JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 254 Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemus aravan jatkorajoituksista vapauttamiseksi/asunto Oy Joensuun Aarnela Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Vera Kauppisen eronpyyntö luottamustoimista Tuija Kuivalaisen eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä Joensuun kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin Kotihoidon tuen kuntalisän tavoitteiden toteutuminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen Joensuun Kodit Oy:n rahalaitoslainan vakuudeksi Sivistyspalveluiden tilauksen toteutuminen ajalla Teatteripalvelujen tilauksen toteutuminen vuonna 2013 sekä tammi-maaliskuussa Pataluodon koulun (luokat 7-9) vaurioituneiden rakenteiden korjauksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion hyväksyminen Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 32

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino jäsen Heinonen Eila jäsen Järvinen Anni jäsen Keskisalo Pentti jäsen Paukku Saara jäsen Räty Heino jäsen Räty Marjatta jäsen Tahvanainen Roope jäsen Törmälä Anssi jäsen poistui klo Wihonen Jussi jäsen Mäkisalo-Ropponen Merja kaupunginvaltuuston poistui klo puheenjohtaja Pippuri Arto kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Karjalainen Kari kaupunginjohtaja Horttanainen Jari kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Korhonen Timo tilakeskuksen johtaja läsnä klo Väänänen Risto talous- ja strategiajohtaja läsnä klo Poissa Mustonen Juha kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Jari Horttanainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Saara Paukku pöytäkirjan tarkastaja Heino Räty pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä konsernihallinnon hallintoyksikössä (Rantakatu 20, Joensuu) klo 9.00 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jari Horttanainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 251 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. Kokouksen alussa tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen oli kuultavana 265 liittyen. EVLI Pankki Oyj:n edustajat Tomas Hildebrandt ja Raimo Hartikainen pitivät katsauksen markkinanäkymistä ja yhtiön hoidossa olevan sijoitussalkun tilanteesta. Tämän jälkeen Karelia Expert Oy:n toimitusjohtaja Markku Litja esitteli yhtiötä ja sen toimintaa.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH 252 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Saara Paukun ja Heino Rädyn. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 38/ /2013 KH 253 Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjes tyk ses sä, ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Samalla kaupunginhallitus päättää panna ne täytäntöön ja tehdä sitä varten seuraa vat toimenpiteet ja ilmoitukset: 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 61 Innovatiiviset kaupungit - biotalousteeman esittely Pykälät eivät aiheuta toimenpiteitä. 62 Joensuun kaupungin tilinpäätös vuodelta Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Joensuun kaupungin tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Pykälät Ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle ja talous- ja strategiayksikölle ja saatetaan arviointikertomus hallintokunnille tiedoksi ja tarvittavia toimenpiteitä varten. 65 Ykköspaikoituksen asemakaavan hyväksyminen Päätöksestä ilmoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja ra kennus- ja ympäristölautakunnalle sekä lähetetään ase ma kaa van hyväk sy mis tä koskeva päätös ja kaavakartta sekä -selostus mah dol lisi ne lausuntoineen ja muistutuksineen viivytyksettä Poh jois-kar jalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi kaa van hy väk sy mis tä koskevasta päätöksestä ilmoitetaan kau pun ki ra kenneyk si kön kaa voi tuk sen toimesta viivytyksettä niille vi ran omai sille, kun nan jä se nil le ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyy täneet kaa van ol les sa nähtävillä. Sen jälkeen, kun kaavan hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman, päätöksestä kuulutetaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset jul kais taan ja voimaan tullut kaava lähetetään Pohjois-Karjalan maan mit taus toimistolle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja kaupun gin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Elinkeino-, liikenne-

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus ja ym pä ris tö kes kuk sel le lähetetään ilmoitus asemakaavan voimaan tu los ta. 66 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen toteutusaikataulun muutos Ilmoitetaan sosiaali- ja terveyskeskukselle ja Joensuun tilakeskukselle. 67 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Joensuun Tiedepuisto Oy:n lainan vakuudeksi Ilmoitetaan Joensuun Tiedepuisto Oy:lle ja talous- ja strategiayksikköön. 68 Henkilöstöpäällikkö Sari Lempiäisen siirtäminen henkilöstöjohtajan virkaan Ilmoitetaan henkilöstöyksikköön ja asianosaiselle. 69 Valtuutettu Hannu Holopaisen ynnä muiden valtuustoaloite leikkikenttätoiminnan järjestämisestä Hammaslahteen Lähetetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Hallintoyksikkö

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin kuulutukset, työpaikkailmoitukset ja muu maksettu viestintä 3574/ /2014 KH 254 Kuntalain 64 :ssä säädetään kunnan ilmoituksista seuraavaa: Kunnan il moi tukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti , että kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuu lu tuk set julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja sähköisesti kaupungin inter net-si vus toil la sekä sanomalehdissä Karjalainen ja Viikko Pohjois-Karjala. Kaupunginhallitus päätti samalla, että valmisteilla olevan viestintästrategian yh tey des sä otetaan huomioon tarve lisätä lehti-ilmoittelun tehokkuutta ja vaikut ta vuut ta ja toiminnalla pyritään jo vuoden 2012 aikana säästöihin, jotka täsmen ty vät talousarviokäsittelyn yhteydessä. Edelleen kaupunginhallitus päätti julkaista kaupungin avoimet työpaikat pääsään töi ses ti vain sähköisesti kaupungin internet sivuilla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla Tarvittaessa yksittäiset työ paikat ilmoitetaan em. lisäksi ammattialan mukaan valituissa verkkomedioissa ja muis sa tiedotusvälineissä. Kaupunginhallituksen hyväksymässä Joensuun kaupungin vies tin tästra te gia ja -ohjeet asiakirjassa todetaan mm. seuraavaa: "Kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kaupungin il moi tustau lul la ja sähköisesti kaupungin internetsivuilla sekä kaupunginhallituksen päät tä mis sä sanomalehdissä. Virallisiksi tulkitaan kaupungin toimintaan la ki säätei ses ti kuuluvat ilmoitukset ja kuulutukset. Kaikkea kaupungin palveluihin liit tyvää ilmoittelua ei ole pakko julkaista kaikissa kaupunginhallituksen päättämissä sa no ma leh dis sä, vaan asia voidaan harkita tapauskohtaisesti. Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalolla, kaupunginkansliassa, osoitteessa Rantakatu 20, 2. kerros." Asiaa koskevan päätöksen mukaiset ilmoituskustannukset lehdissä olivat v (Karjalainen n ja Viikko Pohjois-Karjala n ). Lisäk si lehti-ilmoituksia on jossain määrin julkaistu myös Helsingin Sanomissa, Kar ja lan Heilissä ja erityisesti rekrytointiin liittyen eri ammattijulkaisuissa. Nämä il moi tus kus tan nuk set tulevat edellä mainittujen lisäksi. Kaupungin mark ki nointiin ja tapahtumiin liittyviä ilmoituksia on jossain määrin vuoden aikana. Vuoden 2014 ilmoituskulut ovat tilanteessa kirjanpidon mukaan yhteen sä n Joensuussa ilmestyvien lehtien levikkipeitosta on seuraavia tietoja: Karjalainen il moit taa omassa ilmoittajilleen suunnatussa Mediatiedot-kortissaan (voimassa alkaen), että sen levikkipeitto (tilattujen lehtien määrä / alueen ta louksien määrä) on Joensuun kaupungin alueella 51,9 prosenttia.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Viikko Pohjois-Karjalasta saadun tiedon mukaan lehden kokonaislevikki Joensuun kaupungin alueella on 3000 kpl, mikä tarkoittaa, että lehti tulee noin 7,5 pro sent tiin joensuulaistalouksista. Heili ilmoittaa omassa lehdessään julkaisemissaan Heili menee perille il moituk sis sa, että lehti menee koko Joensuun kaupungin alueella 89 prosenttiin talouk sis ta. Lausuntokierroksella olevassa kuntalakiluonnoksessa (voimaantulo suun ni telman mukaan ) kunnan viestintää koskevia säännöksiä ehdotetaan uu distet ta vak si siten, että se kattaisi koko kunnan toiminnan sekä siinä otettaisiin huo mi oon sähköiset toimintatavat. Sääntely jättäisi kunnille edelleen paljon toimin ta ta poi hin liittyvää harkintavaltaa. Kunnan tiedottamisvelvoite koskisi koko kun nan toimintaa eli kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi kuntien yh teistoi min taa sekä palvelujen järjestämistä ostopalveluna. Tiedottamisvelvollisuus kos ki si asukkaiden lisäksi palvelujen käyttäjiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä. Kunnan tulisi tiedottaa asioiden valmistelun ja päätöksien lisäksi kunnan jär jes tä mistä palveluista ja kunnan taloudesta. Kunnan olisi myös tiedotettava, miten päätök sen teon valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Lakiluonnoksen 109 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul kai semal la ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päät tämäl lä tavalla. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulua kuntalakiluonnos ei mainitse. Uudessa kuntalaissa pyritään korostamaan viestinnän merkitystä ja ny ky ai kaista maan käytännön toimenpiteitä siihen liittyen. Muutos on jo käytännön to del lisuut ta myös Joensuussa. Viestinnän resurssointi on kaupungin koko ja toi minnan laajuus huomioon ottaen riittämätön. Verrokkikaupunkeihin verrattuna (esim. Kuopio, Lahti, Kouvola, Pori, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Ro vanie mi, Seinäjoki, Kotka, Mikkeli) ollaan viestinnän henkilöstöresursseissa selvästi alim mal la tasolla (Joensuussa viestintäpäällikkö + 0,5 toimistosihteeri). Voidaan pitää hyvin perusteltuna ja välttämättömänä viestinnän resurssien uudel leen kohdentamista. Vaihtoehtoina on luopua kokonaan sanomalehtien käytös tä virallisissa kuulutuksissa tai kilpailutuksen kautta siirtyä malliin, jossa vi ralli set kuulutukset julkaistaan yhdessä kilpailutuksen kautta valittavassa lehdessä. Kau pun gin verkkoviestintää lähdetään samanaikaisesti kehittämään palk kaamal le kaupungille viestintäpäällikön lisäksi tiedottaja. Järjestelyjen avulla kaupun ki valmistautuu samalla vastaamaan viestintään liittyviiin kasvaneisiin odotuk siin ja uudistuvan kuntalain vaatimuksiin. Monissa kaupungeissa on luovuttu lähes kokonaan sanomalehtien käytöstä viral li sis sa kuulutuksissa. Vantaalla käytetään virallisten ilmoitusten osalta vi ral lista ilmoitustaulua ja kaupungin internet-sivuja. Samoin Järvenpään ja Kouvolan kau pun git julkaisevat viralliset kuulutukset kaupungin verkkosivuilla ja vain tarpeen mukaan sanomalehdissä. Kuopion kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti kau pungin verkkosivuilla Lakimääräiset ilmoitukset ja kuulu tuk set julkaistaan lisäksi kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin virallisessa ilmoi tus leh des sä (Kuopion kaupunkilehti). Lehdessä julkaistaan tiivistettyjä il-

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus moi tuk sia, joissa ohjataan kaupungin verkkosivuilla olevaan laajempaan tietoon. Lappeenrannassa kaikki kuntalain 64 :n mukaiset ilmoitukset julkaistaan en si sijai ses ti vain julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla. Sa noma leh dis sä ilmoituksia julkaistaan vain asiaan liittyvään lainsäädäntöön, tie dotta mi sen tarpeeseen tai johonkin muuhun erityiseen syyhyn perustuen tar joukses sa annetuilla hinnoilla ja erikseen tehtävän tarkoituksenmukaisuusharkinnan pe rus teel la. Ilmoitus voidaan julkaista useammassa kuin yhdessä lehdessä vain pe rus tel lus ta syystä. Kustannussäästöjä Joensuun kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen poh jal ta ei voida merkittävästi aikaansaada. Kustannukset ovat päinvastoin yleises tä kin kustannustason noususta johtuen kasvamassa ja kaupungin talous saman ai kai ses ti on kiristynyt. Nykyistä käytäntöä ei voida enempää kustannusten va los sa kuin tiedottamisen tarpeeseen liittyen pitää perusteltuna. Edelleen tiedotuskanavana toimii Joensuun Uutiset, jonka julkaisukertoja on sääs tö jen ja tekijäresurssipulan vuoksi jouduttu vähentämään. Joensuun kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan kaupunginhallituksen teh tävä nä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä hy väksyä markkinoinnin, tiedottamisen ja ilmoittelun periaatteet. Tämän mukaisesti kau pun gin hal li tus ratkaisee tällä hetkelllä voimassa olevan kuntalain 64 :n mainit se man kunnan muun ilmoitusten julkaisutavan kuin julkisten kuulutusten ilmoi tus tau lun käyttämisen. Uusi menettely lukien: Kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti kaupungin verkko si vuil la. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan lisäksi kaupungin kilpai lu tuk sen perusteella valittavassa yhdessä virallisessa ilmoituslehdessä. Kilpailutuksessa palstamillimetrihinnan rinnalla keskeinen kriteeri on lehden levik ki ja sen mukanaan tuoma peitto.tarkemmat kilpailutuskriteerit hal lin to yksik kö valmistelee yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Virallisia kuulutuksia ja ilmoituksia ovat kuntalain ohella mm. maankäyttö- ja raken nus lais sa, ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa, vaalilaissa, jätelaissa ym. il moi tet ta vat ja kuulutettavat asiat. Muita kaupungin palveluihin liittyviä il moituk sia ei ole pakko julkaista kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä, vaan asia voi daan harkita tapauskohtaisesti. Virallisessa ilmoituslehdessä julkaistavaan ilmoitukseen voidaan laittaa myös tiivis tet ty lyhyt teksti, josta ohjataan lisätietoihin kaupungin verkkosivuille ilmoittaja maksaa ilmoituksessa käyt tä mänsä palstamillimetrien mukaisen hinnan. Muut ilmoitukset julkaistaan ao. toi mialan harkinnan mukaan eri tiedotusvälineissä toimialan määrärahojen puitteissa. Jos samaan lehteen tulee useampia ilmoituksia, nämä on koottava toi mi tuk sel lises ti yhteisilmoitukseksi. Voimassa olevan Kuntalain 64 :n mukaan kunnan viralliset kuulutukset saa te-

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus taan tiedoksi myös julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kaupun gin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalolla, osoitteessa Ran ta ka tu 20. Rekrytointimarkkinoinnissa kaupunki ei pääsääntöisesti julkaise yksittäisiä työpaik ka il moi tuk sia lehdissä. Kaupungin avoimet työpaikat julkaistaan internetissä kau pun gin sivuilla sekä työvoimahallinnon verkkosivuilla Tarvittaessa yksittäiset työpaikat ilmoitetaan em. lisäksi am mat tialan mukaan valituissa verkkomedioissa ja muissa tiedotusvälineissä. Kaupungin suunnitelmista, palveluista, tapahtumista ja hankkeista tiedotetaan ak tii vi ses ti medialle ja kerrotaan ajantasaisesti kaupungin verkkosivuilla. Ajankoh tai sis ta kaavahankkeista tiedotetaan myös vuosittain kaavoituskatsauksen yh tey des sä. Valmistelija: kaupunginsihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä kuvatun menettelyn Joensuun kaupungin virallisten kuulutusten ja muun maksullisen ilmoittelun osalta ja antaa hallintoyksikön tehtäväksi yhteistyössä hankintatoimen kanssa järjestää kil pai lu tuk sen ilmoituslehdestä, jossa kaupungin viralliset ilmoitukset ja kuu lutuk set julkaistaan alkaen ja todeta, että saakka noudatetaan virallisten ilmoituslehtien osalta aiem man päätöksen mukaista menettelyä. Asia jätettiin yksimielisesti kahdeksi viikoksi pöydälle. Jakelu Hallintoyksikkö Hankintatoimi

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma /04.03/2014 KH 255 Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kau pun ginval tuus tos sa Ohjelma on monin osin vanhentunut ja edellyttää uu dista mis ta voimassa olevaa kotoutumislakia sekä Joensuun tilannetta ja tarpeita vas taa vak si. Kotoutumislain 32 :n mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kunnassa kotouttamisohjelma (Laki ko tou tu mi sen edistämisestä 1386/2010), jota tarkistetaan vähintään kerran neljäs sä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista ta lous ar vio ta ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kotoutumislain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maa han muutta jan mahdollisuutta osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tar koituk se na on edistää lisäksi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuoro vai ku tus ta eri väestöryhmien kesken. Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma on lakisääteinen ohjelma eri tyi ses ti maahanmuuttajatyötä Joensuussa tekeville toimijoille sekä kunnan työn te ki jöil le. Ohjelman sisältö rakentuu kotoutumislain 33 :n mukaisesti, joka mää rit te lee mitkä asiat kuntien kotouttamisohjelmasta tulisi löytyä. Ohjelma ei kata kaikkea sitä kotouttamisen kanssa tehtävää työtä mitä Joensuun seudulla tehdään maahanmuuton, kotouttamisen, kansainvälistymisen sekä monikulttuurisuuden osalta, vaan antaa sille raamit. Kehittämistoimenpiteet ja erilliset keskuskohtaiset alasuunnitelmat maahanmuuton, kotouttamisen sekä monikulttuurisuuden osalta ratkaistaan erillisissä toimialasuunnitelmissa kau pun gin keskuksien sisällä. Kotouttamisohjelma on Joensuun kaupungissa osa työikäisten palveluohjelmaa. Oh jel man toteutumisen seurantamittarit ja raportointi tehdään palveluohjelman edel lyt tä mäl lä tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kan sanelä ke lai tok sen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kunnan aloit tees ta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, to teutuk seen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansalais-, työn te ki jä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvittavassa laa juu des sa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen ja sen toimeen pa non seurantaan. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen kuntaan osoit ta mises ta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimuksella korvattiin ja päivitettiin aiem min voimassa ollut allekirjoitettu sopimus pakolaisten vas taan otta mi ses ta. Kotoutumislain 44 :n mukaan pakokolaisten vastaanottamisesta syn ty nei den kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus :ssä tarkoitetun kunnan kotouttamisohjelman ja tehnyt 41 :ssä tarkoitetun so pi muk sen ELY-keskuksen kanssa. Kotouttamisohjelman päivitystä on valmisteltu syksystä 2013 lähtien hal lin to yksi kön alaisuudessa toimivan Joensuun maahanmuuttajapalvelujen toimesta sekä yh teis työs sä maahanmuuttajapalveluiden koordinoiman Joensuun maa hanmuut ta ja työn asiakaspalvelutyöryhmän kanssa. Ohjelman laadintaan ovat osallis tu neet omalta osaltaan myös alueen järjestöt, seurakunnat, yhteisöt sekä viran omai set. Joensuun kaupungin kotouttamisohjelmasta on pidetty lau sun to kierros huhti - toukokuussa Lausuntopyyntö lähetettiin ohjelmassa mainituille ta hoil le sekä kotouttamisesta vastaaville viranomaisille. Joensuun kaupunki on kä si tel lyt saadut kotouttamisohjelmaan liittyvät palautteet ohjelman val mis te lijoi den toimesta sekä arvioinut ehdotusten tai lausuntojen sopivuutta ohjelman si säl lön tavoitteisiin nähden ja tehnyt eräitä muutoksia ja tarkennuksia oh jelmaan. Saadut lausunnot ja niihin annettava palautekirjelmä on liitteenä. Kotout ta mis oh jel ma on käsitelty myös kaupungin johtoryhmässä. Kotouttamisohjelma on laadittu yli valtuustokauden, mikä mahdollistaa uuden oh jel ma kau den toimintoja suunniteltaessa vuonna 2017 aloittavan valtuuston stra te gia oh jel mien huomioimisen. Kotouttamisohjelma on liitteenä. Liitteenä ovat myös oh jel ma luonnok ses ta saadut lausunnot ja niihin annettu palaute. Valmistelija: kaupunginsihteeri ja palveluohjaaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Joensuun kaupungin kotouttamisohjelman Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Lausunnot kotouttamisohjelmaan Liite 2 Vastaus Joensuun kaupungin kotouttamisohjelmaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin Liite 3 Kotouttamisohjelma v Jakelu Kaupunginvaltuusto

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemus aravan jatkorajoituksista vapauttamiseksi/asunto Oy Joensuun Aarnela 925/ /2013 KH 256 Asuntotoimi : Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö hakee vapautusta aravan jat ko ra joi tuk sista vapauttamiseksi Asunto Oy Joensuun Aarnela (kiinteistötunnus J) -nimiselle kohteelle Penttilässä osoitteessa Mäntyläntie 4-6. Alkuperäiset aravarajoitukset päättyivät , jonka jälkeen ovat voimas sa jatkorajoitukset 10 vuotta saakka. Hakemuksen perusteluina on talojen julkisivujen ja parvekkeiden pe rus kor jauksen järjestäminen. Rajoituksista johtuen yhtiöllä ei ole uudelle pe rus kor jaus lainal le riittävästi vakuutta. Säätiön tarkoituksena on, että Asunto Oy Joensuun Aarnelan neljä asuintaloa osoit tees sa Mäntyläntie 4-6 pysyvät tulevaisuudessakin vuokra-asuntokäytössä. Asun to ja kohteessa on 69 kpl. Talot on rakennettu v Lausuntopyyntö kunnalle ja hakemus ARALLE liitteinä. Alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Valmistelija: Asuntotoimen toimistonhoitaja Anita Lehikoinen Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää puoltaa Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön hakemusta aravan jat ko ra joi tuksis ta vapauttamiseksi koskien Asunto Oy Joensuun Aarnela -nimistä kohdetta ha ki jan esittämien perusteluiden mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Lausuntopyyntö ja hakemus/as Oy Joensuun Aarnela Jakelu Kh/Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Kh/Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / /2014 KH 257 Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle tiistaiksi klo 9.30 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimitiloihin osoit teeseen Merimiehenkatu 30, Joensuu. Kokouksessa päätetään rakennusrahaston perustamisesta, rahastosijoituksesta yh ti öön ja autopaikkaoikeuden luovutuksesta: - Yhtiöjärjestyksen 3 :n mukaan B-sarjan osakkeet tuottavat kukin oikeuden yhden autopaikan saamiseen yhtiöltä. B-sarjan osakkeen omistajalla on vel vol lisuus ennen autopaikkaoikeuden saamista sijoittaa yhtiön rakennusrahastoon yh tiö ko kouk sen vahvistama määrä, jolla katetaan autopaikan ra ken nus kus tannuk set. - Joensuun Tiedepuisto Oy on hankkinut Joensuun kaupungilta yhtiön osakkeet nu me ro Yhtiökokouksessa esitetään päätettäväksi vahvistaa edellä ku va tuk si rakennusrahastoon sijoitettavaksi määräksi 5.511,1545 euroa osakkeel ta, perustaa rakennusrahasto sekä antaa Joensuun Tiedepuisto Oy:n omis tamil le osakkeille oikeus autopaikkaan sen jälkeen, kun sijoitus rakennusrahastoon on maksettu yhtiön tilille. Valmistelija: kaupunginlakimies Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarvittavat toimiohjeet. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen tai määräämänsä. Liitteet Liite 5 Joensuun Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Jakelu Yhtiökokousedustaja

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Vera Kauppisen eronpyyntö luottamustoimista 3626/ /2014 KH 258 Vera Kauppinen on lähettänyt kaupungille sähköpostiviestin, jossa lukee mm. seuraavaa: "Muutan kesäkuun alussa Helsinkiin, joten joudun va li tet tavas ti luopumaan luottamustoimistani. Olen rakennus- ja ympäristölautakunnan jä sen sekä Vihreiden 2. varavaltuutettu. " Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jon ka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 :n mukaan luottamuhenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päät ty neek si. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää todeta Vera Kauppisen luottamustoimet rakennus- ja ympäristölautakunnan jäse ne nä sekä varavaltuutettuna päättyneiksi ja valita uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan Kauppisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Tuija Kuivalaisen eronpyyntö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä 3323/ /2014 KH 259 Tuija Kuivalainen on pyytänyt päivätyllä kirjeellään eroa Poh jois-kar jalan koulutuskuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä perhesyihin vedoten. Joensuun kaupunki on valinnut koulutuskuntayhtymän valtuustoon 22 jäsentä je heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginvaltuuston toimikautta vas taavak si ajaksi. Tuija Kuivalainen on Raimo Hulmin varajäsen. Kuntalain mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myön tämi ses tä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tuija Kuivalaiselle eron Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhmän valtuuston varajäsenyydestä ja valita koulutuskuntayhtymän valtuustoon uuden varajäsenen Kuivalaisen tilalle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Kaupunginvaltuusto

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Joensuun kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin 3017/09.01/2014 KH 260 Pohjois-Karjalan aluetoimisto on päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että Joensuun kaupunkiin asetetaan vuonna 2014 kaksi kutsuntalautakuntaa. Kutsun nat ovat Joensuussa ja Aluetoimisto pyytää kaupunkia nimeämään vuonna 2014 toimitettavia kut sunto ja varten kaksi kaupungin edustajaa ja heille tarpeellisen määrän va ra hen ki löitä. Kaupungin edustajista ja heidän varahenkilöistään pyydetään ilmoittamaan ni mi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite mennessä. Lautakuntien jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdol li nen esteellisyytensä, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lä hi su ku lai siaan. Edustajia valittaessa pyydetään lisäksi huomioimaan, että heillä olisi ko kemus ta nuorten parissa työskentelystä. Valmistelija: Kansliasihteeri Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä vuonna 2014 toimitettavia kutsuntoja varten kahteen kut sun ta lau ta kuntaan kumpaankin yhden kaupungin edustajan ja heille riittävän määrän hen ki lökoh tai sia varahenkilöitä. Hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin kutsuntalautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: - jäseneksi Hannes Rossi ja hänelle henkilökohtaisiksi varajäseniksi Saara Paukku ja Marjatta Räty tässä järjestyksessä - jäseneksi Eila Heinonen ja hänelle henkilökohtaisiksi varajäseniksi Sari Tikka ja Mari Hämäläinen tässä järjestyksessä Jakelu Valitut edustajat ja P-K:n aluetoimisto

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kotihoidon tuen kuntalisän tavoitteiden toteutuminen 2079/ /2013 VARKOLK KH 261 Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion hyväksymisen yhteydessä ( ) ponsiesityksen, jossa esitettiin kotihoidon kuntalisän ta voit teiden toteuttamisen seuraamista luomalla tarvittava mittaristo käyttäjien seu rantaa varten. Kuntalisän käyttäjien seuraamiseksi on tässä tapauksessa tarkasteltu käyttäjien lu ku mää rää ja Kuntalisän käyttäjiä on ol lut 258 kpl huhtikuussa 2013 kun taas tänä vuonna 2014 käyttäjiä on huh tikuus sa 161 kpl. Kuntalisän käyttäjien lukumäärä on siis laskenut huomattavasti vii me vuodesta. Vastaavasti alle kolmivuotiaita lapsia oli päivähoidossa ajalla lasta ja ajalla lasta (tiedot on saatu kuntamaisemasta). Eli kuntalisän käyttäjien määrä on pudonnut 97 lapsella ja päivähoidossa olevien alle 3-vuotiaiden määrä lisääntynyt 19 lapsella. Kaikki ne lapset, joiden osalta kuntalisä on lakkautettu eivät siis ole siirtyneet suoraan päiväkoteihin. Lakkautuksia on tullut entistä enemmän ja puhelimitse saadusta asia kas pa lauttees ta on pystytty poimimaan lakkautuksen syitä, joita ovat mm. lyhyet mää räai kai set työsuhteet keikkatyö, jolloin lapset on pystytty hoitamaan kotona, työt tö mäk si työnhakijaksi ilmoittautuminen, jolloin korvaus on suurempi kuin kun ta li sän määrä nykyisellään. Osa on myös palannut vakituiseen työhön suunni tel tua aikaisemmin tai jäänyt uudelle äitiyslomalle, jolloin kuntalisää ei mak seta. Uusien hakemusten määrä on myös vähentynyt. Esim. maalis- huhtikuussa 2014 teh tiin uusia päätöksiä 25 kpl kun samaan aikaan v uusia päätöksiä tehtiin 62 kpl. Valmistelija: päivähoidon johtaja Päivi Liuski Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kuntalisän tavoit tei den toteutumisen tilanteen ja antaa selvityksen vastauksena pon si esi tykseen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä kotihoidon kuntalisän tavoitteiden toteutumisen tilannekatsauksen

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-20:02 Paikka Kaupungintalon teatterisali, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot