ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla neuvottelukunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA

2 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia n laajenemassa päihde- ja mielenterveysstrategiaksi vuden 2012 alusta. Tätä työtä vat yhdessä tehneet Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta sekä Lesti- ja Perhnjkilaaksjen mielenterveys- ja päihdetimikunnat. Työ n llut pikkisektraalista ja rganisaatirajat ylittävää kehittämistyötä, jssa n llut mukana myös pliittisia päättäjiä. Strategiaa n kttu neuvttelu- ja timikuntien kkuksissa ja työstämistä varten n järjestetty kaksi seminaaripäivää ja kansalaiskuuleminen. Lisäksi strategia-alueen kunnilta n pyydetty lausunnt strategian tavitteiden tteutumisesta eri hallintkuntien strategisissa suunnitelmissa. Strategisen työn phjana vat lleet valtakunnalliset hjelmat: Alkhlihjelma ja Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Susitusten mukaisesti aiemmin erillisinä laaditut päihde- ja mielenterveysstrategiat yhdistetään nyt päihde- ja mielenterveysstrategiaksi. Strategia tivtaan sisällytettävän saksi timinta-alueen kuntien terveyden ja hyvinvinnin edistämisen strategiita ja sen tivtaan saltaan hyödyntävän strategia- alueella tteutettavaa Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategiaa 2015 ja Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelmaa Päihde- ja mielenterveystyön strategialla ktaan yhteen eri sektreiden timijita yhteisesti määriteltyjen päihde- ja mielenterveystyön päämäärien mukaiseen timintaan ja sen tteuttamiseen. Strategiassa krstetaan pikkihallinnllisia ja laadukkaasti timivia päihde- ja mielenterveysngelmia ehkäiseviä sekä palveluja tukevia verkstja, mitkä edistävät ja tukevat kuntien asukkaiden arkea. Keskeisinä asiina strategiassa n nähty edistävä ja ehkäisevä työ, asiakkaan aseman vahvistaminen ja hjauskeinjen kehittäminen sekä timivien päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen Keski-Phjanmaan kuntien sekä Kruunupyyn kunnan alueelle Strategian tteutumista arviidaan ja se päivitetään vusittain. Strategia-aikana päihdepalvelut, selviämis-, katkaisu- ja avhit, sekä laitskuntutus, tullaan keskittämään perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn fyysiseen ja timinnalliseen yhteyteen. Tavitteena n kehittää asiakaslähtöiset palvelut, jissa n ssiaalityön, smatiikan ja psykiatrian saaminen. Kkklaan perustettava uusi yksikkö valmistuu 2013 ja palvelee Keski-Phjanmaan maakuntaa ja sen lähialueita. Päihde- ja mielenterveysngelmien ehkäisy n sa väestön terveyden ja hyvinvinnin edistämistä, jta kunnat ja kuntayhtymät tekevät mien strategisten suunnitelmiensa kautta. Kkklan turvallisuus-, päihdeja mielenterveystyön neuvttelukunnan sekä Lesti- ja Perhnjkilaaksjen mielenterveys- ja päihdetimikuntien asiantuntemusta tivtaan käytettävän kuntalaisia kskevassa strategisessa valmistelutyössä Keski-Phjanmaalla Erkki Kerla puheenjhtaja Kkklan turvallisuus-, päihdeja mielenterveysasiiden neuvttelukunta Keij Salminen puheenjhtaja Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnat

3 ASUKASLUKU STRATEGIA-ALUEEN KUNNISSA ( ) Halsua 1289 Kannus 5737 Kaustinen 4302 Kkkla Lestijärvi 853 Perh 2934 Thlampi 3480 Veteli 3466 Kruunupyy 6731 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN JA LÄHIMAAKUNTIEN VÄESTÖENNUSTE VUOTEEN VUOSI 2016 Keski-Phjanmaa Phjanmaa Etelä-Phjanmaa Phjis- Phjanmaa Lähde: SOTKA Net 1

4 KESKEISET KÄSITTEET Terveyden edistämisellä tarkitetaan yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön khdistuvaa timintaa, jnka tavitteena n terveyden, työ- ja timintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysngelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserjen kaventaminen sekä suunnitelmallista vimavarjen khdentamista terveyttä edistävällä tavalla. Hyvinvinnilla tarkitetaan ihmisen hyvän elämän tteutumista elinljen, ystävyyssuhteiden ja itsensä tteuttamisen kautta. Ehkäisevä päihdetyö n timintaa, jnka tavitteena n parantaa terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvintia edistämällä päihteettömiä elintapja, ehkäisemällä ja vähentämällä päihdehaittja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Alkhlihaittjen ehkäisemiseksi n sattava yhdistää klme ulttuvuutta timivaksi kknaisuudeksi: kansalaisten ma jumisen säätely, viranmaisten timinta sekä alkhlia myyvien markkiniden timintatavat. Päihderiippuvuudella tarkitetaan tilaa, jssa henkilö jatkaa päihteiden käyttöä hulimatta sen humattavista psyykkisistä, fyysisistä tai taludellisista haitista. Päihderiippuvuus perustuu päihteen käytöstä saatuun aikaisempaan mielihyvän kkemukseen tai sen dtukseen. Neurkemiallisten ja fysilgisten muutsten hella riippuvuutta ylläpitävät myös mnet uskmukset päihteen ylivertaisuudesta verrattuna muihin vaihtehtihin nautinnn tai tyydytyksen saamiseksi. Päihdetyö n hjausta ja neuvntaa, jka liittyy terveyttä ja turvallisuutta kskee päihteettömyyttä sujaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Tämän lisäksi päihdetyöllä tarkitetaan päihteiden aiheuttamien sairauksien ja riippuvuuden tutkimus -, hit- ja kuntutuspalveluja. Mielenterveyden edistämisellä tarkitetaan kaikkea timintaa, jlla pyritään tukemaan ptimaalisen mielenterveyden tteutumista. Ehkäisevällä mielenterveystyöllä tarkitetaan timintaa, jnka tavitteena n ehkäistä mielenterveyshäiriöiden ilmaantuvuutta. Painpiste n mielenterveysngelmien ja - häiriöiden ehkäisemisessä erityisesti riskiryhmiin vaikuttamalla. Mielenterveyshäiriössä henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat timintakykyä, ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Vakava mielenterveyden häiriö vi lamaannuttaa täysin. Mielenterveystyöllä tarkitetaan yksilön psyykkisen hyvinvinnin, timintakyvyn ja persnallisen kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveyden häiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyö n yksilön ja yhteisön mielenterveyttä sujaavien tekijöiden vahvistamista sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentämistä ja pistamista sekä näihin liittyvää hjausta ja neuvnta ja tarpeenmukaista yksilön ja perheen psykssiaalista tukea. Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyspalvelut, jtka sisältävät mielenterveyden häiriöiden tutkimuksen, hidn ja lääkinnällisen kuntutuksen. Indikaattri n tunnusluku, jka tiivistää aineiststa saatavan infrmaatin. Indikaattritiedn avulla tässä strategiassa seurataan tavitteiden tteutumista viimeisimmän saatavilla levan tilasttiedn valssa. 2

5 VISIO YHDESSÄ ENEMMÄN TOISISTAMME VÄLITTÄEN Keski-Phjanmaalla ja Kruunupyyssä n vunna 2016 pikkihallinnllisesti ja laadukkaasti timiva päihde- ja mielenterveysngelmia ehkäisevä ja palveluja tukeva verkst, jka tukee ja edistää kaikkien turvallista arkea. ARVOT Elämän ja ihmisarvn kunniittaminen Oikeudenmukaisuus Osallisuus, matimisuus ja yhteisöllisyys TAVOITTEET Kaikilla strategia-alueen asukkailla tulee lla riittävästi ravinta, unta, työtä, timeentula ja hyviä ihmissuhteita; Fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, jka sisältää terveelliset elämäntavat, timivat ihmissuhteet ja täysivaltaisen sallisuuden tukea antavassa yhteisössä Taludellinen turvallisuus ja hyvät asuin- ja elinlsuhteet Yksilöä kunniittavat, riittävät ja tarpeenmukaiset palvelut, jissa ihmisestä välitetään Palveluissa n asiakaslähtöinen, mniammatillisesti tteutettu hit- ja kuntutussuunnittelu, jlla varmistetaan palvelujen laatu ja jatkuvuus TOIMENPIDE-ESITYKSET Timimme yhdessä väestön terveyttä, hyvinvintia ja suvaitsevaisuutta edistäen; Asetetaan painpiste ehkäisevään työhön ja peruspalveluihin Hulehditaan riittävästä resursinnista perusterveydenhullssa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa. Kehitetään eri timijatahjen ja alueiden välistä yhteistyötä, yhteisiä tavitteita, palveluketjujen timivuutta ja tehtävän työn laatua. Selkiytetään työnjaka sekä arviinnin ja hidn prrastusta eri timijiden kesken Tarkennetut timenpide-esitykset n kttu matriisiin (liite 1). 3

6 STRATEGIAN KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET Terveyden ja hyvinvinnin edistämiseksi alueella tteutetaan Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategiaa 2015, Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelmaa ja AIKAA LAPSELLE Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa sekä Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategiaa, jihin kunnat kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt vat situtuneet. Päihde- ja mielenterveyshäiriöiden ehkäisemiseksi timitaan yhdessä väestön terveyttä, hyvinvintia ja suvaitsevaisuutta edistäen. Mielenterveyshäiriöiden ja päihde- ja timinnallisten riippuvuuksien hit ja kuntutus tteutetaan ssiaali- ja terveydenhulln yhteistyönä integridusti. Palveluissa n yhtenäinen, asiakaslähtöinen hit- ja kuntutussuunnittelu. Tavitteena n vahvistaa asiakkaan asemaa perus- ja erityispalveluissa sekä mahdllistaa palvelut niin, että asiakas saa tarvitsemansa hidn ja kuntutuksen matalan kynnyksen periaatteella vurkauden ajankhdasta riippumatta. Suunnitelmakaudella Kkklassa alittava päihdekeskus lisää asiakkaan tarvitsemien palvelujen saatavuutta, työyhteisöjen ammatillista saamista ja mniammatillista yhteistyötä. Kruunupyyn kunta hankkii ssiaali- ja terveydenhulln palvelut Kkklasta isäntäkuntamallilla. Isäntäkuntamallin lisäksi kunta hankkii päihde- ja mielenterveyspalveluita stpalveluina Pietarsaaresta ja Vaasasta. Ostpalveluiden hankkimisen taustalla n palveluiden saaminen rutsinkielellä. Tämän vuksi rutsinkielellä saatavien päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen n tärkeää. Keski-Phjanmaan erikissairaanhit- ja peruspalvelukuntayhtymän Psykiatrian tulsalueella n llut j pitkään hyvä yhteistyö Pietarsaaren alueen kanssa mm. psykiatripäivystyksessä. Psykiatrian pliklinikalla n vahvistettu rutsinkielisten palveluiden saatavuutta malla rutsinkielisellä tiimillä. Rutsinkielellä saatavien päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistaminen ja yhteistyön syventäminen näiden palveluiden saatavuudessa tulee varmistaa Pietarsaaren alueen kanssa. 4

7 STRATEGIAN TOTEUTUSVASTUU JA SEURAN- TATYÖ Alueellisen päihde- ja mielenterveysstrategian tteutumisesta vastaavat Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmä yhdessä strategia-alueen kuntien vastaavien työryhmien kanssa. Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa. Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työryhmä, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SONET- Btnian kehittämissuunnittelija, Keski-Phjanmaan erikissairaanhit- ja peruspalvelukuntayhtymän edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen kehittämissuunnittelija. Strategian tavitteiden tteutumista seurataan kunnissa käyttöön tettavilla sähköisillä hyvinvintikertmuksilla. Ennen hyvinvintikertmuksen käyttööntta käytetään j sähköisessä hyvinvintikertmuksessa levia indikaattreita, sekä muutamaa muuta niiden ulkpulelta valittua indikaattria, seurantamittareina 1. STRATEGIAN TAUSTALLA OLEVAT SUUNNITELMAT JA OHJELMAT ALKOHOLIOHJELMA Hallitus käynnisti valtakunnallisen Alkhlihjelman vunna Ohjelmaa edelsi valtineuvstn periaatepäätös alkhliplitiikan linjauksista. Strategia-alueen kunnat allekirjittivat kumppanuuspimuksen Alkhlihjelman kanssa vunna Alkhlihjelman tavitteena n vähentää haittja, jita alkhli aiheuttaa lasten ja perheiden hyvinvinnille, vähentää alkhlijumien riskikäyttöä ja sen aiheuttamia haittja sekä kääntää kknaiskulutus laskuun. Alkhlihjelma jatkuu edelleen THL:n krdinimana. Hallitushjelmaan 2011 n kirjattu Alkhlihjelman vakiinnuttaminen. Hallituksen tuki hjelmalle tulee Terveyden edistämisen plitiikkahjelman kautta. 1 Lapset ja lapsiperheet/hyvinvinti ja terveys: Lapsiperheiden pienitulisuusaste, ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. lukan ppilaista, kulukiusatuksi jutuneet, % 8. ja 9 lukkalaisista, vanhemmuuden puutetta, % 8. ja9. lukan ppilaista, Terveydentila keskinkertainen tai hun, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Tupaki päivittäin, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Tsi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. lukan ppilaista, Kdin ulkpulelle sijitetut 0-17 vutiaat, % vastaavanikäisistä, Itsemurhakulleisuus Nuret/ hyvinvinti ja terveys: Kulutuksen ulkpulelle jääneet vutiaat, Nuristyöttömät, % vutiaasta työvimasta, Timeentultukea pitkäaikaisesti saaneet vutiaat, % vastaavanikäisistä, Erikissairaanhidn avhitkäynnit, nurispsykiatria/ , Itsemurhakulleisuus, unettmuutta ja masentuneisuutta vutiailla, Kkeillut laittmia huumeita, % 8. ja 9 lukan ppilaista, Päihteiden vuksi sairaaliden ja terveyskeskusten vudesastlla hidetut ptilaat/ 100 asukasta Työikäiset/ hyvinvinti ja terveys: Alkhlijuminen kknaiskulutus asukasta khti, 100 % alkhlina, litraa, Timeentultukea pitkäaikaisesti saaneet vutiaat, % vastaavaikäisistä, Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä, Työkyvyttömyyseläkettä saavat vutiaat, % vastanikäisestä, Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuksi työkyvyttömyyseläkettä saaneet, % vutiaista, Päihteiden vuksi sairaaliden ja terveyskeskusten vudesastilla hidetut ptilaat/ 1000 asukasta, Päihdehulln avpalveluissa asiakkaita/ 1000 asukasta, Päihdehulln laitksissa asiakkaita/ 1000 asukasta, Psykiatrian avhitkäynnit/ 1000 asukasta, Itsemurhakulleisuus, Unettmuutta ja masentuneisuutta vutiailla, viimeisen kuukauden aikana pitkäaikaisesti tai tistuvasti unettmuutta vutiailla Ikääntyneet/ hyvinvinti ja terveys: Itsemurhakulleisuus, unettmuus, masentuneisuus 5

8 KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA (MIELI 2009) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma linjaa mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja paintukset vuteen Suunnitelma linjaa ensimmäistä kertaa mielenterveys- ja päihdetyötä yhdessä valtakunnallisella taslla. Suunnitelmassa paintetaan asiakkaan aseman vahvistamista, mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä ja ngelmien ja haittjen ehkäisyä ja hita sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä painttaen perus- ja avhitpalveluja. Suunnitelmaa krdini ja tteuttaa THL. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE) Kaste-hjelmassa määritellään lähivusien ssiaali- ja terveydenhulln kehittämistavitteet ja keskeisimmät timenpiteet, jilla ne vidaan saavuttaa. Ohjelma antaa sekä kknaiskuvan hjelmakaudella kuntiin suuntautuvasta hjauksesta ja niistä keskeisistä timenpiteistä, jihin valtillisten laitsten (THL, AVI, Työterveyslaits) työpansta sekä muita kehittämistiminnan resursseja suunnataan. Kaste hjelman ensimmäinen painpiste n sallisuuden edistäminen ja terveys- ja hyvinvintierjen kaventaminen. Myös viiden muun painpisteen kannalta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen n tärkeää. Suunnitelman tteutumisesta vastaa ssiaali- ja terveysministeriö. KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Suunnitelman keskeinen sisältö n suunnitelma-alueen asukkaiden arjen turvallisuuden lisääminen. Tavitteina n päihdehaittjen, väkivallan, syrjäytymisen ja elintassairauksien ehkäisy. Suunnitelmaa tteuttaa turvallisuustyön työ- ja hjausryhmä. Krdininnista vastaa Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus. KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTISTRATEGIA 2015 Hyvinvintistrategian tavitteena vat yhteisöllisyyden ja sallisuuden kasvaminen, tarpeenmukaisten hyvinvintipalvelujen saatavuus, terveiden elämäntapjen vahvistuminen ja kulttuurin ja liikunnan hyvinvintivaikutusten kasvaminen. Hyvinvintistrategiaa krdini Keski-Phjanmaan liitt. AIKAA LAPSELLE Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma n lakisääteinen (lastensujelulaki 12 ), mikä kunnan n laadittava yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa. Suunnitelma laaditaan lasten ja nurten hyvinvinnin edistämiseksi sekä lastensujelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuuststa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vudessa. Suunnitelma n tettava humin talusarvita ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma n kunnassa kaikkien hallintkuntien yhteinen asia eikä pelkästään ssiaalitimen vastuulla. 6

9 KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAA OVAT LAATINEET SEURAAVAT HENKILÖT: Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunta Paula Salminen, psyklgi Perhnjkilaaksn psykiatrian aluepliklinikka Hilkka Anttila, ssiaalihitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Tunkkari Merja Heikkilä, ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Perheneuvla, Pajala Lea Timnen, kuluterveydenhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Kaustinen Outi Pesla, erityispettaja, Kaustisen kunta Kalle Pkela, päihdehulln ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Pekka Kauppinen, perheiden tukemisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Reetta Hjelm, ktihidn ja asumisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Anna-Maija Marjusaari, psykiatrian sairaanhitaja, Perhn kunta Jaana Takala, yliknstaapeli, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaits, Kaustisen pliisiasema Anna-Stina Kkk, terveyskeskuslääkäri, Tunkkari Keij Salminen, psyklgi/tulsyksikköjhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Psykssiaaliset palvelut, pj. Lisäksi työskentelyssä vat lleet mukana lautakunnan päätöksen jälkeen Anne Linna, terveyskeskuslääkäri, Peruspalveluliikelaits Jyta (kevääseen 2011) Sili Mustnen, asumispalvelujhtaja, Keski-Phjanmaan ssiaalipsykiatrinen yhdistys Lestijkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunta Maarit Salnen, psykiatrian sairaanhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Thlampi Riitta Mattila, psykiatrian sairaanhitaja, Peruspalveluliikelaits Jyta, Lestijärvi Tiina Huuki, ssiaalityöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Lestijärvi/Lestijkilaaks, syksystä 2011 lähtien kulukuraattri Kannus Kirsi Takkinen, perhetyöntekijä, Peruspalveluliikelaits Jyta Thlampi, (syksyyn 2010) Leila Pihlajamaa, sivistystimenjhtaja, Thlammin kunta (kevääseen 2011) Terhi Elamaa, päivähidn jhtaja, Thlammin kunta (keväästä 2011) Päivi Peltkrpi, terveyden ja sairaanhidn palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Marita Tivnen, ssiaalityöntekijä Peruspalveluliikelaits Jyta, Perheneuvnta, Kannus Talvikki Ismaa, psyklgi, Peruspalveluliikelaits Jyta, Perheneuvnta, Kannus Jatta Kainu, kulukuraattri, Kannus (syksyyn 2011) Markus Heikell, sastnhitaja, Lestijkilaaksn psykiatrian aluepliklinikka, Kannus Sepp Tastula, terveyskeskuslääkäri, Peruspalveluliikelaits Jyta, Kannus Keij Salminen, psyklgi/tulsyksikköjhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta - Psykssiaaliset palvelut, pj. Alkukkntumisia lukuun ttamatta timikunnat vat työskennelleet yhdessä. Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta Seija Haapaleht, timistsihteeri, Kkklan kaupunginhallituksen edustaja Pirkk Häli, pettaja, Kkklan kaupunginhallituksen edustaja Kaarina Typpö, eläkeläinen, Kkklan ssiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Marjut Lampinen, timinnanjhtaja, Ventuskartan ry Rnnie Djupsund, nuristimenjhtaja, Kkklan kaupunki 7

10 Leena Veiskla, timinnanjhtaja, Keski-Phjanmaan ssiaalipsykiatrinen yhdistys Marita Lukiainen, timinnanjhtaja, Kkklan ensi- ja turvakti ry Susanne Hngell, ssiaaliterapeutti, Kruunupyyn kunta Kauppi Virkkala, yhteyspäällikkö, Keski-Phjanmaan liitt Anne Srmunen, yhteyspäällikkö, Keski-Phjanmaan liitt Anna-Leena Hhental, sairaanhitaja, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaits Matti Kaivsja, psykiatrian tulsaluejhtaja, Keski-Phjanmaan erikissairaanhit- ja peruspalvelukuntayhtymä Pekka Kauppinen, perheiden tukemisen palvelujhtaja, Peruspalveluliikelaits Jyta Juha Jki, työvimahjaaja, TE-keskus, Työviman palvelukeskus Margita Lukkarinen, timitusjhtaja, Kkktyö-säätiö Anja Mehtälä, eläkeläinen, Kkklan sumalainen seurakunta Helena Istalus, pettaja, Pelastakaa Lapset ry Sari Järvenpää, kuntutusneuvja, TE-keskus Anneli Palsaari, sairaanhitaja, Terveys ry Anne Linna, ylilääkäri, Kkklan kaupunki, Kkklan terveyskeskus Heidi Rintala, työterveyshitaja, TYÖPLUS Erkki Kerla, apulaispliisipäällikkö, Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaits, neuvttelukunnan pj. Saara Lång, kehittämissuunnittelija, Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus, neuvttelukunnan asiiden valmistelija Sepp Mattila, palvelujhtaja, neuvttelukunnan esittelijä, Kkklan kaupunki Kaarina Karsikas, timistsihteeri, neuvttelukunnan sihteeri, Kkklan kaupunki Strategiantyön suunnittelu ja krdininti Strategiatyön suunnittelutyöryhmään vat kuuluneet kehittämissuunnittelija Pirj Knif SONET Btniasta, kehittämissuunnittelija Saara Lång Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksesta, kehittämispäällikkö Tuija Turila Kkklan kaupungista, psyklgi/tulsyksikköjhtaja Keij Salminen Peruspalveluliikelaits Jyta/ Psykssiaaliset palvelut, apulaispliisipäällikkö Erkki Kerla Keski-Phjanmaan ja Pietarsaaren pliisilaitkselta, prjektisuunnittelija Janne Brunni ( )) sekä prjektikrdinaattri Pia Hakala ( ) Tervein Mielin Phjis-Sumessa hankkeesta. Kuvat Paula Salminen 8

11 Liite 1 Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn päihde- ja mielenterveysstrategia MATRIISI TAVOITTEISTA, MENETELMISTÄ JA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSESTA TAVOITTEET MENETELMÄT TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS (timenpide, vastuu, aikataulu, seuranta) EDISTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TYÖ Fyysinen, psyykkinen ja ssiaalinen hyvinvinti, jka sisältää terveelliset elämäntavat, timivat ihmissuhteet ja täysivaltaisen sallisuuden tukea antavassa yhteisössä. Taludellinen turvallisuus ja hyvät asuinja elinlsuhteet Strategiat ja suunnitelmat Keski-Phjanmaan hyvinvintistrategia 2015 Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma Keski-Phjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategia Aikaa lapselle, Kkklan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelma Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön painpisteet yhteinen timinta väestön terveyden, hyvinvinnin ja suvaitsevaisuuden edistämiseksi riittävä ravint, uni, työ, timeentul ja hyvät ihmissuhteet Timenpiteet Hulehditaan riittävästä resurssinnista perusterveydenhullssa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa esim. perhetyö- ja lapsiperheiden ktipalvelu, lakisääteisen kulukuraattrija kulupsyklgitiminnan järjestäminen lisätään työparityöskentelyä piskelijaterveydenhulln mielenterveyspalveluiden järjestäminen Akuutin henkisen ensiavun valmiuksien lisääminen spimalla yhteistyömudista MTEA (mielenterveyden ensiapukulutus)-kulutukset esimiesasemassa leville ja perustasn työntekijöille T-L-P- menetelmät:kuluttaminen ja käytön lisääminen Puheeksi ttamisen kulutukset neuvlaan, päivähitn ja kuluille Hulen vyöhykkeistö lmakkeiden käyttö työntekijän man hulen kartittamisessa 9

12 Ennakintidialgin käyttö asiakastyössä Läheisneuvnpit asiakastyössä AUDIT- lmakkeen käyttö ptilas- /asiakastyössä systemaattisesti, yhtenäinen kirjauskäytäntö Mini-interventin käyttöön tt perusja erityispalveluissa Mtivivan haastattelun kulutukset ja menetelmän käyttööntt Ryhmämutisten työskentelytapjen kehittäminen Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja. 10

13 ASIAKKAAN ASEMAN VAHVISTAMINEN Osallisuuden ja kkemusasiantuntijuuden vahvistaminen Yhdenvertainen khtelu ja palveluihin pääsy mahdllistetaan palvelut matalan kynnyksen periaatteella vurkauden ajankhdasta riippumatta hittarvearvi tehdään klmen päivän sisällä yhteydentsta perusja erityispalveluiden kanssa yhteistyössä Timenpiteet tuetaan kkemustutkijiden työtä ja ryhmämutista työtä (ma-apuryhmät) yhdenvertainen hidn- ja kuntutuksen tarpeen arviinti hidn ja kuntutuksen vaikuttavuuden arviinti Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 11

14 OHJAUSKEINOJEN KEHITTÄMINEN Hyvinvintityön tavitteiden laaja-alainen tarkastelu ja sen rakenteiden rganisiminen Tilasttiedn tutant ja sen kerääminen Sähköisen hyvinvintikertmuksen käyttöön tt Timenpiteet edistetään aktiivisesti sitä, että alueen kunnissa tetaan käyttöön sähköinen hyvinvintikertmus ennen hyvinvintikertmuksen käyttööntta päihde- ja mielenterveysstrategiaa seurataan valituilla indikaattreilla vusittain ja seuranta timitetaan kuntien pliittiseen päätöksentekn Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 12

15 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN JÄR- JESTÄMINEN Järjestetään yksilöä kunniittavat, riittävät ja tarpeenmukaiset mielenterveys- ja päihdepalvelut, jissa ihmisestä välitetään. Palveluissa n asiakaslähtöinen, mniammatillisesti tteutettu hit- ja kuntutussuunnittelu, jlla varmistetaan palveluiden laatu ja jatkuvuus Palvelukknaisuuksien krdininti päihderiippuvuuden - ja mielenterveyshäiriöiden hit- ja kuntutus tteutetaan ssiaali- ja terveydenhulln yhteistyönä integridusti päihdekeskus lisää asiakkaan tarvitsemien palveluiden saatavuutta, työyhteisöjen ammatillista saamista ja mniammatillista yhteistyötä tarpeen mukainen hidnprrastus perus- ja erityispalveluissa/ av- ja laitspalveluissa (hidnprrastus kehitetään asiakaslähtöisesti ja hänen tarpeistaan käsin -> yhtenäinen arviintikäytäntö ja hit- ja kuntutussuunnittelu tulee sittamaan tien hidnprrastukselle laitsmutisissa palveluissa Perus- ja avpalveluiden tehstaminen ludaan kehittämisprsessi, jlla juurrutetaan perusterveyden hultn säännöllinen knsultaati lääkäreille Timenpiteet Hulehditaan riittävästä resurssinnista perusterveydenhullssa, erityispalveluissa, ssiaalipalveluissa ja muissa kunnan peruspalveluissa avhitpalveluita painttaen kehitetään eri timijatahjen ja alueiden välistä yhteistyötä, yhteisiä tavitteita, palveluketjujen timivuutta ja tehtävän työn laatua selkiytetään työn jaka sekä arviinnin ja hidn prrastusta eri timijiden kesken MHRain tarpeen mukainen käyttööntt peruspalvelut vat ensisijainen hit- ja kuntutuspaikka päihde- ja mielenterveystyössä perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn resurssien hyödyntäminen ja yhteistyön lisääminen psyklgisten tutkimusten prrastus (lasten- ja nurten malli n valmiina, aikuisten vastaava kehitteillä) neurpsyklgiseen kuntutukseen pääsemisen varmistaminen kuntutujan kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa neurpsykiatrisen kuntutuksen kehittäminen psykiatrian sairaanhitaja/päihdetyöntekijä perusterveydenhultn 13

16 Depressi- ja päihdehitajamalli Kkklaan (1 hitaja/ as) tehkkaan kaikkia kuntia kattavan psykssiaalisen auttamisjärjestelmän luminen alueelle Ktikuntutuksen kehittäminen ja sen tarpeenmukainen resurssinti järjestettyä ryhmämutista timintaa Vastuu Strategian alullepan ja sen tteuttamisen seuranta n Kkklan kaupungin hyvinvintityöryhmällä ja kunnissa valittavilla vastaavilla timielimillä Aikataulu Strategia n vimassa välisen ajan ja sitä päivitetään vusittain huhtikuussa Seuranta Strategiaa päivittävät Kkklan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvttelukunta yhdessä Lesti- ja Perhnjkilaaksn mielenterveys- ja päihdetimikunnan kanssa. Tätä työtä krdini ja strategian päivityksen kkaa neuvttelu- ja timikuntia palveleva työrukkanen, jhn kuuluvat k. timielinten puheenjhtajat, Kkklan ssiaali- ja terveystimen kehittämispäällikkö, SnetBtnian edustaja ja Phjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskuksen edustaja 14

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmn keskustan sayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2030 Tavite- ja selstus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 Tavite- ja selstus 1 (46) Levnja,

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA

KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄ LASTENNEUVOLATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2011 JOHDANTO Yhall 15.12.2011 80 Liite 6 Tämän timintahjelman työstämiseen vat sallistuneet kaikki nykyisen kuntayhtymän (Alavus, Kurtane,

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot