1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (9) Lentokenttätyöryhmän lausuntoehdotus Borgå stad (Käsitellään kaupunginhallituksessa 22.10.2007 ja kaupunginvaltuustossa 31.10."

Transkriptio

1 1 (9) Liikenne- ja viestintäministeriö PL Valtioneuvosto Viite: Lausuntopyyntö 85/40/2005 Lausunto Helsingin seudun lentokenttäselvityksestä Helsingin seudun lentokenttäsuunnitelma on laadittu Ilmailulaitos Finavian toimesta ja liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Suunnitelma on luonteeltaan teknistaloudellinen. Lentokenttätoimintojen kehittämismahdollisuuksia on tutkittu neljän eri vaihtoehdon pohjalta erityisesti valtion intressien näkökulmasta. Selvitys tulee toimimaan raportin mukaan päätöksenteon materiaalina valittaessa jatkoon sopivin vaihtoehto Helsingin seudun lentokenttätoimintojen kehittämiseksi. Edelleen raportin mukaan päätös siitä, miten lentokenttätoimintoja kehitetään, tehdään vuoden 2007 aikana. Kaupungilla ei ole mahdollisuuksia itse tuottaa kaikkia niitä selvityksiä, jotka olisivat tarpeen todellisen kuvan saamiseksi lentokenttähankkeen vaikutuksista. Näiden tietojen tulisi selvityksestä vastaavan tahon laatimina olla kaupungin käytössä. Samoin vastaavien tietojen tulisi olla käytössä muiden tutkittujen vaihtoehtoisten kehittämismahdollisuuksien osalta. Lentokenttähankkeen koosta ja sen toiminnallisesta kokonaisuudesta on annettu informaatiotilaisuuksissa huomattavan erilainen kuva (vertaus Oulun kenttään), kuin mikä käy ilmi itse lausunnon kohteena olevasta raportista. Raportissa on myös mainittuna hankkeen todennäköinen toteuttaminen vaiheittain. Hankkeen lopullisen koon ollessa epäselvä on myös hankkeen arvioiminen annettavan lausunnon perustaksi erittäin ongelmallista. Niin ikään jää epäselväksi olisiko mahdollisen lentokentän painopiste yleisilmailussa vai liikelentotoiminnassa. Hankkeen vaikutuksia ympäristöön, asumiseen, tulevaan aluerakenteeseen tai sen suoraa ja epäsuoraa työllistävää vaikutusta ei voi raportin puutteellisuuksista johtuen selvittää. Tässä lausunnossa tuodaankin lähinnä esille niitä kysymyksiä, jotka tulisi seikkaperäisesti tutkia eri vaihtoehtojen osalta, ennen kuin Helsingin seudun uuden lentokentän sijoitukseen otetaan kantaa. katsoo, että se on ehdotettuna lentokentän sijaintikaupunkina asetettu lausuntopyynnössä kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa puutteellisin tiedoin olisi lyhyessä ajassa otettava kantaa eteläisen Suomen merkittävimpään uuteen infrastruktuurihankkeeseen. Julkisuudessa esitetyt kannanotot kaupungin lausunnon vähäisestä merkityksestä herättävät myös hämmästystä.

2 2 (9) 1 Vuorovaikutus ja ympäristövaikutukset on saanut suunnitelman käyttöönsä sen julkistamistilaisuudessa Suunnitelmassa mainitaan, että mikäli vuonna 2007 tehdyssä päätöksessä päädytään yhteen selvitettyyn vaihtoehtoon, on seuraava vaihe ympäristövaikutusten arvioinnin laatiminen, johon kytketään myös vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. pitää erittäin valitettavana, että kaupunkia, jonka alueelle yksi kehittämisvaihtoehdoista kohdistuu, ei ole informoitu selvitysvaiheessa. Sova-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) 3 :n mukaan suunnitelmasta vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan riittävässä määrin valmistelun kuluessa, jos suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Sova-lain tavoitteena on myös parantaa yleisön tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kestävää kehitystä. katsoo, että selvityksen laatimisessa ei ole otettu huomioon riittävässä määrin lain mukaista yleistä velvollisuutta ympäristövaikutusten selvittämiseen. katsoo, että selvityksen laatiminen olisi ehdottomasti edellyttänyt sidosryhmien ja yleisön osallistumista valmisteluvaiheessa. katsoo, että menettely ympäristövaikutusten selvittämisen suhteen sekä vuorovaikutuksen osalta on raportin valmistelussa ollut Sova-lain hengen vastaista. 2 Päätös lentokenttätoimintojen kehittämisestä ei voi hyväksyä menettelyä, että päätös lentokenttätoiminnan kehittämisestä tehdään raportissa esitetyn mukaisesti siten, että nyt lausuntokierroksella olevan raportin vaihtoehdoista päätetään valita yksi edelleen kehitettäväksi. Tällöin tulisi ympäristövaikutusten arviointi sekä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa kyseeseen vasta yleissuunnitelmavaiheessa, mikä ei ole tämän kokoisessa hankkeessa hyväksyttävä menettely. 3 Lentomelua ei ole luotettavasti arvioitu Lentokentän merkittävin ympäristövaikutus on ylivoimaisesti lentomelu. Lentomelun vaikutuksia ei ole luotettavasti selvitetty tässä vaiheessa. Mahdollinen päätös uuden lentokentän rakentamisesta voidaan tehdä tosiasiallisesti vasta kun on olemassa tietoa lentomelun todellisista vaikutuksista. Lentokenttäselvityksessä on lisäksi esitetty mahdollisuus Backaksen kentän laajentamiseen 2500 metriin eikä myöskään laajennetun kentän meluvaikutuksia ole mitenkään kuvattu. Lentomelun merkitystä Porvoon seudulle on vaikeata arvioida lentokenttäselvityksen perusteella. Selvityksessä on melujen arvioinnissa käytetty mallina Porin lentokentälle määritettyä melualuetta. Porin lentokentän melualue on siirretty sellaisenaan Porvoon Backaksen kentälle (mm. raportin kuva 9). Porin lentokentällä oli Finnavian lentoliikennetilaston mukaan vuonna 2006 matkustajia vain Porvoon kaupunginvaltuustolle annetussa suullisessa informaatiossa on esitetty, että kentälle tulisi noin miljoonaa matkustajaa vuodessa ja että kenttä olisi Oulun lentokentän

3 3 (9) kaltainen. Oulun lentokentällä oli Finnavian lentoliikennetilaston mukaan vuonna 2006 matkustajia Koska Backaksen hankkeen koko ei tosiasiallisesti ole Porvoon kaupungin tiedossa eikä meluvaikutuksia ole Porvoon osalta arvioitu, on Porvoossa melunvaikutusten haarukoimiseksi tarkasteltu Oulun lentokentän aiheuttamia meluvaikutuksia ja vastaavat melualueet siirretty Porvoon Backakseen. Menetelmä on siis sama kuin lentokenttäselvityksessä käytetty, mutta Porin kentän melukäyrien sijaan on tarkasteltu Oulun kentän melukäyriä. Sekä Oulun että Porin kenttien melualueet on selvitetty Ilmailulaitoksen/Finavian toimesta. Kuvassa 1 (liite) on piirrettynä Backaksen kentän ympärille melukäyrät, jotka ovat vastaavat kuin Oulun seudun yleiskaavassa sekä Oulunsalon kunnan osayleiskaavoissa on lentokentän ympärille esitetty, ja ne perustuvat Ilmailulaitoksen/Finavian tekemiin meluselvityksiin ja ennusteisiin. Jos Backaksen lentokentästä tulee edellä esitetyn mukaisesti Oulun kentän kaltainen (liikenteen laadun ja määrien suhteen), on lentokentän melualue huomattavasti suurempi kuin raportissa on arvioitu. Melualue (55 db) ulottuu tällöin noin 7-8 kilometrin päähän kentän suuntaisesti kentän päistä mitattuna. Myös vaikutukset asutukseen, asutuksen laajenemismahdollisuuksiin yms. seikkoihin ovat huomattavasti laajemmat kuin mitä raportissa on arvioitu. Kentän läheisyydessä on varsin tiivistäkin kyläasutusta, ja melualueelle tullee Porvoon kaupungin arvion mukaan jäämään huomattavasti enemmän asukkaita kuin selvityksessä on arvioitu. Maantieliikenteen, rautatieliikenteen ja lentoliikenteen yhteisvaikutusta melun suhteen ei ole selvityksessä arvioitu. Porvoon kaupungin käsityksen mukaan Porvooseen tulee erittäin laaja lounais-koillinen suuntainen meluvyöhyke, jossa maankäytön kehittämismahdollisuudet ovat erittäin rajalliset. 4 Lentokentän aiheuttamat maankäytön rajoitukset muuttavat taajaman ja hajaasutusalueiden kasvusuunnitelmia Uudessa maakuntakaavaehdotuksessa esitetty taajaman ainoa laajenemisalue vuoden 2020 jälkeen jää yllä mainitun, Oulun kentän tietoihin perustuvan arvion mukaan lentokentän melualueen alle. Tällöin taajama ei melun takia voi enää laajentua länteen. Myös pohjoinen laajenemissuunta saattaa muodostua erittäin rajoitetuksi lentokentän aiheuttamien meluvaikutusten takia. Tässä skenaariossa kentän sijoittaminen johtaisi siihen, että Porvoon edullisimmat ja maakuntakaavaehdotuksessa olevat ainoat vuoden 2020 jälkeen käyttöön tulevat laajenemisalueet eivät olisi rakennettavissa. Tämä rajoittaisi kaupungin kehittämismahdollisuuksia merkittävästi, ja saattaisi vaikuttaa kaupungin kasvuun. Käytännössä kaupunkitaajaman laajenemisalueille jäisi tällöin mahdollisuuksia enää idän suuntaan. Nämä alueet ovat vääjäämättä kaupunkirakenteellisesti epäedullisempia. Haja-asutusalueilla ja kyläkeskuksissa akselilla Kulloo-Treksilä-Saksala-Suomenkylä mahdollisuudet asutuksen kehittämiseen heikkenisivät oleellisesti lentokentän myötä. Backaksen lentokenttä aiheuttaisi Porvoon kaupungin arvion mukaan merkittäviä maankäytöllisiä vaikutuksia ja rajoituksia kaupungin kehityssuuntiin.

4 4 (9) 5 Vaikutukset seudun aluerakenteeseen Mikäli Porvoon Backakseen sijoitetaan lentokenttä, tulevat Itä-Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa tehdyt ratkaisut asutuksen laajenemisalueista varmasti uudelleen harkittavaksi. Koko Helsinki-Sipoo-Porvoo vyöhykkeen maankäyttö tulisi tarkastella muuttuneista lähtökohdista käsin uudelleen maakuntakaavassa. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten monella tavalla ja kuinka laajasti mahdollinen lentokenttä vaikuttaa maankäyttöratkaisuihin, koska sitä ei ole maankäytöllisesti tutkittu. Seudullinen aluerakenne ja maankäyttöratkaisut tulee perinpohjaisesti selvittää ennen kuin päätös kentän sijoittamisesta tehdään. Kentän käyttöönoton on arvioitu olevan mahdollista vuoden kuluttua. Rajoitukset Porvoon maankäytön suunnitteluun ja heijastusvaikutukset läntisen Porvoon kiinteistöjen arvoihin realisoituvat heti, vaikka valitusprosessit siirtäisivätkin päätösten lainvoimaisuuden vuosien päähän. Epävarmuuden tila pysäyttää alueen luontaisen kehittämisen ja elinvoiman. 6 Kilpilahden alueen läheisyys Kilpilahden teollisuusalue on pohjoismaiden laajin petrokemianteollisuuden keskittymä. Kilpilahdessa on kuusi suuronnettomuusvaarallista laitosta, jotka ovat ns. seveso IIdirektiivin ylemmän tason turvallisuusselvitysvelvollisia. Lisäksi suuronnettomuusvaara liittyy ratapihan ja sataman (Suomen suurin satama tonnimäärältään) toimintaan. Lentokenttäselvityksessä ei ole arvioitu niitä riskejä ja vaikutuksia, joita lentokentän sijoittaminen näin lähelle Kilpilahtea saattaa aiheuttaa. katsoo, että asiaa on riittävästi selvitettävä ennen kuin päätös kentästä tehdään. 7 Maantieliikenteeseen liittyviä kysymyksiä Yleisesti voidaan todeta, että lentokentän toiminnasta riippumatta lentokentän käytöstä syntyvä liikenne ohjautuu yleisille teille, eikä näin ollen välttämättä aiheuta suoranaisia paineita katuverkon laajentamiseen tai ongelmia katuverkon liikenteen sujuvuuteen. Liikennevirrat, jotka syntyvät kentän käytöstä riippuvat tietysti siitä, mitä toimintoja kentälle tulee. Yleisilmailutoiminnan ollessa kyseessä liikennevirrat ovat suhteellisen pieniä. Liikenne muodostuu harrastajien/ kouluttajien ajosuoritteista sekä huolto- ja tankkausliikenteestä. Liikennevirtojen kasvua ei todennäköisesti huomaa moottoritiellä/paikallisteillä kuin paikallisesti. Yleisilmailu ei todennäköisesti tuo myöskään työpaikkoja paikkakunnalle. Yleisilmailutoiminta on mukana kaikissa muissa laajemmissa vaihtoehdoissa. Liikelentotoiminta on ennusteiden mukaan pientä, n lentoa vuositasolla, joten liikenne ei aiheuta suurta muutosta päivittäiseen liikenteeseen. Toiminta lisää jonkin verran huolto- ja tankkausliikennettä. Työpaikkojen syntymiseen toiminnalla ei olisi vaikutusta.

5 5 (9) Reittilentotoiminta olisi selvityksen mukaan kotimaahan ja lähialueiden ulkomaan kohteisiin suuntautuvaa alle 80 istumapaikkaisilla koneilla tapahtuvaa toimintaa. Reittilentotoiminnan on ajateltu välittävän jossain vaiheessa n matkustajaa vuodessa. Tilauslentotoiminnan kanssa vaikutukset liikenteeseen ovat jo merkittäviä sekä suoraan että välillisesti. Em. toiminnot edellyttävät hyviä maaliikenneyhteyksiä. Joukkoliikennereititys tulisi rakentaa kenttää palvelevaksi. Linja-autoreitit tulisi suunnitella kentän kautta kulkeviksi, taksiliikenne lisääntyisi huomattavasti. Heli-rata yhteys tulisi (ainakin pääkaupunkiseudun suuntaan) olemaan oleellinen osa kentän toimivuutta, saavutettavuutta ja hyvää palvelutasoa. 8 Pohjaveteen liittyviä kysymyksiä Ehdotetun kentän lounaispuolella on pohjavesialue ( ), jossa sijaitsee Mickelsbölen vedenottamo (vedenottolupa). Lentokenttäalueen rajaus on lähellä pohjavesialueen rajaa, ja laajennusvaihtoehdon jälkeen kentän alue ulottuu ilmeisesti pohjavesialueelle. Vedenottamo ei tällä hetkellä ole käytössä, mutta se tulee säilyttää varavedenottamona. Vedenottamolla ei ole vahvistettua suoja-aluetta. Kentän vaikutus pohjavesialueeseen olisi selvitettävä erikseen. 9 Kentän suora työllistävä vaikutus Mahdollisen lentokentän suora työllistävä vaikutus Porvoon seudulle riippuu vahvasti rakennettavan lentokentän luonteesta ja koosta. Mikäli Porvooseen sijoitettava kenttä olisi liikelentoihin keskittyvä ja palvelisi, niin kun selvityksessä on esitetty, noin miljoonaa matkustajaa vuodessa, suuntaa antavana kenttänä voidaan pitää Oulun lentokenttää, jonka matkustajamäärä on noin matkustajaa vuodessa. Vuonna 2006 Oulun kentän laskeutumisien määrä oli kpl, josta liikennelentoja oli kpl, yleisilmailua kpl ja sotilasilmailuun liittyviä laskeutumisia kpl. Vuonna 2006 Oulun kenttä palveli matkustajaa. Oulun kenttä työllistää suoraan noin 250 henkilöä, joista noin 60 henkilöä on Finavian palveluksessa, ja noin 190 henkilöä kentällä toimivien yritysten palveluksessa. Voidaan siis olettaa, että mikäli Porvooseen sijoittuva kenttä olisi Oulun kentän kaltainen, suora työllistävä vaikutus olisi samansuuruinen kuin Oulussa, eli noin 250 henkilöä. Mikäli kenttä tulee olemaan pääosin yleisilmailuun ja helikopteritoimintaan keskittyvä kenttä, suora työllistävä vaikutus tulee olemaan melko vaatimaton. Suuntaa antavana referenssinä voidaan pitää esimerkiksi Porin lentokenttää, josta selvityksen melurajat on kopioitu. Vuonna 2006 Porin kentän laskeutumisien määrä oli kpl, josta liikennelentoja oli kpl ja loppuosa yleisilmailua lukuun ottamatta muutamia (27 kpl) sotilasilmailuun liittyviä laskeutumisia. Vuonna 2006 Porin kenttä palveli matkustajaa. Porin kenttä työllistää suoraan noin 45 henkilöä, joista 27 henkilöä on Finavian palveluksessa, 10 handling-yhtiön palveluksessa, 3-5 autovuokraamojen palveluksessa, kolme ravintolan palveluksessa ja muut turvatarkastus- sekä siivoustehtävissä. Voidaan siis olettaa, että mikäli Porvooseen sijoittuva kenttä olisi Porin kentän kaltainen, suora työllistävä vaikutus olisi samansuuruinen kuin Porissa, eli vajaat 50 henkilöä.

6 6 (9) Ruotsissa tehtyjen selvitysten perusteella kannattavan lentokentän aikaansaamiseksi tarvitaan noin miljoona matkustajaa vuodessa. Suomessa kannattavia kenttiä ovat Helsinki-Vantaan ja Oulun kentät. Oulun kentän liikevaihto on noin 9-10 M ja tulos on noin 0,10 /matkustaja. Tästä voinee vetää johtopäätöksen, että Porvooseen mahdollisesti sijoitettava kenttä tulisi olemaan ainakin Oulun kentän kokoinen ja suora työllistävä vaikutus siis noin 250 henkilöä. Noin miljoonan matkustajan määrä tulee kuitenkin olemaan haasteellista, jos kenttä samalla tulisi toimimaan Etelä-Suomen tärkeimpänä yleisilmailu- ja helikopterikenttänä. Oulusta saatujen kokemusten perusteella liikelentojen ja yleisilmailun, etenkin helikopteritoimintojen osalta, yhteen sovittaminen on haasteellista. Liikelentojen määrän noustessa kentän käyttö yleisilmailuun hankaloituu huomattavasti. On siis kyseenalaista, voidaanko järkevällä tavalla yhdistää laajamittainen liikelentotoiminta ja yleisilmailu niin, että sekä matkustajamäärälliset että yleisilmailun tavoitteet toteutetaan. 10 Kentän välilliset työllistävät vaikutukset Porvoon seudulle Mahdollisen lentokentän välilliset työllistävät vaikutukset Porvoon seudulle riippuvat vahvasti mahdollisesti rakennettavan lentokentän luonteesta ja koosta. Mikäli kenttä tulee olemaan pääosin yleisilmailuun ja helikopteritoimintaan keskittyvä kenttä, välilliset vaikutukset tulevat olemaan melko vaatimattomat. Mikäli kenttä palvelisi laajamittaisesti liikelentoja, heijastevaikutukset Porvoon seudulla olisivat suuret. Tampereen lentokentän suunnittelun yhteydessä arvioitiin kentän miljoonan vuotuisen matkustajamäärän synnyttävän alueelle noin tuhat uutta työpaikkaa. Uusien työpaikkojen määrä on voimakkaasti riippuvainen siitä, miten hyvin kaupunki ja seutu pystyvät hyödyntämään matkustajavirtojen tuomaa potentiaalia. Jotta tarkka suunnitelma potentiaalin hyödyntämisestä voitaisiin tehdä, pitäisi tuntea matkustajakunnan profiili. Tuntematta kaavailtua liikelentoprofiilia tarkemmin on mahdotonta määritellä kehittämistoimenpiteitä tai tehdä tarkempaa analyysia välillisistä vaikutuksista alueen elinkeinoelämälle. Yleisinä kommentteina voidaan kuitenkin todeta, että mikäli miljoonan matkustajan vuotuinen määrä saavutetaan, vaikutukset niin julkisen kun taksiliikenteen puolella tulevat olemaan merkittäviä. Lisäksi on mahdollista merkittävästi kehittää alueen matkailupalveluja sekä muita palvelualoja. Rahtiliikenne antaa mahdollisuuksia erinäisten logististen palvelujen synnyttämiselle. Lisäksi logististen solmukohtien ympärille on mahdollista kehittää erilaisia business park konsepteja. Lentokentät ovat maailmanlaajuisesti taloudellisen toiminnan logistiikan liikenteen solmukohtia. Porvoon näkyvyys kansainvälisissä yhteyksissä lisääntyisi, mikäli Backaksen lentokenttä käsittäisi myös liikelentotoimintoja.

7 7 (9) Mikäli lentokentän sijoittamisesta Porvooseen tehdään päätös, tulisi kaupungin välittömästi käynnistää kehittämisohjelma, joka tähtää kentän tuoman potentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. 11 Toteuttamiskustannukset, rahoitus, aikataulu Raporttiin liittyy rakennuskustannustarkastelu, jonka mukaan 1. vaiheen rakennuskustannukset ovat n. 63 miljoonaa euroa ja 2. vaiheen kustannukset, kun kaupallisen ja liikelentotoiminnan vaatimat rakenteet toteutetaan, n. 120 miljoonaa euroa. Raportista ei käy ilmi, mikä taho tai mitkä tahot vastaisivat kustannuksista. ei ole varautunut osallistumaan kentän rahoituskustannuksiin. Raportista ei myöskään selviä toteuttamisen aikataulutietoja. 12 Loppupäätelmä Lausunnon kohteena oleva aineisto on Porvoon kaupungin mielestä puutteellinen. Oleelliset puutteet koskevat meluvaikutusten arviointia, Sova-lain hengen huomioon ottamatta jättämistä sekä Helsingin seudun metropolialueen maankäytön ja aluerakenteen kehittämisen käsittelemättä jättämistä. Riippuen mahdollisen lentokentän luonteesta ja koosta sillä saattaa olla merkittävä suora ja epäsuora työllistävä vaikutus. Ehdotettu lentokenttä rajoittaisi kuitenkin vahvasti Porvoon maankäyttöä kaupungin pääkasvusuunnassa. Mahdollisen lentokentän kokonaistaloudellinen vaikutus Porvoon kaupungin näkökulmasta on näin ollen kyseenalainen. Porvoon mielestä Helsinki-metropolia tulisi kehittää monikeskusmaisesti Helsingistä kohti pohjoista, itää ja länttä. Liikkumisen tulisi tulevaisuudessa perustua ympäristö- ja ilmastosyistä yhä enemmän raideliikenteen aktiiviseen kehittämiseen. Sipoon ja Porvoon mukaan ottaminen Helsingin seudun aktiiviseksi maankäytön kehittämiskumppaniksi edellyttää raideliikenteen rakentamista Sipoon kautta Porvooseen. Toteutus tulee nähdä osana Heli-rata-hankkeen uudelleen tarkastelua. Helsingin seudun metropolialueella raideyhteyksinä ovat tärkeitä raide- ja junayhteyksien toteuttaminen ja nopeuttaminen Tampereen ja Turun kentille sekä Marja-rata. Edellä kuvatun vaihtoehdon mukaan ottaminen vaihtoehtotarkasteluihin avaisi mahdollisuudet turvata Helsinki-Vantaan lentokentän kapasiteetti tulevaisuudessa ja Malmin kentän säilyttäminen yleisilmailukenttänä. Samalla turvattaisiin selkeästi paremmat mahdollisuudet varmistaa ihmisläheinen ja kohtuuhintainen asuminen Helsingin metropolialueella. Liite Kuva 1 (sivu 8)

8 8 (9)

9 9 (9)

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06

Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 2 Internetjulkaisu Maanmittauslaitos lupa nro 527/MYY/07 Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 813/MYY/06 Pohjakartta AffectoGenimap Finland Oy, Lupa L7051/07 3 TIIVISTELMÄ Helsingin seudun lentokenttäselvitys

Lisätiedot

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ

LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ LOHJAN SEUDUN LENTOKENTTÄ SITO OY 20.5.2008 2 ESIPUHE Tässä selvityksessä on tarkasteltu alustavasti mahdollisuuksia käynnistää uuden lentokentän suunnitteluhanke Lohjan kaupungin alueella. Selvityksen

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä

Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Merenkulkulaitoksen sisäisiä julkaisuja 1/2009 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä Helsinki 2009 ISSN 1456-9442 Ohje ympäristövaikutusten arviointimenettelystä väylätöissä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA LISÄSELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj 12.12.2014 Kansilehden kuvat: Finavia Lisäselvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA

LAUSUNTO PISARA-RADAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN- TISELOSTUKSESTA LAUSUNTO UUDELY/6/07.04/2010 14.7.2011 JULKINEN Liikennevirasto PL 33 00521 Helsinki Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 2100 00099 Helsingin kaupunki Viite: Arviointiselostus 18.3.2011 LAUSUNTO

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet

Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Maankäytön kehityskuvan luonnoksesta saadut lausunnot, niiden tiivistelmät ja vastineet Kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto 16.1.2008 Lausuntopyynnön saaneet Asuntotuotantotoimisto Helsingin

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys

Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys Raportti 2013 Hämeenlinnan liikenneverkkoselvitys 2 (44) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 Lähtökohdat... 3 1.2 Tavoitteet ja työn rajaus... 4 1.3 Nykyinen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys 2010 Tiivistelmä Luumäki Imatra-kaksoisraiteen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä on noussut esille mahdollisuus aloittaa taajamajunaliikenne rataosalla tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa

Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Selvitys lentoliikenteen taloudellisista vaikutuksista Satakunnassa Erikoistutkija Esa Storhammar Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Satakunta Siiville -hanke Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Tausta...

Lisätiedot