Pertti Haukola. Työ ja toinen tekeminen elämän flow

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pertti Haukola. Työ ja toinen tekeminen elämän flow"

Transkriptio

1 Pertti Haukola Pertti Haukola työskentelee kirjoituksen otsikkoon liittyvien teemojen parissa yrityksessään Doppio Forza Oy. Aiemmin hän on toiminut kansainvälisen tietoliikenteen johto- ja kehitystehtävissä. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri ja Henley-MBA. Työ ja toinen tekeminen elämän flow Älkää olko huolissanne, vaikka ette kaikkea tätä matematiikkaa nyt hallitsisikaan. Tulette olemaan vasta joskus 20 vuoden kuluttua tehtävissä, joilla on todellista merkitystä. On turha yrittää kovasti ennakoida, mitä nimenomaisia pulmia ratkaistavaksenne juuri silloin tulee, näissä elämän arpajaisissa. Näin lohdutti teknillisen korkeakoulun professorimme, kun ratkoimme modernin avaruustietoliikenteen pähkinöitä. Taisi käydä niin, että pysyvämmin kuin teknis-matemaattiset menetelmät mieleeni jäi tuo kirpeä mutta samalla myös vapauttava näkemys elämän arpajaisista. Lähdin alun perin väärälle alalle, toisti kerta toisensa jälkeen pitkän opiskeluvaiheen jälkeen työelämään juuri siirtynyt henkilö. Saman vakaumuksensa hän lausui ilmoille sympaattisen avoimesti myös työuransa 30-vuotisjuhlistuksen hetkellä, työuran joka oli toteutunut häkellyttävän vakaasti ja systemaattisesti. Tietylle ammattialalle ja tiettyyn työuraan päädytään monesti erilaisten sattumien seurauksena. Vaikuttimina voivat olla osin omat taipumukset ja kokemukset, osin kasvu- ja toimintaympäristön sosiaaliset odotukset ja paljolti hetkellisesti mielletyt mahdollisuudet ja paineet. Mutta onko se iso ongelma, että yksilö ei toimi omimmalla alallaan? Jääkö tällöin jotakin oleellista hänen elämästään puuttumaan, ja mikä on tämän puuttumisen vaikutus yksilölle ja hänen työyhteisöilleen? Ja voisiko myös se oleellinen toteutua? Tässä kirjoituksessa pohdin edellä olevia kysymyksiä ja niiden avaamia mahdollisuuksia ja haasteita. Perusajatuksena on näkemys, että yksilön ja työyhteisön välillä voi toteutua molempia syvällisesti ja pitkäaikaisesti hyödyttävä yhteispeli siten, että yksilö kykenee toimeentulon hankkimisen ja työuran luomisen lisäksi toteuttamaan itselleen tärkeää omaa juttuaan. Ja varsinainen pointtini on, että kun hän näin toimii, tuottaa hän samalla työyhteisölleen paremman panoksen kuin jos tuo oma oma juttu jäisi toteutumatta. Tällainen tavoite voi tuntua ristiriitaiselta ja käytännön paineissa mahdottomalta, mutta se saa myös voimakasta intuitiivista vastakaikua työelämässä toimivilta. Tällaiselle ajatukselle ja sen soveltamiselle tuntuu ilmassa olevan tilausta. 34

2 Otsikon sanojen viestit Sanat ja käsitteet ovat tärkeitä, ne kuljettavat mukanaan sekä tarkoitettuja että ei-tarkoitettuja merkityksiä. Edellä mainittu oma juttu viittaa tässä kirjoituksessa sellaiseen yksilön toimintaan ja tekemiseen, joka on hänelle sinällään ja itseisarvoisesti tärkeää. Se ei ole keino saavuttaa joitakin muita asioita. Siinä pääsevät käyttöön hänen parhaat ominaisuutensa ja kykynsä. Oma juttu on ehkä vähän rennompi ja arkisempi ilmaus syvällisemmälle kutsumus-käsitteelle, sille että kokee tarkoituksen ja merkityksen siinä mitä tekee. Kun tätä omaa juttua tarkastellaan suhteessa työhön, käytetään siitä tässä kirjoituksessa termiä toinen tekeminen. Sen ja muiden kirjoituksen otsikossa olevien sanojen merkityksiä selventää kuvan 1 mukainen jäsennys. Kuva 1. Otsikon sanojen viesti Työllä tarkoitetaan tässä normaalia tai tyypillistä ansiotyötä, siis tuota yllä kuvattua monesti sattumien kautta kehittynyttä tilannetta. Tekeminen taas korostaa toiminnan aktiivista luonnetta, itse omin toimenpitein tekemistä ja aikaansaamista, erotuksena passiivisesta valmiiseen pöytään menemisestä. Toinen pyrkii viestimään tekemisen merkitystä tai tärkeyttä yksilölle, sitä että se on arvoltaan jollakin tavalla rinnasteinen ilmiö hänen ansiotyölleen. Sen voi kokea myös ansiotyötä tärkeämmäksi, jolloin jälkimmäisen roolina voi olla vaikkapa rahoittaa edellistä. Toinen tekeminen on toimintaa, johon yksilö omistautuu pitkällä tähtäimellä, intensiivisesti ja tavoitteellisesti. Siitä myös vähitellen tulee osa hänen identiteettiään, sekä itse koettua että toisten tunnustamaa. Keskellä oleva ja -sana sitoo sitten nämä kaksi erilaista toimintaa toistensa yhteyteen, ei erottaen ja poissulkien joko-tai, vaan tasapainoisesti yhdistäen sekä-että. Toisen tekemisen kohde tai sisältö voi olla lähes mitä tahansa toimintaa. Jollakin se on vapaapalokuntaan osallistumista, toisella taiteiden tekemistä, kulinarismiin erikoistumista, kirjallisuuteen perehtymistä, omakohtaista kirjoittamista, talon rakentamis- tai korjausaktiviteetteja tai tavoitteellista liikuntaa. Kun se yhdelle voi olla taiteen tekemistä, niin taiteilijalle se taas voi olla sellaista täydentävää toimintaa, mille taiteentekeminen ei anna tilaa. Jopa jämäkkä joutenolo voisi täyttää toisen tekemisen tunnusmerkit, jos se on jotenkin tietoista ja tavoitteellista, ja miksi ei myös tietoinen suuntautuminen laaja-alaisuuden erikoisosaajaksi vastaavalla periaatteella kuin yleislääketieteen erikoislääkäri. Oleellista näissä ja muissa toisen tekemisen esimerkeissä on, että ne ovat valikoituneet yksilölle itselleen merkitsevän, omistautuvan ja aktiiviseen toimimisen kohteiksi. Voimavarojen kohdentaminen Työtä ja toista tekemistä voi tarkastella monista vaihtoehtoisista ja toisiaan täydentävistä näkökulmista. Ovatko tekemiset itseisarvoisia vai välineellisiä? Millaisia vaikutuksia tekemisillä on yksilön identiteetille? Miten useat aktiviteetit näkyvät arkisessa ajankäytössä? Seuraavaan on valittu kaksi tarkastelutapaa. 35

3 Kuva 2. Yksilön tekemisen alueet ja suunnat Yksilön toimintaa ja hänen elämänsä oleellisia tekijöitä voi hahmottaa kuvan 2 atomimallin avulla. Siinä on keskiöön otettu yksilö, ajatuksella että kaikki inhimillinen toteutuu yksilöjen toiminnan kautta. Kuvassa on erotettu toisaalta yksilön sisäiset psykologiset ja muut prosessit ja toisaalta hänen ulospäin näkyvä ja vaikuttava toimintansa. Jälkimmäinen on jaettu kolmeen pääalueeseen: suhteet ja toiminta lähiyhteisöjen suuntaan (perhe, sukulaiset, kumppanit, ystävät), suhteet ja toiminta omien työyhteisöjen suuntaan sekä suhteet ja toiminta toisen tekemisen yhteisöjen suuntaan. Näiden taustana ja toimintakenttänä on laajempi sosiaalinen ympäristö. Tämän atomimallin avulla voi esimerkiksi pohtia konkreettisia elämäntilanteita, joissa yksi tai useampi kuvan elementti puuttuu. Kuva 3. Tekemisen tärkeys ja siihen käytetyt voimavarat Toinen näkökulma syntyy, kun ottaa kuvan 3 mukaisesti tarkastelun kohteeksi yksilön mikä tahansa teke- 36

4 minen ja arvioi toisaalta sen tärkeyttä yksilölle ja toisaalta sitä kuinka paljon hän käyttää tähän toimintaan ainutkertaisia voimavarojaan (aikaa, rahaa, suhteita, henkistä ja fyysistä voimia). Yksilön eri tekemiset voi näin sijoittaa tälle kartalle. Diagonaalissa olevalle sikari-alueelle asettuvat tekemiset ovat tasapainossa: yksilö suuntaa merkittävästi voimavarojaan tärkeinä pitämiinsä asioihin ja selviää ilman kohtuuttomia panostuksia vähemmän tärkeinä pitämistään toiminnoista. Sikari-alueen ulkopuoliset nurkat puolestaan edustavat ei-toivottavia tai onnettomia tilanteita, joissa tekemisten tärkeys ja voimavarojen suuntaaminen ovat epätasapainossa. Työn ja toisen tekemisen yhteinen voima Mitä vaikutuksia sitten voi olla sillä, että yksilö onnistuu toimimaan tasapainoisesti kuvan 3 osoittamalla sikari-alueella: vastaamaan työelämän vaatimuksiin, hoitamaan muut elämän pakollisiksi koetut velvoitteet ja näiden rinnalla toteuttamaan itselleen tärkeitä asioita. Mitä tällainen tuplatekeminen voisi tuoda tullessaan? Vastaus voisi yleisesti olla, että se mobilisoi ja vitalisoi yksilöä, ja että tämä mobilisoituminen vaikuttaa tekemisestä toiseen ja samalla leviää myös yleisemmin yksilön toimintaan ja tuntemuksiin. Seuraavassa on hahmottelua siitä, missä ja miten onnistunut työn ja toisen tekemisen yhdistäminen todennäköisimmin vaikuttaa. Luovuus, innovointi ja aikaansaavuus Pohdintani kahden aktiivisen tekemisen vaikutuksista lähtivät liikkeelle oletuksesta, että tämä voisi katalysoida luovuutta ja innovaatioiden syntyä, ehkä jopa tuottamaan suuria Heureka-ideoita, mutta erityisesti edistämään monipuolisia ja pienimuotoisia arjen kehitysimpulsseja. Esimerkkinä tämän suuntaisista vaikutuksista olivat erään suomalaisen suuryrityksen sisäisen bändin jäsenet, jotka olivat samalla yrityksen patenttitilaston kärjessä. Mekanismi on kaiketi sellainen, että useammalla alueella toimiminen ruokkii yksilön toiminnan muita alueita, kun hänen sisällään toteutuu eräänlainen moniosaaja-tiimi. Luovuutta ja innovaatioita syntyy, kun erilaiset asiat ja näkökulmat aiheuttavat ajoittain epämukavaa hiertämistä. Toinen näkökulma voisi olla, että luovuus edellyttää paitsi tilaa ja rauhaa, myös rohkeutta. Ja yksilöllä, jonka elämässä on muutakin mihin tarttua kuin nykyinen työura, on enemmän rohkeutta luovuudessa tarvittavaan riskinottoon. Tähän aihepiiriin tuo oman näkökulmansa Professional Amateurs -ilmiö, joka on laajenemassa ja jonka on ennakoitu muuttavan merkittävästi talouden ja organisaatioiden toimintatapoja. Kyseessä on amatööriys sen alkuperäisessä merkityksessä, jonka mukaan toiminnan lähtökohtana on palava kiinnostus itse asiaan ja taloudellisen vastikkeen tavoittelemattomuus tai toissijaisuus. Ja samalla kyseessä on ammattimaisuus siinä merkityksessä, että tavoiterima voi olla ammattimaisen korkealla. Yleistyvät monimuotoiset wiki-aktiviteetit ovat esimerkkejä tästä toimintamoodista. Tasapaino ja tyytyväisyys Kesken jääneet asiat vähentävät onnellisuutta, loppuunsaatetut taas lisäävät sitä. Tämä lienee yksi luonteva selitys sekä stressille ja että tyytyväisyydelle työssä ja yksilön elämässä yleisemmin. Soveltaen tätä näkemystä toiseen tekemiseen, voisi ajatella että jos itselle tärkeä asia joutuu sivuun kokonaan tai odottamaan vuosia tai vuosikymmeniä, on se kuin jatkuvasti kesken jäänyt tehtävä. Se säteilee huonoa oloa kaikkeen muuhun. Jos taas tämä itselle tärkeä toiminta pääsee toteutumaan kaiken aikaa tai edes ajoittain, on se kuin tehtävän paloittaista loppuunsaattamista, mikä säteilee hyvä oloa kaikkeen muuhun. Tasapainon haasteellisuus realisoituu usein arkisessa ajankäytössä, kun työtehtävät työntyvät huomaamatta ja hallitsemattomasti vapaa-ajalle. Voi syntyä vaikeasti hallittava kokonaistilanne, missä syyt ja seuraukset menevät helposti sekaisin. Voisiko ainut keino työajan pitämiseksi kohtuuden rajoissa ollakin se, että työajan ulkopuolella on niin tärkeää tekemistä, että se patoaa työajan holtittoman tulvimisen vapaa-ajalle? Lapsiperheen vanhemmuuden velvoitteet voivat olla tällaisia tarpeellisia ja terveitä jarruja, ja samassa roolissa voisi toimia paine päästä oman jutun pariin. Jos yksilön elämässä voisi toteutua sekä hänelle käytännöllisessä mielessä tarpeellinen osallistuminen 37

5 työelämään ja yhteiskuntaan että hänelle itseisarvoisen tärkeä oma tekeminen, ja jos nämä pääsisivät toteumaan elämän mitassa tasapainoisesti ja toisiaan vitalisoiden, voisi asetelmaa kutsua vaikkapa elämän flowtilaksi. Suomalainen mahdollisuus Mikäli työn ja toisen tekemisen vaikutukset mielletään mahdollisuuksina, voisi Suomi olla poikkeuksellisen hyvässä asemassa panemaa toimeksi tällä alueella. Pohjana on maan kompakti koko, suhteellisesti ennakkoluuloton ja joustava toimintakulttuuri ja monet jo olevat vahvuudet. Esimerkiksi luovien ammattien aseman ja merkityksen osalta Suomi on jo aivan kärjessä Euroopasa ja maailmassa Richard Floridan tekemisissä kartoituksissa. Florida on tilastollisesti todentanut korrelaatioita toisaalta luoviin ammatteihin liittyvien edellytysten ja toteutumien ja toisaalta maiden ja metropolialueiden kilpailukyvyn välillä. Suomi sijoittuu näissä kartoituksissa kärkisijoille sekä olevan tilanteen että luovien ammattien kehittymisen osalta. Hyvä näin, tuo 30 prosentin tasolle noussut luovien ammattien osuus työvoimasta on vahvuus maan kilpailukyvylle. Toisaalta myös siinä 70 prosentin joukossa, joka jää Floridan luokittelun ulkopuolelle, tapahtuu luovaa toimintaa jossakin mitassa joka päivä. Jos myös tässä työvoiman valtaosassa onnistutaan lisäämään vaatimattomastikin luovuutta ja työtyytyväisyyttä, voi sillä olla jopa merkittävämpi kokonaisvaikutus kuin lisäpanostuksilla luovien ammattien edellytyksiin. Astetta konkreettisempi esimerkki on musiikkikoulutuksen luoma piilevä potentiaali. Suomessa on kuluneiden runsaan 30 vuoden aikana merkittävä osa ikäluokista saanut lapsuus- ja nuoruusaikanaan laajan ja terveen perustan musiikin omakohtaiseen tekemiseen. Maan ainutlaatuinen musiikkioppilaitosten verkosto on tuottanut, paitsi joukon maailmaluokan tähtiä, väestöön suhteutettuna maailmanennätysmäärän hyvät musiikilliset perusvalmiudet omaavia yksilöitä. Nyt lähes koko tuo joukko toimii muissa kuin musiikkiammateissa eri puolilla yhteiskuntaa. Jos nykyistä suurempi osa heistä motivoituisi nostamaan musiikin toisen tekemisen statukseen, voisi se olla heille itselleen huikea juttu, ja samalla siitä voisi koitua työelämälle edellä kuvattuja ainutlaatuisia hyötyjä. Kyseessä olisi eräänlaisen kansallisen hyödyntämättömän voimavaran käyttöön saanti. Tällaisia ainutlaatuisia voimavarareservejä on varmasti muillakin alueilla kuin musiikissa, ja niiden tunnistaminen voisi avata arvaamattomia mahdollisuuksia. Tilaa lisätarkastelulle Työn ja toisen tekemisen teemat ovat saaneet monissa keskusteluissa jopa häkellyttävän positiivista ja innostunutta vastakaikua, ainakin yleisellä ja intuitiivisella tasolla. Tuntuu siltä, että jokainen löytää nämä kysymykset itsessään, läheisissään tai työyhteisöissään. Kuitenkin kun huomio kääntyy konkreettisempiin asioihin, tilanne alkaa vaikuttaa sumeammalta, ja esiin nousee lukuisia kysymyksiä. Näitä tarkemman pohdinnan alueita voi jäsennellä kuvan 4 mukaisesti. Siinä on hahmotettu kahdenlaisia kysymyksiä kolmella alueella. On ensinnäkin asioiden mieltämistä ja vaikutuksia perääviä miksi-kysymyksiä, jotka liittyvät ilmiöiden syy-seuraus -mekanismeihin. Näissä kysymyksissä on teoreettis-tutkimuksellinen painotus. Sitten toisaalta on soveltavampia miten-kysymyksiä, jotka liittyvät konkreettisemmin arkiseen toimintaan, toisen tekemisen ajatusten ja ideoiden toiminnallistamiseen keinoina ja käytäntöinä. Näitä kumpaakin kysymystyyppiä on sitten mahdollista kohdentaa atomikuvan (kuva 2) kolmelle alueelle: yksilöihin, työorganisaatioihin ja toisen tekemisen mahdollisuuksia tarjoaviin toimijoihin. Jotta näiden toisiinsa liittyvien alueiden kytkökset toisiinsa ymmärrettäisiin ja jotta niiden yhteistoimintaa kokonaisuutena kyettäisiin edistämään, voidaan vastaavia kysymyksiä tarkastella lisäksi koko kolminaisuuden kannalta. Kuvassa 4 on esimerkkejä aiheista tai otsikoista, mitä näillä kuudella alueella voisi tarkemmin pohtia ja kehittää eteenpäin. 38

6 Kuva 4. Lisäpohdinnan ja työstämisen kohteita Aktiivinen työn ja toisen tekemisen edistäminen ja toimeenpano voi sisältää myös uudentyyppisen mahdollisuuden yhteistyöhön (kuvassa UY). Siinä yritys tai muu työorganisaatio sopii monipuolisesta ja molemmansuuntaisesta yhteistyöstä toisen tekemisen palveluja tarjoavan toimijan kanssa. Näin perinteisesti erillään toimineet tahot voivat löytää uusia toiminnallisia ja taloudellisia tapoja mielekkääseen yhteistyöhön. Pohdintaa ja kehittämistä monille toimijoille Työn ja toisen tekemisen tematiikka on monisyinen ja se aukeaa moniin suuntiin. Tähän mennessä käyty vuoropuhelu on osoittanut, että siihen kohdistuu voimakasta mielenkiintoa ja sen soveltamiselle on olemassa selvää tilausta. Laajentavalle ja syventävälle pohdinnalle ja dialogille on runsaasti tilaa: ymmärrykselle siitä mistä näissä ilmiöissä on kyse, miten asiat jäsentyvät ja miten eri mekanismit toimivat, mitä mahdollisuuksia ja haasteita asiakokonaisuuteen sisältyy. Tarvitaan myös konreettisia ideoita ja niiden toiminnallistamista, kehittyviä ja uusia käytäntöjä, pilottitoimintaa ja arkikokemuksista oppimista. Näin voisi syntyä lisää robustia ymmärrystä, kokemusta ja näyttöä, joiden perustalla asiassa voitaisiin päästä vaiheittain eteenpäin. Lähteet Tapio Aaltonen: Luova kutsumus - Tarkoituksen kokemisen taito Richard Florida, Irene Tinagli: Europe in the Creative Age Pertti Haukola: Doppio Forza Työ ja toinen tekeminen Charles Leadbeater, Paul Miller: The Pro-Am Revolution. How enthusiasts are changing our economy and society Robert A. Stebbins: Between Work and Leisure. The Common Ground of Two Separate Worlds

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä

SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SISÄISEN VIESTINNÄN TEHOKKUUS KUNTAORGANISAATIOSSA tapaustutkimus Sastamalan perusturvakuntayhtymä Hallintotiede Pro Gradu -tutkielma Heinäkuu 2010 Ohjaaja:

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Luovan Suomen julkaisuja 1. Luova Suomi / Cupore 2009 Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ

VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ VOIMAVARAISTAVAA SOSIAALITYÖTÄ RYHMÄSSÄ Päivi Jouttimäki Ote julkaisusta Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti Päivi Jouttimäki, Saija

Lisätiedot

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011

Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA. Johtaminen Syksy 2011 Kati Vehmas YLIOPISTO-YRITYS TUTKIMUSYHTEISTYÖPROJEKTIT YRITYKSEN NÄKÖKULMASTA TARKASTELTUNA Johtaminen Syksy 2011 1 JOHDANTO... 4 1.1 Yliopisto yritys yhteistyö... 4 1.2 Ongelmanasettelu... 5 1.3 Projektitutkimuksen

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA

OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA OSAAMISKARTOITUS SUUNTAVIITTANA KOHTI OSAAMISEN JOHTAMISTA KÄPYRINNE RY:N AVOPALVELUSSA Kaisa Tiitinen Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet

Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työorganisaatioissa Sosiaalisen pääoman ekspressiiviset ja instrumentaaliset ulottuvuudet Aineistoraportti tiimitutkimusosiosta Maria Taittonen Minna Janhonen Jan-Erik

Lisätiedot

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys

Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland. Esiselvitys Pohjoismaisia luovia liittoumia (Nordiska Kreativa Allianser) Arts & Business Forum Finland Esiselvitys Päivi Rosti projektikoordinaattori Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun kauppakorkeakoulu 2004 Päivi

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa Johan Kangas 180596 Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Kevät

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA.

Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA. Kauppatieteiden osasto 24.02.2006 Johtaminen ja Organisaatiot 90110K Kandidaatintutkielma SOVELTUVUUSARVIOINTI REKRYTOINNIN OSANA Jonna Korhonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Aiheen valinta ja tutkimuksen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot