SELVITYS NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILASTA. Nokian kaupunki Ympäristökeskus ympäristönsuojeluyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILASTA. Nokian kaupunki Ympäristökeskus ympäristönsuojeluyksikkö"

Transkriptio

1 SELVITYS NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖN TILASTA 2005 Nokian kaupunki Ympäristökeskus ympäristönsuojeluyksikkö 2005

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ ILMA VESISTÖT Pohjavesi Reittivesistöt Järvet Muut vesistöt PILAANTUNEET MAA-ALUEET MELU LUONTO Luonnonsuojelu Luontoon vaikuttavat tekijät JÄTTEET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

3 1. YLEISTÄ Tämä selvitys Nokian kaupungin ympäristön tilasta ja ympäristön kuormittumisesta perustuu ympäristönsuojelulain 25 pykälään. Ympäristönsuojelulaissa sanotaan, että kunnan on alueellaan huolehdittava ympäristön tilan seurannasta ja seurantatiedot on julkaistava tarvittavassa laajuudessaan. /1/ Nokialla olevan teollisuuden, energian tuotannon ja liikenteen päästöt aiheuttavat haittaa ympäristölle. Ympäristön tilaa arvioidaan ja tutkitaan päästöjen sekä niiden vaikutusten perusteella. Kaikki päästöt eivät kuitenkaan vaikuta välittömästi ympäristöön, vaan vaikuttavat ajan kuluessa välillisesti. Selvityksessä kartoitetaan Nokian ympäristön tilaa aiemmin tehtyjen tutkimusten ja selvitysten pohjalta. Selvitys on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Kussakin osaalueessa tullaan käsittelemään ympäristön tilaan vaikuttavia syitä, päästöjä, tämän hetkistä ympäristön tilaa, päästöjen vaikutuksia ympäristöön sekä ympäristön tilaan vaikuttavien syiden ja päästöjen torjuntaa. Selvityksessä käydään läpi eri osa-alueiden tulevaisuuden näkymiä eli arvioitua kehitystä ja sen suuntaa. Selvitystä varten ei ole tehty laskennallisia analyysejä osa-alueiden tulevaisuuden ennustamiseksi. Sen sijaan tulevaisuuden näkymissä tullaan ottamaan huomioon yleinen kehityssuunta. Viimeisessä osiossa eli yhteenvedossa käydään läpi asioita, joita tarvitsisi tutkia tai seurata nykyistä enemmän. Selvityksen teossa ovat avustaneet Sinikka Jalo, Veikko Tervo ja Riitta Jurttila Pirkanmaan jätehuolto Oy:stä, Heikki Kokkonen Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ja Marketta Hyvärinen Tiehallinnosta. 2. ILMA Nokian ilmaa kuormittavat lähinnä teollisuus, liikenne ja energian tuotanto. Kuormittavista tekijöistä liikenne ja energian tuotanto ovat haitallisempia ympäristölle kuin teollisuus. Teollisuuden ilmapäästöksi voidaan lukea myös hajupäästöt ja liuotinpäästöt. Nokian ilman laatu on ollut hyvä kahdenkymmenen vuoden ajan. Ilman laatu on viimeisten kymmenen vuoden aikana parantunut entisestään, kun PVO Lämpövoima Oy:n, Fortum Oy:n ja Valmet Oy:n energian tuotannossa käytetty hiili ja öljy on korvattu osittain maakaasulla. /2/ Öljyn käyttöä lämpöenergian tuotannossa ei kuitenkaan ole lopetettu kokonaan. Uusilla pientaloalueilla lämmitetään pääasiassa sähköllä ja vanhoilla alueilla on kaukolämpö. Liikenne aiheuttaa suuren osan Nokian ilmapäästöistä. Kolme valtatietä ja raskasta teollisuutta palveleva liikenne yhdessä kasvavan asukasmäärän ja hajautuvan yhdyskuntarakenteen kanssa lisää liikenteestä aiheutuvia päästöjä myös tulevaisuudessa. /2/ Ilmaa kuormittavien rikkidioksidi- ja typpioksidien pitoisuudet ilmassa Nokialla eivät ole ylittäneet raja-arvoja yli kahteenkymmeneen vuoteen. Pääosin ilman typpioksidit 3

4 ovat peräisin PVO Lämpövoima Oy:n energian tuotannosta ja liikenteestä. Vuonna 2000 typpioksidipäästöt teollisuudesta sekä energian tuotannosta olivat 89,95 tonnia ja liikenteestä 425 tonnia. /3/ Vuonna 1989 Oy Nokia Ab Paperin voimalaitoksen eli nykyisin PVO Lämpövoima Oy:n typpioksidipäästöt olivat 738 t. Oksidipäästöjen ilmassa olevien pitoisuuksien määrä ei ylitä raja-arvoja. Tämän vuoksi alueella ei tarvita jatkuvaa ilman laadun mittaamista. Oksidipäästöjen lisäksi Nokian ilmaa kuormittavat hiukkaset, joiden määrä ilmassa erityisesti keväisin on suuri. Keväisin hiekoitushiekan kuivumisen seurauksena hiukkasten kokonaisleijuman raja-arvo ylittyy. /2/ Nykyään haitta-aineiden pitoisuudet ovat laskeneet uuden tekniikan ja maakaasun käyttöön oton myötä. Ilman typen oksidien määrän kehitystä on mallinnettu. Mallinnuksen perusteella vuonna 2020 typenoksidien määrä vähenisi vuoden 2000 pitoisuuksista noin 43 prosenttia. Suurimman osan ilman typen oksideista tulee tulevaisuudessa tuottamaan liikenne. /3/ Nokialla tehdyssä ilman laadun perusselvityksessä (1990) ehdotettiin tehtäväksi jäkäläkartoituksia, joiden avulla voitaisiin selvittää rikkilaskeuman vaikutusta ympäristöön. Jäkäläkartoituksia Nokialla on suoritettu vuosina 1991 ja Kartoituksen mukaan jäkäläkanta oli elpynyt rikkipitoisuuksien laskun seurauksena. Nokialla oli kuitenkin vieläkin vuonna 1997 jäkäläautioita. Typpikuormituksesta hyötyvän viherleväpeitteen määrä oli lisääntynyt. /2, 4, 5/ Nokian suurimmat toimijat ilmoittavat päästönsä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Nokialla toiminnoista ilmaan aiheutuvat päästöt ovat hiilidioksidi, metaani, VOC -yhdisteet ja typenoksidit. Liitteessä 3 on esitetty päästöistään ilmoitusvelvollisen teollisuuden ja energiantuotannon ilmapäästöt vuodelta /6/ Teollisuuden ja energiantuotannon aiheuttamien ilmapäästöjen lisäksi aiheutuu liikenteestä ilmaa kuormittavia päästöjä. VTT:llä lasketaan vuosittain kuntakohtaisesti liikennemäärien perusteella liikenteen ilmaan aiheuttamat päästöt. Liikenteen laskennalliset päästöt Nokialla vuonna 2003 on esitetty liitteessä 5. /7/ Verrattaessa liikenteen ja ilmoitusvelvollisten toimintojen päästöjä toisiinsa, liite 3 ja liite5, voidaan huomata liikenteen kuormituksen olevan suurempi. Kuitenkin on huomioitava, että liikenteen ja toimintojen päästöt sisältävät erilaisia yhdisteitä, joiden vaikutukset ilman tilaan ovat erilaisia. Nokialla sijaitseva teollisuus aiheuttaa ilmaan myös hajupäästöjä. Nokian keskustaalueella sijaitsevien Nokian Renkaat Oyj:n ja Nokian Jalkineet Oy:n tehtaat aiheuttavat ajoittain hyvinkin runsasta hajua ympäristöönsä. /2/ Myös Nanso Oy:n tehtaalta pääsee joskus ilmaan hajupäästöjä. Ilmaan joutuvat hajupäästöt johtuvat prosessien kuumentamisvaiheiden ilmaan haihtuvista kemikaaleista. Vuonna 2002 Nokian Renkaat Oyj ja VTT tekivät yhdessä selvityksen hajupäästöjen esiintymisestä rengastehtaan ympäristössä. /8/ Myös Nokian kaupungin jätevedenpuhdistamoilta pääsee välillä hajupäästöjä. 4

5 3. VESISTÖT 3.1. Pohjavesi Nokialla on paljon vesistöjä. Vesistöinä tässä selvityksessä tarkoitetaan pohjavettä, reittivesistöjä, järviä ja jokia. Nokialla sijaitsee yksi merkittävä pohjavesialue. Järviä on yli 60 kappaletta ja jokia kuusi kappaletta. Nokialla olevia vesistöjä tutkitaan ja niiden laatua seurataan jatkuvasti. Sarpatin- / Maatialanharjussa sijaitsee I luokan pohjavesialue, josta valmistetaan talousvettä suurimmalle osalle Nokian asukkaista. Pohjavesialueeseen kuuluu osana tekopohjaveden imeytysalue, joka sijaitsee kaupungin keskustassa Viikinharjussa. Haja-asutusalueella asuvista kuntalaisista vain osa on kunnallisen vesihuollon piirissä. Muut haja-asutusalueiden asukkaat ovat riippuvaisia omista kaivoistaan. Viikinharjun pohjavesialueen tilaa ja kuormitusta seurataan jatkuvasti. Seuranta on tarpeellista, koska pohjavesialue on riskialtis ja siellä on useita riskejä aiheuttavia toimintoja. Pohjavesialueella sijaitsee 40 vuotta sitten käytöstä poistettu Häpesuon kaatopaikka, polttoaineiden jakeluasema, hautausmaa ja asutusta. Alueen asuinkiinteistöillä on öljylämmitys. Pohjavesialueen läpi kulkee Nokian moottoritie ja Nokianvaltatie, joka on kaupungin pääväylä ja sisääntuloväylä kaupunkiin. Myös Vihnusjärvi on Nokian vedenhankinnan kannalta tärkeä. Vihnusjärven vettä pumpataan tekopohjaveden muodostamista varten Viikinharjuun. Vihnusjärven vettä kulkeutuu myös vedenottamon pohjavesikaivoihin rantaimeytyksen kautta. Vihnusjärven rannalla olevat uimaranta ja kesäteatteri sijaitsevat lähellä vedenottamoa. Vihnusjärveen laskee Myllypuro, joka kulkee Tampereen puolella teollisuusalueen lävitse. /9, 10/ Pohjavesialueella riskejä ovat polttoaineiden jakeluasemien säiliöiden vuodot sekä talojen öljysäiliöiden vuodot. Pohjavesialueilla sijaitsevien teiden suolaus ja teillä tapahtuvien haitallisten tai vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat sellaisenaan riskin. Myös onnettomuus-tilanteissa autoista maahan valuvat nesteet ovat riski pohjavedelle. Kaatopaikalta ja hautausmaalta voi pohjaveteen joutua haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja. Pohjavedelle riskejä aiheuttaa Vihnusjärven uimaranta, jonka hiekkarannan kohdalla pohjavesi lähellä maanpintaa aiheuttaen veden rantaimeytyksen. Osa Vihnusjärven vedestä joutuu rantaimeytyksenä pohjaveteen, jonka takia Vihnusjärven ja Myllypuron veden saastuminen aiheuttaa pohjaveden saastumisen. /10/ Pohjavesien ongelmina, erityisesti haja-asutusalueilla, ovat olleet radon ja arseeni. Radon ja arseeni johtuvat Nokian maaperästä. Arseenia esiintyy myös keskustassa sijaitsevalla pohjavesialueella. Radonia ja arseenia voidaan poistaa vedestä, mutta se on kustannuksiltaan kallista. Ongelmia ollaan poistamassa rakentamalla kaupungin vesijohtoverkostoa haja-asutusalueille, jonne perustetaan vesiosuuskuntia. Verkosto laajenee muutaman vuoden sisällä esimerkiksi Sorvaan ja Tottijärvelle. /9/ 5

6 3.2. Reittivesistöt Nokian keskusta-alueen pohjavesi on laadultaan hyvää. Muiden pohjavesien laatu on yleisesti hyvää, mutta paikoin veden laatu on tyydyttävää arseenin, radonin, raudan, mangaanin tai maaperän muuten huonon laadun takia. Pohjaveden laatua tarkkaillaan säännöllisesti keskustan pohjavesialueella ja Häpesuon kaatopaikan alueella kaupungin toimesta. Häpesuon kaatopaikalle on tekeillä riskiselvitys. Muita pohjavesiä tarkkaillaan ainoastaan silloin, kun kaivovesien laatua tarkastellaan kaivon omistajan toimesta. Nokialla yhtyy monta reittivesistöä. Monien eri vesistöjen vedet virtaavat Nokianvirran kautta kohti Kokemäenjokea ja rannikkoa. Koska reittivesistöt ovat olleet tärkeitä kulkuväyliä ennen vanhaan, on vesistöjen rannoille rakennettu kyliä, kaupunkeja ja tehtaita. Vesistöjen rannoilla olevat toiminnot, kuten jätevedenpuhdistamot ja teollisuuslaitokset kuormittavat vesistöistä lähinnä Nokianvirtaa ja Kulovettä. Nokialle tulevat Tampereen suunnalta Ähtäri Pihlajaveden reitti, Keuruun reitti ja Näsijärven reittiin. Ähtäri Pihlajaveden ja Keuruun reitti laskevat Näsijärven reittiin ennen Nokialle tulemista. /11/ Hämeenlinnan suunnalta Nokialle tulevat Längelmäveden Hauhon reitti ja Vanajaveden reitti. /11/ Ikaalisten suunnalta tulee Ikaalisten reitti. Ikaalisten reitti laskee Kuloveden - Rautaveden reittiin, johon laskevat myös Näsijärven reitti, Längelmäveden Hauhon reitti ja Vanajaveden reitti. /11/ Reittivesistöt kuuluvat kaikki Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Reitti-vesistöjen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n, alueen kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten toimesta. /12/ Nokialle tulevien Pyhäjärven ja Ikaalisten vesistöreittien veden laatu vaihtelee välttävästä erinomaiseen. Pyhäjärven veden laatu on tyydyttävää. Veden laatu muuttuu hyväksi vasta Nokianvirrassa, Melon voimalaitoksen ja Kuloveden välillä. Ikaalisten reitin vesi on laadultaan hyvää, joten se ei huononna Kuloveden Rautaveden reitin veden laatua. Vesistö puhdistaa itse itseään. Tämä on huomattavissa vesistöjen tilasta tehdyissä selvityksissä. Pintavesien laatu Pirkanmaalla on esitetty liitteessä 2. /13/ Kaupungilla on kaksi jätevedenpuhdistamoa, Haavistolla ja Siurossa. Jätevedenpuhdistamoiden puhdistetut jätevedet lasketaan Haavistolta Nokianvirtaan ja Siurosta Kuloveteen. Jätevesien ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet kuormittavat jonkin verran purkuvesistöä, kuitenkin pitoisuudet ovat pysyneet annetuissa raja-arvoissa. Ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet ovat laskeneet vuosien aikana. Veteen kohdistuvien päästöjen lista on pitkä. Veteen kohdistuvista päästöistä tärkeimpiä ja määrällisesti suurimpia ovat ravinnepäästöt, joista tärkeimmät on esitetty 6

7 liitteessä 4 (Nokialla toimivien päästöistään ilmoitusvelvollisten toimintojen päästöjä veteen vuodelta 2003). /6/ Vesistöjen veden laatu tulee toivottavasti parantumaan lainsäädännön ja tekniikan kehittymisen myötä. Nokialla veden laatu on parantunut osittain sisäisen luonnollisen puhdistumisen kautta. Eliöt ja eläimet käyttävät vedessä olevia ainesosasia ravinnokseen. Uhkana kuitenkin on uuden Tampereen kaupunkiseudun jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Nokialle Järvet 3.4. Muut vesistöt Nokialla sijaitsee kokonaan tai osittain yli 60 järveä. Nokian vesistöjen yhteispinta-ala on 53,40 km 2. Pinta-alassa on mukana myös joet. Luvussa on mukana Pyhäjärven ja Kuloveden selkävesiä, joita käsitellään myös kohdassa 3.2. /12/ Veden laatua tutkitaan vuosittain eri vuodenaikoina useilla järvillä. Kaksi Nokian järvistä on mukana valtakunnallisessa leväseurannassa kesäisin. Kyseinen seuranta tehdään viikoittain samasta kohtaa Vihnusjärvellä ja Tottijärvellä. Levän esiintyminen ja sen määrä kuvaa järven tilaa laadullisesti. /14/ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt julkaisun Nokian järvien veden laadusta ja virkistyskelpoisuudesta. Julkaisussa on luokiteltu järvet laatuluokkiin happitalouden, rehevyystason, happamuusasteen ja humusleimaisuuden perusteella. /12/ Muutama järvi on mukana neutralointi-projektissa, jonka Partek Oyj lahjoitti Nokialle vuonna Projektin hoitoa on jatkanut Nordkalk Oyj vuodesta 2001 lähtien. Projektissa mukana olevat järvet kuuluvat Alinenjärven reittiin. Happamia järviä on kalkittu vuosina 1992, 1995,1997,1998, 2001 ja Kyseisten järvien veden laatua seurataan mittauksilla vuosittain. Kalkituksen seurauksena on järvien veden laatu parantunut. /12, 15/ Nokialla järviä kuormittavat haja-asutuksen jätevesipäästöt, metsien ja peltojen kuivatusvedet sekä happamat sateet. Haja-asutuksen jätevesien ravinnepäästöt järviin aiheutuvat puutteista käsittelyjärjestelmissä. Talousjätevesien käsittelyä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa on annettu aikaa asti aikaa muuttaa käsittelyprosessi säännösten mukaisesti ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. /16/ Nokialla on vuonna 2000 tehty haja-asutuksen jätevesiselvitys, jossa on kartoitettu haja-asutusalueella käytössä olevia puhdistusmenetelmiä. Nokian järvien veden laatu vaihtelee vuosittain. Laadun muutoksiin eivät vaikuta ainoastaan kuormitus vaan myös vuosittainen sadanta. Merkittävin tekijä, joka muuttaa järvien veden laatua on valuma-alueilta tuleva ravinnehuuhtouma. Tulevaisuudessa tulisikin kiinnittää huomiota valuma-alueiden laadulliseen kuntoon ja haja-asutuksen jäteveden käsittelyyn. Muut vesistöt eli Nokialla sijaitsevat joet ja purot ovat riippuvaisia järvien tilasta sekä ympäristön toiminnoista. Tässä selvityksessä käsitellään vain merkittävimpiä alueen jokia ja puroja. 7

8 Nokian taajama-alueen halki virtaavat Kyyninoja ja Laajanoja ovat Pohjois-Nokialla sijaitsevien järvien laskuojia. Kumpikin puro kulkee asutusalueiden ja kaupungin keskustan halki. Purot yhdistyvät toisiinsa ennen laskuaan Nokianvirtaan. Kummassakin purossa esiintyy alkuperäinen purotaimenkanta. Purotaimenen luonnollisten elinolojen turvaamiseksi on Laajanojalle vuonna 2005 tehty kunnostusselvitys. Tarkoituksena on palauttaa puro luonnonmukaiseksi, jotta taimenkanta olisi turvattu. Puroja kuormittavat liikenteen päästöt, keskusta-alueen asutus sekä teollisuus. Kuormittavana vaikutuksena puroihin voidaan laskea myös tehdyt rakenteet, jotka poikkeavat purojen luonnollisista rakenteista, kuten sillat ja rummut. Kyyninojaa kuormittaa kaatopaikan suotovedet, joiden määrä ja haittaainepitoisuudet ovat vähentyneet vuonna 1992 tehtyjen kaatopaikan viemäröintien avulla. /12/ Matalusjoki on Pinsiön harjusta alkunsa saava joki, joka laskee Jokisjärveen. Joki on rauhoitettu ja se kuuluu Natura 2000 verkostoon. Matalusjoessa elää uhanalainen laji sekä luontotyyppeinä on edustettuna pikkujokien vesikasvillisuus, lähteet, lähdesuot ja pohjoiset lehdot. Joessa on uhanalaisen lajin lisäksi myös taimenia. Veden laatu vaihtelee yläjuoksun hyvästä alajuoksun tyydyttävään ja paikoittain välttävään. Veden laatuun vaikuttaa hajakuormitus ja erityisesti joen varrella olevilta pelloilta tuleva typpikuormitus. Pirkanmaan ympäristökeskus tarkkailee Matalusjoen vedenlaatua säännöllisesti. /12/ Lanajoki, toiselta nimeltään Sarkolanjoki, saa alkunsa Murtoon-järvestä ja laskee Kuloveden Sarkolanlahteen. Lanajoki on yksi Nokian suurimmista joista. Sen vesi on laadultaan tyydyttävää. Laatuluokitus perustuu Murtoonjärvestä tehtyihin määrityksiin, koska Lanajoen vesi on ainoastaan Murtoonjärven vettä. Lanajokea kuormittaa joen varren maanviljelys ja haja-asutuksen jätevesipäästöt. /12/ Lanajoen rannalla on toiminnassa oleva saha sekä kaksi käytöstä poistettua myllyä. 4. PILAANTUNEET MAA-ALUEET Nokialla on runsaasti pilaantuneita maa-alueita. Osa likaantumisista on tapahtunut vähitellen ajan kuluessa. Ennen ympäristöä ja sen kuormittamista ei huomioitu samalla tavalla kuin nykyään. Nokian maaperää kuormittavia tekijöitä ovat polttoainevuodot, öljyvuodot, kemikaalivuodot, jätteet ja teiden suolaukseen käytettävä natriumkloridi. Osa kuormittavista tekijöistä pilaa maata vain harvoin onnettomuuden tai vahingon seurauksena. Muutamat tekijät, kuten suola ja jätteet kuormittavat maaperää säännöllisesti. Nokialla pilaantuneita maa-alueita on 49 kappaletta. Eri maa-alueiden pilaantumisen tasossa on eroja. Pilaantuneet maa-alueet jaetaan kolmeen eri riskiluokkaan. Nokialla korkeimmassa riskiluokassa (A) on vain 8 maa-aluetta. Kahdessa alemmassa riskiluokassa (B-C) on yhteensä 41 maa-aluetta. Pilaantumisen erot aiheutuvat pilaavan aineen laadusta ja vaikutusajasta. Pilaantuneiden maiden esiintymiseen Nokialla vaikuttaa teollisen toiminnon loppuminen tai tuotantolaitosten siirtyminen uusiin paikkoihin kunnan sisällä. /17/ 8

9 Taulukko 1, Pilaantuneiden maiden jakautuminen eri toimintoihin ja luokkiin Yhteensä Luokka A Luokka B Luokka C Tekstiili- ja nahkateollisuus 1 1 Sahat 2 2 Kyllästämöt 4 4 Kemiallinen metsäteollisuus 1 1 Kemian- ja muoviteollisuus 2 2 Metalliteollisuus Huolto- ja jakeluasemat Korjaamot ja romuttamot Energialaitokset 1 1 Kaatopaikat Jätevedenpuhdistamot 2 2 Ampumaradat Nokian keskustassa kaava-alueella sijaitsee vanha käytöstä poistettu Häpesuon kaatopaikka. Häpesuolle perustettu kaatopaikka on toiminut muutaman vuosikymmenen Nokian kaatopaikkana. Sinne on viety yhdyskuntajätteen lisäksi myös teollisuuden jätettä. Kaatopaikan toiminta on loppunut 1960 luvulla. Vanhan kaatopaikan vaikutuksia ja kuormitusta ympäristöön tarkkaillaan jatkuvasti, koska se sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Kaatopaikan päälle on rakennettu osittain pienteollisuus- ja asuinrakennuksia. Häpesuon entisen kaatopaikan alueelle tullaan tekemään ympäristöselvitys lähi aikoina. Pilaantuneita maa-alueita on viime vuosien aikana kunnostettu, jos pilaantumisen taso tai alueen nykyinen käyttö on kunnostuksen mahdollistanut. Osa pilaantuneista maaalueista saadaan kunnostettua lähivuosien aikana. Kunnostamisen korkeiden kustannusten takia on joissakin tapauksissa odotettu kunnostettavalle alueelle käyttötarvetta, joka tekisi kunnostamisen kannattavaksi. Pilaantuneita maa-alueita löytyy ja syntyy lisää ajan kuluessa. Pilaantuneiden maaalueiden lukumäärällistä kehitystä ei voida arvioida, koska pilaantumiset tapahtuvat yleensä vahingossa. Samalla aikaa pilaantuneita maita kunnostetaan jatkuvasti. 5. MELU Nokialla melua aiheuttavat pääasiassa teollisuus, liikenne, ampumaradat ja moottoriradat sekä rakentaminen siihen liittyvine louhintoineen ja murskauksineen. Teollisuuden aiheuttama melu on paikkakohtaista ja sen laajuus ei ole suuri. Teollisuuden melukuormitusta esiintyy Linnavuoressa ja kaupungin keskusta-alueella tehtaiden ympäristössä. Linnavuoressa melua aiheuttaa Sisu Diesel Oy ja Patria Aviation Oy. Keskusta-alueella melua aiheuttavat Nokian renkaat Oyj, Georgia- 9

10 Pacific Finland Oy ja Nokian Lämpövoima Oy. Teollisuuslaitosten aiheuttamia meluja on mitattu ja melualueita kartoitettu. Melkein kaikissa teollisuuslaitoksissa Nokialla on tehty useita meluselvityksiä ja melumittauksia. Meluselvitykset kuuluvat osana teollisuuslaitosten ympäristölupiin. Nokialla on vuonna 1991 suoritettu melumittauksia taajama-alueella. Mittauksissa selvitettiin katu- ja tiealueen aiheuttamaa melua. Päiväaikaan suoritetuissa mittauksissa liikenteen aiheuttama melu oli valtatie 11:n ja 12:n sekä paikoittain Nokian valtatien ja Emäkoskentien alueella hieman päälle 70 db(a), joka oli korkein melutaso koko taajama-alueella. /18/ Myös Nokian moottoritiestä, valtatie 12:sta ja muista Tiehallinnon teistä on tehty meluselvitykset. Kaupungin läpi kulkee Tampere-Pori rata, jolla on henkilö- ja tavaraliikennettä. Nokialla rautatien varrella on paljon asutusta, minkä vuoksi rautatieliikenteen aiheuttamasta melusta on tehty melumittauksia ja selvityksiä. Nokialla sijaitsee kolme ampumarataa. Ampumaratojen ympäristölle aiheutuvaa meluhaittaa pyritään määrittämään erilaisilla selvityksillä. Kaikilla kolmella ampumaradalla on ympäristölupakäsittely kesken. Yhdellä ampumaradalla on suoritettu kattavat melumittaukset. Kahdella muulla ampumaradalla ei ole melumittauksia ja -mallinnuksia vielä suoritettu, mutta ne tullaan suorittamaan lähiaikoina. Nokian pohjoisosissa sijaitsee Nokian Renkaat Oyj:n koeajorata, ajoharjoittelurata sekä moottoriurheiluratoja. Moottoriradat sijoittuvat kaikki samalle alueelle. Radoille on haettu ympäristölupia, jotka ovat tällä hetkellä valitusvaiheessa. Ympäristölupahakemuksissa on määritettynä moottoriratojen aiheuttamat meluhaitat ympäristöön. Meluhaittojen selvittämiseksi on alueella tehty melumittauksia ja melumallinnuksia. 6. LUONTO Selvityksen luonto-osuudessa käsitellään luonnonsuojelu ja luontoon vaikuttavat tekijät omina kokonaisuuksinaan. Nokialla on useita erilaisia luontotyyppejä. Luontotyyppien kirjo takaa useiden eri eläin- ja kasvilajien esiintymisen. Lajien joukkoon mahtuu muutama harvinainen ja uhanalainen laji. Nokialla on luonnonsuojelualueita, Natura alueita, luokiteltuja arvokkaita kallioalueita ja uhanalaisia sekä harvinaisia eläimiä ja kasveja. Keväisin ja syksyisin kaupungin alueella pysähtyy useiden eri lajien muuttolintuja muuttomatkallaan. Suojellut alueet ovat jo suojelun turvin osittain turvattuja päästöiltä. Kaikkia päästöjä ei voida poistaa tai rajoittaa Luonnonsuojelu Nokialla on Natura alueita kuusi kappaletta. Nokian Natura 2000 alueita ovat Kaakkurijärvet, Luotosaari, Pöllönvuori, Matalusjoki (osittain Hämeenkyrön puolella), Myllypuro (osittain Tampereen puolella) ja Lapinvuori. /19/ Ainoastaan osa Kaakkurijärvien alueesta ja osa Luotosaaresta sijaitsevat Nokian omistamilla maa- 10

11 alueella. Muut Natura 2000 alueet sijaitsevat kokonaan yksityisten omistajien maaalueilla. Matalusjoesta on kerrottu enemmän kohdassa 3.4. Natura 2000 alueet aiheuttavat rajoituksia myös lähialueiden toiminnoille. Luonnonsuojelualueita Nokialla on 17 kappaletta ja lisää alueita tullaan perustamaan varsinkin Natura alueille. Nokialle on perustettu luonnonsuojelualueita kaupungin hakemuksesta ja yksityisten ihmisten maille maanomistajien hakemuksesta. Luonnonsuojelualueista kahdeksan on kokonaan tai osittain Natura alueilla. Luonnonsuojelualueilla on uhanalaisia kasvilajeja sekä kahdella alueella on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kallioalueita. Luonnonsuojelualueiden lisäksi Nokialla on kahdeksan luonnonmuistomerkkiä. Muistomerkit voivat olla puita, puuryhmiä, kiviä tai muita luonnonerikoisuuksia. Nokialla on esimerkiksi Pirkkalankoivuja ja Pirunpesänkivi luonnonmuistomerkkeinä. Nokialla on luokiteltu arvokkaita kallioalueita ja luontokohteita sekä -tyyppejä. Alueellisesti merkittäviä kalliokohteita Nokialla on 27 kappaletta. /20/ Maakunnallisesti luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita kallioalueita Nokialla on 18 kappaletta. Nokialla sijaitsevat kallioalueet kuuluvat pääasiassa arvokkaaseen tai erittäin arvokkaaseen arvoluokkaan. /21/ Uuteen selvitykseen on lisäksi valittu 13 muuta arvokasta luontokohdetta. Nokialla luontokohteisiin on valittu mm järvien lahtia, joilla useat linnut pesivät tai pysähtyvät muuttomatkan aikana lepäämään. Tiettyä luontotyyppiä edustavia alueita on 31 kappaletta, mutta vain seitsemästä alueesta on tehty päätökset. Luontotyypeistä pähkinäpensaslehdot ja jalopuumetsiköt ovat yleisempiä Nokialla. Nokialta löytyy myös uhanalaisia ja harvinaisia eläimiä ja kasveja. Vain muutamat näistä sijaitsevat Natura 2000 alueilla tai luonnonsuojelualueilla. Harvinaisten kasvien esiintymiä Nokialla on 22 kappaletta. Uhanalaisten kasvilajien esiintymiä on 87 kappaletta. Uhanalaisten eläinten esiintymäalueita on yhdeksäntoista kappaletta, joista suurin osa on liito-oravien pesimäalueita. Pääasiassa esiintymät ovat suojelemattomilla alueilla. Harvinaisia kasveja ja eläimiä uhkaavat yhdyskunnan laajeneminen sekä muut ympäristön muutokset. Alueita, joilla harvinaisia ja uhanalaisia eläimiä ja kasveja on, ei voida kokonaan suojella yhdyskunnan laajentuessa vielä rakentamattomille alueille Luontoon vaikuttavat tekijät Luonto reagoi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin herkästi. Kuormituksen vaikutuksesta ovat useat kasvi- ja eläinlajit kadonneet tai taantuneet. Nykyisen kehityksen ja päästöjen haitta-ainepitoisuuksien pienentyessä ovat useiden lajien muutokset palautuneet alkuperäisiksi sekä lajien yksilömäärät ovat alkaneet lisääntyä. Luonnon kuormittamista voidaan säädellä erilaisilla luvilla. Lupien ehtoihin voidaan sisällyttää aikarajoja sekä muita rajoitteita toimintaa ympäröivän luonnon kuormittumisen vähentämiseksi. Lupien avulla saadaan esimerkiksi pienennettyä melun, ilmapäästöjen ja jätteiden aiheuttamia kuormituksia. Lupien ehtoja tukee lainsäädännön uudet ja vanhat rajat ja määräykset. Nokian pohjoisosissa on useita kiviaineksen louhinta-alueita. Maa-aineksen oton seurauksena katoaa kallioita ja niiden mukana useat alueelle tyypilliset eläin- ja 11

12 kasvilajit katoavat. Maa-aineksen otto aiheuttaa melukuormitusta laajalle alueelle. Nokian pohjoispuolella sijaitsevat Natura ja luonnonsuojelualueet ovat alttiita maa-aineksen otosta aiheutuvalle melulle. Nokian kaupunki on ympäristö-luvissa rajoittanut maa-aineksen oton tietyllä ajan jaksolla suojellakseen ympäristöalueiden luontoa. 7. JÄTTEET Tässä selvityksessä jätteellä tarkoitetaan yhdyskunta-, teollisuus- ja ongelmajätettä. Yhdyskuntajäte sisältää myös jätevesilietteet Nokian kaupungilla on yleiset jätehuoltomääräykset, jotka ovat vuodelta Määräyksissä annetaan ohjeita jätteiden oikealle käsittelylle ja sijoitukselle. Ohjeissa käsitellään lisäksi jätteiden keräystä ja kuljetusta. Määräyksien tarkoituksena on suojella ympäristöä ja vähentää ympäristökuormitusta. Jätehuoltomääräyksiä ollaan päivittämässä yhteistyössä muiden Pirkanmaan jätehuollon osakaskuntien kanssa vuoden 2005 aikana. /22/ Nokian kaupungin alueelta jätteet kerätään ja kuljetetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen (kuivajätteet) ja Tarastejärven jätteenkäsittelykeskukseen Tampereelle (biojätteet). Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Nokian pohjoispuolella. Koukkujärvi oli aikaisemmin Nokian kaupungin omistama ja ylläpitämä kaatopaikka. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustamisen yhteydessä vuonna 1994 Koukkujärven kaatopaikka siirtyi vuoden 1995 alusta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. /23, 24/ Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen tuotiin vuoden 2004 aikana ,89 tonnia jätettä. Jätteenkäsittelykeskukseen tuotu jäte sisälsi kaatopaikkajätettä, kuivajätettä, lietettä, siistausjätettä, erityisjätettä, maa-aineksia, puujätettä, rakennusjätettä ja risuja. Alla olevassa taulukossa on eriteltynä Nokialta Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen vuonna 2004 viedyt jätejakeet määrineen. /25/ Taulukko 2, Nokialta vuonna 2004 Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen viedyt jätteet /25/ Jätelaatu Määrä (t) Kaatopaikkajäte (ei asumisessa syntyvää jätettä) 2 641,84 Kuivajäte (asumisessa syntyvä jäte) 5 175,48 Rakennusjäte 753,92 Puujäte 471,00 Risut 343,64 Liete ,22 Siistausjäte 6 439,12 Muu muuntumaton jäte 4 131,20 Erityisjäte 439,92 Ylijäämämaa 3 277,62 Lievästi pilaantunut maa 2 549,70 Yhteensä ,66 Nokian kaupungin jätevedenpuhdistamoiden lietteet on viety jätteenkäsittelykeskukseen kompostoitavaksi ja edelleen hyödynnettäväksi kaatopaikan maisemoinnissa. Lietteen käsittely tulee muuttumaan vuoden 2006 alusta lähtien. 12

13 Lietteen kompostoinnin ympäristölupa päättyy vuoden 2005 lopussa. Lietteen käsittelyyn aumakompostointina on haettu jatkolupaa, mutta lietteen käsittelyyn suunnitellaan myös laitosratkaisua, jolla pyritään vähentämään kompostoinnin hajuhaittoja. /26/ 8. YHTEENVETO Nokian kaupungin ympäristön tila on kokonaisuutena katsottuna hyvä. Joidenkin osaalueiden kohdalla on kuitenkin hieman parantamisen varaa. Muutokset voivat tapahtua itsellään tekniikan ja ajattelumallien kehittyessä sekä uudistuvan lainsäädännön myötä. Ei ole tarpeen alkaa tehdä laaja-alaisia mittauksia tai selvityksiä. Muutaman osa-alueen kohdalla annetaan ehdotus mittauksien suorittamiseen tai selvitysten laatimiseen. Selvityksessä mainitut ympäristöntilan seurantamuodot ovat melkein kaikki jatkuvia. Seurannoissa tarkasteluaika vaihtelee kahdesti vuodessa tehtävistä mittauksista muutaman vuoden välein suoritettavaa tutkimukseen. Seurantaa suorittaa Nokian kaupunki, Pirkanmaan ympäristökeskus sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry sekä konsulttiyritykset eri toiminnanharjoittajien toimeksiannosta. Ilman laadun jatkuvaan seurantaan Nokialla ei ole tarvetta tulevaisuudessa, koska rikki- ja typpidioksidipäästöt ovat sen verran pienet ja päästöjen määrät eivät tule kasvamaan raja-arvot ylittäviksi. Ainoastaan liikenteen ilmapäästöt tulevat kasvamaan tulevaisuudessa jonkin verran. Järvivesien laadun seurantaa jatketaan samalla tavalla, kuin on toimittu lähivuosina. Tutkimuksia voitaisiin suorittaa lisäksi sellaisilla järvillä, joissa tutkimuksia ei ole lähivuosien aikana suoritettu. Tulevaisuudessa tulee löytymään uusia pilaantuneita maa-alueita. Lupamenettelyn ja valvonnan kautta tulee pilaantuneiden alueiden määrä kuitenkin laskemaan. Muiden kuin lupavelvollisten toimintojen tarkempi ohjeistaminen ja valvonta vähentäisivät myös pilaantumisen riskiä. Meluselvityksiä ja mittauksia tulisi tehdä lähivuosien aikana uudestaan lisääntyneen liikenteen takia. Uusissa selvityksissä tulisi huomioida erikseen teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat meluhaitat. Uudet selvitykset tulisi ulottaa keskusta-aluetta laajemmalle alueelle, jolloin voitaisiin vertailla Nokian meluhaittoja kokonaisvaltaisesti. Teollisuuslaitosten melumittaukset on joissakin tapauksissa määritelty tehtäväksi tietyin aikavälein ympäristölupapäätöksessä, jos se on katsottu tarpeelliseksi. Luonnolle aiheutuvaa kuormitusta voidaan tulevaisuudessa pienentää ihmisten käyttäytymismallien muutoksilla ja uuden tekniikan käyttöönotolla. Tulevaisuudessa tulisi tutkia mahdollisuutta uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi uhanalaisten ja harvinaisten kasvilajien sekä uhanalaisten eläinlajien esiintymien ja reviirien ympärille. Lintujen muuttomatkojen lepäilyalueille tulisi perustaa 13

14 uudentyyppisiä luonnonsuojelualueita, jotka toimisivat luonnonsuojelualueina vain lintujen muuttoaikoina. Jätteitä tullaan käyttämään yhä enemmän hyödyksi ja kierrättämään. Tekniikan kehityksen mukana tulee jätteiden määrä vähenemään, koska jätestatus katoaa hyötykäytön ja kierrättämisen takia. Jätteestä tulee raaka-ainetta tai lisäainetta sekä jalostettuna valmis tuote. Jätteen vähentämiseen ja hyödyntämiseen tarvitaan kuntalaisten ja yritysten yhteistyötä. Myös uudistuvan lainsäädännön ja kehittyvien käsittelytekniikoiden myötä tulee hyödyntämiskelvottoman jätteen määrä vähenemään. 14

15 LÄHTEET 1. Ympäristönsuojelulaki 86/ Nokian kaupunki, Ilmanlaadun perusselvitys, AIR-IX Oy, 1990, Tampere 3. Nokian kaupungin jäkäläkartoitus vuonna 1997, Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus, Tutkimusraportti no. 153/1997, Nokian kaupunki, Jäkäläkartoitus, AIR-IX Oy, 1991, Tampere 5. Ilmatieteen laitos Ilman laadun tutkimus, Tampereen seudun typenoksidipäästöjen leviämismallit vuosille 2000 ja 2020, 2002, Helsinki 6. Ympäristöhallinto, Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, kuntavahti 7. VTT, Lipasto, Liisa, internet-sivut, Nokian Renkaat Oyj, internet-sivu, Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöselonteko Nokian kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, Nokian pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Nokian kaupunki ja Hämeen ympäristökeskus, 1995, Tampere 11. Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, internet-sivu, Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, selvitys, Nokian kaupunki, Veden laatu ja virkistyskelpoisuus Nokian kaupungin alueella sijaitsevissa järvissä, Ympäristöhallinto, internet-sivut, , Pirkanmaan ympäristökeskus, Vesien käyttökelpoisuusluokitus 14. Ympäristöhallinto, internet-sivut, , Pirkanmaan ympäristökeskus, Leväseuranta 15. Nordkalk Oyj, internet-sivut, Valtioneuvoston asetus 542/2003 Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 17. Puhelinkeskustelu Heikki Kokkosen kanssa Melumittaukset, Nokian kaupunki 19. Ympäristöhallinto, internet-sivut, , Pirkanmaan ympäristökeskus, Nokian Natura-alueet 20. Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan merkittävät kallioalueet, inventointi 1991, 1992, Tampere 21. Suomen ympäristökeskus, Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet, 1996, Helsinki 22. Nokian kaupunki, Jätehuoltomääräykset, Pirkanmaan jätehuolto Oy, internet-sivut, Sinikka Jalon ja Veikko Tervon sähköpostiviesti, Riitta Jurttilan sähköpostiviesti, Pirkanmaan ympäristökeskus, Alueelliset ympäristöjulkaisut nro 351, Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, vaihe 1, 2004, Tampere 15

16 LIITTEET Liite 1: Nokian kaupungin kartta Liite 2: Pintavesien laatu Pirkanmaalla Liite 3: Nokian kaupungin alueella toimivien päästöistään ilmoitus-velvollisten toimintojen päästöjä ilmaan vuodelta 2003 Liite 4: Nokian kaupungin alueella toimivien päästöistään ilmoitus-velvollisten toimintojen päästöjä veteen vuodelta 2003 Liite 5: Nokian kaupungin alueen laskennalliset liikenteen pakokaasupäästöt vuodelta 2003 Liite 6: Nokian alueen Natura-, luonnonsuojelu- ja luontotyyppialueet sekä muut luontokohteet kartta 16

17 Liite 1 NOKIAN KAUPUNGIN KARTTA 1:

18 Liite 2 18

19 Liite 3 NOKIAN KAUPUNGIN ALUEELLA TOIMIVIEN PÄÄSTÖISTÄÄN ILMOITUSVELVOLLISTEN TOIMINTOJEN PÄÄSTÖJÄ ILMAAN VUODELTA 2003 Hiilidioksidi, FOSS (t) Metaani (kg) Muut VOC-yhdisteet (NMVOC) (kg) Typen oksidit NO 2 :na (t) Fortum Lämpö Oy, 1 984,95 7,00 Pitkäniemi Nanso Oy 3100, ,00 5,5 Nokian lämpövoima Oy ,96 74,14 Nokian Renkaat Oyj, ,00 Nokian tehdas Patria Finavetic 2 860,00 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, ,00 Koukkujärven jätteenkäsittelykeskus Rikkidioksidit SO 2 (t) Hiukkaset (t) Sisu Diesel ,6 0,4 0,3 Suomen Kumitehdas Oy ,00 Yhteensä , , ,00 96,24 0,4 0,3 Lähde: Ympäristöhallinto, Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, kuntavahti; ympäristölupahakemukset 19

20 Liite 4 NOKIAN KAUPUNGIN ALUEELLA TOIMIVIEN PÄÄSTÖISTÄÄN ILMOITUSVELVOLLISTEN TOIMINTOJEN PÄÄSTÖJÄ VETEEN VUODELTA 2003 BOD 7 (kg) BOD 7 ATU (kg) COD dikromaatti (kg) Kokonaisfosfori (kg) Kokonaistyppi (kg) Virtaama jätevesi (m 3 ) Virtaama jäähdytysvesi (m 3 ) Georgia- Pacific Finland Oy , , , , ,00 Nokian Lämpövoima Oy ,00 Nokian Renkaat Oyj ,00 Nokian viemärilaitos, Kullaanvuori , ,00 656, , ,00 Nokian viemärilaitos, Siuro 1 348, ,00 32, , ,00 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pitkäniemi 198, ,70 10, , ,00 Purso Oy 2 347,55 583, ,27 Yhteensä , , , , , , ,00 Lähde: Ympäristöhallinto, Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä, kuntavahti 20

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus

MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla

Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Vesistövaikutukset eri puhdistamo- ja purkupaikkavaihtoehdoilla Toiminnanjohtaja, limnologi Reijo Oravainen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Vesistö kuvaus 0 5 kilometriä 10 Siuron reitti

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus

NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI. YVA-ohjelman yleisötilaisuus NOKIAN VESI OY JA PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY KOUKKUJÄRVEN BIORATKAISUN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YVA-ohjelman yleisötilaisuus 30.11.2016, Nokia YVA-OHJELMA Arvioitavat vaihtoehdot Hankkeen tekninen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013

28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013 HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2040 Vesihuollon tavoitteena on taata korkealaatuisen talousveden saatavuus, asianmukainen viemäröinti ja jätevesien puhdistus Pirkanmaan vesihuollon

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja

OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja OHJELMA 13:00 13:15 Ulla Helimo, hankekoordinaattori, Kolmen helmen joet 13:15 13:45 Marja Nuottajärvi, FCG, Rapuistutuksen riskianalyysi ja joen kunnostussuunnitelma 13:45 14:15 Hanna Alajoki, KVVY, Pohjaeläinanalyysi

Lisätiedot

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE

Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA

UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA Pyhtään kunta 20.4.2016 UIMAVESIPROFIILI HUUTJÄRVEN UIMARANTA 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja Pyhtään kunta, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja 1.3

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa

Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Päätösmallin käyttö lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa Diplomityön esittely Ville Turunen Aalto yliopisto Hankkeen taustaa Diplomityö Vesi- ja ympäristötekniikan laitokselta Aalto yliopistosta Mukana

Lisätiedot

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus

Maaperän tilan tietojärjestelmä ja. Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Maaperän tilan tietojärjestelmä ja maaperän pilaantuminen Teija Haavisto / Suomen ympäristökeskus Kohteiden kartoittaminen Tietoja kartoitettu 1980-luvun lopusta lähtien Saastuneiden maa-alueiden selvitys-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella

Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TERVON KUNTA Pilaantuneet maa-alueet Tervon kirkonkylän yleiskaava-alueella FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22055 [Asiakirjatyyppi] 1 (4) Eskelinen Erja Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI

LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI LEMPOISTEN UIMALAN UIMAVESIPROFIILI SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA

UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA UIMAVESIPROFIILI SAAREN UIMARANTA MÄNTSÄLÄN KUNTA UIMAVESIPROFIILI 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin

ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin ELY-keskuksen näkökulma pohjavedenoton luontovaikutusten arviointiin Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 Pohjavesiin liittyvät luonnonarvot Pohjavesistä suoraan riippuvaisia

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Satu Maaria Karjalainen, SYKE Kitka-MuHa-työryhmän kokous 2 13.1.2014 Oivanki, Kuusamo Maastotyöt Paikkoja valittu asukastilaisuuksissa saatujen tietojen perusteella Vesinäytteitä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä

Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Kommenttipuheenvuoro: Ympäristönsuojelulainsäädäntö bioenergian tuotannossa ja käytössä Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry Bioenergian sääntelyn monet ulottuvuudet seminaari, 11.4.2014 Uusiutuva raaka-aine,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS

Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS O.Zacheus, THL UIMAVESIPROFIILI - 16.4.2010 Saap. 22.2.2011 Dnro s66/2011 saap. 28.2.2011 Dnro s75/2011 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA

UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA UIMAVESIPROFIILI UIMALAITOS, LIEKSA SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa valvova viranomainen ja yhteystiedot

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT VALTIMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 19 :n mukaan kunnilla on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015

Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut. Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Yhdyskuntatekniikka Lausunto Dnro: Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Anna Hakamäki 11.11.2015 718/11.01.00/2015 Kirkkonummen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta Lausunto Perikunta c/o Christian

Lisätiedot

Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016. Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen

Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016. Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen Ympäristökemia_Yhteenveto_03_05 _2016 Vanhempi yliopistonlehtori PhD Petri Peltonen Ympäristökemian kurssimatriisi k2016 / Petri V. Peltonen Peruskäsitteiden kuvaaminen Vesistöt Maaperä Ilmakehä KEMIKAALIT

Lisätiedot

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari,

Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Liikenteen hiilidioksidipäästöt, laskentamenetelmät ja kehitys - mistä tullaan ja mihin ollaan menossa? Auto- ja liikennetoimittajat ry:n seminaari, Kuljetuskuutio 26.3.2008 Kari Mäkelä Pakokaasupäästöjen

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys Riskilu, Riskilu Vuoden Kankainen 0421001 I maatalou s peltoviljely en pinta-alasta lähes puolet peltoaluett kartanolla kasvihue. Peltoalueet sijoittuvat reuna-alueille, jossa maaperä hietavaltaist vedenottamo

Lisätiedot

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ. Kangasjärven uimavesiprofiili SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Kangasjärven uimavesiprofiili UIMAVESIPROFIILI - MALLI 2 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot.

Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 23 LIITTEET Liite 1 Tietoja arvioinnin laatijoista 2.1 Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eli koko hanke toteutetaan Soklissa. Rakenteiden vaihtoehdot. 2.2 Hankevaihtoehto VE3 eli malmin rikastus Venäjällä. Malmin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU. kaupunginjohtaja Timo Louna

YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU. kaupunginjohtaja Timo Louna YMPÄRISTÖAKATEMIAN KENTTÄSEMINAARI 3.9.2013 Hämeenlinna VESIENSUOJELUMYÖNTEINEN KEURUU kaupunginjohtaja Timo Louna KUNTA Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.

Lisätiedot

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA

UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2011 UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA UIMAVESIPROFIILI HEIKINPOHJAN UIMARANTA, SAVONLINNA 2 SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa Tekes seminaari 23.11.2009 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesihuoltoon ja hulevesiin Markku Maunula Suomen Ympäristökeskus Havaitut

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamo YVA-selostus 1

Pirkanmaan keskuspuhdistamo YVA-selostus 1 Pirkanmaan keskuspuhdistamo LIITE I 1 Kallio- ja maaperän sekä pohjaveden paikoin kohonneen arseenipitoisuuden sekä alueella sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamat ympäristöriskit. 1 MENETELMÄ

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Heikki Setälä ja URCA-konsortio

Heikki Setälä ja URCA-konsortio Kaupunkien valuntavesien huomioiminen aluesuunnittelussa Kaupunkien valuntavesien Heikki Setälä huomioiminen Ja URCA-konsortio aluesuunnittelussa Heikki Setälä ja URCA-konsortio SA:n johtoryhmän kysymys:

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot