SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Sosiaalipalvelu, kehitysvammaiset henkilöt Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Jyväskylä Sijaintikunnan yhteystiedot Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö, Matarankatu 4, Jyväskylä. puh , Palvelujen tuottajan virallinen nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Toimintayksikön nimi Vanamon perhepalvelut Toimintayksikön postiosoite Suojarinne 12 Postinumero Postitoimipaikka Suolahti Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen Postiosoite Matarankatu 4 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Jyväskylä Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Vastuuvakuutusyhtiö Pohjantähti - voimassa toistaiseksi voimassa 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön sääntöjen mukaan säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten ja vajaakuntoisten elinolosuhteita yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä ja kehittää palvelujärjestelmiä vastaamaan heidän tarpeitaan. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskevien erityislakien (vammaispalvelu, kehitysvammahuolto) ohella sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain periaatteisiin.tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää avi21u1 1/22

2 asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, kriisi- ja perhepalveluja, konsultaatiopalveluja ja muita vammaisten tarpeisiin perustuvia palveluja. Palvelut on kohdistettu kehitysvammaisille, haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, sekä vammautuneille henkilöille. Säätiön tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen. Liite 1 (Fronter/EFQM/yleiskuvaus) Vanamon perhepalveluiden toiminta-ajatus: Vanamon perhepalvelu tarjoaa lyhytaikaisia hoitojaksoja kotona asuville vaikeavammaisille lapsille. Perhepalveluiden tarkoituksena on tukea perheen arkea ja antaa mahdollisuus voimaantumiseen. Arvot ja toimintaperiaatteet Vammaispalvelusäätiön arvoja ja toimintaperiaatteita sitovat YK:n yleissopimus ja Vammaisten ihmisoikeudet ja Suomen perustuslaki. Toiminta perustuu Suomen lakeihin ja asetuksiin, jotka ohjaavat erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palveluita. Säätiön hallitus on linjannut toiminnan sisällön ja säätiön arvojen ja toimintaperiaatteet. Konkreettinen todentuminen on kirjattuna vuotuisissa toimintakertomuksissa ja -suunnitelmissa. SÄÄTIÖN TOIMINNAN PERUSTANA ARVOT Toiminnan arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, vammaisen henkilön oikeudet yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen sekä vammaisen henkilön omien voimavarojen hyödyntäminen ja siihen liittyvä vastuu omasta elämästään. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallinto, johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet edistämään näiden periaatteiden toteutumista toiminnan kaikilla tasoilla. Liite 2 (Fronter/SOPU) KEINOJA ARVOJEN SAAVUTTAMISEKSI Asuminen toteutetaan turvallisissa ja kodinomaisissa palvelukodeissa, joissa kunnioitetaan päämiehen yksityisyyttä, yksilöllisiä tarpeita sekä kokonaisvaltaisuutta. Päämiestä ohjataan ja häntä autetaan omien valintojen tekemisessä yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Päämiehemme haluavat elämältä samanlaisia asioita kuin ihmiset yleensä: läheisiä ihmissuhteita, oma identiteettiä, mielekästä tekemistä ja ilon perustunnelmaa. Jokainen ihminen saavuttaa oman elämänlaatunsa usein hyvin erilaisilla tavoilla. Me kunnioitamme jokaisen omia tapoja ja näemme ne suurena voimavarana hänen elämälleen. Säätiön toiminta perustuu yksilöllisiin tuki- ja palvelusuunnitelmiin sekä SOPU-suunnitelmiin. Tuki- ja palvelusuunnitelman laatija on asiakkaan palvelunostajan edustaja. Tämä suunnitelma tehdään yhteistyössä päämiehen, omaisten sekä muiden päämiehen asioita hoitavien tahojen kanssa. Säätiön kaikilla päämiehillä on käytössä SOPU- suunnitelma eli Sopimus Osallisuudesta Päämiehen Unelmiin. SOPU tehdään yhteistyössä päämiehen ja ohjaajien kanssa. SOPUU:n on kirjattu päämiehen toiveet ja unelmat koskien hänen arkeaan ja tulevaisuudentoiveitaan. SOPU on yksilöllisen tuen perusta, joka tukee päämiehen hyvää elämää. SOPU tehdään tuetun päätöksenteon menetelmin. avi21u1 2/22

3 Päivittämissuunnitelma Esimiehet käsittelevät omavalvontasuunnitelman vuosittain toimintayksiköiden henkilöstön kanssa tammikuun loppuun mennessä. Esimiesryhmä käsittelee omavalvontasuunnitelman kaikille palveluyksiköille yhteisen osan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Johtoryhmä käsittelee omavalvontasuunnitelman maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus tarkastaa omavalvontasuunnitelman tilinpäätöksen yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä. Yksiölliset SOPU:t päivitetään tarvittaessa ja päämiehen niin halutessa, vähintään kuitenkin vuosittain. Säätiön vuosikello. Liite 3 (Fronter/vuosikello) Kaikki säätiön asiakirjat ovat Fronter-nimisellä tietokoneohjelma-alustalla. Fronter on suojattu säätiön sisäinen "arkisto", jonne pääsevät vain säätiön työsuhteessa olevat henkilöt henkilökohtaisilla salasanoilla. Säätiössä on oma pääkäyttäjä. Omavalvontasuunnitelma perustuu tähän lomakkeeseen ja liiteasiakirjoihin, jotka ovat säätiön intranetissä tiedonhallinnan Fronter - työkalussa. Fronter on säätiön koko henkilöstön sisäisen tiedotuksen foorumi ja asiakirjojen arkistointialusta. Fronter on suojattu ja sitä valvoo säätiön oma pääkäyttäjä. Tämän omavalvontasuunnitelman liiteet ovat Fronterissa, joten omavalvontasuunnitelma sisältää aina ajantasaiset asiakirjat ja ohjeistukset sekä vastuuhenkilöiden nimet. Omavalvontasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä viranomaiselle tulostetaan päivitetyt asiakirjat omavalvontasuunnitelman liiteluettelon mukaan. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on yleishyödyllinen toimija. Säätiön organisaatiomalli: valtuuskunta, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, esimiestiimi, yksiköjen esimiehet ja työryhmät. Liite 4 (Fronter/hallinto/organisaatiokaavio) Vuosittain hallitus määritelee säätiön toimintastrategian ja vision. Taloushallinto ostopalveluna Sovatek-säätiöltä. - Yksikköjen esimiehet kehittävät laadunhallintaa ja omavalvontaa vuosittain EFQMpäivityksessä. Esimiehet ylläpitävät oman toimintayksikkönsä omavalvontasuunnitelmaa ja tekevät tarvittavat muutokset aina kun siihen on tarvetta. Oman yksikön muutoksesta tiedotetaan esimiesryhmässä. Esimiehet vastaavat siitä, että omavalvontasuunnitelma on aina ajatasainen. -Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaa koko organisaation laadunhallintajärjestelmästä ja omavalvontasuunnitelmasta sekä niiden täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä hyväksyy päivitetyn omavalvontasuunnitelman maaliskuun loppuun mennessä. - Johtoryhmä vastaa säätiön ohje- ja toimintamenettely -asiakirjoista. -Esimiehet vastaavat, että ohje- ja toimintamenettelyasiakirjojen ajantasaiset päivitykset omien toimintayksiköiden osalta on johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päivitetty Fronteriin. Säätiön oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna on käytössä laadunhallinta järjestelmä EFQM. Liite 1 (Fronter/EFQM) Säätiö suojattu asiakastietojärjestelmänä on Mediatri. Liite 6 (Fronter/Mediatri) avi21u1 3/22

4 Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Omavalvontavastaavana Vanamon perhepalveluissa toimii johtaja Raija Vihervirta (kehitysvammaisten ohjaaja), puh, Palvelukodin vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti päämiesten palveluasumisen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toimia lähiesimiehenä työyhteisössä ja vastata Vanamon perhepalveluissa lasten lyhtyaikaisista hoitojaksoista. Vastuuhenkilö vastaa, että päämiehen kanssa on tehty palvelusopimus, SOPU ja että päämiehen tuki- ja palvelusuunnitelman mukaiset palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilö vastaa toimintayksikkönsä budjetoinnista ja kulujen seurannasta sekä palvelujen tuottamisen lainmukaisuudesta. Lisäksi hän vastaa asiakasyhteistyöstä, johon kuuluvat kotikunnan vastuulla oleviin palvelusuunnitelmakokouksiin osallistuminen pyydettäessä, palvelusopimukset (ostosopimus) ja muut tehdyt kirjalliset sopimukset. Toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa oman yksikkönsä omavalvontasuunnitelman päivittämisestä sekä täytäntöönpanosta yhteistyössä palveluyksikön henkilöstön kanssa. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Toimintayksikkötasolla Vanamon perhepalvelussa omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän muodostavat johtaja (opistoaste) sekä 4 vakituista ohjaajaa ja 4 määräaikaista ohjaajaa. (Vakituisista 1 erikoissairaanhjoitaja, 2 lähihoitajaa, 1 vajaamielishoitaja. Määräaikaisista 3 lähihoitajaa, 1 lasten ja nuorten erityisohjaaja). Liite 7 (Fronter/Vanamo/henkilöstö) Omavalvonnan toteutumista varmistamaan on Vanamon perhepalveluissa nimetty ohjaajille vastuualueita seuraavasti. Liite 8 (Fronter.com/ksvs/vanamon/vastuuhenkilöt) - lääkevastaavat (2kpl) - SOPU-vastaavat (3kpl - Hilmo vastaavat (1 kpl) - Fronter-vastaava - Mediatri-vastaavat (2kpl) -lomake- ja päämiespaperit (2kpl) -perehdytyskansio -työvuorolistavastaavat (2kpl) -ergonomiavastaava -tilauksista ja varastoista vastaavat (2 kpl) -yöhoitokansiosta vastaavat (2kpl) -jaksovarausvastaavat (2kpl) Lisäksi omavalvonnan toteutumisen varmistamiseksi jokaisella työntekijällä on vastuu huolehtia päämiehen palveluiden kokonaisvaltaisesta toteutumisesta joka päiväisessä elämässä. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Vanamon perhepalveluissa henkilöstö osallistuu omavalvonnan suunnitteluun henkilöstöpalavereissa ja toteuttamiseen arjen työssä. Henkilöstön osallistaminen toimii kahdella tasolla: säätiö- ja toimintayksikkötasolla Avainasemassa omavalvonnan suunnittelussa ja kehittämisessä ovat perehdyttämissuunnitelmat, kehityskeskustelut sekä dokumentoidut palaverikäytännöt. Henkilökunta osallistuu omavalvonnan suunnittelu- ja kehitystyöhön näiden palaverien ja keskusteluiden kautta. Omavalvontasuunnitelma sisältyy säätiön perehdyttämisohjelmaan. Perehdytyksen jälkeen työntekijä ja palveluyksikön esimies allekirjoituksillaan vahvistavat perehdytyksen tehdyksi. Liite 9 (Fronter/perehdyttämissuunnitelma) avi21u1 4/22

5 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Säätiö on kuvannut asiakastulosten kehittymistä kolmessa asiakasryhmissä saavutettujen tulosten mukaan. Asiakasryhmiä ovat 1) päämiehet, jolle palveluja järjestetään 2) päämiesten omaiset sekä 3) palveluja ostavat kunnat. Ohjaajat keräävät päämiehensä sekä heidän omaisten palautteen suullisesti, kirjallisesti, kuvakommunikaatiolla tai muilla puhetta tukevilla, vaihtoehtoisilla kommunikaatiomenetelmillä. Palaute kirjataan Mediatri-asiakastietojärjestelmään sekä kerätään yhteenvetoa varten palautelomakkeilla. Palauteet käsitellään toimintayksikössä sekä välittömästi seuraavassa esimiesryhmässä. Liite 10 (Fronter/lomakkeet/palautelomake). Kunta-asiakkaiden palautteet kerätään tuki- ja palvelusuunnitelmapalavereissa, sekä webropoll - kyselyin. Vuodesta 2010 tehty vuosittainen kysely kunta-asiakkaille selvittää mielikuvia palveluiden laadusta, säätiön asemasta sekä imagosta palvelujen tuottajakentässä. Liite 11 (Fronter/asiakaspalautteet/kuntakyselyt) Säätiön projektit keräävät järjestelmällisesti palautetta yhteistyötahoilta ja kunnilta sekä raportoivat sen rahoittajalleen toimintakertomuksissa. (www.ksvs.fi) Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Säätiöön tuleva negatiivinen tai positiivinen suullinen tai kirjallinen palaute käsitellään yksikön henkilöstöpalaverissa tai viikkotiimissä. Asia viedään esimiesryhmään, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä sekä johtoryhmään, jossa päätetään hallitukselle tiedottamisesta sekä hallituskäsittely -menettelystä. Yhteenveto vuoden aikana tulleista palautteista käsitellään johtoryhmässä maaliskuun loppuun mennessä. Saatu suullinen tai kirjallinen palaute käsitellään aina toimintayksikössä henkilöstön kesken. Päämiehelle, omaisille ja kunta-asiakkaille myös kerrotaan, että palaute on viety käsittelyyn ja asian etenemistä seurataan. Annetaan lupaus asian käsittelystä ja tiedotetaan lopputuloksesta. Kuntakyselyjen tulokset raportoidaan asiakaskunnille. Vammaispalvelusäätiön järjestämista tapahtumista sähköisesti kerättävät palautteet on luettavissa kyselyiden päätyttyä säätiön nettisivuilla (www.ksvs.fi) Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Päämiesten mielipiteiden selvittämisen ja kirjaamisen perustarkoitus on, että niiden perusteella voidaan kehittää palveluita heidän näkemyksiään ja odotuksiaan vastaaviksi. Asiakaskyselyt säätiön palveluista ovat kehittämistyöryhmän vastuulla ja ne toteutetaan palveluksiköittäin. Palauteyhteenveto käsitellään esimiesryhmässä ja johtoryhmässä vuosittain elokuun loppuun mennessä. Asiakaspalautteen sisältö ohjaa säätiön toimintaa. Yhteenveto raportoidaan hallitukselle vuosittaisessa strategiapäivässä ja hallitus huomioi sen määritellään säätiön strategiaa vuosittain syyskuussa. Toiminnan kehittämisen linjaukset on kirjattu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, joka avi21u1 5/22

6 hyväksytään hallituksessa marraskuun loppuun mennessä. Palaute, joka vaatii välitöntä toiminnan korjaamista, huomioidaan toiminnassa heti. Esimies tiedottaa myös positiivisesta palauteesta työyhteisölle sekä tuo palautteen tietoon esimiesryhmään. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Säätiössä on käytössä SOPU suunnitelma, joiden teossa yhteistyössä päämiehen kanssa käytetään tuettua päätöksentekoa. SOPU tuo päämiehen mielipiteen julki. SOPU-suunnitelmaa kehitetään edelleen. Päämiesten antaman asiakaspalautteen kuulemisen ja keräämisen kehitys etenee SOPUsuunnitelman kehitystyön tuloksena. Myös muiden kehitysvammaisten henkilöiden kuin päämiesten mielipiteet ovat tärkeitä kehitettäessä palveluja. Näitä mielipiteitä kerätään maakunnallisissa tapahtumissa ja vammaisneuvostoyhteistyössä. (www.ksvs.fi) 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Työsuojelun yhteistoiminta Säätiöllä on yhteistyö/työsuojelutoimikunta joka vastaa lakisääteisestä toiminnasta. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla edistää säätiön ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Yhteistoiminta mahdollistaa sen, että työntekijät osallistuvat ja vaikuttavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työturvallisuuslaki /738. Yhteistoiminnalla edistetään säätiön ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin säätiön tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää säätiön toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa säätiössä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa säätiössä. Laki yhteistoiminnasta /334 Yhteistyö/työsuojelutoimikunnassa käsiteltävät asia heijastuvat myös meidän päämiehiimme. Yhdistettyyn työsuojelu- ja yhteistyötoimikuntaan kuuluu kaksi työnantajan edustajaa, yksi säätiön hallituksen edustaja ja henkilöstön edustajat, joita ovat Tehyn luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu, Jhl:n luottamusmies, I-työsuojelunvaravaltuutettu ja Pihkurin palvelukodin luottamusmies. Yhteistyötoimikunta kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Pöytäkirjat Fronterissa. Liite 12 (Fronter /yhteistyötoimikunta) Työsuojelupäällikön vastuulla, yhdessä esimiesten ja työturvallisuushenkilöstön kanssa on kartoittaa, ennakoida ja tilastoida riskejä ja vaaratilanteita, sekä tehdä niistä parannusehdotuksia Säätiöllä on lakisääteiset toimintaoheet ja sisäisesti sovittuja toimintaohjeita, joiden mukaan toimimalla ennaltaehkäistään vaaratilanteet sekä tunnistetaan kriittiset työvaiheet. Tietoa riskeistä ja vaaratilanteista sekä läheltä piti -tilanteista kerätään lomakkeilla, jotka tilastoidaan ja niistä yhteenvedot toimitetaan toimitusjohtajalle sekä yhteistyötoimikunnalle. Väkivaltatilanteista täytetään lomake jossa kerrotaan tilanne. Tapahtuma käydään työyksikössä läpi väkivallan kohteeksi joutuneen henkilön kanssa. Tapahtuma puretaan myös työyhteisön sisällä. Väkivaltalomakkeet toimitetaan työsuojelupäälikölle, työterveyshoitajalle ja avi21u1 6/22

7 työsuojeluvaltuutetulle. Myös työsuojelu/yhteistyötoimikunta käy tilastot läpi ja kehittää parannuskeinoja. Liite 5 (Fronter/Suojatoimenpdekäsikirja ja -lomakkeet) Kiinteistöturvallisuuteen liittyen säätiön jokaisessa toimintayksikössä on palo- ja pelastussuunnitelma, sekä turvallisuusselvitys. Palo- ja pelastuslaitos tekee 1-2 vuoden välein palotarkastuksen toimintayksiköihin. Jokaiselta ohjaajalta vaaditaan palo- ja pelastusuunnitelmaan ja turvallisuusselvitykseen perehtymistä, mikä varmennetaan allekirjoituksella. Lisäksi toimintayksiköissä on paloilmaisinkeskuksen vieressä selkeät kuvalliset toimintaohjeet tulipalon, vesi- ja sähkövahingon varalle. Vaaratilanteiden ja riskien laadukkaaseen hallintaan asiakastilanteissa säätiön henkilöstöllä on koulutus AVEKKI- menetelmään. Lisäksi säätiöllä on kaksi AVEKKI-kouluttajaa, jotka huolehtivat täydennyskoulutuksesta sekä uusien työntekijöiden koulutuksesta. Liite 28 (Fronter/AVEKKI) Säätiön työntekijöillä on voimassa päivitetyt ensiaputaidot sekä päivitetyt lääkehoito- sekä PKVkoulutukset. Vuoteen 2013 mennessä otetaan käyttön lääkehoidon päivitys LOVe-järjestelmän kautta. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä on toteutettu riskiarviointia esim. vuonna 2009 ja Riskiarviointia säätiö pyytää myös tarpeen mukaan tulevaisuudessa. Riskejä ja vaaratilanteita ruokahuollossa ennaltaehkäistään ruokahuollon omavalvontasuunnitelmalla. Liite 13 fronter/toimintayksiköiden ruokahuollon omavalvontasuunnitelma. Ruokahuollon toimittajan kanssa käydään kaksi kertaa vuodessa neuvottelu jossa keskustellaan ongelmista ja samalla sovitaan parannuskeinoista. Säätiössä on vaaratilanteiden raportointijärjestelmä. Säätiöllä on käytössä Suojatoimenpide -käsikirja, joka sisältää päämiehen sekä työntekijän turvallisuuden takaamisen menetelmät ja ohjeistukset kirjaamiskäytäntöihin sekä prosessikuvaukset. Liite 5 (Fronter/Suojatoimenpidekäsikirja) Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Säätiössä on käytössä läheltä piti -tilanteiden dokumentointia varten lomake, johon kerätään asiakastyössä havaitut päämieheen tai henkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet. Läheltäpiti- ja vaaratilanteet sekä tapaturmat käsitellään työtiimeissä, esimiestiimissä ja yhteistyötyösuojelutoimikunnassa työterveyshuollon raportointien yhteydessä. Tilanteet käsitellään tarvittaessa asiakkaiden ja päämiesten, sekä heidän omaisten ja edunvalvojien kanssa. Liite 40 Poikkeamailmoitus lääkehoidossa -lomakkeeseen kirjataan lääkehoidossa tapahtuneet poikkeamat. Tämä poikkeamat toimintayksikkön esimies tarkistaa dokumentoidut poikkeamat vuosittain ja tekee arkistoitavan yhteenvedon toimitusjohtajalle. Lääkehoidon poikkeamat käsitellään välittömästi tapahtuman jälkeen toimintayksikön päiväraportoinin sekä henkilöstöpalaverin yhteydessä. Menettelyllä pyritään ehkäisemään jatkossa samanlaista poikkeamaa. Liite 14, fronter/lääkehoitosuunnitelma Säätiö on tilannut joka toinen vuosi Äänekosken toimintayksiköihin lääkekaappien tarkastuksen - ulkoinen auditointi. Vanamon perhepalveluissa läheltä piti -tilanteiden seurantajakso on vuosi, jonka jälkeen lomake toimitetaan tietoon työsuojelupäälikölle. avi21u1 7/22

8 Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohdat, jotka on havaittu asiakastyössä, asiakasturvallisuudessa, työturvallisuudessa, lääkehoidossa, korjataan välittömästi. Epäkohtien korjaamisen selvittäminen ja tarkistaminen ovat toimintayksikön esimiehen vastuulla. Tarpeen mukaan epäkohdista laaditaan ohjeasiakirja, mikä yhtenäistää kaikkien toimintayksiköiden käytännöt. Ohjeasiakirjan hyväksyy johtoryhmä ja se sijoitetaan Fronteriin. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle suullisesti päiväraportoinnin yhteydessä, kirjallisesti johtoryhmän kokousmuistioilla sekä sisäisillä tiedotteilla. Tarvittaessa yhteistyötahoille tiedotetaan toimenpiteistä puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä. Tarvittaessa yhteistyötahoille, omaisille, kunnille tai valvontaviranomaisille tiedotetaan toimenpiteistä puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä henkilötietolain asettamissa rajoissa. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstösuunnitelma sisältää tietoa henkilöstömäärästä, ja siinä tapahtuvista mahdollisista muutoksista sekä koulutustarpeesta. Liite 15 fronter.com/ksvs/henkilöstösuunnitelma. Rekrytointiprosessin kuvauksessa esitetään säätiön rekrytoinnin vaiheet. Liite 16 (Fronter/rekrytointiprosessi) Vanamon perhepalveluiden henkilöstö määrä ja rakenne Liite 17(Fronter/henkilöstö) - johtaja; kehitysvammasiten ohjaaja, opistoaste. Johtajana myös Kotiharjun palvelelukotiin, jossa toimii vastaava ohjaaja - 4 ohjaajaa, kaikilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus - 4 määräaikasta ohjaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus Henkilöstön mitoitus: Henkilöstömitoituksessa noudatetaan STM 2003:4 suositusta, 0,8 työntekijää/asukas. Henkilöstön sijoittumista työvuoroihin suunnitellaan niin, että kaikissa työvuoroissa on koulutettuja, kelpoisuudet täyttäviä työntekijöitä. Työvuorossaan päivän aikaan työntekijöitä on arkipäivisin aamu- ja iltavuorossa 1-4 samoin viikonloppuina. Henkilöstömäärä perustuu sen hetkisiin tarpeisiin. Osalla palavelunkäyttäjistä on oma henkilökohtainen ohjaaja tarpeen mukaan päivä- ja /tai yövuoroissa. Aamuvuoro on pääsääntöisesti klo , iltavuorot klo ja Yövuorossa Päivölän yötyöntekijä valvoo myös Vanamon puolella jos lapsella ei ole omaa yöohjaajaa. Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan opiskelijoita käytetään tilapäisesti sijaisina. Opiskelijan tulee olla suorittanut opinnoistaan 2/3 ja hän toimii aina ammatillisesti koulutetun henkilön ohjauksessa. Työssäoppimisjaksolla olevia opiskelijoita ei lueta henkilöstömitoitukseen. Säätiön henkilöstömäärässä ja rakenteessa noudatetaan Valviran valvontaohjelman suosituksia; Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut, Valtakunnallinen valvontaohjelma , henkilöstön määrässä, mitoituksessa ja rakentessa. Lähde: Valvira.Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut, Valtakunnallinen valvontaohjelma Valvontaohjelma 6:2012. (http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali- _ja_terveydenhuolto/vammaisten_asumispalvelut) s.19 ( ) avi21u1 8/22

9 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Säätiössä on rekrytointiprosessinkuvaus, joka sisältää tiedot henkilöstön rekrytoinnin periaatteista. Liite 18 (fronter/rekrytointiprosessi) Toimintayksikön esimiehen vastuulla on ammatillisen kelpoisuuden ja varmistaminen sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistaminen. Sijaisiksi rekrytoidaan ensisijaisesti sosiaalija terveysalan koulutuksen ja kokemuksen omaavia henkilöitä, toissijaisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Myös eläkkeellä olevia, kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia voidaan käyttää tarvittaessa sijaisuuksiin. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Säätiöllä on käytössä perehdyttämisohjelma, jonka mukaan perehdytetään uudet työntekijät, pitkään poissa olleet työntekijät sekä opiskelijat. Liite 19 (fronter.com/perehdysohjelma) Asiakastyöhön perehdytetään toimintayksikkökohtaisesti perehdystysohjelman sekä SOPU:n kautta. Toimintayksikön perehdytysohjelman toteutumisesta vastaa esimies. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Keski-Suomen vammaispalvelusäätiössä noudatetaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa varmistamaan henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen sekä täydennyskoulutus. Liite 17 (Fronter/henkilöstö- ja koulutussuunnitelma) Säätiössä on käytössä Hyvän varhaisen tuen malli, jonka avulla ylläpidetään ja seurataan henkilökunnan työhyvinvointia. Liite 18 (Fronter/ Hyvä varhaisen tuen malli) Yhteistyötoimikunta, missä käsitellään henkilökunnan ammattitaitoon ja työhyvinvointiin liittyviä asioita, kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Yhteistyötoimikunnassa on mukana henkilöstöpäällikkö, joka vastaa henkilöstösuunnitelmasta, työturvallisuudesta, sekä työhyvinvoinnista. Säätiössä on alkanut Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen koordinoima työhyvinvoinnin kehittäminen vuonna Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään vuosittain, esimies vastaa niiden toteuttamisesta. EFQM-laatujärjestelmään on kirjattu tarkemmin henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen varmistamisesta. Liite 1 (fronter/efqm). Vuonna 2010 tehtiin henkilöstön osaamiskartoitus, jossa selvitettiin henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita suhteessa uusien palvelutuotteiden vaatimuksiin. Työntekijät voivat esittää haluamaansa koulutusta ja sitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Sairauspoissaolojen seuranta tapahtuu työterveyshuollon intra-netin kautta, jonne jokaisella esimiehellä on tunnukset koskien oman toimintayksikkönsä henkilökuntaa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Perehdytysohjelman uudistaminen vuonna Osaamiskartoitusta kehitetään ja se toteutetaan 2014 avi21u1 9/22

10 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Säätiön hallituksen strategian mukaan säätiö ei omista kiinteistöjä vaan säätiö on yleishyödyllinen toimija. Vanamonperhepalvelut Vanamon perhepalvelujen toiminta toteutuu Päivölän palvelukodin yhteydessä. Tilat koostuvat kolmesta makuuhuoneesta, yhdestä leikkihuoneesta (jossa lapsia myös nukkuu), Keittiöstä (joka toimii myös toimistona), olohuoneesta, pesuhuoneesta ja eteisestä. Keittiö ja olohuone ovat vierekkäin niin, että kumpaankin suuntaan on suora näköyhteys. Sisälle tullaan takaovesta, eteisen kautta tai Päivölän ulko-ovesta. Makuuhuoneiden koko vaihtelee neliömetriin. Wc:tä on kaksi. Toinen pesutilassa ja toinen käytävän päässä. Yhteisessä keittössä tapahtuu ruuanjakelu ja syöminen. Lapset nukkuvat yksin tai kaksin huoneissa, joista on ovet yhteiseen tilaan. Huoneet on sisustettu lapsille sopiviksi. Lapset ovat jaksoilla eri mittaisia aikoja. Kaikki lapset käyttävät samoja tiloja. Kaksi lasta, jotka käyvät koulua Vanamosta käsin jakavat saman huoneen ja tämä heidän tilansa ei vaihdu. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Vanamon perhepalvelut Vanamon yhteiset tilat koostuvat keittiöstä, joka toimii myös toimistona, olohuoneesta ja pesuhuoneesta. Tilat ovat pienet ja apuvälineitä on paljon. Olohuoneessa on sohva, tv,ja pari lipastoa ja säkkityyny. Leikkihuoneessa, jossa myös kaksi lasta tarvittaessa yöpyy on kaksi sänkyä ja hyllykkö leluille. lattioilla on lapsiaiheisa mattoja ja seinillä tauluja ja julisteita. Keittiössä on yksi iso ruokapöytä, jonka ääressä kaikki ruokailevat. Pöydän ympärillä myös pelataan, askarrellaan ja leikitään. Pesutila on iso ja toimiva. Siellä on pesukone, kuivausrumpu ja pesupaari. Piha-alue on pieni ja turvallinen. Pihaa ympäröi portillinen aita. Kesällä siellä on tramboliini, keinuja ja hiekkalaatikko. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Vanamon perhepalveluja käyttävien lasten yhteisöllisyys toteutuu hyvin. Tila on pieni ja kaikki toiminta tapahtuu lähellä toisiaan. Kaikki tilat ovat lasten käytössä. Omaan rauhaan on mahdollisuus huoneessa, jossa yöpyy. Omaiset voivat vierailla Vanamossa. Omaisten yöpyminen on mahdollista silloin kun lapsia on vähän ja yöpymistila järjestettävissä. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Säätiö ostaa seuraavat palvelut ostopalveluina: Toimintayksiköiden ylläpitosiivouksen ISS:ltä. Vanamon perhepalveluissa ylläpitosiivous ostetaan 5 päivänä ½-1h/päivä. ISS siivoaa yleiset-, oleskelu-hygienia-, ja ruokailutilat sekä asuinhuoneet. Jätehuolto: Lassila&Tikanojalta Ääneseudun toimintayksiköissä. Toimintayksikkökohtaisia eroja on jäteastioiden tyhjennysaikatauluissa. Jätteet lajitellaan kierrätysohjeiden mukaisesti Pesulapalvelut Pesulapalvelut ostetaan Saaripesu Oy:ltä. Toimintayksikön tarpeesta riippuu käytettävän palvelun määrä. Vanamon perhepalveluissa henkilökunta pesee lasten henkilökohtaiset vaatteet pääosin itse avi21u1 10/22

11 palvelukodin pesukoneilla. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Ääneseudun toimipisteitten kiinteistön ylläpidosta vastaa Äänekosken kiinteistönhuolto Oy. Kiinteistönhuollon vastuulla ovat kiinteistöön kuuluvat laitteet, kuten lämmön tuottamis- ja LVIlaitteet. Kunkin palvelukodin henkilökunta huolehtii pienlaitteiden, kuten pesukoneiden ja kylmälaitteiden toimintakunnosta. Koneet korjataan/uusitaan välittömästi vian tultua ilmi. Säätiöllä on ohjeistus sähkölaitteiden vikojen ilmoittamisesta. Liite 21(fronter/ohjeistukset laitteiden huollosta) Mikäli toimintayksikössä tulee esille epäily kosteushaitoista, sisäilmanlaadusta tai kiinteistön turvallisuudesta, toimipaikan esimies ottaa yhteyttä kiinteistön ylläpidosta vastaavaan tahoon. Toimintayksikön henkilökunta ottaa yhteyttä kiinteistöhuollon yhteishenkilöön, mikäli havaitsee korjaustarpeen kiinteistön laitteissa tai tiloissa. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Vanamon perhepalveluissa käytössä on on seuraavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet: -laidallinen lasten sairaalasänky (3kpl) -sähkökäyttöinen sänky (3kpl) -lasten omavalmisteinen sänky (1kpl) -tavallinen sänky, johon lisätty korkeat laidat (1kpl) -syöttötuoleja (2kpl) -nosturi (1kpl) -pesulaveri (1kpl) -suihkutoleja (2kpl) -verenpainemittari (1kpl) -korvakuumemittari (1kpl) -ampu (1kpl) Henkilökohtaiset apuvälineet esim. pyörätuolit, seisomatelineet, imut jne. tulevat lapsen mukana jakson ajaksi. Henkilökohtaisten apuvälineiden huollosta vastaa apuvälinekeskus. Toimintayksikön omien laitteiden ja tarvikkeiden kunnosta ja huollosta vastaa toimintayksikön valtuuttama taho. Vastuuhenkilön yhteystiedot Vanamon perhepalvelut, johtaja Raija Vihervirta, Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: avi21u1 11/22

12 Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Päivölän palvelukodin toiminta, jonka yhteydessä Vanamon perhepalvelu toimii loppuu näissä tiloissa ja siirtyy uusiin rakennuksiin Jyväskylään ja Suolahteen STM:n ohjeiden mukaisesti yksityinen toimija ei saa sijoittaa lasten lyhytaikaistakaan hoitoa samaan rakennukseen aikuisten kanssa. Vanamon perhepalvelujen toiminta tulevaisuudessa on vielä avoinna. Liite 20 (Fronter/ uudet asuntoryhmät) Laitteiden ja tarvikkeiden kehittäminen Päämiesten muuttuviin tarpeisiin pyritään etsimään uusia ja parempia laitteita jatkuvasti seuraamalla apuvälineiden sekä laitteiden kehitystyötä alan julkaisuista ja apuvälinemessuilla. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Vanamon perhepalvelut, johtaja Raija Vihervirta, Liite 22 (fronter/vastuuhenkilöt) Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Säätiössä on voimassa ohjeistus "Asiakasväkivallan uhkatekijöiden arviointi, menettelytapaohjeet ja jälkihoito-ohjeet" sekä lisäksi kaikilla säätiön työntekijöillä on AVEKKI-koulutus. Liite 23 (Fronter/asiakasväkivallan uhkatekijöiden arviointi-ohjeistus) Vanamon perhepalveluissa on turvallisuussyistä ulko-ovet ja osittain kaapit lukittuina. Henkilökunnalla on näihin avaimet. Avainrekisteriä pidetään. Uusi työntekijä saa avaimen ja kuittaa sen. Työsuhteen loputtua kuitataan avaimet palautetuksi. Palvelunkäyttäjillä ei ole avaimia käytössään. Liite 37 (Fronter/ohjeistus toimintayksikön avaimista) Vanamon perhepalvelun tiloissa ei ole kynnyksiä, joten esteetön liikkuminen on mahdollista. Tilojen pienuuden ja ahtauden vuoksi esteettömyys ei toteudu toivotulla tavalla. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Vanamon perhepalveluissa ei ole valvontalaitteita. Palvelukodissa on sopimus vartiontiliikkeen kanssa. Vartija käy yöaikaan kiertämässä piha-alueella. Tarvittaessa vartijan voi soittaa paikalle mihin vuorokauden aikaan tahansa. Vanamon perhepalveluissa on lisäksi toimitilat kattava paloilmoitinjärjestelmä. Järjestelmän toimivuudesta ja varmistamisesta vastaa Äänekosken kiinteistöhuolto. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Vanamon perhepalveluja käyttävillä lapsilla ei ole henkilökohtaisia turvalaitteita. Liikuntarajoitteisilla on käytössä pelastuslakanat. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Henkilöstö tarkkailee asiakasturvallisuutta. Epäkohdat mm. apuvälineiden toimivuudessa ja häytysjärjestelmissä korjataan heti. Päämiesten hyvinvointia käsitellään asuntoryhmän tiimissä, vuosittaisissa palvelusuunnitelmakokouksissa ja eri yhteyksissä heidän omaisiin. avi21u1 12/22

13 Henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota sosiaali- ja terveysalan koulutuspätevyyteen, joka opettaa huomioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuskysymyksiä, kuten kaltoinkohtelun havainnointia. Henkilöstön perhedytys sisältää hälytysjärjestelmien käyttökoulutuksen. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Palvelusopimusprosessi. Palvelusopimus tehdään välittömästi palvelun alkamisen jälkeen. Palvelusopimuksen täyttää palvelukodin esimies. Vammaispalvelusäätiössä käytössä olevan palvelusopimuksen allekirjoittavat palvelun käyttäjäasiakas ja/tai hänen edustajansa, tilaaja ja palveluntuottaja. Yksi sopimus kattaa kaikki palvelutuotteet. Palvelun käyttäjälle hankittavat palvelut yksilöidään sopimuksessa. Liite 24 (fronter/palvelusopimukset) Palvelusuunnitelmaprosessi. Palvelusuunnitelma laaditaan kotikunnassa. Palveluntarpeen ilmetessä kotikunta ottaa yhteyttä Vanamon perhepalvelujen esimieheen. Esimies saa kuvauksen palveluntarpeesta ja kartoitaa kuinka siihen pystytään vastaamaan. Palvelusuunnitelmien laatiminen on kotikuntien vastuulla, mutta käytännössä ne usein valmistellaan siellä, missä asiakas asuu. Kunnilla on oma palvelusuunnitelmalomakkeensa, jonka kunnan vammaispalvelun työntekijä palvelusuunnitelmapalaverin kuluessa täyttää. Palvelusuunnitelmapalaveriin osallistuvat asiakkaan lisäksi usein läheiset, toimintayksikön työntekijä (ensisijaisesti nimetty omaohjaaja), esimies ja kotikunnan vammaispalveluiden työntekijä. Tulotilanteessa palvelusuunnitelmapalaveri järjestetään mahdollisimman pian muuton jälkeen ja lähtötilanteessa palaveri järjestetään ennen muuttoa kotikunnan ja vanhempien niin halutessa. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai tarpeen mukaan. Aina kuitenkin tilanteen olennaisesti muuttuessa. SOPU-suunnitelma SOPU:n laatiminen ja ylläpitäminen on Vanamon henkilökunnan vastuulla. SOPU tehdään yhdessä päämiehen kanssa tuetun päätöksenteon, vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen sekä keskustelun avulla kunnioittaen päämiesten itsemääräämisoikeutta. Liite 2 (Fronter / SOPU) Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Perhe käy tutustumassa palveluihin ja päättää hyväksyykö Vanamon perhepalvelun lapsensa lyhytaikaiseksi hoitopaikaksi. Vanhempien kanssa käydään läpi esitietolomake, johon kirjataan kaikki oleelliset lapsen hoitoon ja huolenpitoon liittyvät asiat. Perheet ja Vanamon henkilökunta sopivat keskenään hoitojaksojen ajankohdat. Perhetyö on aktiivista hoitojakson aikanakin. Vanamon henkilökunta on tarpeen mukaan ja sovitusti yhteydessä vanhempiin, samoin on vanhemmilla mahdollisuus soitella ja pitää yhteyttä Liite 25 (Fronter/muuttosuunnitelma) Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Toimintayksikön esimies vastaa siitä, että palvelusopimuksen sisältö selvitetään kehitysvammaisen lapsen perheelle. avi21u1 13/22

14 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toiminnan arvona on päämiesten osallisuuden edistäminen; mahdollistetaan ja rohkaistaan osallistumaan toimintaan sekä annetaan mahdollisuus oppia ja vaikuttaa. Yhtenä asiakkaan asemaa ja oikeuksia edistävänä suunnitelmana on toiminut SOPUsuunnitelma (Suunnitelma Osallisuudesta Päämiehen Unelmiin). Suunnitelman tekeminen edellyttää tuettua päätöksentekoa. Sen tarkoituksena on vahvistaa päämiesten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista, itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja elämänlaadun edistämistä. Suunnitelmassa korostuu se, että jokainen henkilö on oman elämänsä päämies. Päämies on osallistuva kansalainen, hänellä on oikeus osallisuuteen, oikeus olla osa yhteisöä, oikeus myös omiin unelmiin, oikeus saada tietoa ja päästä vaikuttamaan omaan ympäristöönsä, päätöksentekoon ja häntä itseään koskeviin asioihin, oikeus käyttää omaa itsemääräämisoikeuttaan ja oikeus saada päätöksensä tekemiseen riittävästi tukea. Kyky tehdä päätöksiä vaatii harjoittelua ja edellyttää, että lähiyhteisö näkee henkilön kyvyn tehdä omia päätöksiä. SOPU-suunnitelma on väline myös näyttää toteen päämiehen toiveet tuki- ja palvelusopimuksen tekemisessä. Liite 2 (Fronter /SOPU) Vanamon perhepalveluissa perheet osallistuvat päätöksentekoon heitä itseään koskevissa asioissa ja heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan kunnioitetaan. Palvelukodissa järjestetään säännöllisesti päämiespalavereita. Fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan, eikä asiakkasta rajoiteta fyysisesti kuin äärimmäisessä tapauksessa, hänen ollessaan vaaraksi itselleen ja toisille. Päämiehen yksilölliset suojatoimenpiteet on kirjattu tuki- ja palvelusuunnitelmaan ja niille on olemassa lääkärinluvat. Säätiössä on voimassa ohjeistus suojatoimenpiteistä säätiön toimintayksiköissä. Liite 5 (fronter/suojatoimenpidekäsikirja ja -lomakkeet) Vanamon perhepalvelujen käyttäjien yksityisyyttä ja intimiteettisuojaa kunnioitetaan kaikessa hoitotyössä; huomioiden näkösuojaus, oman asunnon yksityisyys sekä intimiteetisuoja hoitotilanteissa. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Toimintayksikössä, jossa käsitellään asiakkaan käteisvaroja on pidettävä yksityisvarojen kirjanpitoa. Säätiöllä on asiakasvarojen hoitoon tarkka ohjeistus. Liite 27. ( fronter/ ohjeistukset/asiakasvarojen hoito) Toimintayksikön avaimet säilytetään lukollisessa kaapissa ja avaimet luovutetaan työntekijän käyttöön allekirjoitusta vastaan. Allekirjoituksella varmistetaan myös avainten palautus. Liite 37 (Fronter/ohjeistus toimintayksikön avaimista) Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Säätiön Suojatoimenpidekäsikirja lomakkeineen ja toimintaohjeineen uudistettiin syksyllä Liite 5 (Fronter/suojatoimenpidekäsikirja) Säätiön henkilökunta on koulutettu Avekki-koulutuksella ennakoimaan asiakastilainteissa mahdollisten väkivaltatilanteiden syntyminen. Lisäksi asiakasväkivaltatilanteiden jälkikäsittely toimintayksikössä lisää ennakoitavuutta, mikä vähentää rajoitteiden ja pakoitteiden käytön tarvetta. Liite 28 (Fronter/AVEKKI) Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Säätiöllä on suojatoimenpidekäsikirja, joka sisältää ohjeistuksen ja menettelytavat rajoittamistilanteisiin, Liite 5 (fronter/suojatoimenpidekäsikirja) Päämiestä koskevat suojatoimenpideluvat ovat osa hänen tuki- ja palvelusuunnitelmaansa. Toteutuneet tilanteet kirjataan ohjeistuksen mukaan, nimenomaisilla lomakkeilla, avi21u1 14/22

15 asiakastietojärjestelmään. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Päämiehen epäasialliseen tai loukkaavaan kohteluun puututaan välittömästi tilanteen tullessa ilmi. Asia viedään myös johtoryhmän tietoon. Tarvittaessa tilanteeseen puututaan varoitusmenettelyllä. Liite 30 (fronter/ohjeistus epäasiallisen käytöksen havainnointiin) Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asiakkaan siirtyessä hoitopaikasta toiseen varmistetaan aina tiedon siirtäminen hyvän hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Liite 31 (fronter/suostumus/kielto papereiden ja tiedon luovuttamiseksi.) Säätiössä on käytössä muuttosuunnitelma asiakassuhteen alkamiseen sekä päättymiseen. Liite 25. (fronter/muuttosuunnitelma) Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Päämiehen oman kunnan vammaispalveluohjaaja. Äänekoskella: Raija Kolehmainen perusturvajohtaja, Äänekoski Hallintokatu Äänekoski GSM SOITTOAIKA SÄHKÖPOSTI Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sosiaaliasiamies Eija Hiekka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu Jyväskylä puh. (014) , puhelinaika ma-to 9-11 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Toimintayksikköä koskevat muistukset käsitellään välittömästi seuraavassa toimintayksikön henkilöstöpalaverissa sekä säätiön esimiestiimissä. Asian eteneminen ja asian käsittelyaikataulu annetaan tiedoksi muistuttajalle. Asia viedään myös johtoryhmäkäsittelyyn, joss päätetään asian yleinen merkitys ja laaditaan ohjeistusta. Virallisiin selvityspyyntöihin (kunta tai AVI) annetaan selvitys kirjallisena pyydetyyn päivämäärään mennessä Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Palveluntuottajan ja kunnan yhteistyötä suunnitellaan ja kehitetään tuki- ja palvelusuunnitelmapalavereissa, yhteistyö- sekä palvelusopimuspalaverissa. Näissä kokouksissa seurataan myös palvelun tuottamisen tapoja ja käytäntöjä sekä asiakastyytyväisyyttä. Esimies huolehtii yhteistyön puheeksiottamisesta ja yhdessä sovittujen suunnitelmien toteutumisesta. avi21u1 15/22

16 Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Päämiehen edunvalvoja voi ottaa ottaa yhteyttä toimintayksikön esimieheen ja toimitusjohtajaan. Tarvittaessa edunvalvoja tekee valituksen kuntaan tai AVIin. Päämiehen edunvalvojalle selvitetään edellä mainutut valituskanavat Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan asema ja oikeudet on määritelty YK:n vammaisten ihmisoikeuksien julistuksessa, joka on perusta palveluiden antamisessa. Lisäksi noudatetaan sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain toteutumista. Noudatetaan STM:n ja THL:n ja Valviran ohjekirjelmiä ja varmistetaan palvelujen ajankohtaisuus. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Vanamon perhepalveluissa päämiestä ja hänen perhettään tuetaan oman elämänsä hallintaan. Sitä tuetaan antamalla mahdollisuus itse selviytyä ja tehdä asiat omalla tavallaan. Antamalla tilaa kokeilla - onnistua - epäonnistua. Pyritään kannustamaan ja luomaan uskoa omaan selviytymiseen. Toimintakykyä ylläpidetään tukemalla kokonaisvaltaisesti päämiehen omatoimisuutta. Kodin työt tehdään yhdessä, päämies osallistuu tehtäviin oman toimintakykynsä mukaan. Ohjaaja tukee ja auttaa tarvittaessa. Fyysistä hyvinvointia seurataan ja tarpeen vaatiessa hakeudutaan terveydenhuollon palvelujen piiriin. Psyykkistä hyvinvointia seurataan ja tarpeen mukaan ohjaajat ovat yhteydessä mielenterveystoimistoon ja lääkäriin. Sosiaalista hyvinvointia ylläpidetään mahdollistamalla mahdollisimman hyvä elämä. Pyritään siihen, että päämiesten tarpeista ja toiveista lähtevä tekeminen toteutuu. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ruokapalvelut, lounas ja päivällinen ostetaan Äänekosken kaupungin ruokapalveluista, Suolahden keskuskeittiöltä., ohjaajat laittavat aamu-, väli- ja iltapalat lähikaupasta (K-kauppa Suosikki) tilatuista tarvikkeista. Päämiesten ruoka-ajat ovat seuraavat:aamupala klo 7:00-9:00, lounas klo 11:00-12:00, välipala klo 13:30-14:30, päivällinen klo: 16:00-17:00 ja iltapala klo 19:00-20:00. Päämiesten ruokauluväli (ilta-aamu) ei saa ylittää 11 tuntia. Päämiehen on mahdollista saada ruokaa tarpeidensa ja toiveiden sa mukaan - myös yöllä. Päämiesten ravitsemustilaa seurataan tarvittaessa nestelistalla tai kirjaamalla ylös ateriat Mediatri-asiakastietojärjestelmään. Äänekosken kaupungin keskuskeittiö toteuttaa ateriapalvelun ravitsemussuositusten mukaan. Liite 13 (Fronter/ keskuskeittiön omavalvontasuunnitelma) Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Äänekosken kaupunki/ Suolahden keskuskeittiö ruokapalveluesimies Anu Korte Suojarinne Suolahti Ajantasaiset yhteystiedot: Liite 29. (ostopalveluiden yhteystiedot) avi21u1 16/22

17 Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Vanamon perhepalveluissa lapsille on suunniteltu yksilölliset päiväohjelmat, joissa on huomioitu lapsen mieltymykset ja vahvuudet. Ulkoilu kuuluu päivittäiseen toimintaan. Retkiä järjestetään ja erilaisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksen mukaan. Kotikunnat huolehtivat lapsen koulunkäynnin toteutumisesta. Jakson aikana koulua käyvien lasten opetuksesta vastaa eha-luokan opettajat Harri Lehto, ja Tiina Penttinen Koulumatkat hoidetaan kouluavustajien avulla. Yhteistyötä koulun kanssa tehdään säännöllisesti. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Käsihygieniaa pyritään pitämään tehokkaana infektiotartuntojen ehkäisemiseksi. Vanamossa on käytössä käsidesiaineet sekä pulloissa, että seinätelineissä helposti käytettävissä. Vanamon perhepalveluissa tehdään hygieniakansio, josta löytyy ohjeita infektiotartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeistusta on esillä toimintayksikössä. Epidemiatilanteissa tehostetaan käsihygieniaa sekä siivoustasoa tartuntapintojen osalta. Pandemiatilanteissa noudatetaan terveysviranomaisten ohjeita. Likapyykki lajitellaan. Suurimman osan pyykistä pesee henkilökunta Vanamon pseukoneilla. osa pyykistä pesetetään Saarijärven pesulassa. Likapyykki haetaan pesulasta 2-3 kertaa viikossa ja samalla tuodaan puhdas pyykki tilalle. Vanamon pesuhuoneessa on likapyykkikoreja joihin pyykit lajitellaan. Pyykkiä pestään päivittäin. Käytössä on kuivausrumpu. Pesulaan menevä pyykki laiteaan muovisiin pyykkipusseihin, joihin kirjoitetaan Vanamo. Pyykki käsitellään suojahanskoin. Vanamossa jätteet lajitellaan ja viedään päivittäin ulkona oleviin lajitteluastioihin. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä SOPUn päivittäminen sekä kehittäminen edelleen vastaamaan päämiesten toiveita ja tarpeita. EFQM -laatujärjestelmän vuosittainen päivitys. Valtakunnallisten suositusten sisäistäminen eri koulutuksissa ja tiimeissä. Säätiön ohjeistusten päivitys ja käyttöönotto. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Vanamon perhepalveluja käyttävillä lapsilla on nimetty vastuutaho ja lääkäri terveydenhuollossa. Äkillisissä tilanteissa käytetään Äänekosken ja Suolahden terveyskeskusta. Vanamossa jakson aikana on mahdollista käydä otattamassa mm. laboratoriokokeita. Tarvittaessa sairaalahoitoa lähtee Vanamosta ohjaaja päämiehen mukaan matkalle ja tarvittaessa/sovitusti voi käyttää siellä aikaa lapsen hoitoon. Hoitotarvikkeet ja vaipat tulevat lapsen mukana kotoa. Vanamon perhepalvelujen henkilökuntaan kuuluu yksi erikoissairaanhoitaja, joka ammattitaidollaan tarvittaessa ohjeistaa ja neuvoo muuta henkilökuntaa. Vanamon perhepalvelujen henkilöstöllä on vastuu seurata sekä edistää päämiesten terveydentilaa päivittäin. Henkilökunnalla on vastuu ottaa yhteyttä tarvittaessa lääkäriin. terveydenhoitajaan, kotisairaanhoitoon mikäli havaitsevat päämiehen terveydentilassa muutoksia. Terveydentilaa edistetään ja seurataan huomioimalla ravitsemus, ruoka-aineallergiat, lääkkeiden sivuvaikutukset, muutokset päämiehen painossa, verenpaineessa, sokeritasapainossa, happisaturaatiossa sekä yleisvoinnissa. Nämä henkilökunnan havainnot ja suorittamat mittaukset kirjataan Mediatritietojärjestelmään. Lääkkeenjakoluvat ovat toimintayksikön lääkehoito -kansiossa. avi21u1 17/22

18 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Pääsääntöisesti kiireettömissä sairaanhoitoa vaativissa asioissa otetaan ensin yhteyttä vanhempiin ja sen jälkeen yhteisesti sopien päätetään hoitotoimenpiteistä. Jos vanhempia ei tavoiteta otetaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai terveyskeskukseen. Asuntoryhmä Lehtolassa ja laitospalveluita tarjoavassa Kotiharjussa lääkäripalveluja tarjoaa vammaispalvelusäätiön on oma vastuulääkäri. Hän antaa lääkärinpalveluita tarvittaessa myös muiden palvelukotien päämiehille, jos hänen on syystä tai toisesta vaikeuksia käyttää terveyskeskuslääkäripalveluja. Linkki 30 (fronter/yhteistiedot) Terveysaseman yhteystiedot: Äänekosken terveysasema Terveyskatu 10, Äänekoski Ajanvaraus ma - pe klo 8-14 puh Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kiireellisissä sairaanhoitoa vaativissa asioissa otetaan yhteys nimettyyn hoitavaan lääkäriin tai Äänekosken terveyskeskuksen päivystykseen. Hyvin akuutissa sairaanhoitoasiassa suoraan yleiseen hätänumeroon (112). Ambulanssihenkilökunta arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyden ja tarvittaessa konsultoi K-S:n keskussairaalan päivystävää lääkäriä. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Vanamon perhepalveluja käyttävien lasten fysioterapia ja toimintaterapia järjestetään jakson aikana Vanamossa. Koulua käyvien lasten terapiat toteutuu osittain koulupäivän aikana. Psykiatrisen hoidon tarpeeseen vastaa kotikunta. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Säätiöllä on käytössä turvallinen lääkehoito -oppaan mukaisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma. Säätiön lääkehoitosuunnitelman vastuuhenkilö on Raija Vihervirta. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. Liite 33. Fronter/lääkehoitosuunnitelma Lääkehoitosuunnitelman toimeenpanosta ja toteuttamisen seurannasta vastaavat kunkin toimintayksikön esimies. Toimintayksikön lääkehoito-kansiossa on seuraavat seurantalomakkeet: poikkeamisilmoitus lääkehoidossa, lääkkeenjakolista, lääkekaapin tarkistus, ensiaputarvikkeiden tarkistus sekä lisäksi lääkkeenjakoluvat. Toimintayksikön esimies tarkistaa poikkeamisilmoitukset vuosittain ja käy ne läpi henkilöstön kanssa sekä toimintaa yhteenvedon säätiön toimitusjohtajalle. Terveyden- ja sairaanhoidon toteuttamisesksi ja laadun varmistamiseksi on säätiössä seuraavat avi21u1 18/22

19 ohjeistukset: - Ohjeita kuolemantapauksen sattuessa - Lääkehoitosuunnitelma - Suojatoimenpidekäsikirja Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön toimintayksiköissä - Toimintamalli onnettomuuden, väkivallan tai kuolemantapauksen sattuessa Liitteet:41, 5, 14 ja 33 Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Lääkehoidosta vastaa johtaja Raija Vihervirta. Ajantasaiset Vanamon lääkevastaavat Liite 8 (fronter/toimintayksikön vastuuhenkilöt) Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamies: Anne Hakkarainen Toimipaikka: Neuvolat, Kotakennääntie Äänekoski Vastaanotto sopimuksen mukaan puhelinaika ma - to klo Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Tulevaisuudessa säätiössä harkitaan siirtymistä Haipro -Potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden raportointijärjestelmään. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Säätiö on ottanut käyttöönsä Mediatri-asiakastietojärjestelmän 2011 keväällä. Päivittäinen asiakastapahtumien kirjaaminen suoritetaan sähköisesti ko. järjestelmään. Koko henkilökunta on koulutettu asiakastietojärjestelmän käyttöön ja he ovat sitoutuneet salassapitojärjestelmän noudattamiseen allekirjoittamalla käyttöönoton alussa salassapitosäännöksiä koskevan lomakkeen: Salassapito- ja käyttäjäsitoumus. Liite 34 (fronter/salassapito) Säätiöllä on lomake asiakastietojen (suostumus/kielto) luovuttamiselle. Liite 31 Tiedote asiakkaan tietosuojasta(fronter/lomakkeet/asiakkaan tietosuoja) Liite 35 Asiakas- ja hoitorekisteriseloste Fronterissa. Liite 36 Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tietosuojavastaavan palvelut ostetaan Äänekosken kaupungilta. Lääkäri Tapani Marjanen, p Liite 29 (fronter/yhteystiedot)) Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas avi21u1 19/22

20 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Säätiön koko henkilökunta on koulutettu Mediatri-asiakastietojärjestelmän käyttöön. Lisäkoulutusta on järjestetty keväällä 2012 mm. uusien asiakkaiden lisäys, Hilmo-tietojen kirjaamisen kertaaminen. Henkilöstön salassapito- ja käyttäjäsitoumus -lomake uudistettiin 2012 ja samalla heidät täydennyskoulutettiin salassapito- ja käyttäjäsiotumuksen sisältöön ja periaatteisiin. Liite 34 Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Toimintayksikön vastuuhenkilön, esimiehen, tehtävänä on huolehtia, että asiakas- ja potilastietojen käsittely tapahtuu hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Rekisterit: 1. Asiakasrekisteri (säilytys Mediatrissa) sisältää asiakkaiden henkilötietojen lisäksi edunvalvojien nimiluettelon ja päämiesten omaisten nimiluettelon. Rekisteriseloste: asiakas- ja hoitorekisteri. Säätiön toimitusjohtaja toimii yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa. Liite 39 (Fronter / rekisteriseloste) 2. Työntekijöiden nimiluettelorekisteri, Ticon järjestelmässä työvuorot sekä palkkahallinnon suojatussa järjestelmässä; työterveys /Terveystalo Oy:n suojatussa järjestelmässä Kun päämies on kuollut niin hänen paperit ja tiedot lähetetään kotikuntaan. Asiakkaiden tiedot Mediatrissa. Asiakasta koskeva muu tieto kuin Mediatrissa oleva tieto, esim. vanhat ei-sähköiset hoitoa koskevat paperit ovat asuntoryhmän esimiehen lukollisessa työhuoneessa lukitussa kaapissa. Hallinnon asiakirjat, kuten pöytäkirjat, sopimukset, päätökset ovat vammaispalvelusäätiön arkistossa osoitteessa Matarankatu 4, Jyväskylä. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Päämiesten palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa tiedonkulku tapahtuu puhelimitse sekä kirjeitse. Yhteistyö tapahtuu tuki- ja palvelusuunnitelmapalavereissa sekä muissa yhteistyöpalavereissa. Säätiöstä ei lähetetä tietoa päämiehistä sähköpostilla - ei säätiöstä ulospäin eikä sisäisesti. Päämiehen tietoja koskevaa materiaalia luovutetaan sitä pyytävälle taholle vain edunvalvojan tai päämiehen nimenomaisella suostumuksella. avi21u1 20/22

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Rakennusliike Markson Oy / Siivouspalvelu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Seniori IloA syksy 2015 1. Palveluiden tuottaja... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Omavalvonnan organisointi, henkilöstö, johtaminen ja vastuuhenkilöt... 4 4. Asiakkaan ja omaisen osallistuminen...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot