NÄKÖKULMIA. LUKUVUOSIKERTOMUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKULMIA. LUKUVUOSIKERTOMUS 2003 2004 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU"

Transkriptio

1 NÄKÖKULMIA. LUKUVUOSIKERTOMUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU

2 2 SISÄ LLYS OULUN SEUDUN AMMAT TIKORKEAKOULU Y TIMEKK Ä ÄSTI 3 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ytimekkäästi 3 Rehtorin katsaus 4 Tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö 6 Yhä enemmän hakijoita ja opiskelijoita myös verkossa 9 Kaupan ja hallinnon yksikkö 10 Kulttuurialan yksikkö 11 Luonnonvara-alan yksikkö 12 Raahen tekniikan ja talouden yksikkö 14 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 15 Tekniikan yksikkö 17 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 18 Kirjasto 19 Koulutus- ja kehittämispalvelut 19 Tilinpäätös Oulun seudun ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenet 22 Tulosyksiköiden johtajat 22 Yksiköiden yhteystiedot 23 Toimittaja: Anne-Maria Haapala, viestintäpäällikkö Suunnittelu ja taitto: Mainonnan Työmaa MPM Oy Pääkuvat: Kati Leinonen Pikkukuvat: Oulun seudun ammattikorkeakoulun arkisto Painopaikka: Kalevaprint Oy Tehtävät opetuksen järjestäminen - korkeakoulututkintoon johtava koulutus (amk-tutkinnot, ov; 3,5 4,5 v) - jatkotutkinnot (40 60 ov) - ammatilliset erikoistumisopinnot (20 40 ov) - ammatillinen opettajakorkeakoulu (pedagogisen pätevyyden antavat 35 ov:n opinnot) - täydennyskoulutus - avoin ammattikorkeakoulu aluekehitystyö tutkimus- ja kehitystyö Tunnuslukuja opiskelijaa - 92 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa ja 180 ulkomaista vaihtoopiskelijaa noin 50 maasta aikuisopiskelijaa aloituspaikkaa (vuonna 2004) tutkintoa 166 pedagogiset opinnot suorittanutta 30 koulutusohjelmaa, joista 3 englanninkielistä 715 opettajaa ja muuta henkilökuntaa; lisäksi 105 ulkomaista vierailevaa luennoitsijaa ja asiantuntijaa liikevaihto 44 miljoonaa euroa Kuusi koulutusalaa kulttuuriala luonnontieteiden ala luonnonvara- ja ympäristöala sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala tekniikan ala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala lisäksi ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammattikorkeakoulu tarjoaa työ- ja elinkeinoelämälle koulutuspalveluja harjoittelijoita opinnäytetöitä projekteja ja kehittämishankkeita asiantuntijapalveluja työntekijöitä Hallinto Ammattikorkeakoulun hallinto on järjestetty Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (OSAKK) liikelaitoksena. Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat on esitelty sivulla 22. Koulutusvastuu Pohjois-Suomessa: 16 koulutusohjelmaa, joita ei ole muissa AMK:issa Opettajankoulutusta Oulun seudun ammattikorkeakoulun toimipaikat ja koulutusvastuut vuosina Toimipaikat Oulu Rovaniemi Oulu Kokkola Raahe Oulainen Koulutusvastuu koko Suomessa: 5 koulutusohjelmaa, joita vain yhdessä muussa AMK:ssa, 2 koulutusohjelmaa, joita vain kahdessa muussa AMK:ssa Aikuiskoulutusta Kuusamo Taivalkoski Pudasjärvi Oulu Haapavesi Kuopio

3 4 REHTORIN K ATSAUS 5 Oulun seudun ammattikorkeakoulun päätehtävänä on järjestää ammatillisiin asiantuntijatehtäviin tähtäävää korkeakouluopetusta. Opetuksen ja sen kehittämisen lähtökohtana on työelämän jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet, tutkimus ja kulttuurialalla myös taiteelliset vaatimukset. Lukuvuoden alussa voimaan tullut uusi ammattikorkeakoululaki määrittelee aikaisempaa selkeämmin ammattikorkeakoulujen aseman osana Suomen korkeakoululaitosta ja vahvistaa niiden roolia tutkimus- ja kehitystyössä sekä alueellisessa innovaatiotoiminnassa. Uuden lain myötä ammattikorkeakoulun opetus- ja muu henkilöstö on uusien haasteiden edessä. Tutkimus- ja kehitystyö on tullut entistä laajemmaksi ja tärkeämmäksi osaksi opettajan työtä. Niinpä lukuvuoden yksi tärkeimpiä kehittämisen painopisteitä oli tutkimus- ja kehitystyö. Tarvitaan kuitenkin vielä useita vuosia jatkuva kasvu, ennen kuin saavutetaan sellainen tutkimus- ja kehitystyön laajuus ja vaikuttavuus, jota korkeakoululta voidaan edellyttää. Oulun seudun ammattikorkeakoulun asema Pohjois-Suomen johtavana ammattikorkeakouluna on vahva. Opiskelijamäärä on kasvanut lähes 8 000:een, ja vetovoima on Suomen parhaimpien joukossa, sillä yhtä aloituspaikkaa kohti oli 4,7 ensisijaista hakijaa. Opiskelijarekrytointi painottuu Oulun seudulle, sillä hakijoista lähes kolme neljäsosaa oli Oulun läänistä ja noin 10 % Lapin läänistä. Useita vuosia kestänyt opiskelijamäärän reipas kasvu on tasaantunut, mutta vuosittain valmistuvien määrä kasvaa edelleen. Lukuvuoden aikana yhteensä opiskelijaa suoritti ammattikorkeakoulututkinnon, ja 166 henkilöä suoritti pedagogiset opinnot opettajakorkeakoulussa. Valmistuneiden työllistyminen pysyi keskimäärin edellisen vuoden tasolla, vaikka kehityksen suunta vaihteli koulutusaloittain. Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2003 lopulla uuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, joka sisältää muun muassa Suomen korkeakoululaitoksen keskeiset kehittämislinjaukset vuoteen 2008 saakka. Ammattikorkeakoulujen kannalta merkittävimmät linjaukset koskevat jatkotutkintojen vakinaistamista ja niiden aseman selkeyttämistä sekä tutkimus- ja kehitystyön toiminnan ja kansainvälistymisen vahvistamista. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on meneillään kaksi jatkotutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: yksi sosiaali- ja terveysalalla ja yksi tekniikan alalla. Ensimmäiset jatkotutkinnot valmistuvat piakkoin. Strategiassaan Oulun seudun ammattikorkeakoulu on visioinut itsensä yhdeksi Suomen parhaista ammattikorkeakouluista. Vision mukaan se on vetovoimainen, kansainvälinen ja arvostettu alueellinen vaikuttaja, haluttu yhteistyökumppani sekä koulutuksen, tutkimuksen ja kehityksen edelläkävijä. Vision toteutuminen edellyttää muun muassa nykyistä selvästi enemmän kansainvälistä toimintaa. Opiskelijavaihdon volyymia on lisättävä reilusti samoin kuin ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytointia. Tutkimusja kehitystyön toiminnan haasteena on volyymin kasvattamisen ohella myös kansainvälisten hankkeiden lisääminen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun suuri uudisrakennushanke Oulun Kaukovainiolla eteni siten, että Tekniikan yksikön laajennusosa valmistui, ja rakentamistekniikan osasto saattoi muuttaa uusiin tiloihin lukuvuoden lopussa. Vastaavasti Kulttuurialan yksikön tilat valmistuvat vuoden 2004 lopulla. Vuosia jatkunut epävarmuus Luonnonvara-alan yksikön tulevaisuudesta sai myönteisen ratkaisun, kun ammattikorkeakoulun ylläpitäjä päätti luopua suunnitelmasta keskittää koko luonnonvara-alan opetus Muhokselle. Koulutus- ja kehittämispalvelut, joka vastaa tekniikan ja liiketalouden täydennyskoulutuksesta, aloitti vuoden 2004 alussa toimintansa omana tulosyksikkönään. Aiemmin se oli osa Tekniikan yksikköä. Ammattikorkeakoulun johdossa tapahtui merkittäviä muutoksia, kun Sosiaali- ja terveysalan ja Raahen yksiköiden pitkäaikaiset johtajat Annikki Lämsä ja Aarne Meskanen jäivät ansaitulle eläkkeelle lukuvuoden lopussa. Heidän tilalleen valittiin alkavaksi nelivuotiskaudeksi tohtori Kari Virolainen ja diplomiinsinööri Timo Pieskä. Ammattikorkeakoulujen rahoituslain uudistus on valmisteilla opetusministeriössä. Tarkoitus on laajentaa rahoituksen perustaa siten, että opiskelijamäärän lisäksi myös suoritetut tutkinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulun saamaan perusrahoitukseen. Viime vuosina yksikköhintojen nousu on jäänyt jälkeen palkkaja muun kustannustason noususta, joten ammattikorkeakoulun talous on kiristynyt. Toimintaa tehostamalla ja rationalisoimalla talous saadaan tasapainoon, sillä pitkällä aikavälillä Oulun seudun ammattikorkeakoulun rahoitus on terveellä pohjalla. Lauri Lantto, rehtori VALOISIA NÄKYMIÄ. Korkeakoulututkinto on työelämässä arvostettu: valmistumisvaiheessa yli 63 %:lla opiskelijoista oli työpaikka tiedossa.

4 6 TUTKIMUS - JA KEHIT YST YÖ SEK Ä ALUEKEHIT YST YÖ tutkimus- ja kehitystyön painoaloiksi. Yrittäjyyden edistäminen on keskeinen osa Kasvusopimuksen toteuttamista myös ammattikorkeakoulussa. kehittämistarpeisiin. Ammattikorkeakoulu pyrkii osallistumaan aktiivisesti toiminta-alueensa kehittämiseen toimimalla tutkimusja innovaatioketjussa lähellä elinkeinoelämää. 7 Perusta ammattikorkeakoulun osaamiselle Vuoden 2003 elokuussa voimaan tulleen uuden ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun uutena tehtävänä on opetusta palveleva sekä työelämää ja aluekehitystä tukeva ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottava soveltava tutkimusja kehitystyö. Näin ollen tutkimus- ja kehitystyön yhteys opetukseen ja ammattikorkeakoulun toimintaympäristöä palvelevaan toimintaan tulee olla vahvaa. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö on aivan alkuvaiheessaan ja etsii rooliaan ammattikorkeakoulun sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa. Tutkimus- ja kehitystyö antaa uudenlaisia mahdollisuuksia ammattikorkeakoululle sekä oman opetuksen kehittämiselle että alueelliselle kehitystyölle ja innovaatiotoiminnalle. Harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. KOULUTUS ASIANTUNTIJUUDEN K ASV U JA T YÖ EL Ä M Ä N KEH IT YS Tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on luoda uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai -menetelmiä ja palveluja. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä tehdään pääsääntöisesti työelämän kanssa yhdessä toteutettavissa hankkeissa. Tällöin tutkimus- ja kehitystyön tulokset ovat välittömästi käyttäjien hyödynnettävinä. Tutkimus- ja kehitystyö tuo ensisijaisesti opettajan työhön uusia haasteita. Tavoitteena onkin lisätä opettajien lisäksi myös opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotta tutkimus- ja kehitystyön ja opetuksen yhteys vahvistuisi. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ei ole yksiköiden toiminnasta erotettua tutkimusyksikköä. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään jokaisessa yksikössä ja siitä vastaa yksikön johtaja. Kehitysjohtaja vastaa tutkimus- ja kehitystyön yleisestä kehittämisestä ja koordinoinnista yhteistyössä ammattikorkeakoulun rehtorin, yksikön johtajien sekä tutkimus- ja kehitystyöryhmän kanssa. Mukana toteuttamassa Kasvusopimusta Oulu 2006 Kasvusopimus tukee Tavoite 2 -ohjelman toteutumista. Kasvusopimuksen tavoitteena on alueen osaamisen vahvistaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn paraneminen hanketyön avulla. Kasvusopimushankkeissa yhteistyötä tehdään ensisijaisesti alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on sitoutunut Kasvusopimuksen toteuttamiseen ja valinnut sen painoalat tietotekniikan, hyvinvoinnin, ympäristön sekä sisällön ja median ammattikorkeakoulun Antaa työelämän ja sen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Octopus ja MobiArt Isoimpia ja laajimpia kasvusopimushankkeita ovat olleet tekniikan ja liiketalouden yksiköiden yhteinen mobiiliosaamisen koulutushanke Octopus sekä kulttuurialan MobiArt-hanke, jossa kehitettiin langatonta tiedonsiirtoa hyödyntäviä digitaalisia sisältötuotteita ja -palveluita kansainvälisille markkinoille. Ammattikorkeakoulu osallistui aktiivisesti myös PanOulu-verkon (Public Access Network) rakentamiseen Ouluun. PanOulu on maan suurin tämän tyyppinen langaton verkko. Lisäksi ammattikorkeakoulu laati kuntien hyvinvointistrategioita sekä osallistui alueellisten osaamiskeskusten toimintaan. Kulttuuritarjontaa laajennettiin tuottamalla erilaisia konsertteja ja tanssitapahtumia, kuten Arktiset Askeleet sekä oltiin järjestämässä elokuva- ja media-alan koulutusverkoston EAVEn (European Audiovisual Entrepreneurs) kansainvälistä konferenssia. Koulutusvastuu laaja Aluekehitystyön tärkein tavoite on Pohjois-Suomen korkeakoulutasoisen osaamisen vahvistaminen. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetustarjonta palvelee koko Pohjois-Suomea ja joiltakin osin koko maata. Ammattikorkeakoulun 30 koulutusohjelmasta on 16 sellaista, jota ei ole muissa Pohjois-Suomen korkeakouluissa. Lisäksi valtakunnallinen koulutusvastuu on seitsemästä koulutusohjelmasta. Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneista yli 80 % sijoittuu Pohjois-Pohjanmaalle. Aluekehitystyö tarvitsee yhteistyöverkoston Aluekehitystyötä maakunnassa tehdään sekä strategia- että toimintaohjelmien tasolla. Myös osaamiskeskusohjelmissa ammattikorkeakoulu on löytämässä oman roolinsa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö ankkuroituukin vahvasti koko Pohjois-Suomen yhteistyöverkostoihin ja niiden Esimerkiksi Raahessa Pehr Brahe -ohjelmistolaboratoriossa Oulun seudun ammattikorkeakoulu tuottaa yhdessä Oulun yliopiston ja VTT:n kanssa ohjelmistoratkaisuja ja -sovelluksia. Kuusamossa jatkuu Naturpolis-hanke, joka toimii korkean asteen koulutuksen alueellisena yhteistyöympäristönä. Maakuntakorkeakoulusta osaamisverkostoksi Yhteistyötä on kehitetty myös muiden pohjoisten korkeakoulujen kanssa Osaava Pohjois-Suomi -strategian mukaisesti Pohjois- Suomen korkeakoulujen rehtorineuvostossa ja sihteeristössä. Strategiaan pohjautuvan maakuntakorkeakouluhankkeen tavoitteena on kehittää muiden Pohjois-Suomen korkeakoulujen kanssa osaamisverkosto Koillis-Suomen ja Raahen seuduilla. Harvaan asutun maaseudun tai etäällä suurista keskuksista olevien alueiden menestyminen rakentuu vahvistamalla niiden omaa yritystoimintaa. Kuusamossa parannetaan luonto-osaamista ja Raahessa metalli- ja maaseutuyrittäjyyttä. Tutkimus- ja kehitystyö osaksi opetusta Ammattikorkeakoulun hanketoiminta on pohjautunut suurelta osin EU-rahoitukseen. Tutkimus- ja kehitystyö on suuren muutoksen edessä, jos vuoden 2006 jälkeen ei enää saada alueelle vastaavaa rahoitusta. Uhkana on, että tutkimus- ja kehitystoiminta supistuu ellei korvaavaa rahoitusta jollakin tavalla järjestetä. Ammattikorkeakoulu pyrkiikin varautumaan tuleviin ohjelmakausiin ja teemarahoitteiseen vaativaan EU:n hanketoimintaan. Jatkossa ammattikorkeakoulun tulee vahvistaa omaa rooliaan alueen innovaatioympäristössä ja pyrkiä muodostamaan tutkimus- ja kehityshankkeistaan entistä selkeämpiä toiminnallisia kokonaisuuksia aluekehityksen ja opetuksen kannalta. Irene Isohanni, kehitysjohtaja TUTKIMUS - JA KEH IT YST YÖ Antaa tutkimuksiin ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta. Harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. ALUEKEHIT YST YÖ Tunnuslukuja vuonna 2003 (vuonna 2002) Henkilötyövuodet: 70 (61) henkilötyövuotta Hankkeiden lukumäärä: 67 (47) hanketta, joista uusia alkaneita hankkeita 30 (29) Tutkimus- ja kehitystyö palvelee opetusta sekä tukee työelämän ja Pohjois-Suomen kehitystä. Opetustyöstä ja työelämästä nousee vastaavasti tarpeita, joihin tutkimus- ja kehitystyöllä vastataan. T&k-työn menot: ( ) euroa T&k- työn menojen osuus: 7,8 % liikevaihdosta

5 8 YH Ä ENEMM Ä N HAKIJOITA JA OPISKELIJOITA MYÖS VERKOSSA 9 HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ. Vetovoimaisuutemme parani edelleen. Kevään 2004 yhteishaussa jo hakijaa ilmoitti ensisijaiseksi toiveekseen Oulun seudun ammattikorkeakoulun. Virtuaaliajan haasteisiin vastattiin Opintoasioissa siirryttiin yhä selkeämmin virtuaaliaikaan. Virtuaaliammattikorkeakouluyhteistyön myötä Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittivat opintoviikkoa virtuaalisesti ensisijaisesti oman ammattikorkeakoulun järjestämänä. Myös avoin ammattikorkeakoulu tarjosi joustavia mahdollisuuksia ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sillä markkinoiduista opinnoista viidesosa toteutui verkko-opintoina. Haluttu opiskelupaikka Virtuaalitoiminta näkyi opiskelemaan hakemisessakin, sillä noin puolet yhteishaussa hakeneista täytti hakemuksen internetin kautta. Nuorten tutkintoon johtavaan koulutukseen pyrki syksyn ja kevään yhteishauissa hakijaa, kun edellisenä lukukautena hakijoita oli reilut Vetovoimaisimpia koulutusohjelmia syksyn 2003 yhteishaussa olivat tietojenkäsittely ja sosiaaliala sekä kevään 2004 yhteishaussa viestintä ja fysioterapia. Suurin osa hakijoista (73 %) oli kotoisin Oulun läänistä, ja hyväksytyiksi tulleista 70 % oli ylioppilaita. Yhteishaun ulkopuolella oleviin vieraskielisiin koulutusohjelmiin oli yhteensä noin 430 hakijaa. Degree Programme in International Business -koulutusohjelmaan oli reilut 200 ja Degree Programme in Information Technology -koulutusohjelmaan noin 100 hakijaa. Määrät pysyivät ennallaan edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Ensimmäistä kertaa syksyllä käynnistyvään Degree Programme in Business Information Technology -koulutusohjelmaan oli hakijoita vajaat 100. Opiskelijat aloittain (lukuvuonna yht ) Ammatillinen opettajakorkeakoulu 5 % Tekniikan ja liikenteen ala, Oulu 35 % Tekniikan ja liikenteen ala, Raahe 10 % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Oulu 12 % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Raahe 2 % Luonnontieteiden ala, Oulu 5 % Luonnontieteiden ala, Raahe 2 % Luonnonvara- ja ympäristöala 4 % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17 % Kulttuuriala 6 % Muut* 2 % *Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja vaihto-opiskelijat Työllistyminen aloittain vuonna 2003, % Aloituspaikat koulutusaloittain (vuonna 2003 yht ) Kulttuuriala 8 % Luonnontieteiden ala 9 % Luonnonvara- ja ympäristöala 4 % Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 20 % Tekniikan ala 44 % Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 15 % Anne Anttinen, opintoasiain päällikkö Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Luonnonvaraja ympäristöala Sosiaali-, terveysja liikunta-ala Tekniikan ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Painotettu keskiarvo

6 10 K AUPAN JA HALLINNON YKSIKKÖ KULT TUURIAL AN YKSIKKÖ 11 Yritysmaailman tarpeisiin osaajia Suomen ja erityisesti Oulun seudun tuleva kehitys perustuu osaamisen hyödyntämiseen. Alueella on jo maailman huipputason teknologiaosaamista, mutta sen kaupallistamisessa on vielä runsaasti kehitettävää. Kaupan ja hallinnon yksikön, seudun yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä pyritään teknologiaosaamisesta aikaansaamaan uusia kansainvälisesti menestyviä pk-yrityksiä. Yksikön vahvuutena on laaja-alainen käytännön liiketoiminta- ja informaatiosaaminen sekä laaja kansainvälinen yhteistoimintaverkosto. Kansainvälistyvässä ja verkottuvassa yritystoiminnassa tarvitaan muiden muassa liiketoimintaprosessien hallitsijoita, vieraiden kulttuurien tuntijoita, kieli- sekä vuorovaikutustaitoisia toimijoita, tietotekniikan hyödyntämisen asiantuntijoita ja peräänantamattomia yrittäjiä. Näitä tarpeita tyydyttämään valmistui toimintavuoden aikana 235 tradenomia. Vaikuttavaa yrityselämän kehittämistyötä tehtiin myös noin 200 työelämälähtöisen opinnäytetyön kautta. Kansainvälistymisvalmiuksia lisättiin Oulun seudun kansainvälistyvät yritykset voivat tulevaisuudessa hyödyntää toimintavuoden aikana vaihtoon lähtenyttä yli 100 tulevaa tradenomia sekä ulkomailta tullutta 50 vaihto-opiskelijaa ja työharjoittelijaa. Kansainvälistymisvalmiuksia laajennettiin edelleen solmimalla uusia yhteistoimintasopimuksia Unkariin, Itävaltaan ja Turkkiin. Lisäksi käynnistettiin Software Business Competence -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yksikön kansainvälistä ohjelmistotuoteosaamista sekä tehdä syksyllä 2004 alkanutta Business Information Technology -koulutusohjelmaa tunnetuksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusyrittäjyyttä tukevaa opetusta Pohjois-Pohjanmaalle tarvitaan tuhansittain uusia yrityksiä ja yrittäjiä ikääntyvien tilalle. Yksikössä on toimintavuoden aikana voimakkaasti panostettu yrittäjyyden koulutuksen vahvistamiseen ja uusyrittäjyyden toimintaympäristön rakentamiseen esihautomotoiminnan ja opiskelijayritys Trapesti Oy:n kautta. Seuraava suuri haaste on vakiinnuttaa uusyritysten kehittämistoimet koko ammattikorkeakoulua koskevaksi. Menestyvän liiketoiminnan perusedellytys on, että kilpailuedun perustana olevat strategiat, ydinliiketoiminnot ja -prosessit tunnistetaan sekä mallinnetaan ja hankkeistetaan tarvittavat kehittämistoimet. Tähän liittyen on toimintavuoden aikana edelleen kehitetty SAP:n toiminnanohjausohjelmistoihin perustuvaa virtuaalista oppimisympäristöä sekä tarjottu tämän alan erikoistumisopintoja. Lisäksi on toteutettu 14 pilottiyrityksen LLMV-projektia, joiden tavoitteena on laatu-, laskenta- ja menestystekijöiden mittausjärjestelmän yhdistävän johtamisvälineen luominen pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Liiketoimintaosaamisen asiantuntijuutta Lukuvuoden aikana alettiin valmistella Oulu 2006 Kasvusopimuksen yrityskehitysohjelmaan kuuluvana kärkihankkeena laajaa osaavan liiketoiminnan kehittämishanketta. Sen tavoitteena on luoda verkostomainen kehittämisfoorumi Oulun seudun kansainvälistyvien kehittämis- ja kasvuhaluisten yritysten liiketoimintaosaamisen ja -prosessien edistämiseksi. Paavo Similä, yksikön johtaja Koulutusvastuu osaksi valtakunnallinen Vuonna 1999 toimintansa aloittanut Kulttuurialan yksikkö saavutti täyden laajuutensa nuorten koulutuksen osalta. Yksiköllä on alueellisesti tärkeä koulutustehtävä: se kouluttaa ainoana korkeakouluna Pohjois-Suomessa musiikkipedagogeja ja kirkkomuusikoita. Tanssinopettajan koulutus on valtakunnallisesti merkittävää, sillä yksikkö kouluttaa ainoana Suomessa kilpa-, seura- ja kansantanssinopettajia. Lisäksi koulutusohjelmassa voi opiskella klassisen baletin opettajaksi. Viestinnän koulutuksen synty liittyy Oulun seudun kehittämissuunnitelmiin, joissa halutaan kehittää teknologiaosaamisen rinnalle monipuolinen sisältöja mediatuotanto. Työelämäsuhteita vakiinnutettiin Yksikkö toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa työelämän kanssa. Sekä musiikin- että tanssinopettajaopiskelijoilla oli omia harjoitusluokkia ja -oppilaita Oulussa. Tanssin koulutuksen opetusharjoittelupaikkoina toimivat lisäksi monet oululaiset peruskoulut ja yksityiset tanssikoulut. Useat kirkkomusiikin opiskelijat harjoittelivat Oulun alueen seurakunnissa. Viestinnän koulutuksen keskeinen tapahtuma on ollut työelämäsuhteiden vakiintuminen. Koulutus on alusta saakka osallistunut aktiivisesti Oulu 2006 Kasvusopimuksen toteuttamiseen, ja sen tuloksena Ouluun on syntynyt yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkosto Media Forum. Viestinnän koulutus on vakiinnuttanut asemansa Media Forumin keskeisenä toimijana. Viestinnän osasto toteutti Media Forumin kärkihanketta nimeltä MobiArt, joka keskittyi sisältöjen tuottamiseen mobiili- ja monikanavajakelussa. Hanke päättyi keväällä 2004 ja sitä kiitettiin laajasti. MobiArtille on valmisteltu jatkohanke, joka keskittyy sisältöjen levityksen ja jakelun kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toteutuminen näytti lukuvuoden päättyessä todennäköiseltä. Ensimmäiset medianomit valmistuivat Kuluneen lukuvuoden aikana koulutuksesta valmistuivat ensimmäiset medianomit, ja yhteistyö työelämälähtöisten opinnäytetöiden merkeissä lähensi koulutusta alan yrityksiin. Viestinnän koulutus tuotti opiskelijatyönä useita multimediateoksia, muun muassa ammattikorkeakoulun esittely-dvd:n. Suomen ensimmäinen kilpa- ja seuratanssinopettaja (AMK) Opiskelijakonsertit, muut esitykset ja tapahtumat olivat näkyvä osa lukuvuoden toimintaa ja merkittävä lisä Oulun seudun kulttuuritarjontaan. Musiikin osaston opiskelijoiden opintoihin liittyvinä pidettiin yhteensä 50 konserttia. Tanssin koulutus järjesti lukuisia ja monipuolisia soolo- ja ryhmätanssien esityksiä sekä yhteistyössä Oulun läänin Tanssialan Tuki ry:n kanssa valtakunnallisen lastentanssin katselmuksen Arktiset Askeleet. Tanssin koulutuksesta valmistui valtakunnallisesti ensimmäinen korkeakoulututkinnon suorittanut kilpa- ja seuratanssinopettaja. Tanssin koulutuksen yhteyteen perustettiin Kalevi Merikallion mestariluokka korkeatasoisen baletin opetuksen ja opetusharjoittelun edistämiseksi. Opiskelijat menestyivät Kansantanssinopiskelijat olivat näkyvästi esillä valtakunnallisissa tanssitapahtumissa. Musiikinopiskelija Suvi-Tuuli Kärkkäinen palkittiin valtakunnallisessa Lappeenrannan yksinlaulukilpailun fi naalissa ja musiikinopiskelijat Tuomas Kurki, Maria Ojamaa ja Tuomo Rahko valtakunnallisessa Lahden puhallinkilpailun fi naalissa. Airi Hirvonen, yksikön johtaja Koulutusohjelmat: Degree Programme in International Business / Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma / Liiketalouden koulutusohjelma / Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (140 ov) Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa amk-tutkintoa (tradenomi) Koulutusohjelmat: Musiikin koulutusohjelma, 180 ov / Tanssinopettajan koulutusohjelma, 160 ov Viestinnän koulutusohjelma, 160 ov Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa amk-tutkintoa (medianomi, musiikkipedagogi, tanssinopettaja)

7 12 LUONNONVAR A - AL AN YKSIKKÖ 13 Työllistyminen hyvää Luonnonvara-alan yksikkö on kooltaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun pienin. Se on joustava ja tehokas sekä reagoi nopeasti alan muuttuviin tarpeisiin. Yksikkö edustaa uudenlaista ajattelua maaseudun elinkeinojen ja ympäristön kehittämisessä. Yksikkö vaikuttaa tehtävänsä mukaisesti aluekehitykseen, maaseudun elinkeinojen kehittämiseen ja maaseudun elinvoimaisena pitämiseen. Näihin tavoitteisiin se pyrkii kouluttamalla maaseudun osaajia tutkintoon johtavassa koulutuksessa nuorisoasteella ja aikuiskoulutuksessa sekä ammatillisissa erikoistumisopinnoissa. Kuluneen lukuvuoden aikana yksiköstä valmistui ennätysmäärä opiskelijoita tutkintoon johtavasta koulutuksesta, yhteensä 56. Heidän työllistymisensä oli Oulu seudun ammattikorkeakoulun paras, sillä 71 %:lla oli työpaikka tiedossa jo valmistumisvaiheessa. Maaseudun elinkelpoisuuden säilyttäminen Aluekehitystä on edistetty projekteilla ja verkostoitumalla kotimaassa ja kansainvälisesti. Yksikkö liittyi Maaseudun kehittämiskeskuksen Oras-verkostoon, jossa on mukana kymmenkunta muuta toimijaa, muun muassa Oulun yliopisto. Lisäksi yhteistoimintaa tehostettiin MTT:n Ruukin tutkimusaseman kanssa. METLA:n Muhoksen tutkimusaseman kanssa tehtiin ansiokasta yhteistyötä Hyvä metsänhoito -projektissa. Yksikössä on määritelty tulevaisuuden pääpainoalueiksi Agribusiness, ympäristönhoito ja maaseudun elinkelpoisuuden säilyttäminen. Keskeisiä maataloustuotteita ovat alueen luontaisista elinkeinoista lähtien peruna, maito ja liha. Kansainvälisiä kehittämishankkeita Kansainvälisesti yksikkö on mukana kolmessa eurooppalaisessa verkostossa, jossa on toimijoita 5 7 eri maasta. Hankkeet näissä verkostoissa ovat seuraavat: EURIS: pienpuun innovatiivisen käytön lisääminen WESST: puuenergiaketjussa toimivien henkilöiden koulutustarpeen kartoittaminen yhdessä työelämän edustajien kanssa FREET: metsien virkistyskäytön opetuksen kehittäminen ja siihen liittyvän käsikirjan `The Forest Recreation Handbook` tuottaminen. Hankkeilla syvennetään yksikön omaa osaamista. Erityinen painopiste on ollut bioenergia-alan osaamisen kehittämisessä ja verkostojen luomisessa. Reino Rossi, yksikön johtaja VISIOSTA TOT TA. Uudet innovaatiot syntyvät uusista näkökulmista. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö yhdessä työelämän kanssa tukee menestystarinoiden syntymistä Koulutusohjelmat: Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma / Maisemasuunnittelun koulutusohjelma / Puutarhatalouden koulutusohjelma (160 ov) Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa amk-tutkintoa (agrologi, hortonomi, ympäristösuunnittelija)

8 14 R A AHEN TEKNIIK AN JA TALOUDEN YKSIKKÖ SOSIA ALI - JA TERVEYSAL AN YKSIKKÖ 15 Kansainvälinen korkeakoulukampus Elokuussa raahelainen ammattikorkeakoulutoiminta keskitettiin Pitkänkarin kampusalueelle. Tähän ympäristöön on muodostunut osaajien saari, Softpolis Island, johon on keskittynyt seutukunnan avainteknologioiden koulutus, tutkimus ja yritystoiminta. Englanninkielinen Degree Programme in Information Technology -koulutusohjelma luo alueelle kansainvälisen leiman. Opiskelijoita on paristakymmenestä maasta, joten tiiviin kampusalueen suomenkielisetkin opiskelijat kotikansainvälistyvät. Vilkastuneet opiskelija- ja harjoittelijavaihdot ulkomaalaisten partnerioppilaitosten kanssa lisäävät kansainvälistä vuorovaikutusta. Tutkimus- ja kehitystyötä vahvistettiin Tutkimus- ja kehitystyö Raahessa on toteutunut pääosin Pehr Brahe -ohjelmistolaboratoriossa. VTT, Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu vastaavat kukin kolmasosalta laboratorion yleiskustannuksista. Laboratorio on palkannut tietotekniikan koulutusohjelman opetushenkilökunnasta ja opiskelijoista koko- tai osapäiväisiä tutkijoita. Lukuvuonna yksikköön nimitettiin myös liiketalouden osastolle tutkijayliopettaja. Näin yksikön mahdollisuudet tutkimus- ja kehitystyöhön sekä alueemme yritysten palvelemiseen laajenevat. Uusi koulutusohjelma tulossa Softpolis Raahe Oy on teknologiayritysten, alan oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden verkosto. Tässä yhteistyössä yksikkö tuo lisäarvoa alueen tietotekniikan yrityksille. Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy hallinnoi ja koordinoi metallialan ProMetal- ja Steelpolis -osaamiskeskusohjelmia. Lukuvuoden aikana käynnistetty Steelpolis-tuotantostudiotoiminta palvelee konepaja- ja metallialan yrityksiä yhteistyössä yksikössämme syksyllä 2004 alkaneen kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman ja laboratorion kanssa. Lukuvuoden aikana aloitettiin kolmivuotinen Kasvualusta-hanke, jonka tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen, uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen sekä alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Hanke edistää myös alueella toimivien yritysten verkostoitumista. IT-parkki yritysten apuna Yritysten koulutustarpeeseen yksikkö on vastannut tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi järjestämällä erilaisia lyhytkursseja ja ammatillisia erikoistumisopintoja. Yhteistyötä koulutushankkeissa ja -suunnitteluissa on tehty Oulun yliopiston Raahen toimipisteen kanssa. Insinöörien ja tradenomien IT-parkki, valmistumisvaiheen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä helpottamaan perustettu palvelu, tarjoaa lyhytaikaista työvoimaa ja palveluja alueen yrityksille. Lukuvuoden aikana perustettiin IT-parkin alaisuuteen Softatori, joka auttaa yksityishenkilöiden ja yritysten akuuteissa tietotekniikan pulmissa. Projekti- ja opinnäytetyöt tehdään pääosin suoraan yrityselämän tarpeisiin, ja myös Pehr Brahe -ohjelmistolaboratorio valikoi tutkija-ainesta jo harjoitteluja opinnäytetyövaiheessa. Opiskelijat menestyivät Yksikkömme sai iloita menestyneistä opiskelijasuorituksista: valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen opinnäytetyökilpailussa insinöörityösarjan voittajaksi arvioitiin yksikössämme valmistunut päättötyö, ja Octopus Mobiilisovellus -kilpailussa yksikkömme opiskelijaryhmä palkittiin parhaana. Molemmat palkitut työt ovat valmiita, markkinakelpoisia tuotteita. Tyttöjä teollisuuteen tutustuttavassa WomenIT-projektissa yksikkömme Tekniikan portaat -projekti arvostettiin kuukauden parhaaksi toteutukseksi. Timo Pieskä, yksikön johtaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskus Sosiaali- ja terveysalan yksikkö kouluttaa monialaisia asiantuntijoita hyvinvointia ja terveyttä edistäviin alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Työelämäyhteistyö, asiantuntijaverkostot, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä konferenssit luovat uusia toimintatapoja sosiaali- ja terveysalan työelämäkäytäntöihin ja koulutukseen. Kansainvälinen opetussuunnitelmatyö yhdessä opiskelija- ja opettajavaihtojen kanssa tuovat oppimiseen laajempaa ja syvempää ulottuvuutta ja kulttuurista osaamista. Moniammatillisuus ohjaa opiskelua Opiskelijoiden kasvua moniammatilliseen yhteistyöhön tuettiin aloittamalla syksyllä 2003 yhteisesti tarjottavien opintojen opintokokonaisuus. Tavoitteena on myös luoda yhteisesti tarjottavien opintojen tarjotin opiskelijoille henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutuksen avuksi. Tarjonta on askel kohti joustavampaa opiskelua. Tarjonnassa olevien opintojaksojen avulla hahmotetaan sosiaali- ja terveysalan yhteistä tietoperustaa. Runsaasti kehittämishankkeita Työelämälähtöisten opinnäytetöiden lisäksi osa opetusta toteutuu yksikön hankkeiden ja projektien kautta. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö hallinnoi tai oli yhteistyökumppanina hankkeissa, joissa pyrittiin muiden muassa perusterveydenhuollon kehittämiseen, toimenkuvien laajentamiseen ja ennaltaehkäisevän työn tehostamiseen, perhetyön mahdollisuuksien rakentamiseen ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden parissa tehtävän vapaaehtoistyön kehittämiseen. Alan työvoimatarpeen ennakointi jatkui samoin kuin virtuaaliammattikorkeakoulun rakentaminen. Hyvinvointistrategioiden ja -ohjelmien tekeminen, käyttäjäkeskeisen toimintakeskuksen suunnittelu ja kriisi- ja traumatyön opintojen sisältöjen kehittäminen ja toiminnan tulosten raportointi jatkui. Uusina hankkeina käynnistyi muiden muassa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikalliset rakenteet ja johtaminen kunnissa -hanke sekä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koulutushanke. Lisäksi yksikkö oli mukana kumppanina ja alihankkijana lukuisissa kehittämishankkeissa tuottamalla niiden tarvitsemaa osaamista ja koulutusta sekä osallistumalla hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn. Vahvasti mukana alueellisessa kehittämisessä Erillisten kehittämishankkeiden lisäksi Sosiaali- ja terveysalan yksikkö osallistui alueelliseen kehittämiseen muun muassa osallistumalla Pohjois-Pohjanmaan liiton strategia- ja ohjelmatyöskentelyprosesseihin sekä sosiaali- että terveysalan kansallisten kehittämisohjelmien johtoryhmätyöskentelyyn ja toimeenpanoon Pohjois-Suomessa. Pohjoissuomalaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen keskinäistä yhteistyötä systematisoitiin Osaava Pohjois-Suomi -strategian mukaisesti. Terveysalan Oulaisten yksikkö koordinoi Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen hyvinvoinnin kehittämisympäristöä ja Oulun Eteläisen hyvinvointiverkostoa. Kari Virolainen, yksikön johtaja Koulutusohjelmat: Bioanalytiikan koulutusohjelma, 140 ov / Ensihoidon koulutusohjelma, 160 ov / Fysioterapian koulutusohjelma, 140 ov / Hoitotyön koulutusohjelma (Oulainen ja Oulu), ov / Optometrian koulutusohjelma, 140 ov / Radiografi an ja sädehoidon koulutusohjelma, 140 ov / Sosiaalialan koulutusohjelma, 140 ov / Suun terveydenhuollon koulutusohjelma, 140 ov / Toimintaterapian koulutusohjelma, 140 ov Koulutusohjelmat: Degree Programme in Information Technology, 160 ov / Liiketalouden koulutusohjelma, 140 ov / Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, 140 ov / Tietotekniikan koulutusohjelma, 160 ov Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa amk-tutkintoa (insinööri, tradenomi) Jatkotutkintokokeilu: Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn jatkokoulutusohjelma, 60 ov Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa Oulaisissa 196 ja Oulussa Oulaisissa 36 ja Oulussa 191 amk-tutkintoa (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, optometristi, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti)

9 16 TEKNIIK AN YKSIKKÖ 17 MYÖTÄTUULTA POHJOIS - SUOMELLE. Ammattikorkeakoulun alueellisesta kehittämistyöstä hyötyvät kaikki pohjoissuomalaiset: yritykset, opiskelijat, opettajat ja yhteiskunta. Kaikki toiminnot Kotkantielle Tekniikan yksikön uudisrakennushankkeessa päästiin vaiheeseen, jossa lähes 63 vuoden ajan tekniikan opetusta palvelleet Albertinkujan kiinteistön tilat luovutettiin ammattikorkeakoulun muuhun käyttöön. Kotkantielle valmistui kesäkuun alussa ajanmukaiset tilat rakennusalan ja hyvinvointiteknologian tarpeisiin. Vesi- ja ympäristölaboratorion rakennustyöt Kotkantie 2:n kiinteistössä ovat myös hyvässä vauhdissa. Uusia jatkotutkintoja valmisteilla Tekniikan ammattikorkeakouluopetuksen vetovoimaisuus Oulussa on pysytellyt valtakunnallisestikin hyvänä. Insinöörikoulutuksen ongelmaksi näyttää muodostuvan opintojen venyminen. Toiminnan painopiste oli edelleenkin opintojen ongelmakohtien paikallistaminen ja niihin vaikuttaminen. Korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkotutkintokokeilu jatkui lukuvuoden ajan. Lopullista lainsäädäntöä odotellessa käynnistettiin valmistelutyö tekniikan alan jatkotutkintoja varten. Tavoitteena on jatkotutkinnon tarjoaminen yksikön jokaisen koulutusohjelman alalta. Intensiivisesti mukana hanketoiminnassa Viime vuosien toimintaa ovat leimanneet lukuisat tutkimus- ja kehitystyöhankkeet, muun muassa mobiiliteknologian Octopuskärkihanke. Hankkeiden koko on Oulu 2006 Kasvusopimusten myötä kasvussa. Olemme intensiivisesti mukana langattoman teknologian, hyvinvointialan sekä elektroniikan mekaniikan hankkeissa. Kiinteä vuorovaikutus työelämään Tekniikan yksikkö pitää jatkuvasti yhteyttä Oulun seudun elinkeinoelämään. Yhteyksiä ylläpidettiin koulutusohjelmien ohjausryhmien lisäksi osallistumalla Wellness Forumin, Mobile Forumin ja Eco Forumin työskentelyyn. Ammattikuvan selkiyttämiseksi kaikki aloittavat opiskelijat vierailivat opettajiensa johdolla oman toimialansa yrityksissä. Harjoittelun ja projektitöiden ohella opinnäytetyöt ja niiden ohjaus muodostivat edelleen merkittävän linkin yritysten ja yksikön välille. Kansainvälistymistä tehostettiin Yksikkö vahvisti yhteistyötä etenkin sellaisten kumppanien kanssa, jotka voivat tarjota riittävästi vaihtopaikkoja. Uusia sopimuksia solmittiin myös muiden ammattikorkeakoulun yksiköiden kumppaneiden kanssa, mikä on nopeuttanut yhteistyön alkamista. Kansainvälisen toiminnan rungon muodostavat säännöllisesti toteutettavat Internet Learning Enviroment ja Business Engineering -erikoistumisopinnot. Itävaltalaisen Kremsin yliopiston kanssa järjestetään vuosittain viikon mittainen jatkotutkintojakso, jossa perehdytetään opiskelijoita Oulun teknologiakehityksen toimintamalleihin. Eri aloilla on myös toteutettu monikansallisia intensiivikursseja. Luulajan teknillisen yliopiston kanssa käynnistettyä yhteistyötä tiivistettiin edelleen. Työkyvyn ylläpito tuottaa tuloksia Työkyvyn ylläpitoon jo vuosia suunnattu panostus näyttää tuottavan tulosta. Syksyllä tehty THB-kysely antoi rohkaisevia tuloksia yksikön henkilöstön työhyvinvoinnista. Sairaslomapäivien määrä oli vain noin 50 % kuntayhtymän keskiarvoluvusta. Risto Kimari, yksikön johtaja Koulutusohjelmat: Jatkotutkintokokeilu: Automaatiotekniikan koulutusohjelma / Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma / Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma / Laboratorioalan koulutusohjelma / Rakennustekniikan koulutusohjelma / Talotekniikan koulutusohjelma / Tietotekniikan koulutusohjelma (160 ov) Korjaus- ja täydennysrakentamisen jatkokoulutusohjelma, 40 ov Opiskelijoita: Tutkintoon johtavassa koulutuksessa amk-tutkintoa (laboratorioanalyytikko, insinööri)

10 18 AMMATILLINEN OPET TAJAKORKEAKOULU KIRJASTO 19 Pohjoisen Suomen tarpeisiin Ammatillisen opettajakorkeakoulun vastuualueena on huolehtia siitä, että Pohjois-Suomessa on pedagogisesti päteviä opettajia ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Opettajankoulutuksen vaikutusviive on yleensä pitkä, joskin pätevien opettajien luotsaamat tutkinnon suorittaneet nuoret sijoittuvat nopeasti työmarkkinoille. Opettajankoulutus on osa ketjua, joka alkaa ammatin oppimisesta ja johtaa osaamisen karttumisen myötä työ- ja elinkeinoelämässä kilpailukykyä edistäviin investointeihin. Päätepisteenä on kohonnut parempi työllisyys ja talouskasvu Pohjois-Suomessa. Monialaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyöverkostoja Toiminta-ajatuksena opettajankoulutuksessa on ammatillisen koulutuksen tarpeita palvelevan ammattipedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen. Tavoitteena on opettajaksi opiskelevien kasvu laaja-alaisiksi, itsensä kehittämiseen kykeneviksi ja yhteistyökykyisiksi opetustyön ammattilaisiksi, joilla on vahva ammattitaito opetusalallaan. Opettajankoulutus on luonteeltaan monialaista, ja siinä hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Opettajaopiskelijat tutustuvat oman koulutusalansa yrityksiin. Oulussa ovat edustettuina kaikki koulutusalat, suurimpana tekniikan ja liikenteen alan opettajien koulutus. Opetusharjoittelun ovat mahdollistaneet Oulun seudun ammattiopiston yksiköt ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Tärkeä osa ammatillisten opettajien kasvutukea ovat olleet näissä yksiköissä toimivat kokeneet, tehtäväänsä koulutetut kenttäohjaajat. Opetusjärjestelyt niin opettajakorkeakoulun perusopetuksessa kuin täydennyskoulutuksessakin tukevat työn ohella monimuotoista opiskelua, ja pohjoisen pitkien etäisyyksien erityisvaatimukset on onnistuttu huomioimaan. Päätoiminta on Oulussa ja sivutoimipiste Rovaniemellä. Pedagoginen asiantuntijuus haluttua Pedagogisen koulutuksen kysyntä on kasvanut vuodesta toiseen. Aloituspaikat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajankoulutuksessa riittävät vain puolelle kelpoisista hakijoista, mikä ilmenee ammatillista kasvua hidastavana opettajapulana Pohjois- Suomessa. Henkilöstöä opettajakorkeakoulussa oli kertomusvuonna kaikkiaan 15. Opettajankoulutusosaamista on vahvistettu vierailevilla opettajilla ja määrätietoisella henkilöstökoulutuksella. Osaamispääomaa on kartuttanut myös tutkimus- ja kehitystoiminta, joka on kohdentunut ammatillisen opettajan työn haasteisiin tulevaisuudessa, opettajan pedagogisen ajattelun kehittymiseen ja opiskelijoiden osaamiseen. Tutkimuskohteita ovat olleet lisäksi Skills-valmennus, uudet oppimisympäristöt, koulutuksen vaikuttavuus ja opinnäytteiden ohjaus. Opettajakorkeakoulu on osallistunut Suomen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisen strategian valmisteluun ja toteuttamiseen. Painopistealueena on ollut yhteisten verkko-opetuksen tuotantorenkaiden luominen. Pirkko Remes, johtaja Verkko-oppimateriaalia tiedonhankinnan opettamiseen Kirjastoaineiston käyttö tiedon hankintaan on taito, jonka opettamisesta kirjasto omalta osaltaan huolehtii antamalla opetusta ja tarjoamalla verkossa opetusaineistoa, jota valmistetaan yhteistyönä muiden saman alan korkeakoulujen ja kirjastojen kanssa. Kirjastomme osallistuu kahteen tällaiseen valtakunnalliseen projektiin. Toisessa on mukana kahdeksan yliopistokirjastoa ja yhdeksän ammattikorkeakoulukirjastoa. Toisessa Kulttuurialan kirjasto on mukana työryhmässä, joka tuottaa musiikin tiedonhankinnan perustiedot ja -taidot tarjoavaa verkko-oppimateriaalia. Elektroninen MOT-sanakirja edelleen suosituin Elektroninen aineisto tekee kirjaston kokoelmista monipuolisia ja helpottaa aineiston käyttöä, koska se on käytettävissä aina ja kaikkialla. Aineistoa voivat hyödyntää ulkomaillakin työharjoittelussa tai vaihdossa olevat opiskelijat ja opettajat. Suosituin elektroninen aineisto on edelleenkin MOT-sanakirja, josta tehtiin hakua. Painettuja lehtiä tilattiin kirjastoomme 760 ja elektronisia lehtiä viisinkertainen määrä. Lisäksi hankittiin elektronisia kirjoja. Näistä esimerkkinä mainittakoon kansainvälinen monialainen Ebrary-e-kirjapalvelu, johon kuuluu myös Byron Hoyt -nuottikokoelma. Laaja asiakaskunta Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastoyksikköön kuuluu kahdeksan kirjastoa, kuusi Oulussa sekä kirjastot Oulaisissa ja Raahessa. Kirjasto myi palveluitaan toisen asteen oppilaitoksille: sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille Oulussa ja Oulaisissa sekä Oulussa kauppaoppilaitokselle ja kulttuurin ja tekniikan oppilaitokselle. Lisäksi Kulttuurialan kirjasto myi palvelujaan Oulun kaupungin konservatoriolle. Kirjaston käyttö: Kirjastokäyntejä kertaa/lainoja (sisältäen uusintalainat) Painettuja kirjoja: Kirjaston talous: 4,3 % ammattikorkeakoulun käyttömenoista Pirkko Pietiläinen, kirjaston johtaja KOULUTUS - JA KEHIT TÄ MISPALVELUT Uusi yksikkö Koulutus- ja kehittämispalvelut on aloittanut toimintansa omana tulosyksikkönään vuoden 2004 alussa. Aiemmin se toimi osana Tekniikan yksikköä. Koulutus- ja kehittämispalvelut vastaa tekniikan ja liiketalouden täydennyskoulutuksesta. Yksiköllä on monipuoliset ja läheiset suhteet alueen yritysmaailmaan. Työelämäyhteistyö korostuu myös eri hankkeiden toiminnassa. Hankkeet TYLLI: Työhyvinvointi luotsaa liikkumaan (ESR-rahoitteinen) METRA: Merkonomista tradenomiksi Pudasjärvellä ja Oulussa Naisyrittäjyyskoulutukset Raahessa, Kuusamossa ja Oulussa Interreg-rahoitteinen Finnish Russian InfraNet. Erkki Komminaho, yksikön johtaja Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) suoritti 166 opiskelijaa Opiskelijoita: 423

11 TILINPÄ ÄTÖS Taloudellinen tulos tavoitteen mukainen Ammattikorkeakoulun varsinaisen toiminnan rahoitus perustuu opetusministeriön vahvistamiin yksikköhintoihin ja toteutuneisiin opiskelijamääriin. Oulun seudun ammattikorkeakoulun keskimääräinen yksikköhinta oli euroa ja investointilisä 262 euroa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun yksikköhinta oli euroa. Opettajakorkeakoulun kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan valtio. Toteutuneen opiskelijamäärän mukainen perusrahoitus oli euroa. Lisäksi opetusministeriö myönsi Oulun seudun ammattikorkeakoululle ylimääräisenä valtionavustuksena hankerahoitusta euroa. Liikevaihto nousi Ammattikorkeakoulun liikevaihto oli 44 miljoonaa euroa (41,6 vuonna 2002). Liikeylijäämä ennen varauksia oli euroa. Tilikauden ylijäämä tuloksen käsittelyerien jälkeen oli euroa. Maksullinen palvelutoiminta kasvoi Maksullisen palvelutoiminnan liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 11 %. Rauno Iinatti, talous- ja hallintopäällikkö TULOSLASKELMA Sisäiset erät eliminoitu Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot , ,34 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,60 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,43 Palvelujen ostot , , , ,37 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,83 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut , , , ,78 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Arvonalentumiset , ,34 Liiketoiminnan muut kulut , ,94 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 2 620, ,95 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,83-592, , ,42 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,33 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,33 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,01 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,15 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,21 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,33 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,89 Koneet ja kalusto , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet , ,44 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,81 Muut saamiset , ,70 Siirtosaamiset , ,50 Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit 3 037, ,83 Yhdystilit , , , ,09 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut omat rahastot 0, ,71 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,92 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , ,23 Vapaaehtoiset varaukset , , , ,28 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,35 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,62 Muut lyhytaikaiset velat , ,63 Siirtovelat , , , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,15 Tuotot Myyntituotot, euroa/opiskelija 77 % Tuet ja avustukset 12 % Myyntituotot, muut 10 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 % Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 % Palvelujen ostot 19 % Henkilöstökulut 61 % Poistot ja arvonalentumiset 3 % Liiketoiminnan muut kulut 12 % Avustukset 1 % 21

12 22 OULUN SEUDUN AMMAT TIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN J ÄSENET YKSIKÖ IDEN YHTEYSTIEDOT 23 Ulla Hilmola, puheenjohtaja (varajäsen: Jorma Kivelä) Veikko Ervasti, varapuheenjohtaja (varajäsen: Erkki Urpilainen) Juhani Heikkinen (varajäsen: Hannu Hämäläinen) Eila Kähkönen (varajäsen: Heikki Klaavo) TULOSYKSIKÖ IDEN JOHTAJAT Kauko Lumiaho (varajäsen: Maarit Grekula) Taku Nieminen (varajäsen: Kaisa Öhman) Pentti Soini (varajäsen: Veera Jussila) Ammattikorkeakoulun rehtorina on toiminut FT Lauri Lantto ja rehtorin sijaisena kehitysjohtaja, FT Irene Isohanni. Ammatillinen opettajakorkeakoulu KT Pirkko Remes Luonnonvara-alan yksikkö MMM Reino Rossi Oulun seudun ammattikorkeakoulu PL 222, (Albertinkuja 20), OULU Puh. (08) , faksi (08) Ammatillinen opettajakorkeakoulu Albertinkuja 20, OULU Puh. (08) , faksi (08) Kaupan ja hallinnon yksikkö Teuvo Pakkalan katu 19, OULU Puh. (08) , faksi (08) Kirjasto Kotkantie 1, OULU Puh. (08) , faksi (08) Koulutus- ja kehittämispalvelut Kotkantie 1, OULU Puh. (08) , faksi (08) Kulttuurialan yksikkö Kotkantie 1, OULU Puh. (08) , faksi (08) Kuusamon toimipiste Oulangantie 1, KUUSAMO Puh. (08) , faksi (08) Luonnonvara-alan yksikkö Metsäkouluntie, OULU Puh. (08) , faksi (08) Raahen tekniikan ja talouden yksikkö Rantakatu 5 7, RAAHE Puh. (08) , faksi (08) Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Professorintie 5, OULU Puh. (08) , faksi (08) Terveysalan Oulaisten yksikkö Kuntotie 2, OULAINEN Puh. (08) , faksi (08) Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, OULU Puh. (08) , faksi (08) Kaupan ja hallinnon yksikkö FL, emba Paavo Similä Kirjasto FK Pirkko Pietiläinen (virkavapaalla ) sijaisena FT Pirkko Kuisma-Kursula Koulutus- ja kehittämispalvelut DI Erkki Komminaho Kulttuurialan yksikkö FT, MuM Airi Hirvonen Raahen tekniikan ja talouden yksikkö DI Aarno Meskanen alkaen DI Timo Pieskä Sosiaali- ja terveysalan yksikkö KL Annikki Lämsä alkaen FT Kari Virolainen Tekniikan yksikkö TkL Risto Kimari

13 ALBERTINKUJA 20, PL 405, OULU PUHELIN (08) , FAKSI (08)

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUN, TAMPEREEN KAUPUNGIN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TAVOITESOPIMUS VUOSILLE 2004-2006 Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kaupunki sekä opetusministeriö ovat ammattikorkeakoululain

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ. Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU VUOSIKATSAUS 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu - vuosikatsaus 2012 1 TULOSTEN JA MUUTOSTEN VUOSI Keväällä 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön päättämästä yli 2000

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot