KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E Turku,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA. Työ: E26353. Turku, 21.11.2013"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA 1924 VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E26353 Turku, AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Tampere, Turku, Helsinki ja Oulu

2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 SAMMANDRAG JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN SUUNNITTELUALUE VÄESTÖ JA ELINKEINOT VÄESTÖENNUSTEET KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Ranta-asemakaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet KUNNAN PERIAATTEET JA TAVOITTEET VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISELLE VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA PERIAATTEET NYKYTILA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEILLA KUNNASSA TOIMIVAT VESIHUOLTOLAITOKSET KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Vedenhankinta Jätevedenpuhdistus Vesijohto- ja jätevesiverkosto Hulevedet Yhteistyö vesiosuuskuntien kanssa Alueellinen ja vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö VESIOSUUSKUNNAT JA MUUT KUIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSET Nykytila Vesiosuuskuntien tulevaisuus NYKYTILA TOIMINTA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA TALOUSVESI JÄTEVEDET LIETTEET ERITYISKOHTEET KEHITYSENNUSTEET MÄÄRÄLLISET ENNUSTEET VERKOSTOJEN JA SÄILIÖIDEN KAPASITEETIN RIITTÄVYYS KEHITYSENNUSTEET VERKOSTOJEN ULKOPUOLELLA KEHITTÄMISTARPEET JA TOIMENPITEET KEHITTÄMISEN RAJOITTEET SUUNNITELMAKAUDELLA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALALLA KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VERKOSTOLAAJENNUKSET JA MUU KEHITTÄMINEN NYKYISTEN VESIOSUUSKUNTIEN KEHITTÄMINEN TOIMINTA-ALUEIDEN VAHVISTAMISELLE ON MÄÄRITETTÄVÄ PERIAATTEET MUUT VERKOSTOJEN TARVEALUEET ELI MAHDOLLISET VESIOSUUSKUNTA-ALUEET HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN JA TUKEMISEN PERIAATTEIDEN PÄIVITYS SUUNNITELMAN TOTEUTUS AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , sähköposti:

3 8.1 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN SUUNNITELMAN YLLÄPITO JA TIEDOTTAMINEN...30 LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Aiempien verkostohankkeiden toteutuminen Verkostolaajennusalueet Maankäyttö Yhteenveto vesihuoltolaitoksen investoinneista Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet Vesiosuuskuntien avustusperiaatteet Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisperiaatteet KARTAT: Kartta 1 Kartta 2 Kartta 3 Suunnitelmakartta, Kirkkonummen keskusta Suunnitelmakartta, Veikkola Maankäyttö / ARY / ARY / VKOL LAUSUNNOILLE / ARY / ARY / VKOL LUONNOS / ARY / ARY / VKOL LUONNOS / ARY / ARY / MHAN LUONNOS / ARY / ARY / MHAN LUONNOS Muutos Pvm/Hyväksynyt Pvm/Tarkastanut Pvm/Laatinut Huomautukset AIRIX Ympäristö Oy PL 669 (Uudenmaankatu 19 A), TURKU puh , sähköposti:

4 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2/30 KIRKKONUMMEN KUNTA Vesihuollon kehittämissuunnitelma Työ E26353 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen vesihuollon kehittämisestä kunnan alueella vastaa kunta. Kunnan vesihuoltolaitos vastaa vedenjakelusta ja viemäröinnistä pääasiassa asemakaavaalueilla. Lisäksi asemakaava-alueiden ulkopuolella toimii seitsemän vesiosuuskuntaa. Vesihuoltoverkostoihin on liittynyt noin asukasta, mikä on noin 70 % kunnan kaikista asukkaista. Osuuskuntien asiakkaita on määrästä noin 800 asukasta. Vedenkulutus on noin m3 vuorokaudessa ja jätevesimäärä noin m3 vuorokaudessa. Kunnan vesihuoltolaitoksen oma vedentuotanto kattaa noin 50 % vedenkulutuksesta. Loput ostetaan Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut - kuntayhtymältä (HSY) ja Suomen Sokeri Oy:ltä. Jätevesistä 98 % johdetaan Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. Loput käsitellään Suomen Sokeri Oy:n jätevedenpuhdistamolla ja kunnan omalla puhdistamolla Volsissa. Verkostojen ulkopuolelle jää noin 30 % asukkaista. Näillä kiinteistöillä vedenhankinta ja jätevedenkäsittely hoidetaan kiinteistökohtaisin kaivoin ja jätevesijärjestelmin. Haja-asutuksen jätevesiasetus velvoittaa käsittelemään vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä kiinteistön jätevedet asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tämä on lisännyt mielenkiintoa haja-asutuksen viemäriverkostoja kohtaan. Ennusteen mukaan vesihuoltoverkostoihin liittyneiden osuuden ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 70 %:sta noin 80 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Vesihuoltoverkostojen piiriin tulee vuoteen 2035 mennessä noin uutta vedenkäyttäjää. Vedenkulutuksen arvioidaan kasvavan noin 40 % ja jätevesimäärän noin 45 % vuoteen 2035 mennessä. Kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoja laajennetaan suunnitelmakaudella runsaasti. Verkostoa laajennetaan asemakaava-alueiden toteuttamisen myötä. Verkostohankkeita on suunniteltu tehtäväksi kunnan investointi- ja kaavoitusohjelman perusteella yhteensä 25 kpl. Verkostoalueiden rakentamisen lisäksi kunnan on vastattava kasvavaan asiakasmäärään siirtoyhteyksien ja varastotilavuuden kapasiteetin nostoon tähtäävillä hankkeilla, joita ilman uusia verkostoalueita ei voida toteuttaa. Lisäksi rakennettujen verkostojen ja laitosten saneeraustarve kasvaa suunnitelmakaudella. Vuoden 2023 jälkeen kunnan toimesta mahdollisesti toteutettavia verkostolaajennuksia on yhteensä 10 kpl, joiden toteutuminen riippuu vireillä ja kaavoitusohjelmassa olevien osayleiskaavahankkeiden etenemisestä. Edellä mainittujen verkostolaajennusalueiden ulkopuolella asukkaiden on mahdollista perustaa vesiosuuskuntia verkostojen rakentamiseksi. Kunta tukee osuuskuntien perustamista, suunnittelua ja rakentamista laadittujen periaatteiden

5 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 3/30 SAMMANDRAG mukaisesti. Tuen tarve on siirtymässä osuuskuntien rahoittamisesta myös kiinteistökohtaisen vesihuollon ohjaukseen, joten avustusmäärärahojen kohdennusta ehdotetaan muutettavan. Muita esitettyjä kehittämistoimenpiteitä ovat suunnitelmassa annetut ehdotukset toiminta-alueiden määräämisen periaatteista, haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisestä, talousjätevesiasetuksen toimeenpanon resurssien vahvistamisesta ja vesiosuuskuntien avustuksista. Lisäksi kehittämistoimenpiteinä esitetään mm. yhteistyön kehittäminen maankäytön ja vesihuollon suunnittelussa, hulevesistrategian laatiminen, lietteenvastaanottopaikkojen selvittäminen ja pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, jotka jokainen edellyttävät vielä jatkoselvityksiä. Kommunen ansvarar för utvecklingen av Kyrkslätts vattenförsörjning på kommunens område. Kommunens vattenförsörjningsverk svarar för vattendistribution och avloppssystem i huvudsak på detaljplaneområden. Dessutom är sju vattenandelslag verksamma utanför detaljplaneområdena. Ca invånare har anslutit sig till vattenförsörjningsnäten, vilket är ca 70 % av alla invånare i kommunen. Av antalet är ca 800 invånare kunder hos andelslagen. Vattenförbrukningen är ca m3 i dygnet och avloppsvattenmängden ca m3 i dygnet. Kommunens vattenförsörjningsverks egen vattenproduktion täcker ca 50 % av vattenförbrukningen. Resten köps av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM) och Finska Socker Ab. Av avloppsvattnet leds 98 % till avloppsreningsverket i Finno i Esbo. Resten behandlas i Finska Socker Ab:s avloppsreningsverk och i kommunens eget reningsverk i Vols. Ca 30 % av invånarna blir utanför nätverken. På dessa fastigheter sköts vattenanskaffningen och avloppsvattenhanteringen med fastighetsspecifika brunnar och avloppssystem. Förordningen om behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden förpliktar till att före mars 2016 behandla avloppsvattnet på fastigheten enligt kraven i förordningen. Detta har ökat intresset för avloppsnät i glesbygden. Enligt prognosen beräknas andelen som anslutit sig till vattenförsörjningsnäten öka från det nuvarande ca 70 % till ca 80 % innan år Vattenförsörjningsnäten kommer att före år 2035 omfatta ca nya vattenanvändare. Vattenförbrukningen beräknas öka ca 40 % och avloppsvattenvolymen 45 % fram till år Kommunens vattenförsörjningsverks nätverk utvidgas mycket under planeringsperioden Nätverket byggs ut i och med genomförandet av detaljplaneområden. På basis av kommunens investerings- och planläggningsprogram har totalt 25 nätverksprojekt planerats. Utöver byggandet av nätverksområden måste kommunen svara på det ökande antalet kunder med projekt som strävar efter att höja kapaciteten för överföringsförbindelser och lagervolymer. Utan dem kan nya nätverksområden inte byggas. Dessutom ökar behovet av sanering av byggda nät och verk under planeringsperioden.

6 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 4/30 1. JOHDANTO Efter år 2023 finns det totalt 10 nätverksutbyggnader som kommunen eventuellt utför. Förverkligandet av dem beror på framskridningen av delgeneralplaneprojekten som ingår i planläggningsprogrammet. Utanför ovan nämnda områden för utbyggnad av näten kan invånarna grunda vattenandelslag för att bygga näten. Kommunen stödjer grundandet av andelslag, planering och byggande i enlighet med uppgjorda principer. Behovet av stöd håller på att överflyttas från finansiering av andelslagen också till fastighetsspecifik instruktion av vattenförsörjning, så man föreslår att allokeringen av bidragsanslagen ändras. Andra föreslagna utvecklingsåtgärder är i planeringen givna förslag om principerna för fastställande av verksamhetsområden, utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygdsområden, effektiverande av resurserna för verkställande av hushållsvattenförordningen och bidragen till vattenandelslagen. Som utvecklingsåtgärder föreslås dessutom bl.a. utveckling av samarbetet i planeringen av markanvändning och vattenförsörjning, uppgörande av dagvattenstrategi, utredning av platser för mottagning av slam och planer för beskyddande av grundvattenområden, som alla ännu fordrar ytterligare utredningar. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu vesihuoltolakiin. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun (Vesihuoltolaki 5 ). Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tulee kytkeytyä maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmään, jota se hyödyntää ja täydentää. Suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitosten toiminta-alue-esitykset perustuvat vesihuollon kehittämissuunnitelmaan. Toimintaalueet ovat oikeusvaikutteisia. Kirkkonummen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut alueittain. Suunnitelma on laadittu niin, että vesihuoltoverkostojen laajentaminen on arvioitu aluekohtaisesti vuoteen 2022 saakka. Nykyisten ja tulevien verkostoalueiden vedenoton ja viemäröinnin kapasiteetit on arvioitu vuoden 2035 väestömääräennusteen perusteella. Kehittämissuunnitelma tulisi päivittää vähintään viiden vuoden välein. Edellisen kerran kunnanhallitus on hyväksynyt kehittämissuunnitelman Kehittämissuunnitelman johtopäätösten perusteella on päädytty esittämään kunnan haja-asutuksen vesihuoltoa ohjaavien periaatteiden päivittämistä. Ehdotukset kunnan haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiksi sekä vesiosuuskuntien avustusperiaatteiksi esitetään hyväksyttäväksi tämän suunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta ja ohjauksessa AIRIX Ympäristö Oy:n Turun toimistolla.

7 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 5/30 Kirkkonummen kunnan puolesta hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet kaavoitusarkkitehti Aija Aunio (pj.), vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits, suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen, ympäristötarkastaja Sari Lansola ja lupaarkkitehti Arja Sihvola. 2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMINEN Vesihuollon järjestämisen tulee noudattaa yhdyskuntarakenteen kehittämisen linjauksia, mutta vastaavasti myös yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on otettava huomioon vesihuollon järjestämisen mahdollisuudet ja vaikutukset. Ehyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa toiminnallisesti, taloudellisesti ja ympäristönäkökulmat huomioiden vesihuoltopalveluiden tehokkaan järjestämisen. Alueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon vedenhankinta, jätevesien viemäröinti ja käsittely sekä hulevesien mahdollisimman luonnonmukainen laadun ja määrän hallinta. Kaavoja laadittaessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat vesihuoltojärjestelmät ja niille kaavoituksesta seuraavat muutostarpeet. Kirkkonummen alueen kokonaisvaltainen kehittäminen pohjautuu Kirkkonummen kunnan yleiskaavaan Vesihuollon rakentamisohjelma pohjautuu kaavoitusohjelmaan, vesihuolto suunnitellaan yleensä asemakaavan vahvistamista seuraavana vuonna ja rakennetaan tätä seuraavina vuosina. Vesihuoltoverkkoon tarvitsemat pitkän aikavälin investoinnit on arvioitava kaavoitusohjelmaa pidemmälle ajanjaksolle. Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan laatiminen on käynnistynyt loppuvuodesta Kehityskuvassa tullaan osoittamaan yhdyskuntarakenteen kehittämisen pääsuunnat lähivuosikymmeninä. Laadittava kehityskuva on strateginen suunnitelma, jonka periaatteita noudatetaan tulevissa osayleiskaavoissa sekä yleiskaavaa 2020 muutettaessa. Kehityskuva valmistuu maaliskuussa 2014, joten sen tuloksia ei ole ollut mahdollista hyödyntää tässä suunnitelmassa. 2.2 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Kirkkonummen kunta. Suurimmat asutuskeskukset ovat Kirkkonummen kirkonkylä ( asukasta), joka toimii kuntakeskuksena sekä Jorvas (900 asukasta), Masala (4 350 asukasta), Sundsberg (1 450 asukasta), Kantvik (2 050 asukasta) ja Veikkola (4 550 asukasta). Kirkkonummen kunta kuuluu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueisiin. Ympäristölupa-asioissa viranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 2.3 VÄESTÖ JA ELINKEINOT Vuoden 2012 lopussa Kirkkonummen väkiluku oli Väestömäärän kehitys vuodesta 1990 vuoteen 2012 on esitetty seuraavassa taulukossa.

8 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 6/30 Taulukko 2.1 Kirkkonummen väestönkehitys vuosina (Tilastokeskus). Vuosi Väkiluku Vesihuoltoverkostojen ulkopuolella asuu arviolta 25 % kunnan väestöstä eli noin asukasta. Verkostojen ulkopuolella on vakituisessa asuinkäytössä noin 3000 kiinteistöä sekä noin 2400 loma-asuntoa. Vapaa-ajan asunnoista valtaosa sijaitsee järvien rannoilla sekä saaristo- ja rannikkoalueilla. Suurin osa kunnan työpaikoista on palvelujen alalla. Vedenkäytön kannalta merkittävällä yritystoiminnalla on pääosin oma vedenhankinta ja jätevedenkäsittely. 2.4 VÄESTÖENNUSTEET Kirkkonummen väestönkasvusta ei ole käytettävissä yksiselitteistä ennustetta tarkasteluvuosiin 2022 ja 2035 saakka. Tilastokeskuksen mukaan kunnan väkiluku kehittyy seuraavasti: Taulukko 2.2 Kirkkonummen väestökehitysennuste vuoteen 2040 (Tilastokeskus). Vuosi Väestömäärä (2012) (37 667) Kunta varautuu Tilastokeskuksen ennusteita suurempaan kasvuun. Vuonna 2011 laaditussa Kirkkonummen palveluverkkoselvityksessä väestönkasvu on arvioitu vuoteen 2025 saakka. Suunnitetta on tarkistettu vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen hyväksymisen yhteydessä. Uudistetun arvion mukaan vuotuinen kasvu kaudella asettuisi noin 700 asukkaaseen vuodessa. Vuosien väestönkasvu on arvioitu kunnassa. Tämä suunnitelma noudattaa seuraavan taulukon arvioita parhaana käytettävissä olevana arviona. Arvion mukaan väestömäärä kunnassa vuonna 2022 olisi noin asukasta ja 2035 noin

9 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 7/30 Taulukko 2.3 Suunnitelmassa käytettävä Kirkkonummen väestöennuste. Kunnan väestösuunnite (v. 2013) käsittää vuodet , vuoden 2035 asukasmäärä on Uudenmaan liiton väestöennusteen mukainen. Vesihuollon ennusteissa tarkastellaan vuosia 2022 ja Vuosi keskeisen osan asukasluku (arvo) eteläisen osan asukasluku (arvio) itäisen osan asukasluku (arvio) pohjoisen osan asukasluku (arvio) kunnan asukasluvun kehitys (arvio) KAAVOITUS, MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Alueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava. Sen laatimisesta vastaa Uudenmaan liitto ja sen vahvistamisesta päättää ympäristöministeriö. Uudenmaan maakuntakaava vahvistettiin vuonna 2006, Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava vuonna 2010 ja Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. Maakuntakaava ohjaa mm. taajama-alueiden laajentumista ja tiivistymistä. Kirkkonummen vesihuoltoon liittyen Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty kunnan alueella olevat I ja II-luokan pohjavesialueet, vedenottamot, rakennetut yhdysjohdot Espooseen sekä suunnitellut vesijohdot Espooseen, Siuntioon ja Vihtiin. Lisäksi maakuntakaavassa on esitetty käytössä olevat ja käytöstä poistettavat jätevedenpuhdistamot, rakennetut viemärit Kirkkonummelta Espooseen ja Siuntiosta Kirkkonummelle. Viranomaisen on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Toisaalta suurten vesihuoltohankkeiden toteuttaminen edellyttää merkintää maakuntakaavassa, tai merkintä vähintään edistää niiden toteutumista. Kirkkonummen saaristo- ja rannikkoalueita koskee osayleiskaava ja muita alueita Kirkkonummen yleiskaava Lisäksi maankäyttöä on tarkennettu osayleiskaavoilla Veklahti-Svartvikissa, Lapinkylässä, Bro-Kolsarissa, Heikkilässä ja kuntakeskuksessa (1. vaiheen osayleiskaava). Vireillä on kuusi osayleiskaavaa. Lisäksi tulevaisuudessa osayleiskaavoja on kunnan kaavoitusohjelmassa 2014

10 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 8/ Asemakaavoitus 2018 esitetty laadittavaksi neljä kappaletta. Osayleiskaavatilanne on esitetty liitteenä olevalla kartalla 3 (Maankäyttö). Vesihuoltolain 6 mukaan Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Käytännössä asemakaava-alueet katsotaan vesihuoltolain 6 tarkoittamiksi alueiksi. Kunnassa on laadittu asemakaavoja myös teollisuuden ja palveluiden alueille, joita tässä suunnitelmassa ei pidetä vesihuoltoverkoston tarvealueina. Nykyiset asemakaavoitetut alueet sijoittuvat ensisijaisesti kuntakeskukseen ja muihin suurimpiin taajamiin. Uusia rakenteilla olevia kerrostalovaltaisia asuinalueita on kuntakeskuksessa ja Masalassa, ja pientaloalueita Kantvikissa ja Veikkolassa. Vuonna 2013 suunnitteluvaiheessa on parikymmentä asemakaavaa. Ne sijoittuvat pääosin olemassa olevien taajamien ja olemassa olevien vesihuoltoverkostojen tuntumaan kuntakeskukseen, Masalaan, Sarvvikiin, Kantvikiin ja Veikkolaan. Myös Jorvaksen ja Inkilän alueet tulevat kasvamaan voimakkaasti. Vuonna 2013 vireillä olevat asemakaava alueet on esitetty liitteenä olevalla kartalla 3 (Maankäyttö) Ranta-asemakaavoitus Pohjavesialueet Natura-alueet Kirkkonummen alueella ranta-asemakaavoitusta on laadittu saaristo- ja rannikkoalueille sekä Volsiin ja Aavarantaan. Ranta-asemakaava laaditaan pääasiassa loma-asutusta varten. Loma-asunnoissa vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti tai alueellisilla keskitetyillä järjestelmillä. Kunnallista vesihuoltoverkostoa ei rakenneta ranta-asemakaava-alueille. Kirkkonummen kunnassa on yhdeksän pohjavesialuetta, jotka luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi I-luokan pohjavesialueiksi. Lisäksi kunnan alueella sijaitsee viisi muuta pohjavesialuetta. Viidellä pohjavesialueella toimii kunnan vesihuoltolaitoksen pohjavedenottamoita, joista otetaan noin 10 % kunnan alueella käytetystä talousvedestä. Pohjavesialueiden sijainti käy ilmi liitteenä olevista suunnitelmakartoista 1-2. Kirkkonummen alueella on kahdeksan Natura ohjelmaan kuuluvaa aluetta (joista osa on osittain naapurikuntien alueella). Tällä suunnitelmalla ei ole vaikutuksia Natura-alueisiin.

11 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 9/30 3. KUNNAN PERIAATTEET JA TAVOITTEET VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISELLE 3.1 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Vesihuoltolain mukaan kunta vastaa alueellaan vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä. Kunnan tulee ryhtyä toimiin vesihuollon järjestämiseksi suurehkon asukasjoukon tarpeiden tai terveydellisten tai ympäristönsuojelullisten syiden niin vaatiessa (vesihuollon järjestämisvelvollisuus). Kunta päättää alueellaan toimivien vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Kukin vesihuoltolaitos vastaa palveluiden järjestämisestä toiminta-alueellaan. Kiinteistönomistaja vastaa aina kiinteistön vesihuollosta. Vesihuoltolain mukaan vahvistetulla toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoihin (liittämisvelvollisuus). Kiinteistölle on omistajan hakemuksesta myönnettävä vapautus liittämisvelvollisuudesta, jos laissa asetetut ehdot täyttyvät. Tarkoitus kuitenkin on, että liittämisvelvollisuus on pääsääntö, josta kiinteistö voidaan vapauttaa vain poikkeustapauksessa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee vapautushakemukset liittämisvelvollisuudesta, valvoo liittämisvelvollisuuden toteutumista ja tarvittaessa vesihuoltolaitoksen pyynnöstä kehottaa kiinteistön omistajia hoitamaan velvollisuutensa. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden määrittämisperusteet on esitetty liitteessä (Liite 7). Kunnan toteuttamat verkostojen rakennushankkeet esitetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Talousarviovuoden hankkeille on myönnetty rahoitus. Taloussuunnitelmavuosien (4 v.) hankkeet ovat tavoitteellisia. Kunnanhallitus on hyväksynyt Kirkkonummen kunnan hajaasutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Vesiosuuskuntien avustusperiaatteet. Periaatteet hyväksyttiin, jotta talousjätevesiasetuksen edellyttämien kiinteistökohtaisten ratkaisujen taloudellisena vaihtoehtona voitaisiin osuuskuntien toimesta toteuttaa verkostohankkeita. Periaatteita on noudatettu ja niiden nojalla kunta on myöntänyt tukea osuuskuntahankkeille. Kehittämissuunnitelmaa päivitettäessä ja kunnan tämänhetkinen taloustilanne huomioon ottaen on todettu tarve tarkistaa periaatteet. Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet on esitetty liitteessä (Liite 5). Vesiosuuskuntien avustusperiaatteet on esitetty liitteessä (Liite 6).

12 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 10/ VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Tärkeimmät vesihuollon kehittämisen tavoitteet ja niihin johtavat toimenpiteet ovat: Tavoite 1 Periaatteet Vesihuoltoverkosto kattaa asumisen, vapaa-ajan, elinkeinotoiminnan ja ympäristönsuojelun kannalta tarpeelliset alueet sekä alueet, joilla on puutteita vedenhankinnassa. Kunnan vesihuoltolaitos rakentaa vesihuoltoverkoston ensisijaisesti asumisen sijoittamisen vuoksi laadituille asemakaava-alueille. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennetaan noudattaen asemakaava-alueita. Poikkeustapauksissa kunta voi rakentaa verkoston myös asemakaava-alueiden ulkopuolelle (mm. siirtoyhteyksiin liitettävät alueet) (-> vesihuoltolaitoksen investointiohjelma, kunnan kaavoitusohjelma). Asemakaava-alueiden ulkopuolelle vesihuoltoverkostoja rakennetaan pääasiassa vesiosuuskuntien/-yhtymien toimesta. Kunta suosittelee rakentamista vain, mikäli tarve on riittävän suuri ja toimintaedellytykset ovat riittävät. Tarve verkostolle on tultava alueen kiinteistönomistajilta (- > mahdolliset vesiosuuskunta-alueet). Tavoite 2 Periaatteet Vesihuoltolaitosten toimintaedellytykset ovat riittävät eli laitoksilla on riittävä asiakaspohja taloudellisesti kestävälle toiminnalle. Kunta vahvistaa vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet. Vesihuoltolaitokset (ml. osuuskunnat) tiedottavat kuntalaisia verkostojen rakennushankkeista riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta kiinteistönomistajat voivat huomioida ne suunnitellessaan omia vesihuoltoratkaisujaan. Vesihuoltopalvelujen järjestämisessä tulisi pyrkiä ammattimaisuuteen ja toiminnallisesti järkeviin kokonaisuuksiin. Kunta voi aiesopimuksella sitoutua vastaanottamaan vesiosuuskuntien verkostoja. Tavoite 3 Vesihuoltoverkostojen ulkopuolelle jäävien haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät täyttävät valtioneuvoston talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen vaatimukset siirtymäajan loppuun, , mennessä (VNa 209/2011, ns. talousjätevesiasetus). Kiinteistöillä on käytössä riittävästi hyvänlaatuista talousvettä. Periaatteet Kiinteistönomistajat vastaavat omasta vesihuollostaan, myös talousjätevesiasetuksen vaatimusten täyttymisestä sekä oman vedenhankinnan riittävyydestä ja asianmukaisuudesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätevesien käsittelyä ja neuvoo jätevedenkäsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Valvonnassa keskitytään ensisijaisesti pohjavesialueille ja vesistöjen ranta-alueille. Kunnan terveydensuojeluviranomainen (Espoon seudun ympäristöterveys) neuvoo talousveden hankintaan liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa kaivoveden laadun tutkimuspalveluita

13 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 11/30 4. NYKYTILA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEILLA 4.1 KUNNASSA TOIMIVAT VESIHUOLTOLAITOKSET Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan vesihuoltolaitoksen ja vesiosuuskuntien vesihuoltoverkostojen liittyjämäärät sekä verkostoihin syötetyn talousveden ja viemäröidyn jäteveden kokonaismäärät. Taulukko 4.1 Vesihuoltolaitosten verkostoihin liittyneet ja vuosittaiset määrät vok = vesiosuuskunta 4.2 KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Vedenhankinta ennuste Liittyjät kunnan vh-laitos kiint Liittyjät vok yht. kiint Liittyjät yht. kiint Liittyjät kunnan vh-laitos as Liittyjät vok yht. as Liittyjät yht. as Pumpattu talousvesi laitokset yht. m3/v Viemäröity jätevesi laitokset yht. m3/v Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos vastaa vedenjakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä pääasiassa asemakaava-alueilla. Vesihuoltolaitos on yksi Yhdyskuntatekniikan toimialan tulosyksiköistä. Kunnan vesihuoltolaitoksen oma vedentuotanto kattaa noin 50 % vedenkulutuksesta. Noin 7 % ostetaan Suomen Sokerilta ja 43 % Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY). Omien vedenottamoiden tuotto pyritään hyödyntämään täysmääräisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietoa Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen vedenotosta.

14 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12/30 Taulukko 4.2 Yhteenveto vesihuoltolaitoksen vedenotosta Vedenotto, Ottamo keskiarvo Lupa, sopimus tai antoisuus Lisätietoja Meikon pintavesilaitos m 3 /d Veikkola I pohjavedenott. m 3 /d Tilapäinen lupa 600 m3/d 2015 saakka Veikkola II pohjavedenott. m 3 /d Lupa 100 m3/d, antoisuus n. 15 m3/d Långvik pohjavedenott. m 3 /d 3 15 Lapinkylä pohjavedenott. m 3 /d Vols pohjavedenottamo m 3 /d 15 Yhteensä omat ottamot m 3 /d Ostettu vesimäärä HSY m 3 /d Varauduttu suurempaan määrään Suomen Sokeri m 3 /d Yhteensä ostettu m 3 /d YHTEENSÄ m 3 /d Veikkolan ja Lapinkylän pohjavesialueille on laadittu pohjavesialueen suojelusuunnitelma vuosina Jätevedenpuhdistus Kirkkonummen kunnan jätevesistä 98 % johdetaan Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Suomen Sokeri Oy:n jätevedenpuhdistamolle johdetaan 2 % jätevesistä. 0,2 % jätevesistä käsitellään kunnan omalla puhdistamolla Volsissa.

15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 13/ Vesijohto- ja jätevesiverkosto Hulevedet Kunnan vesihuoltolaitoksen vedenjakelu ja viemäröinti kattaa Kirkkonummella asumiseen osoitetut asemakaava-alueet. Lisäksi vesihuoltoverkostoa on rakennettu asemakaava-alueiden ulkopuolelle lähinnä siirtoyhteyksien varrella. Vesihuoltolaitoksella on kaksi verkostoaluetta, jotka eivät le yhteydessä keskenään: Etelä- ja Keski-Kirkkonummella ns. keskustan verkosto (Kantvikista Masalaan) ja pohjoisella Kirkkonummella ns. Veikkolan verkosto. Lisäksi kunnalla on pienet verkostoalueet Volsissa ja Långvikissa. Upinniemen varuskunta-alueen vesihuolto siirtyy kunnan vesihuoltolaitokselle vuoden 2014 alussa. Lähes kaikki asiakkaat ovat liittyneet sekä veteen että jäteveteen. Vesijohtoverkoston pituus on n. 205 km ja viemäriverkoston pituus on n. 209 km. Hulevesiviemäröintiä on rakennettu tiiviisti rakennetuille alueille. Verkoston pituus on n. 122 km. Hulevesiliitos on noin 35 % asiakkaista. Kunnassa ei ole hulevesien hallintaa koskevaa strategiaa tai muuta suunnittelua ja rakentamista ohjaavaa asiakirjaa Yhteistyö vesiosuuskuntien kanssa Kunnan vesihuoltolaitos myy veden ja vastaanottaa jätevedet kunnassa toimiville vesiosuuskunnille yhtä lukuun ottamatta. Lisäksi vesihuoltolaitos antaa osuuskunnille asiantuntija-apua. Kunnan vesihuoltolaitos on antanut vesiosuuskuntia perustaville työryhmille asiantuntija-apua, teettänyt yleissuunnitelmia ja järjestänyt kyläkokouksia. Vesihuoltolaitos on tukenut käynnistyneitä vesiosuuskuntahankkeita ohjaamalla rakennussuunnittelua, urakoiden kilpailutusta, rakennusurakoita ja vesihuoltolaitostoiminnan käynnistämistä. Lisäksi vesihuoltolaitos on järjestänyt yhteiskokouksia ajankohtaisista asioista ja tarvittaessa neuvonut lainsäädäntöön ja vesihuoltolaitostoimintaan liittyvissä asioissa Alueellinen ja vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kirkkonummella on vedenoston ja jäteveden viemäröinnin siirtoyhteydet HSY:n verkostoon. Kunnan ja HSY:n välille on solmittu pitkäaikainen yhteistyösopimus. Määrälliseen kasvuun sekä vedenhankinnan että jätevedenkäsittelyn osalta tullaan vastaamaan pääasiassa lisäämällä HSY:ltä ostetun veden / jäteveden määrää. Kunta on teettänyt selvityksen Kirkkonummen mahdollisen HSY-jäsenyyden vaikutuksista valmistuneet selvitykset eivät tukeneet jäsenyyttä HSY:ssä, eikä neuvotteluja kunnan liittymisestä HSY:n täysivaltaiseksi jäseneksi aloitettu. Yhteistyötä on jatkettu sopimusperusteisesti. Selvitysten jälkeen ei ole ilmennyt tarvetta yhteistyön muuttamiselle.

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2008 0135-C8725 10.6.2009 FCG Planeko Oy SUUNNITELMASELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin

Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja:

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA

OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot