Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Haukkarannan koulu

2 1. luku Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat Perusopetuksen arvopohja Opetuksen toiminta-ajatus Arvot Haukkarannan koulussa Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Perusopetuksen tehtävä Ohjauspalvelukeskus Oppilaskoti Perusopetuksen rakenne Perusopetuksen tuntijako Haukkarannan koulussa Kieliohjelma luku Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppilaat Oppimisympäristö Toimisto Atk Kiinteistö Toimintakulttuuri Työtavat luku Opiskelun yleinen tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Koulun sisäinen yhteistyö Tiedonkulun pelisäännöt Oppimissuunnitelma Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminnan toteuttamisen periaatteet Tukiopetus Oppilashuolto Moniammatillinen yhteistyö Oppilashuollon toimintasuunnitelma Ongelma- ja kriisitilanteet Poissaolot Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä Tupakointi ja päihteiden käyttö Psyykkiset ongelmat Koulukuljetukset Ruokapalvelu Vakuutukset Muut koulutyöhön vaikuttavat suunnitelmat... 34

3 4.6 Kerhotoiminta luku Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri tukimuodot Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain luku Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Saamelaiset Romanit Viittomakieliset Maahanmuuttajat luku Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja viestintästrategia Opetus Opetuksen tietotekniikka Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttö Ohjauspalvelu Arviointi Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Haukkarannan... koulussa luku Esiasteen opetussuunnitelma Johdanto Arvoperusta ja toiminta-ajatus Opetuksen toteuttaminen Esiopetuksen sisältöalueet Täsmennetyt kasvatus- ja oppimistavoitteet Esiopetuksen sisältöalueet Kieli ja vuorovaikutus Matematiikka Etiikka ja katsomus Ympäristö- ja luonnontieto Taide ja kulttuuri sekä liikunta ja terveys luku Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Eheyttäminen Aihekokonaisuudet Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opetus

4 9.3 Äidinkieli ja kirjallisuus... Suomi äidinkielenä... Viittomakieli äidinkielenä... Suomi viittomakielisille... Suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli Vieraat kielet Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Oppilaanohjaus luku Oppilaan arviointi Arviointi opintojen aikana Arvioinnin tehtävä Arvioinnin periaatteet Arviointikäytänteet HOJKSin arviointiaikataulu Haukkarannan koulussa HOJKS-arviointi Todistusarviointi Lukuvuositodistus Välitodistus Osallistumistodistus Päättötodistus Erotodistus Sanallinen arviointi lk; yleisopetus & *arviointi Numeroarviointi lk; yleisopetus & * arviointi Arvosanojen määräytyminen valinnaisissa aineissa Arvosanojen määräytyminen tietojen ja taitojen osalta Arvosanojen määräytyminen työskentelyn ja asenteiden osalta Käyttäytymisen arviointi Oppilaan itsearviointi Itsearviointikäytänteet luku Oppilaitoksen arviointi

5 LIITTEET Liite 1 Hyvien tapojen haukkaranta Liite 2 Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi Liite 3 Avaimen käyttöohje Liite 4 Turvallisuusjärjestelmän käyttöohje Liite 5 Kouluautojen käyttö ja huolto 2007 Liite 6 Kiinteistötiedot Liite 7 Välituntivalvonnan järjestyssäännöt Haukkarannassa Liite 8 Haukkarannan koulun työyhteisöohjeet Liite 9 Haukkarannan koulun kriisisuunnitelma Liite 10 Toimenpiteet koulukiusaamistilanteessa Liite 11 Joulu- ja kevätjuhlien suunnittelussa muistettavaa Liite 12 Linkki-lehden sisältö Liite 13 Oppilashuollossa asiointilupa Liite 14 Oppilashuoltoa koskevaa lainsäädäntöä Liite 15 Tiedote oppilaan tupakoinnista Liite 16 Ruokapalvelun omavalvontasuunnitelma Liite 17 Suurkeittiöhygieniaohjelma Liite 18 Erityisruokavaliotietojen päivitys Liite 19 Tilaus ruokapalvelulle Liite 20 Haukkarannan ruokapalvelun asiakaspalaute Liite 21 Turvallisuussuunnitelma Liite 22 Haukkarannan koulun tieto- ja viestintästrategia Liite 23 Valinnaisaineiden kaavakkeet 5

6 1. luku Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Valtakunnalliset ja paikalliset esi- ja perusopetusta koskevat päätökset muodostavat opetusta ohjaavan kokonaisuuden. Ohjaus ulottuu yhdenmukaisena ja sitovana aina lainsäädännöstä yksittäisen oppijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan saakka (kuvio 1). Laissa ja opetussuunnitelmaperusteissa määritellyt tavoitteet ja sisällöt täsmentyvät koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma on päätös ja ennakkosuunnitelma siitä, kuinka opetus- ja kasvatustyö paikallisesti järjestetään. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Asetus 1435/2001 Perusopetuslaki 628/1998 (& sen muutokset) Perusopetusasetus 852/1998 (& sen muutokset) Koulukohtainen opetussuunnitelma Kuvio 1. Opetussuunnitelman tasot HOJKS HOJKS HOJKS Opetussuunnitelmamme on laadittu niin, että sitä käytetään yhdessä Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden kanssa. Yleisen osan kohdalla valtakunnallisia tekstejä ei toisteta, mutta sisällysluettelo noudattaa pääperiaatteissaan perusteiden sisällysluetteloa. Koulun omien lisäysten otsikot on kirjoitettu sinisellä värillä selvyyden vuoksi. Ainekohtaisissa osioissa hyvän osaamisen kriteerit on jätetty toistamatta, koska kaikilla koulun oppilailla arviointi perustuu henkilökohtaisiin opetussuunnitelmiin. Mikäli jonkun oppilaan kohdalla edetään perusteiden sisältöjen ja tavoitteiden mukaisesti, hyvän osaamisen kriteerit katsotaan valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Ainekohtaisessa osiossa Haukkarannan painotukset ja aihekokonaisuudet on myös kirjoitettu sinisellä. Haukkarannan koulun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen vuonna 2004 vahvistamiin Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Kaikilla Haukkarannan koulun oppilailla on erityisopetuksen siirtopäätös ja lähes kaikki opiskelevat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhdessä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Haukkarannan koulun opetussuunnitelmassa on pyritty huomioimaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevien erityisoppilaiden oppimisedellytykset. Opetussuunnitelmaa yksilöllistetään oppilaskohtaisesti yksittäisissä oppiaineissa tai oppimäärän laajuutta muuttamalla. Mikäli oppilaan oppimisedellytykset ja taidot riittävät, noudattaa opetus Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. 1

7 Opetussuunnitelmatyö edellyttää koko koulun henkilökunnan ja huoltajien välistä yhteistyötä. Opettajakunta on osallistunut opetussuunnitelman kehittämistyöhön yt-aikoina ja työtä on koordinoinut opetussuunnitelmatyöryhmä. Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi ja työ tulee jatkumaan monien opetustyötä kehittävien hankkeiden parissa. Toiminta- ja opetussuunnitelmaa tullaan päivittämään tarvittaessa. Opetussuunnitelman yhteyteen on koottu koko taloa koskeva toimintaohjeisto. Valtion erityiskouluna järjestämme paitsi esi- ja perusopetusta, myös ohjauspalveluja kielihäiriöisille, kuulovammaisille ja autistisille henkilöille. Ohjauspalvelumuotoja ovat tilapäisen opetuksen jaksot oppilaille, koulutus, ohjauskäynnit, konsultaatio sekä materiaalituotanto. Opetuksen lisäksi huolehdimme myös kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja tarjoamme oppilaskotipalveluja niitä tarvitseville lapsille ja nuorille. 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Tässä luvussa määritellään ne seikat, jotka tulee ilmetä paikallisissa opetussuunnitelmissa. Opetussuunnitelmiin sisältyvät asiat Arvot Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet, toiminta-ajatus Kieliohjelma Noudatettava paikallinen tuntijako Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset Opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus Opetuksen mahdollinen eheyttäminen Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain Valinnaisaineiden opetus Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Yhteistyö esiopetuksen ja muun opetuksen kanssa Kodin ja koulun yhteistyö Yhteistyö muiden tahojen kanssa Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet Koulun opetussuunnitelma Koulun arvot Koulun pelisäännöt Koulukohtaiset tavoitteet -yhteys arvoihin -täsmennetyt tavoitteet Koulun ydintehtävä Koulutuksen järjestäjän hyväksymä kieliohjelma Koulutuksen järjestäjän hyväksymä Koulun toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Koulukohtaiset painotukset ja valinnat Eheyttämisen toteuttaminen Aihekokonaisuudet osana koulun toimintakulttuuria Aihekokonaisuudet oppiaineiden yhteydessä Koulukohtainen jako Koulukohtainen osio Käyttäytymisen täsmennetyt tavoitteet Koulun järjestyssäännöt Perusopetuksen rakenne Yhteistyön muodot Ohjauksen järjestäminen Toimintamallit Ohjauksen suunnitelma, tet-suunnitelma, oppilashuolto, koulun yhteistyöverkosto Käytännön järjestäminen -oppilashuollon suunnitelma -oppilashuoltotyöryhmä -kouluterveydenhuolto -koulukuljetukset -kouluruokailu Koulukohtaiset täsmennykset 2

8 Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä Kerhotoiminnan järjestäminen Tukiopetuksen järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin Opinnoissa etenemisen periaatteet Todistukset Tietostrategia Toiminnan arviointi Koulukohtainen suunnitelma Koulukohtainen järjestäminen Koulukohtainen osio Koulun erityispiirteet Hojks:n tekemisen periaatteet Siltä osin kuin opetuksen järjestäminen edellyttää Koulukohtainen täydennys Todistukset Koulukohtainen osio Oppilasarvioinnin yleiset periaatteet Koulun todistukset liitteenä TVT:n opetuskäytön suunnitelma Koulukohtainen osio koulun toiminnan itsearvioinnista ja kehittämisestä Taulukko 1. Opetussuunnitelmissa määriteltävät asiat 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen arvopohja Erityiskoulussa erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja huomioiminen kaikessa toiminnassa on keskeistä. Koulu muodostaa tiiviin yhteisön, jossa yhteiset pelisäännöt kaikkien vastuualueiden kanssa ovat tärkeitä ja tukevat lasten kokonaisvaltaista kehitystä. Sekä koulun työntekijät että vanhemmat pitävät tärkeänä lasten hyväksymistä ja kunnioittamista sellaisina kuin he ovat. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri tukee lapsen itsetunnon tervettä kehitystä ja rohkaisee häntä käyttämään taitojaan. Koulumme toiminnassa tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Oman kielen ja kulttuurin vaaliminen on erityisen tärkeää viittomakielisten ja maahamme muuttaneiden oppilaiden opetuksessa. Koulumme tärkeimpänä tavoitteena on oppilaan ainutkertaisen persoonallisuuden kasvun ja kehittymisen monipuolinen tukeminen, mikä tarkoittaa ihmisen erilaisuuden kunnioittamista ja huomioon ottamista kaikessa kasvatuksessa ja opetuksessa. Lähtökohtana opetuksessa on jokaisen lapsen ja nuoren omaleimainen, yksilöllinen oppimishalu, uteliaisuus ja aktiivisuus. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja kuntouttavaa. Oppijan kasvun tukeminen hänen omista lähtökohdistaan ja opiskelun turvaaminen ovat perusedellytyksiä tasapainoisen persoonallisuuden rakentumiseksi. Jokainen oppija on yksilö, jonka kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden oppimiselle. Koulumme tukee lapsen eettistä ja esteettistä kasvua, omasta terveydestään huolehtimista, identiteetin selkiytymistä ja itsetunnon kehittymistä. 3

9 Arvopohja Opetussuunnitelman perusteiden mukaan: Ihmisoikeuksien kunnioittaminen yksilön hyvinvointi turvallisuus yhteisöllisyys tasa-arvo/ yhdenvertaisuus/ erilaisuuden hyväksyminen oman ja toisten työn kunnioittaminen vastuullisuus demokratia Kestävä tulevaisuus/ ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen ja kehittäminen luonto rakennettu ympäristö kulttuuri vastuullisuus globalisaatio Kansallisuus/kansainvälisyys oman kulttuurin tuntemus osana pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria osallisuus suomalaisesta yhteiskunnasta ja globalisoituvasta maailmasta suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen maahanmuuttajien myötä suvaitsevaisuus Taulukko 2. Opetussuunnitelman arvopohja Opetuksen toiminta-ajatus Haukkarannan koulun opetuksen keskeisenä tavoitteena on oppilaiden kielellisten taitojen, kommunikoinnin, itseilmaisun ja motoriikan kehittäminen. Koulun tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua itsetunnoltaan terveiksi ja identiteetiltään vahvoiksi yksilöiksi sekä ohjata heitä selviytymään jokapäiväisessä elämässä. Oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisten tietojen ja taitojen opettamisen lisäksi koulun tehtävänä on kehittää oppilaiden itsenäistä ajattelua, oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustilanteissa tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä tukea oppilaiden jatko-opintoihin selviytymistä Arvot Haukkarannan koulussa 1. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen Seuraavat kohdat perustuvat kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja niitä on työstetty yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Suvaitsevaisuus ja terve itsetunto Suvaitsevaisuus lähtee itsestä, omien vahvuuksien ja heikkouksien hyväksymisestä ja realistisesta minäkuvasta. Sen jälkeen on mahdollista hyväksyä erilaisuutta ja kunnioittaa yksilöllisyyttä. Positiivinen ja rehellinen palaute auttaa itsetunnon kehittymistä, mikä näkyy myös ryhmässä toimittaessa. Opetellaan ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuurien ominaispiirteitä. Henkinen ja fyysinen turvallisuus, hyvinvointi ja työrauha Ei hyväksytä henkistä tai fyysistä kiusaamista. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oltava työrauha. Työrauha perustuu koulun järjestyssääntöihin ja rajojen asettamiseen. Rajat ovat rakkautta. Toisen ihmisen kunnioittaminen ja tasavertaisuus Kunnioitetaan jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Opitaan arvostamaan erilaisia ihmisiä ja heidän työtään, yksilöllisyyttään. Kun lapsella on hyvä itsetunto, hän oppii helpommin. Kannustava ja positiivinen ilmapiiri opettaa kannustamaan ja antamaan positiivista palautetta. Jokaisella on oikeus tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Kaikkia kannustetaan ja kiitetään omissa suorituksissaan. Aikuisten johdonmukainen toiminta turvaa tasavertaisuuden. 4

10 Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen Rohkaistaan ja kannustetaan oppilasta ilmaisemaan oma mielipiteensä sekä kunnioittamaan toisten mielipidettä, vaikka sitä ei aina hyväksyttäisikään. Mielipiteen ilmaisussa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Annetaan kaikkien kukkien kukkia. Käsitys oikeasta ja väärästä sekä rehellisyys Hyvät tavat Oppilaan käsitys oikeasta ja väärästä perustuu lain lisäksi kulttuuriin ja perinteeseen sekä iän mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Jokaisella on vastuu omista teoistaan. Aikuisten johdonmukainen ja tasapuolinen toiminta edesauttaa lasta omien käsitystensä muovaamisessa. Oppilasta ohjataan olemaan aina rehellinen itseään ja toisiaan kohtaan. Rehellisyys perustuu myös terveeseen itsetuntoon ja käsitykseen oikeasta ja väärästä. Annetaan lapselle myös lupa epäonnistua. Aikuisten rehellisyys on esimerkkinä lapselle. Hyvät tavat määräytyvät kulttuurin mukaan. Arkitapoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa, jolloin hyvistä tavoista muodostuu luonnollinen tapa toimia. Hyvien tapojen omaksuminen vaatii kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Juhlatavat opitaan erikseen juhlaperinteiden mukaisesti. Yhteistyökyky sekä vastuu itsestä ja muista Oppilaan kasvua tuetaan, yksilöllisyys huomioiden, jotta hän voi kokea olevansa osa ryhmää ja toimia sen päämäärien mukaisesti, kuitenkin olemalla oma itsensä. Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta itsestään ja omista teoistaan ikätason mukaisesti. Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon muut hänen päätöksiä tehdessään. Vastuu itsestä ja muista edellyttää empatiakykyä. Terveet elämäntavat Oppilaalle annetaan tietoa terveellisistä elämäntavoista (liikunta, riittävä lepo, monipuolinen ravinto jne.), jotta hän osaa itsenäisesti tehdä oikeita valintoja. Ohjataan omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen oikeiden valintojen opettamisen kautta. 2. Perustietojen ja taitojen arvostaminen Hyvä yleissivistys ja kyky suhtautua kriittisesti tietoon Hyvään yleissivistykseen kuuluvat perustietojen ja taitojen lisäksi hyvät käytöstavat, elinikäinen oppiminen, teorian liittäminen käytäntöön ja toisten ihmisten huomioiminen. Hyvä yleissivistys luo paremmat mahdollisuudet selviytyä maailmassa. Henkilö, jolla on hyvä itsetunto, pystyy valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman välillä. Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään. Elinikäinen oppiminen Oppilas omaksuu asenteen itsestään onnistuneena oppijana ja uuden tiedon ja taidon vastaanottajana Elinikäinen oppiminen tarkoittaa myös sitä, että kaikkea ei voi oppia, mutta itseään voi jatkuvasti kehittää ihmisenä. Yrittäjyys Yrittäjyys edellyttää vastuuta työstä ja ympäristöstä. Yrittäjyys lähtee siitä, että jokainen yrittää parhaansa ikätasoisissaan tehtävissä ja toiminnoissa. 5

11 3. Suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen Koulussa arvostetaan suomalaisuutta ja vaalitaan yhteistä kulttuuriperintöä ja muiden kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta. Erityisesti kuurojen kulttuuri otetaan huomioon käytännön koulutyössä. 4. Kestävä elämäntapa Ihmisen on valittava maapalloa vähiten rasittavia vaihtoehtoja kulutuksessaan ja elämässään. Kestävä elämäntapa näkyy koulun arjessa. Eri elämäntilanteissa ihmisen tulisi valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esim. energian käytössä, jätteiden lajittelussa, uusien tavaroiden hankinnassa ja luonnonvarojen hyväksikäytössä. Ratkaisuissa on otettava myös huomioon viihtyvyyteen ja esteettisyyteen liittyvät asiat. Seuraavissa kaavioissa on yhteenvetona työstetty Haukkarannan koulun ja työyhteisön yhteisiä arvoja suhteessa kasvatus- ja oppimistavoitteisiin, koulun toimintakulttuuriin ja konkreettisiin toimiin, joilla niihin pyritään. 6

12 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Suhde omaan minään Oppilaalle kasvaa realistinen minäkuva Oppilas omaa terveen itsetunnon ja sitä kautta arvostaa itseään Oppilas on fyysisesti ja psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoiva ja koskematon Oppilas osaa erilaisia työ- ja oppimistapoja ja luottaa kykyynsä oppia Oppilas oppii huolehtimaan tehtävistään itsenäisesti Oppilas oppii ratkaisemaan arkipäivän ongelmia ja muutoksia Oppilas omaa hyvät käytöstavat Oppilas ymmärtää oikean ja väärän ja kantaa vastuun omista teoistaan Oppilas ymmärtää terveellisen elämän merkityksen omalle hyvinvoinnilleen Oppilas uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä Oppilaalla on hyvät perustiedot ja - taidot tasapainoinen hyvinvoiva hyväkuntoinen itsenäinen hyvätapainen rehellinen vastuuntuntoinen rohkea ilmaisukykyinen kannustus, rohkaisu ja rehellinen palaute fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen terveelliset elämäntavat hyvät tavat yhteiset säännöt keskustelu onnistumisen kokemuksia kaikille sitoutuminen työskentelyyn oma-alotteisuus Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa realistiset hojks:t turvataito-ohjelmat itsenäistymiskasvatus oppilashuolto itsearviointi terveellinen ja ohjaava ravitsemuskulttuuri kommunikaatiotaitojen harjoitteleminen hyvien tapojen Haukkaranta koulun työyhteisöohjeet luokan omat säännöt esiintyminen eri tilanteissa 7

13 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde toiseen ihmiseen Oppilas oppii työskentelemään yksin, parin kanssa ja ryhmässä, toinen toiselta oppien, auttaen ja tukien Oppilas arvostaa ja kunnioittaa myös muiden mielipiteitä Oppilas arvostaa erilaisia ihmisiä ja heidän yksilöllisyyttään Oppilas sisäistää yhteiset säännöt ja osallistuu yhteisiin toimiin vastuullisesti Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa yhteistyökykyinen suvaitsevainen oikeudenmukainen vastuuntuntoinen yhteisesti sovitut säännöt ja niistä kiinni pitäminen kypsän aikuisen malli vastuullisen toiminnan tukeminen yhteistyön harjoitteleminen ja yhdessä toimiminen erilaisuuden hyväksyminen itsessä ja muissa vaitiolovelvollisuus pelit, juhlat, retket, kerhot, kilpailut, oppilaskuntatoimista luokkien välinen yhteistyö oppilaskodissa oppiminen ryhmämuotoinen kuntoutus säännöistä kiinni pitäminen aikuisen aktiivinen puuttuminen -seurausten selvittäminen aikuisten yhteistyö koulun ulkopuolella liikkuminen annetaan vastuutehtäviä 8

14 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde ympäristöön Oppilas huomioi ja kunnioittaa toisia ihmisiä, luontoa ja ympäristöä Oppilas oppii kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä tavaroista, huomaa toimintansa vaikutukset ja toimii ympäristönsä hyväksi Oppilas aloittaa ympäristöön ja kulttuuriin tutustumisen ja laajentaa reviiriään iän myötä Oppilas arvostaa muiden kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta Oppilas omaksuu ympäristöystävällisiä toimintoja Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa vastuuntuntoinen yritteliäs kulttuuritietoinen yhteisvastuullisuus kestävä kehitys itsenäistyminen yhteiset pelisäännöt tapakulttuuri, perinteet, vähemmistökulttuurit ja erilaiset kulttuuritoiminnot omista tavaroista ja työpisteestä huolehtiminen kierrätys, jätteiden lajittelu pullopojat siivoustalkoot retket, city-suunnistus, opintokäynnit kierrätys hyvien tapojen Haukkaranta omatoimisen liikkumisen harjoittelu asiointi virastoissa oman rahan käyttö osallistuminen koulun ulkopuoliseen toimintaan 9

15 Yleiset kasvatus- ja oppimistavoitteet Suhde tulevaisuuteen Oppilaasta kasvaa Koulun toimintakulttuurin pääasiat Konkreettiset toimet Haukkarannan koulussa Oppilas oppii tiedonhankinnan keinoja ja oppimisen taitoja tulevaisuutta varten Oppilas pystyy valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman välillä Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään osaava osallistuva tiedonvälityskanavien käyttöön ohjaaminen kriittinen suhtautuminen median välittämiin tietoihin itseohjautuvuus kommunikointitaitojen kehittäminen koulukokeilut tutustuminen jatkoopiskelupaikkoihin ja ammatteihin turvataito-ohjelmat tiedonhaku eri lähteistä (internet, media, kirjasto, puhelin) Tet internetin käytön opiskelu Taulukot 3-6. Arvot ja niiden toteutuminen Haukkarannan koulussa 10

16 2.1.3 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle Tavoitteena on, että Haukkarannan koulussa ja oppilaskodissa ollessaan oppilas tervehtii kiittää pyytää anteeksi tarvittaessa ei käytä rumia sanoja on rehellinen ja ystävällinen noudattaa sopimuksia noudattaa hyviä ruokatapoja odottaa vuoroaan kuuntelee toisia säilyttää työrauhan käyttää asiallista kieltä auttaa toisia ja pyytää tarvittaessa apua kantaa vastuun omista tekemisistään. Liitteenä käyttäytymisohjeisto Hyvien tapojen Haukkaranta. (liite 1) 2.2 Perusopetuksen tehtävä Opetuksen järjestämislupa Opetusministeriö on perusopetuslain (628/1998) 8, 39 ja 52 :n nojalla määrännyt Haukkarannan koulun tehtäväksi järjestää kuulovammaisille ja kielihäiriöisille lapsille ja nuorille opetusta ja opetukseen liittyviä tukipalveluja sekä autistisille lapsille ja nuorille opetukseen liittyviä tukipalveluja. Opetukseen sisältyy perusopetus, enintään kaksi vuotta kestävä esiopetus ja lisäopetus. Opetuskielinä ovat suomi ja viittomakieli. Opetuksen järjestämisluvassa määritellään koulun tehtävät seuraavasti: 1) järjestää koulun oppilaille oppimisvalmiuksia parantavaa kuntoutusta koulun työpäivien aikana 2) kehittää opetus- ja kuntoutusmenetelmiä, opetusvälineitä ja oppimateriaalia 3) huolehtia tarvittavista ohjaus-, koulutus- ja informaatiopalveluista 4) järjestää muualla opiskeleville oppivelvollisuusikäisille opiskelun tukemiseksi tilapäistä opetusta ja kuntoutusta 5) järjestää tarvittaessa oppivelvollisuusikää nuoremmille ja perusopetuksen päättäneille tilapäistä opetusta ja kuntoutusta sekä 6) laatia koulutus- ja kuntoutussuunnitelmia koulunkäyntiä, jatko-opintoja sekä työelämään ja yhteiskuntaan sijoittumista varten sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua vastaavien suunnitelmien laatimisessa 7) järjestää oppilaille tarvittavat asumispalvelut Koulumme henkilöstö toimii yhteistyössä kodin / huoltajien kanssa. 11

17 Kuvio 2. Haukkarannan koulun hallintokaavio Koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta vastaa johtokunta (Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta /634) Ohjauspalvelukeskus Haukkarannan koulu on valtion erityisoppilaitos ja siten osa valtakunnallista erityisopetuksen palvelukeskusjärjestelmää. Ohjauspalveluiden tehtävänä on tukea autismin kirjoon kuuluvien, kielihäiriöisten ja kuulovammaisten oppilaiden oppivelvollisuuden ja -oikeuden toteutumista ensisijaisesti heidän omassa elinympäristössään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään tukemaan myös alle kouluikäisten sekä oppivelvollisuutensa jo suorittaneiden autististen ja Asperger-henkilöiden oppimista ja kuntoutumista. Ohjauspalvelumuotoja ovat ohjaus, arviointi, koulutus, tukikeskustelut, tilapäisen opetuksen jaksot ja materiaalituotanto. Ohjauspalvelut ovat maksullisia. Maksajina voivat toimia mm. kuntien opetus-, terveys- ja sosiaalitoimi, sairaanhoitopiirit, ryhmäkodit, oppilaitokset ja henkilöt itse. 1. Ohjaus Ohjauskäynti suunnitellaan asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Painopisteitä ovat mm. kommunikaatio, strukturointi, käyttäytymisen seuranta sekä opetuksen ja kuntoutuksen suunnittelu. Kouluikäisten lisäksi ohjataan myös alle kouluikäisten lasten sekä nuorten ja aikuisten kuntoutusta päiväkodeissa, kodeissa, työkeskuksissa ja asuntoloissa. Yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta tarjotaan opetus- ja kuntoutushenkilöstölle sekä erilaisille asumisyksiköille. 12

18 Tukikeskustelut ovat uusi toimintamuoto, jota käytetään lähinnä nuorten kanssa. Kyseessä on tiedollinen ja elämänhallintaan liittyvä tuki, jolla pyritään ennaltaehkäisemään etenkin psyykkistä kuormitusta. Perhetyön muotoina ovat perhevierailupäivät sekä perheiden ohjaaminen kotikäynneillä tai Haukkarannan koulussa. Uusien oppilaiden tutustumispäivä järjestetään lapsille ja heidän vanhemmilleen vuosittain. 2. Arviointi Ohjauspalveluiden työntekijä arvioi tarpeen mukaan yksittäisten henkilöiden kykyjä, taitoja ja toimintatasoa sekä käyttäytymistä ja mielialaa. Lisäksi arvioidaan oppimiseen liittyviä taitoja opetusja kuntoutussuunnitelmien pohjaksi. 3. Koulutus Koulutusta ja kursseja järjestetään vanhemmille ja opetus- ja kuntoutushenkilöstölle sekä Haukkarannassa että tilauksesta muuallakin. Koulutusten tavoitteet, sisällöt, kesto ja toteuttamistavat suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Tiedot koulutuksistamme sekä ilmoittautumislomake ovat koulutus- ja julkaisuluettelossamme sekä Internet-sivuillamme. 4. Tilapäisen opetuksen jaksot Tilapäisen opetuksen jaksojen tavoitteet määritellään yksilöllisesti, mutta yleensä tarkoituksena on arvioida oppilaan taitoja, pulmia ja tarpeita, selvitellä tarvittavia tukitoimia, auttaa HOJKSin laadinnassa sekä sopia mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Aloitteen tilapäisen opetuksen jakson järjestämisestä voi tehdä esimerkiksi huoltaja, lääkäri, puheterapeutti, opettaja tai joku muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Tavallisimmin lähetteen jaksolle kirjoittaa erikoislääkäri. Jaksot ovat yleensä vähintään kuukauden mittaisia. Oppilaan kotikunta maksaa puolet tilapäisen opetuksen kustannuksista. 5. Materiaalituotanto Ohjauspalveluiden tehtävänä on tuottaa, valmistaa ja markkinoida erityisopetuksen tarpeisiin sopivaa materiaalia, muun muassa kirjallisuutta. Tietoja materiaaleista ja kirjallisuudesta sekä tilauslomakkeita on sekä koulutus- ja julkaisuluettelossa että Internet-sivuilla Oppilaskoti Oppilaskodin ensisijaisena tehtävänä on tarjota laadukkaat asumispalvelut kuuroille, huonokuuloisille, kielihäiriöisille ja kuulonäkövammaisille oppilaille. Oppilaskodissa asuminen oli tärkeä osa oppilaan kokonaiskuntoutusta, joka tukee koulun opetusta ja kuntoutusta. Oppilaskodin työssä tärkeitä lähtökohtia ovat kodinomaisuus, ammatillisuus, tavoitteellisuus, perheen kasvatustyön tukeminen, lapsilähtöisyys ja moniammatillisuus. Oppilaskotien järjestämä monipuolinen kerhotoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuksia virikkeelliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin kontakteihin. Ohjattua vapaa-ajan toimintaa tarjotaan myös kotoa käyville lapsille, joiden harrastusmahdollisuudet koulun ulkopuolella ovat varsin rajalliset. Oppilaskodissa asuvia oppilaita ohjataan myös koulun ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Nämä tilaisuudet tuovat oppilaille mahdollisuuden tutustua muihin ikätovereihin. 13

19 2.3 Perusopetuksen rakenne Perusopetuksen tuntijako Haukkarannan koulussa Aine ea1 ea Yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/ET Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Käsityö/ Tekninen työ Käsityö/ Tekstiilityö Käsityö/ Tekninen työ tai Tekstiilityö Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Oppilaan viikkotuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli (20+20) (274) (6) (6) (12) 14

20 Haukkarannan koulun tuntijako perustuu valtakunnallisiin ohjeisiin, jotka on määritelty lainsäädännössä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen 2004 asiakirjassa. Tuntijaosta voidaan poiketa, jos se on oppilaan edun mukaista. Tuntipoikkeamat kirjataan oppilaan HOJKSiin. Mikäli oppilaan viikkotuntimäärä poikkeaa tuntijaosta, se käsitellään Haukkarannan koulun johtokunnassa lukuvuoden alussa. Haukkarannan koulun opetussuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa. Tuntijakoon on tehty seuraavat muutokset johtokunnan päätöksellä : käsityön painotus valitaan vuotta aikaisemmin kuin ennen eli 4. luokan keväällä koskemaan luokkia historiasta 1 tunti siirtyi käsitöihin 5. luokalle biologiasta ja maantiedosta siirtyi 6. luokan käsitöihin näiden muutosten jälkeen oppilaalla on 5. luokalla ja 6. luokalla 3 tuntia käsitöitä aiemman 2 sijaan näillä muutoksilla käsitöissä on yksi tunti yli minimien ja taito- ja taideaineissa on yhteensä 29 tuntia yksi ympäristö- ja luonnontiedon tunti siirretään matematiikan opiskeluun neljännellä luokalla Muutokset astuvat voimaan lukuvuoden alussa. Haukkarannan koulun perusopetuksen tuntijaossa on valtakunnallisiin ohjeisiin verrattuna yksi poikkeus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004-asiakirjassa määrätään, että luokilla on taide- ja taitoaineita yhteensä 30 vuosiviikkotuntia. Haukkarannan koulussa vastaava tuntimäärä on 29 tuntia, koska on koulumme oppilaiden edun mukaista opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta määrättyä minimimäärää enemmän. Äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan luokilla yhteensä 15 vuosiviikkotuntia. Kahdeksannella luokalla koulussamme opiskellaan 3 tuntia viikossa kotitaloutta kaikille automaattisesti yhteisenä valinnaisena aineena, koska se on ollut oppilaiden valinnaisaineiden kestosuosikki vuosien varrella. On myös oppilaan edun mukaista, että arjen tärkeitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Mikäli tämä ei ole oikea ratkaisu oppilaan kohdalla, ilmoittakaa asiasta apulaisrehtorille. Yhdeksännellä luokalla kotitaloutta ei enää ole automaattisesti, vaan se pitää halutessa valita valinnaisaineeksi. 15

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma

Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma Korhosen koulun koulukohtainen opetussuunnitelma 1. Yleistä Korhosen koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009 Opetushallitus DNO 14/011/2009 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Perusopetuksen järjestäjille PÄIVÄMÄÄRÄ 18.6.2009 Voimassaoloaika

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Avaus. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Avaus Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut

Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014. Helsingin kaupungin koulut Autismin kirjon oppilaiden perusopetus Helsingissä 14.1.2014 Helsingin kaupungin koulut Pidennetty oppivelvollisuus ja erityinen tuki Pidennetty oppivelvollisuus Kestää 11 v. Peruste vammaisuus tai pitkäaikaissairaus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS

Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS Loviisan kaupunki HARJUNTAUSTAN KOULU LUOKKAMUOTOINEN PIENRYHMÄOPETUS 2 Opetussuunnitelma ja opetuksen järjestämisen periaatteet Harjuntaustan koulu on Loviisan ja naapurikuntien yhteinen erityiskoulu,

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LEPPÄLÄN KOULU KOULUKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä Leppälän koulu käyttää Sievin kunnan 14.6.2004 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jota tämä koulukohtainen osio täydentää. Sievin kunnan opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET RAAHEN KAUPUNGISSA Sofia Joentakainen, 9 vuotta OPLA 12.11.2014 169 Sisä llysluettelo PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Sivistyslautakunta 18.11.2015 liite 3 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2015-2016 PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Sisällys 1. Valmistavan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa turvallisessa ympäristössä Uudet opetussuunnitelmalinjaukset 23.11.2015 Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS

Lisätiedot

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke

Päiväharjun koulu. Elämäntaitojen yksikkö. Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Päiväharjun koulu Elämäntaitojen yksikkö Jyväskylän kaupungin eritysopetuksen kehittämishanke Tarkoituksena tukea nuorta ja hänen perhettään tulevaisuutta koskevissa valinnoissa ja valmentaa nuorta mahdollisimman

Lisätiedot

3.2 Oppimisympäristö. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit.

3.2 Oppimisympäristö. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. 3.2 Oppimisympäristö F yysinen ympäristö, psyykkiset tekijät ja sosiaaliset suhteet muodostavat oppimisympäristön, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Hyvän oppimisympäristön toiminta ja työtavat perustuvat

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

JOUSTAVA PERUSOPETUS

JOUSTAVA PERUSOPETUS JOUSTAVA PERUSOPETUS Sisältö 1 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN... 2 1.1 Muu opetus ja toiminta... 2 1.2 Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteet ja sisältö... 2 1.3 Oppilaan ottaminen joustavan

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus valtakunnallinen ajankohtaiskatsaus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Oman äidinkielen opetus Tiedote 13/2015 www.oph.fi valtionavustusta enintään

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot