75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012"

Transkriptio

1 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

2 2 Sisällys 1. ALKUSANAT KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS TULOKSET YHTEENVETO HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET, TERVEISET JA PALAUTTEET VUOSI 2013 JA TULEVAISUUS... 9 LIITE 1

3 3 1. ALKUSANAT Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa tehdyillä terveyttä ja hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä vuonna 2012 tarkoitetaan sairaanhoitajien tekemiä kotikäyntejä 75 - vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikääntyville ihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut tai omaishoidettava). Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehdään, jotta ikäihmisillä olisi mahdollisimman turvalliset ja hyvät edellytykset asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Terveyttä edistävillä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyvän ihmisen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön sekä ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Kotikäynnit mahdollistavat ikäihmisille mahdollisuuden suunnitella ajoissa omaa ikääntymistä sekä pohtia tulevaisuuden vaihtoehtoja. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Yhtenä kotikäyntien tavoitteena on saada tietoa ikäihmisten toimintakyvystä, elinoloista, palvelutarpeista ja heidän odotuksistaan kunnan palvelutarjonnasta.

4 4 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Terveyttä ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä tiedotettiin Karviaisen internet sivuilla ja lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje infotilaisuuksiin, jotka järjestettiin Karkkilan kaupungin talolla, Nummi-Pusulan terveysaseman ruokasalilla ja Vihdin kunnan virastotalolla. Info-tilaisuudet järjestettiin 75-vuotiaille ikäihmisille toista kertaa Karviaisen alueella. Info-tilaisuudet saivat hyvänvastaanoton ja ne koettiin hyödyllisiksi tilaisuuksiksi, joissa sai ensikäden tietoa tulevista kotikäynneistä. Info-tilaisuuksissa kerrottiin myös tulevasta Intoa - elämään hankkeesta. Se on tarkoitettu yli 65-vuotiaille ihmisille, jotka haluavat kartoittaa elämäänsä ja arjensujuvuutta sekä tehdä tarvittaessa elämänmuutoksia. Teemoina ovat ravitsemus, liikunta, sosiaaliset suhteet ja turvallinen kotiympäristö. Intoa elämään kurssi kuuluu Esterhankkeeseen, joka toteutuu osana valtakunnallista Kaste-ohjelmaa. Tilaisuuksien jälkeen haastateltavia lähestyttiin kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake nähtäväksi ja täytettäväksi. Heitä pyydettiin ottamaan yhteyttä sairaanhoitajaan ja sopimaan kotikäynnin ajankohta tai peruuttamaan kotikäynti. Kaikki eivät ottaneet määräaikaan yhteyttä, vaan sairaanhoitaja otti heihin myöhemmin yhteyttä puhelimitse. Sovittu kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1,5 3 tuntia. Terveyttä edistävät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan tiedostoihin hänen luvallaan. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voitu tällöin toteuttaa. Terveyttä ja hyvinvointia edistäväkotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Kotikäynnin aikana käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, asuminen, terveydentila ja päivittäinen toimintakyky (ADL), ravitsemus, näkö, kuulo ja puheen tuottaminen, sosiaalinen verkosto, kotiaskareista selviytyminen (IADL suorituskyky), toimeentulo, tulevaisuus ja palautteet/toiveet. Terveyttä edistävän kotikäynnin aikana suoritettiin tarvittaessa toimintakykyä, muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa asiakas ohjattiin lääkärin/sairaanhoitajan vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen sairaanhoitajan, diabeteshoitajan tai muistihoitajan sekä hammaslääkärin/ suuhygienistin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi tarvittaessa myös erilaisia esitteitä, kuten Karviaisen alueen ikäihmisten palveluoppaan, omais- ja kotihoidon esitteitä, Turvallisia vuosia esitteen, ikäihmisten ravitsemusoppaan, Vihdin liikuntapalveluiden esitteen, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, oppaan muistisairaan läheiselle, oppaan, jossa on käytännönläheisiä neuvoja muistisairaan kotihoitoon ja kertoi tarvittaessa eriyhdistysten toiminnasta. Lisäksi postitettiin tarvittaessa kotikäynnin jälkeen hyödyllisiä esitteitä, kuten näön- ja kuulonesitteitä sekä eläkkeensaajanhoitotuki-, asumistuki-, shl-kuljetustuki- ja omaishoidon hakemuksia. Vihdin alueella tammikuun 2012 alussa tehtiin yhteenveto menneen vuoden terveyttä ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä ja päätettiin tulevan vuoden kohderyhmästä. Vuonna 2012 alkuvuodesta tehtiin edellisen vuoden 80-vuotiaiden terveyttä edistävät kotikäynnit loppuun ja kotikäyntien yhteenveto liitettiin vuoden 2011 loppuraporttiin. Vuonna 2012 tehtiin 75- ja 80- vuotta täyttäneille kotikäynnit. Loppusyksystä aloitettiin terveyttä edistävät kotikäynnit tämän vuoden 80-vuotiaille, mutta kaikille ei ehditty tehdä kotikäyntejä tänä vuonna, joten heistä ei tehty raporttia, koska ensi vuonna ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Karkkilan ja Nummi- Pusulan alueella vuonna 2012 tehtiin 75- vuotiaille kotikäynnit.

5 5 Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikäihmisiä Vihdissä oli 152 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin 90 kpl. Kotikäyntiä ei halunnut 29 henkilöä. 24 henkilöä ei tavoitettu tai heillä ei ollut puhelin numeroa tai osoitetiedot muuttuneet. Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikääntyviä ihmisiä Vihdissä oli 104 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Haastatteluja tehtiin 43 henkilölle. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tehtiin välisenä aikana yhteensä 133 kpl. Karkkilassa oli 75-vuotiaita ihmisiä 72, jotka eivät kuuluneet sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Haastatteluja tehtiin 37 ikäihmiselle. Terveyttä edistävää kotikäyntiä ei halunnut 14 ihmistä, syyksi he ilmoittivat olevansa niin hyvässä kunnossa, ettei tarvetta ollut. Yksi oli muuttanut eripaikkakunnalle ja 20 ihmiseen ei saatu yhteyttä. Monen haastateltavan puhelin numero oli pois käytöstä. Nummi-Pusulassa haastateltavia 75-vuotiasta oli 37 ihmistä. Haastatteluja tehtiin 24 ihmiselle ja terveyttä edistävää kotikäyntiä ei halunnut 12 ikäihmistä. Syynä heilläkin oli hyvä kunto eikä täten tarvetta kyseiseen haastatteluun ollut. Yhteen ihmiseen ei saatu yhteyttä. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli itse täyttänyt haastattelulomakkeen. Toiset yhdessä omaisen kanssa sekä haastattelija täytti kymmenelle lomakkeen haastattelun yhteydessä. Käynnillä käytiin haastattelulomake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelulomaketta. Kuunneltiin asiakkaan omaa näkemystä hänen omatoimisuudestaan ja itsenäisestä selviytymisestään kotona sekä hän arvioi omaa terveyttään ja hyvinvointiaan että keinoista, joilla ylläpitää niitä. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta, tukea ja neuvontaa. Lisäksi pyrittiin jakamaan yhteystietoja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista. Vastaanotto kotikäynneillä oli erinomainen. Lähes kaikki toivat esille, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi sekä he kertoivat saaneensa tietoa enemmän kuin osasi odottaa. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti keskustelemaan hänen arjessa selviytymisestään ja on kiinnostunut juuri hänestä. Käynneillä keskusteltiin liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunnan ja ravinnon myötä keskusteltiin myös painosta ja laskettiin tarvittaessa BMI. Heille kerrottiin, ettei nopea painonpudotus ole tarkoitettu ikäihmisille vaan, monipuolinen ja säännöllinen ruokailu sekä liikunnan lisääminen tasoittavat painoa ja sitä myötä jaksaminen ja vointi paranevat. Heitä ohjeistettiin pitämään ruokapäiväkirjaa, josta he voivat katsoa päivittäistä ateriointia ja tehdä tarvittavia muutoksia, jos se on tarpeen. Tarvittaessa he voivat ottaa yhteyttä sairaanhoitajaan. Keskustelun aikana kyseltiin D-vitamiinin käytöstä, koska se vahvistaa luustoa ja lihaskuntoa ja ohjattiin tarvittaessa sen käytössä. Tapaturmien ja kaatumisen ennaltaehkäisyyn kiinnitettiin myös huomiota. Erilaisia apuvälineitä suositeltiin tarvittaessa kuten liukuesteitä kenkien pohjiin talviaikaan, kävelysauvojen käyttöä liukkailla keleillä, kypärän käyttöä polkupyörällä ajaessa ja lonkkahousujen pitämistä heille, joilla on tasapainohäiriöitä tai muuten liikkuminen on vaikeaa sekä liikunnan lisäämistä tasapainon parantamiseksi. Tukikahvojen ja kaitei-

6 6 den käytöstä kerrottiin myös. Liikuntaa suositeltiin lisäämään pienin askelin, niin lihaskunto ja tasapaino parantuisivat. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin, yhdistysten, järjestöjen ja seurakunnan toimintaan sekä pitämään yhteyttä naapureihin ja läheisiin. Sosiaalietuuksista keskusteltiin tarvittaessa. Heille toimitettiin hakemus sosiaalihuoltolainmukaista tai vammaispalvelulainmukaista kuljetuspalvelua varten ja asumistukihakemus sekä eläkkeensaajanhoitotukihakemus. Omaishoidontukea suositeltiin tarvittaessa, jos haastateltava osallistui puolisonsa hoitamiseen. Heitä ohjattiin ottamaan sosiaaliohjaajiin yhteyttä, koska he osaavat kertoa edellä mainituista tuista. Heitä ohjattiin ja avustettiin tarvittaessa erilomakkeiden täyttämisessä. Muistitesti tehtiin vain asiakkaan omasta tahdosta tai omaisen toiveesta, mutta haastateltavan luvalla. Muistitestiä ehdotettiin, kun huomattiin keskustellessa muisti- tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Osalle oli tehty muistitesti aikaisemmin, josta he eivät saaneet täysiä pisteitä. Heille suositeltiin muistitestin uusimista, kun käyvät lääkärinvastaanotolla ja ottamaan yhteyttä muistihoitajaan. Muutama haastateltava ohjattiin muistihoitajan vastaanotolle. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Heille annettiin kunnan rakennustoimiston ja Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojan yhteystiedot, joilta voivat kysyä taloudellista tukea ja neuvoa sekä suunnitteluapua. 3. TULOKSET Vihdin alueella lähetettiin vuonna 2012 terveyttä ja hyvinvointia edistäväkotikäynti haastattelulomake 226 ikäihmiselle. Kotikäynti tehtiin 133 ikäihmisen, joista 90 oli 75- vuotiaita, syntyneet 1937 ja 80-vuotiaita oli 43. Haastattelulomake on tuloksineen liitteenä. Liitteestä puuttuvat 80-vuotiaiden tilastotiedot, koska kaikille ei ehditty tehdä tai lähettää haastattelulomaketta kotiin ja vuonna 2013 ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Karkkilan alueella vuonna 2012 oli 75-vuotiaita 72 ikäihmistä ja kotikäynti tehtiin 37 ikäihmiselle. Nummi-Pusulan alueella oli 75-vuotiaita 37 ja kotikäynti tehtiin 24 ikäihmiselle. 4. YHTEENVETO Haastatelluista 75-vuotiaista suurin osa koki terveydentilansa tyydyttäväksi, melko hyväksi tai erittäin hyväksi. Suurin osa heistä oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen ja monet harrastivat säännöllistä liikuntaa kuten päivittäin kävelyä, voimistelua ja hiihtämistä tai pyöräilyä 1-3-kertaa viikossa. Suurin osa teki kotityöt itsenäisesti joko yksin tai puolison kanssa sekä monet kävivät kesäisin marjassa, sienessä ja metsätöissä. Haastateltavat kertoivat paikkakunnalla olevan hyvät liikuntapaikat, joissa voi harrastaa monipuolista liikuntaa. Muutama henkilö olisi halunnut osallistua järjestettyyn liikuntaan, mutta heillä ei kuljetusta liikuntapaikalle ja matkat ovat pitkiä. Osa ikäihmisistä liikkui ryhmissä tavaten samalla muita ikätovereitaan. Haastatelluista henkilöistä suurin osa asuu omakotitaloissa tai rivitaloissa, joissa heidän tulee tehtyä päivittäin piha-, puutarha- ja muita kotitöitä. Hissittömässä kerrostalossa asuu 9 henkilöä, jotka saavat hyötyliikuntaa rapuissa kävelemisestä. Muutamalle se on han-

7 7 kalaa ja he joutuvat levähtämään muutamia kertoja rapuissa kävellessään sekä tulevaisuudessa on kodin vaihto edessä. Lisäksi suurella osalla haastatelluista asui läheisiä samalla paikkakunnalla tai lähipaikka kunnilla. Läheiset auttoivat heitä tarvittaessa tai olivat muuten yhteydessä haastateltavaan lähes päivittäin. Osa haastatelluista sai apua ja tukea naapureiltaan ja ystäviltään. Muutamat 75-vuotiaista osallistuivat eri työtehtäviin, kuten vapaaehtoistyöhön, läheisten auttamiseen ja lapsenlapsien hoitamiseen sekä muutama oli mukana työelämässä. Haastatelluista henkilöistä koko Karviaisen alueella koki olevansa elämäänsä tyytyväinen, vaikka henkilöistä osa asui yksin, eivät he tunteneet itseään yksinäiseksi. Harva koki yksinäisyyttä tai murheellisuutta, senkin he tiedostivat itse ja kertoivat sen olevan surua puolison menettämisestä tai syynä oli vakava sairaus. Muutama halusi SPR:n ystävänpalvelun tai seurakunnan työntekijän tulevan heidän luokseen. Heille annettiin yhteystiedot, johon he itse ottavat yhteyttä. Muutama halusi sairaanhoitajan ottavan yhteyttä seurakunnan diakonissaan ja välittämään yhteystiedot seurakunnan työntekijälle. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Osalle heistä ohjattiin ottamaan yhteyttä apuvälinelainaamoon, josta saa tukikahvoja ja muita apuvälineitä. Osalle haastelluista kerrottiin rappuihin asennettavista liukuesteistä ja suihkutilan lattialle liukastumista estävästä matosta. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Monet kokivat puolison tuen ja olemassa olon olevan ensiarvoisen tärkeää. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen vähän ja niiden syynä olivat yleensä kiire, huolimattomuus liikkuessa ja joskus tasapaino ongelmat sekä sairaudet. Tasapainoa parantamaan annettiin voimisteluohjeita, jotka käytiin läpi ikäihmisen kanssa. Moni 75-vuotiaista haastatelluista ajoi vielä autoa tai heidän puolisonsa, joten he pääsivät palvelujen lähelle. Monet, jotka asuivat lähellä palveluja, menivät niihin kävellen. Haastatelluista ikäihmisistä osalla ei ole autoa ollenkaan, joten he tarvitsivat julkisen liikenteen palveluja ja yli 2 km päässä palveluista asui yli puolet haastatelluista, joten he tarvitsivat autoa tai muuta kuljetuspalvelua päästäkseen palvelujen pariin. Hajaasutusalueella asui melkein puolet haastatelluista ja heistä osa käytti palveluliikennettä päästäkseen kauppa-asioille. Moni lähellä palveluja asuva koki tarvitsevansa apua kauppa-asioiden hoidossa, koska kassin kantaminen vaatii lihasvoimaa. Palveluiden, kuten Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli monella puutetta. Mutta selvästi he, jotka olivat aktiivisempia ja halusivat osallistua liikunnan eripalveluihin tai virikepalveluihin olivat kyllä niistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa heistä, jotka ilmoittivat tietävän virike- ja liikuntapalveluista huonosti, eivät myöskään olleet kiinnostuneita niistä. Liikuntapalveluihin osallistuminen ei ollut mahdollista osalla haastatelluista, koska matkat olivat pitkät eikä heillä ollut omaa autoa tai palveluliikenne ei kulkenut sielläpäin. Valtaosa tuli taloudellisesti toimeen kohtalaisesti tai hyvin. He matkustivat ulkomailla ja kotimaassa sekä osa oleskeli kesämökeillä osan vuotta. Useat kansaeläkettä ja työeläkettä saavista kertoivat tulon riittävän kohtalaisesti asumiseen ja elämiseen, mistään ei ollut puutetta. Haastatelluista harva tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti, yleensä ruuan kanssa tai seurustelujuomana. Kuitenkin muutama käytti alkoholia melkein päivittäin. Valtaosa nukkui yönsä kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta oli suurimmalla osalla kotona että kodin ulkopuolella. Yksineläjien huolenaihe oli kotona tapahtuva sairaskohtaus, jolloin ei itse pysty hälyttämään apua. Yleisin apuväline heillä on silmälasit, suurin osa käyttää lukiessa laseja. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen ja muutamilla oli kuulolaite

8 8 käytössä, joka toimii hyvin. Kaikkien haastateltavien kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkeneminen tullut keskustelussamme esille. Osalle suositeltiin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Terveyttä edistävät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmiemme mukaisesti. Haastateltavilta saatu suora kiitos on osoittanut sen, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. He toivoivat, että terveyttä ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit jatkuisivat tulevaisuudessakin. Vuonna 2012 osa haastateltavista otti uudelleen yhteyttä, koskien muistikartoitusta tai kertoivat omasta voinnistaan tai tarvitsivat ohjeistusta jatkotutkimuksiin. Osa haastatelluista osallistui Intoa - elämään kurssiin, joka järjestettiin vihtiläisille Vihdin terveysasemalla ja karkkilalaisille ja nummi-pusulalaisille Someron Lamminniemessä. Haastateltavat kokivat, että heistä välitetään ja ollaan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan ja selviytymisestään kotona. He toivoivat uutta yhteydenottoa, jossa voisi kertoa ja keskustella heitä koskettavista asioista. 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET, TERVEISET JA PA- LAUTTEET Sosiaali- ja terveyspalveluista: - Terveyskeskukseen olen tarvittaessa päässyt kohtalaisen hyvin. Sosiaalipalveluja en ole saanut. - En voi olla aivan tyytyväinen, muutamia mokia käynyt, väärä lääkemääräys. - Silmästä meni näkö, kun en heti saanut aikaa lääkärille. - Vihdin alueella sosiaalivirkailijan tyly vastaus kuljetuspalvelu tiedusteluun - Haluaisin, että kirkollakin olisi terveyspiste tai lääkärin vastaanotto - Olen saanut sitä palvelua mitä olen tarvinnut - Hyvää diabeteshoitoa - Tähän saakka olen saanut tarvittaessani asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua - Olen saanut asiallista ja hyvää terveyspalvelua, mutta lääkärille pääsy on kiven takana. Lääkäreitä pitäisi olla enemmän ja meille vanhuksille ihan omat lääkärit, joilla olisi enemmän aikaa kuunnella meitä ja tutkia, kuin myös hoitajia lisää - Kuulonhuolto palvelut Lohjalla huonontuneet, pitkä odotusaika kuulokojeen korjaukseen - Olen tyytyväinen - Kiitokset kotisairaanhoidolle mieheni hyvästä hoidosta - Olen aina saanut tarvitsemaani hoitoa ja palveluja - Yllättävän hyvin aina järjestynyt aikaa niin lääkärille kuin hoitajille, siihen asti kun toimintaa Vihdin kk:ssä -aikoja lääkärin vastaanotolle saa kohtalaisesti -lääkärien kohtelu ajoittain huonoa -lääkärien suuri vaihtuvuus -lounastauolla äänite vastaajassa -hammashoito laahaa jäljessä -palvelut toimivat terveysasemalla -henkilökunta hyvää -kohtelu hyvää terveysasemalla -vaihtuva lääkäri ei ole hyvä asia -aina on päässyt lääkärille, kun on ollut tarvetta -omalääkäri takaisin

9 9 Ikäihmisten palveluiden suhteen tulevaisuudessa: - Toivoisin, että täältä kirkolta järjestettäisiin kerran kuukaudessa kimppakyyti Nummelaan, niin pääsisi painavampien kassien kanssa kotiin. Voisi periä vaikka bussimaksun - Terveyskeskus takaisin kirkonkylälle - Kuljetuspalvelua lisää - Kuntoutusta lisää, jumppaa, vesijumppaa (kuljetus harrastuksiin, kun ei ole omaa autoa) - Kuljetuspalvelun saaminen helpommaksi, ettei dementikkojen ja heikkonäköisten ym. sairaiden tarvitse yrittää autolla viimeiseen asti - Tarpeeksi kotiavustajia - Ihmisarvoista palvelua - Emme ole 2. luokan kansalaisia emmekä taakkoja tai kivirekiä. Monet meistä on omaishoitajia ja lastenhoitajia. Autamme erilaisissa järjestöissä vanhuksia ja ihan ilmaiseksi. Siis hyvät terveyspalvelut meille vanhuksille. - Ikäihmisille oma lääkäri, joka tuntisi ikäihmisten sairaudet - Mölkky-peli -paikoille penkki - Halpoja vuokrapalveluasuntoja, joissa hyvä kohtelu - On syytä jakaa tietoa erilaisten yksityisten kunnan säätiöiden palvelutalojen/hoitokotien sijainnista ja hinnoista -terveyspalvelut tulee säilyttää Pusulassa -hammaslääkäripalvelut takaisin Pusulaan - kiinteistövero ja jätemaksu pois -hoitakaa vanhukset hyvin -vanhainkoteihin lisää henkilökuntaa -vanhusten neuvola, josta saa neuvoa ja tietoja -palveluasuntoja lisää -palvelut menevät kauemmas, isoja kauppoja myös keskustaan -vanhuspalvelut omalta paikkakunnalta saatava 6. VUOSI 2013 JA TULEVAISUUS Vuonna 2013 ei tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä Karviaisen alueella asuville ikäihmisille, kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moniammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla terveyttä edistävällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että terveyttä edistävät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Terveyttä ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestäminen kunnissa ilmentää vastuunottoa iäkkäiden hyvinvoinnista. Se kannustaa ja tukee ikäihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tällaisia riskitekijöitä ja elämänlaadun uhkia ovat pienet tulot, yksinäisyys, masentuneisuus, puutteellinen asunto ja asuinympäristö sekä ulkona liikkumisen väheneminen, alentunut terveydentila, väsymys ja tarpeettomuuden tunne. Kotikäynnit tarjoavatkin mahdollisuuden pohtia tulevaisuuden vaihtoehtoja ja suunnitella omaa ikääntymistä. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle.

10 10 Onnistuneeseen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kotikäyntiin tarvitaan mm. vanhustyöhön motivoitunut, terveyttä edistävään toimintaan koulutettu henkilöstö, riittävä resurssointi, oikea-aikaista tiedottamista, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, mahdollisuuksia / vaihtoehtoja tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Terveyttä edistävien kotikäyntien jatkotoimenpidemahdollisuuksia on kehitettävä kotona asumisen tukemiseksi. Terveyttä edistävää kotikäyntitoimintaa on myös tärkeä arvioida ja kehittää moniammatillisesti. Seurannan avulla saatua tietoa voidaan käyttää arvioinnin pohjana. Se voi olla tilastotietoa tai kotikäynteihin osallistuneilta ikäihmisiltä saatu palautetieto tai yhteistyökumppaneilta saatu tieto. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tai seurannan tarpeellisuutta. Seurannan tarkoituksena olisi saada tietoa jatkosuunnitelmien toteutumisesta, asiakkaan saama hyöty kotikäynnistä. Tarvittaessa haastateltava voisi ottaa sairaanhoitajaan yhteyttä ja pyytää kontrollikäyntiä. Seurantaa voitaisiin toteuttaa myös postikyselynä tai puhelinhaastatteluna. Sitä voidaan järjestää kutsumalla ryhmätapaamiseen ne ikäihmiset, joiden luokse on tehty kotikäynti. Ryhmätapaamisella voidaan käydä läpi kotikäynneistä saatuja palautteita ja tuloksia. Iäkkäiden asiantuntemusta voidaan hyödyntää toiminnan suunnittelussa.

11 11 Liite 1 Syntymävuosi 1937 VIHTI KARKKILA NUMMI- PUSULA Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty naimaton naimisissa avoliitossa leski eronnut Koulutus ei koulutusta kansakoulu tai vähemmän keskikoulu ylioppilas opistotasoinen koulutus /ammattikoulu yliopistollinen loppututkinto muu Miten asutte yksin puolison kanssa jonkun muun kanssa, lapsi Missä asutte omakoti- tai maalaistalo rivitalo kerrostalo, hissillinen kerrostalo, hissitön paritalo Onko asuntonne omistusasunto vuokra-asunto - yksityinen vuokra-asunto vanhusten talo/senioritalo vuokra-asunto vanhusten palvelutalo muu, asumisoikeus, lapsen asunto Toimitteko omaishoitajana en kyllä 4 3 1

12 12 Asunnon mukavuudet vesijohto sisälle wc sisällä suihku sisällä suihku ulkorakennuksessa 0 0 sauna palovaroitin Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön hyvin tyytymätön Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto ammeen poisto tukikaiteiden asennus luiska portaiden tilalle/viereen valaistuksen parantaminen ovien levennys muu: saunaremontti, ilmanvaihto, talon peruskorjaus, porakaivo ym. ei muutosten tarvetta Pelkäättekö turvallisuutenne puolesta kotona, varkaita, kaatuminen, tapaturmat kodin ulkopuolella, liukastuminen, pimeys, kaatuminen Tämän hetkinen terveydentilanne erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi kuin vuosi sitten vähän parempi kuin vuosi sitten jokseenkin samanlainen vähän huonompi kuin vuosi sitten paljon huonompi nyt kuin vuosi sitten 1 2 0

13 13 Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei kyllä huolenaiheet: sairaudet, liikuntakyky, tasapaino, sairauden eteneminen Muisti hyvä kohtalainen heikentynyt huomattavasti ei vastausta MMSE (muistitesti) tehtiin Onko virtsankarkailua ei kyllä Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ei kyllä Onko kukaan kehottanut teitä vähentämään tai ollut huolissaan päihteiden (alkoholin yms.) käytöstä ei kyllä Tupakointi ei kyllä lopettanut Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet syöpä, kasvaimet diabetes, munuaisten vt. aineenvaihduntasairaudet astma, allergiat, keuhkofibroosi, COPD, uniapnea, sarkoma tuki- ja liikuntaelinsairaudet psyykkiset sairaudet muistisairaudet perniöösianemia ym silmäsairaudet eturauhasen liikakasvu suolistosairaudet 5 1 0

14 14 kilpirauhassairaudet neurologiset sairaudet ihosairaudet reumasairaudet kihti EI todettuja sairauksia Kuinka pitkä aika on edellisestä lääkärikäynnistänne alle vuosi vuotta vuotta yli 5 vuotta vuosittainen säännöllinen lääkäri/terveystarkastus 40 Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja jalkahoitaja fysioterapeutti/kuntoutus jokin muu sos. ja terv.palvelu Käytättekö säännöllisesti uni- tai nukahtamislääkettä kyllä, päivittäin kyllä 1-3 x viikko harvemmin en käytä Käytättekö säännöllisesti särkylääkettä kyllä, päivittäin kyllä, 1-3 x viikko harvemmin en käytä Käytättekö säännöllisesti muita lääkkeitä kyllä, 1-4 lääkettä/pv kyllä, yli 4 lääkettä pv en käytä ollenkaan Noudatatteko tarkasti lääkärin antamia ohjeita lääkkeiden otossa aina useimmiten harvoin en juuri koskaan 0 0 0

15 15 Onko tasapainonne hyvä kohtalainen huono Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei kyllä syyt kaatumisiin, sairaus, tasapainohäiriö, huolimattomuus, kiireys, muu syy Liikuntakyky erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) tuki- ja liikuntaelin sairaudet, kulumat polvissa, tekonivelet, halvaus, sydän sairaudet, huimaus, samat kuin viereisessä päivittäin viikoittain muutaman kerran kuukaudessa kerran kuukaudessa harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei vastausta Miten tavallisesti liikutte kävellen pyöräillen omalla autolla sukulaisten/tuttavien kyydillä julkisilla kulkuneuvoilla palvelulinjalla kimppakyydillä taksilla ei lainkaan ulkona käyntiä samat kuin viereisessä

16 16 Apuvälineiden käyttö kävelykeppi rollaattori pyörätuoli näön apuvälineet (silmälasit) kuulon apuvälineet tukitangot ja kaiteet ruokailun apuvälineet peseytymisen apuvälineet korotukset muu apuväline; kävelysauvat, potkukelkka turvapuhelin/turvaranneke ei käytössä apuvälineitä Millainen ruokahalunne on yleensä Hyvä huono Syöttekö päivittäin lämpimän aterian kerran päivässä kaksi kertaa päivässä en yleensä kertaakaan Päivittäisen lämpimän aterian saatte pääsääntöisesti valmistamalla ruuan itse lämmittämällä ruuan itse käyttämällä ateriapalvelua käymällä ulkona syömässä ette syö päivittäin lämmintä ateriaa muu vaihtoehto (puoliso tekee) Onko teillä omat hampaat hammasproteesit ( osaproteesit) jokin muu Onko teillä suun alueen ongelmia ei kyllä Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta yli 5 vuotta ei muista

17 17 säännöllinen tarkistus 28 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja sujuvasti silmälaseilla suurennuslasia tai muuta apuvälinettä käyttämällä vain lehden isot otsikot en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei kyllä Kuulo hyvä heikentynyt ei kuulolaitetta käytän kuulolaitetta kuulen hyvin kuulolaitteella kuulen huonosti kuulolaitteella ei käytä kuulolaitetta Haittaako heikentynyt kuulo päivittäistä elämää ei kyllä, melu, puhelimessa Onko teillä vaikeuksia tulla ymmärretyksi esim. puhehäiriön vuoksi? ei kyllä Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuu kaudessa ei koskaan / ei vastausta Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei koskaan/ei vastausta 5 2 0

18 18 Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa ei koskaan/ ei ole puhelinta Onko sosiaalinen kanssakäymisenne vähentynyt viimeisen vuoden aikana ei ole vähentynyt on vähentynyt, mutta asia ei huolestuta on vähentynyt ja asia huolestuttaa ei vastausta Kuinka kauan olette yksin päivän mittaan en juuri lainkaan pidemmän ajanjakson, esim. koko aamupäivän koko ajan tai lähes koko ajan Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä koki murheellisuutta koki turvattomuutta koki pelokkuutta koki väsymystä koki olevansa elämään tyytyväinen Käykö luonanne vapaaehtoistyöntekijöitä vapaaehtoiskeskuksesta, seurakunnasta, SPR:stä ei Kyllä Haluaisitteko vapaaehtoistyöntekijän käyvän luonanne ei kyllä en osaa sanoa Käytättekö seuraavia viestintävälineitä postikortti/kirje lankapuhelin/matkapuhelin internet sähköposti / skype ei puhelinta, ei internetiä 1 0 0

19 19 Kuinka usein osallistutte vapaaajan toimintaan kodin ulkopuolella, esim. päivätoiminta, yhdistystoiminta, seurakunnan kerhot ja tilaisuudet, elokuvat, teatterit, kirjasto yms. päivittäin viikoittain kuukausittain harvemmin kuin kerran kuukaudessa en koskaan Syyt miksi ei osallistuta vapaaajan toimintoihin kodin ulkopuolella Kotikunnan ikäihmisten liikuntaja viriketoimintapalveluiden tuntemus ei ole kiinnostunut, puolison sairaus näkö- ja kuuloaistit huonontuneet, omia harrastuksia paljon, pitkät matkat ei ole kiinnostunut, harrastuksena liikunta, jotta pysyy kunnossa- ei muuhun kiinnostusta, voinnin huonontuessa harrastukset jääneet erittäin hyvä melko hyvä tyydyttävä melko huono huono ei osaa sanoa Kotiaskareista selviytyminen Aterioiden valmistaminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Ostoksilla käynti itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa ei kiinnostusta, ei tarvetta, pitkät matkat ja talvella sääolosuhteet

20 20 Raha-asioiden hoito itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Kevyet kotityöt (imurointi, tiskaus, pyykinpesu) itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Raskaat kotityöt (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, puulämmitys) itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Lääkityksestä suoriutuminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Puhelimen käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa Kulkuvälineiden käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua tarvitsee paljon apua muut suorittavat toiminnon toiminto ei tapahdu laisinkaan en osaa sanoa 0 0 0

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Kotikäynnit vuonna 2008

Kotikäynnit vuonna 2008 1 A. TAUSTATIEDOT Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella tehtiin ehkäiseviä kotikäyntejä 75-vuotiaille vuonna 2008 yhteensä 175. Heistä naisia oli 101 ja miehiä 74 (Kuvio 1.). Kotikäynneistä 38 tehtiin Alahärmässä,

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE

TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE TOIVEITA TULEVAISUUDEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUILLE Käyttäjätiedosta suosituksiin -raportti Soila Oinonen, 15/30 Research; Kaisa Ruotsalainen, Forum Virium Helsinki Raportin tavoitteet ja tarkasteltavat kysymykset

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA

HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA HILDUR VAIKUTTAVAT TEKNOLOGISET INNOVAATIOT KÄYTTÖÖN VANHUSPALVELUISSA Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Anu Salpakoski TIIVISTELMÄ Väestön ikääntymisen myötä on tullut tarve kiinnittää entistä enemmän

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

Näkemyksiä ikäteknologiasta

Näkemyksiä ikäteknologiasta 6 Näkemyksiä ikäteknologiasta LEA STENBERG, MARIKA NORDLUND, KIRSI ALASTALO, KRISTINA FORSBERG, HENNARIIKKA INTOSALMI, JAANA NYKÄNEN, KIRSTI PESOLA, PAULA RANTA, ANNE VIRKKUNEN KÄKÄTE-kyselyt yksissä kansissa

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot