KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Palvelutuotantolautakunta OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Piisilta 1, Ii Puh (08) Faksi (08)

2 Sisällys 1 JOHDANTO KOTIHOIDON YLEISPERIAATTEET Palveluiden myöntäminen Palveluiden aloitus Palvelun onnistumisen edellytykset Työsuojelulliset edellytykset Toimintakäytännöt KOTIHOIDON SISÄLTÖ Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito Muistineuvonta Fysioterapeutti/apuvälinelainaus Ravitsemus Hygienian hoito Ulkoilu Saattoapu Asiointi Tekstiilihuolto Siistiminen Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito TUKIPALVELUT Kuntouttava/palvelutyyppinen päivätoiminta Ateriapalvelu ja kotiin kuljetetut ateriat Asiointi Kuljetuspalvelu Saattaja-apu Siivous Turvapuhelin Kylvetyspalvelu Palveluseteli MUUT KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET PALVELUASUMINEN JA PIKÄAIKAINEN HOIVAHOITO Asiakkaaksi hakeutuminen Palvelujen tarpeen arviointi Palveluasumisen sisältö Laitoshoidon sisältö

3 1 JOHDANTO Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa kullekin jäsenkunnalleen lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään joko lähipalveluina tai seudullisena omana tai ostopalveluna alueen asukkaille yhdenmukaisin toimintaperiaattein. Palvelujen saatavuutta ja kohdentumista ohjaavat lainsäädäntö, asetukset ja ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Vanhuspalveluiden tarkoituksena on tukea ikääntyvien kuntalaisten selviytymistä omassa asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Palvelut pyritään suunnittelemaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja palveluresurssit yhteen sovittaen. Oulunkaaren vanhuspalveluiden toimintaa ohjaavia ja ihmisarvoista vanhuutta turvaavia eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Kuntayhtymän tuottamat vanhuspalvelut jaetaan kotona asumista tukeviin palveluihin, asumispalveluihin ja hoivapalveluihin. Kotona asumista tukevia palveluita ovat kotihoito ja erilaiset siihen sisältyvät tukipalvelut kuten ateria-, kuljetus, saattaja- ja asiointipalvelut sekä palveluseteli. Kotihoitoon sisältyy myös kotisairaanhoidolliset tehtävät, kuntouttava päivätoiminta ja omaishoito. Asumis- ja hoivapalveluita järjestetään kotihoidon asumispalveluna ryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa sekä ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarjoavissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai hoivakodeissa. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on kuvata palveluiden sisältö ja yhtenäistää toimintakäytännöt kuntayhtymään kuuluvissa jäsenkunnissa. 2

4 2 KOTIHOIDON YLEISPERIAATTEET Kotihoidon toiminta perustuu Kansanterveyslakiin 14 1 momentti, 2 kohta ja Sosiaalihuoltolakiin 17 1 momentti, 3 kohta. Kotihoidon palveluiden tavoitteena on mahdollistaa kaiken ikäisten ihmisten itsenäinen, inhimillinen ja hyvä elämä omassa kodissaan mahdollisuuksien mukaan elämän loppuun saakka. Valtakunnallisen suosituksen mukaan 75 -vuotta täyttäneistä henkilöistä prosenttia tulisi asua kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin. Säännöllistä kotihoitoa saa prosenttia 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Kotona asumisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa ensisijaisesti itse tai omaistensa ja muiden läheistensä kanssa hyvinvoinnistaan ja käyttää samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kotihoidon palvelujen vaihtoehtona asiakasta ohjataan käyttämään ja täydentämään palvelujaan yksityisillä palveluilla, palvelusetelillä tai muilla palveluvaihtoehdoilla. Kotihoidon palvelut kohdennetaan eniten hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa tarvitseville asiakkaille, jotka alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää ja ohjata palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville kuntalaisille. Lähtökohtana palvelujen järjestämiselle on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Kotihoitoa voidaan järjestää kunnan/kuntayhtymän omien työntekijöiden, ostopalvelujen tai palvelusetelin avulla. Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, omais- ja vuorohoito sekä tukipalvelut. Päivätoiminta, lyhytaikaishoito ja yksityisten palvelutuottajien tai muiden toimijoiden kuten SPR:n ja yhdistysten palvelut tukevat kotihoitoa. Kotihoidon palvelu on joko jatkuvaa ja säännöllistä tai tilapäistä tai sitä järjestetään tukipalveluina. Palvelu perustuu toimintakyvyn arviointiin ja palvelu joustaa ja muotoutuu asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksissa. Asiakkaan palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan välittömästi. Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana ovat yksilölliset elämäntilanteet ja -valinnat sekä itsemääräämisoikeus. Palvelutarve arvioidaan henkilön fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä ympäristötekijöiden näkökulmista. Kotihoidon palvelut: Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon palveluilla ohjataan, tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään kotona asumisessa. Hoitotilanteissa ja kodin askareissa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja toimintakyky. Kotihoidon henkilöstö noudattaa kuntouttavan työotteen periaatetta. Asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan tarpeen mukaisten palveluiden järjestämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja suunnitelma päivitetään palvelutarpeen muuttuessa. Tilapäinen kotihoito on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa tai lyhyen määräajan, enintään kolmen viikon ajan, intensiivisesti jatkuvaa 3

5 (esim. sairaalasta kotiutusvaiheessa tapahtuva tilapäinen lääkehoito tai kuntoutus). Asiakkaalle ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Sairaanhoidolliset toimenpiteet sisältyvät säännölliseen kotihoitoon ja ne toteutetaan lääkärin ohjeidenmukaisesti. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi lääkehoito, haavahoito, avannehoito, katetrointi ja terveydentilan seuranta. Hoitotoimenpiteissä pyritään lääkärin kanssa neuvotellen hoitomuotoihin, jotka asiakas pystyy itse tekemään tai jotka voidaan tehdä käyntikertoja vähentäen (esimerkiksi puristussidokset, Cystofix) Tukipalveluja ovat asiointi- ja kauppapalvelu, siivouspalvelu, ateriapalvelu, saattajapalvelu ja vaatehuolto, lääkkeiden annosjakelupalvelu, turvapuhelinpalvelut, kylvetys kodin ulkopuolella ja siihen liittyvät kuljetukset sekä asiakkaille myönnetyt muut kuljetuspalvelut. (Patultk , ) Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheiden akuuteissa kriisitilanteissa. Lapsiperheiden kotihoidon järjestämiseen voidaan käyttää palveluseteliä. Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon palveluiden maksupäätös perustuu valtioneuvoston asetuksen 1147/2011 ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen 1148/2011 mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Maksun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan saaman palvelun määrä sekä hänen tulonsa. Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta on vahvistanut kotiin annettavalle tilapäiselle kotihoidolle, palvelusetelille ja tukipalveluille perittävät maksut. Palveluseteliä käytettäessä asiakas maksaa palvelun hinnan ja palvelun setelin arvon välisen erotuksen omavastuuosuutena suoraan palvelun tuottajalle. 2.1 Palveluiden myöntäminen Kotihoidon palveluiden piiriin voidaan ottaa asiakas, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut ja joka ei selviä arkielämän toiminnoista itsenäisesti, eikä omaisten tai muiden palvelujärjestelmien avulla. Lähtökohtana on se, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista. Asiakas tarvitsee säännöllistä, pääasiassa päivittäistä tai viikoittaista erityistä ammattitaitoa vaativaa hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa joko lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti. Kun kotiin annettavan palvelun tai käynnin tarve on tilapäinen, selvitetään asiakkaan mahdollisuudet käyttää yksityisen palveluntuottajan palveluita kunnallisen kotihoidon palveluiden vaihtoehtona. 4

6 Kunnallista kotihoidon palvelua voidaan myöntää myös kerran viikossa tai harvemmin tarvittaviin käynteihin seuraavissa tilanteissa: Henkilöllä ei ole taloudellisia edellytyksiä hankkia palveluita yksityisesti (esim. henkilö saa toimeentulotukea, tai hän on oikeutettu täyteen kansaneläkkeeseen) Henkilöllä on muistihäiriö tai mielenterveysongelma ja jonka perus- tai lääkehoito vaarantuu ilman kunnallisen kotihoidon käyntejä ja seurantaa. Kotihoidon palvelujen piiriin voidaan ottaa asiakas jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä tai viikoittaisissa henkilökohtaisissa perustoiminnoissa, joita ovat ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. Asiakkaan toimintakyky on mitattu ja RAVA/RAVATAR-arvo* on 1.5 tai yli tai asiakkaalla on todennettavissa oleva muu hoidon tarve kuten muistihäiriö, vammaisuus, mielenterveysongelmat. 1 joka tarvitsee sairautensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja joka on omaishoidettava, ja jonka omainen tarvitsee oman jaksamisensa tueksi kotihoidon palveluita asiakas voidaan myös ohjata vaihtoehtoisiin toimintoihin kuten kuntouttavaan päivätoimintaan tai lyhytaikaishoitoon. Kotihoito ohjaa asiakasta erilaisissa tukipalveluiden ja vaihtoehtoisten palveluiden saamisessa ja tarvittaessa selvittää, ohjaa ja neuvoo omakustanteisten lisäpalveluiden hankkimisessa. Kotihoidon palvelujen piiriin ei voida ottaa asiakasta joka ei itse halua palvelua, vaikka ymmärtäisi sen merkityksen hoitonsa kannalta, jonka aggressiivisuus ja/tai päihtymystila estää hoidon toteuttamisen tai aiheuttaa työturvallisuusriskin. Päihtyneen asiakkaan vointi, yleistila ja hoidon tarve arvioidaan, jos se on turvallisuusnäkökohdat huomioiden mahdollista, ja käynti tehdään myöhemmin. Tilataan tarvittaessa ambulanssi, mikäli asiakkaan hoito vaatii jatkuvaa ja välitöntä seurantaa (24h/vrk) eikä asiakkaan omaisilla tai läheisillä ole mahdollisuutta osallistua hoitamiseen. 2.2 Palveluiden aloitus Kotihoidon palvelu käynnistyy palveluesimiehen, palveluohjaajan tai sairaanhoitajan kotikäynnillä asiakkaan kotona tai/ja palveluntarpeen arvioinnilla kotiutuksen tai muun vastaavan tilanteen yhteydessä. Yhteydenottopyyntö tulee useimmiten asiakkaalta itseltään, omaiselta tai muulta viranomaiselta/toimihenkilöltä. Palveluiden tarve arvioidaan laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä/omaistensa kanssa niin, että 1 (*Rava/Ravatar on vanhuksen toimintakyvyn mittari. Sitä voidaan käyttää yli 65-vuotiaan asiakkaan toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arvioinnin välineenä. Näin varmistetaan, että vanhukselle tarjotut palvelut vastaavat vanhuksen todellista hoidon tarvetta). 1 5

7 arvioinnissa otetaan huomioon myös yksityiset palvelut, vapaaehtoistyö ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Aloite palvelun aloittamisesta voi tapahtua myös esim. sairaalasta/hoito-osastolta kotiutuksen yhteydessä, jolloin tarve arvioidaan sairaalassa yhteistyössä kotihoidon kanssa. Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RAVA-mittarilla ja tarvittaessa muilla toimintakykyä mittaavilla testeillä MMSE* ja IADL*.. 2 Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Arvioinnin avulla asiakkaalle laaditaan tarkoituksenmukainen hoito- ja palvelusuunnitelma (HOPASU). Kotihoidon palveluesimies tekee päätöksen palveluiden myöntämisestä ja aloittamisesta. Päätöksiä tehtäessä noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja otetaan huomioon kuntalaisten yhdenvertaisuus. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritellään hoidon yksilöllinen toteutuminen. Kotihoidonkäyntejä voidaan lisätä tai vähentää asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa. Aloitettuja palveluita tarkistetaan säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan kuten palvelutarpeen lisääntyessä tai tulotietojen muuttuessa. Kotihoito tekee sairaanhoidollisia tilapäiskäyntejä, jos asiakas ei terveydellisistä syistä pysty hakemaan hoitoa terveyskeskuksesta tai käyttämään yksityisten palveluntuottajien palveluita. 2.3 Palvelun onnistumisen edellytykset Onnistumisen edellytyksenä on, että asiakkaan vointi ja sairaudet soveltuvat kotona hoidettaviksi. Kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa ja kotihoidon kesken. Suunnitelmassa asiakkaalle on sovittu palveluaika, joka käytetään asiakkaan palveluun. Kaikki osapuolet noudattavat hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jota voidaan muuttaa ainoastaan yhteisesti sopimalla. Kotihoidon asiakasmaksu määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen mukaan. Samaa periaatetta noudatetaan myös palvelusetelissä. Asiakkaan kotiolosuhteet ja asuinympäristö vastaavat hänen tarpeitaan ja tukevat omalta osaltaan kotona selviytymistä. Asiakkaalla tulee olla käytössään mahdollisuuksien mukaan tarpeen mukaiset apuvälineet sekä asiakasystävällistä teknologiaa. Asiakasta ohjataan apuvälineiden käytössä. Yleensä asiakas on itse nimennyt omaisistaan yhden henkilön yhdyshenkilöksi kotihoidon ja omaisten välille, joka toimii yhdyshenkilönä muille omaisille asiakkaan asioissa. Myös kotihoidossa asiakkaalle on nimetty yhteyshenkilö kotihoidon tiimiin. Kotihoitoa ei voi antaa asiakkaan tahdon vastaisesti. Tällaisessa tapauksessa tilanteesta neuvotellaan asiakkaan, omaisten ja/tai lääkärin kanssa. 2 (*Mini Mental State Examination (MMSE) on muistia testaava mittari. *Instrumental activities of daily living. IADL mittaa suoriutumista välineellisistä päivittäistoiminnoista. Niillä tarkoitetaan puhelimen käyttöä, kaupassa käyntiä, ruoan valmistusta, taloustöitä, pyykin pesua, liikkumista kulkuvälineillä, rahojen käsittelyä ja lääkkeistä huolehtimista. Mittari antaa käsityksen kognitiivisten kykyjen vaurion asteesta) 2. 6

8 Kotihoidon palveluesimiehelle tai kotihoidon päivystyspuhelimeen ilmoitetaan etukäteen, mikäli omaiset ovat asiakkaan luona iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä muulloin kuin hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuina aikoina, jotta vältytään tarpeettomilta käynneiltä. 2.4 Työsuojelulliset edellytykset Onnistunut kotihoito edellyttää myös sitä, että ammatilliselle toiminnalle ja laadukkaalle palvelulle asetetut työsuojelulliset kriteerit täyttyvät. Seuraavaksi on lueteltu tilanteita, joissa työsuojelulliset näkökulmat nousevat käytäntöä ohjaaviksi tekijöiksi. voimakkaasti päihtyneen asiakkaan yleistila tarkistetaan ja palataan asiaan asiakkaan selvittyä (kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan vastuukysymykset) kotihoidon työntekijän läsnä ollessa asiakkaan ei tule tupakoida asiakas käyttää hänelle annettuja apuvälineitä aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä tulee olla kaksi työntekijää asiakkaan kotona olevat vialliset sähkölaitteet, joita hoitohenkilökunta käyttää, tulee korjauttaa tai hävittää kodissa on paloturvallisuutta edistäviä välineitä henkilöstö käyttää suojavaatteita ja suojakäsineitä aseptinen työskentely ergonominen työskentely (mm. nostot, siirrot) pihojen riittävä valaistus ja hiekoitus talvella henkilöstö ei kuljeta asiakkaita autolla parityöskentelyn mahdollisuus 2.5 Toimintakäytännöt Kotihoito työskentelee pääsääntöisesti joka päivä klo tai välillä. Yöpartio työskentelee n. klo tai alkaen aina aamu kuuteen tai seitsemään. Yöpartiolla tulee olla asiakkaan avain. Yleensäkin asiakkaat, joilla on vaikeuksia päästä itse avaamaan ulko-ovea, toimittavat avaimet kotihoitoon. Asiakkaan luokse mennään aina ovikelloa soittamalla tai koputtamalla. Uudet asiakkaat kotihoitoon otetaan arkisin virka-aikana. Henkilökunta kuntayhtymän alueella toimii pääsääntöisesti jaksotyössä, minkä vuoksi hoitajat vaihtuvat. Henkilöstön vaihtuvuuden vaikutuksia minimoidaan asiakasvastuisella tiimityöllä. Kotihoidon henkilöstö on koko Oulunkaaren kuntayhtymässä siirtymässä vuoteen 2013 mennessä tunnistekorttijärjestelmään, jonka kuvallisesta kortista voi varmistaa henkilökuntaan kuuluvat. Varsinaista hoitotyötä toteutetaan moniammatillisesti ja kotihoidolle on nimetty joko oma lääkäri tai konsultaatioaika. Kaikessa toiminnassa noudatetaan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajantasaisia, jolloin asiakkaasta saadaan nopeasti tarvittava tieto. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot. Työaika sisältää välittömän kirjaamisen asiakastietojärjestelmään eli Kotihoidon Efficaan tai Pegasokseen. 7

9 Muuta huomioitavaa Kotihoito tekee lumityöt vain välttämätön liikkumisen turvaamiseksi. Asiakkaan tai omaisten on huolehdittava puiden pilkkominen. Kotihoidosta puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, mikäli se on ainoa vaihtoehto asunnon tai ruuan lämmittämiseen. Kotihoitohenkilöstö ei leikkaa nurmikoita tai tee puutarhatöitä. Asiakkaan ollessa poissa kotoa omaiset huolehtivat mm. kukkien kastelun, eläinten ruokkimisen, talon lämmittämisen ym. Tilanteita varten, joissa asiakas ei ole kotona sovitulla käynnillä eikä häneen saada yhteyttä, sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan menettelytavat. 3 KOTIHOIDON SISÄLTÖ 3.1 Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviä arkielämän toiminnoista itsenäisesti tai omaisten tuella. Hoivan ja huolenpidon ja/tai sairaanhoidon tarve on toistuvaa, päivittäistä tai useita kertoja viikossa toistuvaa palvelua. Säännöllisen kotihoidon maksu on tulosidonnainen ja perustuu hoitosuunnitelmassa todettuun palvelujen määrään ja sisältöön. Säännöllisen kotihoidon toteuttaja voi olla kuntayhtymän kotihoito tai yksityinen palveluseteliyrittäjä. Mikäli asiakas tarvitsee vain säännöllisen voinnin tarkistuskäynnin, suositellaan asiakkaalle turvapuhelinta. Tilapäisen kotihoidon piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua harvemmin kuin kerran viikossa tai joiden palvelujen tarve on lyhytaikaista. Tilapäisen kotihoidon tarpeissa selvitetään asiakkaan mahdollisuudet käyttää yksityisten palveluntuottajien palveluita. Asiakkaalle annetaan neuvontaa ja ohjausta kuntayhtymässä hyväksyttyjen palveluntuottajien palveluista, palvelusetelistä ja asiakasmaksuista. Kotisairaanhoidon palveluja on mahdollista saada vain silloin, kun asiakas ei pysty hakeutumaan kodin ulkopuolelle sairaanhoitoon. Esimerkiksi laboratoriossa asiakas käy ensisijaisesti itse tai lähipiirinsä avustamana, mikä tukee asiakkaan kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Kotisairaanhoitoa toteutetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kotisairaanhoitoon kuuluvat lääkehoidon toteuttaminen ja lääkehoidon vaikutusten seuranta. Lisäksi kotisairaanhoitoon kuuluvat erilaiset sairaanhoidolliset toimenpiteet kuten haavahoidot ja terveydenhuollolliset seurannat esim. verenpaineen mittaus ja verensokerin seuranta. Kotihoidon sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisista toimenpiteistä ja lääkehoidosta joko itsenäisesti tai yhdessä koulutettujen ja osaavien lähihoitajien kanssa. Kotihoidon lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä joissakin jäsenkunnissa. Kun asiakkaan lääkehuolto on kotihoidon vastuulla, tulee asiakkaalla olla asianmukainen lääkkeiden säilytyspaikka. Jos asiakas tarvitsee vain muistutusta lääkkeen ottamisesta, voidaan asiakkaalle tarjota avuksi lääkekelloa. Mikäli asiakas tarvitsee apua vain lääkkeiden jakamisessa, suositellaan hänelle apteekin lääkkeenjakopalvelua. Asiakkaalle tiedotetaan eri palveluvaihtoehtojen asiakasmaksuista. 8

10 3.2 Muistineuvonta Muistineuvojaan voi ottaa yhteyttä, jos epäilee sairastavansa muistisairautta. Muistineuvoja tekee muistikartoituksen ja opastaa tarvittaessa asiakasta jatkotutkimuksiin. Muistineuvojan kartoituskäynti on maksuton. 3.3 Fysioterapeutti/apuvälinelainaus Fysioterapeutin palvelut ovat käytettävissä suunniteltaessa asiakkaan toimintakykyä tukevaa toimintaa ja arvioitaessa apuvälineiden tai kodin pienimuotoisten muutostöiden tarpeita. Fysioterapeutti voi myös ohjata asiakkaita osallistumaan ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan. Laajemmat asunnon muutostöiden arvioinnit tehdään yhdessä terveyskeskuksen fysioterapeutin kanssa. Apuvälinelainaus toimii terveyskeskusten kautta. 3.4 Ravitsemus Kotihoito sisältää tarvittaessa avustamisen aamu-, väli- ja iltapalan laitossa sekä valmiin ruoan lämmityksessä. Hoitohenkilöstö huolehtii tarvittaessa päivittäisestä, riittävästä nesteen saannista ja ohjaa asiakasta terveelliseen ateriointiin. Koska kotihoito ei valmista ruokaa, ohjataan asiakasta käyttämään ruokahuollon palveluita, esim. ruokailua palvelukeskuksessa tai ateriapalvelua (kts. tukipalvelut, kotiin kuljetetut ateriat) Ruoan lämmittämistä varten asiakkaalla olisi hyvä olla mikroaaltouuni. 3.5 Hygienian hoito Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu tarvittaessa avustaminen saunotuksessa tai suihkutuksessa 1x/viikko. Poikkeuksena useampaan kertaan viikossa ovat pääasiallisesti sairaanhoidolliset syyt. Asiakasta avustetaan tarvittaessa päivittäisissä pikkupesuissa. Lisäksi opastetaan ja tarvittaessa avustetaan jalkojen perushoidossa tai kynsien leikkaamisessa. Asiakas hankkii tarvittavat välineet ja tarpeen mukaan sovitaan yksityisen jalkahoitajan käynnistä. Hygienian hoitoon sisältyy avustaminen tarvittaessa ihon perusrasvauksessa ja avustaminen tarvittaessa suun ja hampaiden hoidossa. Asiakas voidaan myös ohjata käyttämään keskitettyä saunapalvelua (kts. tukipalvelut). 3.6 Ulkoilu Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa voidaan huomioida kerran viikossa tapahtuva ulkoiluaika. Pelkästään ulkoiluapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään kuntien/kaupungin järjestämiä liikuntapalveluja tarvittaessa vapaaehtoistyöntekijöiden tukemana tai käyttämällä yksityisiä palveluja ja/tai osallistumaan ohjattuihin ulkoilutapahtumiin. 9

11 3.7 Saattoapu Pääsääntöisesti saattoapua tarvitseva henkilö ohjataan käyttämään omaisten, vapaaehtoistoiminnan palveluja tai yksityisiä palveluja. Mikäli kotihoito toimii saattajana, tulee tieto saattamisen tarpeesta olla mahdollisimman ajoissa kotihoidossa työn suunnittelun/resurssien varmistamiseksi. Kotihoidon työntekijät eivät kuljeta asiakkaita omalla autolla tai kotihoidon autolla. 3.8 Asiointi Säännöllisen kotihoidon piiriin kuuluvan asiakkaan kauppapalvelun hoitavat omaiset tai kauppa-asiointi tapahtuu kotihoidon tukipalveluna tai asiakkaat ohjataan tekemään sopimus kaupan kotiinkuljetuksesta. Pankki- ja muut asioinnit hoitavat omaiset tai edunvalvoja, vain poikkeustilanteissa kotihoito. Jos apteekkiasioinnit hoidetaan kotihoidon toimesta, tapahtuu se pääosin keskitetysti siten, että reseptit viedään apteekkiin perjantaina ja lääkkeet noudetaan tiistaina. Apteekkiin avataan asiakkaan nimellä tili lääkeostoja varten. 3.9 Tekstiilihuolto Säännöllisen kotihoidon asiakkaan palvelu sisältää tarvittaessa pyykkihuollon. Pyykkihuolto tapahtuu pääasiassa asiakkaan kotona, ellei erikseen ole sovittu pyykkituvan käytöstä. Vaatehuolto voidaan järjestää myös pesulapalveluina tai harkinnalla myönnetyn tilapäisen palvelusetelin avulla Siistiminen Kotihoidon työntekijät huolehtivat käynneillään asunnon päivittäisestä siistimisestä kuten tarvittaessa tiskaus, roskien vienti, lakanoiden vaihto ja wc:n puhdistaminen. Asiakas osallistuu asuntonsa siistimiseen voimavarojensa mukaan. Pelkkää siivousapua tarvitseva asiakas ohjataan käyttämään yksityisiä siivouspalveluja Ilta- ja viikonlopputyö sekä yöhoito Ilta- ja viikonlopputyössä tehtävät rajataan välttämättömiin. Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkunnissa on yöpartiotoimintaa omana toimintana. Yöllä tapahtuvat hälytykset ohjautuvat turvapuhelimen kautta yöpartiolle, vartiointiliikkeelle tai ambulanssiyrittäjälle. Apu on hälytysluonteista esim. nostoapu kaatumistilanteessa. Kotihoidon palvelut voidaan lopettaa, jos asiakkaan palvelun tarve tai toimintakyky on oleellisesti muuttunut asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palvelua asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen hoitonsa kannalta Kotihoidon lopettaminen on äärimmäinen toimenpide, josta tehdään aina erillinen päätös. 10

12 4 TUKIPALVELUT Osa kotihoitopalveluista järjestetään tukipalveluina. Tukipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaisia, kunnan paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisia palveluita. Näitä ovat pääasiassa sosiaalihuoltolain mukaiset ateria-, asiointi-, kuljetus- ja saattajapalvelut. Tekstiilihuoltoon, siistimiseen ja lumityöhön on käytössä palveluseteli. Lisäksi jäsenkunnat järjestävät ennalta ehkäisevänä palveluna päivätoimintaa. Palvelutuotantolautakunta vahvistaa tukipalvelumaksut. 4.1 Kuntouttava/palvelutyyppinen päivätoiminta Päivätoiminta tarjoaa monipuolista kuntouttavaa ja sosiaalista toimintaa sekä osaaikaisesti että kokopäiväisesti ryhmätoimintana ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tukee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa. Päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa myös päivähoitomahdollisuuden ja vapaapäivän omaishoitajille. Päivätoiminnan asiakkailla on mahdollisuus sopimuksen mukaan myös kotisairaanhoidon palveluihin, esimerkiksi Marevan-hoitoasiakaiden INR-seurantaan ja verenpaineseurantaan. Kokopäivätoimintamaksu sisältää päivän ohjelman, lounaan ja päiväkahvin. Päivätoiminnan asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä suoraan päivätoiminnan ohjaajiin ja sopimalla tutustumiskäynnin tai aloittamispäivän. 4.2 Ateriapalvelu ja kotiin kuljetetut ateriat Ateriapalvelua on tarjolla joko erilaisissa toimintayksiköissä kuten palvelukeskuksissa tai kotiin kuljetettuina aterioina. Kotiinkuljetusaterioiden tavoitteena on tukea asiakkaan säännöllistä ravinnonsaantia, ottaen huomioon myös erityisruokavaliot. Lisäksi palvelulla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Henkilö voi saada kotiinkuljetusaterian, mikäli asiakas tai hänen omaisensa on estynyt hakemaan kaupasta ruokaa, tai asiakas ei pysty itse valmistamaan tai lämmittämään ruokaa omaisen tuomista tarvikkeista eikä pysty menemään palvelukeskukseen syömään. Ateriapalvelu voidaan myöntää tilapäisesti esim. asiakkaan sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi (kotiinkuljetusateriat 1-7 päiväksi viikossa) tai se voidaan myöntää toistaiseksi. 4.3 Asiointi Pääsääntöisesti omaiset tai yksityiset palveluiden tuottajat auttavat asiakkaan tarvitessa asiointiapua. Jos kotihoito hoitaa kauppa-asiat, ne hoidetaan aina lähikaupassa tai tilataan kaupan kuljetuksena ja asiakas/omainen avaa tilin kauppaan. 11

13 4.4 Kuljetuspalvelu Tarve Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun syntyy henkilöille, joiden alentunut toimintakyky, sairaudet tai vammat aiheuttavat liikkumisvaikeuksia siinä määrin, että käytettävissä olevat liikkumiskeinot kuten joukkoliikenne, yksityisautoilu eivät enää sovellu tavanomaisen asioinnin hoitamiseen. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun ohjeet ja myöntämiskriteerit Oulunkaaressa perustuvat palvelutuotantolautakunnan ohjeistukseen (Patultk ). 4.5 Saattaja-apu Pääsääntöisesti omaiset tai vapaaehtoistyöntekijät toimivat saattajina, esim. asiakkaan sairaalakäynneillä. 4.6 Siivous Kuntalainen voi hankkia siivouspalveluja vapaasti tarjolla olevista kotipalveluyrittäjistä. Kunnat eivät tuota itse eivätkä osta siivouspalveluja, mutta säännöllisen kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus asunnon siivoukseen palvelusetelillä, mikäli palveluseteliin oikeutettu tuloraja ei ylity tai perusteena ovat harkinnalliset perusteet kuten terveysperuste tai toimeentulon vaarantuminen. Siivous palvelusetelillä kattaa kerran kuussa tapahtuvan siivouksen ja se sisältää imuroinnin, lattioiden pyyhkimisen, saniteettitilojen siivouksen ja lakanoiden vaihdon. Palvelutuotantolautakunnan hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä annetaan asiakkaalle luettelo palveluntuottajan valintaa varten. 4.7 Turvapuhelin Asiakkaalle voidaan myöntää turvapuhelin, jos hän kaatuilee tai saattaa muuten tarvita hälytysluonteista apua mihin vuorokauden aikaan tahansa. Asiakkaille, jotka tarvitsisivat voinnin tarkistuksen, suositellaan käynnin sijasta turvapuhelinta. Tämä edellyttää, että asiakas osaa käyttää turvapuhelinta ja ymmärtää avun tarpeen. Turvapuhelin voidaan myöntää tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen jälkeen kuntoutumisen ajaksi. Asiakkaan tulee luovuttaa ambulanssin käyttöön yksi avain, jonka säilytys on kuntakohtaisin järjestelyin ympärivuorokautisen toiminnan yksiköissä. Asiakas voi myös itse ostaa turvapuhelimen ja hälytykset voidaan ohjata esim. omaiselle. 4.8 Kylvetyspalvelu Asiakas voi saada kylvetyspalvelua, mikäli hänellä ei ole asianmukaisia pesutiloja kotona tai jos asiakkaan pesutilat ovat turvallisen liikkumisen kannalta hankalasti sijoitettuja, esim. portaat kellariin tai kylpyamme, johon asiakas ei pääse. Saunapalvelukäynnit sovitaan säännöllisiksi, esim. joka viikko/joka toinen viikko ja tarvittaessa asiakas/omainen peruu käynnin. 12

14 4.9 Palveluseteli Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti palveluseteli on kunnan oman toiminnan lisä ja vaihtoehto, jolla voidaan järjestää palveluja kuntalaisille. Kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta tietyn osuuden kustannuksista. Kunta hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää. Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta on määritellyt kriteerit myönnettäville palveluseteleille (Patultk 34, ). Kotihoidon tukipalvelujen määrärahasidonnainen palveluseteli kohdennetaan pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja harkinnanvaraisesti tilapäisen kotihoidon asiakkaille. Palvelusetelin myöntämisessä käytetään tulorajoina 1100 /kk yksin asuvalla ja kahden hengen taloudessa 1700 /kk brutto. 5 MUUT KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET Hoitotarvikkeet/ ilmaisjakelutarvikkeet Kotisairaanhoidon piirissä olevan asiakkaan hoitotarvikkeet esim. haavanhoitoon tulevat kotihoidosta. Jos hoito jatkuu yli 3 kk, niin asiakas hankkii tai hänelle hankitaan tarvikkeet terveyskeskuksesta esim. diabetes-tarvikkeet, avannetarvikkeet ja katetrit. Kun hoitotarvikkeen käyttö on lyhytaikaista ja asiakkaan luona tehdään vain yksittäinen käynti jonkin hoidon aikana esimerkiksi neuvontaan, ohjaukseen tai yksittäiseen siteiden vaihtoon liittyen, asiakkaan tulee itse hankkia hoitotarvikkeet. Hoitotarvikkeisiin kuuluvat vaipat hankitaan aina lääkärin toteaman inkontinenssivaivan perusteella. Vaipat toimitetaan asiakkaalle keskitetyllä kuljetuksella kolmen kuukauden välein. Asiakkaan raha-asioiden/omaisuuden hoito kotihoidossa Asiakkaan varoista huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti asiakkaalle itselleen, hänen omaisilleen tai edunvalvojalle. Tilanteessa joissa asiakas tarvitsee apua tai ohjeistusta raha-asioidensa hoidossa, sitä tulee hänelle antaa. Asiakkaan omaisuuden ja talletusten hoitamiseen henkilökunta ei osallistu, vaan tällaiselle asiakkaalle tulee hankkia edunvalvoja, jollei asiakas itse pysty huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Käteisen rahan käyttöä henkilökunnan toimesta vältetään. Ensisijaiset tavat järjestää laskut/maksut ovat seuraavat: maksupalvelu, suoraveloitus, omaiset, edunvalvoja, sosiaalitoimiston välitystili, laitos tai toimintayksikkö. Vain asiakas itse saa käyttää omaa pankkikorttiaan. Henkilökunta ei sitä käytä edes asiakkaan luvalla. Asiakkaan pankkitililtä tapahtuvaan rahan nostoon on henkilökunnan jäsenellä oltava valtakirja. Valtakirja tehdään joka kerta erikseen. Kun otetaan vastaan tai luovutetaan asiakkaan omaisuutta kuten lompakot, korut, radiot ym., annetaan tapahtumasta vastaanotto- tai luovutustodistus. Asiakkaan avaimet Jos asiakkaalla on toimintakyvyn ongelma, joka vaikeuttaa oven avaamista, esim. liikkuminen on hankalaa tai kuulo on alentunut, olisi suotavaa että kotihoidon käyttöön luovutettaisiin avain. Turvapuhelinasiakkaiden on välttämätöntä luovuttaa avain mahdollista auttamiskäyntiä varten. Luovuttamisesta laaditaan kirjallinen sopimus. 13

15 Omaisten osallistuminen Omaisten osallistuminen asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon on tärkeää ja se edistää asiakkaan hyvinvointia. On toivottavaa, että omaiset ilmoittavat kotihoidon työntekijälle, mikäli he itse ovat asiakkaan luona ja huolehtisivat asiakkaan hoidosta eikä kotihoidon käyntiä sillä kertaa tarvita. Kuntouttava työote Kuntouttava työote tarkoittaa sitä, että asiakkaan puolesta ei tehdä asioita, jotka hän itsekin pystyy tekemään. Asiakasta tuetaan näissä toiminnoissa ja autetaan vain tarvittaessa. Kuntouttavan työotteen avulla tuetaan asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja ja korostetaan ihmisen aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Asiakkaan toimintakyky huomioiden asiakas tekee itse tai hoitajan kanssa yhdessä mm. seuraavia asioita: paidan napitus, postin haku, tiskaus, vuoteen sijaus, pölyjen pyyhkiminen jne. Kuntouttavaan työotteeseen kuuluu myös ulkoilun/liikunnan järjestäminen huomioiden asiakkaiden tasapuolisuus, kotihoidon mahdollisuudet ja asiakkaan toimintakyky. Asiakkaan poissaolo Kotihoito ei käy asiakkaan asunnossa asiakkaan poissa ollessa. Asiakkaan/omaisen tulisi ilmoittaa oman alueen hoitajille välittömästi asiakkaan poissaolosta. Mikäli asiakas ei ole kotona tai asiakasta ei käynnillä muusta syystä tavoiteta, toimitaan joko ottamalla yhteys omaisiin tai isännöitsijään. Tarvittaessa otetaan yhteyttä lääkäriin, joka päättää virka-avusta. Suostumus asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn Oulunkaaren kotihoidossa on käytössä terveystoimen kanssa yhteinen sähköinen potilastietojärjestelmä. Tämän vuoksi kaikilta kotihoidon asiakkailta pyydetään suostumus (osittaiseen) oikeuteen nähdä terveystietoja. Jos asiakkaalla on intervallijaksoja vanhustyön yksiköissä tai hoito-osastolla, tarvitaan tietojen katselua varten erillinen suostumus. Suostumuksen tavoitteena on helpottaa tiedon siirtymistä eri hoitotahojen välillä ja tätä kautta turvata hoidon jatkuvuus. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää omien terveystietojen katseleminen osittain. Eläinten hoito Ensisijaisesti asiakas/omaiset hoitavat kotihoidon asiakkaan lemmikkieläimet. Eläimistä on tärkeää tiedottaa kotihoidolle työntekijöiden mahdollisten allergioiden huomioimiseksi. Päihteet Hoitokäynnillä voimakkaasti päihtyneeltä, aggressiiviselta asiakkaalta tarkistetaan yleistila tai hälytetään tarvittaessa apua. Tilanteen toistuessa neuvotellaan asiakkaan/omaisen/lääkärin kanssa hoitokäytännöistä. Asunnossa mahdollisesti olevia päihtyneitä vieraita voidaan pyytää poistumaan kotihoidon käynnin ajaksi. Asiakkaan asunnossa edellytetään tupakoimattomuutta hoitohenkilökunnan läsnä ollessa työsuojelullisista syistä. 14

16 YHTEENVETOA KOTIHOIDOSTA Vanhuspalveluiden painopistealue on turvallisen kotona asumisen mahdollistaminen kotiin saatavien kotihoidon palveluiden avulla. Hyvä hoito toteutuu silloin, kun asiakas ja/tai häntä edustava henkilö ja kotihoidon työntekijä noudattavat yhdessä laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Asiakkaan tulee käyttää myös hoidon kannalta olennaisia apuvälineitä (esim. hoitosänky, nostolaite, ovihälytin, hellavahti jne.). Apuvälineiden käytöllä taataan mahdollisimman hyvä asiakkaan turvallisuus ja kotihoidon työntekijän työturvallisuus hoitotilanteissa. Kotihoidon palvelujen kuvaus ja yhtenäiset kriteerit tuovat osaltaan selkeyttä palvelujen kohdentamisessa kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Monitoimijuus palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa lisäävät kunkin asiakkaan valinnanvapautta palvelujen käyttäjänä yksilöllisesti arvioituun palveluntarpeeseen perustuen. 6 PALVELUASUMINEN JA PIKÄAIKAINEN HOIVAHOITO Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain 17 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua asumispalvelua. Asumispalvelulla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä ja palveluja annetaan henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Tehostetun asumispalvelun piirissä valtakunnallisen suosituksen mukaan tulisi olla 5-6 prosenttia 75 -vuotta täyttäneistä henkilöistä. Pitkäaikainen hoivahoito on sosiaalihuoltolain (1982/710) ja asetuksen (1983/607) 11 ja 24 :ssä tarkoitettua laitoshoitoa. Laitoshoidolla ja -huollolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Palvelua valvoo aluehallintovirasto (AVI), sijaintikunta ja Oulunkaaren kuntayhtymä. Valtakunnallisen suosituksen mukaan hoivahoidon piirissä tulisi olla 3 % 75-vuotiaista henkilöistä. Lähtökohtana palvelujen järjestämiselle on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Tuettu ja tehostettu asumispalvelu sekä ryhmäkotiasuminen antavat turvallisen kodin ja ympärivuorikautista huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Laitoshoitoon siirrytään useimmiten monien toimintakykyvajeiden ja sairauksien vuoksi ja kun kotihoito ja erimuotoiset asumispalvelut eivät enää riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen. 6.1 Asiakkaaksi hakeutuminen Aloite asiakkaaksi hakeutumisesta tulee yleensä asiakkaalta itseltään, omaiselta tai kotipalvelun tai palveluasuntojen henkilöstöltä, sairaalasta tai hoito-osastolta. Palveluiden tarve arvioidaan laaja-alaisesti yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä/omaistensa kanssa niin, että arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtaiset palvelutarpeet. 15

17 Asumispalvelupaikkaa haetaan kirjallisesti. Asumispalvelun ja laitoshoidon tarve arvioidaan moniammatillisessa SAS-työryhmässä (SAS = selvittää, arvioi, sijoittaa), joka kokoontuu kuukausittain jokaisessa jäsenkunnassa. Työryhmään kuuluvat vanhuspalveluista vastaavat vanhuspalvelujohtaja, yksiköiden palveluesimiehet, palvelunohjaaja ja lääkäri sekä tarpeen mukaan (koti)sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja sosiaalitoimen edustajat. Päätöksen asumispalvelun ja laitoshoidon myöntämisestä tekee Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja SAS-työryhmän arviointiin perustuen. 6.2 Palvelujen tarpeen arviointi Palvelun tarvetta arvioitaessa toimintakyky arvioidaan RAVA-mittarilla ja tarvittaessa henkistä toimintakykyä mittaavilla testeillä (MMSE- muistitesti). Tämän lisäksi kartoitetaan kotona selviytymistä heikentävät sairaudet, asunto-olosuhteet ja sosiaalinen verkosto. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Asumispalvelun asiakas: Asiakkuuden kriteereinä ja toimintakykymittarina käytetään apuna RAVA mittaristoa ja henkisen toimintakyvyn mittarina MMSE-muistitestiä. Palveluasumisen asiakkaan RAVA -arvo on vähintään 2,5 Palveluasumisen asiakkaan MMSE -pistemäärä on 17 tai alle. Lisäksi palveluasumisen myöntämisen kriteereinä ovat muut painavat syyt, jotka SAStyöryhmä kartoittaa: Käytettyjen mittareiden lisäksi hakijan kokonaisvaltainen elämäntilanne sekä tuen ja avun tarve selvitetään palvelujen tarpeen arvioinnin yhteydessä. Palveluntarpeen arvioinnissa huomioidaan mm. asiakkaan terveydentila, sosioekonomiset tekijät sekä asunnon kunto ja turvallisuus sekä asuinympäristön turvallisuus. Tehostetussa asumispalvelussa asiakas tarvitsee tukea ja apua tai valvontaa lähes ympäri vuorokauden päivittäisissä toiminnoissa. Lähtökohtana on myös, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukevat palvelut ja asukkaan mahdollisuus selviytyä kotiin annettavien palvelujen tuella selvitetään ennen asumispalveluihin siirtymistä esim. vuodeosastolla tapahtuvalla arviointijaksolla ja koekotiutuksen avulla. Oulunkaaren kuntayhtymässä järjestetään seuraavanlaisia asumispalveluita: Kotihoidon asumispalvelut on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee päivittäin runsaasti hoivaa ja huolenpitoa ja hänellä ei ole edellytyksiä asua omassa kodissaan sinne annettujen palveluiden turvin. Palvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti tarvittaessa joka päivä (n. klo ) ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissa. Yöaikaiseen palveluntarpeeseen vastataan yöpartiotoiminnalla ja teknisillä turvahälytyslaitteilla. Kotihoidon asumispalveluissa asiakkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asuin- ja elämisen ympäristö. Kotihoidon asumispalvelua järjestetään ryhmäkodeissa, tukiasunnoissa ja toveri-/soluasunnoissa. Lyhytaikainen palveluasuminen, vuorohoito on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee kotona asumisen tueksi lyhytaikaista hoito-, kuntoutus- ja arviointijaksoa sekä vuorohoitona järjestettäviä omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. 16

18 Lyhytaikaisessa palveluasumisessa ja vuorohoidossa ollessaan asiakkaalla on mukanaan omat lääkkeet ja vaipat mikäli asiakkaalla on ne käytössään. Lyhytaikaista palveluasumista voidaan tarvita esim. asiakkaan odottaessa tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lyhytaikaista palveluasumista ja vuorohoitoa järjestetään palveluasunnoilla ja hoivaosastoilla sekä palvelusetelillä niille vuorohoidon asiakkaille, jotka eivät pidä omaishoitajan vapaapäiviään kokonaisina vuorokausina. Tehostettu asumispalvelu: Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista palvelua, hoitoa ja valvontaa. Toimintakyky on selkeästi alentunut; Tarvitsee runsaasti apua, hoitoa ja huolenpitoa 1-2 henkilön avustamana. Kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Yöhoito ja valvonta voidaan järjestää joko omasta yksiköstä tai yksikön välittömässä läheisyydessä olevasta yksiköstä. Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakas: Asiakkaaksi pääsyn kriteereinä ja toimintakykymittarina käytetään apuna RAVA mittaristoa ja henkisen toimintakyvyn mittarina MMSE-muistitestiä. laitoshoidon asiakkaan RAVA- arvo on vähintään 3,0 hoiva-/laitoshoidon asiakkaan MMSE -pistemäärä on 17 tai alle. Lisäksi laitoshoitoon siirtymiseen vaikuttavat muut painavat syyt; kokonaisvaltainen elämäntilanne, terveydentila, sairaudet ja toimintakyvyn vajeet sekä tuen ja hoivan määrällinen tarve. Lähtökohtana on, että asiakas tarvitsee tukea, apua, hoitoa ja valvontaa ympäri vuorokauden, eivätkä muut palvelut enää riitä vastaamaan asiakkaan palvelujen tarpeeseen. 6.3 Palveluasumisen sisältö Palveluasumisen tavoitteena on turvata yksilön ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3) mukaisesti. Palveluasumisen tehtävänä on tukea yksilön yksilöllisyyttä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta turvallisessa ja mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviä sosiaalisten-, psyykkistenja fyysisten toimintakykyvajeiden vuoksi itsenäisessä asumisessa omassa kodissaan omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen avulla. Palveluasuminen tarjoaa kokonais-valtaista kuntouttavia palveluja ja hoitoa asiakkaille, jotka tarvitsevat 1-2 hoitajan apua päivittäisissä toiminnoissaan. Asiakkaan kanssa tehdään palvelu- ja maksupäätös, joka sisältää asumisen, ruokahuollon ja asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon. Asiakas maksaa asumisestaan vuokran, ateriat, perusmaksun ja tulojen mukaisen hoitomaksun. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea ja eläkkeensaajan hoitotukea. 17

19 Palveluasunnoissa voi asua viihtyisässä, turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, jossa ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii sairaanhoitoon tai huolenpitoon liittyvistä asioista. Palveluun kuuluvat ateriapalvelut ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asuinhuoneensa asukas kalustaa omilla huonekaluilla ja tavaroillaan. Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö mahdollistaa itsenäistä suoriutumista hoitohenkilökunnan tukemana sekä vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta mielekkääseen tekemiseen asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Mielenvireyden ja psyykkisen toimintakyvyn kannalta mahdollisuus ulkoiluun ja muuhun virkistystoimintaan turvataan. Lisäksi seurakunnat järjestävät säännöllisesti hartaushetkiä palvelukodeilla. Palvelutoimintaan kuuluu luonnollisena osana kokonaisvaltainen hoitotyö. Jokaiselle asiakkaalle on nimettynä omahoitaja, joka vastaa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntouttavan palvelutoiminnan ja hoitotyön toteutumisesta sekä yhteistyöstä omaisten ja muiden läheisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja omaistensa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan henkilökohtaisiin palvelutarpeisiin ja joka ohjaa asiakkaalle tarjottavaa kokonaisvaltaista palvelu- ja hoitotoimintaa. Omaisia kannustetaan osallistumaan hoitoon, ulkoiluun ja yhteistyöhön henkilökunnan kanssa. Kotilomiin kannustetaan mahdollisuuksien mukaan. 6.4 Laitoshoidon sisältö Pitkäaikaisen hoiva-/laitoshoidon tavoitteena on turvata yksilön ihmisarvoisen vanhuuden toteutuminen sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti. Hoivahoidon tehtävänä on tukea asiakkaan yksilöllisyyttä, itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta mahdollisimman pitkälle turvallisessa ja rauhallisessa hoitoympäristössä. Tavoitteena on turvata asiakkaalle hyvä huolenpito ja hoito elämänsä loppuun saakka. Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei voi eikä kykene asumaan useiden toimintakykyvajeiden vuoksi kotona tai palveluasunnossa. Hoivahoito turvaa ikäihmiselle hyvän elämän, kun omat voimavarat ja toimintakyky ovat hiipuneet. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteena on asiakkaiden elinympäristön esteettömyys, viihtyisyys, hoivahoidon turvallisuus, hyvä kivunhoito ja hyvä hoidon laatu. Pitkäaikaishoidossa maksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan. Hoitotyössä noudatetaan asiakaslähtöisyyden periaatetta. Hoitoa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä potilaan ja hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. Hoitotyössä noudatetaan kuntouttavaa työotetta tavoitteena yksilöllinen ja ihmisläheinen hoito sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Asukkaiden mielenvireyden kannalta mahdollisuus ulkoiluun on tärkeää myös hoivahoidon yksiköissä. Kokonaisvaltainen ja ympärivuorokautinen hoitotyö sisältää myös elämän loppuvaiheessa hyvän saattohoidon. Jokaiselle asiakkaalle on nimettynä omahoitaja, joka vastaa asiakkaan kokonaisvaltaisen kuntouttavan palvelutoiminnan ja hoitotyön toteutumisesta sekä yhteistyöstä omaisten ja muiden läheisten kanssa. Asiakkaalle laaditaan yhteistyössä hänen ja omaistensa 18

20 kanssa hoitosuunnitelma, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin, henkilökohtaisiin palvelutarpeisiin ja joka ohjaa asiakkaan kokonaisvaltaista palvelu- ja hoitotoimintaa. Omaisia kannustetaan osallistumaan hoitoon, ulkoiluun ja yhteistyöhön henkilökunnan kanssa. YHTEENVETOA ASUMIS- JA HOIVAPALVELUISTA Ikäihmisten palveluiden laatusuositus korostaa, että ikääntyneiden kuntalaisten pitkäaikaishoiva tulee muuttaa rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat keskittyä joustavasti ja nopeasti akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikainen hoiva on järjestettävä ikäihmisten omien toiveiden mukaisesti kotona tai kodinomaisissa ympäristöissä kuten tuetun tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Uudet hoivapalvelumuodot korvaavat perinteisen vuodeosastolla järjestetyn laitoshoidon. Hoivakotien toiminnan painopiste tulee olla asiakkaan hyvinvoinnissa ja turvallisessa kodinomaisessa elinympäristössä. Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö mahdollistavat itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti. 19

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA HOIVAHOIDON PERUSTEET JA OHJEISTUS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty: palvelutuotantolautakunta 16.5.2012 67 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Simo

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT

PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT PAIMION KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT Maaliskuu 2014 1 KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS... 3 Palvelun piiriin ottamisen kriteerit...3 Kotihoidon palvelujen aloitus...3 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen...4

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSPALVELUIDEN KRITEERIEN KÄSIKIRJA 2013 Yhtymähallitus 13.2.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Kotihoidon yleisperiaatteet... 2 1.1 Palveluiden myöntäminen...

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen

Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit 1.3.2011 alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Versio 2, päivitys 12.6.2013/Hyväks. R Hjelm Peruspalvelulautakunta 15.12.10 113 Kotihoidon palvelukuvaus ja palvelujen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 5 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1.1.2015 alkaen (3.12.2014 LL ja MH) 1. Asumispalveluiden määritelmä Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, (Kansanterveyslaki

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa

Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut ja kotihoito kunnissa Kotipalvelut tukevat itsenäistä asumista ja toimintakykyä Kunnat tarjoavat kotipalveluja vanhuksille, lapsiperheille, vammaisille henkilöille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot