)

16 4 Vuonna 2008 eläkkeelle jääneet: Pensionerade år 2008: Asplund Beatrice Diabeteshoitaja Diabetesskötare Kallio Seija Välinehuoltaja Instrumentvårdare Broända Solveig Sairaanhoitaja, last.pkl Sjukskötare, barnpkl Kleemola Arja-Liisa Kuntoutusohjaaja, kunt.tutk. Rehabiliteringsinstruktör, rehabiliteringsundersökn.enheten Finnilä Helena perushoitaja, osasto 2 primärskötare, avdelning 2 Korin Paula Laboraotoriohoitaja, kliin.lab. Laboratorieskötare, klin.lab. Fränti Hilkka Sairaanhoitaja, korvataudit Sjukskötare, öronsjukdomar Korpijärvi Moa Laboratoriohoitaja, kliin.laboratorio Laboratorieskötare, klin.laboratoriet Haapaniemi Liisa Hygieniahoitaja Hygienskötare Laitala Pirjo-Riitta Perushoitaja, päivystys Primärskötare, jouren Hakola Tuula Ravitsemistyöntekijä Kosthållsarbetare Saarikettu Annikki Laboratoriohoitaja, kliin.lab. Laboratorieskötare, klin.lab. Himanka Anja Tekstinkäsittelijä Textbehandlare Saavalainen Sanna Sairaanhoitaja, Sjukskötare, Hirvikoski Tuula Sjukskötare, osasto 7 Sjukskötare, avdelning 7 Sillanpää Riitta Lastenhoitaja, osasto Barnskötare, avdelning Hulkko Antero Ylilääkäri, kirurgia Överläkare, kirurgi Tuomikoski Leena Osastonsihteeri, kliin.lab. Avdelningssekreterare, klin.lab. Joensuu Veli Lääkintävahtimestari, kir.pkl Medikalvaktmästare, kir.pkl Viljanen Hilkka Ravitsemistyöntekijä Kosthållsarbetare

17 5 Poissaolot Poissaoloja kertyi vuoden aikana päivää, mikä on päivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Poissaolot poissaoloryhmittäin: muutos% Vuosilomat ,4 Sairauspoissaolot ,2 Lakisääteiset ,8 Muut poissaolot ,8 Yhteensä ,6 Vuosilomat Poissaoloista suurimman ryhmän muodostivat vuosilomat päivää eli 38,5 % kaikista poissaoloista. Vuosilomapäivien kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 0,4 %. Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisestä vuodesta 7,2 %. Sairauspäiviä oli ja 7,9 pv/hlö/ v, edellisenä vuonna 20, pv/hlö/v. Omaan ilmoitukseen perustuvia sairauslomia oli kalenteripäivää. Lakisääteiset poissaolot lisääntyivät 24,8 %. Lakisääteiset poissaolot muodostivat toiseksi suurimman poissaoloryhmän eli 25, % kaikista poissaoloista. Lakisääteisiin poissaoloihin kuuluvat erilaiset perhevapaat kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat ja hoitovapaat. Muut poissaolot olivat 9 32 päivää ja vähennys edellisestä vuodesta oli 9,2 %. Ryhmään kuuluvat erilaiset työn edellyttämät koulutusvapaat, toisen viran hoitoon muulla työnantajalla saadut virkavapaat, palkattomat kuntoutusvapaat ja yksityisasian vuoksi otetut virkavapaat. Poissaolojen määrä laskennallisina virkoina oli kaikkiaan 303,7 virkaa eli 26,2 virkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisten osalta virkoina laskettuna poissaolojen määrä lisääntyi 23, virkaa ja sijaisten osalta 3, virkaa. Frånvaron Frånvarodagarna var 2 309, vilket är dagar flera än föregående år. Frånvaron i olika grupper: Förändr.% Semestrar ,4 Sjukledigheter ,2 Lagstadgade frånv ,8 Övriga frånvaron ,8 Totalt ,6 Semestrarna Den största frånvarogruppen var semestrarna, dagar eller 38,5 % av alla frånvaron. Semesterdagarna ökade med 0,4 % från föregående år. Sjukledigheterna minskade från föregående år med 7,2 %. Frånvaron på grund av sjukdom var dagar och 7,9 dagar/person/år, föregående år var samma siffra 20,. Sjukdagarna som baserade sig på eget meddelande var Lagstadgade frånvaron ökade från föregående år med 24,8 %. Dessa frånvaron utgjorde den näst största gruppen och var 25, % av alla frånvaron. Till lagstadgade frånvaron hör olika familjeledigheter såsom moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheter. Övriga frånvaron var 9 32 dagar och minskade med 9,2 % från föregående år. Till denna grupp hör olika skolningsledigheter som arbetet kräver, tjänsteledigheter för utövande av tjänst hos annan arbetsgivare, rehabiliteringsledigheter utan lön och tjänsteledigheter av privata skäl. Då frånvarodagarna omvandlas till tjänster, var antalet 303,7, vilket är 26,2 tjänster flera än föregående år. Frånvarodagarna omräknade till tjänster bland den ordinarie personalen ökade med 23, tjänster och vikariernas med 3, tjänster.

18 6 Poissaolot ammattiluokittain, laskennallisina virkoina Vakinaiset Sijaiset Yhteensä Lääkärit 7,5 8,6 5,7 4,6 23,2 23,2 Hoitohk., opistoaste 50,7 36,9 6,6 4,5 67,3 5,4 Hoitohk., kouluaste 39,5 33,8 5,0 3,6 44,5 37,4 Tutkimushk. 6,9 5,5,5 2,9 8,4 8,4 Tutk.- ja hoitoa avust.hk. 24,7 23,0 2,0,9 26,7 24,9 Huoltohk. 4,6 4, 0,0 0,0 4,6 4, Hall.-, tal.- ja tstohk. 0,8 9,9,0,2,8, Ravintohuolto 7,0 6,8 0,3 0,3 7,3 7, Yhteensä 27,7 248,6 32, 29,0 303,8 277,6 Poissaolot poissaoloryhmittäin Vuosilomat Sairauslomat Lakisäät.vv:t Muut poissaolot (Kuva: Pekka Pokela)

19 7 Työpanos Työpanokseen vaikuttaa vakanssien kokonaismäärä, vakanssien täyttöaste ja poissaolojen määrä. Koko sairaanhoitopiirin vakituisen ja sijaishenkilöstön työpanos oli yhteensä päivää, edellisenä vuonna päivää eli työpanos nousii edellisestä vuodesta päivää eli 0,9 %. Virkoina laskettuna työpanos oli 885,2 (ed.vuosi 799,6 virkaa), mikä on 85,5 virkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Työpanos-% kuvaa sitä, kuinka tehokkaasti käytettävissä olevat vakanssit ovat käytössä eli vakanssit ja sijaisuudet täytettyinä. Työpanos-% 95,7 oli,2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työpanos-% oli korkein kouluasteisen hoitohenkilökunnan osalta 08,4 %. Alhaisin työpanos-% oli lääkäreillä 69,7 %. Arbetsinsats Det totala antalet vakanser, vakansernas besättningsgrad och frånvarodagarna inverkar på arbetsinsatsen. Den ordinarie personalens och vikariernas arbetsinsats i hela sjukvårdsdistriktet var 3024 dagar, föregående år dagar. Arbetsinsatsen steg från föregående år med dagar eller 0,9 %. Omräknat i tjänster var arbetsinsatsen 885,2 tjänster (799,6 tjänster föreg. år), vilket är 85,5 tjänster flera än föregående år. Arbetsinsats-% påvisar hur effektivt de använda vakanserna brukats eller hur de besatta vakanserna och vikariaten brukats. Arbetsinsats-% 95,7 var,2 % högre än föregående år. Om man ser på arbetsinsats-% yrkesgruppsvis hade vårdpersonalen på skolnivå den högsta procenten 08,4. Den lägsta arbetsinsats-% hade läkarkåren, 69,7 %. Työpanos-% ammattiluokittain ,0 00,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Lääkärit Hoitohk., opistoaste Hoitohk., kouluaste Tutkimushk. Tutk. ja hoitoa Huoltohk. Hall.-, tstoja tal.hk. Ravintohuolt ohk. Yhteensä ,4 89,3 94,0 79, 87,8 86,7 86,3 77,3 93, ,7 89,2 0,9 78,5 90,2 86,3 87, 79,6 94, ,7 90,6 08,4 74,2 94, 85, 88,6 79,7 95,7

20 8 Sairauspoissaolot kuukausittain 2008, 2007, 2006 ja tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu (Kuva: Pekka Pokela)

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari

Hoitotyö. Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari Hoitotyö Vt. Hallintoylihoitaja Tarja Kainulainen-Liiti Valtuustoseminaari 16.8.2017 Esityksen sisältö Hoitohenkilökunta ja työn luonne Hoitohenkilökunnan riittävyys ja rekrytointi Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

!"#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" %/!0#11!"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (!."((" 2 1& &!"1#!!(""#"-$(*#"" (!."((" 3 3 )4#!,##"!$(0""&," (!.

!#$%$%&'#()*(%&(+,&*&'#-$(*# (!.(( %/!0#11!##(+,&*&'#-$(*# (!.(( 2 1& &!1#!!(#-$(*# (!.(( 3 3 )4#!,##!$(0&, (!. "#$%$%&'#"()*(%""&(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" %/0#11"##(+,"&*&"'#"-$(*#"" (."((" 2 1& &"1#(""#"-$(*#"" (."((" 3 3 )4#,##"$(0""&," (."((" 3 %/%0"(,/$(0""&," (."((" %/'#"%/%.&),"/$(0""&," (."((" %/"($'&"%/'#"

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Yksityiset terveyspalvelut 1999 tiedonantajapalaute 16/2000

Yksityiset terveyspalvelut 1999 tiedonantajapalaute 16/2000 Stakes/StakesTieto 13.12.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2343 Niskanen Tapani Puh. (09) 3967 2371 Swahne Anita Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 6.3.2017 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Punaisella merkitty uudet / puuttuneet Amanuenssi Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Harjoittelija Ammattimies

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1193/2010 vp Reumahoidon alueellinen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Reumasairaala lakkautettiin viime keväänä. Reumasairaalaa ei katsottu tarpeelliseksi pelastaa, koska hyvää hoitoa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 4..04 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen kelpoisuuden

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä 1 Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä Henkilöstökertomus 2004 SISÄLLYS 1 1. VUOSI 2004 2 2. KÄSITTEITÄ 3 3. HENKILÖSTÖ 5 3.1. Työpanokset 5 Taulu1. Vakituiset virat ja työsuhteet 31.12.2004

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 99/2012 vp Sydänsairaiden hoito Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Tällä hetkellä ympärivuorokautinen kardiologinen päivystys on vain Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa.

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä

Kymmenen vuotta tähärellistä työtä Kymmenen vuotta tähärellistä työtä 16.11.2017 Anne Risikko, rekrytointipäällikkö www.epshp.fi 0 Varahenkilöstön historiaa varahenkilöstön määrä kasvoi 2000-luvun alku vuosina vakinaistamisperusteena käytettiin

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN

TEKNINEN KESKUS/TEKNISKA CENTRALEN *Määräraha varattu talousarv*määräraha varattu talousarvioon/ Anslag reserverade i budget Anslag reserverade i budgeten Nimike/Benämning Palkkaryhmä/ Lönegrupp Virka/ Tjänst Virat ja Tjänster och 2014

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot