TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus Osuuspankin tuloslaskelma ja tase Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä selvitys niiden säilytystavoista 73 Hallituksen allekirjoitus 73 Hallintoneuvoston varmennus 73 Tilintarkastajien merkintä suoritetusta tilintarkastuksesta

2 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-ryhmä Vuosi 2004 oli Porin Seudun Osuuspankille varsin tyydyttävä. Pankin liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa, eli hieman edellisvuotista parempi. Talletusten määrä kasvoi 6,4 prosenttia. Uusia luottoja myönnettiin 8,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Luottokanta kasvoikin 549 miljoonaan euroon. Hyvä tuloskehitys paransi vakavaraisuutta. Jäsenten määrän kasvu jatkui edelleen. Vuoden lopussa pankin jäseniä oli Pankin asema toimialueen johtavana rahalaitoksena vankistui. Porin Seudun Osuuspankki kuuluu OP-ryhmään, jonka muodostivat tilikauden päättyessä 239 itsenäistä paikallista jäsenosuuspankkia sekä Osuuspankkikeskus tytäryhtiöineen. OP-ryhmän keskusyhteisö on Osuuspankkikeskus Osk, jonka tehtävänä on toimia ryhmän osaamis- ja palvelukeskuksena. OP-ryhmän toimintatapa perustuu itsenäisyyteen ja paikalliseen päätöksentekoon ryhmän kaikissa pankeissa. Yhteistoiminta tehostaa ryhmän voimavarojen hyödyntämistä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa pankkitoiminnassa. Jokaisella jäsenosuuspankilla on koko OPryhmän antama yhteisturva, sillä jäsenluottolaitokset antavat toisilleen suojaa vastaamalla viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista laissa osuuspankeissa ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja osuuspankin säännöissä määritellyllä tavalla. Taloudellinen toimintaympäristö Suomen talouskasvu nopeutui vuonna 2004 noin 3 prosenttiin. Investoinnit kääntyivät kaksi vuotta kestäneen selvän laskun jälkeen loivaan nousuun. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät. Talouskasvua tuki myös viennin lisäys. Kokonaisuudessaan talouden noususuhdanne jäi kuluneena vuonna kuitenkin melko vaatimattomaksi. Työmarkkinoilla talouden loiva nousu alkoi näkyä syksyllä, jolloin työllisyys koheni ja työttömien määrä väheni edelliseen syksyyn verrattuna. Keskimääräinen työttömyysaste koko vuodelta 2004 painui valtakunnallisesti hieman alle 9 prosenttiin, mutta alueelliset erot olivat suuret. Pankin toimialueen työttömyysaste joulukuussa 2004 oli 15,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisen vuoden lopussa, mutta huomattavasti koko maan 11,9 prosentin työttömyysastetta heikompi. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat yli 5 prosenttia, kun ansiotaso nousi runsaat 3,5 prosenttia ja omaisuustuloja lisäsivät yritysverouudistuksesta johtuneet poikkeuksellisen suuret osinkojen maksut. Tulojen kasvu ylläpiti kulutusmenojen tasaista nousua ja vauhditti asuntokauppaa. Inflaatio pysyi erittäin hitaana. Kalliin öljyn vastapainoksi inflaatiota jarrutti euron vahvistuminen suhteessa dollariin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos jäi lähes nollaan. Myös asuntojen hintojen pitkään jatkunut nousu alkoi tasaantua, kun varsinkin valtakunnallisesti suurimmissa kasvukeskuksissa vallitseva hintataso koettiin melko korkeaksi.

3 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (17) Satakunnan talousalueen kehittämistä on vauhdittanut Olkiluodon uuden ydinvoimalayksikön laajennustyön käynnistyminen. Pankin toimialueen väestö väheni 620 hengellä ja pankin fyysisen konttoriverkostoalueen väkimäärä 94 hengellä vuoden aikana, vaikkakin edellisen vuoden väestömäärän lisäys antoi uskoa Satakunnan pitkään jatkuneen muuttotappiotrendin olevan kääntymässä positiiviselle kasvu-uralle. Vaikka koko euroalueen talouskasvu nopeutui hieman, ei koroissa tapahtunut mainittavia muutoksia. Euroopan keskuspankin ohjauskorko oli vuoden päättyessä tasan 2 prosenttia, johon se laskettiin jo vuoden 2003 kesäkuussa. Myös OP-ryhmän viitekorko Op-Prime pysyi koko vuoden muuttumattomana 2,5 prosentissa. Pankkien luotonannossa eniten käytetty viitekorko, 12 kuukauden euribor, liikkui vuoden aikana 2,0 2,5 prosentin välillä. Pitkät markkinakorot laskivat syksyllä, kun kalliin öljyn ja vahvan euron arvioitiin hidastavan euroalueen talouskasvua oli siten toinen peräkkäinen erittäin matalien korkojen vuosi. Matalat korot ja pankkien välinen kova kilpailu luotonannossa, erityisesti asuntorahoituksessa kavensivat korkomarginaalia ja heikensivät rahoituskatetta. Asuntoluottokannan kasvu oli varsin nopeaa. Uusia asuntoluottoja myönnettiinkin Porin Seudun Osuuspankissa lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien tulojen kasvu ja yritysten hyvä maksuvalmius lisäsivät pankin talletuksia joiden kasvu nopeutui yli 6 prosenttiin. Rahaa riitti myös pitkäaikaissäästämiseen: sijoitusrahastojen markkina-arvon muutos oli lähes 40 prosentin luokkaa. Sen sijaan henkivakuutussäästöjen lisäys oli huomattavasti pienempi. Osakemarkkinoilla vuosi oli kaksijakoinen. Yritysten hyvästä tuloskehityksestä ja erittäin matalista koroista huolimatta kurssit laskivat alkuvuonna ja monet indeksit saavuttivat kesällä vuoden alimmat arvonsa. Syksyllä kurssikehitys oli pääosin nousuvoittoista ja esimerkiksi HEX-portfolioindeksin vuosinousuksi kertyi noin 15 prosenttia. Yritysomistusten muutokset Pankin konserni Osuuspankin yritysomistuksissa ei ole tapahtunut kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Osuuspankin omistukset muissa yhtiöissä ovat vähäisiä, joten pankilla ei ole konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta.

4 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 3 (17) Kannattavuus Osuuspankin liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Milj. euroa 1-12/ /2003 Muutos-% Rahoituskate 15,4 16,5-6,7 Muut tuotot 8,3 7,9 4,1 Tuotot yhteensä 23,7 24,5-3,2 Henkilöstökulut 5,8 6,4-9,6 Muut kulut 9,7 10,4-7,1 Kulut yhteensä 15,5 16,8-8,0 Kate ennen luotto- ja takaustappioita 8,2 7,6 7,5 Luotto- ja takaustappiot -0,3 1-0,6-53,8 Pysyvien arvopapereiden arvonalentumiset Liikevoitto 8,5 8,3 3,0 Tuottojen suhde kuluihin 1,53 1,45 0,08 %-yksikköä Rahoituskate oli 15,4 miljoonaa euroa, eli 1,1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Rahoituskatteen supistumiseen vaikutti sekä alhainen markkinakorkotaso että korkomarginaalien pienentyminen. Supistuneen korkoeron vaikutusta rahoituskatteeseen kompensoi osittain luotto- ja talletuskannan kasvu. Lakisääteinen talletussuojarahaston kannatusmaksu 0,3 miljoonaa euroa kirjattiin rahoituskatteen vähennykseksi. Muut tuotot, joiden kokonaismäärä oli 8,3 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 4,1 prosenttia. Näihin tuottoihin sisältyvät palkkiotuotot vähenivät 3,4 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen pienentymistä selittää 0,3 miljoonan euron suuruisen pakollisen varauksen kirjaaminen tätä erää vähentäen vastaisten luoton takaisinmaksuturvan palkkiopalautusten varalta. Palkkiotuotoista kasvoivat erityisesti arvopapereiden välityksestä ja liikkeelle laskusta saadut palkkiot, jotka kasvoivat 50,9 prosenttia 0,7 miljoonaan euroon. Antolainauksen palkkiot kasvoivat hieman huolimatta kiristyneestä kilpailusta. Niiden määrä oli 1,2 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista eli osingot ja osuuksien korot kasvoivat 125,1 prosenttia 1,1 miljoonaan euroon lähinnä OKOn viimevuotista suurempien osinkojen vuoksi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat lähes edellisvuoden tasolla eli 1,4 miljoonaa euroa. Näistä tuotoista muodostavat vuokratuotot 1,2 miljoonaa euroa. Merkittäviä luovutusvoittoja ei sisälly tilikauden tulokseen. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja sosiaalikuluista. Niiden kokonaismäärä 5,8 miljoonaa euroa oli 9,6 prosenttia pienempi kuin edellisenä 1 Luotto- ja takaustappiot: Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli tulosta parantava.

5 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 4 (17) Ottolainauksen kehitys vuonna. Osuuspankin palveluksessa oli vuoden lopussa 149 eli sama määrä kuin vuotta aiemmin. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 9,7 miljoonaa euroa, pienenivät edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyvät palkkiokulut vähenivät 3,7 prosenttia 0,9 miljoonaan euroon. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja vähenivät 5,0 prosenttia 5,2 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä 1,2 miljoonaa euroa oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhteisöjen osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen sisältyi arvonalentumispoistoja 0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut pienenivät 8,8 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Nämä kulut muodostuvat lähinnä vuokrakuluista, kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen kuluista, vakuutusmaksuista ja jäsen- ja valvontamaksuista. Luotto- ja takaustappiot olivat bruttomäärältään 0,1 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli tulosta parantava 0,3 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tämän erän tulosta parantava vaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa. Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia ei ollut. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Yleisön talletukset olivat vuoden lopussa 527miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 32 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia. Kasvu johtui lähinnä maksuliiketilien ja tuottotilien lisäyksestä. Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille, jotka muodostuvat markkinarahaveloista ja valtion varoista välitetyistä lainoista, vähenivät 0,5 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia. Muun vieraan pääoman ja sitoumusten kehitys Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat lähes kokonaan veloista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle, olivat 11 miljoonaa euroa. Pankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli 24 miljoonaa euroa eli 7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Näillä osuuspankin omilla lainoilla on pyritty vastaamaan lisääntyneeseen arvopapereitten kysyntään. Pankin taseeseen ei sisälly velkoja, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla. Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä.

6 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 5 (17) Antolainauksen kehitys Kiinteistöomistukset Pankin tase oli 656 miljoonaa euroa. Se kasvoi edellisestä vuodesta 57 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 46 miljoonaa euroa eli 3 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Saamiset yleisöltä eli annetut luotot olivat vuoden lopussa 549 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 63 miljoonaa euroa eli 12,9 prosenttia. Valtion varoista välitettyjen lainojen osuus koko luottokannasta oli 1,0 prosenttia. Osuus väheni vuoden aikana 0,2 prosenttiyksikköä. Uusia luottoja nostettiin vuoden aikana 203 miljoonaa euroa eli 16 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua edistivät hyvä taloudellinen tilanne, korkojen lasku ja asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Syksyllä OP-ryhmä toi markkinoille korkokattoisen asuntoluoton, joka on uusi tuote Suomessa. Siinä asiakas voi maksua vastaan liittää luottoonsa korkokaton, jonka yläpuolelle korko ei nouse korkokattosopimuksen voimassaoloaikana. Osuuspankki tarjoaa asiakkaille myös OP-ryhmän kiinnitysluottopankin, OP- Asuntoluottopankki Oyj:n myöntämiä asuntoluottoja. Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 1 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi pankilla oli vähäisessä määrin nollakorkoisia saamisia. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten yhteismäärä oli 0,19 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä, mikä oli 0,08 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Osuuspankin kiinteistöomistukset muodostuvat omassa käytössä olevista ja sijoitusluonteisista kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöosakkeista. Kiinteistöihin sitoutunut pääoma yhteensä oli tilikauden päättyessä 3,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin se oli 4,0 prosenttia. Tilikauden aikana myytiin kiinteistöjä 0,2 miljoonan euron arvosta. Kiinteistöhankintoja ei vuoden aikana tehty. Omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 13 miljoonaa euroa. Se oli 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten ja vastasi 2,0 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 2,2 prosenttia. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden tasearvoa määritettäessä on otettu lähtökohdaksi hyödykkeen arvo suhteessa liiketoiminnan tulonodotuksiin. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu kiinteistöt, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan asumis-, virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan.

7 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 6 (17) Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 10 miljoonaa euroa. Se oli 1 miljoona euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaten 1,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 1,8 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 6,5 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotto parani 0,5 prosenttiyksikköä muun muassa vuokrausasteen nousun seurauksena. Vuokraamatta oli vuoden lopussa 3 prosenttia vuokrattavissa olevista tiloista (edellisenä vuonna 9 prosenttia). Arvonalennuksia kirjattiin tilikauden aikana 0,3 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevia liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä arvostettaessa kiinteistökohtaisena vähimmäistuottovaatimuksena on käytetty 5,5 prosenttia. Asuntojen ja maa-alueiden arvostuksen perustana ovat olleet pankin johdon tai tarvittaessa kiinteistövälitysyhtiöiden kuluneen tilikauden aikana laatimat arviot niiden käyvistä arvoista. Muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvoon ei sisälly arvonkorotuksia. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sisältyy vähäisiä kehittämiskohteita. Muun sijoitustoiminnan kehitys Pankin omistamien joukkovelkakirjojen ja muiden saamistodistusten määrä väheni vuoden aikana 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 3 miljoonaa euroa. Saamiset luottolaitoksilta, joista valtaosan muodostavat saamiset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä, olivat 66 miljoonaa euroa. Määrä oli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Osakkeiden ja osuuksien määrä oli vuoden lopussa 6 miljoonaa euroa. Muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kuin kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo 2 miljoonaa euroa oli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Oman pääoman ja varausten muutokset Tilikauden aikana suoritettiin aktiivista jäsenhankintaa. Osuuspääoma oli vuoden lopussa 3 miljoonaa euroa. Omien pääomien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 56 miljoonaa euroa. Poistoeroa kasvatettiin 0,5 miljoonaa euroa tekemällä suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat elinkeinoverolain sallimat enimmäispoistot. Luottotappiovarausta kasvatettiin 3,2 miljoonaa euroa, minkä jälkeen varauksen määrä kohosi elinkeinoverolain sallimaan enimmäismäärään viiteen prosenttiin saamisista.

8 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 7 (17) Vakavaraisuus Osuuspankin vakavaraisuussuhde nousi vuoden aikana 0,1 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin. Vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuusprosentit ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Milj. euroa Omat varat Ensisijaiset, joista Pääomalainat 0 0 Toissijaiset 0 0 Vähennykset Yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 18,4 18,2 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja sitoumuksiin, % 18,4 18,2 Osuuspääoman määrä ensisijaisissa omissa varoissa kasvoi 0,1 miljoonaa euroa. Ensisijaisiin omiin varoihin luettuja pääomasijoituksia pankilla ei ollut. Muut ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät kasvoivat 6,6 miljoonaa euroa. Pankilla ei ollut toissijaisia omia varoja. Riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja sitoumusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9,6 prosenttia 393 miljoonaan euroon. Kasvu johtui suurelta osin luottokannan kasvusta. Vakavaraisuuden kehitys viiden vuoden aikana Vuosi Osuuspankin vakavaraisuus, % ,5 13, ,5 15, ,6 15, ,2 15, ,4 15,6*) Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus, % *) Syyskuun 2004 luku

9 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 8 (17) Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankki on Osuuspankkikeskus Osk:n jäsen. OP-ryhmän voimavarat turvaavat kaikkien jäsenpankkien toiminnan, sillä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 2 luvun 3 pykälän mukaisesti OPK ja sen 241 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista ja antavat siten ryhmän yhteisturvan jokaiselle jäsenpankille. Talletus- ja sijoitussuoja Riskien hallinta OP-ryhmä on lakisääteisen talletussuojarahaston ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Talletussuojarahaston varoista korvataan tallettajan samassa pankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään euron määrään saakka. Talletussuojarahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. OP-ryhmä maksoi vuonna 2004 rahastolle kannatusmaksuja 14,6 miljoonaa euroa. Sijoittajien korvausrahastosta voidaan sijoittajalle maksaa korvaus, jonka enimmäismäärä on 90 prosenttia saamisen määrästä, kuitenkin enintään euroa. Riskienhallinta perustuu liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden ammattitaitoon ja varovaisuuteen sekä systemaattiseen riskien mittaamiseen, arviointiin ja rajoittamiseen. Riskienhallinnan tärkein tavoite on estää sellaiset hallitsemattomat riskit, jotka voisivat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Riskienhallinta on järjestetty Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenpankeilleen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Pankin hallintoneuvosto on vahvistanut riskienhallintaa koskevat periaatteet. Pankin hallitus vastaa riskienhallintajärjestelmien riittävyydestä ja on vahvistanut luotto-, kiinteistö-, tase- ja toimintariskejä koskevat riskienhallintajärjestelmät sekä asettanut riskirajat keskeisimmille riskimittareille. Hallitus valvoo riskienhallintaa ja seuraa säännöllisesti pankin riskinkantokykyä ja riskitilannetta. Osuuspankin johto vastaa riskienhallinnan toteutuksesta hallituksen vahvistamien riskienhallintajärjestelmien ja muiden toimintaohjeiden mukaisesti sekä raportoi hallitukselle, hallintoneuvostolle ja Osuuspankkikeskukselle säännöllisesti pankin riskien tilanteesta. Sisäinen valvontajärjestelmä toimii siten, että hallitus pystyy sen avulla valvomaan vahvistettujen periaatteiden noudattamista. Luottoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä jo ennen luottopäätöstä sekä toisaalta rajoittaa ja estää jo tehtyihin luottopäätöksiin liittyvien riskien toteutuminen. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei mahdollisesti täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita eikä asetettu vakuus ole riittävä kattamaan pankin saamista. Luottopäätökset perustuvat vahvistettuihin

10 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 9 (17) päätöksenteko-ohjeisiin, asiakkaan velanhoitokykyyn ja vakuuksiin, joiden tulee yleensä olla turvaavat. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös luotonannon toimialakohtaisiin keskittymiin. Vakuudeton luotonanto on mahdollista vain poikkeustapauksissa riskienhallintaa koskevien ohjeiden määrittelemällä tavalla. Pankin luottoasiakkaat ovat pääasiallisesti yksityishenkilöitä. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman 25 prosentin rajan pankin omista varoista. Viiden suurimman asiakkaan vastuut olivat 30,8 prosenttia omista varoista. Sellaisten asiakkaiden, joiden vastuut pankille ylittivät 10 prosenttia pankin omista varoista, ei ole. Pankin säännöllisesti tekemän tulevien luottotappioriskien kartoituksen perusteella suurimpien asiakkaiden taholta ei ole odotettavissa olennaisia tappioita. Luotto- ja takaustappioiden bruttomäärä oli kuluneena vuonna 0,02 prosenttia luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Suhdeluvun odotetaan kuluvana vuotena pysyvän edelleen vakaana. Luottokanta on vakuutettu Osuuspankkien Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Markkinariskeihin sisällytetään rahoitus-, korko-, valuuttakurssi- ja osakeriskit. Pankin käyttämät markkinainstrumentit, valuuttamääräisen liiketoiminnan laajuus, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä käytettävät riskien seurantamenetelmät on määritelty hallituksen vahvistamassa tasehallintajärjestelmässä. Rahoitusriskin hallinnan tarkoituksena on turvata pankin kyky suoriutua maksuvelvoitteistaan. Korkoriskillä tarkoitetaan markkinakorkojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Rahoituksen riittävyyttä ja korkoriskiä mitataan Osuuspankkikeskuksen määrittelemillä tase-erien erääntymisrakennetta sekä maksuvalmiusreservien määrää ja rakennetta kuvaavilla menetelmillä. OP-ryhmän toimintalinjauksen mukaan osuuspankki hoitaa valtaosan rahamarkkinakaupastaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n kautta. Pankin oma kaupankäyntisalkku on niin vähäinen, että siihen ei liity kurssiriskejä. Kiinteistöriskillä tarkoitetaan osuuspankin ja sen konserniyhtiöiden omistuksessa oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvaa arvonalenemis-, tuotto- ja vahingoittumisriskiä, joilla on toteutuessaan vaikutus osuuspankin kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Pankin kiinteistöt on vakuutettu käyvästä arvostaan. Pankin hallitus käsittelee pankin kiinteistöomistukset ja niihin liittyvät riskit sekä investointi-, korjaus- ja muut toimenpiteet säännöllisesti. Seurannassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrään suhteessa pankin taseeseen ja muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutuneelle pääomalle saatavaan nettotuottoon. Osuuspankki ei harjoita varsinaista kiinteistöliiketoimintaa, vaan kiinteistöomistukset muodostuvat pääasiallisesti omassa käytössä olevista toimitilakiinteistöistä. Tämän lisäksi pankilla on taseessaan sijoitusluonteisia kiinteistöomistuksia 10 miljoonaa euroa. Kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrä saa olla korkeintaan 7 prosenttia

11 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 10 (17) Osuus OVR:n vastuista Palveluverkko taseesta. Vuoden 2004 lopussa kiinteistöihin oli sitoutunut 3,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuokrattavissa olevista tiloista oli 97 prosenttia vuokrattuna. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutuneen pääoman tuotto oli 6,5 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotista korkeampi. Merkittävin kiinteistökohde pankin taseessa on BePOP kauppakeskus, jonka noin neliömetrin huoneistoalasta neliömetriä on pankin pääkonttorin käytössä. Muu osa kiinteistöstä on vuokrattuna yli kolmellekymmenelle yritykselle tai pankin ja vuokralaisten yhteiskäytössä huoltotiloina. Kiinteistössä sijaitsee myös pysäköintilaitos asiakkaille ja kiinteistössä työskenteleville. Rakennuksen tilavuus on kuutiometriä ja bruttoala neliömetriä. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisten riskien hallinnan tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja rajoittaa tähän riskialueeseen liittyvät riskit ja vähentää niistä aiheutuvien tappioiden todennäköisyyttä. Vuonna 2004 operatiivisista riskeistä pankille aiheutuneet tappiot olivat vähäisiä. Pankki on maksanut täyteen koko vastuuosuuttaan vastaavan määrän Osuuspankkien Vakuusrahastolle. Osuuspankin palveluverkko muodostuu konttoreista, palvelupisteistä ja automaateista sekä puhelinpalvelusta ja verkkopalveluista. Palveluverkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jonka osat tukevat toisiaan asiakaspalvelun eri vaiheissa. Konttoriverkostoa uudistettiin ja uuteen palvelutapaan kuluneen vuoden aikana siirtyivät Friitalan, Kanta-Porin, Noormarkun, Pihlavan, Pomarkun, Vanhakoiviston ja Vähärauman konttorit. Kullaan konttori siirtyi vuokratiloihin. Vuoden lopussa pankilla oli pääkonttorin lisäksi kaksitoista varsinaista konttoria ja kaksi marketkonttoria. Internet-asiakaspäätteitä on konttoreissa ja marketkonttoreissa yhteensä 20. Maksuautomaatteja on 16, joista kolme pankin tilojen ulkopuolella, kauppaliikkeissä. Rahan nostoon tarkoitettu Otto.-käteisautomaatti on lähes jokaisen konttorin yhteydessä. Sähköisten pankkipalveluiden käyttö kasvoi edelleen vuoden 2004 aikana. Vuoden lopussa yli 90 prosenttia asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tehtiin sähköisinä itsepalveluina. Internet-palveluiden käyttö lisääntyi nopeimmin. Verkkopalvelusopimusten määrä ylitti kappaleen rajan. Myös pankkikorttiostosten ja GSMja WAP -tapahtumien määrät kasvoivat edellisvuodesta.

12 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 11 (17) Henkilöstörahasto Henkilöstö Henkilöstörahasto on työntekijöiden pitkän tähtäimen palkitsemismuoto. Osuuspankin henkilöstö ja hallitus tekivät päätöksen kuluneena vuonna liittyä OP-ryhmän yhteiseen OP-Henkilöstörahastoon. Samalla pankin hallitus teki päätöksen siihen liittyvästä voittopalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta. Ensimmäiset voittopalkkiomittareiden tavoitetasot on vahvistettu vuodelle Pankki maksaa henkilöstörahastolle voittopalkkioita ennalta sovittujen periaatteiden mukaan. Rahaston jäsen voi nostaa rahasto-osuuksia rahaston säännöissä mainituin perustein. Henkilöstön määrä pysyi vuoden aikana ennallaan. Sijaisuus- ja seuraajajärjestelmien kehittämistä ja henkilöstön rakennemuutokseen varautumisesta jatkettiin. Vuoden lopulla vakinaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä oli 149. Vuoden aikana vakinaistettiin yhteensä 9 toimihenkilöä. Eläkkeelle siirtymisten tai irtisanoutumisten johdosta päättyi yhtä monta työsuhdetta. Jäsenistö Pankin jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 1347 jäsenellä ja oli vuoden lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui toteutetusta ja edelleen jatkuvasta aktiivisesta jäsenhankinnasta. Osuuspankin hallinnointijärjestelmä Edustajisto Porin Seudun Osuuspankin omistajajäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 40 ja enintään 60 edustajaa sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää. Nykyisen edustajiston jäsenmäärä on 40. Edustajat valitaan osuuspankin vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen jäsenalueittain joka neljäs vuosi toukokuun loppuun mennessä suoritettavalla äänestyksellä. Vaalikelpoinen edustajistoon on henkilö, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää ja joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja joka ei ole osuuspankin palveluksessa eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävä varsinainen edustajiston kokous käsittelee muun muassa seuraavat asiat: osuuspankin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, ylijäämän käytöstä päättäminen,

13 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 12 (17) Hallintoneuvosto hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista päättäminen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista päättäminen. Lisäksi edustajiston kokous päättää tarvittaessa kaikista osuuspankin sääntöjen muutoksista. Varsinaisen edustajiston kokouksen lisäksi voidaan pitää asioiden niin vaatiessa ylimääräisiä kokouksia. Edustajiston kokouksen koollekutsumisesta päättää pankin hallitus. Jokaisella jäsenellä on edustajiston vaalissa yksi ääni ja jokaisella edustajiston jäsenellä on edustajiston kokouksessa yksi ääni. Osuuspankilla on hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen. Lisäksi se vahvistaa osuuspankin ohjesäännön ja pankin riskienhallintaa koskevat periaatteet. Hallintoneuvosto antaa varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunnon edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Se voi myös antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvostoon kuuluu pankin sääntöjen mukaan vähintään 7 ja enintään 30 jäsentä. Jäsenmäärän vahvistaa edustajiston kokous ja se on tällä hetkellä 27. Jäsenet valitaan osuuspankin jäsenistä ja heidän tulee edustaa monipuolisesti jäsenkuntaa. Kunkin jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa kolmannes. Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on 65 vuotta, kuitenkin siten että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään seuraavan valintakokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2004 yhteensä 2 kertaa. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta Hallitus Hallintoneuvostoa avustaa sen valvontatehtävässä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsema 3 -jäseninen tarkastusvaliokunta. Sen tehtävänä on valvoa pankin hallintoa ja sille on toimitettava pankkia koskevat viranomaisten, keskusyhteisön, tilintarkastajan sekä muut tarkastuskertomukset. Tarkastusvaliokunnan on esitettävä havaintonsa niistä ja muusta pankin hallinnosta ainakin kerran vuodessa hallintoneuvostolle. Keskeisin toimielin osuuspankin liiketoiminnan kannalta on pankin hallitus. Hallitus johtaa osuuspankin toimintaa. Pankin sääntöjen mukaan hallituksen on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuspankki- ja osuuskuntalakien ja pankin sääntöjen sekä hallintoneuvoston vahvistaman

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2003 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-16 Toimintakertomus 17-19 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 20-65 Osuuspankin tuloslaskelman ja

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

Osuuspankkiryhmä Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta

Osuuspankkiryhmä Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta 1997 Osuuspankkiryhmä Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta Sisältö Osuuspankkiryhmä Jäsenosuuspankit (249) Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta Osuuspankkien Keskuspankki Oy Tytäryhtiöt Tytäryhtiöt Pääjohtajan

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 09.05.2005 Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantaiahasto-osnakrien lukumäärä: Merkintähinta: Vähintään 5.000 ja enintään 20 kappaletta 100 kantarahasto-osnndelta Merkintäaika:

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 24.5.2006 Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 2 500 ja enintään 10 000 kappaletta Merkintähinta: 200,00 euroa kantarahasto-osuudelta

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OHJELMAESITE/TARJOUSESITE OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2005 250.000.000 euroa Tämän joukkovelkakirjaohjelman alla kulloinkin liikkeessä olevien velkakirjojen pääomien yhteenlaskettu

Lisätiedot

Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003

Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 Ta rjousesi te Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 De bent u u rilainan Ii i kkeeseen las kija Sysmän Säästöpankki Korko: Laina-ai ka: Emissiokurssi: Lainan määrä: Merkin täa i ka : E n n a k kome

Lisätiedot

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki.

Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. vuosikertomus 2000 Mandatum Pankki on yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varainhoitoon sekä investointipankkitoimintaan keskittynyt suomalainen liikepankki. Vuosi 2000 lyhyesti AVAINLUKUJA Aktiivihenkilöasiakkaita,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

Sisältö. Taloudellinen informaatio vuonna 1999

Sisältö. Taloudellinen informaatio vuonna 1999 Sisältö Sivu 2 Osuuspankkiryhmä 3 Toimintaympäristö 4 Vuosi 1998 lyhyesti 6 Pääjohtajan katsaus 9 Osuuspankkiryhmän tilinpäätös 1998 9 Toimintakertomus 9 Täysi vuosi uudessa muodossa 9 Osuuspankkiryhmän

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema SISÄLTÖ Johtokunnan toimintakertomus 1 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 1 Tulos 1 Tase 3 Taseen ulkopuoliset erät 4 Vakavaraisuus 5 Riskienhallinta 5 Yhteisvastuu 16 Talletus- ja sijoittajasuoja

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO

Hypo lyhyesti SISÄLLYSLUETTELO Hypo lyhyesti Hypo on kehittänyt asuntorahoituksen asiantuntijana asiakkaidensa tarpeisiin erikoisratkaisuja jo 145 vuoden ajan. Vanhan ajan pankki nimi jolla useat konttorissamme asioivat Hypoon viittaavat

Lisätiedot