Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Aika klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä Vanhustyön johtajan viran perustaminen Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 16 Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Ilmoitusasiat 48 41

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Kokousaika klo 18:00-19:21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Myllymaa Ilmo Puheenjohtaja 18:00-19:21 Mäkilä Keijo I varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Sallinen Erik II varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Aalto Harri Jäsen 18:00-19:21 Ahola Kelpo Jäsen 18:00-19:21 Ahosmäki Markku Jäsen 18:00-19:21 von Frenckell Asta Jäsen 18:00-19:21 Hakala Antti Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Hannu Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Jonna Jäsen 18:00-19:21 Hintsala Aarne Jäsen 18:00-19:21 Kalliokorpi Sari Jäsen 18:00-19:21 Ketola Markus Jäsen 18:00-19:21 Koskinen Raimo Jäsen 18:00-19:21 Lintikko Martti Jäsen 18:00-19:21 Lukka Heli Jäsen 18:00-19:21 Myllykoski Sini Jäsen 18:00-19:21 Pöysti Martti Jäsen 18:00-19:21 Suonpää Silja-Riitta Jäsen 18:00-19:21 Vettenranta Marko Jäsen 18:00-19:21 Viinamäki Terttu Jäsen 18:00-19:21 Virtanen Jarmo Jäsen 18:00-19:21 Lankinen Satu 3. Varajäsen 18:00-19:21 Ranta Pentti 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sulonen Kari 1. Varajäsen 18:00-19:21 Karjalainen Milja 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sipilä Mika 4. Varajäsen 18:00-19:21 Muu Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 18:00-19:21 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 18:00-19:21 Rautalammi Sanna Perusturvajohtaja 18:00-19:21 Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 18:00-19:21 Poissa Nieminen Marko III varapuheenjohtaja Ilomäki Kirsi Jäsen Myllykoski Jari Jäsen Salo Rami Jäsen Tuliniemi Kauko Jäsen Kukkula Harri Tekninen johtaja

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT :t LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- JIEN VALINTA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Mäkilä ja Silja-Riitta Suonpää. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ilmo Myllymaa Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Keijo Mäkilä Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Silja-Riitta Suonpää Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä 97/01.011/2015 Kh 72 Sami Halinen on saapuneella viestillään anonut eroa kunnal li sis ta luottamustehtävistä, koska hän työs ken te lee toi sel la paikka kun nal la, mikä ei mahdollista osallistumista luot ta mus teh tävien hoi toon. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Sami Halinen on seuraavissa kunnan luottamustehtävissä: - valtuuston 2. varajäsen - teknisen lautakunnan varsinaisen jäsenen Pasi Mäkelän hen ki lökoh tai nen varajäsen - Porin seudun joukkoliikennelautakunnan jäsen (henkilökohtaisena va ra jä se ne nä on Terttu Viinamäki) Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Sami Haliselle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee teknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Pa si Mäkelälle henkilökohtaisen varajäsenen Sami Halisen tilalle jäljel lä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuusto valitsee Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan uuden jä se nen Sami Halisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenen

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto tu lee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Henkilökohtaisena va ra jä sene nä jatkaa Terttu Viinamäki. 4) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Sami Halisen tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna Valt 10 Päätös: Valtuusto myönsi Sami Haliselle eron kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Petri Nurmisen var si naisen jäsenen Pasi Mäkelän henkilökohtaiseksi varajäseneksi tek niseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Asta von Frenckellin var si nai sek si jäseneksi Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan jäljel lä olevaksi toimikaudeksi. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Tert tu Viinamäki. Valtuuston puheenjohtaja merkitsi pöytäkirjaan pyynnön kes kus vaali lau ta kun nal le määrätä Kansallinen Kokoomus rp:n valtuutetuille uuden varavaltuutetun

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 84/01.011/2015 Kh 73 Merja Matomäki on saapuneella viestillään anonut eroa si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Merja Matomäki on valittu sivistyslautakuntaan varsinaisen jäsenen Päi vi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Merja Matomäelle eron anomuksen mukaisesti si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä ja 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Päivi Rin ta-kos ke lal le henkilökohtaisen varajäsenen Merja Ma to mäen tilal le jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valt 11 Päätös: Valtuusto myönsi Merja Matomäelle eron sivistyslautakunnan va ra jäse nyy des tä. Valtuusto valitsi Martti Pöystin ehdotuksesta Anne Bärlundin var sinai sen jäsenen Päivi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi va ra jä senek si sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vanhustyön johtajan viran perustaminen 104/02.021/2015 Kh 83 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi esittää seuraavaa: Nakkilan kunnassa on kunnanhallituksen päätöksellä käyn nis tet ty vastuusairaanhoitajamallin kokeilu. Mallissa on mää ri tel ty vas tuu sai raan hoi ta jat neljälle eri osastolle (Iltarusko, Aamu rus ko, Suvantokoti ja Keinustooli) tiimien vetäjiksi. Esimiehenä on toi mi nut vanhustyön ohjaaja ja strategia- ja suunnittelutyössä on ollut mukana myös sosiaalijohtaja (nyk. perusturvajohtaja). Kun nanhal li tus on kokouksessaan 44 päät tä nyt kokeilun jat kami ses ta vuoden 2015 loppuun. Malli on ollut taloudellinen ja kokonaisuus on saatu toimimaan. Vastuu sai raan hoi ta jien ja eri osastojen tiimien osalta malli toimii hyvin. Van hus työn ko ko nai suus on kuitenkin monella tapaa suurten haastei den edessä. Lain sää dän nöl li set haasteet ovat tulleet osaksi vanhus työ tä. Uusia haasteita on tuonut ns. vanhuspalvelulaki ja uusi sosi aa li huol to la ki, lisäksi on hallittava muut toiminta-aluetta säätelevät lait mm. omaishoidontuen laki. Mo ni tuot ta ja mal lit (ostopalvelut, palve lu se te lit ja muu sopimusoikeudellista osaa mis ta vaativat pal ve luiden tuo tan to ta vat) ovat tätä päivää pal ve lu ko ko nai suuk sien suun nitte lus sa. Nakkilassa on jo käytössä uusia toimintatapoja pal ve lui den tuo tan nos sa. Lisäksi strateginen osaaminen on tullut vält tä mät tömäk si kus tan nus ten hallitsemiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Van husten huol lon seuranta, raportointi ja valvonta on tiivistynyt ja mo ni tasoi nen kir jal li nen raportointi on osa vanhustyön johtamisen ko ko naisuut ta. Näi den vii me vuo si na laajentuneiden haasteiden vuoksi Nakki lan kun taan tarvitaan van hus työn johtajan virka. Vanhustyön ko konais stra te gis ta työtä ja pal ve lu pro ses sien kehittämistä tulee jatkossa to teut taa vankalla johtamisen ja ke hit tä mi sen ammattitaidolla. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ mu kaan (so vel tu va korkeakoulututkinto). Tehtäväkohtainen palkkaus oli si /kk. Teh tä vään toivotaan ensisijaisesti terveydenhuollon tut kin non suorittanutta hen ki löä, jotta myös turvallista hoitotyötä voidaan edelleen kehittää. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon kokonaisuudesta ja ke hit tä mi ses tä kunnassa. Hän rakentaa myös tarvittavat yh teis työver kos tot ja ta lou del li set asiakasprosessit nakkilalaisten ikäihmisten laa duk kai den pal ve lui den turvaamiseksi. Hän vastaa strategisesta suun nit te lus ta ja ta lous ar vios ta omalla toimialueellaan sekä ra portoin nis ta perusturvajohtajalle ja pe rus tur va lau ta kun nal le. Hän toimii

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto van hus ten huol lon esimiehenä. Viran perustamiseen liittyen tarkistetaan hallinto- ja johtosääntö perus tur va toi men osalta. Tehtävät järjestellään siten, että nykyisiä tehtä vän ku via muu te taan ja irtisanoutuneen vastuusairaanhoitajan toimea ei täytetä. Tä ten sisäisten järjestelyiden avulla päästään ti lantee seen, jossa vanhustyön joh ta jan palkkamenot katetaan lähes koko naan nykyisen talousarvion puit teissa. Viran perustamisesta päättää valtuusto. Virka perustetaan mää rit telmäl lä virkanimike ja virkaan kuuluvat tehtävät. Asiasta annetaan vielä lisäselvitystä kokouksessa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se perustaa vanhustyön joh ta jan viran. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon ko ko nai suu des ta ja kehittämisestä edellä sanotun mukaisesti. Tehtä vä ku vaus vahvistetaan myöhemmin. Kunnanhallitus vahvistaa tehtä vä koh tai sen palkan 3400 / kk. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 12 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 299/00.000/2013 Kh 42 Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen poliittinen ohjausryhmä on ko kouk ses saan hyväksynyt luonnoksen kuntarakennelain 8 :n mukaiseksi yhdistymissopimukseksi ja lähettänyt sen mukana ol leil le kunnille käsiteltäväksi. Tässä vaiheessa mukana ovat olleet Po rin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Luvian, Nakkilan ja Pomar kun kunnat. Luonnos yhdistymissopimukseksi perustuu kuntajakoselvitykseen, jo ta kuntien valtuustot käsittelivät Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Ohjausryhmän kokouksessa on hyväksytty kuntien välisen vies tin täryh män valmistelema esitys kuntalaisille suunnatun tie dot teen jul kaise mi ses ta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Nakkilassa jär jes tetään kuntalaisille, yrittäjille ja yhdistysten edustajille tarkoitettu keskus te lu- ja informaatiotilaisuus klo 17:30 alkaen. Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esityksen ja päättää aset taa kunta ja ko sel vi tyk sen, yhdistymisesityksen ja luonnoksen yh dis ty mis so-

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto pi muk sek si taloudellisine taustamateriaaleineen kun ta ra ken ne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päivän ajak si. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tie dot teen kunta lai sil le ja järjestää yleisötilaisuuden (kuntalaisinfon) yh dis ty mis esityk ses tä Nakkilassa klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salis sa Nakkilan yhteiskoululla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnassa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 85 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiasta kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Porin, Ulvilan, ja Kokemäen kaupunkien sekä Nakkilan, Luvian ja Pomarkun kuntien yhdistymissopimuksen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto lukien perustetaan uusi kunta, Porin kaupunki, johon kuulu vat nykyiset Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Lu vian ja Pomarkun kunnat. Tämä kuntarakennemuutos on kun ta raken ne lain 2 :n tavoitteiden mukainen ja täyttää 4 :n edellytykset. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl kää mis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Satu Lankinen ja Sini Myl lykos ki kannattivat Pöystin ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiassa on äänes tet tä vä, koska oli tehty vs. kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta poik kea va ja kannatettu ehdotus. Suoritetussa kät ten nos to ää nes tykses sä vs. kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattivat Harri Aalto, Jon na Heikkilä ja Marko Vettenranta. Pöystin vastaehdotusta kannat ti vat Martti Pöysti, Satu Lankinen, Sini Myllykoski ja Heli Lukka. Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oli 3-4 ja päätökseksi oli tullut Martti Pöystin vastaehdotus siten, että kunnanhallitus ehdottaa val tuus tol le Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl käämis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 13 Esityslistan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali 6. Kuulutus 7. Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) 8. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Jonna Heikkilä ehdotti, että Porin sel vi tys alu een kuntien yhdistymisesitys hyväksytään. Valtuutettu Erik Sallinen kannatti Jonna Heikkilän ehdotusta.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi, että koska oli teh ty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiassa oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin ää nestys ta vak si nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat kunnan hal li tuk sen ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jon na Heikkilän ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 18 ääntä (Ahosmäki, Hakala, Hannu Heikkilä, Hintsala, Lan kinen, Kalliokorpi, Koskinen, Lintikko, Lukka, Ranta, Sini Myllykoski, Myl ly maa, Sulonen, Pöysti, Karjalainen, Sipilä, Viinamäki, Virtanen) ja Jonna Heikkilän ehdotus sai 7 ääntä (Aalto, Ahola, Jonna Heik kilä, Mäkilä, Sallinen, Suonpää, Vettenranta). Von Frenckell ja Ketola ää nes ti vät tyhjää (2). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt äänin 18-7 (2 tyhjää) kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuulutus 5. Jätetyt mielipiteet 2 kpl 6. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Muut asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat säilytetään asia luo ki tuksen mukaisesti arkistoituna

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä 301/00.000/2013 Kh 60 Kotimaisten kielten keskus on todennut suosituksenaan, et tä vaikka Teljä - Tälje on sinänsä hyväksyttävä ehdotus, lau sunnois sa mainituista syistä Kotimaisten kielten keskus puoltaa uuden kun nan nimeksi ensisijaisesti vakiintunutta nimeä Kokemäki - Kumo. Lausunnossaan Kotimaisten kielten keskus on käsitellyt Teljä -nimen his to riaa, aluehistoriallista näkökulmaa sekä näkökohtia nimen so pi vuu den arvioimiseksi. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan var sin pe rus tel tua olisi, että uudelle suurkunnalle annettaisiin sen kes kei sim män ja historiallisesti tunnetun seurakunnan, pitäjän ja kun nan ni mi Kokemäki, ruotsiksi Kumo. Se olisi luonteva yhteinen ni mi kol mel le kuntajakoselvityksessä olevalle Kokemäenjoen varrella ole val le kunnalle, joilla on vankat ja keskiaikaan ulottuvat juuret seura kun nal li se na ja alueellisena kokonaisuutena. Nimi on val ta kun nalli ses ti riit tä vän tunnettu, jotta sen voisi laajentaa kaikkien neljänkin kun nan ni mek si. Tunnettuutta vahvistavat vielä nimet Kokemäenjoki ja his to rial li nen Satakuntaa tarkoittanut hallinnollisen alueen nimi Ko ke mäen kartanon linnalääni. Kokemäki -nimen omaksuminen myös uu den suurkunnan nimeksi auttaisi siten paikantamaan nimen tar koit teen myös valtakunnallisesti. Tässä tapauksessa val ta kun nalli ses ti alueen nimi laajenisi entisestä paikantavuuden säilyttäen. Kos ka paikan nimi on keskeinen osa asukkaiden paikallisuuteen liitty vää iden ti teet tiä, asiassa on ennen päätöksentekoa syytä kuulla myös kun ta lais ten mielipidettä. Edelleen Kotimaisten kielten keskus toteaa lausunnossaan mm. että on huomattava, että kuntien yhdistyttyä jää edelleen tarve puhua aiem mis ta kunnista erikseen sekä nimillä että alueina, sillä niihin on liit ty nyt paikallisen asukkaan elämänkaari syntymästä alkaen. Se että ihmisillä on juuret, on merkittävä asia hyvinvoinnin ja tur val li suuden tun teen kannalta. Kotiseutualueen huomioonottamisella voi olla vai ku tus ta myös lähidemokratian toteutumiseen. Siksi esitämme, että jos kuntaliitos toteutuu, liittyvien kuntien nykyiset nimet ja alueet ote taan muutoksessa edelleen huomioon esim. ottamalla niistä käyttöön nimet Eurajoen pitäjä, Harjavallan pitäjä, Kokemäen pitäjä ja Nak ki lan pitäjä. Näin esim. uusi yhdistynyt Kokemäen kunta tai Koke mäen kaupunki voitaisiin viestinnässä erottaa Kokemäen pi tä jästä. Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan nimiehdotuksesta Teljä

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Ko ti mais ten kielten keskuksen lau sun non ja lähettää sen edelleen tie dok si valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 14 Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mi ehdo tuk ses ta Teljä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mieh do tuk ses ta Teljä

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 301/00.000/2013 Kh 61 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on päätöksellään päättänyt, että valtiovarainministeriö ei aseta kun ta ra ken ne lain 4 luvun mukaista erityistä kuntajakoselvitystä Eurajoen kun nan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin ja Nakkilan kun nan välille. Päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätöksen perustelujen mukaan mm. esitetty selvitysalue ei täytä kun ta ra ken ne lain mukaisia selvitysperusteita. Harjavalta ja Nakkila kuu lu vat Porin työssäkäyntialueeseen ja Eurajoki puolestaan Rauman työssäkäyntialueeseen. Harjavalta ja Nakkila kuuluvat kun ta raken ne lain 4 d :n 3 momentin mukaiseen Porin kaupunkiseudun yhte näi seen selvitysalueeseen Harjavallan täyttäessä lain mukaisen yh dys kun ta ra ken ne pe rus teen ja Nakkilan täyttäessä sekä työs säkäyn ti- että yhdyskuntarakenneperusteet. Eurajoki kuuluu Rauman kau pun ki seu dun 4 d :n 3 momentin mukaiseen yhtenäiseen se li tysalu ee seen Eurajoen täyttäessä lain mukaisen työs sä käyn ti pe rusteen. Kuntien, jotka muodostavat työssäkäynti- tai yh dys kun ta ra kenne pe rus teen perusteella yhtenäisen alueen, tulee selvittää kuntien yh dis ty mis tä yhdessä. Edelleen perusteluissa on todettu, että kuntarakennelain pe rus te luiden (HE 31/2013) mukaan työssäkäynti- ja yh dys kun ta ra ken ne perus tei den tar koi tuk sena on ohjata kuntia selvittämään kuntien yh disty mis tä alu eel la, jossa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäy tön, asu mi sen ja liikenteen yhteensovittaminen vaatisi yhteistä pää tök sen te koa. Tavoitteena on kuntien välisen kilpailun ja osa op timoin nin vä hen tä mi nen ja koko alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vah vis ta mi nen. Yhdyskuntarakenteeseen ja työssäkäyntialueeseen pe rus tu vien toiminnallisten kokonaisuuksien kokoamisella pyritään myös sii hen, että kuntarakenne vastaisi paremmin asukkaiden elinpii riä ja vah vis tai si asukkaiden päätösvaltaa nimenomaan sillä alueel la, jon ka kehitykseen heillä on tarve vaikuttaa. Työssäkäynti ja yh dys kun ta ra ken ne kuvaavat asukkaiden arjen näkökulmasta alueita, joilla kun ta ra jo jen merkitys on vähäinen, sekä kuntien keskinäistä riip pu vuut ta ja osaltaan kuntien työmarkkinadynamiikkaa ja kuu lumis ta sa maan talousalueeseen. Edelleen perustelujen mukaan kuntajaon kehittämistavoitteita kos kevien säännösten tarkoituksena on kuntajakolain perustelujen (HE 125/2009) mukaan mm. edistää sitä, että muodostettavat kunnat olisi vat mahdollisimman hyvin työssäkäyntialueiden kanssa yh teen so-

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto pi via. Kuntajaon muutoksella ei esim. tulisi rikkoa työs sä käyn ti alueita. Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edellytetä kattavan koko työssä käyn ti aluet ta, jos kunta muutoin muodostuu riittävän vahvaksi toimin nal li sek si kokonaisuudeksi. Toiminnallinen kokonaisuus ilmenee lain perustelujen mukaan esim. yhdistyvien kuntien keskinäisen työs sä käyn ti- ja asioimisliikenteen määrissä ja kaupunkiseuduilla toimi vis sa joukkoliikenteen yhteyksissä. Toiminnallisen kokonaisuuden huo mi oon ot ta mi nen helpottaa myös julkisten palvelujen saa vu tet tavuut ta muodostuvan kunnan alueella. Kaupunkiseuduilla toi min nallis ta kaupunkiseutua paremmin vastaavan kuntarakenteen avulla voi daan ehkäistä kuntien välisen kilpailun kielteisiä vaikutuksia yhdys kun ta ra ken teen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö katsoo lisäksi, että erityisen kun ta ja ko sel vi tyksen asettaminen esitettyjen kuntien muodostamalle alueelle ei ole tar koi tuk sen mu kais ta, koska esitetty selvitysalue ei täytä kun ta raken ne lain mukaisia selvitysperusteita ja se on edellä todetuilta osin lais sa säädettyjen kuntajaon kehittämistavoitteiden vastainen. Li säksi valtiovarainministeriö kokonaisharkintansa perusteella katsoo, että eri tyi sen kuntajakoselvityksen asettaminen olisi vastoin alueen ko konais etua, koska alueella on käynnissä muita, lain mukaiset sel vi tyspe rus teet täyttäviä kuntarakennetta koskevia selvityksiä. Valtiovarainministeriön päätöksestä seuraa myös, että suu ruu deltaan n. 4,5 milj. euron yhdistymisavustusta ei ole mahdollista saada em. kuntien liitossopimuksen perusteella. Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös eri tyi sen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hyl kää misestä Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen valtiovarainministeriön pää töksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 15

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 301/00.000/2013 Kh 43 Yhdistymissopimusehdotuksessa ovat mu ka na Harjavallan ja Ko kemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eu ra joen kunnat. Ehdotus yh dis tymis so pi muk sek si perustuu kun ta ja ko sel vi tyk seen, jonka kuntien valtuus tot ovat yhteisesti hyväksyneet. Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Kunnat julkaisevat yhteisesti kuntalaisille tarkoitetun tiedotteen yhdis ty mis so pi muk sen si säl lös tä ja käsittelyaikataulusta. Nakkilassa jär jes te tään kuntalaisille, yrit tä jil le ja yhdistysten edustajille tar koi tettu keskustelu- ja in for maa tio ti lai suus klo 17:30 alkaen. Esityslistan liitteenä on kuntarakennelain 8 :n mukainen yh dis tymis so pi mus, Kotimaisten kielten keskuksen lausunto, kun ta ja ko selvi tys ja esitys Valtioneuvostolle kuntajaon muut ta mi ses ta sekä kuulu tus. Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhdistymissopimusehdotuksen ja päättää asettaa kuntajakoselvityksen, yhdistymisesityksen ja ehdo tuk sen yhdistymissopimukseksi liitemateriaaleineen kun ta ra kenne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päi vän ajaksi. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tiedotteen kunta lai sil le ja järjestää keskustelu- ja informaatiotilaisuuden yh dis ty miseh do tuk ses ta klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salissa Nak ki lan yhteiskoululla.

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnas sa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 86 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiassa kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntajakoselvitys Kuulutus Jätetyt mielipiteet (2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen Har ja val lan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen ja Nakkilan kun tien yhdistymissopimuksen. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Harjavallan ja Ko kemäen kaupunkien sekä Nakkilan ja Eurajoen kuntien yh dis ty mis so pimuk sen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että lukien perus te taan uusi kunta, Teljän kaupunki, johon kuuluvat nykyiset Harja val lan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnat. Sa tu Lankinen kannatti Pöystin ehdotusta.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/ Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2017 255 Kunnanhallitus Aika 24.04.2017 klo 15:45-15:56 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 120 Yhteistoimintasopimus Porin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot