Kaupunginvaltuusto Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstömäärä Riskien arvioin ja niihin varautuminen Ympäristö linpäätös Sisäinen valvonta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelman analysoin Rahoituslaskelman analysoin Taseen analysoin Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminnan ohjaus ja rakenne Konsernituloslaskelman analysoin Konsernin rahoituslaskelman analysoin Konsernitaseen analysoin Kaupunginhallituksen esitys likauden tuloksen käsi elystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin strategisten tavoi eiden toteutuminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Konsernin tavoi eiden toteutuminen Toiminnan ja talouden tavoi eiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotantolautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen lautakunta Maaseutu- ja elautakunta Rakennuslautakunta Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoi eiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus tulokseen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus kunnan likauden tuloksen muodostumiseen Investoin en toteutuminen Investoin en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahoista ja tuloarvioiden toteutuminen

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase (lyhyt) LIITETIEDOT Konserni lipäätöksen laa mista koskevat liite edot Tilipäätöksen laa mista koskevat liite edot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - liikelaitokset Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Mikkelin Vesiliikelaitos ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - taseyksiköt Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO JA SELVITYKSET

5 Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä Mikkelin kaupungin strategia toteu jo vuonna 2014 uu a kuntalakia edistäen asukkaidensa hyvinvoin a ja alueen elinvoimaa sekä järjestäen asukkailleen palvelut taloudellises, sosiaalises ja ympäristöllises kestävällä tavalla. Mikkelin kaupungin strategian mukaiset hyvinvoin ohjelmat ohjaavat kaupungin kehi ämistä asukkaan, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustokauden puolivälissä strategisten tavoi eiden toteutumista arvioi in ja suunnat- in katseet kestävää kasvua tukeviin kehi ämistoimiin. Asukkaiden hyvinvoin ohjelman kärkenä on noste u lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä päihteiden käytön vähentäminen. Myös liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys on tunniste u hyvinvoinnin lisääjänä. Mikkelin liikuntakuukausi palki in Urheilugaalassa Paavo Nurmi palkinnolla merki ävänä tekona liikunnan edistämisestä ja sitä juhlitaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa Mikkelin kaupungin syntymäpäivänä Mikkelin seutu on poikkeuksellisen mikroyritysvaltainen ja julkisen sektorin on hankintojaan ohjaamalla omalta osaltaan pyri ävä turvaamaan alueen elinkeinojen hyvinvoin. Kaupunginhallitus hyväksyi vuona 2014 hankintojen periaa eet ja yhteisen kriteeristön, joka on tarkoitus lanseerata koskemaan koko konsernia. Uu a kehitysyh ötä valmistel in syksyn 2014 aikana ja se aloi aa toimintansa Miset Oy:n fuusioituessa Miktech Oy:hyn. Uusi elinkeinoyh ö palvelee ke eräs alueella jo toimivia ja Mikkeliin suuntautuvia uusia yrityksiä. Uusia kasvun mahdollisuuksia ammennetaan digitaalisten palveluiden kehi ämisestä ja avoimeen dataan perustuvasta uudentyyppisestä liiketoiminnasta sekä biopol oaineiden ja verkostoituneen matkailukonsep n ympäriltä. Yöpymisten määrä Mikkelin seudulla väheni vuoden 2013 huippulukemasta noin 12 %. Yöpymisvuorokausia oli kaikkiaan Osuus valtakunnallisesta yöpymisten määrästä säilyi kuitenkin samana kuin vuonna 2013, eli 1,6 %. Eniten yöpymisten vähenemiseen alueella on vaiku anut Venäjän lanne. Matkailun kehi äminen kuuluu kaupungin strategisiin painopisteisiin edelleen ja markkinoinnissa hyödynnetään suurin ja kaunein vapaa-ajan alue teemaa. Väkiluku nousi Vuoden 2013 lopussa Mikkelin kaupungin väkiluku oli väestörekisterin mukaan asukasta, mikä kasvoi vuoden 2014 aikana kahdella asukkaalla. Mikkeli nousi vuonna 2014 Suomen 18. suurimmaksi kaupungiksi. Kaupungin strategisena tavoi eena on kasva aa väkilukua 250 asukkaalla vuosi ain. Tämä ei vuonna 2014 onnistunut. Tilastokeskuksen mukaan uusia mikkeliläisiä syntyi 509, mikä oli 1 enemmän kuin vuonna Maassamuu aneiden muu otappio oli 15 asukasta, mu a lanne a korjasi 92 maahanmuu ajan ne olisäys. Työ ömyysaste oli Mikkelissä vuoden 2014 lopussa 14,3 %, mikä oli kaksi prosen yksikköä enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Koko Etelä-Savon työ ömyysprosen oli 15,1 % (13,9 % vuonna 2013) ja valtakunnallinen taso 13,8% (12,5 % vuonna 2013). Työllisyyden edistämiseksi kaupunki on solminut työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuus sopimuksen Mikkelin toimintakeskus ry.:n kanssa. Yhteistyötä on iviste ävä myös TE-toimiston kanssa, jo a pitkäaikaistyö ömien ohjausmallia saadaan tehoste ua. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin reaalitalouden toteutuma oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Tilikauden tulos saa in oikaistua ukalla talouden pidolla ylijäämäiseksi 3,7 miljoonaan euroon. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 4,76 prosen a, kun vastaava nousu edellisenä vuonna oli 6,6 prosen a. Val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2013 tasolla euromääräises, laskua oli vain 0,11 %. Verotulojen kasvu oli 8,9 miljoonaa euroa ja val onosuuksien väheneminen noin euroa eli yhteensä tulot kasvoivat 8,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kasvu oli 12,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 verotulojen ennakoitua suuremmassa kasvussa oli osin kyse lityksen rytmimuutoksesta. Vuonna 2014 verotulojen laskentaperiaa eisiin tai litysrytmeihin ei tehty muutoksia. Kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ylläpito edelly ää jatkossakin toimenpiteitä tulojen lisäämiseksi, toimintakulujen hillitsemiksi ja investoin en sopeu amiseksi. Investoinneissa noudatetaan tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaises kaupunki jatkaa kasvustrategiaa, mu a hillitsee ja priorisoi investointeja siten, e ä absoluu nen velkamäärä ei kasva. Kimmo Mikander Kaupunginjohtaja 1 Tilinpäätöksissä käytetään asukaslukuna väestörekisterin asukasmäärää

6 6

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 7

8 8

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Tilintarkastajat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen jaosto KAUPUNGINJOHTAJA Keskusvaalilautakunta Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin seudun ympäristölautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TEKNINEN TOIMI SIVISTYSTOIMI KONSERNIPALVELUT KESKUSHALLINTO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan jaosto Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Talouspalvelut LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT Mikkelin Vesilaitos Otavan opisto Etelä-Savon työterveys 9

10 Luo amushenkilöorganisaa o KAUPUNGINVALTUUSTO Vaalit Puheenjohtaja Taavitsainen Satu, sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja 1.varapuheenjohtaja Olkkonen Kirsi, yritysmyyntipäällikkö, toiminnanjohtaja, agrologi agrologi 2. varapuheenjohtaja Oksa Pertti, toimitusjohtaja, yrittäjä KOK Aho Eero ylipalomies, turvallisuuskouluttaja SDP Aholainen Markku maakunta-asiamies KD Ahonen Liisa lähihoitaja SDP Barck Paavo eläkeläinen, sähköasentaja VIHR Berndt Rauni terveyskeskuslääkäri KESK Harmoinen Taina MMM, viestintäalan yrittäjä PS Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä PS Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies SDP Hokkanen Marita apulaisjohtaja, opettaja SDP Huoponen Marianne sosionomi, (ylempi AMK) PS Hämäläinen Marja yrittäjä KOK Hölttä Elina YTK, koulutussosiologian ja -politiikan opiskelija KD Järvinen Sami toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö KESK Kakriainen Markku insinööri, toimitusjohtaja KESK Kauppi Marja fysioterapeutti KESK Kauria Outi varatuomari, mökkiyrittäjä PS Kivinen Harri yrittäjä KOK Koivikko Jyrki kirkkoherra, opettaja SDP Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja KESK Kuikka Seija lääketieteen tohtori, erikoislääkäri SDP Lehkonen Raine lehtori, pääluottamusmies VIHR Liikanen Veli nuorisotutkija KOK Mielonen Hannu yrittäjä KOK Miettinen Mauri metsänhoitaja, maaherra emeritus KESK Moilanen Pekka kirvesmies, yrittäjä KOK Nepponen Olli prikaatikenraali, evp. SDP Nieminen Kalle terveystarkastaja, eläkeläinen KESK Nykänen Heikki maatalousyrittäjä KOK Oksa Pertti, 2.VPJ toimitusjohtaja, yrittäjä KOK Oksman Juhani insinööri KESK Olkkonen Kirsi, 1.VPJ yritysmyyntipäällikkö, agrologi KESK Pekonen Petri maanviljelijä KESK Piispa Matti maaseutuyrittäjä KESK Puikkonen Tero yrittäjä KOK Pulkkinen Satu sairaanhoitaja, TtM SDP Pyrhönen Heikki projektipäällikkö VIHR Pöntinen Minna myyntineuvottelija, tradenomi PS Pöyry Jukka LVI-teknikko KESK Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä KD Rantalainen Erkki diplomi-insinööri PS Roivas Jari varastomies KOK Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja SDP Seppälä Arto ylitrkastaja KESK Siitari Keijo yliluutnantti evp, maanviljelijä PS Siitari Markku teknikko VIHR Siitonen Mikko historian ja yhteiskuntaopin lehtori KESK Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja SDP Taavitsainen Satu, PJ sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KOK Toivakka Lenita kansanedustaja, KTM KOK Toivonen Hannu eversti evp. SDP Tullinen Hannu pääluottamusmies SDP Turkia Markku psykologi, eläkeläinen SDP Ukkonen Osmo eläkeläinen, kirjailija KOK Valtola Pirkko työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri SDP Vartiainen Jaana sosiaalikasvattaja, esikoulunopettaja SDP Viitamies Pauliina kansanedustaja, filosofian maisteri KOK Vuori Juha vanhempi konstaapeli, eläkeläinen KESK Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä KESK Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori, KM Valtuuston varajäsenet KESK Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja KESK Hasanen Satu yhteisöpedagogi KESK Noponen Katriina maaseutuyrittäjä, poliisin sosiaalityöntekijä KESK Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja KESK Alanen Juhani maakuntaneuvos,eläkeläinen KESK Pulliainen Liisa fysioterapeutti KESK Leppänen Toni sähköasentaja KESK Hulkkonen Hannu terveystarkastaja KESK Sihvonen Jari sähköteknikko KESK Partio Keijo maatalousyrittäjä, eläkeläinen KESK Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä KESK Ruuth Noora maaseutuyrittäjä, metsätalousinsinööri (AMK) KESK Tarkiainen Samuel metsätalousinsinööri, hankinta-asiamies KESK Härkönen Jyrki maanviljelijä KESK Lehtinen Pertti toimitusjohtaja, yrittäjä KESK Parkkinen Pekka maaseutuyrittäjä KOK Miettinen Olli yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Soininen Mali yksikönjohtaja, KM KOK Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen KOK Rasola Nina yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Kuikka Ari everstiluutnantti evp., maanpuolustuspiirin päällikkö KOK Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja KOK Suhonen Antti asianajaja, varatuomari KOK Teittinen Sari terveystieteiden maisteri, ESH-kätilö KOK Puhakka Paavo DI, talotekniikan myyjä KOK Lahti Jari luokanopettaja, vararehtori KOK Puntanen Pia FM, historiantutkija KOK Pöntinen Jukka pääluottamusmies, muusikko KOK Viljakainen Eetu opiskelija KOK Kukkola Harri yrittäjä KD Ruotsalainen Pertti lähetyskasvatussihteeri KD Sippo Pekka yrittäjä, eläkeläinen KD Siikavirta Pekka kirkkomuusikko SDP Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu SDP Teittinen Leena myymäläpäällikkö, eläkeläinen SDP Saukkonen Lauri maalari SDP Harmoinen Jorma sähköurakoitsija SDP Lahikainen Markku toimittaja, FM SDP Härkönen Sirkka lähihoitaja, pääluottamusmies SDP Ylönen Teijo työvalmennuskeskuksen johtaja SDP Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori SDP Himanen Markku tietoliikenneasentaja SDP Liukkonen Seppo autonkuljettaja SDP Savander Susanna rehtori, FM SDP Nurmi Ilkka KM, luokanopettaja SDP Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja SDP Sikanen Mikko pääluottamusmies SDP Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies PS Lampinen Aki-Pekka kuorma-autonkuljettaja PS Korhola Anne omaishoitaja PS Korpelainen Mirva lähihoitaja PS Tissari Markku metsäkoneurakoitsija PS Marttinen Jussi muusikko PS Asikainen Katariina FM, laivavirkailija PS Paukku Markku FM, historian ja yhteiskuntaopin opettaja VIHR Heikkilä Pekka suojelubiologi, FM VIHR Piispa Leevi sairaalapastori, työnohjaaja VIHR Pohjanvirta Aino ylioppilas VIHR Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä 10

11 KAUPUNGINHALLITUS Jäsen Kuikka Seija, PJ Nykänen Heikki Kauria Outi Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1.VPJ Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Kilkki Hannu Nepponen Olli, 2.VPJ Vuori Juha Salo-Oksa Armi Miettinen Mauri Pöyry Jukka Siitari Markku Pöntinen Minna erikoislääkäri maatalousyrittäjä varatuomari, mökkiyrittäjä maaseutuyrittäjä ylitarkastaja lehtori lastentarhanopettaja metsuri prikaatikenraali vanh. Konstaapeli yrittäjä, toimitusjohtaja metsänhoitaja, maaherra emeritus lvi-teknikko yrittäjä, toimitusjohtaja tradenomi Henkilökohtainen varajäsen Pöyry Pekka Pekonen Petri Kauppi Marja Kilpeläinen Kaija Nieminen Kalle Turkia Markku Tikkanen Petri Rusakko Susanna Toivonen Hannu Koivikko Jyrki Pulkkinen Satu Kortelainen Hannu Hämäläinen Marja Korhola Anne Liikanen Veli opettaja, yrittäjä maanviljelijä fysioterapeutti vakuutusvirkailija, eläkk. terveystarkastaja psykologi työsuojeluvaltuutettu myyjä eversti, evp. kirkkoherra sairaanhoitaja yrittäjä yrittäjä omaishoitaja nuorisotutkija KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMIS - JA KONSERNIJAOSTO Jäsen Varajäsen Kuikka Seija, PJ Kauria Outi Nykänen Heikki Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1. VPJ Kilkki Hannu Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Nepponen Olli, 2. VPJ Vuori Juha ETELÄ-SAVON PELASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Mikkelin toiminta-alue Parkkinen Pekka PJ maaseutuyrittäjä, Mikkeli Rautiainen Kaija palveluneuvoja, Mikkeli Ruohoranta Mika Mäntyharju Lehto Liisa Pertunmaa Luntta Pirkko VPJ emäntä, Hirvensalmi Savonlinnan toiminta-alue Loikkanen Tuomas Savonlinna Puustinen Veikko Savonlinna Häkkinen Anna-Maija rakennusarkkitehti, Sulkava Kokkonen Auvo Rantasalmi Pieksämäen toiminta-alue Suhonen Leena Pieksämäki Kietäväinen Mauri Pieksämäki Kilkki Hannu, Kh:n edustaja Varajäsen Ruuth Noora Paasonen Leena Ollikainen Jukka Lindsberg Arja Pellava Riitta Repo Esa, Sulkava Kosonen Seppo Uosukainen Olli Juuti Markku Varis Miia Änkiläinen Petri maaseutuyrittäjä (AMK) sosionomi, (AMK), ohjaaja, Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa filosofian kandidaatti, Puumala Sulkava Savonlinna rovasti, Rantasalmi Savonlinna Joroinen Joroinen KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA Jäsen Kauppi Marja, VPJ työfysioterapeutti Hokkanen Marita opettaja, apulaisjohtaja Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Liikanen Veli, PJ nuorisotutkija Hämäläinen Marja yrittäjä Henkilökohtainen varajäsen Strandman Jaana Lehkonen Raine Toivonen Hannu Siitonen Mikko Roivas Jari luokanopettaja, rehtori lehtori eversti evp. lehtori varastomies KESKUSVAALILAUTAKUNTA Jäsen Kauppinen Helena, PJ opettaja Pulkkinen Rauno, osastonhoitaja, eläkeläinen Juottonen Ismo, VPJ saakka eläkeläinen Karvo Timo, VPJ alkaen musiikinopettaja Lankinen Jukka eläkeläinen, yrittäjä Ruottinen Outi MMM, agronomi Varajäsen siinä järjestyksessä kuin kutsutaan kokoukseen Elkharam Tiina yrittäjä Rautiainen Kaija palveluneuvoja Härkänen Keijo metsäteknikko Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Lappi Riitta projektipäällikkö KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Jäsen Toivonen Hannu eversti evp. Henkilökohtainen varajäsen Viljakainen Eetu opiskelija Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen Ahonen Hannu opistoupseeri evp., yrittäjä Särkkä Niina sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, maa- metsätalousyrittäjä maa- ja metsätalousyrittäjä Ruottinen OutiRuottinen Outi MMM, agronomi Kuusela Meri, saakka opiskelija Pohjanvirta Aino saakka ylioppilas Kinni-Jenu Milja, alkaen iltapäivätoiminnan ohjaaja Pöntinen Minna, alkaen tradenomi Kolmisoppi Jenni, VPJ kieltenopettaja Taivalantti Jukka nuorisotyönohjaaja Huoponen Marianne, PJ sosionomi (ylempi AMK) Laamanen Teemu tietojenkäsittelyopiskelija (AMK) Pyrhönen Heikki projektipäällikkö Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hassinen Sanni terveydenhoitajaopiskelija Töyrynen Kirsi myyjä Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kiesilä Taneli eläkeläinen Sihvonen Jari sähköteknikko Mustonen Eero työnjohtaja Pulliainen Liisa fysioterapeutti Nykänen Osku notaari Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja Hasanen Satu yhteisöpedagogi Roivas Jari varastomies Lampinen Aki-Pekka kuorma-auton kuljettaja Korpelainen Mirva lähihoitaja Korhola Anne omaishoitaja Vuori Juha, Kh:n edustaja 11

12 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET Laamanen Hannu lomittaja lomittaja Katajamäki Arvo seurakuntamestari Heikkilä Anja sisustaja, artesaani Gråsten-Tarkiainen Tarja herastuomari Himanen Aija toimitusjohtaja Manninen Reino huoltopäällikkö Sirkka Härkönen eläkeläinen Korhonen Jaakko asentaja Loisa Hannele sairaanhoitaja Valtonen Veli-Jussi tehdastyöläinen Varjus Tapani yrittäjä Mielonen Hannu yrittäjä Puhakka Matti laitosmies Jalkanen Jari rehtori Kaukonen-Ripatti Susanna toimistosihteeri Liukkonen Saara yrittäjä Himanen Vesa laitosmies Marttinen Jussi muusikko Pulkkinen Marja vapaa toimittaja Pihlaja Leila lehtori MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Miettinen Olli, VPJ yrittäjä, toimitusjohtaja Toivonen Jukka yrittäjä Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Kirjalainen Miikka kirjanpitäjä Kartano Pirjo KM, luokanopettaja Rantanen Suvi merimies, taksinkuljettaja Ahonen Liisa kodinhoitaja Kuikka Pirkko lähihoitaja Kemppainen Satu sosionomi (AMK), painopinnanvalmistaja Pöyry Tuula insinööri (AMK) Nikulainen Pia myyjä Klen Susanna kotiäiti, kahvilatyöntekijä Lyytikäinen Voitto eläkeläinen Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Siitari Keijo, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki maaseutuyrittäjä Harmoinen Taina viestintäalan yrittäjä Kohvakka Tuula lähihoitaja Härkönen Jyrki maanviljelijä Viitikka Jari metsäkoneenkuljettaja Kosunen Aili yrittäjä Korpelainen Mirva lähihoitaja Pöyry Jukka, kh:n edustaja KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Koivikko Jyrki, VPJ kirkkoherra Ojanen Atte, vastaava isännöitsijä Hölttä Elina opiskelija Selenius Leila vastaava ohjaaja Teittinen Sari terveystieteiden maisteri Kontturi Helen yrittäjä Berndt Rauni, terveyskeskuslääkäri Pulkkinen Yrjö muusikko, soolosellisti Tarkiainen Samuel metsätalousins., hankintaesimies Sanisalo Jarkko henkilöstökoordinaattori Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kontunen-Karhula Katri mehiläistalousyrittäjä Kauria Henna farmaseutti Strengell Janne henkilöstöasiantuntija Stolyarov Stanislav linja-auton kuljettaja Ukkonen Osmo, PJ eläkeläinen, kirjailija Harmoinen Jorma sähköurakoitsija Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies Nikulainen Pia myyjä Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Paasonen Arto trukinkuljettaja Rusakko Susanna myyjä Loisa Hannele sairaanhoitaja Paukku Markku FM, historian tutkija ja yht.kuntaopin opettaja Asikainen Katariina FM, laivavirkailija Nykänen Heikki, kh:n edustaja RAKENNUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puntanen Pia FM, historiantutkija Halme Wilhelmiina tekstiilitaiteilija Kervinen Jaana yhteisöpedagogi AMK Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Kortelainen Hannu yrittäjä Nousiainen Jouko everstiluutnantti evp Väisänen Kauko, VPJ yo-merkonomi Mynttinen Jarmo insinööri Haukijärvi Erja diplomi-insinööri, tradenomi Pajunen Leevi kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen Sikanen Mikko pääluottamusmies Liikanen Kari rakennusmestari Savander Susanna rehtori, KM Nyyssönen Nina myyjä Kutvonen Pasi saakka hirsirakentaja, yrittäjä Arnell Kalevi saakka eläkeläinen Arnell Kalevi, alkaen eläkeläinen Toiviainen Harri alkaen rakennusmies Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kohvakka Asko eversti evp Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja Himanen Vesa, PJ kiinteistönhoitaja, laitosmies Härkönen Päivi yrittäjä Väänänen Jaakko, Kh:n edustaja 12

13 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Moilanen Pekka, PJ kirvesmies, yrittäjä Miralem Alic ravintoloitsija Noponen Katriina poliisin sosiaalityöntekijä Kauppi Marja fysioterapeutti Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä Kopakkala Heidi opiskelija Partio Keijo maatalousyrittäjä Laamanen Hannu maatalouslomittaja Ylönen Teijo, VPJ työhönvalmennuskeskuksen johtaja Rahikainen Ismo myyntineuvottelija Aholainen Markku maakunta-asiamies Suovalkama Kirsi erikoistyövoimaneuvoja Härkönen Sirkka lähihoitaja, eläkeläinen Rahikainen Pirkko päiväkodin johtaja Pulkkinen Satu sairaanhoitaja Seppälä Maarit hoitaja Mielonen Hannu yrittäjä Tarkiainen Lauri kauppatieteiden opiskelija Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Jalkanen Jari luokanopettaja/rehtori Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Haikarainen Jaana myyjä Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä Mäkeläinen Paula hoitotyönyliopettaja Järvinen Sami aluemyyntipäällikkö Hirvonen Timo toimittaja Oinonen Maritta kätilö, terveydenhoitaja AMK, (Hirvensalmen kunta) Marttinen Timo kunta) lääkintävahtimestari, eläkeläinen (Hirvensalmen kunta) Valtonen Helvi (Puumalan kunta) Reponen Timo (Puumalan kunta) Salo-Oksa Armi, Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Turkia Markku, PJ psykologi, Mikkeli Erola Eero ekonomi, eläkeläinen, Mikkeli Kovanen Jaana koulutuspäällikkö, opettaja Mikkeli Hokkanen Outi lomittaja, Mikkeli Soininen Mali yksikönjohtaja, Mikkeli Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen, Mikkeli Auvinen Pekka metsätalousinsinööri, Mikkeli Kortelainen Hannu toimitusjohtaja, Mikkeli Kauria Outi mökkiyrittäjä, Mikkeli Silvonen - Jokinen Leena teologian maisteri, Mikkeli Hartonen Ari Mäntyharjun kunta Kuoksa Liisa Mäntyharjun kunta Nykänen Tapani,VPJ Kangasniemen kunta Tiihonen Hannu toimitusjohtaja, Kangasniemen kunta Vekkeli Kirsi Pertunmaan kunta Lindberg Arja Pertunmaan kunta Leppänen Susanna terveydenhoitaja Hirvensalmen kunta Salenius Leila Hirvensalmen kunta Hämäläinen Timo Puumalan kunta Kontinen Teuvo Puumalan kunta Miettinen Mauri Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTO Jäsen Varajäsen Nykänen Tapani, VPJ Hämäläinen Timo Vekkeli Kirsi Kauria Outi Hartonen Ari Auvinen Pekka Turkia Markku, PJ Lepänen Susanna Soininen Mali Kovanen Jaana TARKASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Elkharam Tiina yrittäjä Suutari-Piispa Eija hortonomi Kurvinen Minna asiakaspalvelija Puhakka Seija Kakriainen Markku toimitusjohtaja Alanen Juhani maakuntaneuvos Tullinen Hannu, VPJ pääluottamusmies Ylönen Teijo työhönvalmennuskeskuksen johtaja Teittinen Leena myymäläpäällikkö Toijonen Merja erikoissuunnittelija Klèn Tanja yrittäjä Paasonen Arto trukinkuljettaja Oksman Juhani, PJ insinööri Laukkanen Asko isännöitsijä Korhonen Tea-Tuulia myyntineuvottelija Mielonen Hannu yrittäjä Rantalainen Erkki diplomi-insisnööri Riikonen Marjukka sairaanhoitaja Aaltonen Janne noutomyyjä Marttinen Jussi muusikko Piispa Leevi sairaalapastori Rautio Tiia sairaanhoitaja TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Valtola Pirkko, PJ työterveyslääkäri Manninen Jyrki alueellinen riskipäällikkö Rasola Niina yrittäjä, toimitusjohtaja Kankkunen Tarja toimitusjohtaja, yrittäjä Puhakka Paavo DI Korhonen Leena kiinteistönvälittäjä Heikkilä Pekka suojelubiologi Lausas Pekka tietotekniikkakouluttaja Puikkonen Tero, VPJ yrittäjä Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Kauppi Marja fysioterapeutti, yrittäjä Kurvinen Minna asiakaspalvelija Siiriäinen Jukka työnjohtaja Viitikka Jari metsäkoneen kuljettaja Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hokkanen Outi lomittaja Hokkanen Marita opettaja, apulaisohjaaja Riepponen Tapio DI, yrittäjä Liukkonen Seppo autonkuljettaja Härkönen Keijo asentaja-koneistaja Ruotsalainen Raimo apulaisjohtaja Juopperi Topias sorvari Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku metsäkoneurakoitsija, maanviljelijä Seppälä Arto, Kh:n edustaja TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO Jäsen Varajäsen Valtola Pirkko työterveyslääkäri Pöyry Raili psykologi Ojanen Atte vastaava isännöitsijä Miettinen Olli toimitusjohtaja Puikkonen Tero yrittäjä Siiriäinen Jukka työnjohtaja Strandman Jaana luokanopettaja Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori Nyyssönen Nina myyjä Nikulainen Pia myyjä Himanen Markku tietoliikenneasentaja Riepponen Tapio DI, yrittäjä Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku metsäkoneurakoitsija Seppälä Arto, kh:n ed. 13

14 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Pekonen Petri, PJ maanviljelijä Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Pöyry Raija, VPJ opettaja opettaja Nyström Erika asiakasvastaava Velling Nalle aikuisopiskelija Pöntinen Minna, kh:n edustaja Varajäsen Tarssanen Heikki Aulasvirta-Pyrhönen Ritva Suuniittu Ulla-Maija Moilanen Anneli Auvinen Pekka maaseutuyrittäjä tietoliikennetarkastaja, insinööri kehittämispäällikkö toiminnanjohtaja metsätalousinsinööri NUORISOVALTUUSTO Jäsen Aaguile Benjamin alkaen Mikkonen Niko Tiusanen Jenni, PJ saakka Asikainen Niina, 2. VPJ alkaen Hänninen Ronja 2.VPJ saakka, PJ alkaen Rytkönen Topi Purhonen Pape Heinikainen Rene, saakka Khabbal Elias, saakka Kaihola Maria, alkaen Heinikainen Kaisla Forss Topias (Haukivuori) Laukkanen Alma Marttinen Saara Rantakylä Eveliina Parkkinen Roosa, VPJ saakka PJ Rautio Julia, 1.VPJ alkaen Häkkinen Lauri (Anttola) St Clair Stevenson Simone Marttinen Emma alkaen Suomenniemen edustajat: Jasmin Östberg Julia Rusakko Ristiinan edustajat: Siiri Hyttinen Sonja Isokuortti saakka Johanna Kilpinen Varajäsenet Kaihola Maria Aaguile Benjamin Kirjavainen Ville alkaen ANTTOLAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Noponen Katriina maaseutuyrittäjä Pöyry Jouko talonmies/vahtimestari Leppänen Toni sähköasentaja Harmoinen Tanja viestintäalanyrittäjä Harmoinen Jorma, PJ sähköurakoitsija Penttinen Riitta maatalouslomittaja Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Leinonen Tiina, VPJ yrittäjä Laiho Mikko opettaja Kauppi Juhani kehittämiskoordinaattori Syrjäläinen Eeva-Kaisa kampaaja Kuva Ilkka työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Salonranta Suvi Ketola Jerry Pylkkänen Ilpo Hahl Oiva Korpikallio Titta Tullinen Sinikka Kukko Helena Romo Eeva terveydenhoitaja Pöyry Jukka, kh:n ed. HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pulliainen Liisa, VPJ fysioterapeutti Kekkonen Minna maatalousyrittäjä Kohvakka Arto eversti, evp Hänninen Ville metsäkoneenkuljettaja Teittinen Leena eläkeläinen Nikulainen Pia myyjä Häkkinen Jarmo sähköasentaja Kääriäinen Martti yrittäjä Hägg Minna, PJ saakka apulaismarketpäällikkö Hägg Petteri saakka yrittäjä Laukkanen Leo, PJ alkaen kauppaneuvos Forsblom Tarja alkaen yrittäjä Kääriäinen Hannu huoltomies Hämäläinen Marja yrittäjä Numento Mirva, saakka terveydenhoitaja Pulkkinen Marja, alkaen toimittaja Siikavirta Pekka kirkkomuusikko Kohvakka Ilpo maanviljelijä Nieminen Raimo Manninen Veli toiminnanjohtaja Pirttinen Sari toimitusjohtaja Karppinen Mika automaatioinsinööri Kohvakka Harri Vauhkonen Pekka Vauhkonen Mirva kotiäiti Saloviin Minna Mattila Hanne kotiäiti/maanviljelija Häkkinen Eva muotoilija Kohvakka Hannu metsäkoneyrittäjä Lehkonen Raine, kh:n ed. 14

15 RISTIINAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puhakka P. Olli J (Paavo) diplomi-insinööri Korhonen Jan-Mika Puhakka-Matilainen Eija yrittäjä Pönniö- Kanerva Tarja kahvilan emäntä Kortelainen Hannu toimitusjohtaja Ahonen Hannu Tikkanen Petri, VPJ työsuojeluvaltuutettu Liukkonen Seppo autonkuljettaja Klèn Tanja yrittäjä Töyrynen Kirsi myyjä Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Hassinen Sanni terveydenhoidon opiskelija Viitikka Jari, PJ metsäkoneenkuljettaja Siiriäinen Jukka työnjohtaja Hämäläinen Ari maatalousyrittäjä Härkönen Jyrki maanviljelijä Kilpeläinen Kaija vakuutusvirkailija, eläkeläinen Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Elkharam Tiina yrittäjä Palmgren Marjo sairaanhoitaja Rantalainen Erkki diplomi-insinööri Kolmisoppi Jenni kieltenopettaja Härkönen Päivi yrittäjä Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies Kinni-Jenu Milja filosofian ylioppilas Kuusela Meri Miettinen Mauri, kh:n ed. SUOMENNIEMEN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Heikkilä Markku yrittäjä Kiesilä Olli yrittäjä Kauppi Marja fysioterapeutti Liukkonen Terttu yrittäjä Kilkki Hannu, VPJ metsuri Ruotsalainen Raimo asiantuntija Ruottinen Outi toiminnanjohtaja Särkkä Niina sairaanhoitaja Kosunen Aili yrittäjä Erola Päivi-Kristiina kirjastovirkailija Pallassuo Veikko yrittäjä Halttunen Sirpa yrittäjä Korhonen Risto, PJ opistoupseeri evp Laamo Marja eläkeläinen Viitikka Ville yrittäjä Karhula Jussi opiskelija, yrittäjä Korhonen Kirsi toimitusjohtaja Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kauria Outi, kh:n ed. OTAVAN OPISTON LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Tuupanen Esa erityisopettaja Palonen Juhani VTM, johtaja Marttinen Riia projektiassistentti Myyryläinen Veikko artesaani Hakala Kerttu, PJ opiskelija Vanhatalo Jonna opiskelija Hasanen Satu yhteisöpedagogi Ruuth Noora maaseutuyrittäjä Pajunen Leevi, VPJ KTM, eläkeläinen Malual Peter tulkki Keinänen Tuula saakka ammatill.opettaja Asikainen Katariina FM, laivavirkailija saakka FM, laivavirkailija Kähkönen Kati alkaen koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto Nurmela Juha henkilöstön edustaja Tuhkanen Hanna-Riikka Asikainen Katariina, alkaen Takatalo Erkki Louhivuori Petri Kauria Outi, kh:n ed. osaston ylilääkäri tutkimuspäällikkö, tilastokeskus henkilöstön edustaja ETELÄ-SAVON TYÖTERVEYSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Orava Marita, PJ asiakaspalvelusihteeri, Mikkelin kaupunki Hilden Matias kunnanjohtaja, Puumalan kunta Hujanen Seppo kotihoidonohjaaja, Mäntyharjun kunta Rantanen Anu henkilöstöpäällikkö, Kangasniemen kunta Toivonen Hannu, VPJ eversti evp, Mikkelin kaupunki Sanisalo Jarkko henkilöstösuunnittelija Mikkelin kaupunki Parantala Sirpa henkilöstökoordinaattori, Etelä-Savon shp:n ed. Marttila Päivi työterveyshoitaja, henkilöstön ed. Nykänen Heikki, kh:n ed. Varajäsen Narkilahti Helena Marjakangas Pasi Gärdström Hans Rummukainen Heli Hurri Tapani Manninen Heikki Kuiri Senja Aas Lea aluesuunnitteija, Mikkelin kaupunki hallintojohtaja, Juvan kunta johtava ylilääkäri, Pertunmaan kunta vs.hallintojohtaja, Pertunmaan kunta postityöntekijä,mikkelin kaupunki sairaanhoitaja, insinööri Mikkelin kaupunki hallintoylijohtaja, Etelä-Savon shp:n ed. työterveyshoitaja, henkilöstön ed. MIKKELIN MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA JOHTOKUNTA Jäsen Suomela Timo henkilökunnan edustaja Korhonen Tapani, PJ kiinteistönhoitaja Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Kuikka Ari everstiluutnantti evp. Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Partanen Helena, VPJ matkailuopas Himanen Aija toimitusjohtaja Hartikainen Jorma Pöyry Jukka, kh:n ed. Varajäsen Viita Jarmo Martikainen Anni-Mari Niskala Ksenia Pöyry Reijo Kontulainen Nina Torniainen Markus Pöyry Jouko Härkönen Päivi henkilökunnan edustaja opiskelija graafinen suunnittelija työvalmentaja lastentarhanopettaja luokanopettaja talonmies-vahtimestari yrittäjä 15

16 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 1 Kansainvälinen talouden kehi yminen on jakaantunut viime aikoina kah a; Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät, mu a euroalueen lanne jatkuu ennusteiden mukaan edelleen vaisuna. Tilastokeskuksen mukaan bru okansantuo een volyymi pieneni 0,1 % vuonna Vaimean kasvun taustalla on ne oviennin posi ivinen kontribuu o, sillä yksityinen kulutus ei ole lisääntynyt ja yksityiset investoinnit ovat laskeneet. Kuvio 1: BKT volyymin kehi yminen , kokonaistuotannon trendi ja kausitasoite u sarja Val ovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 %, vaikka ko talouksien reaalitulot eivät kasva. Ko talouksien säästämisaste laskee hieman ja velkaantuminen kääntyy vähitellen laskuun. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua heikommaksi. Tuonnin kasvua hidastaa ko maisen kysynnän vähäisyys. Yksityiset investoinnit lisääntyvät hieman lähinnä kone- ja laiteinvestoin en sekä tutkimus- ja kehi ämistoiminnan investoin en vetämänä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Ko maisen kysynnän merkitys kasvaa edellisistä vuosista. Yksityinen kulutus kasvaa vajaaseen yhteen prosen in. ja yksityisten investoin en ennustetaan virkoavan 4 prosen n kasvuun. Vuonna 2016 myös rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan lisääntynevät. Työllisyyskehitys jatkui heikkona vuoden 2014 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Koko vuonna työllisten määrä väheni 0,3 % ja tehtyjen työtun en määrä pieneni 0,2 %. Työllisyysodotukset ovat yhä nega ivisia, vaikka avoimien työpaikkojen määrä kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Joulukuussa 2014 valtakunnallinen työllisyysaste eli vuo aiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä oli 67,4 %, mikä on 0,5 prosen yksikköä parempi kuin vuoden takainen lukema. Koko vuoden 2014 valtakunnallinen työ ömyysaste oli lastokeskuksen mukaan 8,7 %. Ely-keskuksen mukaan Etelä-Savon työ ömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 15,1 %, mikä on korkein vuoden 2005 jälkeen. Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli niin ikään noussut vuoden takaisesta ollen 14,3 %, mikä on 0,8 prosen yksikköä korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa. Työmarkkinoiden lanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työ ömyysasteen ennustetaan nousevan edelleen, 8,8 prosen in. Toimiala- ja tehtävärakenteen muutos aiheu aa yhteensopivuusongelmia työ ömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä niin alueellises kuin amma llises kin. Pitkäaikaistyö ömien määrä tulee tältä osin kasvamaan ja aiheu aa kuntasektorille lisäkustannusta. Työn tuo avuus kasvaa vain 0,8 %. Inflaa o jää 0,8 prosen in. Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso kehi yy työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvo eleman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaises. Val ovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan työllisyys- ja kasvusopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena noin 0,5 %. Ansiokehitysennusteen mukaan muiden tekijöiden vaikutus on reilut 0,5 % kasva ava. Nimellisansioiden arvioidaan nousseen vuonna 2014 noin 1,4 % ja vuonna 2015 noin 1,2 % ansiotasoindeksillä mita una. Vuoden 2016 ansiotason kasvuksi arvioidaan 1,5 %, joten ansiotason nousu on huoma avan hidasta. Kun en verotulot vuonna 2014 olivat yhteensä euroa, josta kunnallisveron osuus oli euroa. Vuoden 2013 verotulot olivat , joten verotulot kaikkinensa kasvoivat 526,5 miljoonaa euroa eli 2,6 %. Vaikka perä 156 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus seli ää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Mal llinen palkkaratkaisu, kun en toimintojen tehostaminen ja amma korkeakoulujen yh öi äminen vaiku vat siihen, e ä toimintamenot kasvoivat eri äin mal llises, alle puoli prosen a. Noin kolmannes kunnista eli 98 kuntaa nos kunnallisveroprosen aan vuodelle Vuonna 2015 Keskimääräinen kunnallisveroprosen on 19,84 %, mikä on 0,10 % suurempi kuin vuona Kuntalii o ennustaa talouskasvun elpyvän hitaas, joten kun en veropohjan kehitys on jatkossakin vaa matonta. Kun en peruspalvelujen val onosuuteen teh in vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen val onosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Val onosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kun en tulorahoitus ei rii änyt ka amaan investointeja. Tämä seli ää lähes kokonaan kun en velkaantumisen. Tilastokeskuksen mukaan Manner-Suomen kun en yhteenlaske u lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Kasvu hidastui edellisvuoteen verra una ja oli 7,9 prosen a. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verra una 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohden laske u kun en lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Mikkelin kaupungin velkamäärä asukasta kohden 2014 lopussa oli 3.142,49 2 euroa. 1 Lähteet: Kuntatalous 4/2014 ja Val oneuvoston kanslian talousnäkymät ja palkanmuodostus, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan rapor , Tilastokeskus: Bru okansantuote pieneni 0,1 % vuonna 2014, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Näkymiä, Tammikuu ,18 / asukasta 16

17 Kun en vuosika eet heikkenivät 1,6 prosen a, johon vaiku muun muassa val onosuuksien pieneneminen 1,3 prosen lla. Sitä vastoin kun en toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verra una hyvin mal llises, 1,0 prosen a. Kasvu hidastui merki äväs edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosen a. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosen lla, kun taas palkkakulut laskivat lieväs 0,1 prosen a edellisvuoden tasosta. Toimintamenoissa on kasvupaineita ikärakenteen kehityksen ja sen myötä lisääntyvän palvelutarpeen myötä. Kun en toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuo a vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosen a. Mikkelin kaupungin vuosikate kasvoi 23,5 miljoonaan euroon, mikä kuitenkin pitää sisällään euron ylijäämien palautuksen Mikkelin kampuskiinteistöt kuntayhtymältä. Todellinen vuosikate on 18,5 miljoonaa euroa, mikä ei olisi rii änyt investoin en ka amiseen. Etelä-Savossa val onosuudet ja verotulot olivat euroa/asukas, kun edellisenä vuonna oli euroa/asukas. Kaikkiaan 14 kuntaa arvioi vuosika een jäävän nega iviseksi, kun edellisenä vuonna näitä kun a oli 28. Etelä-Savossa ei arvioida vuoden 2014 osalta olevan yhtään nega ivisen vuosika een kuntaa. Vuonna 2013 vuosikate oli nega ivinen 36 kunnalla ja Etelä-Savossa kahdella kunnalla. Vuoden 2014 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 373 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 371 euroa. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa vuonna Tilastokeskuksen mukaan kunnat arvioivat vuonna 2014 käy äneensä investointeihin 6,883 miljardia euroa, mikä on 80,3 prosen a enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisten liikelaitosten yh öi ämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta kasva investointeja kertaluonteises noin 2,5 miljardia euroa. Kuntayhtymien investoin menot olivat linpäätösarvioiden mukaan yhteensä 841 miljoonaa vuonna Etelä-Savossa kun en bru oinvestoin menot ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaa vuonna 2014 olivat 481 euroa/asukas ja vastaava luku vuonna 2013 oli 531 euroa/asukas. 17

18 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintaympäristön muutokset Asukasluku Mikkelin seutukuntaan kuuluvat Mikkelin ohella viisi lähiseudun kuntaa: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Vuoden 2014 lopussa Mikkelin seutukunnan asukasluku oli , mikä 174 pienempi kuin edellisen vuoden lopus-sa. Koko Etelä-Savon ennakoitu väkiluku oli , jossa vähennystä edellisen vuoden lopusta 896 asukasta. Vuonna 2013 vähennystä edelliseen vuoteen oli 930. Vuonna 2014 Mikkelissä syntyi 509 lasta, mikä oli yhden enemmän kuin edellisenä vuonna. Mikkelin kaupungin väestörekisterin mukainen asukasluku vuoden 2014 lopussa oli , jossa kasvua oli kaksi asukasta. Alueellises tarkasteltuna väestöllinen huoltosuhde Etelä-Savossa oli vuoden 2013 lopussa Suomen korkein 65,1. Ainoa maakunta oli Uusimaa, jossa huoltosuhde oli alle 50. Työllisyys Työ ömien määrä oli Etelä-Savossa joulukuun 2014 lopussa eli 15,1 % työvoimasta. Näistä alle 25-vuo aita oli 1.381, mikä on 265 enemmän kuin edellisvuonna. Nuorten osuus kaikista työ ömistä on 14 %. Työ ömien määrä nousi yli 600:lla vuoden takaisesta (9.535) ja lähes 1300:lla marraskuun 2014 lukemista. Lomautukset seli ävät työ ömien määrän kasvusta noin puolet. Kaikkien työ ömien määrä nousi Etelä-Savossa 7 % ja koko maassa 10 %. Koko maassa työ ömien osuus työvoimasta oli vuoden 2014 lopussa 13,9 %. Mikkelissä työ ömiä työnhakijoita oli henkilöä. Nousua edelliseen vuoteen oli 190, ja muutos oli jo lisäystä lähes 600 henkilöä. Työ ömistä työnhakijoista alle 25-vuo aita oli 528 henkilöä ja yli 50-vuo aita Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli kertomusvuoden lopussa 14,3 %, mikä oli 0,8 prosen yksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 työ ömyysprosen n kuukausikuvaus, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savo ja koko maa Lähde: Etelä-Savon Ely-keskus Asuminen ja rakentaminen Lupia myönne in uudisrakennuksille ja laajennuksille 466 kpl, toimenpideluvat olivat 221 kpl ja rakentamisilmoitukset olivat 127 kpl. Lupamäärä nousi 24 kpl vuoden 2013 tasosta. Toisaalta hankkeiden keskimääräinen koko pieneni, kokonaisalaltaan suurten rakennusten määrän ollessa edellisvuo a pienempi. Myös uusien asuntojen kpl-määrä putosi, lupa myönne in n. 165 uudelle asunnolle. Uusissa omako taloissa pudotus oli 9 kpl, lupa myönne in n. 55 uudelle omako talolle. Talouden laskusuhdanne ja varovaisuus näkyivät rakentamisessa. Rakennusvalvonnan työmäärä ei pienentynyt, sillä työmäärä on sidoksissa lupien kokonaismäärään. 18

19 Lupatilasto toimenpiteittäin Lähde: rakennusvalvonta Uudisrakennus Lisärakennus Toimenpide Ilmoitus Muut kpl Valmistuneet rakennukset käyttötarkoituksittain / kpl vuodet Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vapaa-ajan as.rak. Lähde: rakennusvalvonta Myönnetyt luvat, asunnot vuosittain Lähde: rakennusvalvonta Olennaiset muutokset Mikkelin kaupungin toiminnassa ja taloudessa Ensihoito siirtyi vuoden 2014 alusta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hoide avaksi. Juhannuksen alla myy in kaksi kiinteistöosakeyh ötä, Kiinteistö Oy Kaituenhaka hintaan 5 miljoonaa euroa ja Kiinteistö Oy Peitsarin Vatro hintaan euroa, joista myyn voi oa kertyi yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana valmistel in Etelä- Savon työterveys liikelaitoksen yh öi äminen, joka konkre soitui lukien. Syksyn aikana peruste in virastotalon alakertaan kuntalaisten asioin palvelupiste, johon siirtyi myös Kelan, Maistraa n, verohallinnon ja poliisin palveluita. Vuoden aikana valmistel in myös Kirkonvarkauden alueen asuntomessualueen kaavoitusta ja valmistaudu in Asuntomessut projek organisaa on käynnistämiseen. Kaupungin tulos saa in loppuvuodesta oikenemaan päätyen noin 3,7 miljoonan euron ylijäämään. Alkuperäisen talousarvion mukaan henkilöstökulut olivat 161,5 miljoonaa euroa, josta vähenne in ensihoidon mukana siirtyneen henkilöstön kulut 1,3 miljoonaa euroa. Korjatustakin talousarviosta saa in sääste yä vielä 3,2 % eli reilut 5 miljoonaa, mikä on upea saavutus ja osoitus koko henkilöstön puhaltamisesta yhteen hiileen. Suurin kuluerä oli palveluiden ostot, kaikkiaan 204,9 miljoonaa euroa. Sen osalta talousarviota korja in kuluneen likauden aikana 7,6 miljoonalla eurolla ja sekin yli yi vielä melkein 2,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osalta palveluiden ostot yli yivät 3,1 miljoonaa euroa, josta puolet seli yy po lasvahinkovakuutuksen lisälaskusta, jota ei voitu ennakoida. Kokonaisuutena voidaan sanoa, e ä sosiaali- ja terveystoimen osalta toimintamallien yhteensovi amisessa ja päällekkäisyyksien poistamisessa on uu a tuotantokuntayhtymää peruste aessa vielä tekemistä. Tilinpäätös sisältää kertaluonteisia myyn voi oja noin 5 miljoonaa euroa ja ylijäämäpalautusta saman verran. Toisaalta myös kertapoistoja palvelutuotannosta poistuneiden rakennusten osalta on tehty noin miljoonan euron edestä. 19

20 Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verovuoden 2014 ryhmäosuu a laske in aiemmin käytössä olleesta 61,76 %:sta 61,42 %:iin. Tämän seurauksena kunnille lite in reilu 90 miljoonaa euroa vähemmän verra una siihen, e ä litys olisi suorite u aiemmin käytössä olleella jako-osuudella. Joulukuussa oikais in myös kuntakohtaisia jako-osuuksia. Huolima a nega ivisesta ryhmäosuuden oikaisusta yli sadalla kunnalla oikaisu näy verohallinnon mukaan muodostuvan posi iviseksi, mikä johtui kuntakohtaisen jako-osuuden vastakkaisesta oikaisusta. Vaikka 156 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle 2014, kunnallisverot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverokertymään vaiku vat vuoden 2014 kiinteistöverouudistuksessa voimaan tulleet kiinteistöjen arvostamisperusteiden muutokset. Verohallinnon laston mukaan maapohjien verotusarvot kas-voivat keskimäärin 8,7 % ja rakennusten 9,9 %. Kun en peruspalveluiden val onosuuksiin teh in vuona 2014 noin 360 miljoo-nan euron lisäleikkaus. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 4,76 prosen a. Val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2013 tasolla euromääräises, laskua oli vain 0,11 %. Verotulojen kasvu oli 8,9 miljoonaa euroa ja val onosuuksien väheneminen noin euroa, yhteensä ko. tuloerät kasvoivat 8,8 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 196,3 miljoonaa euroa ja val onosuudet 101,8 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvusta 4,1 miljoonaa euroa kertyi kunnallisverosta, josta noin 2 miljoonan euron osuus oli 0,25 %:n veronkoro-tuksen ansiota. Yhteisöveroa kertyi lähes puolitoista miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöverojen osuus kasvoi liki 3,3 miljoonaa euroa johtuen rakennusten verotusarvojen muutoksesta. Verotulojen kertyminen Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ Val onosuuksia kertyi 0,5 % eli euroa vähemmän kuin muute u talousarvio oli, joka sekin oli jo euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Merki ävät poikkeamat talousarvion mukaisessa toiminnassa Erikoissairaanhoidon palveluiden osto yli alkuperäisen talousarvion 7,1 miljoonaa euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi siis 1,6 miljoonaa euroa vuodesta Mikkeli maksoi ylimääräisenä menona 1,5 miljoonaa euron po lasvahinkovakuutusmaksun, johon ei osa u varautua. Lisämäärärahaa hae in 5 milj. euroa, joka ei rii änyt ka amaan ylimääräistä po lasvahinkovakuutusmaksua. Kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimi yli alkuperäisen talousarvion noin 10,8 miljoonalla eurolla. Sivistystoimen tulos oli alkuperäisen talousarvioon verra una noin 1,1 miljoonaa euroa parempi, josta kasvatus- ja opetuslautakunnan osuus oli euroa. Henkilöstökulut yli yivät kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta noin euroa, joten säästöt syntyivät palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ostoista hallituksen kesäkuun päätöksen mukaises. Avustusrahoitus oli lähes euroa talousarviota suurempi. Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintakate oli euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Henkilöstökulut ali uivat lähes eurolla ja palvelujen ostot noin eurolla. Valtuusto myönsi syksyllä liikuntapalveluille euron lisämäärärahan ka amaan jäähalliyh ön heinäkuussa nostamaa yh övas ke a. Kaikkiaan 16 palvelutuotannosta poistuneesta rakennuksesta tai rakennuksen osasta kirja in poistona vuoden 2014 lopussa reilut 1 miljoonaa euroa. Näistä isoimmat kohteet olivat Brahetalo, Kalevankankaan koulu 97/01, Rantakylän kirjasto sekä Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investoin määrärahoja joudu in kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia teh in 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheu ajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuot-teiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimima omuus/taso suhteessa tämän päivän vaa muksiin, ovat korjaustyöt haasteellisia ja vaa via. Vuoden 2014 tulokseen vaiku vat kertaluonteiset erät, Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ylijäämien palautus euroa sekä noin 5 miljoonan euron myyn voitot. Toisaalta palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä teh in noin yhden miljoonan euron kertapoistot. Kun nämä erät eliminoidaan, saadaan Mikkelin kaupungin toiminnan tulokseksi noin -5,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion perusteella Mikkelin kaupungille Lemminkäinen Oyj:n makse avaksi tuomitut korvaukset tuo o- ja viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyn kulut viivästyskorkoineen olivat yhteensä 1,18 milj. euroa. Korvauksia ei kirja u vuoden 2013 linpäätökseen, koska kaupungille maksetut korvaukset eivät olleet lainvoimaisia mennessä ja tuomion valitusaikaa on jatke u as. Tämä summa on edelleen taseessa eikä sitä ole kirja u tulokseen Summasta noin olisi investoin en hankintamenon vähennystä ja loppu muita rahoitustuo oja, noin euroa. Asia on Helsingin Hovioikeudessa edelleen kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Ohjelmaa päivite in kevään ja syksyn 2014 aikana ja uudet toimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon. Palveluverkkoa on iviste y sekä varhaiskasvatuksessa e ä perusopetuksessa: Siekkilän, Lehmuskylän, Pankarannan ja Taitolan loissa toimineet ryhmät yhdiste in Kalevankankaan päiväkodiksi. Hiirolan ja Harjumaan koulut lakkasivat. Sosiaali- ja terveystoimi on koonnut talouden tasapaino a-miseksi 14 kohdan ohjelman, joiden toteutumista raportoidaan talousarvion toteutumaraportoinnin yhteydessä maalis-, heinä- ja lokakuun toteutumarapor en yhteydessä sekä osana - linpäätösrapostoin a. Ohjelmaa arvioidaan ja erityises raportoidaan 1) asukasluvun muutos, 2) uudet työpaikat, 3) työllistetyt, nuoret- ja pitkäaikaistyö ömät. 20 Ero

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 118 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Elinvoiman kehittämistä ja rakennemuutosten valmistelua... 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON HALLINTO 2016 JOROINEN RANTASALMI ENON- KOSKI SAVONRANTA KERIMÄKI SULKAVA HIRVENSALMI PERTUN- MAA RISTIINA PUUMALA HALLITUS 2016 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hämäläinen Heikki

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 25.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00 - Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset

Suur-Savon maakuntaviesti Mikkeli, tulokset Suur-Savon maakuntaviesti 22.3.2009 Mikkeli, tulokset 1 Mikkeli I 2:21:34.5 1 Antti Lampinen 24:35.5 2 Esko Hänninen 14:22.1 3 Teemu Pöntinen 8:50.7 4 Netta Tuhkanen 9:30.1 5 Milla Harsia 8:09.7 6 Virpi

Lisätiedot

Kuntavaalit Puolueiden ehdokaslistat

Kuntavaalit Puolueiden ehdokaslistat Keskusta Ahonen Pekka Autio Paula Elkharam Tiina Harmoinen Taina Hasanen Satu Heikkonen Susanna Heinikainen Juha Himanen Aija Hulkkonen Hannu Hussaini Fardina Hämäläinen Laura Hänninen Heli Hänninen Ville

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula

Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Janakkala. Päivi Halme talouspäällikkö Janakkala. Jari Hevonoja valokuvaaja Hattula 2 3 4 5 Ehdokaslista A Reijo Ahonen harmonikansoiton lehtori Pirjo Alijärvi ohjelma- ja työryhmäkoordinaattori Irmeli Elo hankekoordinaattori, opettaja Sari Forss kouluohjaaja 6 7 8 9 10 Kari Haakana kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot

369 Kaupunginvaltuuston kokouksen täytäntöönpanot Mikkeli Pöytäkirja 27/2015 1 (14) Aika 16.11.2015, klo 15:00-17:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 365 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 366 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014

Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Oulu, 42 edustajaa Oulun OP:n uusi edustajisto 2010 2014 Nämä 79 valittua edustavat sinua. Antero Aakko insinööri, myyntijohtaja Allu Alatalo 48 vuotta myynti- ja markkinointipäällikkö Kyösti Asikainen

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016

OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016 OSUUSKAUPPA SUUR-SAVON EDUSTAJISTON VAALIT 2016 7.3.-18.3.2016 VALITUKSI TULLEET EHDOKKAAT VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN MIKKELIN JÄSENALUE VALITUIKSI TULIVAT 31 Lista C Matti

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite

Kaupunginhallitus Liite Kaupunginhallitus 12.12.2016 Liite 1 462 1 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN JA VARA 1. USTA-ALUE Kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9-11 VARA Apulaisrehtori, eläkeläinen Osmo Ukkonen, VPJ Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu

Kaakkois-Suomen ilma-aseiden AM-kilpailu Mikkelin Ampujien Ampuma-Areena 13. - 14.02.2016 11:05:19 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Timo Puisto MA 94 99 95 99 100 98 585 2. Olli Hahl MA 96 99 98 93 99 96 581 3. Juho Katajamaa KuusA 96 97 96

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 27.09.2012 KV-2012 EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 28.10.2012 LIPERIN KUNTA 27.09.2012 Suomen Keskusta r.p. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Asikainen, Harri Maanviljelijä, sorkkahoitaja Eronen, Tapani

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 5.3.2015 1 VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNTIEN JA VARA 1. USTA-ALUE Kaupungin virastotalo Maaherrankatu 9-11 VARA Apulaisrehtori, eläkeläinen Osmo Ukkonen, VPJ Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

24.09.2014. Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

24.09.2014. Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko klo 14.00-17.45 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00-15.13 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä.

MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä. MIKKELIN JÄSENALUEEN EHDOKASLISTAT HIRVENSALMI, MIKKELI, MÄNTYHARJU, PERTUNMAA, RISTIINA Valitaan 23 edustajiston jäsentä. 3 2 Barck Paavo sähköasentaja, Himanen Markku tietoliikenneasentaja, 4 5 6 7 8

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

SOTE-valmistelun alatyöryhmät

SOTE-valmistelun alatyöryhmät SOTE-valmistelun alatyöryhmät Etelä-Savon sote-ryhmän alle on perustettu seuraavat alatyöryhmät sosiaali- ja perhepalvelut terveyspalvelut vanhuspalvelut vammaispalvelut mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkeli Pöytäkirja 25/2015 1 (12) Aika 27.10.2015, klo 13:00-19:39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 342 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 343 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Maakuntaliiton toimielinten kokoonpanot 2015

Maakuntaliiton toimielinten kokoonpanot 2015 Maakuntaliiton toimielinten kokoonpanot 2015 LIITE 1 Maakuntavaltuusto 2013-2016 puheenjohtaja Toivakka Lenita, kansanedustaja -23.11. Häkkänen Antti, kansanedustaja Mäntyharju 23.11.- I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Valmet EK Äänekoski KESKI-SUOMEN RANKING Valvoja:Jkl Nimi Seura Liitto Luokitus Pisteet yht. 1 Nurminen Kari VKK Jyväskylä Y 44 21 23 2 Kallio Jesse Giants Pori N 42 25 17 3 Varma Seppo Muurke

Lisätiedot