Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Haukkarannan koulu

2 1. luku Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat Perusopetuksen arvopohja Opetuksen toiminta-ajatus Arvot Haukkarannan koulussa Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Perusopetuksen tehtävä Ohjauspalvelukeskus Oppilaskoti Perusopetuksen rakenne Perusopetuksen tuntijako Haukkarannan koulussa Kieliohjelma luku Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppilaat Oppimisympäristö Toimisto Atk Kiinteistö Toimintakulttuuri Työtavat luku Opiskelun yleinen tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koulun sisäinen yhteistyö Tiedonkulun pelisäännöt Oppimissuunnitelma Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminnan toteuttamisen periaatteet Tukiopetus Oppilashuolto Moniammatillinen yhteistyö Oppilashuollon toimintasuunnitelma Ongelma- ja kriisitilanteet Poissaolot Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Tupakointi ja päihteiden käyttö Psyykkiset ongelmat Koulukuljetukset Ruokapalvelu Vakuutukset Muut koulutyöhön vaikuttavat suunnitelmat... 34

3 4.6 Kerhotoiminta luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri tukimuodot Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Saamelaiset Romanit Viittomakieliset Maahanmuuttajat luku Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja viestintästrategia Opetus Opetuksen tietotekniikka Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö Ohjauspalvelu Arviointi Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Haukkarannan... koulussa luku Esiasteen opetussuunnitelma Johdanto Arvoperusta ja toiminta-ajatus Opetuksen toteuttaminen Esiopetuksen sisältöalueet Täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet Esiopetuksen sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Taide ja kulttuuri sekä liikunta ja terveys luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Eheyttäminen Aihekokonaisuudet Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opetus

4 9.3 Äidinkieli ja kirjallisuus... Suomi äidinkielenä... Viittomakieli äidinkielenä... Suomi viittomakielisille... Suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli Vieraat kielet Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus luku Oppilaan arviointi Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Arvioinnin periaatteet Arviointikäytänteet HOJKSin arviointiaikataulu Haukkarannan koulussa HOJKS-arviointi Todistusarviointi Lukuvuositodistus Välitodistus Osallistumistodistus Päättötodistus Erotodistus Sanallinen arviointi lk; yleisopetus & *arviointi Numeroarviointi lk; yleisopetus & * arviointi Arvosanojen määräytyminen valinnaisissa aineissa Arvosanojen määräytyminen tietojen ja taitojen osalta Arvosanojen määräytyminen työskentelyn ja asenteiden osalta Käyttäytymisen arviointi Oppilaan itsearviointi Itsearviointikäytänteet luku Oppilaitoksen arviointi

5 LIITTEET Liite 1 Hyvien tapojen haukkaranta Liite 2 Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi Liite 3 Avaimen käyttöohje Liite 4 Turvallisuusjärjestelmän käyttöohje Liite 5 Kouluautojen käyttö ja huolto 2007 Liite 6 Kiinteistötiedot Liite 7 Välituntivalvonnan järjestyssäännöt Haukkarannassa Liite 8 Haukkarannan koulun työyhteisöohjeet Liite 9 Haukkarannan koulun kriisisuunnitelma Liite 10 Toimenpiteet koulukiusaamistilanteessa Liite 11 Joulu- ja kevätjuhlien suunnittelussa muistettavaa Liite 12 Linkki-lehden sisältö Liite 13 Oppilashuollossa asiointilupa Liite 14 Oppilashuoltoa koskevaa lainsäädäntöä Liite 15 Tiedote oppilaan tupakoinnista Liite 16 Ruokapalvelun omavalvontasuunnitelma Liite 17 Suurkeittiöhygieniaohjelma Liite 18 Erityisruokavaliotietojen päivitys Liite 19 Tilaus ruokapalvelulle Liite 20 Haukkarannan ruokapalvelun asiakaspalaute Liite 21 Turvallisuussuunnitelma Liite 22 Haukkarannan koulun tieto- ja viestintästrategia Liite 23 Valinnaisaineiden kaavakkeet 5

6 1. luku Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Valtakunnalliset ja paikalliset esi- ja perusopetusta koskevat päätökset muodostavat opetusta ohjaavan kokonaisuuden. Ohjaus ulottuu yhdenmukaisena ja sitovana aina lainsäädännöstä yksittäisen oppijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan saakka (kuvio 1). Laissa ja opetussuunnitelmaperusteissa määritellyt tavoitteet ja sisällöt täsmentyvät koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma on päätös ja ennakkosuunnitelma siitä, kuinka opetus- ja kasvatustyö paikallisesti järjestetään. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Asetus 1435/2001 Perusopetuslaki 628/1998 (& sen muutokset) Perusopetusasetus 852/1998 (& sen muutokset) Koulukohtainen opetussuunnitelma Kuvio 1. Opetussuunnitelman tasot HOJKS HOJKS HOJKS Opetussuunnitelmamme on laadittu niin, että sitä käytetään yhdessä Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kanssa. Yleisen osan kohdalla valtakunnallisia tekstejä ei toisteta, mutta sisällysluettelo noudattaa pääperiaatteissaan perusteiden sisällysluetteloa. Koulun omien lisäysten otsikot on kirjoitettu sinisellä värillä selvyyden vuoksi. Ainekohtaisissa osioissa hyvän osaamisen kriteerit on jätetty toistamatta, koska kaikilla koulun oppilailla arviointi perustuu henkilökohtaisiin opetussuunnitelmiin. Mikäli jonkun oppilaan kohdalla edetään perusteiden sisältöjen ja tavoitteiden mukaisesti, hyvän osaamisen kriteerit katsotaan valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Ainekohtaisessa osiossa Haukkarannan painotukset ja aihekokonaisuudet on myös kirjoitettu sinisellä. Haukkarannan koulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vuonna 2004 vahvistamiin Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikilla Haukkarannan koulun oppilailla on erityisopetuksen siirtopäätös ja lähes kaikki opiskelevat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Haukkarannan koulun opetussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevien erityisoppilaiden oppimisedellytykset. Opetussuunnitelmaa yksilöllistetään oppilaskohtaisesti yksittäisissä oppiaineissa tai oppimäärän laajuutta muuttamalla. Mikäli oppilaan oppimisedellytykset ja taidot riittävät, noudattaa opetus Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. 1

7 Opetussuunnitelmatyö edellyttää koko koulun henkilökunnan ja huoltajien välistä yhteistyötä. Opettajakunta on osallistunut opetussuunnitelman kehittämistyöhön yt-aikoina ja työtä on koordinoinut opetussuunnitelmatyöryhmä. Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi ja työ tulee jatkumaan monien opetustyötä kehittävien hankkeiden parissa. Toiminta- ja opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään tarvittaessa. Opetussuunnitelman yhteyteen on koottu koko taloa koskeva toimintaohjeisto. Valtion erityiskouluna järjestämme paitsi esi- ja perusopetusta, myös ohjauspalveluja kielihäiriöisille, kuulovammaisille ja autistisille henkilöille. Ohjauspalvelumuotoja ovat tilapäisen opetuksen jaksot oppilaille, koulutus, ohjauskäynnit, konsultaatio sekä materiaalituotanto. Opetuksen lisäksi huolehdimme myös kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja tarjoamme oppilaskotipalveluja niitä tarvitseville lapsille ja nuorille. 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Tässä luvussa määritellään ne seikat, jotka tulee ilmetä paikallisissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmiin sisältyvät asiat Arvot Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet, toiminta-ajatus Kieliohjelma Noudatettava paikallinen tuntijako Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset Opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus Opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain Valinnaisaineiden opetus Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Yhteistyö esiopetuksen ja muun opetuksen kanssa Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet Koulun opetussuunnitelma Koulun arvot Koulun pelisäännöt Koulukohtaiset tavoitteet -yhteys arvoihin -täsmennetyt tavoitteet Koulun ydintehtävä Koulutuksen järjestäjän hyväksymä kieliohjelma Koulutuksen järjestäjän hyväksymä Koulun toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Koulukohtaiset painotukset ja valinnat Eheyttämisen toteuttaminen Aihekokonaisuudet osana koulun toimintakulttuuria Aihekokonaisuudet oppiaineiden yhteydessä Koulukohtainen jako Koulukohtainen osio Käyttäytymisen täsmennetyt tavoitteet Koulun järjestyssäännöt Perusopetuksen rakenne Yhteistyön muodot Ohjauksen järjestäminen Toimintamallit Ohjauksen suunnitelma, tet-suunnitelma, oppilashuolto, koulun yhteistyöverkosto Käytännön järjestäminen -oppilashuollon suunnitelma -oppilashuoltotyöryhmä -kouluterveydenhuolto -koulukuljetukset -kouluruokailu Koulukohtaiset täsmennykset 2

8 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Kerhotoiminnan järjestäminen Tukiopetuksen järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin Opinnoissa etenemisen periaatteet Todistukset Tietostrategia Toiminnan arviointi Koulukohtainen suunnitelma Koulukohtainen järjestäminen Koulukohtainen osio Koulun erityispiirteet Hojks:n tekemisen periaatteet Siltä osin kuin opetuksen järjestäminen edellyttää Koulukohtainen täydennys Todistukset Koulukohtainen osio Oppilasarvioinnin yleiset periaatteet Koulun todistukset liitteenä TVT:n opetuskäytön suunnitelma Koulukohtainen osio koulun toiminnan itsearvioinnista ja kehittämisestä Taulukko 1. Opetussuunnitelmissa määriteltävät asiat 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja Erityiskoulussa erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja huomioiminen kaikessa toiminnassa on keskeistä. Koulu muodostaa tiiviin yhteisön, jossa yhteiset pelisäännöt kaikkien vastuualueiden kanssa ovat tärkeitä ja tukevat lasten kokonaisvaltaista kehitystä. Sekä koulun työntekijät että vanhemmat pitävät tärkeänä lasten hyväksymistä ja kunnioittamista sellaisina kuin he ovat. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri tukee lapsen itsetunnon tervettä kehitystä ja rohkaisee häntä käyttämään taitojaan. Koulumme toiminnassa tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Oman kielen ja kulttuurin vaaliminen on erityisen tärkeää viittomakielisten ja maahamme muuttaneiden oppilaiden opetuksessa. Koulumme tärkeimpänä tavoitteena on oppilaan ainutkertaisen persoonallisuuden kasvun ja kehittymisen monipuolinen tukeminen, mikä tarkoittaa ihmisen erilaisuuden kunnioittamista ja huomioon ottamista kaikessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Lähtökohtana opetuksessa on jokaisen lapsen ja nuoren omaleimainen, yksilöllinen oppimishalu, uteliaisuus ja aktiivisuus. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja kuntouttavaa. Oppijan kasvun tukeminen hänen omista lähtökohdistaan ja opiskelun turvaaminen ovat perusedellytyksiä tasapainoisen persoonallisuuden rakentumiseksi. Jokainen oppija on yksilö, jonka kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden oppimiselle. Koulumme tukee lapsen eettistä ja esteettistä kasvua, omasta terveydestään huolehtimista, identiteetin selkiytymistä ja itsetunnon kehittymistä. 3

9 Arvopohja Opetussuunnitelman perusteiden mukaan: Ihmisoikeuksien kunnioittaminen yksilön hyvinvointi turvallisuus yhteisöllisyys tasa-arvo/ yhdenvertaisuus/ erilaisuuden hyväksyminen oman ja toisten työn kunnioittaminen vastuullisuus demokratia Kestävä tulevaisuus/ ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen luonto rakennettu ympäristö kulttuuri vastuullisuus globalisaatio Kansallisuus/kansainvälisyys oman kulttuurin tuntemus osana pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria osallisuus suomalaisesta yhteiskunnasta ja globalisoituvasta maailmasta suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen maahanmuuttajien myötä suvaitsevaisuus Taulukko 2. Opetussuunnitelman arvopohja Opetuksen toiminta-ajatus Haukkarannan koulun opetuksen keskeisenä tavoitteena on oppilaiden kielellisten taitojen, kommunikoinnin, itseilmaisun ja motoriikan kehittäminen. Koulun tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua itsetunnoltaan terveiksi ja identiteetiltään vahvoiksi yksilöiksi sekä ohjata heitä selviytymään jokapäiväisessä elämässä. Oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisten tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi koulun tehtävänä on kehittää oppilaiden itsenäistä ajattelua, oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustilanteissa tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä tukea oppilaiden jatko-opintoihin selviytymistä Arvot Haukkarannan koulussa 1. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Seuraavat kohdat perustuvat kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja niitä on työstetty yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Suvaitsevaisuus ja terve itsetunto Suvaitsevaisuus lähtee itsestä, omien vahvuuksien ja heikkouksien hyväksymisestä ja realistisesta minäkuvasta. Sen jälkeen on mahdollista hyväksyä erilaisuutta ja kunnioittaa yksilöllisyyttä. Positiivinen ja rehellinen palaute auttaa itsetunnon kehittymistä, mikä näkyy myös ryhmässä toimittaessa. Opetellaan ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuurien ominaispiirteitä. Henkinen ja fyysinen turvallisuus, hyvinvointi ja työrauha Ei hyväksytä henkistä tai fyysistä kiusaamista. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oltava työrauha. Työrauha perustuu koulun järjestyssääntöihin ja rajojen asettamiseen. Rajat ovat rakkautta. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja tasavertaisuus Kunnioitetaan jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Opitaan arvostamaan erilaisia ihmisiä ja heidän työtään, yksilöllisyyttään. Kun lapsella on hyvä itsetunto, hän oppii helpommin. Kannustava ja positiivinen ilmapiiri opettaa kannustamaan ja antamaan positiivista palautetta. Jokaisella on oikeus tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Kaikkia kannustetaan ja kiitetään omissa suorituksissaan. Aikuisten johdonmukainen toiminta turvaa tasavertaisuuden. 4

10 Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta ilmaisemaan oma mielipiteensä sekä kunnioittamaan toisten mielipidettä, vaikka sitä ei aina hyväksyttäisikään. Mielipiteen ilmaisussa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Käsitys oikeasta ja väärästä sekä rehellisyys Hyvät tavat Oppilaan käsitys oikeasta ja väärästä perustuu lain lisäksi kulttuuriin ja perinteeseen sekä iän mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Jokaisella on vastuu omista teoistaan. Aikuisten johdonmukainen ja tasapuolinen toiminta edesauttaa lasta omien käsitystensä muovaamisessa. Oppilasta ohjataan olemaan aina rehellinen itseään ja toisiaan kohtaan. Rehellisyys perustuu myös terveeseen itsetuntoon ja käsitykseen oikeasta ja väärästä. Annetaan lapselle myös lupa epäonnistua. Aikuisten rehellisyys on esimerkkinä lapselle. Hyvät tavat määräytyvät kulttuurin mukaan. Arkitapoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa, jolloin hyvistä tavoista muodostuu luonnollinen tapa toimia. Hyvien tapojen omaksuminen vaatii kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Juhlatavat opitaan erikseen juhlaperinteiden mukaisesti. Yhteistyökyky sekä vastuu itsestä ja muista Oppilaan kasvua tuetaan, yksilöllisyys huomioiden, jotta hän voi kokea olevansa osa ryhmää ja toimia sen päämäärien mukaisesti, kuitenkin olemalla oma itsensä. Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta itsestään ja omista teoistaan ikätason mukaisesti. Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon muut hänen päätöksiä tehdessään. Vastuu itsestä ja muista edellyttää empatiakykyä. Terveet elämäntavat Oppilaalle annetaan tietoa terveellisistä elämäntavoista (liikunta, riittävä lepo, monipuolinen ravinto jne.), jotta hän osaa itsenäisesti tehdä oikeita valintoja. Ohjataan omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen oikeiden valintojen opettamisen kautta. 2. Perustietojen ja taitojen arvostaminen Hyvä yleissivistys ja kyky suhtautua kriittisesti tietoon Hyvään yleissivistykseen kuuluvat perustietojen ja taitojen lisäksi hyvät käytöstavat, elinikäinen oppiminen, teorian liittäminen käytäntöön ja toisten ihmisten huomioiminen. Hyvä yleissivistys luo paremmat mahdollisuudet selviytyä maailmassa. Henkilö, jolla on hyvä itsetunto, pystyy valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman välillä. Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään. Elinikäinen oppiminen Oppilas omaksuu asenteen itsestään onnistuneena oppijana ja uuden tiedon ja taidon vastaanottajana Elinikäinen oppiminen tarkoittaa myös sitä, että kaikkea ei voi oppia, mutta itseään voi jatkuvasti kehittää ihmisenä. Yrittäjyys Yrittäjyys edellyttää vastuuta työstä ja ympäristöstä. Yrittäjyys lähtee siitä, että jokainen yrittää parhaansa ikätasoisissaan tehtävissä ja toiminnoissa. 5

11 3. Suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen Koulussa arvostetaan suomalaisuutta ja vaalitaan yhteistä kulttuuriperintöä ja muiden kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta. Erityisesti kuurojen kulttuuri otetaan huomioon käytännön koulutyössä. 4. Kestävä elämäntapa Ihmisen on valittava maapalloa vähiten rasittavia vaihtoehtoja kulutuksessaan ja elämässään. Kestävä elämäntapa näkyy koulun arjessa. Eri elämäntilanteissa ihmisen tulisi valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esim. energian käytössä, jätteiden lajittelussa, uusien tavaroiden hankinnassa ja luonnonvarojen hyväksikäytössä. Ratkaisuissa on otettava myös huomioon viihtyvyyteen ja esteettisyyteen liittyvät asiat. Seuraavissa kaavioissa on yhteenvetona työstetty Haukkarannan koulun ja työyhteisön yhteisiä arvoja suhteessa kasvatus- ja oppimistavoitteisiin, koulun toimintakulttuuriin ja konkreettisiin toimiin, joilla niihin pyritään. 6

12 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Suhde omaan minään Oppilaalle kasvaa realistinen minäkuva Oppilas omaa terveen itsetunnon ja sitä kautta arvostaa itseään Oppilas on fyysisesti ja psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva ja koskematon Oppilas osaa erilaisia työ- ja oppimistapoja ja luottaa kykyynsä oppia Oppilas oppii huolehtimaan tehtävistään itsenäisesti Oppilas oppii ratkaisemaan arkipäivän ongelmia ja muutoksia Oppilas omaa hyvät käytöstavat Oppilas ymmärtää oikean ja väärän ja kantaa vastuun omista teoistaan Oppilas ymmärtää terveellisen elämän merkityksen omalle hyvinvoinnilleen Oppilas uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä Oppilaalla on hyvät perustiedot ja - taidot tasapainoinen hyvinvoiva hyväkuntoinen itsenäinen hyvätapainen rehellinen vastuuntuntoinen rohkea ilmaisukykyinen kannustus, rohkaisu ja rehellinen palaute fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen terveelliset elämäntavat hyvät tavat yhteiset säännöt keskustelu onnistumisen kokemuksia kaikille sitoutuminen työskentelyyn oma-alotteisuus Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa realistiset hojks:t turvataito-ohjelmat itsenäistymiskasvatus oppilashuolto itsearviointi terveellinen ja ohjaava ravitsemuskulttuuri kommunikaatiotaitojen harjoitteleminen hyvien tapojen Haukkaranta koulun työyhteisöohjeet luokan omat säännöt esiintyminen eri tilanteissa 7

13 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde toiseen ihmiseen Oppilas oppii työskentelemään yksin, parin kanssa ja ryhmässä, toinen toiselta oppien, auttaen ja tukien Oppilas arvostaa ja kunnioittaa myös muiden mielipiteitä Oppilas arvostaa erilaisia ihmisiä ja heidän yksilöllisyyttään Oppilas sisäistää yhteiset säännöt ja osallistuu yhteisiin toimiin vastuullisesti Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa yhteistyökykyinen suvaitsevainen oikeudenmukainen vastuuntuntoinen yhteisesti sovitut säännöt ja niistä kiinni pitäminen kypsän aikuisen malli vastuullisen toiminnan tukeminen yhteistyön harjoitteleminen ja yhdessä toimiminen erilaisuuden hyväksyminen itsessä ja muissa vaitiolovelvollisuus pelit, juhlat, retket, kerhot, kilpailut, oppilaskuntatoimista luokkien välinen yhteistyö oppilaskodissa oppiminen ryhmämuotoinen kuntoutus säännöistä kiinni pitäminen aikuisen aktiivinen puuttuminen -seurausten selvittäminen aikuisten yhteistyö koulun ulkopuolella liikkuminen annetaan vastuutehtäviä 8

14 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde ympäristöön Oppilas huomioi ja kunnioittaa toisia ihmisiä, luontoa ja ympäristöä Oppilas oppii kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä tavaroista, huomaa toimintansa vaikutukset ja toimii ympäristönsä hyväksi Oppilas aloittaa ympäristöön ja kulttuuriin tutustumisen ja laajentaa reviiriään iän myötä Oppilas arvostaa muiden kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta Oppilas omaksuu ympäristöystävällisiä toimintoja Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa vastuuntuntoinen yritteliäs kulttuuritietoinen yhteisvastuullisuus kestävä kehitys itsenäistyminen yhteiset pelisäännöt tapakulttuuri, perinteet, vähemmistökulttuurit ja erilaiset kulttuuritoiminnot omista tavaroista ja työpisteestä huolehtiminen kierrätys, jätteiden lajittelu pullopojat siivoustalkoot retket, city-suunnistus, opintokäynnit kierrätys hyvien tapojen Haukkaranta omatoimisen liikkumisen harjoittelu asiointi virastoissa oman rahan käyttö osallistuminen koulun ulkopuoliseen toimintaan 9

15 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde tulevaisuuteen Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa Oppilas oppii tiedonhankinnan keinoja ja oppimisen taitoja tulevaisuutta varten Oppilas pystyy valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman välillä Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään osaava osallistuva tiedonvälityskanavien käyttöön ohjaaminen kriittinen suhtautuminen median välittämiin tietoihin itseohjautuvuus kommunikointitaitojen kehittäminen koulukokeilut tutustuminen jatkoopiskelupaikkoihin ja ammatteihin turvataito-ohjelmat tiedonhaku eri lähteistä (internet, media, kirjasto, puhelin) Tet internetin käytön opiskelu Taulukot 3-6. Arvot ja niiden toteutuminen Haukkarannan koulussa 10

16 2.1.3 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Tavoitteena on, että Haukkarannan koulussa ja oppilaskodissa ollessaan oppilas tervehtii kiittää pyytää anteeksi tarvittaessa ei käytä rumia sanoja on rehellinen ja ystävällinen noudattaa sopimuksia noudattaa hyviä ruokatapoja odottaa vuoroaan kuuntelee toisia säilyttää työrauhan käyttää asiallista kieltä auttaa toisia ja pyytää tarvittaessa apua kantaa vastuun omista tekemisistään. Liitteenä käyttäytymisohjeisto Hyvien tapojen Haukkaranta. (liite 1) 2.2 Perusopetuksen tehtävä Opetuksen järjestämislupa Opetusministeriö on perusopetuslain (628/1998) 8, 39 ja 52 :n nojalla määrännyt Haukkarannan koulun tehtäväksi järjestää kuulovammaisille ja kielihäiriöisille lapsille ja nuorille opetusta ja opetukseen liittyviä tukipalveluja sekä autistisille lapsille ja nuorille opetukseen liittyviä tukipalveluja. Opetukseen sisältyy perusopetus, enintään kaksi vuotta kestävä esiopetus ja lisäopetus. Opetuskielinä ovat suomi ja viittomakieli. Opetuksen järjestämisluvassa määritellään koulun tehtävät seuraavasti: 1) järjestää koulun oppilaille oppimisvalmiuksia parantavaa kuntoutusta koulun työpäivien aikana 2) kehittää opetus- ja kuntoutusmenetelmiä, opetusvälineitä ja oppimateriaalia 3) huolehtia tarvittavista ohjaus-, koulutus- ja informaatiopalveluista 4) järjestää muualla opiskeleville oppivelvollisuusikäisille opiskelun tukemiseksi tilapäistä opetusta ja kuntoutusta 5) järjestää tarvittaessa oppivelvollisuusikää nuoremmille ja perusopetuksen päättäneille tilapäistä opetusta ja kuntoutusta sekä 6) laatia koulutus- ja kuntoutussuunnitelmia koulunkäyntiä, jatko-opintoja sekä työelämään ja yhteiskuntaan sijoittumista varten sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua vastaavien suunnitelmien laatimisessa 7) järjestää oppilaille tarvittavat asumispalvelut Koulumme henkilöstö toimii yhteistyössä kodin / huoltajien kanssa. 11

17 Kuvio 2. Haukkarannan koulun hallintokaavio Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa johtokunta (Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634) Ohjauspalvelukeskus Haukkarannan koulu on valtion erityisoppilaitos ja siten osa valtakunnallista erityisopetuksen palvelukeskusjärjestelmää. Ohjauspalveluiden tehtävänä on tukea autismin kirjoon kuuluvien, kielihäiriöisten ja kuulovammaisten oppilaiden oppivelvollisuuden ja -oikeuden toteutumista ensisijaisesti heidän omassa elinympäristössään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään tukemaan myös alle kouluikäisten sekä oppivelvollisuutensa jo suorittaneiden autististen ja Asperger-henkilöiden oppimista ja kuntoutumista. Ohjauspalvelumuotoja ovat ohjaus, arviointi, koulutus, tukikeskustelut, tilapäisen opetuksen jaksot ja materiaalituotanto. Ohjauspalvelut ovat maksullisia. Maksajina voivat toimia mm. kuntien opetus-, terveys- ja sosiaalitoimi, sairaanhoitopiirit, ryhmäkodit, oppilaitokset ja henkilöt itse. 1. Ohjaus Ohjauskäynti suunnitellaan asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Painopisteitä ovat mm. kommunikaatio, strukturointi, käyttäytymisen seuranta sekä opetuksen ja kuntoutuksen suunnittelu. Kouluikäisten lisäksi ohjataan myös alle kouluikäisten lasten sekä nuorten ja aikuisten kuntoutusta päiväkodeissa, kodeissa, työkeskuksissa ja asuntoloissa. Yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta tarjotaan opetus- ja kuntoutushenkilöstölle sekä erilaisille asumisyksiköille. 12

18 Tukikeskustelut ovat uusi toimintamuoto, jota käytetään lähinnä nuorten kanssa. Kyseessä on tiedollinen ja elämänhallintaan liittyvä tuki, jolla pyritään ennaltaehkäisemään etenkin psyykkistä kuormitusta. Perhetyön muotoina ovat perhevierailupäivät sekä perheiden ohjaaminen kotikäynneillä tai Haukkarannan koulussa. Uusien oppilaiden tutustumispäivä järjestetään lapsille ja heidän vanhemmilleen vuosittain. 2. Arviointi Ohjauspalveluiden työntekijä arvioi tarpeen mukaan yksittäisten henkilöiden kykyjä, taitoja ja toimintatasoa sekä käyttäytymistä ja mielialaa. Lisäksi arvioidaan oppimiseen liittyviä taitoja opetusja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi. 3. Koulutus Koulutusta ja kursseja järjestetään vanhemmille ja opetus- ja kuntoutushenkilöstölle sekä Haukkarannassa että tilauksesta muuallakin. Koulutusten tavoitteet, sisällöt, kesto ja toteuttamistavat suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tiedot koulutuksistamme sekä ilmoittautumislomake ovat koulutus- ja julkaisuluettelossamme sekä Internet-sivuillamme. 4. Tilapäisen opetuksen jaksot Tilapäisen opetuksen jaksojen tavoitteet määritellään yksilöllisesti, mutta yleensä tarkoituksena on arvioida oppilaan taitoja, pulmia ja tarpeita, selvitellä tarvittavia tukitoimia, auttaa HOJKSin laadinnassa sekä sopia mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Aloitteen tilapäisen opetuksen jakson järjestämisestä voi tehdä esimerkiksi huoltaja, lääkäri, puheterapeutti, opettaja tai joku muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Tavallisimmin lähetteen jaksolle kirjoittaa erikoislääkäri. Jaksot ovat yleensä vähintään kuukauden mittaisia. Oppilaan kotikunta maksaa puolet tilapäisen opetuksen kustannuksista. 5. Materiaalituotanto Ohjauspalveluiden tehtävänä on tuottaa, valmistaa ja markkinoida erityisopetuksen tarpeisiin sopivaa materiaalia, muun muassa kirjallisuutta. Tietoja materiaaleista ja kirjallisuudesta sekä tilauslomakkeita on sekä koulutus- ja julkaisuluettelossa että Internet-sivuilla Oppilaskoti Oppilaskodin ensisijaisena tehtävänä on tarjota laadukkaat asumispalvelut kuuroille, huonokuuloisille, kielihäiriöisille ja kuulonäkövammaisille oppilaille. Oppilaskodissa asuminen oli tärkeä osa oppilaan kokonaiskuntoutusta, joka tukee koulun opetusta ja kuntoutusta. Oppilaskodin työssä tärkeitä lähtökohtia ovat kodinomaisuus, ammatillisuus, tavoitteellisuus, perheen kasvatustyön tukeminen, lapsilähtöisyys ja moniammatillisuus. Oppilaskotien järjestämä monipuolinen kerhotoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuksia virikkeelliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Ohjattua vapaa-ajan toimintaa tarjotaan myös kotoa käyville lapsille, joiden harrastusmahdollisuudet koulun ulkopuolella ovat varsin rajalliset. Oppilaskodissa asuvia oppilaita ohjataan myös koulun ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Nämä tilaisuudet tuovat oppilaille mahdollisuuden tutustua muihin ikätovereihin. 13

19 2.3 Perusopetuksen rakenne Perusopetuksen tuntijako Haukkarannan koulussa Aine ea1 ea Yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/ET Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Käsityö/ Tekninen työ Käsityö/ Tekstiilityö Käsityö/ Tekninen työ tai Tekstiilityö Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Oppilaan viikkotuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli (20+20) (274) (6) (6) (12) 14

20 Haukkarannan koulun tuntijako perustuu valtakunnallisiin ohjeisiin, jotka on määritelty lainsäädännössä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen 2004 asiakirjassa. Tuntijaosta voidaan poiketa, jos se on oppilaan edun mukaista. Tuntipoikkeamat kirjataan oppilaan HOJKSiin. Mikäli oppilaan viikkotuntimäärä poikkeaa tuntijaosta, se käsitellään Haukkarannan koulun johtokunnassa lukuvuoden alussa. Haukkarannan koulun opetussuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa. Tuntijakoon on tehty seuraavat muutokset johtokunnan päätöksellä : käsityön painotus valitaan vuotta aikaisemmin kuin ennen eli 4. luokan keväällä koskemaan luokkia historiasta 1 tunti siirtyi käsitöihin 5. luokalle biologiasta ja maantiedosta siirtyi 6. luokan käsitöihin näiden muutosten jälkeen oppilaalla on 5. luokalla ja 6. luokalla 3 tuntia käsitöitä aiemman 2 sijaan näillä muutoksilla käsitöissä on yksi tunti yli minimien ja taito- ja taideaineissa on yhteensä 29 tuntia yksi ympäristö- ja luonnontiedon tunti siirretään matematiikan opiskeluun neljännellä luokalla Muutokset astuvat voimaan lukuvuoden alussa. Haukkarannan koulun perusopetuksen tuntijaossa on valtakunnallisiin ohjeisiin verrattuna yksi poikkeus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004-asiakirjassa määrätään, että luokilla on taide- ja taitoaineita yhteensä 30 vuosiviikkotuntia. Haukkarannan koulussa vastaava tuntimäärä on 29 tuntia, koska on koulumme oppilaiden edun mukaista opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta määrättyä minimimäärää enemmän. Äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan luokilla yhteensä 15 vuosiviikkotuntia. Kahdeksannella luokalla koulussamme opiskellaan 3 tuntia viikossa kotitaloutta kaikille automaattisesti yhteisenä valinnaisena aineena, koska se on ollut oppilaiden valinnaisaineiden kestosuosikki vuosien varrella. On myös oppilaan edun mukaista, että arjen tärkeitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Mikäli tämä ei ole oikea ratkaisu oppilaan kohdalla, ilmoittakaa asiasta apulaisrehtorille. Yhdeksännellä luokalla kotitaloutta ei enää ole automaattisesti, vaan se pitää halutessa valita valinnaisaineeksi. 15

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot