O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi"

Transkriptio

1 O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

2 O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat 2 Johtokunta, osastopäälliköt ja muut johtajat 3 Vuodet numeroiden valossa 4 Taloudellinen yleiskatsaus 5 Yhtiön toim inta 6 8 Vuoden 1978 näkymät 9 Tilinpäätöskommentteja 10 Tuloslaskelma 11 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Käyttöomaisuuden arvonkorotus ja siirto rahastoon 15 Ehdotus voittovarojen käytöstä 15 Tilintarkastuskertomus 16 Rahoitusanalyysi 17 M yynti ja tilauskanta H enkilöstöhallinto 20 Investoinnit 21 Yhteiskunnallinen vaikutus 22 Metallituotesektori Konepajasektori 26 Muu teollisuus Kiinteistöhallinto 29 Oy Predium Ab 30 Oy M etsä-skogby Ab 30 Fiskars M anufacturing Corporation 30 M yyntiyhtiöt 30 Osakkeiden pörssivaihto ja osakkeenomistajat 31 Tytäryhtiöt ja osakkuus muissa yhtiöissä 31 Yhtiön rakenne Yhtiön organisaatio 34 35

3 O V F IS K A R S A B HALLITUS Valittu alla mainitun vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka YHTIÖN JOHTOKUNTA Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi Olof Bruncrona diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, johtokunnan puheenjohtaja Kiinteistöhallinto Jacob von Julin vuorineuvos puheenjohtaja 1980 Väinö Korpeinen diplomi-insinööri Konepajasektori Jarl Gripenberg professori varapuheenjohtaja 1980 Mauno Rautiainen diplomi-insinööri Yrityssuunnittelu T. Gunnar Nyström lääket. ja kir.tri jäsen 1978 Kaj Äberg diplomiekonomi Metallituotesektori Klaus Ahola johtaja Robert G. Ehrnrooth kauppat.lis. Thomas Tallberg lääket. ja kir. tri Johan L. von Julin insinööri Lauri Kalima pankinjohtaja Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi jäsen 1980 jäsen 1978 jäsen 1979 jäsen 1979 jäsen 1978 jäsen 1979 OSASTOPÄÄLLIKÖT Nybergh, Erik varatuomari Lakiasiat Eklund, Nils diplomiekonomi Osto Huttunen, Osmo agronomi Henkilöstöhallinto Grandell, Helmer diplomiekonomi Markkinointipalvelu Tallberg, Torsten kauppat.kand. Finanssi Palin, N. H. diplom i-insinööri apul.joht. Teknillinen palvelu Tikkanen, Kaj insinööri Materiaaliteknillinen osasto Toivola, Juha fil.maist. Suunnittelupalvelu Laurila, Raimo ( alkaen) insinööri Systeemiosasto TILINTARKASTAJAT varsin aiset tilin ta rk a s ta ja t Jarl Engberg asianajaja Eric Haglund diplomiekonomi, KHT Henrik Brummer fil.kand. va ra tilin ta rk a s ta ja t Otto Ekberg johtaja Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomiekonomi, vapaaherratar MUUT JOHTAJAT Zitting, Carl C. insinööri, apul.joht. Höglund, Nils Klinge, Paul V. Blomquist, Fredrik Hiekkanen, Raimo insinööri, apul.joht. agronomi, myyntijohtaja diplomiekonomi, vientijohtaja diplomi-insinööri, myyntijohtaja Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Konepajasektori Böök, Herved fil.maist., sektorijohtaja Muovituotesektori 2 3

4 F= Fiskars-saksia on, vasenkätiset m allit mu kaan luettuna, seitse mää lajia. Uusin tu lo kas askartelusakset oikealla alimmaisena. TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS VUODET NUMEROIDEN VALOSSA Liikevaihto (milj. mk) Viennin osuus (%) Rahoitus- ja vaihto-omaisuus (milj. mk) Käyttöomaisuus Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Osakepääoma Muu oma pääoma1) ,6 0,6 0, ,6 0,8 0, ,8 0,7 0, ,9 2,5 0, ,5 1,1 0, ,6 2,0 1, ,9 1,7 1, ,1 1,5 1, ,7 0,2 1,43) Vuosi Palkkakustannukset (milj. m k)2) Investoinnit Poistot Korot ym. netto Maksetut verot Vuoden voitto Osinko ') varastovarausta lukuunottam atta 2) m ukaani, palkkasivukustannukset 3) ehdotus vuosikertom uksen mukaan O V F IS K A R S A B Suomen viennin kannalta merkittävissä markkinatalous maissa oli tuotannon nousu vuonna 1977 keskimäärin vain 2%. Poikkeuksena oli USA, missä kasvu oli run saat 4 %. Maailman valuuttamarkkinat olivat koko vuoden epä vakaat. Dollari heikkeni tuntuvasti; sen sijaan punta, jeni ja Sveitsin frangi vahvistuivat. Saksan markka pysyi suhteellisen vakaana. Pohjoismaat devalvoivat valuut tansa huhtikuun alussa ja toistamiseen elokuun lopulla. Ruotsin devalvoitua huhtikuussa 6% laskettiin Suomen markan arvoa keskimäärin 5,7%. Elo syyskuun vaih teessa suoritettua kruunun toista devalvaatiota seurattiin vain osittain, toisin sanoen kruunun 1 0 %:n devalvaa tioon vastattiin markan vain 3%:n devalvaatiolla. Eräi den valuuttojen vuodenvaihteen noteeraukset (edellis vuotinen suluissa) olivat: dollari 4,03 mk (3,78), Ruot sin kruunu 86,30 mk (91,70), punta 7,68 mk (6,43), Saksan markka 192,00 mk (160,40). Vuosi 1977 merkitsi Suomen ulkomaankaupan tasapai nottumista. Viennin arvo nousi 25%, ja koska tuonti supistuneen teollisuustoiminnan myötä ei kasvanut enempää kuin 8%, oli maamme kauppatase 233 milj. mk ylijäämäinen oltuaan edellisvuonna milj. mk alijäämäinen. Maan työllisyystilanne heikkeni koko vuoden ajan, niin että joulukuussa työttömien määrä nousi :een eli 7,5 %:iin työvoimasta. 12 kuukauden kuluttajahintaindeksi nousi joulukuuhun 1977 mennessä 12%. Palkansaajien ansioindeksissä tapahtui 4%:n reaalilasku, kun sen sijaan kotitalouksien käytettävissä ollut reaalitulo laski muun muassa vero asteikkojen inflaatiotarkistuksen ansiosta vain 1,5%. 4 Rahapolitiikka pysyi maassamme kireänä, ja suurelta osin kannattamattoman tuotannon takia teollisuuden oli yhä enenevässä määrin rahoitussyistä pakko supistaa tuotantoa, jotta valmistus olisi saatu tasapainoon yhä heikkenevän kysynnän kanssa. Hallituksen talouspolitiikka suuntautui ensi kädessä in flaation torjuntaan ja muihin vakauttamiseen tähtääviin pitkävaikutteisiin toimenpiteisiin. Nämä sisälsivät kyllä elinkeinoelämälle merkittäviä elvyttäviä tekijöitä, mutta niistä puuttuivat kuitenkin sellaiset pikaisesti vaikutta vat helpotukset, joiden avulla teollisuuden kilpailukyky ja työllisyystilanne olisivat nopeasti parantuneet. Yhtenä askeleena tähän suuntaan oli kuitenkin työmarkkina järjestöjen tekemä päätös vuoden 1978 palkankorotus ten lykkäämisestä maaliskuusta saman vuoden syys kuuhun. Teollisuuden suhdanneodotukset näkyvät niistä vastauk sista, jotka Teollisuuden Keskusliitto sai jäsenyrityksille lähettämäänsä kyselyyn joulukuun 1977 puolivälissä. Teollisuudessa ei nähty merkkejä suhdanteiden para nemisesta, ja rakennusaine- ja metalliteollisuus pitivät näkymiä jatkuvasti heikkoina. Metalliteollisuus ennustaa tuotantovolyymin laskevan vielä vuoden 1978 ensim mäisen puoliskonkin aikana. Aiemmin vuoden 1977 v ii meiselle neljännekselle odotettua lievää elpymistä ei tapahtunut.

5 O V F IS K A R S A B YHTIÖN TOIMINTA Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden t o i m inta vastasi laadittuja budjetteja ja ennusteita. T ulos p y s ty ttiin tänä aikana pitäm ään su un n itellulla joskaan ei tyydyttä vällä tasolla. V ienti kasvoi v o i makkaasti. S y y s lokakuussa tilauskanta ja kysyntä ku iten kin p utosivat selvästi, mikä pian jo h ti tu n tu vaan m yyn n in laskuun ja valm istuksen jarrutustarpeeseen. N egatiiviseen kehitykseen lienee o llu t yhtenä syynä m yös se että Ruotsi, joka on yh tiöm m e suurin vientim aa, ja ruotsalaiset yritykset, jotka useilla m a rkkinoilla ovat pääkilpailijoitam m e, pa ransivat Ruotsin kruunun deva lvo in nin avulla k il pailukykyään suom alaiseen teollisuuteen verrattuna. Y htiö n liike va ih to kasvoi edellisvuodesta vain 5%. Kun poistoja s u o rite ttiin vain p uo le t e lin ke in o ve ro lain sallim asta enim m äism äärästä ja varastovarausta p ure ttiin 7 m ilj. mk, saatiin tilivu o d e n vo itoksi 0,2 m ilj. mk. Tulosta rasittivat vuoden m ittaan s y n tyneet yhteensä 3 m ilj. m k:n suuruiset rahoitusvekselien ja lainojen kurssitappiot. L iik e v a ih to ja m y y n t i V uoden n e tto liike va ih to oli 361 m ilj. mk (3 4 5 ). V ienti kasvoi 2 3 % eli 25 m ilj. mk, kun sen sijaan kotim aan m yynti laski 9 m ilj. mk. M e ta llitu o te se kto rin laskutus lisääntyi 19 m ilj. mk eli 11 %. Konepajasektorin laskutus sitä vastoin p ie neni 7 m ilj. mk, m ihin suurim pana syynä oli maamme teo llisuu d en in ve sto in tito im in n a n heikkenem inen. M u u n te o llisuu d en m yynti kasvoi 7 m ilj. mk; sitä vastoin kiin te istö h a llin n o n laskutus väheni 2 m ilj. mk. V alm iiden tu o tte id e n hintoja ei vuoden aikana k o ro tettu, sillä ko tim a rkkin o illa vallitsi tiu kka h in ta k il pailu yh tiö n kaikilla tu o ta n to a lo illa. Erityisen kovan tuo n tipa in e en alaisena ovat yh tiö n m e tallituo ttee t, samalla kun tärkeim pien ostajaryhm ien, teo llisuu d en sekä maa- ja m etsätalouden, kysyntä on taantunut. Saksan markan ja Englannin punnan k u rs sim u u to k set p iristivä t näihin m aihin su un tau tu nu tta v ie n tiä m me. Sen sijaan d ollarin kurssin huono kehitys h e i kensi huom attavasti U S A :n -vie n tim m e ka nn a tta vu utta ja tulevaisuuden näkymiä. Y htiön p o n n iste lu t uusien ulkom aisten m a rk k in o i den löytäm iseksi tu o ttiv a t tulosta. V iennin 3 8 % :n osuus kokonaism yynnistäm m e oli suurem pi kuin koskaan aikaisem m in. Osaltaan vie n nin suhteellisen suureen osuuteen va iku tti h eiken tynyt kotim aan kysyntä. H e n k ilö s tö O r g a n is a a tio V arsinkin 4. neljänneksen aikana useiden tehtaiden tu o tte illa oli m enekkivaikeuksia, ja koska ra h o itu s m a h do llisuu d et eivät riittäneet tu o tte id e n v a lm ista miseksi varastoon, jo u d u ttiin turvautum aan ly h e n n ettyih in ty ö v iik k o ih in, lo m a utuksiin ja m u ih in t o i m innan supistuksiin. N iillä aloilla, jo id e n tu le v a i suuden näkym ät h u o n o n tu iv a t pysyvästi, ei v ä l ty tty suoranaisilta irtisanom isiltakaan. Y htiön organisaatiossa tap ahtuu eräitä m uutoksia vuoden 1978 alusta, jo llo in useita vuosia tasaisesti kasvaneesta yh tiö n m u o vituo tete o llisu u de sta m u o dostetaan oma sektori, P -sektori. Samalla yh tiö n yh teisillä osastoilla ja yh tym äto im inn o issa su o rite taan eräitä täsm entäviä toim e np ite itä. Uusi o rg a n i saatio on e sitetty sivuilla R a a k a -a in e e t Joskus voi h en kilöstön olla vaikeata ym m ärtää, että tehtaan tu o tte id e n kysynnän vähentyessä on y k s in kertaisesti pakko supistaa toim intaa. Toim enpiteet, jo ih in ovat syynä y h tiö n vaikutusvallan u lko pu o lella olevat seikat, saattavat usein näyttää jakaantuvan epäoikeudenm ukaisesti ja tosiasiassa sitä ollakin. Sisäisen tie d o tu s to im in n a n ja tkuva parantam inen on teh okkain ja itse asiassa a in ut tapa kertoa h e n k i löstölle, m iten talou d ellise t tosiasiat va iku tta vat y r i tyksem m e toim intaan. N ykyinen maamme teo llisuu d en laajam ittainen v o i m avarojen vajaakäyttö on niin yritysten kuin niiden koko h en kilö stö n kin kannalta onn e to n ta tuhlausta. Vastoin sekä y h tiö n jo h d o n että ty ö n te k ijö id e n v il p itön tä toivom usta on vallitsevassa tilanteessa ääret töm än vaikeata löytää talou d ellista pohjaa p o s itiiv i sille pitkän tähtäyksen h e n k ilö s tö p o liittis ille ra t kaisuille. Tietoisena henkilöstöä kohdanneista vaikeuksista yh tiö n h allitus haluaa esittää erityisen kiitoksensa kuluneen vuoden hyvistä suorituksista. 6 R aaka-ainem arkkinoille o liva t om inaisia vakaat h in nat seurauksena to im itta jie n välillä vallinneesta kireästä kilpailusta. Yleisesti tu n n e ttu tosiasia on k u i tenkin, että esim erkiksi teräksen h in na t suhteessa va lm istuskustannuksiin ovat Euroopassa tun tu va sti kannattavuusrajan alapuolella, jo te n p a to u tu n u tta hintapainetta on olemassa. Nykyisessä s u h d a n n e tilanteessa m uita suuria h in tam uutoksia tuskin on odotettavissa. O vako O y:n ja Oy Fiskars A b :n välillä v s o l m ittu terästoim itussopim us k o rva ttiin uudella p itk ä aikaisella toim itu ssop im u kse lla, jo lla uskotaan e dis tettävän kum m allekin osapuolelle m erkityksellistä yh te istyö tä O vakon valssaustuotteiden edelleenjalostam iseksi Fiskarsin tehtailla. Y htiö id e n välillä on tehostettu yh te istyö tä myös tu tk im u s - ja kehitystyö n alalla. N oin p uo le t Fiskars-yhtiössä ja lostettavista raaka- ja käyttöaineista on terästä. Tärkeim m ät t o i m itta ja t o liva t kuten ennenkin O vako Oy ja R auta ruukki Oy.

6 VUODEN 1978 NÄKYMÄT In v e s to in n it Kertom usvuonna valm istui useita m erkittäviä investointeja vuonna 1976 tehtyjen päätösten mukaan. Kaiken kaikkiaan uusinvestoinnit olivat 37 milj. mk. Vuoden 1978 investointiohjelm a ei nouse p uo le e n kaan tästä määrästä. R a h o itu s Suurin osa kertom usvuonna toteutetuista in ve sto in neista ra h oite ttiin aikaisem m in sovituilla uusilla p itkäaikaisilla lainoilla. Liiketoim innan rahoitus kiristyi viim eisenä vu o sin e l jänneksenä, jo llo in tuotteiden kysyntä heikkeni ja laskutus jäi bud je toitu a pienemmäksi. Viennin rahoitukseen tähtäävillä helpotuksilla oli tosin tuntuva merkitys viennin lisäämisessä, ja ne omalta osaltaan helpottivatkin yhtiön maksuvalmiutta. Y htiö pyrki ensi sijassa välttäm ään va lu uttaku rssitap p io ita tasapainottam alla odotettavissa olevia v a luutan tu lo - ja m enovirtoja. Viennin rakenteen jo h dosta saatettiin toteuttaa vain vähäisiä valuuttaterm iinakauppoja. Ne o liva t edullisia. V u o d e n 1977 ta lo u d e llin e n tu lo s Vuoden tulos huononi odotettuakin enemmän siitä syystä, että kapasiteetin käyttöaste laski viimeisellä vuosineljänneksellä voim akkaasti. Oman te o llis u u den kannattavuus heikkeni tuntuvasti. Vuoden 1978 lopussa päättyvistä Ä m innefors-sopim uksista saad u t tu lo t pysyivät kehnoista terässuhdanteista h u o lim atta edellisvuotisella tasolla. M etallituotesektorin tulos parani; konepajasektorin tulos sitä vastoin huononi m elkoisesti, m ihin p a l jo lti vaikutti aikaisemmin m ainittu investointien taantum inen. M uusta teollisuudesta ainoastaan M uovitehdas ja Elektroniikka säilyttivät asemansa; muiden tehtaiden tulos huononi tuntuvasti. Kiinteistöhallinnon tulos parani hiukan. Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön johdon on ollu t pakko tarkistaa vuodeksi 1978 laadittuja to im in ta suunnitelm ia, jotka vielä syksyllä 1977 vaikuttivat toteuttam iskelpoisilta. Kotimaan kysynnän sen enempää kuin investointitoim innankaan elpymistä ei ole näkyvissä yhtiön pääasiallisissa asiakaspiireissä. Y htiön voim avarojen käyttöä ja toim inta-astetta on pakko pudottaa, jo tta ne vastaisivat parem m in n ykyhetken m arkkinatilannetta. Tämä merkitsee ja tk o s sakin kapasiteetin ja työllisyyden supistuksia useilla tehtailla. Näin saadaan kustannusrakenne seuraamaan kysynnän kehitystä ja parannetaan yhtiön m ahdollisuuksia harjoittaa pitkällä tähtäyksellä k ilpailukykyistä toim intaa tällä alemmalla kapasiteettitasolla. H elm ikuun 16 pnä 1978 Suomen markka d e va l voitiin vajaat 8%. Aiem m in laaditut ennusteet näyttävät kuitenkin synkiltä, ja kirjoitushetkellä maaliskuun alussa on vielä hämärän peitossa, miten pikaisesti ja miten tehokkaasti devalvoinnin elvytysvaikutus tuntuu. Koska talouspolitiikan tä r keim pänä päämääränä pidetään työllisyyd en parantamista, ei eri eturyhm ille tuleviin korvauksiin ole varaa. Kotimaan kysynnän elpym inen on Oy Fiskars Ab:n tuloksen paranemisen ehto, sillä vastaisuudessa tu s kin on m ahdollista ylläpitää sellaista jatkuvaa v ie n nin kasvua, joka vuosina antoi meille yhtiön monen toim ialan kipeästi kaipaamaa lisävolyym iä. Oy Fiskars A b:n vuoden 1978 tulos näyttää to im ittaessa nykyisellä kapasiteetin vajaakäyttöasteella m uodostuvan tappiolliseksi. Koska tulorahoitus ei o llu t tyydyttävä, huononi myös yhtiön rahoitusasema, toisin sanoen maksuvalmius heikkeni ja velkaantum isaste kasvoi. 9

7 O V F IS K A R S A B Tl LI N PÄÄTÖS KOMMENTTEJA Tase TULOSLASKELMA Tuloslaskelm a Jo toisena perättäisenä vuonna liikevaihdon kasvu oli vain 5%. Samaan aikaan palkkakustannukset kuitenkin nousivat 13%. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset kasvoivat kaikkiaan n. 7%. Merkillepantavaa on, että varaston kirjanpidollinen 17,2 milj. mk:n lisäys osittain johtuu siitä, että varastovarausta on purettu 7,0 milj. mk. Kannattavuus heikkeni vuoden mittaan; eritoten loppuvuodesta oli toiminta selvästi tappiollista. Kirjanpidolliset 8,3 milj. mk:n poistot ovat vain puolet elinkeinoverolain sallimasta enimmäismäärästä. Erilaisten verohuojennuslakien mukaisia poistoja ei vuoden 1977 kirjanpidossa tehty. Nettokorot, toisin sanoen korkokulujen ja -tuottojen välinen ero, kasvoivat kertomusvuonna melkoisesti, m i hin oli syynä lisääntynyt velkaantuminen. Korkojen kasvu oli n. 20% eli 1976-vuoden 13,0 milj. mk:sta vuoden 15,6 milj. mk:aan. Tuloslaskelman muut tuotot sisältävät osakkeiden sekä maan ja rakennusten myynnistä saadut voitot. Vuoden aikana yhtiö myi muun muassa Oy Suomen A utoteollisuus Ab:n osakkeensa valtiolle. Suomen markan arvon alentaminen ja muut kurssimuutokset aiheuttivat valuuttamääräisistä saatavista ja veloista 1,1 milj. mk:n nettokurssitappiot, jotka rasittivat tulosta. Kurssiero sisältyy tuloslaskelman muihin kuluihin tai se on soveltuvin osin kirjattu myyntitulojen ja raakaainekustannusten lisäykseksi ja vähennykseksi. Vastaavaa Koska myynti loppuvuodesta heikkeni, jäivät myyntisaamisetkin jonkin verran edellisvuotista pienemmiksi. Viennistä kulkee merkittävä osa omien myyntiyhtiöitten kautta, mikä selittää tytäryhtiösaatavien kasvun. Vaihto-omaisuuden hankintameno kasvoi 10,2 milj. mk. Kasvu kohdistui kokonaan valmisteiden ja puolivalmisteiden varastoon. Raaka-ainevarastot sitä vastoin pienenivät. Kirjanpitoarvo lisääntyi 7 milj. mk purettaessa vastaavasti varastovarausta. Jäljellä oleva varastovaraus on 45 milj. mk eli 37,6 % välittömästä hankintamenosta. Käyttöomaisuuden muutokset näkyvät seuraavasta taulukosta: Kirjanpitoarvo Maaomaisuuden arvonkorotus Investoinnit ja aktivoinnit Myynnit ja vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo ,5 milj. mk + 2 0,0»» + 37,5»» - 0,5»» 8,3»» 165,2 milj. mk Investoinnit selostetaan toimintakertomuksen sivulla 21. V astattavaa Velkaantuminen kasvoi kertomusvuonna huomattavasti. Uusia pitkäaikaisia lainoja otettiin yhteensä 35,7 milj. mk. Pitkäaikaisien lainojen kuoletuksia maksettiin 22,5 milj. mk. Rahoitusvekseleiden ja ostovelkojen lisäys käytettiin ensisijaisesti kasvaneiden varastojen ja vientisaatavien rahoittamiseen. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät vuonna 1978 erääntyviä pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia 16,8 milj. mk. Kaikki valuuttamääräiset saatavat ja velat on kirjanpidossa arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin Liikevaihto , ,25 M uuttuvat ja kiinteät kulut Aineet ja tarvikkeet , ,01 Palkat , ,47 Laki- ja sopimusperusteiset henkilösivukulut , ,20 Vuokrat , ,78 M uut m uuttuvat ja kiinteät kulut , ,56 Valmistus omaan käytöön , ,60 Varastojen muutos , , ,42 K äyttökate , ,83 P oistot Rakennuksista , ,00 Koneista ja kalustosta , ,00 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,00 Aineettomista oikeuksista , ,00 Muista pitkävaikutteisista menoista , , , ,00 Liikeylijaam ä , ,83 M u u t tu o to t ja kulut Korkotuotot , ,01 Osinkotuotot , ,40 M uut tuotot , ,71 M uut kulut , , , , , ,25 Korkokulut ,52 _ ,14 Välittöm ät verot Tilikauden verot , ,00 Edellisten vuosien verot , , , ,16 Tilikauden voitto , ,95 10

8 TASE V A S TA A V A A VASTA TTA V AA R ahoitusom aisuus V ieras pääoma Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Saamiset tytäryhtiöiltä, toimitusluotot muut Toimitusluottosaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Lyhytaikainen Ostovelat , ,43 Ennakkomaksut , ,60 Siirtovelat , ,09 Rahoitusvekselit , ,00 Toimitusluottolainat, lyhytaikainen osa , ,40 M uut lyhytaikaiset velat , , , ,45 V a ih to -o m a isuus P itkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Valmisteet ja puolivalmisteet K äyttö om aisu u s Keskeneräiset työt Maa-alueet Maa-alueiden arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Toimitusluottolainat Muut pitkäaikaiset velat V araukset Oma pääom a , , , , , , , , , ,17 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,81 Arvonkorotusrahasto , ,28 Käyttörahasto , ,00 Muut rahastot , ,00 Käyttämättömät voittovarat , ,21 Tilikauden voitto , , , , , , , , ,98 12

9 I TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVON KOROTUS JA SIIRTO RAHASTOON EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ V a lm is tu s p a ik a t A rvo stu se rä t Maa-alueiden arvonkorotus 1977 Siirretty arvonkorotusrahastoon Oman pääom an m u u to kset Osakepääoma Vararahasto Voittovaroista Arvonkorotusrahasto Käyttörahasto II Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty käyttörahastoon Maa-alueiden arvonkorotus ,34 Voittovarat = = = ,46 Osingonjakoon , , Vararahastoon , , ,21 = = ^ = ^ = Tilikauden voitto ,95 Oma pääoma yhteensä , , E läkevastuu Yhtiön eläkesitoumuksista johtuva ,56 vastuu , Eläkesäätiön vastuuvajaus , , ,53 V a s tu u s ito u m u k s e t ,28 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset , Takaukset , Vekselivastuut , 3 745, , , ,28 Ottaen huomioon maa- ja metsäomaisuuden arvon kehityksen hallitus päätti korottaa yhtiön maa- ja metsäalueiden kirjanpitoarvoa mk eli nostaa sen ,74 mk:sta ,74 mk:aan. Toimenpiteen jälkeen yhtiön omistamat maa-alueet ovat keskimääräiseltä arvoltaan n mk/ha. Arvonkorotus on kokonaan kirjattu vastamuodostetun Arvonkorotusrahaston hyvitykseksi. Edellisessä tilinpäätöksessä mainittu Käyttörahasto II sisältyy kokonaisuudessaan Arvonkorotusrahastoon. Hallitus ehdottaa että yhtiökokous hyväksyy mainitun arvonkorotuksen ja sen siirron Arvonkorotusrahastoon. Vuoden voitto oli mk ,95. Se on vähemmän kuin yhtiöjärjestyksen edellyttämä, osakkeenomistajille maksettava 4%:n korko ja käytetään siten kokonaisuudessaan osingonjakoon. Yhtiökokouksen käytettävissä olevista edellisten vuosien voittovaroista, jotka ovat hallitus ehdottaa jaettavaksi osakkeenomistajille osinkona mikä yhdessä jaetun vuosivoiton kanssa on 7 mk osaketta kohden eli 7 % osakkeiden nimellisarvosta. Käyttämättömien voittovarojen tilille jätetään Helsingissä 8 pnä maaliskuuta 1978 Jarl G ripenberg Jacob von J u lin mk ,21 mk ,05 mk ,16 T. G unnar N yströ m Käyttörahasto Käyttörahasto I Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty arvonkorotusrahastosta , , ,- Klaus A hola Thom as T allberg Lauri Kalim a R obert G. E h rn ro o th Johan L. von J u lin G öran J. E h rn ro o th Rahasto sosiaalitoimintaa varten ,

10 Fiskars osallistuu yhtenä ko timaisten maatalouskonevalmistajien,»neliapilan», jäsenenä kerran kesässä huomattavimpaan maatalousnäyttelyyn. Kuvamme elokuisesta Pirkanmaan näyttelystä Kangasaita. Etualalla Fiskars ja yhteistyöryhm än m uutkin jäsenet osastoineen. TILINTARKASTUSKERTOMUS RAHOITUSANALYYSI Oy Fiskars Ab:n 28 päivänä huhtikuuta 1977 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1977 ja esitämme siitä seuraavan kertomuksen. Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen, lukeneet hallituksen toimintakertomuksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme tarkastustoimenpiteet. KHT-tilintarkastaja Henry Lind on tarkastanut yhtiön kirjanpitoa ja sisäistä kontrollia. Tarkastustuloksia selostavasta kertomuksesta käy ilmi, että kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja tilinpäätös oikein johdettu kirjanpidosta. Tarkastuksessamme olemme todenneet, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa tilivuodelta ,95 markkaa, on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallituksen toimintakertomuksessa annetut tiedot tilinpäätöksestä täydentävät kuvaa yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Tilivuoden kokonaistulokseen sisältyvät edellisien vuosien tapaan ns. Äminneforsin sopimusten perusteella saadut tuotot. Tilinpäätöksessä kirjattu yhtiön maa- ja metsäalueiden kirjanpitoarvojen korotus markalla on mielestämme tehty riittävän varovaisesti. Edellä esitettyyn viitaten ja koska olemme todenneet, että yhtiön asioita tilivuoden aikana on hoidettu huolellisesti, ehdotamme yhtiökokoukselle että tilinpäätös vuodelta 1977 vahvistetaan ja että tilin päätöksessä tehdyt, hallituksen toimintakertomuksessa mainitut rahastosiirrot hyväksytään että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuoden 1977 hallinnosta ja että yhtiökokouksen käytettävänä olevat voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Helsinki, 4 päivänä huhtikuuta 1978 Jarl Engberg Eric H aglund Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja H enrik B ru m m e r Rahan lä h te e t Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja varauksia Käyttöomaisuuden myynti Vieraan pääoman lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Lyhytaikainen Pitkäaikainen *) *) sisältää vastaavien arvostuserien 1976 muutoksen Rahan k ä y ttö Nettokorot Verot Osingot Rahoitusomaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Vaihto-omaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) 1976 milj. mk 29,7 12,2 41,9-3,1 + 8,9 5,8 47,7 13,0 2,1 1,4 16,5 + 19,1-6,0 13, m ilj. m k 19,7 0,5 20,2 +30,1 +12,0 42,1 62,3 15,6 2,7 1,4 19,7-5,1 +10,2 5,1 Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin arvopapereihin 14,4 3,7 18,1 28,8 8,7 37,5 47,7 62,3 16

11 LIIKEVAIHDON KEHITYS (mukaanluettuna vuonna 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Muut erät mukaani, lakkautetut toiminnanalat l I LIIKEVAIHTO (1 000 m k) Myynti ilman liikevaihtoveroa Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Yhteensä Viennin osuus % Yhteensä V ie nnin osuus % Myynti yhteensä Raaka-aineiden laskutus./. myynnin oikaisuerät Liikevaihto Muutos edellisestä vuodesta +5% +5% MYYNTI JA TILAUSKANTA Yhtiön metalliteollisuuteen kuuluvien kahden sektorin ero käy selvästi ilmi tarkasteltaessa kertomusvuoden myynnin kehitystä. Metallituotesektorin myynti lisääntyi 11 %, kun sitä vastoin konepajasektorin myynti taantui. Vuonna 1976 suhde oli päinvastainen. Suhdanteiden lasku vaikutti konepajasektorin myyntiin vasta vuonna Osaltaan myynnin vähenemiseen vaikutti myös siltanosturien valmistuksen lopettaminen Salon Konepajalla. Kotimaan myynnin vähenemiseen oli paljolti syynä se, että investointitoiminta oli maassamme v poikkeuksellisen laimeata. Tämä käy selvästi ilmi myös tarkasteltaessa myynnin laskua tehtaittain. Laskua esiintyi edellä mainitun siltanosturitehtaan lisäksi muun muassa Pulttitehtaalla, Inhan tehtailla ja Salon valimossa, joiden tuotteet mitä suurimmassa määrin ovat teollisuuden ja rakennustoiminnan investointitavaroita. MYYNNIN JAKAUTUMA KULUTTAJARYHMITTÄ! N Teollisuus Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Valimo- ja takomotuotteet Muut tuotteet Rakennustoiminta Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Muut tuotteet Maa- ja metsätalous Koneet ja työkalut Muut tuotteet Kuluttajataloudet Muut (valtio, kunnat ym.) % 6 % 15 % 29 % 6 % 13 % 16% 5 % 21 % 21 % 16% % VIENNIN JAKAUTUMA Vientimme kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Suurin oli lisäys Neuvostoliittoon, USA:han ja Iso-Britanniaan suuntautuvassa viennissämme. Melkoisesti kasvoivat myös toimituksemme Itävaltaan, Norjaan ja Alankomaihin. Ruotsin-vientimme supistui jo toisena perättäisenä vuonna. Muut EFTA (Ruotsi) EEC (Tanska) (Iso-Britannia) (Länsi-Saksa) mk (33 732) (12 236) ( 5 031) ( 7 431) mk (33 391) (13 958) ( 8 331) ( 7 898) USA SEV (Neuvostoliitto) ( 6 659) (13 626) Muut Ruotsi 24% Myyntiä ja vastaavasti työllisyyttä on kuitenkin useilla tehtailla ollut tukemassa vientimäärien kasvu. Yhtiön tilauskanta oli koko vuonna n. 10% edellisvuotista pienempi. Vuodenvaihteessa metallituotesektorin tilauskannassa havaittiin kuitenkin pientä nousua, mutta konepajasektorin tilauskannan kehitys on edelleen huolen aiheena. Myös Elektroniikan ja Turun Veneveistämön saamat tilaukset vähenivät vuoden loppua kohden. Tosin on huomattava, että nykyisessä suhdannetilanteessa toimitusajat ovat tavallista lyhyemmät, joten tilauskanta muodostuu tästäkin syystä normaalia pienemmäksi. Liikevaihdon ja ka utu m a Muutos Muutos milj. mk milj. mk milj. mk % Kotimaa Vienti Neuvostoliitto 10% Iso-Britannia 6% Tanska 10% Länsi-Saksa 6% 18 19

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980 O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 SISÄLTÖ Sivu Sivu Katsaus tuotelinjoittain 24 M e t a llit e o llis u u s 24 Kulutustavarat 24 Työkalut ja maatalouskoneet

Lisätiedot

FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983

FISKARS VUOSIKERTOMUS 1983 FISKARS VUOSIKERTOMUS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS FISKARS KONSERNI TO IM INNAN YHTEENVETO, Mmk 979 980 98 40 75 44 373 49 429 86 43 377 50 454 85 4 383 28 2 5 5 7 39 75 45 362 50 32 8 9 23 0,9 4

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio,

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla.

Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla. Fiskarsin osasto Suomen Messujen 50-vuotisjuhlamessujen osastolla. OV FISKARS AB Toimintakertomus vuodelta 1969, yhtiön 86. toimintavuosi. Ulkopuolinen myynti ja vienti (1000 mk) 1969 1968 Tuotantolaitokset

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille...3. Fiskars tänään...4. Toimitusjohtajan katsaus...6. Hallitus ja tilintarkastajat...8

Tietoja osakkeenomistajille...3. Fiskars tänään...4. Toimitusjohtajan katsaus...6. Hallitus ja tilintarkastajat...8 Vuosikertomus 1998 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille...3 Fiskars tänään...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallitus ja tilintarkastajat...8 Konsernin johto ja organisaatio...9 Kuluttajatuoteryhmä...10

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S vuosikertomus 2002 2002 VUOSIKERTOMUS 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja tilintarkastaja 7 Konsernin johto 8 Fiskars Brands 12 Inhan Tehtaat 14 Kiinteistöt 16 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 5 ENSO-GUTZEIT OY Sisältö Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 1995 lyhyesti 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 6 Osakepääoman korotukset 10 Osakekohtaiset tunnusluvut 11 Osakkeenomistajillemme

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT GWS SYSTEMS GWS PIKVAL GWS FINNCONT PERLOS OYJ SISÄLTÖ 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 VUOSI 2001 LYHYESTI, TUNNUSLUKUJA 4 HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 6 GWS SYSTEMS 8 GWS PIKVAL 10 GWS FINNCONT 12 PERLOS OYJ 14 KYRO OYJ 16 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen

Sisällys 2004. Fiskars ja ihminen 2004 vuosikertomus Sisällys 2004 2 3 4 6 7 8 14 16 18 19 52 Fiskars since 1649 Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja tilintarkastaja Konsernin johto Fiskars Brands Inhan Tehtaat

Lisätiedot

Sisältö. Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Sisältö. Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Vuosikertomus Sisältö Rakenne ja tavoitteet...2 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Liiketoiminta-alueet Sähkötekniset tuotteet...6 Komponentit...8 Profiilit...10

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 S H e tm d 1979 1979 vp. n:o 4 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1978 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1979 SISÄLLYS Sivu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1930 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1931 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO Taloudellinen kehitys Suomessa nuorina 19S0. S is ä lt ö : Siv. Yläsiä p iirte

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1995/1996

VUOSIKERTOMUS 1995/1996 VUOSIKERTOMUS 1995/1996 1 YMPÄRISTÖMERKKI VUOSIKERTOMUS 1995/1996 72. toimintavuosi SISÄLTÖ Tilikauden tietoja lyhyesti 3 Tietoja Finnair Oy:n osakkeista ja omistussuhteista 4 Osakkeet ja osakepääoma 4

Lisätiedot

STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953

STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953 STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sivu YHTIÖKOKOUS OSINGONMAKSU OSAKEREKISTERI TALOUDELLINEN INFORMAATIO

SISÄLTÖ. Sivu YHTIÖKOKOUS OSINGONMAKSU OSAKEREKISTERI TALOUDELLINEN INFORMAATIO SISÄLTÖ Sivu Amer-yhtymä... 3 Toimialat... 4-5 Vuosi lyhyesti... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Toimialakatsaukset Urheiluvälineryhmä... 8-13 Autoryhmä... 14 Tupakkateollisuus... 15 Time/system... 16

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

Rocla Vuosikertomus 1998

Rocla Vuosikertomus 1998 Rocla Vuosikertomus 1998 Varastotrukit Kotimaan asiakaspalvelu Rocla Dealers Sopimusvalmistus TOIMINTA-AJATUS Asiakkaan lähisiirtotarpeista huolehtiminen korkealaatuisilla materiaalinkäsittelyalan tuotteilla

Lisätiedot

Rautakirja-yhtymä on kansainvälistyvä, kuluttajalähtöinen kauppa- ja palveluyritys, joka keskittyy seuraaville osaalueille:

Rautakirja-yhtymä on kansainvälistyvä, kuluttajalähtöinen kauppa- ja palveluyritys, joka keskittyy seuraaville osaalueille: 2 2 Rautakirja-yhtymä on kansainvälistyvä, kuluttajalähtöinen kauppa- ja palveluyritys, joka keskittyy seuraaville osaalueille: lehtien tukku- ja vähittäiskauppa sekä erikoisvähittäiskauppa, jonka kulmakiviä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1

T O I M I N T A K E R T O M U S 0 1. 0 3. 2 0 0 0-2 8. 0 2. 2 0 0 1 TOIMINTAKERTOMUS 01.03.2000-28.02.2001 133. tilikausi 2000-2001 lyhyesti: Konserni Liikevaihto 83 mmk, liikevoitto 7,3 mmk (kasvua 24%), voitto 4,2 mmk. Bostonin rautakauppaliiketoiminta myytiin Investoitiin

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot