JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. SÄÄNNÖT

2

3 YLIOPISTOLAKI /645 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa tarkoitettuja yliopistoja ovat: --- 2) Joensuun yliopisto; luku Erinäiset säännökset 40 Ylioppilaskunta ja osakunta [1-3 mom.] Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnilla on itsehallinto. Tarkemmat säännökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä Voimaanpano Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lailla. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 1

4 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Laki yliopistolain voimaanpanosta N:o 646/1997 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Yliopistolaki (645/1997) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Yliopistolain 18 :n 1 momentin säännöstä yhdestä korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelupaikasta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuotta koskevissa opiskelijavalinnoissa. Ennen yliopistolain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 2 Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat lait, niistä muut kuin 2, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29 ja 32 kohdassa mainitut lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: --- 4) Joensuun yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annettu laki (128/1983); Jos asian käsittely on kesken yliopistolain tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annettavan asetuksen taikka yliopiston sisäisten määräysten mukaan kuuluu. 8 Tämän lain täytäntöönpanosta säädetään tarvittaessa asetuksella. 9 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 2

5 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen YLIOPPILASKUNTA-ASETUS N:o 116/1998 Opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 40 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 1 :ssä mainittujen yliopistojen ylioppilaskuntia sekä Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun osakuntia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan, Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kielinä ovat suomi ja ruotsi. Åbo Akademin ylioppilaskunnan ja Svenska handelshögskolanin ylioppilaskunnan kieli on ruotsi. Muiden ylioppilaskuntien kieli on suomi. 2 Hallinto Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Ylioppilaskunnan taloutta koskevissa asioissa voidaan ylioppilaskunnan päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa säännöissä määrättävällä tavalla siirtää edustajiston asettamalle toimielimelle. Toimielimen jäsenistä enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Puheenjohtajan tulee kuitenkin olla ylioppilaskunnan jäsen. Tarkempia määräyksiä ylioppilaskunnan hallinnosta annetaan ylioppilaskunnan säännöissä, jotka edustajisto hyväksyy ja yliopiston rehtori vahvistaa. 3 Hallintoelinten valinta Ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat edustajiston suhteellisilla vaaleilla. Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa hallituksen. Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei ylioppilaskunnan säännöissä erityisestä syystä määrätä toisin. 3

6 4 Talous Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto. 5 Osakunnat Osakuntien tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän sosiaalisia olojaan. Helsingin yliopistossa on osakuntia, jotka vastaavat määrättyjä maan alueita. Sama alue voi kuitenkin olla kahden tai useamman osakunnan yhteisenä osakunta-alueena. Opiskelija voi kuulua vain yhteen osakuntaan. Teknillisessä korkeakoulussa on ruotsinkielinen osakunta. Liittyminen osakuntaan on vapaaehtoista. Osakunnan jäsenistä, hallinnosta ja muusta toiminnasta sekä jäsenten velvollisuudesta suorittaa maksuja osakunnalle määrätään osakunnan säännöissä. 6 Muutoksenhaku Ylioppilaskunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 7 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset, niistä muut kuin 5, 17 ja 18 kohdassa mainitut niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1) Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (756/1972); 4

7 2) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (758/1972); 3) Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta 27 päivänä syyskuuta 1979 annettu asetus (755/1979); 4) Joensuun yliopiston ylioppilaskunnasta 31 päivänä lokakuuta 1975 annettu asetus (832/1975); 5) Kuopion yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 25 päivänä huhtikuuta 1984 annettu asetus (334/1984); 6) Turun yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (879/1974); 7) Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (878/1974); 8) Åbo Akademi-nimisen yliopiston ylioppilaskunnasta 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (774/1981); 9) Vaasan korkeakoulun ylioppilaskunnasta 24 päivänä helmikuuta 1978 annettu asetus (168/1978); 10) Lapin korkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä helmikuuta 1980 annettu asetus (164/1980); 11) teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta ja osakunnasta 31 päivänä toukokuuta 1972 annettu asetus (442/1972); 12) Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 3 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (729/1972); 13) Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 9 päivänä toukokuuta 1975 annettu asetus (338/1975); 14) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (880/1974); 15) Svenska handelshögskolan nimisen kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 23 päivänä kesäkuuta 1975 annettu asetus (512/1975); 16) Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 30 päivänä syyskuuta 1977 annettu asetus (707/1977); 17) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnasta 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu asetus (131/1981); ja 18) taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 28 päivänä maaliskuuta 1980 annettu asetus (311/1980). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. 8 Siirtymäsäännökset Kumottujen asetusten mukaan valitut ylioppilaskuntien hallintoelimet jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ylioppilaskuntien ja osakuntien säännöt ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa yliopistolain tai tämän asetuksen kanssa, kunnes uudet säännöt annetaan. Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 5

8 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. LUKU Ylioppilaskunta, sen jäsenet ja tarkoitus 1 Lainsäädännöllinen asema Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta on yliopistolain (645/1997) 40 :n sekä ylioppilaskuntaasetuksen (116/1998) mukainen itsehallintoon oikeutettu julkisyhteisö. Ylioppilaskunnan nimi on Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta, josta käytetään lyhennettä JoYY, ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Ylioppilaskunnan tarkoitus Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 3 Jäsenet Kaikki Joensuun yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Joensuun yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan jäsentä ei voida vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta. 4 Päätösvalta Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää edustajisto siten, kuin näissä säännöissä määrätään. Edustajiston valitsema hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa siten, kuin näissä säännöissä määrätään. 5 Jäsenen oikeudet Edustajiston on pidettävä huolta siitä, että ylioppilaskunnan jäsenillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. Ylioppilaskunnan on tiedotettava jäsenilleen vireillä olevista asioista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Jäsenille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Ylioppilaskunnan asiakirjat ovat jäsenille julkisia. 6

9 6 Jäsenen aloiteoikeus ja kirjallinen kysymys Ylioppilaskunnan jäsen voi jonkin asian edistämiseksi tehdä aloitteen. Hallituksen tulee käsitellä asia ja antaa vastaus kolmen kuukauden kuluessa edustajiston kokouksessa. Vähintään 20 ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus esittää hallitukselle kirjallinen kysymys ylioppilaskunnan toimintaan liittyvästä asiasta. Hallituksen tulee käsitellä asia ja antaa vastaus seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa. 7 Äänioikeus Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon vaalijärjestyksen mukaisesti ennalta läsnäolevaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Vaaleissa ei saa äänestää valtakirjalla. Ylioppilaskunnan vaaleista säädetään tarkemmin vaalijärjestyksessä. 8 Vaalikelpoisuus Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu jäljempänä mainituin poikkeuksin. Vaalikelpoisia edustajiston jäseneksi eivät ole: 1) pääsihteeri ja päätoimittaja; sekä 2) ylioppilaskunnan omistamien tai enemmistöomistamien yhtiöiden johtavat toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat palvelussuhteen aikana esteellisiä toimimaan edustajiston jäsenenä. Vaalikelpoisia hallituksen jäseneksi eivät ole: 1) ylioppilaskunnan palveluksessa olevat henkilöt; sekä 2) ylioppilaskunnan omistamien tai enemmistöomistamien yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt. 9 Luottamushenkilön asema Luottamushenkilön tulee edistää ylioppilaskunnan ja sen jäsenten parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Ylioppilaskunnan toimielimen valitsema luottamushenkilö voidaan erottaa toimestaan, jos hän käyttää hyödykseen tai muille ilmaisee luottamusasemassaan tietoonsa saamaa seikkaa, joka ei ole julkinen, tai on menettelyllään ylioppilaskunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ylioppilaskuntaa. 10 Esteellisyys 7

10 Toimielimen jäsen tai esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa siten, kuin hallintolain (434/2003) 28 :ssä säädetään. 2. LUKU Edustajisto 11 Toimielin Edustajistoon valitaan suhteellisella vaaleilla kolmekymmentäyksi (31) henkilöä. Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Edustajisto järjestäytyy ennen toimikauden alkua. Edustajistovaalien toimittamista varten ylioppilaskunnan edustajisto asettaa keskusvaalilautakunnan ja hyväksyy vaalijärjestyksen. 12 Varajäsenyys Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa, valitaan hallituksen jäseneksi tai on muuten esteellinen tai estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa tulee varajäsen siten, kuin edustajiston työjärjestyksessä ja vaalijärjestyksessä määrätään. Vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa edustajisto. Varajäsen toimii edustajana edustajiston toimikauden loppuun tai, milloin hänet on kutsuttu tilapäisesti estyneen edustajan sijaan, niin kauan kuin este kestää. Edustajisto voi yksimielisesti todeta jäsenensä tai varajäsenensä poissaolevaksi, jos on ilmeistä, ettei kyseinen henkilö tule osallistumaan edustajiston toimintaan. Poissaolevaksi todettu henkilö voi palata edustajiston toimintaan ilmoittamalla asiasta ylioppilaskunnan puheenjohtajalle. 13 Ylioppilaskunnan puheenjohtajiston valinta Edustajisto valitsee toimikaudekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa järjestyksessä. Edustajiston valitsemaa puheenjohtajaa kutsutaan ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajia ylioppilaskunnan varapuheenjohtajiksi. Kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu, johtaa puhetta edustajiston iältään vanhin jäsen. 14 Puheenjohtajan vaihtaminen Mikäli ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan tehtävästään, valitsee edustajisto tilalle toisen henkilön edustajiston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 8

11 Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voidaan erottaa epäluottamuslauseella. Asiaan sovelletaan, mitä säädetään 28 :ssä luottamuskysymyksestä. 15 Puheenjohtajan tehtävät Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtävänä on: 1) kutsua koolle edustajiston kokoukset ja johtaa niissä puhetta; 2) edustaa ylioppilaskuntaa edustuksellisissa tilaisuuksissa; 3) huolehtia ja valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä, sääntöjä ja määräyksiä; ja 4) vahvistaa sääntövaliokunnan hyväksymät sääntötulkinnat. 16 Varapuheenjohtajien asema Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt hoitamasta tehtäviään, on varapuheenjohtajan pidettävä niistä huolta siten, kuin puheenjohtajien työnjaosta työjärjestyksessä säädetään. 17 Koolle kutsuminen Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. 18 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu 1) järjestäytymiskokoukseen hallituksen kutsumana toimikautta edeltävän joulukuun ensimmäisen ja viidennentoista päivän välisenä aikana, jolloin käsitellään 27 :n kohdat 1,2 ja 3; 2) milloin ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; 3) päättäminään aikoina; ja 4) silloin, kun vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä ylioppilaskunnan puheenjohtajalta sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää, milloin edustajisto on kutsuttava koolle viipymättä. 19 Päätösvaltaisuus Edustajiston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet edustajiston jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, on läsnä. 20 Käsiteltävät asiat Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä. 9

12 Asia ratkaisuvallan pidättämisestä tai otto-oikeuden käyttämisestä hallituksen tai muun toimielimen päätökseen voidaan ottaa käsiteltäväksi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 21 Esitys- ja aloiteoikeus edustajistossa Esityksiä edustajistolle voivat tehdä hallitus, edustajiston valiokunnat ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Kokouksessa esitysoikeus on äänivaltaisilla edustajiston jäsenillä. Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajistoaloitteita, joihin hallituksen on vastattava seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa. 22 Läsnäolo- ja puheoikeudet edustajiston kokouksessa Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä, työjärjestyksessä mainitulla tiedotusvälineellä ja ylioppilaskunnan palveluksessa olevalla henkilöllä on edustajiston kokouksessa läsnäolo-oikeus. Edustajisto tai ylioppilaskunnan puheenjohtaja voivat kutsua edustajiston kokoukseen asiantuntijoita kuultavaksi tai vieraita seuraamaan kokousta sekä myöntää heille puhe- ja läsnäolooikeuden. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä sekä sihteeristöllä on edustajistossa läsnäoloja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää puheoikeuden muullekin läsnäolooikeutetulle. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erityisestä syystä päättää, että asia kokonaan tai osittain käsitellään suljetussa istunnossa. 23 Jäsenäänestys Edustajisto voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päättää, että ylioppilaskunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan jäsenäänestys. Jäsenäänestys on neuvoa-antava. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on salainen ja suljettu. 10

13 24 Edustajistoryhmät Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kuuluvat sen vaalilistan tai vastaavan edustajistoryhmään, jolta heidät on edustajistoon valittu. Edustajiston jäsenellä on edustajistokauden aikana oikeus erota vaalituloksen mukaisesta edustajistoryhmästään ja perustaa uusi edustajistoryhmä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajalle. Edustajiston jäsen voi myös liittyä toiseen edustajistoryhmään. Varajäsenet nousevat sijaan alkuperäisen vaalituloksen perusteella. 25 Sääntövaliokunta Edustajisto valitsee keskuudestaan sääntövaliokunnan. Kaikilla edustajistoryhmillä on oikeus saada edustaja sääntövaliokuntaan. Valiokuntaan valitaan kuusi jäsentä tai korkeintaan niin monta jäsentä kuin edustajistossa on ryhmiä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sääntövaliokunnan tehtävänä on: 1) avustaa ylioppilaskunnan puheenjohtajaa hänen tehtäviensä hoidossa; 2) valmistella ylioppilaskunnan säädösmuutokset; 3) hyväksyä ylioppilaskunnan ylioppilaskuntaa sitovat sääntötulkinnat; ja 4) antaa lausuntonsa ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä muutoksenhakuun liittyviä asioita. 26 Valmisteluvaliokunta Edustajisto asettaa keskuudestaan valmisteluvaliokunnan, johon kuuluvat ylioppilaskunnan puheenjohtajisto, edustajistoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Valiokunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Valmisteluvaliokunnan tehtävänä on: 1) toimia yhteydenpitovälineenä edustajistoryhmien välillä; 2) tutustua ennalta edustajiston käsiteltävänä oleviin asioihin tarvittaessa; 3) tehdä esitys ratkaisuvallan pidättämisestä; ja 4) tehdä esitys otto-oikeuden käyttämisestä. Valmisteluvaliokunnassa edustajistoryhmien puheenjohtajilla on edustamiensa edustajistopaikkojen mukainen äänimäärä. 27 Edustajiston tehtävät Edustajiston tehtävänä on: 1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 2) valita hallituksen muodostaja; 3) asettaa hallitus ja vapauttaa hallitus tehtävästään siten kuin säännöissä määrätään; 11

14 4) valita Joensuun ylioppilaslehden toimitusneuvosto ja sen puheenjohtaja; 5) valita ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta ja sen puheenjohtaja edustajiston toimikauden toisen vuoden tammikuussa kuten vaalijärjestyksessä määrätään; 6) valita ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja sen puheenjohtaja; 7) perustaa enintään toimikaudekseen keskuudestaan valiokuntia asioiden valmistelua varten, jolloin on päätettävä valiokunnan toimenkuva, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työryhmiä samalla päätettyä tiettyä tarkoitusta varten; 8) perustaa toimikaudekseen keskuudestaan sääntövaliokunta ja valmisteluvaliokunta siten, kuin niistä on näissä säännöissä tarkemmin määrätty; 9) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 10) valita opiskelijajäsenet yliopiston hallintoelimiin, ei kuitenkaan laitosneuvostoihin; 11) valita edustajat ylioppilaskunnan ulkopuolisiin hallintoelimiin, mikäli ylioppilaskunnalla on niissä pysyväisluonteinen ja äänivaltainen edustus, ei kuitenkaan yleisiin kokouksiin tai liittokokouksiin paitsi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry - Finlands studentkårers förbund rf:n liittokokoukseen; 12) valita ylioppilaskunnan tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt; 13) valita ja vapauttaa pääsihteeri ja Joensuun ylioppilaslehden päätoimittaja toimestaan; 14) päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja lisätalousarvioista hallituksen esityksestä sekä määrätä Joensuun yliopiston rehtorin suostumuksella opiskelijoilta perittävät jäsenmaksut; 15) päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 16) hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ylioppilaskunnan toiminnasta ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä; 17) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön tai tiluksen ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta sekä kiinteistön, rakennuksen tai laitoksen kiinnittämisestä tai uudisrakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä; 18) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta tai supistamisesta; 19) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä säätiön perustamisesta hyväksyen samalla säätiön säännöt; 20) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan tilikauden ylittävän velan ottamisesta, ylioppilaskunta ei kuitenkaan voi toimia takaajana; 21) päättää ylioppilaskunnan liittymisestä jäseneksi muihin yhteisöihin ja eroamisesta niistä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä; 22) hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä vaalijärjestys, työjärjestykset, taloussääntö, lehtisääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perustamien jaostojen sääntöjä; 23) päättää ylioppilaskunnan virallisista ilmoitustauluista; ja 24) päättää muistakin asioista, jotka edustajisto itselleen valmisteluvaliokunnan tai seitsemän (7) edustajiston jäsenen aloitteesta pidättää taikka, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi saattaa edustajiston ratkaistavaksi, ellei säännöissä toisin määrätä. Ensimmäisessä momentin kohdissa määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä edustajiston 12

15 kokouksessa, mikäli edustajisto yksimielisesti julistaa asian kiireelliseksi. Tällöin päätös esityksen hyväksymisestä tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. 28 Luottamuskysymys Luottamuskysymyksen voi panna vireille seitsemän (7) edustajiston jäsentä. Luottamuskysymys on toimitettava kirjallisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajalle, joka toimittaa sen viipymättä luottamuskysymyksen saaneen toimielimen puheenjohtajalle. Kohdistui luottamuskysymys sitten toimielimeen tahi sen yksittäiseen jäseneen, sen käsittelee viipymättä kyseinen toimielin. Luottamuskysymys käsitellään seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa, joka tulee pitää viimeistään neljätoista (14) päivää luottamuskysymyksen jättämisen jälkeen. Jos edustajisto toteaa, ettei luottamuskysymykseen vastannut toimielin tai hallituksen jäsen nauti edustajiston luottamusta, katsotaan toimielin tai hallituksen jäsen vapautetuksi tehtävästään. Jos edustajisto toteaa, ettei hallituksen puheenjohtaja nauti edustajiston luottamusta, katsotaan hallitus vapautetuksi tehtävästään. 29 Toivomusponnet Edustajisto voi hyväksyä toivomusponsia, jotka hallituksen tulee käsitellä ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Hallituksen tulee antaa edustajistolle selvitys toimistaan toivomusponsien toteuttamisen hyväksi viimeistään toisessa toivomusponnen hyväksymistä seuraavassa edustajiston kokouksessa. 30 Äänestäminen ja vaali edustajiston kokouksessa Kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja äänestyksessä kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen äänestys. Ellei tässäkään äänestyksessä kukaan saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen kesken ja valituksi tulee henkilö, joka tässä äänestyksessä on saanut eniten ääniä. Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa työjärjestyksen mukaisesti. 31 Pöytäkirja ja päätösluettelo Edustajiston sihteerinä toimii pääsihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen puheenjohtaja allekirjoituksellaan. Pöytäkirjanpitäjä varmentaa pöytäkirjan allekirjoituksellaan. Pöytäkirja on allekirjoitettava kahden (2) viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen päätösluettelo on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla 13

16 ilmoitustauluilla viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta ja sen on oltava esillä vähintään kaksi (2) kuukautta. 3. LUKU Hallitus 32 Hallituksen kokoonpano Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. 33 Hallituksen valinta Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä esityksensä hallituksen jäsenten lukumääräksi ja kokoonpanoksi samassa edustajiston kokouksessa. Jos edustajisto hyväksyy hallituksen muodostajan esityksen, on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Jos edustajisto ei hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali. Samalle henkilölle voidaan antaa uudelleen tehtäväksi hallituksen muodostaminen. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen muodostajan esityksen. Kerran hylätty lista voidaan hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Kahdesti hylättyä listaa ei voida esittää uudestaan. Mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) edustajiston jäsenistä sitä vaatii, on hallitus valittava suhteellisella vaalilla. Tällöin ei valita hallituksen muodostajaa. Ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja, toiseksi päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä ja kolmanneksi toimitetaan suhteellinen vaali, kuten työjärjestyksessä säädetään. 34 Hallituksen täydentäminen Milloin hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia, on ehdokaslista sellaisenaan joko hyväksyttävä tai hylättävä. Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hylkäämää ehdokasta tai ehdokaslistaa. Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa tai eroaa tehtävästään, kutsuu ylioppilaskunnan puheenjohtaja viipymättä edustajiston koolle valitsemaan uutta hallitusta. 14

17 35 Varapuheenjohtaja Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. 36 Koolle kutsuminen Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kolme (3) päivää ennen hallituksen kokousta siten kuin hallitus järjestäytymiskokouksessaan päättää. Kokouskutsuun on merkittävä kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 37 Päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Hallituksen työskentelystä annetaan tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä. 38 Läsnäolo-oikeudet hallituksen kokouksessa Ylioppilaskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä pääsihteerillä ja päätoimittajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi pääsihteerillä ja lehteä koskevissa asioissa päätoimittajalla on hallituksessa esitysoikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolooikeuden muillekin ja kutsua kokoukseensa asiantuntijoita. 39 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: 1)käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastata ylioppilaskunnan puolesta tuomioistuimissa, tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet sekä muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa; 2) päättää ylioppilaskunnan jäseneksi hyväksymisen perusteista; 3) valita opiskelijajäsenet yliopiston laitosneuvostoihin; 4) valita ja vapauttaa työntekijät, hyväksyä työsopimukset ylioppilaskunnan työntekijöiden kanssa, päättää mahdollisista toimivapauksista; 5) valmistella edustajiston kokoukselle asiat, lukuun ottamatta hallituksen muodostajan vaalia, hallituksen eron myöntämistä ja kokouksen työjärjestykseen liittyviä asioita sekä toivomusponsia; 6) panna täytäntöön edustajiston päätökset; 7) valita työvaliokunta; 8) perustaa asioiden valmistelua, seurantaa tai täytäntöönpanoa varten ylioppilaskunnan jaostoja, hyväksyä jaostosääntö sääntövaliokuntaa kuultuaan ja päättää jaoston lakkauttamisesta; 9) valita jaostojen puheenjohtajat jaostoa kuultuaan ja antaa tarvittaessa jaoston toimintaa ohjaavia määräyksiä; 15

18 10) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja varainhoidosta, vastata ylioppilaskunnan omaisuudesta ja taloudenhoidon johtamisesta, valvoa taloudenhoidosta huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa; sekä 11) hoitaa, käsitellä ja ratkaista muut asiat, joita näissä säännöissä taikka muutoin ei ole määrätty edustajiston tahi muun toimielimen toimivaltaan. Hallitus voi saattaa edustajiston käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian. Hallitus voi pidättää itselleen ratkaisuvallan asioissa, mitkä kuuluvat jaoston, hallituksen perustaman työryhmän tahi toimihenkilön toimivaltaan. Työjärjestyksissä, muissa säännöissä tai hallituksen kulloinkin erikseen tekemällä päätöksellä voidaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa erikseen määrätyissä asioissa siirtää muulle toimielimelle tai toimenhaltijalle. Hallitus ei voi delegoida ensimmäisen momentin 2, 3, 7 ja 8 kohdissa mainittuja tehtäviään. 40 Työvaliokunta Hallituksen valitsemaan työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokuntaan 1-2 muuta jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteerinä pääsihteeri. 41 Toimeenpanokielto Jos hallitus katsoo, että edustajiston päätös on lain vastainen tahi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ei kuulu edustajiston toimivaltaan, on hallituksen kieltäydyttävä päätöksen toimeenpanemisesta ja ilmoitettava siitä viipymättä edustajistolle asian uudelleen käsittelyä varten sekä pyydettävä ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja sääntövaliokunnan tulkinta asiasta. Jos ylioppilaskunnan puheenjohtaja katsoo, että ylioppilaskunnan toimielimen päätös on lain vastainen tahi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ei kuulu toimielimen toimivaltaan, toimielimen päätöstä ei saa toimeenpanna. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan on ilmoitettava tästä viipymättä kyseiselle toimielimelle asian uudelleenkäsittelyä varten, sekä pyydettävä sääntövaliokunnan tulkintaa asiasta. 42 Hallituksen toimivalta eräissä tapauksissa Hallitus voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa tehdä edustajiston toimivaltaan kuuluvissa 27 :n ensimmäisen momentin kohdissa 10 ja 11 mainituissa asioissa päätöksiä, mikäli edustajistoa ei saada koolle. Tehdyt päätökset on saatettava ylioppilaskunnan puheenjohtajan tietoon viipymättä ja edustajiston tietoon seuraavassa kokouksessa. 43 Pöytäkirja ja päätösluettelo Hallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri tai erikseen nimetty pöytäkirjasihteeri. Hallituksen pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen puheenjohtaja allekirjoituksellaan. Pöytäkirjanpitäjä 16

19 varmentaa pöytäkirjan allekirjoituksellaan. Pöytäkirja on allekirjoitettava kahden (2) viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Ylioppilaskunnan hallituksen kokouksen päätösluettelo on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta ja sen on oltava esillä vähintään kaksi (2) kuukautta. 44 Nimenkirjoittajat Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri, aina kaksi yhdessä. 45 Valtuutus Ylioppilaskunnan hallituksen on annettava valtakirja henkilöille, joilla on oikeus kuitata saapunut arvoposti ja nostaa varoja pankki- ja postisiirtotileiltä. 4. LUKU Työntekijät 46 Toimikaudet Pääsihteerin ja päätoimittajan toimikausi on kaksi (2) vuotta työsuhteen alusta lukien. Sektorisihteerien toimikauden pituus on yksi (1) vuosi työsuhteen alusta lukien. Työsuhteet voidaan hakuilmoituksessa ja työsopimuksessa jaksottaa työtehtävien vaatimuksien mukaisesti. 47 Toimen täyttäminen Ylioppilaskunnan avoinna olevat toimet täytetään hakemuksesta, mikäli työsuhde kestää yli kaksi (2) kuukautta. Pääsihteerin ja päätoimittajan toimiin hakuaika on vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää. Muihin toimiin hakuaika on vähintään neljätoista (14) päivää. Toimi julistetaan haettavaksi ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Toimi voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää. Sihteereiden ja päätoimittajan työsuhdetta voidaan jatkaa kerran yhdellä vuodella ilman ensimmäisen momentin hakumenettelyä. 5. LUKU Talous 48 Tilikausi Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 17

20 49 Jäsenmaksusta päättäminen Edustajisto päättää jäsenmaksuista ennen talousarvion hyväksymistä. Rehtori vahvistaa jäsenmaksut. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. Hallitus päättää maksujen kantamistavasta ja ajasta. 50 Talousarvio Talousarvion toteuttaminen on hallituksen tehtävä. Hallitus ei saa ylittää hyväksyttyyn talousarvioon otettua määrärahaa ilman edustajiston suostumusta. Talousarviosta säädetään tarkemmin talous- ja toimisäännössä. 51 Varainhankinta Ylioppilaskunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä kerätä varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. 52 Rahastot Ylioppilaskunnan voi olla rahastoja, joiden perustamisesta ja lakkauttamisesta edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Edustajisto päättää rahaston säännöistä kokouksessa, jossa rahasto perustetaan. 53 Tilintarkastajat ja tositetarkastajat Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Ainakin toisen tilintarkastajan tulee olla kauppakamarin (HTM), keskuskauppakamarin (KHT) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi edustajisto valitsee keskuudestaan kaksi (2) tositetarkastajaa. 54 Tilinpäätöksen laatiminen Hallituksen on huolehdittava kunkin tilikauden tilinpäätöksen laatimisesta ja annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. Samalla on annettava tarkastettavaksi kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut ylioppilaskunnan taloutta ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat sekä tilintarkastajien erikseen pyytämät selvitykset ja asiakirjat. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomus kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun tilinpäätös on luovutettu heille. Hallituksen on toimitettava kertomus sekä tehtyjen muistutuksien johdosta tehdyt selitykset 18

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema 2 Ylioppilaskunnan jäsenet 3 Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen 4 Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä O Diako.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 4.12.2014. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Akateemisen Sitsiseuran säännöt

Akateemisen Sitsiseuran säännöt Akateemisen Sitsiseuran säännöt Sisältö 1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 2 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.................... 2 2 Yhdistyksen tarkoitus.........................

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 I LUKU Ylioppilaskunta 1 Nimi, kotipaikka, kielet ja lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 1(9) Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt Laurea ammattikorkeakoulun Säännöt 2(9) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Laurea ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema 2 Ylioppilaskunnan jäsenet 3 Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen 4 Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS I Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä säädetään, noudatetaan

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan SÄÄNNÖT. Ylioppilaskunta

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan SÄÄNNÖT. Ylioppilaskunta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan SÄÄNNÖT I Ylioppilaskunta 1 Nimi, kotipaikka, kielet ja lainsäädännöllinen asema Ylioppilaskunnan nimi on Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Aalto-universitetets studentkår,

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y.:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot