MAAKUNTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2005 200 MAAKUNTAOHJELMA"

Transkriptio

1 MAAKUNTAOHJELMA

2 Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, Turku) p. (02) ISBN

3 1. Aluksi Maakuntaohjelmassa määritellään maakunnan kehittämisen lähivuosien toimenpiteet. Ohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja strategiaa. Maakuntaohjelman tarkoituksena on suunnata maakunnan kehittämistoimia niin, että alueen voimavarat ja omaehtoisuus saadaan toteuttamaan valittua strategiaa. Asiakirjaa käytetään ohjeena alueellisia toimenpiteitä suunnattaessa ja aluepoliittisten määrärahojen jaossa ja sitä tarkennetaan alueellisilla EU- ja kansallisilla ohjelmilla. Edellinen maakuntaohjelma, Varsinais-Suomen maakuntaohjelma vuosille , hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Tämä ohjelma käsittää nykyisen maakuntavaltuuston toimikauden eli vuodet , minkä jälkeen se tarkistetaan. Tämä maakuntaohjelma pohjautuu laajaan valmistelutyöhön, jossa on otettu huomioon edellisestä saadut kokemukset ja ohjelmasta tehty arviointi. Valmistelutyö aloitettiin maakuntahallituksen iltakoululla toukokuussa Ohjelman poliittinen valmistelu annettiin maakuntahallituksen asettamalle hankerahoitustoimikunnalle. Se asetti pohjatyötä varten asiantuntijoista koostuneet kolme työryhmää. Puheenjohtajana toimi aluekehitysjohtaja ja sihteereinä toimivat liiton vastaavan alan työntekijät. Työryhmät olivat: osaaminen ja elinkeinoelämä asema ja infrastruktuuri hyvinvointi ja ympäristö Työryhmät kokoontuivat viidestä seitsemään kertaan. Ryhmätyöskentelyn lisäksi ne kuulivat eri alan asiantuntijoita ja pyysivät kommentteja. Lisäksi luonnos oli koko valmistelun ajan luettavana liiton kotisivuilla julkista keskustelua ja palautetta varten. Työryhmät raportoivat työstään useaan otteeseen hankerahoitustoimikunnalle, joka linjasi ohjelman suunnan. Maakuntahallitus kävi ohjelmasta lähetekeskustelun ja maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli sitä seminaarissaan. Jotta ohjelmasta saatiin eri yhteistyötahoja sitova maakunnan yhteinen strategia, joistakin keskeisistä kysymyksistä neuvoteltiin yhteistyötahojen kanssa. Maakuntaohjelmaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville ja siitä pyydettiin kuntien, valtion aluehallinnon, poliittisten piirijärjestöjen, sosiaalipartnerien yms. yhteistyötahojen lausunnot. Lausunnoissa pyydettiin ottamaan kantaa mahdollisuuteen osallistua toimenpiteen toteuttamiseen. Maakuntavaltuusto käsitteli luonnosta seminaarissaan Annetut lausunnot ja kommentit on käsitelty ja otettu huomioon lopullista ohjelmaa laadittaessa. Maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa. VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ilkka Kanerva maakuntahallituksen puheenjohtaja Juho Savo maakuntajohtaja Varsinais-Suomen liitto 3

4 S I S Ä L T Ö 1. Aluksi Varsinais-Suomi maakuntana Aikaisempien ohjelmien toteutuminen Varsinais-Suomen maakuntaohjelma EU-ohjelmat Kansalliset sektoriohjelmat Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma Aluekeskusohjelmat Muut ohjelmat Edellisen maakuntaohjelman arviointi Ohjelman tavoitteet ja strategian määrittely Tavoitteet Strategian määrittely Läpikulkevat teemat Kehittämistoimenpiteet Toimintalinja 1: Osaamisella ja luovuudella varmistetaan maakunnan kilpailukyky Vahvistetaan Turun asemaa korkeakoulupaikkakuntana sekä korkean osaamisen ja tutkimusyksiköiden sijoituspaikkana Maakunta tarvitsee ammatillisia osaajia Kulttuuriosaaminen lisää alueen vetovoimaa Toimintalinja 2: Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan Tuetaan maakunnan kasvutoimialoja Kehitetään maaseutuelinkeinoja Saaristo kehittyy ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia Toimintalinja 3: Varsinais-Suomesta merkittävä Itämeren keskus Yhteistyöllä kartutetaan osapuolien voimavaroja Vahvistetaan veturien mahdollisuuksia Alueellinen kehittäminen edellyttää yhteysverkkoja Huolehditaan energia- ja tietoliikenneverkon kehittämisestä...35 Varsinais-Suomen liitto 4

5 5.4 Toimintalinja 4: Lisätään aktiivisia toimenpiteitä hyvinvoinnin turvaamiseksi Turvataan julkiset hyvinvointipalvelut Kehitetään kuntien ja seutukuntien välistä yhteistyötä palvelusektorilla Työpaikoilla ehkäistään syrjäytymistä Taataan turvallinen arkiympäristö ja lisätään osallisuutta Toimintalinja 5: Ympäristöstä tehdään maakunnan vetovoimatekijä Vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuuden sekä puhtaan ympäristön turvaaminen Yhdyskuntahuolto ihmisten ja ympäristön parhaaksi Yhdyskunnista viihtyisiä ja turvallisia Ohjelman vaikutukset Aluepolitiikka Seutukuntien vahvuuksien tukeminen Kansalliseen aluepolitiikkaan vaikuttaminen Uusi rakennerahastokausi Ympäristöarviointi Ohjelman toteuttaminen ja seuranta Ohjelman toteutuksen organisoiminen Ohjelman rahoitus Ohjelman toteutuksen seuranta...57 Liitteet: 1. SWOT-taulu : Maakuntaohjelman läpi kulkevat teemat ohjelman strategiassa Maakuntaohjelman arviointikriteerit Ympäristövaikutukset toimintalinjoittain Rahoitussuunnitelma Ohjelman seurantaindikaattorit, toteutunut kehitys Maakunnan kehitysarviot...67 Varsinais-Suomen liitto 5

6 2. Varsinais-Suomi maakuntana Varsinais-Suomen maakunta on elinvoimainen Itämereen rajautuva maakunta. Alue on Suomen keskeisimpiä maatalous-, teollisuus- ja koulutusalueita. Näiden ohella aluetta profiloivat korkea osaaminen, tietotekniikka ja biotieteet. Maakunta kuuluu ilmastoltaan Suomen edullisimpaan alueeseen. Luonto on kaunis ja monipuolisuudessaan rikas ainutlaatuisine luontokokonaisuuksineen. Maakuntaa leimaavat joet, viljelysmaat ja tuhannet kauniit saaret. Merkittävin ympäristökokonaisuus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Saaristomeri, joka on osa Itämerta. Varsinais-Suomella on pitkä historia. Maakunnan keskus Turku, on saanut nimensä tehtävästään toimia kauppapaikkana eli turkuna. Se on ollut myös Suomen ensimmäinen pääkaupunki, josta on saanut alkunsa mm. Suomen korkeakoululaitos. Historialliset rakennukset ovat edelleen nähtävissä kaupunkikuvassa ja maaseudulta löytyy talonpoikaiskulttuuria ja lukuisia kartanoita. Varsinais-Suomen 54 kunnassa asuu noin asukasta, joista on ruotsinkielisiä. Maakunta on Suomen pienikuntaisin: kunnista kahdeksan on alle asukkaan ja yli puolet alle asukkaan kuntia. Maakuntakeskus Turku on yli asukkaansa ansiosta Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Kuntien suuri määrä ja kokoerot johtuvat paljolti maantieteellisistä seikoista: noin joka kolmas kunta on saaristokunta tai osittain saarista koostuva kunta. Kunnat muodostavat viisi seutukuntaa (Loimaa, Salo, Turku, Turunmaa ja Vakka-Suomi), joilla kaikilla on oma seutuhallintonsa. Maakunnan väestön määrä on kasvanut pitkään ja viimeisen kymmenen vuoden aikana aiempaa nopeammin muuttovoiton ansiosta. Muuttajat tulevat pääasiassa maan muista osista, mutta viime aikoina ulkomaalaisten määrä on olennaisesti kasvanut. Tulevaisuudessa väestönkasvu tulee olemaan kokonaan muuttoliikkeen varassa ja siirtolaisuudella tulee olemaan tässä entistä merkittävämpi rooli. Maakunnan sisällä muuttovoitto jakaantuu pääasiassa Turun ja Salon seutukuntien kesken. Loimaan seudullakin väestökehitys on lähtenyt aivan viimevuosina loivaan kasvuun. Vakka-Suomen ja Turunmaan seutukuntien väestöpako on puolestaan hiljentynyt. Maakunnan ikärakenteessa painottuu vanhempien ikäluokkien osuus ja väestö tulee edelleen ikääntymään. Tässä mielessä pahin tilanne on reuna-alueiden maaseutumaisissa kunnissa, jotka menettävät työikäistä väestöään koko ajan. Joissakin kunnissa vanhusten määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan seuraavan 15 vuoden aikana. Työllisyystilanne maakunnassa ei ole hyvä, vaikkakin työttömyysaste* on pysytellyt selvästi koko maan keskitason alapuolella (10,3 %, koko maa 11,3 %). Työttömiä on edelleen enemmän kuin ennen lamaa ja viimeaikaisen kehityksen perusteella näyttää siltä, ettei tilanne tule lähiaikoina olennaisesti parantumaan. Alueelliset erot maakunnan tilastoissa ovat suuret: Työttömyys on ollut korkeinta Uudessakaupungissa (16,0 %) ja matalinta Västanfjärdissä (3,0 %). * Keskiarvo vuonna 2004 Varsinais-Suomen liitto 6

7 Työpaikkarakenteeltaan Varsinais-Suomi on edelleen yksi Suomen keskeisimmistä maatalous- ja teollisuusalueista. Vuonna 2003 kaikista työpaikoista maatalouden työpaikkojen osuus kattoi 4,2 %, rakentamisen 6,5 %, teollisuuden 21,8 % ja palvelusektorin 65,2 %. Teollisuuden osuus on 1990-luvun alusta lähtien laskenut pikkuhiljaa. Myös toimialan sisällä on tapahtunut suuria muutoksia: bioala sekä sähkötekninen teollisuus ovat vallanneet jalansijaa maakunnan perinteiseltä metalliteollisuudelta. Teollisuuden alan merkittävimmäksi työllistäjäksi onkin noussut sähkötekninen teollisuus, mutta tämän lisäksi edelleen tärkeitä työllistäjiä ovat metalli- ja kulkuneuvoteollisuus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Maatalouden osuus on pienentynyt sitä mukaa kuin palvelusektorin osuus on kasvanut. Yhä useampi palvelualan työpaikka syntyy terveydenhuoltoon sekä liike-elämää tukeviin palveluihin, kun taas perinteinen vähittäiskauppa on hiljalleen menettänyt osuuttaan. Maakunnan koulutustaso on hieman maan keskimäärän alapuolella. Työikäisestä väestöstä lähes 80 prosentilla on peruskoulun jälkeinen tutkinto. Varsinais-Suomi toimii porttina sisämaan ja meren välissä. Alueen kolmesta suuresta satamasta (Turku, Naantali, Uusikaupunki) on hyvät yhteydet sekä Itämerelle että sisämaahan ja pääkaupunkiseudulle. Maantieyhteydet ovat hyvät Turusta Helsinkiin ja maan itärajalle saakka. Ratayhteyksistä tärkeimmät kulkevat Turusta Helsinkiin (Rantarata) ja sisämaahan Toijalan kautta. Maakunnasta on lentoyhteydet tällä hetkellä kotimaan lisäksi Pohjoismaihin. Turun kaupunkiseutu on sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi logistinen keskus. Alueen yliopistot (Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun kauppakorkeakoulu) ja ammattikorkeakoulut muodostavat voimakkaan maakunnan kehittämistä edistävän vetovoimatekijän. Talousmaantieteellisen rakenteen mukaan maakunta voidaan karkeasti jakaa erillisiin, oma-leimaisiin alueisiin: Salo - Turku - Vakka-Suomi -aluekeskusten ketjuun, maatalousseutuun ja saaristoon. Aluekeskuksilla ja niistä varsinkin Turun seutukunnalla on erityinen vastuu maakunnan kehittämisessä. Keskuksissa sijaitsevat maakunnan suurimmat tuotantolaitokset ja keskeiset palvelut (esim. yliopistot ja Turku Science Park). Maaseutualueilla maatalous on saanut rinnalleen teollisuutta, matkailua ja teknologista osaamista. Saaristo näyttää erikoistuvan pienimuotoiseen ja ympäristöystävälliseen matkailu- ja tuotantotoimintaan. Maakunnan sisäisistä eroavaisuuksista johtuen se jakautuu aluepoliittisesti eri tavoin. EU:n rakennerahasto-ohjelman tavoite 2 ohjelman tukialueisiin kuuluvat Vakka-Suomi, Turunmaa ja Itä-Turku sekä osia Turun ja Salon seuduista. Lisäksi siirtymäkauden alueisiin ovat kuuluneet Loimaan seutukunta ja osia Salon ja Turun seutukunnasta. Vaikka tavoite 2 alue kattaa yli puolet maakunnan pinta-alasta, tavoitealueen ulkopuolelle jää silti valtaosa maakunnan väestöstä, yhteensä lähes asukasta eli yli 78 % väestöstä. Vakka-Suomi on valtioneuvoston päätöksellä nimetty vuosiksi äkilliseksi rakennemuutosalueeksi. Varsinais-Suomen liitto 7

8 3. Aikaisempien ohjelmien toteutuminen 3.1 Varsinais-Suomen maakuntaohjelma Tämä maakuntaohjelma on Varsinais-Suomen liiton neljäs kehittämisohjelma. Edellinen maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Liiton aikaisemmin laatimissa maakuntaohjelmissa toimintalinjat ovat olleet samat viisi (asema, osaaminen, elinkeinoelämä, syrjäytyminen ja ympäristö). Ainoastaan linjojen keskinäinen järjestys on muuttunut. Maakuntaohjelmassa toimintalinjat nimettiin seuraavasti ja asetettiin seuraavaan järjestykseen: 1. Osaamisesta tehdään kaikkien voimavara 2. Elinkeinoelämän kehittämisellä turvataan maakunnan menestyminen 3. Maakunnasta kehitetään Itämeren kansainvälinen keskus alueen asemaa hyödyntäen 4. Hyvinvointipolitiikalla ehkäistään syrjäytyminen 5. Ympäristöstä tehdään maakunnan valtti Ohjelman läpikulkeviksi teemoiksi valittiin kestävä kehitys ja tasa-arvo sekä kumppanuus. Ensimmäisen toimintalinjan tavoitteena oli saada osaaminen ja koulutus tukemaan täysipainoisesti alueellista kehitystä sekä sitä kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Suurin osa toimenpiteistä toteutui. Korkeakoulut saivat lisää voimavaroja, joskaan eivät riittävästi. Niille tulleen aluekehittämistehtävän mukaisesti alettiin kehittää yhteyksiä seutukuntiin. Osaamiskeskusohjelman tarkistuksessa otettiin huomioon maakunnan vahvat toimialat kuten ICT ja metalli. Käytännön osaamisen vetovoiman vahvistamiseksi pystytettiin oma hanke, jota toteutetaan parhaillaan. Väestörakenteen muutosten vaikutuksista laadittiin selvitys, jonka suositukset otetaan huomioon tulevassa toimintapolitiikassa. Demokratiakeskushanke ei edennyt toivotulla tavalla. Toisessa toimintalinjassa keskityttiin elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Työn tukena toimi laaja yrittäjyyden yhteistyöprojekti, jolla oli välittömät yhteydet alueen yrityksiin. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan strategian tekeminen aloitettiin laatimalla toimintapolitiikka kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä varten. Lisäksi laadittiin matkailuohjelman tarkistus, koulutusohjelma ja elintarvikestrategia. Maakunnan vetovoimaa parannettiin imagokampanjoilla. Kaikkiin seutukuntiin on pystytetty demokraattinen seutuhallinto. Alueen ominaispiirteitä hyödynnettiin parhaiten pienissä omaehtoisissa matkailu-, kulttuuri- ja tuotantohankkeissa. Turku Science Parkin toimintaa ja Turun logistiikkakeskuksen suunnittelua on tuettu projektirahoituksella. Toiminta on lähtenyt liikkeelle myönteisesti. Kolmannessa toimintalinjassa keskeisin tavoite oli luoda maakunnasta varteenotettava Itämeren keskus, mitä edistettiin sekä lisäämällä yhteistyötä että parantamalla verkostoja. Yhteistyö ulottui perinteisen Tukholma-Pietari linjan lisäksi Itämeren rantavaltioihin ja Ranskassa Finésteren maakuntaan. Maakunta valmistautui EU:n laajenemiseen (esim. Viron aseman muuttuminen). Liikenneverkkojen kehittämissä paino oli pääliikenneverkossa. Moottoritien E18 loppurahoitus saatiin vahvistettua ja valtatie 8 suurin Varsinais-Suomen liitto 8

9 pullonkaula, Raision eritasoliittymä rakennettiin. Naantalin väylän syventäminen varmistui, mutta Öronväylän lupahakemus jouduttiin peruuttamaan vastoin maakunnan tahtoa puolustusvoimien vastustuksen takia. Varsinais-Suomen maakaasuhanke näyttää pitkän odottelun jälkeen etenevän. Gasum Oy on jättänyt putkilinjan lunastuslupahakemuksen. Salon, Turun ja Vakka-Suomen seutukunnat on nimetty aluekeskuskokeiluun. Loimaan ja Turunmaan seutukunnat saatiin seututukikokeilun piiriin. Neljännessä toimintalinjassa tavoitteena oli torjua syrjäytymistä huolehtimalla yhteiskunnan perusrakenteista, sosiaalisesta tuesta ja tarvittavista erityistoimista. Tavoitteen tueksi perustettiin yhteistyöprojekti. Hyvinvointiohjelmien tekeminen aloitettiin kaikissa seutukunnissa, osassa perusselvityksin. Samalla kehitettiin yhteistyötä ja erityispalveluja. Työttömyyttä ei pystytty olennaisesti laskemaan monista toimenpiteistä huolimatta. Ratkaisuja haettiin muun muassa työllisyyden aiesopimuksista, jotka laajennettiin koskemaan muitakin kuin julkisia tahoja. Vakka-Suomen ongelmien helpottamiseksi seutukunta laati yhdessä liiton kanssa esityksen alueen tukipaketiksi ja se nimettiin äkilliseksi rakennemuutosalueeksi. Osallisuuden lisäämiseksi on sekä parannettu rakenteita että pystytetty projekteja. Järjestelmän kehittämisessä aluekeskuksilla ja seutuyhteistyökokeiluilla on ollut ratkaiseva rooli. Viidennen toimintalinjan tavoitteena oli turvata luonnon monimuotoisuus ja puhdas ympäristö. Tässä tärkeällä sijalla on ollut Saaristomeren tilan parantaminen. Hankkeen edistämisestä vastasi laaja yhteistyöprojekti ja sen tukena monia yksittäisiä hankkeita. Vesihuollossa tapahtui olennaista edistystä. Turun seudun raakavesitilanne on parantumassa Virttaan tekopohjavesihankkeen edettyä rakentamisvaiheeseen. Jätevesien puhdistus tapahtuu yhä kootummin, esimerkiksi Turun seudun ns. Kakola-puhdistamo hankkeen rakentaminen on aloitettu. Saaristomeren tila ei kuitenkaan ole kohentunut. Myös muuten ympäristöön on kiinnitetty kasvavaa huomiota: Suojelutoimenpiteiden lisäksi kulttuuriympäristön vaalimisesta on tullut arkipäivää. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on otettu maakuntakaavoissa keskeiseksi tavoitteeksi. 3.2 EU ohjelmat EU ohjelmat ovat toimineet yhtenä tärkeänä rahoitusvälineenä maakuntaohjelman toteuttamisessa. Tavoite 2 ohjelman osalta maakunta kuuluu vain osittain tavoite- ja siirtymäkauden alueisiin, mistä johtuen hankkeet ovat olleet melko pieniä alueellisia projekteja. Koko maakunnan käsittäviä hankkeita ei ole voitu toteuttaa. Tavoite 2 -ohjelman merkitys maakuntaohjelman toteuttamisessa on noussut esille yritystoiminnan kehittämisessä, Pro Saaristomeri ohjelman eteenpäin viemisessä sekä hyvinvoinnin kehittämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä työskentelyssä. Erityisen merkittävä lisäarvo on ollut tietoyhteiskunnan kehittämistoimilla seutukuntatasolla. Hanketyöskentely on painottunut seudullisiin lähtökohtiin ja kehittämispainopisteisiin. Tavoite 3 ohjelmalla on ennen kaikkea parannettu työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaantoa kehittämällä työelämälähtöisiä koulutusmalleja sekä uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja työhallinnon palvelujen tarjoamiseksi. Rahoitusta on suunnattu myös ammatillisten oppilaitosten opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen ja työpaikkaohjaajien koulutukseen. Yritystoiminnan kehittämisessä on keskitytty uuden ja kasvuhakuisen yrittäjyyden vahvistamiseen, maakunnan avaintoimialojen vahvistamiseen sekä uuden teknologian käyttöönoton edistämiseen. Syrjäytymisen ehkäisyssä on painotettu eri toimijoiden yhteistyöhankkeita. Lisäksi on kiinnitetty huomiota maahanmuuttajien saamiseksi paremmin mukaan työelämään sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Varsinais-Suomen liitto 9

10 Varsinais-Suomen alueellisessa maaseutuohjelmassa (VALMA) on toteutettu myös suuria, toimialakohtaisia hankkeita. Ne ovat kohdistuneet maaseutumatkailuun, mekaaniseen puunjalostukseen sekä elintarvikejalostukseen. Yritystukihankkeilla on pyritty maaseudun elinvoimaisuuden turvaamiseen. VALMA rahoituksen tehokasta hyödyntämistä maakuntaohjelman toteuttamisessa on vaikeuttanut rahoituksen vaatima tiukka maatilakytkentä. Myös yhteisöaloite Leaderilla on ollut maaseudun elinvoiman vahvistamisessa merkittävä rooli. Interreg -yhteisöaloitteet ovat mahdollistaneet konkreettisen kansainvälisen yhteistyön sekä Ahvenanmaa-Tukholma -akselilla että Viron suuntaan. Myös muutamia laajemmin Itämeren aluetta koskevia hankkeita on toteutettu. 3.3 Kansalliset sektoriohjelmat Varsinais-Suomen osaamiskeskusohjelma Osaamiskeskusohjelma on kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettu alueellisen kehittämisen väline, jonka on todettu useissa yhteyksissä selkeästi vauhdittaneen alueiden kehitystä. Osaamiskeskuksen ohjelmakaudella Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalat olivat biomateriaalit, diagnostiikka ja lääkekehitys, materiaalien pintatekniikka sekä kulttuurituotanto. Vuosia koskevan väliarvioinnin mukaan Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalojen valinta on ollut onnistunut ja myönteisiä vaikutuksia on onnistuttu saamaan niilläkin aloilla, jotka vaativat erityisen pitkäjänteistä työtä kuten bioala. Kaikkien osaamisalojen liikevaihto Varsinais-Suomessa on kasvanut selvästi vuosina , selkeimmin bioaloilla. Työpaikkamäärät ovat myös kasvaneet eri osaamisaloilla mutta hitaasti. Bioalojen työpaikkamäärä laski vuoden 2000 loppupuolella. Sen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osaamiskeskuksen alueellinen vaikuttavuus on ulottunut maakunnallisista tavoitteista huolimatta lähinnä vain Turun seudulle. Yhteistyö osaamiskeskuksen ja alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on ollut tiivistä, sen sijaan yhteistyö muiden alueellisten toimijoiden kanssa on ollut vähäistä. Arviointiraportin mukaan yritysten välinen yhteistyö on ollut heikkoa. Muina heikkouksina on ollut mm. riskipääoman puuttuminen ja kansainvälistymisen puute. Maakuntaohjelmassa esitettiin osaamiskeskustoiminnan laajentamista uusille osaamisaloille (ICT, sosiaaliset innovaatiot, matkailu, metalli- ja laivanrakennusala, ympäristötekniikka). Työtä tehtiin erityisesti ICT- sekä metalli- ja meriteollisuuden mukaan saamiseksi. Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisaloja lisättiin ja laajennettiin vuosiksi Laajennukset ovat ICT-ala, digitaalinen sisältötuotanto, metalli- ja meriteollisuus sekä graafinen teollisuus osana materiaalien pintatekniikkaa. Lisäksi Varsinais-Suomi sai tehtäväkseen vastata matkailu verkosto-osaamiskeskuksen kulttuurimatkailuosiosta. Varsinais-Suomi on ollut mukana elintarvikealan valtakunnallisessa osaamiskeskusverkostossa alusta alkaen. Nykyiset osaamiskeskusohjelmat päättyvät vuonna Varsinais-Suomen liitto 10

11 3.3.2 Aluekeskusohjelmat Valtakunnallisen aluekeskusohjelman tavoitteena on ollut luoda kaupunkiseutujen elinvoimaisuuteen perustuva aluekeskusten verkosto. Aluekeskusten vaikutuksen tulee ulottua sen toiminnallista yhteistyöaluetta laajemmalle. Varsinais-Suomen seutukunnista Salo ja Turku valittiin ohjelmaan heti ensimmäisen ohjelmakauden alussa syksyllä 2001 ja Vakka-Suomi vuoden 2002 alusta alkaen. Myöhemmin ohjelmakautta jatkettiin vuoden 2006 loppuun. Turun seudun aluekeskus keskittyi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman keskeisiin hankkeisiin: Turku Science Parkin toiminnan käynnistämiseen ja logististen palvelujen kehittämiseen. Lisäksi aluekeskusohjelmalla rahoitettiin E18 -yhteyskäytävän maankäytöllistä suunnitelmaa (yhteistyö Salon seutukunnan kanssa), kansainvälistä markkinointia ja hyvinvointipoliittisia selvityksiä sekä käynnistettiin seutukunnallinen demokraattinen hallinto. Aluekeskus osallistui suurten kasvukeskusten väliseen yhteistyöhön (pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere Oulu, Jyväskylä). Salon seudun aluekeskusohjelman painopisteitä olivat osaamisen kasvattaminen, E18- väylän maankäytön kehittäminen (yhteistyö Turun seutukunnan kanssa), ympäristökysymykset (Vihreä laakso), hyvinvointipolitiikka, kulttuurin ja reuna-alueiden kehittäminen sekä osallistuminen ICT Turku Oy:n kehittämiseen. Seutuhallinto organisoitiin uudelleen. Vakka-Suomen aluekeskusohjelmassa keskeisellä sijalla olivat elinkeinoelämän kehittäminen (etenkin metalli- ja elintarviketoimialoilla), julkisen ja yksityisen sektorin välisen elinkeinoyhteistyön parantaminen, korkeakouluyhteistyön käynnistäminen, vetovoimainen ympäristö maankäytön suunnittelun avulla, kuntien yhteisen palvelustrategian laatiminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen Muut ohjelmat Maakunnassa laadittiin/oli voimassa monia maakunnallisia, kansallisia sektoriohjelmia tarkentamaan maakuntaohjelmaa. Tärkeimmät niistä olivat: saaristo-ohjelma matkailuohjelma kulttuuriohjelma koulutusohjelma tietoyhteiskuntaohjelma. Ohjelmien toteutumista ei ole tarkasteltu tässä yhteydessä. 3.4 Edellisen maakuntaohjelman arviointi Alueiden kehittämislain mukaisesti edellinen maakuntaohjelma arvioitiin vuonna 2004 ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Arvioinnin suoritti Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa instituutti. Arvioinnin mukaan ohjelman merkittävimmät saavutukset olivat seuraavat: Varsinais-Suomen liitto 11

12 Ohjelma näyttää saavuttaneen tarkoituksensa se suuntaa kehittämistä yhteisesti valittuun suuntaan. Maakunnan kehitys on ollut positiivista, joskin edistyminen ei ole jakaantunut tasaisesti eri seutukuntien välille. Toimintalinjat ovat tarkoituksenmukaisia ja ajankohtaisia, mm. ohjelman voimakas panostaminen yrityselämän kehittämiseen on oikean suuntainen. Satsaus osaamisen lisäämiseen on nostanut koulutettujen lukumäärää koko maakunnassa. Ohjelman hankkeet olivat vastanneet hyvin toimintalinjoja. Ohjelma on ohjannut ja toteuttanut seutukuntien omia kehittämistavoitteita. Seuranta on hyvin järjestetty ja se auttaa maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (maakunnan budjettiesitys) laatimista. Ohjelman keskeisimmät puutteet voitiin tiivistää seuraaviksi: Liitto ei ole selvittänyt toteuttajatahoille niiltä edellytettyjä toimenpiteitä. Ohjelman läpi kulkevat teemat eivät riittävästi näy ohjelman sisällössä, eikä niitä ole pystytty kunnolla viestittämään toimijoille. Ohjelma ei suoranaisesti tue maakuntaidentiteetin nousua. On tietty epäusko ohjelmaa kohtaan, jossain kommunikaatiossa on ongelmia. On tarve parantaa ohjelman ytimekkyyttä sanavalinnoissa ja näkyvyyttä. Arvioitaessa tarkoituksenmukaisuutta toimintalinjoista viimeiseksi jäi Itämeri teema. Unohdettu kulttuuri maakunnallista identiteettiä muodostavana ja ylläpitävänä tekijänä. Maaseututarkastelu jää suurimmalta osin erillistarkastelun varaan. Arvioinnin tulokset on otettu huomioon tätä ohjelmaa laadittaessa. Varsinais-Suomen liitto 12

13 4. Ohjelman tavoitteet ja strategian määrittely 4.1. Tavoitteet Tulevat haasteet Suomalainen yhteiskunta muuttuu nopeasti. Kansainvälistyminen vaikuttaa ennen kaikkea taloudelliseen ja rakenteelliseen kehitykseen. Samanaikaisesti tapahtuu sekä globalisoitumista että alueellistumista. Kilpailu tulee yhä yleismaailmallisemmaksi. Tuotantoa siirtyy kysynnän tai halvempien tuotantokustannusten perässä muihin maihin. Suhdannevaihtelut korostuvat varsinkin integraatioherkillä toimialoilla. Tietoyhteiskuntakehitys vapauttaa resursseja muuhun toimintaan. Osaamisen vaatimukset muuttuvat ja innovatiivisuuden merkitys kasvaa. Työvoiman liikkuvuus lisääntyy saavutettavuuden parantuessa ja liikkuvuuden esteiden poistuessa, etenkin EU:n sisällä. Muuttoliikettä vauhdittaa ikärakenteessa ja työvoiman kysynnässä tapahtuvat muutokset. Ekologiset ja yhteiskunnalliset haasteet muovaavat arvojärjestelmiä. Kestävän kehityksen ja suvaitsevaisuuden vaatimukset korostuvat. Alueiden merkitys korostuu ennen kaikkea kehittämistyössä, jonka on vastattava nopeisiin muutoksiin ja perustuttava yhä enemmän yhteistyöhön, osallisuuteen ja avoimuuteen. Tavoitteiden asettaminen Maakunnan strategiset pitkän aikavälin tavoitteet määritellään maakuntasuunnitelmassa. Maakuntaohjelmalla varmistetaan toivottu kehityssuunta. Seuraavassa on esitetty Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman visio: Varsinais-Suomi on vuonna 2025 kilpailukykyinen eurooppalainen aluekeskus, jonka vahvuuksina ovat luovuuteen perustuva verkostotalous ja logistinen osaaminen. Elinkeinoelämän tukirankana ovat uudistunut teknologiateollisuus tieto- ja viestintätekniikkaan ja biotieteisiin nojaavat alat, monipuolinen maaseutuyrittäjyys sekä kehittyneet palvelut. Koulutustaso on korkea ja maakunta voi ylpeillä merkittävällä yliopisto- ja koulutuskeskittymällään. Maakunnan vetovoiman veturina on Turku-Salo alue. Vetovoimatekijöitä ovat kilpailukyky, elinympäristö ja monipuoliset palvelut. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus ovat maakunnan voima ja vahvuus. Maakuntasuunnitelman ja ohjelman ohjelmakausien erosta johtuen maakuntaohjelmalle on syytä asettaa toimintapoliittiset tavoitteet, joita erityisesti korostetaan seuraavan neljän vuoden aikana. Ne ovat: maakunnan tasapuolinen kehittäminen työllisyyden parantaminen maakunnan säilyminen väestöltään kasvavana elinkeinoelämän toimintaedellytysten, mm. tarvittavan työvoiman turvaaminen panostaminen korkeaan osaamiseen ja innovaatioiden synnyttämiseen osallisuuden tukeminen monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen ympäristövastuun lisääminen ja ympäristön tilan parantaminen. Varsinais-Suomen liitto 13

14 Liitteenä 7 seuraavat maakunnan väestö- ja työpaikkatavoitteet. Muut keskeiset määrälliset tavoitteet on esitetty liitteessä 6 (seurantaindikaattorit). Ohjelman lopussa kohdassa 6.1. on esitetty erikseen maakunnan aluepoliittiset tavoitteet. 4.2 Strategian määrittely Varsinais-Suomen strategian määrittely perustuu maakunnan vahvuuksiin ja heikkouksiin sekä näköpiirissä oleviin mahdollisuuksiin ja uhkiin: Vahvuudet (V) Heikkoudet (M) Monipuolinen tuotanto- ja palvelurakenne ja vahva yrityskanta Vahvat laaja-alaiset korkeakoulut, osaamiskeskus ja muu huippuosaaminen Sijainti Suomen väestökeskittymäalueella Itämeren rannalla ja Tukholma-Helsinki-Pietari -akselilla Monipuolinen ja rikas kulttuuriperinne Suomen oloissa edulliset ja ainutlaatuiset luonnonolosuhteet Kaksikielisyys Korkea työttömyysaste ja syrjäytyminen Hallinnon hajanaisuus, vahvat kuntarajat ja suuri kuntien määrä Alueen heikko tunnettavuus ja vetovoimaisuuden puute Vinoutunut ikärakenne ja aivovuoto Monien kärkiyritysten suhdanneherkkyys ja perinteisen teollisuuden rakennemuutos Liike-elämän palveluja tarjoavien yritysten pieni koko ja määrä Mahdollisuudet (M) Kansainvälistyminen Yhteyksien lyhentyminen ja kehittyvät tietoverkot Naapurimaiden taloudellinen kehittyminen ja EU:n talouden voimistuminen Palvelujen, esim. matkailun, kysynnän lisääntyminen Koulutuksen ja oppimisen kehittäminen Monikulttuurisuus Uhat (U) Kansainvälisen taloudellisen kehityksen muuttuminen epävakaaksi Ympäristöonnettomuudet ja -katastrofit sekä kansainvälisen rikollisuuden kasvu Kansallisten aluepoliittisten toimien vinoutuminen Kuntien taloudellisen aseman vaikeutuminen Sosiaalisen tukiverkoston pettäminen Työvoimapula sekä koulutuksen ja työelämän yhteyden hämärtyminen Maataloustuotannon kannattavuuden voimakkaat muutokset Kun tarkastellaan samanaikaisesti maakunnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, voidaan hahmotella maakunnan toimintapolitiikan strategiset lähtökohdat. Yhdistettäessä maakunnan vahvuudet mahdollisuuksiin meillä on käsissämme maakunnan ylivoimatekijät. Näitä ovat: Maakunnan nykyisen yrityskannan vahvistaminen ja elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena Matkailun edelleen kehittäminen Saaristoyhteistyön vakiinnuttaminen Korkean osaamisen tuotanto/ palvelualojen kehittäminen Maaseutuyrittäjyyden kehittäminen Koulutusjärjestelmän kehittäminen Monikulttuurisuuden hyödyntäminen Varsinais-Suomen liitto 14

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007

Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Miten Varsinais-Suomi makaa VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2007 Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutuminen Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto 2007 SAATTEEKSI Varsinais-Suomen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-05-I

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

Maakunnan kehittämisennäkökulmia MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan kehittämisennäkökulmia vuonna 2009 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan kehittämisen näkökulma vuonna 2009 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) 20101

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA

POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA POHJOIS-POHJANMAA NUORTEN MAAKUNTA MAAKUNTASUUNNITELMA 2030/ MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Luonnos 2.3.2010 2 3 SISÄLTÖ STRATEGIAOSA: MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 - Lähtökohdat, suunnittelujärjestelmä ja -prosessi

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot