NRO TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13"

Transkriptio

1 NRO TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla

2 Siälly RAUTATIELÄINEN RAUTATIELÄINEN Potiooite PL Heliki Puheli (09) Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja Mauri Lude Toimituihteeri Maarit Uuikumpu Toimittaja Jui Päiviö Toimituke ihteeri Raija Vuori-Lehkoe Toimitueuvoto Eko Iokoki Kari Kemppaie Mauri Lude Timo Tukiaie Kaupalliet ilmoituket Ilmoitukoot ja hitatiedot Muut ilmoituket Oatoje ilmoituket ja kiitoilmoituket makuttomia, aieito kirjalliea lehde toimitukee Ilmetymie Kahdeka kertaa vuodea Ooitteemuutoket Liito jäeitö ooitteemuutoket päivittyvät automaattieti väetörekiterii tehdy ilmoituke peruteella. Tilauhita vuoikerta 20,00 Irtoumero hita 3,00 Paiopaikka Paiotalo Aurae Oy, Fora Ulkoau Sig Deig Oy, Saa Kallio 3 Pääkirjoitu 4 Yhteiöiä tapahtuu 5 Paiava aa 6 Team-liittohake 10 VR: yt-euvottelut 11 JaaEi 12 VR: uui toimitujohtaja ei pelkää kilpailua 14 Pääjohtaja Heri Kuitue hyväteli hekilökua 15 Kemijärve yöjuaa 18 Pyhä Ateli poluilla uui emätä 20 Hiihtoleirillä uki luiti 21 Liito talvipäivät 24 Eurovaalie SAK:laiet ehdokkaat 27 RadaVarrelta 28 Koulutu ja vapaa-aika 29 Tapahtumat 31 Oatot toimivat 32 Ritikko VR: yt-euvotteluia miljooie euroje äätötavoitteet MAARIT UUSIKUMPU MAARIT UUSIKUMPU ISSN Koduktöörie matkaa Kemijärvelle Rautatieläie

3 Pääkirjoitu Edeä tärkeitä päätökiä Rautatieläiet pääevät kevää ja alkukeä aikaa ääetämää aiaki kakia merkittäviä vaaleia. Toivottavati ääetyitoa riittää molempii. Keäkuua o Euroopa parlameti jäemaide vaalit, ja ei viikolla käyityy jäeääety Rautatieläite Liito hitoria ehkä tärkeimmätä päätöketä. Ääetykeä kyytää jäete uhtautumita kuude SAK:laie teolliuuliito fuuioo. Ääety o euvoa-atava kevää edutajakokoukelle. Jo ekä jäeääety että edutajakokouke päätö ovat myöteiiä TEAMille, loppuu Rautatieläite Liito taipale iteäieä liittoa, illä Kemialiitto ja Metalliliitto ovat jo ottaeet jäeääetykiää myöteie kaa TEAMii. Myö Vietitäliitto ja Puu- ja erityialoje liitto ovat uhtautueet poitiivieti TEAMii. Aiva äiä päiviä jäeet aavat kirjee, joa o ääetylipuke, aatekirje ja TEAM-eite. Jäeääety o pyritty tekemää mahdolliimma helpoki, ja e toimitetaa potiääetykeä. Ääetypäätöke puitemie toi ei välttämättä ole helppoa, koka voi olla vaikeaa hahmottaa, mitä kaikkia muutokia TEAM tuo tulleaa. Ääetypäätötä miettieä o kuiteki hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? Se, miki TEAMia o lähdetty raketamaa, johtuu toimitaympäritö muutoketa, joka vaikuttaa työmarkkiamekaimeihi. TEAMilla pyritää vatamaa tähä ja globaliaatiokehityke haateeee. Globaliaatioa o hyvä muitaa, että liikee- ja vietitämiiteriö työryhmä elvittää hekilöliiketee kilpailuttamita parhaillaa. Jo kilpailu alkaa, voi raiteillamme pyyhältää myö ulkomaiia operoijia. Ku olet potittaut TEAM-ääetylipu potii, o yytä luoda katau reilu kolme viiko päätä alkavii eurovaaleihi. Näidekää vaalie tärkeyttä ei pidä vähekyä, illä uuri oa Suome laiäädäötä tulee Euroopa uioita. Näi EU vaikuttaa iuki arkeei, vaikka itä ei aia ei ilmäykellä huomaiikaa. O hieoa, että TEAMita järjetetää jäeääety ja voimme aoa aottavamme myö Euroopa uioi meoo. Aa ii ääei vaikuttaa! Maarit Uuikumpu Kyllä Ei Ääetypäätötä miettieä o hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? KUN JÄÄT ELÄKKEELLE... voit aada vapaajäeyyde oltuai liito jäe yhtäjakoieti vähitää 15 vuotta välittömäti ee eläkkeelle jäämitäi. Vapaajäeyyttä aotaa liito hallitukelta, jote ota yhtey ko. tilateea jäerekiterii. Vapaajäeyyde aatuai muitatha, että liito makamat matkutajavakuutu ja vapaa-aja tapaturmavakuutu loppuvat. JOS SAIRASTUT... ja aat Kela airaupäivärahaa, opikelet, uoritat ae- tai iviilipalvelua, olet erityi äitiy-, äitiy-, iyy-, vahempaitai hoitovapaalla, kutoututuella, kutouturahalla, laitohoidoa tai omaihoitajaa etkä aa palkkaa tai työttömyykaa makamaa etuutta kyeieltä ajalta, iulla o oikeu jäemakuvapautee (lepäävät jäeoikeudet). Ilmoita jäerekiterii ajajako, miltä et aa palkkatuloa. Liito jäerekiteri puheli päivytää arkii klo 9 15: (huom. uui umero) Mikäli oitat kekuke kautta tai vahoihi pöytäume roihi, jätä aia vataaja vietii myö puheliumeroi. Näi pytymme oittamaa tarvittaea takaii. Rautatieläie

4 Yhteiöiä tapahtuu SAK: jäemäärä kavua VR käyiti tavaraliiketee kehittämihakkee SAK: jäemäärä liäätyi vuoa 2008 lähe 600:lla. Viime vuode lopua SAK:laite liittoje jäemäärä oli yh teeä Kavua vuode takaiee oli tarkallee 576 jäee verra. SAK: jäemäärä laku pyähtyi jo vuoi itte eli myö 2007 oli järjetölle poitiivie jäekehitykeä. Vuoa 2008 eite jäemääräää liitoita kavattivat Palveluala ammattiliitto PAM (3800) ja Rakeuliitto (1500). Reiluta miljooata jäeetä miehiä oli vuode lopua (53,7 proettia) ja aiia (46,3 proettia). VR-koeri o käyitäyt kehittämihakkee, joka tavoitteea o parataa tavaraliiketee kykyä vatata toimitaympäritö muutokii ja aiakkaide tarpeiii. Taloudellie taatuma o vähetäyt VR-koeri tavaraliiketee kuljetumääriä merkittäväti. Samaa aikaa teolliuudea o tapahtuut voimakkaita raketeelliia muutokia. Ne voivat vähetää pyyväti rahtiliiketee kuljetukia tietyiä tuoteryhmiä, kute metäteolliuude tuotteia. Kilpailutilae o kiritymää, ja myö rautatiemarkkioilla o hyvä varautua kilpailijoide tuloo jo etukätee. Tavaraliiketee kehittämihakkee tavoitteea o edeauttaa VR: tavaraliiketee meetymitä muuttuvaa toimitaympäritöä etimällä kavumahdolliuukia ja toiaalta määrittämällä kilpailukyvy paratamieki vaadittavia toimepiteitä. Hakkee aikaa pidetää haatatteluja ja järjetetää erilaiia työpajoja. Tavaraliikeettä kokeva hakkee liäki tarkoitukea o tarkatella myö koeri iäie raketee kehittämitarpeita ja toimitamalleja oaa ormaalia trategiaproeia. Ulkomailla opikeleville jällee oikeu VR: aleukii MAARIT UUSIKUMPU VR: opikelija-aleuketa tulee jällee ulkomailla opikelevie uomalaite oikeu. Jatkoa aleuke aamie ehtoa o, että ulkomailla opikeleva aa Suometa opitotukea. VR: ja opikelijoide välie ritiriita oui pitaa reilu vuoi itte, ku VR Oy muutti aleukäytätöää ite, että ulkomailla päätoimieti opikelevie uomalaite aleuoikeu lakkautettii. Perutelua VR eitti, että ovellettu järjetelmä oli kaalaiuude peruteella yrjivä ja ite EU: perutamiopimuke vataie. Nyt aikaa aatu ratkaiu o haettu yhdeä opikelijajärjetöje, VR: ekä liikee- ja vietitämiiteriö kaa. Lähde: Liikee- ja vietitämiiteriö VR eväi ulkomailla opikelevie opikelija-aleuke reilu vuoi itte, mutta jatkoa opikelijat voivat matkutaa halvempi lippu takuaa. 4 Rautatieläie

5 Paiavaaa Jäeitö päättää O koittaut tärkeä päätöketeo hetki. Valittavaamme o yt, meemmekö mukaa ytyvää TEAM-liittoo. Eää epäelvää ei juuri ole, ytyykö uui teolliuude ja logitiika uurliitto vai ei. Nyt o ratkaitava, olemmeko me rautatieläiet uudea liitoa mukaa. Raideliiketeellä o kaikia tapaukia edeää hyvä tulevaiuu, vaikka yt elämmeki taloudellieti hakalia aikoja. Liikeejärjetelmä o maamme kekeie kilpailutekijä. Aluekehity vaatii myö hyvää liikeettä, amoi yhdykutaraketee tiivitämie kavukekukia. Matkutajamäärät Veäjä-liiketeeä tulevat kavamaa. Liäki raideliikee o työtä ilmato hyväki. Kekeie kyymy meille o, mite muuttuu VR ja mite itä tulevaiuudea ohjataa omitaja taholta. Mikäli VR äilyy ykyielaiea laajapohjaiea yhtymää, voiimme varmati jatkoaki hoitaa eduvalvotamme hyvi iteäieä liittoa. Tulevaiuutee o kuiteki varauduttava myö liittoratkaiuilla. Näi tekevät muutki liitot. Nyt ytyvää TEAMia ovat mukaa varmuudella Metallityöväe Liitto, Kemialiitto, Puuliitto ja Vietitäala ammattiliitto. Meidä katamme ratkaitaa jäeääetykellä, mikä jälkee vielä Sähköliitto tekee omat ratkaiua. TEAMi arvoia korotuu kolme kekeitä eikkaa: taloudellite ja oiaalite etuje tuottamie jäeille, taaarvoie työelämä kehittämie ekä yhteikuallie oikeudemukaiuude ja demokratia liäämie. Meille rautatieläiille uudea liitoa o tärkeää erityieti kaki aiaa. Eiki e, mite turvaamme e, että ääemme kuuluu ja rautateide aiat tulevat hyvi hoidetuki. Toieki, kuika uui liitto pytyy palvelemaa jäeiää. Työehtoopimute käittelyy muutokia ei käytäöä tule. Nykyiet työehtoopimukemme äilyvät ja euvottelutavoitteet valmitellaa käytäöä amalla tavoi kui ytki. TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. Käytäöä tämä merkitee itä, että liito palvelut luottamumiehille, työuojeluvaltuutetuille, oatoaktiiveille ja kaikille jäeille iirtyiivät uutee liittoo, mutta edelleeki meillä ovat iellä omat, imeomaa rautatieläiille uuatut toimitamme. Tärkei muuto, joka ueimmat jäeet TEAMia tuliivat äkemää, olii e, että liitto äkyii arjea ja jopa katukuvaa ykyitä elvemmi. TEA- Mi oi kolmetaadata työtekijätä peräti puolet tulee ijoittumaa alueille ja maakutii. TEAMii tullaa perutamaa kuui alueellita toimita-aluetta, maakutaeuvottelukuat ekä euturyhmiä. Tää mallia kekutoimito huolehtii mm. kekeietä euvottelutoimiata, työelämä kehittämiee liittyvitä aioita ekä valtakuallieta yhteikutavaikuttamieta. Perutettavie kuude aluepalvelukekuke tehtäviä puoletaa oliivat mm. koulutu, järjetötyö ja e kehittämie ekä työehtoje valvota. Niide TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. yhteytee perutettavat maakutatoimitot puoletaa huolehtiivat työuhdeeuvoata, työriitoje elvittämietä, ataiivat tukea paikallielle opimielle, editäiivät järjetäytymitä ekä hoitaiivat liito maakuallita eduvalvotaa. Suurea liitoa ovat uure liito edut ja haateet. Nyt alkavaa jäeääetykeä jokaiella o yki aiutkertaie ääi itä aotaa jäedemokratiaki. Ja ku tällaie demokratia puhuu, ii tulo o iiä ja e jälkee tuttua itaattia mukaille: puliat poi. Vea Mauriala Rautatieläite Liito uuittelupäällikkö Rautatieläie

6 TEAM-liittohake TEAM vai Ei? Miä TEAM ijaitee? Rautatieläite Liito jäeet ovat aaeet tai aavat äiä päiviä kotiia liito logoilla varutetu kirjee. Kirje kaattaa avata. Se iältää TEAM-ääetymateriaalia ääetylippuiee. Ääetylipua kyytää, tuleeko Rautatieläite Liito olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita uurliittoa, joa olii jopa jäetä. Kye o ii iitä, pyrimmekö oaki peruteilla olevaa TEAM-liittoa vai pyymmekö iteäieä. Ee ääetypäätötä o hyvä tututua kirjee mukaa olevaa TEAMeitteeee ja käydä liito kotiivuilla ja lukea Rautatieläie-lehde tämä ja edellie umero. Kyymykiäki voi vielä lähettää -potiooitteeee fi. Liitota vatataa kyymykii. Ääety o potiääety, ja vataamie o helppoa. Vaihtoehtoja o taa kaki: kyllä ja ei. Vataukirje o jätettävä poti kuljetettavaki 18.5., että e ehtii äätelakuu mukaa. Tulo julkitetaa perjataia Jäeääety o euvoa-atava, ja lopullie päätövalta liittymietä TEAMii o edutajakokoukella. Liittymieki riittää ykikertaie eemmitöpäätö, mutta liito purkamiee tarvitaa 3/4 määräeemmitö. Liito kekutoimito ijaitii ykyiiä Metalliliito ja Rautatieläite Liito tiloia Heligi Hakaiemeä. Työttömyykaa kekutoimi toa o uuiteltu ijoitettavaki ykyiii Kemialiito ja Vietitäliito tiloihi Hakaiemee. Liäki liitolla olii aluepalvelukekukia ja maakutatoimitoja eri puolilla Suomea. Liito hekilötötä (kaikkiaa 300 työtekijää) puolet työketelii kekutoimitoa ja puolet aluetaolla. Työturvalliuutyö vahvituii TEAMia Työuojelu o ykyaikaa laaja tehtäväkettä. Siihe iältyy aiaki työhyvivoiti, työyhteiöje kehittämie, tapaturmie torjuta, ammattitautie ehkäiy, kemikaaliturvalliuu ja oiaalija ympäritöaiat. Näitä kaikkia liittoje pitäii kyetä hoitamaa työpaikkataolla, aluetaolla ekä kaalliella ja kaaiväliellä taolla. Kaaiväliellä taolla Euroopa uioi o työuojeluaioia tärkeä toimija, jote eki päätökii pitäii voida vaikuttaa. Vaikka luottamu- ja työuojeluorgaiaa- tio äilyy etiellää, o ioa liitoa mahdolliuu jakaa vatuu- ja aiatutija-alueita ykyitä tehokkaammi. Myö io liito vaikutuvalta työuojeluormie määrittelyä olii pietä liittoa vahvempi. TEAMia tullaa ataamaa myö tutkimukee, joka tulokia voi hyödytää työuojelutyöä. Jo työuojelutyöä o eemmä väkeä, ataa e mahdolliuude erikoitua jolleki aihealueelle ja tehdä eemmä kehitytyötä. Iolla liitolla o mahdolliuukia kekittyä myö ikäätyvie työtekijöide työä jakamiee ja työhyvivoitii. 6 Rautatieläie

7 Puheejohtaja IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. RAU Mauri Lude Puheejohtaja olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito Kyllä Ei olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-valmitelut eteevät TEAM-hakkee valmitelut tähtäävät toimia aloittamiee ei vuode alua. Nyt o heräyt kyymy iitä, oko aikataulu liia tiukka muu muaa kaoje yhditämiee. Tätä kirjoitettaea päätötä iitä, alkaako TEAMi toimita jo ei vuode aluta vai vata vuode 2011 aluta, ei ollut tiedoa. Päätö iitä pitäii ytyä tämä lehde ilmetymie aikoihi. Aieopimu o ollut liittoje hyväkyttävää huhtikuu lopua. Aieopimukella vahvitetaa liittoje yhteie tahto yhditämielle. Kaikki TEAM-hakkeea mukaa olevat liitot tekevät päätökeä TEAMii liittymietää keäkuu puoleevälii meeä. Vietitäala ammattiliitto hyväkyy liittokokoukeaa olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry: ääöt ja muuttaa imeä. Muut liitot päättävät liittymietää TEAM ii omia kokoukiaa: Puuliitto , Rautatieläiet , Metalliliitto ja Kemialiitto Rautatieläiillä o euvoa atava jäeääety Se ijaa Sähköliitto o irtautumaa TEAMita. Ammattioatot hyväkyvät TEAMi ammattioato malliääöt ja hakevat liito jäeyyttä meeä. Liitot pitävät toimitaa purkukokouket ja TEAMi edutajakokou pidetää Uudelle liitolle o aettu jo imiki, ja jo tutuki tullut TEAM äilyi imeä. Projektihallitu päätti imeki Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry. TEAMille valmiteilla elikeiopoliittie ohjelma Teolliuualoje Ammattiliitto TEAMille ryhdytää valmitelemaa elikeiopoliittita ohjelmaa. Ohjelmaa tullaa eittämää uude liito elikeiopoliittiet lijauket ja iide pohjalta kokreettiet tavoitteet. Ohjelmaa liitto tulee määrittelemää tavoitteitaa mm. eergiapolitiikaa, ilmatopolitiikaa, raaka-aiehuolloa, koulutukea, työelämä kehittämieä, työvoimaa, logitiikaa, valtio omitajapolitiikaa, rahoitukea ekä tukipolitiikaa ja tutkimu- ja kehitytoimiaa. Ohjelmaa valmiteleva työryhmä aloittaa työä ykyllä Valmitelevaa työryhmää o edutu kaikita kuudeta liitota. Rautatieläie

8 Väheevätkö vaikuttamie paikat TEAMia? Rautatieläite Liito elimiä aktiivieti toimivia aattaa akarruttaa, mite vaikutamme TEAMi elimiä ja väheevätkö paikat iellä. Suuittelupäällikkö Vea Mauriala arvio mukaa rautatieläiet aiivat paikkoja TEAMia euraavati: 1) Valtuuto: 3 4 edutajaa 2) Hallitu: 1 2 3) Sektorijohtokuta: vähitää 1 (ektorijohtaja) + 3 (jokaieta liitteetä vähitää yki) 4) Sektoreide iällä toimitamme voii jatkua käytäöä ykyiellää, jo ii haluamme. 5) Jokaie oato o oikeutettu lähettämää maakutakokoukii yhde edutaja Rautatieläite paikat TEAM-liito valtuutoa ja hallitukea väheevät, mutta aluetoimita maakutaeuvottelukutiee tuo ruaati vaikuttamie paikkoja. Te-toimiaa ykköpaikka o ektorijohtokuta. vaa kyymyk RAUTATIELÄISTEN LIITTO RY Mauri Lude Puheejohtaja Mau Puheejohtaja Ääetylippu Ääetylippu 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee mer (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimak kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa de luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuitek potikaoa. Näi varmitat, että , jolloi jäeääety päättyy. 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAIT olla mukaa TEAM-hakk ammattiliitto Kyll Ei Ääetylippu Tuleeko Rauta 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-poti vataa jäete kyymykii Rautatieläite Liitto avai maalikuua TEAM-päätök etekoa varte erillie ähköpotiooittee, joho jäeet ovat voieet lähettää kyymykiää TEAMita. Tää koote tähä meeä tulleita kyy mykitä vataukiee. Rautatieläite Liittoa viedää kovaa vauhtia TEAM-liittoo. Oko muita liittovaihtoehtoja tutkittu? Mitä tapahtuii, jo Rautatieläite Liitto ottaii TEAMia eljä vuode jatkoaja? Rautatieläite Liitto o etiyt aktiivieti liittokumppaia 2000-luvu aluta. Olemme euvotelleet hyvää hegeä ii rautatieala yhteityötä kui MIR - yhteityötäki (Rautatieläite, Merimie Uioi ja Ilmailuala Uioi yhteityöprojekti). Nämä eivät kuitekaa ole aaeet riittäväti ilmaa iipieä alle. TEAM-valmiteluja ei kaata Rautatieläite Liito oalta lykätä. Nyt meillä o ollut ja tulee olemaa mahdolliuu raketaa mieluie liitto yhdeä muide TEAM-liittoje kaa. Äätämme ja mielipiteitämme o kuueltu hyvi moia aioia. Jo yt jättäytyiimme uude liito raketamieta poi tai ottaiimme jatkoaja ja vata eljä viide vuode päätä meiimme valmiiee liittoo, olii aemamme huomattavati epävarmempi. Myökää rautatieläite ammatilliia ja opimukelliia koukeroita ei pytyttäii ovittamaa ii hyvi TEAM-liito valmiiii raketeiii. Toie aia o e, oko TEAM-liitto iiä kuoa, että e voi aloittaa yhteä liittoa vai aloitetaako yhteityö aluki koulutuke, tiedotuke, kaaivälie toimia ja muide vataavie toimitoje yhditämiellä. Rautatieläite o kuiteki viiata olla aluta ati mukaa. Löytyykö metalliliittolaielta olidaariuutta puolutaa rautatieläite etuja? TEAM-liitoa tulee olemaa vai TEAMliittolaiia, ei metalliliittolaiia, ähköliittolaiia kemialiittolaiia tai rautatieläiiä. Vaikka ammatillie idetiteetti varmatiki äilyy, ii TEAM-liittolaiet vetävät varmati yhtä köyttä moia aioia. O totta, että ykyielläkää ei aia tahdo löytyä olidaariuutta toiia ammattiryhmiä kohtaa ede Rautatieläite Liitoa kui tiukoia paikoia. TEAM-liitolla pyritää kuiteki juuri vataamaa oittai oikeudemukaiemma ja olidaariemma maailma palauttamiee. Ketkä euvottelevat uudea liitoa työehtoopimukemme ja mite e ryhmä 8 Rautatieläie

9 RY LIITTO STEN TIELÄI RAUTA e d Lu Mauri taja joh Puhee. REEN SKUO TU ALAU to Lii a läite atie tama peru ukaita m kee oa? lippu Ääety IRROTA ÄÄNEST YSLIPPU UT SE PALA JA LAITA USKUOR EEN. iito ite L tatielä a o Rau tama ru Tuleek e p RA ukaa kaita uut olla m ee m de Mauri Lu -hakk taja TEAM? a Puheejoh to it ili tt amma OREEN. PALAUTUSKU JA LAITA SE ESTYSLIPPU IRROTA ÄÄN ti mällä ra merkite mykee e Liito y to i kyy ava utatieläit i. Älä yym lipu i o uoolroevaa k a or v k ku e ia a u lje v Tuleeko Ra mi Si ke ety rutama oree. Su N. ia kotaa ää OREE Nyt oei mukaa. ukaa pe lautuku m pa la TEAM1. Vajäeie. lip USKU ol e ite UT LA mukaita lautu J LAITA SE PALAUTUSKUOH yvä(x) mykee. ylippu ja laita ee SE PA Pa. kk REEN. A. ta a IT u uu LA t m timak TEAM-h eiu JA itää m kyyota ääe YSLIPP oree m RYo makaut po etaa ääetä vaa2. Irr ittoa? NEST ällä rati lautuku IIT TO o t lu TA ÄÄ ammattili IRRO ee merkitem laita pa Lori. Liitt koodita Siu Nku uteu lat Liito ylipua olevaa kyymyk pais viiva ää italä t ta t ei a Po m te et ev 3. ATIE ivataa ää ri. Älä ki vii a lä kaa ol kuo 1. ite lä lje e Tkuore ta ku. Su ril. ti kaa Tuleeko RautatieläiteRAU a ee mu ta e o pe tömäti, Liito. d mielipiteei palautukuor tä e (X)m Rau eruta ori välit etteloo ta rideluluja u ja laita e itat, et olla mukaa perutama lautuku p eko ai ta ääetylipp Mau a i varm ukta tita pa Palautu2. Irro joh ää muuta. Tule ukaa eehu oa. Nä OM! Po rkitemällä rati uh4. e m laita palautukuoree mit o makaut potimaku. etäeim TEAM-hakkee mukaipta päättyy. e tika k y po a t k 9 ll to e Liit o a luetaa ää jäeää autukuori. yk? 3. Potita M-h ammattiliittoa? odita Siut evai läh hee pal de LIIako 9, jolloi viiv ta T joh va ettää ii va ja uute TEA ttiliittoa T ole Sulje kuori. Älä O aa taa emm RY mitä a kuore taktaja viimeitää e. Va taha. amm, kuiteki ti loo mä tte a ti ta illä lue ittö väl per a ää de ra o uori ety ku. Palautumällä tat, että e tita palautuk lipu rkite HUOM! Po Näi varmi e 4. a. m o a o a ääetäeipotika ee ttyy. lä le myk äety pää ori. Ä kyy e ku jolloi jäeä vaa ,. Sulj a ole ree ki viimeitää pu kuo li tu tu u u ty la a. pala. Pa e o perillä ääe 1. Va ku etäeimuka a e taa taa eei tima ja lait muuta. 1. Va ielipit ppu ut po etaa ää (X) m ääety IRRO OREEN. ka (X) m äetyli mitää TA ÄÄ lip ieli AUTUSKU ut lu NESTY ma 2. Ir ä ree i ä o o TA SE PAL S o tä LAI u ta JA k SLIP rota piteei m ua ole LIPPU tu PU JA mei dita. Liitt. Irro u ii o 2 ri vaa v ääe la o ÄÄNESTYS ukaa o ä k a u LAIT ll OTA a p IRR laita A SE ty kyy. viiv eki o peri tuk u it laita ta u PALA la li k p m a ppu alau yke 3. P UTUSK e leva ti, ta p o ä ti ja tu ä m o e a UORE tt o ö la kuore tita ita merk EN. t, e älitt 3. P taka v ta p o e a e ri i it iit la o re kuore emä palau utu mitä L o. Tule ku varm kuo te lo i tu e ll k tu u ä i lä ä tt u ä la taka kuo ori. L rati eko muu yy. utatie de a. N lue tita pa a a tt e R ä re ii a ta d ä tt a o o e p R lu ko. oleva o o. Su lla m ette auta tam 4. H! Po ka äety Tulee ru M e lo m lj ti p O ta e U o. ak OM! ä kuori viiva kaa ita TEA ukaa tieläi 4. HU 009 po jäe Tuleeko Rautatieläite. Älä kood aut po Potita Liito olla mu te muka M ita , jolloi pa 009 akkee Siu timaku amm -hak peruta Liito 0 olla mukaa20perutamaa poti lautuku t lue ke TEAM-h m attil ka a? ori v taa. Palautu 0 tto lii 9 iitto e mu aa, tti ä jolloi litt o ääe TEAM-hakkee mukaita 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati a? amma kai tä jäe a. Näi ömäti, eita k ääe u v (X) mielipiteei mukaa. it a ammattiliittoa? rmi eki ty tat, viim päätt 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä että yy. e o eitää laita palautukuoree mitää muuta. pe rillä 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautu- KylläÄäetylippu Ei lä Kyllä Ei ppu tyli e Ää Kyllä Ei Ä Kyllääetylipp u Ei Ääetylippu Kyllä Ei kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. valitaa? Oko iiä mota ykyie rautatieläiliito ihmitä? Rautatieläite Liito työehtoopimuke euvottelevat täyi rautatieläiet eli koko ryhmä kootuu rautatieläiitä. Ryhmä valitee ektorijohtokuta tai. rautatieläite edutajito, joka kootuu myö pelkitä rautatieläiitä. Viime aikoia toimitijat ovat euvotelleet opimuke te-jaoto ohjeituke mukaieti. Tämä ama malli tullee jatkumaa myö TEAM-liitoa. Yki TEAMi tavoitteita o työehtoopimute määrä vähetämie, jolloi työehtoopimukia yhditetää. Ovatko logitiikkaektori työehtoopimuket koviki erilaiet ja oko vaaraa että meidä ykyiee työehtoopimukee tulee heikeykiä eimerkiki 36 päivä vuoilomaoikeude väheemie 30 päivää ym.? Vahoilta ei oteta pitkiä lomia poi. TEAM-liitto ei vaikuta voimaa olevii opimukii, eemmiki ataa paremma turva puolutaa vahoja Rautatieläie Kyllä Ei etuja. Uudea opimukeammeha o jo 30 päivää lomaoikeutta. Näe eemmä uhkaa opimuke heiketämie, mikäli jatkamme iteäieä. Olemme kuiteki piei porukka eikä meillä ole juuri aavaltaa. ioia pöydiä. Vaikka opimukemme yhdityiivät joku kaa, mitä kylläki pidä tää vaiheea epätodeäköieä, ii vahoilla äilyvät pitkät lomat. Suurempaa huolea pidä itä, että uudet yrittäjät eteki rada ja kuoapido puolella oudattavat muita opimukia. Tällöi muilla liitoilla olii tulevaiuudea rautatieläite euvotteluoikeudet eim. kuoapidoa metalliliitolla ja ähköliitolla. Nämä ovat TEAM-liittoja, jote pytyiimme pitämää rautatieperhee kooa helpoite juuri TEAMia Sektori muia opimukia o paljo yhtäläiyykiä, mutta pääoi e ovat oma maailmaa. Mikei TEAMia ole erikee raideliikeeektoria? TEAMii o tuloa Raideliikee- ja Autoalaektori. Pelkätää raideliike- Kyll ä Ei eektori jäii kovi pieeki (6200 työä olevaa), jote illä ei TEAM iällä olii ii paljoa aavaltaa. Nyt kuiteki ektorii tulii opiva määrä porukkaa, jotka aavat ääeä kuuluvii. Käytäöä ektorita tulii hyvi pitkälti rautatievetoie (ektorijohtaja ym.). TEAMi ideaa o ekoittaa eri liitot ja olla eemmä kui kuude liito yhteeliittymä tai umma. Oko äi io liito perutamie yyä e, etteivät mahdolliet uudet työatajat rautatiealalla pytyii kikkailemaa eri työatajaliitota toiee ja valitemaa työtekijöillee mahdolliimma huoot työehtoopimuket? Kyllä oittai o. Muita yitä ovat mm. etitä tehokkaammat ja paremmat jäepalvelut. Tarkoitu o, että TEAM pytyy vatamaa paremmi kaaivälitymiee, työelämä muutokii, jäemaku tao äilyttämiee alhaiea ekä ee kaikkea olemaa tehokkaampi vaikuttaja yhteikuallieti ja euvottelemaa paremmat työehtoopimuket. Jui Päiviö 9

10 VR: yt-euvotteluia 15 miljooa euro äätötavoitteet VR eitti huhtikuu alua Rautatieläite Liitolle virallie euvottelueityke yhteitoimitaeuvotteluje käyitämieki VR Oakeyhtiöä. Neuvottelut kokevat 15 miljooa euro äätötavoitetta, jota Rautatieläite Liito ouudeki o jyvitetty 8,1 miljooaa euroa. Neuvottelut alkoivat huhtikuu puoliväliä, ja e kokevat Rautatieläite Liito työehtoopimuke oveltamiala piirii kuuluvia työtekijöitä. Eimmäieä aiaa euvotteluia elvitetää, mite aiemmi laadittuu äätöopimukee kirjatut äätötavoitteet ovat tää vaiheea toteutueet. Kekeiiä iiä ovat lomarahoje vaihto ja määräaikaiii iirtoihi liittyvät aiakyymyket. Työataja o perutellut kovia äätötoimiaa tuloke rajulla pudotukella pääoi VR Cargo liiketoimitaykiköä, joa kuljetumäärät ovat vähetyeet rajuti. Voittopalkkioita ei äätetä Neuvotteluja äätöitä o käyty jo ee viralliia yt-euvotteluja, ja iitä o laadittu opimu. Eimmäiee tapaamiee oli kututtu kaikki työtekijäjärjetöje edutajat. VR-Yhtymä vt. toimitujohtaja Pertti Saarela eitteli erilaiia toimepiteitä äätötavoitteiii pääemieki. Saarela koroti, ettei tää tilateea lähdetä mikäälaiee filoofiee kekuteluu, millä ei ole alkua eikä loppua. Filoofie kekutelu ijaa työataja oti eii vaihtoehdo, joka perutuii kollektiiviee päätökee, joa koko hekilökuta vaihtaa lomarahat vapaaki ja luopuu tulevita palkakorotukita. Myö hekilökua määräaikaie iirto Rata Oy: eri projekteille oli eillä. Neuvottelut käyityivät järjetökohtaieti välittömäti yhteikokoute jälkee. Liito oalta euvottelutulo äätötalkoiii oallitumieta ytyi VR: kaa 13. maalikuuta. Rautatieläite Liito ylimääräie liittovaltuuto o evätäyt euvottelijoita perukyymykitä, joide pohjalta o mahdollita hakea äätötavoitteita liito jäeketää. Liitto ai VR: kaa aikaa opimuke äätötalkoita. Siihe o kirjattu muu muaa, että uuie työvaatteide hakkimieta pidättäydytää ja vuode 2008 voittopalkkioita luovutaa, jo VR Hekilötörahato päättävät elimet ovat aiaa ykimieliiä. Tätä elvitettii myö miiteriöltä, joka päätö oli, ettei voittopalkkioita luopumie ole mahdollita. Liäki o elvitetty ykilöllitä ja vapaaehtoita lomarahoje vaihtoa pikaiella aikataululla ja työtekijöide halukkuutta vuorotteluvapaaee ja e tuomia mahdolliia äätöjä. Sopimuke mukaieti pyritää myö iirtämää oi 120 työtekijää määräaikaiiki työtekijöiki Rata Oy: eri projekteille rakeukaude ajaki. Arvioitu iirtoaika o puolie vuotta. Siirroita euvoteltii erillie opimu iitä, millä ehdoilla iirrot ovat mahdolliia. Siirroita laadittu peliääöt Erilliopimukella ovittii, että hekilöt ovat edellee työuhteea VR Oakeyhtiöö ja iirtyvälle hekilötölle laaditaa määräaikaie työuhtee muutoopimu. Siiä määritellää palkkau, oudatettavat työaikamääräyket ekä iirro keto. Palkkauketa ovittii, että työtekijä iirtyy Rada tehtävii ii aotulla omalla tai ykyiellä palkallaa ja liäpalkkiot ja työaikamääräyket määräytyvät Palkkaliite 3: mukaieti. Sopimukee päätii myö iitä, että iirro päätyttyä työtekijät palaavat VR Cargoo etiii tehtäviiä. Säätöjä haetaa pitkäjäteiellä uuditu- ja kehittämityöllä Liito yki kekeie tavoite ja lähtökohta äätöiä o, että VR:ä elvitetää erilaiet raketeelliet uuditami- ja kehittämihakkeet koko Cargo orgaiaatioo toimitamalleia. Tätäki periaatteeta opimukee o aatu kirjauket. Karmee Carmei jäljet toki pelottaa, mutta yritytä pitää olla. Erikee äätöopimukee o kirjattu periaate, että ii aottuja koeri iäiiä iirtoja käytetää mah- VR: äätöje tautalla o Cargo kuljetute väheemie. MAARIT UUSIKUMPU 10 Rautatieläie

11 dolliuukie mukaa eiijaieti hyväki. Eillä o ollut mahdolliuudet iirtyä Cargo tehtävitä hekilöliiketee tehtävii. Säätöopimukee o liäki kirjattu e jatkotoimepiteiii liittyvät toimepiteet, mikäli aetettuja äätötavoitteita ei aavuteta opimukee kirjatuilla aioilla aikaieki. VR Oakeyhtiöä o käyiä ioja kehittämihakkeita, jotka vaikuttavat merkittäväti VR: toimitaa ja oittai myö kutauraketeiii. Yt-euvotteluia tarkatellaa ja elvitellää myö äihi liittyvie aiakokoaiuukie vaikutukia äätötoimii. Viimeiimpää ratkaiua, ku kaikki äätötoimet o läpi käyty, otetaa euvottelupöytää lomautukii liittyvät kyymyket. Tähä viittai myö VR: hekilötöjohtaja lauuoaa Heligi Saomia (28.4.), joa hä totei: VR varautuu lomautukii aavuttaakee aetetut äätötavoitteet. Työtekijät mukaa kehityhakkeiii Nyt eillä olevilla aioilla haetaa ratkaiuja vai vuode 2009 äätöihi eli VR hakee pikavoittoja tälle vuodelle. Jatkotoimia tarkatellaa opimukii kirjattuje periaatteide mukaieti vielä tämä vuode elokuua. Liitto tulee voimakkaati vaikuttamaa ja jopa oallitumaa meeillää olevii kehittämihakkeiii. Lähtökohtaa o, että e jotka tekevät uorittavaa työtä, oaavat myö eittää oikeita aioita, mite logitiia toimepiteitä tulee jatkoa viedä eteepäi. Rautatieläite Liito jäeet ovat juuri iiä tehtäviä, joia vaaditaa kuljetujärjetelmie ja ratapihatyöketely erityioaamita. Käyttäköö työatajaki hyväki ammattilaite oaamita kaikia kehittämihakkeiaa. Seppo Raio työehtoihteeri Ja jua kulkee vaa Rautatiet ja VR eivät täyi ääty ku taloude taatuma jyllää maailmalla. Vaikka VR teki viime vuoa uude matkutajaeätyke, tavaraliikee vähei loppuvuoa merkittäväti. Tää vuoa tavaraliikee vähetyy vielä liää, ku yrityelämä pyörät eivät pyöri ja vieti ei vedä. Suurte puuvaratoje ja Veäjä puutullie vuoki puuta kulkee yhä vähemmä. Toiaalta elvytytoimia o kohditettu rautateilleki. Paikka paikoi rataverkkoa laitetaa kutoo, jotta puukuljetuket oituiivat varmemmi. Peruradapido liärahoitukella toteutetaa mm. Kokemäki-Tampere välie rataouude akelipaioje korottamie 25 toii. Elvytypaketita rahaa tulee myö Kokkola-Ykpihlaja ratapiha järjetelyihi. Kotolahde ratapihaa korjataa Kotkaa 8 miljooalla eurolla. Seiäjoki Oulu-rataouude peruparau aa VR: rahoituouude kautta tää vuoa 40 miljooaa euroa. Vuode 2010 rahoitu vielä puuttuu. Toivottavati e aadaa, muute remotti ei oitu. Jo olii diktaattori, määräii lamata outuamme ueamma vuode aikaa vajaa miljardi budjeteita ja laiaamalla eläkerahatoita, jotta koko Pohjamaa radalle, ei vai Kokkola-Yliviekavälille, aataiii toie raide. Se jälkee voitaiii remotoida vahempaaki raidetta helpommi, aiheuttamatta liiketeelle ogelmia juat ku tuetuti eivät oaa hypätä. VR: iällä äätöpaieet kohdituvat tavaraliiketee vähetymietä johtue Cargo puolelle. Kilpailuttamita o eitetty yhdeki äätökeioki. Se ei pidä ilti ataa heiketää palvelutaoa. EU ei ole meitä iihe pakottamaa. Liikeemiiteriö aettama työryhmä o elvittäyt hekilöliiketee kilpailuttamita. Ruotia kilpailuttamie o joteki JaaEi toimiut, mutta Eglaia ei ollekaa. Kilpailututa ei ole rautateillä kovikaa helppoa toteuttaa, koka aatavilla ei ole vapaata kalutoa eikä hekilötöäkää. Se ijaa piekämäkeläie yrity Proxio o jättämää lupahakemuke, jotta e voii oallitua rautateide tavarakuljetukii. Tämä o täyi allittua, koka kilpailu o ollut lakie mukaa mahdollita jo pari vuotta. VR: ei ole yytä pelätä kilpailua, koka e o hoitaut aiaa hyvi. Sillä o hyvä kaluto ja aiatutevaa työvoimaa. VR o valtioyhtiö ja valtio huolehtii omitajaohjauketa. O pidettävä kiii rautateihi liittyvitä merkittävitä yhteikualliita arvoita. Alueellie taa-arvo takaamieki ihmite o voitava aua iellä, miä haluavat ja yrityte o voitava ijoittua muualleki kui Kehä Kolmoe iälle. Ihmite ja tavaroide o pytyttävä liikkumaa opeati, turvallieti ja kohtuuhitaa raiteilla tulevaiuudeaki. Meidä tulee olla kaallieti itekkäitä EU:a ii kui rakalaietki ovat. Hyvä aia oki, että VR tilaa 20 kakikerrokita makuuvauua Tratechilta. Vauukaupa arvo o oi 60 miljooaa euroa. Ite ole keikkamieheä ollut vuoikymmeiä vaoutuut autoilija. Nyt pedelöi päätyöhöi edukutaa jualla. Ja jua kulkee vaa... Mikko Alatalo kaaedutaja (kek) liikee- ja vietitävaliokua jäe Rautatieläie

12 Hei, täältä tullaa rautatieläiet! Mikael Aro hyppää VR: toimitujohtaja pallille keällä. 12 Rautatieläie

13 VR: uui toimitujohtaja EI PELKÄÄ KILPAILUA VR: tulevalta toimitujohtajalta Mikael Arolta ei kovia kaaottoja heru. Aiakaa vielä. Syyki iihe o vari peruteltu. Työt VR:ä alkavat vata kekikeällä, ja Aro haluaa ei perehtyä yhtiöö huolella. Yki yy varovaiuutee voi olla eki, että tuuulalaie Aro o vielä Carlbergkoeri Pohjoi-Euroopa johtaja. Halua ei kuuella ja ymmärtää yhtiötä, ee kui tee johtopäätökiä. O myö hyvä hoitaa ei täyillä yki työ loppuu, ee kui toie alkaa, Aro elvittää varovaita lijaaa. Se verra Aro ukaltaa kuiteki aoa, että VR o moe io haatee edeä. Ioimpia haateia Aro pitää taloulamaa, mahdollita hekilöliiketee kilpailuttamita ja valtiovalla toimia kilpailuttamiea. Kuljetuket eivät palaa eallee Aro mukaa Suome kuljetuket eivät palaa eallee lama jälkee. Siitä pitää huole rakeemuuto metä- ja peruteolliuudea. Viei tyrehtymie liäki lamalla o pieiä vaikutukia myö hekilöliiketeeee. Yki iitä o biematkailu kavu taittumie. Hyvät euvot tavaraliiketee kaattavuude kavattamieki ovatki Arolle kulla kalliita. Pitäii löytää vatau aiaki kyymykee, mitä muuta ihmite, puu ja peruteolliuude tuotteide liäki voii raiteilla kuljettaa. Kilpailua taa Aro pitää liike-elämää ormaalia, mutta muituttaa, että o täyi uomalaite oma päätö, lähdetääkö raideliikeettä kilpailuttamaa vai ei. Io kyymy o, mite ja milloi ja mitä kilpailutetaa. VR:llä o hyvä kyky elviytyä kilpailua, mutta kilpailu tuo kyllä kutautehokkuutee liäpaieita. Aro ei kuitekaa myöä pelkäävää kilpailu tuloa hekilöliiketeeee. VR: etu o, että illä o liiketoimitaa tarvittavaa kalutoa ja omaiuutta itellää. Ole myö tottuut työketelemää erittäi kilpailutetuilla aloilla. Päättäjillä o kuiteki uuri merkity iiä, millaiia kilpailu vaikutuket ovat VR:lle. Jo kilpailutu toteutetaa vääri, ii illä o io vaikutu VR:lle. Aro vaikeee iitä, mikä häe mieletää o VR: kaalta vääri toteutettua kilpailututa. Hä kuiteki lupaa kertoa kataa iihe viimeitää, ku liikee- ja vietitämiiteriö työryh- Rautatieläie

14 mä raportti kaallie hekilöliiketee kilpailuttamieta o valmituut. Johtamie periaatteea taa-arvo Arolla o vari moipuolie työkokemu. Sitä o karttuut muu muaa elitarvikealalta, teolliuudeta ja logitiikkapuolelta. Johtamikoulututa taa o haettu Heligi kauppakorkeakouluta, joa Aro o uorittaut johtamie koulutuohjelma. Työtehtävät ovat vieeet häet kaaiväliii tehtävii, ja kokemukea peruteella hä pytyy katelemaa VR: ää kotimaata laajemmata vikkelitä. Mielikuva VR:tä ei ilti ole laikaa huoo. Mitä eemmä tiedä yhtiötä, itä paremmaki käitykei iitä o muuttuut. Liäki VR o moipuolie yrity iiä mieleä, että jo o ollut jollaki toimialalla töiä, ii VR:llä e ouu joai muodoa kohdalle. Johtamiea Aro pitää tärkeää yhtä lailla yrityke toimiala kui ihmiteki johtamita. Johtajaa kohtele ihmiiä, kute toivo iteäi kohdeltava. Toteuta taaarvo periaatetta. Vaikeita aioita pitää kuiteki puhua uoraa ja avoimeti. Pelkätää helppoja aikoja Aro ei lupaa, vaikka taa-arvo periaate käyki hyvi ykii ay-liikkee arvoje kaa. Mikää oviii Aro ei ole muutekaa ayliikkee kaa. Ole aaut euvottelukokemuta Suome liäki Ruoti, Norja ja Liettua ay-liikkeitä. Liettuaaha ay-liike o aika ärhäkkä. Liäki iäi oli pitkää ay-liikkeeä töiä toimihekilöpuolella, ja ite ole ollut Elitarviketeolliuuliito varapuheejohtajaa Peruaeteei yhteityöhö o myöteie, mutta ajat eivät ole helpot. Edeä o ekä mukavia että haateelliia aikoja. Tektit ja kuvat: Maarit Uuikumpu Pääjohtaja Heri Kuitue hyväteli hekilökua VR: etie pääjohtaja Heri Kuitue jätti hyvätit VR: hekilökualle läkiäiiää. Myö liitto kävi viemää omat terveieä lämmihekiiä läkiäiiä. Kuitue ehti vaikuttaa VR:ä 27 vuotta. Läkiäijuhlaa väritti uuri kuva, joa Kuitue kautta VR:ä kuvattii kaallieki pektaakkeliki vuoilta , jolloi yrity ja elämä pyyivät raiteillaa. Kuitue lähdö yyä olivat viimeykyiet erimieliyydet VR: omitajaohjauke kaa iitä, pitäiikö VR: tilata uutta vauukalutoa etuajaa vai ei. 60 miljooa euro tilauket kaiuulaielta Tratechilta toteutettii Kuitue vatutuketa huolimatta. VR: pääjohtaja Heri Kuitue (va.) läkiäikahveilla piipahtivat lähiliikeekoduktöörit Erja Karttue, Satu Yli-Yrjääie ja Nico Siré. Rautatieläite Liito työehtoihteeri Seppo Raio ja lakimie Jari Kiviharju kävivät hyvätelemää pääjohtaja Heri Kuitue. 14 Rautatieläie

15 Nye yöjua lähtee kohti pohjoita, vaikka kiirettä ei pidäkää. Pyähdy Tamperee aemalla ketää puolie tutia. Koduktöörie matkaa Kemijärve yöjuaa Kemijärveläiiä o viime vuoia koeteltu akarati. Valtakuallita mediajulkiuuttaki aaeita kapiaja maaliikkeitä huolimatta Kemijärve Stora Eo ellutehda lakkautettii. Jo lakkautettu yöjua aatii etää takaii matkailijoide ja eudu aukkaide ja yrittäjie riemuki. Yöjua paluuta juhlittii ioti juhlajualla. Oli pakko outa Kemijärve yöjuaa koduktöörie matkaa katomaa, mitä kuuluu Kemijärve yöjualle reilu vuoi yöjua paluu jälkee. O maalikuu 19. päivä, tuiki tavallie tortai-ilta, mutta para Lapi lomakaui meoa. Koduktöörit Ari Kakoe ja Seppo Huovie odottavat Heligi aemalla Kemijärve yöjuaa matkutajia. Ioje katamute kaa juaa ouevat helikiläiet toimitujohtaja Mika Salokaga ja häe tyttäreä, yläkouluikäie Jaa Salokaga. Heidä matkaa pää o Salla riteillä, joilla Jaa Salokaga kilpailee viikoloppua alppihiihdo oakilpailua. Salokakaat vetäytyvät pia jua lähdettyä hyttiiä, mutta Kakoe ja Huovie aloittavat matkalippuje tarkatuke. Yöjuia leppoia tuelma Jua kiitää läpi Heligi ja Vataa lähiöide ja ohittaa iltahämärät radavariauhakaupugit. Matkalippu toiea jälkee aa leima, ja muutama pyähdyke jälkee jua oki jo Tampereella. Kakoe ja Huovie ovat äheet koduktööreiä äitä radavarimaiemia ekä lähi- että kaukojuie Rautatieläie

16 Tamperee jälkee o tauo paikka. Koduktöörit Seppo Huovie (va) ja Ari Kakoe käyttävät e eväide yötii. la työpariki juaa atuu koduktööri Tuula Latvala, joka jatkaa Ouluta aamuyö yki Kemi, Rovaieme ja Mii kautta Kemijärvelle ati. Seiäjoella ilta o veähtäyt jo yli puole yö. Vetäydy ukkumaa. Jotai kaukaa katautuu akakielitä puheeoriaa. Vaikka jua o uui ja hiljaie, uku tottumattomuuttai huooti ja heräile vähä päätä. Tämä o vata elämäi toie kerta, ku matkuta yöjuaa. Aamulla oa matkutajita jää Rovaiemellä ala, ja juata irrotetaa Rovaikkuoita jo eljäevuoiada aja. Heidä mukaaa koduktööri työ o aiva erilaita lähiliiketeeä kui kaukoliikeejuia, mutta kummaakaa ei toikko pärjää. Lapi juat ovat tuelmaltaa amalaiia, iloiia ja rauhalliia. Ihmiet ovat meoa lomailemaa ja haukapitoo, eikä väki ole rähjätuulella. Lähiliiketeeä o hektie tahti ja aiakakotakti o lyhyt. Kaukoliiketeeä ehtii palvellaki aiakata, Kakoe elittää. Pitkällä matkalla matkutajita aa melkei juttukaveri, Huovie jatkaa. Kummaki mieletä parata koduktööri työä o, ettei ykikää päivä ole amalaie. Ja tieteki ite aiakkaat ovat työ uola. Mielekiitoa työhö liää, että Lapi yöjuia matkutaa uomalaite liäki paljo ulkomaalaiia. Keällä käy aaialaiia, eimmäkee Koreata ja Japaita. Uudevuode ja kevää korvalla taa veäläiet kaoittavat juat. Myö kekieurooppalaiia matkutajia o paljo, Huovie kertoo. ieme vauut. Vai kolme makuuvauua jatkaa Kemijärvelle ati. Samalla juaa kiiitetää aggregaattivauu virralähteeki, koka ähköitetty rata loppuu Rovaiemellä. Rovaiemelle jäävät vauut iivotaa päivä aikaa ja illalla e kytketää takaii etelää päi matkaavaa juaa. Pitkä Rovaieme pyähdyke aikaa tapaa Salokakaat ravitolavauua aamiaiella. Heidä iltaa oli kuluut rattoiati hytiä lehtiä lukie ja elokuvia kaettavalla tietokoeella katoe. Kateelliea kuutele, kuika hyvät uelahjat heillä o. Jaa ukkui täyttä päätä, miä heräili joillaki aemilla, Mika Salokaga kertoo. Salokakaat ovat tottueet ukkumaa juaa. Lappii matkataa kymmee kertaa vuodea harjoittelu- ja kilpamatkoille. Lapi juat ovat meille ehdottoma tärkeitä. Joka toie kerta matkutamme jualla ja joka toie kerta letokoeella. Jualla matkutamieta o tullut letämitä paljo houkuttelevampi vaihtoehto. Letämie o muuttuut hakalaki turvatarkatute vuoki. Matkutamme ulkomaillaki aika uei juilla, Mika Salokaga kertoo. Yöjua houkuttelee vaivattomuudellaa Tampereelta Huovie ja Kakoe euraki juaa ouee koduktööri Teija Ojala-Laukkala, joka tämäkertaie työmatka vie Ouluu ati. Huovie ja Kakoe jäävät ala Seiäjoella, miä he joutuvat odottamaa pari tutia paluujuaa etelää. Seiäjoelta Ojala-Laukka- Mika ja Jaa Salokakaalle Lapi juat ovat tärkeitä. Niiä matkutetaa lume perää harjoittelemaa ja kilpailemaa alppihiihdoa. 16 Rautatieläie

17 Mika ja Jaa Salokaga pitävät jua etua matkutamie retoutta, eikä palveluakaa ole valittamita. Koduktööri Tuula Latvala atui juaa Seiäjoelta puole yö aikaa. Peti ja lepo odottavat Kemijärve aemalla. Mika Salokaga kehuu myö jualippuje otamita helpoki ja joutavaki. Se ijaa edulliea Mika Salokaga ei jualla matkutamita pidä. Hita ei olekaa eiijaie yy, vaa juamatkutamie retou. Ite aiaa odotiki jo matkaa. Mika Salokaga pitää jua etua ravitolavauua ja tilavia matkatavaroide äilytytiloja. Jaa Salokakaa harratu vaatii paljo matkatavaroita. Nytki mukaa o kolmet uket. Jaa Salokakaalla o alppihiihdoa tavoitteita, eikä eikuvaakaa tarvite kaukaa hakea. Idolia o tietyti Taja Poutiaie, ja tavoitteea o kehittyä ja päätä lajia eteepäi ii kaua kui motivaatiota riittää. Kohti Pyhätuturia ellutehtaa porti kautta Matka Rovaiemeltä Mii kautta Kemijärvelle ujuu joutuiati Salokakaide ja koduktööri Latvala kaa rupatellea. Kemijärve aemalla Salokakaat jäävät hetkeki kilpavaruteiee kuvattaviki ja ouevat itte Salla-buii. Latvala tarkitaa, että vauut ja hytit ovat tyhjiä. Koduktöörie lepohuoeea odottaa peti. Latvala työt alkavat ama päivä iltaa klo 18.28, ja jua etelää tarttaa klo 19. Sitä ee pitäii ehtiä levätäki. Latvala perheeä o totuttu yövuoroihi, koka Latvala aviomieki o kaukoliikeekoduktööri. Aviopuoliolta löytyy kyllä ymmärrytä työllei. Joku outaa töihi amaa juaaki. Sille vai ei mahda mitää, että iä mukaa alkaa väähtää yötyöhö. Ei e ui ole päivällä amalaita kui yöllä. Latvala työrupeama Seiäjoelta Kemijärvelle ja takaii ketää tortaita lauataihi. Yötyötä kertyy 17,38 tutia ja lepotuteja eitemä. Latvala yövuoro aikaa Kemijärvelle ati juaa uiui 54 matkutajaa. Mitä ii kuluu Kemijärve yöjualle? VR: kaukoliikeepäällikkö Ari Vahae mukaa matkutajamäärät ovat olleet hieoiea kavua. Vuoa 2008 yöjua kulkiea koko vuode oli matkutajamäärä oi , ja aetettu matkutajamäärätavoite aavutettii. Ee yöjualiiketee lakkauttamita matkutajia oli oi VR:lle Kemijärve liikee o kuiteki edellee liiketaloudellieti kaattamatota. Otoliikeeopimu, jolla liikee- ja vietitämiiteriö otaa VR:ltä Kemijärve liiketee, o voimaa vuode 2011 loppuu. Ee kui uutaa kohti Pyhätuturia, käy otokilla Kemijärve kaupoia ja piipahda ellutehtaa portilla. Katele, ku kaivikoeet romuttavat vauhdilla Suome ja Lapi teolliuuhitoriaa. Nyt Stora Eo toimitujohtaja Jouko Karvie luo uutta hitoriaa Ruotia, joe hä o iirtäyt tilaukia halva kruuu vuoki ja ruotalaite pääomaijoittajie iloki. Olo o pettyyt ja voimato, mutta ihaile kemijärveläite itkeyttä taitelua tehtaa ja jua puoleta. Ilma itä olii yhtä kokemuta köyhempi. Tekti ja kuvat: Maarit Uuikumpu Rautatieläie

18 Pyhä Ateli poluilla atelee uui emätä Moelle rautatieläielle Kemijärve yöjua päätepite o Pyhä Ateli lomakeku, joka mökkipolkuja o viime joulukuuta ati atellut uui emätä, kemijärveläie laketamerkoomi Marjo Uimarihuhta. Marjo Uimarihuhta vataa yt mieheä Jouko Uimarihuhda kaa Pyhä Ateli lomakekuke toimiata paiti työpaokellaa myö yrittäjärikillä. Marjo Uimarihuhta o tullut joilleki Ateli kävijöille toi tutuki jo aiemmi, koka hä o työkeellyt Pyhä Atelia edellie yrittäjä palkkalitoilla. Yrittäjätautaa Marjo Uimarihuhdalla ei ole, mutta hotelli- ja ravitola-ala kokemuta o kertyyt Pyhä Atelia ja ravitolapäällikö tehtävitä Sallaa. Se ijaa Jouko Uimarihuhdalle matkailuyrittämie o aiva uutta. Hä iirtyi vaimoa aiapariki Pyhä Atelii työkeeltyää 23 vuotta autoaetajaa. Jouko Uimarihuhta oki todellie yleimie Jatue. Jouko o ollut täällä järjety- ja talomieheä mutta myö tarjoilijaa, Marjo Uimarihuhta paljataa. Eräki atuaie matkailija tuli tutuki Jouko Uimarihuhda taitoje kaa, ku häe autoovea lukkiutuivat mytieti itetää. Omituiita koko tapahtumaa oli, että kuki oli jättäyt autoa tyhjäkäyille lämpiämää ja poituut autota. Aioa mat- Marjo Uimarihuhta aloitti Ateli uutea emätää joulukuu alua. 18 Rautatieläie

19 kaa ollut autoavai jäi lukkiutueide ovie taake virtalukkoo. Jouko Uimarihuhda taidokkaa virityke aiota ovi kuiteki aatii auki. Kotailtoja ja luoorauhaa Pyhä Ateli läheiyydetä alkavat loitavat hiihto- ja patikoitireitit. Kuude kilometri päää o Pyhätuturi lakettelukeku. Luoto hiihtokekukee o matkaa 25 kilometriä. Pyhätuturi alue tarjoaa matkailijalle rauhaa ja Lapi kauita luotoa, joita Marjo Uimarihuhta pitää aluee valttia. Toivo, että tämä alue pyyy rauhalliea. Vaikka o eoki, ii täällä aa hiihdellä pitkät matkat rauhaa. Ihmiet hakevat täältä luoorauhaa. Täältä löytyy myö moelaita luotoo liittyvää vapaa-aja harratetta pilkkimietä marjatukee. Myö kaamo ja ruka ovat hieoa aikaa, Marjo muituttaa. Patikoii ja hiihdo lomaa voi pitää jalalla koreaki tai aitia leppoiaa Lapi tuelmaa kotaillaa. Seokiaikaa Pyhä Atelia taitaa lauataii, ja kotaa mahtuu oi 40 hekeä pitämää tilaiuukia. Kotaa Marjo Uimarihuhta uuittelee järjetävää lappilaiia ruokailtoja ja keäiiä rovopaiti-iltoja. Parikua työtäyteitä elämää värittävät myö kolme jo pikkulapi-iä ohittautta poikaa ja opikelut. Marjo Uimarihuhta uorittaa yrittäjäkuria, ja Jouko Uimarihuhta läpäii juuri järjetymiekuri, jote hieoita vapaa-aja mahdolliuukita eivät Uimarihuhdat ehdi juuri ite auttimaa. Laduille emme ole juuri ehtieet, mutta pilkille mee, kuha auriko alkaa paitaa. Ja pytykorva Vilma lähtee mukaa, Marjo Uimarihuhta aoo. Jouko Uimarihuhta o Pyhä Ateli yleimie Jatue. Hä pitää järjetytä yllä, tarjoilee ja oa korjata autojaki tarpee tulle. Sellutehtaa alaajo koketti myö Uimarihuhda perhettä. Perhee vahi poika opikeli paperijalotuta ammattikoulua tavoitteea työ ellutehtaaa, mutta jäi valmituttuaa uoraa työttömäki. Tehtaa alaajo o ollut kova iku tälle eudulle, ku lapiperheet muuttavat poi. Uko kuiteki, että ekä jua- että ellukapiat liäivät julkiuutta ja ovat tuoeet matkailijoita liää. Ei tällä yrittämiellä pääe rikatumaa, mutta toiveea o, että Pyhä Atelita aa leivä perheelle ja muutamalle työtekijälle. Tekti ja kuvat: Maarit Uuikumpu Yöjua etitäki tärkeämpi Kemijärveläieä ja yrittäjää Marjo Uimarihuhdalla o elkeä käity Kemijärve yöjua merkityketä Itä-Lapille. Se o alueelle etitäki tärkeämpi, ku ellutehda ajettii ala. Pyhätuturi maiemia voi ihailla ukilla tai ilma. Rautatieläie

20 Pyhä Ateli Lomakeku Pyhä Ateli o kaikille avoi lomaviettopaikka, mutta mökkejä vuokrataa eiijaieti VR: hekilökualle. Paika omitaa Rautateide Urheilu Tuki-Säätiö. Lomakeku ijaitee Pelkoeieme Pyhätuturi välit tömää läheiyydeä. Loma-autoja o 14, joita oa o paritaloja. Kaallipuito rajalla o vuokrattava erämaamökki Kuukkeli, joa ei ole ähköä eikä mukavuukia. 58-paikkaie karavaaialue. Harratemahdolliuudet liikkumie luooa vaeltae, hiihtäe kalatu, outu, melota uiti, talvella avaoa pyöräily lakettelu Pyhä ja Luoto riteillä Luoto kylpylä, keällä ja talvella teemaviikkoja retkikohteita: Pyhä kurut, Luoto ametitikaivo, Suvao kylä. VR:läite edut Majoitu työä oleville ja eläkeläiille 40 % eogi aikaa ja 60 % eogi ulkopuolella. Harrateet 50 %. Liätietoja: ja Huttu-Uko katettavia Sari Arkiomaa, Mia Rääe ja Rauo Hyrkä. Hiihtoleiri 2:lla uki luiti ja taikegät aivat kyytiä Oli ite eimmäitä kertaa Rautatieläite Liito hiihtoleirillä. Maalikuie viikko vierähti ukkelati mukavaa euraa. Io kiito leiri oitumieta kuuluu leiri vetäjille Eero Tatulalle ja Jukka Lammiivulle. Paljo olii juttua ja leiritarioita kerrottavaa, mutta tää jotaki iitä. Viiko aikaa leiriläiet kuluttivat uke pohjia maatoa laduilla ja riteeä ahkerati lakettelu merkeiä. Jo uki lipui tai muute ahiti tai puriti, aia oli joku mukava ja kiltti auttamaa. Laittoi ukii pitoa, ja laatariaki löytyi, jo haaveri yllätti. Sukiaki vaihdeltii keke matka. Nähtiipä iellä Pyhä upeilla laduilla vietihiihtoki. Oululaiet taiivat voittaa tämä kia. Kilometrejä kertyi kaikille kymmeiä ja iokkaimmilla paukkui ada kilometri ylite reippaati. Vahae eläkeidea veroiia aatokia ei taiut kukaa aada, mutta paljo haukempia ehdotukia ja ideoita kyllä. Miltä kuulotaii kaki viikkoa mäkihyppyleiriä Matti Nykäe johdolla ja apuria Matilla vaikka Harri Olli? Leiriläite lepopäiväki vaihtui vapaaehtoieti 30 km: hiihtolekkii Juka johdolla. Majoitu oli Pyhä Atelia eljä hege mökeiä. Aamiaie, retkieväät ja päivällie tarjoiltii Ateli ravitolaa. Hyvät ja maituvat ruuat, eikä tarviut älkäieä olla. Rataauaa oli hyvä hikoilla päivä urheilu jälkee. Rohkeimmat pulahtivat avaoa. Arkajalat katoivat vai vähä varpaitaa. Jo oli pakaut mukaa taikegät, iitä oli mahdolliuu ulkoiluttaa Atelia pari kertaa. Luotollaki oli eiityjiä harva e ilta. Ja pääihä iellä laulamaaki, jo halui. Leiri lopettajaiia vietimme Ateli Peurakodaa. Ite Huttu-Ukko tuli poroa Sulo kaa vieraaki. Ukko katoi eikertalaiet lapikävijöiki ja atoi uudet imet. Jukalta ja Eerolta aimme mitalit kaulaa, ja Mia ai erityimaiia iukkuudeta. Kiito Jukka ja Eero, oli mukava viikko! Tekti: Majava (Huttu-Uko katee mukaa) 20 Rautatieläie

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet

Luottamusmiehen / -valtuutetun valinta, asema ja oikeudet YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY OHJE YRY+K -ryhmä / Mko 19.8.2009 1 (13) Luottamumiehen / -valtuutetun valinta, aema ja oikeudet Siällyluettelo: Yleitä... 2 Oikeu luottamumiehen valintaan... 2 Luottamumiehen

Lisätiedot

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat:

Mat-2.091 Sovellettu todennäköisyyslasku. Tilastolliset testit. Avainsanat: Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A 0. harjoituket Mat-.09 Sovellettu todeäköiyylaku 0. harjoituket / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatolliet tetit Aritmeettie kekiarvo, Beroulli-jakauma, F-jakauma, F-teti,

Lisätiedot

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoski, professori. Lappeenrannan teknillinen yliopisto KUINKA PALJON VAROISTA OSAKKEISIIN? Mika Vaihekoki, proeori Lappeenrannan teknillinen yliopito Näin uuden vuoden alkaea ueat meitä miettivät ijoitualkkuna kootumuta. Yki kekeiitä kyymykitä on päätö eri

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A

Mat-2.090 Sovellettu todennäköisyyslasku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A Mat-.090 Sovellettu todeäköiyylaku A / Ratkaiut Aiheet: Avaiaat: Tilatollite aieito keräämie ja mittaamie Tilatollite aieitoje kuvaamie Oto ja otojakaumat Aritmeettie

Lisätiedot

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa,

Kuva 22: Fraktaalinen kukkakaali. pituus on siis 4 AB. On selvää, että käyrän pituus kasvaa n:n kasvaessa, Tortai 6..999 = Geometria o hyvä tapa kuvata ykikertaiia kappaleita, mutta kappaleie tullea äärettömä moimutkaiiki, käy iie kuvaamie klaie geometria avulla mahottomaki. Eimerkiki rataviiva pituue määrittämie

Lisätiedot

PD-säädin PID PID-säädin

PD-säädin PID PID-säädin -äädin - äätö on ykinkertainen äätömuoto, jota voidaan kutua myö uhteuttavaki äädöki. Sinä lähtöignaali on uoraa uhteea tuloignaalin. -äätimen uhdealue kertoo kuinka paljon mittauuure aa muuttua ennen

Lisätiedot

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner

Triathlon Training Programme 12-week Sprint Beginner 12 viikon kilpailuuunnitelma--kilpailumatka: printti Urheilijan tao: aloitteleva urheilija, 1 tai 2 vuoden kokemu printtitriathlonkilpailuita Tunteja viikoa: 5-6 Tätä harjoituuunnitelmaa käytetään Garminin

Lisätiedot

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI

JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI JÄÄMEREN RAUTATIE ROVANIEMI-KIRKKONIEMI WWW.ARCTICCORRIDOR.FI KILPAILUKYKYÄ INVESTOIJILLE JA YRITYKSILLE Jäämeren rautatie parantaa yrityten ja invetoijien toimintamahdolliuukia arktiella alueella. Uuia

Lisätiedot

12. ARKISIA SOVELLUKSIA

12. ARKISIA SOVELLUKSIA MAA. Arkiia ovellukia. ARKISIA SOVELLUKSIA Oleeaan, eä kappale liikkuu ykiuloeia raaa, eimerkiki -akelia pikin. Kappaleen nopeuden vekoriluonne riiää oaa vauhdin eumerkin avulla huomioon, ja on ehkä arkoiukenmukaiina

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA

SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA 0..0 () SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN KEHITTÄMISEN VUODET KESKI-SUOMESSA Soiaalipäivytyke kehittämiellä o maakaamme eide voie jatkmo. Alkyäyke ille atoi vode valtioevoto periaatepäätö, joa aetettii tavoitteeki

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06

NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.10.06 NAANTALI KARJALUOTO - PIRTTILUOTO ASEMAKAAVALUONNOS 3.0.06 Siniellä värillä on eitetty rakennuala/rakennualan oa, joka ijaitee kahden metrin korkeukäyrän alapuolella. Silta Epoon Suviaaritoa. Yleitä Aemakaavaonnoken

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015

Kouvolan kaupunki. Tarjouspyyntö 28733/2015 Päiväys 23.03.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 28733/2015 Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimitupalvelu 1. Hankintaykikön perutiedot Hankintaykikkö: Heli Mäkinen Suomi puh. +358 206154012 Tarjouket lähetettävä: Tarjou tai

Lisätiedot

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö

Intensiteettitaso ja Doplerin ilmiö Inteniteettitao ja Doplerin ilmiö Tehtävä Erkki työkentelee airaalaa. Sairaalalta 6,0 km päää on tapahtunut tieliikenneonnettomuu ja onnettomuupaikalta lähteneen ambulanin ireenin ääni kuuluu Erkille 60,0

Lisätiedot

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010

Kestävä tuotanto ja tuotteet. Suomen Akatemian tutkimusohjelma kestävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet Suomen Akatemian tutkimuohjelma ketävä tuotanto ja tuotteet KETJU 2006 2010 Ketävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) 2006 2010 KETJU lyhyeti Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäritöön

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

4.3 Liikemäärän säilyminen

4.3 Liikemäärän säilyminen Tämän kappaleen aihe liikemäärän äilyminen törmäykiä. Törmäy on uora ja kekeinen, jo törmäävät kappaleet liikkuvat maakekipiteitten kautta kulkevaa uoraa pitkin ja jo törmäykohta on tällä amalla uoralla.

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA

LUKION FYSIIKKAKILPAILU 8.11.2005 avoimen sarjan vast AVOIN SARJA LKION FYSIIKKAKILPAIL 8..5 avoien arjan vat AVOIN SARJA Kirjoita tektaten koepaperiin oa niei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nii ekä koului nii. Kilpailuaikaa on inuuttia. Sekä tehtävä- että

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut

... MOVING AHEAD. Rexnord Laatuketjut. Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimppuketjut ... MOVING HED Rexnord Laatuketjut Rullaketjut Rotary-ketjut Levykimuketjut Siällyluettelo Rexnord-laadun ominaiiirteet......................... 6 7 Huomioita ketjun valinnata...........................

Lisätiedot

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö

10 Suoran vektorimuotoinen yhtälö 10 Suran vektrimutinen htälö J aluki tarkatellaan -tan kuuluvaa, rign kautta kulkevaa uraa, niin ura n täin määrätt, mikäli tunnetaan en uunta. Tavallieti tämä annetaan uuntakulman tangentin = kulmakertimen

Lisätiedot

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema

RUOKAKESKO RUOKAKESKON HAKKILAN VARASTON KV2 LAAJENNUS. Liikenne, maisema RUOSO RUOSO HIL VRSTO V2 LJUS Liikenne, maiema 12/2012 Heimo ekiaari RUOSO V2: LJUS Liikenne, maiema SISÄLLYSLUTTLO 1. IVISTLMÄ 2. SUUITTLU ULU 3. YYL Ruokakeko ykytilanteen katuverkko 4. TULVISUUS Ruokakeko

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle.

b) Laskiessani suksilla mäkeä alas ja hypätessäni laiturilta järveen painovoima tekee työtä minulle. nergia. Työ ja teho OHDI JA TSI -. Opettaja ja opikelija tekevät hyvin paljon aanlaita ekaanita työtä, kuten liikkuinen, kirjojen ja eineiden notainen, liikkeellelähtö ja pyähtyinen. Uuien aioiden oppiinen

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

1. Asiakaslähtöisyys

1. Asiakaslähtöisyys . Aiklähtöiyy,,,,,,,,,,,, Vtute k.. Vtuki yht. kpl. - - vtuki - vtuki - - vtuki Plvelut vtv t ikki de trpeit Toimi huomioi d ikk etu Aikk toiveet otet huomioo Kotiplv elut kotiir hoido mie vikutu ikk m

Lisätiedot

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi

METSÄSTYSPUHELIMET. www.zodiacfinland.fi METSÄSTYSPUHELIMET www.zodiacfinland.fi Z O D I A C T E A M P R O WAT E R P R O O F ZODIAC Zodiac Team Pro Waterproof radiopuhelin on valintai, kun toiminnot ja uoritukyky ratkaievat. TAKUU 3 VUOTTA Open

Lisätiedot

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut

12. laskuharjoituskierros, vko 16, ratkaisut 1. lakuharjoitukierro, vko 16, ratkaiut D1. Muuttujien x ja Y havaitut arvot ovat: x 1 3 4 6 8 9 11 14 Y 1 4 4 5 7 8 9 a) Määrää regreiomallin Y i = α +βx i +ǫ i regreiokertoimien PNS-etimaatit ja piirrä

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Harjoituksen 1 ratkaisuehdotukset SMG-4200 Sähkömagneettiten järjetelmien lämmöniirto Harjoituken 1 ratkaiuehdotuket Vata 1800-luvun puoliväliä ymmärrettiin että lämpöenergia on atomien ja molekyylien atunnaieen liikkeeeen värähtelyyn

Lisätiedot

Suomen Akatemian tutkimusohjelma VALTA 2007 2010. Valta Suomessa

Suomen Akatemian tutkimusohjelma VALTA 2007 2010. Valta Suomessa Suomen Akatemian tutkimuohjelma VALTA 2007 2010 Valta Suomea Valta Suomea 2007 2010 VALTA lyhyeti Suomalaien yhteikunnan valtajärjetelmä on ollut muutopaineiden kohteena viime vuoikymmeninä. Suomi on liittynyt

Lisätiedot

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat

Teknologiakehitystä ei voi pysäyttääj. Hankintaprosessi sähköistynyt laajalti. Oston teknologiakehityksen alkuvaiheita. Luento 11 e-hankinnat Tieto- ja palvelutalouden laito / logitiikka Teknologiakehitytä ei voi pyäyttääj Luento 11 e-hankinnat Tietotekniikka otamien apuvälineenä Erilaita teknologiaa Miten ähköitämieä tulii edetä Cae etapharm

Lisätiedot

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

RATKAISUT: Kertaustehtäviä Phyica 1 uuditettu paino OPETTAJAN OPAS 1(9) Kertautehtäiä RATKAISUT: Kertautehtäiä LUKU 3. Luua on a) 4 eriteää nueroa b) 3 eriteää nueroa c) 7 eriteää nueroa. 4. Selitetään erieen yhtälön olepien puolien

Lisätiedot

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino

RATKAISUT: 8. Momentti ja tasapaino Phyica 9. paino (7) : 8. Voian vari r on voian vaikutuuoran etäiyy pyöriiakelita. Pyöriiakeli on todellinen tai kuviteltu akeli, jonka ypäri kappale pyörii. Voian oentti M kuvaa voian vääntövaikututa tietyn

Lisätiedot

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma

Raitiotien varikkoalueen asemakaavan nro 8600 viitesuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMPEREEN KAUPUNKI Raitiotien varikkoalueen aemakaavan nro 8600 viiteuunnitelma Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26458 Raportti 1 (6) Siällyluettelo 1 Yleitä...

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria.

Kertausosa. 2. Kuvaan merkityt kulmat ovat samankohtaisia kulmia. Koska suorat s ja t ovat yhdensuuntaisia, kulmat ovat yhtä suuria. 5. Veitoken tilavuu on V,00 m 1,00 m,00 m 6,00 m. Pienoimallin tilavuu on 1 V malli 6,00 m 0,06m. 100 Mittakaava k aadaan tälötä. 0,06 1 k 6,00 100 1 k 0,1544... 100 Mitat ovat. 1,00m 0,408...m 100 0,41

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

7. Pyörivät sähkökoneet

7. Pyörivät sähkökoneet Pyörivät ähkökoneet 7-1 7. Pyörivät ähkökoneet Mekaanien energian muuntamieen ähköenergiaki ekä ähköenergian muuntamieen takaiin mekaanieki energiaki käytetään ähkökoneita. Koneita, jotka muuntavat mekaanien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2004

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2004 MAOL-Piteityohjeet Fyiikka kevät 004 Tyypilliten virheiden aiheuttaia piteenetykiä (6 piteen kaalaa): - pieni lakuvirhe -1/3 p - lakuvirhe, epäielekä tulo, vähintään - - vataukea yki erkitevä nuero liikaa

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Tarpeenmukainen ilmanvaihto

Tarpeenmukainen ilmanvaihto YLEISKUVAUS Tarpeenmukainen ilmanvaihto Huipputuotteet tarpeenmukaieen ilmanvaihtoon! www.wegon.com Tarpeenmukainen ilmanvaihto tarjoaa hyvän viihtyiyyden ja pienet käyttökutannuket Kun huone on käytöä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4.

1 LAMMIMUURIN RAKENNE JA OMINAISUUDET 2 2 KÄYTTÖKOHTEET 2 3 MUURITYYPIT 2 4 LASKENTAOTAKSUMAT 3 4.1 Materiaalien ominaisuudet 3 4.2 Maanpaine 3 4. 1 LAIUURIN RAKENNE JA OINAISUUDET KÄYTTÖKOHTEET 3 UURITYYPIT 4 LASKENTAOTAKSUAT 3 4.1 ateriaalien ominaiuudet 3 4. aanpaine 3 4.3 uurin ketävyy npaineelle 4 4.4 Kaatumi- ja liukumivarmuu 5 4.4.1. Kaatumivarmuu

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus

METSÄNTUTKIMUSLAITOS. tutkimusosasto. Metsäteknologian WÄRTSILA. Kenttäkoe. Tutkimusselostus METSÄNTUTKIMUSLAITOS Metäteknologian Uniinkatu WÄRTSILA 40 A tutkimuoato Helinki TELESKOOPPIKUORMAIN AUTOKUORMAUKSESSA Kenttäkoe Tutkimuelotu Juhani Helinki Lukkari 97 7 Ainto Tutkimuken kenttäkoe Ruokolahdella.

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tilhi vei metsäuralle

Tilhi vei metsäuralle INI 23. LOKAKUUTA NUMERO 7/2014 9 www.metalehti.fi MAKASI V. Puunkorjuu Metälehti Makaiini 7/2014 keäkilpailu Teema: PUUNKORJUU Tilhi vei metäuralle Kalle Poualla on enimmäinen aha yhä tallea. metänhoito

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013

SUUNNITELMA MUHOKSEN KUNNAN LIIKUNTAPAIKKOJEN PARANTAMISEKSI 2013 SUUNNITELM MUHOKSEN KUNNN LIIKUNTPIKKOJEN PRNTMISEKSI 2013 Tämän uunnitlman tarkoitukna on kartoittaa Muhokn kunnan liikuntapaikkojn kunto ja ittää parannukinoja. Liäki ill ottaan muutamia uuia lajja ja

Lisätiedot

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit Phyica 9. paino 1(6) ATKAST 17. Taavirtapiirit ATKAST: 17. Taavirtapiirit 17.1 a) Napajännite on laitteen navoita mitattu jännite. b) Lähdejännite on kuormittamattoman pariton napajännite. c) Jännitehäviö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö

RATKAISUT: 3. Voimakuvio ja liikeyhtälö Phyica 9. paino (8) 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö : 3. Voiakuvio ja liikeyhtälö 3. a) Newtonin I laki on nieltään jatkavuuden laki. Kappale jatkaa liikettään uoraviivaieti uuttuattoalla nopeudella tai pyyy

Lisätiedot

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri.

KANTRI 2007 KONTIO KANTRI. www.kontio.fi Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri. KANTRI 2007 KONTIO KANTRI Kontio Kantri - uomalaiille tehty uui huvilamallito, joa on ripau Amerikan herkkuja. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri. KANTRI ON KONTION UUS Kontion uui

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006

S-55.1220/142 Piirianalyysi 2 1. Välikoe 10.3.2006 S-55.0/4 Piirianalyyi. Välioe 0.3.006 ae tehtävät 3 eri paperille in tehtävät 4 5. Mita irjoittaa joaieen paperiin elväti nimi, opielijanmero, rin nimi ja oodi. Tehtävät laetaan oaton oepaperille. Mita

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka IA

Insinöörimatematiikka IA Isiöörimatematiikka IA Harjoitustehtäviä. Selvitä oko propositio ( p q r ( p q r kotradiktio. Ratkaisu: Kirjoitetaa totuustaulukko: p q r ( p q r p q r ( p q r ( p q r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 4.1.2007 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti 4..07. Piiriä yöttää kaki lähdettä, joilla on eri taajuudet. Kuinka uuri on lämmöki muuttuva teho P? Piiri on jatkuvuutilaa. J 2 00 Ω 5µH 0 pf 0/0 V J 2 00/0 ma f MHz f 2 2MHz.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan

Suomen Akatemian tietotekniikan soveltamista tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009. Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan Suomen Akatemian tietotekniikan oveltamita tutkiva KITARA -ohjelma 2005-2009 Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennu- ja automaatiotekniikkaan -tutkimuohjelma Tietotekniikan oveltaminen kone-, rakennuja

Lisätiedot

KITARA -tutkimusohjelma

KITARA -tutkimusohjelma KITARA -tutkimuohjelma RAHOITETTAVAT HANKKEET Liikenneympäritön 3D-mallinnu Ernvall Timo, Teknillinen korkeakoulu Chen Ruizhi, Geodeettinen laito Haggrén Henrik, Teknillinen korkeakoulu Hyyppä Juha, Geodeettinen

Lisätiedot

4.7 Todennäköisyysjakaumia

4.7 Todennäköisyysjakaumia MAB5: Todeäöisyyde lähtöohdat.7 Todeäöisyysjaaumia Luvussa 3 Tuusluvut perehdyimme jo jaauma äsitteesee yleesä ja ormaalijaaumaa vähä taremmi. Lähdetää yt tutustumaa biomijaaumaa ja otetaa se jälee ormaalijaauma

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Fysiikkakilpailu 6.11.2007, avoimen sarjan vastaukset AVOIN SARJA

Fysiikkakilpailu 6.11.2007, avoimen sarjan vastaukset AVOIN SARJA Fyiikkakilpailu 6.11.007, avoimen ajan vatauket AVOIN SARJA Kijoita tektaten koepapeiin oma nimei, kotiooitteei, ähköpotiooitteei, opettajai nimi ekä koului nimi. Kilpailuaikaa on 100 minuuttia. Sekä tehtävä-

Lisätiedot

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011

S-55.1220 Piirianalyysi 2 Tentti 1.9.2011 S-55.2 Piirianalyyi 2 Tentti.9.. e(t) L j(t) Lake vatukea lämmöki muuttuva teho P. = Ω L = mh = 2mF ω = 0 3 rad/ e = ê in(ωt) j = ĵ in(2ωt) ĵ = 0 A ê = 2 2 V. 2. u(t) k Kuvan mukainen taajännitelähteen

Lisätiedot

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL

Vallox TEKNINENOHJE. Vallox SILENT. Tyyppi 3510 Mallit: VALLOX 75 VALLOX 75 VKL VALLOX 95 VALLOX 95 VKL VALLOX 95 SILENT VALLOX 95 SILENT VKL 75 95.9.59F 9.. yyppi 5 VAOX yyppi 5 Mallit: VAOX 75 VAOX 75 VK VAOX 95 VAOX 95 VK Huoneitokohtaieen ilanvaihtoon pien-, rivi- ja kerrotaloihin ulo-/poitoilanvaihto läöntalteenotolla Hyvä uodatu Siäänrakennettu

Lisätiedot

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan

Luotettavuusteknisten menetelmien soveltaminen urheiluhallin poistumisturvallisuuden laskentaan ESPOO 00 VTT TIEDOTTEITA 8 Tuoma Palopoki, Jukka Myllymäki & Heny Weckman Luotettavuutekniten menetelmien oveltaminen uheiluhallin poitumituvalliuuden lakentaan VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 8 Luotettavuutekniten

Lisätiedot

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri

Kontion MAMA2010. Maisemahuvilat .AT 37. www.kontio.fi. Osoitelähde: Kontiotuote Oy:n asiakasrekisteri n.at 37 MAMA2010 Maiemahuvilat Kontion Maiemahuvilat tuovat uomalaien luonnon ja uoikkimaiemat lähellei. www.kontio.fi Ooitelähde: Kontiotuote Oy:n aiakarekiteri n Maiemahuvilat tuovat luonnon lähellei

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä

Physica 9 1. painos 1(8) 20. Varattu hiukkanen sähkö- ja magneettikentässä Phyica 9 aino (8) 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää : 0 Varattu hiukkann ähkö- ja agnttikntää 0 a) Sähköknttä aikuttaa arattuun hiukkan oialla F = QE Poitiiiti aratull hiukkall oian uunta on ähkökntän

Lisätiedot

LASKENTA laskentakaavat

LASKENTA laskentakaavat LASKENA lketkvt Kvkokoelm älle ivulle o koottu yleiiät j ueiite trvitut lketkvt. Näitä käytetää hihleveyde j keliväli lket. Liäki o koottu muutmi muuokvoj. Hhih mitoittmie käy helpoti Heomitoituohjelmll.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot