SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Sosiaalipalvelu, kehitysvammaiset henkilöt Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Jyväskylä Sijaintikunnan yhteystiedot Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö, Matarankatu 4, Jyväskylä. puh , Palvelujen tuottajan virallinen nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Toimintayksikön nimi Vanamon perhepalvelut Toimintayksikön postiosoite Suojarinne 12 Postinumero Postitoimipaikka Suolahti Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen Postiosoite Matarankatu 4 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Jyväskylä Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Vastuuvakuutusyhtiö Pohjantähti - voimassa toistaiseksi voimassa 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön sääntöjen mukaan säätiön toiminnan tarkoituksena on edistää vammaisten ja vajaakuntoisten elinolosuhteita yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä ja kehittää palvelujärjestelmiä vastaamaan heidän tarpeitaan. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskevien erityislakien (vammaispalvelu, kehitysvammahuolto) ohella sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain periaatteisiin.tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö järjestää avi21u1 1/22

2 asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa, kriisi- ja perhepalveluja, konsultaatiopalveluja ja muita vammaisten tarpeisiin perustuvia palveluja. Palvelut on kohdistettu kehitysvammaisille, haastavasti käyttäytyville kehitysvammaisille, sekä vammautuneille henkilöille. Säätiön tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoitteleminen. Liite 1 (Fronter/EFQM/yleiskuvaus) Vanamon perhepalveluiden toiminta-ajatus: Vanamon perhepalvelu tarjoaa lyhytaikaisia hoitojaksoja kotona asuville vaikeavammaisille lapsille. Perhepalveluiden tarkoituksena on tukea perheen arkea ja antaa mahdollisuus voimaantumiseen. Arvot ja toimintaperiaatteet Vammaispalvelusäätiön arvoja ja toimintaperiaatteita sitovat YK:n yleissopimus ja Vammaisten ihmisoikeudet ja Suomen perustuslaki. Toiminta perustuu Suomen lakeihin ja asetuksiin, jotka ohjaavat erityisen tuen tarpeessa olevien henkilöiden palveluita. Säätiön hallitus on linjannut toiminnan sisällön ja säätiön arvojen ja toimintaperiaatteet. Konkreettinen todentuminen on kirjattuna vuotuisissa toimintakertomuksissa ja -suunnitelmissa. SÄÄTIÖN TOIMINNAN PERUSTANA ARVOT Toiminnan arvoja ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, vammaisen henkilön oikeudet yhteiskunnan täysivaltaiseen ja arvokkaaseen jäsenyyteen sekä vammaisen henkilön omien voimavarojen hyödyntäminen ja siihen liittyvä vastuu omasta elämästään. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallinto, johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet edistämään näiden periaatteiden toteutumista toiminnan kaikilla tasoilla. Liite 2 (Fronter/SOPU) KEINOJA ARVOJEN SAAVUTTAMISEKSI Asuminen toteutetaan turvallisissa ja kodinomaisissa palvelukodeissa, joissa kunnioitetaan päämiehen yksityisyyttä, yksilöllisiä tarpeita sekä kokonaisvaltaisuutta. Päämiestä ohjataan ja häntä autetaan omien valintojen tekemisessä yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Päämiehemme haluavat elämältä samanlaisia asioita kuin ihmiset yleensä: läheisiä ihmissuhteita, oma identiteettiä, mielekästä tekemistä ja ilon perustunnelmaa. Jokainen ihminen saavuttaa oman elämänlaatunsa usein hyvin erilaisilla tavoilla. Me kunnioitamme jokaisen omia tapoja ja näemme ne suurena voimavarana hänen elämälleen. Säätiön toiminta perustuu yksilöllisiin tuki- ja palvelusuunnitelmiin sekä SOPU-suunnitelmiin. Tuki- ja palvelusuunnitelman laatija on asiakkaan palvelunostajan edustaja. Tämä suunnitelma tehdään yhteistyössä päämiehen, omaisten sekä muiden päämiehen asioita hoitavien tahojen kanssa. Säätiön kaikilla päämiehillä on käytössä SOPU- suunnitelma eli Sopimus Osallisuudesta Päämiehen Unelmiin. SOPU tehdään yhteistyössä päämiehen ja ohjaajien kanssa. SOPUU:n on kirjattu päämiehen toiveet ja unelmat koskien hänen arkeaan ja tulevaisuudentoiveitaan. SOPU on yksilöllisen tuen perusta, joka tukee päämiehen hyvää elämää. SOPU tehdään tuetun päätöksenteon menetelmin. avi21u1 2/22

3 Päivittämissuunnitelma Esimiehet käsittelevät omavalvontasuunnitelman vuosittain toimintayksiköiden henkilöstön kanssa tammikuun loppuun mennessä. Esimiesryhmä käsittelee omavalvontasuunnitelman kaikille palveluyksiköille yhteisen osan vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Johtoryhmä käsittelee omavalvontasuunnitelman maaliskuun loppuun mennessä. Hallitus tarkastaa omavalvontasuunnitelman tilinpäätöksen yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä. Yksiölliset SOPU:t päivitetään tarvittaessa ja päämiehen niin halutessa, vähintään kuitenkin vuosittain. Säätiön vuosikello. Liite 3 (Fronter/vuosikello) Kaikki säätiön asiakirjat ovat Fronter-nimisellä tietokoneohjelma-alustalla. Fronter on suojattu säätiön sisäinen "arkisto", jonne pääsevät vain säätiön työsuhteessa olevat henkilöt henkilökohtaisilla salasanoilla. Säätiössä on oma pääkäyttäjä. Omavalvontasuunnitelma perustuu tähän lomakkeeseen ja liiteasiakirjoihin, jotka ovat säätiön intranetissä tiedonhallinnan Fronter - työkalussa. Fronter on säätiön koko henkilöstön sisäisen tiedotuksen foorumi ja asiakirjojen arkistointialusta. Fronter on suojattu ja sitä valvoo säätiön oma pääkäyttäjä. Tämän omavalvontasuunnitelman liiteet ovat Fronterissa, joten omavalvontasuunnitelma sisältää aina ajantasaiset asiakirjat ja ohjeistukset sekä vastuuhenkilöiden nimet. Omavalvontasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä viranomaiselle tulostetaan päivitetyt asiakirjat omavalvontasuunnitelman liiteluettelon mukaan. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on yleishyödyllinen toimija. Säätiön organisaatiomalli: valtuuskunta, hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, esimiestiimi, yksiköjen esimiehet ja työryhmät. Liite 4 (Fronter/hallinto/organisaatiokaavio) Vuosittain hallitus määritelee säätiön toimintastrategian ja vision. Taloushallinto ostopalveluna Sovatek-säätiöltä. - Yksikköjen esimiehet kehittävät laadunhallintaa ja omavalvontaa vuosittain EFQMpäivityksessä. Esimiehet ylläpitävät oman toimintayksikkönsä omavalvontasuunnitelmaa ja tekevät tarvittavat muutokset aina kun siihen on tarvetta. Oman yksikön muutoksesta tiedotetaan esimiesryhmässä. Esimiehet vastaavat siitä, että omavalvontasuunnitelma on aina ajatasainen. -Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaa koko organisaation laadunhallintajärjestelmästä ja omavalvontasuunnitelmasta sekä niiden täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä hyväksyy päivitetyn omavalvontasuunnitelman maaliskuun loppuun mennessä. - Johtoryhmä vastaa säätiön ohje- ja toimintamenettely -asiakirjoista. -Esimiehet vastaavat, että ohje- ja toimintamenettelyasiakirjojen ajantasaiset päivitykset omien toimintayksiköiden osalta on johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päivitetty Fronteriin. Säätiön oman toiminnan arviointi- ja kehittämistyökaluna on käytössä laadunhallinta järjestelmä EFQM. Liite 1 (Fronter/EFQM) Säätiö suojattu asiakastietojärjestelmänä on Mediatri. Liite 6 (Fronter/Mediatri) avi21u1 3/22

4 Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Omavalvontavastaavana Vanamon perhepalveluissa toimii johtaja Raija Vihervirta (kehitysvammaisten ohjaaja), puh, Palvelukodin vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti päämiesten palveluasumisen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä toimia lähiesimiehenä työyhteisössä ja vastata Vanamon perhepalveluissa lasten lyhtyaikaisista hoitojaksoista. Vastuuhenkilö vastaa, että päämiehen kanssa on tehty palvelusopimus, SOPU ja että päämiehen tuki- ja palvelusuunnitelman mukaiset palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilö vastaa toimintayksikkönsä budjetoinnista ja kulujen seurannasta sekä palvelujen tuottamisen lainmukaisuudesta. Lisäksi hän vastaa asiakasyhteistyöstä, johon kuuluvat kotikunnan vastuulla oleviin palvelusuunnitelmakokouksiin osallistuminen pyydettäessä, palvelusopimukset (ostosopimus) ja muut tehdyt kirjalliset sopimukset. Toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa oman yksikkönsä omavalvontasuunnitelman päivittämisestä sekä täytäntöönpanosta yhteistyössä palveluyksikön henkilöstön kanssa. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Toimintayksikkötasolla Vanamon perhepalvelussa omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanoryhmän muodostavat johtaja (opistoaste) sekä 4 vakituista ohjaajaa ja 4 määräaikaista ohjaajaa. (Vakituisista 1 erikoissairaanhjoitaja, 2 lähihoitajaa, 1 vajaamielishoitaja. Määräaikaisista 3 lähihoitajaa, 1 lasten ja nuorten erityisohjaaja). Liite 7 (Fronter/Vanamo/henkilöstö) Omavalvonnan toteutumista varmistamaan on Vanamon perhepalveluissa nimetty ohjaajille vastuualueita seuraavasti. Liite 8 (Fronter.com/ksvs/vanamon/vastuuhenkilöt) - lääkevastaavat (2kpl) - SOPU-vastaavat (3kpl - Hilmo vastaavat (1 kpl) - Fronter-vastaava - Mediatri-vastaavat (2kpl) -lomake- ja päämiespaperit (2kpl) -perehdytyskansio -työvuorolistavastaavat (2kpl) -ergonomiavastaava -tilauksista ja varastoista vastaavat (2 kpl) -yöhoitokansiosta vastaavat (2kpl) -jaksovarausvastaavat (2kpl) Lisäksi omavalvonnan toteutumisen varmistamiseksi jokaisella työntekijällä on vastuu huolehtia päämiehen palveluiden kokonaisvaltaisesta toteutumisesta joka päiväisessä elämässä. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Vanamon perhepalveluissa henkilöstö osallistuu omavalvonnan suunnitteluun henkilöstöpalavereissa ja toteuttamiseen arjen työssä. Henkilöstön osallistaminen toimii kahdella tasolla: säätiö- ja toimintayksikkötasolla Avainasemassa omavalvonnan suunnittelussa ja kehittämisessä ovat perehdyttämissuunnitelmat, kehityskeskustelut sekä dokumentoidut palaverikäytännöt. Henkilökunta osallistuu omavalvonnan suunnittelu- ja kehitystyöhön näiden palaverien ja keskusteluiden kautta. Omavalvontasuunnitelma sisältyy säätiön perehdyttämisohjelmaan. Perehdytyksen jälkeen työntekijä ja palveluyksikön esimies allekirjoituksillaan vahvistavat perehdytyksen tehdyksi. Liite 9 (Fronter/perehdyttämissuunnitelma) avi21u1 4/22

5 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Säätiö on kuvannut asiakastulosten kehittymistä kolmessa asiakasryhmissä saavutettujen tulosten mukaan. Asiakasryhmiä ovat 1) päämiehet, jolle palveluja järjestetään 2) päämiesten omaiset sekä 3) palveluja ostavat kunnat. Ohjaajat keräävät päämiehensä sekä heidän omaisten palautteen suullisesti, kirjallisesti, kuvakommunikaatiolla tai muilla puhetta tukevilla, vaihtoehtoisilla kommunikaatiomenetelmillä. Palaute kirjataan Mediatri-asiakastietojärjestelmään sekä kerätään yhteenvetoa varten palautelomakkeilla. Palauteet käsitellään toimintayksikössä sekä välittömästi seuraavassa esimiesryhmässä. Liite 10 (Fronter/lomakkeet/palautelomake). Kunta-asiakkaiden palautteet kerätään tuki- ja palvelusuunnitelmapalavereissa, sekä webropoll - kyselyin. Vuodesta 2010 tehty vuosittainen kysely kunta-asiakkaille selvittää mielikuvia palveluiden laadusta, säätiön asemasta sekä imagosta palvelujen tuottajakentässä. Liite 11 (Fronter/asiakaspalautteet/kuntakyselyt) Säätiön projektit keräävät järjestelmällisesti palautetta yhteistyötahoilta ja kunnilta sekä raportoivat sen rahoittajalleen toimintakertomuksissa. (www.ksvs.fi) Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Säätiöön tuleva negatiivinen tai positiivinen suullinen tai kirjallinen palaute käsitellään yksikön henkilöstöpalaverissa tai viikkotiimissä. Asia viedään esimiesryhmään, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä sekä johtoryhmään, jossa päätetään hallitukselle tiedottamisesta sekä hallituskäsittely -menettelystä. Yhteenveto vuoden aikana tulleista palautteista käsitellään johtoryhmässä maaliskuun loppuun mennessä. Saatu suullinen tai kirjallinen palaute käsitellään aina toimintayksikössä henkilöstön kesken. Päämiehelle, omaisille ja kunta-asiakkaille myös kerrotaan, että palaute on viety käsittelyyn ja asian etenemistä seurataan. Annetaan lupaus asian käsittelystä ja tiedotetaan lopputuloksesta. Kuntakyselyjen tulokset raportoidaan asiakaskunnille. Vammaispalvelusäätiön järjestämista tapahtumista sähköisesti kerättävät palautteet on luettavissa kyselyiden päätyttyä säätiön nettisivuilla (www.ksvs.fi) Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Päämiesten mielipiteiden selvittämisen ja kirjaamisen perustarkoitus on, että niiden perusteella voidaan kehittää palveluita heidän näkemyksiään ja odotuksiaan vastaaviksi. Asiakaskyselyt säätiön palveluista ovat kehittämistyöryhmän vastuulla ja ne toteutetaan palveluksiköittäin. Palauteyhteenveto käsitellään esimiesryhmässä ja johtoryhmässä vuosittain elokuun loppuun mennessä. Asiakaspalautteen sisältö ohjaa säätiön toimintaa. Yhteenveto raportoidaan hallitukselle vuosittaisessa strategiapäivässä ja hallitus huomioi sen määritellään säätiön strategiaa vuosittain syyskuussa. Toiminnan kehittämisen linjaukset on kirjattu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan, joka avi21u1 5/22

6 hyväksytään hallituksessa marraskuun loppuun mennessä. Palaute, joka vaatii välitöntä toiminnan korjaamista, huomioidaan toiminnassa heti. Esimies tiedottaa myös positiivisesta palauteesta työyhteisölle sekä tuo palautteen tietoon esimiesryhmään. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Säätiössä on käytössä SOPU suunnitelma, joiden teossa yhteistyössä päämiehen kanssa käytetään tuettua päätöksentekoa. SOPU tuo päämiehen mielipiteen julki. SOPU-suunnitelmaa kehitetään edelleen. Päämiesten antaman asiakaspalautteen kuulemisen ja keräämisen kehitys etenee SOPUsuunnitelman kehitystyön tuloksena. Myös muiden kehitysvammaisten henkilöiden kuin päämiesten mielipiteet ovat tärkeitä kehitettäessä palveluja. Näitä mielipiteitä kerätään maakunnallisissa tapahtumissa ja vammaisneuvostoyhteistyössä. (www.ksvs.fi) 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Työsuojelun yhteistoiminta Säätiöllä on yhteistyö/työsuojelutoimikunta joka vastaa lakisääteisestä toiminnasta. Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla edistää säätiön ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Yhteistoiminta mahdollistaa sen, että työntekijät osallistuvat ja vaikuttavat työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työturvallisuuslaki /738. Yhteistoiminnalla edistetään säätiön ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin säätiön tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää säätiön toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa säätiössä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa säätiössä. Laki yhteistoiminnasta /334 Yhteistyö/työsuojelutoimikunnassa käsiteltävät asia heijastuvat myös meidän päämiehiimme. Yhdistettyyn työsuojelu- ja yhteistyötoimikuntaan kuuluu kaksi työnantajan edustajaa, yksi säätiön hallituksen edustaja ja henkilöstön edustajat, joita ovat Tehyn luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu, Jhl:n luottamusmies, I-työsuojelunvaravaltuutettu ja Pihkurin palvelukodin luottamusmies. Yhteistyötoimikunta kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Pöytäkirjat Fronterissa. Liite 12 (Fronter /yhteistyötoimikunta) Työsuojelupäällikön vastuulla, yhdessä esimiesten ja työturvallisuushenkilöstön kanssa on kartoittaa, ennakoida ja tilastoida riskejä ja vaaratilanteita, sekä tehdä niistä parannusehdotuksia Säätiöllä on lakisääteiset toimintaoheet ja sisäisesti sovittuja toimintaohjeita, joiden mukaan toimimalla ennaltaehkäistään vaaratilanteet sekä tunnistetaan kriittiset työvaiheet. Tietoa riskeistä ja vaaratilanteista sekä läheltä piti -tilanteista kerätään lomakkeilla, jotka tilastoidaan ja niistä yhteenvedot toimitetaan toimitusjohtajalle sekä yhteistyötoimikunnalle. Väkivaltatilanteista täytetään lomake jossa kerrotaan tilanne. Tapahtuma käydään työyksikössä läpi väkivallan kohteeksi joutuneen henkilön kanssa. Tapahtuma puretaan myös työyhteisön sisällä. Väkivaltalomakkeet toimitetaan työsuojelupäälikölle, työterveyshoitajalle ja avi21u1 6/22

7 työsuojeluvaltuutetulle. Myös työsuojelu/yhteistyötoimikunta käy tilastot läpi ja kehittää parannuskeinoja. Liite 5 (Fronter/Suojatoimenpdekäsikirja ja -lomakkeet) Kiinteistöturvallisuuteen liittyen säätiön jokaisessa toimintayksikössä on palo- ja pelastussuunnitelma, sekä turvallisuusselvitys. Palo- ja pelastuslaitos tekee 1-2 vuoden välein palotarkastuksen toimintayksiköihin. Jokaiselta ohjaajalta vaaditaan palo- ja pelastusuunnitelmaan ja turvallisuusselvitykseen perehtymistä, mikä varmennetaan allekirjoituksella. Lisäksi toimintayksiköissä on paloilmaisinkeskuksen vieressä selkeät kuvalliset toimintaohjeet tulipalon, vesi- ja sähkövahingon varalle. Vaaratilanteiden ja riskien laadukkaaseen hallintaan asiakastilanteissa säätiön henkilöstöllä on koulutus AVEKKI- menetelmään. Lisäksi säätiöllä on kaksi AVEKKI-kouluttajaa, jotka huolehtivat täydennyskoulutuksesta sekä uusien työntekijöiden koulutuksesta. Liite 28 (Fronter/AVEKKI) Säätiön työntekijöillä on voimassa päivitetyt ensiaputaidot sekä päivitetyt lääkehoito- sekä PKVkoulutukset. Vuoteen 2013 mennessä otetaan käyttön lääkehoidon päivitys LOVe-järjestelmän kautta. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä on toteutettu riskiarviointia esim. vuonna 2009 ja Riskiarviointia säätiö pyytää myös tarpeen mukaan tulevaisuudessa. Riskejä ja vaaratilanteita ruokahuollossa ennaltaehkäistään ruokahuollon omavalvontasuunnitelmalla. Liite 13 fronter/toimintayksiköiden ruokahuollon omavalvontasuunnitelma. Ruokahuollon toimittajan kanssa käydään kaksi kertaa vuodessa neuvottelu jossa keskustellaan ongelmista ja samalla sovitaan parannuskeinoista. Säätiössä on vaaratilanteiden raportointijärjestelmä. Säätiöllä on käytössä Suojatoimenpide -käsikirja, joka sisältää päämiehen sekä työntekijän turvallisuuden takaamisen menetelmät ja ohjeistukset kirjaamiskäytäntöihin sekä prosessikuvaukset. Liite 5 (Fronter/Suojatoimenpidekäsikirja) Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Säätiössä on käytössä läheltä piti -tilanteiden dokumentointia varten lomake, johon kerätään asiakastyössä havaitut päämieheen tai henkilökuntaan kohdistuneet vaaratilanteet. Läheltäpiti- ja vaaratilanteet sekä tapaturmat käsitellään työtiimeissä, esimiestiimissä ja yhteistyötyösuojelutoimikunnassa työterveyshuollon raportointien yhteydessä. Tilanteet käsitellään tarvittaessa asiakkaiden ja päämiesten, sekä heidän omaisten ja edunvalvojien kanssa. Liite 40 Poikkeamailmoitus lääkehoidossa -lomakkeeseen kirjataan lääkehoidossa tapahtuneet poikkeamat. Tämä poikkeamat toimintayksikkön esimies tarkistaa dokumentoidut poikkeamat vuosittain ja tekee arkistoitavan yhteenvedon toimitusjohtajalle. Lääkehoidon poikkeamat käsitellään välittömästi tapahtuman jälkeen toimintayksikön päiväraportoinin sekä henkilöstöpalaverin yhteydessä. Menettelyllä pyritään ehkäisemään jatkossa samanlaista poikkeamaa. Liite 14, fronter/lääkehoitosuunnitelma Säätiö on tilannut joka toinen vuosi Äänekosken toimintayksiköihin lääkekaappien tarkastuksen - ulkoinen auditointi. Vanamon perhepalveluissa läheltä piti -tilanteiden seurantajakso on vuosi, jonka jälkeen lomake toimitetaan tietoon työsuojelupäälikölle. avi21u1 7/22

8 Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohdat, jotka on havaittu asiakastyössä, asiakasturvallisuudessa, työturvallisuudessa, lääkehoidossa, korjataan välittömästi. Epäkohtien korjaamisen selvittäminen ja tarkistaminen ovat toimintayksikön esimiehen vastuulla. Tarpeen mukaan epäkohdista laaditaan ohjeasiakirja, mikä yhtenäistää kaikkien toimintayksiköiden käytännöt. Ohjeasiakirjan hyväksyy johtoryhmä ja se sijoitetaan Fronteriin. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle suullisesti päiväraportoinnin yhteydessä, kirjallisesti johtoryhmän kokousmuistioilla sekä sisäisillä tiedotteilla. Tarvittaessa yhteistyötahoille tiedotetaan toimenpiteistä puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä. Tarvittaessa yhteistyötahoille, omaisille, kunnille tai valvontaviranomaisille tiedotetaan toimenpiteistä puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä henkilötietolain asettamissa rajoissa. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Henkilöstösuunnitelma sisältää tietoa henkilöstömäärästä, ja siinä tapahtuvista mahdollisista muutoksista sekä koulutustarpeesta. Liite 15 fronter.com/ksvs/henkilöstösuunnitelma. Rekrytointiprosessin kuvauksessa esitetään säätiön rekrytoinnin vaiheet. Liite 16 (Fronter/rekrytointiprosessi) Vanamon perhepalveluiden henkilöstö määrä ja rakenne Liite 17(Fronter/henkilöstö) - johtaja; kehitysvammasiten ohjaaja, opistoaste. Johtajana myös Kotiharjun palvelelukotiin, jossa toimii vastaava ohjaaja - 4 ohjaajaa, kaikilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus - 4 määräaikasta ohjaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus Henkilöstön mitoitus: Henkilöstömitoituksessa noudatetaan STM 2003:4 suositusta, 0,8 työntekijää/asukas. Henkilöstön sijoittumista työvuoroihin suunnitellaan niin, että kaikissa työvuoroissa on koulutettuja, kelpoisuudet täyttäviä työntekijöitä. Työvuorossaan päivän aikaan työntekijöitä on arkipäivisin aamu- ja iltavuorossa 1-4 samoin viikonloppuina. Henkilöstömäärä perustuu sen hetkisiin tarpeisiin. Osalla palavelunkäyttäjistä on oma henkilökohtainen ohjaaja tarpeen mukaan päivä- ja /tai yövuoroissa. Aamuvuoro on pääsääntöisesti klo , iltavuorot klo ja Yövuorossa Päivölän yötyöntekijä valvoo myös Vanamon puolella jos lapsella ei ole omaa yöohjaajaa. Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan opiskelijoita käytetään tilapäisesti sijaisina. Opiskelijan tulee olla suorittanut opinnoistaan 2/3 ja hän toimii aina ammatillisesti koulutetun henkilön ohjauksessa. Työssäoppimisjaksolla olevia opiskelijoita ei lueta henkilöstömitoitukseen. Säätiön henkilöstömäärässä ja rakenteessa noudatetaan Valviran valvontaohjelman suosituksia; Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut, Valtakunnallinen valvontaohjelma , henkilöstön määrässä, mitoituksessa ja rakentessa. Lähde: Valvira.Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautiset asumispalvelut, Valtakunnallinen valvontaohjelma Valvontaohjelma 6:2012. (http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali- _ja_terveydenhuolto/vammaisten_asumispalvelut) s.19 ( ) avi21u1 8/22

9 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Säätiössä on rekrytointiprosessinkuvaus, joka sisältää tiedot henkilöstön rekrytoinnin periaatteista. Liite 18 (fronter/rekrytointiprosessi) Toimintayksikön esimiehen vastuulla on ammatillisen kelpoisuuden ja varmistaminen sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistaminen. Sijaisiksi rekrytoidaan ensisijaisesti sosiaalija terveysalan koulutuksen ja kokemuksen omaavia henkilöitä, toissijaisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Myös eläkkeellä olevia, kelpoisuusehdot täyttäviä ammattilaisia voidaan käyttää tarvittaessa sijaisuuksiin. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Säätiöllä on käytössä perehdyttämisohjelma, jonka mukaan perehdytetään uudet työntekijät, pitkään poissa olleet työntekijät sekä opiskelijat. Liite 19 (fronter.com/perehdysohjelma) Asiakastyöhön perehdytetään toimintayksikkökohtaisesti perehdystysohjelman sekä SOPU:n kautta. Toimintayksikön perehdytysohjelman toteutumisesta vastaa esimies. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Keski-Suomen vammaispalvelusäätiössä noudatetaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa varmistamaan henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen sekä täydennyskoulutus. Liite 17 (Fronter/henkilöstö- ja koulutussuunnitelma) Säätiössä on käytössä Hyvän varhaisen tuen malli, jonka avulla ylläpidetään ja seurataan henkilökunnan työhyvinvointia. Liite 18 (Fronter/ Hyvä varhaisen tuen malli) Yhteistyötoimikunta, missä käsitellään henkilökunnan ammattitaitoon ja työhyvinvointiin liittyviä asioita, kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Yhteistyötoimikunnassa on mukana henkilöstöpäällikkö, joka vastaa henkilöstösuunnitelmasta, työturvallisuudesta, sekä työhyvinvoinnista. Säätiössä on alkanut Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen koordinoima työhyvinvoinnin kehittäminen vuonna Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käydään vuosittain, esimies vastaa niiden toteuttamisesta. EFQM-laatujärjestelmään on kirjattu tarkemmin henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen varmistamisesta. Liite 1 (fronter/efqm). Vuonna 2010 tehtiin henkilöstön osaamiskartoitus, jossa selvitettiin henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita suhteessa uusien palvelutuotteiden vaatimuksiin. Työntekijät voivat esittää haluamaansa koulutusta ja sitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Sairauspoissaolojen seuranta tapahtuu työterveyshuollon intra-netin kautta, jonne jokaisella esimiehellä on tunnukset koskien oman toimintayksikkönsä henkilökuntaa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Perehdytysohjelman uudistaminen vuonna Osaamiskartoitusta kehitetään ja se toteutetaan 2014 avi21u1 9/22

10 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Säätiön hallituksen strategian mukaan säätiö ei omista kiinteistöjä vaan säätiö on yleishyödyllinen toimija. Vanamonperhepalvelut Vanamon perhepalvelujen toiminta toteutuu Päivölän palvelukodin yhteydessä. Tilat koostuvat kolmesta makuuhuoneesta, yhdestä leikkihuoneesta (jossa lapsia myös nukkuu), Keittiöstä (joka toimii myös toimistona), olohuoneesta, pesuhuoneesta ja eteisestä. Keittiö ja olohuone ovat vierekkäin niin, että kumpaankin suuntaan on suora näköyhteys. Sisälle tullaan takaovesta, eteisen kautta tai Päivölän ulko-ovesta. Makuuhuoneiden koko vaihtelee neliömetriin. Wc:tä on kaksi. Toinen pesutilassa ja toinen käytävän päässä. Yhteisessä keittössä tapahtuu ruuanjakelu ja syöminen. Lapset nukkuvat yksin tai kaksin huoneissa, joista on ovet yhteiseen tilaan. Huoneet on sisustettu lapsille sopiviksi. Lapset ovat jaksoilla eri mittaisia aikoja. Kaikki lapset käyttävät samoja tiloja. Kaksi lasta, jotka käyvät koulua Vanamosta käsin jakavat saman huoneen ja tämä heidän tilansa ei vaihdu. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Vanamon perhepalvelut Vanamon yhteiset tilat koostuvat keittiöstä, joka toimii myös toimistona, olohuoneesta ja pesuhuoneesta. Tilat ovat pienet ja apuvälineitä on paljon. Olohuoneessa on sohva, tv,ja pari lipastoa ja säkkityyny. Leikkihuoneessa, jossa myös kaksi lasta tarvittaessa yöpyy on kaksi sänkyä ja hyllykkö leluille. lattioilla on lapsiaiheisa mattoja ja seinillä tauluja ja julisteita. Keittiössä on yksi iso ruokapöytä, jonka ääressä kaikki ruokailevat. Pöydän ympärillä myös pelataan, askarrellaan ja leikitään. Pesutila on iso ja toimiva. Siellä on pesukone, kuivausrumpu ja pesupaari. Piha-alue on pieni ja turvallinen. Pihaa ympäröi portillinen aita. Kesällä siellä on tramboliini, keinuja ja hiekkalaatikko. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Vanamon perhepalveluja käyttävien lasten yhteisöllisyys toteutuu hyvin. Tila on pieni ja kaikki toiminta tapahtuu lähellä toisiaan. Kaikki tilat ovat lasten käytössä. Omaan rauhaan on mahdollisuus huoneessa, jossa yöpyy. Omaiset voivat vierailla Vanamossa. Omaisten yöpyminen on mahdollista silloin kun lapsia on vähän ja yöpymistila järjestettävissä. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Säätiö ostaa seuraavat palvelut ostopalveluina: Toimintayksiköiden ylläpitosiivouksen ISS:ltä. Vanamon perhepalveluissa ylläpitosiivous ostetaan 5 päivänä ½-1h/päivä. ISS siivoaa yleiset-, oleskelu-hygienia-, ja ruokailutilat sekä asuinhuoneet. Jätehuolto: Lassila&Tikanojalta Ääneseudun toimintayksiköissä. Toimintayksikkökohtaisia eroja on jäteastioiden tyhjennysaikatauluissa. Jätteet lajitellaan kierrätysohjeiden mukaisesti Pesulapalvelut Pesulapalvelut ostetaan Saaripesu Oy:ltä. Toimintayksikön tarpeesta riippuu käytettävän palvelun määrä. Vanamon perhepalveluissa henkilökunta pesee lasten henkilökohtaiset vaatteet pääosin itse avi21u1 10/22

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot