Varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa on 50 päivähoitopaikkaa kahdessa 2-5-vuotiaille tarkoitetussa ryhmässä. Ryhmät on nimetty Leppäkertuiksi ja Perhosiksi. Vakinaista henkilökuntaa on 8, kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, ryhmäavustaja ja laitosapulainen. 2. Toimintayksikön toiminta-ajatus ja arvot 2.1. Toiminta-ajatus: Lapsille luodaan turvallinen, viihtyisä, lämminhenkinen ja oppimiseen innostava kasvuympäristö, jossa on tilaa leikille, yksilöllisyydelle, omatoimisuudelle ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle, sekä tuetaan lasten fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien ja eri alojen asiantuntija- ja yhteistyötahojen kanssa. Eli ajatus tiivistettynä: Päiväkoti lapsia varten Arvot: Arvot ovat osa päiväkodin jokapäiväistä toimintaa ja niitä arvioidaan, pohditaan ja päivitetään lasten, vanhempien ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Tärkeimpinä arvoina päiväkodissamme pidämme seuraavia: 1. Turvallisuus Lapsen fyysinen ja psyykkinen turvallisuus on huomioitava jatkuvasti. Fyysinen turvallisuus sisältää riittävän valvonnan, sisä- ja pihaalueiden turvallisuuden, leikkivälineiden- ja telineiden asianmukaisen kunnon, turvallisuussäännöt, sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelman. Lapsen psyykkisen turvallisuuden takaamiseksi päiväkodin ilmapiiri on positiivinen ja henkilökunta on ammattitaitoista ja ystävällistä. Ilmapiiriä kehitetään 1

2 käymällä erilaisia keskusteluja ja luomalla yhtenäistä toimintakulttuuria. Ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksella, joka voi olla sekä omaehtoista, että kunnan kustantamaa ja järjestämää. Mahdolliseen kiusaamiseen puututaan valvonnalla, päiväkodin säännöillä, tapakasvatuksella, yhteistyöllä vanhempien kanssa (huolen puheeksi ottaminen) ja jatkuvalla pienryhmätoiminnalla. Varhaiskasvatukselle on laadittu Kiva päiväkoti -aineisto, joka ohjaa positiivisella tavalla lasten sosiaalista kanssakäymistä. Omalla läsnäolollamme ja läheisyydellämme luomme lapsille turvallisen olon päiväkodissamme, eli lapsiryhmässä ollessamme olemme lasten käytettävissä. Tarkkailemme, havainnoimme, kuuntelemme lasta ja vastaamme hänen tarpeisiinsa, jotka menevät henkilökunnan tarpeiden edelle. 2. Työyhteisöllisyys Työyhteisöllisyys sisältää yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen. Yhteistyötaitoja on jatkuvasti kehitettävä, jotta pystytään toimivaan ja laadukkaaseen työskentelyyn asiakkaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja koko päivähoidon sisällä. Vuorovaikutustaidot sisältävät toisten kuuntelemisen, huomioonottamisen, hyvän käytöksen ja yhteisen vastuun työilmapiiristä. Työyhteisöllisyys edellyttää perustehtävän ymmärtämistä, yhteisiä tavoitteita, päämääriä ja kasvatus- ja toimintaperiaatteita, joihin henkilökunta sitoutuu. Toimiva yhteistyö ja vuorovaikutus, sekä hyvä työilmapiiri edistävät työhyvinvointia ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttä. Työyhteisöllisyyttä edistäviä ja ohjaavia asiakirjoja ovat tiimisopimukset, päiväkotisopimus ja laatukäsikirjat. 3. Asiakaskeskeisyys Asiakkaiden, eli lasten ja perheiden tarpeet otetaan huomioon resurssien mahdollistamissa puitteissa. Kunnioittava suhtautuminen on asiakaskeskeisyyden perusta. Kun työyhteisö toimii työyhteisöllisyyden periaatteiden mukaisesti, asiakaskeskeinen työskentely toteutuu. 3. Pedagoginen visio Kiireettömän ja kokonaisvaltaisen oppimisen malli, jossa varhaiskasvatuksen orientaatiot ja oppisisällöt nivotaan perushoitoon ja tukemaan kulloinkin toteutettavaa vuositeemaa. 2

3 4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1. Lapselle ominainen tapa toimia Varhaiskasvatusympäristön tulee mahdollistaa lapselle ominainen tapa toimia leikkien, liikkuen, kokien, taiteiden avulla itseään ilmaisten sekä tutkien Oppimisympäristö Lapsen kasvun ja oppimisen kannalta ympäristöllä on suuri merkitys. Hyvä oppimisympäristö on turvallinen, toimiva ja esteettinen. Oppimiselle, sosiaalisten suhteiden kehittymiselle, vuorovaikutukselle ja vertaisoppimiselle on asianmukaiset tilat ja välineet ja kulloinkin käsiteltävänä oleva teema näkyy ympäristössä. Oppimisympäristö mahdollistaa myös uusien toimintamallien kokeilemisen ja käyttöön ottamisen. Päiväkodin tiloja ei ole alun perin rakennettu päiväkotikäyttöön, joten siitä aiheutuvia rajoituksia on eliminoitu toimintamalleja muuttamalla. Tällä hetkellä lapsiryhmät ulkoilevat eri aikaan ja tästä johtuen toiminta-aikana kaikki sisätilat ovat yhden ryhmän käytössä. Sisätiloissa lapsiryhmä jaetaan pienryhmiin esimerkiksi iän mukaan. Pienryhmätoiminnan toteuttaminen luo hyvät edellytykset oppimisympäristön hyödyntämiselle ja kiireettömälle, positiiviselle, rauhalliselle ja hyväksyvälle ilmapiirille, joka kannustaa leikkiin ja aktiiviseen toimintaan. Tavoitteena on pienryhmien mahdollisimman suuri pysyvyys. Ryhmät muotoutuvat kuitenkin tilanteen mukaan joustavasti riippuen esimerkiksi henkilökunnan määrästä ja lasten kiinnostuksen kohteesta. Myös kalustehankinnoilla ja kalusteiden sijoittelulla pyritään järjestämään rauhallisia, muunneltavia leikki- ja toimintanurkkauksia Leikki Lapsilla on tilaa, aikaa ja välineitä leikille ja mahdollisuus halutessaan sen jatkamiseen. Aikuisen rooli leikissä voi olla tarkkailijan, läsnäolijan, tai ohjaajan ja opastajan rooli. Leikki oppimisen välineenä on osa lapsikeskeisyyttä. Pienryhmätoiminnalla varmistetaan, että leikkiaikaa jää päivittäin riittävästi.(liite 1) 4.4. Työtavat Työskentelyn keskeisimpinä periaatteina ovat lasten ohjaaminen omatoimisuuteen, lapsikeskeisyyden toteuttaminen mm. pienryhmätoiminnalla ja lasten kasvun ja kehityksen edistäminen kaikissa tilanteissa. Työtapojen päivitystä teh- 3

4 dään jatkuvasti keskustelemalla asioista tiimeissä ja henkilökuntakokouksissa. Käytössä olevat päiväkoti- ja tiimisopimukset ovat hyvä keino työtapojen tarkasteluun Perushoitokäytännöt Ruokailu, ulkoilu, päivälepo ja siisteyskasvatus ovat perushoidon keskeiset osa-alueet, jotka toimivat oppimisen välineinä ja kehittävät lasten omatoimisuutta. Ruokailussa ovat läsnä ryhmän kaikki aikuiset ja sijoittumalla lasten pöytiin he varmistavat ruokailun sujuvuuden ja rauhallisuuden. Ulkoilu toteutetaan ryhmittäin. Toimintamalleja ja tapoja arvioidaan säännöllisesti mm. päiväkoti- ja tiimisopimusten avulla. Lapsille opetetaan oikeita ravintotottumuksia yhteistyössä ruokapalvelun kanssa ja hyviä ruokailutapoja harjoitellaan. Riittävä ulkoilu ja päivälepo ylläpitävät fyysistä kuntoa ja terveyttä. Päivälepoajasta pyritään tekemään mahdollisimman rauhoittava hetki musiikin, satujen ja johdonmukaisten toimintamallien avulla. Riisumis- ja pukemistilanteissa tuetaan lasten omatoimisuutta. Nukkuva lapsi herätetään kesken päiväunien ainoastaan perustellusta syystä. Siisteyskasvatuksessa yli kolmevuotiailla keskitytään käsihygieniaan. Myös toimintatilojen siisteys ja esteettisyys ja työskentelyvälineiden kunnossa pitäminen edistävät viihtyvyyttä ja opettavat yhteisvastuuseen. (Liite 3) Huolen esille ottaminen Päivittäisissä keskusteluissa, varhaiskasvatuskeskusteluissa ja vanhempientilaisuuksissa otetaan esille lapsen ikä- ja kehitystasoon liittyviä asioita, jotka voivat aiheuttaa ongelmatilanteita sekä kotona, että päivähoitopaikassa. Henkilökunnan avoin, rehellinen ja asiallinen suhtautuminen on tärkeää ja koko ajan on muistettava, että vanhemmat ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Henkilökunnan tehtävänä on tukea lasten kotikasvatusta ja yhdessä vanhempien kanssa toimia positiivisessa hengessä ratkaisukeskeisesti lapsen parhaaksi. Vuorovaikutustaidot ovat tässä suhteessa avainasemassa. Muihin yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin otetaan yhteyttä ainoastaan vanhempien luvalla. Lastensuojelulliset näkökohdat ovat kuitenkin poikkeuksena. Päiväkodissa on käytettävissä huolen puheeksi ottamisen-materiaali lomakkeineen. Varhaiskasvatuksessa toimivat tukiryhmät mahdollistavat myös huolen esille ottamisen. Tukiryhmät toimivat kunnallisena, alueellisina ja lapsikohtaisina. 4

5 5. Varhaiskasvatuksen orientaatiot 5.1. Kieli ja vuorovaikutus Kielen avulla tuetaan lapsen ajattelun, sosiaalisuuden, tunteiden, vuorovaikutustaitojen ja oppimisprosessin kehittymistä. Lapsen mielikuvitukselle ja ajatuksille annetaan aikaa, tilaa ja rauhaa kehittyä ja lasta rohkaistaan ja ohjataan aktiiviseksi puhujaksi ja kuuntelijaksi. Itseilmaisun tukemiseen käytetään draamaleikkejä ja kielellistä tietoisuutta tuetaan kielellä leikkien, loruillen ja monipuolisesti kirjallisuuteen tutustuen. Samalla luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle. Kirjaimiin tutustutaan erilaisten tehtävien avulla ja oman nimen kirjoittamista harjoitellaan. Pienryhmätoiminta tukee sekä lasten välistä, että lasten ja aikuisten välistä kielellistä kommunikaatiota. Myös mahdolliset kielellisen kehityksen häiriöt havaitaan helpommin ja niitä voidaan korjata.(liite 2) 5.2. Matematiikka Tarkoituksena on, että lapsi kiinnittää huomioita normaaleissa arkipäivän tilanteissa ilmeneviin matemaattisiin ilmiöihin. Näin luodaan myönteinen suhtautuminen matematiikan oppimiseen, joka edellyttää käsitteiden ymmärtämistä, johdonmukaisia opetusmenetelmiä, välineitä ja kieltä. Luokittelun, vertailun ja järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jäsentää ympäristönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muotojen, määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Aikuisen tehtävänä on rakentaa oppimisympäristö, joka tukee ja edistää lapsen yksilöllisen matemaattisen ajattelun kehittymistä. Hyviä matemaattisten valmiuksien kehittäjiä ovat pelit, sääntöleikit, liikunta, musiikki ym. Numeroihin tutustutaan lähinnä lukualueella Luonnontieteet Lasta ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan luontoa, erilaisia ihmisiä ja kulttuureita, sekä toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla ja sitä hoitaen. Lapsen tulee kokea elinympäristönsä turvalliseksi ja kiinnostavaksi tutkimus- ja leikkipaikaksi. Luonnontieteisiin tutustuminen perustuu tutkivaan lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat ympäristön erilaiset asiat, ilmiöt ja tapahtumat. 5

6 Havaintoja tekemällä ja kaikkia aisteja käyttämällä lapsi saa tietoa ympäröivästä maailmasta. Lähialueretkien suunnitelmallinen toteuttaminen on hyvä toimintamalli sekä luonnontieteisiin, että historiaan ja yhteiskuntaan tutustuttaessa. Päiväkodin sijainti antaa tähän erinomaisen mahdollisuuden. Kävelymatkan päästä löytyvät kirjasto, kirkko, Kokemäenjoki, palvelut, leikkikenttiä, liikuntamahdollisuudet ja luonto Historia / yhteiskunnallinen Toiminnassa keskitytään lapsen kokemuspiiriin ja elämänkokemukseen liittyviin sisältöihin. Lapsen ja perheen elämänkaarta seuraten tutustutaan perinteisiin, ajankohtaisiin asioihin, tapakasvatukseen, jossa aikuisen malli on tärkeä, yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja työhön, sekä lapsikeskeisyyttä hyödyntäen tarjotaan lapsille ärsykkeitä ongelman ratkaisun pohjaksi. Päiväkodin lähialue tarjoaa tähänkin orientaatioon liittyviä hyviä tutustumiskohteita Esteettinen Esteettinen kasvatus antaa lapselle välineitä itseilmaisuun ja persoonalliseen kasvuun. Se luo pohjaa oman kulttuurin ymmärtämiselle painottaen kasvu- ja toimintaympäristön kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä. Laajapohjaisen toiminnan avulla tuotetaan uusia elämyksiä ja kokemuksia, tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja toimintatapoihin, sekä kehitetään aistihavaintoja, lapsen kauneustajua ja halua vaalia elinympäristöään. Esteettinen kasvatus tukee lapsen motorisia valmiuksia ja vahvistaa itsetuntoa ja itseilmaisua. Lapsi oppii havainnoimaan ja tarkastelemaan ympäröivää maailmaa kriittisesti. Esteettinen kasvatus kuuluu kaiken ikäisille ja sen avulla tähdätään koko persoonallisuuden kasvun tukemiseen luovan toiminnan avulla, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kehittämällä ja sosiaalista kasvua edistämällä. Mm. kädentaitoja harjoitellaan monipuolisesti ja uusiin työtapoihin ja välineisiin tutustutaan pienemmissä ja isommissa ryhmissä, siten, että myös leikille jää riittävästi aikaa. (Liite 4) 5.6. Eettinen Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan ja on kaikille yhteistä. Se lähtee itsetunnon kehittymisestä ja laajentuu ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin, sekä edelleen elinympäristöön ja globaaliseen tietoisuuteen. Eettiseen kasvatuksen sisältöjä käsitellään lasten kanssa keskustellen ja erilaisia roolileikkejä hyväksi käyttäen. Eettinen kasvatus antaa lapsille valmiuksia 6

7 kohdata erilaisia ihmisiä, olosuhteita, tilanteita ja tunteita elämässään. Sen avulla edistetään tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, toisten huomioon ottamista, erilaisuuden hyväksymistä, yleistä tapakulttuurin tuntemusta ja arvomaailman kehittymistä. Päiväkodin turvallisuuskansio sisältää runsaasti eettisen kasvatuksen sisältöjä ohjeineen ja sääntöineen mm. päiväkodin järjestyssäännöt ja kiusaamisen vastustamissuunnitelman. Henkilökunnan esimerkki, hyvät käytöstavat ja työilmapiirin kehittäminen edesauttavat osaltaan eettisen osa-alueen tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisessa. Henkilökuntaa ohjaavat asiaa koskevat päiväkodissa yhdessä laaditut asiakirjat ja sopimukset. Tällaisia ovat mm. edellä mainitut turvallisuusohjeisto, laatukäsikirja ja päiväkoti- ja tiimisopimukset Uskonnollis-katsomuksellinen Uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon kuuluu eettisen osa-alueen sisältöjä. Varsinaisen uskontokasvatuksen tavoitteena on kohdata uskontoon liittyviä asioita, tutustua uskonnolliseen kulttuuriin ja uskonnon keskeisimpiin sisältöihin jokaisen henkilökohtaista vakaumusta kunnioittaen. Lapsille annetaan myös mahdollisuus hiljentymiseen, kuuntelemiseen ja rauhoittumiseen. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä kuukausittaisten aamunavausten ja erilaisten kirkollisten tilaisuuksien muodossa Kokemäkeläisyys Paikkakunnan historiaa, kulttuuritaustaa, elinkeinoelämää, keskeisimpiä nähtävyyksiä ja palvelukulttuuria tehdään tutuksi lasten ikä- ja kehitystason mahdollistamalla tavalla. Lapsia opetetaan hahmottamaan kotikaupunkimme sijainti Suomen ja maailman kartalla 5.9 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumo Varhaiskasvatus on osa sivistystointa. Erilaisilla yhteistyötavoilla varmistetaan jatkumo esiopetukseen ja perusopetukseen. Lapsilla on mahdollisuus tutustua tulevaan esiopetus- ja perusopetusympäristöön, henkilökuntaan ja kavereihin etukäteen. Tarvittavat tiedot siirretään esiopetushenkilöstölle yhdessä vanhempien kanssa täytettävän siirtolomakkeen avulla siirtokeskusteluissa. Koulujen oppilashuoltotyöryhmää vastaavat kunnallinen tukiryhmä, joka koordinoi erityisvarhaiskasvatusta monialaisesti, ja sen ohjauksessa olevat alueelliset tukiryhmät, joissa puheenjohtajina toimivat päiväkotien johtajat ja muina jäseninä ovat mm. neuvolan, perhepäivähoidon, sosiaalitoimen edustajat sekä 7

8 varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja psykologi. Alueellisten tukiryhmien tavoitteena on tukea alueen lapsiperheiden hyvinvointia, tiivistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kehittää nivelvaiheiden toimintamuotoja monialaisesti, kehittää kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä arvioida lasten ohjaustoimintaa. Raportti vuoden aikana tehdyn työn arvioinnista toimitetaan ohjausryhmälle keväisin. Ryhmät toimivat ja kokoontuvat oman alueensa tarpeiden mukaisesti. Tulkkilan perusaluetiimi kokoontuu yksi - kaksi kertaa vuodessa. Oppilaanohjaus varhaiskasvatuksessa toteutuu varhaiskasvatussuunnitelmien muodossa, Vanhemmat osallistuvat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja saavat tietoa varhaiskasvatuksen sisällöistä monin eri tavoin. (Ks. kuntavasu) OPPILAANOHJAUKSEN OHJAUSRYHMÄ PJ. yhteiskoulun rehtori moniammatillinen, kokoontuu n. 2-3 kertaa vuodessa Arviointi Varhaiskasvatuksen kunnallinen tukiryhmä Pj. varhaiskasvatusjohtaja moniammatillinen, kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa Oppilashuoltotyöryhmät koulukohtaisesti, kokoontumiset koulujen tarpeiden mukaan käsittelee pedagogista selvitystä ja erityisen tuen päätöstä Alueelliset tukiryhmät monialaisia kokoontuvat alueen tarpeiden mukaan pj. päiväkodin johtaja Tulkkila Peipohja Kauvatsa 8

9 6. Yhteistyö 6.1. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus perustuu yhteisiin tavoitteisiin, periaatteisiin, keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen, sekä kasvatusvastuun asianmukaiseen jakamiseen. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusvastuu ja oikeus ja päiväkodin henkilökunnalla ammatillinen tieto ja osaaminen yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden tukemiseksi. Päiväkodin henkilökunta on osallistunut kasvatuskumppanuuskoulutukseen. Kun lapsi on valittu päiväkotiin, vanhemmat ottavat yhteyttä henkilökuntaan ja sopivat tutustumisajankohdasta. Tutustuminen voi tapahtua myös pitkällä aikavälillä perheen ja lapsen tarpeiden mukaan. Palvelusopimus tehdään ennen hoidon aloittamista ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma hoidon kestettyä n. kaksi kuukautta. Arviointia suoritetaan toimikauden aikana lapsen syntymäpäivän tienoilla. Päiväkodin aukioloaika voi vaihdella vuosittain hoidontarpeen mukaan. Ilta- ja viikonloppuhoitoa ei Tulkkilan päiväkodissa järjestetä. Vanhemmilla on mahdollisuus keskusteluun lasta tuodessaan ja hakiessaan ja erilaisissa heille järjestetyissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. He voivat tiedottaa asioista päiväkotiin myös puhelimitse ja sähköpostitse. Perushoitokäytäntöjen suhteen vanhempien toivomuksia ja lapsen tarpeita otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vanhemmille tiedotetaan päiväkodin toiminnasta suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti. Asiakkaiden tarpeita ja asiakastyytyväisyyttä kartoitetaan säännöllisesti tehtävillä kyselyillä, tulokset julkistetaan ja niiden pohjalta pohditaan kehittämistoimenpiteitä Monialainen yhteistyö Varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa hyödynnetään eri ammattiryhmien ja suoritettujen erilaisten koulutusrakenteiden mukanaan tuomat tiedot ja taidot. Koulutuksissa panostetaan ajankohtaisiin teemoihin, kuten kasvatuskumppanuus ja pienryhmätyöskentely ja koulutustoiveita huomioidaan koulutusvelvoitetta, 3 pv/ vuosi, seuraten. Koulutusten sisältö välitetään koko henkilökunnalle tiimi-ja henkilökuntakokouksissa. Koulutusrakenteet on huomioitu työaikajärjestelyissä siten, että lastentarhanopettajat työskentelevät pääsääntöisesti toiminnalli- 9

10 simpaan aikaan päivästä. Myös päiväkodin hallinnollisille tehtäville järjestetään riittävästi aikaa. Yhteistyö ja tiedottaminen kuntasektorin sisällä, lähipaikkakuntien kanssa ja valtakunnallisesti huomioidaan ja ammattitaidon ylläpitämiseen panostetaan. Mm. lastenneuvolan kanssa on sovittu tietojen siirrosta havainnointilomakkeiden avulla. Ikäryhmäkohtaiset lomakkeet täytetään 3-5- vuotiaista lapsista varhaiskasvatusyksiköissä lapsen syntymäpäivän tienoilla, tiedot tarkistetaan vanhempien kanssa ja siirretään yksiköstä neuvolaan vanhempien suostumuksella Verkostoyhteistyö / kunnallinen, kolmas sektori, seurakunta Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaali-, terveys-, ja kulttuuritoimi, seurakunta ja yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. Yhteistyömuodot vaihtelevat tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 7. Tuen järjestäminen lapselle 7.1. Päiväkodissa käytettävät tukimuodot Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä laaditaan suunnitelma tuen tarpeesta automaattisesti, jos tuen tarve on tiedossa. Suunnitelma voidaan tehdä myös vanhempien toivomuksesta, jos se nähdään yhteisessä keskustelussa tarpeelliseksi. Tuen tarve voi olla fyysinen, psyykkinen, tiedollinen, taidollinen, tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvä. Lapsen tuen tarpeesta eri tahoilla laaditut lausunnot sovitetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, ja tiedon kulusta ja yhteistyöstä huolehditaan monialaisesti. Yleiseen tukeen ei tarvita lausuntoja, tehostettuun tukeen riittää lapsiryhmän lastentarhanopettajan antama pedagoginen arvio ja erityiseen tukeen vaaditaan monialainen pedagoginen selvitys. (Ks. kuntavasu) Yleinen tuki, ei lausuntoa Tehostettu tuki, pedagoginen arvio Erityinen tuki, pedagoginen selvitys 10

11 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy päiväkodissa säännöllisesti konsultoimassa henkilökuntaa tukea tarvitsevien lasten kasvatuksessa ja opetuksessa. Hän antaa lapsille lisäksi pienryhmä- ja yksilöohjausta ja osallistuu ryhmien toimintaan. Toimintamallista sovitaan yksikön tarpeiden mukaan. Käytössä voi olla mm. reissuvihko, jonka avulla varmistetaan tiedon välittyminen kotiin tukea tarvitsevien lasten kohdalla. Yhteistyötä tehdään myös perheneuvolan ja esimerkiksi puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa. Päiväkodissa käy terveydenhoitaja tarvittaessa. Mikäli ryhmässä on lapsia, joiden kuntoutus vaatii tukiviittomien käyttöä, järjestetään henkilökunnalle koulutusta. Koulutusta tarvitaan myös erilaisten sairauksien, tai vammojen kuntoutuksessa ja hoidossa, joihin on mm. Satakunnan keskussairaalasta saatavissa konsultaatiopalveluja. Varhaiserityisopetusta ohjaa kunnallinen moniammatillisesti laadittu varhaiserityiskasvatuksen suunnitelma. 7.2 Suunnitelma tuen tarpeesta Päiväkodin johtaja, tai joku hänen valtuuttamansa henkilö kokoaa tuen tarvetta koskevaan suunnitelmapalaveriin yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan kanssa tarvittavat henkilöt, vanhemmat, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, mahdolliset terapeutit, tarvittaessa perheneuvolapsykologin, terveydenhoitajan ja S2- lapsia kohdalla tulkin, sekä mahdollisen avustajan. Päiväkodin johtaja, tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii kokousten puheenjohtajana ja kokousten kulku kirjataan. Yhteistyön tavoitteena on saada eri tahoilla tapahtuvat kuntoutustoimet lapsen kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnitelma valmistellaan tarvittavalta osin monialaisena yhteistyönä alueellisessa tukiryhmässä, joka on osa sivistystoimen oppilashuoltoa ja, jonka kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisten tarpeiden mukaan. Suunnitelma laaditaan niin, että se antaa työntekijöille käytännön ohjeita lapsen yksilölliseen tukemiseen. Suunnitelmaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan sovituin väliajoin ja siihen kirjataan myös jatkosuunnitelmat. Työntekijät kirjaavat huomioita lapsen kehityksestä ja edistymisestä. Kuntoutussuunnitelman olemassaolo on erityisen tähdellistä siksi, että lapsi saa tarvitessaan virallisesti erityisopetusta ennen esikoulua. Päiväkodissa voi olla myös lapsia, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus, eli he saavat varhennettua esiopetusta koulutoimen alaisuudessa, mutta opetus toteutetaan päiväkodissa. Tällöin lapselle tehdään erityisen tuen päätös (hallinnollinen) ja laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. (Ks. kuntavasu ja kaupungin esiopetussuunnitelma s.21) Toimivuoden 2013 alusta on sovittu, että lasta koskevat alkuperäiset lausunnot säilytetään varhaiskasvatuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 11

12 8. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Monikulttuurisuus pitää sisällään eri kulttuureista, kansallisuuksista ja uskonnollisista ryhmistä tulevia ihmisiä. Lasten erilainen kulttuuritausta huomioidaan tarpeen mukaan esim. uskontokasvatuksessa ja siihen liittyen esim. ruokailussa. Myös koulutusta tarvitaan, koska päivähoidon henkilökunnalla on oltava riittävästi tietoa eri kulttuurien sisällöstä ja tavoista. Lapsi, jolla on eri kieli- ja kulttuuritausta, tarvitsee aina tukea ja hänelle laaditaan varhaiskasvatuksen suunnitelma tuen tarpeesta, jossa huomioidaan uuden kielen oppimisen kannalta tärkeät seikat ja tarvittavat tukimuodot (ks. kuntavasu). Varhaiskasvatukselle on laadittu myös oma S-2- (suomi toisena kielenä) suunnitelma. 9. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja seurannan periaatteet 9.1 Tarkka laatimis- ja seuranta-ajankohta / arviointi Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa noin kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Etukäteen täytetään palvelusopimus, joka sisältää tärkeimmät tiedot lapsesta. Eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavalle lapselle on olemassa yhdistetty palvelusopimus- ja varhaiskasvatussuunnitelmalomake, jonka täyttämisessä käytetään tarvittaessa tulkin palveluja. Toimivuoden aikana päiväkodin henkilökunta ja vanhemmat arvioivat kuluvaa toimikautta, lapsen taitoja, vahvuuksia ja kehittämisalueita. Arvioinnissa hyödynnetään henkilökunnan tekemää lapsikohtaista havainnointia. Varhaiskasvatuskasvatussuunnitelma ja palvelusopimus siirtyvät lapsen mukana seuraavan hoitopaikkaan vanhempien suostumuksella. Esikouluun meneville lapsille on olemassa erityinen tietojensiirtolomake ja tiedot siirretään vanhempien luvalla tuleville esiopettajille keväisin. 12

13 10. Varhaiskasvatuksen sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta 10.1 Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen dokumentointi Ennen hoitosuhteen alkamista täytetään palvelusopimus yhdessä vanhempien kanssa. Sopimus sisältää lapsen hoitoon liittyvät oleelliset asiat. Vanhempien kanssa n. kaksi kuukautta hoidon alkamisesta käytävän hoito- ja kasvatuskeskustelun pohjalta tehdään kirjallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka tarkoituksena on, että lapsesta on olemassa mahdollisimman paljon dokumentoitua tietoa, jotta varhaiskasvatussuhde muodostuisi turvalliseksi, luottamukselliseksi ja kasvatuskumppanuutta tukevaksi. Päiväkodin toiminta pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin, tehtyihin toimintasuunnitelmiin ja yksikkö- ja kuntavasuun. Toimivuoden aikana käytävissä arviointikeskusteluissa esille tulevat asiat kirjataan suunnitelmaan jatkoa silmällä pitäen. Käytössä on myös havainnointilomake, jonka avulla siirretään tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä lastenneuvolaan lapsen syntymäpäivän aikoihin. Havainnot perustuvat varhaiskasvatusyksikön ja vanhempien näkemykseen Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja arviointi Työyhteisön tila korreloi suoraan asiakastyytyväisyyteen, joten on tärkeää, että työyhteisöllisiin asioihin kiinnitetään riittävästi huomioita. Henkilökunnalle on tarjolla työyhteisökoulutusta ja myös yksikön esimies osallistuu mahdollisuuksien mukaan esimieskoulutukseen. Työtyytyväisyyttä ja johtajuutta arvioidaan säännöllisesti kyselyillä ja henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskusteluja, joissa käsitellään työntekijöiden osaamista, koulutustarpeita, työssä viihtymistä ja erilaisia toiveita. Kyselyistä ja keskusteluista tehdään yhteenveto, jonka pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, joka toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman aikataulun mukaisesti ja suunnitelmien toteutumista seurataan säännöllisesti. Yksikössä on käytössä säännöllisesti kokoontuvat henkilökunta- ja tiimikokoukset ja tiedon kulkuun kiinnitetään erityistä huomiota kirjaamalla asioita info-vihkoihin, ilmoitustauluille, tiimikansioihin ja laatukäsikirjaan. Käytössä ovat myös päiväkoti- ja tiimisopimukset, jotka ohjaavat työyhteisön työskentelyä ja varmistavat asianmukaisten toimintamallien toteutumisen. Yhteisen keskustelun pohjalta sovitut toimintamallit tukevat lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja henkilökunnan työyh- 13

14 teisöllisyyden kehittämistä ja työhyvinvointia. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti sekä yksilö-, tiimi- että työyhteisötasolla Laadun kehittäminen ja arviointi Arvioinnin tavoitteena on päivähoidon laadun parantaminen, päivähoitotyön kehittäminen sekä henkilökunnan yhteistyön ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, eli kasvatuskumppanuus. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista seurataan erilaisten arviointijärjestelmien avulla. Arviointitavat näkyvät päivähoidon vuosisuunnitelmassa, joka aikatauluttaa vuosittaista arviointia. Kokemäen varhaiskasvatuksella on laatukäsikirja ja myös päiväkodille on laadittu oma laatuohjeistuksensa, joka sisältää henkilökuntaa ja päivähoitoa koskevaa tietoa ja yhteisesti sovittuja toimintamalleja. Laatukäsikirjoja ja ohjeistuksia päivitetään tarpeen mukaan. Päiväkodissamme työnarviointia suoritetaan dokumentoidusti arvioimalla toiminnan onnistumista viikoittain, kuukausittain, puolivuosittain ja toimivuoden lopussa ryhmäkohtaisissa tiimeissä ja koko päiväkodin henkilökunnan kanssa yhdessä. Arviointi pohjautuu yksikön varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ryhmäkohtaisiin ja koko päiväkotia koskeviin vuosittaista toimintasuunnitelmaa laadittaessa asetettuihin tavoitteisiin, jotka koskevat työskentelyä lasten kanssa, vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja työyhteisöllisiä asioita. Arvioinneissa pohditaan kasvatustyötä sekä toiminnan, että työyhteisön osalta käymällä palautekeskustelua ja miettimällä työskentelytapoja ja niiden toimivuutta. Kehityskeskusteluissa työnarviointia suoritetaan sekä yksilö-, tiimi-, että työyhteisökohtaisesti. 11. Kestävä kehitys Tulkkilan päiväkodissa Materiaali-, lelu- ja kalustehankinnoissa panostamme laatuun, kestävyyteen ja helppohoitoisuuteen. Tarpeettomaksi jääneet kalusteet ja leikkivälineet kierrätetään muihin toimipisteisiin. Askarteluissa hyödynnämme luonnonmateriaaleja. Jätteet lajitellaan ja siivouksessa käytetään ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia pesuaineita. Noudatamme myös kaupungin energiansäästöohjelmaa (ks. laatukäsikirja). Lasten kanssa liikumme luonnossa tutkien, havainnoiden, oppien ja keräämme sallittuja luonnon materiaaleja työskentelyymme. 14

15 KIVA KAVERI Ollaan kavereita jookos, kuin ananas ja kookos, ollaan rypäle ja rusina, syödään pipareita tusina KIUSAAMISEN VASTUSTAMISSUUNNITELMA Tavoitteenamme on luoda päiväkodistamme paikka, jossa sekä lapset, että aikuiset olisivat kivoja kavereita, kaikkien olisi mukava olla ja työskennellä, siis paikka, jossa kaikki viihtyvät. Pohdimme, millainen on kiva kaveri. Varmuuden vuoksi mietimme myös, miten ikävät asiat voivat ilmetä, jotta niihin voidaan heti puuttua ja olla taas kivoja kavereita toisillemme. HYVÄN YSTÄVYYDEN / PÄIVÄKOTIPÄIVÄN PELISÄÄNNÖT LAPSILLE JA AI- KUISILLE: - Aikuisten kunnioitus - Aikuisten ohjeiden kuunteleminen - Kaverin auttaminen - Kavereille puhutaan kauniisti - Oman vuoron odottaminen - Anteeksi pyytäminen - Kohteliaisuus ja hyvät tavat - Empaattisuus, lohduttaminen, jos on paha mieli - Yhteiset leikit, joiden ulkopuolelle ei jätetä kaveria - Lelujen jakaminen 15

16 Lasten välinen kiusaaminen Kiusaamisen ilmeneminen päiväkodissa Kiusaaminen voi olla joko psyykkistä, tai fyysistä. Psyykkisellä tasolla kiusaaminen saattaa ilmetä ryhmän ulkopuolelle jättämisenä, esim. yksittäinen lapsi ei pääse mukaan leikkiin, nimittelynä, lelujen viemisenä ym. Fyysinen kiusaaminen voi olla nipistelyä, lyömistä, tönimistä, potkimista, lelujen heittelyä jne. Ennaltaehkäisy Lasten välistä kiusaamista ennaltaehkäistään mm. tehokkaalla valvonnalla sekä sisäettä ulkotiloissa. Päiväkodin säännöt ja toimintaperiaatteet ovat sekä lasten, että aikuisten tiedossa ja niitä noudatetaan asianmukaisesti. Säännöistä keskustellaan henkilökunnan kesken ja päivitystä tehdään säännöllisesti tarpeiden mukaan. Henkilökunnan yhdessä sopimat, johdonmukaiset toimintamallit ja yhteiset kasvatuskäsitykset (kunta- ja yksikkövasu, laatukäsikirja, päiväkotisopimus, tiimisopimukset, turvallisuuskansio) luovat perustan kiusaamisen estämiselle. Myös aikuisten malli, joka näkyy kaikessa vuorovaikutuksessa ja empatiakyvyssä on ensiarvoisen tärkeää. Lapsille sääntöjen merkitys selvitetään erilaisissa opetustilanteissa. Tapakasvatukseen, hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioon ottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa toteutuu myös siten, että vanhemmat saavat tietoa ko. asioista vanhemmille järjestettävissä tilaisuuksissa ja erilaisissa keskusteluissa. Heillä on mahdollisuus tuoda esille omat näkökantansa ja omalta osaltaan ottaa vastuuta lasten fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta hoitopäivän aikana esimerkiksi noudattamalla päiväkodin toimintamalleja tuodessaan ja hakiessaan lasta. Päiväkodissa toteutettava jatkuva pienryhmätoiminta mahdollistaa monipuolisen sosiaalisiin taitoihin liittyvän kasvatuksen, riittävän valvonnan, toiminnan ohjaamisen ja mahdollisimman aikaisen ongelmiin puuttumisen. Toimenpiteet kiusaamistapauksissa Kiusaamistapauksissa akuutteihin tilanteisiin reagoidaan heti. Lapsen kanssa keskustellaan, vedotaan yhteisiin sopimuksiin, toimintamalleihin, hyviin käytöstapoihin ja toisen asemaan asettumiseen lapsen ikätaso huomioon ottaen. Tapaukset selvitetään mahdollisimman totuudenmukaisesti, kaikkia osapuolia kuunnellen ja asianmukaisesti anteeksipyytämällä. 16

17 Lapsi voidaan myös laittaa ns. jäähylle kohtuulliseksi ajaksi esim. yksi minuutti / ikävuosi. Tarpeen vaatiessa asia otetaan puheeksi vanhempien kanssa. Päiväkodin periaatteena on kuitenkin, että päävastuu päiväkotiaikana tapahtuneista tilanteista ja niiden selvittämisestä on henkilökunnalla ja tapahtumat annetaan vanhemmille lähinnä tiedoksi. Lapsi voidaan myös eristää muusta ryhmästä, mutta häntä ei jätetä koskaan yksin. Lisäksi fyysinen kiinnipitäminen, eli ns. holding saattaa tulla kysymykseen. Kiusaamisesta on saatavissa paljon tietoa esimerkiksi kirjallisuudesta ja internetistä ja tapauksiin on saatavissa asiantuntija-apua mm. kunnan erityislastentarhanopettajalta, neuvolasta ym. sekä yleisellä, että yksittäistapauksia koskevalla tasolla. Yksittäistapauksiin liittyviin keskusteluihin tarvitaan vanhempien lupa. Pienryhmätoiminta on paitsi ennaltaehkäisevää, myös varsinainen toimenpide kiusaamistapauksissa. Pienemmässä lapsiryhmässä kiusaaminen on helpommin havaittavissa ja tilanteet selvitettävissä. Lasten on myös helpompi hallita aggressioitaan, kun vuorovaikutuskontaktien määrä pysyy kohtuullisena, henkilökohtaista huomiota on mahdollisuus saada enemmän ja työskentely on kiireetöntä. Toistuvaan kiusaamiseen ja väkivaltaiseen kiusaamiseen sovelletaan edellä mainittuja toimenpiteitä. Valvontaa ja puuttumiskäytäntöä tehostetaan ja tarpeen mukaan otetaan yhteyttä esimerkiksi perheneuvolaan. Kiusaamistapauksissa apua on myös saatavissa kunnalliselta ja alueelliselta tukiryhmältä, jotka vastaavat päivähoidon oppilashuoltotyöryhmää. Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaaminen henkilökunnan keskuudessa vältetään sopimalla yhteisistä säännöistä ja toimintamalleista (tiimisopimus, päiväkotisopimus, opiskelijoiden ja tilapäisten työntekijöiden palautelomake), keskusteluilla ja säännöllisillä työpaikkakokoontumisilla. Yhdessä mietitään, miten kiusaaminen saattaa ilmetä ja päästään yhteisymmärrykseen yhtenevistä käsityksistä. Kiusaamistapauksista ilmoitetaan esimiehelle, jolla on velvollisuus ryhtyä puuttumismenettelyyn, johon kuuluvat keskustelut asianomaisten kanssa ja mahdolliset rangaistustoimenpiteet. Henkilökunnan työhyvinvointia ylläpidetään huolehtimalla työilmapiiristä ja työterveyshuollon palveluja käyttämällä. 17

18 Sain siipeeni täplän ja pilkun ja itsekin täplänä vilkun ison kallion juuressa satumetsässä suuressa, lepertelee leppäkerttu, pohdiskelee perhonen. 18

19 Liitteet: Liite 1: Lapsen leikin kehitys Liite 2: Normaalin puheen kehityksen aikataulu Liite 3: Varhaisvuosien liikunnan perusteet Liite 4: Taiteellinen ilmaisu 19

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Raahen kaupunki

Raahen kaupunki 1 Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut Salassa pidettävä LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa

5.5 Erityinen tuki. Erityinen tuki Oulun esiopetuksessa 5.5 Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Lapsen edellytykset ovat voineet heikentyä

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön. -Tiedote vanhemmille Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa -Tiedote vanhemmille Tämän tiedotteen tarkoitus on lujittaa vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä kiusaamisen ehkäisyssä.

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot