KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä"

Transkriptio

1 KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana useiden sairauksien ja siten niiden lääkehoitojenkin taustalla. Tässä katsauksessa esitetään perusasiat alkoholista sen vaikutusten pohjalta, myös vuorovaikutukset tavallisimpien lääkeaineiden kanssa. Alkoholismin lääkehoito on uudistumassa siten, että se ei ole enää tehotonta korvaus- tai inhotushoitoa vaan perustuu alkoholin neurobiologisten vaikutusten muuttamiseen antaen näin tukea muunlaiselle, lääkkeettömälle hoidolle. Alkoholi vaikuttaa elimistön aineenvaihduntaan ja toimintaan hyvin laajasti (Lieber 1990). Laajemmin alkoholin merkitystä terveydelle on käsitelty hiljattain tämän lehden miniteemanumerossa (Duodecim 1996; 112: 1903). Alkoholin metaboliset vaikutukset ovat kliinisesti niin merkittäviä, että ne on pidettävä aina mielessä alkoholin suurkuluttajien ja alkoholistien hoidossa, koska alkoholi voi muuttaa monen aineen, solun ja elimen toimintaa ja koska alkoholin suurkuluttajat ovat merkittävä osa kaikkien erikoisalojen potilaiden joukossa. Alkoholin vaikutusmekanismin perusteet Viime vuosien tutkimustiedon mukaan alkoholi ei suinkaan ole epäspesifinen aivosolukalvojen liuottaja, kuten aiemmin luultiin, vaan aine, jolla on yllättävän tarkat hermoston vaikutuskohtia koskevat rakennevaatimukset (Korpi 1990). Tämä tieto on saatu modernin neurobiologian keinoin huolimatta siitä, että etanolin affiniteetti reseptoreihinsa on erittäin vähäinen. Etanolilla ei ole vain yhtä reseptoria, vaan se vaikuttaa varsinkin useisiin hermovälittäjäaineiden ligandivälitteisiin ionikanaviin. Se vaikuttaa myös jänniteherkkiin ionikanaviin ja G-proteiineista ainakin G S α- proteiineihin, niitä ensin stimuloiden ja sitten kroonisesti estäen (Korpi 1990). Etanoli voimistaa A-tyypin gamma-aminovoihapporeseptoreja (GABA A ), strykniiniherkkiä glysiinireseptoreja ja serotoniini 5-HT 3 -reseptoreita sekä estää N-metyyli-D-aspartaattityypin (NMDA) glutamaattireseptoreita, nikotiinisia asetyylikoliinireseptoreita (nach) ja purinergisia P 2X -reseptoreita. Koska varsinkin GABA A - ja NMDA-reseptorit ovat aivojen toiminnan kannalta olennaisen tärkeitä tasapainottavia mekanismeja (Korpi 1990), etanolin molekulaaristen vaikutusten perusteella on nyt helppo ymmärtää paremmin alkoholihumalan mekanismia: lisääntynyt esto GABA A -reseptoreiden potentoinnin kautta ja vähentynyt eksitaatio NMDA-reseptoreiden eston kautta aiheuttavat aivojen toiminnan hidastumista ja johtavat suurina annoksina sammumiseen, anestesiaan. Näiden Duodecim 114: ,

2 etanolin välittömien vaikutusmekanismien ymmärtäminen on selventänyt myös krapulan ja vieroitusoireiden mekanismeja. Reseptorit mukautuvat etanolin läsnäoloon (GABA A -reseptoritoiminnot heikkenevät ja NMDA-reseptoritoiminnot vahvistuvat). Kun etanolin eliminaatio on nopeampaa kuin reseptoritapahtumien palautuminen normaalitilanteeseen, aivoihin jää edelleen vähentynyt esto ja lisääntynyt eksitaatio, mistä aiheutuu jopa aivosolutuholle altistaviin kouristuksiin johtavia vieroitusoireita. On hyvä jatkaa käytössä olevaa vieroitushoitoa GABA A -reseptoreiden toimintaa lisäävillä bentsodiatsepiineilla, mutta uusia lääkehoitomahdollisuuksia kannattaa varmasti etsiä, jotta bentsodiatsepiinien aiheuttamat riippuvuusongelmat ja yleensä alkoholivieroitusoireisiin liittyvän aivokudostuhon mahdollisuus voitaisiin välttää täydellisesti. Etanolin uusista molekulaarisista interaktioista voidaan mainita pari esimerkkiä. Etanolin estävä vaikutus nach-reseptorien toimintaan (Na + -ionien läpipääsyn estyminen) ja voimistava vaikutus 5-HT 3 -reseptorien toimintaan (Na + -ionien läpipääsyn lisääntyminen) muuttuvat päinvastaisiksi, kun näiden reseptorien solunulkoiset N-terminaaliset aminohappoketjut vaihdetaan keskenään (Yu ym. 1996), mikä viittaa alkoholin vaikutukseen solukalvon ulkopuolisilla, lipidittömillä alueilla. Toisaalta GABA A -reseptorikanavien etanoliherkkyyden on esitetty olevan riippuvainen parin solukalvon läpäisevässä osassa sijaitsevan aminohapon rakenteista (Mihic ym. 1997), mikä on sopusoinnussa sen kanssa, että alkoholi vaikuttaa lipidiliukoisuuteensa liittyvällä voimakkuudella proteiinien hydrofobisissa taskuissa (kuva 1). Proteiineja ympäröivien lipidien osuutta alkoholien vaikutusmekanismissa tutkitaan edelleen. Vaikutuskohtien useuden takia, alkoholi voimistaa erilaisilla spesifisillä mekanismeilla vaikuttavien psykotrooppisten lääkkeiden sedatiivisia vaikutuksia ja saattaa pitkäaikaiskäytössä estää psyykenlääkkeiden aiheuttamat (terapeuttiset?) neurokemialliset mukautumistapahtumat aivoissa. Akuutisti alkoholi voi aktivoida anksiolyyttisten GABA A -mekanismien lisäksi serotoniinijärjestelmää vähentäen tuskaisuutta, mutta anksiolyyttinen vaikutus heikkenee nopeasti molempien K u v a 1. Etanoli tarvitsee GABA A -reseptorin toiminnan voimistamiseen tiettyjä aminohappoja kuvan osoittamalla alueella solun läpäisevän toisen ja kolmannen aminohappoketjun solunulkoisessa päässä (Mihic ym. 1997). transmitterimekanismien mukautumisen takia. Nämäkin esimerkit osaltaan tuovat selvästi esiin käsityksemme, että alkoholi on huono vaihtoehto psyyken häiriöiden (itse)lääkitykseen tai muun lääkityksen yhteydessä käytettäväksi. Lääkärin pitää olla tietoinen seuraavista kliinisesti merkittävistä alkoholin ja lääkeaineiden yhteisvaikutuksista potilailla. Alkoholi tavanomaisen lääkehoidon aikana Alkoholi vaikuttaa lähes kaikkiin elinsysteemeihin, mm. hermostollisiin, kardiovaskulaarisiin, immunologisiin ja endokriinisiin toimintoihin. Näiden fysiologisten järjestelmien kautta vaikuttavilla lääkeaineilla ja alkoholilla on teoreettisesti mahdollisia yhteisvaikutuksia. Alkoholin ja lääkeaineiden yhteisvaikutusten ilmaantuminen riippuu mitä suurimmassa määrin käytettyjen annosten suuruuksista (Mattila 1990). Yleensä kohtuullinen määrä alkoholia tavanomaisten hoidollisten lääkeannosten yhteydessä on ani harvoin hengenvaarallinen, mutta yliannokset voivat johtaa jopa kuolemaan. Reaktiot lääkeaineiden ja alkoholin samanaikaiseen käyttöön ovat kuitenkin yksilöllisiä. Alkoholi voi muuttaa lääkkeiden vaikutuksia tai toisaalta lääkeaineet alkoholin vaikutuksia. Lääkkeiden ja alkoholin tärkeimmät yhteisvaikutukset välittyvät farmakodynaamisin mekanismein. Näitä mekanismeja ei kuitenkaan tunneta kovin tarkasti E. Korpi ja T. Seppälä

3 Bentsodiatsepiinit ja alkoholi lisäävät toistensa keskushermostoa lamaavia vaikutuksia (Mattila ja Seppälä 1980). Seurauksena ovat lisääntynyt humala, tokkuraisuus ja kömpelyys. Kohtuullinen alkoholinkäyttö tavanomaisen bentsodiatsepiinihoidon aikana johtaa kuitenkin vain harvoin arvaamattomiin reaktioihin. Näitä aineita samanaikaisesti käyttänyt henkilö ei kuitenkaan kykene luotettavasti arvioimaan humalatilaansa eikä sen syvenemisnopeutta. Siksi bentsodiatsepiinihoidon aikana on viisainta rajoittaa alkoholin käyttöä tai pidättäytyä siitä kokonaan. Yliannoksina bentsodiatsepiinit ja alkoholi lisäävät voimakkaasti toistensa keskushermostoa lamaavia vaikutuksia. Kuolemaan johtavia bentsodiatsepiinimyrkytyksiä onkin esiintynyt lähes yksinomaan alkoholin käytön yhteydessä. Muiden sedatiivisten lääkeaineiden (muut unilääkkeet, sentraalisesti vaikuttavat H 1 - antihistamiinit, sedatiiviset masennuslääkkeet ja neuroleptit) ja alkoholin väliset yhteisvaikutukset ovat samankaltaisia kuin bentsodiatsepiinien ja alkoholin väliset (Seppälä ym. 1979, Mattila 1990). Opiaateilla ja alkoholilla on kohtuuannoksin tavanomainen additiivinen, keskushermostoa lamaava yhteisvaikutus, mutta suuret annokset lamaavat keskushermostoa voimakkaasti, mikä voi olla kohtalokastakin. Opiaattimyrkytys johtaa kuolemaan puolta pienemmillä annoksilla, jos lääkkeen lisäksi käytetään alkoholia. Trisyklisten masennuslääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytön on kuvattu johtaneen paitsi sedatiivisten vaikutusten korostumiseen myös useita tunteja kestäviin muistikatkoihin (Hudson 1981). Kyseinen vaikutus lienee välittynyt keskushermoston kolinenergisten muistijärjestelmien kautta. Käytettäessä masennuslääkkeitä ja alkoholia ylisuurina annoksina haitat ilmenevät myös hankalina sydämen rytmihäiriöinä. Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden ja alkoholin sentraaliset ja perifeeriset yhteisvaikutukset ovat vähäisempiä (Mattila 1990). Pitkäaikainen litiumhoito yhdessä suurten alkoholimäärien kanssa johtaa korostuneeseen keskushermosto- ja munuaistoksisuuteen. Toisaalta litium saattaa lievästi vähentää alkoholi-intoksikaatiota (Judd ja Huey 1984). Neuroleptihoidon aikana jo kohtalaiset alkoholiannokset saattavat aiheuttaa ekstrapyramidaalioireita. Alkoholin ja lääkeaineiden farmakokineettiset yhteisvaikutukset tunnetaan paremmin kuin edellä kuvatut farmakodynaamiset yhteisvaikutukset (Fraser 1997). Alkoholi voi muuttaa lääkeaineen kinetiikkaa sen kaikissa vaiheissa, joskin lähinnä metaboliavaiheen muutoksilla on käytännön merkitystä. Alkoholi itse hapettuu maksassa pääasiassa alkoholidehydrogenaasin välityksellä. Osa alkoholista hajoaa myös niiden maksan mikrosomaalisten entsyymien (lähinnä CYP2E1:n) vaikutuksesta, jotka osallistuvat monien lääkeaineiden hapetusreaktioihin (Ingelman-Sundberg ym. 1994, Lieber 1994). Tilapäisesti käytettynä alkoholi estää näiden lääkeaineiden metaboliaa ja siten pidentää tai voimistaa niiden vaikutuksia. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö puolestaan indusoi entsyymejä, jolloin lääkkeiden metabolia kiihtyy ja vaikutukset vähenevät. Entsyymi-induktion kehittymisnopeutta ei tarkoin tunneta. Kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi jo viikon kestävä suhteellisen runsas käyttö (useita ravintola-annoksia/vrk) lisää maksaentsyymien tehoa selvästi. Noin kahden viikon alkoholiton kausi puolestaan voi jo palauttaa maksan toiminnan alkuperäiselle tasolle. Alkoholin metaboliaa hidastavia lääkeaineita on esitetty taulukossa 1. Tavanomaisten lääkeaineiden aiheuttamalla alkoholidehydrogenaasin estolla on suhteellisen vähän käytännön merkitystä. Sen sijaan aldehydidehydrogenaasin toimintaa estävät lääkeaineet saattavat johtaa»flush»- tai antabusreaktioihin, joiden oireena ilmenee ihon punoitusta, heikotusta, huimausta, pahoinvointia, oksetusta, päänsärkyä, takykardiaa ja hypotensiota. Reaktiot johtuvat vereen ylimäärin kertyneestä asetaldehydistä mutta välittyvät myös elimistön histamiini-, prostaglandiini- ja endorfiinijärjestelmien kautta (Baraniuk ym. 1987, Miller ym. 1987, Guivernau ym. 1994). Difenhydramiinin (antihistamiini) on osoitettu estävän jonkin verran»flush» -reaktiota (Stowell ym. 1986). Mikrobilääkkeiden ja alkoholin välisiä merkittäviä yhteisvaikutuksia on vähän. Merkittävin haitta on ehkä heikentynyt hoitomyöntyvyys. Toisaalta alkoholi saattaa heikentää elimistön immunologisia puolustusmekanismeja, mutta kliinisesti merkittävä alkoholin annos-vaikutussuhde Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1031

4 T a u l u k k o 1. Alkoholin eliminaatiota hidastavia lääkeaineita. Alkoholidehydrogenaasin esto Kloraalihydraatti Klooripromatsiini Etakryynihappo Fenyylibutatsoni Aldehydidehydrogenaasin esto Disulfiraami Kalsiumkarbamidi Klooripropamidi Tolbutamidi Glibenklamidi Kefamandoli Nitrofurantoiini Kloramfenikoli Metronidatsoli Griseofulviini ei ole tiedossamme. Jotkut kefalosporiinit, metronidatsoli, tinidatsoli, griseofulviini, kloramfenikoli ja nitrofurantoiini saattavat aiheuttaa edellä mainitun antabusreaktion. Reaktioita esiintyy vain muutamalla prosentilla näiden lääkkeiden käyttäjistä. Oireet ovat lieviä ja alkavat yleensä 5 10 minuutin kuluttua alkoholin nauttimisesta ja kestävät puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Yleensä ei hoitoa tarvita. Runsas alkoholinkäyttö lisää luultavasti maksatoksisten tuberkuloosilääkkeiden haittoja. Koska isoniatsidi on heikko monoamiinioksidaasin estäjä, lienee viisasta pidättyä oluen ja viinin juonnista isoniatsidihoidon aikana mahdollisen tyramiinireaktion välttämiseksi. Verenpainelääkkeillä ja alkoholilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia silloin, kun alkoholia käytetään kohtuullisesti ja lääkettä ohjeiden mukaan. Alkoholin suurkulutus nostaa verenpainetta, ja siten alkoholianamneesi on tärkeää kohonneen verenpaineen selvittämisessä jo ennen lääkehoidon aloittamista. Propranololin ja dipyridamolin on osoitettu lisäävän prostasykliinin synteesiä, ja niiden oletetaan voivan aiheuttaa»flush»-reaktion alkoholin käytön yhteydessä (Guivernau ym. 1994). Epilepsialääkityksen tehokkuuden edellytyksenä pidetään seerumin tietyntasoisia lääkepitoisuuksia. Alkoholin tilapäinen ja jatkuva käyttö vaikuttavat useiden epilepsialääkkeiden kuten fenytoiinin ja fenobarbitaalin kinetiikkaan maksaentsyymien eston tai induktion kautta; pitkäaikaiskäyttö kiihdyttää metaboliaa ja pienentää lääkepitoisuuksia, kun taas tilapäiskäyttö suurentaa niitä. Tulehduskipulääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö on yleistä. Ruoansulatuskanavan limakalvoja ärsyttävien analgeettien ja alkoholin yhteisvaikutuksilla on kliinistä merkitystä. Asetyylisalisyylihappo ärsyttää mahan limakalvoa ja hidastaa veren hyytymistä: 0.5 g:n kerta-annos pidentää vuotoajan kaksinkertaiseksi. Jos saman annoksen kanssa nautitaan kolmea olutpullollista vastaava alkoholimäärä, pidentyy vuotoaika lähes nelinkertaiseksi. Alkoholin tilapäinen käyttö estää kumariiniantikoagulanttien metaboliaa lisäten vuotovaaran riskiä. Alkoholin pitkäaikainen käyttö vaikuttaa päinvastaisesti: maksaentsyymit indusoituvat ja antikoagulanttien metabolia kiihtyy. Eri alkoholijuomat, erityisesti punaviinit, sisältävät fenolisulfotransferaaseja estäviä lisäaineita. Nämä vähentävät esimerkiksi parasetamolin sulfokonjugaatiota ja suurentavat pitoisuuksia. Toisaalta alkoholin tilapäinen käyttö vähentää parasetamolin hydroksylaatiota, joka on sen vaihtoehtoinen metaboliatie. Tällöin parasetamolin muuttuminen maksatoksiseksi metaboliitiksi vähenee. Alkoholin pitkäaikainen käyttö vaikuttaa päinvastaisesti (entsyymi-induktio) ja parasetamolin toksisuus lisääntyy. Alkoholi saattaa lisätä insuliinin hypoglykeemistä vaikutusta. Muista diabeteslääkkeistä erityisesti klooripropamidi estää aldehydidehydrogenaasia ja altistaa»flush»-reaktiolle. Tolbutamidia ja glibenklamidia käytettäessä vastaava reaktio on myös mahdollinen mutta harvinaisempi (Lao ym. 1994). Sen sijaan muut sulfonyyliureat aiheuttavat kyseisen reaktion vain harvoin, jos ollenkaan. Alkoholin väärinkäyttöön ja alkoholismiin liittyvä lääkehoito Alkoholimyrkytykseen kuolee maassamme noin 300 ihmistä vuosittain. Huolimatta alkoholin reseptorivaikutusten selkenemisestä ei alkoholille ole löytynyt spesifistä antidoottia samaan tapaan kuin esimerkiksi opiaateille (nalok E. Korpi ja T. Seppälä

5 soni) ja bentsodiatsepiineille (flumatseniili). Tämä tulee ymmärrettäväksi edellä esittämiemme alkoholin useiden vaikutuskohtien pohjalta. Prekliinisissä tutkimuksissa on toki saatu syväkin alkoholihumala kumottua estämällä GABAergista inhibitiota ja lisäämällä glutamatergista eksitaatiota, mutta nämä keinot olisivat erittäin vaikeita käytännössä siksi, että näiden välittäjäainemekanismien tasapainon ylikorjaaminen voisi helposti viedä liiallisen eksitaation puolelle ja siten altistaa hermosolutuholle. Suuren glutamaattiaktiivisuuden varsinkin NMDA-reseptoriaktiivisuuden tiedetään aiheuttavan hermosoluvauriota lähinnä suurentamalla kalsiumin solunsisäistä pitoisuutta liiallisesti (Korpi 1990). Alkoholimyrkytykseen ei siis vielä ole käypää farmakologista hoitoa, ja siksi onkin lähinnä turvauduttava aikaa vievään elintoimintojen tukemiseen. Vieroitusoireiden hoito perustuu etanolin vaikutusten substituutioon. Ideana on tehdä turvalliseksi se aika, minkä aivosolut tarvitsevat, jotta alkoholin läsnäollessa tapahtuneet neurokemialliset muutokset ehtivät korjaantua ilman kouristuksia ja solutuhoa aiheuttavaa eksitaatiota. Varsin käyttökelpoiseksi on osoittautunut ns. kyllästyshoito bentsodiatsepiineilla. Tosin sekään ei aina ole kyllin tehokas. Diatsepaamikyllästyshoidossa vieroitettavalle alkoholistille annetaan vuodeosastolla 20 mg diatsepaamia suun kautta joka toinen tunti, kunnes hän toivottavasti nukkuu (Heinälä ym. 1989). Tämän jälkeen akuuttien vieroitusoireiden aiheuttama lisälääkityksen tarve on yleensä vähäistä, koska diatsepaami aktiivisine metaboliitteineen on pitkävaikutteinen. Useat muut vieroitusoireiden lääkehoitomahdollisuudet on kuvattu esimerkiksi Heinälän ym. (1995) artikkelissa. Uusilla neurobiologisilla tutkimuksilla ollaan selvittämässä parasta vieroitusoireiden lääkitysperiaatetta, koska on havaittu, että bentsodiatsepiinit eivät ehkä estä vieroitusoireisiin liittyvää glutamaatin lisääntynyttä vapautumista (Rossetti ja Carboni 1995) eivätkä siten täysin poista aivosolutuhon mahdollisuutta. Tältä pohjalta esimerkiksi glutamaattiantagonisteista voidaan odottaa uusia lääkkeitä. Bentsodiatsepiinit ovat kuitenkin hermosoluja suojelevia kokeellisissa aivotrauman malleissa, ja ne ovat edelleen hyväksyttävä vaihtoehto alkoholivieroitusoireiden hoitoon. Suomessa ja Etelä-Afrikassa on käytetty typpioksiduulia (ilokaasu, N 2 O) alkoholismin vieroitusvaiheen hoitoon. Neurofarmakologiselta kannalta se saattaisi soveltua enemmän alkoholismin»korvaushoitoon», varsinkin koska N 2 O:lla on opioidijärjestelmään agonistisia, analgeettisia vaikutuksia (Goto ym. 1996) ja siten voisi korvata endogeenisten opioidien mahdollisen puutoksen alkoholisteilla. Tiedossamme ei ole näyttöä siitä, että typpioksiduuli vähentäisi vieroitusoireisiin liittyvää hermosolutuhon mahdollisuutta, mutta prekliinisessä kirjallisuudessa on kuvattu päinvastaisen vaikuttajan eli opioidiagonistin aiheuttavan aivosolutuhoa (Kofke ym. 1996) ja opioidiantagonistikäsittelyn estävän ainakin osaksi aivoiskemiaan tai -traumaan liittyvää solutuhoa. Vieroitusoireisiin bentsodiasepiinit ovat runsaasti tutkittuina varmasti turvallisempi vaihtoehto kuin typpioksiduuli, mutta ne eivät missään tapauksessa sovellu alkoholinhimon vähentämiseen. Eläinkokeissa (ja ihmisilläkin) bentsodiatsepiiniagonistit eivät ole vähentäneet alkoholin juomista vaan usein lisänneet sitä (Wegelius ym. 1994). Vastaavia tutkimuksia ei ole tietääksemme tehty typpioksiduulista, joten farmakologiselta kannalta sen laajempi, turvallinen käyttö vaatii lisätutkimuksia ja tehon selvityksiä. Alkoholinhimon hoitamiseen on tullut uusia lääkehoidon keinoja viime vuosina, ja näistä lääkkeistä on Suomessa rekisteröity alkoholismin hoitoon naltreksoni, opioidireseptorien salpaaja, jota on aikaisemmin käytetty opiaattiaddiktion ja -myrkytyksen hoidossa. Idea opioidireseptorien salpauksesta alkoholismin hoidossa perustuu siihen, että alkoholi vapauttaa hypotalamuksessa ja aivolisäkkeessä endogeenista opioidireseptoriagonistia beeta-endorfiinia (Gianoulakis ym. 1996), jonka otaksutaan osallistuvan alkoholin aiheuttaman mielihyvän tunteen syntymiseen. Naltreksoni ja muut opioidireseptorien salpaajat estävät siten tämän alkoholin vaikutuksen. Prekliinisten kokeiden tulokset ovat olleet miltei yksiselitteisen positiivisia siinä suhteessa, että nämä aineet ovat vähentäneet alkoholin juomista. Sen sijaan akuutin alkoholihumalan voimakkuuteen salpaajat eivät näytä vaikuttavan (Nuotto ym. 1984), mutta saattavat joillakin potilailla lisätä alkoholin sentraalisesti väsyttäviä vaikutuksia (Swift 1995). Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1033

6 Naltreksoni on morfiinin johdos (kuva 2), joka metaboloituu nopeasti aktiiviseksi metaboliitiksi 6-β-naltreksoliksi maksassa ja sen ulkopuolella. Naltreksoni aiheuttaa 50 mg:n annoksena jo noin kahden päivän µ-opioidireseptorisalpauksen, joka ilmenee esimerkiksi siten, että 25 mg heroiinia on ollut inaktiivinen addikteilla ainakin tuon ajan (Gonzalez ja Brogden 1988). Pitkäaikainen salpaus on myös todettu aivojen kuvantamismenetelmin (Lee ym. 1988). Samalla 50 mg:n päivittäisellä naltreksoniannoksella tehtyjen kolmen kuukauden lumekontrolloitujen hoitokokeiden tulokset alkoholisteilla ovat olleet lupaavia mutta eivät yksioikoisen selviä. Pelkkä lääke ei näytä aina auttavan, vaan potilaiden pitää olla mukana kokonaisvaltaisessa hoito-ohjelmassa (O Malley ym. 1992). Hoitomyöntyvyys on eräiden tutkimusten perusteella tulkittu oleellisen tärkeäksi hyvän hoitotuloksen kannalta (Volpicelli ym. 1997), mutta tässä saattaa olla kyse enemmänkin siitä, että lääkettä huonosti nauttineet potilaat eivät ole osallistuneet täysipainoisesti muuhunkaan hoito-ohjelmaan. Pitkän vaikutusajan pitäisi hyvin kompensoida muutaman päivän lääketauko puhtaasti farmakokineettisesti ajateltuna. O Malley ym. (1992) havaitsivat, että yhdistämällä naltreksoniin kognitiivista terapiaa saadaan parempi (lyhytaikainen) hoitotulos kuin lääkkeen ja supportiivisen psykoterapian yhdistelmällä. Tämä tulos on vahvistettu ainakin Ruotsissa. Mitä siis opioidireseptorien salpaus tekee alkoholistin alkoholinhimolle? Volpicellin ym. (1992) tulokset osoittavat alkoholinhimon (craving) vähenevän ja vieroittuneiden potilaiden osuuden olevan suurempi hoidon aikana lääkettä saaneilla. O Malley ym. (1992) havaitsivat, että paras retkahduksia ehkäisevä vaikutus ilmeni niillä naltreksonia ja kognitiivista terapiaa saaneilla potilailla, jotka eivät olleet pysyneet raittiina! Voisiko takana olla eläinkokeiden perusteella esitetty mekanismi (Sinclair 1990): opioidireseptorien salpaus alkoholin vaikuttaessa aivoihin saattaa sammuttaa niiden hermoverkostojen toiminnan, jotka aiemmin vahvistivat alkoholin juomista. Tutkimuksia tarvitaan sen osoittamiseksi, onko alkoholin himoa vähentävän neurokemiallisen muutoksen edellytyksenä opioidireseptorien salpaajan ja alkoholin yhteisvaikutus aivoissa. Vasta tällaisen tuloksen jälkeen olisi todella perusteltua ottaa yhdeksi alkoholismin hoidon tavoitteeksi kohtuukäyttö ja suhtautua sallivasti alkoholin käyttöön hoidon aikana! Kolmen kuukauden hoidon jälkeisessä kuuden kuukauden seurannassa tulokset pysyivät naltreksonille suotuisina vain ensimmäisen kuukauden ajan riippumatta muun terapian laadusta (O Malley ym. 1996), joten on todennäköisesti tärkeää, että lääkehoitoa jatketaan pidempään tai potilaiden alkoholinhimon mukaan jaksotellen. Toinen uusi lääkeaine alkoholismiin hoitoon on akamprosaatti (kalsiumasetyyli-homotauriini), joka naltreksonista poiketen ei ole vielä Suomessa rekisteröity mutta on käytössä useissa Euroopan maissa. Akamprosaatti on yhdiste, jonka vaikutusmekanismin oletettiin alustavasti liittyvän GABA-mekanismien toiminnan voimistamiseen, mutta uudemmat kokeet ovat viitanneet pikemminkin siihen, että vaikutukset kohdistuvat glutamaattireseptoreihin ja kalsiumkanaviin (Littleton 1995, Wilde ja Wagstaff 1997). Lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa akamprosaatti lisättynä alkoholistien hoitoyksiköiden normaaleihin hoitokäytäntöihin suurensi merkitsevästi alkoholista eroon päässeiden potilaiden osuutta, ja vaikutus näyttäisi jatkuvan ainakin vuoden sen jälkeen, kun vuoden mittainen lääkehoito on lopetettu (Sass ym. 1996). Tutkimukset toteutettiin»intention-to-treat»-periaatteella, jolloin hoidosta pois jääneet luokiteltiin suoraan retkahtaneiksi. Vaikka tulokset ovat tässä suhteessa ehkä yllättävänkin hyviä, vain noin % enemmän akamprosaatilla hoidetuista pysyy vuoden parin ajan raittiina lumelääkeryhmään verrattuna (Sass ym. 1996, Whitworth ym. 1996). Akamprosaatti saattaa kuitenkin vaikuttaa osalla potilaista nimenomaan raittiutta pitkittävästi, sillä eläinkokeissa se on estänyt ns. alkoholideprivaatiovaikutuksen eli väliaikaisesta pidättymisestä aiheutuvan alkoholinkulutuksen lisääntymisen (Spanagel ym. 1996). Viimeaikaisissa katsauksissa (Verbanck 1995, Spanagel ja Zieglgänsberger 1997, Zernig ym. 1997) alkoholismin lääkehoidosta on päädytty siihen, että alkoholinhimon vähentämisessä ja käytön lopettamisessa vain edellä mainittujen 1034 E. Korpi ja T. Seppälä

7 K u v a 2. Morfiinin, alkoholismissa käytettävän opioidiantagonistin naltreksonin ja sen aktiivisen metaboliitin 6-β-naltreksolin rakenteet. opioidireseptorien salpaajien ja akamprosaattin teho on kohtalaisesti dokumentoitu. Näin masennuslääkkeet, varsinkin serotoniiniselektiiviset takaisinoton estäjät (mm. fluoksetiini ja sitalopraami), kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä käytetty litium, inhotushoidossa käytetyt disulfiraami ja kalsiumkarbimidi ja neuroleptit (tiapridi) jäänevät lähinnä joidenkin valikoitujen potilaiden hoitamiseen, koska niillä ei ole kovin selvää alkoholinhimoa vähentävää vaikutusta. Toki on muistettava, että alkoholisteilla esiintyy usein muita psyyken sairauksia, jotka eivät välttämättä heti parane alkoholinhimoa vähentävillä lääkeaineilla, ja toisaalta se, että opioidireseptorien salpaajat ja akamprosaatti eivät ilmeisesti pelasta kaikkia potilaita kuiville. Näin siis hoitava lääkäri joutuu käyttämään laajempaa lääkevalikoimaa, jossa anksiolyyttinä tai depressiolääkkeenä voidaan pitkäaikaisen hoidon aikana kokeilla myös 5-HT 1A - reseptorin agonistia buspironia. Se ei aiheuta riippuvuutta eikä voimista alkoholin vaikutusta (Seppälä ym. 1982) ja saattaa joillakin potilailla myös hieman vähentää alkoholin juomista (Kranzler ym. 1994). Epäilemättä uusien neurobiologisten hypoteesien pohjalta on tulossa uusia lääkeaineita (O Brien 1997), mutta niidenkin osalta tärkeänä hoitoon vaikuttavana tekijänä tulee olemaan se, miten onnistutaan valitsemaan tehokkain hoitoprosessi lääkkeineen kullekin alkoholismista kärsivälle potilaalle. Kirjallisuutta Baraniuk J N, Murray RB, Mabbee W G. Naloxone, ethanol, and the chlorpropamide alcohol flush. Alcohol Clin Exp Res 1987; 11: Frazer A G. Pharmacokinetic interactions between alcohol and other drugs. Clin Pharmacokin 1997; 33: Gianoulakis C, Krishnan B, Thavundayil J. Enhanced sensitivity of pituitary β-endorphin to ethanol in subjects at high risk of alcoholism. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: Gonzalez J P, Brogden R N. Naltrexone: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in the management of opioid dependence. Drugs 1988; 35: Goto T, Marota J J, Crosby G. Volatile anaesthetics antagonize nitrous oxide and morphine-induced analgesia in the rat. Br J Anaesth 1996; 76: Guivernau M, Quintanilla M E, Tampier L. Investigations on the ethanol-induced flushing reaction: effects of propranolol and dipyridamole on acetaldehyde and prostacyclin metabolism. Toxicology 1994; 90: 1 9. Heinälä P, Huttunen M O, Hares J. Alkoholin vieroitusoireiden diatsepaamikyllästyshoito. Suom Lääkäril 1989; 44: Heinälä P, Sinclair D, Kiianmaa K, Sillanaukee P. Mikä lääkkeeksi juomiskierteeseen? Duodecim 1995; 111: Hudson C J. Tricyclic antidepressants and alcohol blackouts. J Nerv Ment Dis 1981; 169: Ingelman-Sundberg M, Ronis M J, Lindros K O, Eliasson E, Zhukov A. Ethanol-inducible cytochrome P4502E1: regulation, enzymology and molecular biology. Alcohol Alcoholism 1994; 2: Judd L L, Huey L Y. Lithium antagonizes ethanol intoxication in alcoholics. Am J Psychiatry 1984; 141: Kofke W A, Garman R H, Stiller R L, Rose M E, Garman R. Opioid neurotoxicity: fentanyl dose-response effects in rats. Anesth Analg 1996; 83: Korpi E R. Alkoholin vaikutus hermosoluihin. Duodecim 1990; 106: Kranzler H R, Burleson J A, Del Boca F K, ym. Buspirone treatment of anxious alcoholics. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: Lao B, Czyzyk A, Szutowski M, Szczepanik Z. Alcohol tolerance in patients with non-insulin-dependent (type 2) diabetes treated with sulphonylurea derivatives. Arzneim-Forsch 1994; 44: Lee M C, Wagner H N Jr, Tanada S, Frost J J, Bice A N, Dannals R F. Duration of occupancy of opiate receptors by naltrexone. J Nucl Med 1988; 29: Lieber C S. Mechanism of ethanol induced hepatic injury. Pharmacol Ther 1990; 46: Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1035

8 Lieber C S. Mechanisms of ethanol-drug-nutrition interactions. Clin Toxicol 1994; 32: Littleton J. Acamprosate in alcohol dependence: how does it work? Addiction 1995; 90: Mattila M J. Alcohol and drug interactions. Ann Med 1990; 22: Mattila M J, Seppälä T. Interactions of alcohol and psychotropic drugs on psychomotor skills. Adv Neurotoxicol 1980; 5: Mihic S J, Ye Q, Wick M J, Koltchine V V, ym. Sites of alcohol and volatile anaesthetic action on GABA A and glycine receptors. Nature 1997; 389: Miller N S, Goodwin D W, Jones F C, ym. Combined antihistamine antagonism of the flushing reaction to alcohol. Alcohol Alcoholism. Suppl 1: 583 6, 1987 Nuotto E, Palva E S, Seppälä T. Naloxone-ethanol interaction in experimental and clinical situations. Acta Pharmacol Toxicol 1984; 54: O Brien C P. A range of research-based pharmacotherapies for addiction. Science 1997; 278: O Malley S S, Jaffe A J, Chang G, ym. Six-month follow-up of naltrexone and psychotherapy for alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: O Malley S S, Jaffe A J, Chang G, Schottenberg R S, Meyer R E, Rounsaville B. Naltrexone and coping skills therapy for alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: Rossetti Z L, Carboni S. Ethanol withdrawal is associated with increased extracellular glutamate in the rat striatum. Eur J Pharmacol 1995; 283: Sass H, Soyka M, Mann K, Zieglgänsberger W. Relapse prevention by acamprosate. Results from a placebo-controlled study on alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: Seppälä T, Linnoila M, Mattila M J. Drugs, alcohol and driving. Drugs 1979; 17: Seppälä T, Aranko K, Mattila M J, Shrotriya R C. Effects of alcohol on buspirone and lorazepam actions. Clin Pharmacol Ther 1982; 32: Sinclair J D. Drugs to decrease alcohol drinking. Ann Med 1990; 22: Spanagel R, Holter S M, Allingham K, Landgraf R, Zieglgänsberger W. Acamprosate and alcohol: I. Effects on alcohol intake following alcohol deprivation in the rat. Eur J Pharmacol 1996; 305: Spanagel R, Zieglgänsberger W. Anti-craving compounds for ethanol: new pharmacological tools to study addictive processes. Trends Pharmacol Sci 1997; 18: Stowell A, Johnsen J, Ripel A, Morland J. Diphenhydramine and the calcium carbimide-ethanol reaction: a placebo-controlled clinical study. Clin Pharmacol Ther 1986; 39: Swift R M. Effect of naltrexone on human alcohol consumption. J Clin Psychiatry 1995; 56: Verbanck P M P. The pharmacological treatment of alcoholism: from basic science to clinical medicine. Alcohol Alcohol 1995; 30: Wegelius K, Honkanen A, Korpi E R. Benzodiazepine receptor ligands modulate ethanol drinking in alcohol-preferring rats. Eur J Pharmacol 1994; 263: Whitworth A B, Fischer F, Lesch O M, ym. Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol dependence. Lancet 1996; 347: Wilde M I, Wagstaff A J. Acamprosate, a review of its pharmacology and clinical potential in the management of alcohol dependence after detoxification. Drugs 1997; 53: Volpicelli J R, Alterman A I, Hayashida M, O Brien C P. Naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: Yu D, Zhang L, Eisele J-L, Bertrand D, Changeux J-P, Weight F F. Ethanol inhibition of nicotinic acetylcholine type α7 receptors involves the amino-terminal domain of the receptor. Mol Pharmacol 1996; 50: Zernig G, Fabisch K, Fabisch H. Pharmacotherapy of alcohol dependence. Trends Pharmacol Sci 1997; 18: ESA KORPI, professori Turun yliopiston biolääketieteen laitos, farmakologian osasto Turku TIMO SEPPÄLÄ, LKT, laboratorionjohtaja Kansanterveyslaitoksen huumelaboratorio Mannerheimintie Helsinki 1036

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto

Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä. Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Tulevaisuuden lääkkeet päihdetyössä Petri Hyytiä Kansanterveyslaitos Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto Alkoholismin lääkehoito Alkoholiriippuvuus on krooninen sairaus Psykososiaalisilla hoidoilla

Lisätiedot

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä

Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä LT Marja Aira Helsinki 19.9.2013 Lähes kaikki iäkkäät käyttävät jotain lääkettä, joko resepti- ja/tai itsehoitolääkkeitä Lähes 40% yli 74 vuotiaista käyttää yli viittä reseptilääkettä Vuonna 2011 65 84-vuotiaista

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu. Mikko Salaspuro

Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu. Mikko Salaspuro Alkoholihaitat Alkoholiriippuvuuden lääkehoito kriittinen tarkastelu Mikko Salaspuro Lääkkeiden tehoa alkoholiriippuvuuden hoidossa on tutkittu kymmenissä hyvin tehdyissä satunnaistetuissa tutkimuksissa.

Lisätiedot

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006

Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 Lääkkeet ja alkoholi Suomen Apteekkariliitto 2006 2 Lääkkeen ja alkoholin samanaikainen käyttö voi aiheuttaa ongelmia Lääkkeitä käytettäessä alkoholia tulisi nauttia vain, jos niillä ei ole haitallisia

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

Ikääntyminen ja alkoholi

Ikääntyminen ja alkoholi Ikääntyminen ja alkoholi Mauri Aalto dos, psyk el Järvenpään sosiaalisairaala ja Kansanterveyslaitos Katsaus on laadittu osana Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittamaa Liika on aina liikaa - ikääntyminen

Lisätiedot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot

Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Tupakointi, tupakoinnin lopettaminen ja lääkeinteraktiot Kari Raaska, LT Psykiatrian ja kliinisen farmakologian el Ylilääkäri HySHA:n psykiatrian ty Biomedicum 2014-12-2 Tupakointi ja lääkeinteraktiot

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito

Psyykenlääkkeet. Masennuslääkkeet. Käypä hoito-suositus (2009) Vaikutusmekanismit. Masennuksen hoito Psyykenlääkkeet Masennuslääkkeet Pekka Rauhala 2012 Ahdistuslääkkeet Masennuslääkkeet Mielialan tasaajat Psykoosilääkkeet (Antipsykootit) Käypä hoito-suositus (2009) Masennustila Ahdistuneisuushäiriö 40-60%

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry

Nikotiniriippuvuus. Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiniriippuvuus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Nikotiini On keskushermoston reseptoreita stimuloiva ja sen välittäjäaineita (asetylkoliini,

Lisätiedot

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö

A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen. 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen. Asiasisältö A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Asiasisältö Keskeisyys Taso 1 2 3 A B C 1 Autonomisen hermoston farmakologia 1.1 Parasympatomimeetit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ

METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun kaupungin päihdeklinikka Kiviharjuntie 5 90230 Oulu METADON KORVAUSHOITOLÄÄKKEENÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Niskasaari Anne Näppä Marja Olet vapaa, jos elät niin kuin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista

Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista Osio VI: Yhteenveto riskienhallintasuunnitelman toimista VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osat Tietoa sairauden esiintyvyydestä Lääkevalmiste Dormix 12,5 mg ja 25 mg kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu

Lisätiedot

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka

Yleislääketieteen erikoislääkäri, päihdelääkäri Esti Laaksonen. Turun yliopisto Turun A-klinikka NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN, ALKOHOLIRIIPPUVUUTTA KOSKEVIEN HOITOMUOTOJEN SATUNNAISTETTU, VERTAILEVA TUTKIMUS: DISULFIRAAMI, NALTREKSONI JA AKAMPROSAATTI ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN HOIDOSSA Yleislääketieteen erikoislääkäri,

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito

Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Päihteet, terveys ja erityispalvelut -ajankohtaispäivät Juvenes, Tampere Alkoholivieroituksessa käytettävä lääkehoito Pekka Heinälä 29.1.2010 ALKOHOLINKULUTUS SATAPROSENTTISENA ALKOHOLINA HS 151209 1 Käypä

Lisätiedot

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY

MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ. Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MONILÄÄKITYS JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ Sirkka Liisa Kivelä Yleislääketiet. professori, emerita, TY Geriatrisen lääkehoidon dosentti, HY MIKÄ ON MONILÄÄKITYSTÄ? Tutkimukset 5 tai yli 10 tai yli runsas

Lisätiedot

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90

ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 1 Yli 65-vuotias ARVIOI ALKOHOLIN KÄYTTÖÄSI 90 85 80 Mittari alkoholin käytön itsearviointiin 75 70 65 2 Tämän mittarin tarkoituksena on auttaa Sinua arvioimaan alkoholin käyttöäsi. Alkoholin käyttöä olisi

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos

Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Mirja Koivunen Yleislääketieteen erikoislääkäri Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys Länsi-Suomen Diakonialaitos Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan sitä, että kuolevaa potilasta rauhoitetaan

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa

Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET Parasetamolin aiheuttamat myrkytykset Suomessa Mikko Parry, Kalle Hoppu / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 4.12.2015. istock/dolgachov

Lisätiedot

Viinan kirot. Marja Aira LT 3.8.13

Viinan kirot. Marja Aira LT 3.8.13 Viinan kirot Marja Aira LT Historiaa Raittiuden ihannointi Kieltolaki 1919-1932 Viinakortti 1943 Raittiuskasvatus Keskiolut kauppoihin 1969 Käyttävätkö raittiuskasvatuksen saaneet seniorit alkoholia?

Lisätiedot

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

LIITE I. Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle LIITE I Tieteelliset päätelmät ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset päätelmät - Vieroitusoireyhtymä: Effentora-/Actiq-valmisteiden käyttöön on liittynyt 54 tapausta, joissa potilaalla

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa

Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa Esa Korpi Helsingin yliopisto, biolääketieteen laitos, farmakologia Diagnosis of drug dependence in humans Intense craving or compulsive urge for a drug Impaired

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Sylvi 96 v Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2013 Glaukooma: timololi 1 tippa x 2 RR-tauti: hydroklooritiatsidi 25mg x2, (diureetista virtsan karkailua, minkä vuoksi Sylvi otti lääkettä

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun lääkkeet

Neuropaattisen kivun lääkkeet Neuropaattisen kivun lääkkeet Migreenilääkkeet Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kaavio portaittaisesta kivunhoidosta; mukaeltu WHO:n mallista.

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Lääkkeet ja liikenne

Lääkkeet ja liikenne Lääkkeet ja liikenne 1 Suomen Apteekkariliitto 2008 2 Lääkkeet liikenteessä Joka toinen suomalainen käyttää päivittäin lääkkeitä. Monet niistä saattavat heikentää käyttäjän suorituskykyä liiken teessä.

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic!

Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3-4/2017 EX TEMPORE Oligonukleotidi-lääkevalmisteet ja niiden turvallisuuden tutkiminen Enni-Kaisa Mustonen / Kirjoitettu 18.12.2017 / Julkaistu Oligonukleotidit ovat nukleotideista

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään

AKUUTTI KIPU KROONINEN KIPU. varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä. on sairaus sinällään AKUUTTI KIPU varoitussignaali uhkaavasta kudosvauriosta tai sen etenemisestä usein taustalta löytyy selkeä syy ja myös menestyksellinen hoito KROONINEN KIPU on sairaus sinällään patofysiologinen tila,

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi

Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Toksikologia Toksikologian perusteita ja toksisuuden arviointi Pekka Rauhala 2012 Oppi vieraiden aineiden haitallisista vaikutuksista eläviin organismeihin Paracelsus (1493-1541): Ei ole myrkytöntä ainetta,

Lisätiedot

Taustaa. Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito. Alkoholiongelma terveydenhuollossa

Taustaa. Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito. Alkoholiongelma terveydenhuollossa Alkoholiongelman näyttöön perustuva hoito Hannu Alho Ylilääkäri, Kansanterveyslaitos, KTL, mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto, MAO; Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HUS Seinäjoki 17.10.06

Lisätiedot

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa

Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa Bentsodiatsepiiniriippuvaisen hoidon toteuttaminen avoterveydenhuollossa J-P. Visapää, LL Kymenlaakson A-klinikkatoimi Helsingin Diakonissalaitos, Huumepäivystysosasto Taustaa Suurin osa suomalaisista

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013

Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuropeptidit, opiaatit ja niihin liittyvät mekanismit Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2013 Neuroendokriinisen järjestelmän säätely elimistössä Neuropeptidit Peptidirakenteisia hermovälittäjäaineita

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP

Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys. Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Kaksoisdiagnoosin tutkiminen ja hoito hoitoketjun merkitys Mauri Aalto Yl, dos Psykiatria, EPSHP Lähteet Mueser et al. 2003. Integrated treatment for dual disorders: a guide to effective practice. Guilford

Lisätiedot

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL

Luonnonmarjat ja kansanterveys. Raija Tahvonen MTT/BEL Luonnonmarjat ja kansanterveys Raija Tahvonen MTT/BEL 15.8.2013 Jos poimit marjat itse, saat Liikuntaa Luonnossa liikkumisen hyvät vaikutukset aivoille Marjasi tuoreena Varman tiedot, mistä marjat ovat

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini

Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Deksmedetomidiini Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 10.8.2012 Dexdor 100 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Orion

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015

Vanhukset ja psyykenlääkehoito. Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Vanhukset ja psyykenlääkehoito Prof. Hannu Koponen Helsinki 12.3.2015 Sidonnaisuudet Luentopalkkio: Medivir, Professio, Pfizer Advisory board: Servier, Takeda Palkkaa/palkkioita: Fimea, Valvira, Kustannus

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Visioiden j a todellisuuden aölissö Aiuojen hierarkiat

Visioiden j a todellisuuden aölissö Aiuojen hierarkiat Visioiden j a todellisuuden aölissö Aiuojen hierarkiat Esa R. Korpi Alkoholin ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat keskushermostoon, vaikka alkoholi vaikuttaa suoraan muihinkin elimiin. Aivoissa syntyvät

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Alkoholiriippuvuuden farmakologinen hoito

Alkoholiriippuvuuden farmakologinen hoito ALKOHOLIHAITAT Hannu Alho ja Petri Hyytiä Alkoholiriippuvuuteen on jo pitkään ollut tehokkaita hoitomahdollisuuksia, mutta hoitoon hakeutuu ja tehokasta hoitoa saa vain pieni osa riippuvaisista. Alkoholiriippuvuuden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus. Tabletti on valkoinen, litteä, jakourallinen ja siinä on koodi CDC, 11mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus. Tabletti on valkoinen, litteä, jakourallinen ja siinä on koodi CDC, 11mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Antabus 200 mg poretabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Disulfiraami 200mg 3. LÄÄKEMUOTO Poretabletti Valmisteen kuvaus. Tabletti on valkoinen, litteä,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

Postsynaptiset tapahtumat Erityyppiset hermovälittäjät

Postsynaptiset tapahtumat Erityyppiset hermovälittäjät Postsynaptiset tapahtumat Erityyppiset hermovälittäjät Pienmolekylaariset mm. asetyylikoliini, noradrenaliini, serotoniini, histamiini käytetäänuudestaan vapautumisen jälkeen ja kuljetetaan takaisin vesikkeleihin

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu

Keskittymisharjoitus. Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6. Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Sinikka Hiltunen/Muistikoulutus 2.10.2009 1/6 Keskittymisharjoitus Lue teksti, jota ei ole lihavoitu Ikääntymisen myötä hermojärjestelmän kyky ylläpitää Säännöllinen alkoholin nauttiminen nuoruudessa muuttaa

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN

OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN OPIOIDILÖYDÖKSET PALJASTAVAT LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN Erkki Vuori, professori 01.10.2009 Lääketieteellinen tiedekunta OIKEUSLÄÄKETIETEELLISEN KUOLEMAN- SYYNSELVITYKSEN KATTAVUUS v 2006 Ikäryhmä Kuolleet

Lisätiedot

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet

Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet S O S I A A L I - J A T E R V E Y S M I N I S T E R I Ö Esitteitä 2006:6 1 Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet Ikääntyminen tuo muutoksia

Lisätiedot

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 192,85 mg laktoosia.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 192,85 mg laktoosia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 50 mg naltreksonihydrokloridia.

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

Liite C. (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin)

Liite C. (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin) Liite C (muutos kansallisesti hyväksyttyihin lääkevalmisteisiin) LIITE I TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET MYYNTILUVAN (MYYNTILUPIEN) EHTOJEN MUUTTAMISTA KOSKEVALLE SUOSITUKSELLE Tieteelliset johtopäätökset

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä Page 1 of 9 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat yleensä hallittavissa Pentti J. Neuvonen Vain osa lääkkeiden yhteisvaikutuksista on lääkehoidon onnistumisen kannalta tärkeitä.

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite I. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Tieteelliset johtopäätökset Kun otetaan huomioon lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRACin) arviointiraportti

Lisätiedot

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Remeron 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Masennus on sairaus, jossa surullisuuden tunne ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 1 mg:n kalvopäällysteinen

Lisätiedot