NUORI KULTTUURI STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020"

Transkriptio

1 STRATEGIA

2 NUORI KULTTUURI STRATEGIA Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa alueellisesti ja valtakunnallisesti jokavuotisia koulutuksellisia tapahtumia, jossa esiintyjät saavat arvion esityksestään tai työstään ja jossa on kattavasti edustettuna nuoren kulttuurin eri alueet. Arvion antavat aina taiteellisesti ja pedagogisesti koulutetut, korkeatasoiset taiteilijat. Tärkeintä on aina kuitenkin antaa nuorille mahdollisuus esiintyä ja tuoda esiin omia taitojaan vertaisryhmässään. Viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuuri -tapahtumissa on kohdannut noin nuorta oman taiteenalansa taitajaa. Kun mukaan lasketaan vielä Nuori Kulttuuri -matkoille osallistuneet nuorta, voidaan puhua jo kulttuurisen nuorisotyön kansanliikkeestä, jonka viimeisten vuosien kehitys niin määrän kuin myös laadun suhteen on ollut ilahduttavaa. Tänään luovutettava Nuori Kulttuuri -strategia on pitkällisen työn tulos. Strategiaa on ollut pohtimassa laaja asiantuntijoiden joukko. Aluetapahtumajärjestäjät ympäri maata osallistuivat seminaarissa strategian kirkastamiseen, jota sen jälkeen työstettiin toimikunnan jäsenten vetämissä pienryhmissä, johon kutsuttiin edustajia niin taidealoilta, nuorten ryhmistä kuin hallinnon ammattilaisistakin. Hyvällä syyllä voi sanoa, että strategiaa on jo jalkautettu samalla kun sitä on yhdessä luotu. Pohjana strategialle ovat olleet kentän toiveet ja ajatuksena se, että kymmenen vuoden välein kurssia on tarkistettava. Halusimme vahvistaa niitä peruspilareita, joiden varassa myönteinen kehitys on ollut mahdollista. Toisaalta olemme hakeneet joustavuutta, jolla voimme reagoida ympäristöstä tuleviin viesteihin ja elää mukana nuorten arjessa. Nuori Kulttuuri -tapahtumat on suunnattu vuotiaille taiteenharrastajille. Tapahtumien tekemiseen osallistuvat kaikki halukkaat nuoret alueelta. Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää tapahtumatuottajakoulutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Uskomme, että lisääntyvällä nuorten osallisuudella voimme parantaa tapahtumien laatua ja kouluttaa uusia kulttuurin tuottajia. Uskomme myös, että nuorten itsensä tuomalla ajankohtaisella yhteiskunnallisella sanomalla niin musiikin, teatterin, tanssin kuin muidenkin taiteenalojen kautta on entistä suurempi kysyntä tulevaisuudessa. Perinteisten ilmaisukeinojen rinnalle esitämme nuorten omien kanavien, kuten sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä, kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Merkittävän lisäarvon toiminnalle tuovat Nuori Kulttuuri -matkat ja Nuori Kulttuuri -lähettilästoiminta. Sujuvassa yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa on mahdollistettu vuosittain nykyään yli nuoren taiteilijan esiintymismatka ulkomaille. Näistä ryhmistä on nostettu kerrallaan kuusi ryhmää kahdeksi vuodeksi näkyvämpään asemaan, nostaen kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä myös kulttuurialalla ja kulttuurisessa nuorisotyössä. Nuori Kulttuuri -toimintaa ohjaa opetusministeriön asettaman Nuori Kulttuuri -toimikunta, jonka toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Uuden strategia toteuttamista varten esitämme myös toimikunnan kokoonpanoa harkittavaksi uudelleen. Asettamamme visio vuoteen 2020 on haastava: Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri -toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Tavoitteeseen ponnistelemme yhteistyössä kuntien nuorisotoimien, läänien sivistysosastojen nuorisotoimien sekä kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Tämä strategia on siis monen tekijän yhteisen ponnistuksen ja usean eri ryhmän pohdinnan tulos. Olemme ylpeitä voidessamme luovuttaa sen kulttuuri- ja opetusministeriön harkittavaksi ja toivottavasti vahvistettavaksi tulevien vuosien suuntalinjoiksi Nuori Kulttuuri -työssä. Helsingissä Nuori Kulttuuri -toimikunnan puolesta, Hannu Kareinen Nuori Kulttuuri -toimikunnan puheenjohtaja 2

3 Nuori Kulttuuri ARVOT Jokaisella nuorella on oikeus kulttuuriseen ja taiteelliseen harrastukseen, jossa hänen henkilökohtaista kasvuaan tuetaan ja jossa hän saa tukea ja kannustusta nuorisotyön ja taiteen ammattilaisilta sekä vertaisryhmältään, kohdaten myös muita saman taiteen alan harrastajia. Nuori Kulttuuri TOIMINTA-AJATUS Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten kulttuuriset harrastukset ja toimiminen ryhmässä ymmärretään tasapainoisen, hyvän ja turvallisen kasvun edellytyksiksi Nuori Kulttuuri VISIO Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri - toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Nuori Kulttuuri STRATEGISET LINJAUKSET Nuori saa mahdollisuuden tuoda omaa taidettaan esiin ja saa siitä ammattitaitoisen palautteen. Samalla nuori saa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta muiden harrastavien nuorten kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kulttuurisen nuorisotyön linjaukset ja tavoitteet tulevat osaksi lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Nuori Kulttuuri KOHDERYHMÄT Nuoret harrastajat Lasten ja nuorten kulttuurialan toimijat 3

4 Nuori Kulttuuri -strategia I Paikallinen Nuori Kulttuuri II Alueellinen Nuori Kulttuuri III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri V Nuori Kulttuuri -viestintä I Paikallinen Nuori Kulttuuri Nuori Kulttuuri on kiinteä osa kuntien ja alueiden lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ja antaa aktiivisille toimijoille hyvän, konkreettisen esimerkin siitä, mitä kulttuurinen nuorisotyö on ja mihin se tähtää. Se antaa tavoitteen sekä ammattilaisille työssään että nuorille omassa harrastuksessaan. Paikallisella tasolla on oltava nähtävissä, kuinka polku omasta harrastustilasta voi jatkua aina ulkomaille asti: Paikallinen tapahtuma Aluetapahtuma Valtakunnallinen tapahtuma Nuori Kulttuuri -matka Nuori Kulttuuri -lähettilässtatus Nuori Kulttuuri -tapahtuma haastaa paikalliset toimijat tukemaan taiteen perusopetusta ja nuorten taiteen harrastuksen mahdollistamista. Nuorten voimakas läsnäolo tapahtuman rakentamisessa toimii esimerkkinä kiinnostuksesta ja osoituksena edellä mainittujen tavoitteiden tärkeydestä. Paikallisia nuoria tulee kannustaa myös osallistumaan aluetapahtuman järjestelyihin, erityisesti paikallisen tiedottamisen kautta. Kulttuurisen nuorisotyön käsitteen vakiinnuttaminen saa paikalliset toimijat helpommin mukaan, koska he tietävät olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Toimijoiden osallistumisen jatkuvuus varmistetaan asiantuntijaverkoston avulla, joka kootaan valtakunnalliseksi avuksi ja kentän voimaannuttajaksi. Paikallisella tasolla lähialueen asiantuntija on lähin taho, johon paikallinen toimija voi tukeutua. Nuoriso-ohjaajille ja muille paikallisille toimijoille tulisi järjestää koulutusta kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä mahdollinen tiedotepaketti Nuori Kulttuurista, josta helposti saa selville, kuinka aloittaa ja mihin toiminta voi jatkua. Mahdollista kulttuurisen nuorisotyön seminaaria olisi hyvä seurata käytännön työpajatyöskentely, jossa ammattilaisille osoitettaisiin teoreettiset todisteet taideharrastuksen asemasta voimakkaana positiivisena tukijana lapsen ja nuoren kasvussa. Tässä koulutuksessa tulisivat tutuiksi myös lähialueen asiantuntijat ja valtakunnalliset toimijat. Paikallinen toimija hoitaa tiedottamisen nuorille kouluihin, kuntien ja seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyön kautta niiden omassa toiminnassaan tehokkaiksi havaittuja kanavia hyväksikäyttäen. Nuori Kulttuuri -toimisto tukee tiedotusta kouluttamisen ja taustatuen muodossa. Paikallinen kouluttaminen tulee korostumaan, kun syystapahtumia järjestetään yhä enemmän nuorisovetoisesti vuoden 2010 jälkeen. Nuoret saavat mahdollisuuden esittää ehdotuksia pienimuotoisemman tapahtuman järjestämiseksi suoraan toimikunnalle, jolloin kanavat säilyvät vahvoina koko toiminnan läpi ja tietoisuus uusimmista suuntauksista välittyy sekä toimikunnalle että kansalliselle asiantuntijaverkostolle. Koulutus nuorille järjestetään yhteistyössä paikallisen nuorisotyöntekijän, aluetoimijan ja Nuori Kulttuuri -toimiston kesken. 4

5 II Alueellinen Nuori Kulttuuri Alueellisen tapahtuman tulisi heijastella koko alueen kulttuurista toimintaa ja tähän tähdätään tapahtumajärjestelykoulutuksen avulla, vahvistaen paikallisten ja alueellisten toimijoiden rohkeutta kokeilla isommankin tapahtuman järjestämistä. Samalla pidetään yllä eri lajien harrastajien mielenkiintoa ja tietoisuutta Nuori Kulttuuri -toimintaa kohtaan. Kaikissa lajeissa jatkumoa ei varmaankaan ole mahdollista taata joka vuosi, mutta siihen on kuitenkin voimakkaasti pyrittävä ja sitä on lisättävä vuosi vuodelta. Kun tapahtuman tuottamisen asiantuntijuus kasvaa, voi lajikirjoa myös lisätä. Paikalliset toimijat voivat kerätä ympärilleen aktiivisten, alueellisten toimijoiden ryhmän, joka voi yhdessä kierrättää myös alueellisen tapahtuman vetovastuuta, kuitenkin aina itse osallistuen tapahtuman järjestämiseen, riippumatta siitä, missä kunnassa se järjestetään Haasteena on saada Nuori Kulttuuri aluetapahtuman järjestelyihin nuoret voimakkaasti mukaan, lapsille ja nuorille suunnatun toimialojen ammattilaisten ja kulttuurisuunnittelijan toimiessa mentoreina ja ohjaajina. Ammattityöntekijöiden resurssipulaa voisi helpottaa nuorten oma kiinnostus tapahtumantuottamisesta, mikä samanaikaisesti tukisi tavoitteitamme osallisuudesta ja Nuori Kulttuuri -tapahtuman koulutuksellisuudesta. Aluetapahtumien järjestelyt aloitetaan nyt jo edellisenä syksynä, jolloin paikallinen toimija ja kulttuurisuunnittelija järjestävät koulutuksia tapahtumapaikkakunnilla tai yhteisiä koulutuksia keskitetysti maakuntien suurimpiin kaupunkeihin. Tätä hyvää käytäntöä jatketaan myös tulevaisuudessa. Alueellisesti merkittävässä roolissa ovat aluehallintoviranomaisen edustaja sekä alueellisesti aktiiviset toimijat. Tätä aluetoimijoiden tietopankkia pitää aktiivisesti yllä NK-toimisto, joka myös kokoaa toimijoita säännöllisesti yhteen ideoimaan tulevaa. Näissä tapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa on myös muistettava palkita ja kannustaa paikallisia ja alueellisia toimijoita. Aluehallintoviranomaisen toimiessa koordinoivana elimenä, opetusministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen mukaisesti, jossa nuorisotyötä hoidetaan. 5

6 III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä on Nuori Kulttuuri -toimisto, jonka toimintaa ohjaa, tukee, valvoo ja kehittää opetusministeriön nimittämä Nuori Kulttuuri -toimikunta. Toimistoa, toimikuntaa ja organisaatiota, jonka alaisuudessa Nuori Kulttuuri - toimisto toimii, ohjaa Nuori Kulttuuri -ohjesääntö, jossa jokaisen toimijan velvollisuudet ja oikeudet, myös toisiinsa nähden, on selkeästi kirjoitettu auki. Nuori Kulttuuri -toimisto koordinoi valtakunnallisia tapahtumia toimikunnan puolesta ja sen edustajana paikallisissa ohjausryhmissä. Toimiston henkilökunta ylläpitää ammattilaisista ja nuorista harrastajista koostuvia verkostoja. Maanlaajuisesti valtakunnallinen toimisto tulee järjestämään tukea ja koulutusta nuorisotoimialan ammattilaisille yhteistyössä aluehallintoviranomaisten, kuten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien kanssa, joiden alaisuuteen uudessa toimintamallissa nuorisotoimet tulevat kuulumaan. Heidän kanssaan yhdessä toimien Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää lyhytkestoisia täydennys- ja lisäkoulutuksia alueen nuorisoalan toimijoille. Toimikunnalla on vahva rooli taidekasvatuksen ja kulttuurisen nuorisotyön puolestapuhujana. Toimiston avustuksella se järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia laajaan keskusteluun ja kehittämiseen niin toimialalla kuin sen ulkopuolellakin. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminta on opetusministeriön lippulaiva kulttuurisen nuorisotyön saralla ja myös väline erilaisiin kokeiluihin kulttuurisen ja nuorisotoiminnan alueella. 6

7 Nuori Kulttuuri -toimikunta Nuori Kulttuuri -toimikuntaan tulee kuulua sekä hallinnollisesti päteviä organisaatiojäseniä että taiteellisesti ja kulttuurisesti osaavia henkilöjäseniä. Organisaatiojäsenyys on koko toimikauden mittainen kun taas henkilöjäsenyys on hallituskauden mittainen. Tarvittaessa toimikunta voi täydentää itseään määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä. Asiantuntijajäsenet liittyvät toimintaan tulevien taiteellisten teemojen toteutusta vahvistavina elementteinä. Toimikuntaan organisaatiojäseniksi on kutsuttava nuorisotoimialan ja kulttuurialan toimijoita, joilla on sekä hallinnollista osaamista valtionhallinnon parissa että näkemystä ja uskottavuutta kulttuuri- ja nuorisotoimialoilla. Organisaatiojäsenet nimittää Opetusministeriö toimikaudeksi Yksilöjäsenet nimittää Opetusministeriö hallituskauden alussa. Yksilöjäsenillä tulee olla vahvaa näyttöä oman taiteenalansa taituruudesta. Heidän tulee myös olla valmiita ideoimaan toimikunnan ja kunkin kyseessä olevan järjestävän kaupungin ohjausryhmän kanssa valtakunnallisen tapahtuman luonnetta ja sisältöä, uudistaen ja muokaten sisältöä taiteen alan yleisen kehityksen mukaisesti. Esityksen organisaatio- ja yksilöjäsenistä ministeriölle valmistelee Nuori Kulttuuri -toimisto. Tasapaino eri ryhmien kesken järjestetään niin, että organisaatiojäsenillä on määrällinen enemmistö, jotta hallinnon osaaminen on hyvin edustettuna ja jatkumo toimikunnan toiminnalle taataan. Nuori Kulttuuri -toimikunta asettaa toiminnalle tavoitteet ja valvoo tavoitteiden saavuttamista. Se hyväksyy toimiston laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikunta valvoo valtakunnallisten tapahtumien suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimiston kanssa. Toimikunnan tehtävänä on myös edistää kulttuurisen harrastuneisuuden lisääntymistä ja kulttuurisen nuorisotyön aseman vakiinnuttamista. Yksilöjäsenten taiteellinen osaaminen ja ennakointi varmistavat Nuoren Kulttuurin aseman taiteellisena visionäärinä nuorison taidekasvatuksen ja -harrastuneisuuden parissa. Toimikunnan organisaatiojäseniä kutsutaan antamaan oma ammattitaitonsa ja organisaationsa suhteet taiteellisen harrastuneisuuden edistämiseen. Nuori Kulttuuri -ohjesäännössä tulee kiteyttää toimikunnan jäsenyyden velvollisuudet ja odotukset kulttuurisen harrastamisen edistämisen turvaamiseksi. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toimikunta valvoo ja huolehtii, että toiminta kattaa sen tavoitteet. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle on tarjolla innostava ja kehittävä harrastus, joka vastaa kunkin kykyjä ja taipumuksia sukupuoleen katsomatta. Uuden nettiyhteisön avulla Nuori Kulttuuri -toiminta vastaa myös tavoitteeseen nuorten laajasta osallistumisesta ja yhteisöllisyyden mahdollisuudesta. Syystapahtumien kautta lapsi tai nuori pääsee osallistumaan oman lähiympäristönsä ja elämänpiirinsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Näin toiminta täyttää myös tavoitteet uudenlaisen teknologian hyväksikäytöstä ja siitä, että lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi osana toimintaa. Uusien internet-ratkaisujen avulla otetaan haltuun digitaalisen sukupolven aktiiviset vaikuttajat ja luodaan turvallinen mediaympäristö. Toisen kokoaikaisen toimistotyöntekijän avulla varmistetaan nuoren harrastajan osallistuminen toimintaan turvallisessa ympäristössä myös silloin kun hänen oma taiteenlajinsa lajien kierron vuoksi on tauolla. Nuori Kulttuuri -tapahtumatoimitusten avulla varmistetaan, että lapset ja nuoret oppivat mediataitoja ja saavat valmiuksia käsitellä mediasisältöjä monipuolisesti ja kriittisesti. 7

8 Nettiyhteisöjen lisäksi Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä ovat henkilökohtaiset tapaamiset vertaisryhmän ja ammattilaistaitelijoiden kanssa. Ensiarvoisen tärkeäksi toimikunta kokee, että taide- ja kulttuuriperintö on lujana osana nuoren persoonallisen identiteetin muodostamisessa. Kulttuuritaustan tunteminen lisää parhaimmillaan halua tutustua muihin kulttuureihin, ymmärtää erilaisuutta ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Kulttuurisen taustan tunteminen sitoo lasta enemmän omiin juuriinsa ja auttaa häntä näkemään itsensä osana isompaa, kirjavaa kokonaisuutta. Näille kirjaville kokonaisuuksille Nuori Kulttuuri tarjoaa oivan alustan. Nuori Kulttuuri -tapahtuman ja koko toiminnan tavoite ja tarkoitus on tukea ja kannustaa lasta omien vahvuuksien ja lahjojen löytämiseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus päästä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä, tutustua taiteeseen ja kokeilla taiteen ilmaisumuotoja voidakseen niiden avulla kehittää itseään, yhteisöään ja sen kulttuuria. Nuori Kulttuuri -toimisto ja sen tehtävät Tämän lisäksi valtakunnallisella tasolla toimiston kanssa yhteistyössä toimii Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO, joka hallinnoi Nuori Kulttuuri -matkat - ohjelmaa. Ensisijainen vastuu tiedottamisesta ja ohjelman toteutuksesta on ohjelman hallinnoijalla CIMOlla, joka ohjeistaa Nuori Kulttuuri -toimistoa esimerkiksi nettisivujen päivityksestä matka-avustuksiin ja lähettiläsohjelmaan liittyen. Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto yhdistää sekä paikalliset että alueelliset toimijat sateenvarjoksi käytännön järjestelyiden ylle. Verkosto kokoontuu säännöllisesti pohtimaan strategian ja vision toteutumista. Se antaa lausuntoja ja ottaa vastaan toimeksiantoja Nuori Kulttuuri -toimikunnalta, joka koostuu verkoston itsensä valitsemista edustajista. Asiantuntijaverkoston koolle kutsujana toimii Nuori Kulttuuri -toimiston työntekijä, joka toimii myös verkoston sihteerinä. Nuori Kulttuuri -toimiston ja sen työntekijöiden tehtävänä on työskennellä toimikunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toimiston laatiman ja toimikunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri - toimistossa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää, joiden tehtävät jakautuvat kohderyhmän mukaisesti: verkkosuunnittelija: Kohderyhmä: NUORET Työnsisältö: nuorten nettiyhteisöihin osallistuminen, NK-nettiyhteisön kehittäminen, nuorten kouluttaminen ja osallistamisen lisääminen, lähettiläsryhmien ja kv-puolen nettisivujen päivittäminen yhdessä CIMOn kanssa, alueelliset ja paikalliset syystapahtumat kulttuurisuunnittelija: Kohderyhmä: AMMATTILAISET Työnsisältö: yhteistyö toimijoiden kanssa, valtakunnallinen kevättapahtuma, kansallisen asiantuntijaverkoston ylläpito ja koulutus, NK-lähettiläsryhmien koulutus ja koordinointi yhdessä CIMOn asiantuntijan kanssa, yhteistyö alueviranomaisten kanssa. 8

9 IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri Nuoren Kulttuurin keskeisintä toimintaa on valtakunnallinen toiminta, mutta toimiston ja toimikunnan rooli ja halu on myös kehittää toimintaa kansainvälisyyden, kansainvälistymisen ja kansainvälisyyskasvatuksen kautta. Kansainvälisyys kulkee koko toiminnan läpi, paikallisesta valtakunnalliseen, kokonaisvisiota mukaillen: jokaisella nuorella tulee olla tietoisuus kansainvälistymisen mahdollisuudesta Nuori Kulttuuri -toiminnan avulla ja kannustamana. Kansainvälisyyden ulottuvuutta toiminnassa on lähdetty tarkastelemaan kolmelta eri osa-alueelta. Jo olemassa olevat toiminnot, lähettilästoiminta ja matka-avustukset, säilytetään. Näiden lisäksi uutena ulottuvuutena otetaan mukaan verkostoituminen kansainvälisesti. Tällä edesautetaan toimialan kehitystä ja rakennetaan sen uskottavuutta. Jo olemassa olevat toimintatavat, avustukset ja lähettilästoiminta, ovat CIMOn hallinnoimia ja niihin liittyen CIMO ja Nuori Kulttuuri -toimisto tekevät läheistä yhteistyötä. CIMO on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa ohjelmista ja se antaa Nuori Kulttuuri -toimistolle mm. tiedottamisesta toimintaohjeet, joita Nuori Kulttuuri -toimisto noudattaa. Nuori Kulttuuri -lähettiläät Nuori Kulttuuri -lähettiläät ovat edustamansa taidealan huippuja, niin taiteellisessa toiminnassaan kuin lasten ja nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen tukemisessa ja harrastajien kannustamisessakin. Lähettiläsryhmät ovat osoittaneet sitoutumisensa Nuori Kulttuuri -arvoihin osallistumalla toimintaan sen kaikilla tasoilla. Nuori Kulttuuri -lähettiläät toimivat sekä Nuori Kulttuuri -toiminnan että koko suomalaisen nuoren kulttuurin lähettiläinä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lähettiläiden suunnitelmia ja toiveita kuunnellen ja kunnioittaen laaditaan lähettiläskauden kokonaissuunnitelma, joka parhaiten tuo esille suomalaista nuorta kulttuuria ulkomailla ja kotimaassa ja jonka avulla kyseinen ryhmä saa parhaan hyödyn kansainvälistymisestä ja eri kulttuurien ja taiteiden kohtaamisesta. Lähettilästoiminnan tulisi taata lisäarvoa jo olemassa olevaan harrastukseen sekä kasvattaa nuorta harrastajaa näkemään oma paikkansa laajenevissa, kansainvälisissäkin yhteyksissä. Nuori Kulttuuri -matkat Nuori Kulttuuri -matka-avustusohjelman kautta tarjotaan ryhmille mahdollisuus kansainvälistyä. Toiminta kannustaa taitelijaryhmiä aktivoitumaan ja etsimään itselleen esiintymismahdollisuuksia sekä panostamaan myös itse kansainvälistymisen toteuttamiseen. Nuori Kulttuuri -toimikunta määrittelee vuosittain prioriteettialueet, jotka mukailevat ministeriön kehittämisohjelmia, Euroopan unionin teemavuosia sekä nuorten parissa nousseita tarpeita. Matka-avustusohjelma on kansainvälisen strategian luovin osuus, joka heijastelee ympäröivän yhteiskunnan tarpeita ja vaateita. Ohjelman lähtökohtana on nuorten taiteilijoiden näkökulma. Nuori Kulttuuri -matkaohjelmaa laajennetaan niin että se käsittää kaikki Nuori Kulttuuri -lajit. Näin myös yksilölajeissa, kuten esimerkiksi kuvataiteissa, taiteilijakollektiivit voivat yhdessä hakea tukea opintovierailuun. Uusi matka-avustusjärjestelmä mahdollistaa opintovierailut. 9

10 Lapsille ja nuorille kohdennetun kulttuurialan palveluiden tuottajien verkostoituminen kansainvälinen ulottuvuus Nuori Kulttuuri -toiminnan kansallisena toimijana on maan kattava asiantuntijaverkosto. Valtakunnallisella tasolla toimiva Nuori Kulttuuri -toimikunta verkottaa tätä kansallista verkostoa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa toimiston avustuksella verkoston jäsenille mahdollisuuksia lähteä opintovierailuille Nuori Kulttuuri -toimikunnan hyväksi havaitsemiin ulkomaisiin tapahtumiin ja ammatillisiin seminaareihin, joissa he edustavat koko Nuori Kulttuuri -toimintaa. Opintovierailujen jälkeen verkoston jäsen on velvoitettu jakamaan oppimaansa verkoston sisällä ja sen kautta, vahvistaen näin koko kentän ammatillista osaamista. Nuori Kulttuuri -toimikunta koordinoi myös kulttuurisen nuorisotyön kansainvälisiä seminaareja. Toimikunnan jäsenet kutsutaan tuomaan verkostojensa avulla oma panoksensa kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja painoarvon vahvistamiseksi myös kansainvälisillä kentillä. Kansainvälisiin seminaareihin valitaan edustus sekä toimikunnasta että asiantuntijaverkostosta. Toimikunta tähtää myös oman kansainvälisen seminaarin järjestämiseen kotimaassa. Näiden kansainvälisten tapahtumien rahoituksen turvaamisesta huolehtii toimikunta. Asiantuntijaverkoston toimivuus on avainasemassa kansainvälisessä verkostoitumisessa. Toimiston ja toimikunnan velvollisuus on huolehtia, että muualla hyviksi todetut käytänteet saavat kokeilumahdollisuuden myös omassa kansallisessa toiminnassamme. Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä osa-alue myös kansainvälisessä nuorisopolitiikassa. Euroopassa ja muuallakin maailmassa on vahvoja järjestöjä, jotka toimivat kulttuurisen nuorisotyön vahvistajina ja verkostoitujina. Kulttuurista nuorisotyötä tuetaan Euroopassa monissa kansallisissa nuorisokomiteoissa. Kulttuurinen nuorisotyö on oleellinen keino nuorten sosiaalisen vahvistamiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, ja Nuori Kulttuuri -toiminnan kehittämiseksi kansainvälinen verkostoituminen on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää. 10

11 V Nuori Kulttuuri -viestintä Nuori Kulttuuri -viestintä jakautuu kahteen osaan: yleiseen viestintään sekä tapahtumakohtaiseen viestintään. Yleinen viestintä sisältää myös brändäyksen ja imagon rakentamisen. Tapahtumaviestinnässä nuorten osuus on suurempi. Molemmissa tullaan kuitenkin kiinnittämään voimakkaasti huomiota uuden visuaalisen ilmeen noudattamiseen, niin valtakunnallisissa kuin alueellisissakin tapahtumissa. Nuori Kulttuuri -toiminnan viestinnän kohteita ovat nuoret ja kuntapäättäjät. Nuorille pyritään viestimään esiintymismahdollisuuksista ja päättäjille kulttuurisen nuorisotyön tukemisen tärkeydestä. Nuorille sosiaalisen median käyttäminen on ensisijaisena välineenä, kun taas perinteisemmät keinot, kuten seminaarit toimivat puolestaan päättäjien suuntaan. Molemmat kohteet ja tavat hoidetaan koordinoidusti NK -toimistosta. Tapahtumatoimitus Kevättapahtumien yhteydessä järjestetään edelleen tapahtumatoimituksia, jotka tuottavat sisältöä uudistetuille NK sivuille. Nettisivuille luodaan jokaista tapahtumaa varten oma alasivusto. Tapahtumakohtaisella alasivustolla osallistujat voivat luoda omat käyttäjäprofiilinsa ja kommentoida tapahtumaa. Tapahtumatoimituksen kouluttamisesta huolehtii NK-toimisto. Nettisivukokonaisuudessa tulee huolehtimaan toimistoon palkattu uusi työntekijä. Tapahtumat lähetetään verkkoon laajakaistalähetyksinä. Näin tarjotaan osallistumismahdollisuus myös niille, jotka eivät pääse paikalle. Tämän lisäksi viestintä Nuori Kulttuuri -matkoista tehdään yhteistyössä CIMOn kanssa. Yleinen viestintä Nuori Kulttuuri -nettisivut uudistetaan vuoden 2010 alussa. Uusista nettisivuista tulee interaktiivisemmat ja ne tarjoavat nuorille suoran mahdollisuuden esittää omia ideoitaan ja toiveitaan NK -toimiston kautta toimikunnalle, joka päättää syyslajien paikat ja teemat. Kokonaisstrategiassahan todetaan, että perinteisten lajien lisäksi pyritään siihen, että uudet lajit ja innovaatiot löytävät helpommin tiensä järjestelmään. Samalla nettisivut ja kaikki oheismateriaali yhdenmukaistetaan ja nykyisten kahden ilmeen sijaan tulee yksi, jota lähdetään rakentamaan tunnetuksi. Tämä sama ilme toistuu myös aluetapahtumissa, joissa tähän saakka on osaksi käytetty omaa ilmettä. Uudistuksen myötä visuaalinen ilme on sama kaikkialla. Näin vahvistetaan Nuori Kulttuuri -imagoa ja -brändiä. NK -toimisto ohjeistaa toimijat visuaalisen ilmeen käyttöön ja järjestää keskitettyjä viestintäkoulutuksia paikallistoimijoille keväällä ja syksyllä Koulutuksessa keskitytään sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 11

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Nutipalvelut Suomessa 1.4.2005 Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho)

1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Luonnos 28.1.2015 2 1. Vahva varsinaissuomalainen kulttuuritoimijoiden ääni (Esipuhe Henri Terho) Varsinais-Suomen kulttuuristrategia 2015-2025 2015 ISBN 978-952-320-002-9 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot