1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10."

Transkriptio

1 1 (9) Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin seudun lentokenttäsuunnitelma on laadittu Ilmailulaitos Finavian toimesta ja liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Suunnitelma on luonteeltaan teknistaloudellinen. Lentokenttätoimintojen kehittämismahdollisuuksia on tutkittu neljän eri vaihtoehdon pohjalta erityisesti valtion intressien näkökulmasta. Selvitys tulee toimimaan raportin mukaan päätöksenteon materiaalina valittaessa jatkoon sopivin vaihtoehto Helsingin seudun lentokenttätoimintojen kehittämiseksi. Edelleen raportin mukaan päätös siitä, miten lentokenttätoimintoja kehitetään, tehdään vuoden 2007 aikana. Kaupungilla ei ole mahdollisuuksia itse tuottaa kaikkia niitä selvityksiä, jotka olisivat tarpeen todellisen kuvan saamiseksi lentokenttähankkeen vaikutuksista. Näiden tietojen tulisi selvityksestä vastaavan tahon laatimina olla kaupungin käytössä. Samoin vastaavien tietojen tulisi olla käytössä muiden tutkittujen vaihtoehtoisten kehittämismahdollisuuksien osalta. Lentokenttähankkeen koosta ja sen toiminnallisesta kokonaisuudesta on annettu informaatiotilaisuuksissa huomattavan erilainen kuva (vertaus Oulun kenttään), kuin mikä käy ilmi itse lausunnon kohteena olevasta raportista. Raportissa on myös mainittuna hankkeen todennäköinen toteuttaminen vaiheittain. Hankkeen lopullisen koon ollessa epäselvä on myös hankkeen arvioiminen annettavan lausunnon perustaksi erittäin ongelmallista. Niin ikään jää epäselväksi olisiko mahdollisen lentokentän painopiste yleisilmailussa vai liikelentotoiminnassa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön, asumiseen, tulevaan aluerakenteeseen tai sen suoraa ja epäsuoraa työllistävää vaikutusta ei voi raportin puutteellisuuksista johtuen selvittää. Tässä lausunnossa tuodaankin lähinnä esille niitä kysymyksiä, jotka tulisi seikkaperäisesti tutkia eri vaihtoehtojen osalta, ennen kuin Helsingin seudun uuden lentokentän sijoitukseen otetaan kantaa. katsoo, että se on ehdotettuna lentokentän sijaintikaupunkina asetettu lausuntopyynnössä kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa puutteellisin tiedoin olisi lyhyessä ajassa otettava kantaa eteläisen Suomen merkittävimpään uuteen infrastruktuurihankkeeseen. Julkisuudessa esitetyt kannanotot kaupungin lausunnon vähäisestä merkityksestä herättävät myös hämmästystä.

2 2 (9) 1 Vuorovaikutus ja ympäristövaikutukset on saanut suunnitelman käyttöönsä sen julkistamistilaisuudessa Suunnitelmassa mainitaan, että mikäli vuonna 2007 tehdyssä päätöksessä päädytään yhteen selvitettyyn vaihtoehtoon, on seuraava vaihe ympäristövaikutusten arvioinnin laatiminen, johon kytketään myös vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. pitää erittäin valitettavana, että kaupunkia, jonka alueelle yksi kehittämisvaihtoehdoista kohdistuu, ei ole informoitu selvitysvaiheessa. Sova-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) 3 :n mukaan suunnitelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sova-lain tavoitteena on myös parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. katsoo, että selvityksen laatimisessa ei ole otettu huomioon riittävässä määrin lain mukaista yleistä velvollisuutta ympäristövaikutusten selvittämiseen. katsoo, että selvityksen laatiminen olisi ehdottomasti edellyttänyt sidosryhmien ja yleisön osallistumista valmisteluvaiheessa. katsoo, että menettely ympäristövaikutusten selvittämisen suhteen sekä vuorovaikutuksen osalta on raportin valmistelussa ollut Sova-lain hengen vastaista. 2 Päätös lentokenttätoimintojen kehittämisestä ei voi hyväksyä menettelyä, että päätös lentokenttätoiminnan kehittämisestä tehdään raportissa esitetyn mukaisesti siten, että nyt lausuntokierroksella olevan raportin vaihtoehdoista päätetään valita yksi edelleen kehitettäväksi. Tällöin tulisi ympäristövaikutusten arviointi sekä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa kyseeseen vasta yleissuunnitelmavaiheessa, mikä ei ole tämän kokoisessa hankkeessa hyväksyttävä menettely. 3 Lentomelua ei ole luotettavasti arvioitu Lentokentän merkittävin ympäristövaikutus on ylivoimaisesti lentomelu. Lentomelun vaikutuksia ei ole luotettavasti selvitetty tässä vaiheessa. Mahdollinen päätös uuden lentokentän rakentamisesta voidaan tehdä tosiasiallisesti vasta kun on olemassa tietoa lentomelun todellisista vaikutuksista. Lentokenttäselvityksessä on lisäksi esitetty mahdollisuus Backaksen kentän laajentamiseen 2500 metriin eikä myöskään laajennetun kentän meluvaikutuksia ole mitenkään kuvattu. Lentomelun merkitystä Porvoon seudulle on vaikeata arvioida lentokenttäselvityksen perusteella. Selvityksessä on melujen arvioinnissa käytetty mallina Porin lentokentälle määritettyä melualuetta. Porin lentokentän melualue on siirretty sellaisenaan Porvoon Backaksen kentälle (mm. raportin kuva 9). Porin lentokentällä oli Finnavian lentoliikennetilaston mukaan vuonna 2006 matkustajia vain Porvoon kaupunginvaltuustolle annetussa suullisessa informaatiossa on esitetty, että kentälle tulisi noin miljoonaa matkustajaa vuodessa ja että kenttä olisi Oulun lentokentän

3 3 (9) kaltainen. Oulun lentokentällä oli Finnavian lentoliikennetilaston mukaan vuonna 2006 matkustajia Koska Backaksen hankkeen koko ei tosiasiallisesti ole Porvoon kaupungin tiedossa eikä meluvaikutuksia ole Porvoon osalta arvioitu, on Porvoossa melunvaikutusten haarukoimiseksi tarkasteltu Oulun lentokentän aiheuttamia meluvaikutuksia ja vastaavat melualueet siirretty Porvoon Backakseen. Menetelmä on siis sama kuin lentokenttäselvityksessä käytetty, mutta Porin kentän melukäyrien sijaan on tarkasteltu Oulun kentän melukäyriä. Sekä Oulun että Porin kenttien melualueet on selvitetty Ilmailulaitoksen/Finavian toimesta. Kuvassa 1 (liite) on piirrettynä Backaksen kentän ympärille melukäyrät, jotka ovat vastaavat kuin Oulun seudun yleiskaavassa sekä Oulunsalon kunnan osayleiskaavoissa on lentokentän ympärille esitetty, ja ne perustuvat Ilmailulaitoksen/Finavian tekemiin meluselvityksiin ja ennusteisiin. Jos Backaksen lentokentästä tulee edellä esitetyn mukaisesti Oulun kentän kaltainen (liikenteen laadun ja määrien suhteen), on lentokentän melualue huomattavasti suurempi kuin raportissa on arvioitu. Melualue (55 db) ulottuu tällöin noin 7-8 kilometrin päähän kentän suuntaisesti kentän päistä mitattuna. Myös vaikutukset asutukseen, asutuksen laajenemismahdollisuuksiin yms. seikkoihin ovat huomattavasti laajemmat kuin mitä raportissa on arvioitu. Kentän läheisyydessä on varsin tiivistäkin kyläasutusta, ja melualueelle tullee Porvoon kaupungin arvion mukaan jäämään huomattavasti enemmän asukkaita kuin selvityksessä on arvioitu. Maantieliikenteen, rautatieliikenteen ja lentoliikenteen yhteisvaikutusta melun suhteen ei ole selvityksessä arvioitu. Porvoon kaupungin käsityksen mukaan Porvooseen tulee erittäin laaja lounais-koillinen suuntainen meluvyöhyke, jossa maankäytön kehittämismahdollisuudet ovat erittäin rajalliset. 4 Lentokentän aiheuttamat maankäytön rajoitukset muuttavat taajaman ja hajaasutusalueiden kasvusuunnitelmia Uudessa maakuntakaavaehdotuksessa esitetty taajaman ainoa laajenemisalue vuoden 2020 jälkeen jää yllä mainitun, Oulun kentän tietoihin perustuvan arvion mukaan lentokentän melualueen alle. Tällöin taajama ei melun takia voi enää laajentua länteen. Myös pohjoinen laajenemissuunta saattaa muodostua erittäin rajoitetuksi lentokentän aiheuttamien meluvaikutusten takia. Tässä skenaariossa kentän sijoittaminen johtaisi siihen, että Porvoon edullisimmat ja maakuntakaavaehdotuksessa olevat ainoat vuoden 2020 jälkeen käyttöön tulevat laajenemisalueet eivät olisi rakennettavissa. Tämä rajoittaisi kaupungin kehittämismahdollisuuksia merkittävästi, ja saattaisi vaikuttaa kaupungin kasvuun. Käytännössä kaupunkitaajaman laajenemisalueille jäisi tällöin mahdollisuuksia enää idän suuntaan. Nämä alueet ovat vääjäämättä kaupunkirakenteellisesti epäedullisempia. Haja-asutusalueilla ja kyläkeskuksissa akselilla Kulloo-Treksilä-Saksala-Suomenkylä mahdollisuudet asutuksen kehittämiseen heikkenisivät oleellisesti lentokentän myötä. Backaksen lentokenttä aiheuttaisi Porvoon kaupungin arvion mukaan merkittäviä maankäytöllisiä vaikutuksia ja rajoituksia kaupungin kehityssuuntiin.

4 4 (9) 5 Vaikutukset seudun aluerakenteeseen Mikäli Porvoon Backakseen sijoitetaan lentokenttä, tulevat Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa tehdyt ratkaisut asutuksen laajenemisalueista varmasti uudelleen harkittavaksi. Koko Helsinki-Sipoo-Porvoo vyöhykkeen maankäyttö tulisi tarkastella muuttuneista lähtökohdista käsin uudelleen maakuntakaavassa. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten monella tavalla ja kuinka laajasti mahdollinen lentokenttä vaikuttaa maankäyttöratkaisuihin, koska sitä ei ole maankäytöllisesti tutkittu. Seudullinen aluerakenne ja maankäyttöratkaisut tulee perinpohjaisesti selvittää ennen kuin päätös kentän sijoittamisesta tehdään. Kentän käyttöönoton on arvioitu olevan mahdollista vuoden kuluttua. Rajoitukset Porvoon maankäytön suunnitteluun ja heijastusvaikutukset läntisen Porvoon kiinteistöjen arvoihin realisoituvat heti, vaikka valitusprosessit siirtäisivätkin päätösten lainvoimaisuuden vuosien päähän. Epävarmuuden tila pysäyttää alueen luontaisen kehittämisen ja elinvoiman. 6 Kilpilahden alueen läheisyys Kilpilahden teollisuusalue on pohjoismaiden laajin petrokemianteollisuuden keskittymä. Kilpilahdessa on kuusi suuronnettomuusvaarallista laitosta, jotka ovat ns. seveso IIdirektiivin ylemmän tason turvallisuusselvitysvelvollisia. Lisäksi suuronnettomuusvaara liittyy ratapihan ja sataman (Suomen suurin satama tonnimäärältään) toimintaan. Lentokenttäselvityksessä ei ole arvioitu niitä riskejä ja vaikutuksia, joita lentokentän sijoittaminen näin lähelle Kilpilahtea saattaa aiheuttaa. katsoo, että asiaa on riittävästi selvitettävä ennen kuin päätös kentästä tehdään. 7 Maantieliikenteeseen liittyviä kysymyksiä Yleisesti voidaan todeta, että lentokentän toiminnasta riippumatta lentokentän käytöstä syntyvä liikenne ohjautuu yleisille teille, eikä näin ollen välttämättä aiheuta suoranaisia paineita katuverkon laajentamiseen tai ongelmia katuverkon liikenteen sujuvuuteen. Liikennevirrat, jotka syntyvät kentän käytöstä riippuvat tietysti siitä, mitä toimintoja kentälle tulee. Yleisilmailutoiminnan ollessa kyseessä liikennevirrat ovat suhteellisen pieniä. Liikenne muodostuu harrastajien/ kouluttajien ajosuoritteista sekä huolto- ja tankkausliikenteestä. Liikennevirtojen kasvua ei todennäköisesti huomaa moottoritiellä/paikallisteillä kuin paikallisesti. Yleisilmailu ei todennäköisesti tuo myöskään työpaikkoja paikkakunnalle. Yleisilmailutoiminta on mukana kaikissa muissa laajemmissa vaihtoehdoissa. Liikelentotoiminta on ennusteiden mukaan pientä, n lentoa vuositasolla, joten liikenne ei aiheuta suurta muutosta päivittäiseen liikenteeseen. Toiminta lisää jonkin verran huolto- ja tankkausliikennettä. Työpaikkojen syntymiseen toiminnalla ei olisi vaikutusta.

5 5 (9) Reittilentotoiminta olisi selvityksen mukaan kotimaahan ja lähialueiden ulkomaan kohteisiin suuntautuvaa alle 80 istumapaikkaisilla koneilla tapahtuvaa toimintaa. Reittilentotoiminnan on ajateltu välittävän jossain vaiheessa n matkustajaa vuodessa. Tilauslentotoiminnan kanssa vaikutukset liikenteeseen ovat jo merkittäviä sekä suoraan että välillisesti. Em. toiminnot edellyttävät hyviä maaliikenneyhteyksiä. Joukkoliikennereititys tulisi rakentaa kenttää palvelevaksi. Linja-autoreitit tulisi suunnitella kentän kautta kulkeviksi, taksiliikenne lisääntyisi huomattavasti. Heli-rata yhteys tulisi (ainakin pääkaupunkiseudun suuntaan) olemaan oleellinen osa kentän toimivuutta, saavutettavuutta ja hyvää palvelutasoa. 8 Pohjaveteen liittyviä kysymyksiä Ehdotetun kentän lounaispuolella on pohjavesialue ( ), jossa sijaitsee Mickelsbölen vedenottamo (vedenottolupa). Lentokenttäalueen rajaus on lähellä pohjavesialueen rajaa, ja laajennusvaihtoehdon jälkeen kentän alue ulottuu ilmeisesti pohjavesialueelle. Vedenottamo ei tällä hetkellä ole käytössä, mutta se tulee säilyttää varavedenottamona. Vedenottamolla ei ole vahvistettua suoja-aluetta. Kentän vaikutus pohjavesialueeseen olisi selvitettävä erikseen. 9 Kentän suora työllistävä vaikutus Mahdollisen lentokentän suora työllistävä vaikutus Porvoon seudulle riippuu vahvasti rakennettavan lentokentän luonteesta ja koosta. Mikäli Porvooseen sijoitettava kenttä olisi liikelentoihin keskittyvä ja palvelisi, niin kun selvityksessä on esitetty, noin miljoonaa matkustajaa vuodessa, suuntaa antavana kenttänä voidaan pitää Oulun lentokenttää, jonka matkustajamäärä on noin matkustajaa vuodessa. Vuonna 2006 Oulun kentän laskeutumisien määrä oli kpl, josta liikennelentoja oli kpl, yleisilmailua kpl ja sotilasilmailuun liittyviä laskeutumisia kpl. Vuonna 2006 Oulun kenttä palveli matkustajaa. Oulun kenttä työllistää suoraan noin 250 henkilöä, joista noin 60 henkilöä on Finavian palveluksessa, ja noin 190 henkilöä kentällä toimivien yritysten palveluksessa. Voidaan siis olettaa, että mikäli Porvooseen sijoittuva kenttä olisi Oulun kentän kaltainen, suora työllistävä vaikutus olisi samansuuruinen kuin Oulussa, eli noin 250 henkilöä. Mikäli kenttä tulee olemaan pääosin yleisilmailuun ja helikopteritoimintaan keskittyvä kenttä, suora työllistävä vaikutus tulee olemaan melko vaatimaton. Suuntaa antavana referenssinä voidaan pitää esimerkiksi Porin lentokenttää, josta selvityksen melurajat on kopioitu. Vuonna 2006 Porin kentän laskeutumisien määrä oli kpl, josta liikennelentoja oli kpl ja loppuosa yleisilmailua lukuun ottamatta muutamia (27 kpl) sotilasilmailuun liittyviä laskeutumisia. Vuonna 2006 Porin kenttä palveli matkustajaa. Porin kenttä työllistää suoraan noin 45 henkilöä, joista 27 henkilöä on Finavian palveluksessa, 10 handling-yhtiön palveluksessa, 3-5 autovuokraamojen palveluksessa, kolme ravintolan palveluksessa ja muut turvatarkastus- sekä siivoustehtävissä. Voidaan siis olettaa, että mikäli Porvooseen sijoittuva kenttä olisi Porin kentän kaltainen, suora työllistävä vaikutus olisi samansuuruinen kuin Porissa, eli vajaat 50 henkilöä.

6 6 (9) Ruotsissa tehtyjen selvitysten perusteella kannattavan lentokentän aikaansaamiseksi tarvitaan noin miljoona matkustajaa vuodessa. Suomessa kannattavia kenttiä ovat Helsinki-Vantaan ja Oulun kentät. Oulun kentän liikevaihto on noin 9-10 M ja tulos on noin 0,10 /matkustaja. Tästä voinee vetää johtopäätöksen, että Porvooseen mahdollisesti sijoitettava kenttä tulisi olemaan ainakin Oulun kentän kokoinen ja suora työllistävä vaikutus siis noin 250 henkilöä. Noin miljoonan matkustajan määrä tulee kuitenkin olemaan haasteellista, jos kenttä samalla tulisi toimimaan Etelä-Suomen tärkeimpänä yleisilmailu- ja helikopterikenttänä. Oulusta saatujen kokemusten perusteella liikelentojen ja yleisilmailun, etenkin helikopteritoimintojen osalta, yhteen sovittaminen on haasteellista. Liikelentojen määrän noustessa kentän käyttö yleisilmailuun hankaloituu huomattavasti. On siis kyseenalaista, voidaanko järkevällä tavalla yhdistää laajamittainen liikelentotoiminta ja yleisilmailu niin, että sekä matkustajamäärälliset että yleisilmailun tavoitteet toteutetaan. 10 Kentän välilliset työllistävät vaikutukset Porvoon seudulle Mahdollisen lentokentän välilliset työllistävät vaikutukset Porvoon seudulle riippuvat vahvasti mahdollisesti rakennettavan lentokentän luonteesta ja koosta. Mikäli kenttä tulee olemaan pääosin yleisilmailuun ja helikopteritoimintaan keskittyvä kenttä, välilliset vaikutukset tulevat olemaan melko vaatimattomat. Mikäli kenttä palvelisi laajamittaisesti liikelentoja, heijastevaikutukset Porvoon seudulla olisivat suuret. Tampereen lentokentän suunnittelun yhteydessä arvioitiin kentän miljoonan vuotuisen matkustajamäärän synnyttävän alueelle noin tuhat uutta työpaikkaa. Uusien työpaikkojen määrä on voimakkaasti riippuvainen siitä, miten hyvin kaupunki ja seutu pystyvät hyödyntämään matkustajavirtojen tuomaa potentiaalia. Jotta tarkka suunnitelma potentiaalin hyödyntämisestä voitaisiin tehdä, pitäisi tuntea matkustajakunnan profiili. Tuntematta kaavailtua liikelentoprofiilia tarkemmin on mahdotonta määritellä kehittämistoimenpiteitä tai tehdä tarkempaa analyysia välillisistä vaikutuksista alueen elinkeinoelämälle. Yleisinä kommentteina voidaan kuitenkin todeta, että mikäli miljoonan matkustajan vuotuinen määrä saavutetaan, vaikutukset niin julkisen kun taksiliikenteen puolella tulevat olemaan merkittäviä. Lisäksi on mahdollista merkittävästi kehittää alueen matkailupalveluja sekä muita palvelualoja. Rahtiliikenne antaa mahdollisuuksia erinäisten logististen palvelujen synnyttämiselle. Lisäksi logististen solmukohtien ympärille on mahdollista kehittää erilaisia business park konsepteja. Lentokentät ovat maailmanlaajuisesti taloudellisen toiminnan logistiikan liikenteen solmukohtia. Porvoon näkyvyys kansainvälisissä yhteyksissä lisääntyisi, mikäli Backaksen lentokenttä käsittäisi myös liikelentotoimintoja.

7 7 (9) Mikäli lentokentän sijoittamisesta Porvooseen tehdään päätös, tulisi kaupungin välittömästi käynnistää kehittämisohjelma, joka tähtää kentän tuoman potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. 11 Toteuttamiskustannukset, rahoitus, aikataulu Raporttiin liittyy rakennuskustannustarkastelu, jonka mukaan 1. vaiheen rakennuskustannukset ovat n. 63 miljoonaa euroa ja 2. vaiheen kustannukset, kun kaupallisen ja liikelentotoiminnan vaatimat rakenteet toteutetaan, n. 120 miljoonaa euroa. Raportista ei käy ilmi, mikä taho tai mitkä tahot vastaisivat kustannuksista. ei ole varautunut osallistumaan kentän rahoituskustannuksiin. Raportista ei myöskään selviä toteuttamisen aikataulutietoja. 12 Loppupäätelmä Lausunnon kohteena oleva aineisto on Porvoon kaupungin mielestä puutteellinen. Oleelliset puutteet koskevat meluvaikutusten arviointia, Sova-lain hengen huomioon ottamatta jättämistä sekä Helsingin seudun metropolialueen maankäytön ja aluerakenteen kehittämisen käsittelemättä jättämistä. Riippuen mahdollisen lentokentän luonteesta ja koosta sillä saattaa olla merkittävä suora ja epäsuora työllistävä vaikutus. Ehdotettu lentokenttä rajoittaisi kuitenkin vahvasti Porvoon maankäyttöä kaupungin pääkasvusuunnassa. Mahdollisen lentokentän kokonaistaloudellinen vaikutus Porvoon kaupungin näkökulmasta on näin ollen kyseenalainen. Porvoon mielestä Helsinki-metropolia tulisi kehittää monikeskusmaisesti Helsingistä kohti pohjoista, itää ja länttä. Liikkumisen tulisi tulevaisuudessa perustua ympäristö- ja ilmastosyistä yhä enemmän raideliikenteen aktiiviseen kehittämiseen. Sipoon ja Porvoon mukaan ottaminen Helsingin seudun aktiiviseksi maankäytön kehittämiskumppaniksi edellyttää raideliikenteen rakentamista Sipoon kautta Porvooseen. Toteutus tulee nähdä osana Heli-rata-hankkeen uudelleen tarkastelua. Helsingin seudun metropolialueella raideyhteyksinä ovat tärkeitä raide- ja junayhteyksien toteuttaminen ja nopeuttaminen Tampereen ja Turun kentille sekä Marja-rata. Edellä kuvatun vaihtoehdon mukaan ottaminen vaihtoehtotarkasteluihin avaisi mahdollisuudet turvata Helsinki-Vantaan lentokentän kapasiteetti tulevaisuudessa ja Malmin kentän säilyttäminen yleisilmailukenttänä. Samalla turvattaisiin selkeästi paremmat mahdollisuudet varmistaa ihmisläheinen ja kohtuuhintainen asuminen Helsingin metropolialueella. Liite Kuva 1 (sivu 8)

8 8 (9)

9 9 (9)

1 (8) Kaupunginhallituksen lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja käsitellään kaupunginvaltuustossa 31.10.

1 (8) Kaupunginhallituksen lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitelty kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja käsitellään kaupunginvaltuustossa 31.10. 1 (8) Borgå stad (Käsitelty kaupunginhallituksessa Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia jotka kohdistuvat (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 189. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.06.2013 Sivu 1 / 1 4619/08.01.00/2012 Kaupunginhallitus 381 17.12.2012 189 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä

Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Esitys Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston kulurakenteen ja hinnoittelun selvityksestä Liikenne- ja viestintäministeriö 23.1.2013 Työn tarkoitus ja rajaus Selvitystyö on tehty lentoliikennestrategiatyön

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio 8.2.2008 85/40/2005 Tiehallinto Viite Asia Helsingin seudun lentokenttäselvitys Päätösesitys jatkotoimenpiteistä Toimiva ja kehityskykyinen lentoliikennetoiminta pääkaupunkiseudulla on koko maan kilpailukyvyn

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016)

Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNKI LAUSUNTO Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: Lausuntopyyntö vuoden 2017 osto- ja velvoiteliikenteestä (LVM 1437/08/2016) KEURUUN KAUPUNGIN LAUSUNTO JUNIEN OSTO- JA VELVOITELIIKENTEESTÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

Tytyri-Hiidensalmi OYK

Tytyri-Hiidensalmi OYK Lohjan kaupunki Tytyri-Hiidensalmi OYK Meluselvitys 12.10.2004 Viite 82108188 Versio Pvm 12.10.2004 Hyväksynyt Tarkistanut HWe Kirjoittanut TKl Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

SISÄLTÖ JA RAKENNE MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI MALLIN PUUTTEET JA KATVEALUEET JOHTOPÄÄTÖKSET PILOTOINNISTA MALLIN JATKOTYÖSTÄMINEN

SISÄLTÖ JA RAKENNE MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI MALLIN PUUTTEET JA KATVEALUEET JOHTOPÄÄTÖKSET PILOTOINNISTA MALLIN JATKOTYÖSTÄMINEN SISÄLTÖ JA RAKENNE SISÄLTÖ JA RAKENNE 1 2 3 4 5 6 7 8 MAAPAIKKA-HALLINTAMALLI MALLIN PILOTOINTI PILOTOINNIN KARTAT MALLIN PUUTTEET JA KATVEALUEET JOHDANTO MALLIN KEHITTÄMIS- Maapaikka-hallintamallin JA

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille

Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille KUNTAUUDISTUKSEN SEUTUTILAISUUS OULUN KAUPUNKISEUTU, Oulu 4.4.2014 Professori Perttu Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto Kehittyvien kaupunkiseutujen merkitys menestyville alueille Mihin yritän vastata ja

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Suoma Sihto 5.11.2009 HLJ 2011 -suunnitelma Laadintaprosessi ja aikataulu Syyskuu 2009 HLJ 2011:n puiteohjelma, YTV:n hallitus 13.6.2008 Liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSEN TÄYDENNYS, KIITORADAN PIDENNYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2012 SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA YMPÄRISTÖMELUSELVITYKSE TÄYDEYS, KIITORADA PIDEYS SEIÄJOE LETOASEMA LETOTOIMIA

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu

Helsingin seudun MAL suunnittelu Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 mikä se on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019 2050. Suunnitelmaa valmistelevat

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Malmin lentoasema Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Sisältö Malmin lentotoiminta Jakauma eri toimijoiden kesken Valtion ja Patrian

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA VASTINE 2 1 ELY-keskuksen kirje 11.3.2011 ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVA-ALUEEN RAIDEYHTEYS HA - HANKKEEN YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARPEEN SELVITTÄ- MINEN Dnro 2011-440, Östersundom-toimikunta

Lisätiedot

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta

Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 1 Lentoradan lisätarkastelut KUUMA-kuntien alueella lisätarkastelut Oikoradan osalta 7.6.2011 TIMO HUHTINEN 2 Työn tavoitteet Työn tarkoituksena oli selvittää millä alueilla Lahden Oikoradalla Ristikydön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen aloitettu 2011 Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava - lainvoima

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Seutufoorumi 2010. Aika 15.1.2010

Tampereen kaupunkiseutu Seutufoorumi 2010. Aika 15.1.2010 Tampereen kaupunkiseutu Seutufoorumi 2010 Aika 15.1.2010 Paikka: Tampere-talo 1 2 Tehdä selvitys keskuskaupunkien ja kehyskuntien taloudellisista vuorovaikutus- ja kehitystekijöistä ja selvitykseen perustuvat

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA

HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA HELSINKI-VANTAAN KEHITYSOHJELMAN ETENEMINEN KOHTI ENTISTÄ PAREMPAA LENTOASEMAA Ville Haapasaari Lentoasemanjohtaja Finavia Finanssilounas 17.4.2015 1 FINAVIA LYHYESTI Valtion omistama lentoasemayhtiö 24

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) Kaupunginhallitus Ryj/2 11.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2015 1 (6) 2 Lausunto Liikenteen turvallisuusvirastolle Finavia Oyj:n hakemuksesta meluun liittyvistä toimintarajoituksista Helsinki- Vantaan lentoasemalla HEL 2011-001908

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA

YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Liite 1 YRITYSVUOROVAIKUTUKSEN KONSEPTIT JA TOTEUTUS MAL-SUUNNITTELUSSA Tehtävän määrittelyä ja sparrauskohteiden kuvausta Kati-Jasmin Kosonen, Kimmo Kurunmäki www.mal-verkosto.fi Hankkeen taustaa Selvitys:

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Rikhard Manninen Yleiskaavapäällikkö Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 4.5.2016 Strategia ja visio Väestöprojektio ja mitoitus

Lisätiedot

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Anna Pätynen ja Jari Rantsi (8.12.2017) Kestävän kaupunkiliikkumisen edistäminen on osa ratkaisua, jolla vähennetään liikenteestä aiheutuvia

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 1744 70101 KUOPIO Viite: Hallinto-oikeuden diaarinumero 01511/16/4102 SAVITAIPALEEN KUNNAN MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE SAVITAIPALEEN KUNNANHALLITUKSEN

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys

Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1. Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004. Korso-Savio maankäyttöselvitys Yleiskaavatoimikunta 22.4.2004 liite 5/1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu YK0012 / 22.4.2004 Korso-Savio maankäyttöselvitys Johdanto Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset ovat 27.1.2003 hyväksyneet

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella

Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Helsinki, Itämeri, Eurooppa, Aasia Lentoliikenteen merkitys ja kehitysnäkymät Itämeren alueella Toimitusjohtaja Samuli Haapasalo Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan kumppanuusseminaari 27.10.2010

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta

Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Selvitys valtioneuvoston periaatepäätöksen ja valtakunnallisen toimintaohjelman toteutumisesta meluntorjunnasta Ari Saarinen Lentomelun seudullinen seurantaryhmä 13.12.2012 Meluntorjunnan toimintaohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO

Dnro 269/301/2008. Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL VALTIONEUVOSTO 31.12.2008 Dnro 269/301/2008 Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Viite MMM 928/720/2008 Lausuntopyyntö 18.11.2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen arvio

Lisätiedot

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa:

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa: Itä-Uudenmaan liitto Rauhankatu 29 06100 Porvoo Viitaten lausuntopyyntöönne 25.2.2004 Asia: Helsingin seutu - Porvoo aluerakenneselvitys Kiitämme lausuntopyynnöstä ja toteamme asiasta seuraavaa: Yleisesti

Lisätiedot

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014

Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 Selvitys Karjalohjan lämpölaitoksen paikasta Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TL 9.12.2014 JOHDANTO Uuden hakelämpölaitoksen sijoittamista Karjalohjalle koskeva selvitystyö sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Maantieselvitys 16.8.2010

Maantieselvitys 16.8.2010 Maantieselvitys 16.8.2010 Työn keskeinen sisältö 1. Saada kokonaiskuva seudun liikenneyhteyksien kehittämiseksi ympäristönäkökohdat huomioiden. 2. Saada uusia ideoita siitä, kuinka Forssan seutu voisi

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot