Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 1/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 11 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 1/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5e :n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9b :n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 :n muuttamisesta ( / 2011) HE 10/2011 vp LaVM 4/2011 Lait tulivat voimaan Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa tehty neuvoston puitepäätös sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi tehty neuvoston puitepäätös pannaan täytäntöön. Puitepäätökset hyväksyttiin marraskuussa Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta ja laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ( /2011) HE 23/2011 vp MmVM 4/2011 Kiinteistötietojärjestelmän tiedot luovutetaan tietopalveluna maksutta sellaisille viranomaisille, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely välittömästi kuuluu. Kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten asetettava yhteistyöryhmä, jonka maanmittauslaitos asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kutsutaan järjestelmän ylläpitäjien ja käyttäjien edustajia. Kaupanvahvistajista annettua lakia muutetaan siten, että syyttäjien oikeus toimia kaupanvahvistajina poistetaan. Lakiin tehdään lisäksi teknisluonteisia tarkistuksia. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9a :n muuttamisesta (1184/2011) HE 69/2011 vp StVM 7/2011 Toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla verrattuna vuonna 2011 maksettavaan tukeen. Lisäksi yksinhuoltajalle maksetaan yksin asuvan aikuisen henkilön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla. Laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta (1206/2011) HE 48/2011 vp LaVM 6/2011 Rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin nojalla yksityiselle henkilölle pyynnöstä annettavasta rikosrekisteriotteesta peritään valtion maksuperustelain mukainen maksu. Sen määräksi asetetaan oikeusministeriön asetuksella 13,40 euroa. Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta, laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki ampuma-aselain 17 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a :n muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 :n muuttamisesta ( /2011) HE 25/2011 vp HaVM 2/2011 2

3 Lait tulivat voimaan Euroopan unionin neuvoston heinäkuussa 2008 tekemä päätös rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prüm-päätös) pannaan täytäntöön. Toisen EU:n jäsenvaltion virkamiehen osallistumisesta yhteiseen operaatioon Suomessa säädetään laissa. Lisäksi ampuma-aselakiin tehdään päätöksen edellyttämä soveltamisalaa koskeva muutos ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdään tietojen poistamista sekä tietojen käsittelyä koskevien loki- ja valvontatietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat muutokset. Prümin sopimuksen voimaansaattamislakia muutetaan siltä osin kuin sopimuksen määräykset on saatettu osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (1202/2011) HE 52/2011 vp VaVM 9/2011 Vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotetaan 9 prosenttiin. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 :n muuttamisesta ( /2011) HE 92/2011 vp LaVM 7/2011 Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin lisätään säännös mahdollisuudesta antaa valtioneuvoston asetuksella säännöksiä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista. Samalla tehdään lakiteknisiä korjauksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain säännöksiin tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1235/ 2011) HE 54/2011 vp VaVM 13/2011 Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan noin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien valmisteveroa noin 10 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan 13,1 prosenttia. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta ( / 2011) HE 71/2011 vp TaVM 4/2011 Lait tulivat voimaan Lakien muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset. Finanssivalvonnan on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Finanssivalvonta voi saattaa toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että talletuspankkien vapaaehtoisten vakuusrahastojen velvollisuudesta saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön vahvistus luovutaan ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennetaan koskemaan tuen kohteena olevien pankkien osakkeiden ja osuuksien hankintaa. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, laki työturvallisuuslain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 :n muuttamisesta ( / 2011) HE 58/2011 vp VaVM 8 /2011 Lait tulivat voimaan Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta sekä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 4 :n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on säännökset Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla käytettävästä palvelusta, josta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön rekisteriin hänen omasta pyynnöstään, rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Työturvallisuuslakia muutetaan siten, että yhteisellä rakennustyömaalla pidettävässä kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla henkilön veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Lisäksi tunnisteen käytön valvontavastuuta laajennetaan. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin lisätään säännökset Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvollisuuden estämättä antaa työnantajalle tai tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia muutetaan siten, että maistraat- Momentti 3 Momentti 1/2012

4 tien lisäksi Verohallinnolla on rinnakkainen toimivalta tallettaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta (1236/2011) HE 66/2011 vp LiVM 6/2011 Laki tulivoimaan Lentoliikenteen valvontamaksua muutetaan siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotetaan 1,00 eurosta 1,20 euroon. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta ja laki maantieliikennelain liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 :n muuttamisesta ( /2011) HE 101/2011 vp LiVM 8/2011 Lait tulivat voimaan Joukkoliikennelain 12 :n 2 ja 3momentti, lukuun ottamatta 3momentin 7 kohtaa, tulivat voimaan ja 12 :n 3momentin 7 kohta vasta Joukkoliikennelailla ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetulla lailla säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Muutokset koskevat myös toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueita. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (1237/2011) HE 32/2011 vp LiVM 5/2011 Alusliikennepalvelulakia muutetaan niin, että lakiin lisätään merenkulun tiedonhallintajärjestelmää ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskevat säännökset. Lakiin lisätään myös laivaajan, liikenteenharjoittajan ja asiamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset sekä muutetaan aluksen päällikön merellä tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Näiden ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti säädetään myös rangaistavaksi. Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön niitä velvoitteita, jotka sisältyvät asiaa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lisäksi alusliikenneohjaajan pätevyysvaatimuksia ja työpaikkakoulutusta sekä alusliikennepalvelun koulutusohjelmaa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 91 ja 93 :n muuttamisesta ja laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 :n muuttamisesta ( /2011) HE 73/2011 vp HaVM 3/2011 Vastuu kotouttamisesta siirtyy sisäasiainministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Laki Matkailun edistämiskeskuksesta (1424/2011) HE 85/2011 vp TaVM 5/2011 Laki Matkailun edistämiskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset Matkailun edistämiskeskuksen hallinnollisesta asemasta, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta. Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ( / 2011) HE 68/2011 vp StVM 6/2011 Kansaneläkelaitokseen perustetaan palvelurahasto. Rahastolla huolehditaan Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi kuuluvien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rahoituksesta. Lailla määritellään valtion rahoitusosuus Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen vastuulle säädettyjen tehtävien rahoituksesta. Laki työttömyysturvalain 6luvun 1 :n muuttamisesta ja laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ( /2011) HE 90/2011 vp StVM 10/2011 Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta alkaen. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista ja laki viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2011) HE 45/2011 vp LiVM 9/2011 Lait tulevat voimaan Tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta kuuluu Viestintävirastolle. Arviointilaitosten hyväksyntä antaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa toimintansa tietoturvallisuuden taso ulkopuolisen ja luotettavan arvioinnin avulla. Viestintävirastolle annetaan tehtäväksi hoitaa myös viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointitehtäviä. Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19a :n muuttamisesta (1408/2011) HE 77/2011 vp VaVM 16/2011 Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että ensimmäisen veroluokan veroasteikkoihin lisätään neljäs porras euroa ylittä- 4

5 vän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ylimmän portaan veroprosentti on 16. Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ( /2011) HE 53/2011 vp VaVM 22/2011 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta tuli voimaan Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta tulee voimaan Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta tulee voimaan Moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotetaan 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn 2,65 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehdään aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousee 10,55 senttiä litralta. Korotukset perustuvat siihen, että veron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 50 eurosta 60 euroon. Polttoturpeen veroa korotetaan kolme euroa megawattitunnilta vuoden 2013 alusta aikaisemmin säädetyn yhden euron suuruisen korotuksen sijasta, jolloin vero nousee nykyisestä 1,9 eurosta 4,9 euroon megawattitunnilta. Turpeen vero nousee vuoden 2015 alusta 5,9 euroon megawattitunnilta aikaisemmin säädetyn yhden euron korotuksen perusteella. Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutetaan siten, että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitetaan koskemaan ainoastaan energiasisältöveroa. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8a :n muuttamisesta (1446/2011) HE 129/2011 vp VaVM 21/2011 Energiaintensiivisen teollisuuden vuotuista energiaverojen palautusta kasvatetaan noin 120 miljoonalla eurolla alentamalla palautuksen kynnysarvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin. Palautukseen on oikeutettu energiaintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Biopolttoöljy lisätään palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 :n muuttamisesta ja laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 96/2011 vp StVM 13/2011 Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevaa säännöstä sovelletaan Lakeihin lisätään säännökset siitä, kuinka ensisijaisen etuuden kertakorotus vaikuttaa kunnallisen eläkkeen ja valtion eläkkeen määrään. Lakeihin tehdään myös muita muutoksia, jotka on pääasiassa jo tehty työntekijän eläkelakiin. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta ja laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n muuttamisesta ( /2011) HE 98/2011 vp SiVM 5/2011 Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan hallintoasioiden käsittelyä koskevaa sääntelyä tarkennetaan siten, että hallintoasiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lautakunnan päätösvaltaisuutta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi esittelystä ratkaista tietyt yksinkertaiset asiat. Lakiin lisätään myös säännös muutoksenhakuoikeudesta lautakunnan päätökseen. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Laki taksiliikennelain muuttamisesta (1423/2011) HE 72/2011 vp LiVM 17/2011 Luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä koskevaa sääntelyä selkeytetään ja yksinkertaistetaan ja poistetaan laista mahdollisuus siirtää taksilupa yrityksen lahjoituksen yhteydessä toiselle. Luvan lahjoitus yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai vastaavan yhteydessä lähisukulaiselle on kuitenkin edelleen sallittua. Lisäksi mahdollisuutta valvoa ajovelvoitteen hoitoa parannetaan muuttamalla maaseudun päivystysilmoitusta koskevaa sääntelyä ja lieventämällä tilausvälityskeskuksia koskevia sanktioita. Laki tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta (1454/2011) HE 126/2011 vp TaVM 8/2011 Tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä muutetaan siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa jatketaan siten, että säätiön tai yhteisön tilintarkastajaksi voidaan vielä viimeistään päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 :n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain Momentti 5 Momentti 1/2012

6 voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 :n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 :n muuttamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 :n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 :n muuttamisesta ja laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 :n muuttamisesta ( /2011) HE 89/2011 vp StVM 11/2011 Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulevat voimaan alkaen. Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön tehdään useita, lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Osaaikaeläkkeen määrää tarkistetaan vasta, kun osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä merkittävä muutos. Ensisijaiset etuudet eivät vaikuta vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen ja ensisijaisia etuuksia ei vähennetä ollenkaan työeläkkeestä, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevan määräajan pidentäminen kahteen vuoteen mahdollistaa väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläkkeiden takaisinperinnän kahdelta vuodelta takautuvasti. Laki tupakkalain muuttamisesta (1438/2011) HE 105/2011 vp StVM 15/2011 Tupakkalain tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitokieltoa koskevia pykäliä muutetaan. Sen lisäksi, että tupakkatuotteiden tavaramerkin esilläpito on kielletty tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä, se on kiellettyä myös tupakan, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähittäismyynnissä. Laki tulee voimaan Markkinoilla jo olevia tuotteita saa kuitenkin pitää vähittäismyynnissä esillä vuoden 2012 loppuun saakka. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ( /2011) HE 131/2011 vp StVM 17/2011 Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan täyttä työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Tältä osin vakinaistetaan määräaikaisesti voimassa ollut sääntely. Lisäksi soviteltua työttömyysetuutta koskevaa työaikarajaa nostetaan. Täsmentäviä muutoksia tehdään sovittelujaksoa, estäviä sosiaalietuuksia ja työttömyysetuuden määrää koskeviin säännöksiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtio osallistuu määräaikaisesti lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksetaan valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Lakia sovelletaan vuosina 2012 ja 2013 maksettaviin ansiopäivärahoihin. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 ( /2011) HE 74/2011 vp StVM 14/2011 Eläkeote on kokonaistyöeläketurvan sisältävä ja siitä näkyvät myös julkisten alojen mukaiset työansiot. Säännöksiin työeläkeotteesta tehdään tarkennuksia, jotka koskevat muun muassa työeläkeotteen antamista, työeläkeotteella ilmoitettavien tietojen oikeellisuuden selvittämistä ja tiedonsaantioikeutta. Vuonna 2012 sovelletaan erityisiä säännöksiä työeläkeotteen antamisesta. Samalla kirjallisen työeläkeotteen antamisväliä harvennetaan vuodesta 2013 lähtien. Yksityisten alojen työeläkelaitokset antavat kirjallisen työeläkeotteen vakuutetuille joka kolmas vuosi. Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 75 :n 2 ja 3 momenttia sekä 75a :n 3 5 momenttia, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 81 :n 2 ja 3 momenttia sekä 81a :n 3 5 momenttia, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 69 :n 2 ja 3 momenttia sekä 69a :n 3 5 momenttia sekä maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 75 :n 2 ja 3 momenttia sekä 75a :n 3 5 momenttia sovelletaan vasta Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 on voimassa vuoden 2012 loppuun. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 113/ sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sijoitusrahastolakia, arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, ennakko- 6

7 perintälakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Lisäksi ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uusi sijoitusrahastodirektiivi. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia. Direktiivistä johtuvat muutokset koskevat rahastoyhtiön oikeutta hallinnoida sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävää sijoitusrahastoa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta olevan ulkomaisen rahastoyhtiön oikeutta perustaa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävä sijoitusrahasto Suomeen, sijoittajille annettavia avaintietoja, sijoitusrahaston kansallista ja rajat ylittävää sulautumista, sijoitusrahastojen muodostamaa syöttörahastoa ja kohderahastoa koskevaa rakennetta, muussa jäsenvaltiossa kuin sijoitusrahaston kotivaltiossa tapahtuvaa rahasto-osuuksien markkinointia koskevaa ilmoitusmenettelyä sekä valvontaa ja toimivaltaisten viranomaisten valvontayhteistyötä. Lisäksi sääntelyä muutettaisiin muutenkin vastaamaan muuta eurooppalaista sääntelyä. Varautumista kansainvälisen finanssikriisin aiheuttamaan arvopaperimarkkinoiden epävakauteen tehostettaisiin. Pitkäaikaisen rahastosijoittamisen houkuttelevuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä parannettaisiin. Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön osakkeiden hankintaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta laajennettaisiin siten, että myös rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön osakkeiden luovutus tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Finanssivalvonnan toimivaltaa määrätä rikemaksu laajennettaisiin siten, että rikemaksu voitaisiin määrätä myös sille, joka laiminlyö sijoitusrahastolaissa säädetyn velvollisuuden avaintietoesitteen laatimisesta. Verotusmenettelystä annettua lakia ja ennakkoperintälakia muutettaisiin siten, että Suomeen perustettua sijoitusrahastoa hallinnoivaa ulkomaista rahastoyhtiötä koskisivat samat rahasto-osuuksien, omistuksia ja lunastuksia sekä rahastoyhtiön omaisuudenhoidosta perimiä maksuja koskevat tiedonantovelvollisuudet sekä samat voittoosuudesta toimitettavaa ennakonpidätystä ja siitä perittävää lähdeveroa koskevat velvollisuudet kuin kotimaisia rahastoyhtiöitä. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto voisi antaa Finanssivalvonnalle ulkomaisen rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen sekä verojen perimisvelvollisuuteen liittyviä rahastoyhtiön ja verovelvollisen verotustietoja, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa, onko rahastoyhtiö rikkonut Suomen lainsäädäntöä tavalla, joka voi antaa Finanssivalvonnalle aiheen vaatia rahastoyhtiötä lopettamaan sijoitusrahaston hallinnoimisen. Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta Hallituksen esitys (HE 114/ kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaraliikennelupia koskevan asetuksen ja liikenteenharjoittajia koskevan asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän keskeiset säännökset säilyisivät entisellään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä harmaan talouden estämiseksi. Lupaviranomaisen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset. Sen jälkeen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi. Tässä yhteydessä yrityksiin voitaisiin tehdä tarkastuksia yrityksen toimipaikassa. Nämä ehdotukset perustuvat pääasiassa EU:n mainittuihin asetuksiin. Lisäksi ehdotetaan vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen kiristämistä, liiketoimintakiellon huomioon ottamista lupaa peruutettaessa, muidenkin yrityksessä toimivien henkilöiden kuin liikenteestä vastaavan hyvämaineisuuden tarkastamista sekä hyvämaineisuuden tarkastelujakson pidentämistä yhdestä kahteen vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä joulukuuta Hallituksen esitys (HE 115/ julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesti tuetuista vientija alusluotoista sekä korontasauksesta. Lain tarkoituksena on turvata suomalaisten vientiyritysten kilpailuedellytykset ottamalla käyttöön pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä. Suomen Vientiluotto Oy voisi lain voimaantulon jälkeen myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvaa OECD-ehtoista luottomuotoista vienninrahoitusta Suomen Vientiluotto Oy:n nykyisen korontasaustoiminnan lisäksi. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös korontasausta koskevat säännökset, jotka pääosaltaan säilyisivät muuttumattomina. Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettu lakiin ehdotetaan samalla kumottavaksi. Lisäksi ehdotetaan luottomuotoisen vienninrahoituksen käyttöönotosta aiheutuvia muutoksia Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Finnvera Oyj:n varainhankintaan liittyvää lainojen ja lainaohjelmien valtion takausten enimmäisvaltuutta nostettaisiin 3,1 miljardista eurosta 5,0 miljardiin euroon. Sen lisäksi valtion takausvastuu kattaisi lainojen ja lainaohjelmiin sisältyvien lainojen korot sekä riskin suojaamiseksi tehdyt tarvittavat koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat suojausjärjestelyt. Lakiin ehdotetaan myös säännöstä, jonka mukaan Finnvera Oyj voisi saada varainhankinnan turvaamiseksi valtion myöntämiä lyhytaikaisia lainoja, jos rahoitusmarkkinoiden häiriöt estävät varainhankinnan kohtuullisilla ehdoilla. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 116/ 2011 vp) eduskunnalle oikeu- Momentti 7 Momentti 1/2012

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö

momentti 7_10.fm Page 1 Thursday, October 14, 2010 7:54 AM 7/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö

momentti 8_09.fm Page 1 Thursday, November 26, 2009 8:37 AM 8/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö

momentti 5_09.fm Page 1 Tuesday, August 4, 2009 1:42 PM 5/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö

momentti 3_10.fm Page 1 Friday, April 9, 2010 9:46 AM 3/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö

2006_7lmu.fm Page 1 Monday, October 23, 2006 3:14 PM 7/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö

2005_8lmu.fm Page 1 Tuesday, November 29, 2005 4:40 PM 8/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1

Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014-2015 annettavat hallituksen esitykset 1 28.8. Eduskunnalle vaalikauden lopulla -2015 annettavat hallituksen esitykset 1 1 HE valtioneuvostosta annetun lain 2 :n, arkistolain 1 :n, valtion talousarviolain 7 a :n ja ulkoasiainhallintolain muuttamiseksi

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö

momentti 4_10.fm Page 1 Thursday, May 20, 2010 11:26 AM 4/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö

2006_4lmu.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2006 12:10 PM 4/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot