Sosnetin puheenjohtaja, professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosnetin puheenjohtaja, professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto 10.2.2015"

Transkriptio

1 1 / 5 Sosnetin puheenjohtaja, professori Juha Hämäläinen, Itä-Suomen yliopisto Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Hallituksen esityksestä HE 324/2014 vp eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Tässä lausunnossa näkökulma on rajattu sosiaalihuollon, erityisesti sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen turvaamiseen sote-integraatiossa. Järjestämislain tarkoituksen toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisuutta Sosnet pitää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia koskevaa hallituksen esitystä erittäin merkittävänä ja kansainvälisestikin erityisenä sosiaali- ja terveyspolitiikan uudistuksena. Sote-uudistuksen toteutuminen on sosiaalityön koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen kannalta tärkeää. Uudistus tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää sosiaalityötä tutkimusperustaisena ammattina, mikä on ollut Suomessa alan lähtökohtana jo yli 20 vuoden ajan. Lain tarkoitusten toteutuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon eheää kokonaisuutta ja keskinäistä tasavertaisuutta. Uudistuksen keskeinen poliittinen periaate on sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistaminen. Tässä onnistuminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollolla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittämiselle, osaamisen edistämiselle ja tietoperustan rakentumiselle. On tärkeää, että sosiaalityön koulutuksessa tuotettu tutkimus- ja kehittämisosaaminen huomioidaan integroiduissa rakenteissa. Lain perustana tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon aseman käsitteellinen yhdenvertaisuus. Lakiesityksessä puhutaan toiminnallisella tasolla kautta linjan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ainoastaan järjestelmätasolla on näkyvissä sosiaalisen käsite, esimerkiksi sanayhdistelmässä sosiaali- ja terveydenhuolto. Sosiaalista ja terveydellistä ei ole mahdollista integroida, jos toista aluetta ei ole käsitteellisesti kunnolla edes olemassa. Sosnet esittää lakiesityksen käsitevalinnaksi sosiaalinen hyvinvointi ja terveys, jolloin myös lain tarkoitus tulisi määritellä (1, kohta 1) edistää ja ylläpitää väestön sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä. Eduskunta on joulukuussa 2014 hyväksynyt uuden sosiaalihuoltolain (324/2014), joka on sosiaalihuollon keskeisin palveluita ja prosesseja ohjaava substanssilaki. Sosiaalihuoltolain toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että järjestämislaissa sosiaalihuolto huomioidaan tasavertaisesti terveydenhuollon kanssa. Hallituksen lakiesitys sosiaalihuollon ammattihenkilöiksi (HE 354/2014 vp) turvaa osaltaan sosiaalihuoltolain edellyttämän osaamisen. Sosnet esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää järjestämislakia koskevassa mietinnössään huomiota sosiaalihuollon koulutus- ja tehtävärakenteiden kehittämiseen ja alalla tarvittavan osaamisen ennakointiin. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen turvaaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää koulutukseen ja tutkimukseen perustuvan osaamisen vahvistamista. Sosiaali- ja terveydenhuolto on tulevina vuosina kasvavien palvelutarpeiden ja niukkenevan työvoiman ristipaineessa. Taloudellisen tilanteen ja hyvinvointivaltioon kohdistuvien paineiden vuoksi on tärkeää, että tutkimus- ja kehittämistietoa hyödynnetään tehokkaasti. Tutkimus, kehittäminen ja koulutus tulisi integroida tiiviisti sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.

2 Sote-integraation vahvistamisessa on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimustoimintaa koskevat periaatteet, rakenteet ja säädökset yhdenmukaistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon aseman yhdenvertaisuutta rikkoo se, että lakiesityksessä turvataan terveydenhuollon tutkimuksen ja lääketieteellisen erikoistumiskoulutuksen rahoitus erillisin säännöksin ja samaan aikaan sosiaalihuollon tutkimuksen ja koulutuksen kysymykset jätetään avoimiksi. Lakiesitykseen on siirretty terveydenhuoltolaissa vastikään uusitut valtion koulutuskorvauksia (37 39 ) ja tutkimuskorvauksia (40 42 ) sekä korvausmenettelyä (43 46 ) koskevat pykälät. Sosiaalihuoltoon on välttämätöntä saada vastaavat säädökset, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja esitti syksyllä Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtion korvaus tarvitaan sosiaalityön yliopistollisen koulutuksen käytännön opetukseen, ammatillisena lisensiaatintutkintona suoritettavaan erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen ja sosiaalihuollon tutkimukseen. Sosnet esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta edellyttää mietinnössään tämän puutteen pikaista korjaamista. Kehittämistä ja tutkimusta tukevat rakenteet Sosiaali- ja terveysalueen tehtäviksi esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimustoiminnan suunnittelua ja yhteensovittamista (13 ). Yliopistolliset keskussairaalat ovat toteuttaneet tätä kokonaisuutta lääketieteiden koulutuksessa jo pitkään, minkä lisäksi on toiminut yliopistollisen tutkimuksen tutkimustoimikunta. Sosiaalihuollon vastaavat rakenteet puuttuvat, eikä niitä ole riittävästi huomioitu järjestämislakiesityksessä. Yliopistoverkostona Sosnet kiinnittää huomiota yliopistojen keskeiseen rooliin tutkimus- ja kehittämistiedon ja osaamisen tuottamisessa. Lakiesityksestä puuttuvat kirjaukset yliopistojen osallisuudesta palveluja järjestävissä ja niistä päättävissä rakenteissa sekä tutkimusta ja kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveystieteellisen asiantuntijuuden turvaaminen edellyttää, että tutkimus- ja kehittämisrakenteissa on mukana terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen sekä sosiaalialan osaamiskeskusten riittävä edustus. Sosnet esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittäisi mietinnössään huomiota sosiaalihuollon tutkimuksen ja koulutuksen edustukseen järjestämis- ja tuotantoalueiden tutkimus- ja kehittämistoiminnasta päättävissä elimissä. Liite Hämäläinen, Juha: Sote-integraatio: tavoite, toimintaperiaate, viitekehys. Esitelmä Sosiaalipolitiikan tutkimusta ja opetusta 40 vuotta Kuopiossa -juhlaseminaarissa / 5

3 3 / 5 Sosiaalipolitiikan tutkimusta ja opetusta 40 vuotta Kuopiossa Juhlaseminaari Juha Hämäläinen Sote-integraatio: tavoite, toimintaperiaate, viitekehys Johdanto Pisa-menestys toi Suomeen ulkomaisia delegaatioita kaikkialta maailmasta ihmettelemään, miten Suomi on sen tehnyt. Voisiko sote-integraatiolle rakentuva palvelujärjestelmä olla tai voisiko siitä tulla samanlainen ihmetyksen aihe? Jo 1800-luvun lopulla tilastojen perusteella tiedettiin, että sairastavuus on yleisintä alimmissa sosiaaliluokissa. Tästä on helppo päätellä, että terveysmenojen kustannuksia voidaan vähentää vaikuttamalla ihmisten sosiaalisiin oloihin. Ajatus sote-integraatiosta tarjoaa tähän teoreettisen perustan. Sote-integraatio ei ole Suomessa uusi asia. Autonomian ajalta lähtien ja erityisesti itsenäisyyden jälkeen sosiaali- ja terveyskysymyksiä on lähestytty yhteenkuuluvana kokonaisuutena. Hyvinvointivaltion aikakaudella integraatio vahvistui merkittävästi. Sosiaali- ja terveysministeriö on ollut vuodesta 1968, jolloin terveydenhuolto siirtyi sosiaaliministeriön hoidettavaksi, ja nykyisin integraatio läpäisee kaikki hallinnon tasot. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenkuuluvuus on tunnistettu ja tunnustettu myös kolmannella sektorilla. Nykyisessä sote-uudistuskeskustelussa huomio on kohdistunut lähinnä siihen, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto tulisi organisoida. Historialliseksi mainostettuna kompromissina päädyttiin viiden järjestämisestä vastaavan sote-alueen ja parinkymmenen tuotantoalueen malliin. Vähemmälle huomiolle keskustelussa on jäänyt itse sote-integraation periaate, jota voidaan pitää meneillään olevan uudistuksen yhtenä johtoajatuksena. Mitä sote-integraatio itse asiassa tarkoittaa? Teoreettista analyysiä käsitteestä ei juuri ole tai siitä on tulkintoja vain epäsuorasti. Uudistuksessa paino on ollut hallinnollis-käytännöllisissä kysymyksissä ja itse konseptin teoreettisten perusteiden analysointi on ollut niukkaa. Ilman teoreettisen ytimen tunnistamista suuri linja katoaa ja uudistus uhkaa näivettyä hallinnolliseksi puuhasteluksi. Sote-integraation tulkintahorisontteja Tarkastelen esityksessäni sote-integraatiota erityisesti kolmelta kannalta: sote-uudistuksen poliittisena tavoitteena, palveluiden järjestämisen ja tuottamisen periaatteena ja uudistuksen mahdollisena teoreettisena viitekehyksenä, ajatuksellisena jäsentäjänä. Poliittisena tavoitteena sote-integraatio viittaa integraation vahvistamiseen tai syventämiseen. Taloudellisen intressin ohella ajatellaan, että integraation syventäminen tarjoaa mahdollisuuksia parantaa palveluiden laatua, saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Sote-integraatiota ei siten tule pitää itseisarvoisena tavoitteena vaan pikemmin välineenä, jolla optimoidaan kustannuksia ja parannetaan palvelujärjestelmän toimivuutta. Toimintaperiaatteena sote-integraatio koskee palveluiden järjestämisen, organisoinnin ja tuottamiseen tapaa. Käsitteellisesti on perusteltua erottaa toisistaan palveluiden hallinnointiin ja palveluiden tuottamiseen viittaa-

4 vat merkitykset. Hallintointegraatiossa on kyse siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään ja johdetaan yhtenäisenä hallinnollisena kokonaisuutena, tuotantointegraatiossa kyse on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten intensiivisestä yhteistoiminnasta. Kumpikaan ei ole Suomessa uusia asioita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden teoreettisena viitekehyksenä sote-integraatio on saanut osakseen vain vähän huomiota. Konseptin teoreettisen epäselvyyden vuoksi integraatioajatus on jäänyt paljolti hallinnollisen ja poliittisen pintavaahdon jalkoihin. Reformin päällimmäiseksi tavoitteeksi, käyttääkseni julkisen hallinnon modernia puhetapaa, on muotoutunut sosiaali- ja terveyskustannusten hillitseminen tuottavuutta parantamalla. On perusteltua olla huolissaan kustannusten karkaamisesta, kestävyysvajeesta ja julkisen palvelujärjestelmän rapautumisesta. Keskustelua näistä ei kuitenkaan käydä niinkään kansalaisten perusoikeuksien kannalta kuin taloudellisena kysymyksenä, palvelutuotannon kustannusten näkökulmasta. Sote-integraatio nähdään säästöä tuottavana mekanismina, ei ensisijaisesti kansalaisten perusoikeuksia ja palveluiden laatua turvaavana konseptina. On selvää, että palveluiden tuotanto, järjestäminen ja rahoitus ovat kytköksissä toisiinsa. Palvelutuotannon osalta teoriapohjaa sote-integraatiolle voisi hakea moniammatillisen toiminnan tutkimusperinteestä ja teorioista. Vastaavasti palveluiden järjestämisen, hallinnoinnin ja johtamisen osalta teoriapohjaa löytyy organisaatiotutkimuksesta, erityisesti organisaatioiden vuorovaikutusta sekä valta- ja riippuvuussuhteita koskevasta teorianmuodostuksesta. Kokonaisnäkemyksen tarve Jos halutaan, että ajatus sote-integraatiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen, hallinnoinnin ja tuottamisen yhteismuodosteena läpäisee sote-uudistuksen ja siitä syntyvän palvelujärjestelmän, on välttämätöntä, että konsepti työstetään teoreettisesti. Vain teoreettisen haltuunoton kautta konsepti pääsee oikeuksiinsa uudistuksessa ja muotoutuu osaksi hyvinvoinnin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden periaatteille rakentuvaa yhteiskuntajärjestystä. Sote-integraation konseptissa voisi olla aineksia vientituotteeksi kuten suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on ollut. Sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja saavutuksia on tosin vaikeampi osoittaa kuin koulusaavutusmittauksia. Kansainvälisen vertailun kannalta olisi paikallaan määritellä indikaattorit, joilla järjestelmien laatua ja tuloksellisuutta voidaan pätevästi vertailla. Vertailevassa sosiaalipolitiikan tutkimuksessa näitä onkin työstetty teoreettisesti ja metodologisesti. Yhteiskunnat muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi. Epävakaus ja sosiaaliset riskit muovaavat enenevästi ihmisten arkea, jossa sosiaaliset ja terveydelliset haasteet kietoutuvat yhä kompleksisemmin toisiinsa. Soteintegraation ajatus vetoaa sekä teoreettiseen että käytännölliseen järkeen. Se tarjoaa piskuiselle Suomelle mahdollisuuksia toimia maailmalaajuisesti edelläkävijänä konseptin kehittäjänä ja soveltajana. On syytä toistaa, että sote-integraation ajatus on kuulunut suomalaiseen yhteiskuntapolitiikkaan ja yhteiskuntajärjestykseen suurena linjana jo kauan ennen nykyistä sote-uudistusta. Konseptin teoreettiselle työstämiselle on siten vankka historiallinen pohja. Historialliselta kannalta nykyuudistuksessa onkin kyse syvenevästä integraatiosta, ei upouudesta mallista. Teoreettisen analyysin kautta siihen tuotetaan kokonaisnäkemystä, jolle on ilmeistä tarvetta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 4 / 5

5 Vaikka sote-integraatio voidaan nähdä vain hallinnollis-pragmaattisena konseptina, joka koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnointia ja järjestämistä, tietojärjestelmien yhteensovittamista ja muuta lähinnä hallinnolliselta ja taloudelliselta kannalta tähdellistä, olisi perusteltua, että konseptista luotaisiin paradigmaattinen vaihtoehto malleille, joissa sosiaali- ja terveydenhuolto jäsentyvät erillisinä toimintajärjestelminä. Tämä koskee paitsi järjestämistä, hallintoa, tuottamista ja rahoitusta myös tutkimusta ja kehittämistä. Sote-integraatiossa on kyse olennaisesti myös sosiaali- ja terveystutkimuksen rajapinnalla tapahtuvasta tiedonmuodostuksesta. Rajapinnalla kohtaavat erilaiset asiantuntijuudet, mikä ei vähennä vaan pikemminkin korostaa substanssilähtöisen asiantuntijuuden ja erityisosaamisen merkitystä. On tärkeää huolehtia siitä, ettei tutkimus- ja kehittämistoiminta fragmentoidu ja että asiantuntijuuden kentät rakentuvat yhteistoiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tähän tarvitaan yhteisiä, toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua edistäviä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita. Sote-integraatio yhteiskuntamuodon jäsentäjänä Suomi on oikeus-, sivistys- ja hyvinvointivaltio, jossa kansalaisilla on laajat perusoikeudet ja julkisella vallalla laaja vastuu kansalaisten hyvinvoinnista. Suomalaisen sote-integraation teoreettisten perusteiden selkiyttäminen on perusteltua jäsentää nimenomaan tässä kontekstissa ja nähdä se olennaisena osana suomalaista yhteiskuntajärjestystä. Näin ajateltuna sote-uudistus ei mielly irralliseksi hankkeeksi vaan vahvojen poliittisten arvojen ilmentymäksi. Jos ja kun ulkomaiset delegaatiot tulevat Suomeen ihmettelemään sote-intgeraatiota, mitä se sitten yksityiskohdissaan tarkoittaakaan, se mitä heille esiteltäisiin, olisi paljolti mainittuihin poliittisiin arvoihin kiinnittyvä yhteiskuntamalli. Suomalaiset poliittiset arvot kansanvaltaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja sosiaalinen turvallisuus olisivat sisään rakennettuina sote-integraation ajatuksessa, ja näiden arvojen kautta sote-integraation konsepti saisi sosiaalipoliittisen sisällön. Suomalainen hyvinvointijärjestelmä hyvinvoinnin pohjoismainen malli on yhteiskuntamuoto, jota kohtaan maailmalla yhä tunnetaan kiinnostusta. Kyse on ennen kaikkea sosiaalipolitiikasta. Sote-integraatiota olisi perusteltua työstää teoreettisesti tältä pohjalta, osana suomalaista yhteiskuntasopimusta. Vientituotteeksi sopisi suomalainen sosiaalipoliittinen ajattelu. Lopuksi Lopuksi voisi kysyä, onko sote-integraation ajatus hautautunut poliittisen taktikoinnin ja kärhämöinnin melskeessä. Viime aikoina siitä ei juuri ole puhuttu, vaan pinnalla ovat olleet palveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun ja talouden kysymykset. On kuitenkin ilmeistä, että sote-integraation konsepti tarjoaa relevantin teoreettisen perustan ratkaista julkisen kestävyysvajeen ongelmaa. Sen täysimääräinen läpivienti sote-reformissa olisi kaikin puolin perusteltua. 5 / 5

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaisuudesta Anu Muuri Kristiina Manderbacka Lauri Vuorenkoski Ilmo Keskimäki Johdanto 1. Käytämme artikkelissa käsitettä haavoittuvat ryhmät siinä

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Henkilöstön muutoskielteisyyden syyt, sitoutuminen organisaatiomuutokseen ja muutosvastarinnan hyödyntämismahdollisuudet Tutkimus valtion aluehallinnon uudistamishankkeesta

Lisätiedot

Sosiaalialan osaajat 2015

Sosiaalialan osaajat 2015 Matti Vuorensyrjä, Merja Borgman, Tarja Kemppainen, Mikko Mäntysaari ja Anneli Pohjola Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke

Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Sosiaalialan kehittämisyksikkö Kainuuseen -hanke Loppuraportti Kesäkuu 2009 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi ISSN 1795-5661

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2007 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot