Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan virka Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen Ympäristölautakunnan v.2016 talousarvio Rakennustarkastajan päätöksiä Valitus vesilain mukaisessa päätösasiassa, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa päätösasiassa, lausunto Vaasan 104 hallinto-oikeudelle 31 Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, Ulvilan Lintumetsä Oy Ympäristövalvontapäällikön päätöksiä Ilmoitusasiat Muut asiat 125

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Kokousaika klo 18:00-20:05 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Holmberg Jari puheenjohtaja 18:00-20:05 Lepistö Reijo varapuheenjohtaja 18:00-20:05 Hellsberg Raija jäsen 18:00-20:05 Herbertsson-Blom Johanna jäsen 18:00-20:05 Koivumäki Anna-Karoliina jäsen 18:00-20:05 Kuusman Sinikka jäsen 18:00-20:05 Jokinen-Anttila Leena Kaupunginhallituksen 18:00-20:05 puheenjohtaja Tuori Pekka Kaupunginhallituksen 18:00-20:05 edustaja Jokiainen Riikka Ympäristövalvontapäällikkö 18:00-20:05 Albrecht Mikael I-rakennustarkastaja 18:00-20:00 Järvenpää Jarmo II-rakennustarkastaja 18:00-20:05 Nurminen Mikko Kaavoituspäällikkö 18:00-20:05 Poissa Ruotsalainen Kimmo jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Johanna Herbertsson-Blom ja Sinikka Kuusman. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jari Holmberg Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Mikael Albrecht Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Johanna Herbertsson-Blom Aika ja paikka Kaupungintalo, Virka-asema Sinikka Kuusman Allekirjoitus Todistaa rakennustarkastaja Mikael Albrecht

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristö- ja rakennustarkastajan virka 212/ /2015 Ympäristölautakunta 25 Maankäyttöosasto esittää, että rakennusvalvonnan ra ken nus tar kasta jan jäädessä eläkkeelle perustetaan ympäristö- ja raken nus tar kas ta jan virka, jossa rakennustarkastajan työkuvaa on laajen net tu kattamaan myös ympäristötoimenhoitajan tehtävät. Laajennetun ym pä ris tö- ja rakennustarkastajan virka on tarkoitus julkis taa hakua varten TE-kes kuk sen verkkopalvelussa MOL:ssa sekä leh ti-il moi tuk sel la Sa ta kun nan Kansassa elokuun 2015 aikana. Ympäristö- ja ra ken nus tar kas ta ja pyritään valitsemaan virkaansa lokakuuhun men nes sä siten, että työt olisi mahdollista aloittaa Uuden viran tul les sa täytetyksi van ha rakennustarkastajan virka on lakkautettavissa. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan tehtävien yh dis tämi nen on Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen so peut ta mis toi men pi de, jolla tavoitellaan rakenteellista muutosta ja hen ki lös tö ku lu sääs tö jä. Toimenpide on myös osa or gani saa tio uu dis tus ta, jossa maankäyttöosaston toimintaa ja työntekijöiden toimenkuvia ke hi te tään laaja-alaisen kaupunkikehityksen suuntaan. Or ga ni saa tio uu dis tus ta toteutetaan vähittäin henkilöstön eläköitymisten ja kou lut tau tu mis ten yhteydessä. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan teh tävien yhdistämisen arvioidaan säästävän yhden henkilötyövuoden ver ran. Maankäyttöosaston henkilöstön määrä on tällä hetkellä 10, jois ta yksi on ostopalveluna hankittu ympäristötoimenhoitaja. Rakennustarkastajan ja ympäristötoimenhoitajan tehtävien yh dis tämi nen edellyttää työprosessien tehostamista, jota oletetaan tapahtuvan muun muassa sähköisten palvelujen käyttöönoton myötä. Myös joh to sään tö jen uudistamisen kautta on mahdollista tehostaa prosesseja se kä jakaa ja joustavoittaa päätöksentekoa varsinkin vaikutukseltaan vä häis ten lupien osalta. Tehtävien yhdistämisen mahdollistaa yleisestä ta lous ti lan tees ta johtuva rakentamisen ja ympäristötoimenpiteiden ti la päi nen vähäisyys. Työprosessien ja sähköisten palvelujen kehitystyö sekä joh to sään töuu dis tuk set edellyttävät kuitenkin resursseja, joita on mahdollista hankkia mää rä ai kai ses ti ja täsmällisesti kohdistettuna tarpeeseen. Yleisen ta lous ti lan teen elpyessä vakinaisen henkilöstön lisääminen voi silti olla tar peen. Liitteet ovat kokouksessa nähtävillä - Maankäyttöosaston henkilöstösuunnitelma

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Kaupunkikehityksen ja maankäyttöosaston organisaatiomalli - alustava ympäristö- ja rakennustarkastajan hakuilmoitus Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle uuden ympäristö- ja rakennustarkastajan viran perustamista ja valtuuttaa maan käyt tö osas ton suorittamaan viran haku- ja täyttömenettelyt. Keskustelun kuluessa Johanna Herbertsson-Blom Anna-Karoliina Koi vu mäen kannattamana teki ehdotuksen, että virkamuutosta ei tehdä. Kos ka oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, pu heen joh ta ja totesi, että asiasta on äänestettävä. Hän määräsi ää nes tyk sen suoritettavaksi kädennostolla ja teki seuraavan ää nes tys esi tyk sen: Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voit taa, on Johanna Herbertsson-Blomin ehdotus tullut ym pä ris tö lau ta kun nan päätökseksi. Puheenjohtajan selostus ja äänestysesitys hy väk syt tiin yksimielisesti. Toimitetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) jaa-ääntä (Jari Holmberg, Reijo Lepistö, Raija Hellsberg, Sinikka Kuusman) ja kaksi (2) ei-ään tä (Johanna Herbertsson-Blom, Anna-Karoliina Koivumäki), joten pu heen joh ta ja totesi pohjaehdotuksen tulleen ympäristölautakunnan pää tök sek si. Täytäntöönpano: kaupunginhallitus Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen, p

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen / /2015 Ympäristölautakunta 26 Ympäristölautakunnan alaiset toimialueet; ympäristötoimi ja rakennusvalvonta, ovat valmistelleet talousarvionseurantaraportit ajalle Raportit on laadittu sekä toimielin että tulosaluetasolla ja niissä annetaan selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toteutumaraportit on laadittu talous- ja hallinto-osaston antaman raportointitavan mukaisesti. Käyttötalouden toteutumaraportti on esityslistan liitteenä, Liite 13 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen. Ympäristölautakunta merkitsee talousarvion toteuttamisraportit tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan v.2016 talousarvio 223/ /2015 Ympäristölautakunta 27 Ulvilan kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt hal lin to kun nil le vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen. Vuoden 2016 talousarvio laaditaan siten, että käyttötalouden ko konais toi min ta me no jen kasvu pidetään v talousarvion tasossa. Kaik kien tulosalueiden tulee arvioida toimintamäärärahat niin tiukasti kuin mah dol lis ta. Toiminta-alueiden tulee myös selvittää toimintatapojen muu tok sia, joilla saataisiin aikaan kustannussäästöjä. Nykyisien henkilöstön henkilökustannukset ( palkka + sivukulut ) viedään talousarvioon 0,6 % korotuksella. Ympäristölautakunnan ja sen alaisten toimialueiden ta lous ar vio ehdo tuk set ovat esityslistan liitteenä, Liite 14 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö: Päätös: Kaavoituspäällikkö Mikko Nurminen Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen liitteen mu kaises ti. Puheenjohtajan esityksestä asia palautettiin yksimielisesti uudelleen val mis tel ta vak si.

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Rakennustarkastajan päätöksiä 33/ /2015 Ympäristölautakunta 28 Rakennustarkastaja on ajalla tehnyt toimivaltaansa ympäristölautakunnan johtosäännöllä siirrettyjä päätöksiä liitteen mukaisesti. Liite 15 Päätöksiin ei ole kuntalain mukaista otto-oikeutta. Valmistelija: Rakennustarkastaja: Päätös: Rakennustarkastaja Ympäristölautakunta hyväksyy täytäntöönpantavaksi päätökset, joihin sillä on kuntalain mukainen otto-oikeus ja merkitsee tiedokseen päätökset, joihin sillä ei ole otto-oikeutta. Merkittiin tiedoksi.

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Valitus vesilain mukaisessa päätösasiassa, vastine Vaasan hallinto-oikeudelle 202/ /2014 Ympäristölautakunta 29 Ympäristölautakunta on tekemällään päätöksellä ( 13).hylännyt asunto-osakeyhtiö Ulvilan Finnepäkintie 30 vesilain mukaisen korvausvaatimuksen, vaatimuksen hallintopakkomenettelystä sekä vaatimuksen vaaran torjuntatoimista. Asunto-osakeyhtiö on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus on ollut vesilain 15 luvun 3 :n mukaisesti nähtävillä välisenä aikana Ulvilan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusyhtiölle on varattu tilaisuus antaa valituksesta vastineensa. Lisäksi ympäristölautakunta antaa asiassa oman vastineensa. Ympäristövalvontapäällikön päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vastineenaan asunto-osakeyhtiö Ul vi lan Finnepäkintie 30 valitukseen seuraavaa: Ulvilan kaupungin ympäristötoimelle antamassaan lau sunnos sa Varsinais-Suomen ely-keskus toteaa, että kyseessä olevan ra ken nuk sen paalutusten/perustusten liikkuminen on tapahtunut pitem män ajan kuluessa. Ely-keskuksen käytettävissä olleiden Oikaisuojan poik ki leik kaus tie to jen (ojan alkuperäinen suunnitelma sekä toteutunut ti lan ne vuosilta 2007 ja 2013) perusteella tehdyn vertailun perusteella Oi kai su ojan kunnossapidossa uomaa ei ole suurennettu siten, että ky se olisi vesilaissa tarkoitetusta uuden ojan tekemisestä. Ojan sy vyy des sä ei ole merkittävää eroa alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Myös kään pohjan leveyttä ei ole kunnossapitotoimenpiteillä lisätty, vaan pohjan leveys on nykyisin pienempi kuin alkuperäisessä suun ni tel mas sa. Ympäristölautakunnalla ei ole ollut syytä epäillä Var si nais-suo men ely-keskuksen tekemän poikkileikkausvertailun tulosta. Asun to-osake yh tiö ei ole esittänyt poikkileikkaustietoja, jotka poik keai si vat edellä esitetyistä ja tukisivat asunto-osakeyhtiön valituksessaan esittä mää väitettä Oikaisuojan syventämisestä aikaisempaan ver rat tuna. Näin ollen ympäristölautakunnalla ei ole ollut syytä epäillä suo rite tun työn asianmukaisuutta. Asunto-osakeyhtiö Ulvilan Finnepäkintie 30 asiassa ei voida edunme ne tys tä pitää sinänsä ennakoimattomana, koska Oikaisuoja on si jain nut nykyisellä paikallaan jo ennen kyseessä olevan rakennuksen ra ken ta mis ta ja Oikaisuojaa on vuosien mittaan säännöllisesti kun nos sa pi det ty kaivamalla vastaavasti kuin vuonna Ojitusyhteisöltä saa dun suullisen tiedon mukaan asunto-osakeyhtiö, joka omistaa ky sees sä olevan tontin, ei vesilain mukaisena hyödynsaajana ole osallistunut oji tus yh tei sön toimintaan

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta tai muutoin tuonut ojitusyhteisön tietoon va li tuk ses sa mainittuja rakennukseen liittyviä herkkiä olosuhteita kuten ra ken nuk seen rajoittuvien maarakenteiden geomekaanisia olosuhteita. Asunto-osakeyhtiö viittaa valituksessaan ympäristöministeriön asetuk seen pohjarakenteista ( ). Ympäristölautakunnan tulkinnan mu kaan kyseistä asetusta ei sovelleta ojan kun nos sa pi totoi men pi tei siin. Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja ne toimitetaan tämän vastineen liitteenä Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisätietojen antaja: Ympäristövalvontapäällikkö Riikka Jokiainen, puh Täytäntöönpanot: Päätös: Vaasan hallinto-oikeus (asiakirjoineen) Ehdotus hyväksyttiin.

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa päätösasiassa, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle 233/ /2014 Ympäristölautakunta 30 Ympäristövalvontapäällikön päätösehdotus: Ympäristölautakunta on antanut päätöksensä ( 9) Lemmin käi nen Infra Oy:n hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mi sek si ja toiminnan olennaisesta muutoksesta. Hanna ja Kimmo Leh to ovat valittaneet päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle. Va li tuk ses sa vaaditaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista, koska toi min nas sa suoritettava räjäytystoiminta on vaurioittanut valittajien ta lon rakenteita, jotka joutuvat tuotantoa nostettaessa vielä suuremman tä ri nän kohteeksi. Vaasan hallinto-oikeus pyytää asiassa ym pä ris tölau ta kun nan lausuntoa. Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan Hanna ja Kimmo Leh don valitukseen seuraavaa. Ympäristölautakunta on antamassaan päätöksessä määrännyt (lupa mää räys 3), että räjäytystyöt on suoritettava siten, ettei räjäytyksistä tai tä ri näs tä aiheudu vaurioita tai vaaraa ympäristölle. Lisäksi on määrätty (lu pa mää räys 10) vuosittain lähimmässä asuinrakennuksessa teh tä vis tä tärinämittauksista. Ympäristölautakunnan päätöksellä hyväksytty tuo tan non enimmäismäärän noston tulee tapahtua ympäristöluvan lu pa määräyk siä noudattaen eikä toiminnasta sen tuotantomäärästä riip pumat ta saa aiheutua ympäristöluvan vastaisia vaikutuksia. Mikäli valittajien omaisuudelle on Lemminkäinen Infra Oy:n toiminnasta ai heu tu nut esinevahinkoa, tulee heidän haitankärsijänä esittää ym pä ris tö va hin ko jen korvaamisesta annetun lain mukaisesti kor vaus vaa ti mus toiminnanharjoittajalle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole toimivaltainen käsittelemään ympäristölupamenettelyn yhteydessä va hin gon kor vaus asiaa. Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouk ses sa ja ne toimitetaan tämän lausunnon liitteenä Vaasan hallin to-oi keu del le. Lisätietojen antaja: Ympäristövalvontapäällikkö Riikka Jokiainen, puh Täytäntöönpanot: Vaasan hallinto-oikeus (asiakirjoineen) Päätös:

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ehdotus hyväksyttiin.

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, Ulvilan Lintumetsä Oy 257/ /2014 Ympäristölautakunta 31 ASIA Ulvilan Lintumetsä Oy hakee Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnalta tois tai sek si voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tar kis ta mis ta. LUVAN HAKIJA Ulvilan Lintumetsä Oy Metsäjoentie 117 B Mellilä Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee olemassa olevaa siipikarjakasvattamoa, joka si jait see Ulvilan kaupungin Haistilan kylässä kiinteistöllä Lintumetsä (R:No 1:213), osoitteessa Ravanintie 462. Vuonna 2004 myönnetty ympäristölupa on myönnetty kalkku nal le tai broilerille. Hakija on täydentänyt hakemustaan niin, että lupaa haetaan broilerille. Toiminta ei sisällä kalk ku noi den kasvatusta eikä siihen enää haeta lupaa. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 mo men tin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 :n kohdan 11 a mu kaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen sii pi kar jakas vat ta moa koskevassa asiassa ympäristönsuojelulain 31 :n 3 mo men tin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11 a mukaan. ASIAN VIREILLE TULO Hakemus on toimitettu Ulvilan kaupungin ympäristölautakunnalle , jolloin asia on tullut vireille. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta KAA VOI TUS TI LAN NE Ulvilan kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle (Broi ler ta lo Oy, nyk. HK Ruokatalo Oy) ympäristöluvan Ym pä ris tö lu pa on siirretty Ulvilan Lintumetsä Oy:lle Satakunnan maakuntakaavassa alueelle on merkitty pohjavesialue. Alu eel la ei ole yleis- tai asemakaavaa. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Eläinsuojat (4 kpl) sijaitsevat Haistilan kylässä Ravanintien varrella. Ka na loi den ympäristö on metsäistä aluetta, jota on lähivuosina harven net tu huomattavasti ja osin avohakattu. Hallien välittömään läheisyyteen on kuitenkin jätetty puustoa. Avohakatulle alueelle on istutettu taimia. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin metrin etäisyy del lä kanaloista. Noin 500 metrin päässä sijaitsevat vanhainkoti ja An tin kar ta non kuntoutuskeskus. Hallit 1 ja 2 sijaitsevat Haistila-Ravanin I-luokan pohjavesialueella. Lä him mät vedenottamot sijaitsevat noin 200 metrin päässä kanalasta 1 lou naa seen ja noin 300 metrin päässä kanalasta 2 etelään. Lähimpään vesistöön, Kokemäenjokeen, on lähimmästä kanalasta mat kaa noin 450 metriä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Toiminta käsittää kananuorikkojen kasvatusta untuvikoista nuorikoiksi lat tia mo ni ker ros kas vat ta mos sa. Kananuorikkoja kasvatetaan tilalla kes ki mää rin 14 viikkoa, jonka jälkeen ne kuljetetaan muualle. Toi min taa harjoitetaan neljässä hallissa (hallit 1 ja 2 sekä hallit 4 ja 5). Halli 3 on palanut vuonna Halleissa käytetään kuivikkeena kutterinpurua. Lannasta on tehty vas taan ot to so pi mus viljelijän kanssa. Lannan vastaanottaja tyhjentää hallit kut te rin pu ru poh jai ses ta lannasta omalla kalustollaan. Tyhjennyksien jälkeen halleissa tehdään kuumavesipesu. Tarvittaessa hal lit desinfioidaan sumuttimella käyttäen Everbrite -desinfiointiainetta. De sin fioin ti ai net ta käytetään maksimissaan kolme (3) litraa/ halli/ vuosi.

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Polttoaineet ja energia Kanaloissa on öljylämmitys ja maanpäälliset viiden kuution öljysäiliöt. Kol mes ta säiliöstä yksi sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Öljysäiliöt ovat varustettu katoksin, suoja-altain ja ylitäytönestimin. Säiliöiden tar kis tuk sis ta on toimitettu pöytäkirjat lupahakemuksen liitteenä ja vuo del ta 2015 on toimitettu tiedot uusintatarkastuksista joidenkin säiliöiden osal ta. Palaneen hallin nro 3 ja hallin nro 2 öljysäiliöt ovat tyhjennetty ja pois tet tu käytöstä. Hallin 4 öljysäiliö on pinnoitettu vuonna Hallit on eristetty uudelleen vuonna Yksi halleista lämmitetään säh köl lä. Paras käyttökelpoinen tekniikka Halleissa on otettu käyttöön uusinta, tehokasta ilmastointi-, valaistus- ja vesitekniikkaa. Lämmitysjärjestelmä on uusittu vuonna 2010 omis ta jan vaih dok sen yhteydessä. Eläinten hyvinvointia tarkkaillaan jatkuvasti hä ly tys lait tein ja manuaalisesti. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Eläinsuojien pesuvedet johdetaan hallikohtaisiin betonisiin um pi säiliöi hin. Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta päästöjä pohjavesiin. Um pi säi liöt tyhjennetään asianmukaisen luvan omaavan yrityksen toimesta. Ulvilan Lintumetsä Oy:llä on sopimukset vesiliittymistä Ulvilan kaupun gin vesilaitoksen kanssa. Vedenkulutus kanaloissa on yhteensä noin 1000 kuutiota vuodessa. Lannan käsittely Lanta luovutetaan viljelijälle, jonka kanssa on tehty lan nan luo vu tusso pi mus. Lanta kuormataan tiiviillä, asvaltoidulla alustalla. Lantaa ei le vi te tä pohjavesialueelle. Päästöt ilmaan, melu ja liikenne Päästöt ulkoilmaan ovat hakijan mukaan minimaaliset. Lannan lastaus vai hees sa esiintyy lievää pölyhaittaa kauhausalueen välittömässä lä hei syy des sä. Jokaisessa hallissa on sisäilmantunnistajat ja au to maat ti set tuulettimet ilmanvaihtimineen. Melua syntyy vähäinen määrä liikennöinnistä. Alueella liikennöivät lin tu jen poisvienti- ja tuontiautot, rehu-, jäte- ja öljyautot, työntekijä

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta sekä tal vi sin aurauskalusto. Liikennöinti tapahtuu hallien välittömässä lä hei syy des sä ja Selkäkankaan metsäautotiellä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Kuolleet eläimet pakastetaan ja toimitetaan säännöllisesti poltettaviksi Mel li lään asianmukaiset luvat omaavaan laitokseen, jossa on Mepu -merk ki nen polttouuni. Toiminnassa ei synny yhdyskuntajätettä. Hyötykäyttökelpoista jätettä syn tyy vähän. Vaaralliset jätteet, kuten loisteputket, toimitetaan asian mu kai seen käsittelypaikkaan. Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Toimintaan liittyviä riskejä ovat tulipalo, ukkonen ja sähkökatkot. Laitok sel la on oma varavoimala. Kanaloissa on alkusammutuskalustot. Mah dol li sen öljyvahingon varalta käytettävissä on aina kutterinpurua tai peh kua imeyttämiseen. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Ulvilan kaupungin ympäristölautakunta on tiedottanut hakemuksen vi reil le tulosta kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internet -si vuil la aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet kuu lu tus ajan nähtävillä Ulvilan kaupungintalolla. Hakemuksesta on julkaistu kuulutus Ulvilan Seutu -nimisessä lehdessä Hakemuksesta on erikseen tiedotettu kirjeellä laitoksen vai ku tus alu eel la (500 m) sijaitsevien kiinteistöjen omistajia (24 kpl). Li säk si on erikseen kuultu lähetetyllä kirjeellä kanalan lähintä asu kas ta. Tarkastukset Lupavalmisteluun liittyvä tarkastus on tehty Tarkastuksesta on laadittu muistio. Muistio on nähtävänä kokouksessa. Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot terveydensuojeluviranomaiselta, Ul vi lan kaupungin vesilaitokselta ja Varsinais-Suomen ELY-kes kuk sel ta. Terveysvalvonta esittää lausunnossaan muun muassa seuraavaa:

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Lupamääräyksissä toiminnanharjoittajaa tulee velvoittaa kiinnittämään eri tyis tä huomiota toiminnan riskeihin. Jäte-, sade- ja valumavedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ter veys- tai muuta haittaa. Jätteitä, poltto- ja pesuaineita tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu terveys- eikä muuta haittaa. Syystä, että toi min nas ta syntyvät vähäisetkin päästöt pohjaveteen saattavat johtaa poh ja ve den pilaantumiseen ja siten myös talousvedenhankinnan vaa ran tu mi seen (yksi Ulvilan kaupungin vedenottoaluista sijaitsee vain noin 200 metrin päässä kasvattamoista). Päästöt pohjaveteen tulee es tää parhaan käytössä olevan tekniikan mukaisin suojaustoimenpitein. Mahdollisista päästövahingoista tulee ilmoittaa välittömästi myös Ulvi lan kaupungin vesilaitokselle sekä terveysvalvontaan, jonka toimesta val vo taan talousveden käyttökelpoisuutta. Lannan ja jätteiden käsittely, varastointi ja kuljetus tulee toteuttaa niin, ett ei niistä aiheudu merkittävää haju- tai muuta haittaa toiminnan vai ku tus pii ris sä oleville. Eläinjätteiden säilytys ja käsittely eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa ei kä muuta haittaa, eivätkä vaaraa eläinterveydelle. Kuolleita eläimiä tu lee käsitellä, säilyttää ja kuljettaa asianmukaisesti ennen niiden toi mit ta mis ta hyväksytylle eläinjätteen käsittelylaitokselle. Toimintaan on laadittava asianmukaiset suunnitelmat ja järjestelyt hait ta eläi mien (mm. hyönteiset, jyrsijät, linnut) torjumista ja suojautumista var ten. Toiminnassa on noudatettava eläinsuolelulain asettamia vaa ti muk sia. Ympäristöterveysvalvonta ei näe estettä ympäristöluvan myön tä misel le, jos toiminnassa noudatetaan em. ohjeita/ vaatimuksia. Ulvilan kaupungin vesilaitos toteaa lausunnossaan seuraavaa: Hakemus koskee ympäristöluvan tarkistamista eikä aiheuta ainakaan mer kit tä vää muutosta entiseen toimintaan. Lupahakemuksen asia kir jois ta voisi kuitenkin todeta, että Saaren jätevedenpuhdistamon toi min ta on loppunut ja, että toiminnasta syntyvät lietteet tulee toimittaa joko Jo ki laak son Ympäristö Oy:n lietteenvastaanottoasemalle Nakkilaan tai Po riin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jokaisesta kuormasta on laa dit ta va nykyisen lain mukaisesti siirtoasiakirja. Muilta osin ve si lai tok sel la ei ole huomauttamista ympäristöluvan tarkistamisen suhteen. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan muun muassa seu raa vaa:

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Eläinsuojan kaksi kanalarakennusta sijaitsevat Haistila-Ravanin tärkeäl lä I-luokan pohjavesialueella pohjaveden muodostumisalueella. Hais ti la-ra va nin pohjavesialue on osa Loimaalta Poriin kulkevaa luo de-kaak ko suuntaista pitkittäisharjujaksoa. Haistila-Ravanin pohjavesialueella on kolme Ulvilan kaupungin pohja ve den ot ta moa, joista lähimmät Haistilan vedenottokaivot ovat noin 200 met rin ja 350 metrin päässä kanaloista. ELY-keskus toteaa tärkeälle pohjavesialueelle sijoittuvaan toimintaa liit tyen, että pohjavesialueelle kohdistuva kanalatoiminta aiheuttaa ris kin pohjaveden laadulle ja toiminnassa on otettava erityisesti huomioon poh ja ve sien suojelu. Lupaharkinnassa tulisi huomioida ainakin seu raa vaa: Pohjavesialueella säilytettävät polttoaine-, öljy- ja muut kemikaalisäiliöt tu lee sijoittaa maan päälle tiiviisiin, säiliön tilavuutta vastaaviin suo ja-al tai siin tai säiliöiden on oltava vuodonilmaisujärjestelmällä varustettuja kak sois vaip pa säi liöi tä. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimin. Poh ja ve si alu eel la myös polttoaine-, öljy- ja kemikaalisäiliöiden putkistojen tu lee olla kaksoisvaippaisia tai suojakaukalolla varustettuja. Toiminnan kaikki jätevedet tulee viemäröidä pohjavesialueen ul kopuo lel le tai tiiviiseen umpitankkiin. Pesuvesiä ei saa levittää poh jave si alu eel le. Lannan levitys pohjavesialueelle on kielletty, ellei toiminnanharjoittaja maa pe rä tut ki mus ten tai muiden vastaavien selvitysten perusteella hy väk syt tä väs ti osoita, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan tulisi seurata pohjavesialueelle kohdistuvan ris ki toi min nan vaikutuksia veden laatuun ainakin kerran vuodessa ja asen taa pohjavesialueella olevien kanaloiden välittömään läheisyyteen ve den ot ta mon suuntaan pohjaveden havaintoputki. Pohjavedestä on suo si tel ta vaa tutkia ainakin typpiyhdisteet, kokonaisfosfori sekä veden mik ro bio lo gi nen laatu. Mittaukset, näytteenotot ja analysoinnit on suo ri tet ta va ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen ylei ses ti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen so pi vil la yleisesti käytössä olevilla viranomaisten hyväksymillä me ne tel mil lä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa vuosittain tiedoksi kunnan ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ym pä ris tö ja luonnonvarat vastuualueelle. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksen kuulutusaikana saapui kaksi muistutusta. Muistuttaja A toteaa muistutuksessaan seuraavaa: Ulvilan Lintumetsä Oy:n ympäristölupamääräyksiä ollaan tar kis tamas sa. Muistutuksena asiaan esitän, että hajuhaittojen estämiseksi tulisi ryh tyä toimiin. Kiinteistölle A on aiheutunut ajoittain huomattavia ha ju hait to ja kanojen kasvatuksen vuoksi. Kiinteistöjen välisellä alueella oli ai em min taaja luonnonmetsä, jonka hakkaamisen jälkeen hajuhaitat li sään tyi vät merkittävästi. Esitän, että kanalan ympärille tulisi istuttaa taa ja luonnonmetsikkö. Tämä estäisi kaikista tehokkaimmin ha ju hait to jen leviämisen naapurustoon." Muistuttaja B toteaa muistutuksessaan muun muassa seuraavaa: Vastustamme luvan uusimista. Toivomme lupamääräysten uu delleen kä sit te lyä. Perustelut: Kiinteistömme ja peltoalueemme sijaitsevat kas vat ta mon välittömässä läheisyydessä. Sukumme on asunut kyseisellä alu eel la vuosikymmenten ajan. Tarkoituksemme on, että tila ja sen ra ken nuk set siirtyvät aina nuoremmille sukupolville. Velvollisuutemme on huo leh tia ympäristöstämme hyvin ja asianmukaisesti. Mielestämme sii pi kar ja kas vat ta mo ei kuulu asutusalueen läheisyyteen. Suurin huolenaiheemme on kuitenkin kasvattamon sijainti 1-luokan poh ja ve si alu eel la. Pidämme tätä kyseistä toimintaa paljon suurempana ris ki nä pohjavesien suhteen kuin yksittäisten kotitalouksien jätevesien kä sit te lyä nykyasetuksin. Lisäksi huomionarvoinen seikka on se, että em me kuulu Ulvilan kaupungin vesihuollon piiriin, vaan meillä on oma kai vo, joka palvelee kahta perhettä/ kiinteistöä. Kaivomme sijaitsee poh ja ve si alu eel la aivan tilamme vieressä. Toivomme, että jo nykyisiä lu pa eh to ja tarkasteltaisiin niin, että ne vastaisivat nykyajan vaatimuksia tek niikan/ ympäristön kannalta. Hakijan kuuleminen Luvan hakijalle annettiin tilaisuus tulla kuulluksi lausuntojen ja muistu tus ten johdosta. Vastineessaan Ulvilan Lintumetsä Oy toteaa muun muas sa seuraavaa: Vastaus Muistuttajan A muistutukseen: Metsä oli kaadettu jo ennen omistusoikeuden siirtymistä Ulvilan lintu met säl le 4/2010. Silloin voimassa olleen metsänhoitolain mukaisesti avo hak kuu alue on istutettu/uudistettu uusilla metsäpuun

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ympäristölautakunta taimilla ke vät-ke säl lä 2010 paikallisen metsänhoitoyhdistyksen toteuttamana. Va li tet ta vas ti taaja luonnonmetsikkö ei uudistusvaiheessa toteudu vaan luon nol li ses ti ajan myötä metsänhoitotyön ja harvennusten tuloksena on tuuhea metsä, mutta tällöinkään ei voida puhua luonnonmetsiköstä, kos ka aluetta on jatkuvasti metsänhoidollisesti oikeaoppisesti hoidettu. Mitä hajuhaittoihin tulee, lähempänäkään olevat kiinteistöt, joissa on va ki nais ta asutusta (entiset Lintumetsän asunnot tien päässä esim.) ei vät ole koskaan hajuhaitoista valittaneet Lintumetsän lanta on kiinteistön seinien sisällä ja lattian päällä. Lannan kau ha us tapahtuu suoraan konttiin kauhaimella eikä se missään vai hees sa ole kosketuksissa maan kanssa. Kauhausalue on lisäksi pääl lys tet ty asfaltilla. Vastaus Muistuttajan B muistutukseen: Lausunnossa todetaan kiinteistönsä ja peltojensa oleva välittömässä lä hei syy des sä. Tämä tarkoittaisi asianmukaisesti vähintäänkin naa pu ruus suh det ta maantieteellisesti. Kuitenkaan tilan omistajana muis tut ta jan B tiedot eivät kuulu listaan, jossa naapurit on lueteltuna (liite ha ke muk ses sa ja joilla ensisijainen kuulemisoikeus ym pä ris tö lu pa ha ke muk seen liittyen olisi) Mielestäni muistuttajan B talousvesikaivo on erin omai ses sa paikassa, koska se on vedenottamon välittömässä yh tey des sä, joka takaa heille jatkuvat vedennäyteotot ja analyysit juo ma ve des tään. Kanalat ovat sijainneet samalla paikalla vuosikymmeniä (70-luvulta as ti), kuten muistuttajan B kiinteistökin, eikä aiemmin ole tullut mieleen mah dol li set asiat? Olettamus on, että asutusalue on laajentunut näiden vuo si kym men ten aikana lähemmäksi Lintumetsän kanaloita, jotka ovat ai na olleet poissa silmistä metsän keskellä. Mitä nykyaikaisuuksiin tu lee ympäristöasioihin liittyen; tilalla on vaadittavat maanalaiset suljetut jä te ve si säi liöt, öljysäiliöt on suojattu valuma-altailla, katoksella ja yli täy tön es tol la. Lannankäsittely mainittu aiemmin, sopimuksessa lannan vas taan otta ja vastaa lannan jatkokäsittelystä. Ulvilan kaupungin vesilaitoksen lausunnosta hakija toteaa, että jä teve det tyhjentää Nakkilan Puhdistuspalvelu. Porin kaupungin ympäristöviraston (Terveysvalvonta) lausunnosta ha ki ja toteaa, että asiat, joihin Terveysvalvonta lausunnossaan kiinnittää eri tyis tä huomiota, löytyvät jälkikäteen Ulvilan kaupungin ym pä ris tön suo je luun toimitetusta omavalvonnan kuvauksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta hakija toteaa muun muas sa seuraavaa:

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 22.03.2017 klo 15:00-19:28 Paikka Ulvilan kirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Vesihuoltolaitos 3 7 Kaupungin talouskatsaus 1.1.-31.12.2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 113 Tekninen lautakunta Aika 02.09.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 57 Teknisen lautakunnan talousarvion

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 26 Kulttuurilautakunta Aika 01.03.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Kirjaston toiminta Harjunpäässä 28 20 Taidenäyttelyiden

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot