AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET"

Transkriptio

1 AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Manninen Sinikka Nyman Kirsi Opinnäytetyö, Syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi AMK

2 TIIVISTELMÄ Manninen Sinikka & Nyman Kirsi, Ammatillisten perhekotien arvot ja toimintaperiaatteet, Pieksämäki 2003, 61 sivua, 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Etelä-Savon ammatillisten perhekotien arvoja ja toimintaperiaatteita. Lisäksi tarkoitus on selvittää, mistä hyvä ja laadukas hoito ja kasvatus muodostuu. Opinnäytetyön teoria käsittelee lastensuojelua, ammatillisia perhekoteja, kasvatustyön arvoja, työyhteisön toimintaperiaatteita, hyvää ja laadukasta hoitoa ja kasvatusta ja yhteistyötä sekä parisuhdetta ja jaksamista. Tietoa haettiin alan kirjallisuudesta ja lehdistä, internetistä sekä opinnäytteistä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto on saatu Etelä-Savon lastensuojelun sijaishuollon laatuhankkeelta, ELLA-projektilta. Opinnäytetyön aineisto koostuu 11 perhekodin vastauksesta, joista jouduimme hylkäämään yhden. Tutkimus osoittaa, että ammatillisten perhekotien arvot ja toimintaperiaatteet ovat osittain yhteneväisiä. Hyvän ja laadukkaan hoidon ja kasvatuksen elementit ovat myös samansuuntaisia, koska se muodostuu arvoista ja toimintaperiaatteista. Tuloksissa arvot ja toimintaperiaatteet jakautuvat neljään eri ryhmään, jotka ovat tavoitteellisuus, kodinomaisuus, lasten myönteistä kehitystä tukeva kasvuympäristö ja ammatillisuus perhekotityössä. Näistä ryhmistä muodostuu hyvä ja laadukas hoito ja kasvatus. Avainsanat: ammatillinen perhekoti, lastensuojelu, arvot, toimintaperiaatteet, kasvatus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Manninen, Sinikka & Nyman, Kirsi, Values and Principles of Professional Foster Homes, Pieksämäki 2003, 61 pages, 3 appendices Diaconia Polytechnic, Pieksämäki training unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Bachelor of Social Services The purpose of the study thesis was to define the values and principles of professional foster homes in the area of Southern Savo. In addition, the paper aims to examine what the most important features of proper care and successful upbringing are. The theoretical background of the paper deals with child welfare, professional foster homes, values of upbringing, principles of work communities, proper care and successful upbringing and cooperation within them as well as relationship between couples and well-being. Information was collected from literature, magazines and papers, the Internet and earlier theses. The study was carried out as a qualitative study. We received our research material from Quality Project of Foster Care in Southern Savo District s Child Welfare (Etelä-Savon lastensuojelun sijaishuollon laatuhanke), that is the ELLA-project. Research material consisted of answers by 11 professional foster homes, out of which we had to leave out one. The research shows that the values and principles of professional foster homes are partly convergent. The elements of proper care and successful upbringing are also fairly convergent because they are based on the values and principles. The results reveal that the values and principles were divided into four different groups: setting and reaching goals, home-like environment, environment which supports positive growth of children and professionality. These factors together result in proper care and successful upbringing. Keywords: professional foster homes, child welfare, values, principles, upbringing Depository: Diaconia Polytechnic, Library of Pieksämäki Training Unit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LASTENSUOJELU Avohuollon tukitoimet ja huostaanotto Sijaishuolto Huoltosuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelmat AMMATILLINEN PERHEKOTI ARVOT JA KASVATUSTYÖ TYÖYHTEISÖN TOIMINTAPERIATTEET PERHEKOTIEN HYVÄ JA LAADUKAS HOITO JA KASVATUS Mitä hyvä ja laadukas hoito ja kasvatus on? Lapsen tarpeet MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PERHEKOTITYÖSSÄ PERHEKOTIVANHEMPIEN PARISUHDE JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimusongelmat Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineiston analysointi TUTKIMUKSEN TULOKSET Tavoitteellisuus Kodinomaisuus Lasten myönteistä kehitystä tukeva kasvuympäristö Ammatillisuus perhekotityössä TUTKIMUSTULOSTEN TULKINTA Tavoitteellisuus Kodinomaisuus Lasten myönteistä kehitystä tukeva kasvuympäristö Ammatillisuus perhekotityössä POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 1 JOHDANTO Opinnäytetyön aiheemme on ammatillisten perhekotien arvot ja toimintaperiaatteet. Halusimme tehdä opinnäytetyömme jostain lastensuojelun aiheesta ja kerroimme asiasta ohjaavalle opettajallemme. Hän kertoi meille projektista, johon mahdollisesti voisimme osallistua. Tämä projekti on Etelä-Savon sijaishuollon laatuprojekti ELLA, joka kestää vuoteen Lähdimme mukaan projektiin, sillä aihe antaa meille mahdollisuuden tutustua vieraaseen ammattialueeseen. Olemme molemmat olleet työharjoittelussa lastensuojelulaitoksessa ja sitä kautta olemme kiinnostuneet lastensuojelullisesta näkökulmasta. Opinnäytetyön ansiosta saamme tietoa ammatillisista perhekodeista, jotka tulevaisuudessa voisivat olla mahdollisia työpaikkoja meille. Meidän tehtävänämme on analysoida ELLA-projektin toisen välitehtävän vastauksia. Tässä välitehtävässä ammatillisten perhekotien on kuvattava ja arvioitava oman työyhteisön toimintaa ohjaavia arvoja sekä toimintaperiaatteita. Lisäksi ammatillisten perhekotien tarkoituksena on miettiä, mistä elementeistä hyvä kasvatus heidän yhteisössä muodostuu ja mihin suuntaan, mitä päämääriä kohti lasta tai nuorta tulee kasvattaa. Laatimamme tutkimusongelmat pohjautuvat tähän ammatillisten perhekotien tehtävään. Käsittelemme työssämme lastensuojelun sijaishuoltoa, ammatillisia perhekoteja, kasvatustyön arvoja, työyhteisön toimintaperiaatteita ja hyvää ja laadukasta hoitoa ja kasvatusta ammatillisissa perhekodeissa. Työssä käsitellään myös perhekotityöhön vaikuttavia tekijöitä, kuten moniammatillista yhteistyötä sekä perhekotivanhempien parisuhdetta ja työssä jaksamista. Tuloksista selviää yleisimmät ammatillisten perhekotien arvot ja toimintaperiaatteet, jotka olemme jakaneet neljään eri ryhmään. Nämä ryhmät ovat tavoitteellisuus, kodinomaisuus, lasten myönteistä kehitystä tukeva kasvuympäristö ja ammatillisuus perhekotityössä, joista hyvä ja laadukas hoito ja kasvatus perhekodeissa muodostuu. Kaikille ammatillisille perhekodeille yhteisiä arvoja ja toimintaperiaatteita ei löytynyt tuloksista. Uskomme tutkimustuloksista olevan hyötyä ammatillisille perhekodeille. Näin eri perhekodit pystyvät vertailemaan kasvatuskäytäntöjään muiden perhekotien kasva-

6 6 tuskäytäntöihin. Näin he saavat selville, millaista perhekotien toiminta voi olla. Käytämme jatkossa ammatillisesta perhekodista myös nimitystä perhekoti.

7 7 2 LASTENSUOJELU Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen ja monipuolinen kehitys sekä turvallinen ja virikkeitä antava ympäristö. Lapsella on myös etusija erityiseen suojeluun. Laki turvaa lapsen oikeudet vaikuttamalla vallitseviin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. (Lastensuojelulaki 1, 2.) Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsistaan ja heidän kasvatuksestaan. Yhteiskunta ja erityisesti sosiaalihuolto tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Perheen mahdollisesti tarvitsema kasvatuksellinen tuki on järjestettävä nopeasti, jotta vältyttäisiin pitkäaikaiselta avuntarpeelta. Tarpeen mukaan lastensuojeluviranomaiset valvovat ja kontrolloivat, että lapsi saa hyvän kohtelun perheessä. Lastensuojelun tulee toimia hienovaraisesti ja lapsen kehitystä edistävästi. (Taskinen 1999, 8.) Lastensuojelun pääperiaatteena on ottaa huomioon lapsen etu. (Lastensuojelulaki 10 ). Lapsen edun ideologia tulee selvimmin esiin laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1.) Lainsäädännössä lapsen etua käytetään perheen sisäisten suhteiden säätelyyn. Lapsen etu lastensuojelullisesta näkökulmassa tulee esille laissa lastensuojelusta. (Tuovinen 2002, 4.) Lapsen etua selvitettäessä on huomioitava lapsen mielipiteet ja toivomukset. On myös tärkeää perehtyä lapsen kasvuoloihin ja arvioitava, miten eri lastensuojelutoimenpiteet vaikuttavat lapsen kehitykseen. Lain mukaan sekä lapsen huoltajalla että 15 vuotta täyttäneellä on puhevalta häntä koskevassa lastensuojeluasiassa, myös 12 vuotta täyttäneelle on varattava aika tulla kuulluksi. (Lastensuojelulaki 10.) Vanhempien ja lasten etujen ollessa ristiriidassa keskenään, lapsen etu ratkaisee. (Taskinen 1999, 8.) 2.1 Avohuollon tukitoimet ja huostaanotto Lastensuojelulain 12 mukaan sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä tukitoimin tukemaan lasta ja hänen perhettään, kun kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä. Sama velvoite on voimassa lisäksi myös silloin, kun lapsi tai nuori käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Näissä tilanteissa on en-

8 8 sisijaisesti pyrittävä tukemaan lasta ja hänen perhettään avohuollon tukitoimin siten, että lapsi voisi asua omassa kodissaan. Sosiaalihuollon tulisi yhdessä perheen kanssa etsiä ja kokeilla sopivia avohuollon tukitoimia. Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa kasvatus- ja perheneuvonta, tukihenkilö, taloudellinen tuki ja lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. (Taskinen 1999, ) Avohuollon tukitoimien lisäksi lastensuojelun perhe- ja yksilökohtaisia toimintamuotoja ovat huostaanotto sekä sijais- ja jälkihuolto. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto, jos kaikki seuraavat kolme ehtoa ovat voimassa yhtä aikaa: jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään, jos avohuollon tukitoimet eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (Lastensuojelulaki 8, 16.) Lapsen ollessa välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen huostaanoton tai sijaishuollon tarpeessa voi lastensuojelutyöntekijä ottaa hänet turvaan ja sijoittaa kodin ulkopuolelle ilman asianomaisten kuulemista tai suostumusta. (Lastensuojelulaki 18 ). Kuulemiseen tulisi kuitenkin pyrkiä mahdollisemman nopeasti. (Taskinen 1999, 42). 2.2 Sijaishuolto Huostaanoton yhteydessä päätetään myös sijaishuollosta. (Taskinen 1999, 44). Lastensuojeluviranomaisilla oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta, hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Viranomaisten tulee kuitenkin pyrkiä yhteistoimintaan lapsen vanhempien ja huoltajien kanssa. (Lastensuojelulaki 19.) Huostaanotettu lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. (Taskinen 1999, 44). Sijaishuolto voidaan järjestää sijaisperheessä, perhekodissa, lastenkodis-

9 9 sa, koulukodissa tai muussa laitoksessa. Lapsi voi myös asua väliaikaisesti vanhempiensa tai muiden huoltajiensa luona huostaanoton aikana. (Lastensuojelulaki 22.) Lapsen sijoituspaikkaa valittaessa olisi hyvä ottaa huomioon muun muassa lapsen erityiset hoidon ja tuen tarpeet, sijoituspaikan sijainti; lapselle tärkeiden henkilöiden yhteydenpidon kannalta ja hoitopaikan valmiudet yhteistyöhön. Perhekotiin sijoitettaessa on myös tärkeää huomioida hoidettavien lasten lukumäärä, ikä ja sijoitusperusteet, hoidon tai kuntoutuksen erityisvalmiudet. (Taskinen 1999, 44.) Sijaishuollossa on lapsen kannalta huomioitava, että se turvaa lapsen kasvu- ja elinolot sekä iänmukaisen hoidon ja kasvatuksen mahdollisimman sopivassa ja pysyvässä sijoituspaikassa. Ajateltaessa vanhempia, olisi heidän tärkeä muistaa, että heidän vanhemmuutensa säilyy sijoituksesta huolimatta ja heidän tulisi olla tietoisia oikeuksistaan ja vastuistaan. Vanhempien tulisi mahdollisuuksien mukaan hyväksyä sijoituspaikka ja sen säännöt sekä kasvatustavoitteet. Työntekijän tulisi valmistella ja toteuttaa sijoitus huolella. Hänen olisi mietittävä muun muassa onko sijoituspaikoissa valinnanvaraa, millainen hoito vastaa parhaiten lapsen tarpeisiin ja miten yhteydenpito järjestetään huostaanoton aikana. (Taskinen 1999, 46.) Lapsen ollessa sijaishuollossa on hänelle turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä biologisiin vanhempiinsa ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin. (Lastensuojelulaki 24.) Tapaamis- ja yhteydenpito-oikeus on kuitenkin lapsen tai nuoren (ei vanhempien) oikeus, jota arvioidaan lapsen etu huomioiden. Suhteiden säilyminen on merkittävää muun muassa hänen itsetuntemuksensa ja yhteenkuuluvuuden kannalta, ja se on myös välttämätöntä, jotta lapsi tai nuori voisi aikanaan palata takaisin kotiinsa. (Taskinen 1999, ) Sosiaaliviranomaisten on tuettava ja autettava lapsen biologisten vanhempien ja muiden läheisten ihmisten yhteydenpitoa. (Lastensuojelulaki 24.) Yhteydenpitoa voidaan kuitenkin joutua joskus rajoittamaan, jos siitä on ilmeistä haittaa lapsen kehitykselle tai turvallisuudelle tai jos se on välttämätöntä vanhempien, sijaisperheen, muiden lasten tai henkilöstön turvallisuuden ja työrauhan vuoksi. (Lastensuojelulaki 25.) Sosiaalilautakunta voi myös päättää, ettei lapsen vanhemmille tai huolta-

10 10 jille ilmaista lapsen olinpaikkaa, jos on syytä epäillä vakavaa vaaraa. (Taskinen 1999, 48). Huostaanotto on lopetettava, kun sille ei ole enää perusteita, jollei lopettaminen ole lapsen edun vastaista. (Lastensuojelulaki 20). Lastensuojeluviranomaiset arvioivat perheen tilannetta ja lapsen kuntoutumista ja lakkauttavat huostaanoton, kun siihen on riittävät edellytykset. Tavoitteena on palauttaa lapsi huoltajilleen, kun kodin olosuhteet ovat parantuneet tai jokin muu huostaanoton peruste on lakannut. Lapsen palauttamista biologisille vanhemmille voi kuitenkin estää, esimerkiksi lapsen vieraantuminen vanhemmistaan tai uuden muutoksen kuormittavuus. Lapsen ollessa sitoutunut sijoituspaikkaan ja hänen kasvuolojensa vakiinnuttua, huostassapitoa ei voida lopettaa vain siksi, että huoltajien olot ovat kohentuneet. (Taskinen 1999, 50.) Lapsen etua harkitessa on huomioitava sijaishuollon kestoaika, lapsen ja sijaishuoltoa antavan yksikön välillä vallitsevan suhteen laatu sekä lapsen että hänen vanhempiensa välinen kanssakäyminen. Huostassapito lakkaa viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta tai silloin jos lapsi solmii avioliiton. (Lastensuojelulaki 20.) Sijaishuollon päättymisen jälkeen sosiaalitoimen on huolehdittava lapselle tai nuorelle jälkihuolto. Jälkihuollon avulla tuetaan lasta, lapsen vanhempia tai huoltajia sekä henkilöä, jonka hoidossa lapsi on. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta. (Lastensuojelulaki 34.) Jälkihuollosta tehdään kirjallinen suunnitelma, yhteistyössä lapsen tai nuoren, hänen huoltajiensa ja perhettä tukevien tahojen kanssa, joka sisältää, esimerkiksi lapsen tai nuoren koulutuksen järjestämisen, taloudellisen tuen ja asunnon järjestämisen. (Taskinen 1999, 54.) 2.3 Huoltosuunnitelma Jokaisessa perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on tehtävä huoltosuunnitelma, ellei kysymyksessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. (Lastensuojelulaki 11 ). Huoltosuunnitelma varmistaa lapsen hoidon pitkäntähtäimen tavoitteiden siirtymisen avohuollosta sijaishuoltoon. Suunnitelman avulla lastensuojelusta muodostuu yhtenäinen ja tavoitteellinen prosessi, jossa lapsen tarpeet ja hoidon tavoitteet on selkeästi arvioitu, kartoitettu ja dokumentoitu. (Mikkola 1999, 49.)

11 11 Huoltosuunnitelman tulevaisuuteen tähtäävät hoidon tavoitteet kirjataan koko sijoituksen ajaksi. Suunnitelma on tärkeä työn pitkäjännitteisyyden takia. Tosin huoltosuunnitelman tavoitteita ja keinoja on vaikea kuvata niin, että ne voisivat konkretisoitua käytännön työssä. Tavoitteet ovat myös yleensä sellaisia, että niiden toteutumista voidaan arvioida vasta sijoituksen päättymisen jälkeen. (Mikkola 1999, 49.) Huoltosuunnitelmaan kirjataan: sijaishuollon tarkoitus, tavoitteet ja perustelut sijaishuollon muodon valintaan sijaishuollon kesto lapsen yhteydenpito hänelle tärkeisiin ihmisiin lapsen tarvitsema erityistuki avun ja tuen järjestäminen huoltajille yhteydenpito, esimerkiksi tapaamiset ja neuvottelut lapsen huoltajien, lapselle läheisten henkilöiden ja sijaishuollosta vastuussa olevien henkilöiden kesken sijaishuollosta aiheutuvat kustannukset vanhemmille. (Taskinen 1999, 26.) Huoltosuunnitelma on työntekijän ja asiakkaiden yhteinen työväline, joka tehdään lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Sen avulla tuodaan esille, mitä huostaanotto käytännössä tarkoittaa ja mihin sillä pyritään. Huoltosuunnitelmaan kirjataan mahdolliset erimielisyydet. Suunnitelma liitetään huostaanottopäätökseen. Huoltosuunnitelma on tarkastettava tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Tarvittaessa huoltosuunnitelmaa voidaan täydentää erillisellä hoito- ja kasvatussuunnitelmalla. (Taskinen 1999, 26.)

12 Hoito- ja kasvatussuunnitelmat Hoito- ja kasvatussuunnitelmat ovat tärkeitä tapoja muodostaa keskipitkän aikavälin tavoitteita ja keinoja huoltosuunnitelmissa mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Usein lapsille ja aikuisille laaditaan rinnakkaiset suunnitelmat, jolloin päästään arvioimaan molempien tilanteissa tapahtuneita muutoksia. Hoito- ja kasvatussuunnitelmien laadinnassa on tärkeää, että kaikki osapuolet osallistuvat suunnitelmien tavoitteiden ja keinojen arviointiin. Hoitoneuvotteluihin osallistuminen auttaa avohuollossa työntekijää arvioimaan asetettujen tavoitteiden ja tehdyn sijoituspäätöksen oikeellisuutta. Lapsi ja hänen vanhempansa tulevat neuvotteluissa kuulluksi ja hoitoyksikön toimintatavat tulevat ymmärretyksi. Hoitoa antavalle yksikölle suunnitelmat ovat olennainen työväline arvioitaessa voimavaroja ja menetelmiä sekä oman työn että yksittäisen lapsen hoidon kannalta. (Mikkola 1999, ) Pitkäaikaisissa sijoituksissa hoito- ja kasvatussuunnitelmien tehtävä on luoda hoidon tavoitteet ja keinot noin puoleksi vuodeksi. Tavoitteena suunnitelmien laadinnassa on se, että luodaan työtä tukevat ja helpottavat työvälineet oman yksikön laadun ja lasten yksittäisten tarpeiden vastaamisen arvioimiseksi. (Mikkola 1999, 50.) Systemaattisista suunnitelmakäytännöistä on etuja perhekodeille huolto-, hoito- ja kasvatussuunnitelmia tehtäessä. Eri suunnitelmien myötä työn tavoitteellisuus lisääntyy, työtä ja sen vaikutusta voidaan arvioida paremmin, joka mahdollistaa kehittämistyön. Lisäksi suunnitelmat mahdollistavat paremmin asiakkaan kuuntelemista ja osallistumista ja näin asiakkaiden tarpeet korostuvat. Suunnitelmien avulla työn tulokset tulevat näkyvimmiksi. (Mikkola 1999, 52.) Erilaisten suunnitelmien teossa on tärkeää kuulla lasta tai nuorta, vaikka heidän tavoitteensa olisivat utopistisia. Vaikka nämä lapsen tai nuoren tavoitteet eivät ehtisikään toteutua lastensuojelutoimien aikana, ne voivat muodostaa sijoituksen jälkeenkin päämäärän elämälle. (Mikkola 1999, 52.) Suunnitelmat auttavat biologisia vanhempia hahmottamaan lapsen tulevaisuutta ja selkiyttävät heidän rooliaan ja osallistumista huostaanoton aikana. Suunnitelma on perhekotivanhemman apuna muodostettaessa yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita, toimintatapoja ja yhteistyötä eri osapuolten välillä. (Taskinen 1999, 27.) Suunnitelmien käyttötavat ja sisältö vaihtelevat eri sijaishuollon yksi-

13 13 köissä. (Mikkola 1999, 48). Suunnitelman laatimiseen tulisi panostaa, koska ne ovat mahdollistamassa muun muassa hyvän ja laadukkaan kasvatuksen toteutumista. Suunnitelmien myötä saadaan työlle kirjatut päämäärät ja lastensuojelulliset seikat kuten, lapsen etu ja tarpeet, tulevat huomioiduiksi paremmin.

14 14 3 AMMATILLINEN PERHEKOTI Sosiaalihuoltolain 26 mukaan perhekodilla tarkoitetaan lääninhallituksen luvan saanutta tai perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän hyväksymää yksityiskotia, jossa annetaan perhehoitoa. Perhekodin tulee terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan olla siellä annettavalle hoidolle sopiva. (Sosiaalihuoltolaki 26.) Perhekotityyppejä on olemassa pääasiassa kolme: sijaiskodit, joiden toiminta perustuu toimeksiantosuhteeseen, ammatilliset perhekodit ja koulukotien yhteydessä olevat perhekodit. (Mikkola 1999, 37). Ammatilliset perhekodit, joita työssämme käsittelemme, ovat yrityksiä, jotka myyvät palvelujaan kunnalle. (Ammatillisten perhekotien liitto 2003.) Osa on myös muita kuin yksityistä liiketoimintaa harjoittavia eli esimerkiksi jonkin laitoksen alaisuudessa toimivia. (Kankaanniemi 2003). Yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki luokittelee ammatillisen perhekodin toimialaltaan yksityisiin sosiaalipalveluihin kuuluvaksi. Palveluiden on, yksityisessä sosiaalipalveluita antavassa yksikössä, perustuttava sopimukseen tai hallintapäätökseen, johon tarvittaessa liittyy yhdessä asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa tehty palvelu-, hoito-, huolto-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma. (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 1, 2.) Yleensä perhekodissa hoidetaan enintään neljää henkilöä, mutta jos perhehoitajia on kaksi, on hoidettavien enimmäismäärä seitsemän. (Sosiaalihuoltolaki 26 a ). Tällöin edellytyksenä on, että ainakin toisella perhehoitajalla on alalle soveltuva koulutus ja kokemusta kasvatus- ja hoitotehtävistä. (Perhehoitajalaki 1 ). Perhekotivanhempien pätevyyttä perhekodissa valvovat ammatillisten perhekotien liitto ja lääninhallitukset. (Mikkola 1999, 37-38). Lapselle tai nuorelle olisi tärkeää valita perhehoitajiksi sellaiset henkilöt, jotka osaavat asiansa, ymmärtävät asiakkaan tilanteet ja osaavat kohdella asiakkaita kunnioittaen ja hyväksyen. (Markkanen 1999, 12). Perhekodeissa vanhemmat toimivat päätoimisesti työntekijöinä. Tämä tarkoittaa sitä, että perhekotivanhempien työ, vapaa-aika ja yksityiselämä ovat osa perhekotityön elämää. Myös heidän biologiset lapset elävät ja kasvavat yhdessä sijoitettujen lasten kanssa. (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontaryhmä 2002, 57.)

15 15 Perhekodissa saattaa olla myös ulkopuolista palkattua henkilökuntaa. (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontaryhmä 2002, 21.) Perhekotivanhempien lisäksi työntekijöitä on yleensä 1-3. He ovat tasavertaisia kasvattajia perhekotivanhempien kanssa, mutta samalla he työskentelevät perhekotivanhemmille. Työntekijöiden asema kasvattajana voi olla ongelmallinen, jos heidän näkemyksensä hoito- ja kasvatustyöstä poikkeavat työnantajiensa näkökulmasta. (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontaryhmä 2002, 57.) Arvojen ja toimintaperiaatteiden määrittely perhekodeissa voi omalta osaltaan auttaa ulkopuolisia työntekijöitä sisäistämään työssään samaa arvomaailmaa. Yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet helpottavat työn tekemistä. Lastensuojelun yksityisten palveluiden valvontatyöryhmän käsityksen mukaan perheenomaisessa yhteisössä toteutuva vanhemmuus ja vahva ammatillinen osaaminen ovat olennaisia tunnusmerkkejä perhekodeille. Sellaiset perhekodeiksi luonnehditut sijaishuollon yksiköt, jossa sijoitetut lapset asuvat eri rakennuksessa kuin perhekodin vanhemmat eivät täytä perhekodeille määriteltyjä tunnusmerkkejä. Poikkeuksena ovat itsenäistyvät nuoret, jotka asuvat perhekodin läheisyydessä omissa asunnoissaan. (Lastensuojelun yksityisten palvelujen valvontaryhmä 2002, 21.) Perhekodissa perhehoidon tavoitteena on antaa sijoitetulle lapselle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoidolla pyritään edistämään perusturvallisuutta ja sosiaalista kehitystä. Parhaimmillaan perhekodissa tapahtuva hoito on ihmisläheistä, inhimillistä ja kotoista. Työntekijöille on annettava mahdollisuus hyvän perhehoidon tekemiseen, johon kuuluvat valmennus, tuki, täydennyskoulutus ja työnohjaus. (Markkanen 1999, 12.)

16 16 4 ARVOT JA KASVATUSTYÖ Arvon käsite on epämääräinen ja jäsentymätön. Ihmiset käyttävät arvo sanaa eri tarkoituksissa. Ihmisten ja yhteiskunnan toiminta edellyttää arvohierarkian tunnustamista. Yhteiskunnassa vaikuttavat samanaikaisesti sellaisia arvojen alueita kuten, uskonnolliset, tiedolliset, ekologiset, esteettiset, ja eettiset arvot. (Launonen, 2002, 2.) Nämä arvot osoittavat, mitä ihmiset, yhteisöt ja yhteiskunta pitävät tärkeänä. (Launonen, Puolimatka 2000, 19). Eettisten arvojen tulisi säädellä muiden arvojen esiintymistä ja järjestystä. (Launonen, 2002, 2). Arvot liittyvät ihmisten tarpeisiin, haluihin ja toiveisiin. Ne motivoivat ihmistä työskentelemään ja toimivat kriteereinä valinnoille muun muassa erilaisten tarpeiden kesken. Arvot ovat hyväksyttyjä keinoja ja päämääriä. (Launonen & Puolimatka 2000, 19.) Ammatillisten perhekotien arvoihin vaikuttavat myös yhteiskunnan säätämät lait. Lisäksi niihin vaikuttavat yleisesti hyväksytyt normit. (Kauppinen 2002, 157.) Kasvatus perustuu arvoihin, joita ihmiset pitävät tärkeinä. Arvoihin liittyvät käsitykset hyvästä kasvatuksesta, hyvästä hoidosta ja hyvästä elämästä. Työyhteisössä on yhteisesti sovittava, mitä edellä mainitut käsitteet tarkoittavat, miten ne toteutetaan ja miten toteutumista arvioidaan. Olennaista on, että yhteiset arvot rakentavat työyhteisöä. Työyhteisössä tulisi keskustella arvoista, jotta jokainen työntekijä olisi tietoinen niistä ja niiden toteutumisesta. (Piiroinen 2002, 2.) Jos työntekijän omat arvot ovat lähellä työyhteisön arvoja, sitä paremmin hän pystyy sitoutumaan ja ponnistelemaan työpaikan yhteisten arvojen hyväksi. (Rousu & Holma 1999, 17). Arvojen käyttökelpoisuutta pitäisi arvioida. Keskustelujen avulla luodaan normisto, johon jokainen työntekijä sitoutuu. Yhteisesti sovitut arvot näkyvät lastensuojeluyksikön arjessa. Työntekijöiden on hyvä huomioida, että lapset tulevat omista erilaisista arvomaailmoistaan ja siksi on tärkeää, että lapsella ja työntekijällä on samanlainen käsitys perhekodin arvoista. (Piiroinen 2002, 2.) Kasvatuksessa elämän erilaiset arvot asetetaan tärkeysjärjestykseen. Kasvatuksessa tulisi tiedostaa se, mikä on tärkeintä eli kasvatuksen takana oleva arvoperusta. (Murto 2002.) Lapselle välittyy aina kasvatuksessa vihjeitä siitä mitä pidetään arvokkaana ja

17 17 tavoiteltavana. (Poikolainen 2002, 86). Tämä heijastuu nuoren omissa arvovalinnoissa ja teoissa. Kasvatuksen ongelmaksi saattaa muodostua se, että kasvattajat eivät itse ole tietoisia siitä, mitkä arvot ovat tärkeitä. Tietynlaisia arvoja voi olla vaikea välittää, jos kasvattaja ei ole itse selvillä omista arvoistaan. (Murto 2002.) Kasvattajan tulee sekä selvittää omat arvonsa että ymmärtää kasvatettavan arvoja ja pyrkiä saavuttamaan niiden integraatio. Tältä pohjalta kasvattaja voi auttaa lasta tulkitsemaan omia kokemuksiaan ja tekemään niihin perustuen valintoja. Lapsia ohjataan tietoisesti tai tiedostamatta kokemaan elämän tarkoitus kasvattajien olennaisina pitämien arvojen kautta. On tärkeää, että kasvattaja tietää mihin hän kasvatuksellaan pyrkii, koska tietoisuus päämääristä heijastuu kasvatukseen. Kasvatuksen päämääriksi kasvattaja voi asettaa ne asiat, joita hän pitää arvokkaana ja hyödyllisenä. Olennaista olisi ymmärtää, että kasvattaja antaa ikään kuin suunnan kasvulle ja kehittyminen jatkuu kasvatustoiminnan jälkeenkin. (Poikolainen 2002, 86.) Arvoja ei ainoastaan opita pelkästään tiedollisesti tai sanallisen opetuksen kautta. Jotta ihminen oppisi arvoja ja moraalia hän tarvitsee kokemuksia, kasvatusta ja harjaantumista. Jotta ihminen voisi arvostaa muita, hänen tulee ensin saada syvä kokemus omasta arvostaan. Jos kasvatus ei ohjaa tietoisesti ja avoimesti lasta arvomaailmaan, hän omaksuu tiedostamattaan ympäristössä vaikuttavia piiloarvoja esimerkiksi mediasta ja kaveripiiristä. On hyvä muistaa, että aina joku tai jokin kasvattaa lasta. (Launonen, 2002, 5.) Kasvatustieteen tohtori Leevi Launonen (2002, 6) on kiteyttänyt arvojen välittämisen kasvatuksessa seuraavasti: lapset oppivat esimerkin ja mallin kautta aikuisten omia toimintatapoja eri asioissa, huomioonottavan kasvatussuhteen kautta, joka on eettinen ja välittävä, ohjeiden ja opetuksen kautta opetetaan lapselle oikea ja väärä, arvokokemusten kautta inhimillisessä vuorovaikutuksessa, luonnossa, hiljaisuudessa ja niin edelleen. Arvo on arvo vain jos se näkyy toiminnassa, sillä ihmiset sitoutuvat arvoihin toimintansa kautta. Arvokeskusteluilla ei ole paljoakaan merkitystä, jos ei myös mietitä sitä, miten arvojen toteuttamiseen pyritään käytännön toiminnan kautta. Ratkaisevaa on se,

18 18 millaisia arvoja toimintamme noudattaa, koska se noudattaa aina joitakin arvoja. (Levomäki 1998.) Arvot ovat taustalla myös silloin, kun työyhteisöön luodaan toimintaa ohjaavat periaatteet eli toimintaperiaatteet. (Rousu & Holma 1999, 17). Arvot näkyvät kasvatusperiaatteiden toteutumisena. Näiden periaatteiden ylläpito edellyttää yhteisöltä toimivaa kommunikaatiota. (Piiroinen 2002, 2-3.) Se, että arvoihin ja toimintaperiaatteisiin ja niiden toteutumiseen palataan yhteisissä palavereissa pitää ne ohjaamassa kasvatustyötä. Näin saadaan arvotyöstä jatkuvaa, sillä se pitää asian mielessä ja konkretisoi koko ajan tavoitteena olevaa kasvatusta. (Ahonen & Pohjanheimo 2000, 28.) Jos yhteisesti sovitut arvot näkyvät työyhteisön toiminnassa toimintaperiaatteina, arvojen siirtäminen arkielämään on onnistunut.

19 19 5 TYÖYHTEISÖN TOIMINTAPERIAATTEET Arvot voidaan konkretisoida työtä ohjaaviksi toimintaperiaatteiksi. Periaatteet ohjaavat arkipäivän työtä, suunnittelua, päätöksentekoa ja yksittäisiä auttamistapahtumia. Periaatteet myötäilevät ajassa tapahtuvia muutoksia, uusia virtauksia, tietämyksen lisääntymistä ja aikakauden erityispiirteitä. Periaatteet uusituvat ja muuttuvat aika ajoin. (Virjonen 1996, 60.) Jokaisen yksikön on hyvä määritellä työnsä erityispiirteistä nousevat toimintaperiaatteet. Nimellisesti samat periaatteet saattavat vaihdella erityyppisissä töissä sisällöltään. Periaatteiden ylös kirjaaminen selkiyttää toimintaideologiaa ja yhtenäistää työntekijöiden toimintaa. (Virjonen 1996, 63.) Laajojen toimintaperiaatteiden lisäksi saattaa olla hyödyllistä määritellä pienempiä osaperiaatteita. Tällöin on mahdollista saavuttaa sellainen konkreettisuuden aste, jolloin periaatteet palvelevat käytännön työtä ja työn kehittämistä. (Virjonen 1996, 63.) Perhekodin avoin toiminta ja toimintaperiaatteiden selkeä esittely poistavat sijaishuoltoon liittyviä ennakkokäsityksiä. (Mikkola 1997, 18). Yhteisön toimintaperiaatteisiin vaikuttavat työn ja työntekijän ideologiat, arvot, motiivit ja ihmiskuvan mukaiset tavoitteet. Lisäksi siihen kuuluu se, mihin työllä pyritään. Toimintaperiaatteen valintaa muokkaavat sosiaali- ja nuorisotyön ideologia sekä työntekijän oma ideologia. Näiden ideologioiden sekoitus muodostaa työn tarkoituksen. Työntekijä joko valitsee tietoisesti tai noudattaa tiedostamatta työnsä toimintaperiaatteita ja työn tavoitteita. (Mukkonen & Tulensalo 1997.) Lastensuojelu- ja nuorisotyölle on laadittu lukuisia erilaisia toimintaperiaatteita ja tavoitteita, jotka ovat olleet ohjaamassa työtä. Toimintaperiaatteita voivat olla, esimerkiksi kokonaisvaltaisuus, asiakaskeskeisyys, ratkaisukeskeisyys tai kasvatusajatus, joita voisi yhtä hyvin kutsua toimintaperiaatteiksi kuin menetelmiksi. (Mukkonen & Tulensalo 1997.) Toimintaperiaatteet ovat tavallaan menetelmiä siksi, koska ne kertovat, miten tiettyihin päämääriin tai kasvatusihanteisiin käytännössä päästään. (Värri 2002, 22).

20 20 Tavoitteiden asettaminen työlle on vaikeaa. Sillä tavoitteet eivät voi olla asteikolla hyvä/paha tai oikea/väärä, mutta näiden kaksiulotteinen koodi normaali/poikkeava on mahdollinen palvelujen tuottajille. Työn tavoitteena on siis normaali ihminen. (Mukkonen & Tulensalo 1997.) Lastensuojeluyksikössä tavoitteita ja toimintaperiaatteita olisi jatkuvasti arvioitava ja kehitettävä, jotta ne olisivat ajan tasalla lapsen kehityksen kanssa. Näiden saavuttamiseksi on työyhteisössä sovittava yhteisistä kasvatuskäytännöistä. (Piiroinen 2002, 2-3).

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo

NUORTEN OSALLISUUS. Seija Saalismaa projektikoordinaattori. Lasten Kaste- Lappi ja Kuusamo NUORTEN OSALLISUUS LASTENSUOJELUN KEHITTÄJÄNÄ Seija Saalismaa projektikoordinaattori 1 Lainsäädäntö velvoittaa lasten ja nuorten osallisuuteen 2 Perustuslain 6 3 mom. määrää, että lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsen sijoitus. Reunaehtoja työlle. 23.11.2015 Pinja Salmi/Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsen sijoitus Reunaehtoja työlle Sijoitukseen vaikuttavia lakeja Perustuslaki (mm. 21 asian laillinen käsittely) Lapsen oikeuksien sopimus (mm. Lapsen etu) Kuntalaki (mm. 44 julkisen vallan käyttö virkasuhteessa)

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI

Sukulaissijaisvanhempien valmennus. Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 1 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän käsikirja Loppuraportti Sukulaissijaisvanhempien valmennus Vahvuudet ja kehittämistarpeet YHTEISEN ARVIOINNIN LOPPURAPORTTI 2 Sukulaissijaisvanhemmuus sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan ammattietiikka

Lastentarhanopettajan ammattietiikka Lastentarhanopettajan ammattietiikka Johdanto Erityisosaamista edustavat ammattikunnat ovat perinteisesti sitoutuneet erilaisiin eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja toimintakäytänteisiin, jotka ilmaisevat

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.

Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta. Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1. Lakiluonnos sosiaalityön näkökulmasta Virpi Peltomaa Sosiaaliturvapäällikkö, YTM Näkövammaisten Keskusliitto ry 25.1.2012 Kelahalli Suhde muuhun lainsäädäntöön Suhde erityislakeihin oltava selkeä Lakien

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa

Lapsen suojelu ja lapsen hyvä. ETENE seminaari Heureka, Vantaa Lapsen suojelu ja lapsen hyvä ETENE seminaari Heureka, Vantaa 16.8.2016 Tuleeko lapsi kuulluksi ja huomioiduksi lastensuojelussa? Merike Helander lakimies, lapsiasiavaltuutetun toimisto Merike Helander

Lisätiedot

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

1 Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. 1 Mitä lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on? Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin perustuvaa suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa,

Lisätiedot

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa

Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Teija Savolainen/Riitta Moghaddam 15.9.2016 Yksin tulleiden lasten ja nuorten tukeminen arjessa Kotoutumislaissa säädetään, että alle 18-vuotiaan kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota lapsen etuun

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMUUS Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on tarkoitettu välineeksi silloin kun huoli vammaisen lapsen hyvinvoinnista

Lisätiedot

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry.

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. TERVETULOA SEMINAARIIMME: LAPSI KUTSUU TURVALLISUUTEEN - mikä luo turvaa vauva- ja pikkulapsiperheiden kotielämään? Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. Piirun verran

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot