Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Aika klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä Vanhustyön johtajan viran perustaminen Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 16 Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Ilmoitusasiat 48 41

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Kokousaika klo 18:00-19:21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Myllymaa Ilmo Puheenjohtaja 18:00-19:21 Mäkilä Keijo I varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Sallinen Erik II varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Aalto Harri Jäsen 18:00-19:21 Ahola Kelpo Jäsen 18:00-19:21 Ahosmäki Markku Jäsen 18:00-19:21 von Frenckell Asta Jäsen 18:00-19:21 Hakala Antti Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Hannu Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Jonna Jäsen 18:00-19:21 Hintsala Aarne Jäsen 18:00-19:21 Kalliokorpi Sari Jäsen 18:00-19:21 Ketola Markus Jäsen 18:00-19:21 Koskinen Raimo Jäsen 18:00-19:21 Lintikko Martti Jäsen 18:00-19:21 Lukka Heli Jäsen 18:00-19:21 Myllykoski Sini Jäsen 18:00-19:21 Pöysti Martti Jäsen 18:00-19:21 Suonpää Silja-Riitta Jäsen 18:00-19:21 Vettenranta Marko Jäsen 18:00-19:21 Viinamäki Terttu Jäsen 18:00-19:21 Virtanen Jarmo Jäsen 18:00-19:21 Lankinen Satu 3. Varajäsen 18:00-19:21 Ranta Pentti 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sulonen Kari 1. Varajäsen 18:00-19:21 Karjalainen Milja 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sipilä Mika 4. Varajäsen 18:00-19:21 Muu Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 18:00-19:21 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 18:00-19:21 Rautalammi Sanna Perusturvajohtaja 18:00-19:21 Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 18:00-19:21 Poissa Nieminen Marko III varapuheenjohtaja Ilomäki Kirsi Jäsen Myllykoski Jari Jäsen Salo Rami Jäsen Tuliniemi Kauko Jäsen Kukkula Harri Tekninen johtaja

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT :t LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- JIEN VALINTA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Mäkilä ja Silja-Riitta Suonpää. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ilmo Myllymaa Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Keijo Mäkilä Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Silja-Riitta Suonpää Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä 97/01.011/2015 Kh 72 Sami Halinen on saapuneella viestillään anonut eroa kunnal li sis ta luottamustehtävistä, koska hän työs ken te lee toi sel la paikka kun nal la, mikä ei mahdollista osallistumista luot ta mus teh tävien hoi toon. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Sami Halinen on seuraavissa kunnan luottamustehtävissä: - valtuuston 2. varajäsen - teknisen lautakunnan varsinaisen jäsenen Pasi Mäkelän hen ki lökoh tai nen varajäsen - Porin seudun joukkoliikennelautakunnan jäsen (henkilökohtaisena va ra jä se ne nä on Terttu Viinamäki) Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Sami Haliselle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee teknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Pa si Mäkelälle henkilökohtaisen varajäsenen Sami Halisen tilalle jäljel lä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuusto valitsee Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan uuden jä se nen Sami Halisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenen

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto tu lee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Henkilökohtaisena va ra jä sene nä jatkaa Terttu Viinamäki. 4) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Sami Halisen tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna Valt 10 Päätös: Valtuusto myönsi Sami Haliselle eron kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Petri Nurmisen var si naisen jäsenen Pasi Mäkelän henkilökohtaiseksi varajäseneksi tek niseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Asta von Frenckellin var si nai sek si jäseneksi Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan jäljel lä olevaksi toimikaudeksi. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Tert tu Viinamäki. Valtuuston puheenjohtaja merkitsi pöytäkirjaan pyynnön kes kus vaali lau ta kun nal le määrätä Kansallinen Kokoomus rp:n valtuutetuille uuden varavaltuutetun

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 84/01.011/2015 Kh 73 Merja Matomäki on saapuneella viestillään anonut eroa si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Merja Matomäki on valittu sivistyslautakuntaan varsinaisen jäsenen Päi vi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Merja Matomäelle eron anomuksen mukaisesti si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä ja 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Päivi Rin ta-kos ke lal le henkilökohtaisen varajäsenen Merja Ma to mäen tilal le jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valt 11 Päätös: Valtuusto myönsi Merja Matomäelle eron sivistyslautakunnan va ra jäse nyy des tä. Valtuusto valitsi Martti Pöystin ehdotuksesta Anne Bärlundin var sinai sen jäsenen Päivi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi va ra jä senek si sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vanhustyön johtajan viran perustaminen 104/02.021/2015 Kh 83 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi esittää seuraavaa: Nakkilan kunnassa on kunnanhallituksen päätöksellä käyn nis tet ty vastuusairaanhoitajamallin kokeilu. Mallissa on mää ri tel ty vas tuu sai raan hoi ta jat neljälle eri osastolle (Iltarusko, Aamu rus ko, Suvantokoti ja Keinustooli) tiimien vetäjiksi. Esimiehenä on toi mi nut vanhustyön ohjaaja ja strategia- ja suunnittelutyössä on ollut mukana myös sosiaalijohtaja (nyk. perusturvajohtaja). Kun nanhal li tus on kokouksessaan 44 päät tä nyt kokeilun jat kami ses ta vuoden 2015 loppuun. Malli on ollut taloudellinen ja kokonaisuus on saatu toimimaan. Vastuu sai raan hoi ta jien ja eri osastojen tiimien osalta malli toimii hyvin. Van hus työn ko ko nai suus on kuitenkin monella tapaa suurten haastei den edessä. Lain sää dän nöl li set haasteet ovat tulleet osaksi vanhus työ tä. Uusia haasteita on tuonut ns. vanhuspalvelulaki ja uusi sosi aa li huol to la ki, lisäksi on hallittava muut toiminta-aluetta säätelevät lait mm. omaishoidontuen laki. Mo ni tuot ta ja mal lit (ostopalvelut, palve lu se te lit ja muu sopimusoikeudellista osaa mis ta vaativat pal ve luiden tuo tan to ta vat) ovat tätä päivää pal ve lu ko ko nai suuk sien suun nitte lus sa. Nakkilassa on jo käytössä uusia toimintatapoja pal ve lui den tuo tan nos sa. Lisäksi strateginen osaaminen on tullut vält tä mät tömäk si kus tan nus ten hallitsemiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Van husten huol lon seuranta, raportointi ja valvonta on tiivistynyt ja mo ni tasoi nen kir jal li nen raportointi on osa vanhustyön johtamisen ko ko naisuut ta. Näi den vii me vuo si na laajentuneiden haasteiden vuoksi Nakki lan kun taan tarvitaan van hus työn johtajan virka. Vanhustyön ko konais stra te gis ta työtä ja pal ve lu pro ses sien kehittämistä tulee jatkossa to teut taa vankalla johtamisen ja ke hit tä mi sen ammattitaidolla. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ mu kaan (so vel tu va korkeakoulututkinto). Tehtäväkohtainen palkkaus oli si /kk. Teh tä vään toivotaan ensisijaisesti terveydenhuollon tut kin non suorittanutta hen ki löä, jotta myös turvallista hoitotyötä voidaan edelleen kehittää. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon kokonaisuudesta ja ke hit tä mi ses tä kunnassa. Hän rakentaa myös tarvittavat yh teis työver kos tot ja ta lou del li set asiakasprosessit nakkilalaisten ikäihmisten laa duk kai den pal ve lui den turvaamiseksi. Hän vastaa strategisesta suun nit te lus ta ja ta lous ar vios ta omalla toimialueellaan sekä ra portoin nis ta perusturvajohtajalle ja pe rus tur va lau ta kun nal le. Hän toimii

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto van hus ten huol lon esimiehenä. Viran perustamiseen liittyen tarkistetaan hallinto- ja johtosääntö perus tur va toi men osalta. Tehtävät järjestellään siten, että nykyisiä tehtä vän ku via muu te taan ja irtisanoutuneen vastuusairaanhoitajan toimea ei täytetä. Tä ten sisäisten järjestelyiden avulla päästään ti lantee seen, jossa vanhustyön joh ta jan palkkamenot katetaan lähes koko naan nykyisen talousarvion puit teissa. Viran perustamisesta päättää valtuusto. Virka perustetaan mää rit telmäl lä virkanimike ja virkaan kuuluvat tehtävät. Asiasta annetaan vielä lisäselvitystä kokouksessa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se perustaa vanhustyön joh ta jan viran. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon ko ko nai suu des ta ja kehittämisestä edellä sanotun mukaisesti. Tehtä vä ku vaus vahvistetaan myöhemmin. Kunnanhallitus vahvistaa tehtä vä koh tai sen palkan 3400 / kk. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 12 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 299/00.000/2013 Kh 42 Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen poliittinen ohjausryhmä on ko kouk ses saan hyväksynyt luonnoksen kuntarakennelain 8 :n mukaiseksi yhdistymissopimukseksi ja lähettänyt sen mukana ol leil le kunnille käsiteltäväksi. Tässä vaiheessa mukana ovat olleet Po rin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Luvian, Nakkilan ja Pomar kun kunnat. Luonnos yhdistymissopimukseksi perustuu kuntajakoselvitykseen, jo ta kuntien valtuustot käsittelivät Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Ohjausryhmän kokouksessa on hyväksytty kuntien välisen vies tin täryh män valmistelema esitys kuntalaisille suunnatun tie dot teen jul kaise mi ses ta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Nakkilassa jär jes tetään kuntalaisille, yrittäjille ja yhdistysten edustajille tarkoitettu keskus te lu- ja informaatiotilaisuus klo 17:30 alkaen. Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esityksen ja päättää aset taa kunta ja ko sel vi tyk sen, yhdistymisesityksen ja luonnoksen yh dis ty mis so-

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto pi muk sek si taloudellisine taustamateriaaleineen kun ta ra ken ne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päivän ajak si. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tie dot teen kunta lai sil le ja järjestää yleisötilaisuuden (kuntalaisinfon) yh dis ty mis esityk ses tä Nakkilassa klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salis sa Nakkilan yhteiskoululla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnassa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 85 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiasta kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Porin, Ulvilan, ja Kokemäen kaupunkien sekä Nakkilan, Luvian ja Pomarkun kuntien yhdistymissopimuksen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto lukien perustetaan uusi kunta, Porin kaupunki, johon kuulu vat nykyiset Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Lu vian ja Pomarkun kunnat. Tämä kuntarakennemuutos on kun ta raken ne lain 2 :n tavoitteiden mukainen ja täyttää 4 :n edellytykset. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl kää mis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Satu Lankinen ja Sini Myl lykos ki kannattivat Pöystin ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiassa on äänes tet tä vä, koska oli tehty vs. kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta poik kea va ja kannatettu ehdotus. Suoritetussa kät ten nos to ää nes tykses sä vs. kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattivat Harri Aalto, Jon na Heikkilä ja Marko Vettenranta. Pöystin vastaehdotusta kannat ti vat Martti Pöysti, Satu Lankinen, Sini Myllykoski ja Heli Lukka. Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oli 3-4 ja päätökseksi oli tullut Martti Pöystin vastaehdotus siten, että kunnanhallitus ehdottaa val tuus tol le Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl käämis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 13 Esityslistan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali 6. Kuulutus 7. Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) 8. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Jonna Heikkilä ehdotti, että Porin sel vi tys alu een kuntien yhdistymisesitys hyväksytään. Valtuutettu Erik Sallinen kannatti Jonna Heikkilän ehdotusta.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi, että koska oli teh ty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiassa oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin ää nestys ta vak si nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat kunnan hal li tuk sen ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jon na Heikkilän ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 18 ääntä (Ahosmäki, Hakala, Hannu Heikkilä, Hintsala, Lan kinen, Kalliokorpi, Koskinen, Lintikko, Lukka, Ranta, Sini Myllykoski, Myl ly maa, Sulonen, Pöysti, Karjalainen, Sipilä, Viinamäki, Virtanen) ja Jonna Heikkilän ehdotus sai 7 ääntä (Aalto, Ahola, Jonna Heik kilä, Mäkilä, Sallinen, Suonpää, Vettenranta). Von Frenckell ja Ketola ää nes ti vät tyhjää (2). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt äänin 18-7 (2 tyhjää) kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuulutus 5. Jätetyt mielipiteet 2 kpl 6. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Muut asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat säilytetään asia luo ki tuksen mukaisesti arkistoituna

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä 301/00.000/2013 Kh 60 Kotimaisten kielten keskus on todennut suosituksenaan, et tä vaikka Teljä - Tälje on sinänsä hyväksyttävä ehdotus, lau sunnois sa mainituista syistä Kotimaisten kielten keskus puoltaa uuden kun nan nimeksi ensisijaisesti vakiintunutta nimeä Kokemäki - Kumo. Lausunnossaan Kotimaisten kielten keskus on käsitellyt Teljä -nimen his to riaa, aluehistoriallista näkökulmaa sekä näkökohtia nimen so pi vuu den arvioimiseksi. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan var sin pe rus tel tua olisi, että uudelle suurkunnalle annettaisiin sen kes kei sim män ja historiallisesti tunnetun seurakunnan, pitäjän ja kun nan ni mi Kokemäki, ruotsiksi Kumo. Se olisi luonteva yhteinen ni mi kol mel le kuntajakoselvityksessä olevalle Kokemäenjoen varrella ole val le kunnalle, joilla on vankat ja keskiaikaan ulottuvat juuret seura kun nal li se na ja alueellisena kokonaisuutena. Nimi on val ta kun nalli ses ti riit tä vän tunnettu, jotta sen voisi laajentaa kaikkien neljänkin kun nan ni mek si. Tunnettuutta vahvistavat vielä nimet Kokemäenjoki ja his to rial li nen Satakuntaa tarkoittanut hallinnollisen alueen nimi Ko ke mäen kartanon linnalääni. Kokemäki -nimen omaksuminen myös uu den suurkunnan nimeksi auttaisi siten paikantamaan nimen tar koit teen myös valtakunnallisesti. Tässä tapauksessa val ta kun nalli ses ti alueen nimi laajenisi entisestä paikantavuuden säilyttäen. Kos ka paikan nimi on keskeinen osa asukkaiden paikallisuuteen liitty vää iden ti teet tiä, asiassa on ennen päätöksentekoa syytä kuulla myös kun ta lais ten mielipidettä. Edelleen Kotimaisten kielten keskus toteaa lausunnossaan mm. että on huomattava, että kuntien yhdistyttyä jää edelleen tarve puhua aiem mis ta kunnista erikseen sekä nimillä että alueina, sillä niihin on liit ty nyt paikallisen asukkaan elämänkaari syntymästä alkaen. Se että ihmisillä on juuret, on merkittävä asia hyvinvoinnin ja tur val li suuden tun teen kannalta. Kotiseutualueen huomioonottamisella voi olla vai ku tus ta myös lähidemokratian toteutumiseen. Siksi esitämme, että jos kuntaliitos toteutuu, liittyvien kuntien nykyiset nimet ja alueet ote taan muutoksessa edelleen huomioon esim. ottamalla niistä käyttöön nimet Eurajoen pitäjä, Harjavallan pitäjä, Kokemäen pitäjä ja Nak ki lan pitäjä. Näin esim. uusi yhdistynyt Kokemäen kunta tai Koke mäen kaupunki voitaisiin viestinnässä erottaa Kokemäen pi tä jästä. Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan nimiehdotuksesta Teljä

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Ko ti mais ten kielten keskuksen lau sun non ja lähettää sen edelleen tie dok si valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 14 Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mi ehdo tuk ses ta Teljä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mieh do tuk ses ta Teljä

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 301/00.000/2013 Kh 61 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on päätöksellään päättänyt, että valtiovarainministeriö ei aseta kun ta ra ken ne lain 4 luvun mukaista erityistä kuntajakoselvitystä Eurajoen kun nan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin ja Nakkilan kun nan välille. Päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätöksen perustelujen mukaan mm. esitetty selvitysalue ei täytä kun ta ra ken ne lain mukaisia selvitysperusteita. Harjavalta ja Nakkila kuu lu vat Porin työssäkäyntialueeseen ja Eurajoki puolestaan Rauman työssäkäyntialueeseen. Harjavalta ja Nakkila kuuluvat kun ta raken ne lain 4 d :n 3 momentin mukaiseen Porin kaupunkiseudun yhte näi seen selvitysalueeseen Harjavallan täyttäessä lain mukaisen yh dys kun ta ra ken ne pe rus teen ja Nakkilan täyttäessä sekä työs säkäyn ti- että yhdyskuntarakenneperusteet. Eurajoki kuuluu Rauman kau pun ki seu dun 4 d :n 3 momentin mukaiseen yhtenäiseen se li tysalu ee seen Eurajoen täyttäessä lain mukaisen työs sä käyn ti pe rusteen. Kuntien, jotka muodostavat työssäkäynti- tai yh dys kun ta ra kenne pe rus teen perusteella yhtenäisen alueen, tulee selvittää kuntien yh dis ty mis tä yhdessä. Edelleen perusteluissa on todettu, että kuntarakennelain pe rus te luiden (HE 31/2013) mukaan työssäkäynti- ja yh dys kun ta ra ken ne perus tei den tar koi tuk sena on ohjata kuntia selvittämään kuntien yh disty mis tä alu eel la, jossa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäy tön, asu mi sen ja liikenteen yhteensovittaminen vaatisi yhteistä pää tök sen te koa. Tavoitteena on kuntien välisen kilpailun ja osa op timoin nin vä hen tä mi nen ja koko alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vah vis ta mi nen. Yhdyskuntarakenteeseen ja työssäkäyntialueeseen pe rus tu vien toiminnallisten kokonaisuuksien kokoamisella pyritään myös sii hen, että kuntarakenne vastaisi paremmin asukkaiden elinpii riä ja vah vis tai si asukkaiden päätösvaltaa nimenomaan sillä alueel la, jon ka kehitykseen heillä on tarve vaikuttaa. Työssäkäynti ja yh dys kun ta ra ken ne kuvaavat asukkaiden arjen näkökulmasta alueita, joilla kun ta ra jo jen merkitys on vähäinen, sekä kuntien keskinäistä riip pu vuut ta ja osaltaan kuntien työmarkkinadynamiikkaa ja kuu lumis ta sa maan talousalueeseen. Edelleen perustelujen mukaan kuntajaon kehittämistavoitteita kos kevien säännösten tarkoituksena on kuntajakolain perustelujen (HE 125/2009) mukaan mm. edistää sitä, että muodostettavat kunnat olisi vat mahdollisimman hyvin työssäkäyntialueiden kanssa yh teen so-

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto pi via. Kuntajaon muutoksella ei esim. tulisi rikkoa työs sä käyn ti alueita. Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edellytetä kattavan koko työssä käyn ti aluet ta, jos kunta muutoin muodostuu riittävän vahvaksi toimin nal li sek si kokonaisuudeksi. Toiminnallinen kokonaisuus ilmenee lain perustelujen mukaan esim. yhdistyvien kuntien keskinäisen työs sä käyn ti- ja asioimisliikenteen määrissä ja kaupunkiseuduilla toimi vis sa joukkoliikenteen yhteyksissä. Toiminnallisen kokonaisuuden huo mi oon ot ta mi nen helpottaa myös julkisten palvelujen saa vu tet tavuut ta muodostuvan kunnan alueella. Kaupunkiseuduilla toi min nallis ta kaupunkiseutua paremmin vastaavan kuntarakenteen avulla voi daan ehkäistä kuntien välisen kilpailun kielteisiä vaikutuksia yhdys kun ta ra ken teen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö katsoo lisäksi, että erityisen kun ta ja ko sel vi tyksen asettaminen esitettyjen kuntien muodostamalle alueelle ei ole tar koi tuk sen mu kais ta, koska esitetty selvitysalue ei täytä kun ta raken ne lain mukaisia selvitysperusteita ja se on edellä todetuilta osin lais sa säädettyjen kuntajaon kehittämistavoitteiden vastainen. Li säksi valtiovarainministeriö kokonaisharkintansa perusteella katsoo, että eri tyi sen kuntajakoselvityksen asettaminen olisi vastoin alueen ko konais etua, koska alueella on käynnissä muita, lain mukaiset sel vi tyspe rus teet täyttäviä kuntarakennetta koskevia selvityksiä. Valtiovarainministeriön päätöksestä seuraa myös, että suu ruu deltaan n. 4,5 milj. euron yhdistymisavustusta ei ole mahdollista saada em. kuntien liitossopimuksen perusteella. Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös eri tyi sen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hyl kää misestä Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen valtiovarainministeriön pää töksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 15

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 301/00.000/2013 Kh 43 Yhdistymissopimusehdotuksessa ovat mu ka na Harjavallan ja Ko kemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eu ra joen kunnat. Ehdotus yh dis tymis so pi muk sek si perustuu kun ta ja ko sel vi tyk seen, jonka kuntien valtuus tot ovat yhteisesti hyväksyneet. Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Kunnat julkaisevat yhteisesti kuntalaisille tarkoitetun tiedotteen yhdis ty mis so pi muk sen si säl lös tä ja käsittelyaikataulusta. Nakkilassa jär jes te tään kuntalaisille, yrit tä jil le ja yhdistysten edustajille tar koi tettu keskustelu- ja in for maa tio ti lai suus klo 17:30 alkaen. Esityslistan liitteenä on kuntarakennelain 8 :n mukainen yh dis tymis so pi mus, Kotimaisten kielten keskuksen lausunto, kun ta ja ko selvi tys ja esitys Valtioneuvostolle kuntajaon muut ta mi ses ta sekä kuulu tus. Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhdistymissopimusehdotuksen ja päättää asettaa kuntajakoselvityksen, yhdistymisesityksen ja ehdo tuk sen yhdistymissopimukseksi liitemateriaaleineen kun ta ra kenne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päi vän ajaksi. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tiedotteen kunta lai sil le ja järjestää keskustelu- ja informaatiotilaisuuden yh dis ty miseh do tuk ses ta klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salissa Nak ki lan yhteiskoululla.

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnas sa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 86 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiassa kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntajakoselvitys Kuulutus Jätetyt mielipiteet (2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen Har ja val lan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen ja Nakkilan kun tien yhdistymissopimuksen. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Harjavallan ja Ko kemäen kaupunkien sekä Nakkilan ja Eurajoen kuntien yh dis ty mis so pimuk sen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että lukien perus te taan uusi kunta, Teljän kaupunki, johon kuuluvat nykyiset Harja val lan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnat. Sa tu Lankinen kannatti Pöystin ehdotusta.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot