NUORI KULTTUURI STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020"

Transkriptio

1 STRATEGIA

2 NUORI KULTTUURI STRATEGIA Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa alueellisesti ja valtakunnallisesti jokavuotisia koulutuksellisia tapahtumia, jossa esiintyjät saavat arvion esityksestään tai työstään ja jossa on kattavasti edustettuna nuoren kulttuurin eri alueet. Arvion antavat aina taiteellisesti ja pedagogisesti koulutetut, korkeatasoiset taiteilijat. Tärkeintä on aina kuitenkin antaa nuorille mahdollisuus esiintyä ja tuoda esiin omia taitojaan vertaisryhmässään. Viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuuri -tapahtumissa on kohdannut noin nuorta oman taiteenalansa taitajaa. Kun mukaan lasketaan vielä Nuori Kulttuuri -matkoille osallistuneet nuorta, voidaan puhua jo kulttuurisen nuorisotyön kansanliikkeestä, jonka viimeisten vuosien kehitys niin määrän kuin myös laadun suhteen on ollut ilahduttavaa. Tänään luovutettava Nuori Kulttuuri -strategia on pitkällisen työn tulos. Strategiaa on ollut pohtimassa laaja asiantuntijoiden joukko. Aluetapahtumajärjestäjät ympäri maata osallistuivat seminaarissa strategian kirkastamiseen, jota sen jälkeen työstettiin toimikunnan jäsenten vetämissä pienryhmissä, johon kutsuttiin edustajia niin taidealoilta, nuorten ryhmistä kuin hallinnon ammattilaisistakin. Hyvällä syyllä voi sanoa, että strategiaa on jo jalkautettu samalla kun sitä on yhdessä luotu. Pohjana strategialle ovat olleet kentän toiveet ja ajatuksena se, että kymmenen vuoden välein kurssia on tarkistettava. Halusimme vahvistaa niitä peruspilareita, joiden varassa myönteinen kehitys on ollut mahdollista. Toisaalta olemme hakeneet joustavuutta, jolla voimme reagoida ympäristöstä tuleviin viesteihin ja elää mukana nuorten arjessa. Nuori Kulttuuri -tapahtumat on suunnattu vuotiaille taiteenharrastajille. Tapahtumien tekemiseen osallistuvat kaikki halukkaat nuoret alueelta. Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää tapahtumatuottajakoulutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Uskomme, että lisääntyvällä nuorten osallisuudella voimme parantaa tapahtumien laatua ja kouluttaa uusia kulttuurin tuottajia. Uskomme myös, että nuorten itsensä tuomalla ajankohtaisella yhteiskunnallisella sanomalla niin musiikin, teatterin, tanssin kuin muidenkin taiteenalojen kautta on entistä suurempi kysyntä tulevaisuudessa. Perinteisten ilmaisukeinojen rinnalle esitämme nuorten omien kanavien, kuten sosiaalisen median hyödyntämistä viestinnässä, kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Merkittävän lisäarvon toiminnalle tuovat Nuori Kulttuuri -matkat ja Nuori Kulttuuri -lähettilästoiminta. Sujuvassa yhteistyössä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn kanssa on mahdollistettu vuosittain nykyään yli nuoren taiteilijan esiintymismatka ulkomaille. Näistä ryhmistä on nostettu kerrallaan kuusi ryhmää kahdeksi vuodeksi näkyvämpään asemaan, nostaen kansainvälisyyskasvatuksen merkitystä myös kulttuurialalla ja kulttuurisessa nuorisotyössä. Nuori Kulttuuri -toimintaa ohjaa opetusministeriön asettaman Nuori Kulttuuri -toimikunta, jonka toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Uuden strategia toteuttamista varten esitämme myös toimikunnan kokoonpanoa harkittavaksi uudelleen. Asettamamme visio vuoteen 2020 on haastava: Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri -toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Tavoitteeseen ponnistelemme yhteistyössä kuntien nuorisotoimien, läänien sivistysosastojen nuorisotoimien sekä kulttuurista nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Tämä strategia on siis monen tekijän yhteisen ponnistuksen ja usean eri ryhmän pohdinnan tulos. Olemme ylpeitä voidessamme luovuttaa sen kulttuuri- ja opetusministeriön harkittavaksi ja toivottavasti vahvistettavaksi tulevien vuosien suuntalinjoiksi Nuori Kulttuuri -työssä. Helsingissä Nuori Kulttuuri -toimikunnan puolesta, Hannu Kareinen Nuori Kulttuuri -toimikunnan puheenjohtaja 2

3 Nuori Kulttuuri ARVOT Jokaisella nuorella on oikeus kulttuuriseen ja taiteelliseen harrastukseen, jossa hänen henkilökohtaista kasvuaan tuetaan ja jossa hän saa tukea ja kannustusta nuorisotyön ja taiteen ammattilaisilta sekä vertaisryhmältään, kohdaten myös muita saman taiteen alan harrastajia. Nuori Kulttuuri TOIMINTA-AJATUS Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten kulttuuriset harrastukset ja toimiminen ryhmässä ymmärretään tasapainoisen, hyvän ja turvallisen kasvun edellytyksiksi Nuori Kulttuuri VISIO Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri - toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä. Nuori Kulttuuri STRATEGISET LINJAUKSET Nuori saa mahdollisuuden tuoda omaa taidettaan esiin ja saa siitä ammattitaitoisen palautteen. Samalla nuori saa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta muiden harrastavien nuorten kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kulttuurisen nuorisotyön linjaukset ja tavoitteet tulevat osaksi lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Nuori Kulttuuri KOHDERYHMÄT Nuoret harrastajat Lasten ja nuorten kulttuurialan toimijat 3

4 Nuori Kulttuuri -strategia I Paikallinen Nuori Kulttuuri II Alueellinen Nuori Kulttuuri III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri V Nuori Kulttuuri -viestintä I Paikallinen Nuori Kulttuuri Nuori Kulttuuri on kiinteä osa kuntien ja alueiden lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ja antaa aktiivisille toimijoille hyvän, konkreettisen esimerkin siitä, mitä kulttuurinen nuorisotyö on ja mihin se tähtää. Se antaa tavoitteen sekä ammattilaisille työssään että nuorille omassa harrastuksessaan. Paikallisella tasolla on oltava nähtävissä, kuinka polku omasta harrastustilasta voi jatkua aina ulkomaille asti: Paikallinen tapahtuma Aluetapahtuma Valtakunnallinen tapahtuma Nuori Kulttuuri -matka Nuori Kulttuuri -lähettilässtatus Nuori Kulttuuri -tapahtuma haastaa paikalliset toimijat tukemaan taiteen perusopetusta ja nuorten taiteen harrastuksen mahdollistamista. Nuorten voimakas läsnäolo tapahtuman rakentamisessa toimii esimerkkinä kiinnostuksesta ja osoituksena edellä mainittujen tavoitteiden tärkeydestä. Paikallisia nuoria tulee kannustaa myös osallistumaan aluetapahtuman järjestelyihin, erityisesti paikallisen tiedottamisen kautta. Kulttuurisen nuorisotyön käsitteen vakiinnuttaminen saa paikalliset toimijat helpommin mukaan, koska he tietävät olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Toimijoiden osallistumisen jatkuvuus varmistetaan asiantuntijaverkoston avulla, joka kootaan valtakunnalliseksi avuksi ja kentän voimaannuttajaksi. Paikallisella tasolla lähialueen asiantuntija on lähin taho, johon paikallinen toimija voi tukeutua. Nuoriso-ohjaajille ja muille paikallisille toimijoille tulisi järjestää koulutusta kulttuurisesta nuorisotyöstä sekä mahdollinen tiedotepaketti Nuori Kulttuurista, josta helposti saa selville, kuinka aloittaa ja mihin toiminta voi jatkua. Mahdollista kulttuurisen nuorisotyön seminaaria olisi hyvä seurata käytännön työpajatyöskentely, jossa ammattilaisille osoitettaisiin teoreettiset todisteet taideharrastuksen asemasta voimakkaana positiivisena tukijana lapsen ja nuoren kasvussa. Tässä koulutuksessa tulisivat tutuiksi myös lähialueen asiantuntijat ja valtakunnalliset toimijat. Paikallinen toimija hoitaa tiedottamisen nuorille kouluihin, kuntien ja seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyön kautta niiden omassa toiminnassaan tehokkaiksi havaittuja kanavia hyväksikäyttäen. Nuori Kulttuuri -toimisto tukee tiedotusta kouluttamisen ja taustatuen muodossa. Paikallinen kouluttaminen tulee korostumaan, kun syystapahtumia järjestetään yhä enemmän nuorisovetoisesti vuoden 2010 jälkeen. Nuoret saavat mahdollisuuden esittää ehdotuksia pienimuotoisemman tapahtuman järjestämiseksi suoraan toimikunnalle, jolloin kanavat säilyvät vahvoina koko toiminnan läpi ja tietoisuus uusimmista suuntauksista välittyy sekä toimikunnalle että kansalliselle asiantuntijaverkostolle. Koulutus nuorille järjestetään yhteistyössä paikallisen nuorisotyöntekijän, aluetoimijan ja Nuori Kulttuuri -toimiston kesken. 4

5 II Alueellinen Nuori Kulttuuri Alueellisen tapahtuman tulisi heijastella koko alueen kulttuurista toimintaa ja tähän tähdätään tapahtumajärjestelykoulutuksen avulla, vahvistaen paikallisten ja alueellisten toimijoiden rohkeutta kokeilla isommankin tapahtuman järjestämistä. Samalla pidetään yllä eri lajien harrastajien mielenkiintoa ja tietoisuutta Nuori Kulttuuri -toimintaa kohtaan. Kaikissa lajeissa jatkumoa ei varmaankaan ole mahdollista taata joka vuosi, mutta siihen on kuitenkin voimakkaasti pyrittävä ja sitä on lisättävä vuosi vuodelta. Kun tapahtuman tuottamisen asiantuntijuus kasvaa, voi lajikirjoa myös lisätä. Paikalliset toimijat voivat kerätä ympärilleen aktiivisten, alueellisten toimijoiden ryhmän, joka voi yhdessä kierrättää myös alueellisen tapahtuman vetovastuuta, kuitenkin aina itse osallistuen tapahtuman järjestämiseen, riippumatta siitä, missä kunnassa se järjestetään Haasteena on saada Nuori Kulttuuri aluetapahtuman järjestelyihin nuoret voimakkaasti mukaan, lapsille ja nuorille suunnatun toimialojen ammattilaisten ja kulttuurisuunnittelijan toimiessa mentoreina ja ohjaajina. Ammattityöntekijöiden resurssipulaa voisi helpottaa nuorten oma kiinnostus tapahtumantuottamisesta, mikä samanaikaisesti tukisi tavoitteitamme osallisuudesta ja Nuori Kulttuuri -tapahtuman koulutuksellisuudesta. Aluetapahtumien järjestelyt aloitetaan nyt jo edellisenä syksynä, jolloin paikallinen toimija ja kulttuurisuunnittelija järjestävät koulutuksia tapahtumapaikkakunnilla tai yhteisiä koulutuksia keskitetysti maakuntien suurimpiin kaupunkeihin. Tätä hyvää käytäntöä jatketaan myös tulevaisuudessa. Alueellisesti merkittävässä roolissa ovat aluehallintoviranomaisen edustaja sekä alueellisesti aktiiviset toimijat. Tätä aluetoimijoiden tietopankkia pitää aktiivisesti yllä NK-toimisto, joka myös kokoaa toimijoita säännöllisesti yhteen ideoimaan tulevaa. Näissä tapaamisissa ja koulutustilaisuuksissa on myös muistettava palkita ja kannustaa paikallisia ja alueellisia toimijoita. Aluehallintoviranomaisen toimiessa koordinoivana elimenä, opetusministeriön kanssa solmitun tulossopimuksen mukaisesti, jossa nuorisotyötä hoidetaan. 5

6 III Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä on Nuori Kulttuuri -toimisto, jonka toimintaa ohjaa, tukee, valvoo ja kehittää opetusministeriön nimittämä Nuori Kulttuuri -toimikunta. Toimistoa, toimikuntaa ja organisaatiota, jonka alaisuudessa Nuori Kulttuuri - toimisto toimii, ohjaa Nuori Kulttuuri -ohjesääntö, jossa jokaisen toimijan velvollisuudet ja oikeudet, myös toisiinsa nähden, on selkeästi kirjoitettu auki. Nuori Kulttuuri -toimisto koordinoi valtakunnallisia tapahtumia toimikunnan puolesta ja sen edustajana paikallisissa ohjausryhmissä. Toimiston henkilökunta ylläpitää ammattilaisista ja nuorista harrastajista koostuvia verkostoja. Maanlaajuisesti valtakunnallinen toimisto tulee järjestämään tukea ja koulutusta nuorisotoimialan ammattilaisille yhteistyössä aluehallintoviranomaisten, kuten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien kanssa, joiden alaisuuteen uudessa toimintamallissa nuorisotoimet tulevat kuulumaan. Heidän kanssaan yhdessä toimien Nuori Kulttuuri -toimisto järjestää lyhytkestoisia täydennys- ja lisäkoulutuksia alueen nuorisoalan toimijoille. Toimikunnalla on vahva rooli taidekasvatuksen ja kulttuurisen nuorisotyön puolestapuhujana. Toimiston avustuksella se järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia laajaan keskusteluun ja kehittämiseen niin toimialalla kuin sen ulkopuolellakin. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminta on opetusministeriön lippulaiva kulttuurisen nuorisotyön saralla ja myös väline erilaisiin kokeiluihin kulttuurisen ja nuorisotoiminnan alueella. 6

7 Nuori Kulttuuri -toimikunta Nuori Kulttuuri -toimikuntaan tulee kuulua sekä hallinnollisesti päteviä organisaatiojäseniä että taiteellisesti ja kulttuurisesti osaavia henkilöjäseniä. Organisaatiojäsenyys on koko toimikauden mittainen kun taas henkilöjäsenyys on hallituskauden mittainen. Tarvittaessa toimikunta voi täydentää itseään määräaikaisilla asiantuntijajäsenillä. Asiantuntijajäsenet liittyvät toimintaan tulevien taiteellisten teemojen toteutusta vahvistavina elementteinä. Toimikuntaan organisaatiojäseniksi on kutsuttava nuorisotoimialan ja kulttuurialan toimijoita, joilla on sekä hallinnollista osaamista valtionhallinnon parissa että näkemystä ja uskottavuutta kulttuuri- ja nuorisotoimialoilla. Organisaatiojäsenet nimittää Opetusministeriö toimikaudeksi Yksilöjäsenet nimittää Opetusministeriö hallituskauden alussa. Yksilöjäsenillä tulee olla vahvaa näyttöä oman taiteenalansa taituruudesta. Heidän tulee myös olla valmiita ideoimaan toimikunnan ja kunkin kyseessä olevan järjestävän kaupungin ohjausryhmän kanssa valtakunnallisen tapahtuman luonnetta ja sisältöä, uudistaen ja muokaten sisältöä taiteen alan yleisen kehityksen mukaisesti. Esityksen organisaatio- ja yksilöjäsenistä ministeriölle valmistelee Nuori Kulttuuri -toimisto. Tasapaino eri ryhmien kesken järjestetään niin, että organisaatiojäsenillä on määrällinen enemmistö, jotta hallinnon osaaminen on hyvin edustettuna ja jatkumo toimikunnan toiminnalle taataan. Nuori Kulttuuri -toimikunta asettaa toiminnalle tavoitteet ja valvoo tavoitteiden saavuttamista. Se hyväksyy toimiston laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toimikunta valvoo valtakunnallisten tapahtumien suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimiston kanssa. Toimikunnan tehtävänä on myös edistää kulttuurisen harrastuneisuuden lisääntymistä ja kulttuurisen nuorisotyön aseman vakiinnuttamista. Yksilöjäsenten taiteellinen osaaminen ja ennakointi varmistavat Nuoren Kulttuurin aseman taiteellisena visionäärinä nuorison taidekasvatuksen ja -harrastuneisuuden parissa. Toimikunnan organisaatiojäseniä kutsutaan antamaan oma ammattitaitonsa ja organisaationsa suhteet taiteellisen harrastuneisuuden edistämiseen. Nuori Kulttuuri -ohjesäännössä tulee kiteyttää toimikunnan jäsenyyden velvollisuudet ja odotukset kulttuurisen harrastamisen edistämisen turvaamiseksi. Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toimikunta valvoo ja huolehtii, että toiminta kattaa sen tavoitteet. Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle on tarjolla innostava ja kehittävä harrastus, joka vastaa kunkin kykyjä ja taipumuksia sukupuoleen katsomatta. Uuden nettiyhteisön avulla Nuori Kulttuuri -toiminta vastaa myös tavoitteeseen nuorten laajasta osallistumisesta ja yhteisöllisyyden mahdollisuudesta. Syystapahtumien kautta lapsi tai nuori pääsee osallistumaan oman lähiympäristönsä ja elämänpiirinsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Näin toiminta täyttää myös tavoitteet uudenlaisen teknologian hyväksikäytöstä ja siitä, että lapset ja nuoret tulevat kuulluiksi osana toimintaa. Uusien internet-ratkaisujen avulla otetaan haltuun digitaalisen sukupolven aktiiviset vaikuttajat ja luodaan turvallinen mediaympäristö. Toisen kokoaikaisen toimistotyöntekijän avulla varmistetaan nuoren harrastajan osallistuminen toimintaan turvallisessa ympäristössä myös silloin kun hänen oma taiteenlajinsa lajien kierron vuoksi on tauolla. Nuori Kulttuuri -tapahtumatoimitusten avulla varmistetaan, että lapset ja nuoret oppivat mediataitoja ja saavat valmiuksia käsitellä mediasisältöjä monipuolisesti ja kriittisesti. 7

8 Nettiyhteisöjen lisäksi Nuori Kulttuuri -toiminnan keskiössä ovat henkilökohtaiset tapaamiset vertaisryhmän ja ammattilaistaitelijoiden kanssa. Ensiarvoisen tärkeäksi toimikunta kokee, että taide- ja kulttuuriperintö on lujana osana nuoren persoonallisen identiteetin muodostamisessa. Kulttuuritaustan tunteminen lisää parhaimmillaan halua tutustua muihin kulttuureihin, ymmärtää erilaisuutta ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Kulttuurisen taustan tunteminen sitoo lasta enemmän omiin juuriinsa ja auttaa häntä näkemään itsensä osana isompaa, kirjavaa kokonaisuutta. Näille kirjaville kokonaisuuksille Nuori Kulttuuri tarjoaa oivan alustan. Nuori Kulttuuri -tapahtuman ja koko toiminnan tavoite ja tarkoitus on tukea ja kannustaa lasta omien vahvuuksien ja lahjojen löytämiseen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus päästä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä, tutustua taiteeseen ja kokeilla taiteen ilmaisumuotoja voidakseen niiden avulla kehittää itseään, yhteisöään ja sen kulttuuria. Nuori Kulttuuri -toimisto ja sen tehtävät Tämän lisäksi valtakunnallisella tasolla toimiston kanssa yhteistyössä toimii Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus CIMO, joka hallinnoi Nuori Kulttuuri -matkat - ohjelmaa. Ensisijainen vastuu tiedottamisesta ja ohjelman toteutuksesta on ohjelman hallinnoijalla CIMOlla, joka ohjeistaa Nuori Kulttuuri -toimistoa esimerkiksi nettisivujen päivityksestä matka-avustuksiin ja lähettiläsohjelmaan liittyen. Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto yhdistää sekä paikalliset että alueelliset toimijat sateenvarjoksi käytännön järjestelyiden ylle. Verkosto kokoontuu säännöllisesti pohtimaan strategian ja vision toteutumista. Se antaa lausuntoja ja ottaa vastaan toimeksiantoja Nuori Kulttuuri -toimikunnalta, joka koostuu verkoston itsensä valitsemista edustajista. Asiantuntijaverkoston koolle kutsujana toimii Nuori Kulttuuri -toimiston työntekijä, joka toimii myös verkoston sihteerinä. Nuori Kulttuuri -toimiston ja sen työntekijöiden tehtävänä on työskennellä toimikunnan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi toimiston laatiman ja toimikunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri - toimistossa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää, joiden tehtävät jakautuvat kohderyhmän mukaisesti: verkkosuunnittelija: Kohderyhmä: NUORET Työnsisältö: nuorten nettiyhteisöihin osallistuminen, NK-nettiyhteisön kehittäminen, nuorten kouluttaminen ja osallistamisen lisääminen, lähettiläsryhmien ja kv-puolen nettisivujen päivittäminen yhdessä CIMOn kanssa, alueelliset ja paikalliset syystapahtumat kulttuurisuunnittelija: Kohderyhmä: AMMATTILAISET Työnsisältö: yhteistyö toimijoiden kanssa, valtakunnallinen kevättapahtuma, kansallisen asiantuntijaverkoston ylläpito ja koulutus, NK-lähettiläsryhmien koulutus ja koordinointi yhdessä CIMOn asiantuntijan kanssa, yhteistyö alueviranomaisten kanssa. 8

9 IV Kansainvälinen Nuori Kulttuuri Nuoren Kulttuurin keskeisintä toimintaa on valtakunnallinen toiminta, mutta toimiston ja toimikunnan rooli ja halu on myös kehittää toimintaa kansainvälisyyden, kansainvälistymisen ja kansainvälisyyskasvatuksen kautta. Kansainvälisyys kulkee koko toiminnan läpi, paikallisesta valtakunnalliseen, kokonaisvisiota mukaillen: jokaisella nuorella tulee olla tietoisuus kansainvälistymisen mahdollisuudesta Nuori Kulttuuri -toiminnan avulla ja kannustamana. Kansainvälisyyden ulottuvuutta toiminnassa on lähdetty tarkastelemaan kolmelta eri osa-alueelta. Jo olemassa olevat toiminnot, lähettilästoiminta ja matka-avustukset, säilytetään. Näiden lisäksi uutena ulottuvuutena otetaan mukaan verkostoituminen kansainvälisesti. Tällä edesautetaan toimialan kehitystä ja rakennetaan sen uskottavuutta. Jo olemassa olevat toimintatavat, avustukset ja lähettilästoiminta, ovat CIMOn hallinnoimia ja niihin liittyen CIMO ja Nuori Kulttuuri -toimisto tekevät läheistä yhteistyötä. CIMO on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa ohjelmista ja se antaa Nuori Kulttuuri -toimistolle mm. tiedottamisesta toimintaohjeet, joita Nuori Kulttuuri -toimisto noudattaa. Nuori Kulttuuri -lähettiläät Nuori Kulttuuri -lähettiläät ovat edustamansa taidealan huippuja, niin taiteellisessa toiminnassaan kuin lasten ja nuorten omaehtoisen taiteen tekemisen tukemisessa ja harrastajien kannustamisessakin. Lähettiläsryhmät ovat osoittaneet sitoutumisensa Nuori Kulttuuri -arvoihin osallistumalla toimintaan sen kaikilla tasoilla. Nuori Kulttuuri -lähettiläät toimivat sekä Nuori Kulttuuri -toiminnan että koko suomalaisen nuoren kulttuurin lähettiläinä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lähettiläiden suunnitelmia ja toiveita kuunnellen ja kunnioittaen laaditaan lähettiläskauden kokonaissuunnitelma, joka parhaiten tuo esille suomalaista nuorta kulttuuria ulkomailla ja kotimaassa ja jonka avulla kyseinen ryhmä saa parhaan hyödyn kansainvälistymisestä ja eri kulttuurien ja taiteiden kohtaamisesta. Lähettilästoiminnan tulisi taata lisäarvoa jo olemassa olevaan harrastukseen sekä kasvattaa nuorta harrastajaa näkemään oma paikkansa laajenevissa, kansainvälisissäkin yhteyksissä. Nuori Kulttuuri -matkat Nuori Kulttuuri -matka-avustusohjelman kautta tarjotaan ryhmille mahdollisuus kansainvälistyä. Toiminta kannustaa taitelijaryhmiä aktivoitumaan ja etsimään itselleen esiintymismahdollisuuksia sekä panostamaan myös itse kansainvälistymisen toteuttamiseen. Nuori Kulttuuri -toimikunta määrittelee vuosittain prioriteettialueet, jotka mukailevat ministeriön kehittämisohjelmia, Euroopan unionin teemavuosia sekä nuorten parissa nousseita tarpeita. Matka-avustusohjelma on kansainvälisen strategian luovin osuus, joka heijastelee ympäröivän yhteiskunnan tarpeita ja vaateita. Ohjelman lähtökohtana on nuorten taiteilijoiden näkökulma. Nuori Kulttuuri -matkaohjelmaa laajennetaan niin että se käsittää kaikki Nuori Kulttuuri -lajit. Näin myös yksilölajeissa, kuten esimerkiksi kuvataiteissa, taiteilijakollektiivit voivat yhdessä hakea tukea opintovierailuun. Uusi matka-avustusjärjestelmä mahdollistaa opintovierailut. 9

10 Lapsille ja nuorille kohdennetun kulttuurialan palveluiden tuottajien verkostoituminen kansainvälinen ulottuvuus Nuori Kulttuuri -toiminnan kansallisena toimijana on maan kattava asiantuntijaverkosto. Valtakunnallisella tasolla toimiva Nuori Kulttuuri -toimikunta verkottaa tätä kansallista verkostoa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa toimiston avustuksella verkoston jäsenille mahdollisuuksia lähteä opintovierailuille Nuori Kulttuuri -toimikunnan hyväksi havaitsemiin ulkomaisiin tapahtumiin ja ammatillisiin seminaareihin, joissa he edustavat koko Nuori Kulttuuri -toimintaa. Opintovierailujen jälkeen verkoston jäsen on velvoitettu jakamaan oppimaansa verkoston sisällä ja sen kautta, vahvistaen näin koko kentän ammatillista osaamista. Nuori Kulttuuri -toimikunta koordinoi myös kulttuurisen nuorisotyön kansainvälisiä seminaareja. Toimikunnan jäsenet kutsutaan tuomaan verkostojensa avulla oma panoksensa kulttuurisen nuorisotyön käsitteiden ja painoarvon vahvistamiseksi myös kansainvälisillä kentillä. Kansainvälisiin seminaareihin valitaan edustus sekä toimikunnasta että asiantuntijaverkostosta. Toimikunta tähtää myös oman kansainvälisen seminaarin järjestämiseen kotimaassa. Näiden kansainvälisten tapahtumien rahoituksen turvaamisesta huolehtii toimikunta. Asiantuntijaverkoston toimivuus on avainasemassa kansainvälisessä verkostoitumisessa. Toimiston ja toimikunnan velvollisuus on huolehtia, että muualla hyviksi todetut käytänteet saavat kokeilumahdollisuuden myös omassa kansallisessa toiminnassamme. Kulttuurinen nuorisotyö on tärkeä osa-alue myös kansainvälisessä nuorisopolitiikassa. Euroopassa ja muuallakin maailmassa on vahvoja järjestöjä, jotka toimivat kulttuurisen nuorisotyön vahvistajina ja verkostoitujina. Kulttuurista nuorisotyötä tuetaan Euroopassa monissa kansallisissa nuorisokomiteoissa. Kulttuurinen nuorisotyö on oleellinen keino nuorten sosiaalisen vahvistamiseen valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, ja Nuori Kulttuuri -toiminnan kehittämiseksi kansainvälinen verkostoituminen on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää. 10

11 V Nuori Kulttuuri -viestintä Nuori Kulttuuri -viestintä jakautuu kahteen osaan: yleiseen viestintään sekä tapahtumakohtaiseen viestintään. Yleinen viestintä sisältää myös brändäyksen ja imagon rakentamisen. Tapahtumaviestinnässä nuorten osuus on suurempi. Molemmissa tullaan kuitenkin kiinnittämään voimakkaasti huomiota uuden visuaalisen ilmeen noudattamiseen, niin valtakunnallisissa kuin alueellisissakin tapahtumissa. Nuori Kulttuuri -toiminnan viestinnän kohteita ovat nuoret ja kuntapäättäjät. Nuorille pyritään viestimään esiintymismahdollisuuksista ja päättäjille kulttuurisen nuorisotyön tukemisen tärkeydestä. Nuorille sosiaalisen median käyttäminen on ensisijaisena välineenä, kun taas perinteisemmät keinot, kuten seminaarit toimivat puolestaan päättäjien suuntaan. Molemmat kohteet ja tavat hoidetaan koordinoidusti NK -toimistosta. Tapahtumatoimitus Kevättapahtumien yhteydessä järjestetään edelleen tapahtumatoimituksia, jotka tuottavat sisältöä uudistetuille NK sivuille. Nettisivuille luodaan jokaista tapahtumaa varten oma alasivusto. Tapahtumakohtaisella alasivustolla osallistujat voivat luoda omat käyttäjäprofiilinsa ja kommentoida tapahtumaa. Tapahtumatoimituksen kouluttamisesta huolehtii NK-toimisto. Nettisivukokonaisuudessa tulee huolehtimaan toimistoon palkattu uusi työntekijä. Tapahtumat lähetetään verkkoon laajakaistalähetyksinä. Näin tarjotaan osallistumismahdollisuus myös niille, jotka eivät pääse paikalle. Tämän lisäksi viestintä Nuori Kulttuuri -matkoista tehdään yhteistyössä CIMOn kanssa. Yleinen viestintä Nuori Kulttuuri -nettisivut uudistetaan vuoden 2010 alussa. Uusista nettisivuista tulee interaktiivisemmat ja ne tarjoavat nuorille suoran mahdollisuuden esittää omia ideoitaan ja toiveitaan NK -toimiston kautta toimikunnalle, joka päättää syyslajien paikat ja teemat. Kokonaisstrategiassahan todetaan, että perinteisten lajien lisäksi pyritään siihen, että uudet lajit ja innovaatiot löytävät helpommin tiensä järjestelmään. Samalla nettisivut ja kaikki oheismateriaali yhdenmukaistetaan ja nykyisten kahden ilmeen sijaan tulee yksi, jota lähdetään rakentamaan tunnetuksi. Tämä sama ilme toistuu myös aluetapahtumissa, joissa tähän saakka on osaksi käytetty omaa ilmettä. Uudistuksen myötä visuaalinen ilme on sama kaikkialla. Näin vahvistetaan Nuori Kulttuuri -imagoa ja -brändiä. NK -toimisto ohjeistaa toimijat visuaalisen ilmeen käyttöön ja järjestää keskitettyjä viestintäkoulutuksia paikallistoimijoille keväällä ja syksyllä Koulutuksessa keskitytään sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 11

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla

Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla Työhyvinvointikortti-koulutus ja sykettätyöhön.fi - työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM

Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava Forum IV Turku, 14.11.2013 Jouni Kangasniemi, OKM Osaava ohjelman toiminta perustuu rakentavaan hämminkiin (constructive confusion) ei ole valmiiksi suunniteltua toteutusta Osaava on toiminnallinen

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Ajankohtaista opetushallinnosta

Ajankohtaista opetushallinnosta Ajankohtaista opetushallinnosta Pääjohtaja Aulis Pitkälä Rovaniemi 13.9.2016 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 si-, perus- ja lisäpetuksen ops-perusteet

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot