O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi"

Transkriptio

1 O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

2 O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat 2 Johtokunta, osastopäälliköt ja muut johtajat 3 Vuodet numeroiden valossa 4 Taloudellinen yleiskatsaus 5 Yhtiön toim inta 6 8 Vuoden 1978 näkymät 9 Tilinpäätöskommentteja 10 Tuloslaskelma 11 Tase Tilinpäätöksen liitetiedot 14 Käyttöomaisuuden arvonkorotus ja siirto rahastoon 15 Ehdotus voittovarojen käytöstä 15 Tilintarkastuskertomus 16 Rahoitusanalyysi 17 M yynti ja tilauskanta H enkilöstöhallinto 20 Investoinnit 21 Yhteiskunnallinen vaikutus 22 Metallituotesektori Konepajasektori 26 Muu teollisuus Kiinteistöhallinto 29 Oy Predium Ab 30 Oy M etsä-skogby Ab 30 Fiskars M anufacturing Corporation 30 M yyntiyhtiöt 30 Osakkeiden pörssivaihto ja osakkeenomistajat 31 Tytäryhtiöt ja osakkuus muissa yhtiöissä 31 Yhtiön rakenne Yhtiön organisaatio 34 35

3 O V F IS K A R S A B HALLITUS Valittu alla mainitun vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka YHTIÖN JOHTOKUNTA Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi Olof Bruncrona diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, johtokunnan puheenjohtaja Kiinteistöhallinto Jacob von Julin vuorineuvos puheenjohtaja 1980 Väinö Korpeinen diplomi-insinööri Konepajasektori Jarl Gripenberg professori varapuheenjohtaja 1980 Mauno Rautiainen diplomi-insinööri Yrityssuunnittelu T. Gunnar Nyström lääket. ja kir.tri jäsen 1978 Kaj Äberg diplomiekonomi Metallituotesektori Klaus Ahola johtaja Robert G. Ehrnrooth kauppat.lis. Thomas Tallberg lääket. ja kir. tri Johan L. von Julin insinööri Lauri Kalima pankinjohtaja Göran J. Ehrnrooth diplomiekonomi jäsen 1980 jäsen 1978 jäsen 1979 jäsen 1979 jäsen 1978 jäsen 1979 OSASTOPÄÄLLIKÖT Nybergh, Erik varatuomari Lakiasiat Eklund, Nils diplomiekonomi Osto Huttunen, Osmo agronomi Henkilöstöhallinto Grandell, Helmer diplomiekonomi Markkinointipalvelu Tallberg, Torsten kauppat.kand. Finanssi Palin, N. H. diplom i-insinööri apul.joht. Teknillinen palvelu Tikkanen, Kaj insinööri Materiaaliteknillinen osasto Toivola, Juha fil.maist. Suunnittelupalvelu Laurila, Raimo ( alkaen) insinööri Systeemiosasto TILINTARKASTAJAT varsin aiset tilin ta rk a s ta ja t Jarl Engberg asianajaja Eric Haglund diplomiekonomi, KHT Henrik Brummer fil.kand. va ra tilin ta rk a s ta ja t Otto Ekberg johtaja Henry Lind kauppat.maist., KHT Brita Hisinger-Jägerskiöld diplomiekonomi, vapaaherratar MUUT JOHTAJAT Zitting, Carl C. insinööri, apul.joht. Höglund, Nils Klinge, Paul V. Blomquist, Fredrik Hiekkanen, Raimo insinööri, apul.joht. agronomi, myyntijohtaja diplomiekonomi, vientijohtaja diplomi-insinööri, myyntijohtaja Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Metallituotesektori Konepajasektori Böök, Herved fil.maist., sektorijohtaja Muovituotesektori 2 3

4 F= Fiskars-saksia on, vasenkätiset m allit mu kaan luettuna, seitse mää lajia. Uusin tu lo kas askartelusakset oikealla alimmaisena. TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS VUODET NUMEROIDEN VALOSSA Liikevaihto (milj. mk) Viennin osuus (%) Rahoitus- ja vaihto-omaisuus (milj. mk) Käyttöomaisuus Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Osakepääoma Muu oma pääoma1) ,6 0,6 0, ,6 0,8 0, ,8 0,7 0, ,9 2,5 0, ,5 1,1 0, ,6 2,0 1, ,9 1,7 1, ,1 1,5 1, ,7 0,2 1,43) Vuosi Palkkakustannukset (milj. m k)2) Investoinnit Poistot Korot ym. netto Maksetut verot Vuoden voitto Osinko ') varastovarausta lukuunottam atta 2) m ukaani, palkkasivukustannukset 3) ehdotus vuosikertom uksen mukaan O V F IS K A R S A B Suomen viennin kannalta merkittävissä markkinatalous maissa oli tuotannon nousu vuonna 1977 keskimäärin vain 2%. Poikkeuksena oli USA, missä kasvu oli run saat 4 %. Maailman valuuttamarkkinat olivat koko vuoden epä vakaat. Dollari heikkeni tuntuvasti; sen sijaan punta, jeni ja Sveitsin frangi vahvistuivat. Saksan markka pysyi suhteellisen vakaana. Pohjoismaat devalvoivat valuut tansa huhtikuun alussa ja toistamiseen elokuun lopulla. Ruotsin devalvoitua huhtikuussa 6% laskettiin Suomen markan arvoa keskimäärin 5,7%. Elo syyskuun vaih teessa suoritettua kruunun toista devalvaatiota seurattiin vain osittain, toisin sanoen kruunun 1 0 %:n devalvaa tioon vastattiin markan vain 3%:n devalvaatiolla. Eräi den valuuttojen vuodenvaihteen noteeraukset (edellis vuotinen suluissa) olivat: dollari 4,03 mk (3,78), Ruot sin kruunu 86,30 mk (91,70), punta 7,68 mk (6,43), Saksan markka 192,00 mk (160,40). Vuosi 1977 merkitsi Suomen ulkomaankaupan tasapai nottumista. Viennin arvo nousi 25%, ja koska tuonti supistuneen teollisuustoiminnan myötä ei kasvanut enempää kuin 8%, oli maamme kauppatase 233 milj. mk ylijäämäinen oltuaan edellisvuonna milj. mk alijäämäinen. Maan työllisyystilanne heikkeni koko vuoden ajan, niin että joulukuussa työttömien määrä nousi :een eli 7,5 %:iin työvoimasta. 12 kuukauden kuluttajahintaindeksi nousi joulukuuhun 1977 mennessä 12%. Palkansaajien ansioindeksissä tapahtui 4%:n reaalilasku, kun sen sijaan kotitalouksien käytettävissä ollut reaalitulo laski muun muassa vero asteikkojen inflaatiotarkistuksen ansiosta vain 1,5%. 4 Rahapolitiikka pysyi maassamme kireänä, ja suurelta osin kannattamattoman tuotannon takia teollisuuden oli yhä enenevässä määrin rahoitussyistä pakko supistaa tuotantoa, jotta valmistus olisi saatu tasapainoon yhä heikkenevän kysynnän kanssa. Hallituksen talouspolitiikka suuntautui ensi kädessä in flaation torjuntaan ja muihin vakauttamiseen tähtääviin pitkävaikutteisiin toimenpiteisiin. Nämä sisälsivät kyllä elinkeinoelämälle merkittäviä elvyttäviä tekijöitä, mutta niistä puuttuivat kuitenkin sellaiset pikaisesti vaikutta vat helpotukset, joiden avulla teollisuuden kilpailukyky ja työllisyystilanne olisivat nopeasti parantuneet. Yhtenä askeleena tähän suuntaan oli kuitenkin työmarkkina järjestöjen tekemä päätös vuoden 1978 palkankorotus ten lykkäämisestä maaliskuusta saman vuoden syys kuuhun. Teollisuuden suhdanneodotukset näkyvät niistä vastauk sista, jotka Teollisuuden Keskusliitto sai jäsenyrityksille lähettämäänsä kyselyyn joulukuun 1977 puolivälissä. Teollisuudessa ei nähty merkkejä suhdanteiden para nemisesta, ja rakennusaine- ja metalliteollisuus pitivät näkymiä jatkuvasti heikkoina. Metalliteollisuus ennustaa tuotantovolyymin laskevan vielä vuoden 1978 ensim mäisen puoliskonkin aikana. Aiemmin vuoden 1977 v ii meiselle neljännekselle odotettua lievää elpymistä ei tapahtunut.

5 O V F IS K A R S A B YHTIÖN TOIMINTA Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden t o i m inta vastasi laadittuja budjetteja ja ennusteita. T ulos p y s ty ttiin tänä aikana pitäm ään su un n itellulla joskaan ei tyydyttä vällä tasolla. V ienti kasvoi v o i makkaasti. S y y s lokakuussa tilauskanta ja kysyntä ku iten kin p utosivat selvästi, mikä pian jo h ti tu n tu vaan m yyn n in laskuun ja valm istuksen jarrutustarpeeseen. N egatiiviseen kehitykseen lienee o llu t yhtenä syynä m yös se että Ruotsi, joka on yh tiöm m e suurin vientim aa, ja ruotsalaiset yritykset, jotka useilla m a rkkinoilla ovat pääkilpailijoitam m e, pa ransivat Ruotsin kruunun deva lvo in nin avulla k il pailukykyään suom alaiseen teollisuuteen verrattuna. Y htiö n liike va ih to kasvoi edellisvuodesta vain 5%. Kun poistoja s u o rite ttiin vain p uo le t e lin ke in o ve ro lain sallim asta enim m äism äärästä ja varastovarausta p ure ttiin 7 m ilj. mk, saatiin tilivu o d e n vo itoksi 0,2 m ilj. mk. Tulosta rasittivat vuoden m ittaan s y n tyneet yhteensä 3 m ilj. m k:n suuruiset rahoitusvekselien ja lainojen kurssitappiot. L iik e v a ih to ja m y y n t i V uoden n e tto liike va ih to oli 361 m ilj. mk (3 4 5 ). V ienti kasvoi 2 3 % eli 25 m ilj. mk, kun sen sijaan kotim aan m yynti laski 9 m ilj. mk. M e ta llitu o te se kto rin laskutus lisääntyi 19 m ilj. mk eli 11 %. Konepajasektorin laskutus sitä vastoin p ie neni 7 m ilj. mk, m ihin suurim pana syynä oli maamme teo llisuu d en in ve sto in tito im in n a n heikkenem inen. M u u n te o llisuu d en m yynti kasvoi 7 m ilj. mk; sitä vastoin kiin te istö h a llin n o n laskutus väheni 2 m ilj. mk. V alm iiden tu o tte id e n hintoja ei vuoden aikana k o ro tettu, sillä ko tim a rkkin o illa vallitsi tiu kka h in ta k il pailu yh tiö n kaikilla tu o ta n to a lo illa. Erityisen kovan tuo n tipa in e en alaisena ovat yh tiö n m e tallituo ttee t, samalla kun tärkeim pien ostajaryhm ien, teo llisuu d en sekä maa- ja m etsätalouden, kysyntä on taantunut. Saksan markan ja Englannin punnan k u rs sim u u to k set p iristivä t näihin m aihin su un tau tu nu tta v ie n tiä m me. Sen sijaan d ollarin kurssin huono kehitys h e i kensi huom attavasti U S A :n -vie n tim m e ka nn a tta vu utta ja tulevaisuuden näkymiä. Y htiön p o n n iste lu t uusien ulkom aisten m a rk k in o i den löytäm iseksi tu o ttiv a t tulosta. V iennin 3 8 % :n osuus kokonaism yynnistäm m e oli suurem pi kuin koskaan aikaisem m in. Osaltaan vie n nin suhteellisen suureen osuuteen va iku tti h eiken tynyt kotim aan kysyntä. H e n k ilö s tö O r g a n is a a tio V arsinkin 4. neljänneksen aikana useiden tehtaiden tu o tte illa oli m enekkivaikeuksia, ja koska ra h o itu s m a h do llisuu d et eivät riittäneet tu o tte id e n v a lm ista miseksi varastoon, jo u d u ttiin turvautum aan ly h e n n ettyih in ty ö v iik k o ih in, lo m a utuksiin ja m u ih in t o i m innan supistuksiin. N iillä aloilla, jo id e n tu le v a i suuden näkym ät h u o n o n tu iv a t pysyvästi, ei v ä l ty tty suoranaisilta irtisanom isiltakaan. Y htiön organisaatiossa tap ahtuu eräitä m uutoksia vuoden 1978 alusta, jo llo in useita vuosia tasaisesti kasvaneesta yh tiö n m u o vituo tete o llisu u de sta m u o dostetaan oma sektori, P -sektori. Samalla yh tiö n yh teisillä osastoilla ja yh tym äto im inn o issa su o rite taan eräitä täsm entäviä toim e np ite itä. Uusi o rg a n i saatio on e sitetty sivuilla R a a k a -a in e e t Joskus voi h en kilöstön olla vaikeata ym m ärtää, että tehtaan tu o tte id e n kysynnän vähentyessä on y k s in kertaisesti pakko supistaa toim intaa. Toim enpiteet, jo ih in ovat syynä y h tiö n vaikutusvallan u lko pu o lella olevat seikat, saattavat usein näyttää jakaantuvan epäoikeudenm ukaisesti ja tosiasiassa sitä ollakin. Sisäisen tie d o tu s to im in n a n ja tkuva parantam inen on teh okkain ja itse asiassa a in ut tapa kertoa h e n k i löstölle, m iten talou d ellise t tosiasiat va iku tta vat y r i tyksem m e toim intaan. N ykyinen maamme teo llisuu d en laajam ittainen v o i m avarojen vajaakäyttö on niin yritysten kuin niiden koko h en kilö stö n kin kannalta onn e to n ta tuhlausta. Vastoin sekä y h tiö n jo h d o n että ty ö n te k ijö id e n v il p itön tä toivom usta on vallitsevassa tilanteessa ääret töm än vaikeata löytää talou d ellista pohjaa p o s itiiv i sille pitkän tähtäyksen h e n k ilö s tö p o liittis ille ra t kaisuille. Tietoisena henkilöstöä kohdanneista vaikeuksista yh tiö n h allitus haluaa esittää erityisen kiitoksensa kuluneen vuoden hyvistä suorituksista. 6 R aaka-ainem arkkinoille o liva t om inaisia vakaat h in nat seurauksena to im itta jie n välillä vallinneesta kireästä kilpailusta. Yleisesti tu n n e ttu tosiasia on k u i tenkin, että esim erkiksi teräksen h in na t suhteessa va lm istuskustannuksiin ovat Euroopassa tun tu va sti kannattavuusrajan alapuolella, jo te n p a to u tu n u tta hintapainetta on olemassa. Nykyisessä s u h d a n n e tilanteessa m uita suuria h in tam uutoksia tuskin on odotettavissa. O vako O y:n ja Oy Fiskars A b :n välillä v s o l m ittu terästoim itussopim us k o rva ttiin uudella p itk ä aikaisella toim itu ssop im u kse lla, jo lla uskotaan e dis tettävän kum m allekin osapuolelle m erkityksellistä yh te istyö tä O vakon valssaustuotteiden edelleenjalostam iseksi Fiskarsin tehtailla. Y htiö id e n välillä on tehostettu yh te istyö tä myös tu tk im u s - ja kehitystyö n alalla. N oin p uo le t Fiskars-yhtiössä ja lostettavista raaka- ja käyttöaineista on terästä. Tärkeim m ät t o i m itta ja t o liva t kuten ennenkin O vako Oy ja R auta ruukki Oy.

6 VUODEN 1978 NÄKYMÄT In v e s to in n it Kertom usvuonna valm istui useita m erkittäviä investointeja vuonna 1976 tehtyjen päätösten mukaan. Kaiken kaikkiaan uusinvestoinnit olivat 37 milj. mk. Vuoden 1978 investointiohjelm a ei nouse p uo le e n kaan tästä määrästä. R a h o itu s Suurin osa kertom usvuonna toteutetuista in ve sto in neista ra h oite ttiin aikaisem m in sovituilla uusilla p itkäaikaisilla lainoilla. Liiketoim innan rahoitus kiristyi viim eisenä vu o sin e l jänneksenä, jo llo in tuotteiden kysyntä heikkeni ja laskutus jäi bud je toitu a pienemmäksi. Viennin rahoitukseen tähtäävillä helpotuksilla oli tosin tuntuva merkitys viennin lisäämisessä, ja ne omalta osaltaan helpottivatkin yhtiön maksuvalmiutta. Y htiö pyrki ensi sijassa välttäm ään va lu uttaku rssitap p io ita tasapainottam alla odotettavissa olevia v a luutan tu lo - ja m enovirtoja. Viennin rakenteen jo h dosta saatettiin toteuttaa vain vähäisiä valuuttaterm iinakauppoja. Ne o liva t edullisia. V u o d e n 1977 ta lo u d e llin e n tu lo s Vuoden tulos huononi odotettuakin enemmän siitä syystä, että kapasiteetin käyttöaste laski viimeisellä vuosineljänneksellä voim akkaasti. Oman te o llis u u den kannattavuus heikkeni tuntuvasti. Vuoden 1978 lopussa päättyvistä Ä m innefors-sopim uksista saad u t tu lo t pysyivät kehnoista terässuhdanteista h u o lim atta edellisvuotisella tasolla. M etallituotesektorin tulos parani; konepajasektorin tulos sitä vastoin huononi m elkoisesti, m ihin p a l jo lti vaikutti aikaisemmin m ainittu investointien taantum inen. M uusta teollisuudesta ainoastaan M uovitehdas ja Elektroniikka säilyttivät asemansa; muiden tehtaiden tulos huononi tuntuvasti. Kiinteistöhallinnon tulos parani hiukan. Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön johdon on ollu t pakko tarkistaa vuodeksi 1978 laadittuja to im in ta suunnitelm ia, jotka vielä syksyllä 1977 vaikuttivat toteuttam iskelpoisilta. Kotimaan kysynnän sen enempää kuin investointitoim innankaan elpymistä ei ole näkyvissä yhtiön pääasiallisissa asiakaspiireissä. Y htiön voim avarojen käyttöä ja toim inta-astetta on pakko pudottaa, jo tta ne vastaisivat parem m in n ykyhetken m arkkinatilannetta. Tämä merkitsee ja tk o s sakin kapasiteetin ja työllisyyden supistuksia useilla tehtailla. Näin saadaan kustannusrakenne seuraamaan kysynnän kehitystä ja parannetaan yhtiön m ahdollisuuksia harjoittaa pitkällä tähtäyksellä k ilpailukykyistä toim intaa tällä alemmalla kapasiteettitasolla. H elm ikuun 16 pnä 1978 Suomen markka d e va l voitiin vajaat 8%. Aiem m in laaditut ennusteet näyttävät kuitenkin synkiltä, ja kirjoitushetkellä maaliskuun alussa on vielä hämärän peitossa, miten pikaisesti ja miten tehokkaasti devalvoinnin elvytysvaikutus tuntuu. Koska talouspolitiikan tä r keim pänä päämääränä pidetään työllisyyd en parantamista, ei eri eturyhm ille tuleviin korvauksiin ole varaa. Kotimaan kysynnän elpym inen on Oy Fiskars Ab:n tuloksen paranemisen ehto, sillä vastaisuudessa tu s kin on m ahdollista ylläpitää sellaista jatkuvaa v ie n nin kasvua, joka vuosina antoi meille yhtiön monen toim ialan kipeästi kaipaamaa lisävolyym iä. Oy Fiskars A b:n vuoden 1978 tulos näyttää to im ittaessa nykyisellä kapasiteetin vajaakäyttöasteella m uodostuvan tappiolliseksi. Koska tulorahoitus ei o llu t tyydyttävä, huononi myös yhtiön rahoitusasema, toisin sanoen maksuvalmius heikkeni ja velkaantum isaste kasvoi. 9

7 O V F IS K A R S A B Tl LI N PÄÄTÖS KOMMENTTEJA Tase TULOSLASKELMA Tuloslaskelm a Jo toisena perättäisenä vuonna liikevaihdon kasvu oli vain 5%. Samaan aikaan palkkakustannukset kuitenkin nousivat 13%. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset kasvoivat kaikkiaan n. 7%. Merkillepantavaa on, että varaston kirjanpidollinen 17,2 milj. mk:n lisäys osittain johtuu siitä, että varastovarausta on purettu 7,0 milj. mk. Kannattavuus heikkeni vuoden mittaan; eritoten loppuvuodesta oli toiminta selvästi tappiollista. Kirjanpidolliset 8,3 milj. mk:n poistot ovat vain puolet elinkeinoverolain sallimasta enimmäismäärästä. Erilaisten verohuojennuslakien mukaisia poistoja ei vuoden 1977 kirjanpidossa tehty. Nettokorot, toisin sanoen korkokulujen ja -tuottojen välinen ero, kasvoivat kertomusvuonna melkoisesti, m i hin oli syynä lisääntynyt velkaantuminen. Korkojen kasvu oli n. 20% eli 1976-vuoden 13,0 milj. mk:sta vuoden 15,6 milj. mk:aan. Tuloslaskelman muut tuotot sisältävät osakkeiden sekä maan ja rakennusten myynnistä saadut voitot. Vuoden aikana yhtiö myi muun muassa Oy Suomen A utoteollisuus Ab:n osakkeensa valtiolle. Suomen markan arvon alentaminen ja muut kurssimuutokset aiheuttivat valuuttamääräisistä saatavista ja veloista 1,1 milj. mk:n nettokurssitappiot, jotka rasittivat tulosta. Kurssiero sisältyy tuloslaskelman muihin kuluihin tai se on soveltuvin osin kirjattu myyntitulojen ja raakaainekustannusten lisäykseksi ja vähennykseksi. Vastaavaa Koska myynti loppuvuodesta heikkeni, jäivät myyntisaamisetkin jonkin verran edellisvuotista pienemmiksi. Viennistä kulkee merkittävä osa omien myyntiyhtiöitten kautta, mikä selittää tytäryhtiösaatavien kasvun. Vaihto-omaisuuden hankintameno kasvoi 10,2 milj. mk. Kasvu kohdistui kokonaan valmisteiden ja puolivalmisteiden varastoon. Raaka-ainevarastot sitä vastoin pienenivät. Kirjanpitoarvo lisääntyi 7 milj. mk purettaessa vastaavasti varastovarausta. Jäljellä oleva varastovaraus on 45 milj. mk eli 37,6 % välittömästä hankintamenosta. Käyttöomaisuuden muutokset näkyvät seuraavasta taulukosta: Kirjanpitoarvo Maaomaisuuden arvonkorotus Investoinnit ja aktivoinnit Myynnit ja vähennykset Poistot Kirjanpitoarvo ,5 milj. mk + 2 0,0»» + 37,5»» - 0,5»» 8,3»» 165,2 milj. mk Investoinnit selostetaan toimintakertomuksen sivulla 21. V astattavaa Velkaantuminen kasvoi kertomusvuonna huomattavasti. Uusia pitkäaikaisia lainoja otettiin yhteensä 35,7 milj. mk. Pitkäaikaisien lainojen kuoletuksia maksettiin 22,5 milj. mk. Rahoitusvekseleiden ja ostovelkojen lisäys käytettiin ensisijaisesti kasvaneiden varastojen ja vientisaatavien rahoittamiseen. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät vuonna 1978 erääntyviä pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia 16,8 milj. mk. Kaikki valuuttamääräiset saatavat ja velat on kirjanpidossa arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin Liikevaihto , ,25 M uuttuvat ja kiinteät kulut Aineet ja tarvikkeet , ,01 Palkat , ,47 Laki- ja sopimusperusteiset henkilösivukulut , ,20 Vuokrat , ,78 M uut m uuttuvat ja kiinteät kulut , ,56 Valmistus omaan käytöön , ,60 Varastojen muutos , , ,42 K äyttökate , ,83 P oistot Rakennuksista , ,00 Koneista ja kalustosta , ,00 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,00 Aineettomista oikeuksista , ,00 Muista pitkävaikutteisista menoista , , , ,00 Liikeylijaam ä , ,83 M u u t tu o to t ja kulut Korkotuotot , ,01 Osinkotuotot , ,40 M uut tuotot , ,71 M uut kulut , , , , , ,25 Korkokulut ,52 _ ,14 Välittöm ät verot Tilikauden verot , ,00 Edellisten vuosien verot , , , ,16 Tilikauden voitto , ,95 10

8 TASE V A S TA A V A A VASTA TTA V AA R ahoitusom aisuus V ieras pääoma Rahat ja pankkisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Ennakkomaksut Siirtosaamiset Saamiset tytäryhtiöiltä, toimitusluotot muut Toimitusluottosaamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Lyhytaikainen Ostovelat , ,43 Ennakkomaksut , ,60 Siirtovelat , ,09 Rahoitusvekselit , ,00 Toimitusluottolainat, lyhytaikainen osa , ,40 M uut lyhytaikaiset velat , , , ,45 V a ih to -o m a isuus P itkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Valmisteet ja puolivalmisteet K äyttö om aisu u s Keskeneräiset työt Maa-alueet Maa-alueiden arvonkorotus Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Toimitusluottolainat Muut pitkäaikaiset velat V araukset Oma pääom a , , , , , , , , , ,17 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,81 Arvonkorotusrahasto , ,28 Käyttörahasto , ,00 Muut rahastot , ,00 Käyttämättömät voittovarat , ,21 Tilikauden voitto , , , , , , , , ,98 12

9 I TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVON KOROTUS JA SIIRTO RAHASTOON EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ V a lm is tu s p a ik a t A rvo stu se rä t Maa-alueiden arvonkorotus 1977 Siirretty arvonkorotusrahastoon Oman pääom an m u u to kset Osakepääoma Vararahasto Voittovaroista Arvonkorotusrahasto Käyttörahasto II Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty käyttörahastoon Maa-alueiden arvonkorotus ,34 Voittovarat = = = ,46 Osingonjakoon , , Vararahastoon , , ,21 = = ^ = ^ = Tilikauden voitto ,95 Oma pääoma yhteensä , , E läkevastuu Yhtiön eläkesitoumuksista johtuva ,56 vastuu , Eläkesäätiön vastuuvajaus , , ,53 V a s tu u s ito u m u k s e t ,28 Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset , Takaukset , Vekselivastuut , 3 745, , , ,28 Ottaen huomioon maa- ja metsäomaisuuden arvon kehityksen hallitus päätti korottaa yhtiön maa- ja metsäalueiden kirjanpitoarvoa mk eli nostaa sen ,74 mk:sta ,74 mk:aan. Toimenpiteen jälkeen yhtiön omistamat maa-alueet ovat keskimääräiseltä arvoltaan n mk/ha. Arvonkorotus on kokonaan kirjattu vastamuodostetun Arvonkorotusrahaston hyvitykseksi. Edellisessä tilinpäätöksessä mainittu Käyttörahasto II sisältyy kokonaisuudessaan Arvonkorotusrahastoon. Hallitus ehdottaa että yhtiökokous hyväksyy mainitun arvonkorotuksen ja sen siirron Arvonkorotusrahastoon. Vuoden voitto oli mk ,95. Se on vähemmän kuin yhtiöjärjestyksen edellyttämä, osakkeenomistajille maksettava 4%:n korko ja käytetään siten kokonaisuudessaan osingonjakoon. Yhtiökokouksen käytettävissä olevista edellisten vuosien voittovaroista, jotka ovat hallitus ehdottaa jaettavaksi osakkeenomistajille osinkona mikä yhdessä jaetun vuosivoiton kanssa on 7 mk osaketta kohden eli 7 % osakkeiden nimellisarvosta. Käyttämättömien voittovarojen tilille jätetään Helsingissä 8 pnä maaliskuuta 1978 Jarl G ripenberg Jacob von J u lin mk ,21 mk ,05 mk ,16 T. G unnar N yströ m Käyttörahasto Käyttörahasto I Maa-alueiden myyntien yhteydessä realisoituneet arvonkorotukset siirretty arvonkorotusrahastosta , , ,- Klaus A hola Thom as T allberg Lauri Kalim a R obert G. E h rn ro o th Johan L. von J u lin G öran J. E h rn ro o th Rahasto sosiaalitoimintaa varten ,

10 Fiskars osallistuu yhtenä ko timaisten maatalouskonevalmistajien,»neliapilan», jäsenenä kerran kesässä huomattavimpaan maatalousnäyttelyyn. Kuvamme elokuisesta Pirkanmaan näyttelystä Kangasaita. Etualalla Fiskars ja yhteistyöryhm än m uutkin jäsenet osastoineen. TILINTARKASTUSKERTOMUS RAHOITUSANALYYSI Oy Fiskars Ab:n 28 päivänä huhtikuuta 1977 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1977 ja esitämme siitä seuraavan kertomuksen. Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen, lukeneet hallituksen toimintakertomuksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme tarkastustoimenpiteet. KHT-tilintarkastaja Henry Lind on tarkastanut yhtiön kirjanpitoa ja sisäistä kontrollia. Tarkastustuloksia selostavasta kertomuksesta käy ilmi, että kirjanpito on huolellisesti hoidettu ja tilinpäätös oikein johdettu kirjanpidosta. Tarkastuksessamme olemme todenneet, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa tilivuodelta ,95 markkaa, on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Hallituksen toimintakertomuksessa annetut tiedot tilinpäätöksestä täydentävät kuvaa yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta tilasta. Tilivuoden kokonaistulokseen sisältyvät edellisien vuosien tapaan ns. Äminneforsin sopimusten perusteella saadut tuotot. Tilinpäätöksessä kirjattu yhtiön maa- ja metsäalueiden kirjanpitoarvojen korotus markalla on mielestämme tehty riittävän varovaisesti. Edellä esitettyyn viitaten ja koska olemme todenneet, että yhtiön asioita tilivuoden aikana on hoidettu huolellisesti, ehdotamme yhtiökokoukselle että tilinpäätös vuodelta 1977 vahvistetaan ja että tilin päätöksessä tehdyt, hallituksen toimintakertomuksessa mainitut rahastosiirrot hyväksytään että hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuoden 1977 hallinnosta ja että yhtiökokouksen käytettävänä olevat voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Helsinki, 4 päivänä huhtikuuta 1978 Jarl Engberg Eric H aglund Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja H enrik B ru m m e r Rahan lä h te e t Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja varauksia Käyttöomaisuuden myynti Vieraan pääoman lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Lyhytaikainen Pitkäaikainen *) *) sisältää vastaavien arvostuserien 1976 muutoksen Rahan k ä y ttö Nettokorot Verot Osingot Rahoitusomaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) Vaihto-omaisuuden lisäys ( + )/ vähennys ( - ) 1976 milj. mk 29,7 12,2 41,9-3,1 + 8,9 5,8 47,7 13,0 2,1 1,4 16,5 + 19,1-6,0 13, m ilj. m k 19,7 0,5 20,2 +30,1 +12,0 42,1 62,3 15,6 2,7 1,4 19,7-5,1 +10,2 5,1 Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin arvopapereihin 14,4 3,7 18,1 28,8 8,7 37,5 47,7 62,3 16

11 LIIKEVAIHDON KEHITYS (mukaanluettuna vuonna 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Muut erät mukaani, lakkautetut toiminnanalat l I LIIKEVAIHTO (1 000 m k) Myynti ilman liikevaihtoveroa Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Kiinteistöhallinto Yhteensä Viennin osuus % Yhteensä V ie nnin osuus % Myynti yhteensä Raaka-aineiden laskutus./. myynnin oikaisuerät Liikevaihto Muutos edellisestä vuodesta +5% +5% MYYNTI JA TILAUSKANTA Yhtiön metalliteollisuuteen kuuluvien kahden sektorin ero käy selvästi ilmi tarkasteltaessa kertomusvuoden myynnin kehitystä. Metallituotesektorin myynti lisääntyi 11 %, kun sitä vastoin konepajasektorin myynti taantui. Vuonna 1976 suhde oli päinvastainen. Suhdanteiden lasku vaikutti konepajasektorin myyntiin vasta vuonna Osaltaan myynnin vähenemiseen vaikutti myös siltanosturien valmistuksen lopettaminen Salon Konepajalla. Kotimaan myynnin vähenemiseen oli paljolti syynä se, että investointitoiminta oli maassamme v poikkeuksellisen laimeata. Tämä käy selvästi ilmi myös tarkasteltaessa myynnin laskua tehtaittain. Laskua esiintyi edellä mainitun siltanosturitehtaan lisäksi muun muassa Pulttitehtaalla, Inhan tehtailla ja Salon valimossa, joiden tuotteet mitä suurimmassa määrin ovat teollisuuden ja rakennustoiminnan investointitavaroita. MYYNNIN JAKAUTUMA KULUTTAJARYHMITTÄ! N Teollisuus Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Valimo- ja takomotuotteet Muut tuotteet Rakennustoiminta Pultti-, ruuvi- ja lankatuotteet Muut tuotteet Maa- ja metsätalous Koneet ja työkalut Muut tuotteet Kuluttajataloudet Muut (valtio, kunnat ym.) % 6 % 15 % 29 % 6 % 13 % 16% 5 % 21 % 21 % 16% % VIENNIN JAKAUTUMA Vientimme kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Suurin oli lisäys Neuvostoliittoon, USA:han ja Iso-Britanniaan suuntautuvassa viennissämme. Melkoisesti kasvoivat myös toimituksemme Itävaltaan, Norjaan ja Alankomaihin. Ruotsin-vientimme supistui jo toisena perättäisenä vuonna. Muut EFTA (Ruotsi) EEC (Tanska) (Iso-Britannia) (Länsi-Saksa) mk (33 732) (12 236) ( 5 031) ( 7 431) mk (33 391) (13 958) ( 8 331) ( 7 898) USA SEV (Neuvostoliitto) ( 6 659) (13 626) Muut Ruotsi 24% Myyntiä ja vastaavasti työllisyyttä on kuitenkin useilla tehtailla ollut tukemassa vientimäärien kasvu. Yhtiön tilauskanta oli koko vuonna n. 10% edellisvuotista pienempi. Vuodenvaihteessa metallituotesektorin tilauskannassa havaittiin kuitenkin pientä nousua, mutta konepajasektorin tilauskannan kehitys on edelleen huolen aiheena. Myös Elektroniikan ja Turun Veneveistämön saamat tilaukset vähenivät vuoden loppua kohden. Tosin on huomattava, että nykyisessä suhdannetilanteessa toimitusajat ovat tavallista lyhyemmät, joten tilauskanta muodostuu tästäkin syystä normaalia pienemmäksi. Liikevaihdon ja ka utu m a Muutos Muutos milj. mk milj. mk milj. mk % Kotimaa Vienti Neuvostoliitto 10% Iso-Britannia 6% Tanska 10% Länsi-Saksa 6% 18 19

12 H EN KILÖSTÖ KEHITYS PALKKAKUSTANNUSTEN KEHITYS POISTO KELPOI SET KÄYTTÖ OMAISUUSINVESTOINNIT JA POISTOT (milj. mk) Palkkasivukustannukset Palkat Mmk Työntekijät Toimihenkilöt mmm HENKILÖSTÖHALLINTO Kuten aiemmin todettiin, muodostui vuosi 1977 ja etenkin sen jälkimmäinen puolisko työllisyyden heikke nemisen vuoksi varsin vaikeaksi kaikille yhtiössä työs kenteleville. Luontevan sisäisen tiedotustoiminnan suomia mahdol lisuuksia pyrittiin kaikin tavoin parantamaan. Kaikkien tehtaiden johdolle järjestettiin sisäisen tiedotustoim in nan merkitystä tähdentävä ohjelmasarja. Huomattava virstanpylväs tällä alalla saavutettiin, kun STK:n ja SAK:n välillä vuoden lopulla solmittiin sisäistä tiedotus toimintaa koskeva sopimus. Vastaavanlaiset sopimukset on jo aiemmin solmittu STK:n ja toimihenkilöjärjestöjen välillä. Vuoden kuluessa muutamilla tehtailla käynnistettiin laa jamittaisia ohjelmia, joissa yhteistyössä johdon, toim i henkilöiden ja työntekijöiden kanssa kehitetään uusia tuottavuuden nousuun tähtääviä kannustavia palkkaustapoja. Selvää on, että nykyisen kapasiteetin vajaa käytön vallitessa ei kuitenkaan ole helppoa pikaisesti saavuttaa positiivisia tuloksia, josta syystä työntekijät saattavat nykytilanteessa suhtautua ohjelmiin epäile västi. Tuottavuuden merkitys yhtiön kilpailukyvylle ja menestykselle lienee kuitenkin selviö. Työsuhdeasiain hoidon parantamiseen tähtäävään si säiseen koulutukseen osallistui 74 esimiestehtävissä to i mivaa henkilöä. Vuoden aikana on yhtiössä jatkettu jo v aloitettua työpaikkayhteistyötä. Sen puitteissa ovat henkilöstön osallistumiseen perustuvat tuotanto- ja yhteistyökom i teat päätöksillään käyttäneet niille myönnettyjä yhteistyömäärärahoja. Vuoden aikana uudistettiin ja tarkistettiin myös yhtiön aloitetoiminnan säännöt ja korotettiin niihin liittyviä palkkioperusteita. Työsuojelun valvontaan ja työsuojeluyhteistyöhön kuu luvista tehtävistä työpaikoillamme ovat huolehtineet INVESTOINNIT työsuojelupäällikköä, 32 työsuojeluvaltuutettua ja ty ö suojelutoimikunnissa yhteensä 96 jäsentä. Työolojen parantamiseen investoitiin taloudellisen tila n teen heikkenemisestä huolimatta vuonna 1974 laaditun puiteohjelman mukaan kaikkiaan 1,5 milj. mk. Tämän ryhmän investoinnit olivat kahden edellis vuoden aikana olleet keskimäärin 2,0 milj. mk vuodessa. Kertomusvuonna valmistui 18 uutta asuntoa ja lisäksi peruskorjattiin 12 asuntoa. Yhtiön omat asuntoinves toinnit olivat kaikkiaan 0,7 milj. mk. Yhtiön palveluk sessa oleville myytiin 4 omakotitonttia. Eräiden tuoteryhmien menekkivaikeuksien ja tuotannon tappiollisuuden vuoksi jouduttiin antamaan supistusvaroituksia, toimeenpanemaan lyhennettyjä työviikkoja, lomautuksia ja jonkin verran myös irtisanomisia. Tällai sia toimenpiteitä esiintyi vuoden mittaan yhdeksällä teh taalla. Tilanne vaikeutui loppuvuodesta. Yhtiön henkilöstö väheni vuoden kuluessa 64 hengellä. Viimeisellä vuosineljänneksellä annettiin koko yhtiöön ulkopuolisten henkilöiden palvelukseenottokielto. Sen avulla pyrittiin edistämään omien tehtaiden välistä työn välitystä. Kertomusvuonna pystyttiinkin kaikkiaan 114 henkilölle tarjoamaan työpaikka yhtiön toisesta yksi köstä. Vuoden kuluessa siirtyi eläkkeelle 63 henkilöä. 124 hen kilöä sai ansiomerkin tasaisten palvelusvuosien johdosta. Erityisesti mainittakoon, että heistä 8 henkilöä oli ollut 50 vuotta ja 21 henkilöä 45 tai 40 vuotta yhtiön pal veluksessa. Palkkakustannukset olivat yhteensä 138 milj. mk (123), mistä maksetut palkat olivat 92 milj. mk sekä sosiaali turvamaksut ja palkkasivukustannukset 46 milj. mk eli 50,3% maksetuista palkoista. Yhtiön palveluksessa oli kertomusvuoden lopussa 3270 (3334) henkilöä, joista 856 eli 26% toimihenkilöitä ja 2414 työntekijöitä. Kertomusvuonna toteutettiin vuonna 1976 päätetyt investoinnit. Inhaan rakennettiin uusi takomo ja Loimaan kettinkitehdasta laajennettiin. Billnäsissä sijaitsevalle Saksitehtaalle sekä Salon Konepajalle suoritettiin huo mattavia konehankintoja. Nämä neljä projektia m uo dostivat l kaikista vuoden 1977 kone- ja rakennus investoinneista. Ne mahdollistavat myös huomattavat tuotannonlisäykset. Suhdanteiden ja rahoitustilanteen yhä heiketessä pää tettiin kertomusvuonna vain yksi mainittava investointi, saksitehtaan rakentaminen USA:han. Niinpä vuonna 1977 merkittiin Fiskars Manufacturing Corporationin osakkeet. Lisäksi korotettiin tanskalaisen myyntiyhtiön Fiskars A/S:n osakepääomaa. Tämän ohella yhtiön arvopaperi-investointeja kasvatti ennen kaikkea Ovako Oy:n osakepääoman korotus, johon yhtiö osallistui entisellä prosenttiosuudellaan, joka on 36% osakepääomasta. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Metallituotesektori Konepajasektori Muu teollisuus Muut 1976 milj. mk 7,6 4,1 0,6 5,8 18, m ilj. m k 11,6 12,2 3,1 10,6 37,5 Investointikohteen mukainen jakautuma oli seuraava: Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenteet Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet Muut Yllä olevasta oli keskeneräisiä töitä 1976 milj. mk 0,8 2,0 10,5 0,7 3,7 0,4 18, m ilj. m k 0,9 9,2 18,0 0,5 8,7 0,2 5,3 1,8 37,5

13 Jarm o Hagelin tyn n yrin laipan ja vahvistussiklin teossa Kellokosken tehtaalla. Vuoden 1977 aikana Keskuskauppa kamarin 50- ja 45-palvelusvuoden ansiom erkin saaneet. Eturivissä vasemmalta: Reino Lindholm 50, Fiskarsin Konepaja, Vieno H olm berg 50, Rakennusja kuljetusosasto, Sem M annström 50, Fiskarsin Konepaja, U no Forss 50 Fiskarsin Konepaja ja Helge W ikström 50, Jousitehdas. Takarivissä vasemmalta: A im o Lehto 50, Billnäsin tehtaat, A lf Lindblad 45, Fiskarsin Konepaja, Väinö Hellsten 45, Loimaan tehtaat, O lof B jö rklö f 50, Billnäsin tehtaat, Reino Laine 45, Loimaan tehtaat, Tauno Heinänen 45, Inhan tehtaat, N iilo Louko 45, Pulttitehdas ja Ernst M artelin 50, Pohjan konttori. Kuvasta p uuttuu Armas Österlund 45, Metsäosasto. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTUS Yhtiön rakenteellinen ja teollinen strategia on asettanut etusijalle sellaiset alat, joilla Fiskarsilla on teknistä tai toa, ammattitaitoista henkilöstöä ja teollisia perinteitä tai esimerkiksi kotimarkkinoilla vahva jalansija toimitusvalmiutta vaativilla ja tuontia korvaavilla aloilla. Tästä seuraa, että yhtiöllä voidaan katsoa olevan muun muassa seuraavanlainen merkitys yhteiskunnassamme: Ostajille tarjotaan kotimainen varma toimitusvaihtoehto, jolla sitä paitsi on kumulatiivinen vaikutus (teräsraaka-aine Ovakosta edelleenjalostus Fis karsin tehtailla) Tavarantoimittajille tarjotaan kotimainen osapuoli uusien tuotteiden kehittämisessä (Pekeman m uovi raaka-aineet Fiskarsin muovituoteteollisuus) Yhtiöllä on suuri työllistävä vaikutus esimerkiksi Pohjan kunnassa, missä Fiskarsin osuus kaikista teollisista työpaikoista on 56% ja Ähtärin kunnassa, missä vastaava osuus on 48%. Yhtiö maksoi henkilöstölleen palkkoja veronpidätyksen jälkeen 74 milj. mk, julkiselle sektorille veronluonteisia maksuja (ilman liikevaihtoveroa) 49 milj. mk, vakuutus yhtiöille eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmak suja 17 milj. mk, rahoittajille korkoja ja muita lainakuluja 21 milj. mk sekä osakkeenomistajille nettoosinkoa 1 milj. mk. Nämä summat antanevat käsityksen siitä, mikä merkitys teollisuudella on koko yhteiskun nan talouteen ja miten se jakaantuu mainittujen ryh mien kesken. Useilla teollisuuspaikkakunnilla on suoritettu ympäristönparannuksia, joista mainittakoon Pohjan kunnan kans sa äskettäin Fiskarsin kylän kunnallistekniikasta sol mittu sopimus, joka 5 7 lähivuoden aikana merkitsee yhtiölle n. 2 milj. mk:n investointeja. Vuonna 1977 liitettiin Loimaan tehtaat kaupungin viemäriverkkoon. Vastaavantyyppisiä vedenpuhdistushankkeita on aikaisempina vuosina toteutettu myös Jokioisissa ja Billnäsissä. Toimenpiteiden tarkoitus on osaltaan suojata paikallisia vesistöjä saastumiselta, mutta niiden taloudellinen rasitus on kuitenkin teollisuudella. On kuitenkin muistettava että yritykselle on suotava terveen taloudenpidon edellytykset, jotta se voisi vas tata roolistaan yhteiskunnan elintärkeänä osana. Vanhaa ja uutta Billnäsiä syksyisessä asussa. Etualalla oikealla Työkalutehdas. 22

14 Eino Kivimäki ta liko n va lm istu ksessa Billnäsin tehtailla. Esko Salmela valvoo levyruuvien läm pökäsittelyä Ruuvitehtaalla. METALLITUOTESEKTORI Toim innan sopeuttam inen korkeasuhdannevuosia seuranneeseen tyystin m uuttuneeseen m a rkkin a ti lanteeseen ja tk u i ja löi leimansa sektorin to im in taan. Vaikka kapasiteetin käyttöaste usealla sektorin 10 tehtaasta oli alhainen, nousi kokonaislaskutus k u i tenkin 19 m ilj. mk ja oli yli 191 m ilj. mk. Lisäys oli etupäässä vie n nin kasvun ansiota. S ektorin tu lo s parani edellisvuotisesta m utta pysyi silti vielä epätyydyttävänä. O rganisaation m arkkinasuuntaisuutta va hviste ttiin m a rkkin o in nin, m yynnin ja teknisen kehityksen henkilöstönlisäyksillä. Tehtaiden henkilövahvuus pysyi koko vuoden ennallaan; henkilöstön määrä vuoden päättyessä oli ( ). Sektorin to im in n a n m erkittävin tapahtum a oli U S A :han rakennettavaa saksitehdasta koskenut pää tös. Tehtaan palvelukseen o te ttiin syksyn m ittaan teh ta an p ää llikkö ja neljä johtavaa toim ih e n kilö ä. R akennustyöt a lo ite ttiin elokuussa, ja tehdashalli o te ttiin vastaan 1. helm ikuuta Fiskarsin Konepajalla to te u te ttiin aurojen ja äkeiden valm istuksen ra tio na liso in tio hje lm a. M aanm uokkauskoneiden kysyntä oli alkuvuodesta ty y dyttävä. N iiden m a rkkin o in ti a lo ite ttiin Tanskassa, 24 ja su un n itelm ia m uiden m arkkinoiden kasvattam i seksi ja tke ttiin. Ensimmäisellä vu o sip u o lisko lla t o i m innan tu lo s oli vielä tyydyttä vä, m utta kun m aa talouskoneiden kauppa syksyn m ittaan rajusti laski, siitä oli seurauksena, että vu o situ lo s kaiken k a ik kiaan jäi epätyydyttäväksi. Saksien valm istus ja m yynti jopa y littiv ä t tavoitteet, ja tu lo s m u o dostui tyydyttäväksi. T o im itu kse t W il kinson S w o rd ille, lähinnä E nglantiin ja LänsiSaksaan, kasvoivat ilahduttavasti. U S A :n kin m ark kin o illa ja tku i suotuisa kehitys, ja Norm ark C orpora tio n in kanssa so lm ittiin uusi saksien m a rk k in o in tisopim us. V uoden aikana tuoteohjelm aan o te ttiin askartelusakset, jo te n nyt saksien perusvalikoim aan ku uluu viisi mallia. Billnäsissä sijaitseva Saksitehdas to im i koko vuoden kolmessa vuorossa, ja myös uusin kapasiteetinlaajennus oli kokonaan käytössä. Veitsien ja p u u k k o jen valm istus sujui suun n itelm ie n mukaan H ienotaetehtaalla, missä va lm iste ttiin myös entistä suurem pi määrä lip p utankoja. J o k io is te n tehtaiden tu o tte id e n kuten vedettyjen lankojen ja naulojen to im itu k s e t o liva t viim evu o tista tasoa. Tuotealalla vallitseva tiukka kilpailu heijastui pakosta myös hintatasoon, niin että tu lo sta vo itte ita ei täysin saavutettu. Loim aan tehtaiden ke ttin g in va lm istu s kasvoi v ie n nin ansiosta m elkoisesti. N e u vo sto liito n m a rk k i noilla pääsimme, tosin tiukassa hintakilpailussa, h u o m attavaan vo ly y m in kasvuun. M a h d o llis u u d e t kettin k itu o tte id e n jalostusasteen nostam iseksi p aran i vat laajan in ve sto in tio hje lm an ensim m äisen vaiheen valm istuttua. R uuvi- ja p u lttitu o tte id e n kysynnän lasku rakennusja puusepänteollisuudessa a ih eu tti valm istuksen p a i nopisteen siirtym isen m e talli- ja sähköteknillisen teo llisuu d en tu o tte isiin. Tammisaaressa sijaitseva R uuvitehdas kasvatti va lm istusvolyym iään etenkin erikoisruuvien m enekin kasvun ansiosta, ja tehtaan tulos m u o do stui näin tyydyttäväksi. Turussa sijaitsevan P ulttitehtaan oli pakko siirtyä lyhennettyyn ty ö v iik k o o n suureksi osaksi vuotta, ja sen tuloske h itys oli epätyydyttävä. Tehtaan valm istuksen sopeuttam inen vallitsevaan m arkkinatilanteeseen jatkuu. Keskitetystä varastoinnista ja lu e tte lo tu o tte id e n ja kelusta h uo le h tivan jakeluvaraston tonnim ääräiset to im itu k s e t jä ivä t hiukan viim evu o tista p ie n e m m iksi, mikä jo h tu i ns. teh d asto im itu ste n osuuden kasvusta. P ientoim itusten määrän vo im istu m in e n turvasi ku iten kin jakeluvaraston työllisyyden. Jousite h ta a n ja B illnäsin tehtaiden valm istu svolyym i saatiin pidetyksi edellisvuotisella tasolla, ja tulos oli tyydyttävä. T uotevalikoim aan lisättiin S aab-v alm etin U u d en ka up u ng in te h ta ille to im ite tta va t kierrejouset. Ns. tilaustakeiden asiakaspiiriä laajennettiin. 25

15 A ulis Hirvonen valvomassa Buster-veneen kokoonpanoa Inhan tehtailla. MUU TEOLLISUUS M u o v ite h d a s Kellokosken tehtaalla on sam oin jo u d u ttu ty n n y re i den kysynnän laskun takia turvautum aan ly h e n n e t ty ih in ty ö v iik k o ih in ja lisäksi lom autuksiin. Varsinaisen m etalliteo llisuu d en u lko pu o lelle jäävä osa yh tiö n teo llista toim in taa koostuu neljästä alasta, jo illa on muista poikkeava asiakaspiirinsä. Inhan tehtaiden kapasiteetin käyttöaste laski e de llis vuodesta 5 % eli 6 5 %:iin. M yös täm än tehtaan tuo tteide n kysyntä oli epätasaista ja riittäm ätöntä, m inkä vuoksi o ltiin pakotettuja lo m a utu ksiin ja ly h en n ettyih in ty ö v iik k o ih in. Uusi tuoteryhm ä, alum iiniveneet jo ita m arkkinoidaan B uster-nim isinä, sai hyvän vastaanoton m arkkinoilla, ja veneiden valm istus saattoi jatkua koko vuoden täydellä ka pasiteetilla. Kaikkiaan näiden alojen liikeva ih to oli 88 m ilj. mk (8 1 ), mistä vientiä 41 m ilj. mk (3 4 ). H enkilöstön määrä oli 695 (6 8 9 ). M u o vite h ta a n liike va ih to kasvoi tyydyttä västi myös vuonna 1977, ja kannattavuus säilyi hyvänä. Kaukoläm pöasennukset lisääntyivät maassamme ollen kunnissa tärkeim piä energian säästöön tähtääviä in ve sto in tiko hte ita. M u o viteh taa n eristyselem entit ovat yli kahdentoista vuoden aikana o soitta u tu n e e t erittäin kä yttövarm oiksi ja tarkoituksenm ukaisiksi tu o tte iksi, jo ita käytetään m iltei kaikissa suurissa kaukoläm pölaitoksissa maassamme. KONEPAJASEKTORI Konepajasektorin kuluneen to im in ta vu o d e n n um e roissa kuvastuu ennen kaikkea valim oalaa ja tie ttyjä ta k o m o tu o tte ita koete llu t m atalasuhdanne. Kun siltanostureiden tu o ta n to toim ialajärjestelyn tuloksena kesällä lo p e te ttiin, näkyi tämä toim e np id e sekä m y y n ti- että kannattavuuslukujen laskuna. Sektorin m yynti aleni 64 m ilj. mk:aan. V iennin osuus siitä oli 31 % (2 6 ). S ektoriin ku uluu 5 tehdasta, ja h en kilöstön vahvuus oli 628 (6 8 9 ). Salon Konepaja sekä hydraulisten puutavaranostureiden kom ponentteja valm istava Porvoon Konepaja to im iva t vuoden aikana hyvin työ lliste ttyin ä ja h y vällä kapasiteetin käyttöasteella. H yd ra ulin ostu re iden kokon a ism yyn ti nousi jo n k in verran, vaikkakin vienti heikentyi syksyn aikana. T o im in ta vuo d en a i kana saatettiin pääosiltaan päätökseen in v e s to in ti ohjelm a, jonka seurauksena Salon Konepajasta tu li pitkälle e riko istu n u t hydraulinostureita sa rja tu o ta n tona valm istava tehdas. U u situ t va lm istu slin ja t m a h d ollistava t tu o ta n n o n asteittaisen ko lm inkertaistamisen. Salon va lim o lle ku lu n u t vuosi oli erittäin raskas. V alutu otte id en kysynnän heikentym inen, h in tojen lasku ja p itkä llin e n sähkölakko jo h tiv a t siihen, että toim in taa oli rajoitettava siirtym ällä lyh e nn e ttyih in ty ö v iik k o ih in. 26 Ultraäänihitsausta M u o v itehtaalla. Jakokeskuskotelolta hitsaamassa M aija-leena Forsström. Uusi tako m o m 2:n tilo in ee n ja uusine tu o ta n to lin jo in e e n valm istui syksyllä. T ä llöin saatiin to te u te tu ksi kokonaisratkaisu, jonka ansiosta Inhan koko h enkilöstö työskentelee nykyaikaisissa tiloissa ja vanha tehdas on m u utettu varastoksi. Tehtaan käytössä on lisäksi 54 nykyaikaista työ su h d e a su n toa. Inhan tehtaiden nykyaikaistam inen on saatu päätökseen, ja valm istu svolyym i voidaan kä yte ttä vissä olevien uusien tilo je n ja konekannan avulla kaksinkertaistaa kysynnän kasvun tahdissa. Tällöin h en kilöstön vahvuuden arvioidaan nousevan 300 henkeen. K e h y s lis ta te h d a s Listatu ota n to kasvoi edellisvuodesta 5 % ja kehystu o ta n to 4 5%. U S A :han suuntautuva vie n ti kasvoi 5 % ja muu vie n ti 70%. V uoden 1977 aikana ei e s iin tyn yt tuo ta n n o n ra jo itu ksia, m utta koska USA:ssa su oritettu jen väistäm ättöm ien h in n a n k o ro tusten o ta ksu ttiin ennen pitkää jo htavan kysynnän heikkenem iseen näillä m arkkinoilla, jo u d u ttiin kesä kuussa vähentäm ään listatuotannossa to im in u tta henkilöstöä. V ie n tim a rkkin o illa to te u te tu t hin na n koro tu kset eivät tuo ta nn o nlisäykse n ohella kuitenkaan riittäneet ko m pensoim aan nopeana ja tk u n u tta kustannusten n o u sua. Tehtaan tu lo s oli ta p p io llin e n. V iennin osuus koko liikevaihdosta oli 63%. H en kilö stö n määrä oli 188 (1 9 9 ). S äh kökoteloiden m yynti ei e d istyn yt yhtä m e rk it tävästi kuin edellisvuonna, m utta laajan m y y n tiv e r kon ja uusien tu o tte id e n avulla odotetaan m y ö n te i sen kehityksen ku iten kin jatkuvan. T u o te ke h itte lyyn on edelleen voim akkaasti inves to itu myös m uilla nykyisiin tu o te a lo ih in läheisesti liitty v illä aloilla. V iennin osuus oli 31 % (2 8 ). H e nkilöstön määrä vuoden päättyessä oli 134 (1 3 2 ). 27

16 Säiliölaivojen pelastusvene Fiskars Survival 27 tu lip a lo kokeilun läpäisseenä. Loimaan tehtaita Loim ijoen mutkassa. Uudisrakennukset näkyvät vanhem pien te h da s hallien jatkeina. E le k tr o n iik k a T u r u n V e n e v e is tä m ö KIINTEISTÖHALLINTO Loppuvuodesta sattuneiden to im itu so h je lm ie n s iir tym ien vuoksi E lektroniikan liikevaihdon ka svun o peus ei vastannut edellisvuotista korkeata tasoa. T oim innan kehitys ja tku i ku iten kin m yönteisesti, ja kannattavuus oli tyydyttävä. Venealan liikeva ih d on kasvu pysähtyi, ja lo p p u syksyn to im itu kse t jä ivä t selvästi laadittuja e nn u s teita pienem m iksi. Vaikka tehtaan uusittu venevalikoim a onkin saanut hyvän vastaanoton näyttelyissä ja m arkkinoilla, ei so lm ittu jen kauppojen määrä r iit tä n yt täyttäm ään veneveistäm ön kapasiteettia. K i reä h in ta kilp a ilu on yleensä p a ko ttan u t valm istajat laskemaan hintojaan ja tyytym ään vain hyvin p ie neen osaan va luuttakurssim uutosten tuom asta h y ö dystä. Yhtiön maa-alueita myytiin 3,3 hehtaaria kaikkiaan 10 kauppakirjalla, joista 5 koski omakotitontteja ja 5 muita asuintontteja. Inhassa valmistui 18 uutta rivitaloasuntoa. Loimaalla aloitettiin valtion lainoittama vuokratalohanke, mutta yleensä keskityttiin peruskorjaamaan yhtiön van hoja asuntoja. Pelastus- ja am m attiveneiden alalla tilauskanta laski koko maailmaa kohdanneen laivanrakennusalan kriisin m yötä. Syyskuussa Turun Veneveistäm ö toi m a rkkin o ille tiu kim m a tkin turvallisuusm ääräykset täyttävän sä iliö la ivo je n pelastusveneen, Fiskars S u r vival 27:n. Tämän uudenaikaisen tuo ttee n k e h it täm iseen saatiin m erkittävää tukea SITRAIta. Maataloutta kohtasi kostean ja kylmän sään vuoksi katovuosi. Erityisen huono tilanne oli rukiin kohdalla, sillä siitä tuhoutui jopa 85%. L iike nn e -e le ktron iika n alalla m erkittävänä uutena saavutuksena voidaan pitää toim itu ksia Trondheim in ka upunkiin, m inne to im ite ttiin huom attava tie to ko neohjattu liikennevalojärjestelm ä. S EV-m aihin s u un tau tu vat to im itu kse t ja sieltä saadut tilaukset eivät sen sijaan vastanneet odotuksia. Tehoelektroniikan alalla tehdas sai useita m e rkittä viä tilauksia p o sti- ja lennätinlaitokselta, joka myös o tti vastaan lukuisia kertom usvuodelle o hjelm oitu ja vo im a la iteto im itu ksia. Tehtaan kapasiteetin käyttöaste pysyi hyvänä, vaikka tilauskanta lo p p u vu o tta kohden pieneni. V iennin osuus koko liikevaihdosta oli 17%. H e n ki löstön määrä oli 155 (1 2 6 ). V eneveistäm ön kannattavuus jäi edellisvuotiselle epä tyydyttä välle tasolle. Kapasiteetin käyttöaste p y synee nykyisellä alhaisella tasolla. V iennin osuus liikevaihdosta oli 84%. H enkilöstön määrä 218 (2 3 2 ). 28 Fiskarsin sähköosaston toimitukset vähenivät 11,8% eli olivat MWh. Runsaan vedenjuoksutuksen jo h dosta oma sähköntuotanto lähes kolminkertaistui ja oli MWh. Yhtiön metsiä hakattiin laadittujen metsänhoitosuunni telmien mukaan kaikkiaan m3 (35 600). M et sänhoito- ja metsänparannuskustannukset olivat 67 mk/ha (51). Havutukkeja toim itettiin Metsä-Skogbylle ainoastaan m3, mutta volyymin laskua oli kom pensoimassa m3:n vienti Ruotsiin. Puun hinta oli sahalla matalasuhdanteesta huolimatta korkeampi kuin edellisvuonna. Kiinteistöhallinnon osastot työllistivät 152 henkeä (162). 29

17 / V - 'V CANADA fg > ' QUEBEC«M O NTREAL j / # j \ M INNEAPOLIS \ WAUSAU C0 \ A * TORONTO 4- r BOSTON MILWAUKEE»BUFFALO DETROIT t CHICAGO <»CLEVELAND NEW Y O R K. PHILADELPHIA PITTSBURGH USA BALTIMORE«W ASHINGTON Uusi saksitehdas Wausaussa, W isconsinissa on suurten jä r vien tuntum assa. OY PREDIUM AB FISKARS MANUFACTURING CORPORATION OSAKKEIDEN PÖRSSIVAIHTO JA OSAKKEENOMISTAJAT TYTÄRYHTIÖT JA OSAKKUUS MUISSA YHTIÖISSÄ Lääninhallitus vahvisti yhtiön Tenholan rantakaavan Kaavan toteuttamista ovat kuitenkin viiväs tyttäneet KHO:lle tulleet valitukset. Hyväksytyn Tammisaaren saariston rantakaavan vahvis taminen on saanut odottaa Tammisaaren kansallispuistohankkeen ratkaisemista. Näiden viivästysten vuoksi yhtiön toiminta keskittyi lähinnä kaavojen viimeistelyyn. Prediumin kirjanpidon tulos osoittaa tappiota. Oy Fiskars Ab:n hallitus teki kesäkuussa 1977 päätök sen, jonka mukaan USA:han perustettiin kokonaan emäyhtiön omistama tytäryhtiö, Fiskars Manufacturing Cor poration. Koska toisaalta sikäläisiltä markkinoilta saadut myyntiennusteet olivat rohkaisevia ja toisaalta tuotteittemme kilpailukyky Pohjois-Amerikkaan suuntautuvassa viennissä jatkuvasti heikkenee, päätettiin rakentaa saksia valmistava tehdas Wausaun kaupunkiin Wisconsinin osavaltioon. Tehdas aloittaa toimintansa huhtikuussa 1978, ja täyskapasiteetti lasketaan saavutettavan vuo den 1978 lopulla, jolloin tehtaan on määrä työllistää yli 100 henkeä. Investointi vaatii n. 3 milj. USA:n dollaria, ja se rahoitetaan pääasiassa ulkomailta saaduilla luo toilla. Kertomusvuonna ei FMC:llä vielä ollut myyntitoimintaa. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 6. Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin Arvopaperipörssissä nousi mk:aan, jolloin myytiin osaketta, mikä vastaa 3,3% koko osakekannasta. Vuoden alussa kurssi oli 155 mk ja vuoden lopussa 136 mk; korkein noteeraus vuoden aikana oli 162 mk ja alin 118 mk. Verotusarvo oli 135 mk (148) osakkeelta. M yyntiyhtiöt ulkomailla (kokonaan emäyhtiön omistuk sessa) Fiskars Ges.m.b.H., Itävalta, perustettu 1972 Fiskars Svenska AB, Ruotsi, perustettu 1974 Fiskars GmbH, Länsi-Saksa, perustettu 1975 Ballena Ltd., Englanti, perustettu 1970 (siirtynyt yhtiön omistukseen 1975) Fiskars USA Ltd., perustettu 1976 sekä Fiskars A/S, Tanska, perustettu 1969 (99,7% ) OY METSÄ-SKOGBY AB Koska sahateollisuuden kannattavuus ei vuoden mittaan mainittavasti parantunut, Skogbyssä jatkettiin sahausta vain yhdellä sahauslinjalla yhdessä vuorossa. Tulos oli selvästi edellisvuotista parempi mutta kuitenkin vielä tappiollinen. Osakasyhtiöt ovat hyväksyneet sahalle uudenaikaistamis- ja laajennussuunnitelman, joka ensi vaiheessaan nostaa tuotannon m3:iin. Suunnitelma voidaan toteuttaa heti kun rahoitus on järjestynyt. Tuotanto nousi vuoden aikana m3:iin (28 800) ja myytiin pääasiassa vientiin. Laskutus oli 20,6 milj. mk (15,7) ja henkilöstön määrä 97 (98). 30 MYYNTIYHTIÖT Ulkomailla toimivat m yyntiyhtiöt (s. 31) m yötävaikutti vat merkittävästi kokonaisvientimme kasvuun. Näiden yhtiöiden kautta markkinoitavaa tuotevalikoimaa laajen nettiin vuoden mittaan suunnitelmallisesti. Laskutus oli 26 milj. mk (19), mistä Turun Veneveistämön tuotteita 47% (60). Ulkomailla toimivan henkilöstön määrä oli 47 (36). Yhtiön osakepääoma pysyi muuttumattomana koko vuo den, ja se muodostui :sta nimellisarvoltaan 100 mk:n osakkeesta. Yhtiöllä oli vuoden lopussa 978 (961) rekisteröityä osakasta. Yhtiön osakkaat jakautuvat seuraavasti: ityishenkilöt tiöt ja muut yleishyödylliset järjestöt eyritykset kit ja vakuutuslaitokset Osuus osake pääomasta % 85,2 7,8 5,3 1,7 100,0 Suurin osakas omistaa 5,2% osakepääomasta. Valmistusyhtiöt (kokonaan emäyhtiön omistuksessa) Fiskars Manufacturing Corp., USA, perustettu 1977 Yhtiön osuus (yli 20% ) muissa yrityksissä Oy Predium Ab 100% Oy Metsä-Skogby Ab 50% Tietotyö Oy 50 % Ovako Oy 36% Luetteloon ei ole otettu asuntoyhtiöitä eikä muita vas taavia. Kertomusvuonna korotettiin Fiskars A /S :n osakepää oma 0,5:stä 4,5 milj. Tanskan kruunuun. Fiskars M anu facturing Corporationin osakepääomasta maksettiin 0,5 milj. Amerikan dollaria. Ovako Oy:nkin osakepääomaa korotettiin vuoden 1977 joulukuussa 10 milj. mk.

18 RAAKA-AIN EET J A TARVIKKEET YHTIÖN TEOLLISUUDEN JA HENKILÖSTÖN RAKENNE TOIMIALA TEHTAAT TUOTTEET Teräsmanufaktuuri Jokioisten tehtaat Loimaan tehtaat Pulttitehdas Ruuvitehdas Jousitehdas Lankatuotteet ja naulat Kettingit Pulttituotteet Ruuvituotteet Lehti- ja kierrejouset Metallituoteteollisuus Hienotaetehdas Saksitehdas Työkalutehdas Billnäsin tehtaat Inhan tehtaat Kellokosken tehdas Taloustyökalut, *)kts. Muovitehdas Sakset Konetyökalut; metalli, muovi Käsityökalut, takeet Saranat, peltikaapit, lämpöpatterit, alumiiniveneet, raidetarvikkeet, takeet Peltitynnyrit, jätesäkkitelineet Fiskarsin Konepaja Aurat, äkeet Konepajateollisuus Salon Konepaja Puutavaranosturit Valimo Porvoon Konepaja Salon valimo Hydraulikomponentit I Teräs-, pallografiitti-, suomugrafiitti- valua, kappalepaino kg Muovituoteteollisuus Muovitehdas I Kaukolämpöeristyselementit, jakokeskuskotelot, muoviset lipputangot *)(valmistetaan Hienotaetehtaalla) Veneveistämö Turun Veneveistämö I Lasi kuituiset vapaa-ajan veneet ja ammattiveneet Elektroniikka Elektroniikka Liikenne-ja teollisuuselektroniikka 100% Puuntyöstö Kehyslistatehdas Puiset kehykset ja kehyslistat PALVELUSAI KAJ AKAUTU MA HENKI LÖSTÖJ AKAUTU MA TOIMIHENKILÖT alle 7 v v v v v % % 86 10% 69 8% 22 3% iii ti! t TYÖNTEKIJÄT alle 7 v % 7 19 v % v % v 135 5% v 41 2% iiitttttittti iittitt iti i Tuotanto 2635 H Paikalliset hallinnot 248 H Myynti, jakelu ja huolto 204! l Tuotekehitys ja -tekniikka 98 i Keskushallinto 85 i % % Yhteensä

19 OY FISKARS AB YHTIÖKOKOUS I HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA G.J. Ehrnrooth*) I 34

20 O Y F IS K A R S A B Mannerheimintie 14, Helsinki 10 puh , telex fhels sf 36 LM McCann/Frenckell 1978

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi t ± * O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Sisällysluettelo 1 Yhtiön hallitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot