JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 254 Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemus aravan jatkorajoituksista vapauttamiseksi/asunto Oy Joensuun Aarnela Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Vera Kauppisen eronpyyntö luottamustoimista Tuija Kuivalaisen eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä Joensuun kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin Kotihoidon tuen kuntalisän tavoitteiden toteutuminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Joensuun Kodit Oy:n rahalaitoslainan vakuudeksi Sivistyspalveluiden tilauksen toteutuminen ajalla Teatteripalvelujen tilauksen toteutuminen vuonna 2013 sekä tammi-maaliskuussa Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjauksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 32

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Tahvanainen Roope jäsen Törmälä Anssi jäsen poistui klo Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston poistui klo puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja läsnä klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Poissa Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Saara Paukku pöytäkirjan tarkastaja Heino Räty pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 251 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. Kokouksen alussa tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen oli kuultavana 265 liittyen. EVLI Pankki Oyj:n edustajat Tomas Hildebrandt ja Raimo Hartikainen pitivät katsauksen markkinanäkymistä ja yhtiön hoidossa olevan sijoitussalkun tilanteesta. Tämän jälkeen Karelia Expert Oy:n toimitusjohtaja Markku Litja esitteli yhtiötä ja sen toimintaa.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 252 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Saara Paukun ja Heino Rädyn. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 38/ /2013 KH 253 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjes tyk ses sä, ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraa vat toimenpiteet ja ilmoitukset: 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 61 Innovatiiviset kaupungit - biotalousteeman esittely Pykälät eivät aiheuta toimenpiteitä. 62 Joensuun kaupungin tilinpäätös vuodelta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Joensuun kaupungin tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Pykälät Ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle ja talous- ja strategiayksikölle ja saatetaan arviointikertomus hallintokunnille tiedoksi ja tarvittavia toimenpiteitä varten. 65 Ykköspaikoituksen asemakaavan hyväksyminen Päätöksestä ilmoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja ra kennus- ja ympäristölautakunnalle sekä lähetetään ase ma kaa van hyväk sy mis tä koskeva päätös ja kaavakartta sekä -selostus mah dol lisi ne lausuntoineen ja muistutuksineen viivytyksettä Poh jois-kar jalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi kaa van hy väk sy mis tä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan kau pun ki ra kenneyk si kön kaa voi tuk sen toimesta viivytyksettä niille vi ran omai sille, kun nan jä se nil le ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyy täneet kaa van ol les sa nähtävillä. Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman, päätöksestä kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset jul kais taan ja voimaan tullut kaava lähetetään Pohjois-Karjalan maan mit taus toimistolle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja kaupun gin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Elinkeino-, liikenne-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus ja ym pä ris tö kes kuk sel le lähetetään ilmoitus asemakaavan voimaan tu los ta. 66 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen toteutusaikataulun muutos Ilmoitetaan sosiaali- ja terveyskeskukselle ja Joensuun tilakeskukselle. 67 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Joensuun Tiedepuisto Oy:n lainan vakuudeksi Ilmoitetaan Joensuun Tiedepuisto Oy:lle ja talous- ja strategiayksikköön. 68 Henkilöstöpäällikkö Sari Lempiäisen siirtäminen henkilöstöjohtajan virkaan Ilmoitetaan henkilöstöyksikköön ja asianosaiselle. 69 Valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloite leikkikenttätoiminnan järjestämisestä Hammaslahteen Lähetetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Hallintoyksikkö

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä 3574/ /2014 KH 254 Kuntalain 64 :ssä säädetään kunnan ilmoituksista seuraavaa: Kunnan il moi tukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti , että kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuu lu tuk set julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja sähköisesti kaupungin inter net-si vus toil la sekä sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala. Kaupunginhallitus päätti samalla, että valmisteilla olevan viestintästrategian yh tey des sä otetaan huomioon tarve lisätä lehti-ilmoittelun tehokkuutta ja vaikut ta vuut ta ja toiminnalla pyritään jo vuoden 2012 aikana säästöihin, jotka täsmen ty vät talousarviokäsittelyn yhteydessä. Edelleen kaupunginhallitus päätti julkaista kaupungin avoimet työpaikat pääsään töi ses ti vain sähköisesti kaupungin internet sivuilla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla Tarvittaessa yksittäiset työ paikat ilmoitetaan em. lisäksi ammattialan mukaan valituissa verkkomedioissa ja muis sa tiedotusvälineissä. Kaupunginhallituksen hyväksymässä Joensuun kaupungin vies tin tästra te gia ja -ohjeet asiakirjassa todetaan mm. seuraavaa: "Kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kaupungin il moi tustau lul la ja sähköisesti kaupungin internetsivuilla sekä kaupunginhallituksen päät tä mis sä sanomalehdissä. Virallisiksi tulkitaan kaupungin toimintaan la ki säätei ses ti kuuluvat ilmoitukset ja kuulutukset. Kaikkea kaupungin palveluihin liit tyvää ilmoittelua ei ole pakko julkaista kaikissa kaupunginhallituksen päättämissä sa no ma leh dis sä, vaan asia voidaan harkita tapauskohtaisesti. Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalolla, kaupunginkansliassa, osoitteessa Rantakatu 20, 2. kerros." Asiaa koskevan päätöksen mukaiset ilmoituskustannukset lehdissä olivat v (Karjalainen n ja Viikko Pohjois-Karjala n ). Lisäk si lehti-ilmoituksia on jossain määrin julkaistu myös Helsingin Sanomissa, Kar ja lan Heilissä ja erityisesti rekrytointiin liittyen eri ammattijulkaisuissa. Nämä il moi tus kus tan nuk set tulevat edellä mainittujen lisäksi. Kaupungin mark ki nointiin ja tapahtumiin liittyviä ilmoituksia on jossain määrin vuoden aikana. Vuoden 2014 ilmoituskulut ovat tilanteessa kirjanpidon mukaan yhteen sä n Joensuussa ilmestyvien lehtien levikkipeitosta on seuraavia tietoja: Karjalainen il moit taa omassa ilmoittajilleen suunnatussa Mediatiedot-kortissaan (voimassa alkaen), että sen levikkipeitto (tilattujen lehtien määrä / alueen ta louksien määrä) on Joensuun kaupungin alueella 51,9 prosenttia.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Viikko Pohjois-Karjalasta saadun tiedon mukaan lehden kokonaislevikki Joensuun kaupungin alueella on 3000 kpl, mikä tarkoittaa, että lehti tulee noin 7,5 pro sent tiin joensuulaistalouksista. Heili ilmoittaa omassa lehdessään julkaisemissaan Heili menee perille il moituk sis sa, että lehti menee koko Joensuun kaupungin alueella 89 prosenttiin talouk sis ta. Lausuntokierroksella olevassa kuntalakiluonnoksessa (voimaantulo suun ni telman mukaan ) kunnan viestintää koskevia säännöksiä ehdotetaan uu distet ta vak si siten, että se kattaisi koko kunnan toiminnan sekä siinä otettaisiin huo mi oon sähköiset toimintatavat. Sääntely jättäisi kunnille edelleen paljon toimin ta ta poi hin liittyvää harkintavaltaa. Kunnan tiedottamisvelvoite koskisi koko kun nan toimintaa eli kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi kuntien yh teistoi min taa sekä palvelujen järjestämistä ostopalveluna. Tiedottamisvelvollisuus kos ki si asukkaiden lisäksi palvelujen käyttäjiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä. Kunnan tulisi tiedottaa asioiden valmistelun ja päätöksien lisäksi kunnan jär jes tä mistä palveluista ja kunnan taloudesta. Kunnan olisi myös tiedotettava, miten päätök sen teon valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Lakiluonnoksen 109 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tämäl lä tavalla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulua kuntalakiluonnos ei mainitse. Uudessa kuntalaissa pyritään korostamaan viestinnän merkitystä ja ny ky ai kaista maan käytännön toimenpiteitä siihen liittyen. Muutos on jo käytännön to del lisuut ta myös Joensuussa. Viestinnän resurssointi on kaupungin koko ja toi minnan laajuus huomioon ottaen riittämätön. Verrokkikaupunkeihin verrattuna (esim. Kuopio, Lahti, Kouvola, Pori, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Ro vanie mi, Seinäjoki, Kotka, Mikkeli) ollaan viestinnän henkilöstöresursseissa selvästi alim mal la tasolla (Joensuussa viestintäpäällikkö + 0,5 toimistosihteeri). Voidaan pitää hyvin perusteltuna ja välttämättömänä viestinnän resurssien uudel leen kohdentamista. Vaihtoehtoina on luopua kokonaan sanomalehtien käytös tä virallisissa kuulutuksissa tai kilpailutuksen kautta siirtyä malliin, jossa vi ralli set kuulutukset julkaistaan yhdessä kilpailutuksen kautta valittavassa lehdessä. Kau pun gin verkkoviestintää lähdetään samanaikaisesti kehittämään palk kaamal le kaupungille viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja. Järjestelyjen avulla kaupun ki valmistautuu samalla vastaamaan viestintään liittyviiin kasvaneisiin odotuk siin ja uudistuvan kuntalain vaatimuksiin. Monissa kaupungeissa on luovuttu lähes kokonaan sanomalehtien käytöstä viral li sis sa kuulutuksissa. Vantaalla käytetään virallisten ilmoitusten osalta vi ral lista ilmoitustaulua ja kaupungin internet-sivuja. Samoin Järvenpään ja Kouvolan kau pun git julkaisevat viralliset kuulutukset kaupungin verkkosivuilla ja vain tarpeen mukaan sanomalehdissä. Kuopion kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti kau pungin verkkosivuilla Lakimääräiset ilmoitukset ja kuulu tuk set julkaistaan lisäksi kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin virallisessa ilmoi tus leh des sä (Kuopion kaupunkilehti). Lehdessä julkaistaan tiivistettyjä il-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus moi tuk sia, joissa ohjataan kaupungin verkkosivuilla olevaan laajempaan tietoon. Lappeenrannassa kaikki kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset julkaistaan en si sijai ses ti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Sa noma leh dis sä ilmoituksia julkaistaan vain asiaan liittyvään lainsäädäntöön, tie dotta mi sen tarpeeseen tai johonkin muuhun erityiseen syyhyn perustuen tar joukses sa annetuilla hinnoilla ja erikseen tehtävän tarkoituksenmukaisuusharkinnan pe rus teel la. Ilmoitus voidaan julkaista useammassa kuin yhdessä lehdessä vain pe rus tel lus ta syystä. Kustannussäästöjä Joensuun kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen poh jal ta ei voida merkittävästi aikaansaada. Kustannukset ovat päinvastoin yleises tä kin kustannustason noususta johtuen kasvamassa ja kaupungin talous saman ai kai ses ti on kiristynyt. Nykyistä käytäntöä ei voida enempää kustannusten va los sa kuin tiedottamisen tarpeeseen liittyen pitää perusteltuna. Edelleen tiedotuskanavana toimii Joensuun Uutiset, jonka julkaisukertoja on sääs tö jen ja tekijäresurssipulan vuoksi jouduttu vähentämään. Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan kaupunginhallituksen teh tävä nä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä hy väksyä markkinoinnin, tiedottamisen ja ilmoittelun periaatteet. Tämän mukaisesti kau pun gin hal li tus ratkaisee tällä hetkelllä voimassa olevan kuntalain 64 :n mainit se man kunnan muun ilmoitusten julkaisutavan kuin julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lun käyttämisen. Uusi menettely lukien: Kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti kaupungin verkko si vuil la. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan lisäksi kaupungin kilpai lu tuk sen perusteella valittavassa yhdessä virallisessa ilmoituslehdessä. Kilpailutuksessa palstamillimetrihinnan rinnalla keskeinen kriteeri on lehden levik ki ja sen mukanaan tuoma peitto.tarkemmat kilpailutuskriteerit hal lin to yksik kö valmistelee yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Virallisia kuulutuksia ja ilmoituksia ovat kuntalain ohella mm. maankäyttö- ja raken nus lais sa, ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. il moi tet ta vat ja kuulutettavat asiat. Muita kaupungin palveluihin liittyviä il moituk sia ei ole pakko julkaista kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä, vaan asia voi daan harkita tapauskohtaisesti. Virallisessa ilmoituslehdessä julkaistavaan ilmoitukseen voidaan laittaa myös tiivis tet ty lyhyt teksti, josta ohjataan lisätietoihin kaupungin verkkosivuille ilmoittaja maksaa ilmoituksessa käyt tä mänsä palstamillimetrien mukaisen hinnan. Muut ilmoitukset julkaistaan ao. toi mialan harkinnan mukaan eri tiedotusvälineissä toimialan määrärahojen puitteissa. Jos samaan lehteen tulee useampia ilmoituksia, nämä on koottava toi mi tuk sel lises ti yhteisilmoitukseksi. Voimassa olevan Kuntalain 64 :n mukaan kunnan viralliset kuulutukset saa te-

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus taan tiedoksi myös julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupun gin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalolla, osoitteessa Ran ta ka tu 20. Rekrytointimarkkinoinnissa kaupunki ei pääsääntöisesti julkaise yksittäisiä työpaik ka il moi tuk sia lehdissä. Kaupungin avoimet työpaikat julkaistaan internetissä kau pun gin sivuilla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla Tarvittaessa yksittäiset työpaikat ilmoitetaan em. lisäksi am mat tialan mukaan valituissa verkkomedioissa ja muissa tiedotusvälineissä. Kaupungin suunnitelmista, palveluista, tapahtumista ja hankkeista tiedotetaan ak tii vi ses ti medialle ja kerrotaan ajantasaisesti kaupungin verkkosivuilla. Ajankoh tai sis ta kaavahankkeista tiedotetaan myös vuosittain kaavoituskatsauksen yh tey des sä. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä kuvatun menettelyn Joensuun kaupungin virallisten kuulutusten ja muun maksullisen ilmoittelun osalta ja antaa hallintoyksikön tehtäväksi yhteistyössä hankintatoimen kanssa järjestää kil pai lu tuk sen ilmoituslehdestä, jossa kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuu lutuk set julkaistaan alkaen ja todeta, että saakka noudatetaan virallisten ilmoituslehtien osalta aiem man päätöksen mukaista menettelyä. Asia jätettiin yksimielisesti kahdeksi viikoksi pöydälle. Jakelu Hallintoyksikkö Hankintatoimi

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma /04.03/2014 KH 255 Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kau pun ginval tuus tos sa Ohjelma on monin osin vanhentunut ja edellyttää uu dista mis ta voimassa olevaa kotoutumislakia sekä Joensuun tilannetta ja tarpeita vas taa vak si. Kotoutumislain 32 :n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kunnassa kotouttamisohjelma (Laki ko tou tu mi sen edistämisestä 1386/2010), jota tarkistetaan vähintään kerran neljäs sä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista ta lous ar vio ta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maa han muutta jan mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tar koituk se na on edistää lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuoro vai ku tus ta eri väestöryhmien kesken. Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma on lakisääteinen ohjelma eri tyi ses ti maahanmuuttajatyötä Joensuussa tekeville toimijoille sekä kunnan työn te ki jöil le. Ohjelman sisältö rakentuu kotoutumislain 33 :n mukaisesti, joka mää rit te lee mitkä asiat kuntien kotouttamisohjelmasta tulisi löytyä. Ohjelma ei kata kaikkea sitä kotouttamisen kanssa tehtävää työtä mitä Joensuun seudulla tehdään maahanmuuton, kotouttamisen, kansainvälistymisen sekä monikulttuurisuuden osalta, vaan antaa sille raamit. Kehittämistoimenpiteet ja erilliset keskuskohtaiset alasuunnitelmat maahanmuuton, kotouttamisen sekä monikulttuurisuuden osalta ratkaistaan erillisissä toimialasuunnitelmissa kau pun gin keskuksien sisällä. Kotouttamisohjelma on Joensuun kaupungissa osa työikäisten palveluohjelmaa. Oh jel man toteutumisen seurantamittarit ja raportointi tehdään palveluohjelman edel lyt tä mäl lä tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kan sanelä ke lai tok sen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloit tees ta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, to teutuk seen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työn te ki jä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laa juu des sa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeen pa non seurantaan. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen kuntaan osoit ta mises ta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksella korvattiin ja päivitettiin aiem min voimassa ollut allekirjoitettu sopimus pakolaisten vas taan otta mi ses ta. Kotoutumislain 44 :n mukaan pakokolaisten vastaanottamisesta syn ty nei den kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus :ssä tarkoitetun kunnan kotouttamisohjelman ja tehnyt 41 :ssä tarkoitetun so pi muk sen ELY-keskuksen kanssa. Kotouttamisohjelman päivitystä on valmisteltu syksystä 2013 lähtien hal lin to yksi kön alaisuudessa toimivan Joensuun maahanmuuttajapalvelujen toimesta sekä yh teis työs sä maahanmuuttajapalveluiden koordinoiman Joensuun maa hanmuut ta ja työn asiakaspalvelutyöryhmän kanssa. Ohjelman laadintaan ovat osallis tu neet omalta osaltaan myös alueen järjestöt, seurakunnat, yhteisöt sekä viran omai set. Joensuun kaupungin kotouttamisohjelmasta on pidetty lau sun to kierros huhti - toukokuussa Lausuntopyyntö lähetettiin ohjelmassa mainituille ta hoil le sekä kotouttamisesta vastaaville viranomaisille. Joensuun kaupunki on kä si tel lyt saadut kotouttamisohjelmaan liittyvät palautteet ohjelman val mis te lijoi den toimesta sekä arvioinut ehdotusten tai lausuntojen sopivuutta ohjelman si säl lön tavoitteisiin nähden ja tehnyt eräitä muutoksia ja tarkennuksia oh jelmaan. Saadut lausunnot ja niihin annettava palautekirjelmä on liitteenä. Kotout ta mis oh jel ma on käsitelty myös kaupungin johtoryhmässä. Kotouttamisohjelma on laadittu yli valtuustokauden, mikä mahdollistaa uuden oh jel ma kau den toimintoja suunniteltaessa vuonna 2017 aloittavan valtuuston stra te gia oh jel mien huomioimisen. Kotouttamisohjelma on liitteenä. Liitteenä ovat myös oh jel ma luonnok ses ta saadut lausunnot ja niihin annettu palaute. Valmistelija: kaupunginsihteeri ja palveluohjaaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Joensuun kaupungin kotouttamisohjelman Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Lausunnot kotouttamisohjelmaan Liite 2 Vastaus Joensuun kaupungin kotouttamisohjelmaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin Liite 3 Kotouttamisohjelma v Jakelu Kaupunginvaltuusto

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemus aravan jatkorajoituksista vapauttamiseksi/asunto Oy Joensuun Aarnela 925/ /2013 KH 256 Asuntotoimi : Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö hakee vapautusta aravan jat ko ra joi tuk sista vapauttamiseksi Asunto Oy Joensuun Aarnela (kiinteistötunnus J) -nimiselle kohteelle Penttilässä osoitteessa Mäntyläntie 4-6. Alkuperäiset aravarajoitukset päättyivät , jonka jälkeen ovat voimas sa jatkorajoitukset 10 vuotta saakka. Hakemuksen perusteluina on talojen julkisivujen ja parvekkeiden pe rus kor jauksen järjestäminen. Rajoituksista johtuen yhtiöllä ei ole uudelle pe rus kor jaus lainal le riittävästi vakuutta. Säätiön tarkoituksena on, että Asunto Oy Joensuun Aarnelan neljä asuintaloa osoit tees sa Mäntyläntie 4-6 pysyvät tulevaisuudessakin vuokra-asuntokäytössä. Asun to ja kohteessa on 69 kpl. Talot on rakennettu v Lausuntopyyntö kunnalle ja hakemus ARALLE liitteinä. Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Valmistelija: Asuntotoimen toimistonhoitaja Anita Lehikoinen Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää puoltaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemusta aravan jat ko ra joi tuksis ta vapauttamiseksi koskien Asunto Oy Joensuun Aarnela -nimistä kohdetta ha ki jan esittämien perusteluiden mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Lausuntopyyntö ja hakemus/as Oy Joensuun Aarnela Jakelu Kh/Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Kh/Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2014 KH 257 Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle tiistaiksi klo 9.30 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitiloihin osoit teeseen Merimiehenkatu 30, Joensuu. Kokouksessa päätetään rakennusrahaston perustamisesta, rahastosijoituksesta yh ti öön ja autopaikkaoikeuden luovutuksesta: - Yhtiöjärjestyksen 3 :n mukaan B-sarjan osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. B-sarjan osakkeen omistajalla on vel vol lisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön rakennusrahastoon yh tiö ko kouk sen vahvistama määrä, jolla katetaan autopaikan ra ken nus kus tannuk set. - Joensuun Tiedepuisto Oy on hankkinut Joensuun kaupungilta yhtiön osakkeet nu me ro Yhtiökokouksessa esitetään päätettäväksi vahvistaa edellä ku va tuk si rakennusrahastoon sijoitettavaksi määräksi 5.511,1545 euroa osakkeel ta, perustaa rakennusrahasto sekä antaa Joensuun Tiedepuisto Oy:n omis tamil le osakkeille oikeus autopaikkaan sen jälkeen, kun sijoitus rakennusrahastoon on maksettu yhtiön tilille. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen tai määräämänsä. Liitteet Liite 5 Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Jakelu Yhtiökokousedustaja

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Vera Kauppisen eronpyyntö luottamustoimista 3626/ /2014 KH 258 Vera Kauppinen on lähettänyt kaupungille sähköpostiviestin, jossa lukee mm. seuraavaa: "Muutan kesäkuun alussa Helsinkiin, joten joudun va li tet tavas ti luopumaan luottamustoimistani. Olen rakennus- ja ympäristölautakunnan jä sen sekä Vihreiden 2. varavaltuutettu. " Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 :n mukaan luottamuhenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päät ty neek si. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Vera Kauppisen luottamustoimet rakennus- ja ympäristölautakunnan jäse ne nä sekä varavaltuutettuna päättyneiksi ja valita uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Kauppisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Tuija Kuivalaisen eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä 3323/ /2014 KH 259 Tuija Kuivalainen on pyytänyt päivätyllä kirjeellään eroa Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä perhesyihin vedoten. Joensuun kaupunki on valinnut koulutuskuntayhtymän valtuustoon 22 jäsentä je heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuuston toimikautta vas taavak si ajaksi. Tuija Kuivalainen on Raimo Hulmin varajäsen. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tämi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tuija Kuivalaiselle eron Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhmän valtuuston varajäsenyydestä ja valita koulutuskuntayhtymän valtuustoon uuden varajäsenen Kuivalaisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin 3017/09.01/2014 KH 260 Pohjois-Karjalan aluetoimisto on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että Joensuun kaupunkiin asetetaan vuonna 2014 kaksi kutsuntalautakuntaa. Kutsun nat ovat Joensuussa ja Aluetoimisto pyytää kaupunkia nimeämään vuonna 2014 toimitettavia kut sunto ja varten kaksi kaupungin edustajaa ja heille tarpeellisen määrän va ra hen ki löitä. Kaupungin edustajista ja heidän varahenkilöistään pyydetään ilmoittamaan ni mi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mennessä. Lautakuntien jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdol li nen esteellisyytensä, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lä hi su ku lai siaan. Edustajia valittaessa pyydetään lisäksi huomioimaan, että heillä olisi ko kemus ta nuorten parissa työskentelystä. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä vuonna 2014 toimitettavia kutsuntoja varten kahteen kut sun ta lau ta kuntaan kumpaankin yhden kaupungin edustajan ja heille riittävän määrän hen ki lökoh tai sia varahenkilöitä. Hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin kutsuntalautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: - jäseneksi Hannes Rossi ja hänelle henkilökohtaisiksi varajäseniksi Saara Paukku ja Marjatta Räty tässä järjestyksessä - jäseneksi Eila Heinonen ja hänelle henkilökohtaisiksi varajäseniksi Sari Tikka ja Mari Hämäläinen tässä järjestyksessä Jakelu Valitut edustajat ja P-K:n aluetoimisto

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kotihoidon tuen kuntalisän tavoitteiden toteutuminen 2079/ /2013 VARKOLK KH 261 Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion hyväksymisen yhteydessä ( ) ponsiesityksen, jossa esitettiin kotihoidon kuntalisän ta voit teiden toteuttamisen seuraamista luomalla tarvittava mittaristo käyttäjien seu rantaa varten. Kuntalisän käyttäjien seuraamiseksi on tässä tapauksessa tarkasteltu käyttäjien lu ku mää rää ja Kuntalisän käyttäjiä on ol lut 258 kpl huhtikuussa 2013 kun taas tänä vuonna 2014 käyttäjiä on huh tikuus sa 161 kpl. Kuntalisän käyttäjien lukumäärä on siis laskenut huomattavasti vii me vuodesta. Vastaavasti alle kolmivuotiaita lapsia oli päivähoidossa ajalla lasta ja ajalla lasta (tiedot on saatu kuntamaisemasta). Eli kuntalisän käyttäjien määrä on pudonnut 97 lapsella ja päivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden määrä lisääntynyt 19 lapsella. Kaikki ne lapset, joiden osalta kuntalisä on lakkautettu eivät siis ole siirtyneet suoraan päiväkoteihin. Lakkautuksia on tullut entistä enemmän ja puhelimitse saadusta asia kas pa lauttees ta on pystytty poimimaan lakkautuksen syitä, joita ovat mm. lyhyet mää räai kai set työsuhteet keikkatyö, jolloin lapset on pystytty hoitamaan kotona, työt tö mäk si työnhakijaksi ilmoittautuminen, jolloin korvaus on suurempi kuin kun ta li sän määrä nykyisellään. Osa on myös palannut vakituiseen työhön suunni tel tua aikaisemmin tai jäänyt uudelle äitiyslomalle, jolloin kuntalisää ei mak seta. Uusien hakemusten määrä on myös vähentynyt. Esim. maalis- huhtikuussa 2014 teh tiin uusia päätöksiä 25 kpl kun samaan aikaan v uusia päätöksiä tehtiin 62 kpl. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuntalisän tavoit tei den toteutumisen tilanteen ja antaa selvityksen vastauksena pon si esi tykseen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä kotihoidon kuntalisän tavoitteiden toteutumisen tilannekatsauksen

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Merja Mäkisalo-Ropponen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Jakelu Kaupunginvaltuusto

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Joensuun Kodit Oy:n rahalaitoslainan vakuudeksi KH 262 Joensuun Kodit Oy hakee Joensuun kaupungilta kaupungin omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oy:ltä otettavalle ,00 euron lainalle. Laina käytetään erääntyvän bullet-lainan (kertalyhennys laina-ajan lopussa) takaisinmaksuun. Erääntyvä bullet-laina on toinen bullet-lainoista, jotka on otettu vuonna 1995 rakennettujen Marjalan asuntomessualueen talojen rakentamiseen. Suuremman euron lainan yhtiö maksaa kesäkuussa 2014 ja tältä osin kaupunki vapautuu takausvastuusta. Tässä yhteydessä kaupungin kokonaistakausten määrä ei siten kasvaisi. Em. lainan uudelleen järjestely on tarpeellista, koska yhtiöllä on rakenteilla useita erityisasumisen kohteita toimeenpano-ohjelman mukaisesti ja yhtiö joutuu, ja on aiemmin jo joutunutkin, rahoittamaan em. ohjelman edellyttämää rakentamista merkittäviltä osin yhtiön kassavaroilla. Mm. Hopearannan hoivakoti, hankinta-arvoltaan n. 1,9 milj. euroa rahoitettiin kokonaan yhtiön kassavaroin. Useat kohteet ovat tulleet yhtiön rakentamisohjelmaan vasta viime vuosina. Yhtiö on saanut lainatarjoukset 20 vuoden pituisesta lainasta kolmelta rahoituslaitokselta. Tarjousvertailun perusteella edullisimmaksi todettiin Kuntarahoitus Oyj:n tarjous, jossa lainan korko on sidottu viiden vuoden kiinteään korkoon, jossa tarjoushetken korko oli 1,990 %. Lainatarjouksen ehtona on, että lainalle saadaan Joensuun kaupungin omavelkainen takaus. Joensuun Kodit Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt em. rahalaitoslainan nostamisesta ja kaupungin omavelkaisen takauksen hakemisesta sekä päättänyt hyväksyä tarjouksen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavasta ,00 euron lainasta. Joensuun Kodit Oy on Joensuun kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa, hallitsee ja rakennuttaa vuokrataloja ja vuokra-asuntoja. Yhtiö toteuttaa osaltaan kaupungin kehittämisstrategian mukaista asuntopolitiikkaa. Yhtiön tehtävänä on tarjota kysyntään vastaten kohtuuhintaisia, laadultaan hyvätasoisia ja asiakkaidensa elämäntilanteeseen soveltuvia vuokra-asuntoja. Kaupungin antamat omavelkaiset takaukset yhtiön lainoille per ,2 milj. euroa. Yhtiön lainakanta per oli 154,0 milj. euroa. Talous- ja strategiayksikkö esittää, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Joensuun kaupungin omavelkaisen takauksen Joensuun Kodit Oy:n ,00 euron määräisen ja 20 vuoden pituisen Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavan rahalaitoslainan vakuudeksi. Lainan korko on sidottu viiden vuoden kiinteään korkoon, jossa tarjoushetken korko, sisältäen marginaalin, oli 1,990%. Lainan korko 1. korkojaksolle määräytyy kaksi pankkipäivää ennen lainan nostopäivää. Kaupunginkamreeri Ilpo Huurinainen

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä

Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä Kaupunginhallitus 254 02.06.2014 Kaupunginhallitus 295 16.06.2014 Kaupunginhallitus 315 23.06.2014 Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä 3574/00.01.02/2014 KH 02.06.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 25.04.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 43 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/ Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 29.08.2016 klo 14:00-14:42 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupugintalo Käsitellyt asiat Sivu 291 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 22.09.2016 klo 17:00-19:50 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 15.02.2017 klo 15:00-17:30 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 31.08.2016 klo 17:00-18:00 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 21 C 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 2 Pöytäkirjantarkastajat 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Sivistyslautakunta Aika 10.01.2017 klo 18:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta Aika 22.12.2016 klo 15:00-15:50 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1. Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 59 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 26.08.2014 klo 16:00-18:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen ensihoidon neuvottelukunta JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika 16.09.2014 klo 13:30-13:47 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4, 80140 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot