KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kulttuurikorttelin liikerakennustontin myyntimenettely Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvityksen vaihe II Kaupunginhallituksen edustajan valitseminen lautakuntiin Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen yhtiökokouksiin Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyötoimikuntaan Edustajan nimeäminen Jämi-säätiön hallitukseen Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan valitseminen Keskustan koulun rakennustoimikunnan asettaminen Toimikunnan nimeäminen rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön Sataedun yhtymäkokousedustajan valinta Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäsenten nimeäminen 34 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän asettaminen Työryhmän nimeäminen selvittämään vapaan sivistystyön (kansalaisopiston), musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden yhdistämistä 37 Asunto Oy Aarniokoskenkadun osakkeiden luovutus Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle Kankaanpään Palvelukotiyhdistys ry:n avustusanomus vuodelle Osallistuminen Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilijaprojektiin Jämin SM-hiihtojen sponsorointi 85

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Juhani Tarnan muotokuvahanke Toimivallan siirto hankinta-asioissa Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut Lukuvuoden koululaiskuljetukset / Santaskylä 96

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:27 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Joutsenlahti Anssi Puheenjohtaja Kähkönen Kari 1. varapuheenjohtaja Hietaoja Tapio 2. varapuheenjohtaja Kujanpää Lauri Jäsen Latvajärvi Sofia Jäsen Laurila Tapio Jäsen Uusitalo Maritta Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Rosenberg Irmeli Varajäsen Nina Rajamäen varajäsen Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri POISSA Rajamäki Nina Jäsen Allekirjoitukset Anssi Joutsenlahti puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Heidi Viljanen Kari Kähkönen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 19 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 20 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Viljanen ja Kari Kähkönen.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 21 Hallintosäännön 42 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kulttuurikorttelin liikerakennustontin myyntimenettely 467/51.512/2014 KHALL 22 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kankaanpään kaupungin 1. kaupun gin osan (Keskus) korttelin 20 (Kulttuurikortteli) asemakaavan. Val tuuston pää tös on saanut lainvoiman. Esityslistan liitteet: - Kaava-asiakirjoissa todetaan, että tontin myyntimenettelynä on julkinen tar jous kil pai lu. Tontti: - p-ala m 2 - rakennusoikeus m 2 Tontilla oleva päiväkoti (omakotitalo): - rakennettu kerrosala 314 m 2 - huoneistoala 285 m 2 - tilavuus 1030 m 3 Myyntimenettely on tarkoitus hoitaa kaksivaiheisena. Ensin selvitetään julki sel la ilmoittelulla mahdolliset kiinnostuneet ja toisessa vaiheessa kiin nostu nei den kesken järjestetään tarjouskilpailu. Kohteen hinnoittelu (tavoitehinta) euroa: - tontti euroa - päiväkoti euroa Mikäli kilpailutus johtaa myyntiin tulee kaupungin hankkia korvaavat tilat päi vä ko dil le. Hankkeeseen on varaus vuoden 2015 talousarviossa. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä em. tontin (rakennuksineen) myyn time net te lyn ja vahvistaa kohteen tavoitehinnaksi euroa. Talouspalvelut Tekniset palvelut Ympäristöpalvelut Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 79/04.042/2013 KHALL 23 Yhtenä pitkäaikaistyöttömien tukimuotona kaupungilla on ollut käytössä seu raa van lai nen käytäntö: - Yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kan kaan pää läi selle maksetaan korvausta viisi (5) euroa/työtoimintapäivä/henkilö. - Työllistävä yhdistys on pohjoissatakuntalainen, jonka toimipaikka tai työllis tet tä vän työtila on Pohjois-Satakunnassa. - Yhdistys sitoutuu järjestämään työtoimintaa työntekijälle vähintään 3 kuukau dek si. Kaupungille maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtion kor vauk se na työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kuntouttavaan työ toi min taan osallistuvaa henkilöä kohti. Korvaus maksetaan jälkikäteen niil tä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. Myös tämä valtion maksama korvaus on tuloutettu kuntouttavaa työtoimintaa järjes tä väl le yhdistykselle em. 5 euron lisäksi. Näin yhdistyksille on maksettu kun tout ta vas ta työtoiminnasta 15,09 /työtoimintapäivä/henkilö. Kustannuksia em. 5 euron maksamisesta on aiheutunut euroa vuodes sa. Em. järjestelyn avulla on pystytty luomaan kuntouttavan työtoiminnan paikko ja lisää. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Kuntout ta vaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön hen ki lö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työ mark kina tu kea. Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista järjestää 3-24 kuukau den jaksoissa ja henkilön on osallistuttava siihen vähintään yhtenä ja enin tään viitenä päivänä viikossa. Varsinainen kuntouttava työ toi min tapaik ka voidaan hankkia esim. järjestöstä, kaupungilta, kuntayhtymältä tai val tiol ta. Lain mukaan kuntouttavia työtoimintapaikkoja ei voida hankkia yri tyk sil tä. Kuntouttava työtoiminta on yksi aktiivitoimenpiteistä, joiden ajalta mak setta van työmarkkinatuen kustantamiseen kaupunki ei osallistu, niin kun toutta val la työtoiminnalla on pienentävä vaikutus kaupungin maksamaan osuu teen työmarkkinatukimenoista. Näiden syiden nojalla on perusteltua, et tä kaupunki maksaisi kuntouttavan työtoimintapaikan järjestävälle kolman nen sektorin toimijalle avustusta työtoiminnan järjestämisestä. Työttömyysturvalain muutoksen mukaan kunta maksaa vuoden 2015 alusta 50 % päivää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ny kyisen maksuosuuden sijaan, joka on 50 % yli 500 päivää työmarkkinatukea saa neis ta. Esityslistan liitteet: Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosina ja kuntouttavan työ toimin nan asiakkaat

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tuetaan vuon na 2015 seuraavasti: - Yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kan kaan pää läi selle maksetaan korvausta yhteensä 15,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö. Kor vaus sisältää valtion maksaman korvauksen eli 10,09 euroa. - Työllistävä yhdistys on pohjoissatakuntalainen, jonka toimipaikka tai työllis tet tä vän työtila on Pohjois-Satakunnassa. - Yhdistys sitoutuu järjestämään työtoimintaa työntekijälle vähintään 3 kuukau dek si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Posa, Santavirta Tapani, aikuispalvelujohtaja Posa, Forsman Sinikka, työnsuunnittelija / kuntouttava työtoiminta Kankaanpääläiset yhdistykset Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvityksen vaihe II 347/01.018/2013 KHALL Esityslistan liitteet: - Honkajoen kuntaa ja Kankaanpään kaupunkia lukuun ottamatta kaikki muut kuntarakenneselvityksen ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet kun nat ovat päättäneet, että ne eivät pidä tarpeellisena jatkaa selvitystyötä vai hee seen kaksi (varsinaiset kuntaliitosneuvottelut). Honkajoen ja Kankaanpään valtuustot ovat päättäneet jatkaa selvitystyötä vai hee seen kaksi, osapuolten sopimalla tavalla ja aikataululla. Tässä tilanteessa on tarpeen, että Kankaanpää ja Honkajoki nimeävät neu vot te lu ryh mät jatkamaan asian valmistelua. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa kuntarakenneselvityksen tilanteen ja nimeää Kan kaan pään neuvottelijat ja esittää, että Honkajoen kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat neuvotteluihin. Neuvottelijoiksi nimettiin seuraavat: Jäsen pj. Kauko Juhantalo Kari Kähkönen Tapio Laurila Lauri Kujanpää kaupunginjohtaja varajäsen Tapio Hietaoja Antti Kivelä Jari Koskela Katri Kujanpää kaupunginsihteeri Pienryhmiä pyydetään nimeämään yhteinen jäsen ja varajäsen. - Nimetyt Kankaanpään edustajat - Honkajoen kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, KHALL 24 - Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Kankaanpään neuvottelijat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Neuvottelijoiksi nimettiin seuraavat: Jäsen pj. Kauko Juhantalo Kari Kähkönen Tapio Laurila Lauri Kujanpää kaupunginjohtaja Varajäsen Tapio Hietaoja Petri Pirttikangas Jari Koskela Katri Kujanpää kaupunginsihteeri Pienryhmien edustajana Jorma Kortteus ja varajäsenenä Antti Raittila. - Nimetyt Kankaanpään edustajat - Honkajoen kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajan valitseminen lautakuntiin 2/01.010/2013 KHALL 25 Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 47 :n mukaan kaupungin eri toi mi elin ten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: Esityslistan liitteet: - - kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajilla ja kau pun gin joh ta jal la Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päät tää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään val tuus ton työjärjestyksessä: "Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kau pun gin joh ta jan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissa olon sa ei estä asioiden käsittelyä. Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnä olo-oi keus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa kes kus teluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu." Hallintosäännön 48 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimi eli miin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouk ses sa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen va rajä sen tai kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopussa päättyneellä toimikaudella kau pun gin hal li tuk sen edustajina lautakunnissa ovat olleet: Lautakunta Edustaja Varaedustaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Maritta Uusitalo Susanna Kallama Sivistyslautakunta Tapio Laurila Nina Rajamäki Tekninen lautakunta Lauri Kujanpää Erkki Lilja Ympäristölautakunta Keijo Kerola Hely Alhainen Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee edustajansa kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja ym pä ris tö lau ta kuntaan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin seuraavasti: Lautakunta Edustaja Varaedustaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Heidi Viljanen Sofia Latvajärvi Sivistyslautakunta Nina Rajamäki Lauri Kujanpää

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tapio Laurila Kari Kähkönen Ympäristölautakunta Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Valitut Lautakunnat Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen yhtiökokouksiin 2/01.010/2013 KHALL 26 Kaupunki on osakkaana mm. seuraavissa yhtiöissä: Asunto Oy Aarniokoskenkatu Asunto Oy Alppikeskus Asunto Oy Masankivi Asunto Oy Sävelänkatu Jämin Hiihtotunneli Oy Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Kankaanpään Keinojää Oy Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus Kuntien Tiera Oy (ent. KPK ICT Oy) Kunnan Taitoa Oy (ent. KPK THH Oy) Finda Oy (ent. Lännen Teletieto Oy) Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messukeskus Oy Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy PSSV Palvelut Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Vatajankosken Sähkö Oy Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat toi mi kaudek seen seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Asuntoyhtiöt kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Jämin Hiihtotunneli Oy kaupunginjohtaja kaupunginkam reeri Kankaanpään Keinojää Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kankaanpään Yrityspal velu Oy Antti Kivelä kaupunginkamreeri Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras tokes kus kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kuntien Tiera Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kunnan Taitoa Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Finda Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Jät tei den kä sitte ly Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Ke hit tä mis keskus Oy Antti Kivelä Nina Rajamäki Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messu kes kus Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Satakunnan ammattikorkeakou lu Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Satakunnan Koulukiinteistöt Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Vatajankosken Sähkö Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko Oy:n yhtiökokoukseen Antti Kivelän ja va raedus ta jak si kaupunginsihteeri Mika Hatanpään. Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi PSSV Pal ve lut Oy:n yhtiökokouksiin Antti Kivelän ja va ra edus ta jak si Tapio Lau rilan. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa asun to yh tiöi den, Jämin Hiihtotunneli Oy:n, Kankaanpään Keinojää Oy:n, Kan kaan pään Yrityspalvelu Oy:n, Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras to keskuk sen, Kuntien Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa Oy:n, Finda Oy:n, Poh jois-sata kun nan Jätteidenkäsittely Oy:n, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messukeskus Oy:n, Poh jois-sa takun nan Seutuverkko Oy:n, PSSV Palvelut Oy:n, Satakunnan am mat ti korkea kou lu Oy:n, Satakunnan Koulukiinteistöt Oy:n ja Va ta jan kos ken Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajat toimikaudekseen seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Asuntoyhtiöt kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Jämin Hiihtotunneli Oy kaupunginjohtaja kaupunginkam reeri Kankaanpään Keinojää Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kankaanpään Yrityspal velu Oy Anssi Joutsenlahti kaupunginkamreeri Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras tokes kus kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kuntien Tiera Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kunnan Taitoa Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Finda Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Jät tei den kä sitte ly Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Ke hit tä mis keskus Oy Anssi Joutsenlahti Nina Rajamäki Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messu kes kus Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy Tapio Laurila Antti Kivelä PSSV Palvelut Oy Tapio Laurila Antti Kivelä Satakunnan ammattikorkeakou lu Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Satakunnan Koulukiinteistöt Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Vatajankosken Sähkö Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyötoimikuntaan 2/01.010/2013 KHALL 27 Yhteistyötoimikunnan jäsenmäärä on 12 henkilöä. Työnantaja nimeää yhteis työ toi mi kun taan neljä jäsentä, joista kaksi hallituksen jäseniä ja kunnan joh toon kuuluvaa. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö. Hen ki lös tö yh dis tyk set valitsevat yhteistyötoimikuntaan kahdeksan jäsentä kau pun gin palveluksessa olevien jäsenmääriensä suhteessa. Kaikkien pää so pi ja jär jes tö jen on oltava edustettuina. Yhteistyötoimikunnan jäsenille tulee valita henkilökohtainen varajäsen, joka osallistuu yhteistyötoimikunnan kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa pois sa. Jos yhteistyötoimikunnan jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta yh teis työ toi mi kun nan toimintaan, on uusi jäsen nimitettävä samasta ryhmäs tä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosin työnantajaa ja hen ki löstöä edustavista jäsenistä, ellei toisin sovita. Työnantaja nimeää sihteerin, jon ka ei tarvitse olla yhteistyötoimikunnan jäsen. Yhteistyötoimikuntaan vuosiksi on valittu seuraavat työn an tajan edustajat: Jäsen Tapio Laurila Maritta Uusitalo Mika Hatanpää Ilpo Möttönen Henkilökohtainen varajäsen Lauri Kujanpää Antti Kivelä Pekka Laiho Marja Vaajasaari Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan vuo sik si Yhden työnantajan edustajista tulee olla työ suo je lupääl lik kö. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Yhteistyötoimikuntaan vuosiksi valittiin seuraavat työnantajan edustajat: Jäsen Tapio Laurila Maritta Uusitalo Mika Hatanpää Ilpo Möttönen Henkilökohtainen varajäsen Lauri Kujanpää Kalle Komppa Pekka Laiho Marja Vaajasaari

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitut Yhteistyötoimikunta Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen Jämi-säätiön hallitukseen 2/01.010/2013 KHALL 28 Kankaanpään kaupunki voi nimetä edustajan Jämi-säätiön hallitukseen kau del le Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallituksen nimeämänä edustajana säätiön hallituksessa on toiminut Jarmo Lehtilä (varalla kaupunginsihteeri Mika Hatanpää). Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Jämi-säätiön hal lituk seen kaudelle Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Jämi-Säätiön hallitukseen kaudelle Anssi Joutsenlahden ja varalle Mika Hatanpään. Jämi-säätiö Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan valitseminen 2/01.010/2013 KHALL 29 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on laatia suunnitelma neu vot te lu kun nan toiminnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Neu votte lu kun taan tulee kuulua edustajia kaupungin keskushallinnosta, so si aa litoi mes ta, terveydenhuollosta ja veteraanijärjestöistä. Esityslistan liitteet: - Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on vuosittain vastannut ve te raa nijuh lan järjestelyistä. Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet toimikautena seuraavat jäse net: Tapio Hietaoja, pj. Hannu Merilaita Erkki Lilja Jari Knuutila Leevi Aarniokoski Anja Pirttilä Jukka Kankaro. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toi mikau dek si Kankaanpään Rintamaveteraanit ja Kankaanpään So ta ve te raa nit valitsevat kumpikin edustajansa toimikuntaan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan toi mikau dek si seuraavat jäsenet: Tapio Hietaoja, pj. Hannu Merilaita Erkki Lilja Anssi Joutsenlahti Leevi Aarniokoski Anja Pirttilä Jukka Kankaro Sirpa Saunajoki. Toimikuntaan valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Keskustan koulun rakennustoimikunnan asettaminen 108/03.037/2013 KHALL 30 Esityslistan liitteet: - Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keskustan koulun sa nee raus suun nit telun perusvaihtoehdon. Hankkeen laajuudesta johtuen on perusteltua asettaa erillinen kau pun ginhal li tuk sen toimikunta ohjaamaan saneerausta. Toimikunnan kustannukset kirjataan hankkeen kustannuksiin ja ra ken nustoi mi kun nan sihteerinä toimii valvoja. Kaupunginhallitus on nimennyt rakennustoimikuntaan seuraavat jä se net: Puheenjohtaja Tapio Laurila Varapuheenjohtaja Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Sari Pihlajaniemi Petri Pirttikangas Marja Vaajasaari, tekninen johtaja Vesa Kuivanen, valvoja Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja Pekka Hynninen, rehtori Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee jäsenet Keskustan koulun ra ken nus toi mi kuntaan ohjaamaan ja tarvittaessa valmistelemaan kaupunginhallitukselle pää tet tä väk si tulevat hankkeeseen liittyvät merkittävät asiat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi Keskustan koulun rakennustoimikuntaan seu raavat: Puheenjohtaja Tapio Laurila Varapuheenjohtaja Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Sari Pihlajaniemi Petri Pirttikangas Marja Vaajasaari, tekninen johtaja Vesa Kuivanen, valvoja Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja Pekka Hynninen, rehtori Valitut

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimikunnan nimeäminen rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön 68/53.535/2013, 2/01.010/2013 YMPL Kankaanpään kaupungissa on tällä hetkellä voimassa voimaan tul lut rakennusjärjestys. Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti on ra ken nus järjes tys uusittava, mm. sen sisältämän suunnittelutarvealueen määrittelyn vuok si. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan on yleiskaavan tai raken nus jär jes tyk sen määräys alueen osoittamisesta suun nit te lu tar ve alueek si voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Ra ken nus jär jes tyk sessä annetaan paikallisista oloista johtuvat määräykset, jotka ovat tarpeen suun ni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huo mi oon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kan nal ta. Rakennusjärjestyksen avulla ohjataan rakentamista suunnitelmallisesti, ym pä ris töön ja kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Rakennusjärjestyksellä voi daan edistää hyvää ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavaa ra ken tamis ta paa. Paikallisuuteen liittyvä alueiden omaleimaisuuden säilyttäminen on yksi rakennusjärjestyksen keskeisistä ohjaustavoitteista. Kuten aikaisemminkin rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, ra ken nuksen soveltumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita ra ken nel mia ja rakennetun ympäristön hoitoa. Sen lisäksi voidaan määräyk siä vastedes antaa myös vesihuollon järjestämisestä sekä muista tähän rinnastettavista paikallisista rakentamista koskevista seikoista. Suunnit te lu tar ve alu een määritteleminen rakennusjärjestyksessä voi olla osa raken ta mi sen ohjaamista asemakaava-alueiden ulkopuolella. Ra ken nus järjes tyk ses sä voidaan niinikään määrätä lupajärjestelmän helpotuksista ja ilmoi tus me net te lyn soveltamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuk ses sa säädetyissä rajoissa. Vaikkei rakennusjärjestyksen rooli ole laissa olennaisesti muuttunut, aiheut ta vat lain ja asetuksen mukaiset luvanvaraisuuteen liittyvät sään nökset tarpeen uudistaa kunnan rakennusjärjestys. Maankäyttö- ja ra ken nuslain kokonaisvaltaisen soveltamisen kannalta uusi rakennusjärjestys pitäisi saa da voimaan mahdollisimman nopeasti. Laki korostaa avoimuutta ja osallistumisen merkitystä maankäytön ja raken ta mi sen ohjausta koskevien päätösten valmistelussa. Ra ken nus jär jestys tä tai sen muutosta laadittaessa on soveltuvin osin noudatettava kaa vojen valmisteluun liittyviä tiedottamisen ja vuorovaikutteisuutta koskevia sään nök siä. Rakennusjärjestyksen laadinta edellyttää myös hyvää ja laajaa yhteistyötä kunnan sisällä. Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä varten pitäisi asettaa suppea toimin ta ky kyi nen toimikunta, jossa olisi kaavoituksen ja rakennusvalvonnan

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Esityslistan liitteet: - Rakennustarkastajan esitys: edus tus. Rakennusjärjestys koskee juuri eniten näitä toimialueita. Toi mikun ta voisi kutsua tarvittaessa muiden toimialojen edustajia kuultavaksi uu dis tus työn yhteydessä. Rakennusjärjestysehdotuksesta tulisi pyytää lausun not laissa mainittujen viranomaisten lisäksi kattavasti paikallistasolla. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Ra ken nus jär jes tys eh dotuk ses ta on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta, maankun nan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen raken nus jär jes tys vaikuttaa. Valmistelija: rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi toi mikun nan rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön sekä nimeäisi toi mi kun nalle puheenjohtajan. Toimikunnan kokoonpanoksi lautakunta esittää seuraavaa: - kaupunginhallituksen edustaja - kolme ympäristölautakunnan edustajaa - kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila - rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää Esitys hyväksyttiin ja ympäristökunnan edustajiksi toimikuntaan valittiin Arno Koskela, Irmeli Rosenberg ja Kauko Kerola. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja nimeää toimi kun taan kaupunginhallituksen edustajat. Toimikuntaan nimettiin Keijo Kerola ja Tapio Laurila. Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kerola ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Mattila. Nimetty Ympäristölautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KHALL 31 - Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginhallituksen edustajat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Toimikuntaan nimettiin Keijo Kerola ja Tapio Laurila. Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kerola ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Mattila. Nimetyt Ympäristölautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Sataedun yhtymäkokousedustajan valinta 2/01.010/2013 KHALL 32 Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yh ty mä ko koukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen va ra jä se nen (perussopimus 7 ). Esityslistan liitteet: - Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee Sataedun yhtymäkokouksiin jäsenen ja hä nel le hen ki lö koh tai sen varajäsenen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Sataedun yhtymäkokoukseen jäseneksi Antti Kivelän ja varajäseneksi Hely Alhaisen. Sataedu Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäsenten nimeäminen 2/01.010/2013 KHALL 33 Kaupunginhallitus on valinnut Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäseniksi Susanna Kallaman ja vara jä se nek si Kristiina Yli-Rajalan. Esityslistan liitteet: - Susanna Kallama anoi eroa kyseisestä luottamustehtävästä. Kaupunginhallitus valitsi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n kou lu tus ja tutkimusvaliokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kristiina Yli-Ra jalan ja varajäseneksi Heidi Viljasen. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi Satakunnan am matti kor kea kou lu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokuntaan yhden varsinaisen jäse nen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutusja tutkimusvaliokuntaan Kristiina Yli-Rajalan ja varalle Heidi Viljasen. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

Vapaan sivistystyön (kansalaisopisto), musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden työryhmän loppuraportti

Vapaan sivistystyön (kansalaisopisto), musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden työryhmän loppuraportti 26.3.2015 Vapaan sivistystyön (kansalaisopisto), musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden työryhmän loppuraportti 1. Selvitystyön lähtötilanne Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymän talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 18.06.2015 Aika 18.06.2015 klo 09:00-11:35 Paikka Ikaalisten kauppaoppilaitos, auditorio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

1 Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2015. Katsaus on luettavissa netistä https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta-tyollisyyskatsaukset.

1 Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2015. Katsaus on luettavissa netistä https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta-tyollisyyskatsaukset. Kaupunginhallitus 21 04.01.2016 Ilmoitusasiat KHALL 04.01.2016 21 1 Satakunnan työllisyyskatsaus 11/2015. Katsaus on luettavissa netistä https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-satakunta-tyollisyyskatsaukset.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 29.10.2014 AIKA 29.10.2014 klo 18:00-19:10 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 16

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot