Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan virka Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen Ympäristölautakunnan v.2016 talousarvio Rakennustarkastajan päätöksiä Valitus vesilain mukaisessa päätösasiassa, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa päätösasiassa, lausunto Vaasan 104 hallinto-oikeudelle 31 Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, Ulvilan Lintumetsä Oy Ympäristövalvontapäällikön päätöksiä Ilmoitusasiat Muut asiat 125

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Kokousaika klo 18:00-20:05 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Holmberg Jari puheenjohtaja 18:00-20:05 Lepistö Reijo varapuheenjohtaja 18:00-20:05 Hellsberg Raija jäsen 18:00-20:05 Herbertsson-Blom Johanna jäsen 18:00-20:05 Koivumäki Anna-Karoliina jäsen 18:00-20:05 Kuusman Sinikka jäsen 18:00-20:05 Jokinen-Anttila Leena Kaupunginhallituksen 18:00-20:05 puheenjohtaja Tuori Pekka Kaupunginhallituksen 18:00-20:05 edustaja Jokiainen Riikka Ympäristövalvontapäällikkö 18:00-20:05 Albrecht Mikael I-rakennustarkastaja 18:00-20:00 Järvenpää Jarmo II-rakennustarkastaja 18:00-20:05 Nurminen Mikko Kaavoituspäällikkö 18:00-20:05 Poissa Ruotsalainen Kimmo jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Johanna Herbertsson-Blom ja Sinikka Kuusman. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jari Holmberg Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Mikael Albrecht Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Johanna Herbertsson-Blom Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Sinikka Kuusman Allekirjoitus Todistaa rakennustarkastaja Mikael Albrecht

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristö- ja rakennustarkastajan virka 212/ /2015 Ympäristölautakunta 25 Maankäyttöosasto esittää, että rakennusvalvonnan ra ken nus tar kasta jan jäädessä eläkkeelle perustetaan ympäristö- ja raken nus tar kas ta jan virka, jossa rakennustarkastajan työkuvaa on laajen net tu kattamaan myös ympäristötoimenhoitajan tehtävät. Laajennetun ym pä ris tö- ja rakennustarkastajan virka on tarkoitus julkis taa hakua varten TE-kes kuk sen verkkopalvelussa MOL:ssa sekä leh ti-il moi tuk sel la Sa ta kun nan Kansassa elokuun 2015 aikana. Ympäristö- ja ra ken nus tar kas ta ja pyritään valitsemaan virkaansa lokakuuhun men nes sä siten, että työt olisi mahdollista aloittaa Uuden viran tul les sa täytetyksi van ha rakennustarkastajan virka on lakkautettavissa. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan tehtävien yh dis tämi nen on Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen so peut ta mis toi men pi de, jolla tavoitellaan rakenteellista muutosta ja hen ki lös tö ku lu sääs tö jä. Toimenpide on myös osa or gani saa tio uu dis tus ta, jossa maankäyttöosaston toimintaa ja työntekijöiden toimenkuvia ke hi te tään laaja-alaisen kaupunkikehityksen suuntaan. Or ga ni saa tio uu dis tus ta toteutetaan vähittäin henkilöstön eläköitymisten ja kou lut tau tu mis ten yhteydessä. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan teh tävien yhdistämisen arvioidaan säästävän yhden henkilötyövuoden ver ran. Maankäyttöosaston henkilöstön määrä on tällä hetkellä 10, jois ta yksi on ostopalveluna hankittu ympäristötoimenhoitaja. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan tehtävien yh dis tämi nen edellyttää työprosessien tehostamista, jota oletetaan tapahtuvan muun muassa sähköisten palvelujen käyttöönoton myötä. Myös joh to sään tö jen uudistamisen kautta on mahdollista tehostaa prosesseja se kä jakaa ja joustavoittaa päätöksentekoa varsinkin vaikutukseltaan vä häis ten lupien osalta. Tehtävien yhdistämisen mahdollistaa yleisestä ta lous ti lan tees ta johtuva rakentamisen ja ympäristötoimenpiteiden ti la päi nen vähäisyys. Työprosessien ja sähköisten palvelujen kehitystyö sekä joh to sään töuu dis tuk set edellyttävät kuitenkin resursseja, joita on mahdollista hankkia mää rä ai kai ses ti ja täsmällisesti kohdistettuna tarpeeseen. Yleisen ta lous ti lan teen elpyessä vakinaisen henkilöstön lisääminen voi silti olla tar peen. Liitteet ovat kokouksessa nähtävillä - Maankäyttöosaston henkilöstösuunnitelma

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Kaupunkikehityksen ja maankäyttöosaston organisaatiomalli - alustava ympäristö- ja rakennustarkastajan hakuilmoitus Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle uuden ympäristö- ja rakennustarkastajan viran perustamista ja valtuuttaa maan käyt tö osas ton suorittamaan viran haku- ja täyttömenettelyt. Keskustelun kuluessa Johanna Herbertsson-Blom Anna-Karoliina Koi vu mäen kannattamana teki ehdotuksen, että virkamuutosta ei tehdä. Kos ka oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, pu heen joh ta ja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän määräsi ää nes tyk sen suoritettavaksi kädennostolla ja teki seuraavan ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voit taa, on Johanna Herbertsson-Blomin ehdotus tullut ym pä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Puheenjohtajan selostus ja äänestysesitys hy väk syt tiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä (Jari Holmberg, Reijo Lepistö, Raija Hellsberg, Sinikka Kuusman) ja kaksi (2) ei-ään tä (Johanna Herbertsson-Blom, Anna-Karoliina Koivumäki), joten pu heen joh ta ja totesi pohjaehdotuksen tulleen ympäristölautakunnan pää tök sek si. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen / /2015 Ympäristölautakunta 26 Ympäristölautakunnan alaiset toimialueet; ympäristötoimi ja rakennusvalvonta, ovat valmistelleet talousarvionseurantaraportit ajalle Raportit on laadittu sekä toimielin että tulosaluetasolla ja niissä annetaan selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toteutumaraportit on laadittu talous- ja hallinto-osaston antaman raportointitavan mukaisesti. Käyttötalouden toteutumaraportti on esityslistan liitteenä, Liite 13 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen. Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteuttamisraportit tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan v.2016 talousarvio 223/ /2015 Ympäristölautakunta 27 Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt hal lin to kun nil le vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen. Vuoden 2016 talousarvio laaditaan siten, että käyttötalouden ko konais toi min ta me no jen kasvu pidetään v talousarvion tasossa. Kaik kien tulosalueiden tulee arvioida toimintamäärärahat niin tiukasti kuin mah dol lis ta. Toiminta-alueiden tulee myös selvittää toimintatapojen muu tok sia, joilla saataisiin aikaan kustannussäästöjä. Nykyisien henkilöstön henkilökustannukset ( palkka + sivukulut ) viedään talousarvioon 0,6 % korotuksella. Ympäristölautakunnan ja sen alaisten toimialueiden ta lous ar vio ehdo tuk set ovat esityslistan liitteenä, Liite 14 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen liitteen mu kaises ti. Puheenjohtajan esityksestä asia palautettiin yksimielisesti uudelleen val mis tel ta vak si.

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätöksiä 33/ /2015 Ympäristölautakunta 28 Rakennustarkastaja on ajalla tehnyt toimivaltaansa ympäristölautakunnan johtosäännöllä siirrettyjä päätöksiä liitteen mukaisesti. Liite 15 Päätöksiin ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta. Valmistelija: Rakennustarkastaja: Päätös: Rakennustarkastaja Ympäristölautakunta hyväksyy täytäntöönpantavaksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus ja merkitsee tiedokseen päätökset, joihin sillä ei ole otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi.

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Valitus vesilain mukaisessa päätösasiassa, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle 202/ /2014 Ympäristölautakunta 29 Ympäristölautakunta on tekemällään päätöksellä ( 13).hylännyt asunto-osakeyhtiö Ulvilan Finnepäkintie 30 vesilain mukaisen korvausvaatimuksen, vaatimuksen hallintopakkomenettelystä sekä vaatimuksen vaaran torjuntatoimista. Asunto-osakeyhtiö on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus on ollut vesilain 15 luvun 3 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana Ulvilan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle on varattu tilaisuus antaa valituksesta vastineensa. Lisäksi ympäristölautakunta antaa asiassa oman vastineensa. Ympäristövalvontapäällikön päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vastineenaan asunto-osakeyhtiö Ul vi lan Finnepäkintie 30 valitukseen seuraavaa: Ulvilan kaupungin ympäristötoimelle antamassaan lau sunnos sa Varsinais-Suomen ely-keskus toteaa, että kyseessä olevan ra ken nuk sen paalutusten/perustusten liikkuminen on tapahtunut pitem män ajan kuluessa. Ely-keskuksen käytettävissä olleiden Oikaisuojan poik ki leik kaus tie to jen (ojan alkuperäinen suunnitelma sekä toteutunut ti lan ne vuosilta 2007 ja 2013) perusteella tehdyn vertailun perusteella Oi kai su ojan kunnossapidossa uomaa ei ole suurennettu siten, että ky se olisi vesilaissa tarkoitetusta uuden ojan tekemisestä. Ojan sy vyy des sä ei ole merkittävää eroa alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Myös kään pohjan leveyttä ei ole kunnossapitotoimenpiteillä lisätty, vaan pohjan leveys on nykyisin pienempi kuin alkuperäisessä suun ni tel mas sa. Ympäristölautakunnalla ei ole ollut syytä epäillä Var si nais-suo men ely-keskuksen tekemän poikkileikkausvertailun tulosta. Asun to-osake yh tiö ei ole esittänyt poikkileikkaustietoja, jotka poik keai si vat edellä esitetyistä ja tukisivat asunto-osakeyhtiön valituksessaan esittä mää väitettä Oikaisuojan syventämisestä aikaisempaan ver rat tuna. Näin ollen ympäristölautakunnalla ei ole ollut syytä epäillä suo rite tun työn asianmukaisuutta. Asunto-osakeyhtiö Ulvilan Finnepäkintie 30 asiassa ei voida edunme ne tys tä pitää sinänsä ennakoimattomana, koska Oikaisuoja on si jain nut nykyisellä paikallaan jo ennen kyseessä olevan rakennuksen ra ken ta mis ta ja Oikaisuojaa on vuosien mittaan säännöllisesti kun nos sa pi det ty kaivamalla vastaavasti kuin vuonna Ojitusyhteisöltä saa dun suullisen tiedon mukaan asunto-osakeyhtiö, joka omistaa ky sees sä olevan tontin, ei vesilain mukaisena hyödynsaajana ole osallistunut oji tus yh tei sön toimintaan

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta tai muutoin tuonut ojitusyhteisön tietoon va li tuk ses sa mainittuja rakennukseen liittyviä herkkiä olosuhteita kuten ra ken nuk seen rajoittuvien maarakenteiden geomekaanisia olosuhteita. Asunto-osakeyhtiö viittaa valituksessaan ympäristöministeriön asetuk seen pohjarakenteista ( ). Ympäristölautakunnan tulkinnan mu kaan kyseistä asetusta ei sovelleta ojan kun nos sa pi totoi men pi tei siin. Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja ne toimitetaan tämän vastineen liitteenä Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisätietojen antaja: Ympäristövalvontapäällikkö Riikka Jokiainen, puh Täytäntöönpanot: Päätös: Vaasan hallinto-oikeus (asiakirjoineen) Ehdotus hyväksyttiin.

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa päätösasiassa, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle 233/ /2014 Ympäristölautakunta 30 Ympäristövalvontapäällikön päätösehdotus: Ympäristölautakunta on antanut päätöksensä ( 9) Lemmin käi nen Infra Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mi sek si ja toiminnan olennaisesta muutoksesta. Hanna ja Kimmo Leh to ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Va li tuk ses sa vaaditaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista, koska toi min nas sa suoritettava räjäytystoiminta on vaurioittanut valittajien ta lon rakenteita, jotka joutuvat tuotantoa nostettaessa vielä suuremman tä ri nän kohteeksi. Vaasan hallinto-oikeus pyytää asiassa ym pä ris tölau ta kun nan lausuntoa. Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan Hanna ja Kimmo Leh don valitukseen seuraavaa. Ympäristölautakunta on antamassaan päätöksessä määrännyt (lupa mää räys 3), että räjäytystyöt on suoritettava siten, ettei räjäytyksistä tai tä ri näs tä aiheudu vaurioita tai vaaraa ympäristölle. Lisäksi on määrätty (lu pa mää räys 10) vuosittain lähimmässä asuinrakennuksessa teh tä vis tä tärinämittauksista. Ympäristölautakunnan päätöksellä hyväksytty tuo tan non enimmäismäärän noston tulee tapahtua ympäristöluvan lu pa määräyk siä noudattaen eikä toiminnasta sen tuotantomäärästä riip pumat ta saa aiheutua ympäristöluvan vastaisia vaikutuksia. Mikäli valittajien omaisuudelle on Lemminkäinen Infra Oy:n toiminnasta ai heu tu nut esinevahinkoa, tulee heidän haitankärsijänä esittää ym pä ris tö va hin ko jen korvaamisesta annetun lain mukaisesti kor vaus vaa ti mus toiminnanharjoittajalle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole toimivaltainen käsittelemään ympäristölupamenettelyn yhteydessä va hin gon kor vaus asiaa. Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouk ses sa ja ne toimitetaan tämän lausunnon liitteenä Vaasan hallin to-oi keu del le. Lisätietojen antaja: Ympäristövalvontapäällikkö Riikka Jokiainen, puh Täytäntöönpanot: Vaasan hallinto-oikeus (asiakirjoineen) Päätös:

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ehdotus hyväksyttiin.

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, Ulvilan Lintumetsä Oy 257/ /2014 Ympäristölautakunta 31 ASIA Ulvilan Lintumetsä Oy hakee Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnalta tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mis ta. LUVAN HAKIJA Ulvilan Lintumetsä Oy Metsäjoentie 117 B Mellilä Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee olemassa olevaa siipikarjakasvattamoa, joka si jait see Ulvilan kaupungin Haistilan kylässä kiinteistöllä Lintumetsä (R:No 1:213), osoitteessa Ravanintie 462. Vuonna 2004 myönnetty ympäristölupa on myönnetty kalkku nal le tai broilerille. Hakija on täydentänyt hakemustaan niin, että lupaa haetaan broilerille. Toiminta ei sisällä kalk ku noi den kasvatusta eikä siihen enää haeta lupaa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 mo men tin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 :n kohdan 11 a mu kaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen sii pi kar jakas vat ta moa koskevassa asiassa ympäristönsuojelulain 31 :n 3 mo men tin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11 a mukaan. ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on toimitettu Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnalle , jolloin asia on tullut vireille. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta KAA VOI TUS TI LAN NE Ulvilan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle (Broi ler ta lo Oy, nyk. HK Ruokatalo Oy) ympäristöluvan Ym pä ris tö lu pa on siirretty Ulvilan Lintumetsä Oy:lle Satakunnan maakuntakaavassa alueelle on merkitty pohjavesialue. Alu eel la ei ole yleis- tai asemakaavaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Eläinsuojat (4 kpl) sijaitsevat Haistilan kylässä Ravanintien varrella. Ka na loi den ympäristö on metsäistä aluetta, jota on lähivuosina harven net tu huomattavasti ja osin avohakattu. Hallien välittömään läheisyyteen on kuitenkin jätetty puustoa. Avohakatulle alueelle on istutettu taimia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyy del lä kanaloista. Noin 500 metrin päässä sijaitsevat vanhainkoti ja An tin kar ta non kuntoutuskeskus. Hallit 1 ja 2 sijaitsevat Haistila-Ravanin I-luokan pohjavesialueella. Lä him mät vedenottamot sijaitsevat noin 200 metrin päässä kanalasta 1 lou naa seen ja noin 300 metrin päässä kanalasta 2 etelään. Lähimpään vesistöön, Kokemäenjokeen, on lähimmästä kanalasta mat kaa noin 450 metriä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta käsittää kananuorikkojen kasvatusta untuvikoista nuorikoiksi lat tia mo ni ker ros kas vat ta mos sa. Kananuorikkoja kasvatetaan tilalla kes ki mää rin 14 viikkoa, jonka jälkeen ne kuljetetaan muualle. Toi min taa harjoitetaan neljässä hallissa (hallit 1 ja 2 sekä hallit 4 ja 5). Halli 3 on palanut vuonna Halleissa käytetään kuivikkeena kutterinpurua. Lannasta on tehty vas taan ot to so pi mus viljelijän kanssa. Lannan vastaanottaja tyhjentää hallit kut te rin pu ru poh jai ses ta lannasta omalla kalustollaan. Tyhjennyksien jälkeen halleissa tehdään kuumavesipesu. Tarvittaessa hal lit desinfioidaan sumuttimella käyttäen Everbrite -desinfiointiainetta. De sin fioin ti ai net ta käytetään maksimissaan kolme (3) litraa/ halli/ vuosi.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Polttoaineet ja energia Kanaloissa on öljylämmitys ja maanpäälliset viiden kuution öljysäiliöt. Kol mes ta säiliöstä yksi sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Öljysäiliöt ovat varustettu katoksin, suoja-altain ja ylitäytönestimin. Säiliöiden tar kis tuk sis ta on toimitettu pöytäkirjat lupahakemuksen liitteenä ja vuo del ta 2015 on toimitettu tiedot uusintatarkastuksista joidenkin säiliöiden osal ta. Palaneen hallin nro 3 ja hallin nro 2 öljysäiliöt ovat tyhjennetty ja pois tet tu käytöstä. Hallin 4 öljysäiliö on pinnoitettu vuonna Hallit on eristetty uudelleen vuonna Yksi halleista lämmitetään säh köl lä. Paras käyttökelpoinen tekniikka Halleissa on otettu käyttöön uusinta, tehokasta ilmastointi-, valaistus- ja vesitekniikkaa. Lämmitysjärjestelmä on uusittu vuonna 2010 omis ta jan vaih dok sen yhteydessä. Eläinten hyvinvointia tarkkaillaan jatkuvasti hä ly tys lait tein ja manuaalisesti. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Eläinsuojien pesuvedet johdetaan hallikohtaisiin betonisiin um pi säiliöi hin. Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta päästöjä pohjavesiin. Um pi säi liöt tyhjennetään asianmukaisen luvan omaavan yrityksen toimesta. Ulvilan Lintumetsä Oy:llä on sopimukset vesiliittymistä Ulvilan kaupun gin vesilaitoksen kanssa. Vedenkulutus kanaloissa on yhteensä noin 1000 kuutiota vuodessa. Lannan käsittely Lanta luovutetaan viljelijälle, jonka kanssa on tehty lan nan luo vu tusso pi mus. Lanta kuormataan tiiviillä, asvaltoidulla alustalla. Lantaa ei le vi te tä pohjavesialueelle. Päästöt ilmaan, melu ja liikenne Päästöt ulkoilmaan ovat hakijan mukaan minimaaliset. Lannan lastaus vai hees sa esiintyy lievää pölyhaittaa kauhausalueen välittömässä lä hei syy des sä. Jokaisessa hallissa on sisäilmantunnistajat ja au to maat ti set tuulettimet ilmanvaihtimineen. Melua syntyy vähäinen määrä liikennöinnistä. Alueella liikennöivät lin tu jen poisvienti- ja tuontiautot, rehu-, jäte- ja öljyautot, työntekijä

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta sekä tal vi sin aurauskalusto. Liikennöinti tapahtuu hallien välittömässä lä hei syy des sä ja Selkäkankaan metsäautotiellä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kuolleet eläimet pakastetaan ja toimitetaan säännöllisesti poltettaviksi Mel li lään asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen, jossa on Mepu -merk ki nen polttouuni. Toiminnassa ei synny yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoista jätettä syn tyy vähän. Vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, toimitetaan asian mu kai seen käsittelypaikkaan. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toimintaan liittyviä riskejä ovat tulipalo, ukkonen ja sähkökatkot. Laitok sel la on oma varavoimala. Kanaloissa on alkusammutuskalustot. Mah dol li sen öljyvahingon varalta käytettävissä on aina kutterinpurua tai peh kua imeyttämiseen. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Ulvilan kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen vi reil le tulosta kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internet -si vuil la aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuu lu tus ajan nähtävillä Ulvilan kaupungintalolla. Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Ulvilan Seutu -nimisessä lehdessä Hakemuksesta on erikseen tiedotettu kirjeellä laitoksen vai ku tus alu eel la (500 m) sijaitsevien kiinteistöjen omistajia (24 kpl). Li säk si on erikseen kuultu lähetetyllä kirjeellä kanalan lähintä asu kas ta. Tarkastukset Lupavalmisteluun liittyvä tarkastus on tehty Tarkastuksesta on laadittu muistio. Muistio on nähtävänä kokouksessa. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta, Ul vi lan kaupungin vesilaitokselta ja Varsinais-Suomen ELY-kes kuk sel ta. Terveysvalvonta esittää lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Lupamääräyksissä toiminnanharjoittajaa tulee velvoittaa kiinnittämään eri tyis tä huomiota toiminnan riskeihin. Jäte-, sade- ja valumavedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ter veys- tai muuta haittaa. Jätteitä, poltto- ja pesuaineita tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu terveys- eikä muuta haittaa. Syystä, että toi min nas ta syntyvät vähäisetkin päästöt pohjaveteen saattavat johtaa poh ja ve den pilaantumiseen ja siten myös talousvedenhankinnan vaa ran tu mi seen (yksi Ulvilan kaupungin vedenottoaluista sijaitsee vain noin 200 metrin päässä kasvattamoista). Päästöt pohjaveteen tulee es tää parhaan käytössä olevan tekniikan mukaisin suojaustoimenpitein. Mahdollisista päästövahingoista tulee ilmoittaa välittömästi myös Ulvi lan kaupungin vesilaitokselle sekä terveysvalvontaan, jonka toimesta val vo taan talousveden käyttökelpoisuutta. Lannan ja jätteiden käsittely, varastointi ja kuljetus tulee toteuttaa niin, ett ei niistä aiheudu merkittävää haju- tai muuta haittaa toiminnan vai ku tus pii ris sä oleville. Eläinjätteiden säilytys ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa ei kä muuta haittaa, eivätkä vaaraa eläinterveydelle. Kuolleita eläimiä tu lee käsitellä, säilyttää ja kuljettaa asianmukaisesti ennen niiden toi mit ta mis ta hyväksytylle eläinjätteen käsittelylaitokselle. Toimintaan on laadittava asianmukaiset suunnitelmat ja järjestelyt hait ta eläi mien (mm. hyönteiset, jyrsijät, linnut) torjumista ja suojautumista var ten. Toiminnassa on noudatettava eläinsuolelulain asettamia vaa ti muk sia. Ympäristöterveysvalvonta ei näe estettä ympäristöluvan myön tä misel le, jos toiminnassa noudatetaan em. ohjeita/ vaatimuksia. Ulvilan kaupungin vesilaitos toteaa lausunnossaan seuraavaa: Hakemus koskee ympäristöluvan tarkistamista eikä aiheuta ainakaan mer kit tä vää muutosta entiseen toimintaan. Lupahakemuksen asia kir jois ta voisi kuitenkin todeta, että Saaren jätevedenpuhdistamon toi min ta on loppunut ja, että toiminnasta syntyvät lietteet tulee toimittaa joko Jo ki laak son Ympäristö Oy:n lietteenvastaanottoasemalle Nakkilaan tai Po riin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jokaisesta kuormasta on laa dit ta va nykyisen lain mukaisesti siirtoasiakirja. Muilta osin ve si lai tok sel la ei ole huomauttamista ympäristöluvan tarkistamisen suhteen. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan muun muassa seu raa vaa:

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Eläinsuojan kaksi kanalarakennusta sijaitsevat Haistila-Ravanin tärkeäl lä I-luokan pohjavesialueella pohjaveden muodostumisalueella. Hais ti la-ra va nin pohjavesialue on osa Loimaalta Poriin kulkevaa luo de-kaak ko suuntaista pitkittäisharjujaksoa. Haistila-Ravanin pohjavesialueella on kolme Ulvilan kaupungin pohja ve den ot ta moa, joista lähimmät Haistilan vedenottokaivot ovat noin 200 met rin ja 350 metrin päässä kanaloista. ELY-keskus toteaa tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvaan toimintaa liit tyen, että pohjavesialueelle kohdistuva kanalatoiminta aiheuttaa ris kin pohjaveden laadulle ja toiminnassa on otettava erityisesti huomioon poh ja ve sien suojelu. Lupaharkinnassa tulisi huomioida ainakin seu raa vaa: Pohjavesialueella säilytettävät polttoaine-, öljy- ja muut kemikaalisäiliöt tu lee sijoittaa maan päälle tiiviisiin, säiliön tilavuutta vastaaviin suo ja-al tai siin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kak sois vaip pa säi liöi tä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimin. Poh ja ve si alu eel la myös polttoaine-, öljy- ja kemikaalisäiliöiden putkistojen tu lee olla kaksoisvaippaisia tai suojakaukalolla varustettuja. Toiminnan kaikki jätevedet tulee viemäröidä pohjavesialueen ul kopuo lel le tai tiiviiseen umpitankkiin. Pesuvesiä ei saa levittää poh jave si alu eel le. Lannan levitys pohjavesialueelle on kielletty, ellei toiminnanharjoittaja maa pe rä tut ki mus ten tai muiden vastaavien selvitysten perusteella hy väk syt tä väs ti osoita, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan tulisi seurata pohjavesialueelle kohdistuvan ris ki toi min nan vaikutuksia veden laatuun ainakin kerran vuodessa ja asen taa pohjavesialueella olevien kanaloiden välittömään läheisyyteen ve den ot ta mon suuntaan pohjaveden havaintoputki. Pohjavedestä on suo si tel ta vaa tutkia ainakin typpiyhdisteet, kokonaisfosfori sekä veden mik ro bio lo gi nen laatu. Mittaukset, näytteenotot ja analysoinnit on suo ri tet ta va ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen ylei ses ti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen so pi vil la yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä me ne tel mil lä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain tiedoksi kunnan ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ym pä ris tö ja luonnonvarat vastuualueelle. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen kuulutusaikana saapui kaksi muistutusta. Muistuttaja A toteaa muistutuksessaan seuraavaa: Ulvilan Lintumetsä Oy:n ympäristölupamääräyksiä ollaan tar kis tamas sa. Muistutuksena asiaan esitän, että hajuhaittojen estämiseksi tulisi ryh tyä toimiin. Kiinteistölle A on aiheutunut ajoittain huomattavia ha ju hait to ja kanojen kasvatuksen vuoksi. Kiinteistöjen välisellä alueella oli ai em min taaja luonnonmetsä, jonka hakkaamisen jälkeen hajuhaitat li sään tyi vät merkittävästi. Esitän, että kanalan ympärille tulisi istuttaa taa ja luonnonmetsikkö. Tämä estäisi kaikista tehokkaimmin ha ju hait to jen leviämisen naapurustoon." Muistuttaja B toteaa muistutuksessaan muun muassa seuraavaa: Vastustamme luvan uusimista. Toivomme lupamääräysten uu delleen kä sit te lyä. Perustelut: Kiinteistömme ja peltoalueemme sijaitsevat kas vat ta mon välittömässä läheisyydessä. Sukumme on asunut kyseisellä alu eel la vuosikymmenten ajan. Tarkoituksemme on, että tila ja sen ra ken nuk set siirtyvät aina nuoremmille sukupolville. Velvollisuutemme on huo leh tia ympäristöstämme hyvin ja asianmukaisesti. Mielestämme sii pi kar ja kas vat ta mo ei kuulu asutusalueen läheisyyteen. Suurin huolenaiheemme on kuitenkin kasvattamon sijainti 1-luokan poh ja ve si alu eel la. Pidämme tätä kyseistä toimintaa paljon suurempana ris ki nä pohjavesien suhteen kuin yksittäisten kotitalouksien jätevesien kä sit te lyä nykyasetuksin. Lisäksi huomionarvoinen seikka on se, että em me kuulu Ulvilan kaupungin vesihuollon piiriin, vaan meillä on oma kai vo, joka palvelee kahta perhettä/ kiinteistöä. Kaivomme sijaitsee poh ja ve si alu eel la aivan tilamme vieressä. Toivomme, että jo nykyisiä lu pa eh to ja tarkasteltaisiin niin, että ne vastaisivat nykyajan vaatimuksia tek niikan/ ympäristön kannalta. Hakijan kuuleminen Luvan hakijalle annettiin tilaisuus tulla kuulluksi lausuntojen ja muistu tus ten johdosta. Vastineessaan Ulvilan Lintumetsä Oy toteaa muun muas sa seuraavaa: Vastaus Muistuttajan A muistutukseen: Metsä oli kaadettu jo ennen omistusoikeuden siirtymistä Ulvilan lintu met säl le 4/2010. Silloin voimassa olleen metsänhoitolain mukaisesti avo hak kuu alue on istutettu/uudistettu uusilla metsäpuun

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta taimilla ke vät-ke säl lä 2010 paikallisen metsänhoitoyhdistyksen toteuttamana. Va li tet ta vas ti taaja luonnonmetsikkö ei uudistusvaiheessa toteudu vaan luon nol li ses ti ajan myötä metsänhoitotyön ja harvennusten tuloksena on tuuhea metsä, mutta tällöinkään ei voida puhua luonnonmetsiköstä, kos ka aluetta on jatkuvasti metsänhoidollisesti oikeaoppisesti hoidettu. Mitä hajuhaittoihin tulee, lähempänäkään olevat kiinteistöt, joissa on va ki nais ta asutusta (entiset Lintumetsän asunnot tien päässä esim.) ei vät ole koskaan hajuhaitoista valittaneet Lintumetsän lanta on kiinteistön seinien sisällä ja lattian päällä. Lannan kau ha us tapahtuu suoraan konttiin kauhaimella eikä se missään vai hees sa ole kosketuksissa maan kanssa. Kauhausalue on lisäksi pääl lys tet ty asfaltilla. Vastaus Muistuttajan B muistutukseen: Lausunnossa todetaan kiinteistönsä ja peltojensa oleva välittömässä lä hei syy des sä. Tämä tarkoittaisi asianmukaisesti vähintäänkin naa pu ruus suh det ta maantieteellisesti. Kuitenkaan tilan omistajana muis tut ta jan B tiedot eivät kuulu listaan, jossa naapurit on lueteltuna (liite ha ke muk ses sa ja joilla ensisijainen kuulemisoikeus ym pä ris tö lu pa ha ke muk seen liittyen olisi) Mielestäni muistuttajan B talousvesikaivo on erin omai ses sa paikassa, koska se on vedenottamon välittömässä yh tey des sä, joka takaa heille jatkuvat vedennäyteotot ja analyysit juo ma ve des tään. Kanalat ovat sijainneet samalla paikalla vuosikymmeniä (70-luvulta as ti), kuten muistuttajan B kiinteistökin, eikä aiemmin ole tullut mieleen mah dol li set asiat? Olettamus on, että asutusalue on laajentunut näiden vuo si kym men ten aikana lähemmäksi Lintumetsän kanaloita, jotka ovat ai na olleet poissa silmistä metsän keskellä. Mitä nykyaikaisuuksiin tu lee ympäristöasioihin liittyen; tilalla on vaadittavat maanalaiset suljetut jä te ve si säi liöt, öljysäiliöt on suojattu valuma-altailla, katoksella ja yli täy tön es tol la. Lannankäsittely mainittu aiemmin, sopimuksessa lannan vas taan otta ja vastaa lannan jatkokäsittelystä. Ulvilan kaupungin vesilaitoksen lausunnosta hakija toteaa, että jä teve det tyhjentää Nakkilan Puhdistuspalvelu. Porin kaupungin ympäristöviraston (Terveysvalvonta) lausunnosta ha ki ja toteaa, että asiat, joihin Terveysvalvonta lausunnossaan kiinnittää eri tyis tä huomiota, löytyvät jälkikäteen Ulvilan kaupungin ym pä ris tön suo je luun toimitetusta omavalvonnan kuvauksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta hakija toteaa muun muas sa seuraavaa:

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry

Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry Ympäristölautakunta 1 22.01.2015 Ympäristölupa / ampumarata / Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry 725/11.01.00/2015 YMP 1 Asian valmistelija: ympäristösihteeri Tuija Lojander Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot