Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Kotihoidon tukipalvelut, ikääntyneet, vammaiset, lapsiperheet Sijaintikunnan yhteystiedot Hämeenkyrön kunta Härkikuja 7 Ikaalisten kaupunki, Valtakatu 5 7 PL Ikaalinen Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Hämeenkyrö, Ikaalinen, Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Kuruntie 14 PL Ylöjärvi Palvelujen tuottajan virallinen nimi Wanhan Ajan Kotiapu Toimintayksikön nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimintayksikön postiosoite Yrjö-Koskisentie 2 A Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Johanna Majamäki Postiosoite Yrjö-Koskisentie 2 A as 1 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Hämeenkyrö Postitoimipaikka Hämeenkyrö Puhelin tai Aluehallintoviraston/Valviran myöntämisajankohta (Yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) alkaen Pohjola Vakuutus Oy Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta

2 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Wanhan Ajan Kotiapu on yksityinen sosiaalipalvelualan yritys, joka toimii Hämeenkyrön, Ikaalisten sekä Ylöjärven talousalueella. Wanhan Ajan Kotiapu tarjoaa asiakkailleen kotihoidon tukipalveluita eli niin sanottuja kotihoidon avustavia palveluita. Wanhan Ajan Kotiavun asiakkailleen tarjoamat palvelut ovat: Avustamis- ja asiointiapu, kuljetus- ja saattajapalvelu, kylvetys- ja saunotusapu, kodin siivouspalvelut, lastenhoitopalvelu, palveluohjaus (etuuksien hakeminen), pihan siivous- ja kunnostustyöt, ruoanlaitto- / leivonta-apu sekä vaate- ja tekstiilihuolto. Asiakkaitamme ovat pääasiassa ikääntyneet tai eri tavoin vammautuneet henkilöt. Arvot ja toimintaperiaatteet Yrityksen tavoitteena on täydentää kunnallisia kotihoidon palveluita, sekä tuottaa asiakasryhmilleen sellaisia kotiin tarjottavia palveluita, joita kunnallinen kotihoito tai muut alan yritykset eivät pysty tarjoamaan. Yrityksen tarjoamat kotihoidon tukipalvelut ovat vaihtoehto julkisen palvelutarjonnan rinnalle. Tavoitteena on, että yritys pystyy vastaamaan kasvaneisiin kotihoidon tarpeisiin monipuolisella rinnakkaisella palveluvalikoimallaan, jolloin koulutettu henkilökunta voi keskittyä enemmän ammatillista osaamista vaativiin tehtäviin. Osuva sloganimme on: "Laatutyötä sydämellä!" Eettiset arvot ohjaavan Wanhan Ajan Kotiavun toimintaa ja haluamme turvata ikäihmisille onnellisen vanhuuden omassa kodissaan! Wanhan Ajan Kotiavun arvot koostuvat AVAIN-sanasta (joka kuvaa luotettavuutta): A= Asiakaslähtöinen V = Vaikuttava A = Ammattitaitoinen I = Inhimillinen N = Nostalginen Päivittämissuunnitelma Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta Tavoitteenamme on turvata asiakkaan toimintakyky Teemme "Laatutyötä sydämellä!" Toimintamme lähtökohtana on ihmisarvon kunnioitus Arvostamme perinteisiä arvoja! Wanhan Ajan Kotiavun omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa sekä tarpeen mukaan useammin. Arvojen mukainen toiminta näkyy päivittäisessä työssä ja Wanhan Ajan Kotiavun arvoja ja toimintaperiaatteita siirretään henkilökunnalle esimerkiksi perehdytyksen ohella.

3 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja (t) ja tehtävät Johanna Majamäki, yrittäjä Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A p Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Jokainen yrityksessä työskentelevä tehtäväkuvauksesta riippumatta saa perehdytyksen omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Omavalvonnan periaatteisiin perehtyminen on osa työhön perehdyttämistä. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautetta käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakkaillamme sekä heidän omaisillaan/läheisillään on mahdollisuus antaa asiakaspalautetta itse toiminnan aikana tai asiakkuuden päättyessä. Asiakaspalautteet kerätään kirjallisena omaan palautekansioon. Asiakkailta ja heidän omaisiltaan/läheisiltään saadaan asiakaspalautetta myös keskusteltaessa tiiviisti heidän kanssaan. Saatu asiakaspalaute käydään läpi ja pohdimme kuinka voisimme kehittää yrityksemme toimintaa entistä asiakasystävällisemmäksi. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Kirjalliset asiakaspalautteet säilytetään palautekansiossa. Tarpeen mukaan asiakaspalaute käydään läpi ja pohdimme kuinka voimme kehittää yrityksen toimintaa jatkossa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan laadun parantamisessa ja vahvistetaan palautteista tulleita hyviä käytänteitä. Tehdään myös tarvittavia korjaavia toimenpiteitä palautteista. Pyrimme toimimaan siten, että yrityksen toiminta palvelee mahdollisimman hyvin asiakkaan etua, tarpeita sekä toiveita. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Wanhan Ajan Kotiapu laatii asiakastyytyväisyyskyselyn, joka postitetaan asiakkaille palautuskuoren kanssa. Palautetut lomakkeet käydään läpi ja niistä tehdään yhteenveto toiminnan kehittämiseksi. Wanhan Ajan Kotiapu muokkaa tarpeen tullen asiakaspalautejärjestelmää.

4 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haitta-tapahtumien läheltä piti-tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta. Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoitavasti Wanhan Ajan Kotiapu kartoittaa palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä ympäristön esteellisyyden sekä mahdolliset vaaratilanteet. Asiakasta tai omaista ohjataan tarvittaessa suorittamaan kodin muutostöitä, joissa tarvittaessa ollaan myös mukana. Kun annetaan palvelua asiakkaan kotona, on erityisesti otettava huomioon asiakkaan yksityisyys ja itsemääräämisoikeus. Asiakkaalle voidaan antaa myös Kodin turvallisuusopas, jossa erityiset vaaranpaikat on huomioitu kattavasti. Haastavat asiakkaat sekä heidän tarpeensa on myös huomioitu riskien hallinnassa. LIITE 1 Riskien arviointi Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti- ja vaaratilanteet kirjataan ylös ja käydään läpi mitä tapahtui ja kuinka sellainen voidaan jatkossa ehkäistä. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Mikäli kyseessä on ollut konkreettinen vaaratilanne, se pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan heti. Havaitut epäkohdat käsitellään tarpeen mukaan, läheltä piti -tilanteet ja reklamaatiot käsitellään välittömästi ja mietitään korjaavat toimenpiteet. Yrityksen tulee kaikin tavoin pyrkiä poistamaan ja minimoimaan riskit siten, että asiakas ja henkilöstö voivat turvallisesti toimia jatkossa. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Yritykselle ollaan laatimassa turvallisuussuunnitelma (STM 2011:15), jossa kuvataan keskeiset turvallisuusriskit sekä toimenpiteet henkilöiden, omaisuuden, toimitilojen ja ympäristön suojaamiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Yrityksellä on käytössä riskien kirjaamislomake, johon kirjataan riski, siihen johtaneet syyt sekä toimenpiteet riskin minimoimiseksi. Lääkepoikkeamien osalta ollaan tarvittaessa yhteydessä kotisairaanhoitoon tai omalääkäriin. 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta: ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoito- ja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Toistaiseksi Wanhan Ajan Kotiapu toimii yrittäjävetoisesti yhden hengen voimin. Yrittäjänä toimii Johanna Majamäki, koulutukseltaan lähihoitaja-sosionomi (AMK). Yrittäjällä on esteettömyystodistus lasten kanssa työskentelemisestä (Laki 504/2002). Yrityksen vakiinnuttaessa toimintaansa, tarkoitus on palkata yritykseen lisää henkilökuntaa. Henkilöstön palkkaamisessa otetaan huomioon kelpoisuusehdot, ohjeet henkilöstön mitoituksesta ja rakenteesta sekä henkilöstöä säätelevät eri säädökset. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Wanhan Ajan Kotiavun rekrytointi tapahtuu pääasiassa ulkoisella haulla. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan Työ- ja elinkeinoministeriön -sivustolla sekä tarvittaessa lehti-ilmoituksella. Uudet työntekijät haastatellaan ennen rekrytointia. Henkilöstön koulutus tarkistetaan alkuperäisistä tutkintotodistuksista. Lisäksi edellytämme tehtävään valituilta nähtäväksi hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). Sijaisten hankinnassa on aina lähtökohtana yrityksen toiminnallinen tarve sekä asiakkai-

5 den turvallisuus. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Wanhan Ajan Kotiavussa on uusien työntekijöiden perehdyttämiseksi laadittu henkilökohtaiset perehdytyskansiot sekä perehdytyssuunnitelma, joiden tarkoituksena on auttaa selviytymään uuden työpaikan aiheuttamasta epätietoisuudesta. Perehdytyskansio pitää sisällään yrityksen toimintaperiaatteiden ja yleisen tiedon lisäksi mm. yrityksen omavalvontasuunnitelman, työkohtaiset tehtävänkuvaukset, yleistä tietoa työnantajan / työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muita työsuhdeasioita. Kunnollinen perehdyttäminen mahdollistaa sen, että jokainen työntekijä tietää oman työtehtävänsä, työnkuvansa vastuut ja valtuudet. Työtehtäviin perehdyttäminen aloitetaan välittömästi ensimmäisen viikon aikana ja ensimmäisen kuukauden aikana perehdytään yritykseen, työyhteisöön ja työsuhdeasioihin. Jokainen yrityksessä työskentelevä saa perehdytyksen omavalvontaan ja ohjaamiseen omavalvonnan toteuttamiseen tehtäväkuvauksesta riippumatta. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstöntäydennyskoulutussuunnitelma) Työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisen keínoja Wanhan Ajan Kotiavussa ovat: yhteisöllinen, tasavertaisuuteen perustuva toimintatapa sekä kuukausittain tapahtuva TYHY-toiminta (työhyvinvointia edistävä toiminta). Lisäksi työhyvinvointia tuetaan esimiehen ja työntekijän välisin kerran vuodessa tapahtuvin kehityskeskusteluin. Työntekijöillä on myös mahdollisuus säännölliseen työnohjaukseen. Wanhan Ajan Kotiavussa tuetaan työntekijän halua opiskeluun ja oman ammatillisen kasvunsa lisäämiseen. Henkilökohtaiset koulutustoiveet ja -tavoitteet kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Koko henkilöstölle järjestetään lyhytkestoista koulutusta esim. työturvallisuuteen, hätäensiapuun ja hygieniaosaamiseen liittyen. Kaikki yrityksen työntekijät saavat myös LOVe-koulutuksen. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Työnohjaus LOVe-koulutus Kehityskeskustelut TYHY-toiminta (työhyvinvointia edistävä toiminta) Tuki työntekijöiden oman osaamisen ja ammattitaidon edistämiseen 7. TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Toimitiloja ei toistaiseksi käytössä. Työtä tehdään pääasiassa asiakkaiden kodeissa, joissa huolehditaan kodin yleisestä puhtaudesta ja turvallisesta asumisesta. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet jne.) Asiakasta ohjataan turvalliseen asumiseen. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Asiakasta tuetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisölliseen toimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

6 Kuvaus siivous-, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Kotisiivous tehdään, ellei muuten ole asiakkaan kanssa erikseen sovittu, asiakkaan omilla siivousvälineillä ja -aineilla. Asiakkaan pyykit pestään pääasiassa asiakkaan kotona, tarvittaessa toimitetaan pestäväksi. Jätehuolto hoidetaan asiakkaan asuntoa tai kiinteistöä koskevien jätemääräyksien mukaisesti. Asiakasta ohjataan lajittelemaan jätteensä, tarvittaessa konsultoidaan Pirkanmaan Jätehuoltoa jätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelystä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Sisäilma-asioissa sisäilman laatu varmistetaan asiakkaan kodissa aistinvaraisesti. Mikäli on tarvetta, asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä kiinteistönhuoltoon tai terveydensuojeluviranomaisiin. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Asiakkaiden kodeissa käytetään paasiasiassa asiakkaiden omia laitteita ja tarvikkeita sekä apuvälineitä. Kotisiivouksessa käytetään asiakkaiden siivousvälineitä ja -aineita. Yrityksellä on käytössä myös yrityksen omia siivousvälineitä, kuten: allergiaystävällinen imuri, monitoimimoppi vaihtoliinoineen, mikrokuitu- ja kertakäyttöliinoja, ammattikäyttöön tarkoitettuja pesuaineita, ikkunanpesuun ikkunalasta sekä mikrokuitupesimet. Lisäksi käytössä on verenpainemittari, verensokerimittaukseen tarvittavat välineet sekä ensiapu- ja haavansidontatarvikkeita. Vastuuhenkilön yhteystiedot Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A p Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehityssuunnitelma Yrityksessä on huomioitu lain 629/ sekä Lisäksi yrityksessä on huomioitu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määräys 4/2010. Yrityksen omavalvontakansioon on kerätty lomakkeet sekä toimintaohjeet laitteista tai tarvikkeista aiheutuvien vaaratilanteiden varalle. Kehittämissuunnitelmaa päivitetään toiminnan kehittyessä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A as 1 p Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asiakasturvallisuutta arvioitaessa arvioimme myös asiakkaan elinympäristöä. Apuna meillä on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön laatima Asumisturvallisuuden

7 tarkistuslomake, joka löytyy osoiteesta: 4a19-8a16-3e03ec17b279 Lisäksi käytössämme on Ikäihmisten tarkistuslista tapaturmien ehkäisemiseksi, jotka löytyvät linkistä: Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakkailla voi olla käytössään turvarannekkeet, joiden toiminnasta vastaa toinen alan yritys. Turvarannekkeiden toiminta voidaan yhdessä varmistaa yhdessä asiakkaan kanssa sopimuksen mukaan. Myös muut asiakkaan käyttämän mahdolliset turvalaitteet sekä niiden ylläpito eivät toistaiseksi kuulu yrityksen toimenkuvaan. Asiakasturvallisuuden kehittämisohjelma Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään yrityksessä erityistä huomiota. Yritykselle laadittavassa turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan myös asiakasturvallisuus. Asiakasturvallisuutta arvioidaan myös omavalvontasuunnitelman päivityksessä vuosittain. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Wanhan Ajan Kotiavun toimintaa ohjaavat seuraavat lait: Laki Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, Laki Potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 sekä Kuluttajansuojalaki 38/1978. Asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, joka pohjautuu asiakkaan omiin tarpeisiin ja toiveisiin palvelun sisällöstä ja laajuudesta. Wanhan Ajan Kotiavussa palvelu tuotetaan asiakkaalle aina asiakaslähtöisesti ja meille on tärkeää varmistaa asiakkaan itsemääräämisoikeus häntä itseään koskevissa asioissa. Palvelusopimusta laadittaessa käymme läpi myös palvelun yleiset toimitusehdot sekä toiminta reklamaatiotilanteissa. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asiakkaalla on mahdollisuus tilata ilmainen tutustumis-/arviokäynti, jolloin asiakkaalle kerrotaan yrityksen toiminnasta, arvoista sekä yrityksen tarjoamista palveluista. Arviokäynnistä voi sopia yrityksen yhteyshenkilön kanssa. Asiakkaalla on myös mahdollisuus tilata itselleen koekäynti tai koekuukausi 10 % -alennuksella, jonka jälkeen voidaan laatia pitempiaikainen henkilökohtainen palvelusopimus, mikäli asiakas on tyytyväinen ja halukas sopimuksen laatimiseen. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Palvelusopimus laaditaan aina asiakkaan läsnä ollessa. Palvelusopimusta laadittaessa lomakkeesta käydään läpi jokainen kohta asiakkaan kanssa, niin että asiakas ymmärtää mitä siinä tarkoitetaan ja mitä on yhdessä sovittu. Palvelusopimuksessa on näkyvissä molempien sopijapuolten yhteystiedot, yhteyshenkilön yhteystiedot (jos on eri kuin tilaaja), sopimuksen sisältö toimenpiteineen, työaika (tuntimäärä) ja sopimuksen voimassaoloaika, hinnan määräytyminen sekä allekirjoitukset. Sopimusta laaditaan kaksi samanlaista kappaletta, joista toinen jää asiakkaalle ja toinen palveluntuottajalle. Asiakasta voidaan myös auttaa kotitalousvähennyksen hakemisessa sekä KELA:n etuuksien hakemisessa. Sopimusmuutoksista tiedotetaan asiakkaille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja 10, asiakaslaki 8 10 ) Asiakkaiden itsemääräämisoikeutta, yksityisyyttä ja intimiteettiä kunnioitetaan Wanhan Ajan kotiavussa erityisen paljon. Yrityksen toiminnassa ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaiden toiveet ja mielipiteet. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Yrityksessä pyritään tukemaan asiakkaiden osallistumista myös sosiaaliseen toimintaan. Yrityksen tarkoituksena on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista osallisuutta.

8 Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asiakkaat huolehtivat itsenäisesti rahoistaan ym. tavaroistaan. Avainten luovuttamisesta palveluntuottajalle laaditaan erillinen avainten luovutussopimus. Avaimia säilytetään asianmukaisesti lukitussa avainkaapissa ja luovutetaan vain työntekijöiden käyttöön. Pyrimme välttämään käteisen rahan käsittelyä. Asiointipalveluasiakkaiden kanssa laaditaan käteisen rahan käyttösopimus, jossa on selkeät toimintaohjeet asiakkaan käyttörahan käsittelyyn. Asiakkaalla on asiointia varten erillinen tilikirja käteisen rahan seurantaa varten, jonka työntekijä nimikirjoituksellaan varmentaa jokaisen asiointikäynnin jälkeen kuitteja vastaan. Myös asiakas kuittaa Tilikirjan varmistaen samalla, että tulot ja menot täsmäävät. Pankkikortteja Wanhan Ajan Kotiapu ei käsittele. Pankkiasiointia varten laaditaan valtakirja. Wanhan Ajan Kotiavun työntekijät ovat itse henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa asiakkaan rahojen väärinkäytöstä. Asia ratkaistaan tällöin tuomioistuimessa ja käsitellään rikoksena. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytöntarvetta pyritään välttämään Hoitovastuu rajoitteiden käytöstä on yleensä aina hoitavalla taholla. Asiakkaiden liikkumista rajoitetaan vain pakottavista syistä ja aina yhteistyössä lääkärin ja läheisten kanssa. Pakottavia syitä ovat asiakkaan turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten esim. muistisairaus. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat). Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Wanhan Ajan Kotiapu sitoutuu noudattamaan hoitavan tahon ohjeita rajoitteiden ja pakotteiden käytössä. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Jos ilmenee, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti, otetaan asia viipymättä keskusteluun asianomaisten henkilöiden kanssa. Tyytymätön asiakas voi tehdä asiasta muistutuksen yrityksen yhteyshenkilölle. Vastaus muistutukset annetaan kirjallisesti kahden viikon sisällä asiakkaalle. Kirjallinen muistutus sisältää ratkaisun perustelut sekä selkeästi ne toimenpiteet, joihin muistutuksen johdosta ryhdytään. Lisäksi asiakkaan on mahdollisuus tehdä asiallinen reklamaatio työhön liittyvistä asioista kahden vuorokauden sisällä työn suorittamispäivästä lähtien, mikäli sopimukseen liittyvässä työssä on moitittavaa. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asiakkaan on mahdollisuus saada palveluohjausta, jolla turvataan palvelun jatkuvuus myös asiakkuuden päättyessä. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A p Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Hämeenkyrön sosiaaliasiamies Tuula Jääskeläinen Kauppakatu Ikaalinen p Ylöjärven sosiaaliasiamies Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies Aleksis Kiven katu C PL Tampere p tai

9 Ikaalisten sosiaaliasiamies Anita Karnaranta Härkikuja 7 p Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Yrityksen yhteyshenkilö tekee kirjallisen vastineen välittömästi asianosaiselle, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä muistutuksen saapumisesta. Vastineeseen kirjataan toimenpiteet sekä aikataulu, miten asia tullaan korjaamaan. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakkaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kunnan kanssa voidaan tehdä toimeksiantosopimus, jolloin kunta valvoo sopimuksenmukaista toimintaa. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Ikaalisten, Hämeenkyrön, Kihniön ja Parkanon edunvalvontapalvelut Vanha Tampereentie 9 PL Ikaalinen p Ylöjärvi / Pirkanmaan Oikeusaputoimisto Yleinen edunvalvonta Hämeenkatu 24 B, 6. krs Tampere p Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyviä menettelytapoja kehitetään yrityksessä tarpeen mukaan. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Wanhan Ajan Kotiavun tavoitteena on tukea asiakkaiden itsenäistä asumista omassa kodissaan. Asiakkaiden kanssa laaditaan henkilökohtainen palvelusopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan toimintakyky sekä sen rajoitteet. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma tukemaan asiakkaan toimintakykyä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kuvaus asiakkaan ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Asiakkaan ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvät käytännöt ovat asiakaskohtaisia ja rakentuvat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan luona voidaan valmistaa terveellistä ja monipuolista kotiruokaa. Lisäksi tarjolle voidaan jättää välipalaa sekä huolehtia riittävästä nesteen saannista erityisesti kesäisin. Wanhan Ajan Kotiapu kannustaa asiakkaitaan terveelliseen ja monipuoliseen ravitsemukseen. Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Johanna Majamäki, yrittäjä Yrjö-Koskisentie 2 A as 1 p

10 Kuvaus päivittäisen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki), asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Päivittäinen toiminta on myös asiakaskohtaista ja rakentuu asiakkaiden tarpeiden pohjalta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaita tuetaan ulkoiluun, liikkumiseen sekä toimintakykyä tukevan toiminnan pariin. Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Infektion välttäminen tapahtuu katkaisemalla siltä tartuntatie. Hyvän käsihygienian noudattaminen on ylivoimaisesti tärkein tapa välttää infektiota. Henkilöstöä ohjeistetaann suullisesti ja kirjallisesti noudattamaan asianmukaista käsihygieniaa ja asiakkaita ohjataan ja tuetaan hoitamaan omaa henkilökohtaista hygieniaa. Henkilöstöltä vaaditaan hygieniapassi ja tarvittaessa salmonellatodistukset. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa influenssarokotukset. Käytössä ovat kertakäyttökäsineet, henkilösuojaimet, kertakäyttöiset siivousliinat sekä käsidesi. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asiakastyötä ja päivittäistä kehittämistä ohjaa vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Päävastuu terveydenhuollon järjestämisestä on hoitavalla taholla ja Wanhan Ajan Kotiavun palvelut ovat kunnallisia palveluita tukevia tukipalveluita. Asiakkaiden terveyden edistämisestä huolehtivat Wanhan Ajan Kotiavun työntekijät yhteistyössä hoitavan tahon kanssa (esim. hammashuolto, kotisairaanhoito, kotihoito, fysioterapeutti, diabeteshoitaja ja omalääkäri). Wanhan Ajan Kotiavulla on käytössään verenpainemittari sekä verensokerin mittaukseen tarvittavat välineet, joilla voidaan sopimuksen (+hoitava taho) mukaan tehdä seurantaa. Wanhan Ajan Kotiapu voi vastata seuraavista terveydenhuollon palveluista, joita lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa: Ajanvaraus lääkärille tai sairaanhoitajalle Asiakkaan lääkäriin saattaminen Injektiot ihon alle ja lihakseen (esim. insuliinin pisto) (toimeksiantosopimus) Luonnollista tietä annettava lääkehoito ja seuranta (toimeksiantosopimus) Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi (toimeksiantosopimus) Lääkkeiden nouto apteekista Painon seuranta Reseptien uusiminen Verenpaineen seuranta (toimeksiantosopimus) Verensokerin seuranta (toimeksiantosopimus) Yleisen voinnin seuranta Sopimus terveydenhuollon järjestämisestä tulee tehdä aina kunnan kotihoidon kanssa.

11 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairaudenhoidosta kiireettömissä tilanteissa Hoitava taho vastaa asiakkaiden lääkäripalveluista. Mikäli asiakkaalla ilmenee tarvetta kiireettömään sairaanhoitoon, ohjataan häntä ottamaan yhteys omaan terveyskeskukseen tai kotisairaanhoitoon. Myös yrityksestä voidaan tarvittaessa olla yhteydessä terveyskeskukseen tai kotisairaanhoitoon asiakkaan suostumuksella. Hoitava lääkäri päättää toimenpiteistä ja yrityksen henkilökunta noudattaa saamiaan ohjeita asiakkaiden sairauden hoidossa. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaalahoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kiireellisissä tapauksissa sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoito järjestetään virka-aikana omassa terveyskeskuksessa ja virka-ajan ulkopuolella Tampereen Ensiapu Acutassa. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Asiakkaiden erikoissairaanhoidon tarpeen määrittelee omalääkäri. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito-oppaan (2005:32) mukaisesti.) Vastuu lääkehoidosta on pääasiassa asiakkailla itsellään. Wanhan Ajan Kotiapu vastaa lääkehoidosta ainoastaan kunnan kanssa laadittavan toimeksiantosopimuksen mukaisten sopimusasiakkaitten osalta. Wanhan Ajan Kotiavulla on tekeillä Lääkehoitosuunnitelma, jossa työntekijöiden vastuut selkiytetään. Ainoastaan TEO:n rekisteröityneet, lääkehoidon koulutuksen saaneet nimikesuojatut ammattihenkilöt (apuhoitajat, perushoitajat, lähihoitajat), joilla on todistus suoritetusta tutkinnosta voivat osallistua asiakkaiden lääkehoitoon. Heillä on oikeus jakaa lääkkeet asiakkaan dosettiin, huolehtia luonnollista tietä annettavasta lääkehoidosta sekä antaa injektion ihon alle ja lihakseen. Lääkehoitoon kouluttamaton henkilöstö saa osallistua lääkehoitoon suoritettuaan hyväksytysti LOVe-koulutuksen. He saavat antaa valmiiksi jaetut lääkkeet asiakkaalle sekä injektion ihon alle näytöt hyväksytysti suoritettuaan. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A as 1 p Potilasasiamiehen yhteystiedot Hämeenkyrön sosiaaliasiamies Tuula Jääskeläinen Kauppakatu Ikaalinen p Ylöjärven sosiaaliasiamies Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamies Aleksis Kiven katu C PL Tampere p tai

12 Ikaalisten sosiaaliasiamies Anita Karnaranta Härkikuja 7 p Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Kehitetään yhteistyötä kunnan terveydenhuollon ja kotihoidon kanssa. Koko henkilöstölle tarkoitettu LOVe-koulutus 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Wanhan Ajan Kotiavussa asiakastiedot käsitellään hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Henkilökunta perehdytetään tietojen käsittelyyn sekä asiakastietojen kirjaamiseen Henkilötietolain 523/1999 mukaan. Toiminnassa on myös huomioitu Arkistolaki 831/1994, sosiaali- ja terveysministeriön asetus 298/2009 sekä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992. Jos kyseessä on viranomaisen toimeksiannosta annettavasta sosiaalihuollosta, sovellettavaksi tulee lisäksi Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/ Wanhan Ajan Kotiavun asiakastietoihin liittyvät paperit säilytetään lukitussa asiakirjakaapissa, salassapidon säännökset huomioon ottaen. Lisäksi yrityksellä on käytössä tietokoneella laadittu asiakastietojärjestelmä, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokone on suojattu salasanalla. Henkilökunnalla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus, myös työsuhteen päätyttyä. Asiakkaan kannalta tehdään riitävät ja asianmukaiset kirjaukset. Jos sosiaalipalvelua annetaan kunnan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella, toimeksiannon johdosta laadittua asiakirjaa pidetään viranomaisen asiakirjana lain (621/1999) 5 :n 2 momentin mukaisesti. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Johanna Majamäki, yrittäjä, lähihoitaja-sosionomi (AMK) Yrjö-Koskisentie 2 A as 1 p

13 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen vahvistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista) Jokainen yrityksen työntekijä allekirjoittaa vaitiolo- ja salassapitosopimuksen heti työsuhteen alkaessa. Perehdytyksen avulla varmistetaan työntekijän osaamista ja tietosuojaasioiden hallintaa. Perehdytyskansiossa on yksilöity perehdytettävät asiat, jotka käydään työntekijän kanssa läpi varmistaen osaamisen hallinta. Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Asiakirjatietoja säilytetään sekä hävitetään siten kuin Henkilötietolaissa (523/1999) ja Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007) ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä muussa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään. Wanhan Ajan Kotiavun asiakkaiden asiakirjat arkistoidaan ja tuhotaan asianmukaisesti palvelusuhteen loppumisen jälkeen (Henkilötietolaki 523/1999). Jos palvelua annetaan esim. kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, rekisterinpitäjyys määräytyy sopimuksen laadun mukaan. Jos kyseessä on kunnan kanssa tehty toimeksiantosopimus, menettelytavassa sovelletaan myös Arkistolakia 831/1994. Toimeksiantosopimuksen perusteella asiakastietojen rekisterinpitäjä on kunnan sosiaalilautakunta tai muu sosiaalihuollosta vastaava toimielin. Kunnalla on tällöin asiakastietoja koskeva määräysvalta esim. tietojen luovuttamisesta ja arkistoinnista. Rekisteriseloste on nähtävillä Perehdytyskansiossa. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asiakastietoja annetaan ulkopuolisille vain asiakkaan suostumuksesta tai jonkin lainsäädännön niin oikeuttaessa. Tiedonkulkua voidaan tarvita välillä kunnan viranhaltijoiden sekä kotipalvelun henkilökunnan kanssa. Yleensä yhteydenpito tapahtuu puhelimitse, jolloin on huolehdittava tietoturvallisuudesta. Myös asiakkaan luona oleva viestivihko toimii yhteydenpidon välineenä. Tarvittaessa informoidaan toimijoita suullisesti ja kirjallisesti asiakkaan hoitoon liittyvistä asioista. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Turvallinen asiakastietojen säilytys, henkilötietojen suojaaminen sekä asianmukaisten sähköisten rekisterien muodostaminen. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Käytetään ainoastaan tuttua yhteistyökumppania. Luettelo alihankkijoista Yrityksellä ei vielä alihankkijoita yhteistyökumppaneina. Kehittämissuunnitelma Rakennetaan yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Solmitaan kumppanuussopimuksia. Palvelujen laatua kehitetään yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa.

14 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Wanhan Ajan Kotiavun omavalvonnan toteutumista seurataan säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa. Mikäli toiminnoissa tapahtuu muutosta, omavalvontasuunnitelma päivitetään ajan tasaiseksi. Asiakaspalautteet käydään läpi ja arvioidaan toteutuuko omavalvonta käytännössä. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain, jolloin arvioidaan onko toiminnassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät omavalvontasuunnitelman päivittämistä. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Hämeenkyrössä Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Johanna Majamäki Nimenselvennys Johanna Majamäki, yrittäjä

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Rakennusliike Markson Oy / Siivouspalvelu

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Toivolan Mökki- ja Luontopalvelut Ky Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palveluntuottaja Heidin ja Päivin Lähihoiva Palvelun tuottajan toiminimi Heidin ja Päivin Lähihoiva Avoin Yhtiö

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1 KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Katrin jalkahoito ja kotiapu Tmi Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi T:mi Merja Lovén Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa

Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Valvonnan uudet tuulet kotihoidossa Ylitarkastaja Minna Kielosaari, Valvira 30.9.2010 1 Mikä on Valvira? STTV ja TEO yhdistyivät Valviraksi, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi 1.1.2009

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi T:mi Merja Lovén Kunnan nimi Rauma Palvelumuoto

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1 KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Kotipalvelu ESSU Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 13.1.2013 1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi: Tarja-palvelut Y-tunnus: 2182863-2 Palveluntuottajan osoite: Uusjoutsjärventie

Lisätiedot