Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Aika klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä Vanhustyön johtajan viran perustaminen Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 16 Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys Ilmoitusasiat 48 41

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Valtuusto Kokousaika klo 18:00-19:21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Myllymaa Ilmo Puheenjohtaja 18:00-19:21 Mäkilä Keijo I varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Sallinen Erik II varapuheenjohtaja 18:00-19:21 Aalto Harri Jäsen 18:00-19:21 Ahola Kelpo Jäsen 18:00-19:21 Ahosmäki Markku Jäsen 18:00-19:21 von Frenckell Asta Jäsen 18:00-19:21 Hakala Antti Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Hannu Jäsen 18:00-19:21 Heikkilä Jonna Jäsen 18:00-19:21 Hintsala Aarne Jäsen 18:00-19:21 Kalliokorpi Sari Jäsen 18:00-19:21 Ketola Markus Jäsen 18:00-19:21 Koskinen Raimo Jäsen 18:00-19:21 Lintikko Martti Jäsen 18:00-19:21 Lukka Heli Jäsen 18:00-19:21 Myllykoski Sini Jäsen 18:00-19:21 Pöysti Martti Jäsen 18:00-19:21 Suonpää Silja-Riitta Jäsen 18:00-19:21 Vettenranta Marko Jäsen 18:00-19:21 Viinamäki Terttu Jäsen 18:00-19:21 Virtanen Jarmo Jäsen 18:00-19:21 Lankinen Satu 3. Varajäsen 18:00-19:21 Ranta Pentti 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sulonen Kari 1. Varajäsen 18:00-19:21 Karjalainen Milja 1. Varajäsen 18:00-19:21 Sipilä Mika 4. Varajäsen 18:00-19:21 Muu Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 18:00-19:21 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 18:00-19:21 Rautalammi Sanna Perusturvajohtaja 18:00-19:21 Varheensalo Pekka Sivistysjohtaja 18:00-19:21 Poissa Nieminen Marko III varapuheenjohtaja Ilomäki Kirsi Jäsen Myllykoski Jari Jäsen Salo Rami Jäsen Tuliniemi Kauko Jäsen Kukkula Harri Tekninen johtaja

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT :t LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- JIEN VALINTA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Mäkilä ja Silja-Riitta Suonpää. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Ilmo Myllymaa Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Keijo Mäkilä Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Silja-Riitta Suonpää Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä 97/01.011/2015 Kh 72 Sami Halinen on saapuneella viestillään anonut eroa kunnal li sis ta luottamustehtävistä, koska hän työs ken te lee toi sel la paikka kun nal la, mikä ei mahdollista osallistumista luot ta mus teh tävien hoi toon. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Sami Halinen on seuraavissa kunnan luottamustehtävissä: - valtuuston 2. varajäsen - teknisen lautakunnan varsinaisen jäsenen Pasi Mäkelän hen ki lökoh tai nen varajäsen - Porin seudun joukkoliikennelautakunnan jäsen (henkilökohtaisena va ra jä se ne nä on Terttu Viinamäki) Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Sami Haliselle eron anomuksen mukaisesti kai kis ta kunnan luottamustehtävistä 2) valtuusto valitsee teknisen lautakunnan varsinaiselle jäsenelle Pa si Mäkelälle henkilökohtaisen varajäsenen Sami Halisen tilalle jäljel lä olevaksi toimikaudeksi 3) valtuusto valitsee Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan uuden jä se nen Sami Halisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenen

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto tu lee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Henkilökohtaisena va ra jä sene nä jatkaa Terttu Viinamäki. 4) valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa ni meämään valtuuston 2. varajäsenen Sami Halisen tilalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna Valt 10 Päätös: Valtuusto myönsi Sami Haliselle eron kunnan luottamustehtävistä. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Petri Nurmisen var si naisen jäsenen Pasi Mäkelän henkilökohtaiseksi varajäseneksi tek niseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi Keijo Mäkilän ehdotuksesta Asta von Frenckellin var si nai sek si jäseneksi Porin seudun joukkoliikennelautakuntaan jäljel lä olevaksi toimikaudeksi. Henkilökohtaisena varajäsenenä jatkaa Tert tu Viinamäki. Valtuuston puheenjohtaja merkitsi pöytäkirjaan pyynnön kes kus vaali lau ta kun nal le määrätä Kansallinen Kokoomus rp:n valtuutetuille uuden varavaltuutetun

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Merja Matomäen eroanomus sivistyslautakunnan varajäsenyydestä 84/01.011/2015 Kh 73 Merja Matomäki on saapuneella viestillään anonut eroa si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä. Kuntalain 38 :ssä luottamustoimesta kieltäytymisestä ja erosta on sää det ty seuraavaa: "Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuot ta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luot tamus toi mes sa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luot ta mus toi mes sa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kiel täy ty mi sen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luot ta mus hen ki lö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta pää töksen tekee valtuusto. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päät tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myön tää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle." Merja Matomäki on valittu sivistyslautakuntaan varsinaisen jäsenen Päi vi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) valtuusto myöntää Merja Matomäelle eron anomuksen mukaisesti si vis tys lau ta kun nan varajäsenyydestä ja 2) valtuusto valitsee sivistyslautakunnan varsinaiselle jäsenelle Päivi Rin ta-kos ke lal le henkilökohtaisen varajäsenen Merja Ma to mäen tilal le jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ehdotus valtuustolle Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukai ses ti arkistoituna

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valt 11 Päätös: Valtuusto myönsi Merja Matomäelle eron sivistyslautakunnan va ra jäse nyy des tä. Valtuusto valitsi Martti Pöystin ehdotuksesta Anne Bärlundin var sinai sen jäsenen Päivi Rinta-Koskelan henkilökohtaiseksi va ra jä senek si sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vanhustyön johtajan viran perustaminen 104/02.021/2015 Kh 83 Perusturvajohtaja Sanna Rautalammi esittää seuraavaa: Nakkilan kunnassa on kunnanhallituksen päätöksellä käyn nis tet ty vastuusairaanhoitajamallin kokeilu. Mallissa on mää ri tel ty vas tuu sai raan hoi ta jat neljälle eri osastolle (Iltarusko, Aamu rus ko, Suvantokoti ja Keinustooli) tiimien vetäjiksi. Esimiehenä on toi mi nut vanhustyön ohjaaja ja strategia- ja suunnittelutyössä on ollut mukana myös sosiaalijohtaja (nyk. perusturvajohtaja). Kun nanhal li tus on kokouksessaan 44 päät tä nyt kokeilun jat kami ses ta vuoden 2015 loppuun. Malli on ollut taloudellinen ja kokonaisuus on saatu toimimaan. Vastuu sai raan hoi ta jien ja eri osastojen tiimien osalta malli toimii hyvin. Van hus työn ko ko nai suus on kuitenkin monella tapaa suurten haastei den edessä. Lain sää dän nöl li set haasteet ovat tulleet osaksi vanhus työ tä. Uusia haasteita on tuonut ns. vanhuspalvelulaki ja uusi sosi aa li huol to la ki, lisäksi on hallittava muut toiminta-aluetta säätelevät lait mm. omaishoidontuen laki. Mo ni tuot ta ja mal lit (ostopalvelut, palve lu se te lit ja muu sopimusoikeudellista osaa mis ta vaativat pal ve luiden tuo tan to ta vat) ovat tätä päivää pal ve lu ko ko nai suuk sien suun nitte lus sa. Nakkilassa on jo käytössä uusia toimintatapoja pal ve lui den tuo tan nos sa. Lisäksi strateginen osaaminen on tullut vält tä mät tömäk si kus tan nus ten hallitsemiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Van husten huol lon seuranta, raportointi ja valvonta on tiivistynyt ja mo ni tasoi nen kir jal li nen raportointi on osa vanhustyön johtamisen ko ko naisuut ta. Näi den vii me vuo si na laajentuneiden haasteiden vuoksi Nakki lan kun taan tarvitaan van hus työn johtajan virka. Vanhustyön ko konais stra te gis ta työtä ja pal ve lu pro ses sien kehittämistä tulee jatkossa to teut taa vankalla johtamisen ja ke hit tä mi sen ammattitaidolla. Viran kelpoisuusehdot määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen hen ki lös tön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/ mu kaan (so vel tu va korkeakoulututkinto). Tehtäväkohtainen palkkaus oli si /kk. Teh tä vään toivotaan ensisijaisesti terveydenhuollon tut kin non suorittanutta hen ki löä, jotta myös turvallista hoitotyötä voidaan edelleen kehittää. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon kokonaisuudesta ja ke hit tä mi ses tä kunnassa. Hän rakentaa myös tarvittavat yh teis työver kos tot ja ta lou del li set asiakasprosessit nakkilalaisten ikäihmisten laa duk kai den pal ve lui den turvaamiseksi. Hän vastaa strategisesta suun nit te lus ta ja ta lous ar vios ta omalla toimialueellaan sekä ra portoin nis ta perusturvajohtajalle ja pe rus tur va lau ta kun nal le. Hän toimii

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto van hus ten huol lon esimiehenä. Viran perustamiseen liittyen tarkistetaan hallinto- ja johtosääntö perus tur va toi men osalta. Tehtävät järjestellään siten, että nykyisiä tehtä vän ku via muu te taan ja irtisanoutuneen vastuusairaanhoitajan toimea ei täytetä. Tä ten sisäisten järjestelyiden avulla päästään ti lantee seen, jossa vanhustyön joh ta jan palkkamenot katetaan lähes koko naan nykyisen talousarvion puit teissa. Viran perustamisesta päättää valtuusto. Virka perustetaan mää rit telmäl lä virkanimike ja virkaan kuuluvat tehtävät. Asiasta annetaan vielä lisäselvitystä kokouksessa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se perustaa vanhustyön joh ta jan viran. Vanhustyön johtaja vastaa koko vanhustenhuollon ko ko nai suu des ta ja kehittämisestä edellä sanotun mukaisesti. Tehtä vä ku vaus vahvistetaan myöhemmin. Kunnanhallitus vahvistaa tehtä vä koh tai sen palkan 3400 / kk. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 12 Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 299/00.000/2013 Kh 42 Yhdistymissopimuksen laadintavaiheen poliittinen ohjausryhmä on ko kouk ses saan hyväksynyt luonnoksen kuntarakennelain 8 :n mukaiseksi yhdistymissopimukseksi ja lähettänyt sen mukana ol leil le kunnille käsiteltäväksi. Tässä vaiheessa mukana ovat olleet Po rin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Luvian, Nakkilan ja Pomar kun kunnat. Luonnos yhdistymissopimukseksi perustuu kuntajakoselvitykseen, jo ta kuntien valtuustot käsittelivät Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Ohjausryhmän kokouksessa on hyväksytty kuntien välisen vies tin täryh män valmistelema esitys kuntalaisille suunnatun tie dot teen jul kaise mi ses ta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Nakkilassa jär jes tetään kuntalaisille, yrittäjille ja yhdistysten edustajille tarkoitettu keskus te lu- ja informaatiotilaisuus klo 17:30 alkaen. Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi esityksen ja päättää aset taa kunta ja ko sel vi tyk sen, yhdistymisesityksen ja luonnoksen yh dis ty mis so-

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto pi muk sek si taloudellisine taustamateriaaleineen kun ta ra ken ne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päivän ajak si. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tie dot teen kunta lai sil le ja järjestää yleisötilaisuuden (kuntalaisinfon) yh dis ty mis esityk ses tä Nakkilassa klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salis sa Nakkilan yhteiskoululla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnassa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 85 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiasta kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Aluekartta Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali Kuulutus Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Porin, Ulvilan, ja Kokemäen kaupunkien sekä Nakkilan, Luvian ja Pomarkun kuntien yhdistymissopimuksen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto lukien perustetaan uusi kunta, Porin kaupunki, johon kuulu vat nykyiset Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan, Lu vian ja Pomarkun kunnat. Tämä kuntarakennemuutos on kun ta raken ne lain 2 :n tavoitteiden mukainen ja täyttää 4 :n edellytykset. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl kää mis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Satu Lankinen ja Sini Myl lykos ki kannattivat Pöystin ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiassa on äänes tet tä vä, koska oli tehty vs. kunnanjohtajan pohjaehdotuksesta poik kea va ja kannatettu ehdotus. Suoritetussa kät ten nos to ää nes tykses sä vs. kunnanjohtajan pohjaehdotusta kannattivat Harri Aalto, Jon na Heikkilä ja Marko Vettenranta. Pöystin vastaehdotusta kannat ti vat Martti Pöysti, Satu Lankinen, Sini Myllykoski ja Heli Lukka. Puheenjohtaja totesi, että äänestystulos oli 3-4 ja päätökseksi oli tullut Martti Pöystin vastaehdotus siten, että kunnanhallitus ehdottaa val tuus tol le Porin selvitysalueen kuntien yhdistymisesityksen hyl käämis tä ja merkitsemistä tiedoksi. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Valt 13 Esityslistan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuntajakoselvitys Taloutta koskeva taustamateriaali 6. Kuulutus 7. Jätetyt mielipiteet ( 2 kpl) 8. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Jonna Heikkilä ehdotti, että Porin sel vi tys alu een kuntien yhdistymisesitys hyväksytään. Valtuutettu Erik Sallinen kannatti Jonna Heikkilän ehdotusta.

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi, että koska oli teh ty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiassa oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin ää nestys ta vak si nimenhuutoäänestys niin, että ne, jotka kannattavat kunnan hal li tuk sen ehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jon na Heikkilän ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus sai 18 ääntä (Ahosmäki, Hakala, Hannu Heikkilä, Hintsala, Lan kinen, Kalliokorpi, Koskinen, Lintikko, Lukka, Ranta, Sini Myllykoski, Myl ly maa, Sulonen, Pöysti, Karjalainen, Sipilä, Viinamäki, Virtanen) ja Jonna Heikkilän ehdotus sai 7 ääntä (Aalto, Ahola, Jonna Heik kilä, Mäkilä, Sallinen, Suonpää, Vettenranta). Von Frenckell ja Ketola ää nes ti vät tyhjää (2). Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt äänin 18-7 (2 tyhjää) kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liitteet: 1. Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta 2. Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 3. Aluekartta 4. Kuulutus 5. Jätetyt mielipiteet 2 kpl 6. Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Muut asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat säilytetään asia luo ki tuksen mukaisesti arkistoituna

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnannimiehdotuksesta Teljä 301/00.000/2013 Kh 60 Kotimaisten kielten keskus on todennut suosituksenaan, et tä vaikka Teljä - Tälje on sinänsä hyväksyttävä ehdotus, lau sunnois sa mainituista syistä Kotimaisten kielten keskus puoltaa uuden kun nan nimeksi ensisijaisesti vakiintunutta nimeä Kokemäki - Kumo. Lausunnossaan Kotimaisten kielten keskus on käsitellyt Teljä -nimen his to riaa, aluehistoriallista näkökulmaa sekä näkökohtia nimen so pi vuu den arvioimiseksi. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan var sin pe rus tel tua olisi, että uudelle suurkunnalle annettaisiin sen kes kei sim män ja historiallisesti tunnetun seurakunnan, pitäjän ja kun nan ni mi Kokemäki, ruotsiksi Kumo. Se olisi luonteva yhteinen ni mi kol mel le kuntajakoselvityksessä olevalle Kokemäenjoen varrella ole val le kunnalle, joilla on vankat ja keskiaikaan ulottuvat juuret seura kun nal li se na ja alueellisena kokonaisuutena. Nimi on val ta kun nalli ses ti riit tä vän tunnettu, jotta sen voisi laajentaa kaikkien neljänkin kun nan ni mek si. Tunnettuutta vahvistavat vielä nimet Kokemäenjoki ja his to rial li nen Satakuntaa tarkoittanut hallinnollisen alueen nimi Ko ke mäen kartanon linnalääni. Kokemäki -nimen omaksuminen myös uu den suurkunnan nimeksi auttaisi siten paikantamaan nimen tar koit teen myös valtakunnallisesti. Tässä tapauksessa val ta kun nalli ses ti alueen nimi laajenisi entisestä paikantavuuden säilyttäen. Kos ka paikan nimi on keskeinen osa asukkaiden paikallisuuteen liitty vää iden ti teet tiä, asiassa on ennen päätöksentekoa syytä kuulla myös kun ta lais ten mielipidettä. Edelleen Kotimaisten kielten keskus toteaa lausunnossaan mm. että on huomattava, että kuntien yhdistyttyä jää edelleen tarve puhua aiem mis ta kunnista erikseen sekä nimillä että alueina, sillä niihin on liit ty nyt paikallisen asukkaan elämänkaari syntymästä alkaen. Se että ihmisillä on juuret, on merkittävä asia hyvinvoinnin ja tur val li suuden tun teen kannalta. Kotiseutualueen huomioonottamisella voi olla vai ku tus ta myös lähidemokratian toteutumiseen. Siksi esitämme, että jos kuntaliitos toteutuu, liittyvien kuntien nykyiset nimet ja alueet ote taan muutoksessa edelleen huomioon esim. ottamalla niistä käyttöön nimet Eurajoen pitäjä, Harjavallan pitäjä, Kokemäen pitäjä ja Nak ki lan pitäjä. Näin esim. uusi yhdistynyt Kokemäen kunta tai Koke mäen kaupunki voitaisiin viestinnässä erottaa Kokemäen pi tä jästä. Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan nimiehdotuksesta Teljä

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Ko ti mais ten kielten keskuksen lau sun non ja lähettää sen edelleen tie dok si valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 14 Esityslistan liite: - Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mi ehdo tuk ses ta Teljä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Kotimaisten kielten keskuksen lausunto kunnan ni mieh do tuk ses ta Teljä

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtiovarainministeriön päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä 301/00.000/2013 Kh 61 Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on päätöksellään päättänyt, että valtiovarainministeriö ei aseta kun ta ra ken ne lain 4 luvun mukaista erityistä kuntajakoselvitystä Eurajoen kun nan, Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin ja Nakkilan kun nan välille. Päätökseen ei saa hakea muutosta. Päätöksen perustelujen mukaan mm. esitetty selvitysalue ei täytä kun ta ra ken ne lain mukaisia selvitysperusteita. Harjavalta ja Nakkila kuu lu vat Porin työssäkäyntialueeseen ja Eurajoki puolestaan Rauman työssäkäyntialueeseen. Harjavalta ja Nakkila kuuluvat kun ta raken ne lain 4 d :n 3 momentin mukaiseen Porin kaupunkiseudun yhte näi seen selvitysalueeseen Harjavallan täyttäessä lain mukaisen yh dys kun ta ra ken ne pe rus teen ja Nakkilan täyttäessä sekä työs säkäyn ti- että yhdyskuntarakenneperusteet. Eurajoki kuuluu Rauman kau pun ki seu dun 4 d :n 3 momentin mukaiseen yhtenäiseen se li tysalu ee seen Eurajoen täyttäessä lain mukaisen työs sä käyn ti pe rusteen. Kuntien, jotka muodostavat työssäkäynti- tai yh dys kun ta ra kenne pe rus teen perusteella yhtenäisen alueen, tulee selvittää kuntien yh dis ty mis tä yhdessä. Edelleen perusteluissa on todettu, että kuntarakennelain pe rus te luiden (HE 31/2013) mukaan työssäkäynti- ja yh dys kun ta ra ken ne perus tei den tar koi tuk sena on ohjata kuntia selvittämään kuntien yh disty mis tä alu eel la, jossa yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja maankäy tön, asu mi sen ja liikenteen yhteensovittaminen vaatisi yhteistä pää tök sen te koa. Tavoitteena on kuntien välisen kilpailun ja osa op timoin nin vä hen tä mi nen ja koko alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vah vis ta mi nen. Yhdyskuntarakenteeseen ja työssäkäyntialueeseen pe rus tu vien toiminnallisten kokonaisuuksien kokoamisella pyritään myös sii hen, että kuntarakenne vastaisi paremmin asukkaiden elinpii riä ja vah vis tai si asukkaiden päätösvaltaa nimenomaan sillä alueel la, jon ka kehitykseen heillä on tarve vaikuttaa. Työssäkäynti ja yh dys kun ta ra ken ne kuvaavat asukkaiden arjen näkökulmasta alueita, joilla kun ta ra jo jen merkitys on vähäinen, sekä kuntien keskinäistä riip pu vuut ta ja osaltaan kuntien työmarkkinadynamiikkaa ja kuu lumis ta sa maan talousalueeseen. Edelleen perustelujen mukaan kuntajaon kehittämistavoitteita kos kevien säännösten tarkoituksena on kuntajakolain perustelujen (HE 125/2009) mukaan mm. edistää sitä, että muodostettavat kunnat olisi vat mahdollisimman hyvin työssäkäyntialueiden kanssa yh teen so-

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto pi via. Kuntajaon muutoksella ei esim. tulisi rikkoa työs sä käyn ti alueita. Yksittäisen kunnan ei kuitenkaan edellytetä kattavan koko työssä käyn ti aluet ta, jos kunta muutoin muodostuu riittävän vahvaksi toimin nal li sek si kokonaisuudeksi. Toiminnallinen kokonaisuus ilmenee lain perustelujen mukaan esim. yhdistyvien kuntien keskinäisen työs sä käyn ti- ja asioimisliikenteen määrissä ja kaupunkiseuduilla toimi vis sa joukkoliikenteen yhteyksissä. Toiminnallisen kokonaisuuden huo mi oon ot ta mi nen helpottaa myös julkisten palvelujen saa vu tet tavuut ta muodostuvan kunnan alueella. Kaupunkiseuduilla toi min nallis ta kaupunkiseutua paremmin vastaavan kuntarakenteen avulla voi daan ehkäistä kuntien välisen kilpailun kielteisiä vaikutuksia yhdys kun ta ra ken teen kehittymiseen. Valtiovarainministeriö katsoo lisäksi, että erityisen kun ta ja ko sel vi tyksen asettaminen esitettyjen kuntien muodostamalle alueelle ei ole tar koi tuk sen mu kais ta, koska esitetty selvitysalue ei täytä kun ta raken ne lain mukaisia selvitysperusteita ja se on edellä todetuilta osin lais sa säädettyjen kuntajaon kehittämistavoitteiden vastainen. Li säksi valtiovarainministeriö kokonaisharkintansa perusteella katsoo, että eri tyi sen kuntajakoselvityksen asettaminen olisi vastoin alueen ko konais etua, koska alueella on käynnissä muita, lain mukaiset sel vi tyspe rus teet täyttäviä kuntarakennetta koskevia selvityksiä. Valtiovarainministeriön päätöksestä seuraa myös, että suu ruu deltaan n. 4,5 milj. euron yhdistymisavustusta ei ole mahdollista saada em. kuntien liitossopimuksen perusteella. Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös eri tyi sen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hyl kää misestä Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen valtiovarainministeriön pää töksen ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Valt 15

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Valtuusto Esityslistan liite: - Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Pöytäkirjan liite: 1. Valtiovarainministeriön päätös erityisen kun ta ja ko sel vityk sen toimittamista koskevan esityksen hylkäämisestä

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Keski-Satakunnan selvitysalueen kuntien yhdistymisesitys 301/00.000/2013 Kh 43 Yhdistymissopimusehdotuksessa ovat mu ka na Harjavallan ja Ko kemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eu ra joen kunnat. Ehdotus yh dis tymis so pi muk sek si perustuu kun ta ja ko sel vi tyk seen, jonka kuntien valtuus tot ovat yhteisesti hyväksyneet. Kuntarakennelain 7 :n mukaan kaupungin-/kunnanhallituksen on huo leh dit ta va kuntalain 4 luvun tarkoittamalla tavalla kunnan asukkai den osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varattava vai kut ta mis mah dol li suu det hallintolain 41 :ssä tarkoitetuille hen kilöil le. Kaupungin-/kunnanhallituksen on lisäksi varattava kunnan asuk kail le ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus teh dä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Ehdotus yhdistymisesitykseksi liitemateriaaleineen asetetaan näh tävil le väliseksi ajaksi liitteenä olevan kuulutuksen mu kai ses ti. Mahdolliset huomautukset on annettava mennes sä. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kun tien yh dis ty mi ses tä ehdotuksen valtuuston pi det tävään ko kouk seen. Kunnat julkaisevat yhteisesti kuntalaisille tarkoitetun tiedotteen yhdis ty mis so pi muk sen si säl lös tä ja käsittelyaikataulusta. Nakkilassa jär jes te tään kuntalaisille, yrit tä jil le ja yhdistysten edustajille tar koi tettu keskustelu- ja in for maa tio ti lai suus klo 17:30 alkaen. Esityslistan liitteenä on kuntarakennelain 8 :n mukainen yh dis tymis so pi mus, Kotimaisten kielten keskuksen lausunto, kun ta ja ko selvi tys ja esitys Valtioneuvostolle kuntajaon muut ta mi ses ta sekä kuulu tus. Vs. kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhdistymissopimusehdotuksen ja päättää asettaa kuntajakoselvityksen, yhdistymisesityksen ja ehdo tuk sen yhdistymissopimukseksi liitemateriaaleineen kun ta ra kenne lain 7 :n ja hallintolain 41 :n tarkoittamalla tavalla nähtäväksi 30 päi vän ajaksi. Kunnanhallitus päättää julkaista esittelyssä mainitun tiedotteen kunta lai sil le ja järjestää keskustelu- ja informaatiotilaisuuden yh dis ty miseh do tuk ses ta klo 17:30 alkaen Lyydia Puttonen -salissa Nak ki lan yhteiskoululla.

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin lisäksi, että yhdistymisesitys on käsitelty yh teis työ toi mi kunnas sa (Henkilöstötoimikunta) Täytäntöönpano: kuulutus nähtävillä olosta Lisätietojen antaja: Vs. kunnanjohtaja Matti Sjögren puh Kh 86 Yhdistymisesitys ja yhdistymissopimus ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Yhdistymisesityksestä ja -sopimuksesta jä tet tiin kaksi mielipidettä. Asiasta järjestettiin kuntalaisten kuu le minen Henkilöstötoimikunta on yhteistoimintalain mukaisesti kä si tel lyt asiaa kokouksissaan 4.2. ja Henkilöstölle jär jestet tiin asiassa kuulemistilaisuus Liitteet: Esitys valtioneuvostolle kuntajaon muuttamisesta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus Kuntajakoselvitys Kuulutus Jätetyt mielipiteet (2 kpl) Muistio kuntalaisten kuulemistilaisuudesta Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen Har ja val lan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen ja Nakkilan kun tien yhdistymissopimuksen. Päätös: Keskustelun kuluessa Martti Pöysti ehdotti, että kunnanhallitus ehdot taa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Harjavallan ja Ko kemäen kaupunkien sekä Nakkilan ja Eurajoen kuntien yh dis ty mis so pimuk sen ja päättää esittää valtioneuvostolle, että lukien perus te taan uusi kunta, Teljän kaupunki, johon kuuluvat nykyiset Harja val lan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnat. Sa tu Lankinen kannatti Pöystin ehdotusta.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot