NRO TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13"

Transkriptio

1 NRO TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla

2 Siälly RAUTATIELÄINEN RAUTATIELÄINEN Potiooite PL Heliki Puheli (09) Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja Mauri Lude Toimituihteeri Maarit Uuikumpu Toimittaja Jui Päiviö Toimituke ihteeri Raija Vuori-Lehkoe Toimitueuvoto Eko Iokoki Kari Kemppaie Mauri Lude Timo Tukiaie Kaupalliet ilmoituket Ilmoitukoot ja hitatiedot Muut ilmoituket Oatoje ilmoituket ja kiitoilmoituket makuttomia, aieito kirjalliea lehde toimitukee Ilmetymie Kahdeka kertaa vuodea Ooitteemuutoket Liito jäeitö ooitteemuutoket päivittyvät automaattieti väetörekiterii tehdy ilmoituke peruteella. Tilauhita vuoikerta 20,00 Irtoumero hita 3,00 Paiopaikka Paiotalo Aurae Oy, Fora Ulkoau Sig Deig Oy, Saa Kallio 3 Pääkirjoitu 4 Yhteiöiä tapahtuu 5 Paiava aa 6 Team-liittohake 10 VR: yt-euvottelut 11 JaaEi 12 VR: uui toimitujohtaja ei pelkää kilpailua 14 Pääjohtaja Heri Kuitue hyväteli hekilökua 15 Kemijärve yöjuaa 18 Pyhä Ateli poluilla uui emätä 20 Hiihtoleirillä uki luiti 21 Liito talvipäivät 24 Eurovaalie SAK:laiet ehdokkaat 27 RadaVarrelta 28 Koulutu ja vapaa-aika 29 Tapahtumat 31 Oatot toimivat 32 Ritikko VR: yt-euvotteluia miljooie euroje äätötavoitteet MAARIT UUSIKUMPU MAARIT UUSIKUMPU ISSN Koduktöörie matkaa Kemijärvelle Rautatieläie

3 Pääkirjoitu Edeä tärkeitä päätökiä Rautatieläiet pääevät kevää ja alkukeä aikaa ääetämää aiaki kakia merkittäviä vaaleia. Toivottavati ääetyitoa riittää molempii. Keäkuua o Euroopa parlameti jäemaide vaalit, ja ei viikolla käyityy jäeääety Rautatieläite Liito hitoria ehkä tärkeimmätä päätöketä. Ääetykeä kyytää jäete uhtautumita kuude SAK:laie teolliuuliito fuuioo. Ääety o euvoa-atava kevää edutajakokoukelle. Jo ekä jäeääety että edutajakokouke päätö ovat myöteiiä TEAMille, loppuu Rautatieläite Liito taipale iteäieä liittoa, illä Kemialiitto ja Metalliliitto ovat jo ottaeet jäeääetykiää myöteie kaa TEAMii. Myö Vietitäliitto ja Puu- ja erityialoje liitto ovat uhtautueet poitiivieti TEAMii. Aiva äiä päiviä jäeet aavat kirjee, joa o ääetylipuke, aatekirje ja TEAM-eite. Jäeääety o pyritty tekemää mahdolliimma helpoki, ja e toimitetaa potiääetykeä. Ääetypäätöke puitemie toi ei välttämättä ole helppoa, koka voi olla vaikeaa hahmottaa, mitä kaikkia muutokia TEAM tuo tulleaa. Ääetypäätötä miettieä o kuiteki hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? Se, miki TEAMia o lähdetty raketamaa, johtuu toimitaympäritö muutoketa, joka vaikuttaa työmarkkiamekaimeihi. TEAMilla pyritää vatamaa tähä ja globaliaatiokehityke haateeee. Globaliaatioa o hyvä muitaa, että liikee- ja vietitämiiteriö työryhmä elvittää hekilöliiketee kilpailuttamita parhaillaa. Jo kilpailu alkaa, voi raiteillamme pyyhältää myö ulkomaiia operoijia. Ku olet potittaut TEAM-ääetylipu potii, o yytä luoda katau reilu kolme viiko päätä alkavii eurovaaleihi. Näidekää vaalie tärkeyttä ei pidä vähekyä, illä uuri oa Suome laiäädäötä tulee Euroopa uioita. Näi EU vaikuttaa iuki arkeei, vaikka itä ei aia ei ilmäykellä huomaiikaa. O hieoa, että TEAMita järjetetää jäeääety ja voimme aoa aottavamme myö Euroopa uioi meoo. Aa ii ääei vaikuttaa! Maarit Uuikumpu Kyllä Ei Ääetypäätötä miettieä o hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? KUN JÄÄT ELÄKKEELLE... voit aada vapaajäeyyde oltuai liito jäe yhtäjakoieti vähitää 15 vuotta välittömäti ee eläkkeelle jäämitäi. Vapaajäeyyttä aotaa liito hallitukelta, jote ota yhtey ko. tilateea jäerekiterii. Vapaajäeyyde aatuai muitatha, että liito makamat matkutajavakuutu ja vapaa-aja tapaturmavakuutu loppuvat. JOS SAIRASTUT... ja aat Kela airaupäivärahaa, opikelet, uoritat ae- tai iviilipalvelua, olet erityi äitiy-, äitiy-, iyy-, vahempaitai hoitovapaalla, kutoututuella, kutouturahalla, laitohoidoa tai omaihoitajaa etkä aa palkkaa tai työttömyykaa makamaa etuutta kyeieltä ajalta, iulla o oikeu jäemakuvapautee (lepäävät jäeoikeudet). Ilmoita jäerekiterii ajajako, miltä et aa palkkatuloa. Liito jäerekiteri puheli päivytää arkii klo 9 15: (huom. uui umero) Mikäli oitat kekuke kautta tai vahoihi pöytäume roihi, jätä aia vataaja vietii myö puheliumeroi. Näi pytymme oittamaa tarvittaea takaii. Rautatieläie

4 Yhteiöiä tapahtuu SAK: jäemäärä kavua VR käyiti tavaraliiketee kehittämihakkee SAK: jäemäärä liäätyi vuoa 2008 lähe 600:lla. Viime vuode lopua SAK:laite liittoje jäemäärä oli yh teeä Kavua vuode takaiee oli tarkallee 576 jäee verra. SAK: jäemäärä laku pyähtyi jo vuoi itte eli myö 2007 oli järjetölle poitiivie jäekehitykeä. Vuoa 2008 eite jäemääräää liitoita kavattivat Palveluala ammattiliitto PAM (3800) ja Rakeuliitto (1500). Reiluta miljooata jäeetä miehiä oli vuode lopua (53,7 proettia) ja aiia (46,3 proettia). VR-koeri o käyitäyt kehittämihakkee, joka tavoitteea o parataa tavaraliiketee kykyä vatata toimitaympäritö muutokii ja aiakkaide tarpeiii. Taloudellie taatuma o vähetäyt VR-koeri tavaraliiketee kuljetumääriä merkittäväti. Samaa aikaa teolliuudea o tapahtuut voimakkaita raketeelliia muutokia. Ne voivat vähetää pyyväti rahtiliiketee kuljetukia tietyiä tuoteryhmiä, kute metäteolliuude tuotteia. Kilpailutilae o kiritymää, ja myö rautatiemarkkioilla o hyvä varautua kilpailijoide tuloo jo etukätee. Tavaraliiketee kehittämihakkee tavoitteea o edeauttaa VR: tavaraliiketee meetymitä muuttuvaa toimitaympäritöä etimällä kavumahdolliuukia ja toiaalta määrittämällä kilpailukyvy paratamieki vaadittavia toimepiteitä. Hakkee aikaa pidetää haatatteluja ja järjetetää erilaiia työpajoja. Tavaraliikeettä kokeva hakkee liäki tarkoitukea o tarkatella myö koeri iäie raketee kehittämitarpeita ja toimitamalleja oaa ormaalia trategiaproeia. Ulkomailla opikeleville jällee oikeu VR: aleukii MAARIT UUSIKUMPU VR: opikelija-aleuketa tulee jällee ulkomailla opikelevie uomalaite oikeu. Jatkoa aleuke aamie ehtoa o, että ulkomailla opikeleva aa Suometa opitotukea. VR: ja opikelijoide välie ritiriita oui pitaa reilu vuoi itte, ku VR Oy muutti aleukäytätöää ite, että ulkomailla päätoimieti opikelevie uomalaite aleuoikeu lakkautettii. Perutelua VR eitti, että ovellettu järjetelmä oli kaalaiuude peruteella yrjivä ja ite EU: perutamiopimuke vataie. Nyt aikaa aatu ratkaiu o haettu yhdeä opikelijajärjetöje, VR: ekä liikee- ja vietitämiiteriö kaa. Lähde: Liikee- ja vietitämiiteriö VR eväi ulkomailla opikelevie opikelija-aleuke reilu vuoi itte, mutta jatkoa opikelijat voivat matkutaa halvempi lippu takuaa. 4 Rautatieläie

5 Paiavaaa Jäeitö päättää O koittaut tärkeä päätöketeo hetki. Valittavaamme o yt, meemmekö mukaa ytyvää TEAM-liittoo. Eää epäelvää ei juuri ole, ytyykö uui teolliuude ja logitiika uurliitto vai ei. Nyt o ratkaitava, olemmeko me rautatieläiet uudea liitoa mukaa. Raideliiketeellä o kaikia tapaukia edeää hyvä tulevaiuu, vaikka yt elämmeki taloudellieti hakalia aikoja. Liikeejärjetelmä o maamme kekeie kilpailutekijä. Aluekehity vaatii myö hyvää liikeettä, amoi yhdykutaraketee tiivitämie kavukekukia. Matkutajamäärät Veäjä-liiketeeä tulevat kavamaa. Liäki raideliikee o työtä ilmato hyväki. Kekeie kyymy meille o, mite muuttuu VR ja mite itä tulevaiuudea ohjataa omitaja taholta. Mikäli VR äilyy ykyielaiea laajapohjaiea yhtymää, voiimme varmati jatkoaki hoitaa eduvalvotamme hyvi iteäieä liittoa. Tulevaiuutee o kuiteki varauduttava myö liittoratkaiuilla. Näi tekevät muutki liitot. Nyt ytyvää TEAMia ovat mukaa varmuudella Metallityöväe Liitto, Kemialiitto, Puuliitto ja Vietitäala ammattiliitto. Meidä katamme ratkaitaa jäeääetykellä, mikä jälkee vielä Sähköliitto tekee omat ratkaiua. TEAMi arvoia korotuu kolme kekeitä eikkaa: taloudellite ja oiaalite etuje tuottamie jäeille, taaarvoie työelämä kehittämie ekä yhteikuallie oikeudemukaiuude ja demokratia liäämie. Meille rautatieläiille uudea liitoa o tärkeää erityieti kaki aiaa. Eiki e, mite turvaamme e, että ääemme kuuluu ja rautateide aiat tulevat hyvi hoidetuki. Toieki, kuika uui liitto pytyy palvelemaa jäeiää. Työehtoopimute käittelyy muutokia ei käytäöä tule. Nykyiet työehtoopimukemme äilyvät ja euvottelutavoitteet valmitellaa käytäöä amalla tavoi kui ytki. TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. Käytäöä tämä merkitee itä, että liito palvelut luottamumiehille, työuojeluvaltuutetuille, oatoaktiiveille ja kaikille jäeille iirtyiivät uutee liittoo, mutta edelleeki meillä ovat iellä omat, imeomaa rautatieläiille uuatut toimitamme. Tärkei muuto, joka ueimmat jäeet TEAMia tuliivat äkemää, olii e, että liitto äkyii arjea ja jopa katukuvaa ykyitä elvemmi. TEA- Mi oi kolmetaadata työtekijätä peräti puolet tulee ijoittumaa alueille ja maakutii. TEAMii tullaa perutamaa kuui alueellita toimita-aluetta, maakutaeuvottelukuat ekä euturyhmiä. Tää mallia kekutoimito huolehtii mm. kekeietä euvottelutoimiata, työelämä kehittämiee liittyvitä aioita ekä valtakuallieta yhteikutavaikuttamieta. Perutettavie kuude aluepalvelukekuke tehtäviä puoletaa oliivat mm. koulutu, järjetötyö ja e kehittämie ekä työehtoje valvota. Niide TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. yhteytee perutettavat maakutatoimitot puoletaa huolehtiivat työuhdeeuvoata, työriitoje elvittämietä, ataiivat tukea paikallielle opimielle, editäiivät järjetäytymitä ekä hoitaiivat liito maakuallita eduvalvotaa. Suurea liitoa ovat uure liito edut ja haateet. Nyt alkavaa jäeääetykeä jokaiella o yki aiutkertaie ääi itä aotaa jäedemokratiaki. Ja ku tällaie demokratia puhuu, ii tulo o iiä ja e jälkee tuttua itaattia mukaille: puliat poi. Vea Mauriala Rautatieläite Liito uuittelupäällikkö Rautatieläie

6 TEAM-liittohake TEAM vai Ei? Miä TEAM ijaitee? Rautatieläite Liito jäeet ovat aaeet tai aavat äiä päiviä kotiia liito logoilla varutetu kirjee. Kirje kaattaa avata. Se iältää TEAM-ääetymateriaalia ääetylippuiee. Ääetylipua kyytää, tuleeko Rautatieläite Liito olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita uurliittoa, joa olii jopa jäetä. Kye o ii iitä, pyrimmekö oaki peruteilla olevaa TEAM-liittoa vai pyymmekö iteäieä. Ee ääetypäätötä o hyvä tututua kirjee mukaa olevaa TEAMeitteeee ja käydä liito kotiivuilla ja lukea Rautatieläie-lehde tämä ja edellie umero. Kyymykiäki voi vielä lähettää -potiooitteeee fi. Liitota vatataa kyymykii. Ääety o potiääety, ja vataamie o helppoa. Vaihtoehtoja o taa kaki: kyllä ja ei. Vataukirje o jätettävä poti kuljetettavaki 18.5., että e ehtii äätelakuu mukaa. Tulo julkitetaa perjataia Jäeääety o euvoa-atava, ja lopullie päätövalta liittymietä TEAMii o edutajakokoukella. Liittymieki riittää ykikertaie eemmitöpäätö, mutta liito purkamiee tarvitaa 3/4 määräeemmitö. Liito kekutoimito ijaitii ykyiiä Metalliliito ja Rautatieläite Liito tiloia Heligi Hakaiemeä. Työttömyykaa kekutoimi toa o uuiteltu ijoitettavaki ykyiii Kemialiito ja Vietitäliito tiloihi Hakaiemee. Liäki liitolla olii aluepalvelukekukia ja maakutatoimitoja eri puolilla Suomea. Liito hekilötötä (kaikkiaa 300 työtekijää) puolet työketelii kekutoimitoa ja puolet aluetaolla. Työturvalliuutyö vahvituii TEAMia Työuojelu o ykyaikaa laaja tehtäväkettä. Siihe iältyy aiaki työhyvivoiti, työyhteiöje kehittämie, tapaturmie torjuta, ammattitautie ehkäiy, kemikaaliturvalliuu ja oiaalija ympäritöaiat. Näitä kaikkia liittoje pitäii kyetä hoitamaa työpaikkataolla, aluetaolla ekä kaalliella ja kaaiväliellä taolla. Kaaiväliellä taolla Euroopa uioi o työuojeluaioia tärkeä toimija, jote eki päätökii pitäii voida vaikuttaa. Vaikka luottamu- ja työuojeluorgaiaa- tio äilyy etiellää, o ioa liitoa mahdolliuu jakaa vatuu- ja aiatutija-alueita ykyitä tehokkaammi. Myö io liito vaikutuvalta työuojeluormie määrittelyä olii pietä liittoa vahvempi. TEAMia tullaa ataamaa myö tutkimukee, joka tulokia voi hyödytää työuojelutyöä. Jo työuojelutyöä o eemmä väkeä, ataa e mahdolliuude erikoitua jolleki aihealueelle ja tehdä eemmä kehitytyötä. Iolla liitolla o mahdolliuukia kekittyä myö ikäätyvie työtekijöide työä jakamiee ja työhyvivoitii. 6 Rautatieläie

7 Puheejohtaja IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. RAU Mauri Lude Puheejohtaja olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito Kyllä Ei olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-valmitelut eteevät TEAM-hakkee valmitelut tähtäävät toimia aloittamiee ei vuode alua. Nyt o heräyt kyymy iitä, oko aikataulu liia tiukka muu muaa kaoje yhditämiee. Tätä kirjoitettaea päätötä iitä, alkaako TEAMi toimita jo ei vuode aluta vai vata vuode 2011 aluta, ei ollut tiedoa. Päätö iitä pitäii ytyä tämä lehde ilmetymie aikoihi. Aieopimu o ollut liittoje hyväkyttävää huhtikuu lopua. Aieopimukella vahvitetaa liittoje yhteie tahto yhditämielle. Kaikki TEAM-hakkeea mukaa olevat liitot tekevät päätökeä TEAMii liittymietää keäkuu puoleevälii meeä. Vietitäala ammattiliitto hyväkyy liittokokoukeaa olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry: ääöt ja muuttaa imeä. Muut liitot päättävät liittymietää TEAM ii omia kokoukiaa: Puuliitto , Rautatieläiet , Metalliliitto ja Kemialiitto Rautatieläiillä o euvoa atava jäeääety Se ijaa Sähköliitto o irtautumaa TEAMita. Ammattioatot hyväkyvät TEAMi ammattioato malliääöt ja hakevat liito jäeyyttä meeä. Liitot pitävät toimitaa purkukokouket ja TEAMi edutajakokou pidetää Uudelle liitolle o aettu jo imiki, ja jo tutuki tullut TEAM äilyi imeä. Projektihallitu päätti imeki Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry. TEAMille valmiteilla elikeiopoliittie ohjelma Teolliuualoje Ammattiliitto TEAMille ryhdytää valmitelemaa elikeiopoliittita ohjelmaa. Ohjelmaa tullaa eittämää uude liito elikeiopoliittiet lijauket ja iide pohjalta kokreettiet tavoitteet. Ohjelmaa liitto tulee määrittelemää tavoitteitaa mm. eergiapolitiikaa, ilmatopolitiikaa, raaka-aiehuolloa, koulutukea, työelämä kehittämieä, työvoimaa, logitiikaa, valtio omitajapolitiikaa, rahoitukea ekä tukipolitiikaa ja tutkimu- ja kehitytoimiaa. Ohjelmaa valmiteleva työryhmä aloittaa työä ykyllä Valmitelevaa työryhmää o edutu kaikita kuudeta liitota. Rautatieläie

8 Väheevätkö vaikuttamie paikat TEAMia? Rautatieläite Liito elimiä aktiivieti toimivia aattaa akarruttaa, mite vaikutamme TEAMi elimiä ja väheevätkö paikat iellä. Suuittelupäällikkö Vea Mauriala arvio mukaa rautatieläiet aiivat paikkoja TEAMia euraavati: 1) Valtuuto: 3 4 edutajaa 2) Hallitu: 1 2 3) Sektorijohtokuta: vähitää 1 (ektorijohtaja) + 3 (jokaieta liitteetä vähitää yki) 4) Sektoreide iällä toimitamme voii jatkua käytäöä ykyiellää, jo ii haluamme. 5) Jokaie oato o oikeutettu lähettämää maakutakokoukii yhde edutaja Rautatieläite paikat TEAM-liito valtuutoa ja hallitukea väheevät, mutta aluetoimita maakutaeuvottelukutiee tuo ruaati vaikuttamie paikkoja. Te-toimiaa ykköpaikka o ektorijohtokuta. vaa kyymyk RAUTATIELÄISTEN LIITTO RY Mauri Lude Puheejohtaja Mau Puheejohtaja Ääetylippu Ääetylippu 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee mer (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimak kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa de luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuitek potikaoa. Näi varmitat, että , jolloi jäeääety päättyy. 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAIT olla mukaa TEAM-hakk ammattiliitto Kyll Ei Ääetylippu Tuleeko Rauta 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-poti vataa jäete kyymykii Rautatieläite Liitto avai maalikuua TEAM-päätök etekoa varte erillie ähköpotiooittee, joho jäeet ovat voieet lähettää kyymykiää TEAMita. Tää koote tähä meeä tulleita kyy mykitä vataukiee. Rautatieläite Liittoa viedää kovaa vauhtia TEAM-liittoo. Oko muita liittovaihtoehtoja tutkittu? Mitä tapahtuii, jo Rautatieläite Liitto ottaii TEAMia eljä vuode jatkoaja? Rautatieläite Liitto o etiyt aktiivieti liittokumppaia 2000-luvu aluta. Olemme euvotelleet hyvää hegeä ii rautatieala yhteityötä kui MIR - yhteityötäki (Rautatieläite, Merimie Uioi ja Ilmailuala Uioi yhteityöprojekti). Nämä eivät kuitekaa ole aaeet riittäväti ilmaa iipieä alle. TEAM-valmiteluja ei kaata Rautatieläite Liito oalta lykätä. Nyt meillä o ollut ja tulee olemaa mahdolliuu raketaa mieluie liitto yhdeä muide TEAM-liittoje kaa. Äätämme ja mielipiteitämme o kuueltu hyvi moia aioia. Jo yt jättäytyiimme uude liito raketamieta poi tai ottaiimme jatkoaja ja vata eljä viide vuode päätä meiimme valmiiee liittoo, olii aemamme huomattavati epävarmempi. Myökää rautatieläite ammatilliia ja opimukelliia koukeroita ei pytyttäii ovittamaa ii hyvi TEAM-liito valmiiii raketeiii. Toie aia o e, oko TEAM-liitto iiä kuoa, että e voi aloittaa yhteä liittoa vai aloitetaako yhteityö aluki koulutuke, tiedotuke, kaaivälie toimia ja muide vataavie toimitoje yhditämiellä. Rautatieläite o kuiteki viiata olla aluta ati mukaa. Löytyykö metalliliittolaielta olidaariuutta puolutaa rautatieläite etuja? TEAM-liitoa tulee olemaa vai TEAMliittolaiia, ei metalliliittolaiia, ähköliittolaiia kemialiittolaiia tai rautatieläiiä. Vaikka ammatillie idetiteetti varmatiki äilyy, ii TEAM-liittolaiet vetävät varmati yhtä köyttä moia aioia. O totta, että ykyielläkää ei aia tahdo löytyä olidaariuutta toiia ammattiryhmiä kohtaa ede Rautatieläite Liitoa kui tiukoia paikoia. TEAM-liitolla pyritää kuiteki juuri vataamaa oittai oikeudemukaiemma ja olidaariemma maailma palauttamiee. Ketkä euvottelevat uudea liitoa työehtoopimukemme ja mite e ryhmä 8 Rautatieläie

9 RY LIITTO STEN TIELÄI RAUTA e d Lu Mauri taja joh Puhee. REEN SKUO TU ALAU to Lii a läite atie tama peru ukaita m kee oa? lippu Ääety IRROTA ÄÄNEST YSLIPPU UT SE PALA JA LAITA USKUOR EEN. iito ite L tatielä a o Rau tama ru Tuleek e p RA ukaa kaita uut olla m ee m de Mauri Lu -hakk taja TEAM? a Puheejoh to it ili tt amma OREEN. PALAUTUSKU JA LAITA SE ESTYSLIPPU IRROTA ÄÄN ti mällä ra merkite mykee e Liito y to i kyy ava utatieläit i. Älä yym lipu i o uoolroevaa k a or v k ku e ia a u lje v Tuleeko Ra mi Si ke ety rutama oree. Su N. ia kotaa ää OREE Nyt oei mukaa. ukaa pe lautuku m pa la TEAM1. Vajäeie. lip USKU ol e ite UT LA mukaita lautu J LAITA SE PALAUTUSKUOH yvä(x) mykee. ylippu ja laita ee SE PA Pa. kk REEN. A. ta a IT u uu LA t m timak TEAM-h eiu JA itää m kyyota ääe YSLIPP oree m RYo makaut po etaa ääetä vaa2. Irr ittoa? NEST ällä rati lautuku IIT TO o t lu TA ÄÄ ammattili IRRO ee merkitem laita pa Lori. Liitt koodita Siu Nku uteu lat Liito ylipua olevaa kyymyk pais viiva ää italä t ta t ei a Po m te et ev 3. ATIE ivataa ää ri. Älä ki vii a lä kaa ol kuo 1. ite lä lje e Tkuore ta ku. Su ril. ti kaa Tuleeko RautatieläiteRAU a ee mu ta e o pe tömäti, Liito. d mielipiteei palautukuor tä e (X)m Rau eruta ori välit etteloo ta rideluluja u ja laita e itat, et olla mukaa perutama lautuku p eko ai ta ääetylipp Mau a i varm ukta tita pa Palautu2. Irro joh ää muuta. Tule ukaa eehu oa. Nä OM! Po rkitemällä rati uh4. e m laita palautukuoree mit o makaut potimaku. etäeim TEAM-hakkee mukaipta päättyy. e tika k y po a t k 9 ll to e Liit o a luetaa ää jäeää autukuori. yk? 3. Potita M-h ammattiliittoa? odita Siut evai läh hee pal de LIIako 9, jolloi viiv ta T joh va ettää ii va ja uute TEA ttiliittoa T ole Sulje kuori. Älä O aa taa emm RY mitä a kuore taktaja viimeitää e. Va taha. amm, kuiteki ti loo mä tte a ti ta illä lue ittö väl per a ää de ra o uori ety ku. Palautumällä tat, että e tita palautuk lipu rkite HUOM! Po Näi varmi e 4. a. m o a o a ääetäeipotika ee ttyy. lä le myk äety pää ori. Ä kyy e ku jolloi jäeä vaa ,. Sulj a ole ree ki viimeitää pu kuo li tu tu u u ty la a. pala. Pa e o perillä ääe 1. Va ku etäeimuka a e taa taa eei tima ja lait muuta. 1. Va ielipit ppu ut po etaa ää (X) m ääety IRRO OREEN. ka (X) m äetyli mitää TA ÄÄ lip ieli AUTUSKU ut lu NESTY ma 2. Ir ä ree i ä o o TA SE PAL S o tä LAI u ta JA k SLIP rota piteei m ua ole LIPPU tu PU JA mei dita. Liitt. Irro u ii o 2 ri vaa v ääe la o ÄÄNESTYS ukaa o ä k a u LAIT ll OTA a p IRR laita A SE ty kyy. viiv eki o peri tuk u it laita ta u PALA la li k p m a ppu alau yke 3. P UTUSK e leva ti, ta p o ä ti ja tu ä m o e a UORE tt o ö la kuore tita ita merk EN. t, e älitt 3. P taka v ta p o e a e ri i it iit la o re kuore emä palau utu mitä L o. Tule ku varm kuo te lo i tu e ll k tu u ä i lä ä tt u ä la taka kuo ori. L rati eko muu yy. utatie de a. N lue tita pa a a tt e R ä re ii a ta d ä tt a o o e p R lu ko. oleva o o. Su lla m ette auta tam 4. H! Po ka äety Tulee ru M e lo m lj ti p O ta e U o. ak OM! ä kuori viiva kaa ita TEA ukaa tieläi 4. HU 009 po jäe Tuleeko Rautatieläite. Älä kood aut po Potita Liito olla mu te muka M ita , jolloi pa 009 akkee Siu timaku amm -hak peruta Liito 0 olla mukaa20perutamaa poti lautuku t lue ke TEAM-h m attil ka a? ori v taa. Palautu 0 tto lii 9 iitto e mu aa, tti ä jolloi litt o ääe TEAM-hakkee mukaita 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati a? amma kai tä jäe a. Näi ömäti, eita k ääe u v (X) mielipiteei mukaa. it a ammattiliittoa? rmi eki ty tat, viim päätt 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä että yy. e o eitää laita palautukuoree mitää muuta. pe rillä 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautu- KylläÄäetylippu Ei lä Kyllä Ei ppu tyli e Ää Kyllä Ei Ä Kyllääetylipp u Ei Ääetylippu Kyllä Ei kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. valitaa? Oko iiä mota ykyie rautatieläiliito ihmitä? Rautatieläite Liito työehtoopimuke euvottelevat täyi rautatieläiet eli koko ryhmä kootuu rautatieläiitä. Ryhmä valitee ektorijohtokuta tai. rautatieläite edutajito, joka kootuu myö pelkitä rautatieläiitä. Viime aikoia toimitijat ovat euvotelleet opimuke te-jaoto ohjeituke mukaieti. Tämä ama malli tullee jatkumaa myö TEAM-liitoa. Yki TEAMi tavoitteita o työehtoopimute määrä vähetämie, jolloi työehtoopimukia yhditetää. Ovatko logitiikkaektori työehtoopimuket koviki erilaiet ja oko vaaraa että meidä ykyiee työehtoopimukee tulee heikeykiä eimerkiki 36 päivä vuoilomaoikeude väheemie 30 päivää ym.? Vahoilta ei oteta pitkiä lomia poi. TEAM-liitto ei vaikuta voimaa olevii opimukii, eemmiki ataa paremma turva puolutaa vahoja Rautatieläie Kyllä Ei etuja. Uudea opimukeammeha o jo 30 päivää lomaoikeutta. Näe eemmä uhkaa opimuke heiketämie, mikäli jatkamme iteäieä. Olemme kuiteki piei porukka eikä meillä ole juuri aavaltaa. ioia pöydiä. Vaikka opimukemme yhdityiivät joku kaa, mitä kylläki pidä tää vaiheea epätodeäköieä, ii vahoilla äilyvät pitkät lomat. Suurempaa huolea pidä itä, että uudet yrittäjät eteki rada ja kuoapido puolella oudattavat muita opimukia. Tällöi muilla liitoilla olii tulevaiuudea rautatieläite euvotteluoikeudet eim. kuoapidoa metalliliitolla ja ähköliitolla. Nämä ovat TEAM-liittoja, jote pytyiimme pitämää rautatieperhee kooa helpoite juuri TEAMia Sektori muia opimukia o paljo yhtäläiyykiä, mutta pääoi e ovat oma maailmaa. Mikei TEAMia ole erikee raideliikeeektoria? TEAMii o tuloa Raideliikee- ja Autoalaektori. Pelkätää raideliike- Kyll ä Ei eektori jäii kovi pieeki (6200 työä olevaa), jote illä ei TEAM iällä olii ii paljoa aavaltaa. Nyt kuiteki ektorii tulii opiva määrä porukkaa, jotka aavat ääeä kuuluvii. Käytäöä ektorita tulii hyvi pitkälti rautatievetoie (ektorijohtaja ym.). TEAMi ideaa o ekoittaa eri liitot ja olla eemmä kui kuude liito yhteeliittymä tai umma. Oko äi io liito perutamie yyä e, etteivät mahdolliet uudet työatajat rautatiealalla pytyii kikkailemaa eri työatajaliitota toiee ja valitemaa työtekijöillee mahdolliimma huoot työehtoopimuket? Kyllä oittai o. Muita yitä ovat mm. etitä tehokkaammat ja paremmat jäepalvelut. Tarkoitu o, että TEAM pytyy vatamaa paremmi kaaivälitymiee, työelämä muutokii, jäemaku tao äilyttämiee alhaiea ekä ee kaikkea olemaa tehokkaampi vaikuttaja yhteikuallieti ja euvottelemaa paremmat työehtoopimuket. Jui Päiviö 9

10 VR: yt-euvotteluia 15 miljooa euro äätötavoitteet VR eitti huhtikuu alua Rautatieläite Liitolle virallie euvottelueityke yhteitoimitaeuvotteluje käyitämieki VR Oakeyhtiöä. Neuvottelut kokevat 15 miljooa euro äätötavoitetta, jota Rautatieläite Liito ouudeki o jyvitetty 8,1 miljooaa euroa. Neuvottelut alkoivat huhtikuu puoliväliä, ja e kokevat Rautatieläite Liito työehtoopimuke oveltamiala piirii kuuluvia työtekijöitä. Eimmäieä aiaa euvotteluia elvitetää, mite aiemmi laadittuu äätöopimukee kirjatut äätötavoitteet ovat tää vaiheea toteutueet. Kekeiiä iiä ovat lomarahoje vaihto ja määräaikaiii iirtoihi liittyvät aiakyymyket. Työataja o perutellut kovia äätötoimiaa tuloke rajulla pudotukella pääoi VR Cargo liiketoimitaykiköä, joa kuljetumäärät ovat vähetyeet rajuti. Voittopalkkioita ei äätetä Neuvotteluja äätöitä o käyty jo ee viralliia yt-euvotteluja, ja iitä o laadittu opimu. Eimmäiee tapaamiee oli kututtu kaikki työtekijäjärjetöje edutajat. VR-Yhtymä vt. toimitujohtaja Pertti Saarela eitteli erilaiia toimepiteitä äätötavoitteiii pääemieki. Saarela koroti, ettei tää tilateea lähdetä mikäälaiee filoofiee kekuteluu, millä ei ole alkua eikä loppua. Filoofie kekutelu ijaa työataja oti eii vaihtoehdo, joka perutuii kollektiiviee päätökee, joa koko hekilökuta vaihtaa lomarahat vapaaki ja luopuu tulevita palkakorotukita. Myö hekilökua määräaikaie iirto Rata Oy: eri projekteille oli eillä. Neuvottelut käyityivät järjetökohtaieti välittömäti yhteikokoute jälkee. Liito oalta euvottelutulo äätötalkoiii oallitumieta ytyi VR: kaa 13. maalikuuta. Rautatieläite Liito ylimääräie liittovaltuuto o evätäyt euvottelijoita perukyymykitä, joide pohjalta o mahdollita hakea äätötavoitteita liito jäeketää. Liitto ai VR: kaa aikaa opimuke äätötalkoita. Siihe o kirjattu muu muaa, että uuie työvaatteide hakkimieta pidättäydytää ja vuode 2008 voittopalkkioita luovutaa, jo VR Hekilötörahato päättävät elimet ovat aiaa ykimieliiä. Tätä elvitettii myö miiteriöltä, joka päätö oli, ettei voittopalkkioita luopumie ole mahdollita. Liäki o elvitetty ykilöllitä ja vapaaehtoita lomarahoje vaihtoa pikaiella aikataululla ja työtekijöide halukkuutta vuorotteluvapaaee ja e tuomia mahdolliia äätöjä. Sopimuke mukaieti pyritää myö iirtämää oi 120 työtekijää määräaikaiiki työtekijöiki Rata Oy: eri projekteille rakeukaude ajaki. Arvioitu iirtoaika o puolie vuotta. Siirroita euvoteltii erillie opimu iitä, millä ehdoilla iirrot ovat mahdolliia. Siirroita laadittu peliääöt Erilliopimukella ovittii, että hekilöt ovat edellee työuhteea VR Oakeyhtiöö ja iirtyvälle hekilötölle laaditaa määräaikaie työuhtee muutoopimu. Siiä määritellää palkkau, oudatettavat työaikamääräyket ekä iirro keto. Palkkauketa ovittii, että työtekijä iirtyy Rada tehtävii ii aotulla omalla tai ykyiellä palkallaa ja liäpalkkiot ja työaikamääräyket määräytyvät Palkkaliite 3: mukaieti. Sopimukee päätii myö iitä, että iirro päätyttyä työtekijät palaavat VR Cargoo etiii tehtäviiä. Säätöjä haetaa pitkäjäteiellä uuditu- ja kehittämityöllä Liito yki kekeie tavoite ja lähtökohta äätöiä o, että VR:ä elvitetää erilaiet raketeelliet uuditami- ja kehittämihakkeet koko Cargo orgaiaatioo toimitamalleia. Tätäki periaatteeta opimukee o aatu kirjauket. Karmee Carmei jäljet toki pelottaa, mutta yritytä pitää olla. Erikee äätöopimukee o kirjattu periaate, että ii aottuja koeri iäiiä iirtoja käytetää mah- VR: äätöje tautalla o Cargo kuljetute väheemie. MAARIT UUSIKUMPU 10 Rautatieläie

11 dolliuukie mukaa eiijaieti hyväki. Eillä o ollut mahdolliuudet iirtyä Cargo tehtävitä hekilöliiketee tehtävii. Säätöopimukee o liäki kirjattu e jatkotoimepiteiii liittyvät toimepiteet, mikäli aetettuja äätötavoitteita ei aavuteta opimukee kirjatuilla aioilla aikaieki. VR Oakeyhtiöä o käyiä ioja kehittämihakkeita, jotka vaikuttavat merkittäväti VR: toimitaa ja oittai myö kutauraketeiii. Yt-euvotteluia tarkatellaa ja elvitellää myö äihi liittyvie aiakokoaiuukie vaikutukia äätötoimii. Viimeiimpää ratkaiua, ku kaikki äätötoimet o läpi käyty, otetaa euvottelupöytää lomautukii liittyvät kyymyket. Tähä viittai myö VR: hekilötöjohtaja lauuoaa Heligi Saomia (28.4.), joa hä totei: VR varautuu lomautukii aavuttaakee aetetut äätötavoitteet. Työtekijät mukaa kehityhakkeiii Nyt eillä olevilla aioilla haetaa ratkaiuja vai vuode 2009 äätöihi eli VR hakee pikavoittoja tälle vuodelle. Jatkotoimia tarkatellaa opimukii kirjattuje periaatteide mukaieti vielä tämä vuode elokuua. Liitto tulee voimakkaati vaikuttamaa ja jopa oallitumaa meeillää olevii kehittämihakkeiii. Lähtökohtaa o, että e jotka tekevät uorittavaa työtä, oaavat myö eittää oikeita aioita, mite logitiia toimepiteitä tulee jatkoa viedä eteepäi. Rautatieläite Liito jäeet ovat juuri iiä tehtäviä, joia vaaditaa kuljetujärjetelmie ja ratapihatyöketely erityioaamita. Käyttäköö työatajaki hyväki ammattilaite oaamita kaikia kehittämihakkeiaa. Seppo Raio työehtoihteeri Ja jua kulkee vaa Rautatiet ja VR eivät täyi ääty ku taloude taatuma jyllää maailmalla. Vaikka VR teki viime vuoa uude matkutajaeätyke, tavaraliikee vähei loppuvuoa merkittäväti. Tää vuoa tavaraliikee vähetyy vielä liää, ku yrityelämä pyörät eivät pyöri ja vieti ei vedä. Suurte puuvaratoje ja Veäjä puutullie vuoki puuta kulkee yhä vähemmä. Toiaalta elvytytoimia o kohditettu rautateilleki. Paikka paikoi rataverkkoa laitetaa kutoo, jotta puukuljetuket oituiivat varmemmi. Peruradapido liärahoitukella toteutetaa mm. Kokemäki-Tampere välie rataouude akelipaioje korottamie 25 toii. Elvytypaketita rahaa tulee myö Kokkola-Ykpihlaja ratapiha järjetelyihi. Kotolahde ratapihaa korjataa Kotkaa 8 miljooalla eurolla. Seiäjoki Oulu-rataouude peruparau aa VR: rahoituouude kautta tää vuoa 40 miljooaa euroa. Vuode 2010 rahoitu vielä puuttuu. Toivottavati e aadaa, muute remotti ei oitu. Jo olii diktaattori, määräii lamata outuamme ueamma vuode aikaa vajaa miljardi budjeteita ja laiaamalla eläkerahatoita, jotta koko Pohjamaa radalle, ei vai Kokkola-Yliviekavälille, aataiii toie raide. Se jälkee voitaiii remotoida vahempaaki raidetta helpommi, aiheuttamatta liiketeelle ogelmia juat ku tuetuti eivät oaa hypätä. VR: iällä äätöpaieet kohdituvat tavaraliiketee vähetymietä johtue Cargo puolelle. Kilpailuttamita o eitetty yhdeki äätökeioki. Se ei pidä ilti ataa heiketää palvelutaoa. EU ei ole meitä iihe pakottamaa. Liikeemiiteriö aettama työryhmä o elvittäyt hekilöliiketee kilpailuttamita. Ruotia kilpailuttamie o joteki JaaEi toimiut, mutta Eglaia ei ollekaa. Kilpailututa ei ole rautateillä kovikaa helppoa toteuttaa, koka aatavilla ei ole vapaata kalutoa eikä hekilötöäkää. Se ijaa piekämäkeläie yrity Proxio o jättämää lupahakemuke, jotta e voii oallitua rautateide tavarakuljetukii. Tämä o täyi allittua, koka kilpailu o ollut lakie mukaa mahdollita jo pari vuotta. VR: ei ole yytä pelätä kilpailua, koka e o hoitaut aiaa hyvi. Sillä o hyvä kaluto ja aiatutevaa työvoimaa. VR o valtioyhtiö ja valtio huolehtii omitajaohjauketa. O pidettävä kiii rautateihi liittyvitä merkittävitä yhteikualliita arvoita. Alueellie taa-arvo takaamieki ihmite o voitava aua iellä, miä haluavat ja yrityte o voitava ijoittua muualleki kui Kehä Kolmoe iälle. Ihmite ja tavaroide o pytyttävä liikkumaa opeati, turvallieti ja kohtuuhitaa raiteilla tulevaiuudeaki. Meidä tulee olla kaallieti itekkäitä EU:a ii kui rakalaietki ovat. Hyvä aia oki, että VR tilaa 20 kakikerrokita makuuvauua Tratechilta. Vauukaupa arvo o oi 60 miljooaa euroa. Ite ole keikkamieheä ollut vuoikymmeiä vaoutuut autoilija. Nyt pedelöi päätyöhöi edukutaa jualla. Ja jua kulkee vaa... Mikko Alatalo kaaedutaja (kek) liikee- ja vietitävaliokua jäe Rautatieläie

12 Hei, täältä tullaa rautatieläiet! Mikael Aro hyppää VR: toimitujohtaja pallille keällä. 12 Rautatieläie

13 VR: uui toimitujohtaja EI PELKÄÄ KILPAILUA VR: tulevalta toimitujohtajalta Mikael Arolta ei kovia kaaottoja heru. Aiakaa vielä. Syyki iihe o vari peruteltu. Työt VR:ä alkavat vata kekikeällä, ja Aro haluaa ei perehtyä yhtiöö huolella. Yki yy varovaiuutee voi olla eki, että tuuulalaie Aro o vielä Carlbergkoeri Pohjoi-Euroopa johtaja. Halua ei kuuella ja ymmärtää yhtiötä, ee kui tee johtopäätökiä. O myö hyvä hoitaa ei täyillä yki työ loppuu, ee kui toie alkaa, Aro elvittää varovaita lijaaa. Se verra Aro ukaltaa kuiteki aoa, että VR o moe io haatee edeä. Ioimpia haateia Aro pitää taloulamaa, mahdollita hekilöliiketee kilpailuttamita ja valtiovalla toimia kilpailuttamiea. Kuljetuket eivät palaa eallee Aro mukaa Suome kuljetuket eivät palaa eallee lama jälkee. Siitä pitää huole rakeemuuto metä- ja peruteolliuudea. Viei tyrehtymie liäki lamalla o pieiä vaikutukia myö hekilöliiketeeee. Yki iitä o biematkailu kavu taittumie. Hyvät euvot tavaraliiketee kaattavuude kavattamieki ovatki Arolle kulla kalliita. Pitäii löytää vatau aiaki kyymykee, mitä muuta ihmite, puu ja peruteolliuude tuotteide liäki voii raiteilla kuljettaa. Kilpailua taa Aro pitää liike-elämää ormaalia, mutta muituttaa, että o täyi uomalaite oma päätö, lähdetääkö raideliikeettä kilpailuttamaa vai ei. Io kyymy o, mite ja milloi ja mitä kilpailutetaa. VR:llä o hyvä kyky elviytyä kilpailua, mutta kilpailu tuo kyllä kutautehokkuutee liäpaieita. Aro ei kuitekaa myöä pelkäävää kilpailu tuloa hekilöliiketeeee. VR: etu o, että illä o liiketoimitaa tarvittavaa kalutoa ja omaiuutta itellää. Ole myö tottuut työketelemää erittäi kilpailutetuilla aloilla. Päättäjillä o kuiteki uuri merkity iiä, millaiia kilpailu vaikutuket ovat VR:lle. Jo kilpailutu toteutetaa vääri, ii illä o io vaikutu VR:lle. Aro vaikeee iitä, mikä häe mieletää o VR: kaalta vääri toteutettua kilpailututa. Hä kuiteki lupaa kertoa kataa iihe viimeitää, ku liikee- ja vietitämiiteriö työryh- Rautatieläie

14 mä raportti kaallie hekilöliiketee kilpailuttamieta o valmituut. Johtamie periaatteea taa-arvo Arolla o vari moipuolie työkokemu. Sitä o karttuut muu muaa elitarvikealalta, teolliuudeta ja logitiikkapuolelta. Johtamikoulututa taa o haettu Heligi kauppakorkeakouluta, joa Aro o uorittaut johtamie koulutuohjelma. Työtehtävät ovat vieeet häet kaaiväliii tehtävii, ja kokemukea peruteella hä pytyy katelemaa VR: ää kotimaata laajemmata vikkelitä. Mielikuva VR:tä ei ilti ole laikaa huoo. Mitä eemmä tiedä yhtiötä, itä paremmaki käitykei iitä o muuttuut. Liäki VR o moipuolie yrity iiä mieleä, että jo o ollut jollaki toimialalla töiä, ii VR:llä e ouu joai muodoa kohdalle. Johtamiea Aro pitää tärkeää yhtä lailla yrityke toimiala kui ihmiteki johtamita. Johtajaa kohtele ihmiiä, kute toivo iteäi kohdeltava. Toteuta taaarvo periaatetta. Vaikeita aioita pitää kuiteki puhua uoraa ja avoimeti. Pelkätää helppoja aikoja Aro ei lupaa, vaikka taa-arvo periaate käyki hyvi ykii ay-liikkee arvoje kaa. Mikää oviii Aro ei ole muutekaa ayliikkee kaa. Ole aaut euvottelukokemuta Suome liäki Ruoti, Norja ja Liettua ay-liikkeitä. Liettuaaha ay-liike o aika ärhäkkä. Liäki iäi oli pitkää ay-liikkeeä töiä toimihekilöpuolella, ja ite ole ollut Elitarviketeolliuuliito varapuheejohtajaa Peruaeteei yhteityöhö o myöteie, mutta ajat eivät ole helpot. Edeä o ekä mukavia että haateelliia aikoja. Tektit ja kuvat: Maarit Uuikumpu Pääjohtaja Heri Kuitue hyväteli hekilökua VR: etie pääjohtaja Heri Kuitue jätti hyvätit VR: hekilökualle läkiäiiää. Myö liitto kävi viemää omat terveieä lämmihekiiä läkiäiiä. Kuitue ehti vaikuttaa VR:ä 27 vuotta. Läkiäijuhlaa väritti uuri kuva, joa Kuitue kautta VR:ä kuvattii kaallieki pektaakkeliki vuoilta , jolloi yrity ja elämä pyyivät raiteillaa. Kuitue lähdö yyä olivat viimeykyiet erimieliyydet VR: omitajaohjauke kaa iitä, pitäiikö VR: tilata uutta vauukalutoa etuajaa vai ei. 60 miljooa euro tilauket kaiuulaielta Tratechilta toteutettii Kuitue vatutuketa huolimatta. VR: pääjohtaja Heri Kuitue (va.) läkiäikahveilla piipahtivat lähiliikeekoduktöörit Erja Karttue, Satu Yli-Yrjääie ja Nico Siré. Rautatieläite Liito työehtoihteeri Seppo Raio ja lakimie Jari Kiviharju kävivät hyvätelemää pääjohtaja Heri Kuitue. 14 Rautatieläie

15 Nye yöjua lähtee kohti pohjoita, vaikka kiirettä ei pidäkää. Pyähdy Tamperee aemalla ketää puolie tutia. Koduktöörie matkaa Kemijärve yöjuaa Kemijärveläiiä o viime vuoia koeteltu akarati. Valtakuallita mediajulkiuuttaki aaeita kapiaja maaliikkeitä huolimatta Kemijärve Stora Eo ellutehda lakkautettii. Jo lakkautettu yöjua aatii etää takaii matkailijoide ja eudu aukkaide ja yrittäjie riemuki. Yöjua paluuta juhlittii ioti juhlajualla. Oli pakko outa Kemijärve yöjuaa koduktöörie matkaa katomaa, mitä kuuluu Kemijärve yöjualle reilu vuoi yöjua paluu jälkee. O maalikuu 19. päivä, tuiki tavallie tortai-ilta, mutta para Lapi lomakaui meoa. Koduktöörit Ari Kakoe ja Seppo Huovie odottavat Heligi aemalla Kemijärve yöjuaa matkutajia. Ioje katamute kaa juaa ouevat helikiläiet toimitujohtaja Mika Salokaga ja häe tyttäreä, yläkouluikäie Jaa Salokaga. Heidä matkaa pää o Salla riteillä, joilla Jaa Salokaga kilpailee viikoloppua alppihiihdo oakilpailua. Salokakaat vetäytyvät pia jua lähdettyä hyttiiä, mutta Kakoe ja Huovie aloittavat matkalippuje tarkatuke. Yöjuia leppoia tuelma Jua kiitää läpi Heligi ja Vataa lähiöide ja ohittaa iltahämärät radavariauhakaupugit. Matkalippu toiea jälkee aa leima, ja muutama pyähdyke jälkee jua oki jo Tampereella. Kakoe ja Huovie ovat äheet koduktööreiä äitä radavarimaiemia ekä lähi- että kaukojuie Rautatieläie

16 Tamperee jälkee o tauo paikka. Koduktöörit Seppo Huovie (va) ja Ari Kakoe käyttävät e eväide yötii. la työpariki juaa atuu koduktööri Tuula Latvala, joka jatkaa Ouluta aamuyö yki Kemi, Rovaieme ja Mii kautta Kemijärvelle ati. Seiäjoella ilta o veähtäyt jo yli puole yö. Vetäydy ukkumaa. Jotai kaukaa katautuu akakielitä puheeoriaa. Vaikka jua o uui ja hiljaie, uku tottumattomuuttai huooti ja heräile vähä päätä. Tämä o vata elämäi toie kerta, ku matkuta yöjuaa. Aamulla oa matkutajita jää Rovaiemellä ala, ja juata irrotetaa Rovaikkuoita jo eljäevuoiada aja. Heidä mukaaa koduktööri työ o aiva erilaita lähiliiketeeä kui kaukoliikeejuia, mutta kummaakaa ei toikko pärjää. Lapi juat ovat tuelmaltaa amalaiia, iloiia ja rauhalliia. Ihmiet ovat meoa lomailemaa ja haukapitoo, eikä väki ole rähjätuulella. Lähiliiketeeä o hektie tahti ja aiakakotakti o lyhyt. Kaukoliiketeeä ehtii palvellaki aiakata, Kakoe elittää. Pitkällä matkalla matkutajita aa melkei juttukaveri, Huovie jatkaa. Kummaki mieletä parata koduktööri työä o, ettei ykikää päivä ole amalaie. Ja tieteki ite aiakkaat ovat työ uola. Mielekiitoa työhö liää, että Lapi yöjuia matkutaa uomalaite liäki paljo ulkomaalaiia. Keällä käy aaialaiia, eimmäkee Koreata ja Japaita. Uudevuode ja kevää korvalla taa veäläiet kaoittavat juat. Myö kekieurooppalaiia matkutajia o paljo, Huovie kertoo. ieme vauut. Vai kolme makuuvauua jatkaa Kemijärvelle ati. Samalla juaa kiiitetää aggregaattivauu virralähteeki, koka ähköitetty rata loppuu Rovaiemellä. Rovaiemelle jäävät vauut iivotaa päivä aikaa ja illalla e kytketää takaii etelää päi matkaavaa juaa. Pitkä Rovaieme pyähdyke aikaa tapaa Salokakaat ravitolavauua aamiaiella. Heidä iltaa oli kuluut rattoiati hytiä lehtiä lukie ja elokuvia kaettavalla tietokoeella katoe. Kateelliea kuutele, kuika hyvät uelahjat heillä o. Jaa ukkui täyttä päätä, miä heräili joillaki aemilla, Mika Salokaga kertoo. Salokakaat ovat tottueet ukkumaa juaa. Lappii matkataa kymmee kertaa vuodea harjoittelu- ja kilpamatkoille. Lapi juat ovat meille ehdottoma tärkeitä. Joka toie kerta matkutamme jualla ja joka toie kerta letokoeella. Jualla matkutamieta o tullut letämitä paljo houkuttelevampi vaihtoehto. Letämie o muuttuut hakalaki turvatarkatute vuoki. Matkutamme ulkomaillaki aika uei juilla, Mika Salokaga kertoo. Yöjua houkuttelee vaivattomuudellaa Tampereelta Huovie ja Kakoe euraki juaa ouee koduktööri Teija Ojala-Laukkala, joka tämäkertaie työmatka vie Ouluu ati. Huovie ja Kakoe jäävät ala Seiäjoella, miä he joutuvat odottamaa pari tutia paluujuaa etelää. Seiäjoelta Ojala-Laukka- Mika ja Jaa Salokakaalle Lapi juat ovat tärkeitä. Niiä matkutetaa lume perää harjoittelemaa ja kilpailemaa alppihiihdoa. 16 Rautatieläie

17 Mika ja Jaa Salokaga pitävät jua etua matkutamie retoutta, eikä palveluakaa ole valittamita. Koduktööri Tuula Latvala atui juaa Seiäjoelta puole yö aikaa. Peti ja lepo odottavat Kemijärve aemalla. Mika Salokaga kehuu myö jualippuje otamita helpoki ja joutavaki. Se ijaa edulliea Mika Salokaga ei jualla matkutamita pidä. Hita ei olekaa eiijaie yy, vaa juamatkutamie retou. Ite aiaa odotiki jo matkaa. Mika Salokaga pitää jua etua ravitolavauua ja tilavia matkatavaroide äilytytiloja. Jaa Salokakaa harratu vaatii paljo matkatavaroita. Nytki mukaa o kolmet uket. Jaa Salokakaalla o alppihiihdoa tavoitteita, eikä eikuvaakaa tarvite kaukaa hakea. Idolia o tietyti Taja Poutiaie, ja tavoitteea o kehittyä ja päätä lajia eteepäi ii kaua kui motivaatiota riittää. Kohti Pyhätuturia ellutehtaa porti kautta Matka Rovaiemeltä Mii kautta Kemijärvelle ujuu joutuiati Salokakaide ja koduktööri Latvala kaa rupatellea. Kemijärve aemalla Salokakaat jäävät hetkeki kilpavaruteiee kuvattaviki ja ouevat itte Salla-buii. Latvala tarkitaa, että vauut ja hytit ovat tyhjiä. Koduktöörie lepohuoeea odottaa peti. Latvala työt alkavat ama päivä iltaa klo 18.28, ja jua etelää tarttaa klo 19. Sitä ee pitäii ehtiä levätäki. Latvala perheeä o totuttu yövuoroihi, koka Latvala aviomieki o kaukoliikeekoduktööri. Aviopuoliolta löytyy kyllä ymmärrytä työllei. Joku outaa töihi amaa juaaki. Sille vai ei mahda mitää, että iä mukaa alkaa väähtää yötyöhö. Ei e ui ole päivällä amalaita kui yöllä. Latvala työrupeama Seiäjoelta Kemijärvelle ja takaii ketää tortaita lauataihi. Yötyötä kertyy 17,38 tutia ja lepotuteja eitemä. Latvala yövuoro aikaa Kemijärvelle ati juaa uiui 54 matkutajaa. Mitä ii kuluu Kemijärve yöjualle? VR: kaukoliikeepäällikkö Ari Vahae mukaa matkutajamäärät ovat olleet hieoiea kavua. Vuoa 2008 yöjua kulkiea koko vuode oli matkutajamäärä oi , ja aetettu matkutajamäärätavoite aavutettii. Ee yöjualiiketee lakkauttamita matkutajia oli oi VR:lle Kemijärve liikee o kuiteki edellee liiketaloudellieti kaattamatota. Otoliikeeopimu, jolla liikee- ja vietitämiiteriö otaa VR:ltä Kemijärve liiketee, o voimaa vuode 2011 loppuu. Ee kui uutaa kohti Pyhätuturia, käy otokilla Kemijärve kaupoia ja piipahda ellutehtaa portilla. Katele, ku kaivikoeet romuttavat vauhdilla Suome ja Lapi teolliuuhitoriaa. Nyt Stora Eo toimitujohtaja Jouko Karvie luo uutta hitoriaa Ruotia, joe hä o iirtäyt tilaukia halva kruuu vuoki ja ruotalaite pääomaijoittajie iloki. Olo o pettyyt ja voimato, mutta ihaile kemijärveläite itkeyttä taitelua tehtaa ja jua puoleta. Ilma itä olii yhtä kokemuta köyhempi. Tekti ja kuvat: Maarit Uuikumpu Rautatieläie

18 Pyhä Ateli poluilla atelee uui emätä Moelle rautatieläielle Kemijärve yöjua päätepite o Pyhä Ateli lomakeku, joka mökkipolkuja o viime joulukuuta ati atellut uui emätä, kemijärveläie laketamerkoomi Marjo Uimarihuhta. Marjo Uimarihuhta vataa yt mieheä Jouko Uimarihuhda kaa Pyhä Ateli lomakekuke toimiata paiti työpaokellaa myö yrittäjärikillä. Marjo Uimarihuhta o tullut joilleki Ateli kävijöille toi tutuki jo aiemmi, koka hä o työkeellyt Pyhä Atelia edellie yrittäjä palkkalitoilla. Yrittäjätautaa Marjo Uimarihuhdalla ei ole, mutta hotelli- ja ravitola-ala kokemuta o kertyyt Pyhä Atelia ja ravitolapäällikö tehtävitä Sallaa. Se ijaa Jouko Uimarihuhdalle matkailuyrittämie o aiva uutta. Hä iirtyi vaimoa aiapariki Pyhä Atelii työkeeltyää 23 vuotta autoaetajaa. Jouko Uimarihuhta oki todellie yleimie Jatue. Jouko o ollut täällä järjety- ja talomieheä mutta myö tarjoilijaa, Marjo Uimarihuhta paljataa. Eräki atuaie matkailija tuli tutuki Jouko Uimarihuhda taitoje kaa, ku häe autoovea lukkiutuivat mytieti itetää. Omituiita koko tapahtumaa oli, että kuki oli jättäyt autoa tyhjäkäyille lämpiämää ja poituut autota. Aioa mat- Marjo Uimarihuhta aloitti Ateli uutea emätää joulukuu alua. 18 Rautatieläie

19 kaa ollut autoavai jäi lukkiutueide ovie taake virtalukkoo. Jouko Uimarihuhda taidokkaa virityke aiota ovi kuiteki aatii auki. Kotailtoja ja luoorauhaa Pyhä Ateli läheiyydetä alkavat loitavat hiihto- ja patikoitireitit. Kuude kilometri päää o Pyhätuturi lakettelukeku. Luoto hiihtokekukee o matkaa 25 kilometriä. Pyhätuturi alue tarjoaa matkailijalle rauhaa ja Lapi kauita luotoa, joita Marjo Uimarihuhta pitää aluee valttia. Toivo, että tämä alue pyyy rauhalliea. Vaikka o eoki, ii täällä aa hiihdellä pitkät matkat rauhaa. Ihmiet hakevat täältä luoorauhaa. Täältä löytyy myö moelaita luotoo liittyvää vapaa-aja harratetta pilkkimietä marjatukee. Myö kaamo ja ruka ovat hieoa aikaa, Marjo muituttaa. Patikoii ja hiihdo lomaa voi pitää jalalla koreaki tai aitia leppoiaa Lapi tuelmaa kotaillaa. Seokiaikaa Pyhä Atelia taitaa lauataii, ja kotaa mahtuu oi 40 hekeä pitämää tilaiuukia. Kotaa Marjo Uimarihuhta uuittelee järjetävää lappilaiia ruokailtoja ja keäiiä rovopaiti-iltoja. Parikua työtäyteitä elämää värittävät myö kolme jo pikkulapi-iä ohittautta poikaa ja opikelut. Marjo Uimarihuhta uorittaa yrittäjäkuria, ja Jouko Uimarihuhta läpäii juuri järjetymiekuri, jote hieoita vapaa-aja mahdolliuukita eivät Uimarihuhdat ehdi juuri ite auttimaa. Laduille emme ole juuri ehtieet, mutta pilkille mee, kuha auriko alkaa paitaa. Ja pytykorva Vilma lähtee mukaa, Marjo Uimarihuhta aoo. Jouko Uimarihuhta o Pyhä Ateli yleimie Jatue. Hä pitää järjetytä yllä, tarjoilee ja oa korjata autojaki tarpee tulle. Sellutehtaa alaajo koketti myö Uimarihuhda perhettä. Perhee vahi poika opikeli paperijalotuta ammattikoulua tavoitteea työ ellutehtaaa, mutta jäi valmituttuaa uoraa työttömäki. Tehtaa alaajo o ollut kova iku tälle eudulle, ku lapiperheet muuttavat poi. Uko kuiteki, että ekä jua- että ellukapiat liäivät julkiuutta ja ovat tuoeet matkailijoita liää. Ei tällä yrittämiellä pääe rikatumaa, mutta toiveea o, että Pyhä Atelita aa leivä perheelle ja muutamalle työtekijälle. Tekti ja kuvat: Maarit Uuikumpu Yöjua etitäki tärkeämpi Kemijärveläieä ja yrittäjää Marjo Uimarihuhdalla o elkeä käity Kemijärve yöjua merkityketä Itä-Lapille. Se o alueelle etitäki tärkeämpi, ku ellutehda ajettii ala. Pyhätuturi maiemia voi ihailla ukilla tai ilma. Rautatieläie

20 Pyhä Ateli Lomakeku Pyhä Ateli o kaikille avoi lomaviettopaikka, mutta mökkejä vuokrataa eiijaieti VR: hekilökualle. Paika omitaa Rautateide Urheilu Tuki-Säätiö. Lomakeku ijaitee Pelkoeieme Pyhätuturi välit tömää läheiyydeä. Loma-autoja o 14, joita oa o paritaloja. Kaallipuito rajalla o vuokrattava erämaamökki Kuukkeli, joa ei ole ähköä eikä mukavuukia. 58-paikkaie karavaaialue. Harratemahdolliuudet liikkumie luooa vaeltae, hiihtäe kalatu, outu, melota uiti, talvella avaoa pyöräily lakettelu Pyhä ja Luoto riteillä Luoto kylpylä, keällä ja talvella teemaviikkoja retkikohteita: Pyhä kurut, Luoto ametitikaivo, Suvao kylä. VR:läite edut Majoitu työä oleville ja eläkeläiille 40 % eogi aikaa ja 60 % eogi ulkopuolella. Harrateet 50 %. Liätietoja: ja Huttu-Uko katettavia Sari Arkiomaa, Mia Rääe ja Rauo Hyrkä. Hiihtoleiri 2:lla uki luiti ja taikegät aivat kyytiä Oli ite eimmäitä kertaa Rautatieläite Liito hiihtoleirillä. Maalikuie viikko vierähti ukkelati mukavaa euraa. Io kiito leiri oitumieta kuuluu leiri vetäjille Eero Tatulalle ja Jukka Lammiivulle. Paljo olii juttua ja leiritarioita kerrottavaa, mutta tää jotaki iitä. Viiko aikaa leiriläiet kuluttivat uke pohjia maatoa laduilla ja riteeä ahkerati lakettelu merkeiä. Jo uki lipui tai muute ahiti tai puriti, aia oli joku mukava ja kiltti auttamaa. Laittoi ukii pitoa, ja laatariaki löytyi, jo haaveri yllätti. Sukiaki vaihdeltii keke matka. Nähtiipä iellä Pyhä upeilla laduilla vietihiihtoki. Oululaiet taiivat voittaa tämä kia. Kilometrejä kertyi kaikille kymmeiä ja iokkaimmilla paukkui ada kilometri ylite reippaati. Vahae eläkeidea veroiia aatokia ei taiut kukaa aada, mutta paljo haukempia ehdotukia ja ideoita kyllä. Miltä kuulotaii kaki viikkoa mäkihyppyleiriä Matti Nykäe johdolla ja apuria Matilla vaikka Harri Olli? Leiriläite lepopäiväki vaihtui vapaaehtoieti 30 km: hiihtolekkii Juka johdolla. Majoitu oli Pyhä Atelia eljä hege mökeiä. Aamiaie, retkieväät ja päivällie tarjoiltii Ateli ravitolaa. Hyvät ja maituvat ruuat, eikä tarviut älkäieä olla. Rataauaa oli hyvä hikoilla päivä urheilu jälkee. Rohkeimmat pulahtivat avaoa. Arkajalat katoivat vai vähä varpaitaa. Jo oli pakaut mukaa taikegät, iitä oli mahdolliuu ulkoiluttaa Atelia pari kertaa. Luotollaki oli eiityjiä harva e ilta. Ja pääihä iellä laulamaaki, jo halui. Leiri lopettajaiia vietimme Ateli Peurakodaa. Ite Huttu-Ukko tuli poroa Sulo kaa vieraaki. Ukko katoi eikertalaiet lapikävijöiki ja atoi uudet imet. Jukalta ja Eerolta aimme mitalit kaulaa, ja Mia ai erityimaiia iukkuudeta. Kiito Jukka ja Eero, oli mukava viikko! Tekti: Majava (Huttu-Uko katee mukaa) 20 Rautatieläie

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14)

Tilastotieteen jatkokurssi 8. laskuharjoitusten ratkaisuehdotukset (viikot 13 ja 14) Tilatotietee jatkokuri 8. lakuharjoitute ratkaiuehdotuket (viikot 13 ja 14) 1) Perujoukko o aluee A aukkaat ja tutkittavaa omiaiuutea ovat tulot, Tiedämme, että perujouko tulot oudattaa ormaalijakaumaa,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiika tukikurssi Kurssikerta 1 Iduktiotodistus Iduktiotodistukse logiikka Tutkitaa tapausta, jossa haluamme todistaa joki väittee P() site, että se pätee kaikilla luoollisissa luvuilla. Eli halutaa

Lisätiedot

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI

POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI S-108110 OPTIIKKA 1/6 POSITIIVISEN LINSSIN POLTTOVÄLI Laboratoriotyö S-108110 OPTIIKKA /6 SISÄLLYSLUETTELO 1 Poitiivien linin polttoväli 3 11 Teoria 3 1 Mittauken uoritu 5 LIITE 1 6 Mittaupöytäkirja 6

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla.

( ) k 1 = a b. b 1) Binomikertoimen määritelmän mukaan yhtälön vasen puoli kertoo kuinka monta erilaista b-osajoukkoa on a-joukolla. Kombiatoriikka, kesä 2010 Harjoitus 2 Ratkaisuehdotuksia (RT) (5 sivua) Käytä tehtävissä 1-3 kombiatorista päättelyä. 1. Osoita, että kaikilla 0 b a pätee ( ) a a ( ) k 1 b b 1 kb Biomikertoime määritelmä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k

X 2 = k 21X 1 + U 2 s + k 02 + k 12. (s + k 02 + k 12 )U 1 + k 12 U 2. s 2 + (k 01 + k 21 + k 02 + k 12 ) s + k Aalto-yliopiton Perutieteiden korkeakoulu Matematiikan ja yteemianalyyin laito Mat-49 Syteemien Identifiointi 0 harjoituken ratkaiut äytetään enin iirtofunktiomalli Tehdään Laplace-muunno: ẋ k 0 k x +

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

4.3 Signaalin autokorrelaatio

4.3 Signaalin autokorrelaatio 5 4.3 Sigaali autokorrelaatio Sigaali autokorrelaatio kertoo kuika paljo sigaali eri illä korreloi itsesä kassa (josta imiki). Se o Fourier-muuokse ohella yksi käyttökelpoisimmista sigaalie aalysoitimeetelmistä.

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat:

Mat Tilastollisen analyysin perusteet. Testit suhdeasteikollisille muuttujille. Avainsanat: Mat-.04 Tilatollie aalyyi peruteet. harjoituket Mat-.04 Tilatollie aalyyi peruteet. harjoituket / Tehtävät Aiheet: Avaiaat: Tetit uhdeateikolliille muuttujille Hypoteei, Kahde riippumattoma otoke t-tetit,

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5617. Flash Eurobarometer 334 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2012) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA567 Flash Eurobarometer 334 (Survey o the Attitudes of Europeas Towards Tourism i 0) Coutry Questioaire Filad (Fiish) FL334 - Europea's Attitudes towards Tourism - FIF D Mikä ikäie olette? (KIRJOITA

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 04 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 6. harjoitus, viikko 0 3. 7.3.04 R ma 0 D5 R5 ti 4 6 C09 R ma 4 6 D5 R6 to 4 C09 R3 ti 08 0 D5 R7 pe 08 0 D5 R4 ti 4 C09 R8 pe 0 D5. Laske

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Calculus Lukio 8 MAA Differetiaali- ja itegraalilaskea jatkokurssi Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Differetiaali- ja itegraalilaskea jatkokurssi

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p

3 b) Määritä paljonko on cos. Ilmoita tarkka arvo ja perustele vastauksesi! c) Muunna asteiksi 2,5 radiaania. 6p MAA9 Koe.5.0 Jussi Tyi Tee koseptii pisteytysruudukko! Muista kirjata imesi ja ryhmäsi. Valitse kuusi tehtävää!. a) Ratkaise yhtälö si x. Ilmoita vastaus radiaaeia! b) Määritä paljoko o cos. Ilmoita tarkka

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VR 2008 K - MK - Group A. VR 2008 K - MK - Group B. la :59. la :59

VR 2008 K - MK - Group A. VR 2008 K - MK - Group B. la :59. la :59 VR 008 K - MK - Group A la 9..008 :59 Club Kv Jani Huhta [] #: - -9 #5: -9 - #: R Kok Sami Aho #: - 9- #: 6-6- #6: R Arto Kauppinen #5: 9- - #: -6-6 #: R Bye #: R #6: R #: R Jani Huhta - 0 8-6 Arto Kauppinen

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 206 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 5. harjoitus, viikko 7 5. 9.2.206 R ma 0 2 F455 R5 ti 0 2 F9 R2 ma 4 6 F455 R6 to 2 4 F455 R3 ti 08 0 F455 R7 pe 08 0 F455 R4 ti 2 4 F455

Lisätiedot

Lopputulokset / Final Results

Lopputulokset / Final Results trap FINLANDIA GP 0 SKEET - TRAP Sipoo -..0.0.0 :: Luokka/Category N Sija Nro Nimi Seura Yht. S-off Semi S-off Medal S-off Huom: ANTIKAINEN NOORA OSU MÄKELÄ-NUMMELA SATU OSU 0 QVARNSTRÖM MICAELA RS 0 0

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit , Harjoitus 1 ratkaisu 83A Tietoraketeet ja algoritmit 06-07, Harjoitus ratkaisu Harjoitukse aiheea o algoritmie oikeellisuus. Tehtävä. Kahvipurkkiogelma. Kahvipurkissa P o valkoisia ja mustia kahvipapuja, yhteesä vähitää kaksi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi

EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi Puolueen nimi Lehtiä yht. Ehdokkaat on lueteltava siinä iäriestyksessä johon heidät ehdokaslistoien yhdistelmässä tulee asettaa. Acar Fethi Yrittäjä Airaksinen Katja Verkostoasiantuntija Antila Erkki Paperikoneenhoitaja,

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

3 10 ei ole rationaaliluku.

3 10 ei ole rationaaliluku. Harjoitukset / 011 RATKAISUT Lukuteoria 1. Etsi Eratostheee seulalla samatie kaikki lukua 400 pieemmät alkuluvut. (Tai ohjelmoi tietokoeesi etsimää paljo lisää.) Kirjoita rivii kaikki luvut 1-00. Poista

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli

Viivakuormituksen potentiaalienergia saadaan summaamalla viivan pituuden yli hum.9. oiman potentiaalienergia Potentiaalienergiata puhutaan, kun kappaleeeen vaikuttaa jokin konervatiivinen voima. oima on konervatiivinen, jo en tekemä tö vaikutupieen iirteä tiettä paikata toieen

Lisätiedot

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU

Päijänteen KUHAUISTELU-CUP. Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! MAGELLAN - KUHAUISTELU Päijänteen KUHAUISTELU-CUP 2010 Kilpailukeskus Korpilahden täysin uudistuneessa satamassa - tule, koe ja ihastu! HARVIA - KUHAUISTELU Lauantai 19.6.- Sunnuntai 20.6. Jyväskylä, Korpilahden satama klo.

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto

SV ruotsi Kouvolan seudun ammattiopisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Järjestäjä Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi 006075-9 Kouvola kaupuki Oppilaitos

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Teoskokonaisuus Karoliina Räty, Johanna Saarinen ja Ensi- ja turvakotien liitto, 2014 Toimittanut Karoliina Räty ja Johanna Saarinen, 2014 Sävel ja sanat kansanlauluja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y Vapaapistooli, 25.05.2012 1 Salo Jarmo LSA 94 88 91 90 89 91 543 7 2 Kaaro Kirsti KAS 87 90 92 93 89 92 543 6 3 Turja Jyrki LSA 86 94 82 88 92 90 532 3 4 Tervo Antti SA 87 87 84 83 84 92 517 2 5 Kiviö

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta Tehtäviä epäyhtälöistä Tehtäviä eliöide ei-egatiivisuudesta. Olkoo a R. Osoita, että 4a 4a. Ratkaisu. 4a 4a a) a 0 a ) 0.. Olkoot a,, R. Osoita, että a a a. Ratkaisu. Kerrotaa molemmat puolet kahdella:

Lisätiedot