Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen"

Transkriptio

1 Jussi Vähämäki - Maksukyvyttömyydestä maksuhaluttomuuteen Author : jussi [caption id="attachment_1821" align="alignnone" width="577" caption="digital_monkey (http://www.flickr.com/photos/rajkamalaich/ /sizes/l/)"] 1 / 7

2 [/caption] Palkat, palvelut, sosiaaliset oikeudet, luonto ja demokratia. Siinä budjetin tasapainottamisen ensimmäiset uhrit. Valtionvelan supistaminen merkitsee enemmän työtä, pidempään töissä ja vähemmän oikeuksia. Taistelu velallisuutta vastaan tuo enemmän oikeuksia ja vapautta, lyhyempiä työpäiviä ja vähemmän työtä. Globaali finanssikapitalismi on kolmenkymmenen vuoden ajan tuhonnut säälittä planeettaa ja sillä asuvien ihmisten elämää: spekuloinnin kohteena milloin asunnot, milloin ruoka ja vesi, milloin yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja liikkuminen, milloin työ ja sosiaaliturva. Siksi finanssikapitalismin historian analyysin on keskityttävä fordistisen mallin kriisistä ja Bretton Woodsin rahajärjestelmän romuttamisesta aina nykyiseen valtioiden velkakriisiin ja suvereenisuuden romahdukseen erityisesti elämänolosuhteiden ja voittojen, tulojen ja työllisyyden toisistaan erkaantumisen historiaan ja käytäntöihin. Tämä erkaantuminen (mitä enemmän voittoja ja finanssituloja yhtäällä, sitä huonommat elämänolosuhteet ja paskemmat duunit toisaalla) on finanssitulojen tuottamisen tai yrittäjän voiton sijoittajan tuloksi muuttumisen perustana. Se on myös alkuperä prosessille, joka vuoden 2007 subprime-kriisin ja nykyisen eurokriisin pyörteissä on paljastanut maailman pankkijärjestelmän heikkouden ja synnyttänyt käynnissä olevat epätoivoiset yritykset pelastaa taloudellisen kasvun nimissä finanssimarkkinoiden valta poliittisin ja institutionaalisin keinoin: ennen kaikkea puuttumalla sosiaalisen ja yhteiskunnallisen alueelle tuhoamalla julkista sektoria, säästämällä sekä yksityistämällä sitä yhteistä ja yhteisen tuotantoa, jota ihmiset osin juuri julkisen sektorin hajottamisen seurauksena rakentavat. IMF:n mukaan markkinoiden paine voisi onnistua siinä, 2 / 7

3 missä muut lähestymistavat ovat epäonnistuneet. Poikkeukselliset toimet ja shokkihoito (Naomi Kleinin shock economy ) ovat olleet leimallisia kansanvälisten instituutioiden toimille aiemmin esimerkiksi koulutusjärjestelmien uudistamisessa. Nyt niiden kohteena on yhteiskunta ja ihmisten elämä kokonaisuudessaan. Säästöpolitiikka, on kyse sitten leikkauksista tai toiminnan tehostamisesta, kätkee taakseen pääoman ja työn suhteen sovittamattoman luonteen. Eikä sille löydy oikeudenmukaista ratkaisua, objektiivista tasapainon tilaa. Ilman vastarintaa, sopeutumalla tai innokkaasti alistumalla, kuten meillä Suomessa, pääoman vaatimuksiin, leikkauksille, säästöille ja elämän pääomalle alistamiselle ei näy loppua. Velallisesta velkojaksi Euroopan velkakriisi on nostanut pöydälle termin, jonka aiemmin tunsivat lähinnä vain oikeuden ja yritystoiminnan asiantuntijat ja joka julkisuudessa yhdistettiin hämärään liiketoimintaan: konkurssin. Nyt konkurssin puolesta puhuvat kuitenkin myös yhteiskunnalliset liikkeet ja poliittiset suuntaukset, joille se aiemmin oli lähinnä kirosana. Konkurssilla on kaksi toisistaan poikkeavaa tasoa ja merkitystä. Ensinnäkin laillinen, makrotaloudellinen taso: Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan. Velallisen omaisuuden hoitamista ja myymistä sekä muuta konkurssipesän hallintoa varten on tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja (Konkurssilaki). Yrityksen omaisuus realisoidaan velkojen maksamiseksi ja yrittäjä vapautuu henkilökohtaisista velvoitteista. Nykyään kuitenkin makrotalouden tasolla esimerkiksi valtioiden velkakriisin yhteydessä ei puhuta niinkään konkurssista kuin velkajärjestelystä tai valtion kaatumisesta. Velkajärjestelyssä velallisen julistaminen makukyvyttömäksi nyt tai velallisen (poliittinen) päätös jättää osa veloista tai koroista maksamatta ei johda velkojen maksamatta jättämiseen vaan niiden uudelleen järjestelyyn. Valtioiden konkurssit, kuten Argentiinan, Ecuadorin tai Islannin tapauksissa, ovat merkinneet joko niiden velkojen ja korkojen osittaista jäädyttämistä tai uudelleenjärjestelyä eikä varsinaista konkurssia. Sen sijaan mikrotasolla, kun käytettävissä olevat tulot eivät riitä laskujen, lainanlyhennysten tai vuokrien maksamiseen ja ne jätetään maksamatta, tehdään laiton henkilökohtainen konkurssi eikä veloista vapauduta. Päinvastoin ne alkavat kasaantua. Ongelma on, että kun työ, tuotantovälineet ja omaisuus ovat vahvasti kiinni yksittäisessä henkilössä, tämän persoonallisissa kyvyissä, kun palkkatyöläisestä on tullut mikroyrittäjä ja kun julkisen aluetta on hajoitettu ja yksityistetty (terveys, koulutus, liikkuminen, kommunikaatio), niin konkurssia pitäisi soveltaa koko taloudellisen järjestelmän alueelle. Vähintäänkin prekaarilla työläisellä, joka joutuu investoimaan itseensä useimmiten velkaantumalla, pitäisi olla oikeus maksukyvyttömyyteen, oikeus konkurssiin. Kapitalismissa yhteiskunnallisen suhteen perustana ei ole vaihdon tasa-arvoisuus, vaan luoton/velan epäsymmetrisyys ja se edeltää sekä historiallisesti että teoreettisesti tuotantoa ja palkkatyötä. Rakenteellisesti ihminen on kapitalismissa aina velkaantunut, koska vain 3 / 7

4 velkaantumisesta syntyvät lisäarvo ja pääoman kasautuminen. Tavallaan työväenluokan taistelun tavoitteena on aina kapitalistin asettaminen konkurssiin (koska tämä ottaa velaksi työvoiman käyttöönsä) ottamalla yhteiseen käyttöön tämän hallussa olleet tuotantovälineet. Nykykapitalismissa, jossa prekaarista työläisestä tulee mikroyritys, olemme kuitenkin kaikki velallisia. Kyse on paljon enemmästä kuin yrityksen tai valtion budjetin alijäämästä. Nyt oikeus konkurssiin, maksamatta jättämiseen voi toimia vastavallan muotona, jos ja kun sitä kollektiivisesti organisoituna sovelletaan riistosuhteen tilassa ja sen kautta pyritään saamaan epäsuorasti lisätuloa, ottamaan haltuun omaa tuloa: ei pelkkää pummilla matkustamista, vaan myös asumista, vettä, sähköä, terveydenhoitoa, kulttuuria ja jopa pankkitoimintaa (kuten Christian Marazzi ehdottaa haastattelussaan Velka ja syyllisyyden etiikka ) Yksilöllinen konkurssi voisi näin haastaa finanssimarkkinoiden biovallan (velan, luoton täyttämän ja haltuun ottaman elämän) ja samalla tehdä näkyväksi finanssivetoistumisen todellisen merkityksen pääoma/työ-suhteen hallitsemisessa. Velkoja ja velkoja Mitä on pankkiryöstö pankin perustamiseen verrattuna? B. Brecht On olemassa velkoja ja velkoja. Valtioiden velkakriisistä ja velan osuuden kasvusta BKT:ssa suuri osa on Euroopassa peräisin julkisen vallan tukitoimista luototusjärjestelmälle, jonka romahtamista on pelätty 2000-luvun puolivälistä lähtien. Tukitoimissa on kyse menetetyistä rahoista, koska pankkien ja luottolaitosten rahoittaminen, eräänlainen sijoittajakeynesiläisyys, ei tuota samoja kerrannaisvaikutuksia kuin perinteiden keynesiläisyys: tuet eivät Kataisen & co:n retoriikasta huolimatta käänny investoinneiksi tuotantoon ja työllisyyden, palkkatulojen ja voittojen kasvun kautta kysynnän kasvuksi, vaan ne valuvat suoraan kansainvälisille sijoittajille. Lisäksi säästötoimet budjetin tasapainottamiseksi vaikeuttavat edelleen tilannetta, vaikka ne saisivatkin valtiontalouden näyttämään hetken tasapainoiselta. Voidaanko puhua laittomista tai epäoikeudenmukaisista lainoista, sellaisista sopimuksista, jotka ovat vastoin tietyn valtion kansalaisten etuja, vaikka olisivatkin edullisia esimerkiksi hallitsijoille? Afrikan valtion ja eri diktatuurien kohdalla tämäntyyppinen puhe on ollut ymmärrettävää (erityisesti 1980-luvulla): diktaattorien varoja on jäädytetty eikä diktaattorien velkoja ole välttämättä sälytetty uusien hallitusten niskoille. Kirjansa "Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques" (Editions Raisons d agir, 2011) kolmannessa luvussa François Chesnais tarkastelee illegitiimejä velkoja tai velkoja, jotka valtio on tehnyt vastoin kansalaistensa etuja ja jotka luoton antaja on tarjonnut tietoisena seurauksista. Asehankinnat ovat klassinen esimerkki. Chesnais muistuttaakin, että Kreikan tapauksessa maan julkista velkaa ovat kasvattaneet ennen muuta aseostot. SIPRI:n raportti vuodelta 2010 kertoo, että Kreikka on ollut yksi Euroopan viidestä suurimmasta aseiden hankkijasta vuosina Amerikkalaisten ja 4 / 7

5 ranskalaisten taisteluhävittäjien ja saksalaisen sotilaskaluston hankinnat muodostivat 38 % maan tuonnista. Ja kuinka ollakaan ranskalaiset ja saksalaiset pankit ovat Kreikan suurimpien velkojien joukossa. Ne ovat rahoittaneet Kreikan asehankintoja ja samalla auttaneet hieman omia sijoituksiaan maidensa aseteollisuudessa. Ehkä aseiden avulla pannaan kreikkalaiset kuriin ja herran nuhteeseen yhteisin eurooppalaisin voimin, kiertäähän Kreikassa jo sitkeä huhu, että mielenosoitusten rauhoittamiseen on osallistunut eurooppalaisen sotilaspoliisin Eurogendforin joukkoja. Euro, unelma yhteisestä Euroopasta, on muuttunut ahdistavaksi (ja pamputtavaksi) painajaiseksi. Chesnais esittää spekulaatioille alttiiden julkisten velkojen auditointia Euroopassa, eli yhteistä arvioimista siitä, missä määrin valtion velkamenojen kasvu ja niiden rahoittaminen on perustunut kansalaisten tarpeille ja missä määrin velkarahaa on ohjattu illegitiimisiin kohteisiin, kuten asevarusteluun sekä pankki ja finanssisektorin voittojen tukemiseen jne. Samalla auditointi tekisi paremmin näkyväksi verotuksen kehittämistä viime vuosikymmenet hallinneen rikollisen politiikan, jossa yritysten ja ylimpien tuloluokkien jatkuvien veronkevennysten ja kulutukseen kohdistuvien epäsuorien verojen kasvattamisen takia sosiaaliturvajärjestelmää on hajotettu ja perheitä on pakotettu velkaantumaan. Kyse on eräänlaisesta totuuskomissiosta, joka nyt on kuitenkin kansalaisten eikä eliitin väline. Julkisen velan auditointi olisi siten väline, jonka avulla sekä kansallisesti että koko Euroopan tasolla velkojen jäädyttäminen ja niiden uudelleen järjestely auttaisi irrottamaan velat siitä spekulaation kehästä, jossa ne nyt pyörivät. Tässä mielessä inhovelkojen tai roskalainojen esiin nostaminen ja puuttumiset pääomamarkkinoiden toimintaan kulkevat käsi kädessä. Eivätkä, kuten Chesnais sanoo, kreikkalaiset voi tehdä sitä muiden Euroopan kansojen puolesta. Eurooppa, huolimatta eurosta ja sen kohtalosta, on ainoa näyttämö auditoinnille. Kuten kreikkalainen komitea velkaa vastaan toteaa: Ensimmäinen tavoite auditoinnille on menneisyyden selvittäminen. Mitä rahaa tämä laina on? Millä ehdoilla lainasta on sovittu? Kuinka paljon korkoja on maksettu, millä prosentilla ja kuinka paljon pääomasta on jo maksettu takaisin? Miten velka on kasvanut hyödyttämättä kuitenkaan kansalaisia?. Tämä on röyhkeyttä, koska näiden kysymysten kautta astutaan kapitalistisen järjestelmän pyhimpään, jonne pääsy on tavalliselta ihmiseltä moninkertaisesti kielletty ja jota suojaavat median, talouden ja politiikan sähköisten sanojen piirit. Kuinka rakentaa yhteiskunnallista liikettä epäoikeudenmukaisia velkoja vastaan, velkoja, jotka ovat seuraus viime vuosien verohelpotuksista, pankkien tukemisesta, sotilasmenojen kasvattamisesta ja ennen kaikkea finanssikeinottelusta valtionvelalla johdannaisten avulla? Velasta ja syyllisyydestä vapauteen On päästävä eroon velalla hallitsemisesta. Alistuminen sille merkitsee suostumista sosiaalisten oikeuksien kieltämiseen, tulojen suistamiseen, julkisten menojen leikkauksiin ja sosiaaliturva rippeiden hävittämiseen. Ajatus auditoinnista ja konkurssioikeudesta on kannatettava, mutta miten se olisi toteutettava? Mistä lähteä liikkeelle, miten järjestäytyä velkaa vastaan? Miten konkurssioikeudesta voidaan tehdä subjektiivinen oikeus? Miten rakentaa poliittinen ohjelma, joka ei pelkästään vastusta velkaantumista ja velkaa, vaan rakentaa elämää velasta ja syyllisyydestä riippumatta? Kysymys perustulosta on ollut vuosikausia autonomisten poliittisten liikkeiden esityslistalla 5 / 7

6 organisoitumisen välineenä. Kapitalismin kriisin syvetessä se on tullut yhä ajankohtaisemmaksi, koska perustulon kautta voidaan ottaa haltuun finanssitulojana ja luoda yhteiskuntatuloa, joka vastaa paremmin nykyisten työmarkkinoiden tarpeita, tuotannon laadullisia muutoksia ja arvon luomisen tapoja. Mutta se kasvattaa myös ihmisten autonomiaa suhteessa pääomaan, velkatalouteen ja valtioon. Tämä on selvää, mutta siitä huolimatta kysymys perustulosta ei näyttäydy erilaisia liikkeitä yhdistävänä vaatimuksena. Ehkä yksi syys siihen on, että nykyisessä velalla hallitsemisen tilanteessa perustulo näyttää vaatimukselta, joka on täysin yhteen sovittamaton edustuksellisen poliittisen järjestelmän ja politikoinnin kanssa. Perustulo on olennaisesti väline (poliittisen) vallan hajottamiseen ja hajaannuttamiseen, eikä keino sen keskittämiseen. Kansallisvaltion politiikan piirissä se voi näyttäytyä korkeintaan utopistisena sloganina ja jonkun poliittisen ryhmittymän taktisena erottautumiskeinona, vallan keskittämisen välineenä, osana edustuksen järjestelmää, jossa puhutaan ja toimitaan muiden puolesta. Juuri siksi sen käytännön muotojen kokeileminen ja rakentaminen edustuksellisen poliittisen järjestelmän ulkopuolella on olennaista. Nykyisessä finanssikapitalismissa ja erityisesti Euroopan euroalueella, jota hallitsevat finanssimarkkinat ja valtionvelan rahoituksen kokonaan finanssimarkkinoille siirtänyt Euroopan keskuspankki, oikeus konkurssiin on hahmoteltava siten, että se ei yhdisty kansallisvaltion suvereenisuuden palauttamiseen suhteessa finanssimarkkinoihin. Tähän on yksinkertainen syy: konkurssioikeuden vaatiminen kansallisella tasolla katkaisisi suhteet ulkomaailmaan, sulkisi pääsyn rahoituslähteisiin, mutta ennen kaikkea se kampittaisi kaikki yritykset yhteiseen yhteiskunnalliseen kamppailuun koko Euroopan mitassa ja asettaisi eri kansallisuudet vastakkain juuri sillä tavoin kuin nykyinen kriisi on tehnyt. Kysymys luokkataistelusta on tässäkin yhteydessä kysymys solidaarisuuden käytäntöjen rakentamisesta eikä syyllisen löytämisestä, vihollisen identifioimisesta ja sitä kautta sulkeutumisesta itseen. Velalla ja syyllisyydellä hallitseminen on porvarillisen politiikan peruskeino. Finanssivetoistumisen logiikan ja sille luonteenomaisen velan avulla hallitsemisen alkuperä on työn ja pääoman suhteessa, lisäarvon ja välttämättömän työn suhteessa. Finanssikapitalismi toimii velka-ansan avulla. Se käyttää julkista ja yksityistä velkaantumista myydäkseen tai realisoidakseen elävästä työstä puristamansa lisäarvon. Siksi velka globaalissa mittakaavassa ei ole muuta kuin anastetun lisäarvon, lisätyön kasvot rahamuodossa, riiston globaali ilmaus. Ja se on ansa, koska se estää elävää työtä irrottautumasta riistosta, estää sitä itsenäistymästä ja pitää sitä velkaorjuudessa. Finanssitaloudessa velka on lisäarvon rahamuoto, työvoiman riiston globaali tekniikka. Se on ansa ennen kaikkea siksi, että se estää elävää työtä irrottautumasta riistosta, estää sitä pakenemasta velalle luonteenomaisesta riippuvuussuhteesta. Se yrittää tehdä riippuvuussuhteesta, pääomalle alistumisesta moraalisen universaalin. Taistelun velkaa vastaan, kamppailun konkurssioikeudesta, on lähdettävä elävän työn järjestämisestä kamppailuun lisäarvon velkaluonnetta vastaan. Siinä sitoutuminen kansallisvaltioon ja poliittisen edustuksen järjestelmään on sitoutumista velkaan ja velan lyhentämiseen. Nykyään valtio on vain globaalin finanssikapitalismin yrityksen paikallinen tehdas. Reformismi on jo taivutettu kaikissa muodoissaan ja jäänyt makaamaan 6 / 7

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Revalvaatio.org voimattomana. Työvoiman ja pääoman välillä ei ole mitään elimellistä suhdetta, mitään yhdistävää, välittävää tekijää. Liberaalin demokratian ja poliittisen edustuksen aikakausi on päättynyt. On päästävä eroon poliittisen ja sosiaalisen, poliittisen ja yhteiskunnallisen erottelusta, koska finanssikapitalismi on luopunut siitä ja asettanut elämän ja elävän sellaisenaan riiston kohteeksi. Demokratia ei enää ole hallitusmuoto, se voi olla vain toimintaa ja elämäntapa. Elävä työ kapitalismia vastaan. Se merkitsee kamppailua oikeudesta asua velkaantumatta, liikkua velkaantumatta, syödä velkaantumatta, kommunikoida velkaantumatta, tehdä työtä ja elää velkaantumatta. Se merkitsee vapautta ilman syyllisyyttä, hallitsemista vailla hallitusta. Jussi Vähämäki 7 / 7

Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä?

Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä? Eetu Virén - Rahan funktionaalisuus: yksityistä vai yhteistä? Author : eetu 1 / 15 Jos ihmiset ymmärtäisivät, miten pankkijärjestelmämme oikeastaan toimii, uskon, että vallankumous tapahtuisi ennen huomisaamua.

Lisätiedot

Jussi Vähämäki - Kolme pastissia finanssimarkkinoista

Jussi Vähämäki - Kolme pastissia finanssimarkkinoista Jussi Vähämäki - Kolme pastissia finanssimarkkinoista Author : jussi Revalvaatio julkaisee kolme lyhyttä pastissia Jussi Vähämäeltä liittyen finanssimarkkinoihin. 1 / 9 Ensimmäinen käsittelee pankkien

Lisätiedot

Vasemmisto etsii työtä

Vasemmisto etsii työtä Vasemmisto etsii työtä General Intellect Vasemmisto etsii työtä Copyright Vasemmistofoorumi 2008 Liisankatu 16 00170 Helsinki www.like.fi ISBN 978-952-01-0117-6 Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2008

Lisätiedot

Kansainvälinen velkasovittelu

Kansainvälinen velkasovittelu kepan taustaselvitykset n:o 24 kepa s working papers n:o 24 Kansainvälinen velkasovittelu Analyysi eri toteutustavoista Teppo Eskelinen (2008) YTL Teppo Eskelinen viimeistelee väitöskirjaansa globaalista

Lisätiedot

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta

Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Hairibsevia kirjoituksia rasismista ja romanien siirtolaisuudesta Pääkirjoitus Loppu rasismille ja katto siirtolaisille -mielenosoituksen tarkoituksena on parantaa Helsingissä oleskelevien Itä-Euroopan

Lisätiedot

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1]

Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Karl Marx sosialismin kriitikkona: materiaalia keskusteluun [1] Author : jussi 1 / 12 Kirjeessään Ferdinand Lassallelle (päivätty 22.02.1858) Marx esittelee lyhyesti työtään, jota hän teki pääasiassa öisin,

Lisätiedot

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta?

Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Kriisipaketit ja Euroopan pysyvä vakausmekanismi: mikä on demokraattisen vasemmiston näkemys Euroopan tulevaisuudesta? Heikki Patomäki Muistio, versio 2.6.2011 Rahoituskriisipaketit tulevat olemaan uuden

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

NIGD, Network Institute for Global Democratization www.nigd.org nigd@nigd.org

NIGD, Network Institute for Global Democratization www.nigd.org nigd@nigd.org 1 2 NIGD, Network Institute for Global Democratization www.nigd.org nigd@nigd.org Attac ry. www.attac.fi attac@attac.fi ISSN: 1458-7823 ISBN-13: 978-952-5455-12-0 Kannen suunnittelu ja taitto: Herkko Eskelinen

Lisätiedot

Espanjan talouskriisi osa 1: Romanssi Euroopan santarmeista

Espanjan talouskriisi osa 1: Romanssi Euroopan santarmeista Espanjan talouskriisi osa 1: Romanssi Euroopan santarmeista Author : lotta 1 / 7 2 / 7 Eivät he itke, kovat / lyijykallot on heillä / ja sielut lakeerinahkaa [...] ja aivoissa piilee heillä / pistoolien

Lisätiedot

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa

SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa SALAKAVALA VELKAVALTA - Velallisuuden hallinta luottoyhteiskunnassa Johan Kangas 180596 Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntapolitiikka Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Kevät

Lisätiedot

Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa

Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa Itsen alistus Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa Sisällys Aluksi... 9 I Työn lyhyt historia... 11 Toimittaja-tutkija... 11 Parantumaton hulluus... 19 Martyrologit...

Lisätiedot

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi?

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? polemia Yrjö Hakanen Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro Yrjö Hakanen Markkinoiden vai

Lisätiedot

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net.

Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. Cockshott, W.P., and Cottrell, A. (2012) Uusi Sosialismi. Suora demokratia ja suunnitelmatalous. Sosialismi.net. http://eprints.gla.ac.uk/62435/ Deposited on: 20 th April 2012 Enlighten Research publications

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2

W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 W. PAUL COCKSHOTT & ALLIN COTTRELL UUSI SOSIALISMI SUORA DEMOKRATIA JA SUUNNITELMATALOUS SOSIALISMI. NET 201 2 Alkuteos: Towards a New Socialism 1 993, 2004, 2008 W. Paul Cockshott & Allin Cottrell Suomennos:

Lisätiedot

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta"

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema ...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta" Arvoisat tulevaisuusvaliokunnan edustajat, Hyvät Kokeneiden viisaiden

Lisätiedot

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä

Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Hyvinvointivaltion jälleensyntymä Talous ei toimi koska rahoitusmarkkinat eivät toimi. Raha ei kulkeudu sinne, missä sille olisi käyttöä. Sen sijaan valtaisa määrä rahaa kiertää sijoitustaloudessa ja etsii

Lisätiedot

Onko EMUlla tulevaisuutta?

Onko EMUlla tulevaisuutta? No. 11 27.5.2010 Onko EMUlla tulevaisuutta? Sixten Korkman Yhteenveto Euroopan rahaliitolle viime viikot ovat olleet dramaattisia. Toukokuun alkupäivinä Kreikka oli jo ajautumassa valtiolliseen maksukyvyttömyyteen,

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013

Tuotanto YHTEIS- RESURSSIT RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS VIERAANTUMINEN. yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 Tuotanto yhteiskunnallinen aikakauslehti #4/2013 YHTEIS- RESURSSIT VIERAANTUMINEN RAHAN TUOTANTO USKONTO JA KEHITYS Vaikka siirtyminen hajautettuun tuotantoon on ehkä väistämätöntä, on vielä epäselvää,

Lisätiedot

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot

kepan taustaselvitykset n:o 15 kepa s working papers n:o 15 Köyhdytetyt Ihmiskunnan epävirallinen enemmistö (lyhennelmä) Kent Wilska (2006)

kepan taustaselvitykset n:o 15 kepa s working papers n:o 15 Köyhdytetyt Ihmiskunnan epävirallinen enemmistö (lyhennelmä) Kent Wilska (2006) kepan taustaselvitykset n:o 15 kepa s working papers n:o 15 Köyhdytetyt Ihmiskunnan epävirallinen enemmistö (lyhennelmä) Kent Wilska (2006) Kepan taustaselvitykset 15, 2006/2008 (lähdeviitteiden osalta

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi

Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? Veroparatiisien lakkauttaminen. Rahoitusmarkkinoiden. verotus. Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 04 Miten nykyiseen talouskriisiin päädyttiin? 12 Kansainvälinen velkasovittelumekanismi 06 Rahoitusmarkkinoiden verotus 14 Pankkijärjestelmän uudistaminen 09 Veroparatiisien lakkauttaminen 16 Julkisen

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006

Suomen poliittinen järjestelmä. PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2. Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 Suomen poliittinen järjestelmä PERUSASIAT -sarjan julkaisu nro 2 Kommunistinen nuorisoliitto Sosialismi.net 2006 ISBN-13: 978-952-99453-4-4 (nid.) ISBN-10: 952-99453-4-5 (nid.) ISBN-13: 978-952-99453-5-1

Lisätiedot

Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu.

Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu. Niin&Näin. Filosofinen aikakauslehti, Number 58, (Autumn 3/2008), pp. 81-85. Uusi järjestelmän vastainen liikehdintä. Takis Fotopouloksen haastattelu. MIKA PEKKOLA Lontoossa vaikuttava kreikkalainen yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa.

Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa. 1 Yksityinen ja julkinen virtuaaliraha /Esko Seppänen 22.11.2012 Maailma on biotehdas, jossa seitsemän miljardia ihmistä tuottaa entropiaa. Biotehtaan raaka-aineita ovat elämän eri muodot sekä sosiaalisen

Lisätiedot