TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-17 Toimintakertomus Osuuspankin tuloslaskelma ja tase Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä annettavat tiedot Luettelo kirjanpitokirjoista, tositteiden lajeista sekä selvitys niiden säilytystavoista 73 Hallituksen allekirjoitus 73 Hallintoneuvoston varmennus 73 Tilintarkastajien merkintä suoritetusta tilintarkastuksesta

2 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-ryhmä Vuosi 2004 oli Porin Seudun Osuuspankille varsin tyydyttävä. Pankin liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa, eli hieman edellisvuotista parempi. Talletusten määrä kasvoi 6,4 prosenttia. Uusia luottoja myönnettiin 8,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Luottokanta kasvoikin 549 miljoonaan euroon. Hyvä tuloskehitys paransi vakavaraisuutta. Jäsenten määrän kasvu jatkui edelleen. Vuoden lopussa pankin jäseniä oli Pankin asema toimialueen johtavana rahalaitoksena vankistui. Porin Seudun Osuuspankki kuuluu OP-ryhmään, jonka muodostivat tilikauden päättyessä 239 itsenäistä paikallista jäsenosuuspankkia sekä Osuuspankkikeskus tytäryhtiöineen. OP-ryhmän keskusyhteisö on Osuuspankkikeskus Osk, jonka tehtävänä on toimia ryhmän osaamis- ja palvelukeskuksena. OP-ryhmän toimintatapa perustuu itsenäisyyteen ja paikalliseen päätöksentekoon ryhmän kaikissa pankeissa. Yhteistoiminta tehostaa ryhmän voimavarojen hyödyntämistä sekä paikallisessa että valtakunnallisessa pankkitoiminnassa. Jokaisella jäsenosuuspankilla on koko OPryhmän antama yhteisturva, sillä jäsenluottolaitokset antavat toisilleen suojaa vastaamalla viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista laissa osuuspankeissa ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista ja osuuspankin säännöissä määritellyllä tavalla. Taloudellinen toimintaympäristö Suomen talouskasvu nopeutui vuonna 2004 noin 3 prosenttiin. Investoinnit kääntyivät kaksi vuotta kestäneen selvän laskun jälkeen loivaan nousuun. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät. Talouskasvua tuki myös viennin lisäys. Kokonaisuudessaan talouden noususuhdanne jäi kuluneena vuonna kuitenkin melko vaatimattomaksi. Työmarkkinoilla talouden loiva nousu alkoi näkyä syksyllä, jolloin työllisyys koheni ja työttömien määrä väheni edelliseen syksyyn verrattuna. Keskimääräinen työttömyysaste koko vuodelta 2004 painui valtakunnallisesti hieman alle 9 prosenttiin, mutta alueelliset erot olivat suuret. Pankin toimialueen työttömyysaste joulukuussa 2004 oli 15,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisen vuoden lopussa, mutta huomattavasti koko maan 11,9 prosentin työttömyysastetta heikompi. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoivat yli 5 prosenttia, kun ansiotaso nousi runsaat 3,5 prosenttia ja omaisuustuloja lisäsivät yritysverouudistuksesta johtuneet poikkeuksellisen suuret osinkojen maksut. Tulojen kasvu ylläpiti kulutusmenojen tasaista nousua ja vauhditti asuntokauppaa. Inflaatio pysyi erittäin hitaana. Kalliin öljyn vastapainoksi inflaatiota jarrutti euron vahvistuminen suhteessa dollariin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos jäi lähes nollaan. Myös asuntojen hintojen pitkään jatkunut nousu alkoi tasaantua, kun varsinkin valtakunnallisesti suurimmissa kasvukeskuksissa vallitseva hintataso koettiin melko korkeaksi.

3 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (17) Satakunnan talousalueen kehittämistä on vauhdittanut Olkiluodon uuden ydinvoimalayksikön laajennustyön käynnistyminen. Pankin toimialueen väestö väheni 620 hengellä ja pankin fyysisen konttoriverkostoalueen väkimäärä 94 hengellä vuoden aikana, vaikkakin edellisen vuoden väestömäärän lisäys antoi uskoa Satakunnan pitkään jatkuneen muuttotappiotrendin olevan kääntymässä positiiviselle kasvu-uralle. Vaikka koko euroalueen talouskasvu nopeutui hieman, ei koroissa tapahtunut mainittavia muutoksia. Euroopan keskuspankin ohjauskorko oli vuoden päättyessä tasan 2 prosenttia, johon se laskettiin jo vuoden 2003 kesäkuussa. Myös OP-ryhmän viitekorko Op-Prime pysyi koko vuoden muuttumattomana 2,5 prosentissa. Pankkien luotonannossa eniten käytetty viitekorko, 12 kuukauden euribor, liikkui vuoden aikana 2,0 2,5 prosentin välillä. Pitkät markkinakorot laskivat syksyllä, kun kalliin öljyn ja vahvan euron arvioitiin hidastavan euroalueen talouskasvua oli siten toinen peräkkäinen erittäin matalien korkojen vuosi. Matalat korot ja pankkien välinen kova kilpailu luotonannossa, erityisesti asuntorahoituksessa kavensivat korkomarginaalia ja heikensivät rahoituskatetta. Asuntoluottokannan kasvu oli varsin nopeaa. Uusia asuntoluottoja myönnettiinkin Porin Seudun Osuuspankissa lähes 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien tulojen kasvu ja yritysten hyvä maksuvalmius lisäsivät pankin talletuksia joiden kasvu nopeutui yli 6 prosenttiin. Rahaa riitti myös pitkäaikaissäästämiseen: sijoitusrahastojen markkina-arvon muutos oli lähes 40 prosentin luokkaa. Sen sijaan henkivakuutussäästöjen lisäys oli huomattavasti pienempi. Osakemarkkinoilla vuosi oli kaksijakoinen. Yritysten hyvästä tuloskehityksestä ja erittäin matalista koroista huolimatta kurssit laskivat alkuvuonna ja monet indeksit saavuttivat kesällä vuoden alimmat arvonsa. Syksyllä kurssikehitys oli pääosin nousuvoittoista ja esimerkiksi HEX-portfolioindeksin vuosinousuksi kertyi noin 15 prosenttia. Yritysomistusten muutokset Pankin konserni Osuuspankin yritysomistuksissa ei ole tapahtunut kuluneen vuoden aikana merkittäviä muutoksia. Osuuspankin omistukset muissa yhtiöissä ovat vähäisiä, joten pankilla ei ole konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta.

4 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 3 (17) Kannattavuus Osuuspankin liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: Milj. euroa 1-12/ /2003 Muutos-% Rahoituskate 15,4 16,5-6,7 Muut tuotot 8,3 7,9 4,1 Tuotot yhteensä 23,7 24,5-3,2 Henkilöstökulut 5,8 6,4-9,6 Muut kulut 9,7 10,4-7,1 Kulut yhteensä 15,5 16,8-8,0 Kate ennen luotto- ja takaustappioita 8,2 7,6 7,5 Luotto- ja takaustappiot -0,3 1-0,6-53,8 Pysyvien arvopapereiden arvonalentumiset Liikevoitto 8,5 8,3 3,0 Tuottojen suhde kuluihin 1,53 1,45 0,08 %-yksikköä Rahoituskate oli 15,4 miljoonaa euroa, eli 1,1 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Rahoituskatteen supistumiseen vaikutti sekä alhainen markkinakorkotaso että korkomarginaalien pienentyminen. Supistuneen korkoeron vaikutusta rahoituskatteeseen kompensoi osittain luotto- ja talletuskannan kasvu. Lakisääteinen talletussuojarahaston kannatusmaksu 0,3 miljoonaa euroa kirjattiin rahoituskatteen vähennykseksi. Muut tuotot, joiden kokonaismäärä oli 8,3 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 4,1 prosenttia. Näihin tuottoihin sisältyvät palkkiotuotot vähenivät 3,4 prosenttia 5,7 miljoonaan euroon. Palkkiotuottojen pienentymistä selittää 0,3 miljoonan euron suuruisen pakollisen varauksen kirjaaminen tätä erää vähentäen vastaisten luoton takaisinmaksuturvan palkkiopalautusten varalta. Palkkiotuotoista kasvoivat erityisesti arvopapereiden välityksestä ja liikkeelle laskusta saadut palkkiot, jotka kasvoivat 50,9 prosenttia 0,7 miljoonaan euroon. Antolainauksen palkkiot kasvoivat hieman huolimatta kiristyneestä kilpailusta. Niiden määrä oli 1,2 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista eli osingot ja osuuksien korot kasvoivat 125,1 prosenttia 1,1 miljoonaan euroon lähinnä OKOn viimevuotista suurempien osinkojen vuoksi. Liiketoiminnan muut tuotot olivat lähes edellisvuoden tasolla eli 1,4 miljoonaa euroa. Näistä tuotoista muodostavat vuokratuotot 1,2 miljoonaa euroa. Merkittäviä luovutusvoittoja ei sisälly tilikauden tulokseen. Henkilöstökulut muodostuvat palkkakuluista sekä eläke- ja sosiaalikuluista. Niiden kokonaismäärä 5,8 miljoonaa euroa oli 9,6 prosenttia pienempi kuin edellisenä 1 Luotto- ja takaustappiot: Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli tulosta parantava.

5 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 4 (17) Ottolainauksen kehitys vuonna. Osuuspankin palveluksessa oli vuoden lopussa 149 eli sama määrä kuin vuotta aiemmin. Muut kulut, joiden kokonaismäärä oli 9,7 miljoonaa euroa, pienenivät edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Näihin kuluihin sisältyvät palkkiokulut vähenivät 3,7 prosenttia 0,9 miljoonaan euroon. Hallintokulut ilman henkilöstökuluja vähenivät 5,0 prosenttia 5,2 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä 1,2 miljoonaa euroa oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumispoistoja kiinteistöyhteisöjen osakkeista kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen sisältyi arvonalentumispoistoja 0,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut pienenivät 8,8 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Nämä kulut muodostuvat lähinnä vuokrakuluista, kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen kuluista, vakuutusmaksuista ja jäsen- ja valvontamaksuista. Luotto- ja takaustappiot olivat bruttomäärältään 0,1 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksilla ja perityksi saaduilla, aikaisemmin luotto- ja takaustappioihin kirjatuilla erillä oikaistu nettomäärä oli tulosta parantava 0,3 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tämän erän tulosta parantava vaikutus oli 0,6 miljoonaa euroa. Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia ei ollut. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Yleisön talletukset olivat vuoden lopussa 527miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 32 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia. Kasvu johtui lähinnä maksuliiketilien ja tuottotilien lisäyksestä. Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille, jotka muodostuvat markkinarahaveloista ja valtion varoista välitetyistä lainoista, vähenivät 0,5 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia. Muun vieraan pääoman ja sitoumusten kehitys Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat lähes kokonaan veloista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle, olivat 11 miljoonaa euroa. Pankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen määrä oli 24 miljoonaa euroa eli 7 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Näillä osuuspankin omilla lainoilla on pyritty vastaamaan lisääntyneeseen arvopapereitten kysyntään. Pankin taseeseen ei sisälly velkoja, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla. Muut vieraan pääoman erät muodostuvat lähinnä lyhytaikaisista maksujenvälityseristä sekä tuottojen ja kulujen jaksotuksiin liittyvistä tilinpäätösvaiheen siirtyvistä eristä.

6 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 5 (17) Antolainauksen kehitys Kiinteistöomistukset Pankin tase oli 656 miljoonaa euroa. Se kasvoi edellisestä vuodesta 57 miljoonaa euroa eli 9,5 prosenttia. Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä oli 46 miljoonaa euroa eli 3 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Saamiset yleisöltä eli annetut luotot olivat vuoden lopussa 549 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat vuoden aikana 63 miljoonaa euroa eli 12,9 prosenttia. Valtion varoista välitettyjen lainojen osuus koko luottokannasta oli 1,0 prosenttia. Osuus väheni vuoden aikana 0,2 prosenttiyksikköä. Uusia luottoja nostettiin vuoden aikana 203 miljoonaa euroa eli 16 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua edistivät hyvä taloudellinen tilanne, korkojen lasku ja asuntokaupan jatkuminen vilkkaana. Syksyllä OP-ryhmä toi markkinoille korkokattoisen asuntoluoton, joka on uusi tuote Suomessa. Siinä asiakas voi maksua vastaan liittää luottoonsa korkokaton, jonka yläpuolelle korko ei nouse korkokattosopimuksen voimassaoloaikana. Osuuspankki tarjoaa asiakkaille myös OP-ryhmän kiinnitysluottopankin, OP- Asuntoluottopankki Oyj:n myöntämiä asuntoluottoja. Järjestämättömät saamiset olivat vuoden lopussa 1 miljoonaa euroa eli 0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi pankilla oli vähäisessä määrin nollakorkoisia saamisia. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten yhteismäärä oli 0,19 prosenttia koko luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä, mikä oli 0,08 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Osuuspankin kiinteistöomistukset muodostuvat omassa käytössä olevista ja sijoitusluonteisista kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöosakkeista. Kiinteistöihin sitoutunut pääoma yhteensä oli tilikauden päättyessä 3,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin se oli 4,0 prosenttia. Tilikauden aikana myytiin kiinteistöjä 0,2 miljoonan euron arvosta. Kiinteistöhankintoja ei vuoden aikana tehty. Omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 13 miljoonaa euroa. Se oli 0,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten ja vastasi 2,0 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 2,2 prosenttia. Omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden tasearvoa määritettäessä on otettu lähtökohdaksi hyödykkeen arvo suhteessa liiketoiminnan tulonodotuksiin. Omassa käytössä oleviksi kiinteistöiksi on luettu kiinteistöt, jotka ovat pankin omassa käytössä konttori-, varasto- tai muina sellaisina tiloina taikka henkilökunnan asumis-, virkistys- tai muussa sellaisessa käytössä, sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet, jotka oikeuttavat tällaisten tilojen hallintaan.

7 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 6 (17) Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli tilikauden päättyessä 10 miljoonaa euroa. Se oli 1 miljoona euroa pienempi kuin vuosi sitten vastaten 1,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuotta aikaisemmin osuus taseesta oli 1,8 prosenttia. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli 6,5 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna tuotto parani 0,5 prosenttiyksikköä muun muassa vuokrausasteen nousun seurauksena. Vuokraamatta oli vuoden lopussa 3 prosenttia vuokrattavissa olevista tiloista (edellisenä vuonna 9 prosenttia). Arvonalennuksia kirjattiin tilikauden aikana 0,3 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevia liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä arvostettaessa kiinteistökohtaisena vähimmäistuottovaatimuksena on käytetty 5,5 prosenttia. Asuntojen ja maa-alueiden arvostuksen perustana ovat olleet pankin johdon tai tarvittaessa kiinteistövälitysyhtiöiden kuluneen tilikauden aikana laatimat arviot niiden käyvistä arvoista. Muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen tasearvoon ei sisälly arvonkorotuksia. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sisältyy vähäisiä kehittämiskohteita. Muun sijoitustoiminnan kehitys Pankin omistamien joukkovelkakirjojen ja muiden saamistodistusten määrä väheni vuoden aikana 2 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa 3 miljoonaa euroa. Saamiset luottolaitoksilta, joista valtaosan muodostavat saamiset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ltä, olivat 66 miljoonaa euroa. Määrä oli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Osakkeiden ja osuuksien määrä oli vuoden lopussa 6 miljoonaa euroa. Muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kuin kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden kirjanpitoarvo 2 miljoonaa euroa oli lähes sama kuin vuotta aikaisemmin. Oman pääoman ja varausten muutokset Tilikauden aikana suoritettiin aktiivista jäsenhankintaa. Osuuspääoma oli vuoden lopussa 3 miljoonaa euroa. Omien pääomien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 56 miljoonaa euroa. Poistoeroa kasvatettiin 0,5 miljoonaa euroa tekemällä suunnitelman mukaisia poistoja suuremmat elinkeinoverolain sallimat enimmäispoistot. Luottotappiovarausta kasvatettiin 3,2 miljoonaa euroa, minkä jälkeen varauksen määrä kohosi elinkeinoverolain sallimaan enimmäismäärään viiteen prosenttiin saamisista.

8 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 7 (17) Vakavaraisuus Osuuspankin vakavaraisuussuhde nousi vuoden aikana 0,1 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin. Vakavaraisuuteen vaikuttavat erät ja vakavaraisuusprosentit ovat muuttuneet vuoden aikana seuraavasti: Milj. euroa Omat varat Ensisijaiset, joista Pääomalainat 0 0 Toissijaiset 0 0 Vähennykset Yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 18,4 18,2 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin, sijoituksiin ja sitoumuksiin, % 18,4 18,2 Osuuspääoman määrä ensisijaisissa omissa varoissa kasvoi 0,1 miljoonaa euroa. Ensisijaisiin omiin varoihin luettuja pääomasijoituksia pankilla ei ollut. Muut ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät kasvoivat 6,6 miljoonaa euroa. Pankilla ei ollut toissijaisia omia varoja. Riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja sitoumusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9,6 prosenttia 393 miljoonaan euroon. Kasvu johtui suurelta osin luottokannan kasvusta. Vakavaraisuuden kehitys viiden vuoden aikana Vuosi Osuuspankin vakavaraisuus, % ,5 13, ,5 15, ,6 15, ,2 15, ,4 15,6*) Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus, % *) Syyskuun 2004 luku

9 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 8 (17) Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankki on Osuuspankkikeskus Osk:n jäsen. OP-ryhmän voimavarat turvaavat kaikkien jäsenpankkien toiminnan, sillä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 2 luvun 3 pykälän mukaisesti OPK ja sen 241 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista ja antavat siten ryhmän yhteisturvan jokaiselle jäsenpankille. Talletus- ja sijoitussuoja Riskien hallinta OP-ryhmä on lakisääteisen talletussuojarahaston ja sijoittajien korvausrahaston jäsen. Talletussuojarahaston varoista korvataan tallettajan samassa pankissa olevat saamiset, kuitenkin enintään euron määrään saakka. Talletussuojarahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. OP-ryhmä maksoi vuonna 2004 rahastolle kannatusmaksuja 14,6 miljoonaa euroa. Sijoittajien korvausrahastosta voidaan sijoittajalle maksaa korvaus, jonka enimmäismäärä on 90 prosenttia saamisen määrästä, kuitenkin enintään euroa. Riskienhallinta perustuu liiketoimintapäätöksiä tekevien henkilöiden ammattitaitoon ja varovaisuuteen sekä systemaattiseen riskien mittaamiseen, arviointiin ja rajoittamiseen. Riskienhallinnan tärkein tavoite on estää sellaiset hallitsemattomat riskit, jotka voisivat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Riskienhallinta on järjestetty Osuuspankkikeskus Osk:n jäsenpankeilleen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Pankin hallintoneuvosto on vahvistanut riskienhallintaa koskevat periaatteet. Pankin hallitus vastaa riskienhallintajärjestelmien riittävyydestä ja on vahvistanut luotto-, kiinteistö-, tase- ja toimintariskejä koskevat riskienhallintajärjestelmät sekä asettanut riskirajat keskeisimmille riskimittareille. Hallitus valvoo riskienhallintaa ja seuraa säännöllisesti pankin riskinkantokykyä ja riskitilannetta. Osuuspankin johto vastaa riskienhallinnan toteutuksesta hallituksen vahvistamien riskienhallintajärjestelmien ja muiden toimintaohjeiden mukaisesti sekä raportoi hallitukselle, hallintoneuvostolle ja Osuuspankkikeskukselle säännöllisesti pankin riskien tilanteesta. Sisäinen valvontajärjestelmä toimii siten, että hallitus pystyy sen avulla valvomaan vahvistettujen periaatteiden noudattamista. Luottoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää luottotappioiden todennäköisyyttä jo ennen luottopäätöstä sekä toisaalta rajoittaa ja estää jo tehtyihin luottopäätöksiin liittyvien riskien toteutuminen. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei mahdollisesti täytä luottosuhteesta syntyviä velvoitteita eikä asetettu vakuus ole riittävä kattamaan pankin saamista. Luottopäätökset perustuvat vahvistettuihin

10 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 9 (17) päätöksenteko-ohjeisiin, asiakkaan velanhoitokykyyn ja vakuuksiin, joiden tulee yleensä olla turvaavat. Seurannassa kiinnitetään huomiota myös luotonannon toimialakohtaisiin keskittymiin. Vakuudeton luotonanto on mahdollista vain poikkeustapauksissa riskienhallintaa koskevien ohjeiden määrittelemällä tavalla. Pankin luottoasiakkaat ovat pääasiallisesti yksityishenkilöitä. Pankilla ei ole asiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman 25 prosentin rajan pankin omista varoista. Viiden suurimman asiakkaan vastuut olivat 30,8 prosenttia omista varoista. Sellaisten asiakkaiden, joiden vastuut pankille ylittivät 10 prosenttia pankin omista varoista, ei ole. Pankin säännöllisesti tekemän tulevien luottotappioriskien kartoituksen perusteella suurimpien asiakkaiden taholta ei ole odotettavissa olennaisia tappioita. Luotto- ja takaustappioiden bruttomäärä oli kuluneena vuonna 0,02 prosenttia luotonannon ja taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärästä. Suhdeluvun odotetaan kuluvana vuotena pysyvän edelleen vakaana. Luottokanta on vakuutettu Osuuspankkien Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä. Markkinariskeihin sisällytetään rahoitus-, korko-, valuuttakurssi- ja osakeriskit. Pankin käyttämät markkinainstrumentit, valuuttamääräisen liiketoiminnan laajuus, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä käytettävät riskien seurantamenetelmät on määritelty hallituksen vahvistamassa tasehallintajärjestelmässä. Rahoitusriskin hallinnan tarkoituksena on turvata pankin kyky suoriutua maksuvelvoitteistaan. Korkoriskillä tarkoitetaan markkinakorkojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja vakavaraisuuteen. Rahoituksen riittävyyttä ja korkoriskiä mitataan Osuuspankkikeskuksen määrittelemillä tase-erien erääntymisrakennetta sekä maksuvalmiusreservien määrää ja rakennetta kuvaavilla menetelmillä. OP-ryhmän toimintalinjauksen mukaan osuuspankki hoitaa valtaosan rahamarkkinakaupastaan OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n kautta. Pankin oma kaupankäyntisalkku on niin vähäinen, että siihen ei liity kurssiriskejä. Kiinteistöriskillä tarkoitetaan osuuspankin ja sen konserniyhtiöiden omistuksessa oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin kohdistuvaa arvonalenemis-, tuotto- ja vahingoittumisriskiä, joilla on toteutuessaan vaikutus osuuspankin kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Pankin kiinteistöt on vakuutettu käyvästä arvostaan. Pankin hallitus käsittelee pankin kiinteistöomistukset ja niihin liittyvät riskit sekä investointi-, korjaus- ja muut toimenpiteet säännöllisesti. Seurannassa kiinnitetään huomiota muun muassa kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrään suhteessa pankin taseeseen ja muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöihin sitoutuneelle pääomalle saatavaan nettotuottoon. Osuuspankki ei harjoita varsinaista kiinteistöliiketoimintaa, vaan kiinteistöomistukset muodostuvat pääasiallisesti omassa käytössä olevista toimitilakiinteistöistä. Tämän lisäksi pankilla on taseessaan sijoitusluonteisia kiinteistöomistuksia 10 miljoonaa euroa. Kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrä saa olla korkeintaan 7 prosenttia

11 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 10 (17) Osuus OVR:n vastuista Palveluverkko taseesta. Vuoden 2004 lopussa kiinteistöihin oli sitoutunut 3,6 prosenttia taseen loppusummasta. Vuokrattavissa olevista tiloista oli 97 prosenttia vuokrattuna. Muussa kuin omassa käytössä oleviin kiinteistöomistuksiin sitoutuneen pääoman tuotto oli 6,5 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotista korkeampi. Merkittävin kiinteistökohde pankin taseessa on BePOP kauppakeskus, jonka noin neliömetrin huoneistoalasta neliömetriä on pankin pääkonttorin käytössä. Muu osa kiinteistöstä on vuokrattuna yli kolmellekymmenelle yritykselle tai pankin ja vuokralaisten yhteiskäytössä huoltotiloina. Kiinteistössä sijaitsee myös pysäköintilaitos asiakkaille ja kiinteistössä työskenteleville. Rakennuksen tilavuus on kuutiometriä ja bruttoala neliömetriä. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Operatiivisten riskien hallinnan tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja rajoittaa tähän riskialueeseen liittyvät riskit ja vähentää niistä aiheutuvien tappioiden todennäköisyyttä. Vuonna 2004 operatiivisista riskeistä pankille aiheutuneet tappiot olivat vähäisiä. Pankki on maksanut täyteen koko vastuuosuuttaan vastaavan määrän Osuuspankkien Vakuusrahastolle. Osuuspankin palveluverkko muodostuu konttoreista, palvelupisteistä ja automaateista sekä puhelinpalvelusta ja verkkopalveluista. Palveluverkko muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jonka osat tukevat toisiaan asiakaspalvelun eri vaiheissa. Konttoriverkostoa uudistettiin ja uuteen palvelutapaan kuluneen vuoden aikana siirtyivät Friitalan, Kanta-Porin, Noormarkun, Pihlavan, Pomarkun, Vanhakoiviston ja Vähärauman konttorit. Kullaan konttori siirtyi vuokratiloihin. Vuoden lopussa pankilla oli pääkonttorin lisäksi kaksitoista varsinaista konttoria ja kaksi marketkonttoria. Internet-asiakaspäätteitä on konttoreissa ja marketkonttoreissa yhteensä 20. Maksuautomaatteja on 16, joista kolme pankin tilojen ulkopuolella, kauppaliikkeissä. Rahan nostoon tarkoitettu Otto.-käteisautomaatti on lähes jokaisen konttorin yhteydessä. Sähköisten pankkipalveluiden käyttö kasvoi edelleen vuoden 2004 aikana. Vuoden lopussa yli 90 prosenttia asiakkaiden peruspalvelutapahtumista tehtiin sähköisinä itsepalveluina. Internet-palveluiden käyttö lisääntyi nopeimmin. Verkkopalvelusopimusten määrä ylitti kappaleen rajan. Myös pankkikorttiostosten ja GSMja WAP -tapahtumien määrät kasvoivat edellisvuodesta.

12 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 11 (17) Henkilöstörahasto Henkilöstö Henkilöstörahasto on työntekijöiden pitkän tähtäimen palkitsemismuoto. Osuuspankin henkilöstö ja hallitus tekivät päätöksen kuluneena vuonna liittyä OP-ryhmän yhteiseen OP-Henkilöstörahastoon. Samalla pankin hallitus teki päätöksen siihen liittyvästä voittopalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta. Ensimmäiset voittopalkkiomittareiden tavoitetasot on vahvistettu vuodelle Pankki maksaa henkilöstörahastolle voittopalkkioita ennalta sovittujen periaatteiden mukaan. Rahaston jäsen voi nostaa rahasto-osuuksia rahaston säännöissä mainituin perustein. Henkilöstön määrä pysyi vuoden aikana ennallaan. Sijaisuus- ja seuraajajärjestelmien kehittämistä ja henkilöstön rakennemuutokseen varautumisesta jatkettiin. Vuoden lopulla vakinaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä oli 149. Vuoden aikana vakinaistettiin yhteensä 9 toimihenkilöä. Eläkkeelle siirtymisten tai irtisanoutumisten johdosta päättyi yhtä monta työsuhdetta. Jäsenistö Pankin jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 1347 jäsenellä ja oli vuoden lopussa Jäsenmäärän lisäys johtui toteutetusta ja edelleen jatkuvasta aktiivisesta jäsenhankinnasta. Osuuspankin hallinnointijärjestelmä Edustajisto Porin Seudun Osuuspankin omistajajäsenten päätösvaltaa käyttää jäsenten keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu vähintään 40 ja enintään 60 edustajaa sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää. Nykyisen edustajiston jäsenmäärä on 40. Edustajat valitaan osuuspankin vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen jäsenalueittain joka neljäs vuosi toukokuun loppuun mennessä suoritettavalla äänestyksellä. Vaalikelpoinen edustajistoon on henkilö, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää ja joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja joka ei ole osuuspankin palveluksessa eikä hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävä varsinainen edustajiston kokous käsittelee muun muassa seuraavat asiat: osuuspankin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, ylijäämän käytöstä päättäminen,

13 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 12 (17) Hallintoneuvosto hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkkioista päättäminen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista päättäminen. Lisäksi edustajiston kokous päättää tarvittaessa kaikista osuuspankin sääntöjen muutoksista. Varsinaisen edustajiston kokouksen lisäksi voidaan pitää asioiden niin vaatiessa ylimääräisiä kokouksia. Edustajiston kokouksen koollekutsumisesta päättää pankin hallitus. Jokaisella jäsenellä on edustajiston vaalissa yksi ääni ja jokaisella edustajiston jäsenellä on edustajiston kokouksessa yksi ääni. Osuuspankilla on hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa pankin hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen. Lisäksi se vahvistaa osuuspankin ohjesäännön ja pankin riskienhallintaa koskevat periaatteet. Hallintoneuvosto antaa varsinaiselle edustajiston kokoukselle lausunnon edellisen vuoden tilinpäätöksestä. Se voi myös antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvostoon kuuluu pankin sääntöjen mukaan vähintään 7 ja enintään 30 jäsentä. Jäsenmäärän vahvistaa edustajiston kokous ja se on tällä hetkellä 27. Jäsenet valitaan osuuspankin jäsenistä ja heidän tulee edustaa monipuolisesti jäsenkuntaa. Kunkin jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa kolmannes. Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on 65 vuotta, kuitenkin siten että tämän iän täyttänyt henkilö saa toimia tehtävässään seuraavan valintakokouksen päättymiseen saakka. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2004 yhteensä 2 kertaa. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta Hallitus Hallintoneuvostoa avustaa sen valvontatehtävässä hallintoneuvoston keskuudestaan valitsema 3 -jäseninen tarkastusvaliokunta. Sen tehtävänä on valvoa pankin hallintoa ja sille on toimitettava pankkia koskevat viranomaisten, keskusyhteisön, tilintarkastajan sekä muut tarkastuskertomukset. Tarkastusvaliokunnan on esitettävä havaintonsa niistä ja muusta pankin hallinnosta ainakin kerran vuodessa hallintoneuvostolle. Keskeisin toimielin osuuspankin liiketoiminnan kannalta on pankin hallitus. Hallitus johtaa osuuspankin toimintaa. Pankin sääntöjen mukaan hallituksen on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuspankki- ja osuuskuntalakien ja pankin sääntöjen sekä hallintoneuvoston vahvistaman

14 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 13 (17) Toimitusjohtaja ohjesäännön mukaan. Hallituksella on yleinen toimivalta päättää kaikista pankin hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai sääntöjen mukaan eivät kuulu edustajistolle, hallintoneuvostolle tai toimitusjohtajalle. Hallitus päättää pankin strategiasta ja keskeisistä liiketoimintatavoitteista. Hallituksen lakimääräisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että osuuspankin kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osuuspankin sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat toimitusjohtaja toimiaikanaan sekä hallintoneuvoston valitsemat 3 7 muuta jäsentä, joiden tulee olla osuuspankin jäseniä. Hallituksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 7. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenen yläikäraja on 65 vuotta, kuitenkin siten, että tämän iän täyttänyt jäsen saa toimia tehtävässään uuden jäsenen valinnasta päättävän hallintoneuvoston kokouksen loppuun. Vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei saa valita osuuspankin toimitusjohtajaa tai toimihenkilöä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Kertomusvuonna hallituksen kokouksia oli 12. Pankin toimitusjohtajan on edistettävä osuuspankin etua huolellisesti ja hoidettava pankin päivittäistä hallintoa osuuspankki- ja osuuskuntalakien ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiin, jotka pankin toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta pankin toiminnalle olennaista haittaa. Toimitusjohtajan lakimääräisenä tehtävänä on huolehtia, että pankin kirjanpito on lain mukainen ja että pankin varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valitsee pankin hallintoneuvosto. Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättää edustajisto. Kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 570 euroa kuukaudessa. Varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 115 euroa kokoukselta. Päivärahat ja matkakulujen korvaukset maksetaan hallintoneuvoston jäsenille pankin matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää hallintoneuvosto. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 950 euroa kuukaudessa. Varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan palkkiota 190 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi jäsenille

15 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 14 (17) maksetaan kokouspalkkiota 115 euroa kokoukselta. Päivärahat ja matkakulujen korvaukset maksetaan pankin matkustussäännön mukaisesti. Pankin toimitusjohtajalle ei makseta hallitustyöskentelystä erillisiä palkkioita tai muita etuisuuksia. Hallinnointielinten jäsenet Edustajisto Osuuspankin edustajisto valittiin vuonna 2003 järjestetyillä vaaleilla äänestysprosentin ollessa 37,7. Edustajiston jäsenten toimikausi päättyy vuonna 2007 järjestettävään uuden edustajiston valintaan. Edustajiston jäsenet Kullaa Ahlqvist Esa, lakimies Lähteenlahti Hannu, maanviljelijä Merikarvia Ahola Aku, maanviljelijä Kotiranta Juhani, maanviljelijä Meri-Pori Jokisuo Risto, muurari Tiira Hannes, tietokirjailija Vaahtera Juha, rikosylikonstaapeli Westerlund Ari, rakennusinsinööri Noormarkku Joutsenlahti Juha, rikoskomisario Huhtanen Kristiina, rehtori, FT Mattila Kalevi, maanviljelijä Pomarkku Pori Uusitalo Vesa, yrittäjä Ylitensiö Raila, perushoitaja Ahtikoski Seppo, ye-eversti Anttila Esa J., rehtori Haaslahti Heikki, hammaslääkäri Hakulinen Veijo, vanhempi rikoskonstaapeli Heljakka Helena, perushoitaja Hirvelä Tiina, kahvilatarjoilija Jylhe Paula, toiminnanjohtaja Kilkku Pentti P., lääketieteen ja kirurgian tohtori Kivelä Antero, työsuojeluvaltuutettu Korpela Simo, lehtori Kyhä Kalle, kaupunginviskaali Lajunen Reima, komisario Lamminen Kalevi, kansanedustaja

16 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 15 (17) Siikainen Ulvila Laurila Eero, asianajaja Pajukoski Jari, ahtaaja Rantanen Veijo, hitsaaja Salonen Marjatta, opettaja Suckman Anja, myyjä Wallin Maija, tilitoimistoyrittäjä Välimäki Pekka, yrittäjä Jaakola Jouko, maanviljelijä Mäkitalo Sirpa, emäntä Jokinen Inkeri, sairaanhoitaja Koskela Matti, hankintapäällikkö Paala Antti, maanviljelijä Pensas Keijo, laitosmies Vuohiniemi Jouko, erikoisammattimies Hallintoneuvosto suluissa toimikauden alkamisvuosi ja erovuoroisuusvuosi Puheenjohtaja Vainio-Mattila Tapani ( ), diplomi-insinööri, Pori Varapuheenjohtaja Jokinen Samuli ( ), kunnallisneuvos, Ulvila Muut jäsenet Hannus Kari ( ), apulaiskaupunginjohtaja, Pori Huhtanen Timo ( ), maanviljelijä, Siikainen Hämäläinen Jorma ( ), maanviljelijä, Ulvila Kaarto Kari ( ) toimitusjohtaja, Pori * Kankaanpää Tapani ( ), kaivinkoneurakoitsija, Ulvila Kiskola Reijo, toimitusjohtaja, asti. Koivumäki Kati ( ), sivistystoimenjohtaja, Noormarkku Laitinen-Pesola Jaana ( ), terveydenhuollon maisteri, Pori Lavonen Jouko ( ), huoltomies, Pori Lehtimäki Jouni ( ), varatuomari, Pori Mattila Ilkka ( ), maatalousyrittäjä, Pori Myllys Riitta ( ), projektipäällikkö, KTM, Pori * Oksman Jarmo (( ), toimitusjohtaja, ETM, Pori * Peltomo Pirkko ( ), kansanedustaja, Pori Pitkälä Esa ( ), linja-autonkuljettaja, Pori Salmi Ahti ( ), ympäristöpäällikkö, Pori Salonoja Hannu ( ), johtava sairaalateologi, Pori Silmu Esko ( ), teknikko, Pori Sulameri Esa ( ), tuotantopäällikkö, Pori Sulkava Jorma, kunnallisneuvos, asti Teikari Erkki ( ), päätoimittaja, Pori Tenho Kosti ( ), maanviljelijä, Kullaa * Träskelin Ilkka ( ), toimitusjohtaja, Pori

17 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 16 (17) Turunen Pekka ( ), maakuntajohtaja, Pori Uusitalo Tapio ( ), fysioterapeutti, Pomarkku Wahlman Esa J. ( ), toiminnanjohtaja, Pori Viljanen Matti ( ), puheenjohtaja, insinööri, Pori Tilintarkastajat Tarkastusvaliokunta Muu tarkastustoiminta *Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäsen Hallitus Puheenjohtaja Karra Esko, ( ), johtava lääkäri, Pori Varapuheenjohtaja Rantanen Raimo, ( ), diplomi-insinööri, Pori Muut jäsenet Hakamäki Hannu, ( ), johtaja, Pori asti. Hällfors Terttu, ( ), terveyskeskuslääkäri, Ulvila Jaakkola Hannu, ( ), professori, Pori Kaartinen Marjatta, ( ), johtaja, rovasti, Pori Ramstedt Jukka, toimitusjohtaja, KTM, Pori Rekola Raimo, ( ), metsätaloustarkastaja, Merikarvia Toimitusjohtaja Ramstedt Jukka, kauppatieteiden maisteri, 57 vuotta, pankin palvelukseen ja toimitusjohtajaksi 1995 Johtoryhmän kokoonpano Antila Jouko, varatuomari, sijoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen Rantasila Kari, ekonomi, emba, rahoitusjohtaja Kiuru Matti, kauppatieteiden maisteri, myyntijohtaja Borén-Petäjä Marita, varatuomari, talous- ja hallintojohtaja Edustajiston kokouksen valitsemana vuoden 2004 tilitarkastajana on toiminut kauppatieteiden maisteri, KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana kauppatieteiden maisteri, KHT Veikko Terho. Hallintoneuvoston valitseman tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut projektipäällikkö, KTM Riitta Myllys ja muina jäseninä toimitusjohtaja Kari Kaarto ja maanviljelijä Kosti Tenho. Osuuspankkikeskus Osk:hon kuuluvan osuuspankkitarkastuksen tarkastajat Matti Kuortti, Erkki Parikka, Timo Salminen ja Mikko Suutari suorittivat osuuspankin tarkastuksen ja Osuuspankin sisäisenä tarkastajana on toiminut varatuomari, MBA Elisa Viljanen.

18 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI TOIMINTAKERTOMUS 17 (17) Yritys- ja osinkoverouudistus Verouudistuksen keskeisimmät muutokset ovat yhteisöverokannan lasku 29 prosentista 26 prosenttiin ja uusi osinkojen verotusjärjestelmä, jotka tulivat voimaan vuodesta 2005 alkaen. Osinkoverouudistuksessa konsernien sisäinen samoin kuin OP-ryhmän sisäinen voitonjako säilyvät edelleen valtaosin verovapaina, mutta mm. pankkien sijoitusomaisuusosinkojen verotus kiristyy. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset muuttuivat osittain verovapaiksi ja niiden arvonalentumispoistot vähennyskelvottomiksi jo vuoden 2004 verotuksessa. Osuuspankkien jäsenilleen maksamat osuuspääoman korot ovat verovapaita euron saajakohtaiseen vuotuiseen rajaan saakka. Tilinpäätössäännösten muutokset Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2005 alusta lukien tulivat voimaan luottolaitoslain ja kirjanpitolain muutokset. Merkittävimmät muutokset koskevat rahoitusvälineiden luokittelua ja arvostamista. Rahoitusvälineiden arvostaminen käypään arvoon laajenee aikaisemmasta, mikä saattaa aiheuttaa suurempia vaihteluja tulokseen ja omiin pääomiin. Pankin liiketulos oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tulokseen vaikuttivat luottotappioiden väheneminen edelleen, vilkkaana jatkunut luotonkysyntä sekä suunnitelmallisesti toteutetut kustannussäästöt. Pankin kannattavuuden arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla, mikäli kansantaloudessa tai pankin toimintaympäristössä ei tapahdu odottamattomia muutoksia. Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli ,84 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli ,58 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että osuuspääomalle maksetaan korkoa 3,50 prosenttia eli yhteensä ,34 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli ,24 euroa siirretään käyttörahastoon.

19 TULOSLASKELMA Korkotuotot , ,36 Leasingtoiminnan nettotuotot 0,00 0,00 Korkokulut , ,95 Rahoituskate , ,41 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista , ,70 Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 0,00 0,00 Omistusyhteysyrityksistä 0,00 0,00 Muista yrityksistä , ,70 Palkkiotuotot , ,01 Palkkiokulut , ,37 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot , ,46 Arvopaperikaupan nettotuotot , ,75 Valuuttatoiminnan nettotuotot , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot , ,48 Hallintokulut , ,91 Henkilöstökulut , ,30 Palkat ja palkkiot , ,89 Henkilösivukulut , ,41 Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , ,28 Muut hallintokulut , ,61 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä , ,50 Liiketoiminnan muut kulut , ,87 Luotto- ja takaustappiot , ,29 Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset 0,00 0,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,70 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaisista eristä johtuvat verot 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,70 Tilinpäätössiirrot , ,50 Tuloverot , ,25 Muut välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,95

20 TASE VASTAAVAA , ,20 Käteiset varat , ,60 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 0,00 0,00 Saamiset luottolaitoksilta , ,61 Vaadittaessa maksettavat , ,07 Muut , ,54 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä , ,22 Leasingkohteet 0,00 0,00 Saamistodistukset , ,94 Julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muilta , ,94 Osakkeet ja osuudet , ,24 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet 2 660, ,69 Aineelliset hyödykkeet , ,94 Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet , ,79 Muut aineelliset hyödykkeet , ,15 Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset 0,00 0,00 Omat osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 Muut varat , ,30 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,66 VASTATTAVAA , ,20 VIERAS PÄÄOMA , ,06 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille , ,50 Keskuspankeille 0,00 0,00 Luottolaitoksille , ,50 Vaadittaessa maksettavat , ,50 Muut ,00 0,00 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille , ,55 Talletukset , ,78 Vaadittaessa maksettavat , ,85 Muut , ,93 Muut velat , ,77 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat , ,57 Joukkovelkakirjalainat , ,57 Muut 0,00 0,00 Muut velat , ,04 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,40 Pakolliset varaukset ,42 0,00 Eläkevaraukset 0,00 0,00 Verovaraukset 0,00 0,00 Muut pakolliset varaukset ,42 0,00 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 0,00 0,00

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi Turun Seudun Osuuspankki Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1-19 Toimintakertomus 20-24 Osuuspankin konsernin tuloslaskelma ja tase 25-27 Osuuspankin tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) Liite 3a, 3d _L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 204/205, 213/214 236 260 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 TÄYDENNYS 2, 6.8.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 3/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004

TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 TASEKIRJA TILIKAUDELTA 2004 Osuuspankin nimi KALAJOEN OSUUSPANKKI Tasekirjan sisällysluettelo sivu 1 Toimintakertomus 16 Osuuspankin tuloslaskelma ja tase 17 Osuuspankin tuloslaskelman ja taseen liitteenä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot