TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005"

Transkriptio

1 TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1

2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, Jyväskylä puhelin , vaihde Yhteydet: Kotisivu: Yhteydet liittoon: Yhteydet henkilökuntaan: (ei skandeja) X.400: G=etunimi, S=sukunimi, O=ksliitto, P=reg, A=elisa,C=fi Julkaisu: C 95 ISBN ISSN Sähk. ISBN Julkaisun avainsanat: aluekehittäminen maakuntakaava maakuntaohjelma maakuntasuunnittelu seutusuunnittelu taloussuunnitelma toimintasuunnitelma talousarvio Kansikuva: maakuntavaltuuston kokous Painos: 200 kpl Painopaikka: Kopijyvä Oy JYVÄSKYLÄ

3 Sisällys TALOUSSUUNNITELMA MAAKUNNAN NÄKYMÄT JA KEHITTÄMISEN PÄÄMÄÄRÄ LIITON LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO KESKI-SUOMEN VISIO, STRATEGIAT JA LIITON SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ KANSAINVÄLISET TOIMET YHTEISTYÖVERKOSTO JA SIDOSRYHMÄTYÖ LIITON HENKILÖSTÖ, TALOUS JA MUUT VOIMAVARAT...9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUS- ARVIO TOIMISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ VUODEN 2003 KESKEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Ohjelmat ja niiden toteuttaminen Maakuntaohjelman laadinta Maakuntakaavoitus sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Edunvalvonta ja kuntien palvelutehtävät TALOUSARVIO 2003 PERUSTELUINEEN Talousarvioasetelma Poistomenettely Talousarvio vuodeksi Talousarvion sitovuus Talousarvion käyttösuunnitelma ja perustelut Jäsenk untien maksuosuudet...22 LIITTEET 1. Maakuntavaltuuston jäsentiedot 2. Maakuntahallituksen jäsentiedot 3. Tarkastuslautakunnan jäsentiedot 4. Toimisto ja henkilöstö sekä toimialavastaavat 5. Keski-Suomen liiton julkaisuja vuosilta Talousarvion tuloslaskelmaluonnos Talous- ja toimintasuunnitelman ympäristövaikutusten arviointi 3

4 T A L O U S S U U N N I T E L M A MAAKUNNAN NÄKYMÄT JA KEHITTÄMISEN PÄÄMÄÄRÄ Keski-Suomen kokonaistuotanto kääntyi selvään laskuun vuoden 2001 lopulla ja lasku jatkui myös vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä odotetaan jälleen kirjattavan lievää nousua. Alkuvuoden aikana Keski-Suomen tuotanto seurasi koko maan kehitystä. Selvintä Keski-Suomen yritysten tuotannon kasvu oli metalliteollisuudessa, rakennusalalla sekä liikenteessä. Vuodesta 1995 Keski-Suomen tuotannon määrä on kasvanut noin kolmanneksen, eli suhteellisesti saman verran kuin koko maassa. Työllisten määrä on pysynyt vuoden 2002 alkupuoliskolla samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisyys kasvoi tuntuvasti liikenteessä ja rakentamisessa mutta supistui teollisuudessa. Työllisyystutkimuksen mukaan Keski-Suomessa on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana työllistä. Lukumäärä on noussut vuodesta 1995 noin 14 %, eli hieman enemmän kuin maassa keskimäärin. Seutukunnittain työllisyys on vuodesta 1995 kehittynyt myönteisimmin Jyväskylän seutukunnalla. Parin viime vuoden aikana työllisyystilanne on vaikeutunut Pohjoisessa Keski- Suomessa. Ennusteet kansainvälisen talouden kasvun nopeudesta vaihtelevat. Suomen kokonaistuotannon odotetaan kasvavan vuonna 2002 vajaa 2 % ja toimintavuonna 2003 jo 3,7 % (Etla). Suomen vienti kääntyi jo huhtikuussa 2002 nousuun, sitä vastoin tavaratuonti lisääntyy hitaasti. Vientimäärät kasvoivat ennen muuta elektroniikka- ja metsäteollisuudessa sekä kemian teollisuudessa. Koko maan työttömyysasteen jäänee vuona 2003 noin 9 %:iin. Uusia työpaikkoja syntyy yksityisillä palvelualoilla ja rakennusalalla. Julkisen sektorin työllisyyden paranemiseen ei uskota kuntien rahoitusvaikeuksien vuoksi. Keski-Suomen kehityksessä heijastuvat kansainvälisen talouden ja koko maan trendit. Maakunnan toimiala-rakenne on suhteellisen monipuolinen ja yritysten taloudellinen perusta kilpailukykyinen. Viennin merkitys maakunnan teollisuuden avainaloilla (metalli, puu, elektroniikka) on suuri ja koko maan viennin vahvistuminen tuntuu myös Keski-Suomen teollisuudessa. Koska yksityisen kulutuksen kasvu nopeutuu, niin lähinnä kotimaiseen kysyntään nojaavat toimialat ja yritykset kehittynevät myönteisesti vuoden 2003 aikana. Maataloudessa yksikkökoon kasvu ja rakennemuutos jatkuu. Yritystoimintaa tukevissa palveluissa työvoiman kysynnän voidaan olettaa säilyvän hyvänä. Julkisten hyvinvointipalveluiden tarve lisääntyy ja työvoiman saatavuuden ongelmia koetaan koko maakunnan alueella. Toisaalta kokonaisuutena Keski-Suomi kuuluu edelleen maan vaikeimpiin työttömyysalueisiin (työttömyysprosentti 16,5 vuoden 2002 alussa, Lähde: Työministeriö). Maakunnan kehityksen eriytyminen näkyy väestönkehityksessä. Jyväskylän seudun muuttovoiton voidaan olettaa jatkuvan. Jyväskylän seudun kasvu luo vastapainoa pääkaupunkiseudun imulle. Tasaisempi aluekehitys auttaisi työmarkkinoiden tasapainottumista ja painopisteen olisi oltava aiempaa enemmän talouselämän toimintaedellytysten parantamisessa suurimpien keskusten ulkopuolella. Aluekeskusohjelmilla pyritään osaltaan tähän tavoitteeseen. Maakunnan strategiatyön eriyttäminen alueittain ja kunnittain tähtää maakunnan kaikkien seutujen ja kuntien toimintaedellytysten parantamiseen. Myös osaamiskeskusohjelman vaikutusten kohdentaminen koko maakuntaan tasoittaa kehityseroja pitkällä tähtäimellä. 4

5 Kuntien taloudellinen tilanne säilyy kireänä myös vuonna Palveluiden tuottamisen kustannukset nousevat ja yhä useammalla kunnalla on vaikeuksia sopeuttaa talouttaan palveluiden kysyntää vastaavaksi. Väestörakenteen muutokset aiheuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän huomattavaa kasvua lähes kaikissa kunnissa, mikä merkitsee kunnille mittavia kustannuspaineita. Maakunnan kehitykseen voidaan vaikuttaa osaamista vahvistamalla. Suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä lisää ammatillisen koulutuksen tarvetta lähivuosina oleellisesti perinteisesti vahvoilla aloilla teollisuudessa. Uusien kasvualojen, kuten informaatioteknologian ja elektroniikan, kehittäminen ja palveluelinkeinojen kasvu lisää osaltaan koulutetun työvoiman tarvetta. Kehittämis- ja koulutuspanosten suuntaamiseksi ja mitoittamiseksi on vuoden 2002 aikana suoritettu Keski-Suomen ammattirakenteen ja koulutustarpeiden ennakointi vuoteen Selvityksen linjaukset konkretisoivat koulutettavien määriä eri ammattiryhmissä. Keski-Suomen kehittämisen strateginen päämäärä linjataan uudessa maakuntasuunnitelmassa. Keski-Suomi tavoittelee tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentavaksi elämänlaadun maakunnaksi. Päämäärään tähtäävän kehittämistoiminnan tarkempia linjauksia ja määrällisiä tavoitteita on asetettu vuosien EU-ohjelmissa. Pohjoisen Keski-Suomen eli Saarijärven ja Viitasaaren seutukuntien yhteinen strategia ja määrälliset tavoitteet on esitetty tavoite 1 ohjelmassa ja muun Keski-Suomen strategia sekä tavoitteet Keski-Suomen tavoite 2 ohjelmassa. Maakunnan yhteistyöasiakirjassa esitetään yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä valmistellut ja maakunnan yhteistyöryhmän vahvistamat vuosittaiset tavoitteet ja EU-ohjelmien toteuttamisen painopisteet. 2. LIITON LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Maakuntien liittojen maakuntavaltuustot ja maakuntahallitukset noudattavat maakunnan väestön kunnallisvaaleissa ilmaisemaa tahtoa. Keski-Suomen liiton perussopimus edellyttää, että maakuntavaltuuston jäsenet ovat kunnissaan vaaleilla valtuustoon valittuja. Myös maakuntahallituksen jäsenet ovat lähes poikkeuksetta kunnanvaltuutettuja. Edustuksellisuudessaan liitto poikkeaa kaikista muista maakuntatason organisaatioista. Maakuntavaltuusto on vuonna 2001 ensimmäisen kerran valittu kuntien edustajainkokouksessa, jolloin valinnassa on säilynyt suora yhteys myös liiton jäsenkuntiin. Tämä tuore kehitys korostaa demokraattista päätöksentekoa aluetasolla ja on siten oikean suuntainen. Vähitellen Suomessa lähestytään eurooppalaisia alue-hallinnon järjestelmiä, joissa lähtökohtana on kansan-valtaisten elinten alhaalta ylös -periaatteella ohjaama kehittämistoiminta. Keskushallinnon rooli Suomessa on kuitenkin vielä varsin suuri ja aluetason päätösvalta vastaavasti kapeampi. Vuoden 2002 eduskuntavaalien jälkeen alkavalla hallituskaudella on alueiden luottamushenkilöjohtoisen päätöksenteon osuutta syytä edelleen nostaa. Esimerkkinä tästä on käynnistymässä oleva Kainuun hallintokokeilu. Liitto voi maakunnan asukkaiden luottamusta nauttivien päättäjiensä ja toimialansa laajuuden takia toimia aktiivisena maakun nallisen keskustelun käynnistäjänä ja foorumina sekä maakunnan tahdon ilmaisijana. 5

6 Maakuntavaltuusto hyväksyy mm. maakuntasuunnitelmat, maakuntaohjelmat, aluekehittämisohjelmat ja maakuntakaavat, joiden sekä valmistelu että toteutus tapahtuvat laajan maakunnallisen yhteistyön kautta. Maakuntahallituksen roolina on johtaa liiton hallintoa ja vastata maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Maakuntahallituksen puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Tarkastuslautakunta seuraa, että toiminta on tehtyjen päätösten mukaista ja tekee tarpeellisena pitämiänsä esityksiä toimintatapojen kehittämiseksi. Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsentiedot ovat liitteissä KESKI-SUOMEN VISIO, STRATEGIAT JA SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ Visio Liiton kehittämistoiminnan visio on seuraava: Keski-Suomen liitto on valtakunnallisesti tunnustettu ja menestyvä maakunnan kehittämisorganisaatio. Liiton oletetaan olevan myös kansainvälisesti verkottunut niihin alueisiin ja niihin toimialajärjestöihin, joiden osalta odotetaan saatavan taloudessa ja toiminnassa olevia pitkän aikavälin hyötyjä. Koko Keski-Suomen visio on tarkentunut maakuntasuunnitelman laadinnan yhteydessä ja muodostaa hyvän pohjan myös liiton oman toiminnan suuntaamiselle. Strategiat Maakunnan kehittäminen maakuntasuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi maakuntaohjelman ja maakuntakaavan sekä hankkeiden kautta edellyttää vahvaa strategista otetta. Osaava verkostovaikuttaja Maakunnan liiton toimintastrategiassa yhdistyvät vaatimukset sekä sisäisen osaamisen parantamiseksi että yhteistyöverkoston rakentamiseksi. Strategian toteuttamiseksi kehitetään herkkyyttä reagoida kuntien, yritysten, muiden sidosryhmien ja kansalaisten tarpeisiin. Verkostoissa toimittaessa tarvitaan aitoa verkosto-osaamista ja verkostovaikuttamista. Liiton hanketyöllä tavoitellaan lisäarvoa Keski-Suomen kehittämiseen. Hanketoiminnassa korostuvat maakunnallisuus ja strategianmukaisuus. Maakunnan yksi keskeinen verkosto on oppiva ja kehittyvä kuntien verkosto. Elinkeinojen ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen edellyttää strategista otetta. Hyvinvoinnin edistäminen on tuloksellisen elinkeinopolitiikan edellytys. 6

7 Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella liitto toimii aktiivisesti taloudellisen ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen periaatteen mukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen toteuttamiseksi Keski-Suomessa. Yhteistyökumppaneina ovat jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä yritykset. Asiakaslähtöinen ja taitava maakunnan kehittäjä Maakunnan kehittäminen on yhteistyötä, jossa toiminnan luonne määräytyy asiakkaiden tarpeiden perusteella ja toiminnan tuloksellisuus yhteistyössä mukana olevien kilpailukyvyn ja toiminnan laadun paranemisena. Keski-Suomen liiton asiakkaita ovat mm. kunnat, yritykset ja yhteisöt, kehittämisyhtiöt, valtionhallinto kokonaisuudessaan paikallisviranomaisista keskushallintoon, koulutus- ja tutkimuslaitokset, media, hankkeiden toteuttajat sekä viime kädessä kaikki keskisuomalaiset. Maakunnan kehittymistä arvioidaan valtakunnallisten kriteerien perusteella ja suhteessa muiden maakuntien kehitykseen. Yhteisvastuullinen ja joustava prosessien toteuttaja Omaehtoisen kehittämisen edellytys on maakunnan oma toimintatapa, sujuva yhteistyö muiden maakunnallisten toimijoiden kanssa sekä hyvät yhteydet valtakunnan ja EU:n tasolle. Työssään ja toiminnassaan liitto pitää tärkeänä maakunnallisuutta, asiakaslähtöisyyttä, avoimuutta, tulos- ja tavoitetietoisuutta, taloudellisuutta, yhteisvastuullisuutta, tasa-arvoa ja keskinäistä kunnioitusta sekä jatkuvaa kehittymistä ja tulevaisuuteen suuntautumista. Fyysisen rakenteen kehittämisessä otetaan huomioon ympäristölliset arvot sekä kokonaistaloudellisuus. Suunnittelujärjestelmä Liiton suunnittelujärjestelmä perustuu sekä alueiden kehittämistä koskevaan että alueiden käyttöä koskevaan lainsäädäntöön. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Suunnitelma on pitkän aikavälin strateginen asiakirja, jossa määritellään Keski-Suomen kehityksen tavoitteet ja strategiat niiden toteuttamiseksi. Maakuntasuunnitelma kytkee maakuntakaavan osaksi maakunnan strategista kehittämistä, osoittaa alueiden käytön sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeita ja määrittää maakunnan kehittämisen tavoitteet maakuntakaavan lähtökohdaksi. Maakuntasuunnitelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Ensimmäinen maakuntasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuuston syyskokouksessa v Maakuntaohjelma on maakuntasuunnitelman tavoitteista ja strategioista johdettu määräaikainen keskipitkän aikavälin ohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen alueen lähivuosien kehittämistoimia. Maakuntaohjelma laaditaan neljän vuoden välein. Vuosittain laaditaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. 7

8 MAAKUNNAN POLIITTINEN TAHTO Aluehallinto Tutkimus- ja oppilaitokset Toteuttamishankkeet MAAKUNTA- SUUNNITELMA Keskushallinto Elinkeinoelämä MAAKUNTA- KAAVA Erillisohjelmat Ohjelmasopimukset EU Kunnat ja seutukunnat Järjestöt Kansalaiset MAAKUNTA- OHJELMA MENESTYVÄ MAAKUNTA Maakuntakaava laaditaan mm. maakuntasuunnitelman tavoiteasettelun pohjalta. Ensimmäisen maakuntakaavan laadinnan käynnistyminen ajoittuu vuodenvaihteeseen 2002 / KANSAINVÄLISET TOIMET Liiton osuus kansainvälisessä vuorovaikutuksessa liittyy pitkälti maan EU-jäsenyyteen. Maakunnanliitoilla on myös lähialuevastuuta (Venäjä, Baltia ja Pohjoismaat). EU:n osittaisella avulla aluepolitiikkaa toteutetaan rakennerahastojen tai yhteisöaloitteiden kautta. Liitto jatkaa strategisen valintansa mukaisesti liittoutumista läntisen Suomen maakuntien kanssa (Länsi-Suomen Allianssi, West Finland Alliance) sekä kansallisten että kansainvälisten intressien toteuttamiseksi. Liitto tavoittelee kansainvälistymistoimilla maakunnan kokonaisetua. Maakunnan sisäisen ja ylimaakunnallisen yhteistyön ja työnjaon avulla edistetään pienen ja keskisuuren teollisuuden, yrittäjien, oppilaitosten, kuntien ja muiden maakunnallisten toimijoiden kansainvälisen tiedon ja kontaktien saantia. Liiton omat kansainvälistymistoimet, joista päättää maakuntahallitus talousarvion puitteissa, kohdennetaan henkilöihin ja projekteihin, jotka mahdollisimman konkreettisesti edistävät liiton hyväksymien suunnitelmien perustavoitteita. Liitto käynnistää vuoden 2003 aikana tehostetut toimet EU:n eri ns. politiikkaohjelmien ja muiden rahoituslähteiden käyttökelpoisuuden selvittämiseksi lähinnä yrityksille ja kunnallissektorille varauduttaessa nykyisen ohjelmakauden jälkeiseen aikaan. Pk-yrityksiä tuetaan yhdessä TE-keskuksen ja alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa kontaktien luomisessa, viennin edistämisessä ja etabloitumisessa ulkomaille. 8

9 Liitto tukee liiton omien ja muiden keskisuomalaisten asiantuntijoiden sijoittumista EU:n sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden tai järjestöjen palvelukseen. Samaten tuetaan jäsenyyksiä asiantuntijakomiteoissa sekä kansainvälisissä arviointitehtävissä. Liitto tukee lähialueilla toimia, jotka tuottavat ainakin pitkällä aikavälillä kannattavaa vientiä. Apuna käytetään mm. Interreg-, Phare-, Tacis- ja muita EU:n yhteisö- ja politiikkaohjelmia ja - aloitteita. Liitto vastaa Keski-Suomen maakunnan osalta Keski-pohjola-yhteistyön määritellyillä strategiaaloilla yhteistyössä JYKESin ja kuntien kanssa. Lähivuosina Keski-pohjolakomitean työ painottuu toimiin Keski-pohjolan Vihreä Vyöhyke - Mittnordens Gröna Bälte teeman alla. Komitea tulee hakemaan EU:lta mittavaa kolmivuotista rahoitusta mm. yritysten markkinointia edistäviin toimiin. Komitean asiantuntijaryhmiin liitto osallistuu maakuntahallituksen erillisin päätöksin. Liitto on jäseninä niissä kansainvälisissä organisaatioissa, jotka suoraan tukevat liiton tavoitteita ja niiden toteuttamista. Jäsenyys, edustus tahi seuranta pidetään tarpeellisena seuraavissa organisaatioissa: 1. Assembly of European Regions (AER; jäsenyys): EU:n kanssa läheisesti yhteistoiminnassa toimiva yleinen maakuntatason yhteistoimintaorganisaatio 2. EURADA:n toiminnan seuranta (Euroopan alueellista vertailutietoaineistoa tuottava elin) 3. Euroopan maakuntien ympäristö- ja energiajärjestö FEDARENE (jäsenyys) 4. Keskipohjola-komitea (maakuntahallituksen nimeämät henkilöedustajat komiteassa; ei yhteisöjäsenyyttä; lähialueyhteistyötä toteuttava järjestelmä, joka saa myös Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitusta) 5. Pohjoismainen tiedotustoimisto Jyväskylässä (osa-rahoitus) 6. Itämeren maiden Interreg -ohjelma (liitto tarjoaa mahdollisuuden ohjauskomitean ja kansallisen alakomitean työskentelyyn osallistumiseen valtioneuvoston nimeämälle keskisuomalaiselle edustajalle) Lisäksi liitto osallistuu maakuntahallituksen erillisten päätösten perusteella kansainvälisiin hankkeisiin mm. yritysten viennin edistämisen, alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelumenetelmien kehittämisen, energiapolitiikan sekä matkailun ja tietotekniikan aloilla. Liitto tukee taloudellisesti henkilöstönsä kansainvälistymisen perusvalmiuksien luomista ja ylläpitämistä. 5. YHTEISTYÖVERKOSTO JA SIDOSRYHMÄTYÖ Keski-Suomen liiton yhteistyöverkosto on erittäin laaja. Tiivistä yhteistyötä tehdään maakunnan kuntien, muiden maakuntien, rahoittajaviranomaisten ja EU-toimielimien, hankkeiden ja projekteja toteuttavien organisaatioiden, tiedotusvälineiden sekä ministeriöiden kanssa. Toiminta rakentuu sekä julkisten että yksityisten verkostojen varaan. Liiton toimistossa verkostovastuut jakautuvat asiantuntijuusalueiden mukaisesti, jolloin alan asiantuntemus ja osaaminen laajemminkin kertyvät oikeille henkilöille. Asiakastyytyväisyyttä nostetaan lisäämällä vuoropuhelua sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyin. Yhteistyö muiden maakuntien kanssa 9

10 Maakuntien liitot hoitavat osan yhteistyöstään Suomen Kuntaliiton kautta. Kuntaliiton hallituksen alaisuudessa toimii liittojen puheenjohtajien kokous. Sen kautta maakunnilla on oma yhteinen luottamushenkilöistä koostuva elin, jossa otetaan kantaa maakuntien kannalta merkittäviin asioihin. Maakuntajohtajat kokoontuvat säännöllisesti. Kuntaliitto järjestää myös muulle henkilöstölle neuvottelutilaisuuksia. Maakunnat ovat hakeutuneet keskenään vapaaehtoisesti yhteistyöhön. Keski-Suomi kuuluu Pirkanmaan, Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kanssa Länsi-Suomen Allianssiin (West Finland Alliance, WFA). Yhteisten intressien pohjalta toimitaan edunvalvontakysymyksissä, kansainvälisten yhteyksien rakentamisessa, asiantuntijayhteistyössä sekä aluekehitysvastuun toteuttamiseen liittyvässä tuotekehittelyssä. Yhteistyö on tiivistynyt yhteisten henkilöresurssien hankinnan ja Brysselin toimiston toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen. Puheenjohtajat kokoontuvat pari kertaa vuodessa ja maakuntajohtajat lähes kuukausittain. Kerran vuodessa järjestetään yhteiset maakuntapäivät luottamushenkilö- ja virkajohdolle. Asiantuntijaryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Myös henkilökuntien tapaaminen järjestetään vuosittain, mikä parantaa mahdollisuuksia myös suoraan yhteydenpitoon henkilöiden ja työntekijäryhmien välillä. EU-tavoiteohjelmien toteutus on luontaisesti maakuntien yhteistyötä. Länsi-Suomen tavoite 2- ohjelmassa kumppaneina ovat WFA:n lisäksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Pohjois-Suomen 1-ohjelmaa toteutetaan yhdessä Keski-Pohjanmaan, Pohjois- Pohjanmaan ja Lapin maakuntien kanssa. Maakuntien toimintaa sovitetaan yhteen tavoitealueittain koordinaatiotyöryhmissä ja maakuntajohtajien tapaamisissa. Keski-Suomen liitto vastaa myös Länsi-Suomen 2-alueen yhteisen ohjelmakoordinaattorin työstä. Keski-Suomen liitolla on edustajat myös ohjelmien seurantakomiteoissa. Em. yhteenliittymien lisäksi maakuntien liitoilla, siis myös Keski-Suomella, on sekä kansainvälisiin että kansallisiin etuihin liittyvää yhteistoimintaa. Kuntien palvelutehtävät ja yhteistoiminnan organisointi Tehtävänsä mukaisesti Keski-Suomen liitto toimii yhdessä jäsenkuntien kanssa ajankohtaisissa asioissa selvitysten tekijänä ja yhteistoiminnan käynnistäjänä. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan selvitystoimintaa tehdään esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, sosiaali- ja terveyssektorin ja kunnallistalouden alueilla sekä maakunnan tilaa koskevien tietojen tuottamiseksi. Keski-Suomen liitto tukee kuntien vapaaehtoisen seutuyhteistyön laajenemista ja syvenemistä. Lisäksi liitto edistää maakunnallista ja seudullista yhteistoimintaa asioissa, joissa ei ole omaa erillistä maakunnallista toimijaa tai viranomaista (esim. energiapolitiikka). Liitto järjestää mm. kansanedustajille ja kunnanjohtajille mahdollisuudet ajankohtaisten maakunnallisten asioiden käsittelyyn. 6. LIITON HENKILÖSTÖ, TALOUS JA MUUT VOIMAVARAT 10

11 Henkilöstö Liiton toimisto toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelman tehtäviä maakuntavaltuuston ja - hallituksen linjausten mukaisesti ja palvelee asiakkaita. Toimiston tavoitteena on hoitaa luottamuselinten ja muiden kokousten hallinto ja tiedottaminen lain-mukaisella ja palveluhenkisellä tavalla hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti ja sovitussa aikataulussa. Tavoitteen toteutumista seurataan poikkeamien ja saadun palautteen avulla. Toimisto on yksi tulosyksikkö, joka jakaantuu neljään vastuualueeseen, tiimiin: strategia, ohjelmien toteutus, alueidenkäyttö ja hallinto. Liiton tavoitteena on luoda henkilöstölle avoin ja kannustava ilmapiiri. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Liitossa noudatetaan tasavertaista henkilöstöpolitiikkaa. Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa toteutetaan mm. kuukausittain kokoontuvassa henkilöstöpalavereissa. Henkilöstöyhteistyöryhmä ja työpaikkakokous kokoontuvat tarvittaessa. Yhteistoimintaa toteutetaan mm. liitossa laadittujen työsuojelun toimintaohjelman ja henkilöstöpolitiikan periaateohjelman mukaisesti sekä laadittavan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Henkilöstö toimii liitossa tietoturvasuunnitelman mukaisesti. Liitto tukee henkilöstön osaamisen vahvistamista mm. henkilöstön tiimi-, kieli- ja atk-valmiuksien kehittämisellä. Liiton toimistossa otetaan käyttöön asianhallintajärjestelmä, mikä mm. mahdollistaa avoimen toimintakulttuurin. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstön määrä hlöä ta03 ta04 ta05 Määräaikainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö Keski-Suomen liiton toiminta alkoi vuonna Tällöin liiton palveluksessa oli 25 vakinaista ja 8,5 määräaikaista henkilöä. Syyskuussa 2002 liiton palveluksessa oli 25 vakinaista henkilöä, EUohjelmien teknisellä tuella viisi ja kolme muuta määräaikaista henkilöä. Vuonna 2003 on tarkoitus palkata suunnittelupäällikkö. 11

12 Maakuntakaavan laadinta aloitetaan vuodenvaihteessa 2002 / Uudistuneen lainsäädännön edellyttämät ja aiempaa laajempina tehtävät suunnittelua edellyttävät selvitykset ja ympäristövaikutusten selvitykset ovat kasvaneet. Suunnittelukauden loppupuolella on varauduttava eläkkeelle siirtymisen aiheuttamiin henkilöstöjärjestelyihin. Tietojenkäsittely ja sen kehittäminen Taloussuunnitelmakauden pääpaino tulee olemaan tietojenkäsittelyn toimintavarmuuden ja käyttötehokkuuden parantaminen. Käyttötehokkuutta parannetaan asianhallintajärjestelmän kehittämisellä ja koulutuksella. Liitossa toimitaan tietoturvasuunnitelman mukaisesti. Liiton sähköistä asiointia kehitetään. Neuvonta- ja tukipalveluissa käytetään tarvittaessa ulkopuolista osaamista. Talouden puitteet taloussuunnitelmakaudella Keski-Suomen kunnat rahoittavat liiton kiinteän toiminnan ja Keski-Suomen Kehittämisrahaston kartuttamisen jäsenkuntien maksuosuuksilla. Vuoden 2003 maksuosuudeksi esitetään 2,86 Meuroa, josta siirretään Keski-Suomen Kehittämisrahastoon euroa. Kuntien maksuosuudessa on kasvua 4,3 prosenttia, mikä johtuu pääosin maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatimisen resurssoinnista. Vuoden 2004 maksuosuudeksi esitetään 2,94 Meuroa, josta Keski-Suomen Kehittämisrahastoon esitetään siirrettäväksi euroa. Vuoden 2005 maksuosuudeksi esitetään 3,02 Meuroa, josta Keski-Suomen Kehittämisrahastoon esitetään siirrettäväksi Jäsenkuntien maksuosuus , deflatoimaton 3,5 euroa 3 2,5 2 1,5 1 0, ta02 ta03 ta04 ta05 K-S Kehittämisrahasto Liiton kiinteä toiminta TALOUDEN PUITTEET TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA Meuroa. Vuosi Liiton kiinteä toiminta Kehittämisrahasto Jäsenkuntien maksuosuus ,019 0,84 2, ,069 0,875 2, ,12 0,9 3,02 12

13 Toimintatuottojen kasvu turvaa liiton tehtävien hoidon jatkossakin. Vuonna 2003 jatketaan EUohjelmien toteuttamista ja tehdään ohjelmien välitarkistus. Erityisesti kuntien erikoistumisvalintojen jatkotyö vaatii resursseja. Maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laatiminen aloitetaan. Liitolla on myös vastuita mm. maakunnan identiteetin rakentajana, maakunnan profiloijana ja talousalueen toiminnan yhtenäisyyden rakentajana. Liiton kiinteään toimintaan esitetyt maksuosuuden korotukset ovat lähinnä kustannustasotarkistuksia. Keski-Suomen Kehittämisrahasto Maakuntavaltuusto teki aluekehittämisohjelmien hyväksymisen yhteydessä helmikuussa 1998 päätökseen nostaa Keski-Suomen Kehittämisrahaston vuosittainen kartuttaminen 6 miljoonaan markkaa eli euroon vuoteen 2000 mennessä. Vuodelle 2003 kehittämisrahaston tasoksi esitetään euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston hankevalinnassa kiinnitetään huomiota hankkeen merkitykseen kuntien, seutujen ja koko maakunnan kilpailukyvyn edistäjänä. Kehittämisrahastolla varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen mm. käynnistämällä strategiaan suuntautuvia esiselvityksiä sekä laaditaan projektisuunnitelmia ja käynnistetään itse hankkeita. Kehittämisrahaston kautta tuodaan maakuntaa esille ja tuetaan maakunnan vetovoimaisuutta edistäviä kohteita. Rahaston kautta myös varaudutaan uusiin avauksiin. Kehittämisrahastolla tuetaan myös ohjelmiin liittyviä maakuntien välisiä hankkeita. 13

14 T O I M I N T A S U U N N I T E L M A J A T A L O U S A R V I O TOIMISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Liiton toimisto toteuttaa maakunnan kehittämissuuntaa maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen linjausten mukaisesti ja palvelee asiakkaita. Maakuntajohtaja johtaa liiton toimistoa. Toimisto toimii yhtenä tulosyksikkönä ja neljänä vastuualueena, tiiminä. Maakuntajohtajan apuna toimii toimiston johtoryhmä. Maakuntahallitus on päättänyt organisoida toimiston seuraaviksi tiimeiksi: strategia, ohjelmien toteutus, alueidenkäyttö ja hallinto. Toimiston johtamisjärjestelmän osia ovat tiimiorganisaation ohella toiminnan tavoitteiden asettelu ja tasapainottaminen tuloskortin avulla (seuraava kuvio). Tiimit suunnittelevat oman toimintansa allekirjoitettavan tulossopimuksen muotoon. Tiimien toimintaa seurataan puolivuosittain. Tiimeillä on kannustusjärjestelmä. Tasapainotetun tuloskortin osa-alueiden kriittiset menestystekijät, mittarit ja seuranta on toiminnoittain kirjoitettu talous- ja toimintasuunnitelman eri toimintoihin kursiivilla. 14

15 KESKI-SUOMEN LIITON TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI Resurssit ja taloustehokkuus Asiakas - tyytyväisyys LIITON VISIO: Keski-Suomen liitto on valtakunnallisesti tunnettu ja menestyvä maakunnan kehittämisorganisaatio Ammattitaito, uuden oppiminen ja luovuus Prosessien mallinnus ja kunnossapito Tulokset Työntekijöiden jaksaminen 8. VUODEN 2003 KESKEISET TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 8.1 Ohjelmat ja niiden toteuttaminen Keski-Suomen liiton ohjelmatyö keskittyy Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikkaohjelmien toteuttamiseen. Strategiat on määritelty ohjelma-alueille eri tavoin. Tavoitteena on, että suoritetuin strategisin valinnoin EU-osarahoitteiset resurssit voidaan parhaiten kohdentaa alueilla oleviin tai rakennettaviin kilpailuetua vahvistaviin sekä vetovoimaisuutta lisääviin kohteisiin. Keski-Suomessa jatketaan vuonna 1996 alkanutta toimialoittain etenevää kehittämistyötä metallin, matkailun, mekaanisen puun, elektroniikkateollisuuden, graafisen alan sekä käsiteollisuuden aloilla. EU:n ohjelmatyössä Saarijärven ja Viitasaaren seutukuntien muodostaman tavoite 1 alueen päämääränä on olla luonnonvaroja pitkälle jalostava, osaavien verkostojen pohjoinen Keski-Suomi. Kehittämistoiminnan tarkoituksena on kohdentaa käytettävissä olevat resurssit alueen luonnonvaroja jalostaviin yritysverkostoihin niissä toimivien johdolla ja ehdoilla. Alueen tavoitemäärityksessä todetaan, että pohjoisessa Keski-Suomessa bruttokansantuote kasvaa vuosittain 0,5 prosenttia Suomen kasvua nopeammin ja, että bruttoaluetuotteen lisäys vuosina on 600 miljoonaa markkaa. Vuonna 2006 alueella on toiminnassa kuusi ydinverkostoa seuraavilla toimialoilla: puu, metalli, energia, kivi, matkailu ja maatilatalous. 15

16 Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnissa haetaan metalliteollisuuden perusstrategiana kustannusjohtajuutta. Puu- ja matkailutoimialat rakentavat merkkituotestrategiaa. Energia- sekä kivi- ja maataloustoimialat ovat valinneet erikoistumisen strategian. Tavoite 2 alueella strategian mukaiset kehittämisresurssit kohdennetaan paikallista ja alueellista kilpailukykyä parantaville aloille ja kasvua haluaviin yrityksiin. Seutujen kannalta keskeisten toimialojen ohella tuetaan verkostojen syntymistä ja kansainvälistymistä. Jyväskylän, Jämsän, Kaakkoisen Keski-Suomen, Keuruun ja Äänekosken seutukuntien muodostaman tavoite 2 -alueen perusstrategia on alueellinen erikoistuminen investointien ja koulutuksen avulla. Alueen tavoitemäärityksessä todetaan, että yritysten lukumäärän nettokasvu koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella on ja työpaikkojen nettolisäys 7 000, joista on informaatioteknologisen teollisuuden työpaikkoja. Tietoteollisuutta palvelevien koulutusalojen aloituspaikat kaksinkertaistetaan. Näillä tavoitteilla pyritään siihen, että alueen bkt/asukas nousee koko maan tasolle vuoteen 2006 mennessä ja asukasmäärä kasvaa :een. Tavoite 1-ohjelman toteutus Tavoite 1-ohjelman toteutus vuonna 2003 jatkaa täydessä laajuudessaan rahoittajien ja kuuden ydinverkoston (puu, metalli, matkailu, kivi, energia ja maatilatalous) osalta. Keski-Suomen liiton tehtävä on edelleen varmistaa 1-ohjelman sujuva, valitun strategian mukainen toteuttaminen. Liitto varautuu käynnistämään ohjelmaa vauhdittavia hankkeita. Vuoden 2003 aikana toimialoittaisten ydinverkostojen työssä erityisenä painopisteenä on edelleen osaamisen vahvistaminen. Toimialoittaisia verkostoasiantuntijoita ja kuntien elinkeinovastuullisia ohjataan paremmin havaitsemaan ja tarttumaan osaamiseen liittyviin kehittämistarpeisiin. Kehittämisyhtiöiden ja oppilaitosten verkostomaista toimintatapaa syvennetään edelleen. Tavoitteena on, että 80 % yritysinvestoinneista kohdistuu valittuihin yritysverkostoihin (vuoden 2002 alkupuoliskolla toteutui 78,9 %). Osaamisen kehittämisen tavoitteena on, että vähintään 40 % hankkeista tukee valittujen verkostojen kehittymistä (vuoden 2002 alkupuoliskolla toteutui 60 %). Maakuntien yhteisiin hankkeisiin osallistutaan silloin, kun ne tukevat strategian toteutusta lisäarvoa tuottavalla tavalla. Alueen yritykset, elinkeinovastuulliset, kuntien johto ja muut toimijat pidetään hyvin informoituna EU-ohjelman mahdollisuuksista ja kehittämishankkeiden tilanteesta. Tavoite 2 ohjelman toteutus Keski-Suomen tavoite 2 -ohjelman perusstrategia on alueellinen erikoistuminen, joka perustuu kunta- ja seutukuntakohtaisten, aluetaloutta vahvistavien kilpailuetutekijöiden tunnistamiseen. Alueita ja niiden yritysten kilpailukykyä sekä osaamista vahvistetaan investointien, verkostomaisen toiminnan ja koulutuksen avulla. Suoritetut kilpailuetuvalinnat ovat keskeinen kriteeri kohdennettaessa resursseja maakunnan yhteistyöasiakirjassa. Investoimalla yritystoiminnan kehittämiseen sekä koulutukseen odotetaan 16

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 75 KESKI-SUOMEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1998 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi

Julkaisutiedot. Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200. Kotisivu: www.keskisuomi.fi VUOSIKERTOMUS 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu: www.keskisuomi.fi Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 107 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\Kehittämisrahasto 2004 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2004 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2005 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013

Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen KOKO-ohjelma 2010-2013 Vakka-Suomen seutukunta Yhtymähallitus 16.06.2009 Valtioneuvosto 19.11.2009 Ukipolis Oy Hallitus 08.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus alueen kehittämisen

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot