SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS"

Transkriptio

1 SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS Kerava.

2 SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS Keravan kunnan historiaa Keravan kouluverkosto Sompion koulu OPPIMISYMPÄRISTÖ Fyysiset tilat Resurssit Ammatillinen vuorovaikutus Työtapojen kuvaus Pedagoginen kehittäminen Arviointi Koulun ulkopuolinen arviointi Koulun itsearviointi KOULUN ORGANISAATIO Johtamisjärjestelmä Koulua johtaa rehtori apunaan kaksi apulaisrehtoria ja johtoryhmä. Johtoryhmässä on viisi jäsentä rehtoreiden lisäksi. Se kokoontuu 2 h/vko sekä tarpeen mukaan TOIMINTAKULTTUURI Lukuvuoden järjestelyt Oppilastilanne Henkilöstö Luokanvalvojat Työajat Valvonnat Oppilasarviointi Oppilaat, jotka ovat valmistavan maahanmuuttajaopetuksen piirissä tai joilla on henkilökohtainen oppimissuunnitelma tai jotka tarvitsevat erityistä tukea, arvioidaan eri kriteerein kuin perusopetuksessa olevat oppilaat. Näiden oppilaiden arvioinnin perusteet löytyvät Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman kohdasta Kasvatuskäytänteet Järjestyssäännöt Oppilaan ojentamisen muodot ja käytänteet Koulun käytänteet Oppituntien ajat Välitunnit Kouluruokailujärjestelyt Aamunavaukset Oppilaiden poissaolojen seuranta Koulun painotukset Ilmaisu ja luovuus Juhlat ja perinteet Lukuvuoden painotukset Opetusmenetelmät Koulussamme pyritään tänä lukuvuotena tarkastelemaan eri opetusmenetelmiä ja uudistamaan niitä Kasvattaminen ja kasvatuskäytänteiden juurruttaminen Hankkeet ja kansainvälinen toiminta... 25

3 6.1 Koulun ja kodin välinen yhteistyö Oppilaskuntatoiminta Tukioppilastoiminta Yhteistyö kaupungin muiden hallintokuntien kanssa Yhteistyö muiden tahojen kanssa OPPILASHUOLTO Yhteistyö nivelvaiheissa Tukiopetus Puuttumisen polku Koulunkäyntiavustajat Erityisopetus Oppilashuoltotyöryhmä Kouluterveydenhuolto Koulukuraattorin palvelut Koulupsykologin palvelut Yhteistyö muiden oppilashuoltotahojen kanssa KELPO-hanke (=kehitystä ja laatua perusopetustyöhön) Erityisnuorisotyöntekijä Maahanmuuttajaopetus JOPO light -opetus SOMPION KOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tavoiteet Koulun fyysiset tilat turvallisuusnäkökulmasta Turvallisuusorganisaatio Toiminta koulukiusaamistilanteissa Toiminta tapaturmien ja sairauskohtausten sattuessa Tulipalon sattuessa Rikosten ja ilkivallan torjuntakeinot Varautuminen suuronnettomuuteen Varautuminen poikkeusoloihin Sisäinen turvatarkastus Poistumisharjoitukset AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia LIITE 1. Sompion koulun luokanvalvojat, varavalvojat, oppilasmäärät ja luokkien kotiluokat LIITE 2. Sompion koulun henkilöstö LIITE 3. Luokanvalvojan tehtävät LIITE 4. Puuttumisen polku Sompion koulussa... 47

4 0. YLEISKUVAUS 0.1 Keravan kunnan historiaa Kerava sijaitsee Keski-Uusimaalla rajoittuen pohjoisessa Järvenpäähän, idässä Sipooseen, etelässä Vantaaseen ja lännessä Tuusulaan. Pinta-ala on 39,9 km 2, jolla se sijoittuu Suomen kaupungeista 7. pienimmäksi. Asukkaita vuoden 2008 lopussa Keravalla oli Lisäystä edelliseen vuoteen on 365 asukkaan verran. Väestötiheydeltään Kerava on Suomen kolmanneksi tiheimmin asutettu kunta Helsingin ja Kauniaisten jälkeen. Alueen asutushistoria ulottuu noin 9000 vuoden päähän, vaikka vielä keskiajallakin Kerava on ollut etupäässä eräaluetta. Voimakas väkimäärän kasvu alkoi rautateiden tulon jälkeen vuonna 1862, kun teollisuus saa jalansijaa aiemmin maatalousvaltaisella Keravalla. Vielä tuolloin Kerava oli osa Tuusulaa. Kerava sai kauppalan aseman vuonna 1924, ja kaupungiksi se tuli vuonna Keravan kouluverkosto Kaupungissa toimii yhdeksän perusopetusta antavaa koulua, yksi lukio ja yksi aikuislukio, kaksi ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulu. Taiteen perusopetusta on mahdollista saada Keravalla kolmessa oppilaitoksessa, jotka ovat yhdistysten ylläpitämät. Vuosiluokille perusopetusta antavat Ahjon, Lapilan, Killan, Kurkelan, Kalevan ja Ali- Keravan koulut. Savion koulu toimii pääsääntöisesti alakouluna, mutta tiloihin on sijoitettu erityisopetuksen luokka-asteita Perusopetusta vuosiluokille tarjoavat Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste ja Sompion koulu. OPPILASMÄÄRÄ lukuvuosi lukuvuosi alakoulut yläkoulut

5 lukio ja aikuislukio = = 1147 Keravan kaupunki työllistää 1308 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Heistä opetustoimen puolelle kuului vuonna 2008 kaikkiaan 278 vakituisessa virassa olevaa opetustyötä tekevää henkilöä. Koulutoimen strategiakartta. KASVO Strategiakartta PALVELUKYKY Laadukkaat peruspalvelut opetuksen kehittäminen osaamisen tuottaminen jatkokoulutuskelpoisuus KASVO:N TOIMINTAOHJELMA TA JA KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUS JA RESURSSIT Kestävä talous kustannustehokas toiminta kestävät investoinnit kysynnän ja tarjonnan tasapaino KASVON PALVELUVERKKO VIESTINTÄ- OHJELMA JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄ KASVO Kasvaen ja oppien onnelliseen elämään PRDAGOGINEN OHJELMA LAATUJÄRJESTELMÄ PROSESSIT JA RAKENTEET Toimivat palvelujen tuottamisen rakenteet asiakaslähtöisyys tuottavuus toimialarajat ylittävä palveluyhteistyö KASVO:N HENKILÖSTÖASIOIDEN LINJAUKSET VIRKAEHTOSOPIMUKSET TVA YHTEISTOIMINTA OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN Osaava henkilöstö osaamisen kehittäminen kehittyvä työympäristö kilpailukykyinen työnantaja johtamisen onnistuminen Sompion koulu Sompion koulu on Keravan keskustassa. Koulun historia alkoi vuonna 1921, jolloin toimiluvan sai Keski-Uusimaan ensimmäinen oppikoulu Keravalla. Oppilaita oli tuolloin 29 ja opettajia neljä. Sompion koulu on Keravan lukion kanssa muodostanut Keravan Yhteiskoulun vuodesta Yksityisenä kouluna Keravan yhteiskoulu lakkasi toimimasta vuonna Lokakuussa 2009 Keravan lukio ja aikuislukio muuttivat Nikkarin koulun tiloihin yläkoulun jäädessä Sompiolle.

6 Nykyinen päärakennus valmistui 1941 edellisen tuhouduttua talvisodan pommituksissa. Tuolloin uusi koulu sai runsaasti huomiota ollessaan Suomen ensimmäinen aineluokittain suunniteltu koulurakennus. Lisäsiipiä ja osia on päärakennukseen valmistunut neljään otteeseen viimeisin laajennus saatiin valmiiksi 2007.

7 1. ARVOPOHJA JA VISIO Perusopetuksen tulee edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa, tukea luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttämistä sekä monikulttuurisuuden hyväksymistä. Perusopetuksen paikallista arvopohjaa tarkennetaan Keravan kaupungin yhteisessä opetussuunnitelmassa. Arvopohjan tulee välittyä kouluissa opetuksen tavoitteissa, sisällöissä ja jokapäiväisissä toiminnoissa. Perusopetuksen toimintaa Keravalla ohjaaviksi arvoiksi ja arvostuksiksi on määritelty seuraavat seikat: 1. Otetaan vastuu ympäristöstä, omasta työskentelystä ja omista teoista. 2. Kouluyhteisömme jäsenten hyväksyminen ja arvostaminen. 3. Toimitaan yhdessä ja ollaan avoimesti vuorovaikutuksessa yhteisöllisyyden lisäämiseksi. 4. Arvostetaan työtä niin omaa kuin toistenkin. 5. Kehitysmyönteisyys. Koulujen omissa lukuvuosisuunnitelmissa on kirjattu kunkin vuoden kehittämispainopistealue. Koulun arvopohja on yhteydessä Keravan kaupungin strategiaan. Strategia on koko kaupungin kehittämistä ohjaava tahtotilan määrittely, jonka ovat laatineet kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakunnat ja kaupungin johtoryhmä. Strategian toimintaohjelman painopisteitä ovat kasvu ja vetovoimaisuus, hyvinvointi, uusiutuminen ja innovaatiot sekä yhteistyö. Kullakin painopisteellä on valtuuston asettamat tavoitteet, joita halutaan linjata ja seurataan, sekä vastuutahot strategian keskeisille toimenpiteille. Keravan kaupungin strategia on luettavissa kaupungin Internet-sivulta osoitteessa Sompion koulussa ohjataan oppilaita rehellisyyteen, ahkeruuteen ja itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun sekä vastuun tuntemiseen omasta oppimisestaan, omista teoistaan ja terveydestään. Oppilaita ohjataan Keravan kaupungin strategian (nro 8) mukaisesti ottamaan vastuu myös ympäristöstään ja arvostamaan kotiseutuaan. Suomalainen yhteiskunta on nykyään monikulttuurinen. Tämä antaa koulullemme mahdollisuuksia, mutta asettaa myös vaatimuksia. Ohjaamme oppilaita kunnioittamaan tasa-arvoa, hyväksymään ihmisten ja kulttuurien erilaisuuden sekä arvostamaan omaa kulttuuriaan. Tuemme nuoren kehitystä koulun antamilla keinoilla yhteistyössä huoltajien, erityisopettajien ja muiden tahojen kanssa. Kouluyhteisömme tulee olla turvallinen työympäristö kaikille. Jokainen opettaja ohjaa oppilaita sisäistämään koulun normit ja työn tekemisen periaatteet. Laiminlyönteihin, kiusaamiseen ja syrjintään puututaan heti. Tavoitteena on panostaa hyvinvointiin ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä (kaupungin strategia nro 7). Oppilaan kasvun tukemiseksi Sompion koulussa käytetään kasvatuskäytänteitä, joita ovat keskustelu, kirjoittaminen ja pohdiskelu, etuisuuden menettäminen, läksyjen ja muiden tehtävien tekeminen koulussa. Jälki-istunnot ovat käytössä, mutta niiden antamista pyritään välttämään käyttämällä muita kasvatuskäytänteitä.

8 Tapakasvatus on koulussamme keskeisessä asemassa, koska se monella tavoin helpottaa yhdessä toimimista ja yhdessä viihtymistä. Yhteisöllisyyden merkitys yksilön hyvinvointia edistävänä on kirjattu koko kaupungin strategiseksi tavoitteeksi (nro 6). Koulumme arvioi ja kehittää omaa toimintaansa lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavilla vuosittain kehitettävillä alueilla (ks. myös Keravan perusopetuksen ops 2.1). Koulu tukee opettajien ammatillista kehittymistä. Sompion koulu on ilmaisupainotteinen, luovasti yhtenäistä perusopetusta toteuttava yläkoulu, jossa käytetään luovia työtapoja ja tehdään laajaa yhteistyötä taiteen perusopetusta antavien koulujen kanssa. Ilmaisun painottaminen on Sompion koulussa vanha perinne, sillä jo vuonna 1933 painotuspisteitä biologian ja ornitologian lisäksi olivat liikunta ja musiikki. Nykyisin koulussa on kolme painotusluokkaa: liikunnan, musiikin ja draamapedagogiikan luokat kullakin luokka-asteella. Musiikkiluokkien oppilaat on valittu pääsykokeella ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Liikunta- ja draamaluokkien valintakokeisiin oppilaat osallistuvat kuudennen luokan keväällä. Liikuntaluokalle hakijat valitaan taipumuksen perusteella. Draamaluokka koostuu hakijoista, jotka ovat osoittaneet taipumusta, sekä niistä, jotka ovat kokeneet tarvitsevansa rohkaisua ilmaisussaan. Painotus tarkoittaa 7. luokalla yhtä lisätuntia. 8. ja 9. luokilla painotusaineen kaksi lisätuntia otetaan valinnaisainekiintiöstä. Musiikkiluokkaperinne on Keravalla vankka. Ensimmäiset musiikkiin painottuvat luokat perustettiin noin 30 vuotta sitten. Musiikkiluokalle haetaan sen vuoden alussa, jolloin lapsi aloittaa peruskoulun. Painotusluokat luokka-asteilla toimivat Keskuskoulussa. Luokka siirtyy Sompion yläkouluun 7. luokan alussa, jolloin on mahdollisuus muillakin pyrkiä musiikkiluokalle, mikäli sillä on tilaa.

9 Draamapedagogisen painotusluokan tavoitteena on kohottaa oppilaan itsetuntoa, antaa hänelle rohkeutta olla esillä, harjoituttaa ryhmässä toimimisen taitoja ja kykyä kohdata erilaisia elämäntilanteita turvallisessa opetusryhmässä. Draamapedagogiikka tarkoittaa asioiden oppimista ja opiskelua erilaisten draamatyökalujen avulla, ei pelkästään itse draaman opiskelua. Liikunnan painotetun luokan tavoitteena on ohjata oppilasta monipuoliseen liikunnan harrastamiseen, kehittää niin oppilaan koko persoonallisuutta liikunnan avulla kuin myös liikunnallisia valmiuksia sekä tarjota myönteisiä elämyksiä liikunnan parissa. 2. PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS Koulun toimintaa säätelevät lainsäädäntö, kouluhallitus, kaupungin valtuusto (virasto ja lautakunta), koulun johtoryhmä, opettajakunta ja oppilaskunta. KOULUHALLITUS Perusopetuslaki Opetussuunnitelman Kasvatus päämäärät sekä keskeiset perusteet tavoitteet Opetuksen tavoitteet ja sisällöt KUNTA Koulutussuunnitelma Päätös opetuksen tuntijaosta Kaupungin strategia Opetuksen tavoitteet ja sisällöt OPPILAITOS Opetussuunnitelma Koulun strategia Koulun toiminta-ajatus ja omaleimaisuus Järjestyssäännöt ja kasvatuskäytänteet Perusopetuslaki

10 Yleissivistävän peruskoulutuksen perustehtävänä on kasvattaa yksilöitä tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, itsenäisiksi ja luoviksi, yhteistyökykyisiksi ja rauhantahtoisiksi yksilöiksi. Perusopetuksen tavoitteena on perusopetuksen antaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on myös oppimaan ohjaaminen sekä oppilaan persoonallisen kasvun tukeminen osana yhteisöä. Oppilaille tarjotaan kelpoisuus jatko- opintoihin. Tavoitteena on, että Sompion koulusta lähtevillä nuorilla on tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen valmius menestyä edellytystensä mukaisesti muuttuvassa ja uusia mahdollisuuksia luovassa maailmassa. Kokonaisvaltaisen kasvatuksen tavoitteena on myös kehittää oppilaan itsetuntemusta ja positiivista minäkuvaa, vastuullisuutta itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä sekä kykyä noudattaa hyviä tapoja. Koulun tehtävänä on löytää jokaisesta oppilaasta hänen vahva alueensa: jokainen on hyvä jossakin- tekemällä oppii.

11 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 3.1 Fyysiset tilat Sompion koulu toimii Aleksis Kiven tie 18 olevassa kiinteistössä, jonka saneeraus päättyi vuoden 2008 syksyllä. Lukuvuotena opetusta on yhdessä pihaluokassa, joka on koulun eteläpuolella olevalla urheilukentällä aivan koulumme välittömässä läheisyydessä. Koulussa on 48 opetustilaa, jotka sijaitsevat viidessä siivessä ja kolmessa tasossa. Koulussa on kolme väestösuojaa, ja lisäksi kaupungin keskuskeittiö toimii tiloissamme.

12 3.2 Resurssit Suurin osa luokista on varustetasoltaan moderneja sisältäen dokumenttikameran, dataprojektorin, DVD-soittimen ja tietokoneen. E-siiven viidessä opetustilassa sekä yhdessä biologian luokassa on käytössä myös Smart Board teknologia opetuksen tukena. 3.3 Ammatillinen vuorovaikutus Sompiossa pyritään avoimeen, yhteisölliseen vuorovaikutteiseen koulukulttuuriin, jossa hyvien tapojen ja toisten ihmisten arvostaminen saa etusijan. Koulun toimintakulttuuri antaa arvoa koulun sisäiselle sekä kotien ja muun yhteiskunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. Oppilaat voivat osallistuvat koulun toimintakulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. Yhteisöllisen toimintakulttuurin edellytyksenä ovat sisäistetyt ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteet. Kasvattajien ammatillisuuteen kuuluu pohtia, millaista on hyvä vuorovaikutus. Se on jatkuva malli lapsille ja nuorille, ja vuorovaikutuksen avulla välittyy yhteisön arvopohja. Jos vuorovaikutus lapsia ja nuoria kohtaan on välittävää ja kannustavaa, sillä on vaikutusta myös hyvinvointiin yleisesti. Ammatillisen ja yksityisen vuorovaikutuksen ydinero piilee siinä, että ammatillisessa vuorovaikutuksessa tulee tiedostaa omat tunteet ja säädellä tunteiden siivittämää käyttäytymistä ja vuorovaikutusta. (Nousiainen & Piekkari 2007.) Tässä yhteydessä ammatillista vuorovaikutusta kuvataan pedagogisen toiminnan ja työtapojen sekä niiden kehittämisen kautta tarjoten esimerkkejä vuorovaikutuksesta eri oppiaineissa. Tarkastelun painopiste on koulun henkilöstön ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Mahdollisuuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen tarjoavat parhaimmillaan VESO-koulutukset, OpeHyvä-hanke, aineryhmissä ja tiimeissä tehtävä koulun kehittämistyö ja muut koulun hankkeet sekä yhteistyömahdollisuudet ympäröivän yhteiskunnan kanssa Työtapojen kuvaus Sompion koulussa käytetään monipuolisia, vaihtelevia ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja. Opetus- ja työskentelymenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja erilaiset oppimistavat. Työtapojen valinnassa oppilaslähtöisyys on keskeisessä roolissa, ja oppilaita pyritään aktivoimaan oma-aloitteisiksi tiedon hankkijoiksi ja soveltajiksi sekä vahvistamaan heidän ongelmanratkaisutaitojaan. Sisällöllisenä painopistealueena koulussamme on ilmaisu. Ilmaisupainotteisuus näkyy käytännön työtapojen valinnassa, ja siihen on sitouduttu kaikissa oppiaineissa sekä koko koulun toimintakulttuurissa. Äidinkielessä ja vieraissa kielissä puhe- ja kirjoitusviestinnän harjoittelu erilaisissa viestintätilanteissa on keskeisessä roolissa. Luonnontieteissä suositaan puolestaan tutkivaa ja toiminnallista työskentelyä, jossa uusi tieto yhdistyy aikaisemmin opittuun. Reaaliaineissa oppilaita pyritään haastamaan aktiiviseen tiedon soveltamiseen arkielämään tekemällä paljon projektiluonteisia oppilaiden arkipäivään liittyviä töitä. Taito- ja taideaineissa oppi-

13 laan itseilmaisua ja luovuutta pyritään tukemaan tarjoamalla heille mahdollisimman monipuolisia ja yksilöllisiä työtapoja. Tietotekniikkaa hyödynnetään useimpien oppiaineiden tunneilla muun muassa tiedonhankinnassa ja havainnollistamisessa. Tavoitteena on myös kannustaa oppilaita aktiiviseen tiedon etsimiseen sähköisistä lähteistä myös koulun ulkopuolella Pedagoginen kehittäminen Koulumme toiminta perustuu opetussuunnitelmaan, jonka mukaisesti kokonaisvaltaisen kasvatuksen tavoitteena on mm. kehittää oppilaan itsetuntemusta ja positiivista minäkuvaa. Oppilaita ohjataan myös ottamaan vastuuta itsestään sekä muista ihmisistä ja ympäristöstä. Koulun henkilökunta kannustaa oppilaita löytämään jokaisen oman vahvan alueen. Jokainen on hyvä jossakin - tekemällä oppii. Koulun henkilökunta ohjaa ja auttaa oppilaita sisäistämään koulumme normit ja työn tekemisen periaatteet. Positiivista palautetta annetaan, kun siihen on tilaisuus. Hyvien tapojen avulla helpotamme yhdessä toimimista ja yhdessä viihtymistä. Koulussa ohjataan opettajaa arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa sekä tuetaan opettajien ja muun henkilökunnan ammatillista kehittymistä esim. koulutusten avulla. Opettajan oman työn kehittämistä ja arviointia toteutetaan mm. aineryhmien sisällä ja tiimeissä. Opettajat ja koulun muu henkilökunta laativat yhdessä yhteiset toimintatavat ja valvovat niiden toteutumista. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen koulukulttuuri, jossa hyvien tapojen ja toisten ihmisten arvostaminen on etusijalla. Toimiva tiedonkulku kodin ja koulun välillä on vankka perusta toimivalle yhteistyölle. Se edellyttää molemminpuolista ja avointa vuorovaikutusta. Lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat mm. vanhempainillat, tiedottaminen puolin ja toisin sekä erilaiset juhlat ja tapahtumat. 3.4 Arviointi Koulun ulkopuolinen arviointi Koulun toimintaa, onnistumisia ja kehitettäviä asioita, arvioidaan mm. vanhemmille kohdistetuilla huoltajakyselyillä ja oppilaskyselyillä, jotka toistuvat vaihdellen vuosittain. Valtakunnalliset kokeet ja PISA-tutkimukset tuloksineen sekä ruokahuoltokyselyt antavat hyvää pohjatietoa tehdä arviointia. Opetusministeriö on päättänyt koulutuksen arviointisuunnitelmasta vuosille Ministeriön tavoitteena on lisätä koulutuksen ulkopuolisen arviointitoiminnan vaikuttavuutta, vakautta ja ennakoitavuutta. Vuosina toteutetaan koulutuksen ulkopuoliset arvioinnit esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuuden osalta.

14 3.4.2 Koulun itsearviointi Arvioidessa koulutuksen tuloksellisuutta on otettava huomioon toiminnan vaikuttavuus, toiminnan taloudellisuus ja toiminnan tehokkuus. Yksinkertaistaen vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että tehdään oikeita asioita ja tehokkuus, että asiat tehdään oikein. Vaikuttavuudella tutkitaan, viekö toiminta toivottuihin tuloksiin, ja tehokkuudella tarkastetaan, ovatko toimintaedellytykset oikein määriteltyjä ja toimivia. Arvioimalla toiminnan taloudellisuutta seurataan taloudellisten resurssien käyttöä perusteltavuusnäkökulmasta. Koulun itsearviointia toteutetaan lukuvuosisuunnitelman avulla, jossa arvioidaan lukuvuoden toimintaa. Kansainvälisellä EFQM (The European Foundation for Quality Management) -kriteeristöllä arvioidaan koulun työyhteisön toimintaa. EFQM-kriteeristö on yhdeksänportainen. 4. KOULUN ORGANISAATIO 4.1 Johtamisjärjestelmä Koulua johtaa rehtori apunaan kaksi apulaisrehtoria ja johtoryhmä. Johtoryhmässä on viisi jäsentä rehtoreiden lisäksi. Se kokoontuu 2 h/vko sekä tarpeen mukaan Tiimit Tiimit on perustettu syksyllä Lukukautena tiimejä oli viisi ja jokaisen tiiminvetäjänä toimi johtoryhmän eli joryn jäsen. Viime lukukautena tiimien määrä nostettiin seitsemään, samalla kun tiimien jäsenmäärä laski pienemmäksi. Tiimeissä on keskimäärin kahdeksan opettajajäsentä. Lisäksi tiimitoimintaan osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös terveydenhoitaja, kuraattorit, Kelpo-työntekijä ja kouluavustajat. Kerran viikossa kokoontuva jory määrittelee tiimeissä käsiteltäviä asioita, mutta niitä voi tulla myös tiimiläisiltä itseltään tiimipalavereissa. Tiimit ovat keskeisiä toimijoita koulun organisaatiorakenteessa nyt, kun niiden toiminta on säännöllistä. Näin henkilökunnan mielipiteet sekä huolenaiheet pääsevät helpommin esille ja tiimeissä tehdään käsiteltävistä asioista esityksiä joryn käsiteltäväksi.

15 Tiimipalavereista tehdään muistiot, joista näkee käsitellyt asiat ja esitykset, ja ne lähetetään sähköpostilla joryn jäsenille. Tiimimuistiot kootaan myös paperiversioina kansioon. Tiimipalavereja oli viime lukukautena keskimäärin 12 kertaa. Kokoontumiskerrat vaihtelivat kuitenkin tiimien tehtävien mukaan. Kuluvana lukukautena tiimipalavereja on yleensä pidetty joka viikko. Suppeata tiimiarviointia tehtiin viime syksynä kehityskeskustelujen yhteydessä täytettävällä kyselylomakkeella. Säännöllinen tiimin toiminnan arviointimenetelmä on kehitteillä Tiimien vastuualueet ja toimintakuvauksia Jokaisella tiimillä on oma vastuualueensa, ja lisäksi tiimeissä käsitellään yleisesti koko koulua koskevia asioita, esimerkiksi lukuvuosisuunnitelmaa, opetussuunnitelman aihekokonaisuuksien päivitystä, järjestyssääntöjä ja pelastussuunnitelmaa. Tiimi 1. Uusi tiimi, joka on profiloitunut miettimään seitsemänsien luokkien asioita ja työhyvinvointia liikunnan näkökulmasta. Yhtenä vastuualueena ovat erityispäivät. Tiimi 2. Vastaa tiedotuksesta koulussamme. Viime lukuvuonna tiimi toimitti ja painatti syystiedotteen ja toimintakalenterin, suunnitteli valokuvausaikataulun ja aineenopettajavartin aikataulun. Myös kevätjuhla oli tiimin vastuulla. Kuluvana lukukautena tiimi on tehnyt sähköisen version syystiedotteesta. Lisäksi opettajainhuoneessa oleva infotaulun päivitys ja tiedotteiden tekeminen koteihin kuuluvat tiimin tehtäviin. Tiimi 3. Uusi tiimi, joka on osallistunut osaltaan mm. yhteisten pelisääntöjen luomiseen, organisoineet valinnaisainepäivää, tehneet työnjakoa 8. ja 9. luokkien lv-tuntikansion tekemistä varten. Tiimi 4. Pysyviä vastuita: koulun yrittäjyystoiminta. Tavoitteena on, että yrittäjyyden pitäisi näkyä jokaisessa oppiaineessa jollakin tavalla. Eräänä yhteistyökumppanina koulullamme on Keravan seurakunta, ja tiimi hoitaa näitä yhteyksiä seurakuntaan päin. Lisäksi tiimissä on kaksi henkilöä, jotka vastaavat työjärjestyksiin liittyvistä asioista. Viime keväänä tiimin vastuulla oli viimeisen viikon ohjelma. Toimintakultuurin päivitys kuluvana lukukautena on tiimin vastuulla. Tiimi 5. Toimintakulttuurin kirjallisen esityksen lopullinen koostaminen edellisinä lukukausina. Erityispäivät ovat kuluvana lukukautena keskeisenä vastuualueena. Teemaviikko viime lukukautena marraskuussa oli tiimin suunnittelema. Tiimi 6. Turvakansion tekeminen ja päivittäminen. Tiimi on tehnyt toimintakulttuurin turvallisuussuunnitelmaosion.

16 Tiimi 7. Vastaa erityisopetukseen liittyvistä asioista. Tiimi on osallistunut toimintakulttuurin erityisopetukseen liittyvän osion tekemisestä ja päivittämisestä.

17

18 5. TOIMINTAKULTTUURI 5.1 Lukuvuoden järjestelyt Oppilastilanne Lukuvuonna Sompion koulussa on 757 oppilasta (tilanne ). Luokkamuotoisessa erityisopetuksessa on 40 oppilasta ja perusopetusryhmiin integroituina 37 oppilasta. Joustavan perusopetuksen ryhmässä opiskelee kahdeksan oppilasta. Valmistavassa maahanmuuttajaopetuksessa on 20 oppilasta Henkilöstö Sompion koulussa työskentelee 69 opettajaa lukuvuonna Virkasuhteessa opettajista on 57. Määräaikaisessa opettajan toimessa on 12 opettajaa. Muodollisesti päteviä on 50. Vieraita uskontoja ja äidinkieliä opettavia on kaikkiaan kuusi. Henkilökuntaan kuuluu kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, kolme opinto-ohjaajaa, kaksi koulukuraattoria, yksi koulupsykologi, neljä koulunkäyntiavustajaa, yksi terveydenhoitaja, kaksi kouluisäntää ja yksi kalustekunnostaja, yhdeksän keittäjää ja kuusi siistijää. Lisäksi henkilökuntaan kuuluvat JOPO-light -ohjaaja, KELPO-työntekijä, erityisnuoriso-ohjaaja ja päihdepysäkin työntekijä (liite 2). Näistä kolme jälkimmäistä toimivat koululla osan viikosta. Sompion koulu tukee henkilökunnan kehittymismahdollisuuksia, mikä on kirjattu koko kaupungin strategiaksi (nro 9). Opettajat laativat lukuvuodeksi henkilökohtaisen koulutussuunnitelman, joka käydään läpi rehtorin kanssa kehityskeskustelussa Luokanvalvojat Luokanvalvoja on oppilaan lähiopettaja, joka seuraa oppilaiden koulunkäynnin säännöllisyyttä, menestymistä ja hyvinvointia koulussa (liite 1). Luokanvalvoja tiedottaa oppilaille työjärjestyksistä ja koulun käytännöistä sekä pitää yhteyttä koteihin. Luokanvalvojalla on kokonaisvastuu luokan oppimisesta ja kasvun tukemisesta opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla. Kasvun tukemiseen liittyy mm. valvontaluokkansa HOJKS-oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien päivittäminen yhdessä aineenopettajien ja erityisopettajien kanssa (liite 3). Luokanvalvojat tapaavat 7. luokan aikana huoltajat kolmikantakeskustelussa. Huoltajat voivat olla yhteydessä luokanvalvojaan kirjallisesti, Wilman välityksellä, sähköpostitse tai puhelimitse. Opettajainhuoneeseen tai koulusihteerille voi jättää soittopyynnön, jollei luokanvalvojaa tavoita koululta välituntien aikana Työajat Syyslukukausi 2010 alkaa torstaina ja päättyy keskiviikkona Syyslomaa vietetään (vko 43).

19 Kevätlukukausi 2011 alkaa tammikuun 10. päivä ja päättyy lauantaina , jolloin vietetään päättäjäiset. Talviloma on viikolla 8 eli Pääsiäisloma on Näiden lisäksi kesäkuussa torstai 2.6. (helatorstai) on vapaapäivä Valvonnat Opettajille kuuluu virkavelvollisuuteen välituntien valvominen. Lukukauden alussa apulaisrehtori laatii välituntivalvontalistan, jonka rehtori hyväksyy. Listassa olevien valvontojen lisäksi jokainen opettaja valvoo ja puuttuu tarvittaessa oppilaan käyttäytymiseen oppi- ja välitunneilla sekä erilaisissa koulun tilaisuuksissa. Koulualue on jaettu valvonta-alueiksi seuraavasti: A-siipi B-siipi Alue käsittää A-siiven ylä- ja alakerran (Laurintien suuntainen juhlasalisiipi). Varsinaisia välituntialueita ovat aulat sekä yläkerran päätytasanne. Yläkerran käytävällä voi käydä lokerollaan, mutta välituntejaan siellä voivat viettää ainoastaan oppilaat, joiden luokka sijaitsee käytävällä. Alue käsittää B- ja C-osan yläkäytävän (opettajainhuoneen, kansliat ja opojen työtilojen edustat). Oppilaat ohjataan yläkäytävältä ja portailta muihin tiloihin. Aula Alue käsittää B-osan aulan ja monistamon edustan C-osan puolella. Järjestystä valvotaan yleisesti. Aulavalvoja tyhjää luokkien B110 ja B102 edustan, ns. Monnikellarin, oppilaista välituntien ajaksi aulaan. C/D-siipi Alue käsittää palloiluhallin alakäytävän (pukuhuoneet ja TN- luokka) sekä terveydenhoitajien tilan edessä olevan ala-aulan. Oppilaat ohjataan kummastakin tilasta välitunninviettopaikkoihin. Valvoja kiertää C-osan 2 alimman kerroksen luokkatilojen edustat. E-siipi/ruokala Alue käsittää fysiikka-kemian luokkien käytävän. Valvoja tyhjentää E-siiven oppilaista ja ruokailuaikoina osallistuu ruokailun valvontaan. Ruokailuaikoina E-osan valvoja valvoo ruokalassa ruokalavalvojana. UV Piha Alue käsittää koulun piha-alueet. Huolehditaan yleisesti järjestyksestä ja puututaan tupakointiin, roskaamiseen ja luvattomaan koulun alueelta poistumiseen. Puututaan erityisesti luvattomaan City- Marketissa välitunneilla käynteihin: kirjataan oppilaiden nimiä ylös ja ollaan yhteydessä koteihin. Lisäksi opettaja on velvollinen viemään ryhmänsä ruokailuun, valvoen ruoanoton linjastolla. 5.2 Oppilasarviointi Arvioinnin kohteina ovat oppiminen ja sen edistyminen sekä työskentely. Myös oppilaan käyttäytymistä tulee arvioida. Käyttäytymisen arviointi ei kuitenkaan ole osa oppiaineen arviointia, joten käyttäytyminen ei vaikuta esimerkiksi oppiaineesta saatuun arvosanaan.

20 Oppilaan arviointi jakautuu opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. Opintojen aikana oppilaille annetaan välitodistus joulukuussa sekä lukuvuositodistus lukuvuoden lopussa. Yhdeksännellä luokalla oppilas saa päättötodistuksen. Oppilaan menestyminen opintojen aikana arvioidaan oppilaille yhteisissä oppiaineissa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman 2004 hyvän osaamisen kriteereiden mukaan. Päättöarviointi toteutetaan numeerisesti valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. (Ks. Keravan perusopetuksen ops, 6.2.) Päättöarviointi perustuu 8. ja 9. luokilla saavutetun osaamisen tasoon. Tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on perusopetuksen päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän mukaiset tai HOJKS:issa asetetut tavoitteet eri oppiaineissa. Vähintään kahden vuosiviikkotunnin mittaiset (2h/vko) valinnaisaineet arvioidaan oppiaineiden tavoin numeroin. Yhden vuosiviikkotunnin (1h/vko) pituiset valinnaiskokonaisuudet arvioidaan suoritusmerkinnöin hyväksytty (H)/hylätty (E). Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa koulun sääntöjä. (Ks. Keravan perusopetuksen opus, 6.1 ja käyttäytymisen arvioinnin perusteet.) Oppilaan itsearviointi kohdistuu oppilaan oppimisprosessiin ja työskentelytaitoihin. (Oppimisprosessi sisältää tavoitteen asettelun, suunnittelun, työskentelyn ja arvioinnin.) Opettajat voivat käyttää erilaisia oppilaan itsearviointimenetelmiä, kuten itsearviointilomakkeita, oppimispäiväkirjoja, portfolioita ja ohjauskeskusteluja. (Ks. Keravan perusopetuksen ops 6.1) Oppilaat, jotka ovat valmistavan maahanmuuttajaopetuksen piirissä tai joilla on henkilökohtainen oppimissuunnitelma tai jotka tarvitsevat erityistä tukea, arvioidaan eri kriteerein kuin perusopetuksessa olevat oppilaat. Näiden oppilaiden arvioinnin perusteet löytyvät Keravan perusopetuksen opetussuunnitelman kohdasta Kasvatuskäytänteet Järjestyssäännöt Sompion koulun järjestyssäännöt pohjautuvat perusopetuslakiin, asetukseen ja määräyksiin. Ne ovat opettajakunnan laatimat ja hyväksymät. SOMPION KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT: Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä. Koulussa käyttäydytään rauhallisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Opiskelua ei saa häiritä. Ketään ei saa kiusata. Koulun omaisuutta ei saa turmella. Koulualue on savuton ja päihteetön. Välitunnit vietetään koulualueella. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot jätetään niille varatuille alueille. Annettuja ohjeita noudatetaan.

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 16.12.2014 1 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 6 1.1 PERUSOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS... 6 1.1.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 1.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN YLEISET

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot