KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 50

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kulttuurikorttelin liikerakennustontin myyntimenettely Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvityksen vaihe II Kaupunginhallituksen edustajan valitseminen lautakuntiin Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen yhtiökokouksiin Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyötoimikuntaan Edustajan nimeäminen Jämi-säätiön hallitukseen Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan valitseminen Keskustan koulun rakennustoimikunnan asettaminen Toimikunnan nimeäminen rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön Sataedun yhtymäkokousedustajan valinta Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäsenten nimeäminen 34 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän asettaminen Työryhmän nimeäminen selvittämään vapaan sivistystyön (kansalaisopiston), musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalveluiden yhdistämistä 37 Asunto Oy Aarniokoskenkadun osakkeiden luovutus Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle Kankaanpään Palvelukotiyhdistys ry:n avustusanomus vuodelle Osallistuminen Pohjois-Satakunnan yhteisötaiteilijaprojektiin Jämin SM-hiihtojen sponsorointi 85

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Juhani Tarnan muotokuvahanke Toimivallan siirto hankinta-asioissa Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut Lukuvuoden koululaiskuljetukset / Santaskylä 96

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-16:27 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Joutsenlahti Anssi Puheenjohtaja Kähkönen Kari 1. varapuheenjohtaja Hietaoja Tapio 2. varapuheenjohtaja Kujanpää Lauri Jäsen Latvajärvi Sofia Jäsen Laurila Tapio Jäsen Uusitalo Maritta Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Rosenberg Irmeli Varajäsen Nina Rajamäen varajäsen Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri POISSA Rajamäki Nina Jäsen Allekirjoitukset Anssi Joutsenlahti puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Heidi Viljanen Kari Kähkönen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 19 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 20 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heidi Viljanen ja Kari Kähkönen.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 21 Hallintosäännön 42 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä.

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kulttuurikorttelin liikerakennustontin myyntimenettely 467/51.512/2014 KHALL 22 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kankaanpään kaupungin 1. kaupun gin osan (Keskus) korttelin 20 (Kulttuurikortteli) asemakaavan. Val tuuston pää tös on saanut lainvoiman. Esityslistan liitteet: - Kaava-asiakirjoissa todetaan, että tontin myyntimenettelynä on julkinen tar jous kil pai lu. Tontti: - p-ala m 2 - rakennusoikeus m 2 Tontilla oleva päiväkoti (omakotitalo): - rakennettu kerrosala 314 m 2 - huoneistoala 285 m 2 - tilavuus 1030 m 3 Myyntimenettely on tarkoitus hoitaa kaksivaiheisena. Ensin selvitetään julki sel la ilmoittelulla mahdolliset kiinnostuneet ja toisessa vaiheessa kiin nostu nei den kesken järjestetään tarjouskilpailu. Kohteen hinnoittelu (tavoitehinta) euroa: - tontti euroa - päiväkoti euroa Mikäli kilpailutus johtaa myyntiin tulee kaupungin hankkia korvaavat tilat päi vä ko dil le. Hankkeeseen on varaus vuoden 2015 talousarviossa. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä em. tontin (rakennuksineen) myyn time net te lyn ja vahvistaa kohteen tavoitehinnaksi euroa. Talouspalvelut Tekniset palvelut Ympäristöpalvelut Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 79/04.042/2013 KHALL 23 Yhtenä pitkäaikaistyöttömien tukimuotona kaupungilla on ollut käytössä seu raa van lai nen käytäntö: - Yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kan kaan pää läi selle maksetaan korvausta viisi (5) euroa/työtoimintapäivä/henkilö. - Työllistävä yhdistys on pohjoissatakuntalainen, jonka toimipaikka tai työllis tet tä vän työtila on Pohjois-Satakunnassa. - Yhdistys sitoutuu järjestämään työtoimintaa työntekijälle vähintään 3 kuukau dek si. Kaupungille maksetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä valtion kor vauk se na työllisyysmäärärahoista 10,09 euroa päivää ja kuntouttavaan työ toi min taan osallistuvaa henkilöä kohti. Korvaus maksetaan jälkikäteen niil tä päiviltä, joina henkilö osallistuu kuntouttavaan työtoimintaan. Myös tämä valtion maksama korvaus on tuloutettu kuntouttavaa työtoimintaa järjes tä väl le yhdistykselle em. 5 euron lisäksi. Näin yhdistyksille on maksettu kun tout ta vas ta työtoiminnasta 15,09 /työtoimintapäivä/henkilö. Kustannuksia em. 5 euron maksamisesta on aiheutunut euroa vuodes sa. Em. järjestelyn avulla on pystytty luomaan kuntouttavan työtoiminnan paikko ja lisää. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan Kuntout ta vaa työtoimintaa koskevassa laissa asiakkaaksi määritellään työtön hen ki lö, joka saa työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työ mark kina tu kea. Kuntouttavaa työtoimintaa on mahdollista järjestää 3-24 kuukau den jaksoissa ja henkilön on osallistuttava siihen vähintään yhtenä ja enin tään viitenä päivänä viikossa. Varsinainen kuntouttava työ toi min tapaik ka voidaan hankkia esim. järjestöstä, kaupungilta, kuntayhtymältä tai val tiol ta. Lain mukaan kuntouttavia työtoimintapaikkoja ei voida hankkia yri tyk sil tä. Kuntouttava työtoiminta on yksi aktiivitoimenpiteistä, joiden ajalta mak setta van työmarkkinatuen kustantamiseen kaupunki ei osallistu, niin kun toutta val la työtoiminnalla on pienentävä vaikutus kaupungin maksamaan osuu teen työmarkkinatukimenoista. Näiden syiden nojalla on perusteltua, et tä kaupunki maksaisi kuntouttavan työtoimintapaikan järjestävälle kolman nen sektorin toimijalle avustusta työtoiminnan järjestämisestä. Työttömyysturvalain muutoksen mukaan kunta maksaa vuoden 2015 alusta 50 % päivää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden kustannuksista ny kyisen maksuosuuden sijaan, joka on 50 % yli 500 päivää työmarkkinatukea saa neis ta. Esityslistan liitteet: Työmarkkinatuen kuntaosuus vuosina ja kuntouttavan työ toimin nan asiakkaat

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tuetaan vuon na 2015 seuraavasti: - Yhdistykselle, joka järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kan kaan pää läi selle maksetaan korvausta yhteensä 15,09 euroa/työtoimintapäivä/henkilö. Kor vaus sisältää valtion maksaman korvauksen eli 10,09 euroa. - Työllistävä yhdistys on pohjoissatakuntalainen, jonka toimipaikka tai työllis tet tä vän työtila on Pohjois-Satakunnassa. - Yhdistys sitoutuu järjestämään työtoimintaa työntekijälle vähintään 3 kuukau dek si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Posa, Santavirta Tapani, aikuispalvelujohtaja Posa, Forsman Sinikka, työnsuunnittelija / kuntouttava työtoiminta Kankaanpääläiset yhdistykset Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvityksen vaihe II 347/01.018/2013 KHALL Esityslistan liitteet: - Honkajoen kuntaa ja Kankaanpään kaupunkia lukuun ottamatta kaikki muut kuntarakenneselvityksen ensimmäisessä vaiheessa mukana olleet kun nat ovat päättäneet, että ne eivät pidä tarpeellisena jatkaa selvitystyötä vai hee seen kaksi (varsinaiset kuntaliitosneuvottelut). Honkajoen ja Kankaanpään valtuustot ovat päättäneet jatkaa selvitystyötä vai hee seen kaksi, osapuolten sopimalla tavalla ja aikataululla. Tässä tilanteessa on tarpeen, että Kankaanpää ja Honkajoki nimeävät neu vot te lu ryh mät jatkamaan asian valmistelua. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus toteaa kuntarakenneselvityksen tilanteen ja nimeää Kan kaan pään neuvottelijat ja esittää, että Honkajoen kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat neuvotteluihin. Neuvottelijoiksi nimettiin seuraavat: Jäsen pj. Kauko Juhantalo Kari Kähkönen Tapio Laurila Lauri Kujanpää kaupunginjohtaja varajäsen Tapio Hietaoja Antti Kivelä Jari Koskela Katri Kujanpää kaupunginsihteeri Pienryhmiä pyydetään nimeämään yhteinen jäsen ja varajäsen. - Nimetyt Kankaanpään edustajat - Honkajoen kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, KHALL 24 - Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää Kankaanpään neuvottelijat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Neuvottelijoiksi nimettiin seuraavat: Jäsen pj. Kauko Juhantalo Kari Kähkönen Tapio Laurila Lauri Kujanpää kaupunginjohtaja Varajäsen Tapio Hietaoja Petri Pirttikangas Jari Koskela Katri Kujanpää kaupunginsihteeri Pienryhmien edustajana Jorma Kortteus ja varajäsenenä Antti Raittila. - Nimetyt Kankaanpään edustajat - Honkajoen kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajan valitseminen lautakuntiin 2/01.010/2013 KHALL 25 Kankaanpään kaupungin hallintosäännön 47 :n mukaan kaupungin eri toi mi elin ten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: Esityslistan liitteet: - - kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajilla ja kau pun gin joh ta jal la Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päät tää asianomainen toimielin. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään val tuus ton työjärjestyksessä: "Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kau pun gin joh ta jan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissa olon sa ei estä asioiden käsittelyä. Kaupunginhallituksen jäsenillä on läsnä olo-oi keus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa kes kus teluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu." Hallintosäännön 48 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimi eli miin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouk ses sa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen va rajä sen tai kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 lopussa päättyneellä toimikaudella kau pun gin hal li tuk sen edustajina lautakunnissa ovat olleet: Lautakunta Edustaja Varaedustaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Maritta Uusitalo Susanna Kallama Sivistyslautakunta Tapio Laurila Nina Rajamäki Tekninen lautakunta Lauri Kujanpää Erkki Lilja Ympäristölautakunta Keijo Kerola Hely Alhainen Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee edustajansa kulttuuri- ja va paa-ai ka lau ta kuntaan, sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan ja ym pä ris tö lau ta kuntaan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin seuraavasti: Lautakunta Edustaja Varaedustaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Heidi Viljanen Sofia Latvajärvi Sivistyslautakunta Nina Rajamäki Lauri Kujanpää

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Tekninen lautakunta Tapio Laurila Kari Kähkönen Ympäristölautakunta Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Valitut Lautakunnat Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen yhtiökokouksiin 2/01.010/2013 KHALL 26 Kaupunki on osakkaana mm. seuraavissa yhtiöissä: Asunto Oy Aarniokoskenkatu Asunto Oy Alppikeskus Asunto Oy Masankivi Asunto Oy Sävelänkatu Jämin Hiihtotunneli Oy Kankaanpään Asunnonhankinta Oy Kankaanpään Keinojää Oy Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Kiinteistö Oy Kankaanpään Virastokeskus Kuntien Tiera Oy (ent. KPK ICT Oy) Kunnan Taitoa Oy (ent. KPK THH Oy) Finda Oy (ent. Lännen Teletieto Oy) Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messukeskus Oy Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy PSSV Palvelut Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Vatajankosken Sähkö Oy Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat toi mi kaudek seen seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Asuntoyhtiöt kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Jämin Hiihtotunneli Oy kaupunginjohtaja kaupunginkam reeri Kankaanpään Keinojää Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kankaanpään Yrityspal velu Oy Antti Kivelä kaupunginkamreeri Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras tokes kus kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kuntien Tiera Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kunnan Taitoa Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Finda Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Jät tei den kä sitte ly Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Ke hit tä mis keskus Oy Antti Kivelä Nina Rajamäki Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messu kes kus Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Satakunnan ammattikorkeakou lu Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Satakunnan Koulukiinteistöt Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Vatajankosken Sähkö Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko Oy:n yhtiökokoukseen Antti Kivelän ja va raedus ta jak si kaupunginsihteeri Mika Hatanpään. Kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi PSSV Pal ve lut Oy:n yhtiökokouksiin Antti Kivelän ja va ra edus ta jak si Tapio Lau rilan. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa asun to yh tiöi den, Jämin Hiihtotunneli Oy:n, Kankaanpään Keinojää Oy:n, Kan kaan pään Yrityspalvelu Oy:n, Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras to keskuk sen, Kuntien Tiera Oy:n, Kunnan Taitoa Oy:n, Finda Oy:n, Poh jois-sata kun nan Jätteidenkäsittely Oy:n, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n, Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messukeskus Oy:n, Poh jois-sa takun nan Seutuverkko Oy:n, PSSV Palvelut Oy:n, Satakunnan am mat ti korkea kou lu Oy:n, Satakunnan Koulukiinteistöt Oy:n ja Va ta jan kos ken Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajat toimikaudekseen seuraavasti: Edustaja Varaedustaja Asuntoyhtiöt kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Jämin Hiihtotunneli Oy kaupunginjohtaja kaupunginkam reeri Kankaanpään Keinojää Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kankaanpään Yrityspal velu Oy Anssi Joutsenlahti kaupunginkamreeri Kiinteistö Oy Kankaanpään Vi ras tokes kus kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Kuntien Tiera Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kunnan Taitoa Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Finda Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Jät tei den kä sitte ly Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Ke hit tä mis keskus Oy Anssi Joutsenlahti Nina Rajamäki Pohjois-Satakunnan Palloilu- ja Messu kes kus Oy kaupunginkamreeri kaupunginsihteeri Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy Tapio Laurila Antti Kivelä PSSV Palvelut Oy Tapio Laurila Antti Kivelä Satakunnan ammattikorkeakou lu Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Satakunnan Koulukiinteistöt Oy kaupunginsihteeri kaupunginkamreeri Vatajankosken Sähkö Oy kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työnantajan edustajien valitseminen yhteistyötoimikuntaan 2/01.010/2013 KHALL 27 Yhteistyötoimikunnan jäsenmäärä on 12 henkilöä. Työnantaja nimeää yhteis työ toi mi kun taan neljä jäsentä, joista kaksi hallituksen jäseniä ja kunnan joh toon kuuluvaa. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö. Hen ki lös tö yh dis tyk set valitsevat yhteistyötoimikuntaan kahdeksan jäsentä kau pun gin palveluksessa olevien jäsenmääriensä suhteessa. Kaikkien pää so pi ja jär jes tö jen on oltava edustettuina. Yhteistyötoimikunnan jäsenille tulee valita henkilökohtainen varajäsen, joka osallistuu yhteistyötoimikunnan kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa pois sa. Jos yhteistyötoimikunnan jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta yh teis työ toi mi kun nan toimintaan, on uusi jäsen nimitettävä samasta ryhmäs tä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va ra puheen joh ta jan. Puheenjohtaja valitaan vuorovuosin työnantajaa ja hen ki löstöä edustavista jäsenistä, ellei toisin sovita. Työnantaja nimeää sihteerin, jon ka ei tarvitse olla yhteistyötoimikunnan jäsen. Yhteistyötoimikuntaan vuosiksi on valittu seuraavat työn an tajan edustajat: Jäsen Tapio Laurila Maritta Uusitalo Mika Hatanpää Ilpo Möttönen Henkilökohtainen varajäsen Lauri Kujanpää Antti Kivelä Pekka Laiho Marja Vaajasaari Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan vuo sik si Yhden työnantajan edustajista tulee olla työ suo je lupääl lik kö. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Yhteistyötoimikuntaan vuosiksi valittiin seuraavat työnantajan edustajat: Jäsen Tapio Laurila Maritta Uusitalo Mika Hatanpää Ilpo Möttönen Henkilökohtainen varajäsen Lauri Kujanpää Kalle Komppa Pekka Laiho Marja Vaajasaari

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Valitut Yhteistyötoimikunta Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen Jämi-säätiön hallitukseen 2/01.010/2013 KHALL 28 Kankaanpään kaupunki voi nimetä edustajan Jämi-säätiön hallitukseen kau del le Esityslistan liitteet: - Kaupunginhallituksen nimeämänä edustajana säätiön hallituksessa on toiminut Jarmo Lehtilä (varalla kaupunginsihteeri Mika Hatanpää). Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan Jämi-säätiön hal lituk seen kaudelle Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Jämi-Säätiön hallitukseen kaudelle Anssi Joutsenlahden ja varalle Mika Hatanpään. Jämi-säätiö Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan valitseminen 2/01.010/2013 KHALL 29 Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on laatia suunnitelma neu vot te lu kun nan toiminnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Neu votte lu kun taan tulee kuulua edustajia kaupungin keskushallinnosta, so si aa litoi mes ta, terveydenhuollosta ja veteraanijärjestöistä. Esityslistan liitteet: - Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on vuosittain vastannut ve te raa nijuh lan järjestelyistä. Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet toimikautena seuraavat jäse net: Tapio Hietaoja, pj. Hannu Merilaita Erkki Lilja Jari Knuutila Leevi Aarniokoski Anja Pirttilä Jukka Kankaro. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan toi mikau dek si Kankaanpään Rintamaveteraanit ja Kankaanpään So ta ve te raa nit valitsevat kumpikin edustajansa toimikuntaan. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan toi mikau dek si seuraavat jäsenet: Tapio Hietaoja, pj. Hannu Merilaita Erkki Lilja Anssi Joutsenlahti Leevi Aarniokoski Anja Pirttilä Jukka Kankaro Sirpa Saunajoki. Toimikuntaan valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Keskustan koulun rakennustoimikunnan asettaminen 108/03.037/2013 KHALL 30 Esityslistan liitteet: - Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keskustan koulun sa nee raus suun nit telun perusvaihtoehdon. Hankkeen laajuudesta johtuen on perusteltua asettaa erillinen kau pun ginhal li tuk sen toimikunta ohjaamaan saneerausta. Toimikunnan kustannukset kirjataan hankkeen kustannuksiin ja ra ken nustoi mi kun nan sihteerinä toimii valvoja. Kaupunginhallitus on nimennyt rakennustoimikuntaan seuraavat jä se net: Puheenjohtaja Tapio Laurila Varapuheenjohtaja Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Sari Pihlajaniemi Petri Pirttikangas Marja Vaajasaari, tekninen johtaja Vesa Kuivanen, valvoja Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja Pekka Hynninen, rehtori Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee jäsenet Keskustan koulun ra ken nus toi mi kuntaan ohjaamaan ja tarvittaessa valmistelemaan kaupunginhallitukselle pää tet tä väk si tulevat hankkeeseen liittyvät merkittävät asiat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus nimesi Keskustan koulun rakennustoimikuntaan seu raavat: Puheenjohtaja Tapio Laurila Varapuheenjohtaja Tapio Hietaoja Kari Kähkönen Sari Pihlajaniemi Petri Pirttikangas Marja Vaajasaari, tekninen johtaja Vesa Kuivanen, valvoja Heikki Kiviniemi, sivistysjohtaja Pekka Hynninen, rehtori Valitut

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimikunnan nimeäminen rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön 68/53.535/2013, 2/01.010/2013 YMPL Kankaanpään kaupungissa on tällä hetkellä voimassa voimaan tul lut rakennusjärjestys. Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti on ra ken nus järjes tys uusittava, mm. sen sisältämän suunnittelutarvealueen määrittelyn vuok si. Maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaan on yleiskaavan tai raken nus jär jes tyk sen määräys alueen osoittamisesta suun nit te lu tar ve alueek si voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Ra ken nus jär jes tyk sessä annetaan paikallisista oloista johtuvat määräykset, jotka ovat tarpeen suun ni tel mal li sen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huo mi oon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilymisen kan nal ta. Rakennusjärjestyksen avulla ohjataan rakentamista suunnitelmallisesti, ym pä ris töön ja kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Rakennusjärjestyksellä voi daan edistää hyvää ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavaa ra ken tamis ta paa. Paikallisuuteen liittyvä alueiden omaleimaisuuden säilyttäminen on yksi rakennusjärjestyksen keskeisistä ohjaustavoitteista. Kuten aikaisemminkin rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, ra ken nuksen soveltumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita ra ken nel mia ja rakennetun ympäristön hoitoa. Sen lisäksi voidaan määräyk siä vastedes antaa myös vesihuollon järjestämisestä sekä muista tähän rinnastettavista paikallisista rakentamista koskevista seikoista. Suunnit te lu tar ve alu een määritteleminen rakennusjärjestyksessä voi olla osa raken ta mi sen ohjaamista asemakaava-alueiden ulkopuolella. Ra ken nus järjes tyk ses sä voidaan niinikään määrätä lupajärjestelmän helpotuksista ja ilmoi tus me net te lyn soveltamisesta maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuk ses sa säädetyissä rajoissa. Vaikkei rakennusjärjestyksen rooli ole laissa olennaisesti muuttunut, aiheut ta vat lain ja asetuksen mukaiset luvanvaraisuuteen liittyvät sään nökset tarpeen uudistaa kunnan rakennusjärjestys. Maankäyttö- ja ra ken nuslain kokonaisvaltaisen soveltamisen kannalta uusi rakennusjärjestys pitäisi saa da voimaan mahdollisimman nopeasti. Laki korostaa avoimuutta ja osallistumisen merkitystä maankäytön ja raken ta mi sen ohjausta koskevien päätösten valmistelussa. Ra ken nus jär jestys tä tai sen muutosta laadittaessa on soveltuvin osin noudatettava kaa vojen valmisteluun liittyviä tiedottamisen ja vuorovaikutteisuutta koskevia sään nök siä. Rakennusjärjestyksen laadinta edellyttää myös hyvää ja laajaa yhteistyötä kunnan sisällä. Rakennusjärjestyksen uudistamistyötä varten pitäisi asettaa suppea toimin ta ky kyi nen toimikunta, jossa olisi kaavoituksen ja rakennusvalvonnan

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Esityslistan liitteet: - Rakennustarkastajan esitys: edus tus. Rakennusjärjestys koskee juuri eniten näitä toimialueita. Toi mikun ta voisi kutsua tarvittaessa muiden toimialojen edustajia kuultavaksi uu dis tus työn yhteydessä. Rakennusjärjestysehdotuksesta tulisi pyytää lausun not laissa mainittujen viranomaisten lisäksi kattavasti paikallistasolla. Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Ra ken nus jär jes tys eh dotuk ses ta on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta, maankun nan liitolta ja kunnalta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen raken nus jär jes tys vaikuttaa. Valmistelija: rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi toi mikun nan rakennusjärjestyksen uudistamistyöhön sekä nimeäisi toi mi kun nalle puheenjohtajan. Toimikunnan kokoonpanoksi lautakunta esittää seuraavaa: - kaupunginhallituksen edustaja - kolme ympäristölautakunnan edustajaa - kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila - rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää Esitys hyväksyttiin ja ympäristökunnan edustajiksi toimikuntaan valittiin Arno Koskela, Irmeli Rosenberg ja Kauko Kerola. Kaupunginhallitus Lisätietoja antaa: Rakennustarkastaja Ilkka Vainionpää, KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy ympäristölautakunnan esityksen ja nimeää toimi kun taan kaupunginhallituksen edustajat. Toimikuntaan nimettiin Keijo Kerola ja Tapio Laurila. Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kerola ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Mattila. Nimetty Ympäristölautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ KHALL 31 - Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginhallituksen edustajat. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Toimikuntaan nimettiin Keijo Kerola ja Tapio Laurila. Puheenjohtajaksi valittiin Keijo Kerola ja varapuheenjohtajaksi Ilmari Mattila. Nimetyt Ympäristölautakunta Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Sataedun yhtymäkokousedustajan valinta 2/01.010/2013 KHALL 32 Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yh ty mä ko koukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen va ra jä se nen (perussopimus 7 ). Esityslistan liitteet: - Jäsenkuntien äänimäärät ovat seuraavat (perussopimus 8 ): Eura 10 Harjavalta 13 Honkajoki 2 Huittinen 8 Jämijärvi 2 Kankaanpää 12 Karvia 3 Kihniö 2 Kokemäki 7 Köyliö 3 Lavia 2 Merikarvia 4 Nakkila 12 Pomarkku 3 Siikainen 2 Säkylä 4 Ulvila 11 Yhteensä 100 Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee Sataedun yhtymäkokouksiin jäsenen ja hä nel le hen ki lö koh tai sen varajäsenen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Sataedun yhtymäkokoukseen jäseneksi Antti Kivelän ja varajäseneksi Hely Alhaisen. Sataedu Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäsenten nimeäminen 2/01.010/2013 KHALL 33 Kaupunginhallitus on valinnut Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunnan jäseniksi Susanna Kallaman ja vara jä se nek si Kristiina Yli-Rajalan. Esityslistan liitteet: - Susanna Kallama anoi eroa kyseisestä luottamustehtävästä. Kaupunginhallitus valitsi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n kou lu tus ja tutkimusvaliokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kristiina Yli-Ra jalan ja varajäseneksi Heidi Viljasen. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi Satakunnan am matti kor kea kou lu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokuntaan yhden varsinaisen jäse nen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kaupunginhallitus valitsi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutusja tutkimusvaliokuntaan Kristiina Yli-Rajalan ja varalle Heidi Viljasen. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Valitut Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot