SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Ikäihmiset, tehostettu palveluasuminen Sijaintikunnan yhteystiedot Kunta Kunnan nimi Sijaintikunta Honkajoki Palvelujen tuottajan virallinen nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Toimintayksikön nimi Honkakoto Toimintayksikön postiosoite Kauppatie 5 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Sari Lehikoinen Postiosoite Pohjanmaantie 669 Postinumero Sähköposti honkakoto.lehikoinenädgmail.com Postitoimipaikka Honkajoki Postitoimipaikka Ala-Honkajoki Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) ( L-SAVI /So-17ml) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Lähi Tapiola Satakunta, sopimusnumero 5, , nyt kausi TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on asukasta arvostavan hoidon ja palvelun tuottaminen turvallisissa ja kodinomaisissa puitteissa. Tavoitteena on turvata asukkaalle kunnioittava ja laadukas elämä elämänkaaren loppuun asti ja tai hoitosuhteen päättymiseen saakka Asukkaat koostuvat pääasiassa muistisairaista yli 65-vuotiasta henkilöistä. avi21u1 1/14

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Johtavat arvot ovat yksilöllinen ja tasapuolinen asiakkaan kohtaaminen ja turvallisuus. Tavoitteena on se, että asukas kokee Honkakodon omaksi kodikseen. Toimintaperiaatteena on toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote asukkaan omista voimavaroista käsin. Asukas kohdataan kunnioittavasti ja aikaa antaen huomioiden hänen itsemääräämisoikeutensa toteutuminen. Päivittämissuunnitelma Arvot ja toimintaperiaatteet päivitetään puolivuosittain henkilökunnan kehittämispalaverissa. Eettisiin toimintaperiaatteisiin kiinnitetään erityistä huomiota uusia työntekijöitä ja opiskelijoita perehdytettäessä. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Omavalvonnan vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sari Lehikoinen. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Omavalvonnan vastuuhenkilönä toimii yrityksen toiminnanjohtajana, puh Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, ohjaaja ja sairaanhoitaja/lähihoitaja. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvontaa toteutetaan yrityksen johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelma päivitetään puolivuosittain henkilöstön kehittämispalaverissa, tai tarvittaessa. Yrityksessä on perehdyttämiskansio uusille työntekijöille ja opiskelijoille. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Hoidon ja palvelun laatua arvioidaan seuraavasti: a)päivittäinen arviointi Asukkaan vointia ja toimintakykyä arvioidaan hoitajien toimesta päivittäin. Kunkin asukkaan tilanne käsitellään raportilla ja tarvittavat asukaskohtaiset kirjaukset tehdään päivittäin. Tarvittaessa konsultoidaan hoitavaa lääkäriä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia. Asiakastyytyväisyyden arviointi a) Asukastyytyväisyys Asukkaat voivat antaa jatkuvaa palautetta joko suoraan puhuen ns. suullisesti tai kirjallisesti, käytössä myös palautelaatikko. Asukastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa tehtävän asukastyytyväisyyskyselyn avulla. b) Omaisten arviointi Omaisten tyytyväisyyttä arvioidaan kerran vuodessa tehtävän kyselyn avulla. Omaisilta kerätään palautetta myös yhteisissä neuvotteluissa (hoitosuunnitelman päivitykset, omaisten vierailut avi21u1 2/14

3 hoivakodissa). Henkilökunta vastaanottaa jatkuvaa palautetta sekä asukkailta että heidän läheisiltään. Jatkuvaa palautetta voi antaa suoraan toiminnanjohtajalle ja koko Honkakodon henkilökunnalle ja tai toiminnanjohtajaan yhteyttä ottaen joko puhelimitse ja tai sähköpostilla. c) Kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyyden arviointi Yhteistyökumppaneilta tulee palautetta tarpeen mukaan. Palautelomake on suunnitteilla. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Asiakaspalautteessa havaitut laatupoikkeamat käsitellään ja kirjataan välittömästi. Lisäksi suoritetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet toiminnanjohtajan valvonnassa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautetta hyödynnetään omavalvontasuunnitelman päivittämisessa ja työn kehittämisessä sekä täydennyskoulutuksen suunnittelussa. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Palautejärjestelmää kehitetään mm. luomalla tilaisuuksia ja foorumeita, jossa omaiset voivat aktiivisemmin osallistua läheisensä hyvän hoidon kehittämiseen. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Asukasturvallisuus Asukasturvallisuus varmistetaan tilasuunnittelulla (esteettömyys, valaistus, mm. turvavalaistus, yövalot jokaisessa asukashuoneessa sekä käytävillä liiketunnistinvalaisimet, vaaleat pinnat, aidattu piha, kulunvalvontajärjestelmä) ja henkilöstömitoituksella siten, että työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa myös paljon henkilökohtaista apua tarvitsevia asukkaita ajatellen. Asukkaan kuntoa ja vointia seurataan päivittäin ja mahdolliset poikkeamat kirjataan sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilökunta on ensiapukoulutettua (EA1). Hygieniariskit Tartuntatautien leviämistä ennalta ehkäistään omilla asukaskohtaisilla wc-tiloilla. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti tartuntatautien ehkäisemiseksi. Yritys tekee paikallisen hygieniahoitajan kanssa yhteistyötä. Henkilökunnalla on hygieniapassit. Ruokahuollolla ja siivouksella on oma omavalvontasuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti terveystarkastajan kanssa. Toimitiloihin liittyvät riskit Yksikössä on palo- ja pelastussuunnitelma, joka päivitetään säännöllisesti pelastusviranomaisten kanssa. Ulkoapäin tulevat riskit avi21u1 3/14

4 Jonkun taloon tai sen toimintaan kuulumattoman henkilön pääseminen sisälle. Ulko-ovet lukittuina aina. Lääkehuoltoon liittyvät riskit Yksikössä on lääkehuoltosuunnitelma. Tietosuojariski Yksikössä on tietosuojavastaava. Asukaan tiedot arkistoidaan tietosuojalainsäädösten mukaisesti. Henkilökunta allekirjoittaa vaitiolositoumuksen. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Yrityksessä on käytössä vaaratilanne -kaavake, johon kirjataan läheltä-piti tilaneet. Vaaratilanteen jälkeen lomake käydään läpi esimiehen kanssa. Lisäksi sovitaan, miten tilanne voidaan jatkossa vältää (ns. virheistä oppiminen) Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Epäkohdat käsitellään heti ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Toimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnlle välittömästi vuoron vaihteen raportin yhteydessä ja tarvittaessa aiemmin. Toimenpiteistä tiedotetaan puhelimitse omaisille ja niille viranomaistahoille, joita asia koskee. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Honkakodossa on riittävä henkilökuntamäärä suhteessa asukasmäärään. Henkilökuntamitoitus on vähintään 0,6 hoitaja/asukas. Henkilökunta koostuu toiminananjohtajasta: sosionomiamklähihoitaja-sairaanhoitaja AMK-opiskelija-puhetulkki-neuropsykiatrinenvalmentaja-koulutukset, sosiaaliohjaaja, sairaan- ja lähi/perushoitajia, hoitoapulainen, keittäjä sekä osa-aikainen talonmies. Henkilökuntarakenne vastaa Honkakodon asukkaiden tarpeita ja kelpoisuusvaatimuksia. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Rekrytoinnista vastaa ja huolehtii toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja käy työntekijän opiskelu- ja työtodistukset läpi henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen ja tarkistaa ns. kelpoisuuden julki-terhikki-rekistestä. Toiminnanjohtajan kanssaa kirjoitetaan työsopimukset ja käydään läpi työsuhteeseen liittyvät muut käytännön asiat. Sijaisina ns. vakituiset sijaiset, jotka tuntevat Honkakodon asukkaat sekä toimintatavat. avi21u1 4/14

5 Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Uusille työntekijöille ja opiskelijoille on laadittu perehdyttämiskansio. Päävastuu perehdyttämisestä on toiminnanjohtajalla. Perehdytyksen tarkoituksen on kertoa Honkakodon toiminnasta, arvoista ja asukkaiden kunnioittavasta kohtaamisesta sekä kohtelemisesta ja samalla toivottaa uusi työntekijä tervetulleeksi taloon. Ensimmäisinä päivinä työntekijällä on ns. vastuu työkaveri, joka kantaa erityistä vastuuta uuden týöntekijän perehdyttämisestä Honkakotoon. Honkakoto on kuitenkin pieni työyhteisö, jossa kaikki kantavat yhteisvastuuta uuden työntekijän työyhteisöön tervetulleeksi toivottamisesta. Hoitotyön laadukas tekeminen edellyttää hyvää perehdyttämistä. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain. Koulutustarpeet kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Omavalvontatyöryhmä laatii henkilöstön koulutussuunnitelman,työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja. Käytössä on ns. varhaisen puuttumisen malli. Ammattitaitoa ja sen kehittymistä seurataan puolivuosittain järjestettävissä kehityskeskusteluissa. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöasioita kehitetään mm. järjestämällä tykytoimintaa sekä tukemalla henkilökunnan liikuntaharrastuksia liikuntasetelien avulla. Tarvittaessa henkilökunnalle järjestetään työnohjausta. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Huonekoot vaihtelevat välillä 13,5-25,5 m2. Jokaisessa huoneessa on oma WC, joista osa on invamitoitettuja. Jokainen asukashuone on oma paloyksikkönsä. Asukashuoneiden ovet ovat ns. äänieristettyjä. Tilat ovat kodikkaita sekä viihtyisiä, pinnat ovat lämminsävyisen vaaleita ja jokainen asukashuone on ns. oman näköisensä pinnoistaan ja väritykseltään, mikä lisää yksilöllisyyttä. Asukkaat voivat halutessaan kalustaa huoneet myös omilla kalusteillaan. Huoneissa on valmiina perusvarustus. Yksi huoneista on kahden hengen huone esim. aviopuolisoja varten. Talossa on automaattinen sammutusjärjestelmä (sprinkler), automaattinen paloilmoitin, koneellinen ilmastointi ja hissi. Kesällä 2014 pääovien eteen rakennettiin iso terassi, mihin on erittäin helppo tulla viettämään aikaa ja nauttimaan ulkoilmasta. Terassi on ns. samalla tasolla kuin ulko-ovetkin, joten sinne siirtyminen sujuu helposti. WC - ja suihkutilaan on asennettu erilaisia nousutukia sekä kahvoja asukkaan toimintakyvyn tarpeen mukaisesti. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteisessä käytössä on kaksi päiväsalia, jotka on sisustettu kodinomaisesti. Asukkaiden käytettävissä on sauna. Piha-alueella on helppoa ja turvallista liikkua myös apuvälineiden kanssa. Honkakoto sijaitsee Honkajoen palvelujen välittömässä läheisyydessä kauniin luonnon äärellä. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yhteiset tilat on suunniteltu siten, että ne sijaitsevat keskeisellä paikalla ja että niihin on helppo tulla. Honkakodossa kannustetaan osallistumiseen ja yhteiseen tekemiseen. Ruokailut yhteisessä ruokasalissa, mihin on helppo tulla ja hoitajat auttavat tarvittaessa. Yhteisissä tiloissa järjestetään myös erilaista toimintaa päivän aikana, mikä lisää sosiaalista kanssakäymistä. Asukkaita kannustetaan osallistumaan toimintakykynsä sekä voimavarojensa mukaisesti ja hoitajat auttavat tarvittaessa. avi21u1 5/14

6 Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Honkakodossa on siivous- jäte- ja pyykkihuollon omavalvontasuunnitelma, mitä päivitetään tarvittaessa, henkilökunnalla hygieniapassit. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Honkakodossa on automaattinen ja koneellinen ilmaistointi. Laitteet tarkistetaan ja huolletaan säännöllisesti. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Terveydenhuollon laitteet: sairaalasängyt, nostolaite, suihkutuoli, WC-istuimen korokkeita, tukia sekä kaiteita asukkaiden yksilöllisen tarpeen mukaisesti, Pika-CRP-laite, sormeen laitettava Pulssioksimetrimittari, verensokerimittari, verenpainemittari, normaalit kuumemittarit, Motomed-laite Vastuuhenkilön yhteystiedot Sari Lehikoinen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Honkakodon toimitiloja ja laitteiden toimivuutta seurataan säännöllisesti ja tehdään korjattavat/ lisättävät toimenpiteet tarpeiden mukaisesti. Lisää tukia ja kaiteita hankitaan asukkaiden yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Siirtymisen apuvälineitä myös tarpeen mukaisesti. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Sari ja Jari Lehikoinen puh Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asukasturvallisuus on erittäin tärkeää ja siitä varmistutaan tilojen ja erilaisten laitteiden sekä välineiden hyvällä käsittelyllä sekä ylläpidolla ja huollolla. Kun hankitaan uusia välineitä/laitteita, niiden käyttöön perehdytään ja annetaan riittävästi ohjeita henkilökunnalle ja tai asukkaille, että he oppisivat käyttöä. Henkilökunta auttaa asukkaita tarvittaessa. Välinehankintojen tarpeista tulee tietoa asukkailta/omaisilta sekä henkilökunnalta ja toimintaa kehitetään niiden mukaisesti. ) avi21u1 6/14

7 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Honkakodossa on automaattinen Srinkler-sammutusjärjestelmä sekä automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, joiden toimivuudesta vastaa Sari/Jari Lehikoinen. Laitteisiin tehdään testaukset sekä määräaikaishuollot tarkistusohjelman mukaisesti. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukkailla on käyttössään turvarannekkeet. Käytävillä on liiketunnistinvalaisimet. Huoneissa on turvavalot ja käytävillä liiketunnistinvalaisimet sekä automaattiseen paloilmoitinjärjestelmään liittyvät poistumisvalaistukset ja valaisimet, mitkä auttavat tilasta poistumiseen, mikäli tulee tulipalo. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Asiakasturvallisuutta kehitetään seuraamalla viranomaismääräyksiä. Myös saatu palaute sekä asukkailta ja tai omaisilta että henkilökunnalta ohjaa kehittämistätarpeita. Suunnittelussa huomioidaan myös mahdolliset läheltä-piti tilanteet. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito-ja palvelusuunnitelma. Suunnitteluun osallistuu asukas ja tai omainen, omahoitaja ja toiminnanjohtaja, tarvittaessa myös lähettävän kunnan edustaja. Suunnitelmaa päivitetään vähintään kolmen kuukauden välein ja tarvittaessa useammin. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus tulla tutustumaan Honkakotoon ja sen toimintaan sekä tiloihin ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajaan. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asukkaat tulevat yksikköön pääsääntöisesti kuntien maksusitoumuksella (kunta sopimusosapuoli hoidon osalta). Asukkaiden kanssa tehdään kirjallinen vuokrasopimus, jonka sisältö selvitetään rauhallisesti asukkaalle ja hänen omaiselleen asukkaan luvalla yhteisessä palaverissa toiminnanjohtajan kanssa. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Asukashuoneet ovat asukkaan intiimiä ja yksilöllistä tilaa (oveen koputetaan). Asukkaan omaa tahtoa kunnioitetaan ja kuunnellaan. Koko työyhteisö pyrkii mahdollistamaan asukkaan itsemääräämisoikeuden säilyttämisen mahdollisimman monessa asiassa ja mahdollisimman pitkään. Kyse on asukkaan omasta elämästä, mihin hän tarvitsee ohjausta ja tai apua kykyjensä/ toimintakykynsä ja tai vointinsa mukaan. Henkilökunta mahdollistaa ja tukee asukkaan tuntemusta vaikuttaa omaan elämäänsä sekä siihen liittyviin päätöksiin. Itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista tehdään merkintä hoito- ja palvelusuunitelmaan. Ko. asiasta keskustellaan myös omaisten kanssa asukkaan luvalla. Mikäli tehdään perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä, niin ne tehdään asukkaan oman turvallisuuden ja tai toisten asukkaiden turvallisuuden vuoksi. Ko. asioista neuvotellaan asukkaan ja tai hänen omaisensa kanssa. Rajoittava toimenpiden ei ole ns. lopullinen vaan se puretaan heti kun on mahdollista ja asiaa arvioidaan jatkuvasti. avi21u1 7/14

8 Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkaiden rahavarat säilytetään kansliassa olevassa lukitussa kaapissa. Asukkaiden rahavarojen käytöstä pidetään kirjapitoa. Rahavarojen käytöstä vastaa toiminnanjohtaja. Honkakodossa pyritään säilyttämään mahdollisimman vähän käteisvaroja. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Rajoitteita ja pakotteita vältetään. Mahdollinen rajoite (hygieniahaalari yöaikaan) otetaan käyttöön asukkaan oman turvallisuuden varmistamiseksi. Asia varmistetaan asukkaalta ja tai omaiselta ja kirjataan asukaspapereihin. Tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja rajoite puretaan heti kun se on mahdollista. Honkakodon toiminnanjohtaja näyttää esimerkkiä vahvistaen henkilöstöänsä asukaslähtöiseen toimintaan, seuraa sekä kehittää asukkaiden omiin haluihin ja tarpeisiin perustuvaa toimintatapaa. Honkakoto on asukkaittensa koti ja heidän elämänsä pitää olla turvallista sekä arvokasta, missä jokainen voisi tuntea olonsa mahdollisimman hyväksi Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Vältetään rajoitteita ja ne tehdään lääkärinmääräyksestä asukkaan oman ja tai toisen turvallisuuden vuoksi. Rajoitteiden vaikutuksia seurataan havaintoja tehden ja niistä keskustellaan asukkaan ja tai omaisen kanssa. Niistä keskustellaan yhteisesti työyhteisössä ja ne puretaan heti kuin vain voi. Rajoitteet kirjataan asukkaan asiakirjoihin. Asiasta tiedotetaan omaisille. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Asukkaan loukkaava tai epäasiallinen kohtelu on aina poikkeama ja ne käsitellään mahdollisimman pian. Asukkaiden keskinäiset ristiriidat käsitellään siten, että henkilökunta toimii ns. erotuomarina tilanteissa, joissa asukas kokee väkivaltaa toisen asukkaan toimesta. Tilanne käsitellään keskustellen osapuolten kanssa. Tilanteesta informoidaan omaisia. Mikäli henkilökunta kohtelee asukasta epäasiallisesti, puututaan asiaan välittömästi kirjallisen varoituksen avulla. Poikkeama voi olla hoitoon- ja tai hoitotyöhön liittyvä, lääkehoitoon ja tai tiedonvälitykseen liittyvä tai väkivallan uhka Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asukkaan hoidosta ja tilanteesta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan vastaanottavaan hoitoyksikköön. Asukkaan poistuttua tai kuoltua asukasasiakirjat toimitetaan lähettävän kunnan sosiaali- ja terveystoimelle. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Pohjoissatakunnan peruspalveluliikelaitos kuntayhtymä, valvoja sosiaaliviranomainen, vanhustyönjohtaja Anne Vanhatalo, puh ja tai asumispalvelupäällikkö Kannisto Mia, puh Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos ky:n alueen kunnissa sosiaaliasiamiehenä toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies Jari Mäkinen p Liisankatu 18B 1krs PORI avi21u1 8/14

9 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutus käsitellään yhteistyössä sosiaalitoimen valvovan viranomaisen kanssa. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kuntien edustajien toivotaan osallistuvan hoidon ja palvelun suunnitteluun sekä seurantaan. Kuntien edustajia informoidaan säännöllisesti asukkaan tilasta ja hoidosta. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asukkaat tulevat kuntien maksusitoumukselle (ei palvelunsa itse maksavia asukkaita). Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Kehittäminen tapahtuu ottamalla huomioon mahdollisimman hyvin asukkaan tavat ja tottumukset sekä henkilökohtaiset toiveet. Kehittämisestä vastaa omavalvontatyöryhmä. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, missä huomioidaan asukkaan voimavarat, toimintakyky ja tavoitteet. Toimintakykyä ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti ja tarvittaessa. Honkakodossa on käytössä toimintakykyä tukeva ja kuntouttava työote sekä kokonaisvaltainen hoito. Asukkailla on omahoitaja. Honkakodossa eletään arkea yhteisesti, mutta mahdollistetaan myös oma rauha sekä lepo voinnin mukaisesti. Asukkaita motivoidaan osallistumaan yhteiseen tekemiseen ja autetaan voimien ja toimintakyvyn mukaan. Myös ulkoilu mahdollistetaan säännöllisesti. Asukkaiden kulttuurillista, hengellistä ja sosiaalista hyvinvointia tuetaan tekemällä yhteistyötä mm. seurakunnan, koulujen ja järjestöjen kanssa. Honkakodosta tehdään myös pienimuotoisia retkiä lähialueelle ja käydään omassa ja lähikunnissa järjestettävissä tapahtumissa, konserteissa sekä teatteriesityksissä. Toimintaa kehitetään jatkuvasti asukkaiden toiveiden ja yhteisten ideoiden mukaisesti. Toimintaan osallistuminen on asukkaan oman tahdon ja voinnin mukaista. Osallistuminen mahdollistetaan tukemalla ja auttamalla tarvittaessa. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Yksikössä on oma keittiö, jossa valmistetaan kotiruokaa lähiruoka-aineista. Erityisruokavaliot huomioidaan. Painoa tarkaillaan säännöllisesti. Ruokalista on kiertävä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset perinneruuat ja asukkaiden mieltymykset. Aamiainen tarjoillaan , lounas , kahvi , päivällinen , iltapala Tarvittaessa asukkaille tarjotaan myös yöpala. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: avi21u1 9/14

10 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Toiminnanjohtaja Sari Lehikoinen puh Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Yksikössä järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja omaisten päiviä. Asukkaiden toimintakykyä pidetään yllä päivittäisen viriketoiminnan avulla. Viriketoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta huolehtii virikevastaava. Asukkaat ulkoilevat päivittäin ohjatusti sään niin salliessa ja asukkaan voinnin antaessa myöten. Asukkaan omaa tahtoa osallistumiseen kunniotetaan. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Hyvä ja tarkka käsihygienia, aseptinen työskentelytapa ja eritetahrojen poistaminen välittömästi ovat lähtökohtia. Yrityksessä on omavalvontasuunnitelma. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti hygieniahoitajan toimesta. Henkilökunnalla on hygieniapassit. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Viriketoimintaa ja asukastyötä kehitetään asukaspalautteen ja asukkaiden toiveiden pohjalta asukkaiden toimintakykyä tukevaksi. Kehittämisestä vastaa koko henkilökunta. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erityisesti muistisairaiden viriketoiminta. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia seurataan päivittäin. Lisäksi asukkaille tehdään tarvittavat mittaukset hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Verenpainetta seurataan kahden viikon välein säännöllisesti sekä tarvittaessa voinnin ja tai lääkärin ohjeen mukaan. Lisäksi painoa seurataan kerran kuukaudessa säännöllisesti ja tai lääkärin ohjeen mukaisesti tarvittaessa. Lämpöä ja "hapetusta" mitataan tarvittaessa voinnin mukaan, lisäksi Pika-CRP-mittauksia tarvittaessa. Diabetestä sairastavilla asukkailla verensokerin säännöllinen seuranta päivittäin ja tarvittaessa. Verensokeriseuranta myös muilla asukkailla tarvittaessa voinnin mukaan. Virtsan "pika- stixaus-mittaukset" tarvittaessa voinnin mukaan. Sairaanhoitaja ottaa tarvittavat verikokeet tiistaisin ja tai torstaisin, jolloin Honkajoelta lähtee näytteet eteenpäin ja ne toimitetaan terveysasemalle, mistä ne lähtevät keskussairaalaan. Lääkäri tarkistaa käytössä olevat lääkkeet säännöllisesti puolivuosittain ja tarvittaessa lääkärissä käynnin ja tai sairaalajakson yhteydessä. avi21u1 10/14

11 Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Asukkaat kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Lääkäripalvelut järjestetään Honkajoen terveysasemalla ja tai Kankaanpään terveyskeskuksessa. Hoitaja yleensä mukana lääkärikäynnillä. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Asukkaalta mitataan verensokeri, verenpaine ja lämpö ja pulssioksimetri sormesta sekä tarkkaillaan asukkaan ihon väriä, kosteutta ja lämpöä sekä tarkkaillaan yleisvointia. Soitetaan hätänumeroon 112 ja otetaan tarvittavat asukasasiakirjat, lääkelista ja mittaustulokset esille. Seurataan asukkaan vointia ja soitetaan tarvittaessa uudelleen 112 sekä seurataan ja tarkkaillaan asukkaan vointia ambulanssi/ensivaste on paikalla. Ambulanssi ottaa hoitovastuun ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä ja tai ottaa asukkaan mukaansa. Omaiselle ilmoitetaan sairaalaan lähettäminen. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Erikoissairaanhoitoon pääsee mahdollisuuksien mukaan omalääkärin lähetteellä ja sen järjestämisestä vastaa oma lähettävä kunta. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaavat toiminnanjohtaja ja sairaanhoitaja Suunnitelma laaditaan STM:n ohjeiden mukaisesti. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Sari Lehikoinen puh jasairaanhoitaja puh Potilasasiamiehen yhteystiedot Posan Potilasasiamies tiistaisin ja keskiviikkoisin puh Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa kehitetään talon sisäisesti mm. hankkimalla lisää mittausvälineitä. Ulkoisesti terveydenhuoltoa kehitetään konsultoimalla paikallista terveyskeskusta ja sen johtavaa lääkäriä. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakaskirjoja käsittellään huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä suojataan asukkaan yksityiselämää. Henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakirjojen käsittelyllä pitää sisällään asukastietojen keräämistä, tallettamista, käyttöä, luovuttamista, muuttamista, poistamista, säilyttämistä ja hävittämistä sekä mahdollisia muita asiakastietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Kerättävien asiakastietojen täytyy olla asukkaan hoivan ja huolenpidon kannalta tarpeellisia. Asiakirjamerkintöjen korjaaminen tai tarpeettoman avi21u1 11/14

12 tiedon poistaminen tehdään niin että myös alkuperäinen merkintä jää talteen ja on luettavissa korjatun tekstin alta. Näin toimitaan mikäli täytyy tehdä myöhemmin asiasta tarkistuksia. Asiakastietojen tehtävänä on asukkaan terveyden edistäminen ja hoidon sekä huolenpidon suunnittelu ja toteuttaminen sekä seuranta. Näin varmistetaan hoidon jatkuvuutta. Asiakastiedot kirjataan manuaalisesti päivittäin. Asiakirjoja säilytetään lukitussa kansliassa lukitussa kaapissa. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Henkilökunta on allekirjoittanut vaitiololupauksen. Vaitiolo koskee kaikkia asukkaisiin liittyviä tietoja, vaikka niitä ei olisi kirjattuna. Salassapitovelvollisuus säilyy toiminnan tai tehtävän loppumisen jälkeenkin. Asiakastietojen luovuttamiseen tarvitaan asukkaan suostumus. Jos asukas ei ole kykenevä terveydentilansa vuoksi antamaan suostumustaan, niin sen voi antaa asukkaan laillinen edustaja. Asukkaalla on aina oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallenettu ja mihin niitä tietoja käytetään. Toiminnanjohtajan vastuulla on huolehtia, ettei asukastiedot joudu luvattomasti sivuttomille. Asukkaista keskusteltaessa asukkaan yksityisyyttä tulee kunnioittaa eikä tietoja saa luovuttaa ulkopuolisille. Asukkaan siirtyessä tilapäisesti toiseen hoitopaikkaan (terveyskeskus, sairaala) hänet lähettänyt hoitaja vastaa, että hoitamiseen oleelliset liittyvät tiedot siirtyvät mukana. Lähettävä hoitaja täyttää Lähete lääkäriin-lomakkeen, missä on henkilötiedot, kotikuntatieto, diagnoosit ja lääkitys sekä toimintakyky ja Honkakodon yhteystiedot. Lomakkeeseen kirjataan lähettämisen syyt/oireet lähettämiseen sekä saadut mittaustulokset. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Toiminanjohtaja Sari Lehikoinen, puh Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Tietosuoja-asiat sekä asiakirjahallinto ovat osana perehdytyskansiota. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Asukkan asiakirjat lähetetään asukkaan kotikunnan sosiaali- ja terveystoimelle, mikä toimii maksusitoumuksen myöntäjänä. avi21u1 12/14

13 Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asukasta koskevat perustiedot saadaan terveyskuksesta. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Yksikköön hankitaan sähköinen asiakastietojärjestelmä. Asiakastietojärjestelmää päivitetään tarvittaessa ja kehittämisen päävastuu on toiminnanjohtajalla. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua - Luettelo alihankkijoita - Kehittämissuunnitelma OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Honkakodon omavalvontasuunnitelma on osa jokapäiväistä toimintaa. Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastuiden jakaminen. Omahoitajat ja vastuut ovat jaettuna ja näitä tarkistetaan tarvittaessa ja säännöllisesti. Honkakoto on pieni talo, missä tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti sanallisesti. Käytössä on myös kanslian seinällä oleva muistitaulu, mihin kirjataan tarpeen mukaan ns. ajankohtaiset asiat, mitkä vaikuttavat oleellisesti toimintaan. Viikkopalaverit ovat osa tiedottamista sekä toiminnankehittämistä. Omavalvonnan toteuttamisen seurannan päävastuu on toiminnanjohtajalla. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. avi21u1 13/14

14 Paikka ja päiväys Honkajoella Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Sari Lehikoinen avi21u1 14/14

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi T:mi Sirpa Majoinen Toimintayksikön nimi Sirpan Kotiapupalvelut Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi KSA Kodinsiivousapu Toimintayksikön nimi Palvelun tuottajan Y-tunnus 2393717-0 Toimintayksikön

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Tampereen kaupunki, avopalvelut, Lapsiperheiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Anna ja Aatu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI

Kunnan nimi Lapinlahti. Sijaintikunta Lapinlahti. Postitoimipaikka LAPINLAHTI. Postitoimipaikka LAPINLAHTI SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kempeleen kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Palvelukeskus Väkkärä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Puhdaspäivä Toimintayksikön nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus 2049774-7 Toimintayksikön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena

Nikkarilan palveluasunnot aloitti toimintansa elokuussa Toiminta-ajatuksena SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Kaarina. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: HoivaSilta Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2789040-2 Kunnan nimi: Lempäälä

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Toivolan Mökki- ja Luontopalvelut Ky Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Kurjenpesään! Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa KURJENPESÄÄN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme.

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM

Omavalvonta. Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta. 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM Omavalvonta Riskien hallinta Palaute palvelun laadusta 2.12.2015 Niina Kaukonen, TtM, YTM 1 Näin vanhukset kärsivät laitoksissa Ilta-sanomat Torstai 6.1.2011, Kokosimme yhteen surullisia tarinoita suomalaisesta

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Postitoimipaikka. Savonlinna. Puhelin

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä. Postitoimipaikka. Savonlinna. Puhelin Sivu 1 / 19 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Savonlinna Nimi: Savonlinnan Hopearanta ry Kuntayhtymän

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi JUKOLA RY Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Heinolan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen

OMAISKYSELY. 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa. 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä. 3. Ruokailun järjestäminen OMAISKYSELY 1. Kuinka hyvin omaisesi viihtyy hoivakodissa 1=heikosti 2=välttävästi 3=tyydyttävästi 4=hyvin 5=erinomaisesti Keskiarvo: 3,4 2. Omat huomioni omaiseni viihtymisestä Vastaajien määrä: 4 - Juuri

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoivakoti Atzalea Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot