SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Ikäihmiset, tehostettu palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Honkajoki Palvelujen tuottajan virallinen nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Toimintayksikön nimi Honkakoto Toimintayksikön postiosoite Kauppatie 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Sari Lehikoinen Postiosoite Pohjanmaantie 669 Postinumero Sähköposti honkakoto.lehikoinenädgmail.com Postitoimipaikka Honkajoki Postitoimipaikka Ala-Honkajoki Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) ( L-SAVI /So-17ml) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Lähi Tapiola Satakunta, sopimusnumero 5, , nyt kausi TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on asukasta arvostavan hoidon ja palvelun tuottaminen turvallisissa ja kodinomaisissa puitteissa. Tavoitteena on turvata asukkaalle kunnioittava ja laadukas elämä elämänkaaren loppuun asti ja tai hoitosuhteen päättymiseen saakka Asukkaat koostuvat pääasiassa muistisairaista yli 65-vuotiasta henkilöistä. avi21u1 1/14

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Johtavat arvot ovat yksilöllinen ja tasapuolinen asiakkaan kohtaaminen ja turvallisuus. Tavoitteena on se, että asukas kokee Honkakodon omaksi kodikseen. Toimintaperiaatteena on toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote asukkaan omista voimavaroista käsin. Asukas kohdataan kunnioittavasti ja aikaa antaen huomioiden hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuminen. Päivittämissuunnitelma Arvot ja toimintaperiaatteet päivitetään puolivuosittain henkilökunnan kehittämispalaverissa. Eettisiin toimintaperiaatteisiin kiinnitetään erityistä huomiota uusia työntekijöitä ja opiskelijoita perehdytettäessä. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Omavalvonnan vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sari Lehikoinen. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Omavalvonnan vastuuhenkilönä toimii yrityksen toiminnanjohtajana, puh Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, ohjaaja ja sairaanhoitaja/lähihoitaja. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvontaa toteutetaan yrityksen johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelma päivitetään puolivuosittain henkilöstön kehittämispalaverissa, tai tarvittaessa. Yrityksessä on perehdyttämiskansio uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Hoidon ja palvelun laatua arvioidaan seuraavasti: a)päivittäinen arviointi Asukkaan vointia ja toimintakykyä arvioidaan hoitajien toimesta päivittäin. Kunkin asukkaan tilanne käsitellään raportilla ja tarvittavat asukaskohtaiset kirjaukset tehdään päivittäin. Tarvittaessa konsultoidaan hoitavaa lääkäriä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Asiakastyytyväisyyden arviointi a) Asukastyytyväisyys Asukkaat voivat antaa jatkuvaa palautetta joko suoraan puhuen ns. suullisesti tai kirjallisesti, käytössä myös palautelaatikko. Asukastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa tehtävän asukastyytyväisyyskyselyn avulla. b) Omaisten arviointi Omaisten tyytyväisyyttä arvioidaan kerran vuodessa tehtävän kyselyn avulla. Omaisilta kerätään palautetta myös yhteisissä neuvotteluissa (hoitosuunnitelman päivitykset, omaisten vierailut avi21u1 2/14

3 hoivakodissa). Henkilökunta vastaanottaa jatkuvaa palautetta sekä asukkailta että heidän läheisiltään. Jatkuvaa palautetta voi antaa suoraan toiminnanjohtajalle ja koko Honkakodon henkilökunnalle ja tai toiminnanjohtajaan yhteyttä ottaen joko puhelimitse ja tai sähköpostilla. c) Kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyyden arviointi Yhteistyökumppaneilta tulee palautetta tarpeen mukaan. Palautelomake on suunnitteilla. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteessa havaitut laatupoikkeamat käsitellään ja kirjataan välittömästi. Lisäksi suoritetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet toiminnanjohtajan valvonnassa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautetta hyödynnetään omavalvontasuunnitelman päivittämisessa ja työn kehittämisessä sekä täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Palautejärjestelmää kehitetään mm. luomalla tilaisuuksia ja foorumeita, jossa omaiset voivat aktiivisemmin osallistua läheisensä hyvän hoidon kehittämiseen. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Asukasturvallisuus Asukasturvallisuus varmistetaan tilasuunnittelulla (esteettömyys, valaistus, mm. turvavalaistus, yövalot jokaisessa asukashuoneessa sekä käytävillä liiketunnistinvalaisimet, vaaleat pinnat, aidattu piha, kulunvalvontajärjestelmä) ja henkilöstömitoituksella siten, että työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa myös paljon henkilökohtaista apua tarvitsevia asukkaita ajatellen. Asukkaan kuntoa ja vointia seurataan päivittäin ja mahdolliset poikkeamat kirjataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilökunta on ensiapukoulutettua (EA1). Hygieniariskit Tartuntatautien leviämistä ennalta ehkäistään omilla asukaskohtaisilla wc-tiloilla. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti tartuntatautien ehkäisemiseksi. Yritys tekee paikallisen hygieniahoitajan kanssa yhteistyötä. Henkilökunnalla on hygieniapassit. Ruokahuollolla ja siivouksella on oma omavalvontasuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti terveystarkastajan kanssa. Toimitiloihin liittyvät riskit Yksikössä on palo- ja pelastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti pelastusviranomaisten kanssa. Ulkoapäin tulevat riskit avi21u1 3/14

4 Jonkun taloon tai sen toimintaan kuulumattoman henkilön pääseminen sisälle. Ulko-ovet lukittuina aina. Lääkehuoltoon liittyvät riskit Yksikössä on lääkehuoltosuunnitelma. Tietosuojariski Yksikössä on tietosuojavastaava. Asukaan tiedot arkistoidaan tietosuojalainsäädösten mukaisesti. Henkilökunta allekirjoittaa vaitiolositoumuksen. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Yrityksessä on käytössä vaaratilanne -kaavake, johon kirjataan läheltä-piti tilaneet. Vaaratilanteen jälkeen lomake käydään läpi esimiehen kanssa. Lisäksi sovitaan, miten tilanne voidaan jatkossa vältää (ns. virheistä oppiminen) Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohdat käsitellään heti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnlle välittömästi vuoron vaihteen raportin yhteydessä ja tarvittaessa aiemmin. Toimenpiteistä tiedotetaan puhelimitse omaisille ja niille viranomaistahoille, joita asia koskee. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Honkakodossa on riittävä henkilökuntamäärä suhteessa asukasmäärään. Henkilökuntamitoitus on vähintään 0,6 hoitaja/asukas. Henkilökunta koostuu toiminananjohtajasta: sosionomiamklähihoitaja-sairaanhoitaja AMK-opiskelija-puhetulkki-neuropsykiatrinenvalmentaja-koulutukset, sosiaaliohjaaja, sairaan- ja lähi/perushoitajia, hoitoapulainen, keittäjä sekä osa-aikainen talonmies. Henkilökuntarakenne vastaa Honkakodon asukkaiden tarpeita ja kelpoisuusvaatimuksia. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Rekrytoinnista vastaa ja huolehtii toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja käy työntekijän opiskelu- ja työtodistukset läpi henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen ja tarkistaa ns. kelpoisuuden julki-terhikki-rekistestä. Toiminnanjohtajan kanssaa kirjoitetaan työsopimukset ja käydään läpi työsuhteeseen liittyvät muut käytännön asiat. Sijaisina ns. vakituiset sijaiset, jotka tuntevat Honkakodon asukkaat sekä toimintatavat. avi21u1 4/14

5 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Uusille työntekijöille ja opiskelijoille on laadittu perehdyttämiskansio. Päävastuu perehdyttämisestä on toiminnanjohtajalla. Perehdytyksen tarkoituksen on kertoa Honkakodon toiminnasta, arvoista ja asukkaiden kunnioittavasta kohtaamisesta sekä kohtelemisesta ja samalla toivottaa uusi työntekijä tervetulleeksi taloon. Ensimmäisinä päivinä työntekijällä on ns. vastuu työkaveri, joka kantaa erityistä vastuuta uuden týöntekijän perehdyttämisestä Honkakotoon. Honkakoto on kuitenkin pieni työyhteisö, jossa kaikki kantavat yhteisvastuuta uuden työntekijän työyhteisöön tervetulleeksi toivottamisesta. Hoitotyön laadukas tekeminen edellyttää hyvää perehdyttämistä. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Omavalvontatyöryhmä laatii henkilöstön koulutussuunnitelman,työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja. Käytössä on ns. varhaisen puuttumisen malli. Ammattitaitoa ja sen kehittymistä seurataan puolivuosittain järjestettävissä kehityskeskusteluissa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöasioita kehitetään mm. järjestämällä tykytoimintaa sekä tukemalla henkilökunnan liikuntaharrastuksia liikuntasetelien avulla. Tarvittaessa henkilökunnalle järjestetään työnohjausta. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Huonekoot vaihtelevat välillä 13,5-25,5 m2. Jokaisessa huoneessa on oma WC, joista osa on invamitoitettuja. Jokainen asukashuone on oma paloyksikkönsä. Asukashuoneiden ovet ovat ns. äänieristettyjä. Tilat ovat kodikkaita sekä viihtyisiä, pinnat ovat lämminsävyisen vaaleita ja jokainen asukashuone on ns. oman näköisensä pinnoistaan ja väritykseltään, mikä lisää yksilöllisyyttä. Asukkaat voivat halutessaan kalustaa huoneet myös omilla kalusteillaan. Huoneissa on valmiina perusvarustus. Yksi huoneista on kahden hengen huone esim. aviopuolisoja varten. Talossa on automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinkler), automaattinen paloilmoitin, koneellinen ilmastointi ja hissi. Kesällä 2014 pääovien eteen rakennettiin iso terassi, mihin on erittäin helppo tulla viettämään aikaa ja nauttimaan ulkoilmasta. Terassi on ns. samalla tasolla kuin ulko-ovetkin, joten sinne siirtyminen sujuu helposti. WC - ja suihkutilaan on asennettu erilaisia nousutukia sekä kahvoja asukkaan toimintakyvyn tarpeen mukaisesti. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteisessä käytössä on kaksi päiväsalia, jotka on sisustettu kodinomaisesti. Asukkaiden käytettävissä on sauna. Piha-alueella on helppoa ja turvallista liikkua myös apuvälineiden kanssa. Honkakoto sijaitsee Honkajoen palvelujen välittömässä läheisyydessä kauniin luonnon äärellä. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yhteiset tilat on suunniteltu siten, että ne sijaitsevat keskeisellä paikalla ja että niihin on helppo tulla. Honkakodossa kannustetaan osallistumiseen ja yhteiseen tekemiseen. Ruokailut yhteisessä ruokasalissa, mihin on helppo tulla ja hoitajat auttavat tarvittaessa. Yhteisissä tiloissa järjestetään myös erilaista toimintaa päivän aikana, mikä lisää sosiaalista kanssakäymistä. Asukkaita kannustetaan osallistumaan toimintakykynsä sekä voimavarojensa mukaisesti ja hoitajat auttavat tarvittaessa. avi21u1 5/14

6 Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Honkakodossa on siivous- jäte- ja pyykkihuollon omavalvontasuunnitelma, mitä päivitetään tarvittaessa, henkilökunnalla hygieniapassit. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Honkakodossa on automaattinen ja koneellinen ilmaistointi. Laitteet tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Terveydenhuollon laitteet: sairaalasängyt, nostolaite, suihkutuoli, WC-istuimen korokkeita, tukia sekä kaiteita asukkaiden yksilöllisen tarpeen mukaisesti, Pika-CRP-laite, sormeen laitettava Pulssioksimetrimittari, verensokerimittari, verenpainemittari, normaalit kuumemittarit, Motomed-laite Vastuuhenkilön yhteystiedot Sari Lehikoinen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Honkakodon toimitiloja ja laitteiden toimivuutta seurataan säännöllisesti ja tehdään korjattavat/ lisättävät toimenpiteet tarpeiden mukaisesti. Lisää tukia ja kaiteita hankitaan asukkaiden yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Siirtymisen apuvälineitä myös tarpeen mukaisesti. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Sari ja Jari Lehikoinen puh Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asukasturvallisuus on erittäin tärkeää ja siitä varmistutaan tilojen ja erilaisten laitteiden sekä välineiden hyvällä käsittelyllä sekä ylläpidolla ja huollolla. Kun hankitaan uusia välineitä/laitteita, niiden käyttöön perehdytään ja annetaan riittävästi ohjeita henkilökunnalle ja tai asukkaille, että he oppisivat käyttöä. Henkilökunta auttaa asukkaita tarvittaessa. Välinehankintojen tarpeista tulee tietoa asukkailta/omaisilta sekä henkilökunnalta ja toimintaa kehitetään niiden mukaisesti. ) avi21u1 6/14

7 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Honkakodossa on automaattinen Srinkler-sammutusjärjestelmä sekä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, joiden toimivuudesta vastaa Sari/Jari Lehikoinen. Laitteisiin tehdään testaukset sekä määräaikaishuollot tarkistusohjelman mukaisesti. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukkailla on käyttössään turvarannekkeet. Käytävillä on liiketunnistinvalaisimet. Huoneissa on turvavalot ja käytävillä liiketunnistinvalaisimet sekä automaattiseen paloilmoitinjärjestelmään liittyvät poistumisvalaistukset ja valaisimet, mitkä auttavat tilasta poistumiseen, mikäli tulee tulipalo. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Asiakasturvallisuutta kehitetään seuraamalla viranomaismääräyksiä. Myös saatu palaute sekä asukkailta ja tai omaisilta että henkilökunnalta ohjaa kehittämistätarpeita. Suunnittelussa huomioidaan myös mahdolliset läheltä-piti tilanteet. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-ja palvelusuunnitelma. Suunnitteluun osallistuu asukas ja tai omainen, omahoitaja ja toiminnanjohtaja, tarvittaessa myös lähettävän kunnan edustaja. Suunnitelmaa päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa useammin. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan Honkakotoon ja sen toimintaan sekä tiloihin ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asukkaat tulevat yksikköön pääsääntöisesti kuntien maksusitoumuksella (kunta sopimusosapuoli hoidon osalta). Asukkaiden kanssa tehdään kirjallinen vuokrasopimus, jonka sisältö selvitetään rauhallisesti asukkaalle ja hänen omaiselleen asukkaan luvalla yhteisessä palaverissa toiminnanjohtajan kanssa. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Asukashuoneet ovat asukkaan intiimiä ja yksilöllistä tilaa (oveen koputetaan). Asukkaan omaa tahtoa kunnioitetaan ja kuunnellaan. Koko työyhteisö pyrkii mahdollistamaan asukkaan itsemääräämisoikeuden säilyttämisen mahdollisimman monessa asiassa ja mahdollisimman pitkään. Kyse on asukkaan omasta elämästä, mihin hän tarvitsee ohjausta ja tai apua kykyjensä/ toimintakykynsä ja tai vointinsa mukaan. Henkilökunta mahdollistaa ja tukee asukkaan tuntemusta vaikuttaa omaan elämäänsä sekä siihen liittyviin päätöksiin. Itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista tehdään merkintä hoito- ja palvelusuunitelmaan. Ko. asiasta keskustellaan myös omaisten kanssa asukkaan luvalla. Mikäli tehdään perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä, niin ne tehdään asukkaan oman turvallisuuden ja tai toisten asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Ko. asioista neuvotellaan asukkaan ja tai hänen omaisensa kanssa. Rajoittava toimenpiden ei ole ns. lopullinen vaan se puretaan heti kun on mahdollista ja asiaa arvioidaan jatkuvasti. avi21u1 7/14

8 Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkaiden rahavarat säilytetään kansliassa olevassa lukitussa kaapissa. Asukkaiden rahavarojen käytöstä pidetään kirjapitoa. Rahavarojen käytöstä vastaa toiminnanjohtaja. Honkakodossa pyritään säilyttämään mahdollisimman vähän käteisvaroja. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Rajoitteita ja pakotteita vältetään. Mahdollinen rajoite (hygieniahaalari yöaikaan) otetaan käyttöön asukkaan oman turvallisuuden varmistamiseksi. Asia varmistetaan asukkaalta ja tai omaiselta ja kirjataan asukaspapereihin. Tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja rajoite puretaan heti kun se on mahdollista. Honkakodon toiminnanjohtaja näyttää esimerkkiä vahvistaen henkilöstöänsä asukaslähtöiseen toimintaan, seuraa sekä kehittää asukkaiden omiin haluihin ja tarpeisiin perustuvaa toimintatapaa. Honkakoto on asukkaittensa koti ja heidän elämänsä pitää olla turvallista sekä arvokasta, missä jokainen voisi tuntea olonsa mahdollisimman hyväksi Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Vältetään rajoitteita ja ne tehdään lääkärinmääräyksestä asukkaan oman ja tai toisen turvallisuuden vuoksi. Rajoitteiden vaikutuksia seurataan havaintoja tehden ja niistä keskustellaan asukkaan ja tai omaisen kanssa. Niistä keskustellaan yhteisesti työyhteisössä ja ne puretaan heti kuin vain voi. Rajoitteet kirjataan asukkaan asiakirjoihin. Asiasta tiedotetaan omaisille. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Asukkaan loukkaava tai epäasiallinen kohtelu on aina poikkeama ja ne käsitellään mahdollisimman pian. Asukkaiden keskinäiset ristiriidat käsitellään siten, että henkilökunta toimii ns. erotuomarina tilanteissa, joissa asukas kokee väkivaltaa toisen asukkaan toimesta. Tilanne käsitellään keskustellen osapuolten kanssa. Tilanteesta informoidaan omaisia. Mikäli henkilökunta kohtelee asukasta epäasiallisesti, puututaan asiaan välittömästi kirjallisen varoituksen avulla. Poikkeama voi olla hoitoon- ja tai hoitotyöhön liittyvä, lääkehoitoon ja tai tiedonvälitykseen liittyvä tai väkivallan uhka Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asukkaan hoidosta ja tilanteesta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan vastaanottavaan hoitoyksikköön. Asukkaan poistuttua tai kuoltua asukasasiakirjat toimitetaan lähettävän kunnan sosiaali- ja terveystoimelle. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Pohjoissatakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä, valvoja sosiaaliviranomainen, vanhustyönjohtaja Anne Vanhatalo, puh ja tai asumispalvelupäällikkö Kannisto Mia, puh Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos ky:n alueen kunnissa sosiaaliasiamiehenä toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies Jari Mäkinen p Liisankatu 18B 1krs PORI avi21u1 8/14

9 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutus käsitellään yhteistyössä sosiaalitoimen valvovan viranomaisen kanssa. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kuntien edustajien toivotaan osallistuvan hoidon ja palvelun suunnitteluun sekä seurantaan. Kuntien edustajia informoidaan säännöllisesti asukkaan tilasta ja hoidosta. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asukkaat tulevat kuntien maksusitoumukselle (ei palvelunsa itse maksavia asukkaita). Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Kehittäminen tapahtuu ottamalla huomioon mahdollisimman hyvin asukkaan tavat ja tottumukset sekä henkilökohtaiset toiveet. Kehittämisestä vastaa omavalvontatyöryhmä. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, missä huomioidaan asukkaan voimavarat, toimintakyky ja tavoitteet. Toimintakykyä ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa. Honkakodossa on käytössä toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote sekä kokonaisvaltainen hoito. Asukkailla on omahoitaja. Honkakodossa eletään arkea yhteisesti, mutta mahdollistetaan myös oma rauha sekä lepo voinnin mukaisesti. Asukkaita motivoidaan osallistumaan yhteiseen tekemiseen ja autetaan voimien ja toimintakyvyn mukaan. Myös ulkoilu mahdollistetaan säännöllisesti. Asukkaiden kulttuurillista, hengellistä ja sosiaalista hyvinvointia tuetaan tekemällä yhteistyötä mm. seurakunnan, koulujen ja järjestöjen kanssa. Honkakodosta tehdään myös pienimuotoisia retkiä lähialueelle ja käydään omassa ja lähikunnissa järjestettävissä tapahtumissa, konserteissa sekä teatteriesityksissä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asukkaiden toiveiden ja yhteisten ideoiden mukaisesti. Toimintaan osallistuminen on asukkaan oman tahdon ja voinnin mukaista. Osallistuminen mahdollistetaan tukemalla ja auttamalla tarvittaessa. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Yksikössä on oma keittiö, jossa valmistetaan kotiruokaa lähiruoka-aineista. Erityisruokavaliot huomioidaan. Painoa tarkaillaan säännöllisesti. Ruokalista on kiertävä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset perinneruuat ja asukkaiden mieltymykset. Aamiainen tarjoillaan , lounas , kahvi , päivällinen , iltapala Tarvittaessa asukkaille tarjotaan myös yöpala. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: avi21u1 9/14

10 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Toiminnanjohtaja Sari Lehikoinen puh Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Yksikössä järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja omaisten päiviä. Asukkaiden toimintakykyä pidetään yllä päivittäisen viriketoiminnan avulla. Viriketoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtii virikevastaava. Asukkaat ulkoilevat päivittäin ohjatusti sään niin salliessa ja asukkaan voinnin antaessa myöten. Asukkaan omaa tahtoa osallistumiseen kunniotetaan. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Hyvä ja tarkka käsihygienia, aseptinen työskentelytapa ja eritetahrojen poistaminen välittömästi ovat lähtökohtia. Yrityksessä on omavalvontasuunnitelma. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti hygieniahoitajan toimesta. Henkilökunnalla on hygieniapassit. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Viriketoimintaa ja asukastyötä kehitetään asukaspalautteen ja asukkaiden toiveiden pohjalta asukkaiden toimintakykyä tukevaksi. Kehittämisestä vastaa koko henkilökunta. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erityisesti muistisairaiden viriketoiminta. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia seurataan päivittäin. Lisäksi asukkaille tehdään tarvittavat mittaukset hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Verenpainetta seurataan kahden viikon välein säännöllisesti sekä tarvittaessa voinnin ja tai lääkärin ohjeen mukaan. Lisäksi painoa seurataan kerran kuukaudessa säännöllisesti ja tai lääkärin ohjeen mukaisesti tarvittaessa. Lämpöä ja "hapetusta" mitataan tarvittaessa voinnin mukaan, lisäksi Pika-CRP-mittauksia tarvittaessa. Diabetestä sairastavilla asukkailla verensokerin säännöllinen seuranta päivittäin ja tarvittaessa. Verensokeriseuranta myös muilla asukkailla tarvittaessa voinnin mukaan. Virtsan "pika- stixaus-mittaukset" tarvittaessa voinnin mukaan. Sairaanhoitaja ottaa tarvittavat verikokeet tiistaisin ja tai torstaisin, jolloin Honkajoelta lähtee näytteet eteenpäin ja ne toimitetaan terveysasemalle, mistä ne lähtevät keskussairaalaan. Lääkäri tarkistaa käytössä olevat lääkkeet säännöllisesti puolivuosittain ja tarvittaessa lääkärissä käynnin ja tai sairaalajakson yhteydessä. avi21u1 10/14

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot