PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS"

Transkriptio

1 Pekka Mäkitalo PK-YRITYKSEN TIETOPALVELUIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Esimerkkinä Meriter Oy Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Mediatekniikan koulutusohjelma Työn nimi Tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus, esimerkkinä Meriter Oy Tekijä/tekijät Pekka Mäkitalo Työn ohjaaja Sivumäärä Mediatekniikan yliopettaja, Veikko Brax 42 Työelämäohjaaja Meri Rahkola, Meriter Oy Meriter Oy on Kalajoella toimiva yritys, joka tarvitsi nykyaikaisia tietopalveluita. Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa tarvittavat tietopalvelut yritykselle. Yritykselle luotiin www-sivut, jotka sijoitettiin palveluntarjoajan palvelimelle. Wwwsivuilla esitellään yritys ja sen töitä. Niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake ja kuvagalleria. Meriter Oy otti käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköpostipalvelut helpottavat viestintää asiakkaiden kanssa ja tuovat yhtenäisen viestintätavan yrityksen sisäiseen viestintään. Yrityksen tietojärjestelmästä luotiin dokumentti, joka toimisi suunnitelmana tietojärjestelmää rakennettaessa ja myöhemmin käyttöohjeena järjestelmälle. Tietojärjestelmän dokumentti toimii järjestelmän kuvauksena ja sen tarkoitus on luoda käyttäjille yhteiset toimintatavat ja standardit. Dokumentti sisältää ohjeet yrityksen lähiverkon rakentamiseen yrityksen toimistolle. Lähiverkon on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä toimistolla ja mahdollistaa etätyöskentely Internetin välityksellä. Lähiverkossa toimiston työasemat on yhdistetty reitittimeen, joka mahdollistaa verkkoon liittymisen myös radiotietä pitkin työntekijöiden kannettavilla mikroilla. Verkon rakentamista varten esitettiin tarvittavat aktiivilaitteet ja niiden looginen sijainti. Lähiverkossa oleva levypalvelin mahdollistaa järjestelmälliset varmistukset yrityksen tietokannoista. Levypalvelin mahdollistaa myös tiedostojen jakamisen etätyöskentelyn tarpeisiin. Lähiverkon laitteiden sähkönsyöttö on varmistettu ja tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Suunnitelmassa otetaan myös huomioon järjestelmän fyysinen suojaus. Asiasanat Tietopalvelu, tietojärjestelmädokumentaatio, tietoverkko, palvelin.

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme Media Technology Date Author Pekka Mäkitalo Name of thesis Designing and implementing information services, Case Meriter Oy Instructor General manager of Meriter Oy, Meri Rahkola Supervisor Principal Lecturer of Media Technology, Veikko Brax Pages 42 Meriter Inc. located in the city of Kalajoki, was in need of modern information services. Intention of this thesis was to design and create these services. Webpages were created and uploaded to the server of service provider. The company and some of its works are presented there. One can also find a contact form and a picture gallery. Meriter Inc implemented its own services. These services will help communication with customers and are bringing a coherent way of communication for interoffice working. Also a document portraying information systems was created. This document provided guidelines when building the systems and later on it can become directions for use. The purpose is to create coherent procedures and standards for the employees. The document includes blueprints for building a local area network for companys office. Purpose of the local area network is to make working at the office easier and faster, and also to enable telecommuting through the Internet. Workstations in the network are connected into a router. The router also enables wireless communications for personal laptops. Necessary devices for building the network and their logical positioning are presented in the document. Hard drive server in the network enables organised backup copies from the companys database. The server also makes it possible to contact the database when telecommuting. The networks electric input is protected and special attention is given to its information security. The physical protection of the information system is also portrayed in the document. Key words Information service, documentation of information system, network, server.

4 ESIPUHE Tämä työ on tehty Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikössä. Työn aiheena oli tietopalveluiden suunnittelu ja toteutus. Esimerkkitapauksena toimi Meriter Oy. Kiitos Meriter Oy -yritykselle ja ohjaajalleni toimitusjohtaja Meri Rahkolalle mielenkiintoisesta työn aiheesta ja ohjauksesta työn parissa. Kiitokset työni valvojalle Veikko Braxille, joka luotsasi minua oikeaan suuntaan työssäni. Kiitokset myös läheisille henkilöille, jotka antoivat minulle tukea ja kannustusta näinä aikoina. Kalajoella #.#.2009 Pekka Mäkitalo

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 PALVELINRATKAISU Palvelintilan hankinta Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Tiedonsiirto Nimipalvelin Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Sähköpostin tekniikka Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Laitteiden dokumentointi Tietoverkon dokumentointi Vaatimusmäärittely Lähiverkko WLAN Internet-yhteys Palvelin Tulostimien ja skannerin jakaminen verkossa Verkon kuvaus Verkon laitteet Kaapelointi WLAN-reititin ADSL-modeemi NAS-palvelin Virranhallinta Sähkönsyöttö... 24

6 3.4.2 UPS Hallittu alasajo Tehonkäytön laskeminen Vikasietoisuuden parantaminen RAID RAID Varmennussuunnitelma Tietoturva Käyttäjätilit Virustorjunta Palomuuri Ohjelmiston tietoturvapäivitykset Langattoman lähiverkon tietoturva Fyysinen suojaus YHTEENVETO 38 LÄHTEET 40 Painetut julkaisut Sähköiset julkaisut... 41

7 1 1 JOHDANTO Tässä opinnäytetyössä käsitellään tietopalveluiden suunnittelua ja toteutusta Meriter Oy:lle. Meriter Oy on vuonna 2006 perustettu kalajokinen yritys. Yrityksen toimialat ovat elokuvien ja videoiden tuotanto, valokuvaus, luonnontieteellinen konsultointi, opetus- ja koulutuspalvelut, oppimateriaalin valmistus ja tietojenkäsittelypalvelut. Yrityksen tunnettuutta kasvattamaan tarvittiin www-sivut. Www-sivuilta tuli löytyä perustiedot yrityksen toiminnasta ja yhteystiedot. Www-sivut toimivat yrityksen näyteikkunana ja niiltä löytyy myös helppokäyttöinen yhteydenottolomake. Palvelintilan hankinnan yhteydessä, yrityksessä otettiin käyttöön omat sähköpostipalvelut. Sähköposti on yritykselle tärkeä ja paljon käytetty viestintäväline. Sähköpostipalvelin on osana vuokrattua webhotelli-palvelua. Meriter Oy:lle tehtiin tietojärjestelmän dokumentaatio. Tietojärjestelmädokumentilla tarkoitetaan paperilla olevaa tai sähköisessä muodossa talletettua tietoa, joka kuvaa jotain kuvauskohdetta, tietojärjestelmää tai sen osaa, tai mitä tahansa seikkoja, joita tarvitaan kyseisen järjestelmän rakentamiseksi ja käyttämiseksi. Dokumentti luotiin yrityksen tietojärjestelmäsuunnitelmaksi. Dokumentti toimisi myöhemmin tietojärjestelmän käyttöohjeena, Meriter Oy:n henkilöstölle. Dokumentti on rajattu tekniseksi dokumentiksi, eli se kuvaa järjestelmän teknistä toimintaa. Yrityksen tietojärjestelmädokumentti on salainen, sillä se sisältää yrityksen tietoturvan kannalta kriittistä tietoa. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi dokumentin pääkohdat yleisemmällä tasolla. Tietojärjestelmän dokumentaation osana on yritykseen suunnitellun tietoverkon suunnitelma. Tietoverkkosuunnitelman päämäärä on esittää ohjeet tietoverkon rakentamiselle, joka helpottaisi ja nopeuttaisi työskentelyä toimistolla, ja toisi mahdollisuuksia etätyöskentelyyn. Toimistolla työskentely on tapahtunut yleensä jollakin kolmesta kiinteästä työasemasta tai henkilökohtaisilla kannettavilla tietokoneilla. Vain kiinteissä työasemissa on Internet-yhteys. Työasemien välillä ei ole lähiverkkoa, joten tiedostojen siirtäminen asemien välillä on suoritettu lähinnä muistitikuilla ja ulkoisilla kiintolevyillä. Järjestelmä on hidas ja teettää paljon ylimääräistä työtä. Yrityksen nykyinen tallennuskapasiteetti on todettu riit-

8 2 tämättömäksi työstettäessä suuria videoprojekteja. Myös tiedostojen varmentaminen on vaivalloista, koska tiedostot on hajautettu eri tietokoneille. Toimiston tietoihin ei myöskään ole pääsyä Internetin yli, joten etätyöskentelyssä tiedonsiirtoon on käytetty sähköpostia. Uuden tietoverkon suunnittelu aloitetaan tietopalveluiden tarpeiden kartoittamisesta. Tietojärjestelmädokumentissa yrityksen nykyinen ATK-laitteisto on dokumentoitu tietokantaan. Olemassa olevan laitteiston pohjalle suunniteltiin tietoverkko, joka vastaisi yrityksen tarpeita. Tietoverkkosuunnitelmassa käydään läpi verkon tärkeimmät aktiivilaitteet, niiden toiminta ja ominaisuudet. Koska liiketoiminta riippuu järjestelmän toimivuudesta, tulee sen olla hyvin suojattu uhkatekijöiltä. Tietojärjestelmän tuli olla vikasietoinen ja varmatoiminen. Tietoverkon toiminnan kannalta on tärkeää sähkönsyötön varmentaminen ja korkeatasoinen tietoturva. Toisessa luvussa esitellään Meriter Oy:n palvelintilan hankinta ja käyttäminen. Www -palvelimella ovat yrityksen sähköposti- ja www-palvelut. Kolmannessa luvussa käydään läpi tietojärjestelmän dokumentoinnin tarkoitus ja sisältö. Neljännessä luvussa tehdään yhteenveto tietopalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

9 3 2 PALVELINRATKAISU 2.1 Palvelintilan hankinta Vaikka yritykseen ollaan hankkimassa myös www-palvelimena toimiva levypalvelin, todettiin että www-sivut kannattaa aluksi sijoittaa ulkopuoliselle palveluntarjoajan palvelimelle palvelun saatavuuden takaamiseksi. Meriter Oy:ssä päädyttiin webhotelli-ratkaisuun. Yritys vuokrasi EWH Solutions Oy:ltä webhotelli-palvelun, joka tarkoittaa palvelintilaa sekä erilaisia lisäominaisuuksia www-julkaisun avuksi. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti yritykselle, sillä se ei vaadi suuria ylläpitoresursseja ja se on kustannustehokas. Palvelusta maksetaan kiinteä kuukausihinta. Veloitettava hinta riippuu siitä, kuinka paljon palvelintilaa vuokrataan ja miten laajat ohjelmistotuet halutaan käyttöön. Meriter Oy:n vuokrapalvelimella on 10 Gt levytilaa ja mahdollisuus 100 Gt kuukausittaiseen kaistan käyttöön. Palvelin tukee mm. PHP5-kuvauskieltä ja MySQL5-tietokantoja. (EWH Solutions Oy.) Yleensä palveluntarjoajan palvelimella on, vikasietoisuutta lisäämässä, Redundant Array of Independent Disks (RAID) -varmennus ja tietyin väliajoin tehtävä varmuuskopiointi. Meriter Oy:n vuokraamaa palvelintilaa peilataan RAID1-varmennuksella ja siitä otetaan varmuuskopio kuuden tunnin välein. Näin varmistetaan palvelimelle laitetun tiedon säilyvyys. (EWH Solutions Oy.) 2.2 Palvelimen hallinta Hallintapaneeli Palvelintilan hallinta tapahtuu cpanel-hallintapaneelilla (kuvio 1). cpanel-hallintapaneeli on www-pohjainen ja sitä käytetään web-selaimella. Siinä on helppokäyttöinen graafinen käyttöliittymä, josta voidaan ohjata palvelimen toimintoja. cpanel käyttää Hypertext Transfer Protocol (HTTP) liikennöintiin porttia 2082 ja Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) liikennöintiin porttia cpanel-hallintapaneelista määritetään palvelintilan asetukset. Sieltä hallitaan mm. Meriter Oy:n palvelimella sijaitsevan web -levyn asetuksia. Web-levy on File Transfer Protocol (FTP) -tiedonsiirrolla käytettävä, palvelimella sijaitseva, looginen verkkotallennuslevy. Hallintapaneelissa on myös sähkö-

10 4 postin hallintatyökalut, joilla voidaan helposti hallita yrityksen sähköpostitilejä. cpanel -hallintapaneelista voidaan tutkia palvelintilan tilastoja ja lokitietoja. Se käyttää erilaisia verkkoanalysaattoreita, kuten Awstats, joilla voidaan seurata tarkasti mm. www-sivujen latauksien määrää. (cpanel Inc.) Kuvio 1. cpanel-hallintapaneelin käyttöliittymä Tiedonsiirto Tiedonsiirtoon palvelimelle käytetään FTP-protokollaa. FTP käyttää Transmission Control Protocol (TCP) -protokollaa tiedonsiirtoon. Se toimii asiakas(client) palvelin(server) -periaatteella. Kun avataan yhteys työasemalta palvelimeen, FTP käyttää palvelimessa porttia 21 yhteyden muodostamiseen. Tällä kontrolliyhteydellä käyttäjä ensin tunnistetaan käyttäjänimellä ja salasanalla, jonka jälkeen yhteyttä käytetään käyttäjän komentojen ja palvelimen vastausten välittämiseen. Kun halutaan siirtää tietoa työaseman ja palvelimen välillä, avataan datayhteys. Datayhteys käyttää palvelimessa porttia 20 tiedonsiirtoon. FTP ei salaa lähetettävää tietoa. Jos halutaan käyttää salattua tiedonsiirtoa, käytetään SSH File Transfer Protocol (SFTP) -protokollaa. SFTP on tiedonsiirtoprotokolla, joka salaa lähetettävän tiedon Secure Shell (SSH) tekniikalla. (Ruohonen 2002.)

11 5 Tiedonsiirto palvelimen ja työpisteen välillä onnistuu Filezilla ohjelmalla (kuvio 2). Filezilla on avoimeen lähdekoodiin perustuva alustariippumaton FTP-asiakasohjelma. Filezilla tukee FTP ja SFTP protokollia. Ohjelma tukee Raahaa ja pudota -toimintoa, joten tiedonsiirto on hyvin yksinkertaista. (FileZilla.) Kuvio 2. Filezilla FTP-ohjelman käyttöliittymä. 2.3 Nimipalvelin Domain Name System (DNS) on nimipalvelujärjestelmä, joka mahdollistaa IP-osoitteiden muuttamisen ymmärrettäviksi verkko-osoitteiksi ja toisinpäin. Meriter Oy:n verkkotunnus on määritelty kahdelle Ewhsolutions Oy:n nimipalvelimelle. Verkkotunnukset on hankittu Viestintäviraston Fi-verkkotunnuspalvelusta. Palvelusta hankittu verkkotunnus on voimassa maksimissaan kolme vuotta, jonka jälkeen se voidaan uusia maksamalla uusimismaksu. Verkkotunnuksella on oma valtuutusavain, jonka avulla verkkotunnukseen voi tehdä muutoksia. (EWH Solutions Oy; Fi-verkkotunnuspalvelu.)

12 6 2.4 Sähköpostipalvelin Yrityksen sähköposti Yrityksen sisäistä (etätyöskentely) ja ulkoista viestintää helpottamaan otettiin käyttöön yrityksen omat sähköpostitilit. Yrityksen sähköposti helpottaa asiakasta yhteydenotossa ja auttaa yrityksen sisäisessä tiedotuksessa ja viestinnässä. Yrityksen käyttöön tuli 40 kappaletta meriter.fi -domainin sähköpostiosoitetta. Yrityksen henkilöstölle luotiin sähköpostitilit muotoon Meriter Oy:lle luotiin kaksi sähköpostitiliä. Toinen sähköpostiosoite on yleistä viestintää varten ja toiseen ohjautuvat www-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit. Sähköpostitilejä hallitaan cpanel-hallintapaneelista. Määriteltäviä parametreja ovat mm. sähköpostitilin osoite, koko ja salasana. Tarvittaessa yrityksen työntekijöille tehtiin sähköpostin uudelleenohjaus yrityksen sähköpostista aikaisemmin käytössä olleelle sähköpostitilille Sähköpostin tekniikka Meriter Oy:n sähköposti on Ewhsolutions Oy:n palvelimella. Palvelin tukee Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Internet Message Access Protocol (IMAP) ja Post Office Protocol versio 3 (POP3) sähköpostitekniikoita. SMTP on TCP-pohjainen protokolla, jota käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen työasemasta sähköpostipalvelimeen. Sen toiminta perustuu tekstipohjaisiin komentoihin, joissa käytetään US-ASCII-merkistön merkkejä. IMAP ja POP3 noutavat sähköpostin palvelimelta. IMAP säilyttää viestit palvelimella ja lukee palvelimella olevia hakemistoja. IMAP:n avulla palvelimella oleviin sähköpostiviesteihin voidaan päästä käsiksi useilta eri koneilta, kunhan vain käytetty sähköpostiohjelma tukee sitä. POP3 on etälukuprotokolla, joka kopioi ensin kaikki viestit palvelimelta sille koneelle, josta yhteys on otettu. Samalla viestit hävitetään palvelimelta, ellei toisin määrätä. Näin ollen palvelimen resursseja ei rasiteta eikä yhteyttä tarvitse pitää yllä viestien käsittelyssä. Jos viestit tuhotaan palvelimelta, niitä ei voida enää lukea muilta mikroilta, kuin siltä jolla ne alunperin haettiin. (Ruohonen 2002.)

13 7 2.5 Www-palvelin Meriter Oy:n www-palvelun strategia Www-sivut ovat yrityksen käyntikortti Internetissä. Niiden kautta yrityksen asiakkaat löytävät helposti tietoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista. Www-sivut auttavat asiakassuhteiden ylläpidossa ja uusien kontaktien luomisessa. Www-sivuilla ovat perustiedot yrityksen toiminnasta ja esimerkkejä tehdyistä töistä. Sivuilta löytyy työntekijöiden yhteystiedot ja lomake, jolla voidaan lähettää viestejä yrityksen sähköpostiin. Sivuilla on myös galleria, johon tuodaan tulevaisuudessa esimerkkimateriaalia yrityksen luontokuvista. Sivujen tulee olla yksinkertaiset ja kaikilla yleisimmillä selaimilla toimivat. Tässä työssä luodaan pohja www-palvelulle, jota tullaan kehittämään jatkuvana prosessina Meriter Oy:n www-palvelun käyttöliittymä Kotisivuja tehtäessä vanhan standardin mukainen ohjelmointi on turvallisin vaihtoehto. Sivusto on HyperText Markup Language (HTML) -kielellä käsin ohjelmoitu. Kun koodi kirjoitetaan tunniste kerrallaan, tuloksena on selkokielinen koodi. Tällä saavutetaan myös se, että käytetään varmatoimista koodia, jolla sivut näkyvät samalla tavalla eri web -selaimia käytettäessä. Selkokielinen HTML-ohjelmointikieli on myös muille ylläpitäjille helppolukuista, jolloin he oppivat helposti sivujen tekniikan. (Castro 2007.) Sivustolla toistuvat fontit ja muotoilut on määritetty tyyliohjeilla. Sivuston tyylejä ohjataan Cascadin Style Sheet (CSS) -kielen avulla. CSS mahdollistaa sivuston käyttöliittymän tyylien helpon hallinnan ja yhdenmukaisuuden läpi sivuston. (Budd, Collison & Mol 2007.) Sivustokartasta (Kuvio 3) käy ilmi miten sivut linkittyy. Sivuilla on hierarkkinen rakenne, jossa kuljetaan etusivulta pääsivuille ja niistä edelleen toissijaisille sivuille. Rakenne on puumainen. Puumainen rakenne on toimiva, kun sivuilla olevat aiheet voidaan jakaa selkeihin osioihin ja näiden alaosioihin. Sivuilla käytetään välilehtiin perustuvaa navigointia,

14 8 jossa vahvasti luokiteltu aineisto voidaan esittää selkeällä tavalla. Paluu takaisinpäin sivujen navigoinnissa onnistuu myös linkkirivin kautta oikotietä. Sivustokartan suunnittelun yhteydessä tehtiin myös sivujen HTML-nimeäminen. (Goto & Cotler 2003.) Henkilöstö Henkilöiden CV:t Elokuvat Toimialat Muu mediatuotanto Yritys Luonto ja ympäristö Elokuva referenssit Referenssit Luonto ja ympäristö referenssit Galleria Yhteystiedot Yhteydenottolomake Kuvio 3. Meriter Oy:n www-sivujen sivustokartta. Käyttöliittymän taitto (Kuvio 4) noudattaa yksinkertaista ja www-sivuilla yleistä rakennetta. Sivuista on aluksi tehty luonnos, jonka tarkoitus on ilmaista informaatioavaruudet käyttäjälle. Luonnoksesta käy ilmi tärkeimpien sivujen navigointi, tekstin sijoittelu, graafinen jaottelu ja muut elementit, joita sivuilla tarvitaan. Luonnos toimii visuaalisen suunnittelun ja HTML-tuotannon ohjeena. Sivuston rakenne pysyy samanlaisena, jotta käyttäjä oppii helposti liikkumaan sivustolla. Www-sivut ovat taulukkotaitetut. Taulukkotaitetut sivut rakentuvat taulukkoelementeistä. Yrityksen liikemerkki on vasemmassa yläkulmassa, johon lukijan katse kiinnittyy ensimmäisenä. Päätaulukon leveys on 760 pikseliä. Tällä saavutetaan se että sivut näkyvät pienessäkin näytössä koko leveydeltä. (Castro 2007.)

15 9 Kuvio 4. Meriter Oy:n www-sivujen lay-out. Kuvat ja grafiikka on työstetty Adobe Photoshop CS4 -kuvankäsittelyohjelmalla yrityksen valokuvamateriaaleista. Kuvat ovat Joint Photographic Expert Groupin kehittämässä JPEG bittikarttagrafiikka formaatissa, jolloin valokuvan tarkkuus säilytetään mahdollisimman hyvin. JPEG on erinomainen tallennusmuoto nelivärikuville, sillä se voi pakata kuvan tiedostokoon jopa kymmenesosaan alkuperäisestä ilman huomattavaa laatuhävikkiä. JPEG on myös käyttöjärjestelmäriippumaton. Kuvat on tallennettu 72 dpi:n tarkkuudella, sillä näytön resoluution on noin 72 dpi. (Mäki 1999.) Sivuilla (Kuvio 5) käytetään Arial ja Arial Black -fonttityylejä. Arial on perinteinen ja pelkistetty fonttityyli, joka sopii muotoilunsa puolesta moneen käyttötarkoitukseen. Arial on myös turvallinen valinta toimivuuden puolesta, sillä useimmat web-selaimet tukevat sitä. Leipäteksti on valkoista. Kun esitetään valkoista tekstiä mustalla pohjalla, tulee muistaa, että liian pitkät tekstit voivat olla raskasta luettavaa. (Beiard 2007.)

16 10 Kuvio 5. Meriter Oy:n www-sivujen aloitussivu. Kuvagalleria (kuvio 6) on Flash-formaatissa. Kuvagalleriaan tulee esimerkkikuvia yrityksen luontokuvista. Se on tehty Macromedia Flash Mx -ohjelmalla. Flash-formaatilla voidaan tehdä erilaisia vuorovaikutteisia multimediaesityksiä. Flash-formaatti käyttää vektorigrafiikkaa. Vektorigrafiikassa objektit määritellään matemaattisesti vektoreina. Vektori sisältää tiedot objektin koosta, muodosta, väristä, reunaviivasta ja sen sijainnista näytöllä. Vektorigrafiikan etu on sen skaalautuvuus, ilman että tiedostokoko kasvaa. Flash tukee myös bittikarttakuvien käyttöä, jolloin valokuvia voidaan tuoda Flash-esitykseen. (Franklin & Patton, 2001.) Kuvio 6. Meriter Oy:n www-sivujen kuvagalleria.

17 11 Www-sivuilta löytyy yhteydenottolomake (kuvio 7). Lomake koostuu joukosta tekstinsyöttökenttiä, niiden otsikoista ja painikkeista. Yhteydenottolomakkeella kävijä voi lähettää nopeasti haluamansa viestin Meriter Oy:n sähköpostiin. Kävijä syöttää lomakkeeseen nimensä, sähköpostiosoitteensa ja haluamansa viestin. Tämän jälkeen viesti lähtee Lähetä -painikkeen painalluksella määrättyyn sähköpostiosoitteeseen. Kun viesti on lähetetty, latautuu käyttäjälle sivu, jossa kiitetään yhteydenotosta ja varmistetaan viestin kulku. Yhteydenottolomake on Hypertext Prepocessor (PHP) -kieltä. PHP mahdollistaa interaktiiviset www-sivut. PHP on palvelinpuolen kieli eli se suoritetaan palvelimella, jossa www-sivut sijaitsevat. Koodiin on sisällytetty huijauslomake, jonka tarkoitus on huijata automaattisia roskapostia lähettäviä botteja. (Castro 2007.) Kuvio 7. Meriter Oy:n www-sivujen yhteydenottolomake.

18 12 3 TIETOJÄRJESTELMÄN DOKUMENTTI Tehty dokumentti on tarkoitettu pääosin tietojärjestelmän ylläpitäjille. Myös verkon käyttäjät voivat käyttää sitä ohjeena tulevaisuudessa. Se auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten järjestelmä toimii ja miten sitä käytetään. Tarvittaessa dokumentin avulla voidaan oppia rakentamaan samantyyppinen järjestelmä. Dokumentissa esitetään laitteiden ja tekniikoiden toimintaa välillä hyvinkin tarkasti, jotta käyttäjä ymmärtäisi järjestelmää mahdollisimman hyvin. Yrityksen henkilöstö koostuu atk-ammattilaisista ja kokeneista käyttäjistä, jotka ymmärtävät atk-termejä ja käsitteitä. Näin ollen dokumentissa ei tarvinnut selittää atk:n peruskäsitteitä. Tietojärjestelmädokumentti on Word-tekstidokumentti muodossa. Dokumentoinnissa on käytetty erilaisia taulukoita ja luetteloita. Esimerkiksi laitteistodokumentti on Excel -taulukossa. Tekstidokumentissa on käytetty kuvia laitteista havainnollistamaan dokumentointikohteita. Dokumentissa voi käyttää myös hierarkkisia-, verkkomuotoisia- ja vuokaavioita havainnollistamisessa. Tietojärjestelmädokumentaatiossa on myös käytetty Adobe Photoshopilla tehtyjä kaavioita, jotka havainnollistavat tietoverkon loogista rakennetta, UPS-laitteen käyttöä ja NAS-palvelimen käyttötarkoituksia. (Suomi 1988.) Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön, sitä kuvaavan dokumentin luonne muuttuu. Suunnitteludokumentista tulee järjestelmää kuvaava dokumentti. Näin ollen dokumenttia on päivitettävä, kun tietojärjestelmä rakentuu. Kun tietojärjestelmädokumenttiin tehdään muutoksia, uuden dokumentin kanteen numeroidaan juoksevalla numeroinnilla versionumero ja muokkauspäivämäärä. Uusin tulostettu versio dokumentista säilytetään kassakaapissa. Paperidokumentin hyvät puolet ovat konkreettisuus ja käyttökelpoisuus ilman tietokonetta. Huonoa paperidokumentissa on se, että sen muuttaminen ja päivittäminen on vaikeaa, sen jakelu on vaikeaa ja se lisää A4-saastetta. Sähköistä dokumenttia säilytetään sekä levypalvelimella, että muistitikulla, jota säilytetään kassakaapin tietovälineosassa. Sähköisessä dokumentissa on se hyvä puoli, että sitä on helppo jakaa ja kopioida. Sitä on myös helppo muuttaa, jolloin dokumentti on jatkuvasti ajan tasalla. (Suomi 1988.)

19 Laitteiden dokumentointi Yrityksen käytössä oleva laitteisto dokumentoitiin Excel-taulukkoon (kuvio 8) ja Meriter Oy:n tietojärjestelmä tekstidokumenttiin. Laitteistosta dokumentoitiin tiedot, jotka ovat oleellisia tietoverkon kannalta. Työasemat ja työntekijöiden kannettavat mikrot nimettiin ja niistä dokumentoitiin käyttöjärjestelmäversiot sekä verkkokorttien ominaisuudet. Työasemista dokumentoitiin myös näyttölaitteet, tallennuskapasiteetti, sekä näyttölaitteiden ja keskusyksiköiden tehonkulutus. Muita dokumentoitavia laitteita olivat: ADSL-modeemi, NAS-palvelin, WLAN-reititin, tulostus- ja skannauslaitteet sekä massamuistit. Laitteistotietokantaa voidaan päivittää laitteistohankintoja tai muutoksia tehtäessä. Kun yrityksen tietoverkko rakentuu, voidaan laitteistotietokantaan lisätä eri laitteiden tietoverkon toiminnalle tärkeitä tietoja, kuten IP- ja MAC-osoitteita. Kuvio 8. Meriter Oy:n tietoverkon laitteiden dokumentointipohja. 3.2 Tietoverkon dokumentointi Tietoverkkosuunnitelman avulla voidaan todeta, että tietoverkkoa tehtäessä käytetään yrityksen hyväksymiä menettelytapoja ja standardeja. Luomalla yksityiskohtainen oma toimintapolitiikka, verkon toiminta- ja turvallisuusaste nousee. Järjestelmän rakentamiseen ja ylläpitämiseen saattaa osallistua useita henkilöitä. Dokumentti toimii heille ohjenuorana ja apuna, kun töitä siirrettään henkilöltä toiselle. Dokumentointia käytetään aluksi oikeiden

20 14 hankinta- ja rakentamispäätösten pohjaksi. Järjestelmä rakentuu yrityksen nykyisen laitteiston pohjalle. (Jaakonmäki 1991, 162; Suomi 1988.) Kun tietokoneet liitetään verkkoon, täytyy olla varmuus verkon toimivuudesta. Jos verkko ei toimi kunnolla, voi tiedostojen tallennus, tiedonsiirto, tulostaminen ja ohjelmien ajaminen vaikeutua. Tietojärjestelmän tai sen osan pettäessä, koko yrityksen toiminta voi keskeytyä. Parin päivän keskeytys saattaa johtaa mittaviin taloudellisiin tappioihin. Siksi on tärkeää, että verkon korjaajalla on selkeä dokumentti verkon toiminnasta. Dokumentointi antaa Meriter Oy:n tietojärjestelmän ylläpitäjälle tarkan tiedon verkon laitteista, niiden loogisesta sijainnista ja yhteydestä muihin laitteisiin. Kun tietojärjestelmä on dokumentoitu, vältytään myös avainhenkilöiden muodostumiselta. Avainhenkilöt ovat henkilöitä jotka yksin tuntevat järjestelmän ja näin ollen ovat korvaamattomia järjestelmän toiminnan kannalta. (Jaakohuhta 2002; Suomi 1988.) Vaatimusmäärittely Tietoverkon suunnitteluvaiheessa tulee selvittää mitä tietoverkolla on tarkoitus tehdä, eli tehdä vaatimusmäärittely. Yritys tarvitsee lähiverkon, joka helpottaa tiedostojen siirtoa työasemien välillä. Lähiverkkoon tulee päästä helposti myös kannettavilla mikroilla, joten verkossa täytyy olla langattoman verkon tukiasema. Lähiverkosta tulee päästä Internetiin ADSL-modeemin kautta. Koska on yhteys julkiseen verkkoon, tulee järjestelmästä tehdä tietoturvan kannalta korkeatasoinen. Lähiverkon rakenteen tulee olla sellainen, että sitä on helppo huoltaa ja se ei vaadi jatkuvaa ylläpitoa. Lähiverkon tärkeimmiksi tehtäviksi voidaan määritellä: tulostinten ja skannerin jakaminen, tietokantojen jakaminen, ulkoisten yhteyksien jakaminen (Internet), verkon palveluiden jakaminen etäkäyttäjälle (FTP-palvelin), tietojen käytettävyyden turvaaminen (varmennus) ja tuotannon prosessien siirtokanava. (Jaakohuhta 2002.) Verkon rakentamisessa tulee määrittää painopisteet, joiden mukaan verkkoa rakennetaan. Painopisteet määräävät miten paljon mihinkin verkon ominaisuuteen panostetaan. Verkolta vaadittava ominaisuuksia ovat mm. vikasietoisuus, turvallisuus, kytkentäisyys, muunneltavuus, ylläpidettävyys, kapasiteetti, yksinkertaisuus ja palveluiden yhdentyminen eli konvergenssi. (Jaakohuhta 2002.)

21 15 Lähiverkossa tulee olla jaettu tiedostopalvelin. Tiedostopalvelin helpottaa tiedostojen jakamista. Palvelimelle tehdään myös uusimmat varmistukset järjestelmän tiedostoista. Palvelimen tulee olla vikasietoinen, jotta tärkeät tiedot pysyvät käytettävinä. Palvelin toimii myös tulostuspalvelimena, kun tulostimet ja skanneri jaetaan yrityksen verkossa. Kun tulostimet jaetaan verkossa, tulosteita ei tarvitse siirtää aina työasemalle, joka on liitettynä tulostimeen. Etätyön mahdollistamiseksi tulee suuriinkin tiedostoihin toimiston tietokannassa päästä käsiksi Internetin välityksellä. Työntekijät ovat tottuneet työskentelemään kotoa käsin ja eri paikkakunnilta. Ongelmana on ollut, että tarvittava informaatio on pitänyt ottaa jollakin tallennusvälineellä matkaan. Ratkaisu ongelmaan on NAS-palvelin, jolla sijaitsee yrityksen FTP-palvelin. Tällöin yrityksen FTP-palvelimelle voidaan tarvittaessa ottaa yhteys Internetin yli ja sieltä ei tarvitse ladata muuta kuin kulloinkin tarvittava tieto. Kun tiedostopalvelimelle on pääsy Internetin yli, tulee tiedostopalvelin suojata ulkopuolisilta Lähiverkko Meriter Oy:n toimistoon perustetaan Local Area Network (LAN). Lähiverkko on sisäistä liikennettä toteuttava ja suuren kapasiteetin verkko. Meriter Oy:n verkko koostuu työasemista, kaapeleista, verkkolaitteista ja palvelinlaitteista. Lähiverkko tulee olemaan Gigabit Ethernet standardien mukainen. Lähiverkon reitittimeksi tulee WLAN-reititin, joka mahdollistaa yhteyden langattomaan Wireless Local Area Network (WLAN) -verkkoon. (Jaakohuhta 2002.) Lähiverkon pystyttämiselle Meriterin toimistoon löytyy monta hyvää syytä. Se parantaa pääsyä ajankohtaiseen yrityksen sisäiseen informaatioon. Yhteiset ohjelmakirjastot tuovat mahdollisuuden sisäisten standardien luonnille. Esimerkiksi asiakirjamuodot pysyvät yhtenäisinä yrityksen sisällä. Lähiverkko mahdollistaa pääsyn useisiin sovelluksiin, jolloin yhden henkilön ei tarvitse tuntea useita erilaisia työasemia. Yhtenäinen työympäristö helpottaa yrityksen työntekijöiden siirtymistä työtilojen välillä. Kaikilla verkkoon liitetyistä on pääsy jaettuihin ulkopuolisiin resursseihin, kuten Internet. Lähiverkko lisää myös mahdollisuuksia yrityksen sisäiseen kommunikointiin. Nopea informaation kulku yrityksen eri osastojen kesken nopeuttaa työntekoa. (Hedemalm 2000.)

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen

Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä. Korkeakoulujen IT-päivät Petri Karppinen Moderni käyttäjähallinta oppilaitosympäristössä Korkeakoulujen IT-päivät 30-31.10.2012 Petri Karppinen Perustettu 1997 Otaverkko Oy Euroopan ensimmäinen Gigabit-kampusverkko Omistajina Aalto, AYY, CSC,

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Kuopion yliopisto / Tike / Pekka Ruippo 1 Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Miten saan Outlookissa vastausviesteihin vanhan viestin tunnisteeksi > -merkin? Miten saan selville viestin lähettäjän

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö. Muista myös nimetä palvelimet oikein! Yleiset ohjeet: Jollei muuten ohjeisteta, käytä oletussalasanaa Qwerty7

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot