maailman parasta insinööriosaamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maailman parasta insinööriosaamista"

Transkriptio

1 suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Tekniikan yhteistyöryhmä

2 suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista Julkaisija: toimittanut: ulkoasu: Kannen kuva: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, Helsinki Ida Mielityinen Juhani Mykkänen / Punkmedia Oy Satu Kontinen / satukala graphic design Kannen kuvat istockphoco.com: Maljuk, Simfo, Yuri_Arcurs, AndreasG, marty8801 Forssan Kirjapaino Oy ISBN TEK 2009 Tekniikan yhteistyöryhmä

3 Tiivistelmä Suomalaisten insinöörien vahvuus on hyvä ongelmanratkaisukyky, joka pohjautuu vahvaan tekniikan tuntemukseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen. Nykyistä teknillistä korkeakoulutusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kuitenkin monin tavoin kehitettävä, jotta se vastaisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Moni työelämässä tärkeä osaamisalue, kuten liiketoimintaosaaminen, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, jää koulutuksessa liian vähälle huomiolle. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät opintosisältöjen sijasta kuitenkin opetussuunnitelmiin ja opetusmenetelmiin. Esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellistä osaamista voitaisiin parantaa hakemalla opintojen alkuvaiheen peruskursseille uusia pedagogisia ratkaisuja. Ongelmanratkaisuajattelun lisäksi on kyettävä vahvistamaan edelleen luovuutta ja kyseenalaistamista. Työssä ratkaistaviin ongelmiin on harvoin yhtä oikeaa vastausta ja ne ylittävät tieteenalojen rajat. Ongelmiin onkin haettava ratkaisuja ennakkoluulottomasti eri tekniikan alojen sekä muiden alojen osaamista yhdistäen. Tulevaisuuden insinööri tarvitsee siksi myös paremmat valmiudet yhteisölliseen oppimiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Koulutuksen käytännönläheisyys ja tiiviit elinkeinoelämäyhteydet ovat merkittäviä tekniikan korkeakoulutuksen vahvuuksia. Työssä oppimista voidaan edelleen merkittävästi tehostaa määrittelemällä harjoittelun, harjoitustöiden ja muun työssä oppimisen osaamistavoitteet nykyistä tarkemmin. Opetuksen yhteyttä yksikön omaan tutkimukseen ja kehitystoimintaan on tuettava nykyistä enemmän. Tekniikka tarvitsee alalle soveltuvia pedagogisia malleja niin opetussuunnitelmatyöhön kuin opetusmenetelmienkin kehittämiseen. Korkeakoulujen pedagogisen johtajuuden kulttuuria on vahvistettava myös tekniikan alalla. Tutkintojen ja opetuksen kehittämistä on johdettava niin, että jokaisella toimijalla korkeakoulussa on oma määritelty roolinsa ja tehtävänsä systemaattisessa kehittämistyössä. Hyvä opetussuunnitelmatyö edellyttää lisäksi yhteisöllistä toimintakulttuuria. Vain siten on mahdollista luoda yhteinen näkemys tutkinnon tuottamasta osaamisesta ja kehittää tutkintoja niin, että opiskelijalla on aikaa oppia ja kehittää osaamistaan kohti tavoiteltavaa asiantuntijuutta. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa on uskallettava yhä rohkeammin valita, mitkä asiat kuuluvat peruskoulutukseen ja mitkä täydennyskoulutukseen. Jokaisella kurssilla on määriteltävä ydinaines ja opiskelijan ajankäyttösuositukset. Näin opiskelija tietää, mitä hänen oletetaan oppivan ja minkä verran opiskeluun kannattaa suunnilleen käyttää aikaa. Oppijat ovat erilaisia, mutta suositukset auttavat opiskelijaa ajankäytön arvioinnissa. Lisäksi opiskelija saa myös tietoa omasta oppimisestaan ja opiskelutyylistään. Tämä Osaamista oppimalla -projekti toteutettiin osana Teknillisen korkeakoulutuksen kansallista strategiaprojektia ja sen tavoitteena on tekniikan korkeakouluopetuksen kehittäminen. Tarkoitus on määrittää, miten opetusta on kehitettävä, jotta saavutetaan alan strategiassa (Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä 1, 2008) asetettu tavoite: Suomessa on maailman paras teknillinen korkeakoulutus. Projektiin osallistuivat tekniikan yhteistyöryhmässä edustetut alan keskeiset sidosryhmät sekä noin 60 tekniikan opetukselle keskeistä toimijaa, mm. opettajia, tutkijoita ja kehittäjiä. Työ tehtiin kahdessa kutsuseminaarissa, verkkotyöskentelyssä, yritysedustajille järjestetyssä työseminaarissa sekä yhteistyöryhmän kokouksissa. Ida Mielityinen TEKistä koordinoi työtä ja kirjoitti raportin. Projektissa tarkasteltiin kaikkia neljää insinööritutkintoamme: insinööri (AMK), diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti, insinööri (ylempi AMK). Lähtökohtana oli analyysi insinöörin tulevaisuuden työelämässä tarvitsemasta osaamisesta. Osaamistarveanalyysin pohjalta määriteltiin tarkempia oppimiseen liittyviä tavoitteita. Näin päädyttiin pohtimaan muun muassa korkeakoulun toimintakulttuuriin, tutkintoihin, opetustyön johtamiseen ja opetusmenetelmiin liittyviä kysymyksiä ja kehittämistarpeita. Abstract Excellent problem solving skills are a key strength of the Finnish engineers. These skills are based on in-depth knowledge of technology and good competencies in math and natural sciences. However, in order to meet the skill needs of the labor market in the future, the present engineering education provided by the universities and polytechnics needs to be developed in several ways. Many competencies that are important in working-life, like business expertise, internationalization and sustainable development skills, do not get enough attention in education programs. However, the key development areas are related to the teaching methods and curricula, not so much to the contents of studies. As an example, new pedagogical solutions during the initial studying phase would improve the learning results of the students in the basic courses of mathematics and natural sciences. In addition to problem solving skills there is a need to increase creativity and ability to call things into question. Problems that are encountered at work can rarely be solved through one single correct answer and they are often interdisciplinary by nature. The winning solutions will often be unconventional, combining knowledge and skills in an interdisciplinary way. Therefore, future engineers need to be better prepared for collaborative learning and shared expertise. Remarkable strengths of the Finnish engineering education are the close connection with the workinglife and practical orientation of the education. Learning at work can be made considerably more effective by defining more accurately the learning objectives of practical training, assignments and other working-life periods during studies. It is also necessary to strengthen the connection between education and research and development activities. Engineering education needs field-specific pedagogical models for the development of the teaching methods and curricula. The pedagogic leadership culture in higher education must be strengthened also in the field of technology. The development of qualifications and teaching must be steered in a way that every actor in the institution has a clearly specified role and tasks in the systematic development work. Moreover, successful curriculum work requires a collaborative operating culture. This is the only way to achieve a shared view of the learning obtained by completing the degree, in a way that student has enough time to learn, and develop competencies and skills towards the desired expertise. In qualification-oriented education, there is a need to define more clearly what must be learned during Bachelor and Master studies and what remains for continuing education. The central course content and the student s recommended use of time must be defined in every course. This enables the student to know what he or she is expected to learn and what is the advisable timeframe for learning. Learners are different but recommendations help students to estimate the required use of time. And moreover, students get feedback on their learning achievements and learning styles. This Competencies through Learning project was implemented as a part of the National Strategy Project for the Finnish Engineering Education. The purpose of the project was to develop teaching of the engineering education at universities and polytechnics. The intention was to define how education must be developed in order to meet the strategic objective set by the National Cooperation Group for the Finnish Engineering Education (2008): The best engineering education in the world is provided in Finland. The participants of the project consisted of the key stakeholders represented also in the National Cooperation Group, plus some 60 central actors of engineering education, including for example teachers, researchers and developers. The project work was done in the form of two invitation workshops, virtual learning environment, a workshop for industry and commerce representatives and Cooperation Group meetings. Ida Mielityinen from TEK coordinated the work and wrote the report. The project focused on examining our four engineering qualifications: Bachelor of Engineering, Mas- 4 5

4 ter of Science in Technology, Bachelor of Science in Technology, and Master of Engineering. The starting point for the work was an analysis of the anticipated skills and competencies that engineers need in the working-life in future. Learning objectives were defined based on the analysis of skill needs. Consequently, the project ended up with extending discussions to a number of questions and development needs including tertiary education institutions operating culture, qualifications, steering of teaching and teaching methods. Sammandrag De finska ingenjörernas starka sida är god problemlösningsförmåga. Den baserar sig på matematisk-naturvetenskapligt kunnande och gedigen kännedom om teknik. Vi bör dock utveckla den tekniska högskoleundervisningen vid universiteten och yrkeshögskolorna så att den på bästa möjliga sätt svarar mot yrkeslivets framtida kunskapskrav. Många viktiga delområden inom arbetslivet, såsom kännedom om affärsverksamhet, internationell praxis och hållbar utveckling, får alltför lite utrymme i utbildningen. De viktigaste utvecklingsobjekten ansluter sig inte till undervisningsinnehållet utan till läroplanerna och undervisningsmetoderna. Vi kunde till exempel förbättra det matematisk-naturvetenskapliga kunnandet genom att förnya den pedagogiska utformningen av grundkurserna i början av studietiden. Vid sidan om problemlösningstänkandet måste vi ytterligare kunna förstärka kreativiteten och ifrågasättandet. Problemen som ska lösas på jobbet har sällan ett enda rätt svar, de följer inte heller de olika vetenskapsgrenarnas strukturer. Det gäller att fördomsfritt leta efter lösningar genom att kombinera kunnande inom olika tekniska discipliner med kunnande på andra områden. Framtidens ingenjör behöver därför också bättre färdigheter när det gäller kollaborativ inlärning och delad sakkunskap. Betydande starka sidor har den högre tekniska utbildningen i sin närhet till praktiken och i de täta kontakterna till näringslivet. Arbetspraktiken kan märkbart effektiveras genom att man noggrannare än hittills slår fast vilken kompetens man vill uppnå via arbetserfarenhet, övningsarbeten och annan praktisk inlärning. Också kopplingen mellan undervisningen och högskoleenhetens forsknings- och utvecklingsfunktioner bör stärkas. Tekniken behöver branschanpassade pedagogiska modeller såväl i läroplansarbetet som i utvecklingen av inlärningsmetoderna. Högskolornas pedagogiska ledarskapskultur bör stärkas också på teknikens område. Utvecklingen av examina och undervisningen bör ledas så, att varje aktör i högskolan har sin egen definierade roll och uppgift i det systematiska utvecklingsarbetet. Ett bra läroplansarbete förutsätter dessutom en samarbetsinriktad verksamhetskultur. Endast på det sättet blir det möjligt att skapa en gemensam syn på det kunnande som examen ger upphov till och att utveckla examina så, att studenten har tid att inhämta kunskaper och utveckla dessa för att uppnå den eftersträvade nivån av sakkunskap. Inom den examensinriktade utbildningen måste man allt modigare våga välja vilka ämnen som hör till grundutbildningen och vilka till fortbildningen. Under varje kurs bör man slå fast vilket kärnämnet är och vilka rekommendationer gäller beträffande den studerandes tidsanvändning. Då vet studenten vad han eller hon förväntas lära sig och hur mycket tid det lönar sig att satsa på studierna. De studerande är olika, men rekommendationerna hjälper dem att bedöma sin tidsanvändning. Dessutom lär sig studenten känna sin egen inlärningsprocess och studiestil. Detta projekt benämnt Kunnande genom inlärning förverkligades som en del av Det nationella strategiprojektet för den tekniska högskoleutbildningen. Projektets syfte är att utveckla den tekniska högskoleundervisningen. Avsikten är att fastställa hur undervisningen borde utvecklas så att det mål som uppställs i branschens strategiplan (Tekniska högskoleutbildningens samarbetsgrupp 1, 2008) uppnås: Finland har världens bästa tekniska högskoleutbildning. I projektet deltog branschens centrala intressentgrupper samt cirka 60 aktörer, bland annat lärare, forskare och utvecklare. Arbetet gjordes under två seminarier med inbjudna deltagare, genom arbete på nätet, under ett arbetsseminarium med företagsrepresentanter samt under samarbetsgruppens möten. Ida Mielityinen från TEK koordinerade arbetet och skrev rapporten. Projektet granskade alla våra fyra ingenjörsexamina: ingenjör (YHS), diplomingenjör, teknologie kandidat, ingenjör (högre YHS). Utgångspunkten var en analys av det kunnande som ingenjören behöver i framtidens arbetsliv. Utgående från behovsanalysen fastställdes noggrannare målsättningar för inlärningen. Härifrån kom man fram till att diskutera bland annat högskolans verksamhetskultur, examina, undervisningsarbetets ledning samt frågor rörande undervisningsmetoderna och utvecklingsbehoven. 6 7

5 Sisältö Tiivistelmä 4 Abstract 5 Viitteet 66 Liite 1 Tekniikan yhteistyöryhmän kokoonpano 68 Liite 2 Opetuksen laatutyön työseminaarien osallistujat 70 Sammandrag 6 1 Johtopäätökset 10 2 Toimenpidesuositukset 15 3 Johdanto Miksi keskiössä opetuksen laatu? Tavoitteet ja prosessi 23 4 Missä mennään? nykytila-analyysi 30 5 Suomi tarvitsee insinööriosaamista Osaamistarpeet Osaamisen katvealueet Yhdessä oppiminen on tulevaisuuden taito Globaali toimintaympäristö Euro ohjaa liiketaloudellinen osaaminen Pelastettavana planeetta 38 6 Oppimista tulee suunnitella opetussuunnitelmatyö Osaamistavoitteet yleistä Osaamistavoitemallit Osaamistavoitteet Tekniikan ydinosaaminen ARVOT JA ASENTEET POIKKITIETEELLINEN OSAAMINEN VUOROVAIKUTUS, KANSAINVÄLISYYS JA ORGANISAATIO-OSAAMINEN Työssä oppiminen 56 7 Pedagoginen johtajuus Sulkia hattuun hyvästä opetuksesta Miten opitaan? Pedagogiikka kunniaan Opetusmuotoja hyvät käytänteet Läpäisy

6 1 Johtopäätökset Maailmassa valmistuu vuosittain noin miljoona insinööriä. Mikä erottaisi Suomen 8000 valmistuvaa insinööriä Kiinan tai Intian sadoistatuhansista insinööreistä? Keskeinen tulevaisuuden kysymys on, kuinka tekniikan koulutusta voidaan kehittää tarttuen rohkeasti yhdessä haasteisiin, mutta menettämättä sen nykyisiä vahvuusalueita. Nykyisen tekniikan korkeakoulutuksen haasteena on muun muassa suuri opiskelijajoukko suhteessa opetushenkilökunnan määrään ja matemaattis-luonnontieteelliseen rekrytointipohjaan. Toisaalta opiskelijoiden heterogeenisuus on tuonut alalle myös kaivattua muutosta, erilaisia oppijoita ja monenlaisia ihmisiä. Tätä monipuolistumista koulutuksessa täytyy oppia käyttämään hyväksi. Koulutusala on erittäin laiteintensiivinen, ja resurssipulan vuoksi laitteiden kehityksessä ei ole pysytty mukana. Ainakin edellä mainittujen seikkojen epäillään vaikuttavan voimakkaasti opintojen heikkoon läpäisyasteeseen lähes puolet tekniikan alan opiskelijoista ei koskaan valmistu. Osaaminen ratkaisee Suomalainen yhteiskunta ja työelämä tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuudessakin insinööriosaamista. Kansainvälinen osaamiskilpailu edellyttää, että vahvistamme ydinosaamisalueitamme, ennakoimme tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehitämme tekniikan korkeakoulutusta näiden mukaisesti ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Osaamista oppimalla -projektin lähtökohtana oli tulevaisuuden insinöörin osaamistarpeiden analysointi. Nämä jaoteltiin neljään pääryhmään: tekniikan ydinosaaminen; poikkitieteellinen osaaminen; vuorovaikutus-, kansainvälisyys- ja organisaatio-osaaminen sekä arvot ja asenteet. Näihin ryhmiin sisällytettiin keskeisimmät ja koulutuksessa tarvittavan muutoksen näkökulmasta tärkeimmät osaamisalueet. Insinööriprofession ydinosaaminen on tulevaisuudessakin teknistä ja matemaattis-luonnontieteellistä osaamista. Näyttää selvältä, että muut osaamisalueet ovat jatkossa kriittisen tärkeitä jokaisen insinöörin osaamisessa. Niiden suhteellinen painoarvo työelämässä tarvittavan osaamisen osana on kasvanut. Toki niiden arvo nousee vasta oman alan tekniikan syvällisestä tuntemisesta. Arvoilla ja asenteilla näyttäisi olevan suuri merkitys hyvässä teknillisessä korkeakoulutuksessa. Ne liittyvät läheisesti moniin insinööriosaamisen ongelmiin. Opetussuunnitelmatyöstä vastaavat yhteisöt ovatkin merkittävän haasteen edessä: niiden tulisi reflektoida koulutusta ohjaavaa usein tiedostamatonta arvopohjaansa. Työelämän monikulttuuriset, globaalit ja poikkitieteelliset tiimit edellyttävät insinööreiltä kykyä tunnistaa oman työnsä ja ajattelunsa arvo- ja asenneperustaa. Jo opintojen aikana, ammatti-identiteetin alkaessa muotoutua, pitäisi tukea poikkitieteellisyyttä ja muiden alojen osaamisen arvostusta. Nämä taidot ja asenteet ovat yhteydessä esimerkiksi liiketaloudelliseen menestymiseen ja uusien innovaatioiden syntyyn tieteiden rajapinnoille. Insinöörien osaamiseen kohdistuu monia osaamisvaateita, joita ei perinteisesti ole yhdistetty tekniikan korkeakoulutettujen ydinosaamiseen, kuten yhteisöllinen oppiminen, liiketoimintaosaaminen, kansainvälistymistaidot, kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen sekä moniammatillisissa tiimeissä toimiminen. On myös uskallettava kysyä, tukevatko nykyiset koulutukselliset rakenteet tulevaisuuden osaamistarpeiden saavuttamista parhaiten? Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on alojen välisessä yhteistyössä suuri merkitys. Yhdessä oppiminen on tulevaisuuden taito Tekniikan koulutuksessa tulisi huomioida nykyistä paremmin sekä yksilön oppimisen että yhteisöllisen oppimisen näkökulmat. Työelämässä pärjääminen ja innovaatiotoiminta edellyttävät yhteisöllistä oppimista ja verkostoissa toimimista. Tästä huolimatta opinnot usein suorastaan estävät yhteisöllistä oppimista. Tarvitsemme lisää tietoa siitä, mikä tukisi yhteisöllistä oppimista sekä luovuuden ja innovaation kehittymistä jo opintojen aikana. Yhteisöllistä oppimista ja yksin oppimista ei tule nähdä toistensa vastakohtina tai toisensa poissulkevina asioina. Viime kädessä yksilö prosessoi tiedon ja oppii itse, mutta jokaisessa oppimisprosessissa on kyse yksilön ja yhteisön monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Tästä kokonaisuudesta tarvitaan lisää tietoa nimenomaan tekniikan korkeakoulutuksessa. Yhdessä tekemisessä tarvitaan sosiaalisia taitoja rohkeutta, vastuullisuutta, erilaisuuden sietokykyä, kommunikointitaitoja sekä periksiantamattomuuden ja joustavuuden punnintaa. Ryhmätyötaidot nähdään nykyisessä korkeakoulutuksessa vaarallisen kapeasti, ja ne ovat aliarvostettuja. Ne tulisikin analysoida hienosyisemmiksi osaamistavoitteiksi, jotta niiden systemaattista kehittymistä opintojen aikana voidaan tukea. Kaiken kaikkiaan tekniikan korkeakoulutuksessa on suuri tarve alan omille pedagogisille innovaatioille: aidosti osaamislähtöisille opetussuunnitelmille, tavoitteita toteuttaville opetusmenetelmille sekä uudenlaiselle opetuskulttuurille. Matemaattis-luonnontieteellisen oppimisen tukemista on kehitettävä erityisesti koulutuksen alkuvaiheen raskaiden peruskurssien osalta. Työssä on käynyt selväksi, että edelleen osaamistarpeiden pohjana ja ytimessä insinöörillä on matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen. Tämän osaamisen kehittyminen vaatii kuitenkin runsaasti työtä ja vaivannäköä jokaiselta opiskelijalta. Korkeakouluilla on oikeus ja velvollisuus vaatia osaamisen edellyttämää työtä. Opiskelijoita on usein vaikea motivoida tähän työhön, etenkään kun osaamisalue ei näy työpaikkojen rekrytointi-ilmoituksissa. Jokainen yksilö oppii ja ymmärtää viimekädessä asiat itse ja yksilöllisin tavoin. Yhteisöllisyyttä tukevilla opetusmenetelmillä voidaan tästä huolimatta saavuttaa matemaattis-luonnontieteelliselläkin osaamisalueella paljon. Niillä voidaan tukea motivaatiota ja lisätä työntekemisen meininkiä. Monipuoliset opettamisen ja oppimisen tavat mahdollistavat myös erilaisten oppijoiden tukemisen. Alkuvaiheen opinnoissa yhteisöllisyyden merkitys on erityisen suuri, koska opinnot sijoittuvat omaa elämäänsä aloittelevalla nuorella vaativaan aikaan. Samoin opiskelijat vasta harjoittelevat korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja. Koulutuksessa uskallettava priorisoida Työelämä kehittyy jatkuvasti, ja tekniikan alalla tiedontuotannon vauhti on valtava. Hyvien oppimistulosten takaamiseksi korkeakoulujen on jatkuvasti priorisoitava opetussisältöjä. Projektin keskeinen tavoite onkin ollut määritellä työnjakoa tutkintoon johtavan koulutuksen ja sen jälkeisen osaamisen karttumisen välillä. Tämä helpottaisi korkeakoulujen työtä ja rohkaisisi niitä rajaamaan perustutkintojen ydinosaamista. Tällöin myös työnantajat tietäisivät paremmin, millaista osaamista he keskimäärin voivat odottaa valmistuvalta insinööriltä, ja pystyisivät siten paremmin suuntamaan täydennyskoulutusta. Projektin nimi viittaa pyrkimykseen täsmentää korkeakoulutuksen tuottamaa osaamista. Hyvää opetussuunnitelmatyötä painottamalla halutaan korostaa, että tutkintovaatimuksiin lisätyn kirjan sisältö ei automaattisesti jalostu opiskelijan osaamiseksi. Päinvastoin mitä enemmän tutkinnossa on priorisoimatonta sisältöä, sitä vähemmän opiskelija oppii. On esimerkiksi tärkeää osoittaa, miten syvää oppimista opiskelijan tulisi tavoitella eri alueilla. Mitä tarkemmin opetussuunnitelman laatijat ovat selvillä opetuksellisista tavoitteistaan ja mitä selvemmin he viestivät ne, sitä varmemmin myös opetus- ja arviointimenetelmät auttavat opiskelijaa hyviin oppimistuloksiin. Parhaimmat koulutusohjelmat priorisoivat oppiainesta rohkeasti ja edistävät oppimisen syvyyttä ja oivaltamisen iloa osuvilla opiskelumenetelmillä. Tämä merkitsee opiskelijalle opiskelun ja oppimisen rauhaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että opiskelijaa ei saisi vaatia tekemään työtä opintojensa eteen päinvastoin, minimiosaamisvaatimusten täyttäminen on korkeakoulun velvollisuus ja merkki koulutuk

7 sen laadusta. Koulutus tulee järjestää siten, että opiskelijalla on aikaa oppia ja saavuttaa osaamistavoitteet. Tätä vaatimusta ei ole helppo täyttää koulutusta kehitettäessä: aktivoivat opetusmenetelmät lisäävät opiskelijan työmäärää, ja liiallinen työmäärä taas suuntaa oppijaa kohti pintaoppimista. Keskustelu opetus- ja arviointimenetelmistä on erityisen tärkeää. Monet projektissa haastaviksi havaitut osaamiskokonaisuudet näyttäisivät edellyttävän merkittäviä muutoksia nykyiseen opetus- ja opiskelukulttuuriin. Oppiaineen yleisten tavoitteiden rinnalle tarvitaankin osaamistavoitteet, jotka tukevat opetus- ja arviointimenetelmien valintaa. Vasta näin opetus- ja arviointimenetelmät saavat opetussuunnitelmatyössä ansaitsemansa arvon ja paikan. Oppimista pitää suunnitella ja johtaa Opiskelijan oppimisen kaarta opintojen aikana voi ja sitä tuleekin suunnitella ja johtaa. Tällä on toki myös reunaehtonsa vapaassa opiskelukulttuurissa ja heterogeenisessä opiskelijajoukossa. Korkeakoulut tarvitsevat vahvempaa pedagogisen johtajuuden kulttuuria ja käytänteitä. Tutkintojen rakennetta, opintosisältöjä, osaamistavoitteita ja opetusmuotoja on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti. Toisaalta uudistustyö ei saa kuormittaa yksittäistä opettajaa liikaa eikä viedä aikaa kohtuuttomasti tutkimukselta ja opetukselta. Usein jo pienet muutokset riittävät, kunhan ne toteutetaan johdonmukaisesti, pitkäkestoisesti ja systemaattisesti. Moniin haasteisiin voidaan korkeakouluissa tarttua opetuksen ja opintojen järjestämiseen liittyvillä toimilla. Opetussuunnitelmasta voidaan rakentaa linjakas kokonaisuus, jossa opiskelijan on helppo hahmottaa syventyvä osaamisen kaari ja tehdä valintoja. Opetuksen järjestämisellä voidaan turvata, että rinnakkain suoritettaviksi tarkoitetut opinnot eivät ole päällekkäin ja opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja joutumatta liiemmin pohtimaan opintojen rakentumista. Opintojen mitoittaminen on erottamaton osa oppimisen edellytyksiä. Opiskelijoiden motivaatiota voidaan tukea opintojen ohjauksella, kehittämällä opintojen alkuvaiheen raskaita peruskursseja ja tukemalla yhteisöllistä oppimista ja ryhmäytymistä. Opetuksessa tulee myös hyödyntää nykyistä paremmin opiskelijoiden vahvuuksia: he vaativat koulutukselta aiempia sukupolvia enemmän ja ovat monilta tulevaisuuden näkökulmasta keskeisiltä taidoiltaan kuten virtuaalisessa tiedonhankinnassa ja verkostojen käytössä opettajiaan etevämpiä. Hyvin tehty opetussuunnitelma on tärkeä informaation lähde. Koulutukseen pyrkivälle hyvä opetussuunnitelma antaa verrattomasti enemmän tietoa kuin kappaleen mittaiset esittelytekstit alasta tai epämääräiset mielikuviin perustuvat mainoskampanjat. Myös työnantaja tarvitsee tietoa kehittyvästä koulutuksesta rekrytointiensa pohjaksi. Niin ikään koulutuksen ennakoinnin tulisi kansallisella tasolla pohjautua tutkintojen osaamisprofiileihin. osaamiseen. Työssä oppiminen on toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa käytetty termi. Tässä julkaisussa sitä termiä erikseen kirjoitettuna käytetään tarkoittamaan hiukan epämääräisesti kaikkea sitä osaamista, jonka insinööri on hankkinut opintojensa aikana työelämässä. Työssä oppimiseen nivoutuu myös kysymys sekä korkeakoulujen ja työelämän että tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen välisestä työnjaosta. Tällä alueella on monia insinöörikoulutuksen avainvahvuuksia. Toisaalta työssäkäynnistä ja opintojen vapaudesta seuraa myös opiskeluprosessin katkeamisia ja merkittäviä haasteita opintojen järjestämiselle. Ammattiaineisiin liittyvä työssäkäynti on yleistä. 60 % kaikista 4 6 vuosikurssin DI-opiskelijoista on ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä 2. Entistäkin tiiviimmät ja systemaattisemmat yhteydet työelämään vahvistaisivat suomalaisen insinöörin osaamista. Tämä kehittämistyö vaatii sekä kansallisia toimia, korkeakoulutason koordinaatiota että yhteistyötä tutkimus- ja opetushenkilökunnan välillä opetussuunnitelmatyöstä vastaavissa yksiköissä. Opintojen aikaisen työssäkäynnin ja harjoittelun opetuksellisen kehittämisen tulisikin olla keskeisessä asemassa koulutuksen kehittämisessä lähitulevaisuudessa. Harjoittelulle, työssä oppimiselle ja kaikelle opiskeluaikaiselle työssäkäynnille tulisi määritellä opetussuunnitelmassa omat osaamistavoitteet. Ylipäätään työssä oppimisen koulutuksellisista tavoitteista, laajuudesta, ajoittamisesta ja ohjauksesta tulisi keskustella nykyistä tarkemmin. Osaamisen käyttö edellyttää työkykyä ja hyvinvointia Työelämässä tarvitaan hyvinvoivia ihmisiä, jotka jaksavat tehdä töitä vuosikymmeniä. Käsitys itsestä ja ammatillinen identiteetti alkavat muovautua opiskeluaikana. Opintojen realistinen mitoittaminen jättää opiskelijalle aikaa muuhun toimintaan ja tukee samalla käsitystä, että työnteko ei ole koko elämä. Globaali markkinatalous on tehnyt työelämän epävarmaksi, eikä kukaan voi olla varma työpaikastaan. Pärjätäkseen työmarkkinoilla jokainen työntekijä tarvitsee vahvan ammatillisen itsetunnon, stressinsietokykyä ja monipuolista hyvinvointia. Näiden varassa hän voi käyttää ammatillista osaamistaan sekä osallistua hyvinvoivan ja innovatiivisen työyhteisön rakentamiseen. Toisaalta jo opintojen aikana voidaan ruokkia kunnianhimoa, joka palvelee niin työssäjaksamista kuin hyvien tulosten saavuttamistakin. Käytännönläheinen ja itsenäinen insinööri Suomalaisen teknillisen korkeakoulutuksen erityinen vahvuus on opintojen aikainen tiivis elinkeinoelämäyhteys (harjoitustyöt, ekskursiot, työkokemus). Valmistuvien insinöörien runsas työkokemus ja valmiit työelämäkontaktit sekä koulutuksen ja työelämän liukuva rajapinta tukevat koulutuksen käytännönläheisyyttä. Työelämäyhteys syntyy paitsi opiskelijoiden oman työkokemuksen myös korkeakoulujen tiiviiden työelämäyhteyksien kautta. Työnantajat kokevat saavansa töihin itsenäisiä insinöörejä, jotka uskaltavat tarttua ongelmiin ja kantavat hyvin vastuuta. Ongelmanratkaisukyky ja itsenäisyys ovat merkittäviä vahvuuksia, jotka ovat epäilemättä ainakin osittain yhteydessä opintojen vapauteen ja mahdollisuuteen muovata tutkintoa melko vapaasti haluamallaan tavalla. Opiskeluaikainen työssäkäynti ja työssä oppiminen liittyvät erottamattomasti valmistuvan insinöörin 12 13

8 tutkimusta opetuksen ja tutkimuksen yhdistämisestä tutkimusta tekniikan pedagogiikasta poikkitieteellistä tutkimusta tekniikan ongelmalähtöisen korkeakoulutuksen pohjaksi tutkimus koulutusyhteisöjen tiedostettava toimintaansa ohjaavat arvot ja asenteet arvot Ja asenteet tekniikan koulutuksen tarjottava välineitä pohtia ja tunnistaa omia arvoja ja asenteita sekä suvaita erilaisuutta 2 Toimenpidesuositukset Projektin seminaarien osallistujat ja yhteistyöryhmä määrittelivät toimenpidesuosituksia, jotka kuvaavat, mitä osaavan tekniikan ammattikunnan kouluttaminen tulevaisuuden Suomessa edellyttää. Toimenpidesuositukset koostuvat kuudesta kokonaisuudesta. Eri tahoille suunnatut toimenpidesuositukset on eroteltu värein: musta = kansalliset instituutiot (esim. eduskunta, OPM, KKA ), punainen = korkeakoulut ja sininen = opetussuunnitelmatyöstä vastaava yksikkö. tavoitteena syväoppiminen tutkinnon tavoitteiden määrittely yhteistyönä koulutusyksikössä osaamistavoitteiden määrittely jokaisessa kurssissa opintojen kuormituksen tasainen jakautuminen opintokaaren ajalle tekniikan ydinosaaminen arvot ja asenteet tekniikan korkeakouluopetus opetussuunnitelmatyö opintojen sisältö poikkitieteellinen osaaminen vuorovaikutus, kansainvälisyys ja organisaatio-osaaminen PeDaGoGiNeN JoHtaJuus työssä oppiminen Kuva 1. Projektin keskeiset johtopäätökset. työssä oppimisen eri muotojen osaamistavoitteiden määrittely opetus- Ja arviointimenetelmät korkeakoulun tiiviit työelämäsuhteet työssäoppimisen ja teoriaopintojen parempi yhdistäminen oppimista tukevan palautteen antaminen ja saaminen yhteisölliseen oppimiseen valmentaminen yksilöllisen oppimisen tukena 1. Tekniikan ja insinöörien merkitys hyvinvoinnin tuottajana on tunnustettava Yhteistyöryhmän alan strategiassa tekemän esityksen mukaisesti tekniikan alan opiskelijakohtainen rahoitus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kaksinkertaistettava. Opiskelijakohtaisen rahoituksen lisääminen on toteutettava useiden toimenpiteiden kokonaisuutena: lisäämällä budjettirahoitusta, käyttämällä voimavaroja tehokkaammin profiloitumalla ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden yhteistyötä tiivistämällä, vähentämällä aloituspaikkoja sekä laajentamalla rahoituspohjaa. Samalla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edellytetään parantavan läpäisyastetta tinkimättä tutkintojen osaamisvaatimuksista. Tekniikan alan korkeakoulutus on resursoitava suhteessa sen merkitykseen hyvinvoinnin tuottajana ja keskeisten tulevaisuuden ongelmien ratkaisijana esimerkiksi ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja väestön ikääntymiseen liittyvien haasteiden ympärillä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmässä on otettava erityisenä rahoitusta lisäävänä tekijänä huomioon tekniikan alan strateginen merkitys kansantaloudelle, laiteintensiivisyys ja henkilökohtaista ohjausta vaativat laboratorioharjoitukset. Korkeakoulujen on omassa viestinnässään korostettava alan kansallista merkitystä hyvinvoinnin tuottajana niin opiskelijarekrytoinnissa kuin muussakin viestinnässään. Opetusta ja tutkimusta suorittavien yksiköiden on koulutuksen suunnittelussa huomioitava alan osaamiseen kohdistuvat suuret odotukset ja kehitettävä koulutusta yhteistyöryhmän määrittelemän tekniikan korkeakoulutuksen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Sen mukaisesti: kansainvälisesti arvostettu suomalainen teknillinen korkeakoulutus tuottaa kehittyvän ja kilpailukykyisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsevaa osaamista, tutkimusta ja innovaatiota ihmisten ja ympäristön hyväksi. Koulutuksen suunnittelussa on pidettävä tavoitteena insinöörin valmentamista ratkaisemaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä ongelmia kriittisen ja luovan ajattelun avulla

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Annina Takala Tekniikan yhteistyöryhmä ekniikan Akateemisten Liitto TEK atavartijankatu 2, 00520 Helsinki uhani Mykkänen / Punkmedia Oy lina Minn

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA 2 Hyvä lukija Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO käynnistivät

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET

YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET 29.1.2014 2 (32) YLIOPISTOKOULUTUKSEN TYÖNANTAJAPALAUTE -PILOTTIHANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET ESIPUHE TIIVISTELMÄ SUMMARY SAMMANDRAG Sisällysluettelo 1. Hanke selvitti työnantajapalautetta koulutuksen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke

Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteet ja ehdotus järjestelmän kehittämiseksi KYTKÖS-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:22 Erno Lehtinen, Tuire Palonen, Päivi Tynjälä, Kirsi Klemelä,

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella. tulevaisuuden osaajia?

Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella. tulevaisuuden osaajia? Tiedon luomiseen perustuvalla oppimisella rakennusalan tulevaisuuden osaajia? Alpo Salmisto Assistentti, DI Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikka alpo.salmisto@tut.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020

Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Suomi tiedekasvatuksessa maailman kärkeen 2020 Ehdotus lasten ja nuorten tiedekasvatuksen kehittämiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:17 Suomi tiedekasvatuksessa

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16

AUDITOInTI 2015. Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Hiltunen. Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston AUDITOInTI 2015 Kari Kari Seppälä Johanna Björkroth Perttu Karjalainen Hannele Keränen Kirsi Kirsi Levä Kirsi Kirsi Hiltunen Julkaisut 2015:16 Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja tuntijaon toimivuuden arviointi Heikki Turunen Sinikka Herajärvi Sirkku Kupiainen Lauri Pirkkalainen Satu Syyrakki Ville Virtanen Thomas Öhman Gunnel Knubb- Manninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen

Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 14.2.2014 Lausuntoyhteenveto Lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 21.12.2012 työryhmän

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus

Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulutuksen laadunvarmistus Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Undervisningsministeriets

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA

KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 92 TUTKIMUKSIA Liisa Kairisto-Mertanen, Heli Kanerva-Lehto & Taru Penttilä (toim.) KOHTI INNOVAATIO- PEDAGOGIIKKAA Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet

Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Oikeustieteellisen koulutusalan nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet Opetusministeriön asettaman selvitystyöryhmän mietintö Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60 Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) OSALLISUUTTA, OPPIMISTA JA ARVIOINTIA Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan

Lisätiedot