Kaupunginvaltuusto Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Liite 1 67 MIKKELIN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Henkilöstömäärä Riskien arvioin ja niihin varautuminen Ympäristö linpäätös Sisäinen valvonta TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelman analysoin Rahoituslaskelman analysoin Taseen analysoin Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminnan ohjaus ja rakenne Konsernituloslaskelman analysoin Konsernin rahoituslaskelman analysoin Konsernitaseen analysoin Kaupunginhallituksen esitys likauden tuloksen käsi elystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupungin strategisten tavoi eiden toteutuminen Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma Konsernin tavoi eiden toteutuminen Toiminnan ja talouden tavoi eiden toteutuminen Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Ympäristölautakunta Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Tuotantolautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tekninen lautakunta Maaseutu- ja elautakunta Rakennuslautakunta Liikelaitoksien ja taseyksiköiden tavoi eiden toteutuminen Talousarvion toteutuminen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus tulokseen Liikelaitosten ja taseyksiköiden vaikutus kunnan likauden tuloksen muodostumiseen Investoin en toteutuminen Investoin en toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahoista ja tuloarvioiden toteutuminen

4 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase (lyhyt) LIITETIEDOT Konserni lipäätöksen laa mista koskevat liite edot Tilipäätöksen laa mista koskevat liite edot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - liikelaitokset Etelä-Savon työterveys liikelaitos Otavan Opiston liikelaitos Mikkelin Vesiliikelaitos ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET - taseyksiköt Etelä-Savon pelastuslaitos Tilakeskus ALLEKIRJOITUKSET LUETTELO JA SELVITYKSET

5 Kestävä kasvu ja hyvinvoin strategian painopisteinä Mikkelin kaupungin strategia toteu jo vuonna 2014 uu a kuntalakia edistäen asukkaidensa hyvinvoin a ja alueen elinvoimaa sekä järjestäen asukkailleen palvelut taloudellises, sosiaalises ja ympäristöllises kestävällä tavalla. Mikkelin kaupungin strategian mukaiset hyvinvoin ohjelmat ohjaavat kaupungin kehi ämistä asukkaan, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Valtuustokauden puolivälissä strategisten tavoi eiden toteutumista arvioi in ja suunnat- in katseet kestävää kasvua tukeviin kehi ämistoimiin. Asukkaiden hyvinvoin ohjelman kärkenä on noste u lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä päihteiden käytön vähentäminen. Myös liikkumisen ja hyvän kunnon merkitys on tunniste u hyvinvoinnin lisääjänä. Mikkelin liikuntakuukausi palki in Urheilugaalassa Paavo Nurmi palkinnolla merki ävänä tekona liikunnan edistämisestä ja sitä juhlitaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa Mikkelin kaupungin syntymäpäivänä Mikkelin seutu on poikkeuksellisen mikroyritysvaltainen ja julkisen sektorin on hankintojaan ohjaamalla omalta osaltaan pyri ävä turvaamaan alueen elinkeinojen hyvinvoin. Kaupunginhallitus hyväksyi vuona 2014 hankintojen periaa eet ja yhteisen kriteeristön, joka on tarkoitus lanseerata koskemaan koko konsernia. Uu a kehitysyh ötä valmistel in syksyn 2014 aikana ja se aloi aa toimintansa Miset Oy:n fuusioituessa Miktech Oy:hyn. Uusi elinkeinoyh ö palvelee ke eräs alueella jo toimivia ja Mikkeliin suuntautuvia uusia yrityksiä. Uusia kasvun mahdollisuuksia ammennetaan digitaalisten palveluiden kehi ämisestä ja avoimeen dataan perustuvasta uudentyyppisestä liiketoiminnasta sekä biopol oaineiden ja verkostoituneen matkailukonsep n ympäriltä. Yöpymisten määrä Mikkelin seudulla väheni vuoden 2013 huippulukemasta noin 12 %. Yöpymisvuorokausia oli kaikkiaan Osuus valtakunnallisesta yöpymisten määrästä säilyi kuitenkin samana kuin vuonna 2013, eli 1,6 %. Eniten yöpymisten vähenemiseen alueella on vaiku anut Venäjän lanne. Matkailun kehi äminen kuuluu kaupungin strategisiin painopisteisiin edelleen ja markkinoinnissa hyödynnetään suurin ja kaunein vapaa-ajan alue teemaa. Väkiluku nousi Vuoden 2013 lopussa Mikkelin kaupungin väkiluku oli väestörekisterin mukaan asukasta, mikä kasvoi vuoden 2014 aikana kahdella asukkaalla. Mikkeli nousi vuonna 2014 Suomen 18. suurimmaksi kaupungiksi. Kaupungin strategisena tavoi eena on kasva aa väkilukua 250 asukkaalla vuosi ain. Tämä ei vuonna 2014 onnistunut. Tilastokeskuksen mukaan uusia mikkeliläisiä syntyi 509, mikä oli 1 enemmän kuin vuonna Maassamuu aneiden muu otappio oli 15 asukasta, mu a lanne a korjasi 92 maahanmuu ajan ne olisäys. Työ ömyysaste oli Mikkelissä vuoden 2014 lopussa 14,3 %, mikä oli kaksi prosen yksikköä enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Koko Etelä-Savon työ ömyysprosen oli 15,1 % (13,9 % vuonna 2013) ja valtakunnallinen taso 13,8% (12,5 % vuonna 2013). Työllisyyden edistämiseksi kaupunki on solminut työllisyydenhoidon kehi ämiskumppanuus sopimuksen Mikkelin toimintakeskus ry.:n kanssa. Yhteistyötä on iviste ävä myös TE-toimiston kanssa, jo a pitkäaikaistyö ömien ohjausmallia saadaan tehoste ua. Kaupungin talouden kehitys Kaupungin reaalitalouden toteutuma oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Tilikauden tulos saa in oikaistua ukalla talouden pidolla ylijäämäiseksi 3,7 miljoonaan euroon. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 4,76 prosen a, kun vastaava nousu edellisenä vuonna oli 6,6 prosen a. Val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2013 tasolla euromääräises, laskua oli vain 0,11 %. Verotulojen kasvu oli 8,9 miljoonaa euroa ja val onosuuksien väheneminen noin euroa eli yhteensä tulot kasvoivat 8,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kasvu oli 12,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 verotulojen ennakoitua suuremmassa kasvussa oli osin kyse lityksen rytmimuutoksesta. Vuonna 2014 verotulojen laskentaperiaa eisiin tai litysrytmeihin ei tehty muutoksia. Kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ylläpito edelly ää jatkossakin toimenpiteitä tulojen lisäämiseksi, toimintakulujen hillitsemiksi ja investoin en sopeu amiseksi. Investoinneissa noudatetaan tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaises kaupunki jatkaa kasvustrategiaa, mu a hillitsee ja priorisoi investointeja siten, e ä absoluu nen velkamäärä ei kasva. Kimmo Mikander Kaupunginjohtaja 1 Tilinpäätöksissä käytetään asukaslukuna väestörekisterin asukasmäärää

6 6

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 7

8 8

9 KAUPUNGINVALTUUSTO Tarkastuslautakunta Tilintarkastajat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen jaosto KAUPUNGINJOHTAJA Keskusvaalilautakunta Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin seudun ympäristölautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TEKNINEN TOIMI SIVISTYSTOIMI KONSERNIPALVELUT KESKUSHALLINTO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan jaosto Rakennuslautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Talouspalvelut LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT Mikkelin Vesilaitos Otavan opisto Etelä-Savon työterveys 9

10 Luo amushenkilöorganisaa o KAUPUNGINVALTUUSTO Vaalit Puheenjohtaja Taavitsainen Satu, sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja 1.varapuheenjohtaja Olkkonen Kirsi, yritysmyyntipäällikkö, toiminnanjohtaja, agrologi agrologi 2. varapuheenjohtaja Oksa Pertti, toimitusjohtaja, yrittäjä KOK Aho Eero ylipalomies, turvallisuuskouluttaja SDP Aholainen Markku maakunta-asiamies KD Ahonen Liisa lähihoitaja SDP Barck Paavo eläkeläinen, sähköasentaja VIHR Berndt Rauni terveyskeskuslääkäri KESK Harmoinen Taina MMM, viestintäalan yrittäjä PS Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä PS Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies SDP Hokkanen Marita apulaisjohtaja, opettaja SDP Huoponen Marianne sosionomi, (ylempi AMK) PS Hämäläinen Marja yrittäjä KOK Hölttä Elina YTK, koulutussosiologian ja -politiikan opiskelija KD Järvinen Sami toiminnanjohtaja, aluemyyntipäällikkö KESK Kakriainen Markku insinööri, toimitusjohtaja KESK Kauppi Marja fysioterapeutti KESK Kauria Outi varatuomari, mökkiyrittäjä PS Kivinen Harri yrittäjä KOK Koivikko Jyrki kirkkoherra, opettaja SDP Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja KESK Kuikka Seija lääketieteen tohtori, erikoislääkäri SDP Lehkonen Raine lehtori, pääluottamusmies VIHR Liikanen Veli nuorisotutkija KOK Mielonen Hannu yrittäjä KOK Miettinen Mauri metsänhoitaja, maaherra emeritus KESK Moilanen Pekka kirvesmies, yrittäjä KOK Nepponen Olli prikaatikenraali, evp. SDP Nieminen Kalle terveystarkastaja, eläkeläinen KESK Nykänen Heikki maatalousyrittäjä KOK Oksa Pertti, 2.VPJ toimitusjohtaja, yrittäjä KOK Oksman Juhani insinööri KESK Olkkonen Kirsi, 1.VPJ yritysmyyntipäällikkö, agrologi KESK Pekonen Petri maanviljelijä KESK Piispa Matti maaseutuyrittäjä KESK Puikkonen Tero yrittäjä KOK Pulkkinen Satu sairaanhoitaja, TtM SDP Pyrhönen Heikki projektipäällikkö VIHR Pöntinen Minna myyntineuvottelija, tradenomi PS Pöyry Jukka LVI-teknikko KESK Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä KD Rantalainen Erkki diplomi-insinööri PS Roivas Jari varastomies KOK Salo-Oksa Armi yrittäjä, toimitusjohtaja SDP Seppälä Arto ylitrkastaja KESK Siitari Keijo yliluutnantti evp, maanviljelijä PS Siitari Markku teknikko VIHR Siitonen Mikko historian ja yhteiskuntaopin lehtori KESK Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja SDP Taavitsainen Satu, PJ sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja KOK Toivakka Lenita kansanedustaja, KTM KOK Toivonen Hannu eversti evp. SDP Tullinen Hannu pääluottamusmies SDP Turkia Markku psykologi, eläkeläinen SDP Ukkonen Osmo eläkeläinen, kirjailija KOK Valtola Pirkko työterveyslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri SDP Vartiainen Jaana sosiaalikasvattaja, esikoulunopettaja SDP Viitamies Pauliina kansanedustaja, filosofian maisteri KOK Vuori Juha vanhempi konstaapeli, eläkeläinen KESK Väänänen Jaakko maaseutuyrittäjä KESK Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori, KM Valtuuston varajäsenet KESK Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja KESK Hasanen Satu yhteisöpedagogi KESK Noponen Katriina maaseutuyrittäjä, poliisin sosiaalityöntekijä KESK Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja KESK Alanen Juhani maakuntaneuvos,eläkeläinen KESK Pulliainen Liisa fysioterapeutti KESK Leppänen Toni sähköasentaja KESK Hulkkonen Hannu terveystarkastaja KESK Sihvonen Jari sähköteknikko KESK Partio Keijo maatalousyrittäjä, eläkeläinen KESK Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä KESK Ruuth Noora maaseutuyrittäjä, metsätalousinsinööri (AMK) KESK Tarkiainen Samuel metsätalousinsinööri, hankinta-asiamies KESK Härkönen Jyrki maanviljelijä KESK Lehtinen Pertti toimitusjohtaja, yrittäjä KESK Parkkinen Pekka maaseutuyrittäjä KOK Miettinen Olli yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Soininen Mali yksikönjohtaja, KM KOK Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen KOK Rasola Nina yrittäjä, toimitusjohtaja KOK Kuikka Ari everstiluutnantti evp., maanpuolustuspiirin päällikkö KOK Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja KOK Suhonen Antti asianajaja, varatuomari KOK Teittinen Sari terveystieteiden maisteri, ESH-kätilö KOK Puhakka Paavo DI, talotekniikan myyjä KOK Lahti Jari luokanopettaja, vararehtori KOK Puntanen Pia FM, historiantutkija KOK Pöntinen Jukka pääluottamusmies, muusikko KOK Viljakainen Eetu opiskelija KOK Kukkola Harri yrittäjä KD Ruotsalainen Pertti lähetyskasvatussihteeri KD Sippo Pekka yrittäjä, eläkeläinen KD Siikavirta Pekka kirkkomuusikko SDP Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu SDP Teittinen Leena myymäläpäällikkö, eläkeläinen SDP Saukkonen Lauri maalari SDP Harmoinen Jorma sähköurakoitsija SDP Lahikainen Markku toimittaja, FM SDP Härkönen Sirkka lähihoitaja, pääluottamusmies SDP Ylönen Teijo työvalmennuskeskuksen johtaja SDP Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori SDP Himanen Markku tietoliikenneasentaja SDP Liukkonen Seppo autonkuljettaja SDP Savander Susanna rehtori, FM SDP Nurmi Ilkka KM, luokanopettaja SDP Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja SDP Sikanen Mikko pääluottamusmies SDP Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies PS Lampinen Aki-Pekka kuorma-autonkuljettaja PS Korhola Anne omaishoitaja PS Korpelainen Mirva lähihoitaja PS Tissari Markku metsäkoneurakoitsija PS Marttinen Jussi muusikko PS Asikainen Katariina FM, laivavirkailija PS Paukku Markku FM, historian ja yhteiskuntaopin opettaja VIHR Heikkilä Pekka suojelubiologi, FM VIHR Piispa Leevi sairaalapastori, työnohjaaja VIHR Pohjanvirta Aino ylioppilas VIHR Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä 10

11 KAUPUNGINHALLITUS Jäsen Kuikka Seija, PJ Nykänen Heikki Kauria Outi Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1.VPJ Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Kilkki Hannu Nepponen Olli, 2.VPJ Vuori Juha Salo-Oksa Armi Miettinen Mauri Pöyry Jukka Siitari Markku Pöntinen Minna erikoislääkäri maatalousyrittäjä varatuomari, mökkiyrittäjä maaseutuyrittäjä ylitarkastaja lehtori lastentarhanopettaja metsuri prikaatikenraali vanh. Konstaapeli yrittäjä, toimitusjohtaja metsänhoitaja, maaherra emeritus lvi-teknikko yrittäjä, toimitusjohtaja tradenomi Henkilökohtainen varajäsen Pöyry Pekka Pekonen Petri Kauppi Marja Kilpeläinen Kaija Nieminen Kalle Turkia Markku Tikkanen Petri Rusakko Susanna Toivonen Hannu Koivikko Jyrki Pulkkinen Satu Kortelainen Hannu Hämäläinen Marja Korhola Anne Liikanen Veli opettaja, yrittäjä maanviljelijä fysioterapeutti vakuutusvirkailija, eläkk. terveystarkastaja psykologi työsuojeluvaltuutettu myyjä eversti, evp. kirkkoherra sairaanhoitaja yrittäjä yrittäjä omaishoitaja nuorisotutkija KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMIS - JA KONSERNIJAOSTO Jäsen Varajäsen Kuikka Seija, PJ Kauria Outi Nykänen Heikki Väänänen Jaakko Seppälä Arto, 1. VPJ Kilkki Hannu Lehkonen Raine Vartiainen Jaana Nepponen Olli, 2. VPJ Vuori Juha ETELÄ-SAVON PELASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Mikkelin toiminta-alue Parkkinen Pekka PJ maaseutuyrittäjä, Mikkeli Rautiainen Kaija palveluneuvoja, Mikkeli Ruohoranta Mika Mäntyharju Lehto Liisa Pertunmaa Luntta Pirkko VPJ emäntä, Hirvensalmi Savonlinnan toiminta-alue Loikkanen Tuomas Savonlinna Puustinen Veikko Savonlinna Häkkinen Anna-Maija rakennusarkkitehti, Sulkava Kokkonen Auvo Rantasalmi Pieksämäen toiminta-alue Suhonen Leena Pieksämäki Kietäväinen Mauri Pieksämäki Kilkki Hannu, Kh:n edustaja Varajäsen Ruuth Noora Paasonen Leena Ollikainen Jukka Lindsberg Arja Pellava Riitta Repo Esa, Sulkava Kosonen Seppo Uosukainen Olli Juuti Markku Varis Miia Änkiläinen Petri maaseutuyrittäjä (AMK) sosionomi, (AMK), ohjaaja, Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa filosofian kandidaatti, Puumala Sulkava Savonlinna rovasti, Rantasalmi Savonlinna Joroinen Joroinen KAUPUNGINVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA Jäsen Kauppi Marja, VPJ työfysioterapeutti Hokkanen Marita opettaja, apulaisjohtaja Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Liikanen Veli, PJ nuorisotutkija Hämäläinen Marja yrittäjä Henkilökohtainen varajäsen Strandman Jaana Lehkonen Raine Toivonen Hannu Siitonen Mikko Roivas Jari luokanopettaja, rehtori lehtori eversti evp. lehtori varastomies KESKUSVAALILAUTAKUNTA Jäsen Kauppinen Helena, PJ opettaja Pulkkinen Rauno, osastonhoitaja, eläkeläinen Juottonen Ismo, VPJ saakka eläkeläinen Karvo Timo, VPJ alkaen musiikinopettaja Lankinen Jukka eläkeläinen, yrittäjä Ruottinen Outi MMM, agronomi Varajäsen siinä järjestyksessä kuin kutsutaan kokoukseen Elkharam Tiina yrittäjä Rautiainen Kaija palveluneuvoja Härkänen Keijo metsäteknikko Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Lappi Riitta projektipäällikkö KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA Jäsen Toivonen Hannu eversti evp. Henkilökohtainen varajäsen Viljakainen Eetu opiskelija Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen Ahonen Hannu opistoupseeri evp., yrittäjä Särkkä Niina sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, maa- metsätalousyrittäjä maa- ja metsätalousyrittäjä Ruottinen OutiRuottinen Outi MMM, agronomi Kuusela Meri, saakka opiskelija Pohjanvirta Aino saakka ylioppilas Kinni-Jenu Milja, alkaen iltapäivätoiminnan ohjaaja Pöntinen Minna, alkaen tradenomi Kolmisoppi Jenni, VPJ kieltenopettaja Taivalantti Jukka nuorisotyönohjaaja Huoponen Marianne, PJ sosionomi (ylempi AMK) Laamanen Teemu tietojenkäsittelyopiskelija (AMK) Pyrhönen Heikki projektipäällikkö Putkonen Ilkka äidinkielenopettaja Tessieri Enrique B.A., monikulttuurisuuskoordinaattori Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hassinen Sanni terveydenhoitajaopiskelija Töyrynen Kirsi myyjä Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kiesilä Taneli eläkeläinen Sihvonen Jari sähköteknikko Mustonen Eero työnjohtaja Pulliainen Liisa fysioterapeutti Nykänen Osku notaari Siiskonen Pirjo professori, varajohtaja Hasanen Satu yhteisöpedagogi Roivas Jari varastomies Lampinen Aki-Pekka kuorma-auton kuljettaja Korpelainen Mirva lähihoitaja Korhola Anne omaishoitaja Vuori Juha, Kh:n edustaja 11

12 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET Laamanen Hannu lomittaja lomittaja Katajamäki Arvo seurakuntamestari Heikkilä Anja sisustaja, artesaani Gråsten-Tarkiainen Tarja herastuomari Himanen Aija toimitusjohtaja Manninen Reino huoltopäällikkö Sirkka Härkönen eläkeläinen Korhonen Jaakko asentaja Loisa Hannele sairaanhoitaja Valtonen Veli-Jussi tehdastyöläinen Varjus Tapani yrittäjä Mielonen Hannu yrittäjä Puhakka Matti laitosmies Jalkanen Jari rehtori Kaukonen-Ripatti Susanna toimistosihteeri Liukkonen Saara yrittäjä Himanen Vesa laitosmies Marttinen Jussi muusikko Pulkkinen Marja vapaa toimittaja Pihlaja Leila lehtori MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Miettinen Olli, VPJ yrittäjä, toimitusjohtaja Toivonen Jukka yrittäjä Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Kirjalainen Miikka kirjanpitäjä Kartano Pirjo KM, luokanopettaja Rantanen Suvi merimies, taksinkuljettaja Ahonen Liisa kodinhoitaja Kuikka Pirkko lähihoitaja Kemppainen Satu sosionomi (AMK), painopinnanvalmistaja Pöyry Tuula insinööri (AMK) Nikulainen Pia myyjä Klen Susanna kotiäiti, kahvilatyöntekijä Lyytikäinen Voitto eläkeläinen Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Siitari Keijo, PJ maanviljelijä Tarssanen Heikki maaseutuyrittäjä Harmoinen Taina viestintäalan yrittäjä Kohvakka Tuula lähihoitaja Härkönen Jyrki maanviljelijä Viitikka Jari metsäkoneenkuljettaja Kosunen Aili yrittäjä Korpelainen Mirva lähihoitaja Pöyry Jukka, kh:n edustaja KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Koivikko Jyrki, VPJ kirkkoherra Ojanen Atte, vastaava isännöitsijä Hölttä Elina opiskelija Selenius Leila vastaava ohjaaja Teittinen Sari terveystieteiden maisteri Kontturi Helen yrittäjä Berndt Rauni, terveyskeskuslääkäri Pulkkinen Yrjö muusikko, soolosellisti Tarkiainen Samuel metsätalousins., hankintaesimies Sanisalo Jarkko henkilöstökoordinaattori Pöyry Pekka opettaja, yrittäjä Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kontunen-Karhula Katri mehiläistalousyrittäjä Kauria Henna farmaseutti Strengell Janne henkilöstöasiantuntija Stolyarov Stanislav linja-auton kuljettaja Ukkonen Osmo, PJ eläkeläinen, kirjailija Harmoinen Jorma sähköurakoitsija Rautiainen Sari ravitsemistyöntekijä, pääluottamusmies Nikulainen Pia myyjä Tikkanen Petri työsuojeluvaltuutettu Paasonen Arto trukinkuljettaja Rusakko Susanna myyjä Loisa Hannele sairaanhoitaja Paukku Markku FM, historian tutkija ja yht.kuntaopin opettaja Asikainen Katariina FM, laivavirkailija Nykänen Heikki, kh:n edustaja RAKENNUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puntanen Pia FM, historiantutkija Halme Wilhelmiina tekstiilitaiteilija Kervinen Jaana yhteisöpedagogi AMK Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Kortelainen Hannu yrittäjä Nousiainen Jouko everstiluutnantti evp Väisänen Kauko, VPJ yo-merkonomi Mynttinen Jarmo insinööri Haukijärvi Erja diplomi-insinööri, tradenomi Pajunen Leevi kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen Sikanen Mikko pääluottamusmies Liikanen Kari rakennusmestari Savander Susanna rehtori, KM Nyyssönen Nina myyjä Kutvonen Pasi saakka hirsirakentaja, yrittäjä Arnell Kalevi saakka eläkeläinen Arnell Kalevi, alkaen eläkeläinen Toiviainen Harri alkaen rakennusmies Piispa Matti maaseutuyrittäjä Kohvakka Asko eversti evp Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Puustinen-Kiljunen Tanja maatalouslomittaja Himanen Vesa, PJ kiinteistönhoitaja, laitosmies Härkönen Päivi yrittäjä Väänänen Jaakko, Kh:n edustaja 12

13 MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Moilanen Pekka, PJ kirvesmies, yrittäjä Miralem Alic ravintoloitsija Noponen Katriina poliisin sosiaalityöntekijä Kauppi Marja fysioterapeutti Häkkinen Sanna psykoterapeutti, yrittäjä Kopakkala Heidi opiskelija Partio Keijo maatalousyrittäjä Laamanen Hannu maatalouslomittaja Ylönen Teijo, VPJ työhönvalmennuskeskuksen johtaja Rahikainen Ismo myyntineuvottelija Aholainen Markku maakunta-asiamies Suovalkama Kirsi erikoistyövoimaneuvoja Härkönen Sirkka lähihoitaja, eläkeläinen Rahikainen Pirkko päiväkodin johtaja Pulkkinen Satu sairaanhoitaja Seppälä Maarit hoitaja Mielonen Hannu yrittäjä Tarkiainen Lauri kauppatieteiden opiskelija Aho Eero ylipalomies-sairaankuljettaja Jalkanen Jari luokanopettaja/rehtori Elo Veikko eläkeläinen, yrittäjä Haikarainen Jaana myyjä Pietiläinen Maija YTM, miestyönkehittäjä Mäkeläinen Paula hoitotyönyliopettaja Järvinen Sami aluemyyntipäällikkö Hirvonen Timo toimittaja Oinonen Maritta kätilö, terveydenhoitaja AMK, (Hirvensalmen kunta) Marttinen Timo kunta) lääkintävahtimestari, eläkeläinen (Hirvensalmen kunta) Valtonen Helvi (Puumalan kunta) Reponen Timo (Puumalan kunta) Salo-Oksa Armi, Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Turkia Markku, PJ psykologi, Mikkeli Erola Eero ekonomi, eläkeläinen, Mikkeli Kovanen Jaana koulutuspäällikkö, opettaja Mikkeli Hokkanen Outi lomittaja, Mikkeli Soininen Mali yksikönjohtaja, Mikkeli Kontinen Juha rehtori, eläkeläinen, Mikkeli Auvinen Pekka metsätalousinsinööri, Mikkeli Kortelainen Hannu toimitusjohtaja, Mikkeli Kauria Outi mökkiyrittäjä, Mikkeli Silvonen - Jokinen Leena teologian maisteri, Mikkeli Hartonen Ari Mäntyharjun kunta Kuoksa Liisa Mäntyharjun kunta Nykänen Tapani,VPJ Kangasniemen kunta Tiihonen Hannu toimitusjohtaja, Kangasniemen kunta Vekkeli Kirsi Pertunmaan kunta Lindberg Arja Pertunmaan kunta Leppänen Susanna terveydenhoitaja Hirvensalmen kunta Salenius Leila Hirvensalmen kunta Hämäläinen Timo Puumalan kunta Kontinen Teuvo Puumalan kunta Miettinen Mauri Kh:n edustaja MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN YKSILÖJAOSTO Jäsen Varajäsen Nykänen Tapani, VPJ Hämäläinen Timo Vekkeli Kirsi Kauria Outi Hartonen Ari Auvinen Pekka Turkia Markku, PJ Lepänen Susanna Soininen Mali Kovanen Jaana TARKASTUSLAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Elkharam Tiina yrittäjä Suutari-Piispa Eija hortonomi Kurvinen Minna asiakaspalvelija Puhakka Seija Kakriainen Markku toimitusjohtaja Alanen Juhani maakuntaneuvos Tullinen Hannu, VPJ pääluottamusmies Ylönen Teijo työhönvalmennuskeskuksen johtaja Teittinen Leena myymäläpäällikkö Toijonen Merja erikoissuunnittelija Klèn Tanja yrittäjä Paasonen Arto trukinkuljettaja Oksman Juhani, PJ insinööri Laukkanen Asko isännöitsijä Korhonen Tea-Tuulia myyntineuvottelija Mielonen Hannu yrittäjä Rantalainen Erkki diplomi-insisnööri Riikonen Marjukka sairaanhoitaja Aaltonen Janne noutomyyjä Marttinen Jussi muusikko Piispa Leevi sairaalapastori Rautio Tiia sairaanhoitaja TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Valtola Pirkko, PJ työterveyslääkäri Manninen Jyrki alueellinen riskipäällikkö Rasola Niina yrittäjä, toimitusjohtaja Kankkunen Tarja toimitusjohtaja, yrittäjä Puhakka Paavo DI Korhonen Leena kiinteistönvälittäjä Heikkilä Pekka suojelubiologi Lausas Pekka tietotekniikkakouluttaja Puikkonen Tero, VPJ yrittäjä Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori Strandman Jaana rehtori, erityisopettaja Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Kauppi Marja fysioterapeutti, yrittäjä Kurvinen Minna asiakaspalvelija Siiriäinen Jukka työnjohtaja Viitikka Jari metsäkoneen kuljettaja Paasonen Leena sosionomi, (AMK), ohjaaja Hokkanen Outi lomittaja Hokkanen Marita opettaja, apulaisohjaaja Riepponen Tapio DI, yrittäjä Liukkonen Seppo autonkuljettaja Härkönen Keijo asentaja-koneistaja Ruotsalainen Raimo apulaisjohtaja Juopperi Topias sorvari Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku metsäkoneurakoitsija, maanviljelijä Seppälä Arto, Kh:n edustaja TEKNISEN LAUTAKUNNAN JAOSTO Jäsen Varajäsen Valtola Pirkko työterveyslääkäri Pöyry Raili psykologi Ojanen Atte vastaava isännöitsijä Miettinen Olli toimitusjohtaja Puikkonen Tero yrittäjä Siiriäinen Jukka työnjohtaja Strandman Jaana luokanopettaja Ylönen Päivi oppisopimuskoordinaattori Nyyssönen Nina myyjä Nikulainen Pia myyjä Himanen Markku tietoliikenneasentaja Riepponen Tapio DI, yrittäjä Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Tissari Markku metsäkoneurakoitsija Seppälä Arto, kh:n ed. 13

14 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Pekonen Petri, PJ maanviljelijä Panula-Ontto-Suuronen Anni erikoissuunnittelija Pöyry Raija, VPJ opettaja opettaja Nyström Erika asiakasvastaava Velling Nalle aikuisopiskelija Pöntinen Minna, kh:n edustaja Varajäsen Tarssanen Heikki Aulasvirta-Pyrhönen Ritva Suuniittu Ulla-Maija Moilanen Anneli Auvinen Pekka maaseutuyrittäjä tietoliikennetarkastaja, insinööri kehittämispäällikkö toiminnanjohtaja metsätalousinsinööri NUORISOVALTUUSTO Jäsen Aaguile Benjamin alkaen Mikkonen Niko Tiusanen Jenni, PJ saakka Asikainen Niina, 2. VPJ alkaen Hänninen Ronja 2.VPJ saakka, PJ alkaen Rytkönen Topi Purhonen Pape Heinikainen Rene, saakka Khabbal Elias, saakka Kaihola Maria, alkaen Heinikainen Kaisla Forss Topias (Haukivuori) Laukkanen Alma Marttinen Saara Rantakylä Eveliina Parkkinen Roosa, VPJ saakka PJ Rautio Julia, 1.VPJ alkaen Häkkinen Lauri (Anttola) St Clair Stevenson Simone Marttinen Emma alkaen Suomenniemen edustajat: Jasmin Östberg Julia Rusakko Ristiinan edustajat: Siiri Hyttinen Sonja Isokuortti saakka Johanna Kilpinen Varajäsenet Kaihola Maria Aaguile Benjamin Kirjavainen Ville alkaen ANTTOLAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Noponen Katriina maaseutuyrittäjä Pöyry Jouko talonmies/vahtimestari Leppänen Toni sähköasentaja Harmoinen Tanja viestintäalanyrittäjä Harmoinen Jorma, PJ sähköurakoitsija Penttinen Riitta maatalouslomittaja Korhonen Tapani kiinteistönhoitaja Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Leinonen Tiina, VPJ yrittäjä Laiho Mikko opettaja Kauppi Juhani kehittämiskoordinaattori Syrjäläinen Eeva-Kaisa kampaaja Kuva Ilkka työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Heinänen Raimo lähiruokayrittäjä Salonranta Suvi Ketola Jerry Pylkkänen Ilpo Hahl Oiva Korpikallio Titta Tullinen Sinikka Kukko Helena Romo Eeva terveydenhoitaja Pöyry Jukka, kh:n ed. HAUKIVUOREN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pulliainen Liisa, VPJ fysioterapeutti Kekkonen Minna maatalousyrittäjä Kohvakka Arto eversti, evp Hänninen Ville metsäkoneenkuljettaja Teittinen Leena eläkeläinen Nikulainen Pia myyjä Häkkinen Jarmo sähköasentaja Kääriäinen Martti yrittäjä Hägg Minna, PJ saakka apulaismarketpäällikkö Hägg Petteri saakka yrittäjä Laukkanen Leo, PJ alkaen kauppaneuvos Forsblom Tarja alkaen yrittäjä Kääriäinen Hannu huoltomies Hämäläinen Marja yrittäjä Numento Mirva, saakka terveydenhoitaja Pulkkinen Marja, alkaen toimittaja Siikavirta Pekka kirkkomuusikko Kohvakka Ilpo maanviljelijä Nieminen Raimo Manninen Veli toiminnanjohtaja Pirttinen Sari toimitusjohtaja Karppinen Mika automaatioinsinööri Kohvakka Harri Vauhkonen Pekka Vauhkonen Mirva kotiäiti Saloviin Minna Mattila Hanne kotiäiti/maanviljelija Häkkinen Eva muotoilija Kohvakka Hannu metsäkoneyrittäjä Lehkonen Raine, kh:n ed. 14

15 RISTIINAN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puhakka P. Olli J (Paavo) diplomi-insinööri Korhonen Jan-Mika Puhakka-Matilainen Eija yrittäjä Pönniö- Kanerva Tarja kahvilan emäntä Kortelainen Hannu toimitusjohtaja Ahonen Hannu Tikkanen Petri, VPJ työsuojeluvaltuutettu Liukkonen Seppo autonkuljettaja Klèn Tanja yrittäjä Töyrynen Kirsi myyjä Vartiainen Jaana lastentarhanopettaja Hassinen Sanni terveydenhoidon opiskelija Viitikka Jari, PJ metsäkoneenkuljettaja Siiriäinen Jukka työnjohtaja Hämäläinen Ari maatalousyrittäjä Härkönen Jyrki maanviljelijä Kilpeläinen Kaija vakuutusvirkailija, eläkeläinen Suutari-Piispa Eija AMK-hortonomi Elkharam Tiina yrittäjä Palmgren Marjo sairaanhoitaja Rantalainen Erkki diplomi-insinööri Kolmisoppi Jenni kieltenopettaja Härkönen Päivi yrittäjä Himanen Vesa kiinteistönhoitaja, laitosmies Kinni-Jenu Milja filosofian ylioppilas Kuusela Meri Miettinen Mauri, kh:n ed. SUOMENNIEMEN ALUEJOHTOKUNTA Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Heikkilä Markku yrittäjä Kiesilä Olli yrittäjä Kauppi Marja fysioterapeutti Liukkonen Terttu yrittäjä Kilkki Hannu, VPJ metsuri Ruotsalainen Raimo asiantuntija Ruottinen Outi toiminnanjohtaja Särkkä Niina sairaanhoitaja Kosunen Aili yrittäjä Erola Päivi-Kristiina kirjastovirkailija Pallassuo Veikko yrittäjä Halttunen Sirpa yrittäjä Korhonen Risto, PJ opistoupseeri evp Laamo Marja eläkeläinen Viitikka Ville yrittäjä Karhula Jussi opiskelija, yrittäjä Korhonen Kirsi toimitusjohtaja Kiljunen Kyösti metsäneuvoja Kauria Outi, kh:n ed. OTAVAN OPISTON LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Varajäsen Tuupanen Esa erityisopettaja Palonen Juhani VTM, johtaja Marttinen Riia projektiassistentti Myyryläinen Veikko artesaani Hakala Kerttu, PJ opiskelija Vanhatalo Jonna opiskelija Hasanen Satu yhteisöpedagogi Ruuth Noora maaseutuyrittäjä Pajunen Leevi, VPJ KTM, eläkeläinen Malual Peter tulkki Keinänen Tuula saakka ammatill.opettaja Asikainen Katariina FM, laivavirkailija saakka FM, laivavirkailija Kähkönen Kati alkaen koulutuspäällikkö, Jyväskylän yliopisto Nurmela Juha henkilöstön edustaja Tuhkanen Hanna-Riikka Asikainen Katariina, alkaen Takatalo Erkki Louhivuori Petri Kauria Outi, kh:n ed. osaston ylilääkäri tutkimuspäällikkö, tilastokeskus henkilöstön edustaja ETELÄ-SAVON TYÖTERVEYSLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Jäsen Orava Marita, PJ asiakaspalvelusihteeri, Mikkelin kaupunki Hilden Matias kunnanjohtaja, Puumalan kunta Hujanen Seppo kotihoidonohjaaja, Mäntyharjun kunta Rantanen Anu henkilöstöpäällikkö, Kangasniemen kunta Toivonen Hannu, VPJ eversti evp, Mikkelin kaupunki Sanisalo Jarkko henkilöstösuunnittelija Mikkelin kaupunki Parantala Sirpa henkilöstökoordinaattori, Etelä-Savon shp:n ed. Marttila Päivi työterveyshoitaja, henkilöstön ed. Nykänen Heikki, kh:n ed. Varajäsen Narkilahti Helena Marjakangas Pasi Gärdström Hans Rummukainen Heli Hurri Tapani Manninen Heikki Kuiri Senja Aas Lea aluesuunnitteija, Mikkelin kaupunki hallintojohtaja, Juvan kunta johtava ylilääkäri, Pertunmaan kunta vs.hallintojohtaja, Pertunmaan kunta postityöntekijä,mikkelin kaupunki sairaanhoitaja, insinööri Mikkelin kaupunki hallintoylijohtaja, Etelä-Savon shp:n ed. työterveyshoitaja, henkilöstön ed. MIKKELIN MIKKELIN VESILIIKELAITOKSEN VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA JOHTOKUNTA Jäsen Suomela Timo henkilökunnan edustaja Korhonen Tapani, PJ kiinteistönhoitaja Toijonen Merja ennakointiasiantuntija Kuikka Ari everstiluutnantti evp. Mäkeläinen Terttu luokanopettaja Partanen Helena, VPJ matkailuopas Himanen Aija toimitusjohtaja Hartikainen Jorma Pöyry Jukka, kh:n ed. Varajäsen Viita Jarmo Martikainen Anni-Mari Niskala Ksenia Pöyry Reijo Kontulainen Nina Torniainen Markus Pöyry Jouko Härkönen Päivi henkilökunnan edustaja opiskelija graafinen suunnittelija työvalmentaja lastentarhanopettaja luokanopettaja talonmies-vahtimestari yrittäjä 15

16 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 1 Kansainvälinen talouden kehi yminen on jakaantunut viime aikoina kah a; Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat hyvät, mu a euroalueen lanne jatkuu ennusteiden mukaan edelleen vaisuna. Tilastokeskuksen mukaan bru okansantuo een volyymi pieneni 0,1 % vuonna Vaimean kasvun taustalla on ne oviennin posi ivinen kontribuu o, sillä yksityinen kulutus ei ole lisääntynyt ja yksityiset investoinnit ovat laskeneet. Kuvio 1: BKT volyymin kehi yminen , kokonaistuotannon trendi ja kausitasoite u sarja Val ovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0,9 %. Yksityinen kulutus lisääntyy 0,3 %, vaikka ko talouksien reaalitulot eivät kasva. Ko talouksien säästämisaste laskee hieman ja velkaantuminen kääntyy vähitellen laskuun. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua heikommaksi. Tuonnin kasvua hidastaa ko maisen kysynnän vähäisyys. Yksityiset investoinnit lisääntyvät hieman lähinnä kone- ja laiteinvestoin en sekä tutkimus- ja kehi ämistoiminnan investoin en vetämänä. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Ko maisen kysynnän merkitys kasvaa edellisistä vuosista. Yksityinen kulutus kasvaa vajaaseen yhteen prosen in. ja yksityisten investoin en ennustetaan virkoavan 4 prosen n kasvuun. Vuonna 2016 myös rakennusinvestoinnit kokonaisuudessaan lisääntynevät. Työllisyyskehitys jatkui heikkona vuoden 2014 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Koko vuonna työllisten määrä väheni 0,3 % ja tehtyjen työtun en määrä pieneni 0,2 %. Työllisyysodotukset ovat yhä nega ivisia, vaikka avoimien työpaikkojen määrä kääntyi hienoiseen kasvuun vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Joulukuussa 2014 valtakunnallinen työllisyysaste eli vuo aiden työllisten osuus samanikäisestä väestöstä oli 67,4 %, mikä on 0,5 prosen yksikköä parempi kuin vuoden takainen lukema. Koko vuoden 2014 valtakunnallinen työ ömyysaste oli lastokeskuksen mukaan 8,7 %. Ely-keskuksen mukaan Etelä-Savon työ ömyysaste vuoden 2014 lopussa oli 15,1 %, mikä on korkein vuoden 2005 jälkeen. Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli niin ikään noussut vuoden takaisesta ollen 14,3 %, mikä on 0,8 prosen yksikköä korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa. Työmarkkinoiden lanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työ ömyysasteen ennustetaan nousevan edelleen, 8,8 prosen in. Toimiala- ja tehtävärakenteen muutos aiheu aa yhteensopivuusongelmia työ ömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välillä niin alueellises kuin amma llises kin. Pitkäaikaistyö ömien määrä tulee tältä osin kasvamaan ja aiheu aa kuntasektorille lisäkustannusta. Työn tuo avuus kasvaa vain 0,8 %. Inflaa o jää 0,8 prosen in. Vuosina 2014 ja 2015 ansiotaso kehi yy työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 syksyllä neuvo eleman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaises. Val ovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan työllisyys- ja kasvusopimus nostaa sopimuspalkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 % ja toisena noin 0,5 %. Ansiokehitysennusteen mukaan muiden tekijöiden vaikutus on reilut 0,5 % kasva ava. Nimellisansioiden arvioidaan nousseen vuonna 2014 noin 1,4 % ja vuonna 2015 noin 1,2 % ansiotasoindeksillä mita una. Vuoden 2016 ansiotason kasvuksi arvioidaan 1,5 %, joten ansiotason nousu on huoma avan hidasta. Kun en verotulot vuonna 2014 olivat yhteensä euroa, josta kunnallisveron osuus oli euroa. Vuoden 2013 verotulot olivat , joten verotulot kaikkinensa kasvoivat 526,5 miljoonaa euroa eli 2,6 %. Vaikka perä 156 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus seli ää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Mal llinen palkkaratkaisu, kun en toimintojen tehostaminen ja amma korkeakoulujen yh öi äminen vaiku vat siihen, e ä toimintamenot kasvoivat eri äin mal llises, alle puoli prosen a. Noin kolmannes kunnista eli 98 kuntaa nos kunnallisveroprosen aan vuodelle Vuonna 2015 Keskimääräinen kunnallisveroprosen on 19,84 %, mikä on 0,10 % suurempi kuin vuona Kuntalii o ennustaa talouskasvun elpyvän hitaas, joten kun en veropohjan kehitys on jatkossakin vaa matonta. Kun en peruspalvelujen val onosuuteen teh in vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen val onosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Val onosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kun en tulorahoitus ei rii änyt ka amaan investointeja. Tämä seli ää lähes kokonaan kun en velkaantumisen. Tilastokeskuksen mukaan Manner-Suomen kun en yhteenlaske u lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Kasvu hidastui edellisvuoteen verra una ja oli 7,9 prosen a. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verra una 1,1 miljardia euroa. Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohden laske u kun en lainakanta oli euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa. Mikkelin kaupungin velkamäärä asukasta kohden 2014 lopussa oli 3.142,49 2 euroa. 1 Lähteet: Kuntatalous 4/2014 ja Val oneuvoston kanslian talousnäkymät ja palkanmuodostus, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan rapor , Tilastokeskus: Bru okansantuote pieneni 0,1 % vuonna 2014, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Näkymiä, Tammikuu ,18 / asukasta 16

17 Kun en vuosika eet heikkenivät 1,6 prosen a, johon vaiku muun muassa val onosuuksien pieneneminen 1,3 prosen lla. Sitä vastoin kun en toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verra una hyvin mal llises, 1,0 prosen a. Kasvu hidastui merki äväs edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosen a. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosen lla, kun taas palkkakulut laskivat lieväs 0,1 prosen a edellisvuoden tasosta. Toimintamenoissa on kasvupaineita ikärakenteen kehityksen ja sen myötä lisääntyvän palvelutarpeen myötä. Kun en toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuo a vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosen a. Mikkelin kaupungin vuosikate kasvoi 23,5 miljoonaan euroon, mikä kuitenkin pitää sisällään euron ylijäämien palautuksen Mikkelin kampuskiinteistöt kuntayhtymältä. Todellinen vuosikate on 18,5 miljoonaa euroa, mikä ei olisi rii änyt investoin en ka amiseen. Etelä-Savossa val onosuudet ja verotulot olivat euroa/asukas, kun edellisenä vuonna oli euroa/asukas. Kaikkiaan 14 kuntaa arvioi vuosika een jäävän nega iviseksi, kun edellisenä vuonna näitä kun a oli 28. Etelä-Savossa ei arvioida vuoden 2014 osalta olevan yhtään nega ivisen vuosika een kuntaa. Vuonna 2013 vuosikate oli nega ivinen 36 kunnalla ja Etelä-Savossa kahdella kunnalla. Vuoden 2014 arvioiden perusteella vuosikate asukasta kohden oli kunnissa keskimäärin 373 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 371 euroa. Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi 133 kunnassa vuonna Tilastokeskuksen mukaan kunnat arvioivat vuonna 2014 käy äneensä investointeihin 6,883 miljardia euroa, mikä on 80,3 prosen a enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisten liikelaitosten yh öi ämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta kasva investointeja kertaluonteises noin 2,5 miljardia euroa. Kuntayhtymien investoin menot olivat linpäätösarvioiden mukaan yhteensä 841 miljoonaa vuonna Etelä-Savossa kun en bru oinvestoin menot ilman maa- ja vesialueiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaa vuonna 2014 olivat 481 euroa/asukas ja vastaava luku vuonna 2013 oli 531 euroa/asukas. 17

18 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintaympäristön muutokset Asukasluku Mikkelin seutukuntaan kuuluvat Mikkelin ohella viisi lähiseudun kuntaa: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa. Vuoden 2014 lopussa Mikkelin seutukunnan asukasluku oli , mikä 174 pienempi kuin edellisen vuoden lopus-sa. Koko Etelä-Savon ennakoitu väkiluku oli , jossa vähennystä edellisen vuoden lopusta 896 asukasta. Vuonna 2013 vähennystä edelliseen vuoteen oli 930. Vuonna 2014 Mikkelissä syntyi 509 lasta, mikä oli yhden enemmän kuin edellisenä vuonna. Mikkelin kaupungin väestörekisterin mukainen asukasluku vuoden 2014 lopussa oli , jossa kasvua oli kaksi asukasta. Alueellises tarkasteltuna väestöllinen huoltosuhde Etelä-Savossa oli vuoden 2013 lopussa Suomen korkein 65,1. Ainoa maakunta oli Uusimaa, jossa huoltosuhde oli alle 50. Työllisyys Työ ömien määrä oli Etelä-Savossa joulukuun 2014 lopussa eli 15,1 % työvoimasta. Näistä alle 25-vuo aita oli 1.381, mikä on 265 enemmän kuin edellisvuonna. Nuorten osuus kaikista työ ömistä on 14 %. Työ ömien määrä nousi yli 600:lla vuoden takaisesta (9.535) ja lähes 1300:lla marraskuun 2014 lukemista. Lomautukset seli ävät työ ömien määrän kasvusta noin puolet. Kaikkien työ ömien määrä nousi Etelä-Savossa 7 % ja koko maassa 10 %. Koko maassa työ ömien osuus työvoimasta oli vuoden 2014 lopussa 13,9 %. Mikkelissä työ ömiä työnhakijoita oli henkilöä. Nousua edelliseen vuoteen oli 190, ja muutos oli jo lisäystä lähes 600 henkilöä. Työ ömistä työnhakijoista alle 25-vuo aita oli 528 henkilöä ja yli 50-vuo aita Mikkelin kaupungin työ ömyysaste oli kertomusvuoden lopussa 14,3 %, mikä oli 0,8 prosen yksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 työ ömyysprosen n kuukausikuvaus, Mikkelin kaupunki, Etelä-Savo ja koko maa Lähde: Etelä-Savon Ely-keskus Asuminen ja rakentaminen Lupia myönne in uudisrakennuksille ja laajennuksille 466 kpl, toimenpideluvat olivat 221 kpl ja rakentamisilmoitukset olivat 127 kpl. Lupamäärä nousi 24 kpl vuoden 2013 tasosta. Toisaalta hankkeiden keskimääräinen koko pieneni, kokonaisalaltaan suurten rakennusten määrän ollessa edellisvuo a pienempi. Myös uusien asuntojen kpl-määrä putosi, lupa myönne in n. 165 uudelle asunnolle. Uusissa omako taloissa pudotus oli 9 kpl, lupa myönne in n. 55 uudelle omako talolle. Talouden laskusuhdanne ja varovaisuus näkyivät rakentamisessa. Rakennusvalvonnan työmäärä ei pienentynyt, sillä työmäärä on sidoksissa lupien kokonaismäärään. 18

19 Lupatilasto toimenpiteittäin Lähde: rakennusvalvonta Uudisrakennus Lisärakennus Toimenpide Ilmoitus Muut kpl Valmistuneet rakennukset käyttötarkoituksittain / kpl vuodet Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vapaa-ajan as.rak. Lähde: rakennusvalvonta Myönnetyt luvat, asunnot vuosittain Lähde: rakennusvalvonta Olennaiset muutokset Mikkelin kaupungin toiminnassa ja taloudessa Ensihoito siirtyi vuoden 2014 alusta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hoide avaksi. Juhannuksen alla myy in kaksi kiinteistöosakeyh ötä, Kiinteistö Oy Kaituenhaka hintaan 5 miljoonaa euroa ja Kiinteistö Oy Peitsarin Vatro hintaan euroa, joista myyn voi oa kertyi yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 aikana valmistel in Etelä- Savon työterveys liikelaitoksen yh öi äminen, joka konkre soitui lukien. Syksyn aikana peruste in virastotalon alakertaan kuntalaisten asioin palvelupiste, johon siirtyi myös Kelan, Maistraa n, verohallinnon ja poliisin palveluita. Vuoden aikana valmistel in myös Kirkonvarkauden alueen asuntomessualueen kaavoitusta ja valmistaudu in Asuntomessut projek organisaa on käynnistämiseen. Kaupungin tulos saa in loppuvuodesta oikenemaan päätyen noin 3,7 miljoonan euron ylijäämään. Alkuperäisen talousarvion mukaan henkilöstökulut olivat 161,5 miljoonaa euroa, josta vähenne in ensihoidon mukana siirtyneen henkilöstön kulut 1,3 miljoonaa euroa. Korjatustakin talousarviosta saa in sääste yä vielä 3,2 % eli reilut 5 miljoonaa, mikä on upea saavutus ja osoitus koko henkilöstön puhaltamisesta yhteen hiileen. Suurin kuluerä oli palveluiden ostot, kaikkiaan 204,9 miljoonaa euroa. Sen osalta talousarviota korja in kuluneen likauden aikana 7,6 miljoonalla eurolla ja sekin yli yi vielä melkein 2,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osalta palveluiden ostot yli yivät 3,1 miljoonaa euroa, josta puolet seli yy po lasvahinkovakuutuksen lisälaskusta, jota ei voitu ennakoida. Kokonaisuutena voidaan sanoa, e ä sosiaali- ja terveystoimen osalta toimintamallien yhteensovi amisessa ja päällekkäisyyksien poistamisessa on uu a tuotantokuntayhtymää peruste aessa vielä tekemistä. Tilinpäätös sisältää kertaluonteisia myyn voi oja noin 5 miljoonaa euroa ja ylijäämäpalautusta saman verran. Toisaalta myös kertapoistoja palvelutuotannosta poistuneiden rakennusten osalta on tehty noin miljoonan euron edestä. 19

20 Olennaiset tuloperusteiden muutokset Verovuoden 2014 ryhmäosuu a laske in aiemmin käytössä olleesta 61,76 %:sta 61,42 %:iin. Tämän seurauksena kunnille lite in reilu 90 miljoonaa euroa vähemmän verra una siihen, e ä litys olisi suorite u aiemmin käytössä olleella jako-osuudella. Joulukuussa oikais in myös kuntakohtaisia jako-osuuksia. Huolima a nega ivisesta ryhmäosuuden oikaisusta yli sadalla kunnalla oikaisu näy verohallinnon mukaan muodostuvan posi iviseksi, mikä johtui kuntakohtaisen jako-osuuden vastakkaisesta oikaisusta. Vaikka 156 kuntaa nos tuloveroprosen aan vuodelle 2014, kunnallisverot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverokertymään vaiku vat vuoden 2014 kiinteistöverouudistuksessa voimaan tulleet kiinteistöjen arvostamisperusteiden muutokset. Verohallinnon laston mukaan maapohjien verotusarvot kas-voivat keskimäärin 8,7 % ja rakennusten 9,9 %. Kun en peruspalveluiden val onosuuksiin teh in vuona 2014 noin 360 miljoo-nan euron lisäleikkaus. Mikkelin kaupungin verotulot kasvoivat kokonaisuutena 4,76 prosen a. Val onosuudet pysyivät suunnilleen vuoden 2013 tasolla euromääräises, laskua oli vain 0,11 %. Verotulojen kasvu oli 8,9 miljoonaa euroa ja val onosuuksien väheneminen noin euroa, yhteensä ko. tuloerät kasvoivat 8,8 miljoonaa euroa. Verotulot olivat 196,3 miljoonaa euroa ja val onosuudet 101,8 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvusta 4,1 miljoonaa euroa kertyi kunnallisverosta, josta noin 2 miljoonan euron osuus oli 0,25 %:n veronkoro-tuksen ansiota. Yhteisöveroa kertyi lähes puolitoista miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöverojen osuus kasvoi liki 3,3 miljoonaa euroa johtuen rakennusten verotusarvojen muutoksesta. Verotulojen kertyminen Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero YHTEENSÄ Val onosuuksia kertyi 0,5 % eli euroa vähemmän kuin muute u talousarvio oli, joka sekin oli jo euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Merki ävät poikkeamat talousarvion mukaisessa toiminnassa Erikoissairaanhoidon palveluiden osto yli alkuperäisen talousarvion 7,1 miljoonaa euroa. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus kasvoi siis 1,6 miljoonaa euroa vuodesta Mikkeli maksoi ylimääräisenä menona 1,5 miljoonaa euron po lasvahinkovakuutusmaksun, johon ei osa u varautua. Lisämäärärahaa hae in 5 milj. euroa, joka ei rii änyt ka amaan ylimääräistä po lasvahinkovakuutusmaksua. Kaikkiaan sosiaali- ja terveystoimi yli alkuperäisen talousarvion noin 10,8 miljoonalla eurolla. Sivistystoimen tulos oli alkuperäisen talousarvioon verra una noin 1,1 miljoonaa euroa parempi, josta kasvatus- ja opetuslautakunnan osuus oli euroa. Henkilöstökulut yli yivät kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta noin euroa, joten säästöt syntyivät palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ostoista hallituksen kesäkuun päätöksen mukaises. Avustusrahoitus oli lähes euroa talousarviota suurempi. Kul uuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintakate oli euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Henkilöstökulut ali uivat lähes eurolla ja palvelujen ostot noin eurolla. Valtuusto myönsi syksyllä liikuntapalveluille euron lisämäärärahan ka amaan jäähalliyh ön heinäkuussa nostamaa yh övas ke a. Kaikkiaan 16 palvelutuotannosta poistuneesta rakennuksesta tai rakennuksen osasta kirja in poistona vuoden 2014 lopussa reilut 1 miljoonaa euroa. Näistä isoimmat kohteet olivat Brahetalo, Kalevankankaan koulu 97/01, Rantakylän kirjasto sekä Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkodit. Lisääntyneistä sisäilmaongelmista johtuen kunnossapitomäärärahoja ja myös investoin määrärahoja joudu in kohdentamaan poikkeavan paljon sisäilmaongelmakorjauksiin. Sisäilmakorjauksia teh in 9 koulurakennuksessa ja 5 päiväkodissa. Koska sisäilmaongelman aiheu ajina eivät ole vain kosteusvauriot ja mikrobit, vaan myös mineraalivillakuidut, materiaalien hajoamistuot-teiden kemialliset yhdisteet (VOC-yhdisteet) ja ilmanvaihdon toimima omuus/taso suhteessa tämän päivän vaa muksiin, ovat korjaustyöt haasteellisia ja vaa via. Vuoden 2014 tulokseen vaiku vat kertaluonteiset erät, Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ylijäämien palautus euroa sekä noin 5 miljoonan euron myyn voitot. Toisaalta palvelutuotannosta poistuneista kiinteistöistä teh in noin yhden miljoonan euron kertapoistot. Kun nämä erät eliminoidaan, saadaan Mikkelin kaupungin toiminnan tulokseksi noin -5,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Helsingin käräjäoikeuden antaman tuomion perusteella Mikkelin kaupungille Lemminkäinen Oyj:n makse avaksi tuomitut korvaukset tuo o- ja viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyn kulut viivästyskorkoineen olivat yhteensä 1,18 milj. euroa. Korvauksia ei kirja u vuoden 2013 linpäätökseen, koska kaupungille maksetut korvaukset eivät olleet lainvoimaisia mennessä ja tuomion valitusaikaa on jatke u as. Tämä summa on edelleen taseessa eikä sitä ole kirja u tulokseen Summasta noin olisi investoin en hankintamenon vähennystä ja loppu muita rahoitustuo oja, noin euroa. Asia on Helsingin Hovioikeudessa edelleen kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Ohjelmaa päivite in kevään ja syksyn 2014 aikana ja uudet toimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon. Palveluverkkoa on iviste y sekä varhaiskasvatuksessa e ä perusopetuksessa: Siekkilän, Lehmuskylän, Pankarannan ja Taitolan loissa toimineet ryhmät yhdiste in Kalevankankaan päiväkodiksi. Hiirolan ja Harjumaan koulut lakkasivat. Sosiaali- ja terveystoimi on koonnut talouden tasapaino a-miseksi 14 kohdan ohjelman, joiden toteutumista raportoidaan talousarvion toteutumaraportoinnin yhteydessä maalis-, heinä- ja lokakuun toteutumarapor en yhteydessä sekä osana - linpäätösrapostoin a. Ohjelmaa arvioidaan ja erityises raportoidaan 1) asukasluvun muutos, 2) uudet työpaikat, 3) työllistetyt, nuoret- ja pitkäaikaistyö ömät. 20 Ero

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7

OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Kv 17.6.2013 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin kehitys sai valtakunnallista huomiota... 5 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...7 Luo amushenkilöorganisaa o... 10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kokoustiedot Aika 10.11.2014 Maanantai klo 12.00-18.23 Tauko klo 15.00-15.30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (33) Kaupunginvaltuusto 23.03.2015 Aika 23.03.2015, klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus 10.02.2015 Kokoustiedot Aika 10.02.2015 Tiistai klo 8.00-8.19 Paikka Hotelli Aulanko, Hämeenlinna Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3

I Toimintakertomus... 3 TILINPÄÄTÖS 2012 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1. Organisaatio...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9

Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 Tilinpäätös 2013 Kajaanin kaupungin painatauskeskus Kajaani 2014 ISBN 978-951-800-352-9 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tasekirja tilinpäätös 2014. Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Tasekirja tilinpäätös 2014. Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Tasekirja tilinpäätös 2014 Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä

I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä TILINPÄÄTÖS 2011 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.2.1.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11

Vuosikertomus 2009. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Maakuntahallitus 22.3.2010 Vuosikertomus 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2010 C:11 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Kalevi Yliniemi

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki

Tilinpäätös 2013. Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 Hyvinkään kaupunki Kaupunginjohtajan katsaus Euroalueen hidas talouskasvu ja Suomen sitäkin heikompi talouskehitys näkyi luonnollisesti myös Hyvinkään taloudessa.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI tasekirja tilinpäätös 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 Kaupunginhallitus 13.4.2010 Kaupunginvaltuusto 15.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto 28.5.2012

04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS. Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto 28.5.2012 04.042/75/2012 SÄKYLÄN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto 28.5.2012 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Kunnanjohtajan katsaus... 4 2 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 27.01.2014 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 Maanantai klo 18.00-19.24 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.02.2014 Kokoustiedot Aika 17.02.2014 Maanantai klo 18.00-19.57 Tauko klo 18.30-19.00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto puh. 015 783 111, fax 015 7831 298 etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Yhtymäkokous www.vaalijala.fi 10.6.2015

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot