Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 1/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 11 MIETINNÖT YM. 12 ASETETUT TOIMIELIMET 12 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 12 Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 1/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5e :n muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 9b :n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta ja laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 24 :n muuttamisesta ( / 2011) HE 10/2011 vp LaVM 4/2011 Lait tulivat voimaan Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa tehty neuvoston puitepäätös sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta tuomioihin ja valvontapäätöksiin valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten valvomiseksi tehty neuvoston puitepäätös pannaan täytäntöön. Puitepäätökset hyväksyttiin marraskuussa Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta ja laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ( /2011) HE 23/2011 vp MmVM 4/2011 Kiinteistötietojärjestelmän tiedot luovutetaan tietopalveluna maksutta sellaisille viranomaisille, joiden tehtäviin kyseisten tietojen käsittely välittömästi kuuluu. Kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunta lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan kiinteistötietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten asetettava yhteistyöryhmä, jonka maanmittauslaitos asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmään kutsutaan järjestelmän ylläpitäjien ja käyttäjien edustajia. Kaupanvahvistajista annettua lakia muutetaan siten, että syyttäjien oikeus toimia kaupanvahvistajina poistetaan. Lakiin tehdään lisäksi teknisluonteisia tarkistuksia. Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9a :n muuttamisesta (1184/2011) HE 69/2011 vp StVM 7/2011 Toimeentulotuen perusosaa korotetaan kuudella prosentilla verrattuna vuonna 2011 maksettavaan tukeen. Lisäksi yksinhuoltajalle maksetaan yksin asuvan aikuisen henkilön perusosa korotettuna kymmenellä prosentilla. Laki rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta (1206/2011) HE 48/2011 vp LaVM 6/2011 Rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin nojalla yksityiselle henkilölle pyynnöstä annettavasta rikosrekisteriotteesta peritään valtion maksuperustelain mukainen maksu. Sen määräksi asetetaan oikeusministeriön asetuksella 13,40 euroa. Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta, laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki ampuma-aselain 17 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a :n muuttamisesta ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 :n muuttamisesta ( /2011) HE 25/2011 vp HaVM 2/2011 2

3 Lait tulivat voimaan Euroopan unionin neuvoston heinäkuussa 2008 tekemä päätös rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi (Prüm-päätös) pannaan täytäntöön. Toisen EU:n jäsenvaltion virkamiehen osallistumisesta yhteiseen operaatioon Suomessa säädetään laissa. Lisäksi ampuma-aselakiin tehdään päätöksen edellyttämä soveltamisalaa koskeva muutos ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin tehdään tietojen poistamista sekä tietojen käsittelyä koskevien loki- ja valvontatietojen säilyttämistä ja poistamista koskevat muutokset. Prümin sopimuksen voimaansaattamislakia muutetaan siltä osin kuin sopimuksen määräykset on saatettu osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (1202/2011) HE 52/2011 vp VaVM 9/2011 Vähintään kuukauden ajaksi tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin sovellettava verokanta korotetaan 9 prosenttiin. Laki syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 :n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 :n muuttamisesta ja laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 :n muuttamisesta ( /2011) HE 92/2011 vp LaVM 7/2011 Syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin lisätään säännös mahdollisuudesta antaa valtioneuvoston asetuksella säännöksiä syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevista asioista. Samalla tehdään lakiteknisiä korjauksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain säännöksiin tietojen luovuttamisesta syyttäjäviranomaisille. Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1235/ 2011) HE 54/2011 vp VaVM 13/2011 Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan noin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien valmisteveroa noin 10 prosenttia. Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan 13,1 prosenttia. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Suomen Pankista annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain muuttamisesta ( / 2011) HE 71/2011 vp TaVM 4/2011 Lait tulivat voimaan Lakien muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan valvontaviranomaista koskevan direktiivin säännökset. Finanssivalvonnan on tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontaviranomaisten ja Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitean kanssa sekä annettava niille tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot. Finanssivalvonta voi saattaa toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa syntyneen erimielisyyden Euroopan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Luottolaitostoiminnasta annettua lakia muutetaan lisäksi siten, että talletuspankkien vapaaehtoisten vakuusrahastojen velvollisuudesta saada sääntömuutoksilleen valtiovarainministeriön vahvistus luovutaan ja vakuusrahastojen käytettävissä olevia tukimuotoja laajennetaan koskemaan tuen kohteena olevien pankkien osakkeiden ja osuuksien hankintaa. Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä, laki työturvallisuuslain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 :n muuttamisesta ( / 2011) HE 58/2011 vp VaVM 8 /2011 Lait tulivat voimaan Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 :n muuttamisesta sekä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 4 :n 2 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä on säännökset Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä ja yleisen tietoverkon avulla käytettävästä palvelusta, josta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee henkilön rekisteriin hänen omasta pyynnöstään, rakennusalan työnantajan tai tunnistekortin antavan päätoteuttajan pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Työturvallisuuslakia muutetaan siten, että yhteisellä rakennustyömaalla pidettävässä kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla henkilön veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Lisäksi tunnisteen käytön valvontavastuuta laajennetaan. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin lisätään säännökset Verohallinnon oikeudesta salassapitovelvollisuuden estämättä antaa työnantajalle tai tunnistekortin antavalle päätoteuttajalle tieto työntekijän veronumerosta. Väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia muutetaan siten, että maistraat- Momentti 3 Momentti 1/2012

4 tien lisäksi Verohallinnolla on rinnakkainen toimivalta tallettaa väestötietojärjestelmään Suomessa tilapäisesti työskentelevää ulkomaalaista koskevat tiedot, minkä seurauksena hänelle annetaan väestötietojärjestelmästä automaattisesti henkilötunnus. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta (1236/2011) HE 66/2011 vp LiVM 6/2011 Laki tulivoimaan Lentoliikenteen valvontamaksua muutetaan siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotetaan 1,00 eurosta 1,20 euroon. Laki joukkoliikennelain muuttamisesta ja laki maantieliikennelain liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 :n muuttamisesta ( /2011) HE 101/2011 vp LiVM 8/2011 Lait tulivat voimaan Joukkoliikennelain 12 :n 2 ja 3momentti, lukuun ottamatta 3momentin 7 kohtaa, tulivat voimaan ja 12 :n 3momentin 7 kohta vasta Joukkoliikennelailla ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetulla lailla säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Muutokset koskevat myös toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueita. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta (1237/2011) HE 32/2011 vp LiVM 5/2011 Alusliikennepalvelulakia muutetaan niin, että lakiin lisätään merenkulun tiedonhallintajärjestelmää ja avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskevat säännökset. Lakiin lisätään myös laivaajan, liikenteenharjoittajan ja asiamiehen ilmoitusvelvollisuutta koskevat säännökset sekä muutetaan aluksen päällikön merellä tapahtuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuutta koskevia säännöksiä. Näiden ilmoitusvelvollisuuksien laiminlyönti säädetään myös rangaistavaksi. Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön niitä velvoitteita, jotka sisältyvät asiaa koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Lisäksi alusliikenneohjaajan pätevyysvaatimuksia ja työpaikkakoulutusta sekä alusliikennepalvelun koulutusohjelmaa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 91 ja 93 :n muuttamisesta ja laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 :n muuttamisesta ( /2011) HE 73/2011 vp HaVM 3/2011 Vastuu kotouttamisesta siirtyy sisäasiainministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Laki Matkailun edistämiskeskuksesta (1424/2011) HE 85/2011 vp TaVM 5/2011 Laki Matkailun edistämiskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset Matkailun edistämiskeskuksen hallinnollisesta asemasta, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta. Laki valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ( / 2011) HE 68/2011 vp StVM 6/2011 Kansaneläkelaitokseen perustetaan palvelurahasto. Rahastolla huolehditaan Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi kuuluvien terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rahoituksesta. Lailla määritellään valtion rahoitusosuus Kansaneläkelaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen vastuulle säädettyjen tehtävien rahoituksesta. Laki työttömyysturvalain 6luvun 1 :n muuttamisesta ja laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ( /2011) HE 90/2011 vp StVM 10/2011 Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alusta alkaen. Laki tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista ja laki viestintähallinnosta annetun lain 2 :n muuttamisesta ( /2011) HE 45/2011 vp LiVM 9/2011 Lait tulevat voimaan Tietoturvallisuuden arviointilaitosten hyväksyntä ja valvonta kuuluu Viestintävirastolle. Arviointilaitosten hyväksyntä antaa yrityksille mahdollisuuden osoittaa toimintansa tietoturvallisuuden taso ulkopuolisen ja luotettavan arvioinnin avulla. Viestintävirastolle annetaan tehtäväksi hoitaa myös viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arviointitehtäviä. Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19a :n muuttamisesta (1408/2011) HE 77/2011 vp VaVM 16/2011 Perintö- ja lahjaverolakia muutetaan siten, että ensimmäisen veroluokan veroasteikkoihin lisätään neljäs porras euroa ylittä- 4

5 vän perintöosuuden tai lahjan osalta. Ylimmän portaan veroprosentti on 16. Lakia sovelletaan, kun verovelvollisuus on alkanut tai sen jälkeen. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ( /2011) HE 53/2011 vp VaVM 22/2011 Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta tuli voimaan Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta tulee voimaan Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta tulee voimaan Moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotetaan 2,34 senttiä litralta ja dieselöljyn 2,65 senttiä litralta. Dieselöljyn veronkorotus tehdään aikaisemmin säädetyn, vuoden 2012 alusta voimaantulevan 7,9 sentin suuruisen korotuksen lisäksi, joten dieselöljyn vero nousee 10,55 senttiä litralta. Korotukset perustuvat siihen, että veron laskentaperusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nostetaan nykyisestä 50 eurosta 60 euroon. Polttoturpeen veroa korotetaan kolme euroa megawattitunnilta vuoden 2013 alusta aikaisemmin säädetyn yhden euron suuruisen korotuksen sijasta, jolloin vero nousee nykyisestä 1,9 eurosta 4,9 euroon megawattitunnilta. Turpeen vero nousee vuoden 2015 alusta 5,9 euroon megawattitunnilta aikaisemmin säädetyn yhden euron korotuksen perusteella. Lisäksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia muutetaan siten, että maataloudelle maksettava veronpalautus rajoitetaan koskemaan ainoastaan energiasisältöveroa. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8a :n muuttamisesta (1446/2011) HE 129/2011 vp VaVM 21/2011 Energiaintensiivisen teollisuuden vuotuista energiaverojen palautusta kasvatetaan noin 120 miljoonalla eurolla alentamalla palautuksen kynnysarvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin. Palautukseen on oikeutettu energiaintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Biopolttoöljy lisätään palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 :n muuttamisesta ja laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2011) HE 96/2011 vp StVM 13/2011 Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevaa säännöstä sovelletaan Lakeihin lisätään säännökset siitä, kuinka ensisijaisen etuuden kertakorotus vaikuttaa kunnallisen eläkkeen ja valtion eläkkeen määrään. Lakeihin tehdään myös muita muutoksia, jotka on pääasiassa jo tehty työntekijän eläkelakiin. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta ja laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n muuttamisesta ( /2011) HE 98/2011 vp SiVM 5/2011 Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan hallintoasioiden käsittelyä koskevaa sääntelyä tarkennetaan siten, että hallintoasiat käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriössä. Lautakunnan päätösvaltaisuutta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi esittelystä ratkaista tietyt yksinkertaiset asiat. Lakiin lisätään myös säännös muutoksenhakuoikeudesta lautakunnan päätökseen. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Laki taksiliikennelain muuttamisesta (1423/2011) HE 72/2011 vp LiVM 17/2011 Luvanhakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä koskevaa sääntelyä selkeytetään ja yksinkertaistetaan ja poistetaan laista mahdollisuus siirtää taksilupa yrityksen lahjoituksen yhteydessä toiselle. Luvan lahjoitus yrityksen sukupolvenvaihdoksen tai vastaavan yhteydessä lähisukulaiselle on kuitenkin edelleen sallittua. Lisäksi mahdollisuutta valvoa ajovelvoitteen hoitoa parannetaan muuttamalla maaseudun päivystysilmoitusta koskevaa sääntelyä ja lieventämällä tilausvälityskeskuksia koskevia sanktioita. Laki tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta (1454/2011) HE 126/2011 vp TaVM 8/2011 Tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä muutetaan siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa jatketaan siten, että säätiön tai yhteisön tilintarkastajaksi voidaan vielä viimeistään päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 :n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain Momentti 5 Momentti 1/2012

6 voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 :n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 :n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 :n muuttamisesta, laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 :n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 :n muuttamisesta ja laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 :n muuttamisesta ( /2011) HE 89/2011 vp StVM 11/2011 Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulevat voimaan alkaen. Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön tehdään useita, lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Osaaikaeläkkeen määrää tarkistetaan vasta, kun osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä merkittävä muutos. Ensisijaiset etuudet eivät vaikuta vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen ja ensisijaisia etuuksia ei vähennetä ollenkaan työeläkkeestä, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevan määräajan pidentäminen kahteen vuoteen mahdollistaa väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläkkeiden takaisinperinnän kahdelta vuodelta takautuvasti. Laki tupakkalain muuttamisesta (1438/2011) HE 105/2011 vp StVM 15/2011 Tupakkalain tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpitokieltoa koskevia pykäliä muutetaan. Sen lisäksi, että tupakkatuotteiden tavaramerkin esilläpito on kielletty tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä, se on kiellettyä myös tupakan, tupakan vastikkeiden, tupakkajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähittäismyynnissä. Laki tulee voimaan Markkinoilla jo olevia tuotteita saa kuitenkin pitää vähittäismyynnissä esillä vuoden 2012 loppuun saakka. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta ( /2011) HE 131/2011 vp StVM 17/2011 Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan täyttä työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Tältä osin vakinaistetaan määräaikaisesti voimassa ollut sääntely. Lisäksi soviteltua työttömyysetuutta koskevaa työaikarajaa nostetaan. Täsmentäviä muutoksia tehdään sovittelujaksoa, estäviä sosiaalietuuksia ja työttömyysetuuden määrää koskeviin säännöksiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että valtio osallistuu määräaikaisesti lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksetaan valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Lakia sovelletaan vuosina 2012 ja 2013 maksettaviin ansiopäivärahoihin. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 ( /2011) HE 74/2011 vp StVM 14/2011 Eläkeote on kokonaistyöeläketurvan sisältävä ja siitä näkyvät myös julkisten alojen mukaiset työansiot. Säännöksiin työeläkeotteesta tehdään tarkennuksia, jotka koskevat muun muassa työeläkeotteen antamista, työeläkeotteella ilmoitettavien tietojen oikeellisuuden selvittämistä ja tiedonsaantioikeutta. Vuonna 2012 sovelletaan erityisiä säännöksiä työeläkeotteen antamisesta. Samalla kirjallisen työeläkeotteen antamisväliä harvennetaan vuodesta 2013 lähtien. Yksityisten alojen työeläkelaitokset antavat kirjallisen työeläkeotteen vakuutetuille joka kolmas vuosi. Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain 75 :n 2 ja 3 momenttia sekä 75a :n 3 5 momenttia, merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 81 :n 2 ja 3 momenttia sekä 81a :n 3 5 momenttia, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 69 :n 2 ja 3 momenttia sekä 69a :n 3 5 momenttia sekä maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain 75 :n 2 ja 3 momenttia sekä 75a :n 3 5 momenttia sovelletaan vasta Laki työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012 on voimassa vuoden 2012 loppuun. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 113/ sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sijoitusrahastolakia, arvopaperimarkkinalakia, Finanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia, sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, ennakko- 6

7 perintälakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Lisäksi ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annettu laki ehdotetaan kumottavaksi. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uusi sijoitusrahastodirektiivi. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia. Direktiivistä johtuvat muutokset koskevat rahastoyhtiön oikeutta hallinnoida sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävää sijoitusrahastoa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta olevan ulkomaisen rahastoyhtiön oikeutta perustaa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävä sijoitusrahasto Suomeen, sijoittajille annettavia avaintietoja, sijoitusrahaston kansallista ja rajat ylittävää sulautumista, sijoitusrahastojen muodostamaa syöttörahastoa ja kohderahastoa koskevaa rakennetta, muussa jäsenvaltiossa kuin sijoitusrahaston kotivaltiossa tapahtuvaa rahasto-osuuksien markkinointia koskevaa ilmoitusmenettelyä sekä valvontaa ja toimivaltaisten viranomaisten valvontayhteistyötä. Lisäksi sääntelyä muutettaisiin muutenkin vastaamaan muuta eurooppalaista sääntelyä. Varautumista kansainvälisen finanssikriisin aiheuttamaan arvopaperimarkkinoiden epävakauteen tehostettaisiin. Pitkäaikaisen rahastosijoittamisen houkuttelevuutta, tehokkuutta ja kilpailukykyä parannettaisiin. Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön osakkeiden hankintaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta laajennettaisiin siten, että myös rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön osakkeiden luovutus tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Finanssivalvonnan toimivaltaa määrätä rikemaksu laajennettaisiin siten, että rikemaksu voitaisiin määrätä myös sille, joka laiminlyö sijoitusrahastolaissa säädetyn velvollisuuden avaintietoesitteen laatimisesta. Verotusmenettelystä annettua lakia ja ennakkoperintälakia muutettaisiin siten, että Suomeen perustettua sijoitusrahastoa hallinnoivaa ulkomaista rahastoyhtiötä koskisivat samat rahasto-osuuksien, omistuksia ja lunastuksia sekä rahastoyhtiön omaisuudenhoidosta perimiä maksuja koskevat tiedonantovelvollisuudet sekä samat voittoosuudesta toimitettavaa ennakonpidätystä ja siitä perittävää lähdeveroa koskevat velvollisuudet kuin kotimaisia rahastoyhtiöitä. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto voisi antaa Finanssivalvonnalle ulkomaisen rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuuden täyttämiseen sekä verojen perimisvelvollisuuteen liittyviä rahastoyhtiön ja verovelvollisen verotustietoja, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa, onko rahastoyhtiö rikkonut Suomen lainsäädäntöä tavalla, joka voi antaa Finanssivalvonnalle aiheen vaatia rahastoyhtiötä lopettamaan sijoitusrahaston hallinnoimisen. Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta Hallituksen esitys (HE 114/ kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia. Laissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaraliikennelupia koskevan asetuksen ja liikenteenharjoittajia koskevan asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjestelmän keskeiset säännökset säilyisivät entisellään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä harmaan talouden estämiseksi. Lupaviranomaisen olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset. Sen jälkeen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi. Tässä yhteydessä yrityksiin voitaisiin tehdä tarkastuksia yrityksen toimipaikassa. Nämä ehdotukset perustuvat pääasiassa EU:n mainittuihin asetuksiin. Lisäksi ehdotetaan vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen kiristämistä, liiketoimintakiellon huomioon ottamista lupaa peruutettaessa, muidenkin yrityksessä toimivien henkilöiden kuin liikenteestä vastaavan hyvämaineisuuden tarkastamista sekä hyvämaineisuuden tarkastelujakson pidentämistä yhdestä kahteen vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 päivänä joulukuuta Hallituksen esitys (HE 115/ julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisesti tuetuista vientija alusluotoista sekä korontasauksesta. Lain tarkoituksena on turvata suomalaisten vientiyritysten kilpailuedellytykset ottamalla käyttöön pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä. Suomen Vientiluotto Oy voisi lain voimaantulon jälkeen myöntää Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvaa OECD-ehtoista luottomuotoista vienninrahoitusta Suomen Vientiluotto Oy:n nykyisen korontasaustoiminnan lisäksi. Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös korontasausta koskevat säännökset, jotka pääosaltaan säilyisivät muuttumattomina. Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettu lakiin ehdotetaan samalla kumottavaksi. Lisäksi ehdotetaan luottomuotoisen vienninrahoituksen käyttöönotosta aiheutuvia muutoksia Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia. Finnvera Oyj:n varainhankintaan liittyvää lainojen ja lainaohjelmien valtion takausten enimmäisvaltuutta nostettaisiin 3,1 miljardista eurosta 5,0 miljardiin euroon. Sen lisäksi valtion takausvastuu kattaisi lainojen ja lainaohjelmiin sisältyvien lainojen korot sekä riskin suojaamiseksi tehdyt tarvittavat koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat suojausjärjestelyt. Lakiin ehdotetaan myös säännöstä, jonka mukaan Finnvera Oyj voisi saada varainhankinnan turvaamiseksi valtion myöntämiä lyhytaikaisia lainoja, jos rahoitusmarkkinoiden häiriöt estävät varainhankinnan kohtuullisilla ehdoilla. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 116/ 2011 vp) eduskunnalle oikeu- Momentti 7 Momentti 1/2012

8 denkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 :n ja 7 luvun 24 :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä rikosasioissa annettua lakia. Lakiteknisistä syistä esityksessä on lisäksi ehdotus mainitun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Asianomistajan ensisijaisesta oikeudesta vaatia julkista tehtävää suorittavan tuomitsemisesta rangaistukseen luovuttaisiin. Asianomistajalla olisi näissä tapauksissa pääsäännön mukainen toissijainen syyteoikeus eli oikeus vaatia rangaistusta, jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta taikka jos esitutkintaa ei toimiteta tai se keskeytetään tai lopetetaan. Esitys liittyy lakiehdotukseen perustuslain muuttamisesta. Väliaikaista muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2012 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta Muuttamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 117/ 2011 vp) eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2011 tehdyn pöytäkirjan. Pöytäkirja rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle. Se muuttaa voimassa olevan verosopimuksen tiedonvaihtoa koskevia määräyksiä ja on osa OECD:n hanketta, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. Hallituksen esitys (HE 118/ 2011 vp) eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bahrainin kanssa lokakuussa 2011 veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen. Sopimus rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille malliverosopimukselle ja verotietojen vaihtamista koskevalle mallisopimukselle ja sisältää määräyksiä tällaisten tietojen vaihtamisesta. Sopimus liittyy OECD:n hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Hallituksen esitys (HE 120/ kirkkolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että kirkkoon perustettaisiin kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, jossa seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta määrätyt tehtävät hoidettaisiin keskitetysti, kuitenkin useassa toimipisteessä eri puolilla maata. Palvelukeskus hoitaisi kaikkien seurakuntien ja muiden kirkon talousyksiköiden puolesta ne kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, joista säädettäisiin tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Muut kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät seurakunnat hoitaisivat edelleen itse. Kirkon talousyksiköiden päätösvalta säilyisi entisellään. Palvelukeskus olisi osa kirkkohallituksen organisaatiota. Se olisi kuitenkin hyvin itsenäinen, alueellisesti hajautettu kirkkohallituksen yksikkö. Tavoitteena on perustaa neljästä kuuteen toimipistettä, joista yksi tuottaisi palvelut ruotsinkielisille seurakunnille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 121/ opintotukilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa kahdella kuukaudella toukokuun loppuun asti, tarkennettavaksi korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kaksiportaiseen myöntämiseen liittyviä säännöksiä sekä tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa koskevat muutokset tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 122/ 2011 vp) eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Varsovassa toukokuussa 2005 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan liiketoimintakiellosta annettua lakia muutettavaksi. Yleissopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa si- 8

9 ten, että taataan samalla sukupuolten välinen tasa-arvo. Yleissopimuksen avulla pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä varmistamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen. Siinä myös määritellään perusperiaatteet uhrien ja todistajien suojelemiselle ja auttamiselle. Yleissopimuksen pääasiallinen lisäarvo suhteessa muihin kansainvälisiin asiakirjoihin on sen ihmisoikeusperustaisessa lähestymistavassa ja uhrien suojelua koskevassa painotuksessa. Osapuolet velvoitetaan toteuttamaan erilaisia toimia, joilla tehostetaan ihmiskaupan ehkäisemistä ja torjuntaa sekä siitä vastaavien eri elinten työn yhteensovittamista. Yleissopimus edellyttää muun muassa, että osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädännölliset tai muut toimenpiteet, joilla mahdollistetaan ihmiskaupan harjoittamiseen käytetyn laitoksen väliaikainen tai pysyvä sulkeminen, tai kielletään rikoksentekijää väliaikaisesti tai pysyvästi harjoittamasta toimintaa, jossa tämä rikos on tehty. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tämän vuoksi myös liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta. Yleissopimuksella perustetaan myös erityinen seurantajärjestelmä sen varmistamiseksi, että osapuolet panevat yleissopimuksen määräykset tehokkaasti täytäntöön. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan helmikuussa Sopimuksen myöhemmin hyväksyvän tai siihen liittyvän valtion osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona se talletti ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. Yleissopimuksen voimaansaattamista koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yleissopimus tulee kansallisesti voimaan. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamiseksi on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään edellä mainittuna ajankohtana. Hallituksen esitys (HE 123/ 2011 vp) eduskunnalle neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen sopimuksen Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tavoitteena on sitouttaa jäsenvaltiot neuvoston turvallisuussääntöjen noudattamiseen ja luoda yhdenmukaiset ja kattavat puitteet turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi EU:ssa. Sopimuksen mukaan se ei millään tavoin estä soveltamasta osapuolten kansallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat asiakirjojen julkista saatavuutta, henkilötietojen suojaa tai turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista. Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeisenä tämän tekevä osapuoli ilmoittaa Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset menettelyt on saatettu päätökseen. Hallituksen esitys (HE 124/ uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen päättyy vuoden 2012 alussa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 125/ 2011 vp) eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 :n ja 13 luvun sekä eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan merityösopimuslain soveltamisalaa laajennettavaksi siten, että osaa lain säännöksistä sovellettaisiin suomalaisella aluksella tehtävään työhön myös silloin, kun työnteko ei perustu työsopimukseen. Lisäksi ehdotetaan luovuttavaksi merityöaikalakiin ja työajasta kotimaan liikenteen aluksissa annettuun lakiin sisältyvistä vahtihenkilöstöä koskevista erityislepoaikasäännöksistä. Muutosten myötä säännökset vastaisivat Suomea sitovia kansainvälisiä sitoumuksia. Lisäksi merityöaikalain säännös vuorokautisesta enimmäistyöajasta ehdotetaan kumottavaksi. Esityksessä ehdotetaan korotettavaksi myös merimiesten vuosilomalain vuosilomapalkan ja -korvauksen määräytymisen laskentaprosentti vastaamaan vuosiloman ansaintasäännön muuttumista alle vuoden jatkuneissa työsuhteissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys (HE 126/ tilintarkastuslain 57 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä osin, kuin säännös koskee JHTT-tilintarkastajan valitsemista HTM-tilintarkastajan sijasta tarkastamaan sellaista yhteisöä tai säätiötä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta. Siirtymäaikaa ehdotetaan jatkettavaksi siten, että säätiön tai ehdotuksen mukaiset edellytykset täyttävän yhteisön tilintarkastajaksi voitaisiin vielä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle valita HTM-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 129/ sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Energiaintensiivisen teollisuuden vuotuista energiaverojen palautusta kasvatettaisiin noin Momentti 9 Momentti 1/2012

10 120 miljoonalla eurolla alentamalla palautuksen kynnysarvoa 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin. Palautukseen olisi oikeutettu energiaintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Biopolttoöljy lisättäisiin palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin. Lisäksi tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys (HE 130/ 2011 vp) eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä Eduskunnalle annettua hallituksen esitystä vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta ehdotetaan täydennettäväksi. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia korotettaisiin ja poistumaprosenttia alennettaisiin aiemmassa esityksessä ehdotetuista määristä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että vuoden 2012 valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotuloveroasteikon ylintä marginaaliveroprosenttia alennettaisiin 0,25 prosenttiyksiköllä. Esityksessä ehdotetaan yhteisöverokannan alentamista aikaisemmin esitetyn yhden prosenttiyksikön lisäksi puolella prosenttiyksiköllä, jolloin yhteisöverokanta laskisi nykyisestä 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamiin osinkoihin, korkoihin ja rojalteihin sovellettava lähdeverokanta esitetään alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 25 prosentin sijasta 24,5 prosenttiin. Samoin rajoitetusti verovelvollisen yhteisön verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä verotettavaan tuloon sovellettava yhteisöverokanta ehdotetaan alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 25 prosentin sijasta 24,5 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisten yhteisöjen muun muassa sijoitusomaisuusosakkeista saamiin osinkotuloihin eräissä tilanteissa sovellettava lähdeverokanta esitetään alennettavaksi aikaisemmin esitetyn 18,75 prosentin sijasta 18,38 prosenttiin. Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöverokannan alentamisen kuntien verotuloja pienentävä vaikutus kompensoitaisiin korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta aiemmin esitetyn 0,88 prosenttiyksikön sijasta 1,35 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavalla määrällä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että seurakuntien osuutta yhteisöverotuotoista korotettaisiin 0,11 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavasti. Tällä kompensoitaisiin aikaisemmassa esityksessä ja tässä esityksessä ehdotettu yhteisöverokannan yhteensä 1,5 prosenttiyksikön alentamisesta johtuva seurakuntien yhteisöverotuloja pienentävä vaikutus. Tämän lisäksi seurakuntien osuutta yhteisöveron tuotoista korotettaisiin väliaikaisesti 0,04 prosenttiyksiköllä verovuonna 2012 alentaen valtion osuutta vastaavalla määrällä. Tällä kompensoitaisiin niin sanotussa raamisopimuksessa mainitusta palkansaajille maksettavasta kertakorvauksesta seurakunnille aiheutuvat työnantajan kustannukset. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2012 alusta ja niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. Rajoitetusti verovelvollisen saamaan tuloon sovellettavia muutettuja verokantoja sovellettaisiin tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Hallituksen esitys (HE 131/ 2011 vp) eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia ja väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksettaisiin täyttä työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Tältä osin tarkoituksena on vakinaistaa määräaikaisesti voimassa oleva sääntely. Lisäksi soviteltua työttömyysetuutta koskevaa työaikarajaa esitetään nostettavaksi nykyisestä. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi täsmentäviä muutoksia sovittelujaksoa, estäviä sosiaalietuuksia ja työttömyysetuuden määrää koskeviin säännöksiin. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtio osallistuisi määräaikaisesti lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Nykyisin valtio ei osallistu lomautusajalta maksettujen ansiopäivärahojen rahoitukseen, vaan peruspäivärahan osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. Lakia sovellettaisiin vuosina 2012 ja 2013 maksettaviin ansiopäivärahoihin. Esityksen tavoitteena on hallituksen antaman sitoumuksen mukaisesti tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta. Esitys liittyy vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 132/ työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta annettua hallituksen esitystä siten, että vuodelle 2012 ehdotettuja työttömyysvakuutusmaksujen korotuksia ei toteuteta ja maksut säädetään tämän esityksen mukaisesti. Täydentävän esityksen tarkoituksena on hallituksen antaman sitoumuksen mukaisesti tukea työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimusta. Esitys liittyy vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 10

11 Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 133/ tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annettua lakia siten, että tuomioistuin tekee väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat ilmoitukset sähköisesti suoraan väestötietojärjestelmään tai manuaalisesti asiassa toimivaltaiselle maistraatille nykyisin vastaanottajatahoksi säädetyn Oikeusrekisterikeskuksen sijaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta Hallituksen esitys (HE 134/ keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta. Laki korvaisi voimassa olevan lain keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä. Direktiivin täytäntöönpanossa sovellettaisiin valtiosopimusten voimaansaattamisessa käytettyä lainsäädäntötekniikkaa. Ehdotettu täytäntöönpanolaki olisi valtiosopimusten niin sanottujen sekamuotoisten voimaansaattamislakien kaltainen sekamuotoinen täytäntöönpanolaki. Tässä täytäntöönpanotavassa kansallisella täytäntöönpanolailla säädetään direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset Suomessa lakina noudatettaviksi. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on autettava toisiaan direktiivissä tarkoitettuihin veroihin ja maksuihin liittyviä saatavia koskevassa tiedoksiannossa, tiedonvaihdossa ja turvaamistoimissa sekä saatavien perinnässä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys (HE 135/ kalastuslain muuttamisesta Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjälle luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien turvin sellaisia kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa. Muutoksen tavoitteena on helpottaa ja parantaa kalastusmatkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia ja -edellytyksiä siten, että yleiskalastusoikeuksien turvin voidaan toteuttaa pienimuotoisia ohjattuja ja opastettuja kalastusretkiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa (1223/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ampuma-aselain (1/ 1998) 114 :n 1 momentissa tarkoitetusta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta. Säännökset koskevat ilmoitusmenettelyä, ilmoitusten sisältöä sekä ilmoitusten käsittelyyn oikeutettua poliisin henkilöstöä. Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen 2 :n muuttamisesta (1291/2011) Asetus tuli voimaan Asetuksen 2 :n 1 momentin 4 kohdassa oleva rikoslain viittaussäännös sekä 2 :n 1 momentin 7 ja 8kohdan sanamuodot muutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaaviksi. Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 :n muuttamisesta (1292/ 2011) Asetus tuli voimaan Maistraattien toimialueisiin ja maistraattien nimiin tulee muutoksia vuoden 2012 alusta. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus on annettu Asetuksen 44 :ään tehdään edellä mainituista muutoksista aiheutuvat teknisluonteiset muutokset. Samalla pykälään tehdään eräitä maistraattien keskinäisen toimivallan järjestelyyn liittyviä sisällöllisiä muutoksia, jotka perustuvat asianomaisten maistraattien aloitteeseen. Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta (1390/2011) Asetus tuli voimaan Laki syyttäjälaitoksesta (439/2011) tulee voimaan Asetuksella annetaan lakia täydentävät säännökset syyttäjälaitoksen organisaatiosta, henkilöstöstä, päätösvallasta eräissä henkilöstöä koskevissa asioissa sekä virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkamiesten tehtävistä. Asetuksessa säädetään myös syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista. Syyttäjälaitosta koskeva asetustasoinen sääntely kootaan yhteen valtioneuvoston asetukseen. Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta (1375/2011) Asetus tuli voimaan Eräitä rikosvahinkolaissa säädettyjä rahamääriä tarkistetaan elinkustannusten nousua vastaavasti. Momentti 11 Momentti 1/2012

12 Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista (1393/2011) Asetus tuli voimaan Sitä sovelletaan kuitenkin jo alkaen. Asetuksella säädetään kotoutumisen edistämisestä annetun laissa tarkoitetun laskennallisen korvauksen määrästä. Korvaus on seitsemän vuotta täyttäneen henkilön osalta euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaan osalta euroa vuodessa. Lisäksi asetukseen siirretään asiallisesti sellaisenaan kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun valtioneuvoston asetuksen (571/2011) 1 koskien alkukartoituksen järjestämisestä maksettavaa korvausta. Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä (1381/2011) Asetus tuli voimaan Valtion virkaehtosopimuslaissa, kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetussa laissa säädetyt ja valtioneuvoston tekemällä päätöksellä viimeksi tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti. MIETINNÖT YM. Maksuviivästystyöryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa uudistuksia velkojen perintään. Tarkoituksena on tehostaa hyvän perintätavan noudattamista ja estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen. Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä tarkistettaisiin. Perintäkulut alenisivat huomattavasti erityisesti pienissä, alle sadan euron veloissa. Työryhmä ehdottaa lakiin otettavaksi kokonaan uusi säännös velallisen oikeudesta pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Lisäksi työryhmä esittää muun muassa, että vanhentuneen velan periminen kiellettäisiin. Mietintö on osoitteessa Tilaajavastuulain muuttamista valmistelleen työryhmän esitys Työryhmä esittää erityissääntelyä, joka tehostaisi tilaajavastuulain toimivuutta ja tarjoaisi tilaajalle paremmat mahdollisuudet varmistaa sopimuskumppanin luotettavuus. Työryhmän mukaan rakentamistoiminnassa olisi jatkossa selvitettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset siitä huolimatta, että sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta tai tilaajan ja sopimuspuolen sopimussuhde on vakiintunut. Aikaisemmasta poiketen myös tapaturmavakuutuksen ottaminen tulisi selvittää. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rakentamistoiminnassa olisi käytössä korotettu laiminlyöntimaksu, joka olisi vähintään euroa ja enintään euroa. Maksu voitaisiin määrätä, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei tule noudattamaan lakia. Raportti on osoitteessa https://www.tem.fi/ files/31571/ TEMraportti_31_2011.pdf. ASETETUT TOIMIELIMET Rikosseuraamusalan neuvottelukunta Uusi rikosseuraamusalan neuvottelukunta on asetettu seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi ajalle Neuvottelukunta on perustettu vuonna 2003 oikeusministeriön yhteyteen. Se toimii asiantuntijana rikosseuraamusalan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tukee ja edistää yhteistyötä tuomittujen yhteiskuntaan sijoittamiseksi sekä uusintarikollisuuden vähentämiseksi. Neuvottelukunnan tavoitteena on toimia poikkihallinnollisena alan kehittäjänä, yhteistoiminnan tiivistäjänä ja erilaisten tukijärjestelmien yhteensovittajana. Puheenjohtajana toimii kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Kari Tolvanen. KORKEIN OIKEUS KKO:2011:95 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Perintökaari - Perintö - Pesänselvittäjä - Kiinteistön myyntilupa Käräjäoikeus oli hyväksynyt pesänselvittäjän hakemuksen kuolinpesän kiinteän omaisuuden myymiseksi. Yksi kuolinpesän osakas valitti hakemuksen hyväksymisestä hovioikeuteen. Pesänselvittäjän lisäksi myös niitä muita kuolinpesän osakkaita, jotka olivat käyttäneet käräjäoikeudessa puhevaltaansa, pidettiin oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 3 :ssä tarkoitettuina muutoksenhakijan vastapuolina. Kysymys myös myyntiluvan myöntämisen edellytyksistä ja niiden täyttymisestä. Ks. KKO:1984-II-223 OK 26 luku 3 PK 19 luku 14 1 mom PK 23 luku 8 1 mom KKO:2011:96 Rangaistuksen määrääminen - Ehdollinen vankeus - Koeaika Käräjäoikeus oli tuominnut A:n kahdesta pahoinpitelystä yhteiseen 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määrännyt koeajan päättymään Hovioikeus on tuominnut A:n törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä yhteiseen 1 vuoden 2 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja määrännyt koeajan alkamaan hovioikeuden tuomion antamispäivästä ja päättymään Kysymys koeajan alkamis- ja päättymispäivän määräytymisestä hovioikeudessa. RL 2b luku 3 1 mom KKO:2011:97 Avioliitto - Puolison elatus Kansainvälinen yksityisoikeus Sveitsissä asuneet puolisot tuomittiin avioeroon 22 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen. Avioeron liitännäisvaatimuksena Sveitsiin asumaan jäänyt puoliso vaati Suomeen muuttaneelta puolisolta elatusapua. Kysymys puolison oikeudesta elatusapuun Sveitsin lain nojalla. (Ään.) 12

13 AL 128 AL 132 KKO:2011:98 Ulosottokaari - Ulosottovalitus Muutoksenhaku Ulosottomies oli myynyt velallisen omistamat kiinteistöt, ja myynnistä saadut varat oli tilitetty velkojana olleelle pankille. Tilitys ei ollut ulosottokaaren 11 luvun 1 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lopullinen eikä estänyt ulosottovalituksen tutkimista. UK 3 luku 44 UK 3 luku 94 UK 5 luku 84 1 mom UK 6 luku 14 1 mom UK 11 luku 1 2 mom KKO:2011:99 Asiakirjan julkisuus - Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta Hakija oli pyytänyt saada tiedon lapseksiottamisen vahvistamista koskeneessa asiassa salassa pidettäväksi määrätystä asiakirjasta. Hakijaa ei ollut kuultu asiassa, mutta hän oli myöhemmin esittänyt selvityksen siitä, että hän oli lapseksi otetun biologinen isä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hänellä oli asianosaiselle kuuluva oikeus saada tieto myös siitä oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka ei ollut julkinen. (Ään.) YTJulkL 12 1 mom KKO:2011:100 Ylimääräinen muutoksenhaku - Tuomion purkaminen riita-asiassa - Ihmisoikeusloukkaus Riita-asiassa annetun tuomion purkamista koskeva hakemus, joka perustui Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toteamaan ihmisoikeusloukkaukseen, oli tehty noin kolmen kuukauden kuluttua ihmisoikeustuomioistuimen lopullisen ratkaisun antamisesta. Korkeimman oikeuden päätöksessä mainituin perustein hakemus tutkittiin, vaikka se oli tehty oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 10 :n 1 momentissa säädetyn, tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta laskettavan vuoden määräajan jälkeen. OK 31 luku 7 1 mom 4 kohta OK 31 luku 10 1 mom KKO:2011:101 Kunnianloukkaus - Törkeä kunnianloukkaus Sananvapaus Sanomalehdessä oli julkaistu marraskuussa 2004 ja joulukuussa 2004 kaksi kirjoitusta, joissa oli käsitelty erään koulun oppilaiden vanhempien ja koulun rehtorin välistä kiistaa erityisesti rehtorin käyttämistä opetusmenetelmistä. Kirjoitukset laatinut toimittaja oli käsitellyt ensimmäisessä kirjoituksessa oppilaiden vanhempien lääninhallitukselle tekemää kantelua opetuksesta ja kunnan tilaamaa selvitystä koulun tilanteesta. Toisessa kirjoituksessa oli käsitelty lääninhallituksen päätöstä tehtyihin kanteluihin. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla todettiin, että kirjoituksissa ei ollut esitetty virheellisiä tietoja eikä toimittaja ollut kirjoituksissa tahallaan halventanut rehtoria. Syyte törkeästä kunnianloukkauksesta hylättiin. RL 24 luku 9 1 mom RL 24 luku 10 KKO:2011:102 Seksuaalirikos - Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen - Rangaistuslajin valinta Isoisä oli useiden vuosien aikana viidellä eri kerralla kosketellut pojantyttärensä rintoja sekä sukuelintä vaatteiden alta ja päältä. Ensimmäisen koskettelun aikaan lapsi oli ollut lähes 7-vuotias ja viimeisen koskettelukerran aikana noin 13- vuotias. Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä katsottiin täyttyvän rikoslain 20 luvun 7 :n (563/1998) 1 momentin 1 ja 3 kohdan ankaroittamisperusteet. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla kuitenkin katsottiin, että rikosta ei voitu pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä. (Ään.) Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta ja rangaistuslajin valinnasta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä. (Ään.) RL 20 luku 6 1 mom 2 kohta (563/ 1998) RL 20 luku 7 1 mom 1 kohta (563/ 1998) RL 20 luku 7 1 mom 3 kohta (563/ 1998) RL 6 luku 6 1 mom 3 kohta RL 6 luku 9 KKO:2011:103 Syyte - Syytesidonnaisuus Rikokseen osallisuus - Rikoskumppanuus Varkausrikos - Varkaus Syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli anastanut huoltoasemalta omaisuutta murtautumalla myymälätiloihin ikkunan rikkomalla ja ottamalla sieltä elintarvikkeita. Hovioikeus tuomitsi A:n varkaudesta katsoen, että vaikka A:n ei ollut näytetty käyneen sisällä myymälätiloissa, hän oli kuitenkin ollut tekijänä osallinen varkausrikoksessa. Korkeimman oikeuden tuomiossa lausutuilla perusteilla hovioikeuden katsottiin tuominneen A:n muusta teosta kuin mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta. Ks. KKO:2001:43 KKO:2003:74 KKO:2009:25 ROL 11 luku 3 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2011:94 Toimeentulotuki - Toimeentulotuen takaisinperintä - Toimeentulon vaarantuminen Kotoaan muuttaneelle alaikäiselle opiskelijalle oli myönnetty toimeentulotukea, joka oli päätetty periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Kun otettiin huomioon opiskelijan vanhemmilla olleiden velkojen suuri määrä ja että perheessä asui alaikäinen lapsi, vanhemmilla ei voitu katsoa olleen sellaisia tuloja tai varoja, joista toimeentulotuki voitaisiin periä takaisin vaarantamatta heidän ja heidän alaikäisen lapsensa toimeentuloa. Vanhempia ei voitu velvoittaa suorittamaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle takaisin opiskelijan saamaa toimeentulotukea. Laki toimeentulotuesta 2, 19, 20 1 momentti 4 kohta, 21 ja 22 2 momentti Laki lapsen elatuksesta 1 ja 2 KHO:2011:95 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Nuoren viljelijän aloitustuki - Tilanpidosta vastaava maatalousyrittäjä - Tilanpidon aloittaminen - Aikai- Momentti 13 Momentti 1/2012

14 semmin harjoitettu maataloustoiminta - Tuen maksamisen keskeyttäminen - Tuen myöntämisedellytys - Yhtiömuotoinen maatalouden harjoittaminen - Yrittäjätulo Valittajalle oli hakemuksesta myönnetty nuoren viljelijän aloitustukea kotitilan hankinnan perusteella. Tukiviranomainen oli myöhemmin päättänyt tuen maksamisen keskeyttämisestä sillä perusteella, että tuen myöntämisen edellytykset eivät olleet täyttyneet. Valittaja oli aikaisemmin ollut vähemmistöosakkaana ja toimitusjohtajana osakeyhtiössä, jonka toimialaan oli kuulunut muun ohella lihasikojen kasvatus. KHO:2011:97 Kansalaisuusasia - Kielitaitoedellytys - Luku- ja kirjoitustaidoton - Poikkeaminen - Uudet säännökset - Siirtymäsäännökset - Edullisemman lain periaate - Oikeusturva - Perus- ja ihmisoikeudet Kansalaisuuslain säännöksiä kielitaitoedellytyksestä ja siitä poikkeamisesta muutettiin lailla 579/2011. Siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevaan kansalaisuushakemukseen oli sovellettava uusia säännöksiä, jollei vanhoihin säännöksiin sisältyvien edellytysten soveltaminen johtanut hakijalle uuden lain säännöksiä edullisempaan lopputulokseen. Tarkoituksena oli siirtymävaiheessa soveltaa hakijalle edullisempia säännöksiä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei siirtymäsäännöksen mukaista edullisemman lain periaatetta ollut tarkoitettu koskemaan hallintotuomioistuimissa uusien säännösten voimaan tullessa vireillä olleita kansalaisuushakemuksia. KHO:2011:98 Ulkomaalaisasia - Käännyttämispäätöksen täytäntöönpano - Hallinto-oikeuden välipäätös - Muutoksenhakurajoitus - Lainvoimaisuus - Purkuhakemuksen tutkiminen - Hallinto-oikeudessa vireillä oleva pääasia - Tehokas oikeussuojakeino - Euroopan ihmisoikeussopimus - Unionin oikeus - Perusoikeuskirja - Ihmisoikeustuomioistuimen ilmoitus Maahanmuuttovirasto oli hylätessään A:n oleskelulupahakemuksen määrännyt A:n käännytettäväksi kotimaahansa. Oleskelulupahakemuksen mukaan vuonna 1935 syntyneellä A:lla oli erinäisiä sairauksia ja hän oli täysin riippuvainen Suomessa asuvasta tyttärestään, joka on Suomen kansalainen. Hakemuksen mukaan A:lla ei ollut kotia eikä sosiaalista verkostoa kotimaassaan. Hallinto-oikeus hylkäsi välipäätöksellään käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan A:n vaatimuksen ja ilmoitti antavansa ratkaisun A:n valitukseen pääasiassa myöhemmin. Pääasian ollessa edelleen vireillä hallinto-oikeudessa A vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa hallinto-oikeuden välipäätöksen purkamista ja sen täytäntöönpanon kieltämistä, jotta häntä ei poistettaisi maasta ennen kuin hallintooikeus oli ratkaissut pääasian eli hänen valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Hallinto-oikeuden välipäätöksellä, johon ulkomaalaislain mukaan voitiin hakea muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa vain pääasian yhteydessä, ei vielä ollut lainvoimaisesti ratkaistu täytäntöönpanokiellon määräämistä. Muutoksenhaku pääasian osalta oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa luvanvaraista. Hallinto-oikeuden välipäätös ei ollut esteenä sille, että A tekee sille uuden hakemuksen täytäntöönpanon kieltämiseksi tai keskeyttämiseksi. Hallinto-oikeudella oli samoin itsellään velvoite nyt kysymyksessä olevan välipäätöksen estämättä kieltää täytäntöönpano, jos A:n henkilökohtaiset tai muut olosuhteet antaisivat tähän aihetta. Vain lainvoimaisesta päätöksestä voidaan tehdä purkuhakemus, eikä välipäätöstä koskevan purkuhakemuksen tutkittavaksi ottaminen ollut kansallisten säännösten mukaan mahdollista. Koska käännyttämispäätöksen täytäntöönpanon kieltämättä jättäminen saattoi merkitä pääasiaa koskevan muutoksenhakumahdollisuuden käymistä aikanaan tosiasiallisesti hyödyttömäksi, oli kuitenkin A:n oikeussuojan takaamiseksi poikkeuksellisesti syytä tarkastella, oliko A:n hakemus käsiteltävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa hallintolainkäyttölain 58 :ssä säädetyn lainvoimaisuusvaatimuksen ja ulkomaalaislain 199 :n 2 momentissa tarkoitetun muutoksenhakurajoituksen estämättä. Tältä osin merkitystä oli erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja unionin oikeuden tulkinnoilla. Päätöksestä ilmenevillä perusteilla ei kuitenkaan ollut Euroopan ihmisoikeussopimukseen tai unionin oikeuteen perustuvaa syytä ottaa A:n purkuhakemusta kansallisen lain säännöksistä poiketen tutkittavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevan pääasian yhteydessä hallinto-oikeuden asiana oli harkita, miten A:n oikeussuoja oikeudenkäynnin aikana on tehokkaasti toteutettavissa. Äänestys 4 1. Ulkomaalaislaki 147, momentti, momentti ja 200 2momentti Hallintolainkäyttölaki 58 ja 63 Perustuslaki 22 Euroopan unionin perusoikeuskirja 47 artikla Euroopan ihmisoikeussopimus 3 ja 13 artikla Ympäristöasiat KHO:2011:96 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Kaavoitusmenettely - Vuorovaikutus - Kohtuuton haitta - Vuokralainen - Oikeuden haltija - Asuinkiinteistö - Rakennuksen omistaja Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan muutoksen, joka mahdollisti muun ohella kaupungin vuokratontilla sijaitsevan asuinrakennuksen purkamisen. Vuonna 2002 uudistettu vuokrasopimus oli voimassa vuoteen 2032 saakka. Kaavamuutoksen tarkoituksena oli mahdollistaa palveluasumisen järjestäminen ja kehittäminen alueella. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Liikennerikos - Törkeä rattijuopumus Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksistä törkeää rattijuopumusta koskevassa asiassa. 14

15 VL: Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen - Laajennettu hyödyn menettäminen B:n oli väitetty ottaneen vastaan ja muuntaneen varoja, joiden oli väitetty olevan peräisin A:n tekemäksi epäillyistä törkeistä veropetoksista. Kysymys rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettämisestä ja laajennetusta hyödyn menettämisestä. VL: Yhdistys - Luottamusmiehen tehtävästä erottaminen Ammattiyhdistyksen kokous päätti erottaa yhdistyksen luottamusmieheksi ja varapääluottamusmieheksi valitun henkilön tehtävistään kesken tämän toimikauden luottamuspulan vuoksi. Yhdistyksen säännöissä ei ollut määräyksiä luottamusmiehen erottamisesta tehtävästään. Kysymys yhdistyksen kokouksen päätöksen pätemättömyydestä. VL: Asunto-osakeyhtiö - Yhtiön rakennus ja huoneistot - Osakkeenomistajan muutostyö Kysymys asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vaatimasta oikeudesta porata hallitsemansa huoneiston parvekkeen kohdalla olevaan rakennuksen ulkoseinään reikä ilmalämpöpumpun yksiköiden välisiä johtoja varten. VL: Väärennys Pakolaisen oikeusasema Kysymys siitä, estääkö Geneven pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 31 artiklan 1kappale tuomitsemasta väärennysrikoksesta henkilöä, joka Suomeen tultuaan oli esittänyt rajaviranomaisille väärän tai väärennetyn matkustusasiakirjan ja sitten hakenut turvapaikkaa Suomesta. VL: Takaus - Takautumisoikeus Saamisen vanhentuminen Päävelka oli erääntynyt ennen takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain voimaantuloa. Tällaisiin velkoihin ei lain siirtymäsäännöksen mukaan sovelleta lain takautumissaatavan vanhentumista koskevaa säännöstä. Takaaja oli maksanut takausvelkaa viimeisenä vuonna ennen päävelan ulosottokaaren 2 luvun 27 :n mukaista lopullista vanhentumista. Kyse takaajan takautumisoikeuden vanhentumisesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen edustaminen - Valituksen täydennyttäminen - Asianosaisen kuuleminen Hovioikeus oli jättänyt osakeyhtiön prokuristin allekirjoittaman valituksen tutkimatta. Kysymys prokuristin oikeudesta hakea yhtiön nimissä muutosta käräjäoikeuden tuomioon sekä hovioikeuden menettelystä, kun se oli varannut ainoastaan yhtiön hallituksen varajäsenelle tilaisuuden valtuuttaa asiaa ajamaan säädetyt edellytykset täyttävän oikeudenkäyntiasiamiehen. VL: Perintökaari - Perintö - Lakiosa - Lakiosan täydennys Perittävä oli noin kaksi vuotta ennen kuolemaansa myynyt maatilansa sukupolvenvaihdoskaupalla, jossa kauppahinta alitti tilan käyvän arvon. Hovioikeus on katsonut, että ostaja oli kaupassa saanut perintökaaren 7 luvun 3 :n 3 momentissa tarkoitetun lahjan, joka oli tarkoituksensa puolesta rinnastettavissa testamenttiin. Kysymys siitä, oliko lainkohdassa tarkoitettuja erityisiä vastasyitä, joiden vuoksi lahjaa ei ollut lisättävä pesän varoihin rintaperillisen lakiosaa määrättäessä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Tiedoksianto Hakija oli ilmoittanut hakemuksessaan prosessiosoitteekseen ulkomaisen postiosoitteen. Hakemuksen täydennyskehotus oli lähetetty tähän osoitteeseen tavallisena kirjeenä. Kysymys tiedoksiantomenettelyn oikeellisuudesta. VL: Oikeusapu - Avustajan palkkio Vantaalla tapahtuneesta ulosotosta valitti Hämeenlinnassa asuva ulosottosivullinen Vantaan käräjäoikeuteen ja edelleen Helsingin hovioikeuteen. Valittajalle oli myönnetty oikeusapu ja avustajaksi oli määrätty Tampereella asianajotehtäviä hoitava henkilö. Kysymys siitä, oliko avustaja oikeutettu saamaan Helsingin hovioikeuden pääkäsittelystä palkkiota matka-ajalta ja korvausta matkakuluista. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Perusteettoman edun palautus Kysymys jatkokäsittelyluvan edellytyksistä perusteettoman edun palautusta koskevassa asiassa. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Asuntokauppa - Taloudellinen virhe Hinnanalennus Kysymys jatkokäsittelyluvan edellytyksistä käytetyn asunnon kauppaa koskevassa asiassa. VL: Tuomioistuimen toimivalta - Tuomioistuin- vai hallintoriitaasia Jätemaksu Kaupunki oli antanut jätteenkuljetuksen yksityisen, kaupungin osaksi omistaman jätehuoltoyhtiön hoidettavaksi. Yhtiö vaati käräjäoikeudessa, että A velvoitetaan suorittamaan jätteenkuljetukseen perustuvat saatavat. A kiisti kanteen katsoen, että hän ei ollut tehnyt yhtiön kanssa sopimusta jätteiden kuljetuksesta ja että kyse oli julkisoikeudellisesta saatavasta, jota ei voitu käsitellä yleisessä tuomioistuimessa. Hovioikeus jätti kanteen tutkimatta katsoen, että yhtiön saatavassa oli kyse jätelain 28 :n 1 momentissa tarkoitetusta jätemaksusta, jonka kaupunki oli määrännyt yhtiölle suoritettavaksi. Kyse oli hovioikeuden mukaan julkisoikeudellisesta saatavasta, jota koskevat riitaisuudet eivät kuulu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Väittämistaakka Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun hovioikeus oli perustanut ratkaisunsa asias- Momentti 15 Momentti 1/2012

16 sa, jossa sovinto oli sallittu, seikkaan, johon asianosainen ei ollut vastustamisensa tueksi vedonnut ja josta asianosaisilla ei ollut ollut tilaisuutta lausua. VL: Tuomari Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Kysymys käräjäviskaalin toimivallasta toimia käräjäoikeuden puheenjohtajana suullisessa valmistelussa ja yhden tuomarin pääkäsittelyssä riitaisessa häätöä ja asumishyödyn korvaamista koskevassa asiassa. VL: Tahallisuus Tappo Törkeä pahoinpitely Törkeä kuolemantuottamus A oli lyönyt B:tä kahdessa vaiheessa yhteensä noin 20 kertaa nyrkillä rintakehän ja pään alueelle, jonka seurauksena B oli kuollut. Kysymys sen arvioimisesta, oliko A syyllistynyt tappoon vai törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. VL: Oikeustoimi - Oikeustoimen kohtuullistaminen Kysymys asumisoikeutta koskevan sopimuksen sovittelusta. VL: Kiinteistön kauppa - Hinnanalennus - Vahingonkorvaus Kiinteistönvälitys - Vahingonkorvaus Saamisen vanhentuminen A osti B:ltä kiinteistön vakituiseksi asunnokseen. Rakennusluvan mukaan kiinteistöllä oleva asuinrakennus oli vapaa-ajan asunto. A sai maaliskuussa 2005 tiedon rakennusluvan sisällöstä. A reklamoi B:lle ja kaupassa kiinteistönvälittäjänä toimineelle C:lle virheestä kaupassa ja välitystehtävän virheestä sekä ilmoitti vaativansa B:ltä kauppahinnan alennusta ja hänelle asiassa aiheutuvien vahinkojen korvaamista ja C:ltä korvausta välitystehtävän virheestä johtuvista vahingoista. Ailmoitti B:lle tulevansa yksilöimään hinnanalennuksen määrän ja C:lle vahinkojen määrän hankittuaan tarvittavat selvitykset. A vaati B:lle ja C:lle lähettämissään kirjeissä B:n ja C:n velvoittamista suorittamaan hänelle, B:n hinnanalennuksena ja C:n vahingonkorvauksena euroa sekä molempien vahingonkorvauksena euroa. Kysymys siitä, oliko saamisten vanhentuminen katkaistu velan vanhentumisesta annetun lain 10 :n 2 momentissa säädetyin tavoin. VL: Kirjanpitorikos Syyteoikeus - Syyteoikeuden vanhentuminen Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Kysymys siitä, mistä ajankohdasta syyteoikeuden vanhentuminen oli laskettava. VL: Vakuutussopimus - Vakuutussopimuksen tulkinta - Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus Kysymys siitä, oliko autoliikekaskovakuutus voimassa, kun autoliikkeen myyntivarastoon kuuluvia autoja säilytettiin muussa kuin ilmoitetussa vakuutuspaikassa, ja oliko muulla vakuutetulla kuin vakuutuksenottajalla oikeus saada korvaus vahingosta. VL: Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Muutoksenhaku Ennakkopäätösvalitus Syyttäjä vaati vireille tulleessa rikosasiassa A:lle rangaistusta siitä, että A oli jättänyt henkilökohtaisessa verotuksessaan verovuosilta ilmoittamatta eräistä yhtiöistä peiteltyinä osinkoina nostamansa varat. A:n ansiotuloon oli vuonna 2009 toimitetuilla verovuosia 2005, 2006 ja 2007 koskevilla verotuspäätöksillä lisätty A:n peiteltynä osinkona saama tulo, ja A:lle oli määrätty veronkorotusta 700 euroa verovuodelta 2005, euroa verovuodelta 2006 ja euroa verovuodelta A oli maksanut veronkorotukset ennen rikosasian vireilletuloa. Kysymys siitä, mikä merkitys veronkorotusten maksamisella oli arvioitaessa mahdollisuutta tutkia syyte. VL: Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen A oli kätkenyt ampullin synteettistä anabolista steroidia sisältävää dopingaineeksi luokiteltavaa ainetta. Kysymys siitä, täyttikö A:n menettely rikoslain 46 luvun 6a :ssä tarkoitetun lievän laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistön. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 49/11 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 49/11 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä annettua lakia. Ehdotettu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 34/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 117/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 :n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 139/2007 vp. koskevat lakiviittaukset ja menettelysäännökset. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 155. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 155 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lapsilisälakia muutettavaksi siten, että lapsilisä maksettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp. - HE n:o 11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien eläkelain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä Eduskunnalle

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus

/48. Liite Virallisen lehden numeroon 144/ Toimittanut eduskuntatiedotus 29.11. 2.12.2011/48 Liite Virallisen lehden numeroon 144/9.12.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Ainoan käsittelyn asiat........ 49 Toisen käsittelyn asiat........ 49

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 191/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 :n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan verotusta koskevat kirkkolain sekä

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 222/2004 vp. enimmäismaksuajan täyttymistä. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 222/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sovitellun

Lisätiedot