1. Itäreitin opetussuunnitelma Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6"

Transkriptio

1 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen järjestäminen Perusopetuksen rakenne 9 3. Opetuksen toteuttaminen Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Opetusmenetelmät ja työtavat Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin tuki paikallisessa opetussuunnitelmassa Yksilölliset suunnitelmat Oppimissuunnitelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetus Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Pidennetty oppivelvollisuus Toiminta-alueittainen opiskelu Ohjauksellinen ja muu tuki Kodin ja koulun välinen yhteistyö Ohjauksen järjestäminen Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Perusopetusta tukeva muu toiminta Joustavan perusopetuksen toiminta Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 66

2 Oppilashuolto Turvallisuuden edistäminen Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Saamelaiset Romanit Viittomakieliset Maahanmuuttajat Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Äidinkieli ja kirjallisuus 86 Suomi äidinkielenä 7.3 Toinen kotimainen kieli Ruotsi Vieraat kielet Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto Evankelisluterilainen uskonto Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaisaineet Oppilaanohjaus Oppilaan arviointi Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi Todistukset Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus 227 Halkokarin ja Hakalahden koulun matematiikkaluokan

3 3 opetussuunnitelma Torkinmäen koulun viestintäkasvatuksen opetussuunnitelma Liitteet Liite 1 Kirjainmallit, numerot ja välimerkit Liite 2 Kielitaidon tasojen kuvausasteikko Liite 3 Päihteiden käytön epäily ja siihen puuttuminen Liite 4 Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen Liite 5 Toimintatavat kriisitilanteissa PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

4 4 1. ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMA 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat perusopetuslaki ja -asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet opetuksen järjestäjän (Kokkolan kaupungin) hyväksymä opetussuunnitelma opetussuunnitelmaan perustuva perusopetuksen 9 :n mukainen vuosittainen suunnitelma (lukuvuosisuunnitelma) Itäreitin opetussuunnitelmatyö Itäreitin opetussuunnitelmaprosessin tavoitteena on ollut esi- ja perusopetuksen tavoitteiden selkiyttäminen ja opetuksen yhtenäistäminen, jolloin oppilaalle luodaan ehyt ja turvallinen oppijan polku esiopetuksesta peruskoulun päättövaiheeseen. Itäreitin muodostavat Hakalahden, Halkokarin, Jokilaakson ja Torkinmäen koulut sekä Halkokarin, Hakalahden, Jokilaakson, Nahkurin, Tervanpolttajan ja Rytimäen päiväkodit. Opetussuunnitelma on syntynyt monivaiheisen työn tuloksena. Työssä ovat olleet mukana perusopetuksen opettajat ja rehtorit ja esiopettajat. Oppilaiden vanhemmille ja vanhempainyhdistyksen edustajille on järjestetty tilaisuuksia, joissa myös heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöön. Myös koulujen oppilasedustajia, luokkaasiamiehiä ja oppilaskuntaa on kuultu opetussuunnitelmaprosessin aikana. Opetussuunnitelmatyön vaiheet ovat olleet lisäksi koko ajan luettavissa koulujen www-sivuilla ja palautteen antaminen tätä kautta on ollut mahdollista. Opettajat ja esiopetuksesta vastaavat ovat työskennelleet oppiainekohtaisissa tiimeissä. Tiimit on muodostettu yhtenäisen perusopetuksen periaatteen mukaan, jossa hyödynnetään luokanopettajien, aineenopettajien, esiopettajien ja erityisopettajien ammatillista osaamista. Lisäksi lukuvuonna on kaikilla Itäreitin perusopetuksen kouluilla ollut opetussuunnitelmatyöstä vastaava suunnittelija, jonka tehtäviin on kuulunut opetussuunnitelmatyön organisointi ja tiedottaminen. Opetussuunnitelmatyöstä on vastannut suunnittelijatiimi, jonka tehtäviin on kuulunut myös opetussuunnitelmaan liittyvän koulutuksen ja muiden yhteistyömuotojen suunnittelu. Koulutusiltapäiviin ovat osallistuneet kaikki koulujen opettajat ja esiopetuksen edustajat. Yhteistoiminta-alueella on koordinoivana ryhmänä toiminut lisäksi linkkitiimi, johon on kuulunut edustajia kaikista kouluyksiköistä ja esiopetuksesta. Koulujen rehtorit ovat myös muodostaneet oman tiimin. Osa opetussuunnitelmasta on työstetty Kokkolan kaupungin sivistystoimenpalvelukeskuksen asettamissa työryhmissä, joissa on edustajia kaikista Kokkolan perusopetuksen kouluista. Vuonna 2009 Kokkolan kaupunkikohtainen opetussuunnitelma yhtenäistettiin kuntaliitoksesta johtuen ja samalla ops-tiimit päivittivät Itäreitin opetussuunnitelman.

5 5 Vuonna 2011 itäreitin opetussuunnitelmaa on päivitetty valtakunnallisten säädösten, opetussuunnitelman perusteiden päivitysten ja täydennysten sekä Kokkolan opetustoimen linjauksien mukaan. 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ Itäreitin opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen opetussuunnitelman kokeiluperusteiden ( Opetushallituksen määräys 19/12/2002 ) pohjalta ja sitä on muutettu ja täydennetty hyväksyttyjen opetussuunnitelman perusteiden ja kuntakohtaisen opetussuunnitelman mukaiseksi sekä!. Itäreitin opetussuunnitelmassa on huomioitu Kokkolan suomenkielisen esi- ja perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma sekä maakunnan ominaispiirteet, ympäristö ja kulttuuri. Opetussuunnitelma sisältää seuraavat asiasisällöt: - arvot ja toiminta-ajatus - yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet - kieliohjelma - tuntijako - oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset sekä yhteistoiminta-alueen yhteinen ja yksiköiden omat toimintakulttuurikuvaukset - ruotsinkielinen kielikylpyopetus ja matematiikkaluokkaopetus - opetuksen eheyttäminen - aihekokonaisuuksien toteuttaminen - opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain - valinnaisaineiden opetus - tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle - yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa - kodin ja koulun yhteistyö - yhteistyö muiden tahojen kanssa - oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvä yhteistyö - oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet - ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen periaatteet - kerhotoiminnan järjestäminen - tukiopetuksen järjestäminen - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus - oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin - opinnoissa etenemisen periaatteet - todistukset - tietostrategia - toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen

6 6 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA Arvot Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Ihmisyyden keskeisiä elementtejä ovat totuudellisuus, esteettisyys, eettisyys, uskonnon ja omantunnon vapaus. Ihmisyyden kasvualustaa on kulttuuri. Suomalaisuus ilmenee mm. elämänmuodoissa, perinteissä, työssä, tavoissa, arvostuksissa, taiteessa ja uskonnollisuudessa. Pohjalaista ja kokkolalaista elämänpiiriä leimaa kaksikielisyys, jonka kautta oppilaalle välittyy arvoja, asenteita ja tapoja. Läheisyyden, turvallisuuden ja huolenpidon kokemukset edistävät lapsen tunne-elämän kehittymistä ja luovat pohjaa psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Turvalliset ihmissuhteet etenkin lapsuudessa vaikuttavat perusluottamuksen syntymiseen, elämässä selviytymiseen ja myötäelämisen kyvyn kehittymiseen. Arvoille ja hyville tavoille luodaan pohja kotikasvatuksessa. Hyvä yhteistyö kodin ja koulun kanssa edistää näiden tavoitteiden saavuttamista. Esi- ja perusopetuksen avulla edistetään yhteiskunnallista tasa-arvoa alueiden, sukupuolten ja erilaisten oppijoiden kesken. Esi- ja perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Hyvän elämän ulottuvuuksiin kuuluu myös vastuu ympäristöstä, sen monimuotoisuuden säilyttämisestä tuleville sukupolville ja kestävän kehityksen edistäminen kaikilla alueilla. OPPIMISEN POLUN LÄHTÖKOHTIA jokainen on arvokas sellaisenaan Minä ja ihmisyys Minä ja tieto * vastuullisuus itsestä, lähimmäisistä * omat kokemukset ja tiedot lähtökohtana ja ympäristöstä * tiedon hankinta * toisten kunnioittaminen * tiedon jäsentäminen * suvaitsevaisuus * tiedon hyödyntäminen * erilaisuuden hyväksyminen * uuden tiedon tuottaminen * totuudellisuus * kriittisyys * oikeudenmukaisuus * tasa-arvo * hyvinvointi * suomalaisuus * osa suurta kokonaisuutta maailmassa Minä ja oppiminen * työnteon ja oppimisen ilo * oppimaan oppimisen taidot * ajattelutaidot

7 7 Toiminta-ajatus * ongelmanratkaisutaidot * vuorovaikutustaidot * viestintätaidot * elinikäinen oppiminen Itäreitin alueen päiväkodit ja peruskoulut muodostavat yhtenäisen esi- ja perusopetusyhteisön. Oppijan polulla korostuvat yhdessä toimiminen, keskinäinen kunnioitus, oppimisen ja työnteon ilo, vastuuntuntoisuus ja terveen itsetunnon kehittyminen. Kasvatusta ja opetusta tukee tiivis yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa. 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ Opetus ja kasvatus tukee oppilaan persoonallisuuden rakentumista, kykyä oppia uusia asioita ja vahvistaa yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun merkitystä ihmisten välisessä kanssakäymisissä. Esi- ja perusopetus muodostavat yhtenäisen oppijan polun. Alimmilla vuosiluokilla opitaan hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka edistävät oppimista ja kasvua. Hyvä yleissivistys antaa pohjan jatko-opintoihin, aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen tehtävänä on välittää kulttuuriperintöä, arvoja ja toimintatapoja ja näin vahvistaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiä suomalaisena, keskipohjalaisena ja maailmankansalaisena. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan terveen itsetunnon kehittymistä Opettaja ohjaa toimintaa, kannustaa ja rakentaa oppimista pyrkien huomioimaan oppilaan yksilöllisyyden Oppiminen on ongelmanratkaisuprosessi, jossa huomioidaan oppilaan aikaisemmat kokemukset, tiedot ja taidot Oppimisessa pyritään oppimisen ilon ja innostuksen säilyttämiseen Oppilaan tulee oppia tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä ja arviointia Oppilaan tulee oppia vuorovaikutustaitoja, jotka edistävät omaa ja toisten oppimista ja antavat valmiuksia mielipiteiden esittämiseen, kuunteluun, työnjakoon ja kriittiseen pohdintaan Oppilaalla on mahdollisuus oppia yksin tai vuorovaikutuksessa parin, ryhmän tai opettajan ohjauksessa Oppiaineita voidaan opiskella ainekohtaisesti, teemoittain tai eheytetyn opetuksen mukaan Opetus- ja oppimismenetelmien valinnassa huomioidaan tyttöjen ja poikien tarpeet ja erilaisuus 2.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen

8 8 opiskeluympäristöön. 1 Oppilaalla on lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut. 2 1 Perusopetuslaki (628/1998) 3 2 mom. (477/2003), 3 3 mom. ja 29 1 mom. 2 Perusopetuslaki 30 1 mom. (642/2010), 31 1 mom. ja 31 a 1 mom. (477/2003) Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella 3. Suomi on myös sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ohjelmiin ja julistuksiin, jotka edellyttävät opetuksen järjestämistä siten, että lasten ja nuorten oppiminen voidaan turvata yhteisessä koulussa 4. 3 Suomen perustuslaki (731/1999) 6 2mom. 4 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, Salamancan julistus (Salamanca Statement) 1994, Luxemburgin peruskirja (The Charter of Luxemburg) 1996 ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus 2006 Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin. Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, y hteistä vastuunottoa ja osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista. Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko- opintoja tarjoavien oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien toimijoiden kanssa. Oppilaaksi ottaminen Kokkolassa Opetuksen järjestäjä osoittaa kullekin oppilaalle lähikoulun. Lähikoulu on pääsääntöisesti oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu. Mikäli lähikouluna voisi toimia

9 9 useampi koulu, määritellään koulu alueen kokonaistilanteen mukaan. Lähtökohtana on opetusryhmien tasapuolinen muodostaminen. Lähikoulun osoittamisesta tulee päätös oppilaan huoltajalle. Opetuksen järjestäjä voi osoittaa lähikoulusta poikkeavan koulun myös silloin, kun oppilaan etu sitä vaatii. 2.4 PERUSOPETUKSEN RAKENNE Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 Oppijan polku alkaa esiopetuksella, jota annetaan 6-vuotiaille joko päiväkodissa tai koulussa. Yhteistyö esiopetuksen ja muun opetuksen kanssa tarkoittaa sitä, että esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelma on yhtenäinen, jatkuva ja tavoitteellinen kokonaisuus. Oppimistavoitteet, oppisisällöt ja opetusmenetelmät sekä arviointi muodostavat kokonaisuuden, joka pohjautuu aikaisemmin opittuun. Esiopetuksessa olevat oppilaat tutustuvat tulevaan kouluunsa sekä sen henkilökuntaan. Vuosiluokat 3-6 Vuosiluokilla 3-6 oppilaiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokanopettajan ohjauksessa. Oppilaiden iän karttuessa osa oppiaineista voidaan opettaa aineenopettajan johdolla. Alemmilla luokilla oppiaineet toimivat välineinä oppimistaitojen hankinnassa. Yläluokille siirryttäessä oppilas tutustuu uuteen oppimisympäristöön pajatoiminnan avulla. Pajoissa toimivat opettajina pääsääntöisesti aineenopettajat. Pajatoiminnasta päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Vuosiluokat 7-9 Vuosiluokilla 7-9 opetus tapahtuu pääsääntöisesti aineenopettajien ohjauksessa. Hankittujen oppimaan oppimisen taitojen avulla oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan. Määrätietoisen ja tavoitteellisen opiskelun merkitys korostuu erityisesti viimeisillä perusopetuksen luokilla. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilas tutustuu jatkoopiskelumahdollisuuksiin oppilaanohjaajan avustuksella ja päättää toisen asteen opinnoista. Kieliohjelma Kielet ja oppimäärät A-kieli peruskoulun 3.-luokalla alkava, kaikille yhteinen, pakollinen kieli Kokkolassa englanti EN Vapaaehtoinen A-kieli peruskoulun 4.-luokalla alkava vapaaehtoinen kieli Kokkolassa toinen kotimainen kieli RU Yhteinen B-kieli peruskoulun 7.-luokalla alkava, kaikille yhteinen pakollinen kieli Kokkolassa toinen kotimainen kieli RU

10 10 Valinnainen B-kieli peruskoulun 8.-luokalla alkava valinnainen vieras kieli Kokkolassa saksa, ranska, venäjä, italia, espanja SA, RA, VE, IT, ES Oppilas opiskelee peruskoulun aikana yhteisenä A-kielenä englannin kieltä ja B-kielenä toista kotimaista kieltä (ruotsin kieltä). Ruotsin kielen opiskelun oppilas voi aloittaa jo 4. vuosiluokalta vapaaehtoisena kielenä, jolloin hän saavuttaa myös ruotsin kielessä A-kielen tason. Lisäksi oppilas voi valita opinto-ohjelmaansa 8. luokalta alkavan saksan, ranskan tai venäjän kielen. Peruskoulun 4. luokalla alkavan vapaaehtoisen A-kielen (ruotsin kieli) opetus toteutetaan luokilla 4-6 oppilaan vakiotuntien lisänä tulevana opetuksena. Luokkien 7 9 aikana toisen kotimaisen kielen opetus tapahtuu joko vapaaehtoisena A-kielenä tai kaikille yhteisenä B-kielenä. Molemmat kielet sisältyvät oppilaan 30 vvh:n kokonaistuntimäärään. Peruskoulun 8. luokalla alkava valinnainen B-kieli on yksi oppilaan valinnaisista aineista 8. ja 9. luokalla, joten valinnaisen kielen tuntimäärä sisältyy oppilaan kokonaistuntimäärään (30 vvh) Toisella asteella opiskelija voi jatkaa opintojaan suorittamiensa oppimäärien pohjalta. Varhennettu kielenopetus Koulu voi antaa kielenopetusta jo ennen kieliohjelman mukaista opetusta. Tällöin annettavan opetuksen tunnit otetaan koulun muusta tuntiresurssista. Varhennetusta kielenopetuksesta päätetään vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppilaat voivat noudattaa omaa opetussuunnitelmaansa.

11 11 Tuntijako Perusopetuksen tuntijako Itäreitillä Luokka / Oppiaine Yht Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Biologia 1 1 1,5 Maantieto 1 1 1,5 Fysiikka 0,5 0, ,5 4,5 Kemia 0,5 0,5 1 1,5 1 4,5 Terveystieto Uskonto Historia Yhteiskuntaoppi 3 3 Musiikki 1,5 1, Kuvataide 1.5 1, Käsityö Liikunta Kotitalous 3 3 Oppilaanohjaus 1 0,5 0,5 2 Valinnaiset aineet Pajatunti Oppilaan tuntimäärä Vapaaehtoinen A-kieli, ruotsi * 2* 2* 12 Oppil. Tuntimäärä vapaaeht. A-kielen kanssa *) Vapaaehtoista A-kieltä oppilaat opiskelevat B-kielen tuntimäärän mukaan luokilla oppiaineiden välinen tuntijako joustaa kokonaisopetuksen suunnitelman mukaisesti luokilla oppiaineiden tuntijako on joustava eheyttäviä oppimisprojekteja toteutettaessa. Matematiikkaluokkien tuntijaot Halkokarin ja Hakalahden koulujen koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa liitteinä luokkien pajat ja niiden toteuttaminen hyväksytään lukuvuosisuunnitelmassa.

12 12 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Esiopetuksesta lähtien oppilaan oman tietorakenteen pohjana ovat hänen aikaisemmin hankkimansa tiedot, taidot ja kokemukset. Oppiminen on tavoitteellista ja aktiivista ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Opettaja ohjaa toimintaa ja luo myönteisen ja turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilaalla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vuorovaikutuksella edistetään sekä omaa että toisten oppimista, harjoitellaan puhumista, kuuntelemista, omien mielipiteiden esittämistä ja kysymysten tekoa. Vuorovaikutustaitoihin kuuluu myös oppilaan tutustuminen uusiin opettajiin, ja muutokset antavat oppilaille uusia mahdollisuuksia. Toimiminen erilaisten opettajapersoonien kanssa edistää lasten vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opetus ohjaa kriittiseen tiedonhankintaan ja käsittelyyn sekä antaa valmiuksia kykyyn tehdä itsenäisiä valintoja. 3.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Opiskelutilat ja - välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen tulee myös kiinnittää huomiota. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden

13 13 keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. Itäreitin yhteistoiminta-alue koostuu alueella annettavasta esiopetuksesta, Halkokarin, Jokilaakson, Torkinmäen ja Hakalahden kouluista. Halkokarin koulussa aloittaneet matematiikkaluokan oppilaat jatkavat luokilla Hakalahden koulussa. Lukuvuosittaisissa suunnitelmissa päätetään tarkemmin esiopetuksen järjestelyistä ja siitä, miten eri vuosiluokkien opetus on järjestetty kussakin koulussa. Esiopetus toimii joko päiväkotien yhteydessä tai koulujen tiloissa. Itäreitin yhteistoiminta-alueella voidaan koulujen tiloja käyttää joustavasti oppilasmäärien mukaan. Oppilasvirrat kulkevat yhteistoiminta-alueen sisällä ja tarkoituksena on luoda oppilaan kannalta yhtenäinen ja turvallinen oppimisen polku esiopetuksesta aina perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Alueellinen yhteistoiminta koulujen välillä muotoutuu yhteisen opetussuunnitelman kautta. Koulujen omaleimaisuus, painotukset ja erityisosaaminen ovat kuitenkin osa kunkin koulun omaa toimintakulttuuria. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta järjestetään Itäreitin alueella kaupunkikohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kokkolassa noudatetaan ensisijaisesti lähikouluperiaatetta. Dysfasiaopetusta järjestetään Halkokarin koululla. 3.3 TOIMINTAKULTTUURI Koulujen välinen avoin ja kiinteä yhteistyö tukee jokaisen onnistumista omassa tehtävässään. Tästä hyötyy ennen kaikkea oppilas, joka etenee omaa polkuaan läpi esi- ja perusopetuksen niin, että hänen oppimisensa ja kasvunsa saa tukea koko kouluajan. Koulujen tavoitteena oleva avoin, rohkaiseva ja myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa osallistumaan yhteiseen keskusteluun ja toimintaan, jossa jokainen kokee olevansa tärkeä ja arvokas. Yhteisesti sovituilla toimintamalleilla luodaan turvallinen oppimisympäristö, joka tukee oppilaan hyvinvointia. Oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämässä selviytymistä tuetaan moniammatillisella yhteistyöllä, jossa keskeistä on luottamuksellisuus eri toimijoiden kesken. Ongelmatilanteita ennakoidaan varhaisen puuttumisen keinoin. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää oppilaan kasvun tukemisessa. Hyvät tavat ja koulujen sääntöjen noudattaminen ovat yhteistyön ja kanssakäymisen peruselementtejä. Vastuullisuuteen kuuluvat vastuu itsestä, toisista ja ympäristöstä. Lapsia ja nuoria ohjataan näkemään työn tekeminen tärkeänä ja arvokkaana kotona, koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Oppilaita kannustetaan toimimaan omien ja yhteisten asioiden puolesta mm. luokka-asiamies-, kummioppilas-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnassa. Kouluissa järjestettävät juhlat, tapahtumat ja vierailut välittävät suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia perinteitä, jotka vahvistavat oppilaan käsitystä omista juuristaan. Tutustuminen vieraisiin kulttuureihin luo pohjaa suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen ja antaa oppilaalle valmiuksia toimia globalisoituvassa maailmassa.

14 14 Painotuksia Itäreitin oppimisympäristöissä Hakalahden päiväkoti Halkokarin päiväkoti Rytimäen päiväkoti Tervanpolttajan päiväkoti Nahkurin päiväkoti Hakalahden koulu Jokilaakson koulu Halkokarin koulu Rytimäen koulu Torkinmäen koulu Kaustarin koulu ruotsinkielinen kielikylpy, kaksikielisyys, ympäristökasvatus ympäristökasvatus ympäristökasvatus liikunta leikki ja toiminnallinen oppiminen matematiikkaluokat, liikuntapainoitteiset luokat, ympäristökasvatuksen, kansainvälisyyskasvatuksen ja viestintäkasvatuksen teemapäivät vuorovuosittain, ystävyyskoulutoiminta ympäristökasvatus ja liikunta matematiikkaluokat, erityisluokat, ystävyyskoulutoiminta Alkuopetuksen yhteistyö esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa lukuvuosittain ratkaistaan opetuksen painottaminen viestintäkasvatuksessa, ystävyyskoulutoiminta, työkasvatus ja Unicef-koulutoiminta Joustava koulunaloitus vuosiluokattoman opetuksen avulla esi- ja alkuopetuksessa (kokeilu ) Koulukohtaiset kuvaukset toimintakulttuurista Hakalahden koulun toimintakulttuuri Hakalahden koulun toimintakulttuurin vahvimpia puolia on työyhteisössä toimivien niin nuorten kuin aikuistenkin keskinäinen kunnioitus, tasa-arvoisuus ja aito välittäminen. Hyvät tavat ovat yhteistyön ja kanssakäymisen peruselementtejä. Mottojamme ovat Rajat ja rakkaus ja Hyvät tavat kaunistavat. Työn tekemisen merkitystä oppilaan ikä ja edellytykset huomioiden pidetään tärkeänä sekä tiedollisen että taidollisen osaamisen alueilla. Pyrimme niin tiedollisen ja taidollisen kuin

15 15 sosiaalisenkin pääoman kasvattamiseen. Kannustava ja realistinen arviointi tukee oppilaan kasvua ja minäkuvan muodostumista. Sisäinen yrittäjyys korostuu oppimistavoitteiden asettelussa. Työyhteisössämme pyrimme ennakoimaan tulevaa. Uudet haasteet vaativat asioihin paneutumista ja kriittistä arviointia. Avoin ja kriittinen keskustelu ohjaa nuoria vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Vastuullisuuteen kuuluvat vastuu itsestä, toisista ja ympäristöstä. Oppilaiden osallisuuteen kiinnitetään huomiota ja heitä kannustetaan toimimaan yhteisten asioiden puolesta mm. oppilaskunnassa ja tukioppilastoiminnassa. Oppilaat ovat mukana teemapäivien, juhlien ja muiden tapahtumien sekä luokka-kohtaisesti omien luokkiensa retkien ja leirikoulujen suunnittelussa ja järjestelyissä. Suomalaisen kulttuuriin perehtymisen ja siinä elämisen ohella kansainvälisyys antaa oppilaille valmiuksia toimia tulevaisuuden yhteiskunnassa. Koulullamme on ystävyyskoulu Liettuan Marijampolessa. Oppilaat oppivat ymmärtämään sekä omaa, että muiden maiden kulttuureita. Kansojen välinen suvaitsevaisuus ja kunnioitus kasvaa henkilökohtaisten kontaktien myötä. Perinteet ovat olleet ja ovat edelleen merkittävä osa koulumme toimintaa. Itsenäisyyspäivä-, joulu- ja kevätjuhlien lisäksi vietämme suomalaisen kulttuuriin kuuluvaa Kalevala-juhlaa ennen talvilomalle lähtöä. Keväisin järjestämme Hakalahti-illan, jolloin vanhemmilla, sukulaisilla ja lähiseudun asukkailla on mahdollisuus nauttia oppilaiden esityksistä, tutustua oppilastyönäyttelyihin ja ostaa oppilaiden järjestämiltä myyntitoreilta tuotteita. Vuosittaisten teemapäivien aiheina vuorottelevat viestintään ja mediataitoon, kansainvälisyyteen ja kulttuuriidentiteettiin sekä ympäristöön ja kestävään tulevaisuuteen liittyvät teemat. Yhteistyö Itäreitin alueella on luonnollinen osa koulumme toiminnassa. Kaikki opettajat ovat tietoisia koko esi- ja perusopetuksen päämääristä ja tavoitteista sekä oppijan polun eri vaiheista. Aineenopettajien oppilaantuntemus lisääntyy 6-luokkalaisten pajoissa ja samalla oppilaat tutustuvat tulevaan oppimisympäristöönsä. Koulullamme on turvallisuussuunnitelma, johon kuuluvat johtokunnan hyväksymät järjestyssäännöt (liite), koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen ja puuttumisen toimintaohjelma (liite), kriisi- ja pelastussuunnitelmat (liite), päihteiden käytön ennaltaehkäisevä suunnitelma ja puuttumisen toimintaohjelma (liite). Oppilashuollollisissa asioissa lapsen/nuoren edun mukainen toiminta vaatii luottamuksellista ja moniammatillista yhteistyötä. Nopea, oikea-aikainen puuttuminen oppimisvaikeuksiin sekä oppilaiden asianmukainen auttaminen on tärkeä osa syrjäytymisen ehkäisyssä. Esille tulleisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain etsien ratkaisumalleja oppilaan auttamiseksi. Halkokarin ja Rytimäen koulujen toimintakulttuuri Jokainen kouluyhteisön jäsen on yhtä tärkeä ja arvokas, mutta samalla vastuullinen. Oppilaita kannustetaan työskentelemään omien edellytyksiensä mukaisesti samalla rohkaisten luovuuteen ja omien vahvuuksiensa löytämiseen sekä niiden esille tuomiseen. Oppilaita kasvatetaan sosiaalisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja toisen huomion ottamiseen. Halkokarin ja Rytimäen kouluilla on koulutuksen järjestäjän vahvistamat järjestyssäännöt. Oppilaiden ja kouluyhteisön aikuisten keskinäistä yhteistoimintaa ohjataan myös muilla mahdollisilla ohjeilla ja periaatepäätöksillä. Näistä koulu tiedottaa tarpeen mukaan kirjallisesti tai koulun internetsivuilla. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun toimintaa ohjaavien ohjeiden ja päätösten valmisteluun lukuvuosittain erikseen sovittavalla tavalla.

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuki Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset Vantaan suomenkielisen perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 28.4.2011. Opetussuunnitelman muutos luku 5.3. huolto ja turvallisuuden edistäminen hyväksytty sivistyslautakunnassa 9.6.2014 PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot