Jukka Vehviläinen NUORTEN OSALLISUUSHANKE arvioinnin loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Vehviläinen NUORTEN OSALLISUUSHANKE arvioinnin loppuraportti"

Transkriptio

1 Jukka Vehviläinen NUORTEN OSALLISUUSHANKE arvioinnin loppuraportti

2 Opetushallitus ja tekijä Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy, Helsinki 2008

3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO VALTAKUNNALLINENNUORTEN OSALLISUUSHANKE Johdatus osallisuushankkeen määrittelyyn Paikallisten hankkeiden erot ja samanlaisuudet Osallisuushankkeen ohjautuminen Osallisuushanke muutoksen tekijänä Syrjäytymisestä osallisuuteen? ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN Toimenpideohjelma arvioinnin raamittajana Tavoiteperusteinen arviointi Osallisuushankkeen arvioinnin kaksi tavoitetta Hankkeen vaikuttavuuden arviointi Kehittämistä tukeva arviointi Arviointitiedon profiili Kehittäminen, ohjaaminen ja valta Vierailijana asianosaisten kentällä Arvioinnin käytännön toteuttaminen Aineisto Arvioinnin luotettavuus? Arvioinnin rajaukset ja puutteet ELINOLOT JA PALVELUJÄRJESTELMÄN TILA VUOSINA Vuosi 2004 lähtötilanteena Paikallisen palvelujärjestelmän tila Elinolojen tila Koulujen tila Jatko-opintoihin ohjaus ja työllistyminen Nuorten vaikutusmahdollisuudet ja nuorisotyön tila Vastaajaryhmien erot vuonna Hankepaikkakunnilla tapahtuneet muutokset vuosina Palvelujärjestelmän tila omalla toimialalla Elinolojen tila paikkakunnalla Jatko-opintoihin ohjaus ja työllistyminen Koulun tilanne Nuorten vaikutusmahdollisuudet ja nuorisotyön tila

4 5 OSALLISUUSHANKKEIDEN MERKITYKSEN ARVIOINTIA Johdanto Paikkakunnittainen tarkastelu määrällisistä tuloksista Muutoksen täsmentäminen laadullisen aineiston perusteella Eroja, erilaisuuksia ja kielteisiä muutoksia Muuttuva palvelujärjestelmä ja yhteistyön lisääntyminen Hyvät ja huonot kehät Osallisuuden läpilyönti Nivelvaiheen yhteistyö ja nuorten työllistyminen Osallisuushankkeen vaikutuksen arviointi Vaikutus määrällisen aineiston perusteella Hankkeiden merkitys avainhenkilöiden kuvaamana Koordinoinnin pohjatyö Yhteistyön lisääntyminen Kehitysprosessiin osallistuminen Osallisuustyö Nuorisotyön kehittäminen Hankkeen ja perustyön välisen suhteen problematiikkaa Hankkeen voimattomuus Hankekoordinaattoreiden itsearvioinnit Hankkeen voimavarat ja hidasteet Hankekoordinaattoreiden opetus YHTEENVETO Määrällinen aineisto Laadullinen aineisto Osallisuushankkeen vaikutus KÄYTÄNTÖJEN MALLINNOKSIA Palvelujärjestelmän koordinointi Peruskoulun ja toisen asteen nivelvaihe Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen LOPPUKESKUSTELU LÄHDELUETTELO LIITTEET 1. Hankepaikkakunnat ja niiden sijainti Osallisuushankkeen vaikuttavuus toimenpideohjelman tavoitteiden kautta tarkasteltuna Avainhenkilökyselyn aineiston esittely

5 TIIVISTELMÄ Jukka Vehviläinen (2005): Nuorten osallisuushanke arvioinnin loppuraportti Valtakunnallisen nuorten osallisuushankkeen taustalla on keväällä 2002 kirjoitettu toimenpideohjelma, jossa esitettiin ratkaisuja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Toimenpideohjelma syntyi asiantuntijatyöryhmän työskentelyn tuloksena ja siinä määriteltiin14 keskeistä toimenpidesuositusta. Toimenpide-ehdotukset päätettiin soveltaa käytäntöön valtion ja kuntien yhteistoimintakokeilussa. Yhteistoimintakokeilun (osallisuushankkeen) kustannukset (vuositasolla noin 2 milj. euroa) päätettiin rahoittaa kuntien ja valtion yhteisrahoituksella. Yhteistoimintakokeilun kestoksi sovittiin vuodet Osallisuushankkeen tarkoituksena on ollut kehittää pysyviä käytäntöjä ja toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja nuorten osallisuuden edistämiseksi. Hankkeen päättyessä vuonna 2007 hanketoimintaa toteutettiin 37 kunnan organisoimina paikallisina tai seudullisina hankkeina. Seudullisen yhteistyön myötä hanketoiminnassa on ollut mukana kaikkiaan yli 70 kuntaa. Osallisuushankkeen koordinoinnista on vastannut Opetushallitus. Allianssi ry on osallistunut myös hankkeen koordinointiin erityisesti nuorisotyöllistä ohjausta painottaen. Nuorten osallisuushankkeen arviointi aloitettiin vuoden 2004 alussa. Arvioinnissa on selvitetty hankkeen vaikuttavuutta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi on tehty kehittävää arviointia. Arviointi painottuu paikallisen hanketoiminnan arviointiin. Arviointiaineistona on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Kvalitatiivinen aineisto koostuu hankepaikkakunnilla tehdyistä haastatteluista ja avoimista kyselyistä. Kvantitatiivinen aineisto muodostuu kyselylomakkeista. Arvioinnissa hyödynnettiin myös projektiraportteja ja muuta kirjallista materiaalia. Hankkeen arviointi koostuu sekä ulkoisesta arvioinnista että hankkeiden tekemästä itsearvioinnista. Keskeisenä ulkoisen arvioinnin menetelmänä on ollut paikallisille avainhenkilöille tehty pitkittäiskysely, jossa on seurattu hankepaikkakuntien elinoloissa ja palvelujärjestelmän tilassa tapahtuneita muutoksia vuosien välillä. Kyselyn kautta on saatu runsaasti myös kvalitatiivista aineistoa, joka kuvaa muutoksien syitä ja osallisuushankkeiden merkitystä muutoksen tekijänä. Avainhenkilökyselyn määrällisten tulosten mukaan vuosien välillä hankepaikkakuntien palvelujärjestelmän ja nuorten elinolojen tila on pysynyt suunnilleen ennallaan. Kokonaisaineistossa havaittavat muutokset näkyvät peruskoulun ja 5

6 toisen asteen välisen nivelvaiheen palveluiden sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvien asioiden kehittymisessä. Kokonaisaineisto peittää kuitenkin alleen suuria paikkakuntakohtaisia vaihteluita. Määrällisten tietojen mukaan hankkeen koetaan onnistuneen parhaiten paikallisen yhteistyön tehostamisessa. Myös osallisuuden esille nostaminen tärkeänä tavoitteena saa melko yleisesti hyvät arviot vastaajilta. Kyselyn perusteella hieman runsaat puolet (52 %) vastaajista arvioi hankkeen merkityksen vähintään melko hyväksi palvelujärjestelmän kokonaisuuden kehittäjänä. Koordinoinnin tehostamisen osalta hankkeen merkitykseen uskoo alle puolet (46 %). Paikkakuntakohtaiset erot ovat huomattavat. Laadullinen aineisto toistaa kuvaa hankepaikkakuntien eroista ja polarisaation eri muodoista. Hankepaikkakunnilla koetaan yleisesti palveluiden koordinoinnin tarvetta. Hankevuosien aikana paikallinen ja seudullinen yhteistyö on lisääntynyt. Aineisto nostaa esiin erilaisia hyviä ja huonoja kehiä. Taloudellisten resurssien vähäisyyden nähdään heijastuvan kielteisesti nuorten tasa-arvoisuuteen, osallisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä muutoksina raportoidaan myös elinolojen seurannan lisääntyminen, peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittyminen ja nuorten osallisuuden merkityksen lisääntyminen. Osallisuushankkeen vaikutus koetaan kattavammin yhteistyön lisääjänä, nuorten osallisuuden läpilyönnin taustavoimana ja peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen kehittäjänä. Palvelujärjestelmän koordinoinnin lisäämisen osalta hankkeiden erot ovat huomattavat. Yhteisesti voidaan puhua koordinoinnin pohjatyöstä. johon kuuluvat esimerkiksi palvelujärjestelmän kartoittaminen, tiedon levittäminen, yhteisten strategioiden ja tavoitteiden rakentaminen, elinolojen seurantajärjestelmän luominen sekä yhteistyöfoorumien perustaminen. Yhteistyön lisäämisen kohdalla voidaan korostaa osallisuushankkeen roolia koulun ja nuorisotyön yhteistyömuotojen kehittäjänä sekä muutamien hankkeiden kohdalla seutukunnallisen nuorisotyön kehittäjänä. Peruskoulun ja toisen asteen yhteistyön kohdalla osallisuushanke liittyy selvemmin osaksi laajempaa ja monitoimijaista kehittämisverkostoa. Paikoitellen osallisuushankkeella on ollut myönteinen vaikutus nuorisotyön uusien toimintamuotojen rakentajana ja toimenkuvan laajentajana. Keskeisin kritiikki osallisuushanketta kohtaan liittyy siihen, että hankkeella on tehty perustyötä. Paikoitellen on kritisoitu myös sitä, että hanke on esitetty perustyönä, jolloin hankkeen saavutuksia on voitu käyttää eri hallintokuntien intressien edistämiseen. Osallisuushankkeita on paikoin pidetty myös liian voimattomina saamaan aikaan todellisia muutoksia. Hankekoordinaattoreiden omien näkemysten mukaan hanketoiminnan onnistumisen tukena on ollut se, että hankkeet ovat rakentaneet erilaisia verkostoja ja kumppanuuksia, kehittäneet innovatiivisesti ja tarkastelleet nuorten palveluja laajoista, uusista, näkökulmista. Tämän tueksi on tarvittu raamittavia ja yhtenäistäviä käytäntöjä, jotka sitovat verkostot ja kehittämistyön yhteisiin strategioihin ja tavoitteisiin. Nämä yhtenäistävät käytännöt toimivat myös toiminnan rajaajina, koska niiden kautta varmistetaan, että kehittämistyön tavoitteet pysyvät toteuttamiskelpoisuuden rajoissa. Osallisuushankkeet ovat toimineet muuttuvissa toimintaympäristöissä, jolloin erilaisten jatkuvuutta ja pysyvyyttä luovien (ennakoivien) käytäntöjen merkitys kasvaa. Monet osallisuushankkeiden toiminnan hidasteet näyttäisivät perustuvan jatkuvuuden 6

7 ja ennustettavuuden katkeamiseen. Tällaisiksi voidaan lukea henkilöstön vaihdokset, organisaatioiden uudistukset ja valtakunnallisen hankerahoituksen epäselvyydet vuosien syksyllä. Epävarmuuden ja odottelun ilmapiiri näyttäisi olleen keskeinen hanketoimintaa haittaava tekijä. Nuorille suunnatun palvelujärjestelmän kehittämisessä osallisuushankkeet ovat liittyneet osaksi laajempia kehitysprosesseja. Tukena on ollut erilaisia yhteiskunnallisia ja paikallisia ohjausmekanismeja. Osallisuushankkeen kannalta toimintaa tukevat kontekstit ovat muodostuneet esimerkiksi uudesta nuorisolaista, yhteiskuntatakuusta, lapsi- ja nuorisopoliittisista strategioista sekä nivelvaiheen asemasta koulutuspoliittisena painopisteenä. Työvoiman palvelukeskuksilla on ollut paikoin suuri merkitys. Kuntien taloudellisten resurssien vaihtelut ja esimerkiksi seutukunnallisten palveluiden kehittäminen on niin ikään tulkittu hanketoimintaa kontekstoiviksi tekijöiksi. Jos osallisuushanketta arvioidaan kehittämishankkeena, jonka tehtävänä on synnyttää kollektiivisia oppimisprosesseja ja osallistua uusien innovatiivisten palvelukäytäntöjen luomiseen, niin osallisuushankkeen voi sanoa onnistuneen. Monien hankkeiden kokemukset osoittavat, että palvelujärjestelmän ja erilaisten kehittämishankkeiden koordinointi on mahdollista ja hyödyllistä. Tätä kautta hankkeen merkitys näkyy palvelujärjestelmän kehittämisen ohella myös hankepolitiikan kehittäjänä. Alkuperäisen toimenpideohjelman tavoitteiden näkökulmasta osallisuushankkeessa ei juurikaan tuettu maahanmuuttajanuorten sopeuttamista, ura- ja rekrytointipalvelujen kehittämistä ja työpajojen vakiinnuttamista. Alkuperäisen toimenpideohjelman painottama syrjäytymisen ehkäisy ja sen mukainen kohderyhmän määrittely jäi myös hieman sivuun hanketoiminnan kokonaisuudessa. Toisaalta osallisuushankkeen myötä osallisuuden käsite sai uudenlaisia merkityksiä ja laajeni jossain määrin kattamaan myös syrjäytymiseen aiemmin liitettyjä asioita. Hankkeen poikkihallinnollisuus tulkittiin sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla vahvuudeksi, mutta myös haitaksi. Monialaisuus teki hankkeen tavoitteista yhteisiä, mutta vaikeutti samalla laajan sitoutumisen ja yhteisen linjan löytämistä. Varsinkin hankkeen alkuvaiheessa tähän liittyivät erilaiset intressiristiriidat ja vaihtelevat käsitykset osallisuushankkeen tarkoituksesta. 7

8 SAMMANDRAG Jukka Vehviläinen Slutrapporten om delaktighetsprojektet för unga I bakgrunden för det riksomfattande delaktighetsprojektet för unga finns ett åtgärdsprogram från år 2002, i vilket föreslogs lösningar för att öka de ungas delaktighet. Åtgärdsprogrammet hade tagits fram av en sakkunniggrupp och det innehöll 14 centrala åtgärdsrekommendationer. Man beslutade att omsätta rekommendationerna i ett samarbetsförsök mellan staten och kommunerna. Finansieringen av samarbetsförsöket (delaktighetsprojektet) skulle ske som samfinansiering mellan kommunerna och staten (ca 2 miljoner euro på årsnivå). Projekttiden fastställdes till åren Syftet med delaktighetsprojektet var att utveckla bestående förfaranden och verksamhetsmodeller för att förebygga utslagning bland unga och främja deras delaktighet. När projektet avslutas år 2007 genomförs projektverksamhet i form av lokala eller regionala projekt i 37 kommuner. Via regionalt samarbete har sammanlagt mer än 70 kommuner deltagit i projektet. Samordningen av delaktighetsprojektet har skötts av Utbildningsstyrelsen. Också Allianssi ry har deltagit i samordningen av projektet, med särskild betoning på handledningen av ungdomsarbetet. Utvärderingen av delaktighetsprojektet för unga inleddes i början av år I utvärderingen utreddes projektets effekter och uppnåendet av målen. Dessutom gjordes utvecklande utvärdering. Tyngdpunkten i utvärderingen låg på utvärdering av den lokala verksamheten. Utvärderingsmaterialet är både kvalitativt och kvantitativt. Det kvalitativa materialet består av intervjuer och öppna enkäter gjorda på projektorterna. Det kvantitativa materialet består av frågeformulär. I utvärderingen utnyttjades också projektrapporter och annat skriftligt material. Utvärderingen av projektet består både av extern utvärdering och av självvärdering. Den viktigaste externa utvärderingsmetoden var en längdsnittsenkät till de lokala nyckelpersonerna, i vilken man följde förändringarna i levnadsförhållandena och servicesystemet på projektorterna åren Genom enkäten erhölls också rikligt med kvalitativt material om orsakerna till förändringarna och projektens betydelse som förändringsfaktorer. Enligt de kvantitativa resultaten av enkäterna till nyckelpersonerna har läget beträffande servicesystemen och de ungas levnadsförhållanden på projektorterna förblivit närmast oförändrat åren De förändringar som kan skönjas i helhetsmaterialet syns som en utveckling av tjänsterna i övergångsskedet mellan grundskolan och 8

9 andra stadiet och i de frågor som ansluter sig till de ungas påverkningsmöjligheter. Skillnaderna mellan olika orter är dock stora. Bäst tycks projektet enligt de kvantitativa uppgifterna ha lyckats med att effektivera det lokala samarbetet. Också framlyftandet av delaktigheten som ett viktigt mål har lyckats ganska bra. På basis av enkäten bedömde lite över hälften (52 %) av svararna att projektets har haft minst ganska stor betydelse som utvecklare av servicesystemet. När det gäller effektivering av samordningen trodde under hälften av svararna (46 %) på projektets betydelse. Skillnaderna mellan olika orter är betydande. Det kvalitativa materialet upprepar bilden av ortvisa skillnader och olika former av polarisation. På projektorterna upplever man allmänt ett behov av att samordna tjänsterna. Under projektåren har det lokala och regionala samarbetet ökat. Materialet lyfter fram olika slag av goda och onda cirklar. De små ekonomiska resurserna anses återspeglas negativt i de ungas jämlikhet och delaktighet och i utvecklingen av verksamheten. Som positiva förändringar noteras en ökad uppföljning av levnadsförhållandena, utveckling av övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet och att de ungas delaktighet har fått större betydelse. De största effekterna har delaktighetsprojektet haft som utökare av samarbetet, som bakgrundskraft för genombrottet för de ungas delaktighet och som utvecklare av övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet. När det gäller samordningen av servicesystemet är skillnaderna mellan olika projekt betydande. Gemensamt är ett grundläggande samordnande arbete, i vilket ingår bl.a. att kartlägga servicesystemet, sprida information, bygga upp gemensamma strategier och mål, skapa ett system för uppföljning av levnadsförhållandena och grunda ett samarbetsforum. I fråga om det utökade samarbetet kan man betona delaktighetsprojektets roll som utvecklare av samarbetsformerna mellan skola och ungdomsarbete samt i fråga om en del projekt som utvecklare av det regionala ungdomsarbetet. I samarbetet mellan grundskolan och andra stadiet uppgår delaktighetsprojektet tydligast i ett bredare utvecklingsnätverk med många aktörer. Ställvis har delaktighetsprojektet haft en positiv inverkan som uppbyggare av nya verksamhetsformer inom ungdomsarbetet och som utvidgare av dess verksamhetsbeskrivning. Den viktigaste kritiken mot projektet riktas mot att projektet har använts för att utföra ett grundläggande arbete. Ställvis har kritik också riktats mot att projektet har presenterats som ett grundläggande arbete, varvid projektets framgångar har kunnat användas för att främja enskilda förvaltningars intressen. Delaktighetsprojekten har också ibland ansetts som alltför kraftlösa för att få till stånd verkliga förändringar. Enligt projektkoordinatorerna har projektverksamheten stötts av att projekten har bildat olika slag av nätverk och partnerskap, varit innovativa i utvecklingsarbetet och granskat servicen för de unga ur nya, breda synvinklar. Till stöd för detta har behövts samlande och förenhetligande förfaranden som sammanbinder nätverken och utvecklingsarbetet till gemensamma strategier och mål. Dessa förenhetligande förfaranden fungerar också som avgränsare av verksamheten, eftersom man via dem försäkrar sig om att målen hålls inom ramarna för det genomförbara. Delaktighetsprojekten har verkat under föränderliga verksamhetsförhållanden, vilket har ökat behovet av olika slag av (förutseende) förfaranden som skapar kontinuitet och beständighet. Många av 9

10 de faktorer som har fördröjt verksamheten i delaktighetsprojekten förefaller att bero på en brytning i kontinuiteten och förutsebarheten. Som sådana kan personalutbyten och organisationsreformer samt de oklarheter som förekom i den riksomfattande projektfinansieringen hösten 2005 och 2006 betraktas. En osäker och väntande atmosfär förefaller att ha varit en viktig faktor som har stört projektverksamheten. I utvecklandet av ett servicesystem som riktar sig till de unga har delaktighetsprojektet utgjort en del av bredare utvecklingsprocesser. Verksamheten har stötts av olika samhälleliga och lokala styrmekanismer. Bl.a. den nya ungdomslagen, samhällsgarantin, de barn- och ungdomspolitiska strategierna och etappmålets ställning som utbildningspolitisk tyngdpunkt har bildat kontexter som ur delaktighetsprojektets synvinkel har stött verksamheten. Servicecentralerna för arbetskraft har ställvis haft en stor betydelse. Också växlingarna i kommunernas ekonomiska resurser och t.ex. utvecklandet av regionala tjänster har tolkats som kontexterande faktorer. Om delaktighetsprojektet bedöms som ett utvecklingsprojekt som har till uppgift att ge upphov till kollektiva inlärningsprocesser och delta i att skapa nya innovativa serviceförfaranden, kan delaktighetsprojektet sägas ha varit en framgång. Erfarenheterna från många projekt visar att det är möjligt och nyttigt att samordna servicesystemet med olika slag av utvecklingsprojekt. Då syns projektets betydelse förutom som utvecklare av servicesystemet också som utvecklare av projektpolitiken. Jämfört med det ursprungliga åtgärdsprogrammet stödde delaktighetsprojektet inte nämnvärt unga invandrares anpassning, utvecklandet av väglednings- och rekryteringstjänsterna eller befästandet av verkstadsverksamheten. Inte heller förebyggandet av utslagning och definierandet av målgruppen för arbetet fick i projektet den plats som de hade i åtgärdsprogrammet. Å andra sidan fick begreppet delaktighet i och med delaktighetsprojektet nya betydelser och utvidgades också i viss mån till att omfatta sådant som tidigare har förbundits med utslagning. Att projektet var tväradministrativt tolkades både på riksplanet och lokalt som en styrka, men också som något negativt. Bredden gjorde att målen blev gemensamma, men samtidigt blev det svårare att skapa ett gemensamt engagemang och hitta en gemensam linje. Till detta anslöt sig i synnerhet i början intressekonflikter och varierande uppfattningar om projektets syfte. 10

11 SUMMARY Jukka Vehviläinen Youth Participation Project final evaluation report The national Youth Participation Project was based on the spring 2002 Action Programme to advance youth participation. Drawn up by an expert body, the Action Programme specified 14 key recommended actions to be implemented as part of a collaborative experiment between central government and the local authorities. The annual costs of the collaborative experiment, equating to about 2 million euros, were to be covered through co-funding from central government and the local authorities. The collaborative experiment was put in place to run from 2003 to The objective of the Participation Project was to develop permanent practices and operating models to prevent marginalisation and advance youth participation. At the time when the project was coming to an end in 2007, project activities were being implemented through local or sub-regional projects organised by 37 local authorities (municipalities), with activities in a total of 70 municipalities through sub-regional co-operation. The Participation Project was co-ordinated by the Finnish National Board of Education (FNBE), with assistance from Finnish Youth Co-Operation Allianssi, specifically focusing on youth work guidance. Evaluation of the Youth Participation Project started in early 2004 and investigated the effectiveness and level of achievement of the project objectives. In addition, the work involved development-oriented evaluation with focus on local project activities. This evaluation is based on both qualitative and quantitative data: qualitative data comprises interviews and open-ended surveys conducted in project municipalities, while quantitative data consists of survey forms. In addition, project reports and other written materials were also used during the evaluation. Project evaluation comprises both external evaluation and self-evaluation conducted as part of individual projects. A central method of external evaluation was a longitudinal survey conducted among key personnel of local projects, monitoring changes in living conditions in the project municipalities and in the status of their service systems between 2004 and The survey also produced plenty of qualitative data, which describes the reasons for changes and the significance of local participation projects as agents of change. The quantitative results of the key personnel survey indicate that the status of the service system and young people s living conditions in project municipalities had remained approximately the same. The changes found in the overall data are visible in 11

12 development of aspects relating to services provided in the transition point between compulsory basic education and upper secondary level and to young people s opportunities for participation. However, the overall data conceals major local variations. Quantitative data indicates that the project is perceived to have been most successful in terms of boosting local co-operation. In addition, raising participation as an important objective generally receives relatively high scores from respondents. Based on the survey, slightly more than half of the respondents (52%) assessed the significance of the project to be at least fairly good in development of the service system as a whole. Less than half of the respondents (46%) believe in the significance of the project in terms of intensifying co-ordination. Local differences are considerable. Qualitative data reinforces how differences between project municipalities and different forms of polarisation are viewed. Project municipalities commonly experience the need to co-ordinate services. Local and sub-regional co-operation has increased during the project period. The data highlights various virtuous and vicious circles. The lack of financial resources is perceived to reflect negatively on young people s equality, participation and development of activities. Other key changes reported also include increasing monitoring of living conditions, improvement of the transition point between basic and upper secondary levels and increasing the significance of youth participation. The impact of local participation projects is perceived most comprehensively in terms of increasing co-operation, forcing a breakthrough in youth participation and improving the basic/upper secondary transition point. There are considerable differences between projects in terms of increasing co-ordination of the service system. Collectively, it is possible to speak about groundwork for co-ordination involving aspects such as charting the service system, disseminating information, building common strategies and objectives, creating a monitoring system for living conditions and setting up cooperation forums. With increasing co-operation, it is fair to highlight the role of participation projects in developing forms of co-operation between schools and youth work and, within a few projects, in developing sub-regional youth work. In terms of co-operation between basic and upper secondary levels, participation projects are more clearly linked as part of a broader multi-party development network. Some projects have played positive role in building new forms of operation in youth work and expanding its sphere of activity. Criticism towards participation projects is primarily related to the fact that they have carried out basic work. In some places, people have also criticised the fact that the project has been presented as being basic work, which means that its achievements have been prone to be used to promote the interests of different branches of administration. Some local projects have also been considered to be too powerless to bring about real changes. According to project co-ordinators own views, the success of project activities has been backed up by the fact that the projects have built various networks and partnerships, developed youth services innovatively and examined them from broad new perspectives. In order to succeed, this has required defining and harmonising practices to tie networks and development work to common strategies and objectives. These har- 12

13 monising practices also work as delimiters of activities, because they are used to ensure that the objectives of development work remain within feasible limits. Participation projects have functioned in changing operating environments, which increases the significance of various (anticipatory) practices that create continuity and stability. Many hindrances to project activities would seem to be based on breakdowns in continuity and predictability. These can be considered to include changes in personnel, organisational reforms and ambiguities in national project funding in the autumn of 2005 and An atmosphere of uncertainty and suspense would appear to have been a major hindrance to project activities. In order to develop the service system intended for young people, participation projects have become part of broader development processes. They have been backed up by various social and local steering mechanisms. Contexts supporting project activities have included the new Youth Act, the social guarantee for young people, child and youth policy strategies and the status of the transition point as an education policy priority. Labour force service centres have played a significant role in some areas. Variations in the financial resources of different local authorities and development of sub-regional services have also been interpreted as being factors creating context for project activities. If the Youth Participation Project is evaluated as a development project aiming to generate collective learning processes and to participate in creating new innovative service practices, it is fair to say that the project has been successful. The experiences of many local projects demonstrate that co-ordination of the service system and various development projects is possible and useful. In this sense, the project s significance is also visible in development of project policy, alongside development of the service system. From the perspective of the objectives set out in the original Action Programme, however, the Participation Project did not do much to support the adjustment of young immigrants, development of careers and recruitment services and establishment of workshops as a permanent form of provision. In addition, prevention of marginalisation, emphasised in the original Action Programme, and definition of the target group accordingly had also been slightly overshadowed by other types of project activities. On the other hand, the project created new definitions of the concept of participation, which also expanded to cover some aspects previously associated with marginalisation. The cross-sectoral nature of the project was interpreted both at national and local levels as being a strength, but also a weakness. The multidisciplinary approach made project objectives common to everyone, but it also made it difficult to ensure broad commitment and find a common line of action. At the early stages in particular, this involved various conflicts of interest and varying understandings of the rationale of the Participation Project. 13

14 1 JOHDANTO Valtakunnallisen Nuorten osallisuushankkeen taustat ulottuvat vuoden 2002 maaliskuuhun. Pääministeri Paavo Lipponen kutsui koolle työmarkkinakeskusjärjestöt, Kuntaliiton, kirkon, sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön ja opetusministeriön ministerit ja virkamiehet sekä nuorisotutkimuslaitosten ja nuorisojärjestöjen vastuuhenkilöt keskustelemaan siitä, miten nuorten osallistumista voitaisiin edistää yhteiskunnassa. Koolle kutsutuista muodostetun johtoryhmän tarkoituksena oli tehdä ratkaisuesityksiä nuorten oppimisen edistämisestä, oppimisympäristöjen kehittämisestä sekä oppimis- ja työllistymisedellytysten parantamisesta. Huomioon otettaviin asioihin kuului myös maahanmuuttajanuorten tarpeet ja sopeutuminen yhteiskuntaan. (Toimenpideohjelma nuorten osallisuuden edistämiseksi 2002.) 1 Kesäkuussa 2002 tämän johtoryhmän työn tuloksena syntyi toimenpideohjelma, jossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia perusteltiin seuraavilla tavoitteilla: Vaikka suurin osa nuorista voi hyvin, on keskeiseksi tavoitteeksi asetettava viimeaikoina lisääntyneen ja vuosittain kertaantuvan nuorten syrjäytymistrendin pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun. Nuorten osallisuuden edistämistyötä on jatkettava (Toimenpideohjelma nuorten osallisuuden edistämiseksi 2002). Toimenpideohjelma on luonteeltaan varsin kattava asiakirja, jossa käydään läpi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja osallisuuden lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä sekä esitetään keskeisiä ongelmia. Asiakirja konkretisoitui 14 toimenpidesuositukseksi (liite 2). Toimenpideohjelman varsinaisena lopputulemana voidaan kuitenkin pitää päätöstä aloittaa valtion ja kuntien yhteistoimintakokeilu, jossa johtoryhmän työstämät toimenpide-ehdotukset sovellettaisiin käytäntöön. Yhteistoimintakokeilun kustannukset (vuosittain noin 2 milj. euroa) päätettiin rahoittaa puoleksi kokeilukunnista ja puoleksi valtion budjetista sisäisinä siirtoina. Yhteistoimintakokeilun kestoksi sovittiin vuodet Kunnille lähetettiin lokakuussa 2002 kutsu hakeutua kehittämishankkeeseen. Opetusministeriöön saapui määräaikaan mennessä 73 hakemusta. Valtionavustusta myönnettiin 39 kunnalle tai seutukunnalle. Avustuksen myöntämisessä otettiin huomioon myös alueelliset seikat siten, että mukaan saatiin erilaisia ja 14

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti.

Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Hyvin meni, vaikka välillä hirvitti. Selvitys ESR-välittäjäorganisaatiotoiminnasta 2000-2006 Hannele Syrjä, Jari Karjalainen & Mikko Valtakari LTT-Tutkimus Oy Tutkimukset ja selvitykset 9/06 HYVIN MENI,

Lisätiedot

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:5 Asko Suikkanen & Sirpa Martti & Ritva Linnakangas Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2004 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) johtoryhmän loppuraportti työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvostolle

Lisätiedot

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:21 Tapio Kuure, Tom Tarvainen, Antti Pelto-Huikko, Maija Säkäjärvi Kaikki kymmenen tikkua laudalla! ONNISTUVAT OPIT -JUURRUTTA- MISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu

Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003:11 Erja Pietiläinen (toim.) Lapsi, perhe ja palvelunohjaus Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu

Lisätiedot

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset

YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Anu Räisänen & Risto Hietala (toim.) YHTEISIIN PÖYTIIN Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset Arviointiraportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 27 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Henkilöstö uudistusten pyörteissä

Henkilöstö uudistusten pyörteissä Esa Jokinen, Tuula Heiskanen Henkilöstö uudistusten pyörteissä Väliraportti Paras-hankkeen arvioinnista 2011 Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19 Tampereen yliopisto TEKIJÄT Esa Jokinen Tuula Heiskanen

Lisätiedot

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi

Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kohdentamalla kehittyneemmiksi, verkostoitumalla vahvemmiksi Kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän ESR-hankkeen nippuarvioinnin loppuraportti Marraskuu 2011 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Pauliina

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA

Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA Laatua ja vaikuttavuutta kansain välistymisen johtamiseen AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KANSAIN VÄLISTYMISEN NYKYTILA 2 Hyvä lukija Opetushallitus ja Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO käynnistivät

Lisätiedot

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi

Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Monimuotoisuuden tutkimus ohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi 5 2009 Monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn vaikuttavuusarviointi ja tieteellisen laadun arviointi Jussi

Lisätiedot

ITÄ KOHTAA LÄNNEN TYÖPAPERI. Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013

ITÄ KOHTAA LÄNNEN TYÖPAPERI. Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013 Petri Laitinen, Alpo Komminaho, Matti Mäkelä, Matti Järvinen, Pirjo Hilama, Tiina Nykky, Juha Moring, Airi Partanen, Sanna Sutela (toim.) TYÖPAPERI Mielisuunnitelmaa toteuttamassa 2010-2013 19 2013 työpaperi

Lisätiedot

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009

Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 AVAUKSIA Kumpi on kampi? Ehkäisevät työkalut nuorten rahapelaamiseen 2007 2009 Projektin ulkoinen arviointi ja loppuraportti 4 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN

TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN TYÖTTÖMYYDESTÄ TOIMENPITEISIIN OSATTOMUUDESTA OSALLISTUMISEEN ESR HANKE SAMPO 1999-2001 LOPPURAPORTTI Ossi Eskelinen Anu Kallio Tiivistelmä Ossi Eskelinen Anu Kallio. Työttömyydestä toimenpiteisiin osattomuudesta

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 1998 2005 OPPIAINEITTAIN JA OPPIALOITTAIN ERI

Lisätiedot

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa

Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa S T A K E S I N R A P O R T T E J A 1 6 / 2 0 0 7 satu korhonen, ilse julkunen, pekka karjalainen, anu muuri, riitta seppänen-järvelä Arviointi ja hyvät käytännöt sosiaalipalveluissa Asiantuntijoiden pohdintoja

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Tasa-arvoa edistävien

Tasa-arvoa edistävien Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:39 Janne Jalava, Tuomas Koskela, Nina von Hertzen & Petri Virtanen, Tasa-arvoa edistävien EU-hankkeiden arviointi SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:13 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Suuntaviivat lastenneuvolatoiminnan järjestämisestä kunnille 1 Helsinki 2004 ISSN 1236-2050 ISBN 952-00-1535-3 2 Taitto:

Lisätiedot

Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunkipolitiikka

Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunkipolitiikka Santtu von Bruun, Torsti Kirvelä Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunkipolitiikka Acta nro 212 Santtu von Bruun Torsti Kirvelä Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden kaupunkipolitiikka

Lisätiedot

Oppimisverkosto kehittämisympäristönä

Oppimisverkosto kehittämisympäristönä Pekka Kuusela & Titta Jääskeläinen (toim.) Oppimisverkosto kehittämisympäristönä Oppiminen, työhyvinvointi ja henkilöstöjohtaminen kunta-alan työorganisaatioissa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2008 TOIMITTAJAT

Lisätiedot

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti

Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä. Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiryhmän loppuraportti Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä Veijo Ilmavirta Hannele Salminen Markku Ikävalko Heikki Kaisto Päivi Myllykangas Eero Pekkarinen Hannele Seppälä Touko Apajalahti Korkeakoulujen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

SUHAT-hankkeen menestystarina

SUHAT-hankkeen menestystarina S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 5 / 2 0 0 8 sinikka varsio, anne nordblad, miika linna, irma arpalahti, päivi strömmer, tuomo karhunen, sinikka huhtala SUHAT-hankkeen menestystarina Strateginen

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

HYVÄÄ VOINTIA. Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa Saara Kotamäki Marja Niemi Helmi Sirkiä Elise Virnes Anu Räisänen Risto Hietala HYVÄÄ VOINTIA Opiskelijahuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Susanna Nevalainen Hanna Ollila edistäminen kansallisen RAPORTTI 7 2015 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Elena Elisseeva ScanStockPhoto ISBN 978-952-302-448-9 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Ikäohjelman monet kasvot

Ikäohjelman monet kasvot Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:3 Ikäohjelman monet kasvot Kansallisen ikäohjelman 1998-2002 loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2002 Ikäohjelman monet kasvot 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005

Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005 Selvityksiä 2006:36 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:36 Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2005 SOSIAALI-

Lisätiedot

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä arviointimalleista mittareihin Minna Kivipelto Sanna Blomgren Pekka Karjalainen Paula Saikkonen (toim.) Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti RAPORTTI 8 2013 Minna Kivipelto, Sanna Blomgren, Pekka

Lisätiedot