JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA"

Transkriptio

1 JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. SÄÄNNÖT

2

3 YLIOPISTOLAKI /645 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa tarkoitettuja yliopistoja ovat: --- 2) Joensuun yliopisto; luku Erinäiset säännökset 40 Ylioppilaskunta ja osakunta [1-3 mom.] Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnilla on itsehallinto. Tarkemmat säännökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä Voimaanpano Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lailla. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 1

4 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Laki yliopistolain voimaanpanosta N:o 646/1997 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Yliopistolaki (645/1997) tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Yliopistolain 18 :n 1 momentin säännöstä yhdestä korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelupaikasta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuotta koskevissa opiskelijavalinnoissa. Ennen yliopistolain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 2 Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat lait, niistä muut kuin 2, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 29 ja 32 kohdassa mainitut lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: --- 4) Joensuun yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annettu laki (128/1983); Jos asian käsittely on kesken yliopistolain tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annettavan asetuksen taikka yliopiston sisäisten määräysten mukaan kuuluu. 8 Tämän lain täytäntöönpanosta säädetään tarvittaessa asetuksella. 9 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi. Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1997 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 2

5 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen YLIOPPILASKUNTA-ASETUS N:o 116/1998 Opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 40 :n nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee yliopistolain (645/1997) 1 :ssä mainittujen yliopistojen ylioppilaskuntia sekä Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun osakuntia. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan, Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan, Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kielinä ovat suomi ja ruotsi. Åbo Akademin ylioppilaskunnan ja Svenska handelshögskolanin ylioppilaskunnan kieli on ruotsi. Muiden ylioppilaskuntien kieli on suomi. 2 Hallinto Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävät ylioppilaskunnan edustajisto ja hallitus siten kuin ylioppilaskunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Ylioppilaskunnan taloutta koskevissa asioissa voidaan ylioppilaskunnan päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa säännöissä määrättävällä tavalla siirtää edustajiston asettamalle toimielimelle. Toimielimen jäsenistä enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolisista, talouselämään perehtyneistä henkilöistä. Puheenjohtajan tulee kuitenkin olla ylioppilaskunnan jäsen. Tarkempia määräyksiä ylioppilaskunnan hallinnosta annetaan ylioppilaskunnan säännöissä, jotka edustajisto hyväksyy ja yliopiston rehtori vahvistaa. 3 Hallintoelinten valinta Ylioppilaskunnan jäsenet valitsevat edustajiston suhteellisilla vaaleilla. Ylioppilaskunnan edustajisto asettaa hallituksen. Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei ylioppilaskunnan säännöissä erityisestä syystä määrätä toisin. 3

6 4 Talous Ylioppilaskunnan tarkoituksen toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan ylioppilaskunnan omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita edustajistolla on oikeus määrätä ylioppilaskunnan jäsenten suoritettavaksi. Jäsenmaksun vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamista valvoo yliopisto. 5 Osakunnat Osakuntien tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän sosiaalisia olojaan. Helsingin yliopistossa on osakuntia, jotka vastaavat määrättyjä maan alueita. Sama alue voi kuitenkin olla kahden tai useamman osakunnan yhteisenä osakunta-alueena. Opiskelija voi kuulua vain yhteen osakuntaan. Teknillisessä korkeakoulussa on ruotsinkielinen osakunta. Liittyminen osakuntaan on vapaaehtoista. Osakunnan jäsenistä, hallinnosta ja muusta toiminnasta sekä jäsenten velvollisuudesta suorittaa maksuja osakunnalle määrätään osakunnan säännöissä. 6 Muutoksenhaku Ylioppilaskunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä 2 :n 2 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. 7 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset, niistä muut kuin 5, 17 ja 18 kohdassa mainitut niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 1) Helsingin yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (756/1972); 4

7 2) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnasta 17 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (758/1972); 3) Oulun yliopiston ylioppilaskunnasta 27 päivänä syyskuuta 1979 annettu asetus (755/1979); 4) Joensuun yliopiston ylioppilaskunnasta 31 päivänä lokakuuta 1975 annettu asetus (832/1975); 5) Kuopion yliopiston ylioppilaskunnasta ja osakunnista 25 päivänä huhtikuuta 1984 annettu asetus (334/1984); 6) Turun yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (879/1974); 7) Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (878/1974); 8) Åbo Akademi-nimisen yliopiston ylioppilaskunnasta 20 päivänä marraskuuta 1981 annettu asetus (774/1981); 9) Vaasan korkeakoulun ylioppilaskunnasta 24 päivänä helmikuuta 1978 annettu asetus (168/1978); 10) Lapin korkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä helmikuuta 1980 annettu asetus (164/1980); 11) teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta ja osakunnasta 31 päivänä toukokuuta 1972 annettu asetus (442/1972); 12) Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 3 päivänä marraskuuta 1972 annettu asetus (729/1972); 13) Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 9 päivänä toukokuuta 1975 annettu asetus (338/1975); 14) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 29 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (880/1974); 15) Svenska handelshögskolan nimisen kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 23 päivänä kesäkuuta 1975 annettu asetus (512/1975); 16) Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta 30 päivänä syyskuuta 1977 annettu asetus (707/1977); 17) Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnasta 13 päivänä helmikuuta 1981 annettu asetus (131/1981); ja 18) taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 28 päivänä maaliskuuta 1980 annettu asetus (311/1980). Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. 8 Siirtymäsäännökset Kumottujen asetusten mukaan valitut ylioppilaskuntien hallintoelimet jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun. Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ylioppilaskuntien ja osakuntien säännöt ovat edelleen voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa yliopistolain tai tämän asetuksen kanssa, kunnes uudet säännöt annetaan. Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI 5

8 Opetusministeri Olli-Pekka Heinonen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. LUKU Ylioppilaskunta, sen jäsenet ja tarkoitus 1 Lainsäädännöllinen asema Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta on yliopistolain (645/1997) 40 :n sekä ylioppilaskuntaasetuksen (116/1998) mukainen itsehallintoon oikeutettu julkisyhteisö. Ylioppilaskunnan nimi on Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta, josta käytetään lyhennettä JoYY, ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Ylioppilaskunnan tarkoitus Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 3 Jäsenet Kaikki Joensuun yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita Joensuun yliopiston opiskelijoita. Ylioppilaskunnan jäsentä ei voida vapauttaa jäsenmaksuvelvoitteesta. 4 Päätösvalta Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää edustajisto siten, kuin näissä säännöissä määrätään. Edustajiston valitsema hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa siten, kuin näissä säännöissä määrätään. 5 Jäsenen oikeudet Edustajiston on pidettävä huolta siitä, että ylioppilaskunnan jäsenillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa ylioppilaskunnan toimintaan. Ylioppilaskunnan on tiedotettava jäsenilleen vireillä olevista asioista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Jäsenille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Ylioppilaskunnan asiakirjat ovat jäsenille julkisia. 6

9 6 Jäsenen aloiteoikeus ja kirjallinen kysymys Ylioppilaskunnan jäsen voi jonkin asian edistämiseksi tehdä aloitteen. Hallituksen tulee käsitellä asia ja antaa vastaus kolmen kuukauden kuluessa edustajiston kokouksessa. Vähintään 20 ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus esittää hallitukselle kirjallinen kysymys ylioppilaskunnan toimintaan liittyvästä asiasta. Hallituksen tulee käsitellä asia ja antaa vastaus seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa. 7 Äänioikeus Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon vaalijärjestyksen mukaisesti ennalta läsnäolevaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Vaaleissa ei saa äänestää valtakirjalla. Ylioppilaskunnan vaaleista säädetään tarkemmin vaalijärjestyksessä. 8 Vaalikelpoisuus Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu jäljempänä mainituin poikkeuksin. Vaalikelpoisia edustajiston jäseneksi eivät ole: 1) pääsihteeri ja päätoimittaja; sekä 2) ylioppilaskunnan omistamien tai enemmistöomistamien yhtiöiden johtavat toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan palveluksessa olevat henkilöt ovat palvelussuhteen aikana esteellisiä toimimaan edustajiston jäsenenä. Vaalikelpoisia hallituksen jäseneksi eivät ole: 1) ylioppilaskunnan palveluksessa olevat henkilöt; sekä 2) ylioppilaskunnan omistamien tai enemmistöomistamien yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt. 9 Luottamushenkilön asema Luottamushenkilön tulee edistää ylioppilaskunnan ja sen jäsenten parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Ylioppilaskunnan toimielimen valitsema luottamushenkilö voidaan erottaa toimestaan, jos hän käyttää hyödykseen tai muille ilmaisee luottamusasemassaan tietoonsa saamaa seikkaa, joka ei ole julkinen, tai on menettelyllään ylioppilaskunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ylioppilaskuntaa. 10 Esteellisyys 7

10 Toimielimen jäsen tai esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa siten, kuin hallintolain (434/2003) 28 :ssä säädetään. 2. LUKU Edustajisto 11 Toimielin Edustajistoon valitaan suhteellisella vaaleilla kolmekymmentäyksi (31) henkilöä. Edustajiston toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja kestää kaksi (2) vuotta. Edustajisto järjestäytyy ennen toimikauden alkua. Edustajistovaalien toimittamista varten ylioppilaskunnan edustajisto asettaa keskusvaalilautakunnan ja hyväksyy vaalijärjestyksen. 12 Varajäsenyys Jos edustajiston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa edustajistosta kesken toimikautensa, valitaan hallituksen jäseneksi tai on muuten esteellinen tai estynyt osallistumasta edustajiston kokoukseen, hänen sijaansa tulee varajäsen siten, kuin edustajiston työjärjestyksessä ja vaalijärjestyksessä määrätään. Vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa edustajisto. Varajäsen toimii edustajana edustajiston toimikauden loppuun tai, milloin hänet on kutsuttu tilapäisesti estyneen edustajan sijaan, niin kauan kuin este kestää. Edustajisto voi yksimielisesti todeta jäsenensä tai varajäsenensä poissaolevaksi, jos on ilmeistä, ettei kyseinen henkilö tule osallistumaan edustajiston toimintaan. Poissaolevaksi todettu henkilö voi palata edustajiston toimintaan ilmoittamalla asiasta ylioppilaskunnan puheenjohtajalle. 13 Ylioppilaskunnan puheenjohtajiston valinta Edustajisto valitsee toimikaudekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisista jäsenistään puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa järjestyksessä. Edustajiston valitsemaa puheenjohtajaa kutsutaan ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajia ylioppilaskunnan varapuheenjohtajiksi. Kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu, johtaa puhetta edustajiston iältään vanhin jäsen. 14 Puheenjohtajan vaihtaminen Mikäli ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja menettää vaalikelpoisuutensa, eroaa tai erotetaan tehtävästään, valitsee edustajisto tilalle toisen henkilön edustajiston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 8

11 Ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voidaan erottaa epäluottamuslauseella. Asiaan sovelletaan, mitä säädetään 28 :ssä luottamuskysymyksestä. 15 Puheenjohtajan tehtävät Ylioppilaskunnan puheenjohtajan tehtävänä on: 1) kutsua koolle edustajiston kokoukset ja johtaa niissä puhetta; 2) edustaa ylioppilaskuntaa edustuksellisissa tilaisuuksissa; 3) huolehtia ja valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa tarkoin noudatetaan voimassa olevia säännöksiä, sääntöjä ja määräyksiä; ja 4) vahvistaa sääntövaliokunnan hyväksymät sääntötulkinnat. 16 Varapuheenjohtajien asema Ylioppilaskunnan puheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt hoitamasta tehtäviään, on varapuheenjohtajan pidettävä niistä huolta siten, kuin puheenjohtajien työnjaosta työjärjestyksessä säädetään. 17 Koolle kutsuminen Kutsu edustajiston kokoukseen ja esityslista on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja edustajiston järjestäytymiskokouksessaan päättämälle määrälle varajäseniä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. 18 Edustajiston kokoontuminen Edustajisto kokoontuu 1) järjestäytymiskokoukseen hallituksen kutsumana toimikautta edeltävän joulukuun ensimmäisen ja viidennentoista päivän välisenä aikana, jolloin käsitellään 27 :n kohdat 1,2 ja 3; 2) milloin ylioppilaskunnan puheenjohtaja tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi; 3) päättäminään aikoina; ja 4) silloin, kun vähintään seitsemän (7) edustajiston jäsentä ylioppilaskunnan puheenjohtajalta sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää, milloin edustajisto on kutsuttava koolle viipymättä. 19 Päätösvaltaisuus Edustajiston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet edustajiston jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista, on läsnä. 20 Käsiteltävät asiat Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, ei kuitenkaan määräenemmistöä edellyttävää päätöstä. 9

12 Asia ratkaisuvallan pidättämisestä tai otto-oikeuden käyttämisestä hallituksen tai muun toimielimen päätökseen voidaan ottaa käsiteltäväksi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 21 Esitys- ja aloiteoikeus edustajistossa Esityksiä edustajistolle voivat tehdä hallitus, edustajiston valiokunnat ja ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Kokouksessa esitysoikeus on äänivaltaisilla edustajiston jäsenillä. Edustajiston jäsenet voivat tehdä edustajistoaloitteita, joihin hallituksen on vastattava seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa. 22 Läsnäolo- ja puheoikeudet edustajiston kokouksessa Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä, työjärjestyksessä mainitulla tiedotusvälineellä ja ylioppilaskunnan palveluksessa olevalla henkilöllä on edustajiston kokouksessa läsnäolo-oikeus. Edustajisto tai ylioppilaskunnan puheenjohtaja voivat kutsua edustajiston kokoukseen asiantuntijoita kuultavaksi tai vieraita seuraamaan kokousta sekä myöntää heille puhe- ja läsnäolooikeuden. Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenillä sekä sihteeristöllä on edustajistossa läsnäoloja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää puheoikeuden muullekin läsnäolooikeutetulle. Edustajisto voi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erityisestä syystä päättää, että asia kokonaan tai osittain käsitellään suljetussa istunnossa. 23 Jäsenäänestys Edustajisto voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päättää, että ylioppilaskunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan jäsenäänestys. Jäsenäänestys on neuvoa-antava. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus. Äänestys on salainen ja suljettu. 10

13 24 Edustajistoryhmät Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kuuluvat sen vaalilistan tai vastaavan edustajistoryhmään, jolta heidät on edustajistoon valittu. Edustajiston jäsenellä on edustajistokauden aikana oikeus erota vaalituloksen mukaisesta edustajistoryhmästään ja perustaa uusi edustajistoryhmä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajalle. Edustajiston jäsen voi myös liittyä toiseen edustajistoryhmään. Varajäsenet nousevat sijaan alkuperäisen vaalituloksen perusteella. 25 Sääntövaliokunta Edustajisto valitsee keskuudestaan sääntövaliokunnan. Kaikilla edustajistoryhmillä on oikeus saada edustaja sääntövaliokuntaan. Valiokuntaan valitaan kuusi jäsentä tai korkeintaan niin monta jäsentä kuin edustajistossa on ryhmiä. Edustajisto valitsee valiokunnan puheenjohtajan valiokunnan jäsenten keskuudesta. Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sääntövaliokunnan tehtävänä on: 1) avustaa ylioppilaskunnan puheenjohtajaa hänen tehtäviensä hoidossa; 2) valmistella ylioppilaskunnan säädösmuutokset; 3) hyväksyä ylioppilaskunnan ylioppilaskuntaa sitovat sääntötulkinnat; ja 4) antaa lausuntonsa ylioppilaskunnan muille toimielimille niiden käsitellessä muutoksenhakuun liittyviä asioita. 26 Valmisteluvaliokunta Edustajisto asettaa keskuudestaan valmisteluvaliokunnan, johon kuuluvat ylioppilaskunnan puheenjohtajisto, edustajistoryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Valiokunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja. Valmisteluvaliokunnan tehtävänä on: 1) toimia yhteydenpitovälineenä edustajistoryhmien välillä; 2) tutustua ennalta edustajiston käsiteltävänä oleviin asioihin tarvittaessa; 3) tehdä esitys ratkaisuvallan pidättämisestä; ja 4) tehdä esitys otto-oikeuden käyttämisestä. Valmisteluvaliokunnassa edustajistoryhmien puheenjohtajilla on edustamiensa edustajistopaikkojen mukainen äänimäärä. 27 Edustajiston tehtävät Edustajiston tehtävänä on: 1) valita edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; 2) valita hallituksen muodostaja; 3) asettaa hallitus ja vapauttaa hallitus tehtävästään siten kuin säännöissä määrätään; 11

14 4) valita Joensuun ylioppilaslehden toimitusneuvosto ja sen puheenjohtaja; 5) valita ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta ja sen puheenjohtaja edustajiston toimikauden toisen vuoden tammikuussa kuten vaalijärjestyksessä määrätään; 6) valita ylioppilaskunnan taloustoimikunta ja sen puheenjohtaja; 7) perustaa enintään toimikaudekseen keskuudestaan valiokuntia asioiden valmistelua varten, jolloin on päätettävä valiokunnan toimenkuva, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan työryhmiä samalla päätettyä tiettyä tarkoitusta varten; 8) perustaa toimikaudekseen keskuudestaan sääntövaliokunta ja valmisteluvaliokunta siten, kuin niistä on näissä säännöissä tarkemmin määrätty; 9) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 10) valita opiskelijajäsenet yliopiston hallintoelimiin, ei kuitenkaan laitosneuvostoihin; 11) valita edustajat ylioppilaskunnan ulkopuolisiin hallintoelimiin, mikäli ylioppilaskunnalla on niissä pysyväisluonteinen ja äänivaltainen edustus, ei kuitenkaan yleisiin kokouksiin tai liittokokouksiin paitsi Suomen ylioppilaskuntien liitto ry - Finlands studentkårers förbund rf:n liittokokoukseen; 12) valita ylioppilaskunnan tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt; 13) valita ja vapauttaa pääsihteeri ja Joensuun ylioppilaslehden päätoimittaja toimestaan; 14) päättää ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja lisätalousarvioista hallituksen esityksestä sekä määrätä Joensuun yliopiston rehtorin suostumuksella opiskelijoilta perittävät jäsenmaksut; 15) päättää ylioppilaskunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 16) hyväksyä hallituksen antama toimintakertomus ylioppilaskunnan toiminnasta ja päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä; 17) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön tai tiluksen ostamisesta, myymisestä tai vaihtamisesta sekä kiinteistön, rakennuksen tai laitoksen kiinnittämisestä tai uudisrakentamiseen tai peruskorjaukseen ryhtymisestä; 18) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan harjoittaman liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta tai oleellisesta laajentamisesta tai supistamisesta; 19) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä säätiön perustamisesta hyväksyen samalla säätiön säännöt; 20) päättää kahdessa perättäisessä kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan tilikauden ylittävän velan ottamisesta, ylioppilaskunta ei kuitenkaan voi toimia takaajana; 21) päättää ylioppilaskunnan liittymisestä jäseneksi muihin yhteisöihin ja eroamisesta niistä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä; 22) hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä vaalijärjestys, työjärjestykset, taloussääntö, lehtisääntö sekä muut ylioppilaskunnan säännöt lukuun ottamatta hallituksen perustamien jaostojen sääntöjä; 23) päättää ylioppilaskunnan virallisista ilmoitustauluista; ja 24) päättää muistakin asioista, jotka edustajisto itselleen valmisteluvaliokunnan tai seitsemän (7) edustajiston jäsenen aloitteesta pidättää taikka, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi saattaa edustajiston ratkaistavaksi, ellei säännöissä toisin määrätä. Ensimmäisessä momentin kohdissa määrätyt asiat voidaan päättää yhdessä edustajiston 12

15 kokouksessa, mikäli edustajisto yksimielisesti julistaa asian kiireelliseksi. Tällöin päätös esityksen hyväksymisestä tehdään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. 28 Luottamuskysymys Luottamuskysymyksen voi panna vireille seitsemän (7) edustajiston jäsentä. Luottamuskysymys on toimitettava kirjallisesti ylioppilaskunnan puheenjohtajalle, joka toimittaa sen viipymättä luottamuskysymyksen saaneen toimielimen puheenjohtajalle. Kohdistui luottamuskysymys sitten toimielimeen tahi sen yksittäiseen jäseneen, sen käsittelee viipymättä kyseinen toimielin. Luottamuskysymys käsitellään seuraavassa koolle kutsuttavassa edustajiston kokouksessa, joka tulee pitää viimeistään neljätoista (14) päivää luottamuskysymyksen jättämisen jälkeen. Jos edustajisto toteaa, ettei luottamuskysymykseen vastannut toimielin tai hallituksen jäsen nauti edustajiston luottamusta, katsotaan toimielin tai hallituksen jäsen vapautetuksi tehtävästään. Jos edustajisto toteaa, ettei hallituksen puheenjohtaja nauti edustajiston luottamusta, katsotaan hallitus vapautetuksi tehtävästään. 29 Toivomusponnet Edustajisto voi hyväksyä toivomusponsia, jotka hallituksen tulee käsitellä ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Hallituksen tulee antaa edustajistolle selvitys toimistaan toivomusponsien toteuttamisen hyväksi viimeistään toisessa toivomusponnen hyväksymistä seuraavassa edustajiston kokouksessa. 30 Äänestäminen ja vaali edustajiston kokouksessa Kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni ja äänioikeus on henkilökohtainen. Edustajisto ratkaisee asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on yksi ja äänestyksessä kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen äänestys. Ellei tässäkään äänestyksessä kukaan saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen kesken ja valituksi tulee henkilö, joka tässä äänestyksessä on saanut eniten ääniä. Mikäli vaalissa täytettäviä paikkoja on enemmän kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa työjärjestyksen mukaisesti. 31 Pöytäkirja ja päätösluettelo Edustajiston sihteerinä toimii pääsihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen puheenjohtaja allekirjoituksellaan. Pöytäkirjanpitäjä varmentaa pöytäkirjan allekirjoituksellaan. Pöytäkirja on allekirjoitettava kahden (2) viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Ylioppilaskunnan edustajiston kokouksen päätösluettelo on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla 13

16 ilmoitustauluilla viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta ja sen on oltava esillä vähintään kaksi (2) kuukautta. 3. LUKU Hallitus 32 Hallituksen kokoonpano Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi. 33 Hallituksen valinta Edustajiston valittua hallituksen muodostajan tulee tämän tehdä esityksensä hallituksen jäsenten lukumääräksi ja kokoonpanoksi samassa edustajiston kokouksessa. Jos edustajisto hyväksyy hallituksen muodostajan esityksen, on tämän esittämät henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Jos edustajisto ei hyväksy esitystä, suoritetaan uusi hallituksen muodostajan vaali. Samalle henkilölle voidaan antaa uudelleen tehtäväksi hallituksen muodostaminen. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen muodostajan esityksen. Kerran hylätty lista voidaan hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Kahdesti hylättyä listaa ei voida esittää uudestaan. Mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) edustajiston jäsenistä sitä vaatii, on hallitus valittava suhteellisella vaalilla. Tällöin ei valita hallituksen muodostajaa. Ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja, toiseksi päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä ja kolmanneksi toimitetaan suhteellinen vaali, kuten työjärjestyksessä säädetään. 34 Hallituksen täydentäminen Milloin hallituksen jäsen kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuuden, vapautetaan tehtävästään tai eroaa hallituksesta, voi hallituksen puheenjohtaja esittää edustajistolle ehdokkaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Jos edustajisto ei hyväksy ehdokasta, esittää hallituksen puheenjohtaja uuden ehdokkaan. Jos valittavana on useampia, on ehdokaslista sellaisenaan joko hyväksyttävä tai hylättävä. Menettelyä jatketaan, kunnes edustajisto hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen. Hallituksen puheenjohtaja ei voi esittää uudelleen jo kerran edustajiston hylkäämää ehdokasta tai ehdokaslistaa. Milloin hallituksen puheenjohtaja kesken toimikauden menettää vaalikelpoisuutensa tai eroaa tehtävästään, kutsuu ylioppilaskunnan puheenjohtaja viipymättä edustajiston koolle valitsemaan uutta hallitusta. 14

17 35 Varapuheenjohtaja Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. 36 Koolle kutsuminen Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kolme (3) päivää ennen hallituksen kokousta siten kuin hallitus järjestäytymiskokouksessaan päättää. Kokouskutsuun on merkittävä kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 37 Päätösvaltaisuus Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Hallituksen työskentelystä annetaan tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä. 38 Läsnäolo-oikeudet hallituksen kokouksessa Ylioppilaskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä pääsihteerillä ja päätoimittajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi pääsihteerillä ja lehteä koskevissa asioissa päätoimittajalla on hallituksessa esitysoikeus. Hallitus voi halutessaan myöntää puhe- ja läsnäolooikeuden muillekin ja kutsua kokoukseensa asiantuntijoita. 39 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on: 1)käyttää ylioppilaskunnan puhevaltaa, kantaa ja vastata ylioppilaskunnan puolesta tuomioistuimissa, tehdä ylioppilaskunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet sekä muutoinkin edustaa ylioppilaskuntaa; 2) päättää ylioppilaskunnan jäseneksi hyväksymisen perusteista; 3) valita opiskelijajäsenet yliopiston laitosneuvostoihin; 4) valita ja vapauttaa työntekijät, hyväksyä työsopimukset ylioppilaskunnan työntekijöiden kanssa, päättää mahdollisista toimivapauksista; 5) valmistella edustajiston kokoukselle asiat, lukuun ottamatta hallituksen muodostajan vaalia, hallituksen eron myöntämistä ja kokouksen työjärjestykseen liittyviä asioita sekä toivomusponsia; 6) panna täytäntöön edustajiston päätökset; 7) valita työvaliokunta; 8) perustaa asioiden valmistelua, seurantaa tai täytäntöönpanoa varten ylioppilaskunnan jaostoja, hyväksyä jaostosääntö sääntövaliokuntaa kuultuaan ja päättää jaoston lakkauttamisesta; 9) valita jaostojen puheenjohtajat jaostoa kuultuaan ja antaa tarvittaessa jaoston toimintaa ohjaavia määräyksiä; 15

18 10) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja varainhoidosta, vastata ylioppilaskunnan omaisuudesta ja taloudenhoidon johtamisesta, valvoa taloudenhoidosta huolehtivien toimihenkilöiden toimintaa; sekä 11) hoitaa, käsitellä ja ratkaista muut asiat, joita näissä säännöissä taikka muutoin ei ole määrätty edustajiston tahi muun toimielimen toimivaltaan. Hallitus voi saattaa edustajiston käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian. Hallitus voi pidättää itselleen ratkaisuvallan asioissa, mitkä kuuluvat jaoston, hallituksen perustaman työryhmän tahi toimihenkilön toimivaltaan. Työjärjestyksissä, muissa säännöissä tai hallituksen kulloinkin erikseen tekemällä päätöksellä voidaan hallituksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa erikseen määrätyissä asioissa siirtää muulle toimielimelle tai toimenhaltijalle. Hallitus ei voi delegoida ensimmäisen momentin 2, 3, 7 ja 8 kohdissa mainittuja tehtäviään. 40 Työvaliokunta Hallituksen valitsemaan työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Näiden lisäksi hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokuntaan 1-2 muuta jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja ja sihteerinä pääsihteeri. 41 Toimeenpanokielto Jos hallitus katsoo, että edustajiston päätös on lain vastainen tahi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ei kuulu edustajiston toimivaltaan, on hallituksen kieltäydyttävä päätöksen toimeenpanemisesta ja ilmoitettava siitä viipymättä edustajistolle asian uudelleen käsittelyä varten sekä pyydettävä ylioppilaskunnan puheenjohtajan ja sääntövaliokunnan tulkinta asiasta. Jos ylioppilaskunnan puheenjohtaja katsoo, että ylioppilaskunnan toimielimen päätös on lain vastainen tahi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ei kuulu toimielimen toimivaltaan, toimielimen päätöstä ei saa toimeenpanna. Ylioppilaskunnan puheenjohtajan on ilmoitettava tästä viipymättä kyseiselle toimielimelle asian uudelleenkäsittelyä varten, sekä pyydettävä sääntövaliokunnan tulkintaa asiasta. 42 Hallituksen toimivalta eräissä tapauksissa Hallitus voi asian kiireellisyyden niin vaatiessa tehdä edustajiston toimivaltaan kuuluvissa 27 :n ensimmäisen momentin kohdissa 10 ja 11 mainituissa asioissa päätöksiä, mikäli edustajistoa ei saada koolle. Tehdyt päätökset on saatettava ylioppilaskunnan puheenjohtajan tietoon viipymättä ja edustajiston tietoon seuraavassa kokouksessa. 43 Pöytäkirja ja päätösluettelo Hallituksen sihteerinä toimii pääsihteeri tai erikseen nimetty pöytäkirjasihteeri. Hallituksen pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy kokouksen puheenjohtaja allekirjoituksellaan. Pöytäkirjanpitäjä 16

19 varmentaa pöytäkirjan allekirjoituksellaan. Pöytäkirja on allekirjoitettava kahden (2) viikon kuluessa kokouksen pitämisestä. Ylioppilaskunnan hallituksen kokouksen päätösluettelo on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä pöytäkirjan tarkastamisesta ja sen on oltava esillä vähintään kaksi (2) kuukautta. 44 Nimenkirjoittajat Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri, aina kaksi yhdessä. 45 Valtuutus Ylioppilaskunnan hallituksen on annettava valtakirja henkilöille, joilla on oikeus kuitata saapunut arvoposti ja nostaa varoja pankki- ja postisiirtotileiltä. 4. LUKU Työntekijät 46 Toimikaudet Pääsihteerin ja päätoimittajan toimikausi on kaksi (2) vuotta työsuhteen alusta lukien. Sektorisihteerien toimikauden pituus on yksi (1) vuosi työsuhteen alusta lukien. Työsuhteet voidaan hakuilmoituksessa ja työsopimuksessa jaksottaa työtehtävien vaatimuksien mukaisesti. 47 Toimen täyttäminen Ylioppilaskunnan avoinna olevat toimet täytetään hakemuksesta, mikäli työsuhde kestää yli kaksi (2) kuukautta. Pääsihteerin ja päätoimittajan toimiin hakuaika on vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää. Muihin toimiin hakuaika on vähintään neljätoista (14) päivää. Toimi julistetaan haettavaksi ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Toimi voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää. Sihteereiden ja päätoimittajan työsuhdetta voidaan jatkaa kerran yhdellä vuodella ilman ensimmäisen momentin hakumenettelyä. 5. LUKU Talous 48 Tilikausi Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. 17

20 49 Jäsenmaksusta päättäminen Edustajisto päättää jäsenmaksuista ennen talousarvion hyväksymistä. Rehtori vahvistaa jäsenmaksut. Jäsenmaksun muuttamisesta tulevalle lukuvuodelle edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Mikäli enemmistöä ei saavuteta, jää vanha jäsenmaksu voimaan. Hallitus päättää maksujen kantamistavasta ja ajasta. 50 Talousarvio Talousarvion toteuttaminen on hallituksen tehtävä. Hallitus ei saa ylittää hyväksyttyyn talousarvioon otettua määrärahaa ilman edustajiston suostumusta. Talousarviosta säädetään tarkemmin talous- ja toimisäännössä. 51 Varainhankinta Ylioppilaskunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä kerätä varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. 52 Rahastot Ylioppilaskunnan voi olla rahastoja, joiden perustamisesta ja lakkauttamisesta edustajisto päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Edustajisto päättää rahaston säännöistä kokouksessa, jossa rahasto perustetaan. 53 Tilintarkastajat ja tositetarkastajat Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt. Ainakin toisen tilintarkastajan tulee olla kauppakamarin (HTM), keskuskauppakamarin (KHT) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi edustajisto valitsee keskuudestaan kaksi (2) tositetarkastajaa. 54 Tilinpäätöksen laatiminen Hallituksen on huolehdittava kunkin tilikauden tilinpäätöksen laatimisesta ja annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. Samalla on annettava tarkastettavaksi kirjanpito siihen liittyvine asiakirjoineen sekä muut ylioppilaskunnan taloutta ja hallintoa tilikauden aikana selvittävät asiakirjat sekä tilintarkastajien erikseen pyytämät selvitykset ja asiakirjat. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle tilintarkastuskertomus kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun tilinpäätös on luovutettu heille. Hallituksen on toimitettava kertomus sekä tehtyjen muistutuksien johdosta tehdyt selitykset 18

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT Edustajisto on hyväksynyt säännöt toisen kerran 11.11.2008 Rehtori on vahvistanut säännöt 18.11.2008 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Saimaan

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Haaga-Helian opiskelijakunta Helga SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Opiskelijakunta... 3 2 Tarkoitus ja toiminta... 3 3 Jäsenet... 3 4 Jäsenmaksu... 3 5 Edustajisto... 4 6 Edustajiston kokoontuminen... 5 7 Hallitus...

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Sivu 1 / 10 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Nimi, kotipaikka ja lainsäädännöllinen asema 2 Ylioppilaskunnan jäsenet 3 Ylioppilaskunnan toimielimet ja toimivallan jakautuminen 4 Hallintomenettely ja toiminnan julkisuus

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) Vahvistettu rehtorin päätöksellä 5.11.2015. 1 Opiskelijakunta Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 (8) 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää lyhennettä KAMO.

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä opiskelijakunta Kaakko. Opiskelijakunnasta käytetään

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Jäsenet Jokaisella Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi.

3 Jäsenet Jokaisella Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijalla on oikeus liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Ruotsiksi nimi on Studerandekåren vid Centria yrkeshögskola ja

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt I LUKU: YLEISTÄ 1 Lainsäädännöllinen asema Lapin yliopiston ylioppilaskunta on itsehallintoon oikeutettu julkisyhteisö. 2 Nimi, kotipaikka ja virallinen kieli

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt.

Toimintaa ohjaa edustajiston hyväksymät toimintasuunnitelma sekä erilaiset ohjesäännöt. KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaani. Englanniksi opiskelijakunnasta käytetään nimeä Student

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Esteellisyys omaisuuskysymyksessä Puheenjohtaja Antti Karkola 1.3.2012 AYYE / PJ / 2 / 2012 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Esitys 1 (5) Antti Karkola 1.3.2012 E / PJ / 2 / 2012 Tämä esitys edustajiston jäsenten esteellisyydestä käsiteltäessä ns. omaisuuskysymystä käsitellään edustajiston kokouksen

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Säännöt Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt Laurea-ammattikorkeakoulun Säännöt 2(10) 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Laurea-ammattikorkeakoulun. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä O Diako.

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN SÄÄNNÖT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 I LUKU Ylioppilaskunta 1 Nimi, kotipaikka, kielet ja lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Autism- och Aspergerföreningen i Västra-Nyland rf SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan Autismi- ja Aspergeryhdistys

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot