KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä"

Transkriptio

1 KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana useiden sairauksien ja siten niiden lääkehoitojenkin taustalla. Tässä katsauksessa esitetään perusasiat alkoholista sen vaikutusten pohjalta, myös vuorovaikutukset tavallisimpien lääkeaineiden kanssa. Alkoholismin lääkehoito on uudistumassa siten, että se ei ole enää tehotonta korvaus- tai inhotushoitoa vaan perustuu alkoholin neurobiologisten vaikutusten muuttamiseen antaen näin tukea muunlaiselle, lääkkeettömälle hoidolle. Alkoholi vaikuttaa elimistön aineenvaihduntaan ja toimintaan hyvin laajasti (Lieber 1990). Laajemmin alkoholin merkitystä terveydelle on käsitelty hiljattain tämän lehden miniteemanumerossa (Duodecim 1996; 112: 1903). Alkoholin metaboliset vaikutukset ovat kliinisesti niin merkittäviä, että ne on pidettävä aina mielessä alkoholin suurkuluttajien ja alkoholistien hoidossa, koska alkoholi voi muuttaa monen aineen, solun ja elimen toimintaa ja koska alkoholin suurkuluttajat ovat merkittävä osa kaikkien erikoisalojen potilaiden joukossa. Alkoholin vaikutusmekanismin perusteet Viime vuosien tutkimustiedon mukaan alkoholi ei suinkaan ole epäspesifinen aivosolukalvojen liuottaja, kuten aiemmin luultiin, vaan aine, jolla on yllättävän tarkat hermoston vaikutuskohtia koskevat rakennevaatimukset (Korpi 1990). Tämä tieto on saatu modernin neurobiologian keinoin huolimatta siitä, että etanolin affiniteetti reseptoreihinsa on erittäin vähäinen. Etanolilla ei ole vain yhtä reseptoria, vaan se vaikuttaa varsinkin useisiin hermovälittäjäaineiden ligandivälitteisiin ionikanaviin. Se vaikuttaa myös jänniteherkkiin ionikanaviin ja G-proteiineista ainakin G S α- proteiineihin, niitä ensin stimuloiden ja sitten kroonisesti estäen (Korpi 1990). Etanoli voimistaa A-tyypin gamma-aminovoihapporeseptoreja (GABA A ), strykniiniherkkiä glysiinireseptoreja ja serotoniini 5-HT 3 -reseptoreita sekä estää N-metyyli-D-aspartaattityypin (NMDA) glutamaattireseptoreita, nikotiinisia asetyylikoliinireseptoreita (nach) ja purinergisia P 2X -reseptoreita. Koska varsinkin GABA A - ja NMDA-reseptorit ovat aivojen toiminnan kannalta olennaisen tärkeitä tasapainottavia mekanismeja (Korpi 1990), etanolin molekulaaristen vaikutusten perusteella on nyt helppo ymmärtää paremmin alkoholihumalan mekanismia: lisääntynyt esto GABA A -reseptoreiden potentoinnin kautta ja vähentynyt eksitaatio NMDA-reseptoreiden eston kautta aiheuttavat aivojen toiminnan hidastumista ja johtavat suurina annoksina sammumiseen, anestesiaan. Näiden Duodecim 114: ,

2 etanolin välittömien vaikutusmekanismien ymmärtäminen on selventänyt myös krapulan ja vieroitusoireiden mekanismeja. Reseptorit mukautuvat etanolin läsnäoloon (GABA A -reseptoritoiminnot heikkenevät ja NMDA-reseptoritoiminnot vahvistuvat). Kun etanolin eliminaatio on nopeampaa kuin reseptoritapahtumien palautuminen normaalitilanteeseen, aivoihin jää edelleen vähentynyt esto ja lisääntynyt eksitaatio, mistä aiheutuu jopa aivosolutuholle altistaviin kouristuksiin johtavia vieroitusoireita. On hyvä jatkaa käytössä olevaa vieroitushoitoa GABA A -reseptoreiden toimintaa lisäävillä bentsodiatsepiineilla, mutta uusia lääkehoitomahdollisuuksia kannattaa varmasti etsiä, jotta bentsodiatsepiinien aiheuttamat riippuvuusongelmat ja yleensä alkoholivieroitusoireisiin liittyvän aivokudostuhon mahdollisuus voitaisiin välttää täydellisesti. Etanolin uusista molekulaarisista interaktioista voidaan mainita pari esimerkkiä. Etanolin estävä vaikutus nach-reseptorien toimintaan (Na + -ionien läpipääsyn estyminen) ja voimistava vaikutus 5-HT 3 -reseptorien toimintaan (Na + -ionien läpipääsyn lisääntyminen) muuttuvat päinvastaisiksi, kun näiden reseptorien solunulkoiset N-terminaaliset aminohappoketjut vaihdetaan keskenään (Yu ym. 1996), mikä viittaa alkoholin vaikutukseen solukalvon ulkopuolisilla, lipidittömillä alueilla. Toisaalta GABA A -reseptorikanavien etanoliherkkyyden on esitetty olevan riippuvainen parin solukalvon läpäisevässä osassa sijaitsevan aminohapon rakenteista (Mihic ym. 1997), mikä on sopusoinnussa sen kanssa, että alkoholi vaikuttaa lipidiliukoisuuteensa liittyvällä voimakkuudella proteiinien hydrofobisissa taskuissa (kuva 1). Proteiineja ympäröivien lipidien osuutta alkoholien vaikutusmekanismissa tutkitaan edelleen. Vaikutuskohtien useuden takia, alkoholi voimistaa erilaisilla spesifisillä mekanismeilla vaikuttavien psykotrooppisten lääkkeiden sedatiivisia vaikutuksia ja saattaa pitkäaikaiskäytössä estää psyykenlääkkeiden aiheuttamat (terapeuttiset?) neurokemialliset mukautumistapahtumat aivoissa. Akuutisti alkoholi voi aktivoida anksiolyyttisten GABA A -mekanismien lisäksi serotoniinijärjestelmää vähentäen tuskaisuutta, mutta anksiolyyttinen vaikutus heikkenee nopeasti molempien K u v a 1. Etanoli tarvitsee GABA A -reseptorin toiminnan voimistamiseen tiettyjä aminohappoja kuvan osoittamalla alueella solun läpäisevän toisen ja kolmannen aminohappoketjun solunulkoisessa päässä (Mihic ym. 1997). transmitterimekanismien mukautumisen takia. Nämäkin esimerkit osaltaan tuovat selvästi esiin käsityksemme, että alkoholi on huono vaihtoehto psyyken häiriöiden (itse)lääkitykseen tai muun lääkityksen yhteydessä käytettäväksi. Lääkärin pitää olla tietoinen seuraavista kliinisesti merkittävistä alkoholin ja lääkeaineiden yhteisvaikutuksista potilailla. Alkoholi tavanomaisen lääkehoidon aikana Alkoholi vaikuttaa lähes kaikkiin elinsysteemeihin, mm. hermostollisiin, kardiovaskulaarisiin, immunologisiin ja endokriinisiin toimintoihin. Näiden fysiologisten järjestelmien kautta vaikuttavilla lääkeaineilla ja alkoholilla on teoreettisesti mahdollisia yhteisvaikutuksia. Alkoholin ja lääkeaineiden yhteisvaikutusten ilmaantuminen riippuu mitä suurimmassa määrin käytettyjen annosten suuruuksista (Mattila 1990). Yleensä kohtuullinen määrä alkoholia tavanomaisten hoidollisten lääkeannosten yhteydessä on ani harvoin hengenvaarallinen, mutta yliannokset voivat johtaa jopa kuolemaan. Reaktiot lääkeaineiden ja alkoholin samanaikaiseen käyttöön ovat kuitenkin yksilöllisiä. Alkoholi voi muuttaa lääkkeiden vaikutuksia tai toisaalta lääkeaineet alkoholin vaikutuksia. Lääkkeiden ja alkoholin tärkeimmät yhteisvaikutukset välittyvät farmakodynaamisin mekanismein. Näitä mekanismeja ei kuitenkaan tunneta kovin tarkasti E. Korpi ja T. Seppälä

3 Bentsodiatsepiinit ja alkoholi lisäävät toistensa keskushermostoa lamaavia vaikutuksia (Mattila ja Seppälä 1980). Seurauksena ovat lisääntynyt humala, tokkuraisuus ja kömpelyys. Kohtuullinen alkoholinkäyttö tavanomaisen bentsodiatsepiinihoidon aikana johtaa kuitenkin vain harvoin arvaamattomiin reaktioihin. Näitä aineita samanaikaisesti käyttänyt henkilö ei kuitenkaan kykene luotettavasti arvioimaan humalatilaansa eikä sen syvenemisnopeutta. Siksi bentsodiatsepiinihoidon aikana on viisainta rajoittaa alkoholin käyttöä tai pidättäytyä siitä kokonaan. Yliannoksina bentsodiatsepiinit ja alkoholi lisäävät voimakkaasti toistensa keskushermostoa lamaavia vaikutuksia. Kuolemaan johtavia bentsodiatsepiinimyrkytyksiä onkin esiintynyt lähes yksinomaan alkoholin käytön yhteydessä. Muiden sedatiivisten lääkeaineiden (muut unilääkkeet, sentraalisesti vaikuttavat H 1 - antihistamiinit, sedatiiviset masennuslääkkeet ja neuroleptit) ja alkoholin väliset yhteisvaikutukset ovat samankaltaisia kuin bentsodiatsepiinien ja alkoholin väliset (Seppälä ym. 1979, Mattila 1990). Opiaateilla ja alkoholilla on kohtuuannoksin tavanomainen additiivinen, keskushermostoa lamaava yhteisvaikutus, mutta suuret annokset lamaavat keskushermostoa voimakkaasti, mikä voi olla kohtalokastakin. Opiaattimyrkytys johtaa kuolemaan puolta pienemmillä annoksilla, jos lääkkeen lisäksi käytetään alkoholia. Trisyklisten masennuslääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytön on kuvattu johtaneen paitsi sedatiivisten vaikutusten korostumiseen myös useita tunteja kestäviin muistikatkoihin (Hudson 1981). Kyseinen vaikutus lienee välittynyt keskushermoston kolinenergisten muistijärjestelmien kautta. Käytettäessä masennuslääkkeitä ja alkoholia ylisuurina annoksina haitat ilmenevät myös hankalina sydämen rytmihäiriöinä. Serotoniinin takaisinottoa estävien masennuslääkkeiden ja alkoholin sentraaliset ja perifeeriset yhteisvaikutukset ovat vähäisempiä (Mattila 1990). Pitkäaikainen litiumhoito yhdessä suurten alkoholimäärien kanssa johtaa korostuneeseen keskushermosto- ja munuaistoksisuuteen. Toisaalta litium saattaa lievästi vähentää alkoholi-intoksikaatiota (Judd ja Huey 1984). Neuroleptihoidon aikana jo kohtalaiset alkoholiannokset saattavat aiheuttaa ekstrapyramidaalioireita. Alkoholin ja lääkeaineiden farmakokineettiset yhteisvaikutukset tunnetaan paremmin kuin edellä kuvatut farmakodynaamiset yhteisvaikutukset (Fraser 1997). Alkoholi voi muuttaa lääkeaineen kinetiikkaa sen kaikissa vaiheissa, joskin lähinnä metaboliavaiheen muutoksilla on käytännön merkitystä. Alkoholi itse hapettuu maksassa pääasiassa alkoholidehydrogenaasin välityksellä. Osa alkoholista hajoaa myös niiden maksan mikrosomaalisten entsyymien (lähinnä CYP2E1:n) vaikutuksesta, jotka osallistuvat monien lääkeaineiden hapetusreaktioihin (Ingelman-Sundberg ym. 1994, Lieber 1994). Tilapäisesti käytettynä alkoholi estää näiden lääkeaineiden metaboliaa ja siten pidentää tai voimistaa niiden vaikutuksia. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö puolestaan indusoi entsyymejä, jolloin lääkkeiden metabolia kiihtyy ja vaikutukset vähenevät. Entsyymi-induktion kehittymisnopeutta ei tarkoin tunneta. Kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi jo viikon kestävä suhteellisen runsas käyttö (useita ravintola-annoksia/vrk) lisää maksaentsyymien tehoa selvästi. Noin kahden viikon alkoholiton kausi puolestaan voi jo palauttaa maksan toiminnan alkuperäiselle tasolle. Alkoholin metaboliaa hidastavia lääkeaineita on esitetty taulukossa 1. Tavanomaisten lääkeaineiden aiheuttamalla alkoholidehydrogenaasin estolla on suhteellisen vähän käytännön merkitystä. Sen sijaan aldehydidehydrogenaasin toimintaa estävät lääkeaineet saattavat johtaa»flush»- tai antabusreaktioihin, joiden oireena ilmenee ihon punoitusta, heikotusta, huimausta, pahoinvointia, oksetusta, päänsärkyä, takykardiaa ja hypotensiota. Reaktiot johtuvat vereen ylimäärin kertyneestä asetaldehydistä mutta välittyvät myös elimistön histamiini-, prostaglandiini- ja endorfiinijärjestelmien kautta (Baraniuk ym. 1987, Miller ym. 1987, Guivernau ym. 1994). Difenhydramiinin (antihistamiini) on osoitettu estävän jonkin verran»flush» -reaktiota (Stowell ym. 1986). Mikrobilääkkeiden ja alkoholin välisiä merkittäviä yhteisvaikutuksia on vähän. Merkittävin haitta on ehkä heikentynyt hoitomyöntyvyys. Toisaalta alkoholi saattaa heikentää elimistön immunologisia puolustusmekanismeja, mutta kliinisesti merkittävä alkoholin annos-vaikutussuhde Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1031

4 T a u l u k k o 1. Alkoholin eliminaatiota hidastavia lääkeaineita. Alkoholidehydrogenaasin esto Kloraalihydraatti Klooripromatsiini Etakryynihappo Fenyylibutatsoni Aldehydidehydrogenaasin esto Disulfiraami Kalsiumkarbamidi Klooripropamidi Tolbutamidi Glibenklamidi Kefamandoli Nitrofurantoiini Kloramfenikoli Metronidatsoli Griseofulviini ei ole tiedossamme. Jotkut kefalosporiinit, metronidatsoli, tinidatsoli, griseofulviini, kloramfenikoli ja nitrofurantoiini saattavat aiheuttaa edellä mainitun antabusreaktion. Reaktioita esiintyy vain muutamalla prosentilla näiden lääkkeiden käyttäjistä. Oireet ovat lieviä ja alkavat yleensä 5 10 minuutin kuluttua alkoholin nauttimisesta ja kestävät puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Yleensä ei hoitoa tarvita. Runsas alkoholinkäyttö lisää luultavasti maksatoksisten tuberkuloosilääkkeiden haittoja. Koska isoniatsidi on heikko monoamiinioksidaasin estäjä, lienee viisasta pidättyä oluen ja viinin juonnista isoniatsidihoidon aikana mahdollisen tyramiinireaktion välttämiseksi. Verenpainelääkkeillä ja alkoholilla ei ole merkittäviä yhteisvaikutuksia silloin, kun alkoholia käytetään kohtuullisesti ja lääkettä ohjeiden mukaan. Alkoholin suurkulutus nostaa verenpainetta, ja siten alkoholianamneesi on tärkeää kohonneen verenpaineen selvittämisessä jo ennen lääkehoidon aloittamista. Propranololin ja dipyridamolin on osoitettu lisäävän prostasykliinin synteesiä, ja niiden oletetaan voivan aiheuttaa»flush»-reaktion alkoholin käytön yhteydessä (Guivernau ym. 1994). Epilepsialääkityksen tehokkuuden edellytyksenä pidetään seerumin tietyntasoisia lääkepitoisuuksia. Alkoholin tilapäinen ja jatkuva käyttö vaikuttavat useiden epilepsialääkkeiden kuten fenytoiinin ja fenobarbitaalin kinetiikkaan maksaentsyymien eston tai induktion kautta; pitkäaikaiskäyttö kiihdyttää metaboliaa ja pienentää lääkepitoisuuksia, kun taas tilapäiskäyttö suurentaa niitä. Tulehduskipulääkkeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö on yleistä. Ruoansulatuskanavan limakalvoja ärsyttävien analgeettien ja alkoholin yhteisvaikutuksilla on kliinistä merkitystä. Asetyylisalisyylihappo ärsyttää mahan limakalvoa ja hidastaa veren hyytymistä: 0.5 g:n kerta-annos pidentää vuotoajan kaksinkertaiseksi. Jos saman annoksen kanssa nautitaan kolmea olutpullollista vastaava alkoholimäärä, pidentyy vuotoaika lähes nelinkertaiseksi. Alkoholin tilapäinen käyttö estää kumariiniantikoagulanttien metaboliaa lisäten vuotovaaran riskiä. Alkoholin pitkäaikainen käyttö vaikuttaa päinvastaisesti: maksaentsyymit indusoituvat ja antikoagulanttien metabolia kiihtyy. Eri alkoholijuomat, erityisesti punaviinit, sisältävät fenolisulfotransferaaseja estäviä lisäaineita. Nämä vähentävät esimerkiksi parasetamolin sulfokonjugaatiota ja suurentavat pitoisuuksia. Toisaalta alkoholin tilapäinen käyttö vähentää parasetamolin hydroksylaatiota, joka on sen vaihtoehtoinen metaboliatie. Tällöin parasetamolin muuttuminen maksatoksiseksi metaboliitiksi vähenee. Alkoholin pitkäaikainen käyttö vaikuttaa päinvastaisesti (entsyymi-induktio) ja parasetamolin toksisuus lisääntyy. Alkoholi saattaa lisätä insuliinin hypoglykeemistä vaikutusta. Muista diabeteslääkkeistä erityisesti klooripropamidi estää aldehydidehydrogenaasia ja altistaa»flush»-reaktiolle. Tolbutamidia ja glibenklamidia käytettäessä vastaava reaktio on myös mahdollinen mutta harvinaisempi (Lao ym. 1994). Sen sijaan muut sulfonyyliureat aiheuttavat kyseisen reaktion vain harvoin, jos ollenkaan. Alkoholin väärinkäyttöön ja alkoholismiin liittyvä lääkehoito Alkoholimyrkytykseen kuolee maassamme noin 300 ihmistä vuosittain. Huolimatta alkoholin reseptorivaikutusten selkenemisestä ei alkoholille ole löytynyt spesifistä antidoottia samaan tapaan kuin esimerkiksi opiaateille (nalok E. Korpi ja T. Seppälä

5 soni) ja bentsodiatsepiineille (flumatseniili). Tämä tulee ymmärrettäväksi edellä esittämiemme alkoholin useiden vaikutuskohtien pohjalta. Prekliinisissä tutkimuksissa on toki saatu syväkin alkoholihumala kumottua estämällä GABAergista inhibitiota ja lisäämällä glutamatergista eksitaatiota, mutta nämä keinot olisivat erittäin vaikeita käytännössä siksi, että näiden välittäjäainemekanismien tasapainon ylikorjaaminen voisi helposti viedä liiallisen eksitaation puolelle ja siten altistaa hermosolutuholle. Suuren glutamaattiaktiivisuuden varsinkin NMDA-reseptoriaktiivisuuden tiedetään aiheuttavan hermosoluvauriota lähinnä suurentamalla kalsiumin solunsisäistä pitoisuutta liiallisesti (Korpi 1990). Alkoholimyrkytykseen ei siis vielä ole käypää farmakologista hoitoa, ja siksi onkin lähinnä turvauduttava aikaa vievään elintoimintojen tukemiseen. Vieroitusoireiden hoito perustuu etanolin vaikutusten substituutioon. Ideana on tehdä turvalliseksi se aika, minkä aivosolut tarvitsevat, jotta alkoholin läsnäollessa tapahtuneet neurokemialliset muutokset ehtivät korjaantua ilman kouristuksia ja solutuhoa aiheuttavaa eksitaatiota. Varsin käyttökelpoiseksi on osoittautunut ns. kyllästyshoito bentsodiatsepiineilla. Tosin sekään ei aina ole kyllin tehokas. Diatsepaamikyllästyshoidossa vieroitettavalle alkoholistille annetaan vuodeosastolla 20 mg diatsepaamia suun kautta joka toinen tunti, kunnes hän toivottavasti nukkuu (Heinälä ym. 1989). Tämän jälkeen akuuttien vieroitusoireiden aiheuttama lisälääkityksen tarve on yleensä vähäistä, koska diatsepaami aktiivisine metaboliitteineen on pitkävaikutteinen. Useat muut vieroitusoireiden lääkehoitomahdollisuudet on kuvattu esimerkiksi Heinälän ym. (1995) artikkelissa. Uusilla neurobiologisilla tutkimuksilla ollaan selvittämässä parasta vieroitusoireiden lääkitysperiaatetta, koska on havaittu, että bentsodiatsepiinit eivät ehkä estä vieroitusoireisiin liittyvää glutamaatin lisääntynyttä vapautumista (Rossetti ja Carboni 1995) eivätkä siten täysin poista aivosolutuhon mahdollisuutta. Tältä pohjalta esimerkiksi glutamaattiantagonisteista voidaan odottaa uusia lääkkeitä. Bentsodiatsepiinit ovat kuitenkin hermosoluja suojelevia kokeellisissa aivotrauman malleissa, ja ne ovat edelleen hyväksyttävä vaihtoehto alkoholivieroitusoireiden hoitoon. Suomessa ja Etelä-Afrikassa on käytetty typpioksiduulia (ilokaasu, N 2 O) alkoholismin vieroitusvaiheen hoitoon. Neurofarmakologiselta kannalta se saattaisi soveltua enemmän alkoholismin»korvaushoitoon», varsinkin koska N 2 O:lla on opioidijärjestelmään agonistisia, analgeettisia vaikutuksia (Goto ym. 1996) ja siten voisi korvata endogeenisten opioidien mahdollisen puutoksen alkoholisteilla. Tiedossamme ei ole näyttöä siitä, että typpioksiduuli vähentäisi vieroitusoireisiin liittyvää hermosolutuhon mahdollisuutta, mutta prekliinisessä kirjallisuudessa on kuvattu päinvastaisen vaikuttajan eli opioidiagonistin aiheuttavan aivosolutuhoa (Kofke ym. 1996) ja opioidiantagonistikäsittelyn estävän ainakin osaksi aivoiskemiaan tai -traumaan liittyvää solutuhoa. Vieroitusoireisiin bentsodiasepiinit ovat runsaasti tutkittuina varmasti turvallisempi vaihtoehto kuin typpioksiduuli, mutta ne eivät missään tapauksessa sovellu alkoholinhimon vähentämiseen. Eläinkokeissa (ja ihmisilläkin) bentsodiatsepiiniagonistit eivät ole vähentäneet alkoholin juomista vaan usein lisänneet sitä (Wegelius ym. 1994). Vastaavia tutkimuksia ei ole tietääksemme tehty typpioksiduulista, joten farmakologiselta kannalta sen laajempi, turvallinen käyttö vaatii lisätutkimuksia ja tehon selvityksiä. Alkoholinhimon hoitamiseen on tullut uusia lääkehoidon keinoja viime vuosina, ja näistä lääkkeistä on Suomessa rekisteröity alkoholismin hoitoon naltreksoni, opioidireseptorien salpaaja, jota on aikaisemmin käytetty opiaattiaddiktion ja -myrkytyksen hoidossa. Idea opioidireseptorien salpauksesta alkoholismin hoidossa perustuu siihen, että alkoholi vapauttaa hypotalamuksessa ja aivolisäkkeessä endogeenista opioidireseptoriagonistia beeta-endorfiinia (Gianoulakis ym. 1996), jonka otaksutaan osallistuvan alkoholin aiheuttaman mielihyvän tunteen syntymiseen. Naltreksoni ja muut opioidireseptorien salpaajat estävät siten tämän alkoholin vaikutuksen. Prekliinisten kokeiden tulokset ovat olleet miltei yksiselitteisen positiivisia siinä suhteessa, että nämä aineet ovat vähentäneet alkoholin juomista. Sen sijaan akuutin alkoholihumalan voimakkuuteen salpaajat eivät näytä vaikuttavan (Nuotto ym. 1984), mutta saattavat joillakin potilailla lisätä alkoholin sentraalisesti väsyttäviä vaikutuksia (Swift 1995). Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1033

6 Naltreksoni on morfiinin johdos (kuva 2), joka metaboloituu nopeasti aktiiviseksi metaboliitiksi 6-β-naltreksoliksi maksassa ja sen ulkopuolella. Naltreksoni aiheuttaa 50 mg:n annoksena jo noin kahden päivän µ-opioidireseptorisalpauksen, joka ilmenee esimerkiksi siten, että 25 mg heroiinia on ollut inaktiivinen addikteilla ainakin tuon ajan (Gonzalez ja Brogden 1988). Pitkäaikainen salpaus on myös todettu aivojen kuvantamismenetelmin (Lee ym. 1988). Samalla 50 mg:n päivittäisellä naltreksoniannoksella tehtyjen kolmen kuukauden lumekontrolloitujen hoitokokeiden tulokset alkoholisteilla ovat olleet lupaavia mutta eivät yksioikoisen selviä. Pelkkä lääke ei näytä aina auttavan, vaan potilaiden pitää olla mukana kokonaisvaltaisessa hoito-ohjelmassa (O Malley ym. 1992). Hoitomyöntyvyys on eräiden tutkimusten perusteella tulkittu oleellisen tärkeäksi hyvän hoitotuloksen kannalta (Volpicelli ym. 1997), mutta tässä saattaa olla kyse enemmänkin siitä, että lääkettä huonosti nauttineet potilaat eivät ole osallistuneet täysipainoisesti muuhunkaan hoito-ohjelmaan. Pitkän vaikutusajan pitäisi hyvin kompensoida muutaman päivän lääketauko puhtaasti farmakokineettisesti ajateltuna. O Malley ym. (1992) havaitsivat, että yhdistämällä naltreksoniin kognitiivista terapiaa saadaan parempi (lyhytaikainen) hoitotulos kuin lääkkeen ja supportiivisen psykoterapian yhdistelmällä. Tämä tulos on vahvistettu ainakin Ruotsissa. Mitä siis opioidireseptorien salpaus tekee alkoholistin alkoholinhimolle? Volpicellin ym. (1992) tulokset osoittavat alkoholinhimon (craving) vähenevän ja vieroittuneiden potilaiden osuuden olevan suurempi hoidon aikana lääkettä saaneilla. O Malley ym. (1992) havaitsivat, että paras retkahduksia ehkäisevä vaikutus ilmeni niillä naltreksonia ja kognitiivista terapiaa saaneilla potilailla, jotka eivät olleet pysyneet raittiina! Voisiko takana olla eläinkokeiden perusteella esitetty mekanismi (Sinclair 1990): opioidireseptorien salpaus alkoholin vaikuttaessa aivoihin saattaa sammuttaa niiden hermoverkostojen toiminnan, jotka aiemmin vahvistivat alkoholin juomista. Tutkimuksia tarvitaan sen osoittamiseksi, onko alkoholin himoa vähentävän neurokemiallisen muutoksen edellytyksenä opioidireseptorien salpaajan ja alkoholin yhteisvaikutus aivoissa. Vasta tällaisen tuloksen jälkeen olisi todella perusteltua ottaa yhdeksi alkoholismin hoidon tavoitteeksi kohtuukäyttö ja suhtautua sallivasti alkoholin käyttöön hoidon aikana! Kolmen kuukauden hoidon jälkeisessä kuuden kuukauden seurannassa tulokset pysyivät naltreksonille suotuisina vain ensimmäisen kuukauden ajan riippumatta muun terapian laadusta (O Malley ym. 1996), joten on todennäköisesti tärkeää, että lääkehoitoa jatketaan pidempään tai potilaiden alkoholinhimon mukaan jaksotellen. Toinen uusi lääkeaine alkoholismiin hoitoon on akamprosaatti (kalsiumasetyyli-homotauriini), joka naltreksonista poiketen ei ole vielä Suomessa rekisteröity mutta on käytössä useissa Euroopan maissa. Akamprosaatti on yhdiste, jonka vaikutusmekanismin oletettiin alustavasti liittyvän GABA-mekanismien toiminnan voimistamiseen, mutta uudemmat kokeet ovat viitanneet pikemminkin siihen, että vaikutukset kohdistuvat glutamaattireseptoreihin ja kalsiumkanaviin (Littleton 1995, Wilde ja Wagstaff 1997). Lumekontrolloidussa monikeskustutkimuksessa akamprosaatti lisättynä alkoholistien hoitoyksiköiden normaaleihin hoitokäytäntöihin suurensi merkitsevästi alkoholista eroon päässeiden potilaiden osuutta, ja vaikutus näyttäisi jatkuvan ainakin vuoden sen jälkeen, kun vuoden mittainen lääkehoito on lopetettu (Sass ym. 1996). Tutkimukset toteutettiin»intention-to-treat»-periaatteella, jolloin hoidosta pois jääneet luokiteltiin suoraan retkahtaneiksi. Vaikka tulokset ovat tässä suhteessa ehkä yllättävänkin hyviä, vain noin % enemmän akamprosaatilla hoidetuista pysyy vuoden parin ajan raittiina lumelääkeryhmään verrattuna (Sass ym. 1996, Whitworth ym. 1996). Akamprosaatti saattaa kuitenkin vaikuttaa osalla potilaista nimenomaan raittiutta pitkittävästi, sillä eläinkokeissa se on estänyt ns. alkoholideprivaatiovaikutuksen eli väliaikaisesta pidättymisestä aiheutuvan alkoholinkulutuksen lisääntymisen (Spanagel ym. 1996). Viimeaikaisissa katsauksissa (Verbanck 1995, Spanagel ja Zieglgänsberger 1997, Zernig ym. 1997) alkoholismin lääkehoidosta on päädytty siihen, että alkoholinhimon vähentämisessä ja käytön lopettamisessa vain edellä mainittujen 1034 E. Korpi ja T. Seppälä

7 K u v a 2. Morfiinin, alkoholismissa käytettävän opioidiantagonistin naltreksonin ja sen aktiivisen metaboliitin 6-β-naltreksolin rakenteet. opioidireseptorien salpaajien ja akamprosaattin teho on kohtalaisesti dokumentoitu. Näin masennuslääkkeet, varsinkin serotoniiniselektiiviset takaisinoton estäjät (mm. fluoksetiini ja sitalopraami), kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä käytetty litium, inhotushoidossa käytetyt disulfiraami ja kalsiumkarbimidi ja neuroleptit (tiapridi) jäänevät lähinnä joidenkin valikoitujen potilaiden hoitamiseen, koska niillä ei ole kovin selvää alkoholinhimoa vähentävää vaikutusta. Toki on muistettava, että alkoholisteilla esiintyy usein muita psyyken sairauksia, jotka eivät välttämättä heti parane alkoholinhimoa vähentävillä lääkeaineilla, ja toisaalta se, että opioidireseptorien salpaajat ja akamprosaatti eivät ilmeisesti pelasta kaikkia potilaita kuiville. Näin siis hoitava lääkäri joutuu käyttämään laajempaa lääkevalikoimaa, jossa anksiolyyttinä tai depressiolääkkeenä voidaan pitkäaikaisen hoidon aikana kokeilla myös 5-HT 1A - reseptorin agonistia buspironia. Se ei aiheuta riippuvuutta eikä voimista alkoholin vaikutusta (Seppälä ym. 1982) ja saattaa joillakin potilailla myös hieman vähentää alkoholin juomista (Kranzler ym. 1994). Epäilemättä uusien neurobiologisten hypoteesien pohjalta on tulossa uusia lääkeaineita (O Brien 1997), mutta niidenkin osalta tärkeänä hoitoon vaikuttavana tekijänä tulee olemaan se, miten onnistutaan valitsemaan tehokkain hoitoprosessi lääkkeineen kullekin alkoholismista kärsivälle potilaalle. Kirjallisuutta Baraniuk J N, Murray RB, Mabbee W G. Naloxone, ethanol, and the chlorpropamide alcohol flush. Alcohol Clin Exp Res 1987; 11: Frazer A G. Pharmacokinetic interactions between alcohol and other drugs. Clin Pharmacokin 1997; 33: Gianoulakis C, Krishnan B, Thavundayil J. Enhanced sensitivity of pituitary β-endorphin to ethanol in subjects at high risk of alcoholism. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: Gonzalez J P, Brogden R N. Naltrexone: a review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic efficacy in the management of opioid dependence. Drugs 1988; 35: Goto T, Marota J J, Crosby G. Volatile anaesthetics antagonize nitrous oxide and morphine-induced analgesia in the rat. Br J Anaesth 1996; 76: Guivernau M, Quintanilla M E, Tampier L. Investigations on the ethanol-induced flushing reaction: effects of propranolol and dipyridamole on acetaldehyde and prostacyclin metabolism. Toxicology 1994; 90: 1 9. Heinälä P, Huttunen M O, Hares J. Alkoholin vieroitusoireiden diatsepaamikyllästyshoito. Suom Lääkäril 1989; 44: Heinälä P, Sinclair D, Kiianmaa K, Sillanaukee P. Mikä lääkkeeksi juomiskierteeseen? Duodecim 1995; 111: Hudson C J. Tricyclic antidepressants and alcohol blackouts. J Nerv Ment Dis 1981; 169: Ingelman-Sundberg M, Ronis M J, Lindros K O, Eliasson E, Zhukov A. Ethanol-inducible cytochrome P4502E1: regulation, enzymology and molecular biology. Alcohol Alcoholism 1994; 2: Judd L L, Huey L Y. Lithium antagonizes ethanol intoxication in alcoholics. Am J Psychiatry 1984; 141: Kofke W A, Garman R H, Stiller R L, Rose M E, Garman R. Opioid neurotoxicity: fentanyl dose-response effects in rats. Anesth Analg 1996; 83: Korpi E R. Alkoholin vaikutus hermosoluihin. Duodecim 1990; 106: Kranzler H R, Burleson J A, Del Boca F K, ym. Buspirone treatment of anxious alcoholics. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: Lao B, Czyzyk A, Szutowski M, Szczepanik Z. Alcohol tolerance in patients with non-insulin-dependent (type 2) diabetes treated with sulphonylurea derivatives. Arzneim-Forsch 1994; 44: Lee M C, Wagner H N Jr, Tanada S, Frost J J, Bice A N, Dannals R F. Duration of occupancy of opiate receptors by naltrexone. J Nucl Med 1988; 29: Lieber C S. Mechanism of ethanol induced hepatic injury. Pharmacol Ther 1990; 46: Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito 1035

8 Lieber C S. Mechanisms of ethanol-drug-nutrition interactions. Clin Toxicol 1994; 32: Littleton J. Acamprosate in alcohol dependence: how does it work? Addiction 1995; 90: Mattila M J. Alcohol and drug interactions. Ann Med 1990; 22: Mattila M J, Seppälä T. Interactions of alcohol and psychotropic drugs on psychomotor skills. Adv Neurotoxicol 1980; 5: Mihic S J, Ye Q, Wick M J, Koltchine V V, ym. Sites of alcohol and volatile anaesthetic action on GABA A and glycine receptors. Nature 1997; 389: Miller N S, Goodwin D W, Jones F C, ym. Combined antihistamine antagonism of the flushing reaction to alcohol. Alcohol Alcoholism. Suppl 1: 583 6, 1987 Nuotto E, Palva E S, Seppälä T. Naloxone-ethanol interaction in experimental and clinical situations. Acta Pharmacol Toxicol 1984; 54: O Brien C P. A range of research-based pharmacotherapies for addiction. Science 1997; 278: O Malley S S, Jaffe A J, Chang G, ym. Six-month follow-up of naltrexone and psychotherapy for alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: O Malley S S, Jaffe A J, Chang G, Schottenberg R S, Meyer R E, Rounsaville B. Naltrexone and coping skills therapy for alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: Rossetti Z L, Carboni S. Ethanol withdrawal is associated with increased extracellular glutamate in the rat striatum. Eur J Pharmacol 1995; 283: Sass H, Soyka M, Mann K, Zieglgänsberger W. Relapse prevention by acamprosate. Results from a placebo-controlled study on alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1996; 53: Seppälä T, Linnoila M, Mattila M J. Drugs, alcohol and driving. Drugs 1979; 17: Seppälä T, Aranko K, Mattila M J, Shrotriya R C. Effects of alcohol on buspirone and lorazepam actions. Clin Pharmacol Ther 1982; 32: Sinclair J D. Drugs to decrease alcohol drinking. Ann Med 1990; 22: Spanagel R, Holter S M, Allingham K, Landgraf R, Zieglgänsberger W. Acamprosate and alcohol: I. Effects on alcohol intake following alcohol deprivation in the rat. Eur J Pharmacol 1996; 305: Spanagel R, Zieglgänsberger W. Anti-craving compounds for ethanol: new pharmacological tools to study addictive processes. Trends Pharmacol Sci 1997; 18: Stowell A, Johnsen J, Ripel A, Morland J. Diphenhydramine and the calcium carbimide-ethanol reaction: a placebo-controlled clinical study. Clin Pharmacol Ther 1986; 39: Swift R M. Effect of naltrexone on human alcohol consumption. J Clin Psychiatry 1995; 56: Verbanck P M P. The pharmacological treatment of alcoholism: from basic science to clinical medicine. Alcohol Alcohol 1995; 30: Wegelius K, Honkanen A, Korpi E R. Benzodiazepine receptor ligands modulate ethanol drinking in alcohol-preferring rats. Eur J Pharmacol 1994; 263: Whitworth A B, Fischer F, Lesch O M, ym. Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol dependence. Lancet 1996; 347: Wilde M I, Wagstaff A J. Acamprosate, a review of its pharmacology and clinical potential in the management of alcohol dependence after detoxification. Drugs 1997; 53: Volpicelli J R, Alterman A I, Hayashida M, O Brien C P. Naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: Yu D, Zhang L, Eisele J-L, Bertrand D, Changeux J-P, Weight F F. Ethanol inhibition of nicotinic acetylcholine type α7 receptors involves the amino-terminal domain of the receptor. Mol Pharmacol 1996; 50: Zernig G, Fabisch K, Fabisch H. Pharmacotherapy of alcohol dependence. Trends Pharmacol Sci 1997; 18: ESA KORPI, professori Turun yliopiston biolääketieteen laitos, farmakologian osasto Turku TIMO SEPPÄLÄ, LKT, laboratorionjohtaja Kansanterveyslaitoksen huumelaboratorio Mannerheimintie Helsinki 1036

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta.

Valmistetta ei tule käyttää tiineillä ja imettävillä nartuilla eikä koirilla, joilla on maksan vajaatoiminta. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Barbivet vet. 30 mg tabletti Barbivet vet. 60 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine Yksi 30 mg tabletti sisältää fenobarbitaalia 30 mg. Yksi 60 mg tabletti

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Lääkkeiden yhteisvaikutukset 65. Lääkkeiden yhteisvaikutukset Lääkkeiden yhteisvaikutukset Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö on varsin yleistä ja joskus välttämätöntäkin. Potilaalla voi olla useita hoitoa vaativia sairauksia,

Lisätiedot

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS

IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS IKÄIHMISET, ALKOHOLI JA TERVEYS Apulaisylilääkäri Sari Leinonen Riippuvuuspoliklinikka, P-KSSK 18.11.2013 1 Vanheneva elimistö ja alkoholi Alkoholi jakaantuu kehossa nestetilavuuteen Iän myötä keho kuivuu

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia.

Alkoholi. Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. Alkoholi Tämä esite auttaa sinua arvioimaan, miten käytät alkoholia. 1 Sisältö 3 4 8 9 11 12 14 Lukijalle Mitä alkoholi on? Alkoholi vaikuttaa ihmisiin eri tavalla Erilaisia tapoja käyttää alkoholia Alkoholi

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena

Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Lääkityspoikkeamat potilasturvallisuuden haasteena Koulutussuunnittelija, proviisori, jatko-opiskelija Carita Linden-Lahti Sosiaalifarmasian osasto, Farmasian tiedekunta Potilasturvallisuuden tutkimuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavauksien Oikeuslääketiede Lääke, myrkky, huume vai taasko viina? Erkki Vuori, Ilkka Ojanperä, Riitta-Leena Ojansivu ja Raija Nieminen Suomalainen kuolemansyyn selvitys on kattava ja perusteellinen. Oikeuskemiallisten

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö

Nikotiiniriippuvuus. Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Nikotiiniriippuvuus Sakari Karjalainen, pääsihteeri Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö 8.2.2016 1 Miksi nikotiiniriippuvuus on tärkeä asia? Tupakan nikotiini aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Tupakkariippuvuuteen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija

Lääkkeet ja ravitsemus. ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ravitsemus ETT, dosentti Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä, mikä johtuu iän mukanaan tuomista

Lisätiedot

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen

1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen 1. Lääkevalmisteen nimi ZOPINOX 3,75 MG TABLETTI 2. Vaikuttavat aineet ja niiden määrät Tsopikloni 3,75 mg 3. Lääkemuoto Tabletti, kalvopäällysteinen Valmisteen kuvaus: sininen, päällystetty, kupera, pyöreä

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä

u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u Mitä jokainen voi tehdä Esityksen sisältö TURVALLINEN LÄÄKEHOITO -yhteinen tavoite Keravan Vammaisneuvosto ja Vanhusneuvosto 8.9.2016 u Millaista on turvallinen lääkehoito u Turvallisen lääkehoidon erityiskysymyksiä/kohtia u

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015

Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä. Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Päihteet ja diabetes - kokemuksia potilastyössä Diabeteshoitaja Marja Rautavirta Satakunnan keskussairaala Diabetesosaaja 2015 Sairastuin diabetekseen, mistä huumeista minun tulisi luopua? vielä ei ole

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Altermol 500 mg/30 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää parasetamolia 500 mg ja kodeiinifosfaattihemihydraattia 30 mg. Apuaine,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Stada 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Granisetron Stada 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 1 mg:n kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stesolid 10 mg / annos peräruiskeliuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Diatsepaami 10 mg/annos. Täydellinen apuaineluettelo, ks.6.1 3. LÄÄKEMUOTO Peräruiskeliuos.

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

Dekstrometorfaani (DXM)

Dekstrometorfaani (DXM) Julkaistu 19.1.2011 Dekstrometorfaania on käytetty maailmalla jo 1950-luvulta lähtien yskänlääkkeenä, sillä se vähentää yskänärsytystä vaikuttamalla keskushermostossa. Suomessa dekstrometorfaania sisältäviä

Lisätiedot

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Medipam 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg diatsepaamia. Apuaine: 1 tabletti sisältää 48,33 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA

RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA RASKAANA OLEVA PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄ ÄITI -PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMISEN HAASTEITA JA HOITOPOLKUJA Anne Poikolainen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sovatek 25.5.2016 Päihteiden käytön tunnistamisen vaikeudesta

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA

LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA LÄÄKKEIDEN INTERAKTIOT SYÖPÄPOTILAAN HOIDOSSA Jouni Ahonen, proviisori, FaT, LHKA KYSin apteekki ja Lääkekoulutus ja Konsultaatio Jouni Ahonen Oy Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Kuopio 2015 1 SYÖPÄPOTILAAT

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond. tot hypericin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hyperiforce Nova, tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hyperici (Hypericum perforatum L.) herbae recent. extr. spir. sicc. (3,1-4,0:1) 40-73 mg respond.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla.

Clomicalmin tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu alle 1,25 kg painavilla eikä alle kuuden kuukauden ikäisillä koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Clomicalm 5 mg tabletti koiralle Clomicalm 20 mg tabletti koiralle Clomicalm 80 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Jokainen Clomicalm-tabletti sisältää:

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Green Pharmacy Practice

Green Pharmacy Practice Haitta-aineet jätevesissä ja niiden poistaminen Vesiyhdistys 13.10.2016 Green Pharmacy Practice Eeva Teräsalmi Apteekkari, Seitsemän veljeksen apteekki Vice president, Federation International Pharmaceutique

Lisätiedot

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten

Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Attentin 5mg tabletti - opas reseptin kirjoittavalle lääkärille Tarkistuslista ennen lääkkeen määräämistä mahdollista web-pohjaista jakelua varten Tarkistuslista 1: ennen Attentin 5mg tablettien määräämistä

Lisätiedot

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

PUHETTA PÄIHTEISTÄ. Kouvola 21.9.2011. Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry PUHETTA PÄIHTEISTÄ Kouvola 21.9.2011 Outi Hedemäki Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Nuoret ja päihteet Sisältö: Päihteidenkäytön funktiot Päihteistä puhumisen kulttuuri Päihteet näkyvät Työelämässä

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS

EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS EFFENTORA - LÄÄKE SYÖVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON POTILAAN JA OMAISEN OPAS bukkaalinen fentanyylitabletti Sinulle on määrätty Effentora -lääkettä syövän läpilyöntikipukohtausten hoitoon. Tämän esitteen

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET

LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LIITE EMEAN TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA HYLKÄYSPERUSTEET LÄÄKEVALMISTEKOMITEAN () 19. HEINÄKUUTA 2007 ANTAMAN VALMISTETTA NIMELTÄ NATALIZUMAB ELAN PHARMA KOSKEVAN LAUSUNNON UUDELLEENARVIOINTI Heinäkuussa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1.

Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Subutex 2 mg resoriblettiä Subutex 8 mg resoriblettiä VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Buprenorfiinihydrokloridi, joka vastaa 2 mg tai 8 mg buprenorfiiniemästä.

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta.

Valmisteyhteenveto. Deksametasonia (max 20 mg kerran vuorokaudessa) annetaan samanaikaisesti suun kautta. Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Bluefish 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron Bluefish 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 mg:n tabletti:

Lisätiedot

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti , v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Skudex 75 mg / 25 mg kalvopäällysteinen tabletti 28.12.2015, v. 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Kivulla voi olla

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet

VALMISTEYHTEENVETO. Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos ja 0,5 mg/annos inhalaatiojauheet 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Bricanyl Turbuhaler 0,25 mg/annos: 1 annos sisältää

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 20 mg mikronisoitua ebastiinia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä?

Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Koskevatko juomisen riskit vain pientä vähemmistöä? Pia Mäkelä 18.9.2012 Vain pieni vähemmistö? 1 Esityksen kulku Tutkimustuloksia alkoholinkäytön aiheuttamien haittojen jakautumisesta yleensä. Koskevatko

Lisätiedot

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti.

Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Valkoinen, pyöreä, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DOLAN -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Dolan-tabletti sisältää 35 mg orfenadriinisitraattia ja 450 mg parasetamolia. Apuaineet, ks. 6.1 3.

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 20 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 20 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 15 mg:aa

Lisätiedot

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan.

Tabletti Valkoinen, pyöreä tabletti, jossa toisella puolella ristikkäinen jakouurre. Tabletit voidaan puolittaa tai jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Epityl vet 60 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Fenobarbitaali 60 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1.

Lisätiedot

6430/13 AJL/mrc DG D 2C

6430/13 AJL/mrc DG D 2C EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2013 (OR. en) 6430/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0021 (NLE) CORDROGUE 17 SAN 53 OC 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS 4-metyyliamfetamiinin

Lisätiedot

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen

Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Katsaus Lapin päihdetilanteeseen Rundi 2013 Tupakka, päihteet- ja (raha)pelit, -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn Ylitarkastaja Marika Pitkänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 11 maaliskuuta 2016 Desloratadiini Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Heinänuha Pohjoismaiset tutkimukset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Morphin 2 mg/ml -injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 2 mg morfiinihydrokloridia, joka vastaa 1,5 mg morfiinia.

Lisätiedot

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena

Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Aktiivinen elämäntapa ja terveellinen ruokavalio oppimisen tukena Liikunta ja oppiminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsinki Eero Haapala, FT Childhood Health & Active Living Reserach Group Biolääketieteen

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus

Version 6, 5 October MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus MÄÄRÄÄMISOHJE LÄÄKÄRILLE Instanyl nenäsumute, kerta annospakkaus TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL NENÄSUMUTE KERTA ANNOSPAKKAUKSESSA SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON Hyvä lääkäri Lue ja ota

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

VÄHENNÄ VÄHÄSEN. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 VÄHENNÄ VÄHÄSEN Opas alkoholinkäytön vähentäjälle SISÄLLYS Onko sinulla syytä muutokseen?... 3 Alkoholin ongelmakäytön muodot... 4 Tee tilannearvio... 5 Arvioi käyttämiäsi määriä annoksina... 6 Esimerkkejä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Hydroxyzinhydrochlorid EQL Pharma 25 mg kalvopäällysteiset tabletit päivämäärä 7.1.2014, versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden

Lisätiedot

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002

Vähentynyt. Syksy Syksy Syksy Syksy Syksy Kevät Kevät Kevät Kevät 2002 9 Miten päähankkijoidenne lukumäärä on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt ja miten ennustatte sen seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Vähentynyt Pysynyt ennallaan 2 Lisääntynyt Kevät 2 Syksy

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Exspot permetriini 744 mg/ml

Exspot permetriini 744 mg/ml Exspot permetriini 744 mg/ml Exspot - permetriini 744 mg/ml Eläinlääkevalmiste Paikallisvaleluliuos koiralle Vaikuttava-aine permetriini 744 mg/ml Kantoaine Dowanol, uudistunut 2005 Vaikutus on täysin

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Proscar. 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Proscar 7.8.2015, versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Eturauhanen on ainoastaan miehillä oleva rauhanen. Eturauhanen

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT

LÄÄKKEIDEN VAIKUTUSMEKANISMIT TADEM-TALK: KOVETIOAALISTE LÄÄKKEIDE VAIKUTUSMEKAISMIT TAPAUSESIMERKEI Professori Janne Backman ja LT Pauliina Molander Post graduate -koulutus 12.-13.5.2016 ämeenlinna Tiopuriinit Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini

Lisätiedot

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA)

Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Look alike Sound alike lääkkeet (LASA) Miia Turpeinen, Outi Laatikainen, Sami Sneck, Outi Ryymin 1 LASA-lääkkeet Lääkevalmisteita, joilla on riski sekoittua toisen valmisteen kanssa lääkepakkausten yhtenevän

Lisätiedot

MAC. Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY

MAC. Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY MAC Riku Aantaa OYL, Professori TOTEK ja Anestetesiologia ja tehohoito Tyks ja TY MAC Tarvittiin työkalu, jonka avulla voidaan verrata eri inhalaatioanesteettien voimakkuutta ( potency ) Minimum Alveolar

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ 30. huhtikuuta 2008 Arvoisa lääkäri, Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti, tenofoviiri DF) Koska Vireadin käyttö on hyväksytty HIV:in hoidon lisäksi

Lisätiedot