NRO TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 3 2009. TEAM vai ei? Jäsenäänestys alkaa ensi viikolla s.6 9. s.11 13"

Transkriptio

1 NRO TEAM vai ei? Jäeääety alkaa ei viikolla

2 Siälly RAUTATIELÄINEN RAUTATIELÄINEN Potiooite PL Heliki Puheli (09) Julkaiija Rautatieläite Liitto ry Päätoimittaja Mauri Lude Toimituihteeri Maarit Uuikumpu Toimittaja Jui Päiviö Toimituke ihteeri Raija Vuori-Lehkoe Toimitueuvoto Eko Iokoki Kari Kemppaie Mauri Lude Timo Tukiaie Kaupalliet ilmoituket Ilmoitukoot ja hitatiedot Muut ilmoituket Oatoje ilmoituket ja kiitoilmoituket makuttomia, aieito kirjalliea lehde toimitukee Ilmetymie Kahdeka kertaa vuodea Ooitteemuutoket Liito jäeitö ooitteemuutoket päivittyvät automaattieti väetörekiterii tehdy ilmoituke peruteella. Tilauhita vuoikerta 20,00 Irtoumero hita 3,00 Paiopaikka Paiotalo Aurae Oy, Fora Ulkoau Sig Deig Oy, Saa Kallio 3 Pääkirjoitu 4 Yhteiöiä tapahtuu 5 Paiava aa 6 Team-liittohake 10 VR: yt-euvottelut 11 JaaEi 12 VR: uui toimitujohtaja ei pelkää kilpailua 14 Pääjohtaja Heri Kuitue hyväteli hekilökua 15 Kemijärve yöjuaa 18 Pyhä Ateli poluilla uui emätä 20 Hiihtoleirillä uki luiti 21 Liito talvipäivät 24 Eurovaalie SAK:laiet ehdokkaat 27 RadaVarrelta 28 Koulutu ja vapaa-aika 29 Tapahtumat 31 Oatot toimivat 32 Ritikko VR: yt-euvotteluia miljooie euroje äätötavoitteet MAARIT UUSIKUMPU MAARIT UUSIKUMPU ISSN Koduktöörie matkaa Kemijärvelle Rautatieläie

3 Pääkirjoitu Edeä tärkeitä päätökiä Rautatieläiet pääevät kevää ja alkukeä aikaa ääetämää aiaki kakia merkittäviä vaaleia. Toivottavati ääetyitoa riittää molempii. Keäkuua o Euroopa parlameti jäemaide vaalit, ja ei viikolla käyityy jäeääety Rautatieläite Liito hitoria ehkä tärkeimmätä päätöketä. Ääetykeä kyytää jäete uhtautumita kuude SAK:laie teolliuuliito fuuioo. Ääety o euvoa-atava kevää edutajakokoukelle. Jo ekä jäeääety että edutajakokouke päätö ovat myöteiiä TEAMille, loppuu Rautatieläite Liito taipale iteäieä liittoa, illä Kemialiitto ja Metalliliitto ovat jo ottaeet jäeääetykiää myöteie kaa TEAMii. Myö Vietitäliitto ja Puu- ja erityialoje liitto ovat uhtautueet poitiivieti TEAMii. Aiva äiä päiviä jäeet aavat kirjee, joa o ääetylipuke, aatekirje ja TEAM-eite. Jäeääety o pyritty tekemää mahdolliimma helpoki, ja e toimitetaa potiääetykeä. Ääetypäätöke puitemie toi ei välttämättä ole helppoa, koka voi olla vaikeaa hahmottaa, mitä kaikkia muutokia TEAM tuo tulleaa. Ääetypäätötä miettieä o kuiteki hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? Se, miki TEAMia o lähdetty raketamaa, johtuu toimitaympäritö muutoketa, joka vaikuttaa työmarkkiamekaimeihi. TEAMilla pyritää vatamaa tähä ja globaliaatiokehityke haateeee. Globaliaatioa o hyvä muitaa, että liikee- ja vietitämiiteriö työryhmä elvittää hekilöliiketee kilpailuttamita parhaillaa. Jo kilpailu alkaa, voi raiteillamme pyyhältää myö ulkomaiia operoijia. Ku olet potittaut TEAM-ääetylipu potii, o yytä luoda katau reilu kolme viiko päätä alkavii eurovaaleihi. Näidekää vaalie tärkeyttä ei pidä vähekyä, illä uuri oa Suome laiäädäötä tulee Euroopa uioita. Näi EU vaikuttaa iuki arkeei, vaikka itä ei aia ei ilmäykellä huomaiikaa. O hieoa, että TEAMita järjetetää jäeääety ja voimme aoa aottavamme myö Euroopa uioi meoo. Aa ii ääei vaikuttaa! Maarit Uuikumpu Kyllä Ei Ääetypäätötä miettieä o hyvä pohtia itäki, mitä euraa, jo emme ole mukaa TEAMia: pärjäämmekö iteäieä vai oko yytä hakea yhteityökumppaeita joltai muulta uualta? KUN JÄÄT ELÄKKEELLE... voit aada vapaajäeyyde oltuai liito jäe yhtäjakoieti vähitää 15 vuotta välittömäti ee eläkkeelle jäämitäi. Vapaajäeyyttä aotaa liito hallitukelta, jote ota yhtey ko. tilateea jäerekiterii. Vapaajäeyyde aatuai muitatha, että liito makamat matkutajavakuutu ja vapaa-aja tapaturmavakuutu loppuvat. JOS SAIRASTUT... ja aat Kela airaupäivärahaa, opikelet, uoritat ae- tai iviilipalvelua, olet erityi äitiy-, äitiy-, iyy-, vahempaitai hoitovapaalla, kutoututuella, kutouturahalla, laitohoidoa tai omaihoitajaa etkä aa palkkaa tai työttömyykaa makamaa etuutta kyeieltä ajalta, iulla o oikeu jäemakuvapautee (lepäävät jäeoikeudet). Ilmoita jäerekiterii ajajako, miltä et aa palkkatuloa. Liito jäerekiteri puheli päivytää arkii klo 9 15: (huom. uui umero) Mikäli oitat kekuke kautta tai vahoihi pöytäume roihi, jätä aia vataaja vietii myö puheliumeroi. Näi pytymme oittamaa tarvittaea takaii. Rautatieläie

4 Yhteiöiä tapahtuu SAK: jäemäärä kavua VR käyiti tavaraliiketee kehittämihakkee SAK: jäemäärä liäätyi vuoa 2008 lähe 600:lla. Viime vuode lopua SAK:laite liittoje jäemäärä oli yh teeä Kavua vuode takaiee oli tarkallee 576 jäee verra. SAK: jäemäärä laku pyähtyi jo vuoi itte eli myö 2007 oli järjetölle poitiivie jäekehitykeä. Vuoa 2008 eite jäemääräää liitoita kavattivat Palveluala ammattiliitto PAM (3800) ja Rakeuliitto (1500). Reiluta miljooata jäeetä miehiä oli vuode lopua (53,7 proettia) ja aiia (46,3 proettia). VR-koeri o käyitäyt kehittämihakkee, joka tavoitteea o parataa tavaraliiketee kykyä vatata toimitaympäritö muutokii ja aiakkaide tarpeiii. Taloudellie taatuma o vähetäyt VR-koeri tavaraliiketee kuljetumääriä merkittäväti. Samaa aikaa teolliuudea o tapahtuut voimakkaita raketeelliia muutokia. Ne voivat vähetää pyyväti rahtiliiketee kuljetukia tietyiä tuoteryhmiä, kute metäteolliuude tuotteia. Kilpailutilae o kiritymää, ja myö rautatiemarkkioilla o hyvä varautua kilpailijoide tuloo jo etukätee. Tavaraliiketee kehittämihakkee tavoitteea o edeauttaa VR: tavaraliiketee meetymitä muuttuvaa toimitaympäritöä etimällä kavumahdolliuukia ja toiaalta määrittämällä kilpailukyvy paratamieki vaadittavia toimepiteitä. Hakkee aikaa pidetää haatatteluja ja järjetetää erilaiia työpajoja. Tavaraliikeettä kokeva hakkee liäki tarkoitukea o tarkatella myö koeri iäie raketee kehittämitarpeita ja toimitamalleja oaa ormaalia trategiaproeia. Ulkomailla opikeleville jällee oikeu VR: aleukii MAARIT UUSIKUMPU VR: opikelija-aleuketa tulee jällee ulkomailla opikelevie uomalaite oikeu. Jatkoa aleuke aamie ehtoa o, että ulkomailla opikeleva aa Suometa opitotukea. VR: ja opikelijoide välie ritiriita oui pitaa reilu vuoi itte, ku VR Oy muutti aleukäytätöää ite, että ulkomailla päätoimieti opikelevie uomalaite aleuoikeu lakkautettii. Perutelua VR eitti, että ovellettu järjetelmä oli kaalaiuude peruteella yrjivä ja ite EU: perutamiopimuke vataie. Nyt aikaa aatu ratkaiu o haettu yhdeä opikelijajärjetöje, VR: ekä liikee- ja vietitämiiteriö kaa. Lähde: Liikee- ja vietitämiiteriö VR eväi ulkomailla opikelevie opikelija-aleuke reilu vuoi itte, mutta jatkoa opikelijat voivat matkutaa halvempi lippu takuaa. 4 Rautatieläie

5 Paiavaaa Jäeitö päättää O koittaut tärkeä päätöketeo hetki. Valittavaamme o yt, meemmekö mukaa ytyvää TEAM-liittoo. Eää epäelvää ei juuri ole, ytyykö uui teolliuude ja logitiika uurliitto vai ei. Nyt o ratkaitava, olemmeko me rautatieläiet uudea liitoa mukaa. Raideliiketeellä o kaikia tapaukia edeää hyvä tulevaiuu, vaikka yt elämmeki taloudellieti hakalia aikoja. Liikeejärjetelmä o maamme kekeie kilpailutekijä. Aluekehity vaatii myö hyvää liikeettä, amoi yhdykutaraketee tiivitämie kavukekukia. Matkutajamäärät Veäjä-liiketeeä tulevat kavamaa. Liäki raideliikee o työtä ilmato hyväki. Kekeie kyymy meille o, mite muuttuu VR ja mite itä tulevaiuudea ohjataa omitaja taholta. Mikäli VR äilyy ykyielaiea laajapohjaiea yhtymää, voiimme varmati jatkoaki hoitaa eduvalvotamme hyvi iteäieä liittoa. Tulevaiuutee o kuiteki varauduttava myö liittoratkaiuilla. Näi tekevät muutki liitot. Nyt ytyvää TEAMia ovat mukaa varmuudella Metallityöväe Liitto, Kemialiitto, Puuliitto ja Vietitäala ammattiliitto. Meidä katamme ratkaitaa jäeääetykellä, mikä jälkee vielä Sähköliitto tekee omat ratkaiua. TEAMi arvoia korotuu kolme kekeitä eikkaa: taloudellite ja oiaalite etuje tuottamie jäeille, taaarvoie työelämä kehittämie ekä yhteikuallie oikeudemukaiuude ja demokratia liäämie. Meille rautatieläiille uudea liitoa o tärkeää erityieti kaki aiaa. Eiki e, mite turvaamme e, että ääemme kuuluu ja rautateide aiat tulevat hyvi hoidetuki. Toieki, kuika uui liitto pytyy palvelemaa jäeiää. Työehtoopimute käittelyy muutokia ei käytäöä tule. Nykyiet työehtoopimukemme äilyvät ja euvottelutavoitteet valmitellaa käytäöä amalla tavoi kui ytki. TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. Käytäöä tämä merkitee itä, että liito palvelut luottamumiehille, työuojeluvaltuutetuille, oatoaktiiveille ja kaikille jäeille iirtyiivät uutee liittoo, mutta edelleeki meillä ovat iellä omat, imeomaa rautatieläiille uuatut toimitamme. Tärkei muuto, joka ueimmat jäeet TEAMia tuliivat äkemää, olii e, että liitto äkyii arjea ja jopa katukuvaa ykyitä elvemmi. TEA- Mi oi kolmetaadata työtekijätä peräti puolet tulee ijoittumaa alueille ja maakutii. TEAMii tullaa perutamaa kuui alueellita toimita-aluetta, maakutaeuvottelukuat ekä euturyhmiä. Tää mallia kekutoimito huolehtii mm. kekeietä euvottelutoimiata, työelämä kehittämiee liittyvitä aioita ekä valtakuallieta yhteikutavaikuttamieta. Perutettavie kuude aluepalvelukekuke tehtäviä puoletaa oliivat mm. koulutu, järjetötyö ja e kehittämie ekä työehtoje valvota. Niide TEAM-liittoo rakeetaa iää eitemä ektoria, joita yki o raideliikee- ja autoala ektori. Sie ykyie liittomme toimiot voitaiii viedä yhteäieti. yhteytee perutettavat maakutatoimitot puoletaa huolehtiivat työuhdeeuvoata, työriitoje elvittämietä, ataiivat tukea paikallielle opimielle, editäiivät järjetäytymitä ekä hoitaiivat liito maakuallita eduvalvotaa. Suurea liitoa ovat uure liito edut ja haateet. Nyt alkavaa jäeääetykeä jokaiella o yki aiutkertaie ääi itä aotaa jäedemokratiaki. Ja ku tällaie demokratia puhuu, ii tulo o iiä ja e jälkee tuttua itaattia mukaille: puliat poi. Vea Mauriala Rautatieläite Liito uuittelupäällikkö Rautatieläie

6 TEAM-liittohake TEAM vai Ei? Miä TEAM ijaitee? Rautatieläite Liito jäeet ovat aaeet tai aavat äiä päiviä kotiia liito logoilla varutetu kirjee. Kirje kaattaa avata. Se iältää TEAM-ääetymateriaalia ääetylippuiee. Ääetylipua kyytää, tuleeko Rautatieläite Liito olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita uurliittoa, joa olii jopa jäetä. Kye o ii iitä, pyrimmekö oaki peruteilla olevaa TEAM-liittoa vai pyymmekö iteäieä. Ee ääetypäätötä o hyvä tututua kirjee mukaa olevaa TEAMeitteeee ja käydä liito kotiivuilla ja lukea Rautatieläie-lehde tämä ja edellie umero. Kyymykiäki voi vielä lähettää -potiooitteeee fi. Liitota vatataa kyymykii. Ääety o potiääety, ja vataamie o helppoa. Vaihtoehtoja o taa kaki: kyllä ja ei. Vataukirje o jätettävä poti kuljetettavaki 18.5., että e ehtii äätelakuu mukaa. Tulo julkitetaa perjataia Jäeääety o euvoa-atava, ja lopullie päätövalta liittymietä TEAMii o edutajakokoukella. Liittymieki riittää ykikertaie eemmitöpäätö, mutta liito purkamiee tarvitaa 3/4 määräeemmitö. Liito kekutoimito ijaitii ykyiiä Metalliliito ja Rautatieläite Liito tiloia Heligi Hakaiemeä. Työttömyykaa kekutoimi toa o uuiteltu ijoitettavaki ykyiii Kemialiito ja Vietitäliito tiloihi Hakaiemee. Liäki liitolla olii aluepalvelukekukia ja maakutatoimitoja eri puolilla Suomea. Liito hekilötötä (kaikkiaa 300 työtekijää) puolet työketelii kekutoimitoa ja puolet aluetaolla. Työturvalliuutyö vahvituii TEAMia Työuojelu o ykyaikaa laaja tehtäväkettä. Siihe iältyy aiaki työhyvivoiti, työyhteiöje kehittämie, tapaturmie torjuta, ammattitautie ehkäiy, kemikaaliturvalliuu ja oiaalija ympäritöaiat. Näitä kaikkia liittoje pitäii kyetä hoitamaa työpaikkataolla, aluetaolla ekä kaalliella ja kaaiväliellä taolla. Kaaiväliellä taolla Euroopa uioi o työuojeluaioia tärkeä toimija, jote eki päätökii pitäii voida vaikuttaa. Vaikka luottamu- ja työuojeluorgaiaa- tio äilyy etiellää, o ioa liitoa mahdolliuu jakaa vatuu- ja aiatutija-alueita ykyitä tehokkaammi. Myö io liito vaikutuvalta työuojeluormie määrittelyä olii pietä liittoa vahvempi. TEAMia tullaa ataamaa myö tutkimukee, joka tulokia voi hyödytää työuojelutyöä. Jo työuojelutyöä o eemmä väkeä, ataa e mahdolliuude erikoitua jolleki aihealueelle ja tehdä eemmä kehitytyötä. Iolla liitolla o mahdolliuukia kekittyä myö ikäätyvie työtekijöide työä jakamiee ja työhyvivoitii. 6 Rautatieläie

7 Puheejohtaja IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. RAU Mauri Lude Puheejohtaja olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAITA SE PALAUTUSKUOREEN. Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito Kyllä Ei olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Ääetylippu Tuleeko Rautatieläite Liito 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-valmitelut eteevät TEAM-hakkee valmitelut tähtäävät toimia aloittamiee ei vuode alua. Nyt o heräyt kyymy iitä, oko aikataulu liia tiukka muu muaa kaoje yhditämiee. Tätä kirjoitettaea päätötä iitä, alkaako TEAMi toimita jo ei vuode aluta vai vata vuode 2011 aluta, ei ollut tiedoa. Päätö iitä pitäii ytyä tämä lehde ilmetymie aikoihi. Aieopimu o ollut liittoje hyväkyttävää huhtikuu lopua. Aieopimukella vahvitetaa liittoje yhteie tahto yhditämielle. Kaikki TEAM-hakkeea mukaa olevat liitot tekevät päätökeä TEAMii liittymietää keäkuu puoleevälii meeä. Vietitäala ammattiliitto hyväkyy liittokokoukeaa olla mukaa perutamaa TEAM-hakkee mukaita ammattiliittoa? Kyllä Ei Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry: ääöt ja muuttaa imeä. Muut liitot päättävät liittymietää TEAM ii omia kokoukiaa: Puuliitto , Rautatieläiet , Metalliliitto ja Kemialiitto Rautatieläiillä o euvoa atava jäeääety Se ijaa Sähköliitto o irtautumaa TEAMita. Ammattioatot hyväkyvät TEAMi ammattioato malliääöt ja hakevat liito jäeyyttä meeä. Liitot pitävät toimitaa purkukokouket ja TEAMi edutajakokou pidetää Uudelle liitolle o aettu jo imiki, ja jo tutuki tullut TEAM äilyi imeä. Projektihallitu päätti imeki Teolliuualoje Ammattiliitto TEAM ry. TEAMille valmiteilla elikeiopoliittie ohjelma Teolliuualoje Ammattiliitto TEAMille ryhdytää valmitelemaa elikeiopoliittita ohjelmaa. Ohjelmaa tullaa eittämää uude liito elikeiopoliittiet lijauket ja iide pohjalta kokreettiet tavoitteet. Ohjelmaa liitto tulee määrittelemää tavoitteitaa mm. eergiapolitiikaa, ilmatopolitiikaa, raaka-aiehuolloa, koulutukea, työelämä kehittämieä, työvoimaa, logitiikaa, valtio omitajapolitiikaa, rahoitukea ekä tukipolitiikaa ja tutkimu- ja kehitytoimiaa. Ohjelmaa valmiteleva työryhmä aloittaa työä ykyllä Valmitelevaa työryhmää o edutu kaikita kuudeta liitota. Rautatieläie

8 Väheevätkö vaikuttamie paikat TEAMia? Rautatieläite Liito elimiä aktiivieti toimivia aattaa akarruttaa, mite vaikutamme TEAMi elimiä ja väheevätkö paikat iellä. Suuittelupäällikkö Vea Mauriala arvio mukaa rautatieläiet aiivat paikkoja TEAMia euraavati: 1) Valtuuto: 3 4 edutajaa 2) Hallitu: 1 2 3) Sektorijohtokuta: vähitää 1 (ektorijohtaja) + 3 (jokaieta liitteetä vähitää yki) 4) Sektoreide iällä toimitamme voii jatkua käytäöä ykyiellää, jo ii haluamme. 5) Jokaie oato o oikeutettu lähettämää maakutakokoukii yhde edutaja Rautatieläite paikat TEAM-liito valtuutoa ja hallitukea väheevät, mutta aluetoimita maakutaeuvottelukutiee tuo ruaati vaikuttamie paikkoja. Te-toimiaa ykköpaikka o ektorijohtokuta. vaa kyymyk RAUTATIELÄISTEN LIITTO RY Mauri Lude Puheejohtaja Mau Puheejohtaja Ääetylippu Ääetylippu 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee mer (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimak kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa de luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuitek potikaoa. Näi varmitat, että , jolloi jäeääety päättyy. 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. IRROTA ÄÄNESTYSLIPPU JA LAIT olla mukaa TEAM-hakk ammattiliitto Kyll Ei Ääetylippu Tuleeko Rauta 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati (X) mielipiteei mukaa. 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä laita palautukuoree mitää muuta. 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautukuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. TEAM-poti vataa jäete kyymykii Rautatieläite Liitto avai maalikuua TEAM-päätök etekoa varte erillie ähköpotiooittee, joho jäeet ovat voieet lähettää kyymykiää TEAMita. Tää koote tähä meeä tulleita kyy mykitä vataukiee. Rautatieläite Liittoa viedää kovaa vauhtia TEAM-liittoo. Oko muita liittovaihtoehtoja tutkittu? Mitä tapahtuii, jo Rautatieläite Liitto ottaii TEAMia eljä vuode jatkoaja? Rautatieläite Liitto o etiyt aktiivieti liittokumppaia 2000-luvu aluta. Olemme euvotelleet hyvää hegeä ii rautatieala yhteityötä kui MIR - yhteityötäki (Rautatieläite, Merimie Uioi ja Ilmailuala Uioi yhteityöprojekti). Nämä eivät kuitekaa ole aaeet riittäväti ilmaa iipieä alle. TEAM-valmiteluja ei kaata Rautatieläite Liito oalta lykätä. Nyt meillä o ollut ja tulee olemaa mahdolliuu raketaa mieluie liitto yhdeä muide TEAM-liittoje kaa. Äätämme ja mielipiteitämme o kuueltu hyvi moia aioia. Jo yt jättäytyiimme uude liito raketamieta poi tai ottaiimme jatkoaja ja vata eljä viide vuode päätä meiimme valmiiee liittoo, olii aemamme huomattavati epävarmempi. Myökää rautatieläite ammatilliia ja opimukelliia koukeroita ei pytyttäii ovittamaa ii hyvi TEAM-liito valmiiii raketeiii. Toie aia o e, oko TEAM-liitto iiä kuoa, että e voi aloittaa yhteä liittoa vai aloitetaako yhteityö aluki koulutuke, tiedotuke, kaaivälie toimia ja muide vataavie toimitoje yhditämiellä. Rautatieläite o kuiteki viiata olla aluta ati mukaa. Löytyykö metalliliittolaielta olidaariuutta puolutaa rautatieläite etuja? TEAM-liitoa tulee olemaa vai TEAMliittolaiia, ei metalliliittolaiia, ähköliittolaiia kemialiittolaiia tai rautatieläiiä. Vaikka ammatillie idetiteetti varmatiki äilyy, ii TEAM-liittolaiet vetävät varmati yhtä köyttä moia aioia. O totta, että ykyielläkää ei aia tahdo löytyä olidaariuutta toiia ammattiryhmiä kohtaa ede Rautatieläite Liitoa kui tiukoia paikoia. TEAM-liitolla pyritää kuiteki juuri vataamaa oittai oikeudemukaiemma ja olidaariemma maailma palauttamiee. Ketkä euvottelevat uudea liitoa työehtoopimukemme ja mite e ryhmä 8 Rautatieläie

9 RY LIITTO STEN TIELÄI RAUTA e d Lu Mauri taja joh Puhee. REEN SKUO TU ALAU to Lii a läite atie tama peru ukaita m kee oa? lippu Ääety IRROTA ÄÄNEST YSLIPPU UT SE PALA JA LAITA USKUOR EEN. iito ite L tatielä a o Rau tama ru Tuleek e p RA ukaa kaita uut olla m ee m de Mauri Lu -hakk taja TEAM? a Puheejoh to it ili tt amma OREEN. PALAUTUSKU JA LAITA SE ESTYSLIPPU IRROTA ÄÄN ti mällä ra merkite mykee e Liito y to i kyy ava utatieläit i. Älä yym lipu i o uoolroevaa k a or v k ku e ia a u lje v Tuleeko Ra mi Si ke ety rutama oree. Su N. ia kotaa ää OREE Nyt oei mukaa. ukaa pe lautuku m pa la TEAM1. Vajäeie. lip USKU ol e ite UT LA mukaita lautu J LAITA SE PALAUTUSKUOH yvä(x) mykee. ylippu ja laita ee SE PA Pa. kk REEN. A. ta a IT u uu LA t m timak TEAM-h eiu JA itää m kyyota ääe YSLIPP oree m RYo makaut po etaa ääetä vaa2. Irr ittoa? NEST ällä rati lautuku IIT TO o t lu TA ÄÄ ammattili IRRO ee merkitem laita pa Lori. Liitt koodita Siu Nku uteu lat Liito ylipua olevaa kyymyk pais viiva ää italä t ta t ei a Po m te et ev 3. ATIE ivataa ää ri. Älä ki vii a lä kaa ol kuo 1. ite lä lje e Tkuore ta ku. Su ril. ti kaa Tuleeko RautatieläiteRAU a ee mu ta e o pe tömäti, Liito. d mielipiteei palautukuor tä e (X)m Rau eruta ori välit etteloo ta rideluluja u ja laita e itat, et olla mukaa perutama lautuku p eko ai ta ääetylipp Mau a i varm ukta tita pa Palautu2. Irro joh ää muuta. Tule ukaa eehu oa. Nä OM! Po rkitemällä rati uh4. e m laita palautukuoree mit o makaut potimaku. etäeim TEAM-hakkee mukaipta päättyy. e tika k y po a t k 9 ll to e Liit o a luetaa ää jäeää autukuori. yk? 3. Potita M-h ammattiliittoa? odita Siut evai läh hee pal de LIIako 9, jolloi viiv ta T joh va ettää ii va ja uute TEA ttiliittoa T ole Sulje kuori. Älä O aa taa emm RY mitä a kuore taktaja viimeitää e. Va taha. amm, kuiteki ti loo mä tte a ti ta illä lue ittö väl per a ää de ra o uori ety ku. Palautumällä tat, että e tita palautuk lipu rkite HUOM! Po Näi varmi e 4. a. m o a o a ääetäeipotika ee ttyy. lä le myk äety pää ori. Ä kyy e ku jolloi jäeä vaa ,. Sulj a ole ree ki viimeitää pu kuo li tu tu u u ty la a. pala. Pa e o perillä ääe 1. Va ku etäeimuka a e taa taa eei tima ja lait muuta. 1. Va ielipit ppu ut po etaa ää (X) m ääety IRRO OREEN. ka (X) m äetyli mitää TA ÄÄ lip ieli AUTUSKU ut lu NESTY ma 2. Ir ä ree i ä o o TA SE PAL S o tä LAI u ta JA k SLIP rota piteei m ua ole LIPPU tu PU JA mei dita. Liitt. Irro u ii o 2 ri vaa v ääe la o ÄÄNESTYS ukaa o ä k a u LAIT ll OTA a p IRR laita A SE ty kyy. viiv eki o peri tuk u it laita ta u PALA la li k p m a ppu alau yke 3. P UTUSK e leva ti, ta p o ä ti ja tu ä m o e a UORE tt o ö la kuore tita ita merk EN. t, e älitt 3. P taka v ta p o e a e ri i it iit la o re kuore emä palau utu mitä L o. Tule ku varm kuo te lo i tu e ll k tu u ä i lä ä tt u ä la taka kuo ori. L rati eko muu yy. utatie de a. N lue tita pa a a tt e R ä re ii a ta d ä tt a o o e p R lu ko. oleva o o. Su lla m ette auta tam 4. H! Po ka äety Tulee ru M e lo m lj ti p O ta e U o. ak OM! ä kuori viiva kaa ita TEA ukaa tieläi 4. HU 009 po jäe Tuleeko Rautatieläite. Älä kood aut po Potita Liito olla mu te muka M ita , jolloi pa 009 akkee Siu timaku amm -hak peruta Liito 0 olla mukaa20perutamaa poti lautuku t lue ke TEAM-h m attil ka a? ori v taa. Palautu 0 tto lii 9 iitto e mu aa, tti ä jolloi litt o ääe TEAM-hakkee mukaita 1. Vataa ääetylipua olevaa kyymykee merkitemällä rati a? amma kai tä jäe a. Näi ömäti, eita k ääe u v (X) mielipiteei mukaa. it a ammattiliittoa? rmi eki ty tat, viim päätt 2. Irrota ääetylippu ja laita e palautukuoree. Sulje kuori. Älä että yy. e o eitää laita palautukuoree mitää muuta. pe rillä 3. Potita palautukuori. Liitto o makaut potimaku. Palautu- KylläÄäetylippu Ei lä Kyllä Ei ppu tyli e Ää Kyllä Ei Ä Kyllääetylipp u Ei Ääetylippu Kyllä Ei kuore takaa olevata viivakoodita Siut luetaa ääetäeide luetteloo. 4. HUOM! Potita palautukuori välittömäti, kuiteki viimeitää potikaoa. Näi varmitat, että e o perillä , jolloi jäeääety päättyy. valitaa? Oko iiä mota ykyie rautatieläiliito ihmitä? Rautatieläite Liito työehtoopimuke euvottelevat täyi rautatieläiet eli koko ryhmä kootuu rautatieläiitä. Ryhmä valitee ektorijohtokuta tai. rautatieläite edutajito, joka kootuu myö pelkitä rautatieläiitä. Viime aikoia toimitijat ovat euvotelleet opimuke te-jaoto ohjeituke mukaieti. Tämä ama malli tullee jatkumaa myö TEAM-liitoa. Yki TEAMi tavoitteita o työehtoopimute määrä vähetämie, jolloi työehtoopimukia yhditetää. Ovatko logitiikkaektori työehtoopimuket koviki erilaiet ja oko vaaraa että meidä ykyiee työehtoopimukee tulee heikeykiä eimerkiki 36 päivä vuoilomaoikeude väheemie 30 päivää ym.? Vahoilta ei oteta pitkiä lomia poi. TEAM-liitto ei vaikuta voimaa olevii opimukii, eemmiki ataa paremma turva puolutaa vahoja Rautatieläie Kyllä Ei etuja. Uudea opimukeammeha o jo 30 päivää lomaoikeutta. Näe eemmä uhkaa opimuke heiketämie, mikäli jatkamme iteäieä. Olemme kuiteki piei porukka eikä meillä ole juuri aavaltaa. ioia pöydiä. Vaikka opimukemme yhdityiivät joku kaa, mitä kylläki pidä tää vaiheea epätodeäköieä, ii vahoilla äilyvät pitkät lomat. Suurempaa huolea pidä itä, että uudet yrittäjät eteki rada ja kuoapido puolella oudattavat muita opimukia. Tällöi muilla liitoilla olii tulevaiuudea rautatieläite euvotteluoikeudet eim. kuoapidoa metalliliitolla ja ähköliitolla. Nämä ovat TEAM-liittoja, jote pytyiimme pitämää rautatieperhee kooa helpoite juuri TEAMia Sektori muia opimukia o paljo yhtäläiyykiä, mutta pääoi e ovat oma maailmaa. Mikei TEAMia ole erikee raideliikeeektoria? TEAMii o tuloa Raideliikee- ja Autoalaektori. Pelkätää raideliike- Kyll ä Ei eektori jäii kovi pieeki (6200 työä olevaa), jote illä ei TEAM iällä olii ii paljoa aavaltaa. Nyt kuiteki ektorii tulii opiva määrä porukkaa, jotka aavat ääeä kuuluvii. Käytäöä ektorita tulii hyvi pitkälti rautatievetoie (ektorijohtaja ym.). TEAMi ideaa o ekoittaa eri liitot ja olla eemmä kui kuude liito yhteeliittymä tai umma. Oko äi io liito perutamie yyä e, etteivät mahdolliet uudet työatajat rautatiealalla pytyii kikkailemaa eri työatajaliitota toiee ja valitemaa työtekijöillee mahdolliimma huoot työehtoopimuket? Kyllä oittai o. Muita yitä ovat mm. etitä tehokkaammat ja paremmat jäepalvelut. Tarkoitu o, että TEAM pytyy vatamaa paremmi kaaivälitymiee, työelämä muutokii, jäemaku tao äilyttämiee alhaiea ekä ee kaikkea olemaa tehokkaampi vaikuttaja yhteikuallieti ja euvottelemaa paremmat työehtoopimuket. Jui Päiviö 9

10 VR: yt-euvotteluia 15 miljooa euro äätötavoitteet VR eitti huhtikuu alua Rautatieläite Liitolle virallie euvottelueityke yhteitoimitaeuvotteluje käyitämieki VR Oakeyhtiöä. Neuvottelut kokevat 15 miljooa euro äätötavoitetta, jota Rautatieläite Liito ouudeki o jyvitetty 8,1 miljooaa euroa. Neuvottelut alkoivat huhtikuu puoliväliä, ja e kokevat Rautatieläite Liito työehtoopimuke oveltamiala piirii kuuluvia työtekijöitä. Eimmäieä aiaa euvotteluia elvitetää, mite aiemmi laadittuu äätöopimukee kirjatut äätötavoitteet ovat tää vaiheea toteutueet. Kekeiiä iiä ovat lomarahoje vaihto ja määräaikaiii iirtoihi liittyvät aiakyymyket. Työataja o perutellut kovia äätötoimiaa tuloke rajulla pudotukella pääoi VR Cargo liiketoimitaykiköä, joa kuljetumäärät ovat vähetyeet rajuti. Voittopalkkioita ei äätetä Neuvotteluja äätöitä o käyty jo ee viralliia yt-euvotteluja, ja iitä o laadittu opimu. Eimmäiee tapaamiee oli kututtu kaikki työtekijäjärjetöje edutajat. VR-Yhtymä vt. toimitujohtaja Pertti Saarela eitteli erilaiia toimepiteitä äätötavoitteiii pääemieki. Saarela koroti, ettei tää tilateea lähdetä mikäälaiee filoofiee kekuteluu, millä ei ole alkua eikä loppua. Filoofie kekutelu ijaa työataja oti eii vaihtoehdo, joka perutuii kollektiiviee päätökee, joa koko hekilökuta vaihtaa lomarahat vapaaki ja luopuu tulevita palkakorotukita. Myö hekilökua määräaikaie iirto Rata Oy: eri projekteille oli eillä. Neuvottelut käyityivät järjetökohtaieti välittömäti yhteikokoute jälkee. Liito oalta euvottelutulo äätötalkoiii oallitumieta ytyi VR: kaa 13. maalikuuta. Rautatieläite Liito ylimääräie liittovaltuuto o evätäyt euvottelijoita perukyymykitä, joide pohjalta o mahdollita hakea äätötavoitteita liito jäeketää. Liitto ai VR: kaa aikaa opimuke äätötalkoita. Siihe o kirjattu muu muaa, että uuie työvaatteide hakkimieta pidättäydytää ja vuode 2008 voittopalkkioita luovutaa, jo VR Hekilötörahato päättävät elimet ovat aiaa ykimieliiä. Tätä elvitettii myö miiteriöltä, joka päätö oli, ettei voittopalkkioita luopumie ole mahdollita. Liäki o elvitetty ykilöllitä ja vapaaehtoita lomarahoje vaihtoa pikaiella aikataululla ja työtekijöide halukkuutta vuorotteluvapaaee ja e tuomia mahdolliia äätöjä. Sopimuke mukaieti pyritää myö iirtämää oi 120 työtekijää määräaikaiiki työtekijöiki Rata Oy: eri projekteille rakeukaude ajaki. Arvioitu iirtoaika o puolie vuotta. Siirroita euvoteltii erillie opimu iitä, millä ehdoilla iirrot ovat mahdolliia. Siirroita laadittu peliääöt Erilliopimukella ovittii, että hekilöt ovat edellee työuhteea VR Oakeyhtiöö ja iirtyvälle hekilötölle laaditaa määräaikaie työuhtee muutoopimu. Siiä määritellää palkkau, oudatettavat työaikamääräyket ekä iirro keto. Palkkauketa ovittii, että työtekijä iirtyy Rada tehtävii ii aotulla omalla tai ykyiellä palkallaa ja liäpalkkiot ja työaikamääräyket määräytyvät Palkkaliite 3: mukaieti. Sopimukee päätii myö iitä, että iirro päätyttyä työtekijät palaavat VR Cargoo etiii tehtäviiä. Säätöjä haetaa pitkäjäteiellä uuditu- ja kehittämityöllä Liito yki kekeie tavoite ja lähtökohta äätöiä o, että VR:ä elvitetää erilaiet raketeelliet uuditami- ja kehittämihakkeet koko Cargo orgaiaatioo toimitamalleia. Tätäki periaatteeta opimukee o aatu kirjauket. Karmee Carmei jäljet toki pelottaa, mutta yritytä pitää olla. Erikee äätöopimukee o kirjattu periaate, että ii aottuja koeri iäiiä iirtoja käytetää mah- VR: äätöje tautalla o Cargo kuljetute väheemie. MAARIT UUSIKUMPU 10 Rautatieläie

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus Suomen Rahapaja -konernin vuoikertomu Siälly 1 Johdanto 2 Suomen Rahapaja - konerni lyhyeti 3 Konernin tunnulukuja 4 Uui toimintatapamme: One Mint of Finland 6 Kate eteenpäin 8 Valoa taantuman päää 12

Lisätiedot

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia

Sain ajatuksen tämänkertaiseen pääkirjoitukseen käytyäni ja kuultuani mielenkiintoisia marrakuu Na p i p i kk e d e V S NR. 4/2007 t u j on 44.VSK PAINOS 700 KPL 8. ut 8 1. a 0 o t 2. t aa i n m n e u t t n a i d d h a Qu npu id h en 7 1. oa Pa i hk 0 1. 07 SISSIKONTAKTIT www.tadiniit.fi

Lisätiedot

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola

Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola Lähtöelvity Ohjelma 2010-07-15 1 Sinien Kukan Maa Suuri Vienan retki Vienan Karjalan runokylät Sodan ekologia Vienanmeri ja Etelä-Kuola MATKAREITTI HELSIKI - LAHTI - VARTIS KOSTAMS VOKKIIEMI VEEHJÄRVI

Lisätiedot

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille

Nokian kaupungin tiedotuslehti Kolmenkulman yrityksille Nokian kaupungin tiedotulehti Kolmenkulman yritykille Hyvä nykyinen ja tuleva kolmenkulmalainen U ui yrityalueemme alkoi yntyä Öljytien varteen ijaitee Nokian puolella. Tampereella iitä on yli 200 heh-

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn

suun terveys Leikkaustarina asepalvelus Sydänvika ja 50 vuoden takaa Synnynnäinen sydänvika ja Osallistu yhdistyksen jäsenkyselyyn Sydälapset ja -aikuiset JÄSENLEHTI 4 / 2011 Osallistu yhdistykse jäsekyselyy Sydävika ja suu terveys Leikkaustaria 50 vuode takaa Syyäie sydävika ja asepalvelus Lahjaksi tai omaksi, vuode 2012 KALENTERI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12

Sisällysluettelo. Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen 3-5 Kunnan perustehtävä ja visio 6-7 Strategiat. 8-12 Jalajärvenkunta Talouarvio2010 Talouuunnitelma201-2012 Talouarvio 2010 Talouuunnitelma 2010-2012 2012 Kunnanvaltuuto 16.12.2009 Siällyluettelo Sivu Budjetin eipuhe, kunnanjohtaja Eko Juntunen 3-5 Kunnan

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio...

Kunnan perustehtävä ja visio 1-2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus. 8. Viranhaltijaorganisaatio... Jalajärven kunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kunnan perutehtävä ja viio 1-2 Kunnan johtamien näkökulmat 3 Kunnan onnitumien edellytyket 4-7 Olennaiet tapahtumat toiminnaa ja taloudea Kunnanjohtajan katau. 8

Lisätiedot

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

NRO 3 2008. Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen. s. 8 12

NRO 3 2008. Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen. s. 8 12 NRO 3 2008 Hyvinkään Konepajalla uskotaan tulevaisuuteen s. 8 12 Sisällys RAUTATIELÄINEN 3 30.4.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto

Lisätiedot

16.12.2010 24.2.2011 6/2010. Jumalanpalvelukset ja toiminta

16.12.2010 24.2.2011 6/2010. Jumalanpalvelukset ja toiminta 6/2010 16.12.2010 24.2.2011 Jumalanpalveluket ja toiminta ALI ITE HAMINA 2 4, HÄMEENLINNA 4 7, KOTKA 8 9, LAHTI 10 13, LAPPEENRANTA 13 18, TAMPERE 18 21, TURKU 21 24 Lintulan luotarin Pyhän Kolminaiuuden

Lisätiedot

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää!

NRO 4 2009. Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13. Hyvää kesää! NRO 4 2009 Rautatieläisten 20. edustajakokous Tampereen Pyynikillä s.6 13 Hyvää kesää! Sisällys RAUTATIELÄINEN 4 11.6.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

1/2012 9.2. 29.3.2012. jumalanpalvelukset ja toiminta

1/2012 9.2. 29.3.2012. jumalanpalvelukset ja toiminta 1/2012 A liite 9.2. 29.3.2012 jumalanpalveluket ja toiminta HAMINA 2 4, HÄMEENLINNA 4 7, KOTKA 7 9, LAHTI 9 12, LAPPEENRANTA 13 18, TAMPERE 18 21, TURKU 22 24 Uuden Valamon Kaikkien Valamon pyhien kirkko.

Lisätiedot

5/2012 6.9. 13.12.2012. jumalanpalvelukset ja toiminta

5/2012 6.9. 13.12.2012. jumalanpalvelukset ja toiminta 5/2012 A liite 6.9. 13.12.2012 jumalanpalveluket ja toiminta HAMINA 2 3, HÄMEENLINNA 4 6, KOTKA 7 8, LAHTI 8 12, LAPPEENRANTA 11 17, TAMPERE 17 21, TURKU 22 24 Ylienkeli Mikaelin rukouhuone Syväniemeä

Lisätiedot

Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13

Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13 NRO 1 2009 Edunvalvonta nousi kärkisijalle liiton järjestötutkimuksessa s.11 13 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 12.2.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13

NRO 2 2009. Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin. s.16 20. s.8. s.11 13 NRO 2 2009 s.16 20 Rautatieläisten Liitto ja VR taloustalkoisiin s.8 s.11 13 Sisällys RAUTATIELÄINEN 2 26.3.2009 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19

NRO 6 2008. Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 NRO 6 2008 Kesäpäivillä rentouduttiin s.16-19 Sisällys RAUTATIELÄINEN 6 4.9.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten Liitto ry Päätoimittaja

Lisätiedot

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18

NRO 1 2010. Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 NRO 1 2010 Pieksämäen konepajan kuopus arvostaa työpaikkaansa. s. 16 18 Sisällys RAUTATIELÄINEN 1 18.2.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

NRO 8 2008. Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11

NRO 8 2008. Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11 NRO 8 2008 Asiaa ja elämyksiä Vuokatin nuorisokurssilla s.10 11 Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Sisällys RAUTATIELÄINEN 8 18.12.2008 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SF-CARAVAN YHDISTYKSET

POHJOIS-SUOMEN SF-CARAVAN YHDISTYKSET POHJOIS-SUOMEN SF-CARAVAN YHDISTYKSET YT-KASI 2014 LIIKKEELLÄ LUONNOSTAAN SF- C LOHENPYRSTÖ ry SF- C LÄNSI- POHJA ry SF- C KOILLISMAA ry SF- C NAPAPIIRI ry SF- C OULUN SEUTU ry SF- C OUNAS- LAPPI ry SF-

Lisätiedot

NRO 4 2010. Rautatieläisten kesäpäivillä ei unohdettu perinteitä s. 14 17

NRO 4 2010. Rautatieläisten kesäpäivillä ei unohdettu perinteitä s. 14 17 NRO 4 2010 Rautatieläisten kesäpäivillä ei unohdettu perinteitä s. 14 17 Sisällys RAUTATIELÄINEN 4 9.9.2010 RAUTATIELÄINEN Postiosoite PL 205 00531 Helsinki Puhelin (09) 774 941 Julkaisija Rautatieläisten

Lisätiedot

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

tehty 20 päivänä toukokuuta 1998 (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND) (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) K(1998) 1388 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20 päivää toukokuuta 1998 yrityskeskittymä julistamisesta yhteismarkkioille ja ETA-sopimukse toimitaa soveltuvaksi (Asia N:o IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS

Lisätiedot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot www.ikkp.org Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon

Tammikuu 2010. Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä. Ville pistää skebat kuntoon 01 Tammikuu 2010 Pysäköinti pännii keskustayrittäjiä Ville pistää skebat kuntoon 2 Pääkirjoitus 20.01.2010 Helpotuksia yrittäjän perheenjäsenille Yrittäjä Ranen yritystoimintaa on taloustaantuma kouraissut

Lisätiedot