PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus, esimerkkinä Meriter Oy Tekijä/tekijät Pekka Mäkitalo Työn ohjaaja Sivumäärä Mediatekniikan yliopettaja, Veikko Brax 42 Työelämäohjaaja Meri Rahkola, Meriter Oy Meriter Oy on Kalajoella toimiva yritys, joka tarvitsi nykyaikaisia tietopalveluita. Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa tarvittavat tietopalvelut yritykselle. Yritykselle luotiin www-sivut, jotka sijoitettiin palveluntarjoajan palvelimelle. Wwwsivuilla esitellään yritys ja sen töitä. Niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake ja kuvagalleria. Meriter Oy otti käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköpostipalvelut helpottavat viestintää asiakkaiden kanssa ja tuovat yhtenäisen viestintätavan yrityksen sisäiseen viestintään. Yrityksen tietojärjestelmästä luotiin dokumentti, joka toimisi suunnitelmana tietojärjestelmää rakennettaessa ja myöhemmin käyttöohjeena järjestelmälle. Tietojärjestelmän dokumentti toimii järjestelmän kuvauksena ja sen tarkoitus on luoda käyttäjille yhteiset toimintatavat ja standardit. Dokumentti sisältää ohjeet yrityksen lähiverkon rakentamiseen yrityksen toimistolle. Lähiverkon on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä toimistolla ja mahdollistaa etätyöskentely Internetin välityksellä. Lähiverkossa toimiston työasemat on yhdistetty reitittimeen, joka mahdollistaa verkkoon liittymisen myös radiotietä pitkin työntekijöiden kannettavilla mikroilla. Verkon rakentamista varten esitettiin tarvittavat aktiivilaitteet ja niiden looginen sijainti. Lähiverkossa oleva levypalvelin mahdollistaa järjestelmälliset varmistukset yrityksen tietokannoista. Levypalvelin mahdollistaa myös tiedostojen jakamisen etätyöskentelyn tarpeisiin. Lähiverkon laitteiden sähkönsyöttö on varmistettu ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon järjestelmän fyysinen suojaus. Asiasanat Tietopalvelu, tietojärjestelmädokumentaatio, tietoverkko, palvelin.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Media Technology Date Author Pekka Mäkitalo Name of thesis Designing and implementing information services, Case Meriter Oy Instructor General manager of Meriter Oy, Meri Rahkola Supervisor Principal Lecturer of Media Technology, Veikko Brax Pages 42 Meriter Inc. located in the city of Kalajoki, was in need of modern information services. Intention of this thesis was to design and create these services. Webpages were created and uploaded to the server of service provider. The company and some of its works are presented there. One can also find a contact form and a picture gallery. Meriter Inc implemented its own services. These services will help communication with customers and are bringing a coherent way of communication for interoffice working. Also a document portraying information systems was created. This document provided guidelines when building the systems and later on it can become directions for use. The purpose is to create coherent procedures and standards for the employees. The document includes blueprints for building a local area network for companys office. Purpose of the local area network is to make working at the office easier and faster, and also to enable telecommuting through the Internet. Workstations in the network are connected into a router. The router also enables wireless communications for personal laptops. Necessary devices for building the network and their logical positioning are presented in the document. Hard drive server in the network enables organised backup copies from the companys database. The server also makes it possible to contact the database when telecommuting. The networks electric input is protected and special attention is given to its information security. The physical protection of the information system is also portrayed in the document. Key words Information service, documentation of information system, network, server.

4 ESIPUHE Tämä työ on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä. Työn aiheena oli tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus. Esimerkkitapauksena toimi Meriter Oy. Kiitos Meriter Oy -yritykselle ja ohjaajalleni toimitusjohtaja Meri Rahkolalle mielenkiintoisesta työn aiheesta ja ohjauksesta työn parissa. Kiitokset työni valvojalle Veikko Braxille, joka luotsasi minua oikeaan suuntaan työssäni. Kiitokset myös läheisille henkilöille, jotka antoivat minulle tukea ja kannustusta näinä aikoina. Kalajoella #.#.2009 Pekka Mäkitalo

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PALVELINRATKAISU Palvelintilan hankinta Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Tiedonsiirto Nimipalvelin Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Sähköpostin tekniikka Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Laitteiden dokumentointi Tietoverkon dokumentointi Vaatimusmäärittely Lähiverkko WLAN Internet-yhteys Palvelin Tulostimien ja skannerin jakaminen verkossa Verkon kuvaus Verkon laitteet Kaapelointi WLAN-reititin ADSL-modeemi NAS-palvelin Virranhallinta Sähkönsyöttö... 24

6 3.4.2 UPS Hallittu alasajo Tehonkäytön laskeminen Vikasietoisuuden parantaminen RAID RAID Varmennussuunnitelma Tietoturva Käyttäjätilit Virustorjunta Palomuuri Ohjelmiston tietoturvapäivitykset Langattoman lähiverkon tietoturva Fyysinen suojaus YHTEENVETO 38 LÄHTEET 40 Painetut julkaisut Sähköiset julkaisut... 41

7 1 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä käsitellään tietopalveluiden suunnittelua ja toteutusta Meriter Oy:lle. Meriter Oy on vuonna 2006 perustettu kalajokinen yritys. Yrityksen toimialat ovat elokuvien ja videoiden tuotanto, valokuvaus, luonnontieteellinen konsultointi, opetus- ja koulutuspalvelut, oppimateriaalin valmistus ja tietojenkäsittelypalvelut. Yrityksen tunnettuutta kasvattamaan tarvittiin www-sivut. Www-sivuilta tuli löytyä perustiedot yrityksen toiminnasta ja yhteystiedot. Www-sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Palvelintilan hankinnan yhteydessä, yrityksessä otettiin käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköposti on yritykselle tärkeä ja paljon käytetty viestintäväline. Sähköpostipalvelin on osana vuokrattua webhotelli-palvelua. Meriter Oy:lle tehtiin tietojärjestelmän dokumentaatio. Tietojärjestelmädokumentilla tarkoitetaan paperilla olevaa tai sähköisessä muodossa talletettua tietoa, joka kuvaa jotain kuvauskohdetta, tietojärjestelmää tai sen osaa, tai mitä tahansa seikkoja, joita tarvitaan kyseisen järjestelmän rakentamiseksi ja käyttämiseksi. Dokumentti luotiin yrityksen tietojärjestelmäsuunnitelmaksi. Dokumentti toimisi myöhemmin tietojärjestelmän käyttöohjeena, Meriter Oy:n henkilöstölle. Dokumentti on rajattu tekniseksi dokumentiksi, eli se kuvaa järjestelmän teknistä toimintaa. Yrityksen tietojärjestelmädokumentti on salainen, sillä se sisältää yrityksen tietoturvan kannalta kriittistä tietoa. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi dokumentin pääkohdat yleisemmällä tasolla. Tietojärjestelmän dokumentaation osana on yritykseen suunnitellun tietoverkon suunnitelma. Tietoverkkosuunnitelman päämäärä on esittää ohjeet tietoverkon rakentamiselle, joka helpottaisi ja nopeuttaisi työskentelyä toimistolla, ja toisi mahdollisuuksia etätyöskentelyyn. Toimistolla työskentely on tapahtunut yleensä jollakin kolmesta kiinteästä työasemasta tai henkilökohtaisilla kannettavilla tietokoneilla. Vain kiinteissä työasemissa on Internet-yhteys. Työasemien välillä ei ole lähiverkkoa, joten tiedostojen siirtäminen asemien välillä on suoritettu lähinnä muistitikuilla ja ulkoisilla kiintolevyillä. Järjestelmä on hidas ja teettää paljon ylimääräistä työtä. Yrityksen nykyinen tallennuskapasiteetti on todettu riit-

8 2 tämättömäksi työstettäessä suuria videoprojekteja. Myös tiedostojen varmentaminen on vaivalloista, koska tiedostot on hajautettu eri tietokoneille. Toimiston tietoihin ei myöskään ole pääsyä Internetin yli, joten etätyöskentelyssä tiedonsiirtoon on käytetty sähköpostia. Uuden tietoverkon suunnittelu aloitetaan tietopalveluiden tarpeiden kartoittamisesta. Tietojärjestelmädokumentissa yrityksen nykyinen ATK-laitteisto on dokumentoitu tietokantaan. Olemassa olevan laitteiston pohjalle suunniteltiin tietoverkko, joka vastaisi yrityksen tarpeita. Tietoverkkosuunnitelmassa käydään läpi verkon tärkeimmät aktiivilaitteet, niiden toiminta ja ominaisuudet. Koska liiketoiminta riippuu järjestelmän toimivuudesta, tulee sen olla hyvin suojattu uhkatekijöiltä. Tietojärjestelmän tuli olla vikasietoinen ja varmatoiminen. Tietoverkon toiminnan kannalta on tärkeää sähkönsyötön varmentaminen ja korkeatasoinen tietoturva. Toisessa luvussa esitellään Meriter Oy:n palvelintilan hankinta ja käyttäminen. Www -palvelimella ovat yrityksen sähköposti- ja www-palvelut. Kolmannessa luvussa käydään läpi tietojärjestelmän dokumentoinnin tarkoitus ja sisältö. Neljännessä luvussa tehdään yhteenveto tietopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

9 3 2 PALVELINRATKAISU 2.1 Palvelintilan hankinta Vaikka yritykseen ollaan hankkimassa myös www-palvelimena toimiva levypalvelin, todettiin että www-sivut kannattaa aluksi sijoittaa ulkopuoliselle palveluntarjoajan palvelimelle palvelun saatavuuden takaamiseksi. Meriter Oy:ssä päädyttiin webhotelli-ratkaisuun. Yritys vuokrasi EWH Solutions Oy:ltä webhotelli-palvelun, joka tarkoittaa palvelintilaa sekä erilaisia lisäominaisuuksia www-julkaisun avuksi. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti yritykselle, sillä se ei vaadi suuria ylläpitoresursseja ja se on kustannustehokas. Palvelusta maksetaan kiinteä kuukausihinta. Veloitettava hinta riippuu siitä, kuinka paljon palvelintilaa vuokrataan ja miten laajat ohjelmistotuet halutaan käyttöön. Meriter Oy:n vuokrapalvelimella on 10 Gt levytilaa ja mahdollisuus 100 Gt kuukausittaiseen kaistan käyttöön. Palvelin tukee mm. PHP5-kuvauskieltä ja MySQL5-tietokantoja. (EWH Solutions Oy.) Yleensä palveluntarjoajan palvelimella on, vikasietoisuutta lisäämässä, Redundant Array of Independent Disks (RAID) -varmennus ja tietyin väliajoin tehtävä varmuuskopiointi. Meriter Oy:n vuokraamaa palvelintilaa peilataan RAID1-varmennuksella ja siitä otetaan varmuuskopio kuuden tunnin välein. Näin varmistetaan palvelimelle laitetun tiedon säilyvyys. (EWH Solutions Oy.) 2.2 Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Palvelintilan hallinta tapahtuu cpanel-hallintapaneelilla (kuvio 1). cpanel-hallintapaneeli on www-pohjainen ja sitä käytetään web-selaimella. Siinä on helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, josta voidaan ohjata palvelimen toimintoja. cpanel käyttää Hypertext Transfer Protocol (HTTP) liikennöintiin porttia 2082 ja Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) liikennöintiin porttia cpanel-hallintapaneelista määritetään palvelintilan asetukset. Sieltä hallitaan mm. Meriter Oy:n palvelimella sijaitsevan web -levyn asetuksia. Web-levy on File Transfer Protocol (FTP) -tiedonsiirrolla käytettävä, palvelimella sijaitseva, looginen verkkotallennuslevy. Hallintapaneelissa on myös sähkö-

10 4 postin hallintatyökalut, joilla voidaan helposti hallita yrityksen sähköpostitilejä. cpanel -hallintapaneelista voidaan tutkia palvelintilan tilastoja ja lokitietoja. Se käyttää erilaisia verkkoanalysaattoreita, kuten Awstats, joilla voidaan seurata tarkasti mm. www-sivujen latauksien määrää. (cpanel Inc.) Kuvio 1. cpanel-hallintapaneelin käyttöliittymä Tiedonsiirto Tiedonsiirtoon palvelimelle käytetään FTP-protokollaa. FTP käyttää Transmission Control Protocol (TCP) -protokollaa tiedonsiirtoon. Se toimii asiakas(client) palvelin(server) -periaatteella. Kun avataan yhteys työasemalta palvelimeen, FTP käyttää palvelimessa porttia 21 yhteyden muodostamiseen. Tällä kontrolliyhteydellä käyttäjä ensin tunnistetaan käyttäjänimellä ja salasanalla, jonka jälkeen yhteyttä käytetään käyttäjän komentojen ja palvelimen vastausten välittämiseen. Kun halutaan siirtää tietoa työaseman ja palvelimen välillä, avataan datayhteys. Datayhteys käyttää palvelimessa porttia 20 tiedonsiirtoon. FTP ei salaa lähetettävää tietoa. Jos halutaan käyttää salattua tiedonsiirtoa, käytetään SSH File Transfer Protocol (SFTP) -protokollaa. SFTP on tiedonsiirtoprotokolla, joka salaa lähetettävän tiedon Secure Shell (SSH) tekniikalla. (Ruohonen 2002.)

11 5 Tiedonsiirto palvelimen ja työpisteen välillä onnistuu Filezilla ohjelmalla (kuvio 2). Filezilla on avoimeen lähdekoodiin perustuva alustariippumaton FTP-asiakasohjelma. Filezilla tukee FTP ja SFTP protokollia. Ohjelma tukee Raahaa ja pudota -toimintoa, joten tiedonsiirto on hyvin yksinkertaista. (FileZilla.) Kuvio 2. Filezilla FTP-ohjelman käyttöliittymä. 2.3 Nimipalvelin Domain Name System (DNS) on nimipalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa IP-osoitteiden muuttamisen ymmärrettäviksi verkko-osoitteiksi ja toisinpäin. Meriter Oy:n verkkotunnus on määritelty kahdelle Ewhsolutions Oy:n nimipalvelimelle. Verkkotunnukset on hankittu Viestintäviraston Fi-verkkotunnuspalvelusta. Palvelusta hankittu verkkotunnus on voimassa maksimissaan kolme vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia maksamalla uusimismaksu. Verkkotunnuksella on oma valtuutusavain, jonka avulla verkkotunnukseen voi tehdä muutoksia. (EWH Solutions Oy; Fi-verkkotunnuspalvelu.)

12 6 2.4 Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Yrityksen sisäistä (etätyöskentely) ja ulkoista viestintää helpottamaan otettiin käyttöön yrityksen omat sähköpostitilit. Yrityksen sähköposti helpottaa asiakasta yhteydenotossa ja auttaa yrityksen sisäisessä tiedotuksessa ja viestinnässä. Yrityksen käyttöön tuli 40 kappaletta meriter.fi -domainin sähköpostiosoitetta. Yrityksen henkilöstölle luotiin sähköpostitilit muotoon Meriter Oy:lle luotiin kaksi sähköpostitiliä. Toinen sähköpostiosoite on yleistä viestintää varten ja toiseen ohjautuvat www-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit. Sähköpostitilejä hallitaan cpanel-hallintapaneelista. Määriteltäviä parametreja ovat mm. sähköpostitilin osoite, koko ja salasana. Tarvittaessa yrityksen työntekijöille tehtiin sähköpostin uudelleenohjaus yrityksen sähköpostista aikaisemmin käytössä olleelle sähköpostitilille Sähköpostin tekniikka Meriter Oy:n sähköposti on Ewhsolutions Oy:n palvelimella. Palvelin tukee Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Internet Message Access Protocol (IMAP) ja Post Office Protocol versio 3 (POP3) sähköpostitekniikoita. SMTP on TCP-pohjainen protokolla, jota käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen työasemasta sähköpostipalvelimeen. Sen toiminta perustuu tekstipohjaisiin komentoihin, joissa käytetään US-ASCII-merkistön merkkejä. IMAP ja POP3 noutavat sähköpostin palvelimelta. IMAP säilyttää viestit palvelimella ja lukee palvelimella olevia hakemistoja. IMAP:n avulla palvelimella oleviin sähköpostiviesteihin voidaan päästä käsiksi useilta eri koneilta, kunhan vain käytetty sähköpostiohjelma tukee sitä. POP3 on etälukuprotokolla, joka kopioi ensin kaikki viestit palvelimelta sille koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit hävitetään palvelimelta, ellei toisin määrätä. Näin ollen palvelimen resursseja ei rasiteta eikä yhteyttä tarvitse pitää yllä viestien käsittelyssä. Jos viestit tuhotaan palvelimelta, niitä ei voida enää lukea muilta mikroilta, kuin siltä jolla ne alunperin haettiin. (Ruohonen 2002.)

13 7 2.5 Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Www-sivut ovat yrityksen käyntikortti Internetissä. Niiden kautta yrityksen asiakkaat löytävät helposti tietoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Www-sivut auttavat asiakassuhteiden ylläpidossa ja uusien kontaktien luomisessa. Www-sivuilla ovat perustiedot yrityksen toiminnasta ja esimerkkejä tehdyistä töistä. Sivuilta löytyy työntekijöiden yhteystiedot ja lomake, jolla voidaan lähettää viestejä yrityksen sähköpostiin. Sivuilla on myös galleria, johon tuodaan tulevaisuudessa esimerkkimateriaalia yrityksen luontokuvista. Sivujen tulee olla yksinkertaiset ja kaikilla yleisimmillä selaimilla toimivat. Tässä työssä luodaan pohja www-palvelulle, jota tullaan kehittämään jatkuvana prosessina Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä Kotisivuja tehtäessä vanhan standardin mukainen ohjelmointi on turvallisin vaihtoehto. Sivusto on HyperText Markup Language (HTML) -kielellä käsin ohjelmoitu. Kun koodi kirjoitetaan tunniste kerrallaan, tuloksena on selkokielinen koodi. Tällä saavutetaan myös se, että käytetään varmatoimista koodia, jolla sivut näkyvät samalla tavalla eri web -selaimia käytettäessä. Selkokielinen HTML-ohjelmointikieli on myös muille ylläpitäjille helppolukuista, jolloin he oppivat helposti sivujen tekniikan. (Castro 2007.) Sivustolla toistuvat fontit ja muotoilut on määritetty tyyliohjeilla. Sivuston tyylejä ohjataan Cascadin Style Sheet (CSS) -kielen avulla. CSS mahdollistaa sivuston käyttöliittymän tyylien helpon hallinnan ja yhdenmukaisuuden läpi sivuston. (Budd, Collison & Mol 2007.) Sivustokartasta (Kuvio 3) käy ilmi miten sivut linkittyy. Sivuilla on hierarkkinen rakenne, jossa kuljetaan etusivulta pääsivuille ja niistä edelleen toissijaisille sivuille. Rakenne on puumainen. Puumainen rakenne on toimiva, kun sivuilla olevat aiheet voidaan jakaa selkeihin osioihin ja näiden alaosioihin. Sivuilla käytetään välilehtiin perustuvaa navigointia,

14 8 jossa vahvasti luokiteltu aineisto voidaan esittää selkeällä tavalla. Paluu takaisinpäin sivujen navigoinnissa onnistuu myös linkkirivin kautta oikotietä. Sivustokartan suunnittelun yhteydessä tehtiin myös sivujen HTML-nimeäminen. (Goto & Cotler 2003.) Henkilöstö Henkilöiden CV:t Elokuvat Toimialat Muu mediatuotanto Yritys Luonto ja ympäristö Elokuva referenssit Referenssit Luonto ja ympäristö referenssit Galleria Yhteystiedot Yhteydenottolomake Kuvio 3. Meriter Oy:n www-sivujen sivustokartta. Käyttöliittymän taitto (Kuvio 4) noudattaa yksinkertaista ja www-sivuilla yleistä rakennetta. Sivuista on aluksi tehty luonnos, jonka tarkoitus on ilmaista informaatioavaruudet käyttäjälle. Luonnoksesta käy ilmi tärkeimpien sivujen navigointi, tekstin sijoittelu, graafinen jaottelu ja muut elementit, joita sivuilla tarvitaan. Luonnos toimii visuaalisen suunnittelun ja HTML-tuotannon ohjeena. Sivuston rakenne pysyy samanlaisena, jotta käyttäjä oppii helposti liikkumaan sivustolla. Www-sivut ovat taulukkotaitetut. Taulukkotaitetut sivut rakentuvat taulukkoelementeistä. Yrityksen liikemerkki on vasemmassa yläkulmassa, johon lukijan katse kiinnittyy ensimmäisenä. Päätaulukon leveys on 760 pikseliä. Tällä saavutetaan se että sivut näkyvät pienessäkin näytössä koko leveydeltä. (Castro 2007.)

15 9 Kuvio 4. Meriter Oy:n www-sivujen lay-out. Kuvat ja grafiikka on työstetty Adobe Photoshop CS4 -kuvankäsittelyohjelmalla yrityksen valokuvamateriaaleista. Kuvat ovat Joint Photographic Expert Groupin kehittämässä JPEG bittikarttagrafiikka formaatissa, jolloin valokuvan tarkkuus säilytetään mahdollisimman hyvin. JPEG on erinomainen tallennusmuoto nelivärikuville, sillä se voi pakata kuvan tiedostokoon jopa kymmenesosaan alkuperäisestä ilman huomattavaa laatuhävikkiä. JPEG on myös käyttöjärjestelmäriippumaton. Kuvat on tallennettu 72 dpi:n tarkkuudella, sillä näytön resoluution on noin 72 dpi. (Mäki 1999.) Sivuilla (Kuvio 5) käytetään Arial ja Arial Black -fonttityylejä. Arial on perinteinen ja pelkistetty fonttityyli, joka sopii muotoilunsa puolesta moneen käyttötarkoitukseen. Arial on myös turvallinen valinta toimivuuden puolesta, sillä useimmat web-selaimet tukevat sitä. Leipäteksti on valkoista. Kun esitetään valkoista tekstiä mustalla pohjalla, tulee muistaa, että liian pitkät tekstit voivat olla raskasta luettavaa. (Beiard 2007.)

16 10 Kuvio 5. Meriter Oy:n www-sivujen aloitussivu. Kuvagalleria (kuvio 6) on Flash-formaatissa. Kuvagalleriaan tulee esimerkkikuvia yrityksen luontokuvista. Se on tehty Macromedia Flash Mx -ohjelmalla. Flash-formaatilla voidaan tehdä erilaisia vuorovaikutteisia multimediaesityksiä. Flash-formaatti käyttää vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikassa objektit määritellään matemaattisesti vektoreina. Vektori sisältää tiedot objektin koosta, muodosta, väristä, reunaviivasta ja sen sijainnista näytöllä. Vektorigrafiikan etu on sen skaalautuvuus, ilman että tiedostokoko kasvaa. Flash tukee myös bittikarttakuvien käyttöä, jolloin valokuvia voidaan tuoda Flash-esitykseen. (Franklin & Patton, 2001.) Kuvio 6. Meriter Oy:n www-sivujen kuvagalleria.

17 11 Www-sivuilta löytyy yhteydenottolomake (kuvio 7). Lomake koostuu joukosta tekstinsyöttökenttiä, niiden otsikoista ja painikkeista. Yhteydenottolomakkeella kävijä voi lähettää nopeasti haluamansa viestin Meriter Oy:n sähköpostiin. Kävijä syöttää lomakkeeseen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja haluamansa viestin. Tämän jälkeen viesti lähtee Lähetä -painikkeen painalluksella määrättyyn sähköpostiosoitteeseen. Kun viesti on lähetetty, latautuu käyttäjälle sivu, jossa kiitetään yhteydenotosta ja varmistetaan viestin kulku. Yhteydenottolomake on Hypertext Prepocessor (PHP) -kieltä. PHP mahdollistaa interaktiiviset www-sivut. PHP on palvelinpuolen kieli eli se suoritetaan palvelimella, jossa www-sivut sijaitsevat. Koodiin on sisällytetty huijauslomake, jonka tarkoitus on huijata automaattisia roskapostia lähettäviä botteja. (Castro 2007.) Kuvio 7. Meriter Oy:n www-sivujen yhteydenottolomake.

18 12 3 TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Tehty dokumentti on tarkoitettu pääosin tietojärjestelmän ylläpitäjille. Myös verkon käyttäjät voivat käyttää sitä ohjeena tulevaisuudessa. Se auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten järjestelmä toimii ja miten sitä käytetään. Tarvittaessa dokumentin avulla voidaan oppia rakentamaan samantyyppinen järjestelmä. Dokumentissa esitetään laitteiden ja tekniikoiden toimintaa välillä hyvinkin tarkasti, jotta käyttäjä ymmärtäisi järjestelmää mahdollisimman hyvin. Yrityksen henkilöstö koostuu atk-ammattilaisista ja kokeneista käyttäjistä, jotka ymmärtävät atk-termejä ja käsitteitä. Näin ollen dokumentissa ei tarvinnut selittää atk:n peruskäsitteitä. Tietojärjestelmädokumentti on Word-tekstidokumentti muodossa. Dokumentoinnissa on käytetty erilaisia taulukoita ja luetteloita. Esimerkiksi laitteistodokumentti on Excel -taulukossa. Tekstidokumentissa on käytetty kuvia laitteista havainnollistamaan dokumentointikohteita. Dokumentissa voi käyttää myös hierarkkisia-, verkkomuotoisia- ja vuokaavioita havainnollistamisessa. Tietojärjestelmädokumentaatiossa on myös käytetty Adobe Photoshopilla tehtyjä kaavioita, jotka havainnollistavat tietoverkon loogista rakennetta, UPS-laitteen käyttöä ja NAS-palvelimen käyttötarkoituksia. (Suomi 1988.) Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön, sitä kuvaavan dokumentin luonne muuttuu. Suunnitteludokumentista tulee järjestelmää kuvaava dokumentti. Näin ollen dokumenttia on päivitettävä, kun tietojärjestelmä rakentuu. Kun tietojärjestelmädokumenttiin tehdään muutoksia, uuden dokumentin kanteen numeroidaan juoksevalla numeroinnilla versionumero ja muokkauspäivämäärä. Uusin tulostettu versio dokumentista säilytetään kassakaapissa. Paperidokumentin hyvät puolet ovat konkreettisuus ja käyttökelpoisuus ilman tietokonetta. Huonoa paperidokumentissa on se, että sen muuttaminen ja päivittäminen on vaikeaa, sen jakelu on vaikeaa ja se lisää A4-saastetta. Sähköistä dokumenttia säilytetään sekä levypalvelimella, että muistitikulla, jota säilytetään kassakaapin tietovälineosassa. Sähköisessä dokumentissa on se hyvä puoli, että sitä on helppo jakaa ja kopioida. Sitä on myös helppo muuttaa, jolloin dokumentti on jatkuvasti ajan tasalla. (Suomi 1988.)

19 Laitteiden dokumentointi Yrityksen käytössä oleva laitteisto dokumentoitiin Excel-taulukkoon (kuvio 8) ja Meriter Oy:n tietojärjestelmä tekstidokumenttiin. Laitteistosta dokumentoitiin tiedot, jotka ovat oleellisia tietoverkon kannalta. Työasemat ja työntekijöiden kannettavat mikrot nimettiin ja niistä dokumentoitiin käyttöjärjestelmäversiot sekä verkkokorttien ominaisuudet. Työasemista dokumentoitiin myös näyttölaitteet, tallennuskapasiteetti, sekä näyttölaitteiden ja keskusyksiköiden tehonkulutus. Muita dokumentoitavia laitteita olivat: ADSL-modeemi, NAS-palvelin, WLAN-reititin, tulostus- ja skannauslaitteet sekä massamuistit. Laitteistotietokantaa voidaan päivittää laitteistohankintoja tai muutoksia tehtäessä. Kun yrityksen tietoverkko rakentuu, voidaan laitteistotietokantaan lisätä eri laitteiden tietoverkon toiminnalle tärkeitä tietoja, kuten IP- ja MAC-osoitteita. Kuvio 8. Meriter Oy:n tietoverkon laitteiden dokumentointipohja. 3.2 Tietoverkon dokumentointi Tietoverkkosuunnitelman avulla voidaan todeta, että tietoverkkoa tehtäessä käytetään yrityksen hyväksymiä menettelytapoja ja standardeja. Luomalla yksityiskohtainen oma toimintapolitiikka, verkon toiminta- ja turvallisuusaste nousee. Järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen saattaa osallistua useita henkilöitä. Dokumentti toimii heille ohjenuorana ja apuna, kun töitä siirrettään henkilöltä toiselle. Dokumentointia käytetään aluksi oikeiden

20 14 hankinta- ja rakentamispäätösten pohjaksi. Järjestelmä rakentuu yrityksen nykyisen laitteiston pohjalle. (Jaakonmäki 1991, 162; Suomi 1988.) Kun tietokoneet liitetään verkkoon, täytyy olla varmuus verkon toimivuudesta. Jos verkko ei toimi kunnolla, voi tiedostojen tallennus, tiedonsiirto, tulostaminen ja ohjelmien ajaminen vaikeutua. Tietojärjestelmän tai sen osan pettäessä, koko yrityksen toiminta voi keskeytyä. Parin päivän keskeytys saattaa johtaa mittaviin taloudellisiin tappioihin. Siksi on tärkeää, että verkon korjaajalla on selkeä dokumentti verkon toiminnasta. Dokumentointi antaa Meriter Oy:n tietojärjestelmän ylläpitäjälle tarkan tiedon verkon laitteista, niiden loogisesta sijainnista ja yhteydestä muihin laitteisiin. Kun tietojärjestelmä on dokumentoitu, vältytään myös avainhenkilöiden muodostumiselta. Avainhenkilöt ovat henkilöitä jotka yksin tuntevat järjestelmän ja näin ollen ovat korvaamattomia järjestelmän toiminnan kannalta. (Jaakohuhta 2002; Suomi 1988.) Vaatimusmäärittely Tietoverkon suunnitteluvaiheessa tulee selvittää mitä tietoverkolla on tarkoitus tehdä, eli tehdä vaatimusmäärittely. Yritys tarvitsee lähiverkon, joka helpottaa tiedostojen siirtoa työasemien välillä. Lähiverkkoon tulee päästä helposti myös kannettavilla mikroilla, joten verkossa täytyy olla langattoman verkon tukiasema. Lähiverkosta tulee päästä Internetiin ADSL-modeemin kautta. Koska on yhteys julkiseen verkkoon, tulee järjestelmästä tehdä tietoturvan kannalta korkeatasoinen. Lähiverkon rakenteen tulee olla sellainen, että sitä on helppo huoltaa ja se ei vaadi jatkuvaa ylläpitoa. Lähiverkon tärkeimmiksi tehtäviksi voidaan määritellä: tulostinten ja skannerin jakaminen, tietokantojen jakaminen, ulkoisten yhteyksien jakaminen (Internet), verkon palveluiden jakaminen etäkäyttäjälle (FTP-palvelin), tietojen käytettävyyden turvaaminen (varmennus) ja tuotannon prosessien siirtokanava. (Jaakohuhta 2002.) Verkon rakentamisessa tulee määrittää painopisteet, joiden mukaan verkkoa rakennetaan. Painopisteet määräävät miten paljon mihinkin verkon ominaisuuteen panostetaan. Verkolta vaadittava ominaisuuksia ovat mm. vikasietoisuus, turvallisuus, kytkentäisyys, muunneltavuus, ylläpidettävyys, kapasiteetti, yksinkertaisuus ja palveluiden yhdentyminen eli konvergenssi. (Jaakohuhta 2002.)

21 15 Lähiverkossa tulee olla jaettu tiedostopalvelin. Tiedostopalvelin helpottaa tiedostojen jakamista. Palvelimelle tehdään myös uusimmat varmistukset järjestelmän tiedostoista. Palvelimen tulee olla vikasietoinen, jotta tärkeät tiedot pysyvät käytettävinä. Palvelin toimii myös tulostuspalvelimena, kun tulostimet ja skanneri jaetaan yrityksen verkossa. Kun tulostimet jaetaan verkossa, tulosteita ei tarvitse siirtää aina työasemalle, joka on liitettynä tulostimeen. Etätyön mahdollistamiseksi tulee suuriinkin tiedostoihin toimiston tietokannassa päästä käsiksi Internetin välityksellä. Työntekijät ovat tottuneet työskentelemään kotoa käsin ja eri paikkakunnilta. Ongelmana on ollut, että tarvittava informaatio on pitänyt ottaa jollakin tallennusvälineellä matkaan. Ratkaisu ongelmaan on NAS-palvelin, jolla sijaitsee yrityksen FTP-palvelin. Tällöin yrityksen FTP-palvelimelle voidaan tarvittaessa ottaa yhteys Internetin yli ja sieltä ei tarvitse ladata muuta kuin kulloinkin tarvittava tieto. Kun tiedostopalvelimelle on pääsy Internetin yli, tulee tiedostopalvelin suojata ulkopuolisilta Lähiverkko Meriter Oy:n toimistoon perustetaan Local Area Network (LAN). Lähiverkko on sisäistä liikennettä toteuttava ja suuren kapasiteetin verkko. Meriter Oy:n verkko koostuu työasemista, kaapeleista, verkkolaitteista ja palvelinlaitteista. Lähiverkko tulee olemaan Gigabit Ethernet standardien mukainen. Lähiverkon reitittimeksi tulee WLAN-reititin, joka mahdollistaa yhteyden langattomaan Wireless Local Area Network (WLAN) -verkkoon. (Jaakohuhta 2002.) Lähiverkon pystyttämiselle Meriterin toimistoon löytyy monta hyvää syytä. Se parantaa pääsyä ajankohtaiseen yrityksen sisäiseen informaatioon. Yhteiset ohjelmakirjastot tuovat mahdollisuuden sisäisten standardien luonnille. Esimerkiksi asiakirjamuodot pysyvät yhtenäisinä yrityksen sisällä. Lähiverkko mahdollistaa pääsyn useisiin sovelluksiin, jolloin yhden henkilön ei tarvitse tuntea useita erilaisia työasemia. Yhtenäinen työympäristö helpottaa yrityksen työntekijöiden siirtymistä työtilojen välillä. Kaikilla verkkoon liitetyistä on pääsy jaettuihin ulkopuolisiin resursseihin, kuten Internet. Lähiverkko lisää myös mahdollisuuksia yrityksen sisäiseen kommunikointiin. Nopea informaation kulku yrityksen eri osastojen kesken nopeuttaa työntekoa. (Hedemalm 2000.)

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON

LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Jani Anttila LANGATON LÄHIVERKKO SATELLIITTIPOHJAISELLA INTERNET-YHTEYDELLÄ CASE FINN-IRISH BATTALION, CAMP IDA, LIBANON Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI

Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI Jari Pukki YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI YRITYKSEN OFFSITE-VARMUUSKOPIOINTI Jari Pukki Opinnäytetyö Kevät 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTIPALVELU

VARMUUSKOPIOINTIPALVELU VARMUUSKOPIOINTIPALVELU Case: Isoweli Oy Antti Immonen Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) IMMONEN, Antti Työn nimi

Lisätiedot

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat

Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Microsoft Windows Server 2003 palvelimen asentaminen ja käyttöönotto yrityksessä Postituspojat Virtanen, Ilkka 2009 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 -PALVELIMEN ASENTAMINEN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS

HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Janne Aavasalo HENKILÖKOHTAINEN TIEDON- VARMENNUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittely Tietoliikenne Elokuu

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen

Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen EVTEK-ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen Insinöörityö 1.5.2007 Ohjaaja: hallintopäällikkö Sari Helenius Ohjaava opettaja: yliopettaja

Lisätiedot

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI

YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yrityksen tietoliikenne ja tietoturva 2015 Emmi Aaltonen, Minna Kuittinen YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMIEN MODERNISOINTI Käännöspolku Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Satu Soikkeli Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.3.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Satu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI Active Directoryn katastrofitilanteesta toipuminen Kai Stenvik Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma syyskuu 2005 Työn ohjaaja: Harri Hakonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne. Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne. Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka / Tietoliikenne

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS Domain Controller Microsoft Azuressa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Saku Lehtimäki Lahden

Lisätiedot

Valvontadatan keräys ja visualisointi

Valvontadatan keräys ja visualisointi Joni Nevalainen Valvontadatan keräys ja visualisointi Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.5.2011. Työn

Lisätiedot

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ

JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ JARI-PEKKA SULONEN KESKITETTY LAAJAKAISTAKÄYTTÄJIEN TELETUNNISTETIETOJEN KERÄYS- JA HAKUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Aihe ja tarkastaja hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.12.2010

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tommi Saranpää AALTO-YLIOPISTON VERKKOPALVELUIDEN ARKKITEHTUURI Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

FreeNAS ja RAID. Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Edullinen vaihtoehto tietojen varmistamiseen kotona ja pienessä yrityksessä Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki, 22.3.2012 Joni Kantonen TIIVISTELMÄ Riihimäki Tietotekniikan

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ CITRIX-TERMINAALIPALVELUJEN PERUSTEET JA HYÖDYT YRITYKSELLE ESIMERKKINÄ AURINKOMATKAT OY Työn tekijä: Sami Sinkko Työn

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN

LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan laitos LANGATTOMAN INTERNET-PUHELUPALVELUN TARJOAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaaja: Dosentti Jouni Ikonen Diplomi-insinööri

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Tietotekniikan ko. Riihimäki, Jesse Koskelainen OPINNÄYTETYÖ Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki Työn nimi Useamman

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot