75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012"

Transkriptio

1 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

2 2 Sisällys 1. ALKUSANAT KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS TULOKSET YHTEENVETO HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET, TERVEISET JA PALAUTTEET VUOSI 2013 JA TULEVAISUUS... 9 LIITE 1

3 3 1. ALKUSANAT Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa tehdyillä terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä vuonna 2012 tarkoitetaan sairaanhoitajien tekemiä kotikäyntejä 75 - vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikääntyville ihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut tai omaishoidettava). Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään, jotta ikäihmisillä olisi mahdollisimman turvalliset ja hyvät edellytykset asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Terveyttä edistävillä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyvän ihmisen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön sekä ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Kotikäynnit mahdollistavat ikäihmisille mahdollisuuden suunnitella ajoissa omaa ikääntymistä sekä pohtia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Yhtenä kotikäyntien tavoitteena on saada tietoa ikäihmisten toimintakyvystä, elinoloista, palvelutarpeista ja heidän odotuksistaan kunnan palvelutarjonnasta.

4 4 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Terveyttä ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä tiedotettiin Karviaisen internet sivuilla ja lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje infotilaisuuksiin, jotka järjestettiin Karkkilan kaupungin talolla, Nummi-Pusulan terveysaseman ruokasalilla ja Vihdin kunnan virastotalolla. Info-tilaisuudet järjestettiin 75-vuotiaille ikäihmisille toista kertaa Karviaisen alueella. Info-tilaisuudet saivat hyvänvastaanoton ja ne koettiin hyödyllisiksi tilaisuuksiksi, joissa sai ensikäden tietoa tulevista kotikäynneistä. Info-tilaisuuksissa kerrottiin myös tulevasta Intoa - elämään hankkeesta. Se on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ihmisille, jotka haluavat kartoittaa elämäänsä ja arjensujuvuutta sekä tehdä tarvittaessa elämänmuutoksia. Teemoina ovat ravitsemus, liikunta, sosiaaliset suhteet ja turvallinen kotiympäristö. Intoa elämään kurssi kuuluu Esterhankkeeseen, joka toteutuu osana valtakunnallista Kaste-ohjelmaa. Tilaisuuksien jälkeen haastateltavia lähestyttiin kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake nähtäväksi ja täytettäväksi. Heitä pyydettiin ottamaan yhteyttä sairaanhoitajaan ja sopimaan kotikäynnin ajankohta tai peruuttamaan kotikäynti. Kaikki eivät ottaneet määräaikaan yhteyttä, vaan sairaanhoitaja otti heihin myöhemmin yhteyttä puhelimitse. Sovittu kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1,5 3 tuntia. Terveyttä edistävät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan tiedostoihin hänen luvallaan. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voitu tällöin toteuttaa. Terveyttä ja hyvinvointia edistäväkotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Kotikäynnin aikana käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, asuminen, terveydentila ja päivittäinen toimintakyky (ADL), ravitsemus, näkö, kuulo ja puheen tuottaminen, sosiaalinen verkosto, kotiaskareista selviytyminen (IADL suorituskyky), toimeentulo, tulevaisuus ja palautteet/toiveet. Terveyttä edistävän kotikäynnin aikana suoritettiin tarvittaessa toimintakykyä, muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa asiakas ohjattiin lääkärin/sairaanhoitajan vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen sairaanhoitajan, diabeteshoitajan tai muistihoitajan sekä hammaslääkärin/ suuhygienistin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi tarvittaessa myös erilaisia esitteitä, kuten Karviaisen alueen ikäihmisten palveluoppaan, omais- ja kotihoidon esitteitä, Turvallisia vuosia esitteen, ikäihmisten ravitsemusoppaan, Vihdin liikuntapalveluiden esitteen, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, oppaan muistisairaan läheiselle, oppaan, jossa on käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon ja kertoi tarvittaessa eriyhdistysten toiminnasta. Lisäksi postitettiin tarvittaessa kotikäynnin jälkeen hyödyllisiä esitteitä, kuten näön- ja kuulonesitteitä sekä eläkkeensaajanhoitotuki-, asumistuki-, shl-kuljetustuki- ja omaishoidon hakemuksia. Vihdin alueella tammikuun 2012 alussa tehtiin yhteenveto menneen vuoden terveyttä ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ja päätettiin tulevan vuoden kohderyhmästä. Vuonna 2012 alkuvuodesta tehtiin edellisen vuoden 80-vuotiaiden terveyttä edistävät kotikäynnit loppuun ja kotikäyntien yhteenveto liitettiin vuoden 2011 loppuraporttiin. Vuonna 2012 tehtiin 75- ja 80- vuotta täyttäneille kotikäynnit. Loppusyksystä aloitettiin terveyttä edistävät kotikäynnit tämän vuoden 80-vuotiaille, mutta kaikille ei ehditty tehdä kotikäyntejä tänä vuonna, joten heistä ei tehty raporttia, koska ensi vuonna ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Karkkilan ja Nummi- Pusulan alueella vuonna 2012 tehtiin 75- vuotiaille kotikäynnit.

5 5 Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikäihmisiä Vihdissä oli 152 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin 90 kpl. Kotikäyntiä ei halunnut 29 henkilöä. 24 henkilöä ei tavoitettu tai heillä ei ollut puhelin numeroa tai osoitetiedot muuttuneet. Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikääntyviä ihmisiä Vihdissä oli 104 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Haastatteluja tehtiin 43 henkilölle. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin välisenä aikana yhteensä 133 kpl. Karkkilassa oli 75-vuotiaita ihmisiä 72, jotka eivät kuuluneet sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Haastatteluja tehtiin 37 ikäihmiselle. Terveyttä edistävää kotikäyntiä ei halunnut 14 ihmistä, syyksi he ilmoittivat olevansa niin hyvässä kunnossa, ettei tarvetta ollut. Yksi oli muuttanut eripaikkakunnalle ja 20 ihmiseen ei saatu yhteyttä. Monen haastateltavan puhelin numero oli pois käytöstä. Nummi-Pusulassa haastateltavia 75-vuotiasta oli 37 ihmistä. Haastatteluja tehtiin 24 ihmiselle ja terveyttä edistävää kotikäyntiä ei halunnut 12 ikäihmistä. Syynä heilläkin oli hyvä kunto eikä täten tarvetta kyseiseen haastatteluun ollut. Yhteen ihmiseen ei saatu yhteyttä. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli itse täyttänyt haastattelulomakkeen. Toiset yhdessä omaisen kanssa sekä haastattelija täytti kymmenelle lomakkeen haastattelun yhteydessä. Käynnillä käytiin haastattelulomake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelulomaketta. Kuunneltiin asiakkaan omaa näkemystä hänen omatoimisuudestaan ja itsenäisestä selviytymisestään kotona sekä hän arvioi omaa terveyttään ja hyvinvointiaan että keinoista, joilla ylläpitää niitä. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta, tukea ja neuvontaa. Lisäksi pyrittiin jakamaan yhteystietoja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Vastaanotto kotikäynneillä oli erinomainen. Lähes kaikki toivat esille, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi sekä he kertoivat saaneensa tietoa enemmän kuin osasi odottaa. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti keskustelemaan hänen arjessa selviytymisestään ja on kiinnostunut juuri hänestä. Käynneillä keskusteltiin liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunnan ja ravinnon myötä keskusteltiin myös painosta ja laskettiin tarvittaessa BMI. Heille kerrottiin, ettei nopea painonpudotus ole tarkoitettu ikäihmisille vaan, monipuolinen ja säännöllinen ruokailu sekä liikunnan lisääminen tasoittavat painoa ja sitä myötä jaksaminen ja vointi paranevat. Heitä ohjeistettiin pitämään ruokapäiväkirjaa, josta he voivat katsoa päivittäistä ateriointia ja tehdä tarvittavia muutoksia, jos se on tarpeen. Tarvittaessa he voivat ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan. Keskustelun aikana kyseltiin D-vitamiinin käytöstä, koska se vahvistaa luustoa ja lihaskuntoa ja ohjattiin tarvittaessa sen käytössä. Tapaturmien ja kaatumisen ennaltaehkäisyyn kiinnitettiin myös huomiota. Erilaisia apuvälineitä suositeltiin tarvittaessa kuten liukuesteitä kenkien pohjiin talviaikaan, kävelysauvojen käyttöä liukkailla keleillä, kypärän käyttöä polkupyörällä ajaessa ja lonkkahousujen pitämistä heille, joilla on tasapainohäiriöitä tai muuten liikkuminen on vaikeaa sekä liikunnan lisäämistä tasapainon parantamiseksi. Tukikahvojen ja kaitei-

6 6 den käytöstä kerrottiin myös. Liikuntaa suositeltiin lisäämään pienin askelin, niin lihaskunto ja tasapaino parantuisivat. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin, yhdistysten, järjestöjen ja seurakunnan toimintaan sekä pitämään yhteyttä naapureihin ja läheisiin. Sosiaalietuuksista keskusteltiin tarvittaessa. Heille toimitettiin hakemus sosiaalihuoltolainmukaista tai vammaispalvelulainmukaista kuljetuspalvelua varten ja asumistukihakemus sekä eläkkeensaajanhoitotukihakemus. Omaishoidontukea suositeltiin tarvittaessa, jos haastateltava osallistui puolisonsa hoitamiseen. Heitä ohjattiin ottamaan sosiaaliohjaajiin yhteyttä, koska he osaavat kertoa edellä mainituista tuista. Heitä ohjattiin ja avustettiin tarvittaessa erilomakkeiden täyttämisessä. Muistitesti tehtiin vain asiakkaan omasta tahdosta tai omaisen toiveesta, mutta haastateltavan luvalla. Muistitestiä ehdotettiin, kun huomattiin keskustellessa muisti- tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Osalle oli tehty muistitesti aikaisemmin, josta he eivät saaneet täysiä pisteitä. Heille suositeltiin muistitestin uusimista, kun käyvät lääkärinvastaanotolla ja ottamaan yhteyttä muistihoitajaan. Muutama haastateltava ohjattiin muistihoitajan vastaanotolle. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Heille annettiin kunnan rakennustoimiston ja Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojan yhteystiedot, joilta voivat kysyä taloudellista tukea ja neuvoa sekä suunnitteluapua. 3. TULOKSET Vihdin alueella lähetettiin vuonna 2012 terveyttä ja hyvinvointia edistäväkotikäynti haastattelulomake 226 ikäihmiselle. Kotikäynti tehtiin 133 ikäihmisen, joista 90 oli 75- vuotiaita, syntyneet 1937 ja 80-vuotiaita oli 43. Haastattelulomake on tuloksineen liitteenä. Liitteestä puuttuvat 80-vuotiaiden tilastotiedot, koska kaikille ei ehditty tehdä tai lähettää haastattelulomaketta kotiin ja vuonna 2013 ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Karkkilan alueella vuonna 2012 oli 75-vuotiaita 72 ikäihmistä ja kotikäynti tehtiin 37 ikäihmiselle. Nummi-Pusulan alueella oli 75-vuotiaita 37 ja kotikäynti tehtiin 24 ikäihmiselle. 4. YHTEENVETO Haastatelluista 75-vuotiaista suurin osa koki terveydentilansa tyydyttäväksi, melko hyväksi tai erittäin hyväksi. Suurin osa heistä oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen ja monet harrastivat säännöllistä liikuntaa kuten päivittäin kävelyä, voimistelua ja hiihtämistä tai pyöräilyä 1-3-kertaa viikossa. Suurin osa teki kotityöt itsenäisesti joko yksin tai puolison kanssa sekä monet kävivät kesäisin marjassa, sienessä ja metsätöissä. Haastateltavat kertoivat paikkakunnalla olevan hyvät liikuntapaikat, joissa voi harrastaa monipuolista liikuntaa. Muutama henkilö olisi halunnut osallistua järjestettyyn liikuntaan, mutta heillä ei kuljetusta liikuntapaikalle ja matkat ovat pitkiä. Osa ikäihmisistä liikkui ryhmissä tavaten samalla muita ikätovereitaan. Haastatelluista henkilöistä suurin osa asuu omakotitaloissa tai rivitaloissa, joissa heidän tulee tehtyä päivittäin piha-, puutarha- ja muita kotitöitä. Hissittömässä kerrostalossa asuu 9 henkilöä, jotka saavat hyötyliikuntaa rapuissa kävelemisestä. Muutamalle se on han-

7 7 kalaa ja he joutuvat levähtämään muutamia kertoja rapuissa kävellessään sekä tulevaisuudessa on kodin vaihto edessä. Lisäksi suurella osalla haastatelluista asui läheisiä samalla paikkakunnalla tai lähipaikka kunnilla. Läheiset auttoivat heitä tarvittaessa tai olivat muuten yhteydessä haastateltavaan lähes päivittäin. Osa haastatelluista sai apua ja tukea naapureiltaan ja ystäviltään. Muutamat 75-vuotiaista osallistuivat eri työtehtäviin, kuten vapaaehtoistyöhön, läheisten auttamiseen ja lapsenlapsien hoitamiseen sekä muutama oli mukana työelämässä. Haastatelluista henkilöistä koko Karviaisen alueella koki olevansa elämäänsä tyytyväinen, vaikka henkilöistä osa asui yksin, eivät he tunteneet itseään yksinäiseksi. Harva koki yksinäisyyttä tai murheellisuutta, senkin he tiedostivat itse ja kertoivat sen olevan surua puolison menettämisestä tai syynä oli vakava sairaus. Muutama halusi SPR:n ystävänpalvelun tai seurakunnan työntekijän tulevan heidän luokseen. Heille annettiin yhteystiedot, johon he itse ottavat yhteyttä. Muutama halusi sairaanhoitajan ottavan yhteyttä seurakunnan diakonissaan ja välittämään yhteystiedot seurakunnan työntekijälle. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Osalle heistä ohjattiin ottamaan yhteyttä apuvälinelainaamoon, josta saa tukikahvoja ja muita apuvälineitä. Osalle haastelluista kerrottiin rappuihin asennettavista liukuesteistä ja suihkutilan lattialle liukastumista estävästä matosta. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Monet kokivat puolison tuen ja olemassa olon olevan ensiarvoisen tärkeää. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen vähän ja niiden syynä olivat yleensä kiire, huolimattomuus liikkuessa ja joskus tasapaino ongelmat sekä sairaudet. Tasapainoa parantamaan annettiin voimisteluohjeita, jotka käytiin läpi ikäihmisen kanssa. Moni 75-vuotiaista haastatelluista ajoi vielä autoa tai heidän puolisonsa, joten he pääsivät palvelujen lähelle. Monet, jotka asuivat lähellä palveluja, menivät niihin kävellen. Haastatelluista ikäihmisistä osalla ei ole autoa ollenkaan, joten he tarvitsivat julkisen liikenteen palveluja ja yli 2 km päässä palveluista asui yli puolet haastatelluista, joten he tarvitsivat autoa tai muuta kuljetuspalvelua päästäkseen palvelujen pariin. Hajaasutusalueella asui melkein puolet haastatelluista ja heistä osa käytti palveluliikennettä päästäkseen kauppa-asioille. Moni lähellä palveluja asuva koki tarvitsevansa apua kauppa-asioiden hoidossa, koska kassin kantaminen vaatii lihasvoimaa. Palveluiden, kuten Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli monella puutetta. Mutta selvästi he, jotka olivat aktiivisempia ja halusivat osallistua liikunnan eripalveluihin tai virikepalveluihin olivat kyllä niistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa heistä, jotka ilmoittivat tietävän virike- ja liikuntapalveluista huonosti, eivät myöskään olleet kiinnostuneita niistä. Liikuntapalveluihin osallistuminen ei ollut mahdollista osalla haastatelluista, koska matkat olivat pitkät eikä heillä ollut omaa autoa tai palveluliikenne ei kulkenut sielläpäin. Valtaosa tuli taloudellisesti toimeen kohtalaisesti tai hyvin. He matkustivat ulkomailla ja kotimaassa sekä osa oleskeli kesämökeillä osan vuotta. Useat kansaeläkettä ja työeläkettä saavista kertoivat tulon riittävän kohtalaisesti asumiseen ja elämiseen, mistään ei ollut puutetta. Haastatelluista harva tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti, yleensä ruuan kanssa tai seurustelujuomana. Kuitenkin muutama käytti alkoholia melkein päivittäin. Valtaosa nukkui yönsä kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta oli suurimmalla osalla kotona että kodin ulkopuolella. Yksineläjien huolenaihe oli kotona tapahtuva sairaskohtaus, jolloin ei itse pysty hälyttämään apua. Yleisin apuväline heillä on silmälasit, suurin osa käyttää lukiessa laseja. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen ja muutamilla oli kuulolaite

8 8 käytössä, joka toimii hyvin. Kaikkien haastateltavien kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkeneminen tullut keskustelussamme esille. Osalle suositeltiin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Terveyttä edistävät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmiemme mukaisesti. Haastateltavilta saatu suora kiitos on osoittanut sen, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. He toivoivat, että terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit jatkuisivat tulevaisuudessakin. Vuonna 2012 osa haastateltavista otti uudelleen yhteyttä, koskien muistikartoitusta tai kertoivat omasta voinnistaan tai tarvitsivat ohjeistusta jatkotutkimuksiin. Osa haastatelluista osallistui Intoa - elämään kurssiin, joka järjestettiin vihtiläisille Vihdin terveysasemalla ja karkkilalaisille ja nummi-pusulalaisille Someron Lamminniemessä. Haastateltavat kokivat, että heistä välitetään ja ollaan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan ja selviytymisestään kotona. He toivoivat uutta yhteydenottoa, jossa voisi kertoa ja keskustella heitä koskettavista asioista. 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET, TERVEISET JA PA- LAUTTEET Sosiaali- ja terveyspalveluista: - Terveyskeskukseen olen tarvittaessa päässyt kohtalaisen hyvin. Sosiaalipalveluja en ole saanut. - En voi olla aivan tyytyväinen, muutamia mokia käynyt, väärä lääkemääräys. - Silmästä meni näkö, kun en heti saanut aikaa lääkärille. - Vihdin alueella sosiaalivirkailijan tyly vastaus kuljetuspalvelu tiedusteluun - Haluaisin, että kirkollakin olisi terveyspiste tai lääkärin vastaanotto - Olen saanut sitä palvelua mitä olen tarvinnut - Hyvää diabeteshoitoa - Tähän saakka olen saanut tarvittaessani asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua - Olen saanut asiallista ja hyvää terveyspalvelua, mutta lääkärille pääsy on kiven takana. Lääkäreitä pitäisi olla enemmän ja meille vanhuksille ihan omat lääkärit, joilla olisi enemmän aikaa kuunnella meitä ja tutkia, kuin myös hoitajia lisää - Kuulonhuolto palvelut Lohjalla huonontuneet, pitkä odotusaika kuulokojeen korjaukseen - Olen tyytyväinen - Kiitokset kotisairaanhoidolle mieheni hyvästä hoidosta - Olen aina saanut tarvitsemaani hoitoa ja palveluja - Yllättävän hyvin aina järjestynyt aikaa niin lääkärille kuin hoitajille, siihen asti kun toimintaa Vihdin kk:ssä -aikoja lääkärin vastaanotolle saa kohtalaisesti -lääkärien kohtelu ajoittain huonoa -lääkärien suuri vaihtuvuus -lounastauolla äänite vastaajassa -hammashoito laahaa jäljessä -palvelut toimivat terveysasemalla -henkilökunta hyvää -kohtelu hyvää terveysasemalla -vaihtuva lääkäri ei ole hyvä asia -aina on päässyt lääkärille, kun on ollut tarvetta -omalääkäri takaisin

9 9 Ikäihmisten palveluiden suhteen tulevaisuudessa: - Toivoisin, että täältä kirkolta järjestettäisiin kerran kuukaudessa kimppakyyti Nummelaan, niin pääsisi painavampien kassien kanssa kotiin. Voisi periä vaikka bussimaksun - Terveyskeskus takaisin kirkonkylälle - Kuljetuspalvelua lisää - Kuntoutusta lisää, jumppaa, vesijumppaa (kuljetus harrastuksiin, kun ei ole omaa autoa) - Kuljetuspalvelun saaminen helpommaksi, ettei dementikkojen ja heikkonäköisten ym. sairaiden tarvitse yrittää autolla viimeiseen asti - Tarpeeksi kotiavustajia - Ihmisarvoista palvelua - Emme ole 2. luokan kansalaisia emmekä taakkoja tai kivirekiä. Monet meistä on omaishoitajia ja lastenhoitajia. Autamme erilaisissa järjestöissä vanhuksia ja ihan ilmaiseksi. Siis hyvät terveyspalvelut meille vanhuksille. - Ikäihmisille oma lääkäri, joka tuntisi ikäihmisten sairaudet - Mölkky-peli -paikoille penkki - Halpoja vuokrapalveluasuntoja, joissa hyvä kohtelu - On syytä jakaa tietoa erilaisten yksityisten kunnan säätiöiden palvelutalojen/hoitokotien sijainnista ja hinnoista -terveyspalvelut tulee säilyttää Pusulassa -hammaslääkäripalvelut takaisin Pusulaan - kiinteistövero ja jätemaksu pois -hoitakaa vanhukset hyvin -vanhainkoteihin lisää henkilökuntaa -vanhusten neuvola, josta saa neuvoa ja tietoja -palveluasuntoja lisää -palvelut menevät kauemmas, isoja kauppoja myös keskustaan -vanhuspalvelut omalta paikkakunnalta saatava 6. VUOSI 2013 JA TULEVAISUUS Vuonna 2013 ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä Karviaisen alueella asuville ikäihmisille, kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moniammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla terveyttä edistävällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että terveyttä edistävät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestäminen kunnissa ilmentää vastuunottoa iäkkäiden hyvinvoinnista. Se kannustaa ja tukee ikäihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tällaisia riskitekijöitä ja elämänlaadun uhkia ovat pienet tulot, yksinäisyys, masentuneisuus, puutteellinen asunto ja asuinympäristö sekä ulkona liikkumisen väheneminen, alentunut terveydentila, väsymys ja tarpeettomuuden tunne. Kotikäynnit tarjoavatkin mahdollisuuden pohtia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja suunnitella omaa ikääntymistä. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle.

10 10 Onnistuneeseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kotikäyntiin tarvitaan mm. vanhustyöhön motivoitunut, terveyttä edistävään toimintaan koulutettu henkilöstö, riittävä resurssointi, oikea-aikaista tiedottamista, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, mahdollisuuksia / vaihtoehtoja tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Terveyttä edistävien kotikäyntien jatkotoimenpidemahdollisuuksia on kehitettävä kotona asumisen tukemiseksi. Terveyttä edistävää kotikäyntitoimintaa on myös tärkeä arvioida ja kehittää moniammatillisesti. Seurannan avulla saatua tietoa voidaan käyttää arvioinnin pohjana. Se voi olla tilastotietoa tai kotikäynteihin osallistuneilta ikäihmisiltä saatu palautetieto tai yhteistyökumppaneilta saatu tieto. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tai seurannan tarpeellisuutta. Seurannan tarkoituksena olisi saada tietoa jatkosuunnitelmien toteutumisesta, asiakkaan saama hyöty kotikäynnistä. Tarvittaessa haastateltava voisi ottaa sairaanhoitajaan yhteyttä ja pyytää kontrollikäyntiä. Seurantaa voitaisiin toteuttaa myös postikyselynä tai puhelinhaastatteluna. Sitä voidaan järjestää kutsumalla ryhmätapaamiseen ne ikäihmiset, joiden luokse on tehty kotikäynti. Ryhmätapaamisella voidaan käydä läpi kotikäynneistä saatuja palautteita ja tuloksia. Iäkkäiden asiantuntemusta voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa.

11 11 Liite 1 Syntymävuosi 1937 VIHTI KARKKILA NUMMI- PUSULA Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty naimaton naimisissa avoliitossa leski eronnut Koulutus ei koulutusta kansakoulu tai vähemmän keskikoulu ylioppilas opistotasoinen koulutus /ammattikoulu yliopistollinen loppututkinto muu Miten asutte yksin puolison kanssa jonkun muun kanssa, lapsi Missä asutte omakoti- tai maalaistalo rivitalo kerrostalo, hissillinen kerrostalo, hissitön paritalo Onko asuntonne omistusasunto vuokra-asunto - yksityinen vuokra-asunto vanhusten talo/senioritalo vuokra-asunto vanhusten palvelutalo muu, asumisoikeus, lapsen asunto Toimitteko omaishoitajana en kyllä 4 3 1

12 12 Asunnon mukavuudet vesijohto sisälle wc sisällä suihku sisällä suihku ulkorakennuksessa 0 0 sauna palovaroitin Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön hyvin tyytymätön Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto ammeen poisto tukikaiteiden asennus luiska portaiden tilalle/viereen valaistuksen parantaminen ovien levennys muu: saunaremontti, ilmanvaihto, talon peruskorjaus, porakaivo ym. ei muutosten tarvetta Pelkäättekö turvallisuutenne puolesta kotona, varkaita, kaatuminen, tapaturmat kodin ulkopuolella, liukastuminen, pimeys, kaatuminen Tämän hetkinen terveydentilanne erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi kuin vuosi sitten vähän parempi kuin vuosi sitten jokseenkin samanlainen vähän huonompi kuin vuosi sitten paljon huonompi nyt kuin vuosi sitten 1 2 0

13 13 Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei kyllä huolenaiheet: sairaudet, liikuntakyky, tasapaino, sairauden eteneminen Muisti hyvä kohtalainen heikentynyt huomattavasti ei vastausta MMSE (muistitesti) tehtiin Onko virtsankarkailua ei kyllä Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ei kyllä Onko kukaan kehottanut teitä vähentämään tai ollut huolissaan päihteiden (alkoholin yms.) käytöstä ei kyllä Tupakointi ei kyllä lopettanut Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet syöpä, kasvaimet diabetes, munuaisten vt. aineenvaihduntasairaudet astma, allergiat, keuhkofibroosi, COPD, uniapnea, sarkoma tuki- ja liikuntaelinsairaudet psyykkiset sairaudet muistisairaudet perniöösianemia ym silmäsairaudet eturauhasen liikakasvu suolistosairaudet 5 1 0

14 14 kilpirauhassairaudet neurologiset sairaudet ihosairaudet reumasairaudet kihti EI todettuja sairauksia Kuinka pitkä aika on edellisestä lääkärikäynnistänne alle vuosi vuotta vuotta yli 5 vuotta vuosittainen säännöllinen lääkäri/terveystarkastus 40 Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja jalkahoitaja fysioterapeutti/kuntoutus jokin muu sos. ja terv.palvelu Käytättekö säännöllisesti uni- tai nukahtamislääkettä kyllä, päivittäin kyllä 1-3 x viikko harvemmin en käytä Käytättekö säännöllisesti särkylääkettä kyllä, päivittäin kyllä, 1-3 x viikko harvemmin en käytä Käytättekö säännöllisesti muita lääkkeitä kyllä, 1-4 lääkettä/pv kyllä, yli 4 lääkettä pv en käytä ollenkaan Noudatatteko tarkasti lääkärin antamia ohjeita lääkkeiden otossa aina useimmiten harvoin en juuri koskaan 0 0 0

15 15 Onko tasapainonne hyvä kohtalainen huono Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei kyllä syyt kaatumisiin, sairaus, tasapainohäiriö, huolimattomuus, kiireys, muu syy Liikuntakyky erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) tuki- ja liikuntaelin sairaudet, kulumat polvissa, tekonivelet, halvaus, sydän sairaudet, huimaus, samat kuin viereisessä päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei vastausta Miten tavallisesti liikutte kävellen pyöräillen omalla autolla sukulaisten/tuttavien kyydillä julkisilla kulkuneuvoilla palvelulinjalla kimppakyydillä taksilla ei lainkaan ulkona käyntiä samat kuin viereisessä

16 16 Apuvälineiden käyttö kävelykeppi rollaattori pyörätuoli näön apuvälineet (silmälasit) kuulon apuvälineet tukitangot ja kaiteet ruokailun apuvälineet peseytymisen apuvälineet korotukset muu apuväline; kävelysauvat, potkukelkka turvapuhelin/turvaranneke ei käytössä apuvälineitä Millainen ruokahalunne on yleensä Hyvä huono Syöttekö päivittäin lämpimän aterian kerran päivässä kaksi kertaa päivässä en yleensä kertaakaan Päivittäisen lämpimän aterian saatte pääsääntöisesti valmistamalla ruuan itse lämmittämällä ruuan itse käyttämällä ateriapalvelua käymällä ulkona syömässä ette syö päivittäin lämmintä ateriaa muu vaihtoehto (puoliso tekee) Onko teillä omat hampaat hammasproteesit ( osaproteesit) jokin muu Onko teillä suun alueen ongelmia ei kyllä Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta yli 5 vuotta ei muista

17 17 säännöllinen tarkistus 28 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja sujuvasti silmälaseilla suurennuslasia tai muuta apuvälinettä käyttämällä vain lehden isot otsikot en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei kyllä Kuulo hyvä heikentynyt ei kuulolaitetta käytän kuulolaitetta kuulen hyvin kuulolaitteella kuulen huonosti kuulolaitteella ei käytä kuulolaitetta Haittaako heikentynyt kuulo päivittäistä elämää ei kyllä, melu, puhelimessa Onko teillä vaikeuksia tulla ymmärretyksi esim. puhehäiriön vuoksi? ei kyllä Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuu kaudessa ei koskaan / ei vastausta Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei koskaan/ei vastausta 5 2 0

18 18 Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei koskaan/ ei ole puhelinta Onko sosiaalinen kanssakäymisenne vähentynyt viimeisen vuoden aikana ei ole vähentynyt on vähentynyt, mutta asia ei huolestuta on vähentynyt ja asia huolestuttaa ei vastausta Kuinka kauan olette yksin päivän mittaan en juuri lainkaan pidemmän ajanjakson, esim. koko aamupäivän koko ajan tai lähes koko ajan Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä koki murheellisuutta koki turvattomuutta koki pelokkuutta koki väsymystä koki olevansa elämään tyytyväinen Käykö luonanne vapaaehtoistyöntekijöitä vapaaehtoiskeskuksesta, seurakunnasta, SPR:stä ei Kyllä Haluaisitteko vapaaehtoistyöntekijän käyvän luonanne ei kyllä en osaa sanoa Käytättekö seuraavia viestintävälineitä postikortti/kirje lankapuhelin/matkapuhelin internet sähköposti / skype ei puhelinta, ei internetiä 1 0 0

19 19 Kuinka usein osallistutte vapaaajan toimintaan kodin ulkopuolella, esim. päivätoiminta, yhdistystoiminta, seurakunnan kerhot ja tilaisuudet, elokuvat, teatterit, kirjasto yms. päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa en koskaan Syyt miksi ei osallistuta vapaaajan toimintoihin kodin ulkopuolella Kotikunnan ikäihmisten liikuntaja viriketoimintapalveluiden tuntemus ei ole kiinnostunut, puolison sairaus näkö- ja kuuloaistit huonontuneet, omia harrastuksia paljon, pitkät matkat ei ole kiinnostunut, harrastuksena liikunta, jotta pysyy kunnossa- ei muuhun kiinnostusta, voinnin huonontuessa harrastukset jääneet erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono ei osaa sanoa Kotiaskareista selviytyminen Aterioiden valmistaminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Ostoksilla käynti itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa ei kiinnostusta, ei tarvetta, pitkät matkat ja talvella sääolosuhteet

20 20 Raha-asioiden hoito itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Kevyet kotityöt (imurointi, tiskaus, pyykinpesu) itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Raskaat kotityöt (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, puulämmitys) itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Lääkityksestä suoriutuminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Puhelimen käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Kulkuvälineiden käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa 0 0 0

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 4 3. TULOKSET... 5 4. YHTEENVETO. 5 5. HAASTATTELUKAAVAIKKEISSA

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Yhteenveto vuosien 2007-2015 haastattelukäynneistä Marita Pitkänen Hyvinvointia edistävät kotikäynnit Haastattelukäyntejä tehty vuodesta 2004 alkaen 2004-2006 haastattelut

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 3 4. YHTEENVETO...16 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET,

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03)

SASTAMALA. Aarnontie 17 A, SASTAMALA Puh. (03) , Fax (03) SASTAMALA Yhteenvetoa hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä (heko) Sastamalan perusturva-kuntayhtymän alueella vuosina 27-212 ( entiset ehko-käynnit). Aarnontie 17 A, 382 SASTAMALA Puh. (3) 52 11, Fax

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 %

Palvelujen piirissä. Ei haastateltu/ kieltäytyi 309 n. 8 % n. 22 % 59 n.10 % n. 19 % 54 n.15 % n. 7,5 % HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2014 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät olleet vielä säännöllisten kunnallisten

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen

Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Julkinen Kuopion kaupunki Hyvinvointi- ja terveyskysely 1 (11) Hyvä omaishoitaja Kuopion kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Haastattelulomake hyvinvointia edistäville kotikäynneille (HYKO) 1 (13) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Kunnan nimi/kuntakoodi Asiakasnumero Nimi Syntymävuosi Sukupuoli nainen mies Osoite

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 1 Sisällys 1. ALKUSANAT...3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS...4 4. YHTEENVETO...15 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista.

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista. HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2013 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät saaneet mitään Sosterin kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN LIIKKUMISTA TUKEVAN KULJETUSPALVELUN HAKEMUS 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Saapunut Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite Puhelin kotiin Matkapuhelin Kotipaikka väestötietolain mukaan Ammatti Postinumero Puhelin toimeen Sähköpostiosoite Tilinumero

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta?

Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Mitä RAI-tietokanta kertoo omaishoidosta? Anja Noro, THT, Tutkimuspäällikkö Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL RAI-seminaari 4.4.213 Paasitorni, Helsinki Esityksen rakenne Omaisapuun liittyviä kysymyksiä

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo

Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE. omakotitalo rivitalo kerrostalo palvelutalo 1 Kelan kehittämishanke: Aivohalvauspotilaiden tehostetun käden käytön kuntoutus KOTIKÄYNTILOMAKE Pvm Kuntoutujan nimi: Sos.turvatunnus: Palveluntuottaja Kurssinumero: Kunta: Kotikäynti nro Kohdat 1-4

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA

YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA YHTEENVETOA KUNTALAISTILAISUUKSISSA KÄYDYISTÄ KESKUSTELUISTA TILAISUUDET: Rautiosaari, Valajastalo 22.9. Sinettä, vanha koulu 28.9. Tennilän kylätalo 29.9. Rovaniemi, valtuustosali 3.10. Olkkajärvi, Omeka

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

Kyläkierroksella nousseita teemoja

Kyläkierroksella nousseita teemoja Kyläkierroksella nousseita teemoja Mallun aikataulut ja ajanvaraus Asenteet Mallun käyttöön Neuvonta ja palvelukokeilut Sairaanhoidolliset tarpeet Mallu-autossa Yleisimmät palvelutarpeet haja-asutusalueella

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Esityksen kulku taustaa 75 vuotta täyttävien tilaisuudet 85 vuotta täyttävien kotikäynnit tilastotietoa 85 vuotta täyttäneiden kotikäynneistä vuodelta

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka Kannelmäki / Haaga ASUNTOHAKEMUS (voimassa vuoden) ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN 1 (2) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet Henkilötunnus Henkikirjoituspaikka Alkaen,

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33

Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Vastausten määrä: 100 Tulostettu 6.6.2011 15:09:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Oletteko osallistunut SUFACARE tutkimukseen aiemmin vastaamalla postikyselyymme keväällä 2010? Kyllä 12 13% En

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 13.8.2014

Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 13.8.2014 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Työpapereita 3.8.2 LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot